GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü'ne ba l ekipler mahallelerde kald r m, yol açma ve geniflletme çal flmalar na h z vererek hizmet ata n sürdürüyor. Yeni aç lan yollar ulafl m sorunu yaflayan vatandafllara rahat bir nefes ald r rken, Mamak' n geliflimine de katk sa l yor. S.16 DA Esnaftan trafik sigortas flikayeti... HABER 16 DE Türkiye, OECD ülkeleri içinde tatil günü az olan 3. ülke HABER 18 DE HABER 18 DE SGK YÖNET C LER BAfiKAN AKGÜL Ü Z YARET ETT HABER 15 DE KOSOVALI Ö RENC LERDEN BAfiKAN TUNA YA Z YARET HABER 17 DE ÇALIKUfiU STAJINI KÖY OKULLARINDA YAPIYOR HABER 19 DA

2 2 YARIN SineMagazin Ahmet Yenilmez den çözüm sürecine destek ORDU - Hayati Akçay - Tiyatro ve sinema sanatç s Ahmet Yenilmez, çözüm sürecine iliflkin, Konuflmufl oldu umuz bu süreç, 12 Eylül ün s rt m za yükledi i bir süreç. Kan durduruyorum diye birileri darbe yapt. O zamana kadar bu ülkenin 5 bin evlad gitmiflti, onlar bu darbeyi yapt ktan sonra bu ülkenin 46 bin evlad gitti. Bunun hesab birilerinden sorulmal ama bu milletten veya bu kan durdurmaya çal flan insanlardan sorulmamal dedi. Yenilmez, Akil nsanlar Heyeti Karadeniz Bölgesi Grubu nun sivil toplum kuruluflu temsilcileriyle yapt toplant ya kat lmak için geldi i memleketi Ordu da, AA muhabirine çözüm sürecini de erlendirdi. Süreçle ilgili görüfllerini, 81 ili gezen bir oyuncu ve insan olarak aktard n anlatan Yenilmez, kan n durmas ve herkesin fikrini söyleyece i bir ortam n oluflmas için çözüm sürecine destek verdi ini söyledi. Konuflmufl oldu umuz bu süreç, 12 Eylül ün s rt m za yükledi i bir süreç diyen Yenilmez, Kan durduruyorum diye birileri darbe yapt. O zamana kadar bu ülkenin 5 bin evlad gitmiflti, onlar bu darbeyi yapt ktan sonra bu ülkenin 46 bin evlad gitti. Bunun hesab birilerinden sorulmal ama bu milletten veya bu kan durdurmaya çal flan insanlardan sorulmamal. Onun için gerek anayasa oylamas nda gerekse bu süreçte destek veriyorum ifadelerini kulland. - Terör olmasayd dünyada aç Müslüman olmayacakt - Süreç sonunda güzel geliflmelerin olabilece ini dile getiren Yenilmez, sözlerini flöyle sürdürdü: Türkiye Cumhuriyeti devleti 50 y l sonra IMF ye borcunu ödedi. Hatay patlamas n n tesadüf mü oldu unu san yorsunuz? Güzel geliflmeler olabilir, güzel olmayan geliflmeler de olabilir. Bu süreç provokasyona da kurban gidebilir ama biz konuflaca z. Bunun için daha itidalli, daha düflünerek, daha çok konuflarak ve ne konufluluyor ise o konuflulanlar n içerisinden faydal olan alarak devam etmeliyiz. Bizim bu topraklardan baflka gidecek yerimiz yok. Nerede kan ak yorsa, nerede yokluk varsa bizim kardefllerimiz. 400 milyar dolar para harcand n biliyoruz. Ben ifle maddi boyuttan bakm yorum ama flu terör olmasayd dünyada aç Müslüman olmayacakt. Onlar n vebali var. Ac m z ve gözyafl m z birilerine sermaye yapmayal m Yenilmez, flunlar kaydetti: Ben Ahmet Yenilmez olarak cebi bol s f rl paralarla dolu yol arkadafl istemiyorum. Varl da nimeti de külfeti de adaletli bir flekilde paylafl p beraber yürüyece im bir yol arkadafl istiyorum. Onun için birilerinin gelip bitirmesini beklemeyelim, biz bitirelim. Hesaps z kitaps z bitirelim. Ac m z ve gözyafl m z birilerine sermaye yapmayal m. Konuflmaktan kim kaybetmifl, hepimiz faydalan yoruz. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Iron Man 3, Bir Hikayem Var, Bir Gevrek, Bir Boyoz, Muhalif Baflkan, Max Maceralar : Dinoterra, ntikam Benim, Llanetli Kan, El-Cin, Selam Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Eksik Sayfalar, Koda Ad : Olympus, Bir Gevrek, Bir Boyoz, ki de Kumru, Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, Muhalif Baflkan, (Q)üfür, Suç Orta, Geçit Yok, Crood'lar, Korkunç Bir Film 5, Gazeteci Çocuk, Oblivion, Selam Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Son Ayin Bölüm 2, Kimlik H rs z, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3, Pas ve Kemik, Max Maceralar : Dinoterra, Oblivion, Selam Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Gitme Baba, Iron Man 3, Zoraki kili, ntikam Benim, Oblivion, Hükümet Kad n Ankara Bilkent Prestige (Bilkent) (312) Barfi: Aflk n Dile htiyac Yoktur, Eksik Sayfalar, Kod Ad : Olympus, Zoraki kili, Max Maceralar : Dinoterra, Iron Man 3, Ac Reçete, Oblivion Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Eksik Sayfalar, Barfi: Aflk n Dile htiyac Yoktur, Kod Ad : Olympus, Iron Man 3, Bir Hikayem Var, Muhalif Baflkan, Crood'lar, Oblivion, El-Cin, Selam, Hükümet Kad n Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Eksik Sayfalar, Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, Muhalif Baflkan, Bir Gevrek, Bir Boyoz, ki de Kumru, ntikam Benim, Oblivion, El- Cin, Selam Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Son Ayin Bölüm 2, Eksik Sayfalar, Kod Ad : Olympus, Bir Hikayem Var, Iron Man 3, Zoraki kili, El-Cin, Hükümet Kad n Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Iron Man 3, Max Maceralar : Dinoterra, El-Cin, Selam Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) Kod Ad : Olympus, Gitme Baba, Eksik Sayfalar, Zoraki kili, Iron Man 3, Muhalif Baflkan, Max Maceralar : Dinoterra, Bir Hikayem Var, Crood'lar, El-Cin

3 STANBUL - Etem Geylan - stanbul Emniyet Müdürlü ü Asayifl fiube Müdürlü ünün geçen y l ayd nlatt olay say s önceki y la göre yüzde 11,2 artt. AA ekibi, stanbul Emniyet Müdürlü ünün Gayrettepe de faaliyet gösteren stanbul Asayifl fiube Müdürlü üne ba l büro amirliklerinde çekimler gerçeklefltirdi. stanbul Asayifl fiube Müdür Yard mc s Ahmet Deniz, AA muhabirine yapt aç klamada, müdürlüklerinin bin 40 personel ve 250 ekiple suçlar n faillerini bulmaya yönelik görev ifa etti ini anlatt. Asayifl fiube Müdürlü ünün cinayetten oto h rs zl na, yankesicilikten kapkaça ifllenen suçlar n yüzde 90 na yönelik faaliyet gösterdi ini belirten Deniz, fiubemizce yap lan çal flmalarda geçen y l, 2011 e k yasla yakalanan zanl say s yüzde 7,5, olay ayd nlatma oran nda da yüzde 11,2 oran nda art fl söz konusudur. Hedefimiz planlad m z çal flmalarla bu rakamlar daha ileri seviyelere çekmektir diye konufltu. AA ekibi, cinayet, gasp, h rs zl k, suç analiz ve Ar-Ge bilgi ifllem büro amirliklerinin çal flmalar na tan kl k etti. -Beyaz sorgu odas - stanbul Asayifl fiube Müdürlü üne ba l Cinayet Bürosunda, 172 polis görev yap yor. Büroya ba l polisler, cinayet, intihar, flüpheli ölüm, yaralama vakalar n n ayd nlat lmas için gayret sarf ediyor. Büroda; cinayetler ve kan tlar H CR RUM msak : kindi : Yaflam 11 Recep 8 May s Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN stanbul Asayifl hedef büyüttü toplant larda tart fl l yor. Olaylara iliflkin flüpheliler, duvarlar beyaza boyanm fl, beyaz masa ve sandalyenin bulundu u odada sorgulan yor. Yetkililer beyaz rengin, suçlu psikolojisi üzerindeki etkisi nedeniyle böyle bir oda oluflturuldu unu belirtiyor. Cinayet Büro Amirli i geçen y l, stanbul da ifllenen 256 cinayetin 246 s n ayd nlatarak, yüzde 96 l k baflar elde etti. Henüz faili meçhul durumdaki 10 cinayet için de çal flmalar devam ediyor. Dünyadaki di er büyükflehirlerle k yasland nda parmak s rtacak derecedeki baflar y sürdürmek için polisler, büyük özveriyle çal fl yor. -Sierra ve Samatya cinayeti zanl lar burada tespit edildi- Ar-Ge Bilgi fllem Bürosu, stanbul Asayifl fiube Müdürlü ünün en kritik bürolar ndan birisi. Olaylara iliflkin Mobese ve özel güvenlik kameralar n n görüntüleri, Emniyet Amiri Ali Miraci Katipo lu - nun yönetimindeki Ar-Ge Bilgi fllem Bürosu polislerince inceleniyor. Asayifl fiube Müdürlü ü bünyesinde 3 ay önce kurulan büro, kamuoyunun gündemini uzun süre meflgul eden ABD li turist Sarai Sierra ve Samatya cinayetlerinin ayd nlat lmas nda büyük katk sa lad. - Suç ve suçlu profili ç kar l yor - Asayifl fiube Müdürlü üne ba l 2 y l önce kurulan Suç Analiz Büro Amirli inde, ifllenen asayifl suçlar na iliflkin stratejik ve taktik analizler yap l yor, suç haritas haz rlan yor, suç ve suçlu profillerini ortaya konuluyor. Ekipler, Emniyet Amiri Doç. Dr. Bahad r fiahin in baflkanl nda büroda analizlere göre bölgelere yönlendiriliyor. Önleyici polis hizmetlerinde de bu analizlerden yararlan l yor. - Gasp Bürosunun yakalad zanl say s nda 5,6 l k art fl - stanbul Asayifl fiube Müdürlü üne ba l Gasp Büro Amirli i, 27 ekip ve 140 personelle görev yap yor. Her türlü silahl ya ma ve soygunlar n yan s ra cinsel sald r, hürriyeti tahdit, tehdit, kundaklama gibi suçlar da Gasp Bürosunun görevi kapsam nda. Gasp Büro Amirli i geçen y l 856, bu y l ise 217 kifliyi, görev alan na giren suçlardan dolay yakalad. Büro, 2011 y l na göre, yakalanan san k ve ayd nlatt olay say s nda 5,5 oran nda art fl sa lad. - stanbul da 42 bin 700 h rs zl k - stanbul Asayifl fiubede en yo un çal flan birimlerden birisi de H rs zl k Büro Amirli i. Kentte geçen y l 31 bin 900 ü evden, 10 bin 800 ü ifl yerinden olmak üzere 42 bin 700 h rs zl k olay meydana geldi. En çok çal nan kiflisel elektronik eflyalar için müracaat yap ld. H rs zl k Bürosunda 105 personel, 21 ekiple görev al yor. Geçen y la göre yakalanan flüpheli say s nda 5,5 oran nda art fl sa land. (AA) Suçluyla mücadelede i neyle kuyu kaz yorlar ERZURUM - Selami Küçüko lu - Erzurum da, bilgisayara kay tl yaklafl k 10 bin zanl n n saç, burun, göz, kafa yap s ve yüz flekillerinden yola ç kan Olay Yeri nceleme ve Kimlik Tespit fiube Müdürlü ü ekipleri, faili belirlemede yüzde oran nda baflar sa l yor. Emniyet Müdürü Halit Turgut Y ld z, AA muhabirine yapt aç klamada, suç ve suçlularla mücadelede teknik ve fiziki takibin büyük önem tafl d n söyledi. Delillerin toparlanmas nda ve eflkal belirlemede profesyonel bir ekibe sahip olduklar n belirten Y ld z, Türk Polis Teflkilat, son y llarda geliflen, artan trendiyle önemli bir ivme kazanm flt r. Hizmette geliflen teknolojiyle birlikte, personelimizin profilini yükseltmek için sürekli çal flmalar yap yoruz. Yap lan çal flmalar sayesinde ekiplerimizin olaylar ayd nlatma baflar s ortalamalar n üstünde dedi. Y ld z, günde ortalama 6-8, y lda yaklafl k 2 bin 800 olaya bakan ekiplerin, en büyük amac n n kiflilerin hak ve özgürlüklerini korumak oldu unu dile getirdi. - Her suçta bir dokunufl vard r - DNA veya bir parmak izinden yola ç karak ayd nlat lan olaylar n d fl nda, ilginç ayr nt lar n da suçlular n yakalanmas nda büyük rol oynad n ifade eden Y ld z, flunlar kaydetti: Art k bir tan tespit edip, san konuflturmak veya adalet önüne ç kartmak yetmiyor. Günümüzde delil, iz ve emareden san a gitmek çok önemli say l yor. Her suçta, bir dokunufl vard r. Suçlular n ard ndan b rakt izleri tespit etmek ve kifliye ulaflmak için izledi imiz teknik yollar, olay n ard ndan ak llarda oluflan soru iflaretlerinin tamam n n ortadan kald r lmas n sa l yor. Bazen kar üzerindeki bir çift ayakkab izinden, bir saç telinden ya da binlerce kiflinin DNA testinden tek bir zanl ya ulaflmak mümkün. Ekiplerimiz, eflkal belirlemede kulland yöntemle on bin kiflinin foto raf ndan yeni bir foto raf ortaya ç kart yor ve olay n failine benzerlikte standartlar n üstünde baflar sa l yor. (AA)

4 4 YARIN Turizmde sezon aç ld, 1.5 milyon kifli ifle bafllad ZM R- Ali R za Karasu - Turizm sektörü, k fl mevsiminde iflten ç kard iflçileri sezonun aç lmas yla yeniden ça rmaya bafllad. May s-haziran aylar nda yaklafl k 1,5 milyon kiflinin iflbafl yapmas bekleniyor. Devrimci Turizm flçileri Sendikas (Dev Turizm- fl) Genel Baflkan Mustafa Yahyao lu, AA muhabirine yapt aç klamada, sezon bitiminde iflten ç kar lanlara gel baflla ça r s yap ld n söyledi. Geçen y l turizm sezonu sonras nda çal flt klar otel, e lence yeri, kafe, restoran, bar gibi turistik tesislerden iflten ç kart lanlar n yeniden ça r lmaya bafllad n ifade eden Yahyao lu, Yaklafl k 1,5 milyon kifli may s-haziran aylar nda iflbafl yapacak dedi. K fl n kapanan turistik tesislerden Akdeniz Bölgesindekilerin may s ay n n ilk haftas ndan itibaren aç lmaya bafllad n kaydeden Yahyao lu, tesisleri sezona haz rlamakla bafllayan istihdam n, haziran ay nda okullar n kapanmas yla en üst seviyeye ç kaca n ifade etti. Turizm sektöründe ilgili ifl kolunda örgütlü 4 sendikan n yaklafl k 30 bin üyesinin bulundu unu belirten Mustafa Yahyao lu, sektörde kay td fl n n fazla olmas sebebiyle gerçek istihdam n bilinmedi ini vurgulad. Yahyao lu, Aç klanan resmi rakamlara göre ocak ay nda turizm sektöründe 634 bin kifli çal fl yor. Gerçek rakam kay tl çal flan n yaklafl k 3 kat oldu unu tahmin ediyoruz diye konufltu. Yahyao lu, turizm sektöründe çal flanlar n en büyük s k nt s n n tar m iflçisi gibi sezonluk çal flmalar oldu unu söyledi. Bu sektörde çal flanlar n ifl güvencelerinin olmamas sebebiyle sezon bitti inde iflsiz kald n belirten Yahyao lu, flten ç kar lanlar n ço u ailelerinin yan na dönüyor. Sezon bafllad nda iflverenden gelecek telefonu beklemek zorunda kal yor dedi. Turizm iflçisinin bir y l içinde ortalama 3,5-4 ay çal flt n dile getiren Yahyao lu, bu sektörde çal flanlar n yafl ortalamas n n oldu unu kaydetti. (AA) MU LA - Levent Kifli - Marmaris in Turgut köyünde bulunan ve Türkiye de ayakta kalabilen tek piramit mezar oldu u belirtilen tarihi eser, turizme kazand r lmay bekliyor. lçe merkezine yaklafl k 30 kilometre uzakl ktaki Turgut köyünde bir tepede yer alan piramit mezar, farkl mimari tarz yla bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabanc turistlerin ilgisini çekiyor. Köye hakim bir noktada kayal klar n üzerinde bulunan ve genifl bir alan yüksekten gören mezara, yaklafl k 10 dakikal k bir t rman flla ulafl labiliyor. Marmaris Müze Müdürü Esengül Y ld z Öztekin, AA muhabirine yapt aç klamada, yöre halk taraf ndan Ça Baba olarak bilenen piramidal mezar hakk nda Mu la S tk Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden fiahin Gümüfl ün bir tez çal flmas yapt n söyledi. Söz konusu an tsal mezar n Türkiye de ayakta kalan tek piramit flekilli mezar oldu unu belirten Öztekin, Mezardaki yaz tta mezar n, M.Ö. 2. yüzy lda savaflç Diagoras ve kar s Aristomakha için yap ld yaz yor. Yaz ttan, daha önce mezar n ön cephesinde aslan ile piramidal çat n n tepesinde mezar sahibinin heykellerinin yer ald anlafl l yor dedi. Piramit mezarda geçmifl y llarda kaçak kaz lar yap ld n ifade eden Öztekin, müze müdürlü ü olarak tarihin eserin turizme Turizm Pramit mezar n turizme kazand r lmas isteniyor kazand r lmas için proje haz rl içinde olduklar n bildirdi. - Türbe san p dua etmeye gidiyorduk - Turgut köyü muhtar Naci fller ise örnekleri genelde M s r da yer alan piramit mezar n muhafaza alt na al nmas n ve yürüyüfl yolu yap lmas n istediklerini dile getirdi. lk olarak 60 l y llarda piramitte kaçak kaz lar yap ld n, içindeki mezarlar n ya maland n ifade eden fller, En k sa zamanda piramidin etraf n n çevrilmesi ve denetim alt na al nmas gerekiyor te muhtarl k olarak Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü üne yaz l olarak baflvurduk ama piramit mezar n restore edilerek turizme kazand r lmas için bugüne kadar bir ad m at lmad diye konufltu. Türkiye de tek olan bir tarihi yeri koruyamad klar ve turizme kazand ramad klar için üzüldüklerini dile getiren fller, Önceki y llarda mezar n kime ait oldu u ve tarihi hakk nda bilgi sahibi de ildik. Eskiden türbe zannederdik. Büyüklerimiz bizi oraya götürür yemek yedirirdi, dua ederdik dedi. Bölgeye gelen uzmanlar n, söz konusu tarihi eserin bir piramit mezar oldu unu tespit ettiklerini anlatan fller, flöyle devam etti: ki y l önce köyümüzü ziyaret eden bir uzman, Türkiye nin her yerini kar fl kar fl gezdi ini ve söz konusu piramit mezar n Türkiye de bir örne ini daha görmedi ini söyledi. Art k köyümüze gelen yerli ve yabanc turistlere bu tarihi eserin bir piramit mezar oldu u yönünde bilgi veriyoruz. Ulafl lmas zor oldu u için çok fazla olmasa da zaman zaman turistler tepeye ç karak mezar yak ndan görüyorlar. -M s r dan etkileflimle yap lm fl olabilir- Tarihi eserde inceleme yapan arkeolog Bora Ayy ld z da Turgut köyündeki piramit mezar n Türkiye de tek oldu unu düflündüklerini, bugüne kadar bir örne ine rastlanmad n kaydetti. Piramit mezar bölgeyi dolaflan seyyahlar n tespit ederek tan tt n vurgulayan Ayy ld z, Bölgemizdeki mezarlar yat k ve gömme fleklinde. Bu mezar n M s r dan etkileflimle piramit fleklinde yap ld tahmin ediliyor. Bu konuda araflt rmalar sürüyor diye konufltu. Yüksekli i yaklafl k 6 metre, içi ise 3 metrekare olan, tavan kubbe fleklindeki piramit mezar n yaz t nda eski Yunanca flu ifadeler yer al yor: Siz beyaz diflli hayvanlar, her zaman size öngörülen yerde kal n. Çünkü ben en yukar da her fleyi gözetleyece im ki hiçbir korkak adam gelip de mezara zarar vermesin. Çünkü bu, savaflta ölen Diagoras isimli bir adam n ve örnek çocuklar yetifltirmesiyle kocas na sadakat anlay fl yla herkesten üstün, babas n n Aristomakha olarak isimlendirdi i tanr larla k yaslanas kar s n n mezar d r. (AA)

5 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Yafll l k ve sakatl k nedeniyle yürüyemeyen. Bir nota. 2. Çözümlemeli. 3. Deride oluflan çürük. Birim. 4. Tümör. Ça layan. 5. nce, uzun ve hafif bir yar fl kay türü. Alt n. Bir nota. 6. Kat halden s v hale geçmek. 7. Tespihlerin bafl taraf na geçirilen uzunca parça. Kalça kemi i. 8. Bir renk. Ray aral 60 cm olan küçük demiryolu. 9. Yergi. Deride oluflan leke. 10. Müslümanlar n, bir çocu un do umundan yedi gün sonra Allaha flükretmek amac yla kestikleri kurban. Köpek. 11. Ba rsaklar. Da keçisi. 12. Avuç içi ile toplamak. 13. Anma. Aç k sar renk. 14. Odun tafl makta ve bal k avlamakta kullan lan büyük kay k. Kal n sicim. 15. Yana n alt k sm. Bazen, kimi vakit. 16. Küçük ve de ersiz bitki. Güzel, hofl, sevimli. Suriye nin baflkenti. 17. Sergen. fiaflma anlatan ünlem. 18. Türlü bitki yaprak ve kabuklar - n kokuland rarak yap lan ac bir içki. Yap, yontu gibi fleylerin taslak durumundaki küçük örne i. 19. Kiloamperin simgesi. Tav r, davran fl. Tanr tan maz, dinsiz. 20. Kar fl k renkli. fieref, haysiyet. Yukar dan afla ya: 1. Japon tiyatro türü. Fütüvvet fleyhi. Yapraklar n düz ve parlak olan bölümü. Japonya da bir kent. 2. Teklif. Asya da bir rmak. Yönetim bak m ndan bir tür ba ms zl olan büyük il. Al n p sat labilen her türlü eflya. 3. Bir halk saz. Kötü, fena. Çapraz dü meli, ipek veya s rma ifllemeli bir tür k sa yelek. Demirin simgesi. 4. Hisse, pay. Kökten, köktenci. Yasaklama, yasak etme. Bir nota. 5. Endonezya n n plaka iflareti. Tohumlar n ezilip ya ç kar ld yer. Askerler. Bir nota. 6. Ütü ile buruflukluklar n gidermek. Bir çalg. K rflehir ilinin bir ilçesi. 7. Camilerde ezan okunan, bir ya da birkaç flerefeli, tafltan, ince uzun bölüm. Meflgul etmek. Bir nota. 8. Bir tür geçirimsiz toprak. Burçlardan biri. Yapma, etme. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. Bir ya fl türü. 9. Ortado u yu Avrupa ya ba layan uluslararas yol. Yüz, el, kol hareketleriyle düflünceyi anlatma sanat. Son. 10. Do um iflini yapt ran kad n. Yap m iflleri. lgi çekici, de iflik kimse. Yas. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi STANBUL - Ipsos un düzenledi- i Araflt rmada Yenilikler Konferans na kat lmak için geldi i stanbul da AA muhabirinin sorular n yan tlayan Young, ülkelerin ve flehirlerin flöhretlerine özen göstermesi gerekti ini vurgulad. Young, stanbul gibi küresel flehirlerin yetenekli insanlar, yat r mlar, büyük flirketlerin yönetim merkezlerini ve uluslararas kurulufllar çekmek için rekabet halinde oldu unu belirterek, bir yerin genel flöhretinin, hareket halindeki sermayeyi, yat r m, insan gücünü, flirketleri çekmek için önemli bir unsur oldu unu kaydetti. Bir flehrin flöhretinin, sundu u kültürel olanak ve özelliklere, çevresel etkenlere, ekonomik koflullara ba l flekillendi ini ifade eden Young, kentin flöhretiyle ilgili tespitlerini flu sözlerle aktard : stanbul kültür aç s ndan çok zengin. Burada görecek ve yapacak çok fley var. K sa bir süre içinde co rafi olarak farkl yerlere ulaflmaya imkan veren bir konumu bulunuyor. Kent, kozmopolit bir yap da. Bunlar onu farkl laflt r yor. Dünya çap nda tüketicilerde ve yat r mc larda Türkiye yi Ortado u sepetine koyma e ilimi var ama öte yandan insanlar bu ülkeyi l ml bir yer olarak da görüyorlar. fiöhretin, diplomaside de önemli rol oynad n anlatan Young, Türkiye, ABD nin stratejik orta. En önemli nedeni de Türkiye nin bölgesinde ABD den çok daha fazla inan - l rl a sahip olmas görüflünü dile getirdi. Türkiye yi yak ndan izlediklerini ve flöhretini ölçtüklerini belirten Young, Bir ülkenin flöhretini belirleyen en önemli etken, komflular yla ne kadar iyi iflbirli i yapabildi idir. kinci s rada da ekonomisi gelir. Türkiye bugün her iki alanda da gayet güçlü durumda dedi. Clifford Young, flöhretin yönetilmesinin mümkün oldu unu ancak bunun devletlerin reklam kampanyalar yla yap lamayaca n anlatarak, flunlar söyledi: CNN i izliyorsan z, pek çok ülkenin turistik, kültürel, ekonomik reklamlar n yay nlad klar n görürsünüz. Fakat bu, flöhrete çok naif ve basit bir yaklafl m. Asl nda pek çok bak mdan devletler, ülkelerinin flöhretini kontrol edemezler. Elbette, Irak a ve Afganistan a girmek ABD devletinin karar yd ve bunlar flöhretine zarar verdi ama bundan söz etmiyorum. Mesela ABD Devleti, Hollywood u, Coca Cola y, McDonalds kontrol edemez. Kültürünüzü, geçmiflinizi kontrol edemezsiniz. Bu, DNA gibidir. Ancak onun baz yönlerine odaklanman z ve stanbul un rekabet gücü flöhret inde Amerikan Ipsos kamuoyu araflt rma flirketinin uzmanlar ndan Clifford Young (Altta), stanbul un, yetenekli insanlar, yat r mlar, büyük flirketlerin yönetim merkezlerini ve uluslararas kurulufllar kendisine çekmek için rekabet halindeki küresel flehirlerden biri oldu una dikkati çekerek, stanbul un bu alandaki baflar s nda sahip oldu u flöhretin pay olaca n söyledi. Villepin den Türk ekonomisine övgü STANBUL - Fransa eski Baflbakan Dominique de Villepin, Türkiye nin, son y llarda uygulad ekonomi ve maliye politikalar n n etkili sonuçlar yla uluslararas baflar örne i haline geldi ini belirterek, globalleflme sürecinde Türkiye deki flirketlere her türlü deste i vermeye haz r oldu unu bildirdi. Fransa Eski Baflbakan Dominique de Villepin, Postac o lu Hukuk Bürosu ortaklar Avukat Etem Postac o lu ve Avukat Aylin Surkultay n davetlisi olarak geldi i stanbul da, son dönemde h zla geliflmekte olan Türk-Frans z iflbirli- ini güçlendirmek amac yla gerçeklefltirilen sohbet toplant s na kat ld. Villepin in, iki ülkenin ifladamlar yla bir araya geldi i toplant ya, Fransa n n stanbul Baflkonsolosu Herve Magro ile Postac o u Hukuk Bürosu nun Paris teki orta ve Türkiye de temsilcili ini yürüttü ü FTPA Hukuk Bürosu temsilcileri de kat ld. Son dönemde Türkiye ile Fransa bunlar aç k seçik bir dille baflkalar na iletmeniz mümkündür. Young, kendisine Washington Post gazetesinin seçimin en baflar l anketleri s ralamas nda birincilik getiren çal flmas yla ilgili de bilgi verdi. ABD de seçim anketlerinin geleneksel olarak telefon görüflmeleri yoluyla yap ld n anlatan Young, geçen y lki baflkanl k seçimlerinde kendilerinin internet üzerinden anketlerle çal flarak bu alanda bir ç r açt klar n söyledi. Young, 163 bin kifliyle online anket yapt k. Seçime giden 12 ayl k süreçte yaflanan geliflmelerin oy verme karar n nas l etkiledi ini çok daha genifl bir örneklem üzerinde neredeyse an an na ölçebildik. Sonunda da bir puanl k hata pay yla sonucu bildik diye konufltu. nternet üzerinden yap lan kamuoyu araflt rmalar n n hem daha ucuz hem de daha h zl oldu una iflaret eden Young, Eski yöntemler kullan lsa ayda bir, çok çok haftada bir anket sonucu al nabilirdi, halbuki biz her gün anket sonucu elde ettik dedi. Türkiye de yap lan anketleri genel olarak baflar l buldu unu belirten Young, kendilerinin uygulad online anket yönteminin, her bölgesinde eflit internet eriflimi olmad için Türkiye ye flu anda uygun olmad n, telefon ve yüzyüze görüflme gibi geleneksel yöntemlerin daha do ru sonuçlar verece ini sözlerine ekledi. (AA) aras ndaki iliflkilerin ivme kazanmas ndan duydu u memnuniyeti dile getiren Dominique de Villepin, A ustos 2007 de bafllayan, 2008 den itibaren etkisini iyiden iyiye hissettiren Kuzey Atlantik Finansal ve Ekonomik Krizinin hala küresel piyasalarda ve özellikle Avrupa da etkisini devam ettirdi ini hat rlatt. Yaflanan krizle birlikte yükselen piyasa ekonomileri olarak tabir edilen piyasalar n, geliflmifl ülkelerle aradaki fark kapatt n belirten Dominique de Villepin, geçmiflte geliflmifl ülkelere olan sabit sermaye yat r m n n sürekli ve belirgin bir flekilde yükselen piyasa ekonomileri üzerine seyretti ini aktard. Villepin, Türkiye nin son y llarda uygulad ekonomi ve maliye politikalar - n n etkili sonuçlar yla uluslararas baflar örne i haline gelirken, Cumhuriyetin kuruluflunun 100. Y l olan 2023 y l nda dünyan n en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefi yolunda emin ad mlarla ilerledi ini kaydetti. (AA)

7 Ekonomi YARIN Cumhurbaflkan Gül'den sanayicilere: Sanayide üretiminizi çeflitlendirin Cumhurbaflkan Abdullah Gül, sanayicilere ça r da bulunarak, üretimlerini çeflitlendirmeleri ve gelifltirmeleri konusunda uyard. Gül, bir dönem bozuk ekonomide iflçiler için fabrika sahas nda basketbol, voleybol sahalar yap ld n ve s k nt lar yafland n hat rlatarak, Bugün Türkiye de ayak bast n z zemin sa lam." dedi. ALMATI - Konya Ticaret Odas na ba l Tar m Makineleri Sektörel Ticari hayeti, Kazak ifladamlar ile Kazakistan n finans merkezi Almat da bir araya geldi. Türk ve Kazak ifladamlar ikili görüflmelerle hem ticarî anlaflmalar yapt hem de tecrübelerini paylaflt. Heyet, iki ülke aras ndaki ticari ifl birli inin artmas için s k s k bir araya gelmenin önemli oldu unu vurgulad. Almat da bulunan Ankara Otel de Kazak Türk ifladamlar n n kat ld toplant da konuflan Türkiye nin Almat Ticaret Ateflesi Dervifl Ender Öztürk, iki ülke aras ndaki ticari iflbirli inin her geçen gün artt n belirtti. ANKARA - Cumhurbaflkan Gül, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nin Genel Kurulu'na kat ld ve burada ifladamlar na hitaben konuflma yapt. "Kayseri olarak bak nca övündü ümüz sanayi çok güçlü. Ama gelifltirmek gerekir." diyerek konuflmas na bafllayan Gül, "Geçmiflte ben Devlet Planlama Teflkilat 'na Kayseri sanayisini analiz ettirdim. Orada gördüm ki sanayinin Kayseri de çeflitlenmesi ve gelifltirilmesi gerekir. Daha nitelikli ve katma de er kazand - ran alanlara kaymak gerekir. Bu d flar - dan gelenle olmayacak, siz yapacaks - n z. flleriniz iyi giderken mevcut ifllerinizi dönüfltürün. Yoksa ufac k baflka alanlarda çal flma yap n. Araflt rma ve gelifltirme ad alt nda birim kurun, orada eleman istihdam edin ve ufkunuzu aç n. Üretti iniz fleyler Türkiye de doydu unda, Türkiye için pahal geldi inde yeni alanlar sizin için haz r olmufl olur. Kayseri sanayisi orta ve uzun vadede dönüflüm içinde olmal d r. Bunu da organize sanayi bölgesi olarak, TÜB TAK ve farkl kurumlarla iflbirli i içinde yapmal - s n z." Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Kayserili sanayicilerin oldu u gibi ülke genelinde üretilen her fleyin sadece Türkiye de de il art k uluslararas pazarlarda sat ld n ifade etti. Gül, Kayseri yi Kayseri yapan birçok özellik oldu unu, ama bunlardan birisinin sanayisi ve organize sanayi bölgesi oldu una dikkat çekerek, konuflmas na flöyle devam etti: Sizin üretimleriniz art k Türkiye çap n aflt. Uluslararas, global pazara hitap eden ürünler üretiyorsunuz. Dünya pazar nda ihaleleri giriyorsunuz. fl yap yorsunuz. Bunlar bizi hep gururland r yor. Kayseri yi de il Türkiye yi gururland r yor. Türkiye nin y llarca teknoloji transfer eden ülke oldu unu hat rlatan Cumhurbaflkan Gül, Türkiye nin geçmifli ve co rafyas, kültürü çok büyük bir ülkedir. Bu nedenle sanayi ve teknolojisi de güçlü olmas gerekir. Bunu her f rsatta söylerim. Dikkat çekerim. Bunlar bilim, teknoloji, sanayidir. Bunlar bir bütündür. Y llarca teknoloji transfer ettik. Teknoloji üreten ülke olmal y z. Bu çok zor ama çal flmalar var. Bunlar n hepsi için çal flmalar var ve size geliyor. Burada üretici daha vas fl ve nitelikli ürün, daha çok üretip daha çok pazara aç lmas, ihracat etmesi, daha çok istihdam için çal fl l yor. dedi. Cumhurbaflkan Abdullah Gül, geçmiflte sanayicinin büyük s k nt lar ve zorluk yaflad klar n çok iyi bildiklerini hat rlatarak, flöyle konufltu: Türkiye de bugün sizin ayak bast n z zemin sa lam. Ne s k nt l günler geçti. Aran zda Kazak Türk sanayi bölgesi çal flmalar n n sürdü ünü, bu çal flmalar n tamamlanmas durumunda yat r m için bekleyen çok say da Türk firmas n n bulundu unu kaydeden Öztürk, Kazak ifladamlar n da Türkiye ye davet etti. Türkiye nin Kazakistan ile 4 milyar dolar ticaret hacmi oldu unu belirten Atefle Öztürk, bu rakam n art - r lmas gerekti inin alt n çizdi. Bugün 20 firma ile buraday z. Türkiye den gelen heyet yüzlerce ifl görüflmesi yapacak. ki ülke aras ndaki ticari iliflkileri gelifltirece iz. Bu heyet buna katk sa layacak. Konyal firmalar m z da bu heyete kat larak dünya ekonomisine adapte olabilece ini gösterdi. fleklinde konufltu. Almat Valili i Sanayi ve flletmecilik Daire Baflkan Yard mc s Adis Saydahmatov da, Almat n n Kazakistan ekonomisinin yüzde 25 ni oluflturdu- unu dile getirerek, Kazakistan da yat r m yapan Türk firmalar n n bir ço- unun Almat da oldu una dikkat çekti. Saydahmatov, Daha çok Türk ifladam n Almat da görmek istiyoruz. Kendilerine her türlü kolayl gösterece iz. diye konufltu. Almat Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Muhtarhan Biyarov da ticaret yap lanmas olarak Türkiye deki ticaret ve sanayileri örnek ald klar n 7 eski olanlar o günlerin ac lar n muhakkak yaflad lar ve gördüler. Fabrika bahçelerinde iflçileri meflgul etmek için basketbol sahalar kurdunuz. Bunlar geride kald. Türkiye istikrar yakalad. Makro ekonomik dengeleri uzun zaman sonra kontrol alt na ald. Bozuk ekonomi dengesini düzeltti. Bütün dengeler yerine oturdu. Ar zal olan da l k, tafll k, göllük olan bölgeleri düzeltti ve her fley kontrol alt nda. Bu ortamda ifl yapman n tad n sizler iyi bilirsiniz. Onun içinde gece gündüz çal fl yorsunuz. Eleman ar yorsunuz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nde gezme f rsat buldu unu aktaran Gül, Organize sanayi bölgesinin içinden geçtim. Ben de levhalar gördüm; eleman aran yor. Bu sevindiricidir. fllerinizi yaparken sizle flunu paylaflaca m. fllerinizi daha iyi yap yorsunuz. Siz mecbur tutuldunuz biraz. Bazen flikâyet ediyorsunuz. Ekonomik tedbirlerden. Bu tedbirler sizin daha verimli, tasarruflu, kaliteli ve ucuz ifl yapman z teflvik için al nan tedbirlerdi. Bunun sonucu için endüstri ifl yapma ahlak de iflti. Daha ucuz ve kaliteli ifl yap l yor. diye konufltu. Kayseri de 4 üniversitenin oldu unu ifade eden Cumhurbaflkan Gül, üniversite demenin daha görmüfl, bilmifl, okumufl, dünyay yak ndan takip eden insanlar n oldu u yer olarak alg lanmas gerekti ini belirterek, flöyle konufltu: "Siz onlardan onlarda sizlerden faydalans n. ABD de Silikon Vadisi bu flekilde ortaya ç kt. Kayseri de buna benzeyebilir. Üniversitelerin hedefi de böyle olmal d r. Onlar bulufllar çal flmalar sizin problemlerinizi çözmekle öne ç kmal d r. Siz de öne ç kacaks n z. Türkiye nin pazarlar geniflliyor. fl dünyas nda sanayisi ile bar fl k yönetim var. Devlet kurumlar sanayi ve ticaretle iç içedir. Sorunlar n z dinlerler. Bunlar hep afl l yor. Yeter ki sizin at l m gücünüzü muhafaza edin. Kayseri ye geldi imde organize sanayi üzerinden dolafl r m. Her gördü ümde o gururu yaflamak isterim. Bu seferde gelirken üstünden geçmedik ama caddelerinde dolaflt k. Hac Boydak Bey'in ormanl k alan na ç kt k. Orman muhteflem ve manzaras da çok iyi idi. Aç l fllar m z vard ve gördük. Bunlar gurur vericidir. Her geldi imizde yeni caddeler görüyorum. Hepinize baflar lar dilerim. Sizin üretiminiz Türkiye nin üretimine güç kat yor. Sizin üretiminiz ülkemizin milli gelirini art rmaktad r. Kongre hay rl olsun. Cumhurbaflkan Abdullah Gül konuflmas ndan sonra Genel Kurul'dan ayr ld. (CHA) Konyal ifladamlar Kazakistan a ç karma yapt anlatarak, Türk firmalar n n Kazakistan ekonomisine büyük katk sa lad - n, ayr ca ciddi bir istihdam oluflturdu unu sözlerine ekledi. Toplant ya kat lan Ekonomi Daire Baflkan Ali R za Oktay ise yapt konuflmada ziyaretlerinin amac n n dünyan n önde gelen tar m ülkelerinden biri olan Kazakistan ile iflbirli i olanaklar n yerinde incelemek oldu unu ifade etti. Konya n n Türkiye nin en önemli tar m merkezlerinden biri oldu unu belirten Oktay, Türkiye nin tar m makineleri konusunda son 10 y lda büyük ad mlar att n söyledi. (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi ANKARA - EPDK, Mart 2013 Petrol Piyasas Sektör Raporu nu yay mlad. Rapora göre, rafinerici lisans sahiplerinin toplam benzin ve motorin üretimi 715 bin 229 ton olurken, petrol ürünleri üretimi 1 milyon 417 bin 392 ton olarak gerçekleflti. Rafinerici lisans sahiplerinin, 2012 y l ocak-mart aylar na göre 2013 y l ocak-mart aylar nda toplam üretimi, yaklafl k yüzde 11 azal flla 4 milyon 375 bin 917 ton oldu. Ham petrol ithalat, martta bir önceki aya göre yüzde 21 azalarak 1 milyon 91 bin 171 ton olarak gerçekleflirken, motorin ithalat yüzde 21,1 artarak 752 bin 651 tona yükseldi. Bu y l ocak-mart aylar nda ham petrol ithalat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 16,2 azalarak 3 milyon 699 bin 243 ton oldu y l ocak-mart aylar na göre 2013 y l ocak-mart aylar nda motorin ithalat yüzde 11,6 artarak 1 milyon 948 bin 315 tona ulaflt. Benzin ihracat, martta bir önceki aya göre yaklafl k yüzde 1 artarak 207 bin 884 ton oldu. Rafinerici, da t c ve ihrakiye teslimi lisans sahiplerinin havac l k yak tlar ihracat ise yüzde 1 azal flla 142 bin 925 tona düfltü. Bu oran denizcilik yak tlar nda yüzde 57 art fl göstererek 197 bin 101 tona ç kt y l ocak-mart aylar nda benzin ihracat, bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 9 artarak 621 bin 333 ton olarak gerçekleflti. Havac l k yak tlar ihracat, 2012 y l n n ocak-mart aylar na göre 2013 y l ocak-mart aylar nda yüzde 2 azalarak 440 bin 373 ton olurken bu durum denizcilik yak tlar nda yüzde 43 azalarak 427 bin 854 ton oldu. Yurt içi sat fllara bak ld nda, da- t c lisans sahiplerinin yurt içi benzin sat fllar 137 bin 864 ton olurken, motorin sat fllar 1 milyon 265 bin 836 ton olarak gerçekleflti y l ocak-mart aylar na göre 2013 y l ocak-mart aylar nda yurt içi benzin türleri sat fllar yaklafl k yüzde 1 artarak 390 bin 901 tona, motorin türleri sat fllar ise yüzde 7 art flla 3 milyon 388 bin 629 tona ulaflt. Mart ay nda bayilik lisans sahipleri, motorin türlerinin yüzde 71,85 ini, benzin türlerinin yüzde Benzin ve motorin sat fl artt Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK), 2013 y l Ocak-Mart döneminde geçen y l n ayn dönemine göre yurt içi benzin türleri sat fllar n n yaklafl k yüzde 1 artarak 390 bin 901, motorin türleri sat fllar n n ise yüzde 7 art flla 3 milyon 388 bin 629 tona ulaflt n aç klad. 99,43 ünü ve gazya n n da yüzde 45,94 ünü pompa arac l yla satt. Mart 2013 döneminde fuel oil türlerine iliflkin sat fllar, söz konusu ürünlerin istasyonlu ve istasyonsuz bayilerin tank na girifl olmadan yap ld. Martta istasyonlu bayiler arac l yla yap lan sat fllar n yüzde 98,7 sini beyaz ürün (benzin ve motorin türleri) sat fllar oluflturdu. stasyonsuz bayiler taraf ndan Mart 2013 döneminde yap lan siyah ürün sat fllar n n yüzde 64,17 lik k sm n kalorifer yak t sat fllar oluflturdu. Ayn dönemde Türkiye genelinde yap lan ifllemlerin yüzde 10,51 i kredi kart ve yüzde 6,82 si banka kart yla akaryak t bayileri taraf ndan gerçeklefltirildi. Bu y l martta Türkiye genelinde ifllem tutarlar n n yüzde 11,14 ünü kredi kart, yüzde 10,71 ini banka kart yla ödendi. Bu kapsamda, ayn dönemde bayiler taraf ndan kredi ve banka kartlar yla yaklafl k 3,7 milyar liral k akaryak t sat fl yap ld. Mart 2013 döneminde benzin ortalama sat fl fiyat, fiubat 2013 dönemine göre yüzde 1,7 azalarak 4,76 lira/litre oldu. Ayn dönemde motorin ortalama sat fl fiyat ise bir önceki aya göre yüzde 0,5 azal flla 4,19 lira/litre olarak gerçekleflti. (AA) Ayd n a 175 milyon dolarl k enerji yat r m yap lacak ANKARA - Do anlar Yat r m Holding bünyesindeki D-Enerji Grubu ile Güney Kore nin KOSEP ve SK E&C flirketleri aras nda Ayd n Büyükefe de yap lacak 175 milyon dolarl k do algaz çevrim santrali için imzalar at ld. Do anlar Yat r m Holding Yönetim Kurulu Baflkan Davut Do an, Sheraton Otel deki imza töreninde yapt konuflmada, enerjide etkin bir rol almak istediklerini söyledi. Holdingin enerji alan ndaki yat r mlar na iliflkin bilgi veren Do an, Ayd n Büyükefe deki yat r m m z yaklafl k 175 milyon dolard r. Üçlü flirket grubu olarak yaklafl k 1,5 milyar dolara ulaflabilecek bir yat r m n bafllang c içerisindeyiz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Müsteflar Metin Kilci ise projenin birçok aç dan önemli oldu unu ifade etti. Türkiye ye enerji alan nda uluslararas do rudan yat r m gelmesinin, sektörün istikrarl ve öngörülebilir büyümesinin uluslararas alanda cezbedici oldu unu gösterdi ini vurgulayan Kilci, Koreli flirketlerin Hazine ve al m garantisi olmadan yat r m yapmas n n takdir edilmesi gerekti ini belirtti. Korea South East Power (KOSEP) Baflkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Do Soo Jang da böylesine bir anlaflma imzalamaktan büyük onur duyduklar n söyledi. Do algaz n yat r m yapt klar önemli bir alan oldu unu dile getiren Jang, dünya çap nda enerji alan nda çeflitli yat r mlar yapt klar n, denizafl r ülkelerdeki yat r mlar n art rma çabas içerisinde olduklar n belirterek, Türkiye de infla edece imiz santral, alan ndaki en iyi santral olacak diye konufltu. SK E&C K demli Baflkan Yard mc - s Sung Kul Shim ise 141 megavatl k bir do algaz çevrim santrali projesine imza att klar n bildirdi. Bu imzan n 3 firma ad na da önemli oldu una iflaret eden Shim, Türkiye nin enerji sektöründe büyük geliflmelere aç k oldu unu kaydetti. Güney Kore nin Ankara Büyükelçili i Baflkatibi Hee Chul Lee, Türkiye nin, Koreli ifl adamlar aç s ndan cazip bir ülke oldu una dikkati çekti. Türkiye nin istikrarl bir flekilde büyüyen bir ekonomi oldu unu dile getiren Lee, sözlerini flöyle sürdürdü: Türkiye, hem ihracatç lar hem de sanayiciler için önemli bir pazar olmakla kalmay p Asya y, Avrupa y, Kuzey Afrika y ve Ortado u yu birbirine ba layan bir köprü ülkedir. Koreli ifladamlar Türkiye yi stratejik olarak bölgede en önemli ülke olarak de erlendirmektedir. Bu nedenle daha fazla Koreli flirket Türk pazar na girmekte ve burada yat r m yapmay planlamaktad r. Kore nin yat r m miktar hem imalat sektöründe hem de enerji sektöründe artmaktad r. Koreli firmalar n Türkiye de yat r m yapmas için büyükelçilik tam taahhüdünü ortaya koymufltur. Konuflmalar n ard ndan proje için imzalar at ld. (AA)

9 ZM R - Tarifl Üzüm Birli i Baflkan Ali R za Türker, AA muhabirine yapt aç klamada, dolunun özellikle Alaflehir ve Sar göl deki ba lar etkiledi ini söyledi. Bu nedenle fiyatlar n art n ve üzüm rekoltesinin yüzde 30 azalaca yönünde beklenti olufltu unu aktaran Türker, flöyle konufltu: Bu y l k fl mevsimi l k geçti i için ba larda erken uyanma oldu. Bu dönemde oluflan don olay ve dolu ya - fl n n rekolteyi yüzde 30 düflürece i tahmin ediliyor. Bu etkenlerle stokta az ürün kalmas n n tetikledi i fiyatlar geçen y l n seviyesine yükseldi. Geçen y l may s ay nda 2 bin 400 dolar olan çekirdeksiz kuru üzümün ton ihracat fiyat 2 bin 159 dolara kadar geriledi. Bu memleketin ürünü yok pahas na verildi. Fiyatlar flimdi normal seviyesine geliyor. Tarifl in elinde bu y l ald 41 bin ton ile geçen y ldan kalma 4 bin tonluk üzüm bulundu unu anlatan Türker, Biz art k depo görevini yapmayaca z. Kimse bizden ürünü borsada Ekonomi satmam z beklemesin. Tüccar gibi davran yoruz. Bundan sonra ihracatç y z diye konufltu. zmir Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Üyesi lhan Zincircio lu da fiyat art fllar n n suni oldu unu, birkaç gün içerisinde dengelenece ini söyledi. Elinde üzüm olan üretici ve tüccar n stokta kalmay tercih ederek, piyasaya üzüm arz n iyice k st n kaydeden Zincircio lu, borsaya çok az say - da üzümün geldi ini ifade ederek, YARIN Dolu ba lar vurdu, üzüm fiyat yükseldi Ege Bölgesi nde geçen hafta etkili olan ve ba lara zarar veren dolu, üzüm fiyatlar - n n artmas na neden oldu. zmir Ticaret Borsas nda ( ZTB) ifllem gören çekirdeksiz kuru üzümün kilogram yaklafl k yüzde 40 artt. 9 Ya mur ve dolu ba alanlar na zarar verdi. Önümüzdeki y l n rekoltesinin de düflük olaca beklentisiyle üretici ve tüccar ürününü satmaz oldu. Suni olan bu fiyat art fl bir süre sonra dengeye oturur. fiu anda borsaya mal gelmiyor. Arz olmay nca oluflan yüksek talep fiyatlar yükseltti. Bir kaç gün sonra arz n artmas yla fiyatlar dengeye gelir düflüncesindeyim dedi. lhan Zincircio lu, fiyatlar n 10 gün içinde 2,85 liradan 4 liraya ç kmas n n mant kl olmad n savundu. hracatç n n bu fiyat art fl n kald ramayaca n kaydeden Zincircio lu, flunlar söyledi: Türkiye, üzümün tonunu 2 bin bin 600 dolardan ihraç ederken, ran bin 600-bin 700 dolardan sat yor. Biz son fiyat art fllar n ihracata yans t rsak Avrupal al c ran a yönelebilir. Türkiye de üzüm var. Üreticide de Tarifl te de ihracatç da da üzüm var. Bu fiyat art fl spekülatif, bir flekilde durulacak. fiu anki s k nt borsaya yeterince mal gelmemesinden kaynaklan yor. (AA) lk engelsiz balon u Bakan Y ld r m uçuracak ANKARA - Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m, engellilerin bulundu u ilk engelsiz balonu 31 May s ta uçuracak. AA muhabirinin ald bilgiye göre, Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü (SHGM), engelli yolcular n havac l k hizmetlerinden hiçbir sorunla karfl laflmadan faydalanabilmesi amac yla yürüttü ü Engelsiz Kurulufl çal flmalar na s - cak hava balon iflletmelerini de dahil etti. Ço unlukla Kapadokya Bölgesi nde faaliyet gösteren ve gerekli flartlar yerine getiren s cak hava balon iflletmeleri, art k engelli vatandafllara da bu alanda hizmet verecek. Gereklilikleri yerine getiren 1 iflletmeye SHGM taraf ndan Engelsiz Balon Kuruluflu Sertifikas verildi. Sertifika alan iflletmelere hizmet tarifeleri üzerinden gerçeklefltirilecek ifllemlerde yüzde 15 indirim uygulanacak. Bakan Y ld r m, engellilerin bulundu u ilk engelsiz balonu 31 May s ta uçuracak. BALON SAYISI 228 E ULAfiTI Balon iflletmelerinin sertifika almalar için filolar nda en az 1 adet engelli vatandafllara göre dizayn edilmifl balonu ve sepetini bulundurmas gerekiyor. Filoda bulunan balonun engelli kullan m - na uygun dizayn edildi ine iliflkin üretici firman n verece i teknik raporun da SHGM ye sunulmas isteniyor. flletmelerin ayr ca uçufl bölgesine ulafl m sa layan araçlarda engelli yolcular için oturma alanlar belirlemeleri ve bu yolcular n inifl-binifl ifllemlerinde gerekli kolayl klar sa lamas gerekiyor. Yerine getirilmesi gereken di er bir flart ise iflletme bünyesinde engelli kullan m na uygun girifl-ç k fllar ve lavabolar bulundurulmas. S cak hava balonculu unun gelifltirilmesi ve turizme daha fazla katk sa lanabilmesi amac yla SHGM taraf ndan k sa bir süre önce balon uçufllar n n su üzerinde, deniz ve göller üzerinde uçufl yapabilmesine imkan veren düzenleme hayata geçirilmiflti. Türkiye deki balon iflletmelerinin say s, 10 y ll k bir süreçte 6 dan 22 ye yükselirken, bu iflletmelerin filolar ndaki balon say s da dört kat artarak 48 den 228 e ulaflt y l nda 1 olan Uçufl E itim Organizasyon say s, bu y l 3 e ç kt. Bu y l itibariyle de balon pilotu say s da 235 oldu. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi ADANA - AK Parti Ekonomi flleri Baflkanl taraf ndan Adana da geçti imiz günlerde yap lan Kent Ekonomileri Forumu Sonuç Bildirgesi kamuoyuna duyuruldu. Neziha Yalvaç Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli ndeki programda konuflan AK Parti l Baflkan Ziyaeddin Ya c, forumun Adana n n 2013 sektörel vizyonunun belirlenmesi için yap ld n belirtti. Programa 150 civar nda vatandafl n kat ld n ifade eden Ya c, say n n az görülebilece ini ama bu kiflilerin Adana n n tümüne yak n n temsil ettiklerini aç klad. AK Parti olarak bu çal flmay 81 ilde yapt klar n dile getiren Ya c, Ümit ediyorum ki bu ortak akl n, müflterek çal flman n orta uzun vadede flehrimize ve ülkemize çok iyi fleyler kazand raca n bekliyoruz. Toplant da güzel fikirler de gördük. dedi. Formun moderatörlü ünü yapan Prof. Dr. Alper Güvel ise sonuç bildirgesini de erlendirdi. Programa kat lanlar n Adana n n Adana'n n 2023 vizyonunda tar m, sanayi ve hizmetler sektörü ön plana ç kt Adana da geçti imiz günlerde yap lan Kent Ekonomileri Forumu Sonuç Bildirgesi aç kland. Rapora göre Adana n n 2023 sektörel vizyonunda ön plana tar m, sanayi ve hizmetler sektörü ön plana ç kt. ANKARA - TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araflt rma Merkezi (SPM), istihdam n artt n ve imalat sanayi kapasite kullan m oranlar ndaki gerileme h z n n yavafllad n, bu durumun küçük ama kararl bir iyileflme iflareti olarak görüldü ünü aç klad. SPM göstergelerdeki bu olumlu seyre ra men, sanayide belirgin bir toparlanman n hala söz konusu olmad n bildirdi. TOBB ETÜ SPM taraf ndan haz rlanan Sanayide Geliflmeler ve stihdam E ilimleri çal flmas n n may s 2013 say s nda, dün aç klanan fiubat ay na ait iflsizlik verileri ile ayn döneme ait imalat sanayi kapasite kullan m oran anketi sonuçlar incelendi. Misafir araflt rmac Esra Do an ile yard mc araflt rmac Melike Berna Akça taraf ndan haz rlanan çal flmada, sanayideki istihdamda flubatta bir önceki aya göre 17 bin, geçen y l n ayn dönemine göre ise 202 bin kiflilik art fllar gözlendi i belirtilerek, Bu art fl, sanayideki istihdam n toplam istihdam içindeki pay n artt rmak için yeterli olmamakla birlikte; iflsizlikteki art fl bask layan önemli bir etkendir de erlendirmesinde bulunuldu. Çal flmaya göre, sanayideki istihdam n alt sektörlerdeki da l m incelendi inde imalat sanayisindeki istihdam flubatta bir önceki aya göre 30 bin kifli artarak, 4 milyon 578 bin kifliye ulaflt. Bu, geçen y - l n ayn dönemine göre 212 bin kiflilik önemli bir art fl anlam na geliyor. Madencilik ve tafl ocakç l - ndaki istihdam ise bir önceki aya göre 19 bin kifli azalarak 84 bin kifliye düfltü ve geçen y l n ayn dönemine göre 16 bin kifli azald. Alt yap hizmetlerindeki istihdamda da hem bir önceki aya hem de geçen y l n ayn dönemine göre, 6 bin kiflilik art fllar söz konusu oldu. Alt yap hizmetlerinde flubat döneminde, 224 bin kiflilik istihdam yarat ld. malat sanayi kapasite kullan m oran n n flubat ay nda bir önceki aya göre 0,2 puanl k bir düflüflle yüzde 72,2 seviyesinde gerçekleflti i ve bu oran n geçen y l n ayn dönemine göre 0,7 puanl k bir düflüfle iflaret etti i vurgulanan çal flmada, malat sanayi kapasite kullan m oranlar, 2012 nin bafl ndan beri, bir önceki y l n ayn dönemine ait de erin alt nda kalmaktad r. Kapasite kullan m oranlar n n bir önceki y l n ayn dönemine ait de- erlerin alt nda kalmas, sanayideki iyileflmeyi zay flatmaktad r ifadesine yer verildi y l sektörel vizyonunda tar m, sanayi ve hizmetleri ön plana ç kard n ifade eden Prof. Dr. Güvel, bu vizyonun geliflimini destekleyecek en olumlu dinami in ise iklim olarak görüldü ünü anlatt. Bunu ulafl m ve lojistik altyap s ile co rafi konumun takip etti ine vurgu yapan Güvel, flehrin zay f noktalar n n ise iflgücünün e itim ve nitelik düzeyinin düflüklü ü, teflviklerin yetersizli i ve arazilerin parçalanm fll ile yerel yönetimlerin istikrars zl olarak görüldü ünü belirtti. lde 2023 hedeflerinin s ras yla ekonomik büyüme, istihdam n art - r lmas, turizm ve tar m sektörlerinin geliflmesi ile kentsel sorunlar n çözümünün geldi ini kaydeden Güvel, ilin vizyoner projelerini ise flöyle s ralad : Seyhan Nehri nin derinlefltirilerek ve geniflletilerek bir iç denize dönüfltürülmesi, Sa l k Serbest Bölgesi kurulmas, Uzmanlaflm fl Organize Sanayi Bölgeleri olarak Tar msal Organize Sanayi Bölgesi ve Enerji Organize Sanayi Bölgesi kurulmas, Yumurtal k a rafineri kurulmas. Toplant ya kat lanlar n projelerin özel sektör eliyle hayata geçirilmesi yönünde bir e ilimi oldu unu ifade eden Güvel, Ancak Seyhan Nehri nin iç deniz yap lmas ve Yumurtal k-mersin Sahil yolu gibi büyük altyap projelerinin özel sektör imkanlar yla yap lamayaca aç kt r. Vizyoner projelerin hayata geçirilmesi sürecinde devletten en çok yat r m teflvikleri bekleniyor. Bunu yasal düzenlemeler takip ederken, daha sonra ise altyap gelmekte. Bu noktada özellikle Karatafl-Adana aras hafif rayl sistem projesinin uygulanmas beklenmektedir. Daha sonra finansal destek, ard ndan ise bürokrasinin azalt lmas s ralan yor. ifadelerini kulland. (CHA) TOBB: Sanayide belirgin bir toparlanma hala yok malat sanayinin ana-alt sektörlerindeki de iflimin, bir önceki aya göre tüketim mallar nda 0,4 ve ara mallar nda 0,2 puanl k düflüfller ile yat r m mallar nda 1,5 puanl k art fl fleklinde gerçekleflti ine dikkat çekilen çal flmada, bir önceki y l n ayn dönemine göre ise tüketim mallar nda de iflim görülmedi i, ara mallar nda 2,9 puanl k düflüfl ve yat r m mallar nda 2,3 puanl k art fl gerçekleflti i kaydedildi. Çal flman n sonuç bölümünde istihdam art fl ve kapasite kullan m oranlar ndaki düflüflün belirgin flekilde yavafllamas n n; sanayide küçük ama kararl bir iyileflmenin söz konusu oldu unu düflündürttü ü ancak göstergeler olumlu seyretse de sanayide hala belirgin bir toparlanman n söz konusu olmad belirtildi. (AA)

11 Ekonomi 11 YARIN E-PttAVM 1 yafl nda ANKARA - PTT Genel Müdürü Osman Tural, birinci y l n dolduran kurumun elektronik ticaret platformu e-pttavm nin üye say s n n 34 bin 659 a, sergilenen ürün say s n n ise 360 bine ulaflt n bildirdi. Tural, AA muhabirine yapt aç klamada, günümüzde birçok ifl ve ifllemin istenilen yerden internet sayesinde kolayca yap labildi ini belirtti. PTT olarak, teknolojiyi ad m ad m takip ettiklerini ifade eden Tural, kendilerini sürekli yenileyerek vatandafllar n hayatlar n kolaylaflt rmaya yönelik hizmetler sunmaya çal flt klar n anlatt. Bu anlamda geçen y l 17 May s ta e-pttavm yi hizmete açt klar n hat rlatan Tural, e-pttavm nin müflterilerin, internetten çeflitli sektörlerde faaliyet gösteren flirketlere ait ürünleri sat n alabildi i, 2 ve 3 boyutlu platform üzerinden hizmet veren e-ticaret platformu oldu unu söyledi. Tural, Bu platformu s ra d fl yapan; Türkiye de bir ilk olan 3 boyutlu sanal al flverifl merkezi ile KOB lerin bulundu u 2 boyutlu e-ticaret sitesini bir araya getirip yeni bir sanal sat fl kanal oluflturmas d r dedi. E-PTTAVM nin, internet kanal yla al flverifl yapan tüketiciye kamu güvencesi sundu unun alt n çizen Tural, ayn zamanda firma ve Küçük ve Orta Ölçekli flletmelerin (KOB ) kendi siteleri haricinde, elektronik avm pazar na kavuflmufl oldu unu söyledi. Sitede anl k geri bildirimler ile kendini besleme özelli i bulundu unu dile getiren Tural, flunlar kaydetti: Al nan mal n tafl nmas PTT Kargo arac l yla sigortal bir flekilde sa lan rken, müflterilerimize her aflamada k sa mesajla bilgilendirme yap l yor. Ayr ca kap da ödeme kolayl sunuyoruz. E-PttAVM de 50 liran n üzerinde olan 0-5 kilogram aral ndaki ürünlerde kargo ücreti al nm yor. Müflterilerimizin ald ürünü iade etmek istemesi halinde ise PTT merkezlerindeki iadelerde ücret alm yoruz. E-PttAVM de müflteri memnuniyeti esast r. Müflterilere sorunsuz bir al flverifl ortam sa lanmas hedefleniyor. Tedarikçiye ürün bedeli Türk Ticaret Kanunu hükmü uyar nca iade süresi boyunca ödenmiyor. Müflteri, ald m maldan memnunum diyene kadar paray PTT hesaplar nda tutuyoruz. Paray ancak iade süresi sona erdikten sonra sat c firmaya aktar yoruz. Tural, PTT nin sanal al flverifl platformunda, ilk aç ld nda 35 tedarikçi firma ile anlaflma sa land n, bu firmalara ait 20 bin ürünün sat fl amaçl sergilendi ini belirterek, bugün ise 34 bin 689 üyesi bulunan e-pttavm de protokol imzalanan firma say s n n 221 e, sergilenen ürün say s n n ise 359 bin 728 e yükseldi ini bildirdi. Tural, tedarikçi firma, ürün ve üye say s n n her geçen gün daha da artt na, KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ müflterilerin bir al flverifl merkezinde bulunan bütün ürün yelpazesini e- PttAVM de bulabildiklerine dikkati çekti. Müflterilere farkl bir deneyim yaflatan e-pttavm de, fiziki ma azadaki gibi müflterinin karfl land n ve ürünlerin tan t ld n anlatan Tural, sistemde canl sohbet yap labildi ini söyledi. Müflterilerin isterlerse özel avatar (sanal suret) oluflturabildiklerine iflaret eden Tural, fiziki ma azadaki marka konseptlerinin sanal ma azalara tafl - nabildi ini ifade etti. Tural, bu y l içerisinde sinema, e lence ve yemek kat nda yemek siparifli verme, sinema salonunda istenilen filmi izleme, e lence alan nda istenilen oyunun indirilmesi gibi uygulamalara da bafllanaca n dile getirdi. (AA) K Ö T Ü R Ü M R E 2 A N A L T K B 3 B E R E Ü N T E 4 U R E L A L E 5 K K Z E R M 6 E R M E K M 7 M A M E O M A 8 A L D E K O V L 9 H C V Y A M A 10 A K K A T 11 E M A E L K 12 A Y A L A M A K T 13 Y A D S A M A N 14 A L A M A N A P 15 E N E K K A H 16 O T N K A M 17 S F R A F Y A 18 A M E R M A K E T 19 K A E D A A T E 20 A L A O M U R M

12 12 YARIN Ekonomi STANBUL - Merkez Bankas 2013 y l mart ay na ait özel sektörün yurt d fl ndan sa lad kredi borcuna ait geliflmeleri yay mlad. Mart sonu itibariyle, özel sektörün yurt d - fl ndan sa lad uzun vadeli kredi borcu, 2012 y l sonuna göre 202 milyon dolar artarak 138,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleflti. Borçluya göre da l m incelendi- inde, bir önceki y l sonuna göre bankalar n kredi biçimindeki borçlanmalar n n 556 milyon dolar azald, tahvil ihrac biçimindeki borçlanmalar n n 1,9 milyar dolar artt, bankac l k d fl finansal kurulufllar n kredi biçimindeki borçlanmalar n n ise 529 milyon dolar azald gözlendi. Söz konusu dönemde finansal olmayan kurulufllar n kredi biçimindeki borçlanmalar ise 692 milyon dolar azal fl kaydetti. Alacakl ya göre da l m incelendi- inde, mart sonu itibariyle tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 90,4 ünü oluflturan özel alacakl lara olan borcun bir önceki y l sonuna göre 1,5 milyar dolar, yüzde 9,6 s n oluflturan resmi alacakl lara olan borçlar n ise 190 milyon dolar azald gözlendi. Finansal olmayan kurulufllar n, 2013 y l mart sonu itibariyle Türkiye de yerleflik bankalar n yurt d fl flube ve ifltiraklerinden sa lam fl olduklar kredi stoku 2012 y l sonuna göre 324 milyon dolar azalarak 20,9 milyar dolar, yabanc ticari bankalardan sa lam fl olduklar krediler 381 milyon dolar azalarak 38,5 milyar dolar olarak gerçekleflti. Döviz kompozisyonuna bak ld nda, özel sektörün yurt d fl ndan sa lad 138,5 milyar dolar tutar ndaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59 u dolar, yüzde 34,4 ü avro ve yüzde 6,6 s ise di er döviz cinslerinden olufltu. Özel sektörün yurt d fl ndan sa lad uzun vadeli kredi borcunun, mart Özel söktörün yurt d fl kredi borcu 138,5 miyar dolara ulaflt Özel sektörün yurt d fl ndan sa lad uzun vadeli kredi borcu, 2012 y l sonuna göre 202 milyon dolar artarak 138,5 milyar dolar oldu. Tüprafl n sat fllar azald KOCAEL - Türkiye Petrol Rafinerileri A.fi. (Tüprafl), bu y l n ilk çeyre inde ihracat dahil toplam sat fllar - n, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 8,5 düflürerek, 4,9 milyon ton düzeyinde gerçeklefltirdi. Tüprafl Kurumsal letiflim Müdürlü ünden yap lan yaz l aç klamada, bu y l n ilk çeyre inde küresel ekonomideki yavafl büyümenin ve güçlü dolar kurunun emtia fiyatlar n olumsuz etkilemesi nedeniyle 2013 te 113 dolar/varil seviyesinden bafllayan brent ham petrol fiyat n n, söz konusu dönemde 107 dolar/varil seviyesinden kapand bildirildi. Ocak-mart döneminde, Akdeniz rafineri marj n n 2,83 dolar/varil düzeyinde gerçeklefltirildi i ifade edilen aç klamada, Tüprafl n, yürüttü ü optimizasyon programlar na ba l olarak, söz konusu dönemde toplam kapasite kullan m n yüzde 6,8 indirerek yüzde 64,6 seviyesine düflürdü ü kaydedildi. Aç klamada, üretimdeki optimizasyon ve talep düflüflünün 356 bin tonu, nafta, fuel oil ve makine ya lar ndaki zay f talep ve konjonktürden kaynakand ifade edildi. Tüprafl n ilk çeyrekte yurt içi sat fllar n n yüzde 9 oran nda azald, ihracat dahil toplam sat fllar n ise geçen y la göre yüzde 8,5 azal flla 4,9 milyon ton düzeyinde gerçekleflti i belirtilen aç klamada, flunlar kaydedildi: Bu dönemde azalan sat fl hacmi ve ham petrol fiyat ndaki azal fla paralel olarak sat fl gelirleri geçen y l n yüzde 12,9 afla s nda, Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar n ise rafineri marj ndaki düflüflle geçen y l n yüzde 27,2 alt nda olmufltur. Ancak Tüprafl n Büyük Ölçekli Yat r m Teflvik Belgesi ne sahip Fuel Oil Dönüflüm Projesi için bu dönemde harcanan tutar üzerinden, gelecek dönemlerde kullan lmak üzere vergi gelir karfl l olarak, hesaplanan 87 milyon lira tutar ndaki indirimli kurumlar vergisi teflviki, net dönem kar n 130 milyon liraya tafl m flt r. Söz konusu dönemde Fuel Oil Dönüflüm Projesi dahil olmak üzere 431 milyon lira yat r m harcamas n n yap ld kaydedilen aç klamada, flu ifadelere yer verildi: Kas m 2014 te üretime bafllayacak ve Türkiye ye y lda yaklafl k 1 milyar dolar tutar nda katma de er sa layarak, ülkemiz cari aç n ayn seviyede düflürecek olan, 2,4 milyar dolar tutar ndaki Fuel Oil Dönüflüm Projesi nde bu güne kadar, 1,55 milyar dolar harcanm flt r. lk çeyrek sonu itibariyle projenin tamamlanmas nda yüzde 66 gerçekleflme ile program n önünde gidilmektedir. (AA) sonu itibariyle sektör da l m incelendi inde, toplam borcun yüzde 60,7 sini oluflturan finansal olmayan kurulufllar n yurt d fl ndan sa lad 84,1 milyar dolar tutar ndaki borcun, yüzde 59,9 u hizmetler sektörü, yüzde 39,4 ü s nai sektörler ve yüzde 0,7 si de tar m sektörü taraf ndan kullan ld. Mart sonu itibariyle, özel sektörün yurt d fl ndan sa lad k sa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2012 y l sonuna göre 5,2 milyar dolar artarak 36,5 milyar dolar olarak gerçekleflti. Borçluya göre da l m incelendi inde ise bankalar n kredi biçimindeki borçlanmalar 2012 y l sonuna göre 5,4 milyar dolar art fl, finansal olmayan kurulufllar n kredi biçimindeki borçlanmalar ise 182 milyon dolar azal fl gösterdi. Özel sektörün yurt d fl ndan sa lad toplam kredi borcu, mart sonu itibariyle kalan vadeye göre incelendi inde, 1 y l içinde gerçeklefltirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69,7 milyar dolar tutar nda oldu- u gözlendi. (AA) lk yerli tramvay pekböce i görücüye ç kt BURSA - Bursa Büyükflehir Belediyesi öncülü ünde Durmazlar Holding taraf ndan üretilen Türkiye nin ilk yerli tramvay pekböce i nin prototipi, Kent Meydan nda vatandafllara tan t ld. pekböce i, kent merkezinde araç gürültüsü, egzoz gaz kirlili i ve yo- un araç trafi ini azaltmak amac yla tasarlan p üretildi. Prototip olarak yap lan ve inflaat tamamlanmak üzere olan Heykel Garaj T1 Tramvay Hatt na gece özel araçlarla getirilen tramvay, Kent Meydan nda, Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe ve Yerli Tramvay Proje Dan flman Taha Ayd n gözetiminde raylara indirildi. Sabah ifl yerlerine gitmek için evlerinden ç kan vatandafllardan baz lar, arac görünce flafl rd. (AA)

13 D fl Haberler YARIN 13 Tunus'a yar baflkanl k sistemi geliyor TUNUS - Tunus Nahda Partisi Genel Sekreteri Raflid el-gannufli, yar baflkanl k sistemi üzerinde anlaflmaya var ld n bildirdi. Tunus'taki üçlü koalisyon hükümetinin büyük orta Nahda Partisi Genel Sekreteri Gannufli, yapt bas n aç klamas nda, "Siyasi partiler, iki hafta önce bafllayan Ulusal Diyalog toplant lar nda yar baflkanl k sistemi üzerinde mutabakata vard " dedi. Baflkent Tunus'ta konuflan Gannufli, partisinin parlamenter sistem talebine iliflkin ise "Partimiz, ülkenin yarar ve uzlafl n n sa lanmas için bu görüflünden vazgeçti" ifadesini kulland. Cumhurbaflkan Munsif el-merzuki'nin ça r s yla bafllayan Ulusal Diyalog toplant lar na ülkedeki siyasi partilerin ço u kat lm fl, Tunus Genel flçi Sendikas (UGTT) ve Halk Cephesi Koalisyonu ise toplant lar boykot etmiflti. Anayasa çal flmalar devam eden ülkede, geçen ay kamuoyuna duyurulan anayasa tasla na göre, yürütme yetkisi cumhurbaflkan ve baflbakan aras nda bölünüyor. Tasla a göre, devleti üst düzey temsil etme, savafl ilan, baz kritik atamalar ve üst düzey yetkililerin görevine son verme gibi yetkiler cumhurbaflkan na veriliyor. Ensaru'fl fieria Hareketi hakk nda da aç klamalarda bulunan Gannufli, "Kimse hukukun üstünde de il. Sizlere kendinizi ve vatandafllar n z devletle çat flmaya sürüklememenizi tavsiye ediyorum. Çünkü devletimiz güçlü ve büyüktür" diye konufltu. Selefi e ilimli Ensaru'fl fieria hareketi lideri Ebu Feyyad, "Allah'a davet ederken izin almay z" diyerek, 19 May s'ta Kayravan'da konferans düzenleyece ini aç klam fl, Gannufli'yi ise fieytan n yolundan gitmekle suçlam flt. Ensaru'fl fieria Hareketi, ülkede slami hükümlere dayal bir yönetim kurulmas n istiyor. (A.A) Gazzeli Cemile erkeklere tafl ç kart yor Gazzeli Cemile, geçim s k nt s çeken ailesine maddi destekte bulunabilmek için erkeklerin bile zorland a r ifllerde çal fl yor. GAZZE - Cemile, srail'in 2008'de Gazze'ye açt savaflta 4 erkek kardeflinin hayat n kaybetmesi nedeniyle felçli annesine, babas na, erkek kardeflinin efline ve 8 çocu una bakmak zorunda kald n belirtiyor. AA muhabirine konuflan Cemile, ailesiyle birlikte vak f topra üzerine derme çatma flekilde kurulmufl bir barakada ikamet ettiklerini ve evinin bir bölümünde de hayvan beslediklerini ifade ederek, "Küçüklü- ümden beri burada yafl yorum. Kardeflimin efli çocuklar yla birlikte yak ndaki bir evde yafl yor. Gazze'ye çimento giriflinin yasakland zamanlarda besledi im hayvanlar satarak aileme bak - yorum" diyor. Küçük yaflta ifl hayat - V YANA - ran ile Uluslararas Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) aras nda Viyana'da yap lan, "Biçimlendirilmifl yaklafl m belgesi"ne iliflkin görüflmede anlaflmaya var - lamad. ran' n Viyana'daki BM Ofisi nezdindeki daimi temsilcili inde gerçeklefltirilen görüflmenin ard ndan bas na aç klama yapan ran temsilcisi Büyükelçi Ali Asker Sultaniye, na at lan bafllayan Cemile, 15 yafl nda bafllad çal flma serüvenini flöyle anlat yor: " fl hayat na tavuk çiftli inde çal flarak bafllad m, o dönem okula gitti im için akflam 18:00'den sabaha kadar "UAEK ile çok yo un bir görüflme gerçeklefltirdik. Her iki taraf n da karfl - l kl önerileri üzerinde çal flmay sürdürme karar ald k'' dedi. Sultaniye, müzakerelerin çok yap c ve yo un geçti ini belirterek, "Yo- un bir müzakere oldu ancak metin üzerinde anlaflmaya varamad k. Gelecek toplant da metnin sonuçland r lmas na yönelik müzakerelerde çal fl yordum. Küçük yafltaki bir k z çocu una göre yüksek say labilecek bir maafl al yor olmam beni okulu b rak p tamamen bu iflle ilgilenmeye sevk etti. 10 y l boyunca ayl k 250 dolar maflla bu iflte çal flt m. Daha sonra tafl fabrikas nda çal flt m. 7 y l boyunca burada günlük 5 dolar yevmiye ald m. 3 y l önce de Beyt Hanun'daki bu çimento fabrikas nda çal flmaya bafllad m." Baflkalar na el aç p yard m dilemektense al n teriyle r zk n kazanmay tercih etti ini vurgulayan Cemile, "Hayat zor, bizim de zorluklar aflmak için güçlü olmam z gerekiyor. Bazen kendi özel ihtiyaçlar m oldu unu bile unutuyorum. Ald m bütün maafl aileme veriyorum. Kardeflimin k zlar n n iyi bir gelece i olmas için çal fl yorum. Hayat m onlar n rahat ve güven içinde yaflamas için adad m. Ömrümün sonuna kadar çimento torbas tafl maya raz y m" diye konufluyor. (A.A) ran ile UAEK aras ndaki nükleer görüflmeler bir ileri iki geri bulunduk ve görüflmeyi sürdürece iz. Bir sonraki toplant n n tarihini belirlemek üzere Ajans ile irtibat m z sürdürece iz " diye konufltu. UAEK temsilcisi Herman Nackaerts de "Yo- un bir müzakere gerçeklefltirdiklerini ancak henüz sonuçland ramad klar n " söyledi. "Biçimlendirilmifl yaklafl m belgesi üzerinde 1,5 y ldan beri sürdürdü ümüz görüflmelerde maalesef baflar l olamad - m z kabul etmek durumday z. Bir sonraki görüflmenin tarihini kararlaflt - r p bas na aç klayaca z" ifadesini kullanan Nackaerts, sürece yönelik çabalara devam edilece ini belirtti. Nackaerts, bir sonraki toplant n n tarihini ran ile kararlaflt racaklar n bildirdi. (A.A)

14 14 YARIN D fl Haberler Suriye'de diplomasi trafi i yo unlafl yor ki y l aflk n süredir devam eden Suriye krizi için diplomatik yollardan çözüm aray fllar yo unlaflt. ANKARA - Son aylarda Suriye sorununa yönelik çözüm aray fllar nda, diplomasi trafi inde yo unluk yafland. ABD, Rusya, Türkiye ve ngiltere'nin aktif diplomasisi dikkat çekerken, 2012'de Cenevre'de kabul edilen ve rejimle muhalifleri temsil eden bir geçifl hükümetinin kurulmas n n öngörüldü ü mutabakat çerçevesinde çözüm aray fllar ön plana ç kt. Geçti imiz haftalarda ABD D fliflleri Bakan John Kerry'nin Moskova ziyareti esnas nda, haziranda Cenevre mutabakat do rultusunda ikinci bir uluslararas toplant n n yap lmas n n planland n aç klamas da dikkatlerin yeniden bu yöne çevrilmesine neden oldu. May s ay n n ilk haftas nda Rusya'y ziyaret eden ABD D fliflleri Bakan John Kerry, Rus meslektafl Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin'le bir araya gelmiflti. Ana gündem maddesini Suriye ZAGREB - H rvatistan'da yap lan yerel seçimlerde oy kullanma ifllemi tamamland. Seçimlerin, ilk gayri resmi sonuçlar na göre, baflkent Zagreb'in mevcut Büyükflehir Belediye Baflkan Milan Bandiç yüzde 44.19, iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Partisi krizinin oluflturdu u görüflmeler sonras nda, Cenevre mutabakat na vurgu yap lmas, krizin çözümü için siyasi diyalo a dikkat çekilmesi, çözüm konusunda iki ülkenin belli noktalarda ortak hareket edece inin bir göstergesi olarak de erlendirildi. ABD, Suriye'deki olaylardan rejimi sorumlu tutarken, Rusya'n n muhalefeti suçlamas ve daha önce BM Güvenlik Konseyi'nden ç kabilecek bir karar Çin'le ortak hareket ederek engellemesi, iki ülke aras nda gerginli e neden olmufltu. Rusya ve ABD aras ndaki görüflmelere paralel olarak, ngiltere Baflbakan David Cameron da her iki ülkede temaslarda bulundu. May s n ikinci haftas nda Rusya'da Putin'le görüflen Cameron, buradaki temaslar nda uluslararas camian n acilen devreye girmesi gerekti ini belirtmiflti. ABD ve Rusya'n n yeni bir uluslararas konferans ça r s na da destek veren Cameron, 3 gün sonra ABD'ye giderek Obama ile bir araya gelirken burada da "geçifl hükümeti" H rvatistan'daki yerel seçimler tamamland (SDP) aday Ranko Ostoyiç ise yüzde oran nda oy ald. Baflkent Zagreb'in fiehir Konseyi seçimlerinde, SDP ile H rvat Halk Partisi'nin (HNS) oluflturdu- u koalisyon yüzde oran nda oy elde ederken, mevcut Büyükflehir Belediye Baflkan Milan Bandiç'in liderli indeki aday listesi yüzde 25.18, H rvat Demokrat Birli i (HDZ) ile H rvat Hak Partisi'nin (HSP) oluflturdu u koalisyon yüzde oran nda oy kazand. Ülkenin en büyük sahil kenti Split'te, Büyükflehir Belediye Baflkanl görevini yürüten Jelyko Kerum, yüzde vurgusu yapm flt. Suriye'deki kimyasal silahlar konusuna da dikkat çeken Cameron, bu tür silahlar n kullan lmas n n kimsenin ç kar na olmayaca n kaydetmiflti. Suriye'deki krizin biran önce sonlanmas ve daha fazla can kayb n n önüne geçilmesi için çaba sarf eden Türkiye, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n ABD ziyaretinde de sorunun çözümü için at lacak her ad ma destek vermeye haz r oldu unu gösterdi. Obama ile görüflen Erdo an, toplant sonras aç klamas nda, Esed rejiminin yönetimden uzaklaflt r lmas konusunda iki ülkenin mutab k oldu unu belirtmiflti. Görüflmesi sonras Obama da ABD'nin Esed rejimi üzerindeki bask ya ve muhalefetle çal flmaya devam edece ini ifade ederek, Türkiye'nin yeni Cenevre görüflmesinde Suriye'deki taraflar n bir araya getirilmesi için önemli rol oynayaca n vurgulam flt. (A.A) oran nda oy alabildi. Di- er adaylardan vo Baldasar yüzde oran nda, Vyekoslav vanifleviç yüzde oran nda oya ulaflt. Seçmen say s 3.7 milyon olan H rvatistan'da, oy verme ifllemi yerel saatle 19.00'da tamamland. (A.A) ngiltere'de 132 milletvekili AB üyeli ini referanduma götürmek istiyor LONDRA - ngiltere'de 132 milletvekili, Kraliçe 2. Elizabeth'in geçen hafta hükümetin bir y ll k program aç klad konuflmas nda ülkenin AB üyeli ini referanduma götürülmesiyle ilgili bir yasa tasla ndan bahsetmemesinden rahats z oldu unu bildirdi. ngiltere Baflbakan David Cameron' n lideri oldu u Muhafazakar Parti'nin AB'ye flüpheyle bakan milletvekillerinin haz rlad - ve ülkenin AB üyeli inin bir an önce halk oylamas na sunulmas gerekti ine iliflkin de ifliklik önerisi, 277'ye karfl 132 oyla kabul edilmedi. Ancak 132 oyun yaklafl k 115'inin Muhafazakar Parti'den oldu u dikkate al nd - nda, Cameron' n partisi taraf ndan bask alt nda oldu u yorumlar yap l yor. David Cameron, ocak ay nda yapt tarihi AB konuflmas nda, iki y l sonra yap lacak genel seçimi kazanmas halinde ülkesinin AB ile iliflkilerini yeniden düzenlemeye çal flaca n ve bu düzenleme istenilen gibi olmazsa 2017 y l nda AB üyeli inin referanduma sunulaca n söylemiflti. ngiltere Baflbakan dün ise bu konudaki kararl l n ortaya koyan bir yasa tasla yay nlam flt. Cameron, bu yasa tasla na karfl n, bugün partisi içindeki çatlak seslere engel olamad. ngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in geçen hafta hükümetin bir y ll k program n aç klad yasama y l n n aç l fl konuflmas nda, AB üyeli i referandumuna iliflkin bir yasa tasla ndan bahsetmemesi ise özellikle Muhafazakar Parti içinde rahats zl a neden olmufltu. (A.A)

15 Ankara YARIN flitme Engelliler Ankara itfaiyesi ne konuk oldu Sadece yang n söndürmede de il arama ve kurtarma ekipleri ile de Türkiye nin de gururu olan Ankara tfaiyesi, Engelliler Haftas nda iflitme engellileri konuk etti. tfaiye çal flanlar bu özel günde engelli misafirlerine itfaiye çal flmalar hakk nda bilgi verdi ve tatbikatlara kat lmas n sa lad. HABER MERKEZ Ankara flitme Engelliler Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Do an Erdal F rat baflkanl nda bir grup iflitme engelli, Ankara Büyükflehir Belediyesi tfaiye Daire Baflkanl n n davetlisi olarak gerçeklefltirdikleri ziyarette, çal flmalar yerinde gördü ve çeflitli tatbikatlara kat ld. flitme engellilere önce Ankara tfaiyesi Toplant Salonu nda çal flmalar ekrandan izlettirildi. Dalg ç Levent Çeri nin verdi i bilgileri iflitme engellilere flaret Dili Tercüman Heves Zeynep Albay anlatt. Ankara ve çevresindeki göl ve göletlerde meydana gelen kazalara müdahale etmek amac yla 1997 y l nda kurulan Ankara tfaiyesi Su Alt ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi nin k sa zamanda büyük bir baflar göstererek Türkiye nin birçok ilinde yaflanan do- al felaketlerde de kurtarma çal flmalar na kat ld n kaydeden Çeri, Ankara tfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi nin çal flmalar n n di er kurumlara da örnek oldu unu ifade etti. Çeri, su alt nda iflitme engellilerin kulland iflaret dilini kulland klar n 15 belirterek, bunu uygulamal olarak da gösterdi. flitme engelliler daha sonra tfaiyecilerin e itim labirentini gördüler. tfaiyecilere dar ve kapal alanda, karanl kta yaflamay, çal flmay, mücadele etmeyi uygulamal olarak göstermek için kurulan Ankara tfaiyesi E itim Merkezi nde yanmaz nomeks itfaiye elbisesi giydirilen iflitme engelliler, burada labirente girdiler ve itfaiyecilerin yang n esnas ndaki sorunlar n da bire bir yaflam fl oldular. Ankara Büyükflehir Belediyesi tfaiye Daire Baflkanl n n ödüllü Simülasyon Merkezi ni gezen iflitme engelliler, burada da Ankara n n cadde ve sokaklar n n birebir bilgisayar ekranlar na canland r lm fl haliyle simülatörde itfaiye arac kullanarak yang na gittiler. flitme engelliler daha sonra Ankara Büyükflehir Belediyesi tfaiye Daire Baflkan Vekili Yakup Sar taraf ndan kabul edildiler ve her birine tfaiyecilik berat verildi. flitme engelliler son olarak hat ra foto raf çektirerek Ankara tfaiyesi nden mutlu bir flekilde ayr ld lar. SGK Yöneticileri nden, Baflkan Akgül e ziyaret HABER MERKEZ Mamak Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Berrin Nihal Tecimer ve beraberindeki heyet May s Sosyal Güvenlik Haftas dolay s yla Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül ü makam nda ziyaret etti. Sosyal Güvenlik Haftas dolay s yla çeflitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek kurumun yapt çal flmalar hakk nda bilgi veren Tecimer, Sosyal Güvenlik Kurumu nun bir insan n do umundan ölümüne hatta ölümünden sonrada hak sahiplerine ulaflt n kaydetti. Sosyal Güvenlik Haftas n kutlayan Akgül, SGK n n çok önemli bir görevi üstlendi ini kaydederek heyete görevinde baflar lar diledi. Sosyal Güvenlik Kurumu nun son y llarda en çok de iflim ve geliflim yaflayan kurumlar n bafl nda geldi ini belirten Akgül, ekonomide çok önemli yer tuttu unu söyledi. Sosyal güvenli in iflçi sa l, ifl güvencesi gibi konular da titizlikle ele ald n kaydeden Akgül, ifl ve iflçi sa l n n her fleyden önce geldi ini vurgulad. Mamak Belediyesi olarak iflçilere verdikleri önemi dile getiren Akgül, Mesaisinden, ikramiyesine iflçisine borcu olmayan belediyeyiz diye konufltu. lk ifl olarak mali disiplini sa lad klar n belirten Akgül, Mamak Belediyesi nin gelirinin art k giderinden daha fazla oldu unu söyledi. Akgül, bir ifli, hizmeti, yat r m yapabilmenin ilk ad m n n bütçe oldu unun alt n çizerek, Mamak Belediyesi art k kendi ayaklar üzerinde duruyor. Kaynaklar m z hizmet olarak geri döndü dedi. Gelir gider dengesi bozulmayan güçlü bir mali sisteme dayanarak hizmet ürettiklerinin alt n çizen Akgül, gerçekleflen bütçeden aç k vermeden hem geçmifl y llar n borcunu ödediklerini hem de yat r mlar gerçeklefltirdiklerini kaydetti. Akgül, Mamak a yap lan yat r m miktar n n belediyenin kuruluflundan bugüne kadar yap lan toplam yat r mlar aflt n belirtti. Ziyaretin sonunda Tecimer, Akgül e günün an s na plaket takdim etti.

16 16 YARIN Ankara Yeni aç lan yollar ulafl m sorunu yaflayan vatandafllara rahat bir nefes ald r rken, Mamak n geliflimine de katk sa l yor. Ankara Büyükflehir Belediyesi ile birlikte Mutlu Mahallesi 723 no lu soka Nato Yolu Caddesi Ozan Rehberi caddesi ne ba layan kavflak ba lant yolunun aç m n gerçeklefltiren Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü ekipleri, Mamak genelinde yol yap m çal flmalar na aral ks z devam ediyor. fiehirlerin hizmetlerle geliflti ini kaydeden Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, yeni yollar n ve yat r mlar n oldu u yerlerde ticaret yo unlu unun da artt n belirtti. Akgül, ilçe yaflam n n kolaylaflt r lmas için çal flmalar n aral ks z devam edece ini kaydetti. Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü ne ba l ekiplerin, ifl makineleri eflli inde bölgede yo unlaflt rd Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü ne ba l ekipler mahallelerde kald r m, yol açma ve geniflletme çal flmalar na h z vererek hizmet ata n sürdürüyor. Esnaftan trafik sigortas flikayeti Türkiye Esnaf ve Sanatk rlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, trafikteki sigorta ve muayene ücretlerinin yüksek oldu unu belirterek, bu konuda acilen düzenleme yap lmas gerekti ini belirtti. Palandöken, yapt yaz l aç klamada, trafikte sigortas z ve muayenesiz seyahat eden 4 milyon araç sahibine Emniyet Genel Müdürlü ü nce mektup gönderildi ini ifade etti. Trafikteki yaklafl k 17 milyon 191 bin araçtan 4 milyonunun sigortas z ve muayenesiz dolaflmas n n tek sebebinin muayene ve sigorta ücretlerinin yüksekli i oldu u de- erlendirmesinde bulunan Palandöken, flunlar kaydetti: Sigorta flirketleri zarar ettiklerini ileri sürerek sürekli olarak fiyat art fl na gidiyorlar. Zorunlu oldu u için trafik sigortalar n n fiyatlar n n serbest olarak belirlenmemesi gerekir. Bu fiyatlar kesinlikle devlet vatandafl n ödeyece i gücü oran nda belirlemelidir. Sigorta ve araç muayene ücretleri halk m z n geliri ile orant l olursa herkes sigortas n ve arac - n n muayenesini yapt r r, kimse de zarar etmez. 4 milyon kiflinin ço unlu u isteyerek de il, ücretlerin yüksekli i ve ekonomik bak mdan s k nt içerisinde olduklar ndan sigortas z ve muayenesiz trafi e ç kt klar kesin. Trafikteki sigorta ve muayene ücretleri acilen düflürülmelidir. Muayenesi geciken araçlara ayl k yüzde 5 ceza kesildi ine dikkati çeken Palandöken, Bu tutar y ll k yüzde 60 buluyor. Y ll k enflasyonun yüzde 6,2 lere düfltü ü, y ll k faizin yüzde 4,6 lara düfltü ü bir dönemde bu ceza insafs zl kt r. Geçici görevle yurt d fl na giden çok say - da vatandafl otomobilini garaja kapat yor. Bu süre zarf nda araçlarda kullan lm yor. Vatandafl, arac n garaja çekmifl ve hiç kullanmam fl. Ancak, garajdaki otomobile ayl k yüzde 5 ceza iflliyor. Bu kabul edilebilir bir uygulama de il ifadelerini kulland. (AA) çal flmalar kapsam nda bir taraftan yol açma ifllemleri, di er yandan da hafriyat çal flmalar devam ediyor. Yol aç m çal flmalar kapsam nda senenin bafl ndan May s ay na kadar 5 km yol yap m gerçeklefltiren Mamak Belediyesi, Çi iltepe, Ekin, Baflak, K br sköyü, Lalahan, Türközü ve Kutlu mahallelerinde de yeni yollar n yap m na devam ediyor. fl Makinelerinin dur durak bilmedi i Mamak ta yollar belli bir program dâhilinde açarak ilçeyi imar planlar na uygun bir kent haline getirmek için çal flmalara yo un bir flekilde devam edeceklerini belirten Akgül, Yeni açm fl oldu umuz imar yollar m z n ilçemize, mahallemizdeki hemflerilerimize hay rl olmas n diliyorum. Çal flmalarda eme i geçen Ankara Büyükflehir Belediyemize ve Fen flleri Müdürlü ü ekiplerimize de teflekkür ediyorum diye konufltu. Ankara Polis Koleji kan ba fl kampanyas düzenledi Türkiye'nin y ll k 2 milyon 200 bin ünite olan kan ihtiyac n n karfl lanmas na yönelik Ankara Polis Koleji, kan ba fl kampanyas düzenledi y l nda Atatürk'ün emriyle kurulan Polis Koleji, bu y l 75. kurulufl y l dönümünü çeflitli etkinliklerle kutluyor. Bu çerçevede May s günlerinde gönüllü personel ve 18 yafl n doldurmufl ö rencilerin kat l m ile Türk K z lay 'na kan ba fl kampanyas tertiplendi. Polis Koleji Müdürü Sami Korkmaz ile Kolej Müdür Yard mc lar Orhan Y ld z ve Mustafa Gedikli'nin de kan ba fl nda bulundu u kampanyada toplam 65 rakam na ulafl ld. Kan ba fl kampanyas düzenlenmesindeki temel amaç ise ö rencilerin sosyal sorumluluk duygusunu gelifltirmek ve Emniyet Teflkilat n n toplumun her zaman yan nda oldu unu göstermek oldu u ifade edildi. (CHA)

17 Ankara YARIN Baflkan Tuna, istiflarelerini sürdürüyor Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, istiflare toplant lar na devam ediyor. HABER MERKEZ Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Birlikte Yönetim anlay fl çerçevesinde ilçe sakinleri ile buluflmaya devam ediyor. Sincan için yap lacak hizmetlere halk n iradesinin yans mas gerekti ini savunan Baflkan Tuna, sivil toplum kurulufllar yla ve vatandaflla yapt istiflare toplant - lar n sürdürüyor. Esnaf, sivil toplum kurulufllar ve vatandafllarla yapt istiflare toplant lar na h zla devam eden Baflkan Tuna, bu kez de Akflemsettin Mahallesinde oturan vatandafllarla bir araya geldi. Vatandafl n istek ve görüfllerini dinleyen Baflkan Tuna, projeler hakk nda da bilgi verdi. Belediyecilik anlay fl n dürüstlük, fleffafl k ve adalet ilkeleri üzerine kurduklar n ifade eden Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, bu ilkeler do rultusunda çal flmalar na devam ettiklerini söyledi. Her bölgeye eflit hizmet verildi ini vurgulayan Baflkan Tuna; Kentimizde yapaca m z projelerimizi vatandafllar m z n görüfl ve önerilerini alarak hayata geçiriyoruz. Böylece vatandafllarda yap lan projelere sahip ç k yor. Yapt m z çal flmalar sivil toplum kurulufllar, ilgili kurum ve kurulufllar ve 500 bin vatandafl m z ile el ele vererek ilçemizin geliflmesine katk sa l yoruz." dedi. Akflemsettin Mahallesi sakinlerinin Ankara Çay slah edilmeden önce balkona ç kamad klar n söyleyen Baflkan Tuna; Ankara Çay art k sizler için s k nt de il huzur kayna haline geldi. fiimdide flehrimizin Etimesgut giriflinde Ayafl Yolu nun sol taraf nda çirkin bir görüntüyü slah edece iz. Daha önce buras hemen Ankara Çay n n yak n nda oldu- u için Çay n eski halinden dolay buradaki kötü durum o kadar dikkat çekmiyordu. fiimdi Çay güzel bir görünüme kavuflunca buran nda slah edilmesi zorunlu hale geldi. Bizde flimdi Ankara Çay ve Ayafl Yolu aras nda kalan bu alan n imar çal flmalar n yap yoruz. Çal flmalar tamamland zaman flehrimizin girifli Sincan m za yak fl r bir hal alacak. dedi. Han mlara Pazar Pazar yerine yap lan Kent Meydan ndaki binan n tahsis edilece ini duyuran Baflkan Tuna, ilçenin merkezinde yer alan Hitabet Camisinin de yenilenece ini müjdeledi. Daha iyi hizmet vermesi Kosoval ö renciler Tuna y ziyaret etti HABER MERKEZ Kardefl kentler Sincan da bulufltu. Uluslararas istiflareye oldukça önem veren Baflkan Tuna, Sincan hem Türkiye ye hem de dünyaya tan tmaya devam ediyor. Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Kardefl Belediyelerden biri olan Kosova Prizen Belediye Baflkan Yard mc s Orhan Lopar, ö retmenleri ve Kosoval ö rencileri Sincan da a rlad. Kalabal k bir ö renci grubuyla birlikte Sincan a gelen Prizen Belediye Baflkan Yard mc s Orhan Lopar ve ö retmenler 3 günlük programla ilçeyi ve Baflkenti gezecek. Ö rencilerle de bir araya gelerek tüm Kosova gençlerini Sincan da görmek istediklerini söyleyen Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Kardefllerimizle bir arada olmak bizlere her zaman ayr bir mutluluk veriyor. Tarihten gelen kardeflli imizin pekiflerek ve daha da büyüyerek devam etmesini temenni ediyorum. Tekrar evinize hofl geldiniz. dedi. Türkiye gelmekten dolay büyük mutluluk yaflad klar n söyleyen ö renciler; Burada olmaktan dolay çok mutluyuz. Bir gün Türkiye ye gelmeyi ve kardefllerimizle tan flmay çok istiyorduk. Hayalimizin gerçekleflmesini sa layan herkese çok teflekkür ediyoruz. Özellikle de bizi burada a rlayan Belediye Baflkan m z Mustafa Tuna ya teflekkür ederiz. dedi. Kosova n n Prizen Belediye Baflkan Yard mc s Orhan Lopar; Burada aran zda bulunmaktan dolay onur duyuyorum. fiimdiye kadar yapt m z güzel ifllere umar m daha da iyileri de eklenerek devam eder. Kendimizi evimizde hissettiren herkese özelliklede Belediye Baflkan Mustafa Tuna ya teflekkür ederim. dedi. 17 için yenilenece ini duyuran Baflkan Tuna ya ilçe sakinleri destek verdi. Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, ata sporu ya l gürefllerin bu y l, 29 Haziran da yap laca- n müjdeledi. Sincan fiehir Stadyumunda yap lacak ya l gürefllerde pehlivanlar kispetlerini giyip hünerlerini gösterecek. Akflemsettin Mahallesi sakinleri, Sincan modern ve ça dafl bir görünüme kavuflturan Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna ya teflekkür etti. Özellikle Ankara Çay - n n slah edilmesiyle büyük bir dertten kurtulduklar n ifade eden mahalle sakinleri sadece Akflemsettin Mahallesi için de il ilçe için yap lan yerinde hizmetler için Baflkan Tuna ya teflekkür etti. Mahalle sakinleri ad na konuflan Akflemsettin Mahallesi Muhtar Fatih Demir; Mahallemize yap lan güzel hizmetler için mahalle sakinleri ad na Baflkan m za çok teflekkür ediyorum. Ankara Çay ndan asfalt ve kald r m çal flmalar na, yeflil alanlardan parklara kadar pek çok alanda ilçemizi yükselen de er haline getirdi. dedi. Sincan Belediyesi, Kosoval misafirlerini a rlad. Kosova dan gelen kardefl belediye Prizen, ilçede dostluk ve kardefllik rüzgarlar estirdi.

18 18 YARIN Genel Ö rencilerin tütün, alkol ve madde kullan m 14 yafl nda bafll yor ÜRKÜTEN TABLO Okullarda yap lan araflt rmaya göre, ö renciler tütün, alkol, hastal k d fl ilaç ve yasa d fl madde ile ilk kez 14 yafl nda tan fl yor. ANKARA - çiflleri Bakanl Emniyet Genel Müdürlü ü Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baflkanl Türkiye Uyuflturucu Ba ml l zleme Merkezi (TUB M) taraf ndan, Türkiye de Okullarda Tütün, Alkol ve Madde Kullan m na Yönelik Tutum ve Davran fl Araflt rmas (TUB M SPS Araflt rmas ) yap ld. TUB M Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi (GÜ) T p Fakültesi Halk Sa l ABD Ö retim Üyesi Doç. Dr. Mustafa lhan, AA muhabirine yapt aç klamada, söz konusu araflt rman n okullarda bugüne kadar yap lan en kapsaml madde kullan m yayg nl çal flmas oldu unu söyledi. Türkiye de kesitsel türdeki okullarda alkol, tütün ve madde kullan m na yönelik tutum ve davran fl araflt rmas n n lise 2. s n flarda e itim gören 877 bin 730 kifliyi temsilen seçilen bir örneklem üzerinden yürütüldü ünü belirten lhan, toplamda 11 bin 812 ö renciye ulafl ld n ifade etti. lhan, kat l mc lar n yüzde 49 unun k z, yüzde 51 inin erkek ö rencilerden ve yafl ortalamas n n 15 oldu unu söyledi. lhan, Türkiye genelinde 32 ilde yap lan çal flmada toplam 129 okula gidildi ini, bunlar n 63 ünün genel 66 s n n teknik lise oldu unu anlatt. Araflt rma sonucuna göre, ö rencilerden yüzde 48.2 sinin ailesinde tütün kullanan bir kifli bulunuyor. Bu kiflilerin yüzde 98.5 i anne, baba ya da kardefllerden biri oluyor. Kat l mc lar n yüzde 26.7 si, sigara, puro, pipo, nargile ve benzeri bir tütün ürününü denedi ini ifade ediyor. Tütün ürünlerini ilk kez deneme yafl ortalamas n n 14 oldu u belirtiliyor. Bunun d fl nda kat l mc ö rencilerin yüzde 15.2 sinin ailesinde alkol kullanan biri bulunuyor ve bu kiflilerin yüzde 97.4 ü anne, baba veya kardefllerden biri oluflturuyor. Kat l mc lar n yüzde 19.4 ü alkollü içecekleri denedi i söylüyor. Alkollü içecekleri ilk kez deneme yafl ortalamas da tütünde oldu u gibi 14 ç k yor. Ö rencilerin yüzde 6.5 inin ailesinde hastal k nedeni d fl nda ilaç kullanan bir kifli bulunuyor. laç kullanan aile bireyleri, anne, baba ya da kardefllerden biri olarak gösteriliyor. ncelemeye al nan ö rencilerden yüzde 2.2 si herhangi bir hastal k nedeni d fl nda ilaç kulland n aktar yor. Ö renciler, ilk kez ortalama 14 yafl nda hastal k d fl nda ilaç kullanmaya bafll yor. Araflt rma raporuna göre, ö rencilerde herhangi bir yasa d fl ba ml l k yap - c maddenin en az bir kere denenme oran yüzde 1.5. Bu oran, erkeklerde yüzde 2.3, k zlarda yüzde 0.7. Ö rencilerin yüzde 1.1 inin ailesinde tütün ya da alkol d fl nda baflka madde kullanan biri bulunuyor. Bunun yüzde 87.4 ünün anne, baba ya da kardefllerden biri oldu u belirtiliyor. Maddeyi ilk kez kullanma yafl ortalamas da yaklafl k 14 ç k yor. Ö renciler, hangi maddeyi kulland klar n aç kça söylemekten kaç n yor. Verilen cevaplar için de esrar ilk s rada yer al yor. Okullarda esrar kullan m oran yüzde 0.3 olarak gösteriliyor. Araflt rma sonucunu yorumlayan Doç. Dr. lhan, dünyadaki ve Avrupa daki madde kullan m oranlar ile bir karfl laflt rma yap ld nda, Türkiye deki madde kullan m oranlar n n sevindirici flekilde düflük oldu unu söyledi. Bunun sebebinin, Türk aile ve toplum yap s n n kuvvetli olmas ndan kaynakland n vurgulayan lhan, uyuflturucu kaçakç l nda transit rota üzerinde olmam z nedeniyle uyuflturucu arz n n daha karl pazarlar hedef almas n n ve kolluk kuvvetlerinin etkin önleme ve yakalama çal flmalar oldu u düflünülmektedir diye konufltu (AA) Türkiye, OECD ülkeleri içinde tatil günü az olan 3. ülke STANBUL - stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas n n ( SM- MMO) Türkiye de Tatil ve Çal flma statistikleri raporuna göre, 34 OECD ülkesi aras nda y lda ortalama 25 gün ile tatil günü az olan 3. ülke Türkiye oldu. SMMMO aç klamas na göre, OECD ülkelerinin, resmi tatiller ve y ll k ücretli izin günleri verileri üzerinden yap lan hesaplamaya göre s ralamada en çok tatil hakk olan birinci ülke 38 gün ile Malta olurken Fransa ve Slovenya ise 36 flar gün ile ikinci ve üçüncü s ray paylaflt. Türkiye de kimler tatil yap yor?, Tatilimizi nerede, ne kadar süre ile geçiriyoruz?, Tatil için ne kadar bütçe ay r yoruz? gibi sorulara da yan t verilen Working Time Around The World ile Uluslararas Çal flma Örgütü verilerinden de yararlan lan Türkiye de Tatil ve Çal flma statistikleri adl raporda, Japonya da tatillerin say s Türkiye ile eflit durumda. Raporu de erlendiren stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas ( SMMMO) Baflkan Yahya Ar kan, toplamda 16 milyar 725 milyon düzeyinde büyük bir bütçeye sahip olan yurt içi turizmin ciddi büyüme olanaklar na sahip oldu unu belirtti. Bu anlamda tatil gün say s n n önemine dikkati çeken Ar kan, resmi tatiller aç s ndan Türkiye nin 34 ülke aras nda 11 gün ile en çok resmi iznin oldu u 5 ülkeden biri oldu unu ancak buna, ücretli izin hakk eklendi inde Türkiye nin gerilere düfltü ünü ifade etti. Ar kan, Son befl y lda tatil yapabilenlerin say s 2 milyona yak n art fl göstermifl. Hane halk gelirlerinin yükselmesi ve dar gelirlilerde oranlar n pozitif olarak de ifltirilmesi için herkese sorumluluk düflüyor diye konufltu. Bu arada rapora göre ücretli izin hakk ve resmi tatiller toplam hesap edildi inde Türkiye de y lda toplam 25 gün tatil günü bulunuyor. Kanada ve Güney Kore ise Türkiye den daha az tatil yapan ülkeler konumunda. Resmi tatil özelinde 16 gün ile Slovenya en çok tatil yapan ülke. Slovenya y, 15 er günle K br s ve Japonya izliyor. Türkiye de 8 ülkeden sonra 11 gün ile en çok resmi izinin oldu u 5 ülkeden biri. Di er ülkeler Fransa, spanya, Polonya ve Letonya. En az resmi tatil yapan ülke ise 6 gün ile Macaristan, bu ülkeyi 7 gün ile Romanya takip ediyor. Raporda ülkelerin y ll k ücretli izin haklar da karfl laflt r ld. En düflük minimum y ll k ücretli izin süresi Güney Kore, Kanada ve Japonya dan sonra Türkiye de iken en yüksek minimum ücretli izin süresi 25 gün ile Fransa, Lüksemburg, Avusturya, sveç ve Danimarka olarak belirlendi. Avrupa Birli i üyeleri aras nda 20 günden daha az ücretli izin hakk n n oldu u ülke bulunmuyor. Malta, Slovenya, Fransa ve Lüksemburg vatandafllar en çok tatil yapanlar; Kanada, Güney Kore, Japonya, Türkiye ve Macaristan da yaflayanlar ise en az tatil yapanlar oldu. Raporda Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) Yurtiçi Turizm statistikleri ve TÜ K Adrese Dayal Nüfus Sistemi verileri üzerinden yararlan larak yap lan hesaplamalara göre seyahat verileri de dikkat çekti. 75 milyon 627 bin nüfusa sahip Türkiye de, 2012 y l n n tamam nda 69 milyon 922 bin seyahat gerçeklefltirildi y l nda her 100 kifliye 92 seyahat düflerken bu seyahatlerin sadece yüzde 17 si gezi, e lence ve tatil için yap ld. Bu seyahatlerde kifli bafl na yaklafl k 10 gece konaklan ld. Yak nlar ziyaret yüzde 59 ile en fazla seyahat nedeni aras nda gösterildi. Bu seyahatlerde ortalama 9 gün misafirlik yap ld. Sa l k için yap lan seyahatte toplam içinde yüzde 6 oran ile önemli bir yer tutarken toplant, kurs, konferans, seminer gibi etkinliklerin pay ise yüzde 1 düzeyinde kald. Seyahatlerde ise en s k konaklan lan yer akraba ve arkadafllar n evi olarak belirlendi. Seyahate ç kanlar n yüzde 72 si akraba ve arkadafllar n n yan nda kalmay tercih etti. Otelde konaklayanlar n oran sadece yüzde 5 te kald. Otelde yaklafl k 4 gün, akraba, arkadafl evinde 8 gün kal n yor. Ortalama bir seyahatin maliyeti kifli bafl na 258 lira olmas na ra men gezi, e lence ve tatil amaçl seyahatlerde bu rakam 438 liraya ç k yor. Akraba ve arkadafl ziyaretinde seyahat bafl na maliyet 197 lira iken ortalama kalma süresi 9 gün hesapland nda akraba ve arkadafl ziyareti, gezi, e lence ve tatil maliyetinin yar s ndan az olarak belirlendi. Seyahatlerde en büyük harcama kalemi seyahat bafl na bir kifli için 83 lira ile ulafl m olurken bunu 75 lira ile yeme içme, 34 lira ile hediyelik eflya ve giyecek takip ediyor. Arkadafl ve akraba sayesinde konaklama masraf seyahat bafl na 22 liraya düflüyor. (AA)

19 Yol su alt nda kal nca, okula kay kla gidiyorlar E itim MAN SA - Salihli'nin Tekelio lu- Karayahfli köyleri aras nda tafl mal sistemle okullar na giden ö renciler, Gölmarmara Gölü'nün su seviyesindeki yükselme sonucu sular alt nda kalan yolu kay kla geçiyor. Manisa'da fliddetli ya fl n etkisiyle Gölmarmara Gölü'nde su seviyesi yükselince taflk nlar meydana geldi, baz bölgelerde tar m arazileri ve yollar sular alt nda kald. Tekelio lu köyü de taflk ndan etkilenirken, su, Karayahfli'deki okula tafl mal sistemle götürülen ö rencilerin kulland klar yol seviyesine kadar yükseldi. Ö renciler, okullar na gidecekleri yolu kay kla aflmaya bafllad. Ö rencilerden Halil brahim Y ld r m (14), AA muhabirine, göl suyunun yol seviyesine yükselmesi nedeniyle okula gittikleri minibüsün güçlükle geçebildi ini, arac n baz zamanlar kayd n ve içinde bulunan ö rencilerin korkulu anlar yaflad klar n belirtti. Minibüsün yolu geçmekte zorlanmas üzerine traktörle çekildi ini ifade eden Y ld r m, "Dalga vurdu u için minibüsü kullanamaz olduk, bu bölümü kay kla aflmak zorunda kal yoruz" dedi. Tekelio lu köyü muhtar brahim Kerse de, taflk n nedeniyle gölün civar ndaki tar m arazilerinin zarar gördü ünü, suyun yol seviyesini aflt yerler bulundu unu ifade ederek, "Köyümüzden 7 ö renci Karayahfli'deki fiehit Piyade Astsubay K demli Üstçavufl Ahmet Deniz Varol lkokulu'na e itimlerini sürdürüyor. Gerekli düzenlemelerin yap lmas için yetkililere baflvurduk, yollar m z n bir an önce elden geçirilmesini istiyoruz" diye konufltu (AA) YARIN "Çal kuflu" staj n köy okullar nda yap yorlar ESK fieh R - Eskiflehir'de, gelece in s n f ö retmenleri, köy okullar ndaki ö rencileri ziyaret edip ö retmenlik mesle inin inceliklerini yaflayarak ö reniyor. Okulda ö rencilerle oyun oynayan ve uygulamalarla onlar tan yan ö retmen adaylar, köy okullar nda e itim vermenin zorluklar n tecrübe ediniyor. Anadolu Üniversitesi (AÜ) E itim Fakültesi lkö retim Bölümü S n f Ö retmenli i Program son s n f ö rencileri, "Birlefltirilmifl S n flarda Ö retim" dersi kapsam nda Alpu ilçesindeki iki köy okuluna düzenledikleri ziyarette, ö rencilerle bir araya geldi. Bölümün dekan yard mc s Doç. Dr. Mehmet Gültekin, burada AA muhabirine yapt aç klamada, uygulaman n, e itsel amaçl bir gözlem gezisi oldu unu söyledi. Gelecekte ö retmen olacak ö rencilerin, birden fazla s n f n birlefltirilmesiyle oluflturulmufl e itim fleklini görmesini amaçlad klar n belirten Gültekin, flöyle devam etti: "Birlefltirilmifl s n flar, ö retim koflullar gere i zor ve karmafl k bir uygulamad r. Bu e itim fleklinde verimin sa lanmas için ö retmenlerin ö retimi iyi bilmesi ve uygulamas gerekir. Bu amaçla ö rencilerin köy koflullar n tan mas, ö retim uygulamalar n yerinde görmesi ve gerçek ortamda ö retim deneyimi yaflamalar önemli bir nokta." Gültekin, ö rencilerin, Karakam fl ve Ar kaya ilkokullar ndaki gezi süresince okul ve s n f ortam n inceledi ini, s n fta etkinlikler gerçeklefltirdi ini anlatt. Onlar n, okuldaki ö retmenlerden uygulamalarla ilgili bilgiler de ald na iflaret eden Gültekin, "Buradaki ö retmenler yeri geliyor sobalar n yak yor, yeri geliyor yollarda kal yor. Bu etkinlik, ö retmen adaylar yla köylerde görev yapan ö retmenleri ve ö renim gören ö rencileri buluflturuyor. Ö rencilerimiz yap lan geziyle mesle in fedakarl k ve özveri gerektiren her 19 k sm n görüyor" ifadesini kulland. Grubu misafir eden Karakam fl Köyü lkokulu Ö retmeni Elif Bozbafl ve Ar kaya lkokulu Ö retmeni Muhammet Bay r'a gösterdikleri yak n ilgiden dolay teflekkür eden Gültekin, ö rencilere hediyeler verdi. Daha sonra, ö retmen adaylar, okullar n bahçelerinde ö rencilerle oyunlar oynad. Türk edebiyat n n usta kalemlerinden Reflat Nuri Güntekin'in 1922 y l nda yazd "Çal kuflu" roman nda, baflkarakter ö retmen Feride'nin, mesle ini yaparken çekti i zorluklar anlat l yor. (AA)

20 20 YARIN Kültür Sanat Anadolu'nun kültürel zenginli i, gösterilerle turistlere tan t l yor ANTALYA - Antalya Manavgat Halk E itim Merkezi (HEM) Folklor Ekibi, sergiledi i halk oyunlar yla yörelerin sözlü kültürünü nesilden nesile aktar yor. Manavgat HEM Folklor Ekibi, turizm flehrine gelen turistlere yapaca gösterilerle Anadolu'nun zengin halk oyunlar kültürünü dünyaya tan tmay hedefliyor. Manavgat HEM Müdürü Hüseyin Geyiko lu, konuyla ilgili yapt aç klamada, yöresel halk oyunlar n sergileyerek Anadolu'nun folklorik zenginli ini nesilden nesile aktard klar n ve turizm flehrine gelen turistlere bu kültürü tan tacaklar n söyledi. Geyiko lu, "Nesilden nesile aktar larak günümüze kadar aktar lan çok zengin folklorik kültürümüz var. Bu zenginli imizi çocuklar m za ö reterek hayat bulmas n istiyoruz. Folklor gösterilerimizi Manavgat'a tatile gelen turistler dakikalarca gözlerini bir noktaya dikerek izliyor. Hayran kal yor. Ço u da ülkelerine döndüklerinde yak nlar na izletmek için kamerayla kay t alt na al yor. Bizim en büyük zenginli imiz as rlar n birikimi kültürümüz. Bu zenginli imizi ülkemizin ve Manavgat' n tan t m için gayret gösteriyoruz." diye konufltu. "EFE ELB SES YLE OYNA- MAYI S DE'DE 5 YILDIZLI OTEL SAH B OLMAYA TERC H EDER M" Manavgat HEM Folklor Ekibi'nde yer alan Sideli turizmci Halil Y ld r m (Halil A a), turizmin temelini kültürün oluflturdu unu söyledi. Anadolu'nun halk oyunlar zenginli ini Belçikal tiyatro oyuncusu efli Liva Y ld r m'la birlikte 30 y ld r konaklama tesisine gelen turistlere tan tmaya çal flt klar n belirten Y ld r m, 30 y ld r Zeybek (Efe) oyununun verdi i huzur ve keyfi hiç yerde bulamad n kaydetti. Kültür olmadan turizmin uzun vadede yürüyemeyece ini savunan Y ld r m, "Kültürümüz bizim en büyük zenginli imiz. Atalar m zdan emanet ald m z bu zenginli i gözümüz gibi koruyarak, gelecek kuflaklara en güzel flekilde aktarmal y z. Onun için Efe elbisesiyle oynamay Side'de 5 y ld zl otel sahibi olmaya tercih ederim Kültür olmadan ve korunmadan turizm olmaz." fleklinde konufltu. Liva Y ld r m da Anadolu'nun zengin folklor kültürüne hayran oldu unu ve 30 y ld r Türk efliyle bu zenginli i Manavgat'tan dünyaya duyurmaya çal flt klar n dile getirdi. (CHA) Türkiye nin ünlü simalar ya l boya resimlerde görücüye ç kt MALATYA - Malatya da ressam Ömer Ali taraf ndan haz rlanan ya l boya resim sergisi Deniz Kitapevlerinde aç ld. 80 eserin yer ald sergide, Yeflilçam sinemas n n ünlü isimleri, edebiyat dünyas n n sevilen isimleri be eni toplad. Deniz Kitapevleri Yönetim Kurulu Baflkan Mesut Özdemir, yapt aç klamada, flehrin kültürel hayat na canl l k kazand rmak amac yla planlad klar sergiyi açman n mutlulu unu yaflad klar n söyledi. Gelecek y l fiilen büyükflehir statüsüne yükselecek Malatya ya, bu tür etkinliklerin yak flt n düflündüklerini anlatan Özdemir, Deniz Kitapevleri olarak okur-yazar buluflmalar, sergiler vb. etkinliklerle flehrin dönüflüm sürecine katk sunmaya çal flt klar n ifade etti. Özdemir, bu çerçevede, 26 May s ta Aflk n Gözyafllar serisinin son kitabiyle yazar Sinan Ya mur u da okurlar yla imza gününde bir araya getireceklerini kaydetti. Ressam Ömer Ali de 25 y ldan bu yana resimle u raflt n, sergide yer alan eserlerin çeyrek asr n birikimi niteli inde oldu unu dile getirdi. Resimlerde ünlü simalar n portreleriyle birlikte Malatya n n tarihi, co rafi ve sanatsal güzelliklerini yans tmaya çal flt n belirten Ömer Ali, flehrin gizli güzelliklerini, insanlar n hergün bak p geçtikleri ancak göremedikleri manzaralar resmetti ini kaydetti. Sergi, iki gün boyunca aç k kalacak. (CHA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

SABAH BÜLTENİ. Piyasalar FED Öncesi Sakin. 14 Mart 2016-08:30. İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr. Piyasalar

SABAH BÜLTENİ. Piyasalar FED Öncesi Sakin. 14 Mart 2016-08:30. İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr. Piyasalar SABAH BÜLTENİ Piyasalar FED Öncesi Sakin 14 Mart 2016-08:30 İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr Piyasalar *FED iyimserliği ve AMB adımlarının etkisi ile Cuma gününü yükselişle tamamlayan BİST-

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı