GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü'ne ba l ekipler mahallelerde kald r m, yol açma ve geniflletme çal flmalar na h z vererek hizmet ata n sürdürüyor. Yeni aç lan yollar ulafl m sorunu yaflayan vatandafllara rahat bir nefes ald r rken, Mamak' n geliflimine de katk sa l yor. S.16 DA Esnaftan trafik sigortas flikayeti... HABER 16 DE Türkiye, OECD ülkeleri içinde tatil günü az olan 3. ülke HABER 18 DE HABER 18 DE SGK YÖNET C LER BAfiKAN AKGÜL Ü Z YARET ETT HABER 15 DE KOSOVALI Ö RENC LERDEN BAfiKAN TUNA YA Z YARET HABER 17 DE ÇALIKUfiU STAJINI KÖY OKULLARINDA YAPIYOR HABER 19 DA

2 2 YARIN SineMagazin Ahmet Yenilmez den çözüm sürecine destek ORDU - Hayati Akçay - Tiyatro ve sinema sanatç s Ahmet Yenilmez, çözüm sürecine iliflkin, Konuflmufl oldu umuz bu süreç, 12 Eylül ün s rt m za yükledi i bir süreç. Kan durduruyorum diye birileri darbe yapt. O zamana kadar bu ülkenin 5 bin evlad gitmiflti, onlar bu darbeyi yapt ktan sonra bu ülkenin 46 bin evlad gitti. Bunun hesab birilerinden sorulmal ama bu milletten veya bu kan durdurmaya çal flan insanlardan sorulmamal dedi. Yenilmez, Akil nsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu nun sivil toplum kuruluflu temsilcileriyle yapt toplant ya kat lmak için geldi i memleketi Ordu da, AA muhabirine çözüm sürecini de erlendirdi. Süreçle ilgili görüfllerini, 81 ili gezen bir oyuncu ve insan olarak aktard n anlatan Yenilmez, kan n durmas ve herkesin fikrini söyleyece i bir ortam n oluflmas için çözüm sürecine destek verdi ini söyledi. Konuflmufl oldu umuz bu süreç, 12 Eylül ün s rt m za yükledi i bir süreç diyen Yenilmez, Kan durduruyorum diye birileri darbe yapt. O zamana kadar bu ülkenin 5 bin evlad gitmiflti, onlar bu darbeyi yapt ktan sonra bu ülkenin 46 bin evlad gitti. Bunun hesab birilerinden sorulmal ama bu milletten veya bu kan durdurmaya çal flan insanlardan sorulmamal. Onun için gerek anayasa oylamas nda gerekse bu süreçte destek veriyorum ifadelerini kulland. - Terör olmasayd dünyada aç Müslüman olmayacakt - Süreç sonunda güzel geliflmelerin olabilece ini dile getiren Yenilmez, sözlerini flöyle sürdürdü: Türkiye Cumhuriyeti devleti 50 y l sonra IMF ye borcunu ödedi. Hatay patlamas n n tesadüf mü oldu unu san yorsunuz? Güzel geliflmeler olabilir, güzel olmayan geliflmeler de olabilir. Bu süreç provokasyona da kurban gidebilir ama biz konuflaca z. Bunun için daha itidalli, daha düflünerek, daha çok konuflarak ve ne konufluluyor ise o konuflulanlar n içerisinden faydal olan alarak devam etmeliyiz. Bizim bu topraklardan baflka gidecek yerimiz yok. Nerede kan ak yorsa, nerede yokluk varsa bizim kardefllerimiz. 400 milyar dolar para harcand n biliyoruz. Ben ifle maddi boyuttan bakm yorum ama flu terör olmasayd dünyada aç Müslüman olmayacakt. Onlar n vebali var. Ac m z ve gözyafl m z birilerine sermaye yapmayal m Yenilmez, flunlar kaydetti: Ben Ahmet Yenilmez olarak cebi bol s f rl paralarla dolu yol arkadafl istemiyorum. Varl da nimeti de külfeti de adaletli bir flekilde paylafl p beraber yürüyece im bir yol arkadafl istiyorum. Onun için birilerinin gelip bitirmesini beklemeyelim, biz bitirelim. Hesaps z kitaps z bitirelim. Ac m z ve gözyafl m z birilerine sermaye yapmayal m. Konuflmaktan kim kaybetmifl, hepimiz faydalan yoruz. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Iron Man 3, Bir Hikayem Var, Bir Gevrek, Bir Boyoz, Muhalif Baflkan, Max Maceralar : Dinoterra, ntikam Benim, Llanetli Kan, El-Cin, Selam Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Eksik Sayfalar, Koda Ad : Olympus, Bir Gevrek, Bir Boyoz, ki de Kumru, Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, Muhalif Baflkan, (Q)üfür, Suç Orta, Geçit Yok, Crood'lar, Korkunç Bir Film 5, Gazeteci Çocuk, Oblivion, Selam Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Son Ayin Bölüm 2, Kimlik H rs z, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3, Pas ve Kemik, Max Maceralar : Dinoterra, Oblivion, Selam Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Gitme Baba, Iron Man 3, Zoraki kili, ntikam Benim, Oblivion, Hükümet Kad n Ankara Bilkent Prestige (Bilkent) (312) Barfi: Aflk n Dile htiyac Yoktur, Eksik Sayfalar, Kod Ad : Olympus, Zoraki kili, Max Maceralar : Dinoterra, Iron Man 3, Ac Reçete, Oblivion Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Eksik Sayfalar, Barfi: Aflk n Dile htiyac Yoktur, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3, Bir Hikayem Var, Muhalif Baflkan, Crood'lar, Oblivion, El-Cin, Selam, Hükümet Kad n Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Eksik Sayfalar, Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, Muhalif Baflkan, Bir Gevrek, Bir Boyoz, ki de Kumru, ntikam Benim, Oblivion, El- Cin, Selam Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Son Ayin Bölüm 2, Eksik Sayfalar, Kod Ad : Olympus, Bir Hikayem Var, Iron Man 3, Zoraki kili, El-Cin, Hükümet Kad n Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, El-Cin, Selam Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) Kod Ad : Olympus, Gitme Baba, Eksik Sayfalar, Zoraki kili, Iron Man 3, Muhalif Baflkan, Max Maceralar : Dinoterra, Bir Hikayem Var, Crood'lar, El-Cin

3 STANBUL - Etem Geylan - stanbul Emniyet Müdürlü ü Asayifl fiube Müdürlü ünün geçen y l ayd nlatt olay say s önceki y la göre yüzde 11,2 artt. AA ekibi, stanbul Emniyet Müdürlü ünün Gayrettepe de faaliyet gösteren stanbul Asayifl fiube Müdürlü üne ba l büro amirliklerinde çekimler gerçeklefltirdi. stanbul Asayifl fiube Müdür Yard mc s Ahmet Deniz, AA muhabirine yapt aç klamada, müdürlüklerinin bin 40 personel ve 250 ekiple suçlar n faillerini bulmaya yönelik görev ifa etti ini anlatt. Asayifl fiube Müdürlü ünün cinayetten oto h rs zl na, yankesicilikten kapkaça ifllenen suçlar n yüzde 90 na yönelik faaliyet gösterdi ini belirten Deniz, fiubemizce yap lan çal flmalarda geçen y l, 2011 e k yasla yakalanan zanl say s yüzde 7,5, olay ayd nlatma oran nda da yüzde 11,2 oran nda art fl söz konusudur. Hedefimiz planlad m z çal flmalarla bu rakamlar daha ileri seviyelere çekmektir diye konufltu. AA ekibi, cinayet, gasp, h rs zl k, suç analiz ve Ar-Ge bilgi ifllem büro amirliklerinin çal flmalar na tan kl k etti. -Beyaz sorgu odas - stanbul Asayifl fiube Müdürlü üne ba l Cinayet Bürosunda, 172 polis görev yap yor. Büroya ba l polisler, cinayet, intihar, flüpheli ölüm, yaralama vakalar n n ayd nlat lmas için gayret sarf ediyor. Büroda; cinayetler ve kan tlar H CR RUM msak : kindi : Yaflam 11 Recep 8 May s Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN stanbul Asayifl hedef büyüttü toplant larda tart fl l yor. Olaylara iliflkin flüpheliler, duvarlar beyaza boyanm fl, beyaz masa ve sandalyenin bulundu u odada sorgulan yor. Yetkililer beyaz rengin, suçlu psikolojisi üzerindeki etkisi nedeniyle böyle bir oda oluflturuldu unu belirtiyor. Cinayet Büro Amirli i geçen y l, stanbul da ifllenen 256 cinayetin 246 s n ayd nlatarak, yüzde 96 l k baflar elde etti. Henüz faili meçhul durumdaki 10 cinayet için de çal flmalar devam ediyor. Dünyadaki di er büyükflehirlerle k yasland nda parmak s rtacak derecedeki baflar y sürdürmek için polisler, büyük özveriyle çal fl yor. -Sierra ve Samatya cinayeti zanl lar burada tespit edildi- Ar-Ge Bilgi fllem Bürosu, stanbul Asayifl fiube Müdürlü ünün en kritik bürolar ndan birisi. Olaylara iliflkin Mobese ve özel güvenlik kameralar n n görüntüleri, Emniyet Amiri Ali Miraci Katipo lu - nun yönetimindeki Ar-Ge Bilgi fllem Bürosu polislerince inceleniyor. Asayifl fiube Müdürlü ü bünyesinde 3 ay önce kurulan büro, kamuoyunun gündemini uzun süre meflgul eden ABD li turist Sarai Sierra ve Samatya cinayetlerinin ayd nlat lmas nda büyük katk sa lad. - Suç ve suçlu profili ç kar l yor - Asayifl fiube Müdürlü üne ba l 2 y l önce kurulan Suç Analiz Büro Amirli inde, ifllenen asayifl suçlar na iliflkin stratejik ve taktik analizler yap l yor, suç haritas haz rlan yor, suç ve suçlu profillerini ortaya konuluyor. Ekipler, Emniyet Amiri Doç. Dr. Bahad r fiahin in baflkanl nda büroda analizlere göre bölgelere yönlendiriliyor. Önleyici polis hizmetlerinde de bu analizlerden yararlan l yor. - Gasp Bürosunun yakalad zanl say s nda 5,6 l k art fl - stanbul Asayifl fiube Müdürlü üne ba l Gasp Büro Amirli i, 27 ekip ve 140 personelle görev yap yor. Her türlü silahl ya ma ve soygunlar n yan s ra cinsel sald r, hürriyeti tahdit, tehdit, kundaklama gibi suçlar da Gasp Bürosunun görevi kapsam nda. Gasp Büro Amirli i geçen y l 856, bu y l ise 217 kifliyi, görev alan na giren suçlardan dolay yakalad. Büro, 2011 y l na göre, yakalanan san k ve ayd nlatt olay say s nda 5,5 oran nda art fl sa lad. - stanbul da 42 bin 700 h rs zl k - stanbul Asayifl fiubede en yo un çal flan birimlerden birisi de H rs zl k Büro Amirli i. Kentte geçen y l 31 bin 900 ü evden, 10 bin 800 ü ifl yerinden olmak üzere 42 bin 700 h rs zl k olay meydana geldi. En çok çal nan kiflisel elektronik eflyalar için müracaat yap ld. H rs zl k Bürosunda 105 personel, 21 ekiple görev al yor. Geçen y la göre yakalanan flüpheli say s nda 5,5 oran nda art fl sa land. (AA) Suçluyla mücadelede i neyle kuyu kaz yorlar ERZURUM - Selami Küçüko lu - Erzurum da, bilgisayara kay tl yaklafl k 10 bin zanl n n saç, burun, göz, kafa yap s ve yüz flekillerinden yola ç kan Olay Yeri nceleme ve Kimlik Tespit fiube Müdürlü ü ekipleri, faili belirlemede yüzde oran nda baflar sa l yor. Emniyet Müdürü Halit Turgut Y ld z, AA muhabirine yapt aç klamada, suç ve suçlularla mücadelede teknik ve fiziki takibin büyük önem tafl d n söyledi. Delillerin toparlanmas nda ve eflkal belirlemede profesyonel bir ekibe sahip olduklar n belirten Y ld z, Türk Polis Teflkilat, son y llarda geliflen, artan trendiyle önemli bir ivme kazanm flt r. Hizmette geliflen teknolojiyle birlikte, personelimizin profilini yükseltmek için sürekli çal flmalar yap yoruz. Yap lan çal flmalar sayesinde ekiplerimizin olaylar ayd nlatma baflar s ortalamalar n üstünde dedi. Y ld z, günde ortalama 6-8, y lda yaklafl k 2 bin 800 olaya bakan ekiplerin, en büyük amac n n kiflilerin hak ve özgürlüklerini korumak oldu unu dile getirdi. - Her suçta bir dokunufl vard r - DNA veya bir parmak izinden yola ç karak ayd nlat lan olaylar n d fl nda, ilginç ayr nt lar n da suçlular n yakalanmas nda büyük rol oynad n ifade eden Y ld z, flunlar kaydetti: Art k bir tan tespit edip, san konuflturmak veya adalet önüne ç kartmak yetmiyor. Günümüzde delil, iz ve emareden san a gitmek çok önemli say l yor. Her suçta, bir dokunufl vard r. Suçlular n ard ndan b rakt izleri tespit etmek ve kifliye ulaflmak için izledi imiz teknik yollar, olay n ard ndan ak llarda oluflan soru iflaretlerinin tamam n n ortadan kald r lmas n sa l yor. Bazen kar üzerindeki bir çift ayakkab izinden, bir saç telinden ya da binlerce kiflinin DNA testinden tek bir zanl ya ulaflmak mümkün. Ekiplerimiz, eflkal belirlemede kulland yöntemle on bin kiflinin foto raf ndan yeni bir foto raf ortaya ç kart yor ve olay n failine benzerlikte standartlar n üstünde baflar sa l yor. (AA)

4 4 YARIN Turizmde sezon aç ld, 1.5 milyon kifli ifle bafllad ZM R- Ali R za Karasu - Turizm sektörü, k fl mevsiminde iflten ç kard iflçileri sezonun aç lmas yla yeniden ça rmaya bafllad. May s-haziran aylar nda yaklafl k 1,5 milyon kiflinin iflbafl yapmas bekleniyor. Devrimci Turizm flçileri Sendikas (Dev Turizm- fl) Genel Baflkan Mustafa Yahyao lu, AA muhabirine yapt aç klamada, sezon bitiminde iflten ç kar lanlara gel baflla ça r s yap ld n söyledi. Geçen y l turizm sezonu sonras nda çal flt klar otel, e lence yeri, kafe, restoran, bar gibi turistik tesislerden iflten ç kart lanlar n yeniden ça r lmaya bafllad n ifade eden Yahyao lu, Yaklafl k 1,5 milyon kifli may s-haziran aylar nda iflbafl yapacak dedi. K fl n kapanan turistik tesislerden Akdeniz Bölgesindekilerin may s ay n n ilk haftas ndan itibaren aç lmaya bafllad n kaydeden Yahyao lu, tesisleri sezona haz rlamakla bafllayan istihdam n, haziran ay nda okullar n kapanmas yla en üst seviyeye ç kaca n ifade etti. Turizm sektöründe ilgili ifl kolunda örgütlü 4 sendikan n yaklafl k 30 bin üyesinin bulundu unu belirten Mustafa Yahyao lu, sektörde kay td fl n n fazla olmas sebebiyle gerçek istihdam n bilinmedi ini vurgulad. Yahyao lu, Aç klanan resmi rakamlara göre ocak ay nda turizm sektöründe 634 bin kifli çal fl yor. Gerçek rakam kay tl çal flan n yaklafl k 3 kat oldu unu tahmin ediyoruz diye konufltu. Yahyao lu, turizm sektöründe çal flanlar n en büyük s k nt s n n tar m iflçisi gibi sezonluk çal flmalar oldu unu söyledi. Bu sektörde çal flanlar n ifl güvencelerinin olmamas sebebiyle sezon bitti inde iflsiz kald n belirten Yahyao lu, flten ç kar lanlar n ço u ailelerinin yan na dönüyor. Sezon bafllad nda iflverenden gelecek telefonu beklemek zorunda kal yor dedi. Turizm iflçisinin bir y l içinde ortalama 3,5-4 ay çal flt n dile getiren Yahyao lu, bu sektörde çal flanlar n yafl ortalamas n n oldu unu kaydetti. (AA) MU LA - Levent Kifli - Marmaris in Turgut köyünde bulunan ve Türkiye de ayakta kalabilen tek piramit mezar oldu u belirtilen tarihi eser, turizme kazand r lmay bekliyor. lçe merkezine yaklafl k 30 kilometre uzakl ktaki Turgut köyünde bir tepede yer alan piramit mezar, farkl mimari tarz yla bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabanc turistlerin ilgisini çekiyor. Köye hakim bir noktada kayal klar n üzerinde bulunan ve genifl bir alan yüksekten gören mezara, yaklafl k 10 dakikal k bir t rman flla ulafl labiliyor. Marmaris Müze Müdürü Esengül Y ld z Öztekin, AA muhabirine yapt aç klamada, yöre halk taraf ndan Ça Baba olarak bilenen piramidal mezar hakk nda Mu la S tk Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden fiahin Gümüfl ün bir tez çal flmas yapt n söyledi. Söz konusu an tsal mezar n Türkiye de ayakta kalan tek piramit flekilli mezar oldu unu belirten Öztekin, Mezardaki yaz tta mezar n, M.Ö. 2. yüzy lda savaflç Diagoras ve kar s Aristomakha için yap ld yaz yor. Yaz ttan, daha önce mezar n ön cephesinde aslan ile piramidal çat n n tepesinde mezar sahibinin heykellerinin yer ald anlafl l yor dedi. Piramit mezarda geçmifl y llarda kaçak kaz lar yap ld n ifade eden Öztekin, müze müdürlü ü olarak tarihin eserin turizme Turizm Pramit mezar n turizme kazand r lmas isteniyor kazand r lmas için proje haz rl içinde olduklar n bildirdi. - Türbe san p dua etmeye gidiyorduk - Turgut köyü muhtar Naci fller ise örnekleri genelde M s r da yer alan piramit mezar n muhafaza alt na al nmas n ve yürüyüfl yolu yap lmas n istediklerini dile getirdi. lk olarak 60 l y llarda piramitte kaçak kaz lar yap ld n, içindeki mezarlar n ya maland n ifade eden fller, En k sa zamanda piramidin etraf n n çevrilmesi ve denetim alt na al nmas gerekiyor te muhtarl k olarak Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü üne yaz l olarak baflvurduk ama piramit mezar n restore edilerek turizme kazand r lmas için bugüne kadar bir ad m at lmad diye konufltu. Türkiye de tek olan bir tarihi yeri koruyamad klar ve turizme kazand ramad klar için üzüldüklerini dile getiren fller, Önceki y llarda mezar n kime ait oldu u ve tarihi hakk nda bilgi sahibi de ildik. Eskiden türbe zannederdik. Büyüklerimiz bizi oraya götürür yemek yedirirdi, dua ederdik dedi. Bölgeye gelen uzmanlar n, söz konusu tarihi eserin bir piramit mezar oldu unu tespit ettiklerini anlatan fller, flöyle devam etti: ki y l önce köyümüzü ziyaret eden bir uzman, Türkiye nin her yerini kar fl kar fl gezdi ini ve söz konusu piramit mezar n Türkiye de bir örne ini daha görmedi ini söyledi. Art k köyümüze gelen yerli ve yabanc turistlere bu tarihi eserin bir piramit mezar oldu u yönünde bilgi veriyoruz. Ulafl lmas zor oldu u için çok fazla olmasa da zaman zaman turistler tepeye ç karak mezar yak ndan görüyorlar. -M s r dan etkileflimle yap lm fl olabilir- Tarihi eserde inceleme yapan arkeolog Bora Ayy ld z da Turgut köyündeki piramit mezar n Türkiye de tek oldu unu düflündüklerini, bugüne kadar bir örne ine rastlanmad n kaydetti. Piramit mezar bölgeyi dolaflan seyyahlar n tespit ederek tan tt n vurgulayan Ayy ld z, Bölgemizdeki mezarlar yat k ve gömme fleklinde. Bu mezar n M s r dan etkileflimle piramit fleklinde yap ld tahmin ediliyor. Bu konuda araflt rmalar sürüyor diye konufltu. Yüksekli i yaklafl k 6 metre, içi ise 3 metrekare olan, tavan kubbe fleklindeki piramit mezar n yaz t nda eski Yunanca flu ifadeler yer al yor: Siz beyaz diflli hayvanlar, her zaman size öngörülen yerde kal n. Çünkü ben en yukar da her fleyi gözetleyece im ki hiçbir korkak adam gelip de mezara zarar vermesin. Çünkü bu, savaflta ölen Diagoras isimli bir adam n ve örnek çocuklar yetifltirmesiyle kocas na sadakat anlay fl yla herkesten üstün, babas n n Aristomakha olarak isimlendirdi i tanr larla k yaslanas kar s n n mezar d r. (AA)

5 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Yafll l k ve sakatl k nedeniyle yürüyemeyen. Bir nota. 2. Çözümlemeli. 3. Deride oluflan çürük. Birim. 4. Tümör. Ça layan. 5. nce, uzun ve hafif bir yar fl kay türü. Alt n. Bir nota. 6. Kat halden s v hale geçmek. 7. Tespihlerin bafl taraf na geçirilen uzunca parça. Kalça kemi i. 8. Bir renk. Ray aral 60 cm olan küçük demiryolu. 9. Yergi. Deride oluflan leke. 10. Müslümanlar n, bir çocu un do umundan yedi gün sonra Allaha flükretmek amac yla kestikleri kurban. Köpek. 11. Ba rsaklar. Da keçisi. 12. Avuç içi ile toplamak. 13. Anma. Aç k sar renk. 14. Odun tafl makta ve bal k avlamakta kullan lan büyük kay k. Kal n sicim. 15. Yana n alt k sm. Bazen, kimi vakit. 16. Küçük ve de ersiz bitki. Güzel, hofl, sevimli. Suriye nin baflkenti. 17. Sergen. fiaflma anlatan ünlem. 18. Türlü bitki yaprak ve kabuklar - n kokuland rarak yap lan ac bir içki. Yap, yontu gibi fleylerin taslak durumundaki küçük örne i. 19. Kiloamperin simgesi. Tav r, davran fl. Tanr tan maz, dinsiz. 20. Kar fl k renkli. fieref, haysiyet. Yukar dan afla ya: 1. Japon tiyatro türü. Fütüvvet fleyhi. Yapraklar n düz ve parlak olan bölümü. Japonya da bir kent. 2. Teklif. Asya da bir rmak. Yönetim bak m ndan bir tür ba ms zl olan büyük il. Al n p sat labilen her türlü eflya. 3. Bir halk saz. Kötü, fena. Çapraz dü meli, ipek veya s rma ifllemeli bir tür k sa yelek. Demirin simgesi. 4. Hisse, pay. Kökten, köktenci. Yasaklama, yasak etme. Bir nota. 5. Endonezya n n plaka iflareti. Tohumlar n ezilip ya ç kar ld yer. Askerler. Bir nota. 6. Ütü ile buruflukluklar n gidermek. Bir çalg. K rflehir ilinin bir ilçesi. 7. Camilerde ezan okunan, bir ya da birkaç flerefeli, tafltan, ince uzun bölüm. Meflgul etmek. Bir nota. 8. Bir tür geçirimsiz toprak. Burçlardan biri. Yapma, etme. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. Bir ya fl türü. 9. Ortado u yu Avrupa ya ba layan uluslararas yol. Yüz, el, kol hareketleriyle düflünceyi anlatma sanat. Son. 10. Do um iflini yapt ran kad n. Yap m iflleri. lgi çekici, de iflik kimse. Yas. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi STANBUL - Ipsos un düzenledi- i Araflt rmada Yenilikler Konferans na kat lmak için geldi i stanbul da AA muhabirinin sorular n yan tlayan Young, ülkelerin ve flehirlerin flöhretlerine özen göstermesi gerekti ini vurgulad. Young, stanbul gibi küresel flehirlerin yetenekli insanlar, yat r mlar, büyük flirketlerin yönetim merkezlerini ve uluslararas kurulufllar çekmek için rekabet halinde oldu unu belirterek, bir yerin genel flöhretinin, hareket halindeki sermayeyi, yat r m, insan gücünü, flirketleri çekmek için önemli bir unsur oldu unu kaydetti. Bir flehrin flöhretinin, sundu u kültürel olanak ve özelliklere, çevresel etkenlere, ekonomik koflullara ba l flekillendi ini ifade eden Young, kentin flöhretiyle ilgili tespitlerini flu sözlerle aktard : stanbul kültür aç s ndan çok zengin. Burada görecek ve yapacak çok fley var. K sa bir süre içinde co rafi olarak farkl yerlere ulaflmaya imkan veren bir konumu bulunuyor. Kent, kozmopolit bir yap da. Bunlar onu farkl laflt r yor. Dünya çap nda tüketicilerde ve yat r mc larda Türkiye yi Ortado u sepetine koyma e ilimi var ama öte yandan insanlar bu ülkeyi l ml bir yer olarak da görüyorlar. fiöhretin, diplomaside de önemli rol oynad n anlatan Young, Türkiye, ABD nin stratejik orta. En önemli nedeni de Türkiye nin bölgesinde ABD den çok daha fazla inan - l rl a sahip olmas görüflünü dile getirdi. Türkiye yi yak ndan izlediklerini ve flöhretini ölçtüklerini belirten Young, Bir ülkenin flöhretini belirleyen en önemli etken, komflular yla ne kadar iyi iflbirli i yapabildi idir. kinci s rada da ekonomisi gelir. Türkiye bugün her iki alanda da gayet güçlü durumda dedi. Clifford Young, flöhretin yönetilmesinin mümkün oldu unu ancak bunun devletlerin reklam kampanyalar yla yap lamayaca n anlatarak, flunlar söyledi: CNN i izliyorsan z, pek çok ülkenin turistik, kültürel, ekonomik reklamlar n yay nlad klar n görürsünüz. Fakat bu, flöhrete çok naif ve basit bir yaklafl m. Asl nda pek çok bak mdan devletler, ülkelerinin flöhretini kontrol edemezler. Elbette, Irak a ve Afganistan a girmek ABD devletinin karar yd ve bunlar flöhretine zarar verdi ama bundan söz etmiyorum. Mesela ABD Devleti, Hollywood u, Coca Cola y, McDonalds kontrol edemez. Kültürünüzü, geçmiflinizi kontrol edemezsiniz. Bu, DNA gibidir. Ancak onun baz yönlerine odaklanman z ve stanbul un rekabet gücü flöhret inde Amerikan Ipsos kamuoyu araflt rma flirketinin uzmanlar ndan Clifford Young (Altta), stanbul un, yetenekli insanlar, yat r mlar, büyük flirketlerin yönetim merkezlerini ve uluslararas kurulufllar kendisine çekmek için rekabet halindeki küresel flehirlerden biri oldu una dikkati çekerek, stanbul un bu alandaki baflar s nda sahip oldu u flöhretin pay olaca n söyledi. Villepin den Türk ekonomisine övgü STANBUL - Fransa eski Baflbakan Dominique de Villepin, Türkiye nin, son y llarda uygulad ekonomi ve maliye politikalar n n etkili sonuçlar yla uluslararas baflar örne i haline geldi ini belirterek, globalleflme sürecinde Türkiye deki flirketlere her türlü deste i vermeye haz r oldu unu bildirdi. Fransa Eski Baflbakan Dominique de Villepin, Postac o lu Hukuk Bürosu ortaklar Avukat Etem Postac o lu ve Avukat Aylin Surkultay n davetlisi olarak geldi i stanbul da, son dönemde h zla geliflmekte olan Türk-Frans z iflbirli- ini güçlendirmek amac yla gerçeklefltirilen sohbet toplant s na kat ld. Villepin in, iki ülkenin ifladamlar yla bir araya geldi i toplant ya, Fransa n n stanbul Baflkonsolosu Herve Magro ile Postac o u Hukuk Bürosu nun Paris teki orta ve Türkiye de temsilcili ini yürüttü ü FTPA Hukuk Bürosu temsilcileri de kat ld. Son dönemde Türkiye ile Fransa bunlar aç k seçik bir dille baflkalar na iletmeniz mümkündür. Young, kendisine Washington Post gazetesinin seçimin en baflar l anketleri s ralamas nda birincilik getiren çal flmas yla ilgili de bilgi verdi. ABD de seçim anketlerinin geleneksel olarak telefon görüflmeleri yoluyla yap ld n anlatan Young, geçen y lki baflkanl k seçimlerinde kendilerinin internet üzerinden anketlerle çal flarak bu alanda bir ç r açt klar n söyledi. Young, 163 bin kifliyle online anket yapt k. Seçime giden 12 ayl k süreçte yaflanan geliflmelerin oy verme karar n nas l etkiledi ini çok daha genifl bir örneklem üzerinde neredeyse an an na ölçebildik. Sonunda da bir puanl k hata pay yla sonucu bildik diye konufltu. nternet üzerinden yap lan kamuoyu araflt rmalar n n hem daha ucuz hem de daha h zl oldu una iflaret eden Young, Eski yöntemler kullan lsa ayda bir, çok çok haftada bir anket sonucu al nabilirdi, halbuki biz her gün anket sonucu elde ettik dedi. Türkiye de yap lan anketleri genel olarak baflar l buldu unu belirten Young, kendilerinin uygulad online anket yönteminin, her bölgesinde eflit internet eriflimi olmad için Türkiye ye flu anda uygun olmad n, telefon ve yüzyüze görüflme gibi geleneksel yöntemlerin daha do ru sonuçlar verece ini sözlerine ekledi. (AA) aras ndaki iliflkilerin ivme kazanmas ndan duydu u memnuniyeti dile getiren Dominique de Villepin, A ustos 2007 de bafllayan, 2008 den itibaren etkisini iyiden iyiye hissettiren Kuzey Atlantik Finansal ve Ekonomik Krizinin hala küresel piyasalarda ve özellikle Avrupa da etkisini devam ettirdi ini hat rlatt. Yaflanan krizle birlikte yükselen piyasa ekonomileri olarak tabir edilen piyasalar n, geliflmifl ülkelerle aradaki fark kapatt n belirten Dominique de Villepin, geçmiflte geliflmifl ülkelere olan sabit sermaye yat r m n n sürekli ve belirgin bir flekilde yükselen piyasa ekonomileri üzerine seyretti ini aktard. Villepin, Türkiye nin son y llarda uygulad ekonomi ve maliye politikalar - n n etkili sonuçlar yla uluslararas baflar örne i haline gelirken, Cumhuriyetin kuruluflunun 100. Y l olan 2023 y l nda dünyan n en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefi yolunda emin ad mlarla ilerledi ini kaydetti. (AA)

7 Ekonomi YARIN Cumhurbaflkan Gül'den sanayicilere: Sanayide üretiminizi çeflitlendirin Cumhurbaflkan Abdullah Gül, sanayicilere ça r da bulunarak, üretimlerini çeflitlendirmeleri ve gelifltirmeleri konusunda uyard. Gül, bir dönem bozuk ekonomide iflçiler için fabrika sahas nda basketbol, voleybol sahalar yap ld n ve s k nt lar yafland n hat rlatarak, Bugün Türkiye de ayak bast n z zemin sa lam." dedi. ALMATI - Konya Ticaret Odas na ba l Tar m Makineleri Sektörel Ticari hayeti, Kazak ifladamlar ile Kazakistan n finans merkezi Almat da bir araya geldi. Türk ve Kazak ifladamlar ikili görüflmelerle hem ticarî anlaflmalar yapt hem de tecrübelerini paylaflt. Heyet, iki ülke aras ndaki ticari ifl birli inin artmas için s k s k bir araya gelmenin önemli oldu unu vurgulad. Almat da bulunan Ankara Otel de Kazak Türk ifladamlar n n kat ld toplant da konuflan Türkiye nin Almat Ticaret Ateflesi Dervifl Ender Öztürk, iki ülke aras ndaki ticari iflbirli inin her geçen gün artt n belirtti. ANKARA - Cumhurbaflkan Gül, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nin Genel Kurulu'na kat ld ve burada ifladamlar na hitaben konuflma yapt. "Kayseri olarak bak nca övündü ümüz sanayi çok güçlü. Ama gelifltirmek gerekir." diyerek konuflmas na bafllayan Gül, "Geçmiflte ben Devlet Planlama Teflkilat 'na Kayseri sanayisini analiz ettirdim. Orada gördüm ki sanayinin Kayseri de çeflitlenmesi ve gelifltirilmesi gerekir. Daha nitelikli ve katma de er kazand - ran alanlara kaymak gerekir. Bu d flar - dan gelenle olmayacak, siz yapacaks - n z. flleriniz iyi giderken mevcut ifllerinizi dönüfltürün. Yoksa ufac k baflka alanlarda çal flma yap n. Araflt rma ve gelifltirme ad alt nda birim kurun, orada eleman istihdam edin ve ufkunuzu aç n. Üretti iniz fleyler Türkiye de doydu unda, Türkiye için pahal geldi inde yeni alanlar sizin için haz r olmufl olur. Kayseri sanayisi orta ve uzun vadede dönüflüm içinde olmal d r. Bunu da organize sanayi bölgesi olarak, TÜB TAK ve farkl kurumlarla iflbirli i içinde yapmal - s n z." Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Kayserili sanayicilerin oldu u gibi ülke genelinde üretilen her fleyin sadece Türkiye de de il art k uluslararas pazarlarda sat ld n ifade etti. Gül, Kayseri yi Kayseri yapan birçok özellik oldu unu, ama bunlardan birisinin sanayisi ve organize sanayi bölgesi oldu una dikkat çekerek, konuflmas na flöyle devam etti: Sizin üretimleriniz art k Türkiye çap n aflt. Uluslararas, global pazara hitap eden ürünler üretiyorsunuz. Dünya pazar nda ihaleleri giriyorsunuz. fl yap yorsunuz. Bunlar bizi hep gururland r yor. Kayseri yi de il Türkiye yi gururland r yor. Türkiye nin y llarca teknoloji transfer eden ülke oldu unu hat rlatan Cumhurbaflkan Gül, Türkiye nin geçmifli ve co rafyas, kültürü çok büyük bir ülkedir. Bu nedenle sanayi ve teknolojisi de güçlü olmas gerekir. Bunu her f rsatta söylerim. Dikkat çekerim. Bunlar bilim, teknoloji, sanayidir. Bunlar bir bütündür. Y llarca teknoloji transfer ettik. Teknoloji üreten ülke olmal y z. Bu çok zor ama çal flmalar var. Bunlar n hepsi için çal flmalar var ve size geliyor. Burada üretici daha vas fl ve nitelikli ürün, daha çok üretip daha çok pazara aç lmas, ihracat etmesi, daha çok istihdam için çal fl l yor. dedi. Cumhurbaflkan Abdullah Gül, geçmiflte sanayicinin büyük s k nt lar ve zorluk yaflad klar n çok iyi bildiklerini hat rlatarak, flöyle konufltu: Türkiye de bugün sizin ayak bast n z zemin sa lam. Ne s k nt l günler geçti. Aran zda Kazak Türk sanayi bölgesi çal flmalar n n sürdü ünü, bu çal flmalar n tamamlanmas durumunda yat r m için bekleyen çok say da Türk firmas n n bulundu unu kaydeden Öztürk, Kazak ifladamlar n da Türkiye ye davet etti. Türkiye nin Kazakistan ile 4 milyar dolar ticaret hacmi oldu unu belirten Atefle Öztürk, bu rakam n art - r lmas gerekti inin alt n çizdi. Bugün 20 firma ile buraday z. Türkiye den gelen heyet yüzlerce ifl görüflmesi yapacak. ki ülke aras ndaki ticari iliflkileri gelifltirece iz. Bu heyet buna katk sa layacak. Konyal firmalar m z da bu heyete kat larak dünya ekonomisine adapte olabilece ini gösterdi. fleklinde konufltu. Almat Valili i Sanayi ve flletmecilik Daire Baflkan Yard mc s Adis Saydahmatov da, Almat n n Kazakistan ekonomisinin yüzde 25 ni oluflturdu- unu dile getirerek, Kazakistan da yat r m yapan Türk firmalar n n bir ço- unun Almat da oldu una dikkat çekti. Saydahmatov, Daha çok Türk ifladam n Almat da görmek istiyoruz. Kendilerine her türlü kolayl gösterece iz. diye konufltu. Almat Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Muhtarhan Biyarov da ticaret yap lanmas olarak Türkiye deki ticaret ve sanayileri örnek ald klar n 7 eski olanlar o günlerin ac lar n muhakkak yaflad lar ve gördüler. Fabrika bahçelerinde iflçileri meflgul etmek için basketbol sahalar kurdunuz. Bunlar geride kald. Türkiye istikrar yakalad. Makro ekonomik dengeleri uzun zaman sonra kontrol alt na ald. Bozuk ekonomi dengesini düzeltti. Bütün dengeler yerine oturdu. Ar zal olan da l k, tafll k, göllük olan bölgeleri düzeltti ve her fley kontrol alt nda. Bu ortamda ifl yapman n tad n sizler iyi bilirsiniz. Onun içinde gece gündüz çal fl yorsunuz. Eleman ar yorsunuz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nde gezme f rsat buldu unu aktaran Gül, Organize sanayi bölgesinin içinden geçtim. Ben de levhalar gördüm; eleman aran yor. Bu sevindiricidir. fllerinizi yaparken sizle flunu paylaflaca m. fllerinizi daha iyi yap yorsunuz. Siz mecbur tutuldunuz biraz. Bazen flikâyet ediyorsunuz. Ekonomik tedbirlerden. Bu tedbirler sizin daha verimli, tasarruflu, kaliteli ve ucuz ifl yapman z teflvik için al nan tedbirlerdi. Bunun sonucu için endüstri ifl yapma ahlak de iflti. Daha ucuz ve kaliteli ifl yap l yor. diye konufltu. Kayseri de 4 üniversitenin oldu unu ifade eden Cumhurbaflkan Gül, üniversite demenin daha görmüfl, bilmifl, okumufl, dünyay yak ndan takip eden insanlar n oldu u yer olarak alg lanmas gerekti ini belirterek, flöyle konufltu: "Siz onlardan onlarda sizlerden faydalans n. ABD de Silikon Vadisi bu flekilde ortaya ç kt. Kayseri de buna benzeyebilir. Üniversitelerin hedefi de böyle olmal d r. Onlar bulufllar çal flmalar sizin problemlerinizi çözmekle öne ç kmal d r. Siz de öne ç kacaks n z. Türkiye nin pazarlar geniflliyor. fl dünyas nda sanayisi ile bar fl k yönetim var. Devlet kurumlar sanayi ve ticaretle iç içedir. Sorunlar n z dinlerler. Bunlar hep afl l yor. Yeter ki sizin at l m gücünüzü muhafaza edin. Kayseri ye geldi imde organize sanayi üzerinden dolafl r m. Her gördü ümde o gururu yaflamak isterim. Bu seferde gelirken üstünden geçmedik ama caddelerinde dolaflt k. Hac Boydak Bey'in ormanl k alan na ç kt k. Orman muhteflem ve manzaras da çok iyi idi. Aç l fllar m z vard ve gördük. Bunlar gurur vericidir. Her geldi imizde yeni caddeler görüyorum. Hepinize baflar lar dilerim. Sizin üretiminiz Türkiye nin üretimine güç kat yor. Sizin üretiminiz ülkemizin milli gelirini art rmaktad r. Kongre hay rl olsun. Cumhurbaflkan Abdullah Gül konuflmas ndan sonra Genel Kurul'dan ayr ld. (CHA) Konyal ifladamlar Kazakistan a ç karma yapt anlatarak, Türk firmalar n n Kazakistan ekonomisine büyük katk sa lad - n, ayr ca ciddi bir istihdam oluflturdu unu sözlerine ekledi. Toplant ya kat lan Ekonomi Daire Baflkan Ali R za Oktay ise yapt konuflmada ziyaretlerinin amac n n dünyan n önde gelen tar m ülkelerinden biri olan Kazakistan ile iflbirli i olanaklar n yerinde incelemek oldu unu ifade etti. Konya n n Türkiye nin en önemli tar m merkezlerinden biri oldu unu belirten Oktay, Türkiye nin tar m makineleri konusunda son 10 y lda büyük ad mlar att n söyledi. (CHA)

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı