İnsandan İnsana Programı (P2P) Konferansı: Dezavantajlı Grupların Seçme-Seçilme Haklarına Erişs imi ve Seçimlerde Bağımsız Sivil İzleme Konferansı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsandan İnsana Programı (P2P) Konferansı: Dezavantajlı Grupların Seçme-Seçilme Haklarına Erişs imi ve Seçimlerde Bağımsız Sivil İzleme Konferansı"

Transkript

1

2 İnsandan İnsana Programı (P2P) Konferansı: Dezavantajlı Grupların Seçme-Seçilme Haklarına Erişs imi ve Seçimlerde Bağımsız Sivil İzleme Konferansı 21 Nisan Point Hotel Taksim, İstanbul Sayfa 2

3 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımıyla hazırlanmışs tır. Yayının içeriğinden tümüyle TACSO Projesi sorumludur ve burada yer alan görüşs ler Avrupa Birliği ni bağlamaz. Sayfa 3

4 Girişs Dezavantajlı Grupların Seçme-Seçilme Haklarına Erişs imi ve Seçimlerde Bağımsız Sivil İzleme Konferansı" TACSO Türkiye tarafından, Eşs it Haklar İzleme Derneği (ESHID) ile işs birliği içinde düzenlenmişs tir. Bu konferans, AB Genişs leme Bölgesinde Sivil Toplum Kuruluşs larını (STK) desteklemeyi amaçlayan TACSO Projesi nin İnsandan İnsana Programı (P2P) bileşs eni kapsamında gerçekleşs tirilmişs tir. İnsandan İnsana Programı (P2P), Sivil Toplum Aracı (Civil Society Facility) Program stratejisinin üç kolundan birini oluşs turmakta ve Batı Balkan Ülkeleri ile Türkiye deki STK ların, Avrupa Birliği Kurumlarını ziyaret ederek ve AB ülkelerinden STK larla bir araya gelerek; AB ve katılım sürecine ilişs kin bilgi edinmelerine, uluslararası ve bölgesel düzeyde ortaklıklar, ağlar kurmalarına, genişs leme ve ortaklık perspektifinden karşs ılıklı anlayışs ın gelişs tirilmesine katkıda bulunmaktadır. Konferans ile uluslararası ve AB düzeyinde standartlardan ve örneklerden ilham alınarak, dezavantajlı grupların seçme seçilme haklarına etkin erişs iminin garanti altına alınması, bu alanda ayrımcılık pratiklerinin önlenmesi konusunda farkındalık gelişs tirmek ve STK ların, herkes için seçme seçilme haklarının etkin kullanımına yönelik savunuculuk ve bağımsız izleme çalışs malarının yaygınlaşs tırılması ve güçlendirilmesi hedeflenmişs tir. Konferans, dezavantajlı gruplar açısından seçimlerin bağımsız izlenmesi alanında çalışs an STK ları, farklı dezavantajlı grupların hakları alanlarında çalışs an STK ları, ilgili kamu kurumları, akademi ve medya temsilcileri ile bir araya getirerek; Avrupa kurumları, AB ve aday ülkelerden temsilcileri ile bilgi ve tecrübe paylaşs ımlarına olanak sağlamışs tır. Sayfa 4

5 Açılışs Konuşs maları Konferansın açılışs konuşs ması, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına, Sivil Toplum Sektör Yöneticisi Marcin Brauhoff tarafından yapıldı. Siyasi hayatın içinde olmanın demokrasinin temellerinden biri olduğunu belirten Brauhoff, siyasi katılımın engelli bireylerin de temel bir hakkı olduğunu ve haklara erişs imin uluslararası mevzuatlarda, Engelli Hakları Sözleşs mesi, Avrupa Konseyi enstrümanları ve Avrupa Birliği mevzuatlarında yer aldığını ifade etti. Brauhoff bu alanda AB Temel Haklar Ajansı, Avrupa Komisyonu, Avrupa Engelli Hakları Akademik Ağı uzmanlarının katılımıyla belirlenen 18 temel kriterin engelli bireylerin siyasi katılım hakkının gerçekleşs mesi bakımından temel alınması gerektiğine işs aret etti. Brauhoff'un açılışs konuşs masında işs aret ettiği diğer konu ise yasal mevzuatın tanımladığı haklar ile uygulamaların uyuşs mamasından doğan hak ihlalleri oldu. Brauhoff bu bağlamda gelişs me sağlanabilmesi için, hukuki ve idari engellerin kaldırılmışs olması, haklar konusunda farkındalığın artması, seçim haklarına erişs imin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Temel hakların gerçekleşs mesinin Avrupa Birliği ne katılımın da önemli şs artlarından biri olduğuna işs aret eden Brauhoff, engelli insanların siyasi hayata daha fazla katılmasının sadece seçimler bakımından değil daha genişs kapsamda siyasete katılım olarak ele alınması gerektiğini belirtti. Türkiye'de engelli bireylerin haklarına erişs imi bakımından uzmanlar ağının da belirttiği üzere, çeşs itli gelişs meler kaydedildiğini, ancak bunların yeterli olmadığını belirten Brauhoff, Türkiye'nin yasal alanda hayata geçirmesi gereken düzenlemeler ve standartlar olduğunu ve bu alanın daha çok ilgi gerektiğini ifade etti. Sayfa 5

6 Panel: Herkes için Seçme Seçilme Hakkına Erişs im ve Demokratik Seçimler Özyeğin Üniversitesi nden Yrd. Doç. Dr. Yunus Sözen tarafından kolaylaşs tırılan oturumun ilk panelinde konuşs macılar; Seçim İzleme Uzmanı Daniela Diaconu; Atılım Üniversitesinden Yrd. Doç Dr. Çiğdem Sever, Azınlık Hakları Uzmanı Dmitry Nurumov ve Milliyet Gazetesi nden Gazeteci Gökçer Tahincioğlu oldu. Oturum kapsamında bağımsız izleme konusundaki uluslararası mevzuat, ulusal azınlıkların seçme seçilme hakkına erişs imleri, medyanın seçimlere etkisi ve Türkiye'de seçim izleme konularında bilgi ve deneyimler paylaşs ıldı. Daniela Diaconu, Seçim İzleme Uzmanı, Romanya Oturumun ilk konuşs macısı seçim izleme, demokrasi ve yönetişs im alanında uzman olan Daniela Diaconu oldu. Diaconu'nun konuşs masının temel konusu konferansın tartışs malarına bir çerçeve sağlamak bakımından seçim izlemeye ilişs kin uluslararası standartlar ve sözleşs meler oldu. Diaconu, uluslararası dokümanların bağımsız izleme yapacak insanlar için nasıl rehber olacağını aktarmak üzere uluslararası mevzuatta yer alan madde ve düzenlemelerin üzerinden geçerek açıkladı. Diaconu, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşs mesi gibi Türkiye'nin taraf olduğu ve onayladığı sözleşs melerin seçme ve seçilme hakkı Sayfa 6

7 konusunda zemin sağladığını ifade etti. Diaconu, Türkiye'nin parçası olduğu Birleşs mişs Milletler, Avrupa Konseyi ve AGİT'in sözleşs me ve anlaşs malarının bu alanda önemli çerçeve ve zemin sunduğunu aktardı. Diaconu ilk olarak Türkiye'nin üye ülke olması bakımından bağlayıcı olan BM Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinde 21. maddenin ilk referans noktası olduğunu vurgulayarak, 21. maddeyle sadece adil ve özgür seçimlerden değil, aynı zamanda adil seçim süreçlerinden de bahsedilebileceğinin altını çizdi. Diaconu Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşs mesinde 1 yer alan 25 no.lu Maddenin ve genel yorumun katılım hakkını düzenlediğini ve bunun seçme ve seçilme hakkıyla doğrudan ilişs kili olduğunu vurguladı. Diaconu Avrupa Konseyi 2 sözleşs meleri, organlarının verdiği kararlar ve siyasi taahhütlerin yine Türkiye bakımından seçme seçilme hakkına erişs im noktasında temel alınacak düzenlemeler içerdiğinden bahsetti. Diaconu seçme seçilme hakkının diğer haklarla ilişs kisini de vurgulayarak, ayrımcılık gibi alanlardaki sözleşs melerin de seçme seçilme hakkına erişs im noktasında referans dokümanlar olacağını ifade etti. Yrd. Doç. Dr. D. Çiğdem Sever, Atılım Üniversitesi, Türkiye Oturumun ikinci konuşs macısı olan Çiğdem Sever ise Türkiye'de seçimlere katılımla ilgili başs lıca sorunları aktardı. Sever, Türkiye'de seçim mevzuatındaki sorunlar, seçme ve seçilme hakkı kapsamı ve sınırları ile, bir süreç olarak seçimlerin aksayan yönlerini aktardı. Sever seçimlerin bir süreç olarak; örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi bir çok hak kategorisiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve küçük ölçekte oyların yansıması olarak görünse de genişs ölçekte bir haklar meselesi olduğuna işs aret etti. Sever, seçim yöntemleri bakımından uluslararası sistemin belli türde bir sistem dayatmadığını, dünyada farklı seçim sistemlerinin kabul edildiğini belirtirken, seçim barajının bir sistem sorunu olarak görülse de aslında temsil sorunu olduğunu ve bu perspektifle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin bu bakımdan iyi bir karneye sahip olmadığını söyleyen Sever, temsilde adalet açısından dünyadaki en orantısız seçimlerden ikincisinin Türkiye'deki 2002 seçimleri olduğunu ve bu seçimler sonucunda parlamentoda %45'in temsil edilmediğini ifade etti. Anayasanın sunduğu tek kriterin kapalı oy açık sayım olduğunu belirten Sever sistemdeki sorunları aktararak seçim barajının ilk sorun olduğunu ifade etti. YSK kararlarının açık, şs effaf ve hesap verebilir olmaması, YSK kararlarına karşs ı yargı yolunun kapalı olması, kararlara erişs menin mümkün olmaması Sever'in üstünde durduğu diğer sorunlar oldu. Sever; evsizler, sığınma evindeki kadınlar, mevsimlik işs çiler gibi grupların adrese dayalı sistem sebebiyle oy veremediğini ve tamamen temsil sisteminin dışs ına itildiklerini aktardı. Sever bu alanlarda gözlem yapmanın, bağımsız gözlemciliğe mevzuatta yer verilmemesi sebebiyle zor olduğunu ve bu yöndeki girişs imlerin engellendiğini ifade etti. Sever ayrıca mevzuatta dezavantajlı gruplarla ilgili hiç bir düzenleme olmadığını oysa haklara erişs imin güvence altına alınması için özel düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti. Sever, mevcut durumu aktararak; Türkiye'de fiziksel engellilerin 1/3'ünün oy verecekleri binaya bile giremediğini, oy pusulalarının ve oy verme mekanlarının görme engellilere uygun olmadığını ve okuma yazma veya Türkçe bilmeyen vatandaşs lara dönük hiç bir önlem ve uygulama olmadığını ifade etti Sayfa 7

8 Sever, ek olarak yasak olmayan ancak uygulama aşs amasında eşs itsizlik yaratan durumları örnekleyerek; farklı dillerde kampanya yapmak yasak değilken, YSK'nın TV ve radyoda sadece Türkçe kampanyalara izin vermesinin, devlet TV ve radyosunda kampanya yapma sürelerinin ciddi anlamda eşs itsiz olmasının, siyasi partilere hazine yardımları gibi konuların sonuçları bakımından eşs itsizlik yarattığının altını çizdi. Sever in son olarak, seçimlerle ilgili tüm süreçlerde en önemli sorunların başs ında bilgiye ulaşs ma güçlüğü geldiğine dikkat çekti. Sever bu güçlüğün sağlıklı veri toplamaya, seçim kurumlarını izlemeye engel olduğunu belirtti. Dmitry Nurumov, Azınlık Hakları Uzmanı, Hollanda Oturumun ikinci konuşs macısı seçim süreçlerini azınlıklar bakımından değerlendirmek üzere Dmitry Nurumov oldu. Nurumov konuşs masında dezavantajlı grupların haklara erişs mesinde ulusal azınlıkların durumuna odaklanarak, bu alanda AGİT'in rolünü aktardı. Numurov öncelikle AGİT'in rolünü tarif etti ve kurumun sadece ulusal azınlıkları değil genişs bir perspektiften tüm dezavantajlı grupları içerecek bir şs ekilde hareket ettiğini belirtti. Ayrıca Nurumov kurumun izleme raporlarında dezavantajlı grupların siyasi katılımını ölçerken çok farklı dezavantaj gruplarını tanımlayarak ve ölçüm için farklı metodolojiler gelişs tirerek ölçüm yapmaya çalışs tığını ekledi. Nurumov AGİT raporlarında engellilerin seçimlere katılımının yakından izlendiğini çünkü sıkça rastlanan, ihmal edilen ve bunun sonucu olarak istismar edilen bir konu olduğunu ifade etti ve bu alanın manipülasyona açık olduğunu ekledi. Ulusal azınlıklar bağlamında seçim hakkına erişs imi analiz eden Nurumov, Türkiye bağlamında ulusal azınlık statüsünün tanınmıyor olmasının en önemli sorun olduğunu belirtti. Nurumov bu sorunun, ulusal azınlık sorunu olarak ele alınmasa bile ayrımcılık yasağı bağlamında ele alınabileceğine işs aret etti. Nurumov ulusal azınlıkların kamusal katılımının, temsili bir katılım meselesi olmanın ötesinde, seslerinin duyulması bağlamında anlamlı olduğunu, belirterek; bunun en su üstüne çıktığı dönemin seçimler olduğunu belirtti. Özel tedbirler alınacaksa gerçekçi ve dönüşs türücü olmalı diyen Nurumov, göstermelik ve şs ekilci özel tedbirlerden kaçınmak gerektiğini, zira bu tedbirlerin sonuçları değişs tirmeyeceğini belirtti. AGİT ülkelerinde; kota, ulusal azınlık temsilci listesi, parlamentoda sandalye ayrılması gibi özel tedbirler olduğunu aktaran Nurumov, bu önlemlerin ideal olmadıklarını, hepsinin olumlu ve olumsuz yönleri olduğunu bu sebeple de dikkatle analiz etmenin gerekli olduğunu ifade etti. Nurumov ayrıca kendisinin de katkı sunduğu Ulusal Azınlıkların Seçim Süreçlerine Katılımını Teşs vik Etme ve İzleme üzerine El Kitabından bahsederek, Türkçe versiyonu da bulunan kitabın katılımcılar için rehber olarak kullanılabileceğini ifade etti 3. Gökçer Tahincioğlu, Milliyet Gazetesi, Türkiye Son konuşs macı olan Gazeteci Gökçer Tahincioğlu ise seçim sürecini ve seçme seçilme haklarına erişs imi medya üzerinden analiz etti. Tahincioğlu sözlerine medyada olması gereken ilkeler üzerinden başs layarak mevcut durum ile olması gerekenin açı farkına işs aret etti. 3 Sayfa 8

9 Tahincioğlu, liberal kuramlara göre medyanın ve gazetecinin tarafsız ve objektif olması gerektiğini belirtirken halihazırda böyle bir tarafsızlığın söz konusu olmadığını ve medyayı anlama noktasında liberal kuramın açıklayıcı olmadığını ifade etti. Tahincioğlu medyayı anlamak için manipülasyon ve hegemonya kavramı üzerinden analizin açıklayıcı olduğunu belirtti. Tahincioğlu bir rıza üretme aracı olarak medyada, fakültelerde okutulan tarafsızlığın arzu edilen şs ey olmadığını, her koşs ulda bir taraf alındığını belirtti. Rıza kavramından bahseden Tahincioğlu, otoriterliğin kabulünde mevcut durumda bir uzlaşs ının söz konusu olduğunu ve bu uzlaşs ının bir kısmının da medyadaki insanlar tarafından oluşs turulduğunu belirtti. Örnek olarak göçmenlere ilişs kin haberleri ele alan Tahincioğlu, medyanın göçmenleri "kaçak girmeye çalışs an göçmenler öldü" veya "göçmenler için hiç bir şs ey yapılmadı" gibi farklı şs ekillerde haber yapabileceğini belirtti. Tahincioğlu medyanın tercih yapma noktasında güce sahip olan tarafın en çok hoşs una gidecek olan söylem lehinde bir seçim yapacağını ifade etti. Tahincioğlu manipülasyonun seçim dönemlerinde analiz edilmesine gerek kalmayacak kadar açık ve çıplak bir hal aldığını ifade etti. Tahincioğlu seçim sürecinde medyada, nesnelliğin terk edildiği bir gazetecilik anlayışs ının ortaya çıktığını belirtti. Tahincioğlu bu tabloda peki ne yapmak gerekir? sorusuna ilişs kin olarak her şs eye rağmen vazgeçmemek gerektiğini ifade ederek dezavantajlı grupların haklarına erişs im olanağının da hegemonya içinde alan açma mücadelesinden doğabileceğini belirtti. Forum : Dezavantajlı Grupların Seçme Seçilme Haklarına Erişs imi: Sivil Deneyimler Necla Zarakol tarafından modere edilen forumda İMC TV'den Aris Nalcı, Kadın Koalisyonu'ndan Ezgi Koçak, ŞS effaflık Derneği'nden Oya Özarslan ve Göç-Der den Selahattin Güvenç dezavantajlı grupların seçme seçilme haklarına erişs imi alanında deneyimlerini aktardılar. Aris Nalcı, İmc TV-T24, Türkiye Forumun ilk konuşs macısı olan Gazeteci Aris Nalcı, Türkiye Ermenilerinin oy verme davranışs ları, bu davranışs ın belirleyenleri ve tarihsel olarak Ermenilerin temsil edilişs biçimleri üzerine bir paylaşs ımda bulundu. Nalcı, öncelikle Ermenilerin ulusal bir azınlık olarak karşs ılaşs tıkları baskıların oy verme tercihleri üzerinde temel belirleyenlerden biri olduğunu ifade etti. Nalcı, Serdar Kurucu ile 1965 öncesinde Türkçe ve Ermenice yayınlardan seçimleri Ermeniler bakımından incelediklerini ve 1965 öncesi ve sonrasının birbirinden oldukça farklı görünümler çizdiğinin altını çizdi. Nalcı 1965 yılının Türklük tanımının tartışs ıldığı yıllar olduğunu ve bu sürecin sonunda ulusal azınlıkların kendilerinin araçsallaşs tırıldıklarını düşs ünmelerinin akabinde, azınlık temsilcilerinin seçimlere girmemeyi tercih ettiklerini belirtti. Sayfa 9

10 Nalcı'nın dikkat çektiği bir diğer nokta ise son on yılda vekil olmasalar da yerel seçimler, medya vb alanlarda bir azınlık kota anlayışs ının oluşs ması oldu. Son seçimlerdeki adayları değerlendirirken, daha fazla azınlık adayı olduğunu ifade eden Nalcı, yine de bu durumun Ankara'nın doğusuna geçmiyor olduğunu ve bu durumun seçilmek için gerekli oylar bakımından büyük farklar yarattığını ifade etti. Nalcı'nın vurgu yaptığı bir diğer nokta ise yerel ve ulusal düzeyde azınlıklar üzerinden sürdürülen baskılar oldu. Nalcı, zaman zaman yöneticilerin kullandığı söylemlerin toplum üzerinde siyasal tercihler bakımından etiketleme yarattığını ifade etti. Ezgi Koçak, Kadın Koalisyonu, Türkiye Seçimleri kadınlar açısından değerlendiren Ezgi Koçak, yerel ve genel düzeyde temsil kavramını katılımcı bir anlayışs çerçevesinde değerlendirdi. Ezgi Koçak'ın ilk olarak değindiği konu kadınların temsili ile ilgili kavramlar- oldu. Kavramsallaşs tırmanın önemli olduğunu ifade eden Koçak, kadın kavramını bütün kadınlık hallerine dokunan bir yerden ifade etmenin önemli olduğunu, kadınların farklı farklı olduğunun gözden kaçırılmaması gerektiğini belirtti. Temsilin sınırlarını aşs manın ve kadın varlığını somutlamanın bir aracı olan katılıma vurgu yapan Koçak, katılımın temsili aşs arak kadınların kendileriyle ilgili konuları siyasetin konusu haline getirmelerinin bir aracı olduğunu söyledi. Koçak aynı zamanda katılımın homojen bir kadın algısını aşs arak, her kadının özgünlüğüne ifade alanı sağladığını ve farklı sesleri, heterojen olanı görünür kıldığını; kadınlar için karara dahil olarak denetlemek, müdahil olmak için alan açtığını belirtti. Koçak katılım konusunda Türkiye'nin sıfır noktasında olduğunu bu sebeple Kadın Koalisyonu olarak, kadınların dışs landıkları süreçleri izlediklerini belirtti. Bu amaçla 80'den fazla kadın ve LGBTİ örgütten oluşs an Kadın Koalisyonu nun; kamuyu, seçimleri ve mekanizmaları izlediğini belirten Koçak bu seçim sürecinde de partileri yakından izlediklerini, tüzüklerini, seçim bildirgelerini ve programlarını mercek altına aldıklarını ifade etti. Oya Özarslan, ŞS effaflık Derneği, Türkiye Oya Özarslan seçimleri şs effaflık ve hesap verebilirlik bakımından değerlendirdiği sunumunda dünya örneklerinden, Türkiye'deki eksiklerden ve yapılması gerekenlerden bahsetti. Özarslan, öncelikle şs effaflığın demokrasi için en temel unsurlardan biri olduğunu, demokratik bir yönetimin şs effaf, açık, denetlenebilir ve hesap verebilir olması gerektiğini ifade etti. Özarslan şs effaflık meselesi kapsamında yolsuzluk, çevre, kamuoyuna hesap verebilme gibi alanların yer aldığını; yolsuzluğun sadece ekonomik sorun değil, bir insan hakları ve adalet sorunu olduğunu vurgulayarak kamu kaynaklarının adaletsiz dağılımı ile küresel açlık ve yoksulluk arasında bir ilişs ki olduğuna dikkat çekti.. Araşs tırmalara göre, siyaset kurumunun Türkiye'de en kötü itibara sahip kurum olduğunu belirten Özarslan, ikinci en kötü itibarın medyaya ait olduğunu ifade etti. Özarslan temiz siyasetin temel unsurları olan dokunulmazlık, siyasi hediye, seçim izlenmesi ve denetlenmesi, siyasette açıklık, kampanya finansmanı gibi konuların hiç birinde Türkiye'nin yeterli mevzuat ve düzenlemeye sahip olmadığını belirtti. Özellikle dokunulmazlık konusunun en sorunlu alan olduğuna işs aret eden Özarslan, yolsuzluğun bile dokunulmazlık kapsamına alındığı başs ka bir ülke olmadığını ifade ederek Türkiye'de vekil dokunulmazlığının çok genişs olduğuna dikkat çekti. Özarslan'n dikkat Sayfa 10

11 çektiği diğer nokta siyasette yer alan bireyler için periyodik mal varlığı açıklamanın bir çok ülkenin aksine Türkiye'de zorunlu olmamasıydı. Özarslan periyodik açıklamanın, temsilcilerin kendilerini haksız yolla zenginleşs tirmelerinin önündeki temel güvence olduğunu ifade etti. Volkan Yılmaz, SPOD, Türkiye Forumun dördüncü konuşs macısı ayrımcılığa uğrayan diğer bir grup olan LGBTİ bireylerin temsil ve seçimlere katılım konularında deneyimlerini aktarmak üzere Volkan Yılmaz oldu. Yılmaz sosyal haklar üzerine çalışs an bir örgüt olan Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışs maları Derneği nin (SPOD) siyasi temsil alanındaki deneyimlerini aktardı. Yılmaz yeni anayasa için görüşs toplama sürecinin, anayasal düzlemde hakların tanımlanması bağlamında örgütler bakımından bir çalışs ma alanına yol açtığını aktararak bu çalışs ma sürecinin gelişs imlerinden bahsetti. Yılmaz öncelikle temsili demokrasinin LGBTİ bireyler bakımından oluşs turduğu çelişs ik duruma dikkat çekti: Yılmaz sandığın belirleyici olması gerekirken, çoğunluğun nefret beslediği, şs iddet uyguladığı LGBTİ bireyler ve ateistler gibi grupların varlığının ve temsilinin sandığa, çoğunluğun tercihine bırakılamayacağını belirtti ve temel hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması gerektiğini ifade etti. Yılmaz bu sebeple LGBTİ hakları mücadelesinin politik bir mücadele olduğunu belirtti. Bu mücadelenin altında üç tür çalışs ma yaptıklarını belirten Yılmaz, siyaset okulu, LGBTİ Dostu Belediye Protokolü ve Mecliste LGBTİ çalışs malarını aktardı. Yılmaz bu çalışs maların beklentilerinin üstünde sonuç verdiğini, görünürlük bakımından önemli, uzun vadede siyaset süreçlerini dönüşs türmek bakımından kritik olduğunu ifade etti. Selahattin Güvenç, Akdeniz Göç-Der, Türkiye Forumun son konuşs macısı olan Selahattin Güvenç göç sebebiyle yerinden edilen insanların seçim ve temsil bakımından karşs ılaşs tıkları sorunları aktardı. Güvenç öncelikle zorunlu göç sorunu üzerinde durdu. Güvenç zorla yerinden edilme ile, milyonlarca insanın yerinden edilerek kentin çeperlerinde hayatta tutulmaya çalışs tıklarını ve bu sorunun kökenlerinin 1925'e kadar dayandığını ifade etti. Güvenç bu politikaların sonucu olarak seçmen olan ama oy kullanamayan mevsimlik işs çilerin, okuma yazma bilmeyenlerin, özellikle kadınların sistem dışs ı kaldığını aktardı. Güvenç'in ayrıca vurgu yaptığı diğer alan ise seçmen olamayanlar oldu. Güvenç bu kapsamda 20 yıldan uzun süredir çadırda yaşs ayan, adrese dayalı sistem yüzünden bir adresi olmadığı için seçmen olamayan genişs bir nüfus olduğunu belirtti. Güvenç'in son olarak altını çizdiği nokta ise zorla yerinden edilmenin doğurduğu temel sorunlar olan temiz su, barınma, elektrik gibi temel haklara erişs ememenin yanında oy kullanmanın tali bir sorun olması oldu. Sayfa 11

12 Panel: AB ve AB Aday Ülkelerde Seçimlerin Bağımsız Sivil İzlemesi Kolaylaşs tırıcılığının Feray Salman tarafından yapıldığı panelin konusu Avrupa Birliği ve aday ülkelerde bağımsız sivil izleme deneyimleriydi. Panel konuşs macıları sırayla; Stefanie Shchiffer, Osman Süzen, Dario Jovanovic ve Nejat Taşs tan oldu. Stefanie Schiffer, EPDE, Almanya Oturumun ilk konuşs macısı Avrupa Demokratik Seçimler Ağı ndan Stefanie Schiffer oldu. Schiffer bağımsız gözlem ve seçimlere erişs im üzerine Avrupa Demokratik Seçimler Ağı nın (EPDE) yapısından, deneyimlerinden ve özellikle azınlıklar konusundaki çalışs malarından paylaşs ımlarda bulundu. Schiffer merkezi Berlin'de bulunan ve on dört sivil toplum örgütünden oluşs an bir ağ olan EPDE'nin demokratik ve özgür seçimler için aktivizm temelli bir yapı olduğunun altını çizdi. Schiffer, birbirinden öğrenme perspektifiyle hareket eden ve AB üyesi olan ve olmayan ülkelerden üyeleri bulunan platformun, özgür seçim ve bağımsız izleme konusunda farkındalığı arttırmak, izleme konusunda uzmanlığın artmasına katkı sağlamak, "havyar diplomasisi 4 " ile mücadele etmek, baskı altında olan EPDE üyelerinin savunulması amaçlarını taşs ıdığını ve bu amaçları gerçekleşs tirmeye dönük faaliyetler yürüttüğünü aktardı. EPDE nin amaçları doğrultusunda eğitim, lobicilik, savunuculuk, dayanışs ma faaliyetleri yürüttüğünü belirten Schiffer ağın döneminde Rusya ve Azerbaycan'daki zorlu seçimlerin izleyeceğini ifade etti. Osman Süzen, İHD, Türkiye İkinci konuşs macı olan Osman Süzen seçim izleme konusunda İHD'nin deneyimlerini ve bulgularını aktardı. Süzen öncelikle İnsan Hakları Derneği nin 1986'dan beri genel ve yerel seçimleri devletten ve siyasi otoritelerden bağımsız olarak izleyip raporladığını, bu konuda 30 yıla yakın bir deneyim biriktirdiğini belirtti. Süzen 2011 öncesi dönemde izleme sürecinde seçmenlere yapılan baskıların izlendiğini, 2011'den beri ise bağımsız izleme platformuyla birlikte dezavantajlı grupların seçimlere katılımını karşs ılaşs tıkları sorunları ve sandık güvenliğini izlediklerini ifade etti. Süzen izleme yaparken dikkat ettikleri noktaları şs u şs ekilde özetledi; Seçimler yasalara uygun bir şs ekilde şs effaf bir şs ekilde yapılıyor mu? 4 Hayvar Diplomasisi terimi siyaset bilimi litaratüründe son dönemde kullanılmaktadır. Avrupa Stabilite Inisiyatifi nin Azerbaycan konusunda hazırlanan izleme raporunda kullanım örneğini inceleyebilirsiniz: Sayfa 12

13 Turizm sektörü çalışs anları, mevsimlik işs çiler, huzur evleri, özel öğrenci yurtlarındaki gençler oy kullanabiliyor mu? Kriterler çerçevesinde sandık başs ında izleme yapmaya çalışs tıklarını ifade eden Süzen YSK'nın bağımsız gözleme izin vermiyor olması ve YSK kararlarının mahkeme yoluna kapalı olması sebebiyle izleme sürecinde sorunlar yaşs andığını, zaman zaman seçim izleyenlerin göz altına alınması gibi sorunların ortaya çıktığını ifade etti. Süzen, IHD nin bu alandaki çalışs malarına dayanarak, dört temel talebin Türkiye'de gerçekleşs mesinin elzem olduğunu vurguladı. Bunlar; dezavantajlı grupların seçim hakkına erişs imlerinin sağlanması, bağımsız gözlem önündeki engellerin kalkması, siyasi partilere uygulanan seçim barajın makul seviyeye düşs mesi ve seçim kanununda değişs ikliklerin yapılmasıdır.. Nejat Taşs tan, ESHİD, Türkiye Oturumun üçüncü konuşs macısı olan Nejat Taşs tan Türkiye'de seçim sonuçlarını dezavantajlı gruplar açısından değerlendirdi. Taşs tan seçim sonrasında kazanan ve kaybedene odaklanıldığını, oysa seçimlerin bir çok grup açısından seçimlerden çok önce kaybedildiğini vurguladı. Taşs tan "Türkiye seçimini yaptı" şs eklinde bir tespitin Türkiye'de seçimini yapamayan bir çok grup açısından gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Taşs tan ilk olarak kadınların temsil sorununa değinerek 53 milyon seçmenin, %51 i kadınken kadınların bu dönem en iyi ihtimalle %16-18 bandında temsil şs ansı bulabileceklerini ifade etti. Evsiz olduğu için seçme hakkını kullanamayacak bir çok insan olduğunu belirten Taşs tan azınlıklar bakımından 95 yılda Roman, Ezidi adayların ilk kez meclise girebileceğini ifade etti. Taşs tan seçim gününden çok evvel bir çok grubun seçmen kütüğü hazırlanırken, seçmen eğitimi yapılırken, seçim materyalleri hazırlanırken, seçim kanunu hazırlanırken engellenmeye başs landığının, seçimlerin çok erken kaybedildiğinin altını çizdi. Türkiye'de seçim sisteminin uluslararası hiç bir standarda uymadığını ifade eden Taşs tan:, Periyodik seçim dışs ında bir kriter yok, katılım mekanizması yok bu yüzden seçimleri daha yakından izlememiz gerekiyor dedi. Dario Jovanovic, CCI, Bosna Hersek Oturumun son konuşs macısı ise Bosna Hersek deneyimini aktarmak üzere internet bağlantısıyla konferansa katılan Dario Javanovic oldu. Javonovic konuşs masında örgütünün yapısını, seçim gözlem bulgularını ve gelecek planlarını aktardı. Bosna'daki seçimlerin görece daha saydam olduğunu ve mevcut kurumun izlemeye daha açık olduğunu ifade ederek sözlerine başs layan Jovanovic Bosna'da 14 bölgede ve belediye seçimlerinde de seçim gözlemi yapabildiklerini ifade etti. Ek olarak Jovanovic anayasa değişs ikliği konusunda bir kampanya yürüttüklerini ve bu yolla federal anayasayı değişs tirebildiklerini, seçim izlemesi yaptıklarını ifade etti. Bosna nın karışs ık bir siyasi sistemi olduğunu belirten Jovanovic, bu karışs ık sistemin yakından izlenmesi gerektiğini bu yüzden periyodik raporlama yaptıklarını ve kamuyla bu raporları paylaşs tıklarını ifade etti. Sayfa 13

14 Jovanovic koalisyonla izledikleri son seçimlerde kullandıkları farklı seçim izleme deneyimini aktarırken ilk kez seçimlerden uzun süre önce seçimleri izlemeye başs ladıklarını, izleme için istatiksel bir metot gelişs tirdiklerini ifade etti. Jovanovic in bahsettiği seçim izleme yöntemi kapsamında 5400 sandıktan 1350 sinin izlemesi yapılırken sms mesaj yöntemi izleme aracı olarak kullanılmışs. Jovanovic bu süreçte 3000 seçim gözlemcisi ile izleme yapabildiklerini çok daha fazla sayıda insanın da gözlemci olmak üzere başs vurduğunu ifade etti. Sayfa 14

15 Forum: Dezavantajlı Grupların Seçme Seçilme Haklarına Erişs imi: Sivil Deneyimler Kolaylaşs tırıcılığını Binnur Aloğlu'nun yaptığı son forumda konuşs macılar sırayla Ka.Der'den Gönül Karahanoğlu, Eng- Kad'dan Arzu ŞS enyurt, Özürlüler Vakfından Kemal Polat ve Rusihak'tan Cansu Korkmaz oldu. Bu oturumda seçimlere katılım, kadınlar ve engelliler bakımından analiz edildi Gönül Karahanoğlu, Ka.Der, Türkiye Oturumun ilk konuşs macısı olan Gönül Karahanoğlu seçim sürecini kadın adaylar üzerinden analiz etti ve partilerin toplumsal cinsiyet eşs itliği karnelerini aktardı. Karahanoğlu kritik eşs ik olan %33 temsil sağlanmadığı sürece yeterli temsilden bahsedilemeyeceğinin altını çizdi. Karahanoğlu politik partilerin seçim performansını analiz ederken partilerin toplumsal cinsiyet eşs itliği bakımından sınıfta kaldıklarını, meclisteki kadın temsilinin yeni dönemde %20'nin altında kalacağını ifade etti. Karahanoğlu partilerin erkek yapılarına ve kadınlara karşs ı engelleyici tutumlarına işs aret ederek bir çok şs ehirde kadınların hiç aday gösterilmediğini ifade etti. Arzu ŞS enyurt, Eng-Kad, Türkiye Engelli Kadın Derneği nden Arzu ŞS enyurt, engelli kadınların seçim hakkına erişs me noktasında karşs ılaşs tıkları ayrımcılık ve sıkıntıları aktardı. ŞS enyurt öncelikle engelli kadınların bir çoğunun seçmen kütüğüne kayıtlı olmadığını, özellikle bakım evinde kalan, evsiz vb. engelli kadınların kaydının seçmen kütüğünde yer almadığını ifade etti. ŞS enyurt, kayıtlı engelli kadınlara ilişs kin verilere YSK paylaşs madığı için ulaşs amadıklarını, TUİK'in ise sağlıklı veri sağlamadığını belirtti. Engelliliğin bir fişs leme sorununa dönüşs tüğünü ifade eden ŞS enyurt, bu konuda da yanlışs belirlemeler yapıldığına dikkat çekti. Senyurt'un vurgu yaptığı diğer konu seçim mekanlarının erişs ilebilir olmaması oldu, ŞS enyurt bu sorunun engelli kadınlar açısından taciz gibi sonuçlar yarattığını aktardı. Kemal Polat, Özürlüler Vakfı, Türkiye Özürlüler Vakfı ndan Kemal Polat engellilerin seçim hakkına erişs iminden bahsetti. Polat seçimden evvel engellilerin sokağa bile çıkamadığını ve seçme seçilme hakkının başs ta engellilerin elinden alındığını vurguladı. Polat engellilerin yardım olmadan oy kullanamayacakları yerlerde oy kullandırılmasındaki çelişs kiye işs aret etti. Sayfa 15

16 Polat'ın son olarak altını çizdiği nokta tüm dezavantajlı grupların ortak bir paydada buluşs malarının gerekliliği oldu. Cansu Korkmaz, Rusihak, Türkiye Günün son konuşs macısı Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişs imi Derneğinden (Rusihak) Cansu Korkmaz oldu. Korkmaz, zihinsel ve psiko-sosyal engelli bireylerin seçme seçilme hakkına erişs imleri konusunda Türkiye'deki durumu ve AB tarafından finanse edilen ve bölgesel düzeyde uygulanan "Person - Birey" 5 projesi kapsamında Türkiye'de yürüttükleri çalışs maları 6 aktardı. Korkmaz'ın sunumunda altını çizdiği noktalardan biri Türkiye'de mevzuatın çevirisinden kaynaklanan farklı algılar oldu. Korkmaz zihinsel ve psiko-sosyal engelli bireylerin seçme seçilme haklarına dair uluslararası standartlardan ve Türkiye'deki hukuki durumdan bahsetti. Bu alanda Korkmaz'ın vurgu yaptığı husus, Türkiye de ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar bakımından farklar olduğu oldu; Korkmaz, ulusal mevzuatın referans alındığını ve uluslararası mevzuat ve sözleşs melerden doğan hak ve yükümlülüklerin göz ardı edildiğini belirtti. Korkmaz ın işs aret ettiği diğer bir nokta ise YSK ve anayasadaki seçme seçilme hakkına dair düzenlemelerin de kendi içinde tutarsız ve keyfi yoruma açık olmasıydı. Korkmaz, vesayet ve kısıtlı tanımının zihinsel ve psiko-sosyal engelli bireylerin seçme seçilme hakkına erişs imlerinde başs lıca engellerden biri olduğunu ifade ederek zihinsel ve psiko-sosyal engelli bireylerin kendi hatalarını yapma hakkına vurgu yaptı. Korkmaz ayrıca katılımcıları PERSON projesi kapsamında eşs it haklara erişs im için başs latılan I Will Act kampanyasına katılmaya davet etti Sayfa 16

EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ

EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ Özel Sayı: Bağımsız Seçim Gözlemi Temmuz 2011 1 2 46 sivil toplum örgütünden oluşan Bağımsız Seçim İzleme Platformu Türkiye de ilk kez, uluslararası standartlar çerçevesinde,

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara 17 Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI 23 Aralık 2014, TACSO Türkiye Tunus Caddesi 85/8 Kavaklıdere 06690 t:/f +90 312 426 4451

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT

Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT çalışmaları kürsüsü başkanı Prof. Dr. George Chauncey, SPOD

Detaylı

SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı. Türkiye'de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması Devam Ediyor

SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı. Türkiye'de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması Devam Ediyor SPoD, Dünya Seks İşçileri Günü Etkinliğine Katıldı 1-2 Mart tarihlerinde SPoD adına Deniz Şapka, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği'nin 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü etkinliğine katıldı.

Detaylı

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 2015 2016 2017 Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 2015 2017 2015 Gösterge temelli izleme ve raporlama eğitimleri, toplantılar, yayınlar... I1. Genel Kurul, 8 Mayıs, Ankara Çalışma grupları

Detaylı

AB Katılım Sürecinde Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik Konferansı. 12 13 Mart 2015, Ankara. Rapor

AB Katılım Sürecinde Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik Konferansı. 12 13 Mart 2015, Ankara. Rapor AB Katılım Sürecinde Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik Konferansı 12 13 Mart 2015, Ankara Rapor AB Katılım Sürecinde Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşs itlik Konferansı 12 13 Mart 2015, Ankara Sayfa 2 Sayfa

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi SPoD, Bağımsız Seçim İzleme Platformu ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokratik gözetim hakkı çerçevesinde kırılgan grupların seçme ve seçilme

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

DTC NEDİR? GO GUIDE INSPIRE

DTC NEDİR? GO GUIDE INSPIRE GO GUIDE GİRİŞS DTC NEDIR? NE VE NİÇİN SORULARININ YANITLARI WARM UP Nike.com ve Nike retail store'lar, tüketicilere özgün ve sıra dışs ı bir şs ekilde ulaşs mak için birlikte çalışs ır. Bu güçlü takıma

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

VELİ BÜLTENİ 4. Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi. Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar. Öğrencilere Yönelik Çalışmalar. Veliye Yönelik Çalışmalar

VELİ BÜLTENİ 4. Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi. Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar. Öğrencilere Yönelik Çalışmalar. Veliye Yönelik Çalışmalar Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi VELİ BÜLTENİ 4 Öğrencilere Öğretmenlere Eğitim Gezileri Veliye Öğrencilere Öğretmenlere Eğitim Gezileri Veliye Öğrencilere 08 Nisan 2014 tarihinde Genç Girişs imciler

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU DOPİNG KONTROLÜ TALİMATI

DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU DOPİNG KONTROLÜ TALİMATI DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU DOPİNG KONTROLÜ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞS, DOPİNGLE MÜCADELE KURALLARI HÜKÜMLERİ VE TANIMLARI 1.0 Girişs ve kapsam nın temel amacı, hem Müsabaka-İçi hem de Müsabaka-Dışs

Detaylı

SPoD LGBTİ, Siyaset Okulu nun Üçüncüsünü Gerçekleştirdi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

SPoD LGBTİ, Siyaset Okulu nun Üçüncüsünü Gerçekleştirdi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

Ayrımcılık ve Yeni Medyada Nefret Söylemi Eğitmen Eğitimi Raporu 10-13 Şubat 2011 İstanbul, Türkiye - Green Park Hotel

Ayrımcılık ve Yeni Medyada Nefret Söylemi Eğitmen Eğitimi Raporu 10-13 Şubat 2011 İstanbul, Türkiye - Green Park Hotel Ayrımcılık ve Yeni Medyada Nefret Söylemi Eğitmen Eğitimi Raporu 10-13 Şubat 2011 İstanbul, Türkiye - Green Park Hotel Eğitim Konuları: Önyargıdan Ayrımcılığa, Ayrımcılık ve Uluslararası Hukuk, Ayrımcılık

Detaylı

MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ

MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ Amaçlar Türkiye de ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadeleye katkı sağlamak Yazılı basındaki etnik ve dini kimliklere karşı ayrımcı, cinsiyetçi ve homofobik

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI Uluslararası Şeffaflık Derneği, siyasette, kamu yönetiminde, ihale süreçlerinde ve iş dünyasında şeffaflığı teşvik etmek için kamu, sivil toplum, özel sektör ve medyadan

Detaylı

BAŞLANGIÇ ÇİZGİSİ GO GUIDE INSPIRE

BAŞLANGIÇ ÇİZGİSİ GO GUIDE INSPIRE BAŞLANGIÇ GO GUIDE GİRİŞS BAŞLANGIÇ NE VE NİÇİN SORULARININ YANITLARI Nike her zaman, geçmişs te olduğu gibi bugün de potansiyelin gerçekleşs tirilmesiyle ilgili bir hikâye olmuşs tur. Sporcular, yenilik

Detaylı

Aktivist Programı 2015 Yılı Başvuruları

Aktivist Programı 2015 Yılı Başvuruları Aktivist Programı 2015 Yılı Başvuruları Başvuru Tarihi Başvuru No 02.02.2015 1077 02.02.2015 1106 02.02.2015 02.02.2015 02.02.2015 02.02.2015 1107 1008 1007 1108 02.02.2015 1109 02.02.2015 1066 02.02.2015

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması Ankara da Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve BM Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında,

Detaylı

SPoD LGBTİ, Küresel Yaratıcı Savunuculuk Zirvesi'ne Katıldı. SPoD LGBTİ, Demirtaş ve Yüksekdağ'ın Davetiyle HDP Kadın Meclisi Toplantısına Katıldı

SPoD LGBTİ, Küresel Yaratıcı Savunuculuk Zirvesi'ne Katıldı. SPoD LGBTİ, Demirtaş ve Yüksekdağ'ın Davetiyle HDP Kadın Meclisi Toplantısına Katıldı Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

SPoD, Uluslararası Konferansta Bir Sunum Gerçekleştirdi. Trans Terapi Toplantıları Birinci Yılını Tamamladı

SPoD, Uluslararası Konferansta Bir Sunum Gerçekleştirdi. Trans Terapi Toplantıları Birinci Yılını Tamamladı SPoD, Uluslararası Konferansta Bir Sunum Gerçekleştirdi Barış, Uzlaşma ve İnsani Güvenlik İçin Yurttaş Ağı ve Helsinki Yurttaşlar Derneği 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi'nde Güvenliği

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

NIKE MİSYON VE MAXIM'LERİ

NIKE MİSYON VE MAXIM'LERİ NIKE MİSYON VE MAXIM'LERİ GO GUIDE GİRİŞS NIKE MİSYON VE MAXIM'LERİ NE VE NİÇİN SORULARININ YANITLARI Misyon, önemli bir hedef ya da amaçtır. Maxim'ler, bir misyonu desteklemeye yardımcı olan kılavuz ilkelerdir.

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- Değerlendirme Raporu Doğrudan ve Temsili Demokrasi Merkezi ve Yerel Yönetimler Şeffaflık www.tkmm.net 1 2 ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) Türkiye

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

Yeni Anayasa Nasıl Olmalı, Nasıl Yapılmalı?

Yeni Anayasa Nasıl Olmalı, Nasıl Yapılmalı? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yeni Anayasa Nasıl Olmalı, Nasıl Yapılmalı? 12 Aralık 2011, Ankara Slide 2 Çerçeve TEPAV nedir? Yeni anayasa neden önemlidir? Yeni anayasa sürecinin ana

Detaylı

SPoD, Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonuna Katıldı. SPoD Robert Koleji'ndeydi

SPoD, Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonuna Katıldı. SPoD Robert Koleji'ndeydi SPoD, Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonuna Katıldı SPoD, 3-4 Nisan tarihlerinde Ankara'da Kaos-GL ve Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği ev sahipliğinde Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu'na katıldı.

Detaylı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 1 Birles mis Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri

Detaylı

ECo-C Sken Kültürlerarası öğrenim hedefleri kataloğu 1.2

ECo-C Sken Kültürlerarası öğrenim hedefleri kataloğu 1.2 European communication certificate European communication certificate ECo-C Sken Kültürlerarası öğrenim hedefleri kataloğu 1.2 1 ECo-C Sken // Iletişim Sosyal beceri / Avrupa standartlarına uygun yeterlilik

Detaylı

İfade Özgürlüğü ve Nefret Söylemi ikileminde Azınlıklar ve Sosyal Medya

İfade Özgürlüğü ve Nefret Söylemi ikileminde Azınlıklar ve Sosyal Medya İfade Özgürlüğü ve Nefret Söylemi ikileminde Azınlıklar ve Sosyal Medya konferansı yapıldı Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı nın yürütücülüğünü yaptığı Sosyal Medya ve Azınlıklar projesi

Detaylı

DÖNÜŞS ÜM EFSANE AVCILARI

DÖNÜŞS ÜM EFSANE AVCILARI DÖNÜŞS ÜM EFSANE AVCILARI YAYGIN DÖNÜŞS ÜM EFSANELERİ: AVLANDI! DÜŞS ÜK YOĞUNLUK? KİŞS İSELLEŞS TİRİLMİŞS HİZMET İÇİN DAHA FAZLA ZAMAN YÜKSEK YOĞUNLUK? DÖNÜŞS TÜRÜLECEK DAHA ÇOK TÜKETİCİ ÜRÜN MAĞAZADA

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

TEA Homework Kullanıcı Kılavuzu

TEA Homework Kullanıcı Kılavuzu TEA Homework Kullanıcı Kılavuzu TEA Homework, öğretmenlerin değişs ik tiplerde sorulardan oluşs an paket ödevler hazırlayıp, öğrencilerinin tabletlerine göndermelerini sağlayan bir uygulamadır. Öğretmenler

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Ocak 2014 TACSO 2. Broşür. Technical Assistance for Civil Society Organisations. This project is funded by the European Union.

Ocak 2014 TACSO 2. Broşür. Technical Assistance for Civil Society Organisations. This project is funded by the European Union. Ocak 2014 TACSO 2 Broşür Technical Assistance for Civil Society Organisations This project is funded by the European Union. - - - TACSO nun hedefi STK ların kapasitelerini arttırmak ve demokratik süreçler

Detaylı

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Facebook / SivilDusun Twitter / SivilDusun YouTube / sivildusunab Instagram / sivildusun Çalışmalarınızla ilgili duyuruları haber@sivildusun.eu adresine iletebilirsiniz.

Detaylı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Bu rapor 17 Şubat 2016 tarihinde çoğu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nda (RTÜK) görev yapmış olan veya medya ve iletişim alanında uzmanlığı

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE TALİMATI

DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE TALİMATI DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE TALİMATI TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE TALİMATI GİRİŞS Önsöz Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 27 Ağustos 2009 tarihinde Dünya Dopingle Mücadele Kurallarını

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

OY VERME YERİ İZLEME FORMU

OY VERME YERİ İZLEME FORMU OY VERME YERİ İZLEME FORMU Ekip Numarası: Form Numarası: 1- Oy Verme Yeri (OVY): İl: Mahalle: İlçe: 2- Oy Verme Yeri: a. Okul adı: b. Kapalı Kurum Cezaevi Adı : Diğer: (Açıklayınız) 3- Oy Verme Yerinin

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

Trans Grup Terapisi Devam Ediyor. SPoD LGBTİ, Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencilerine Yönelik Bir Eğitim Düzenledi

Trans Grup Terapisi Devam Ediyor. SPoD LGBTİ, Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencilerine Yönelik Bir Eğitim Düzenledi Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Sosyal Eşitsizlikler ve Kapsayıcılık Etkinlik Raporu. AB nin Göç Politikaları Çerçevesinde Türkiye deki Suriyeli Göçmenlerin Yönetimi

Sosyal Eşitsizlikler ve Kapsayıcılık Etkinlik Raporu. AB nin Göç Politikaları Çerçevesinde Türkiye deki Suriyeli Göçmenlerin Yönetimi Sosyal Eşitsizlikler ve Kapsayıcılık Etkinlik Raporu AB nin Göç Politikaları Çerçevesinde Türkiye deki Suriyeli Göçmenlerin Yönetimi AB nin Göç Politikaları Çerçevesinde Türkiye deki Suriyeli Göçmenlerin

Detaylı

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU 1- Kadın istihdamı özendirilmeli Sorun: Gelişmiş ülkelerin çoğunda kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Uluslararası terminolojide geçiş dönemi adaleti tanımı hem otoriter

Detaylı

Engelliler ve Sosyal Güvenlik

Engelliler ve Sosyal Güvenlik Engelliler ve Sosyal Güvenlik ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKAN YARDIMCISI HALİL ETYEMEZ: -ASLINDA HER İNSAN BİR ENGELLİ ADAYI -KAMUDA ENGELLİ İSTİHDAMI SON 10 YIL İÇERİSİNDE YÜZDE 500 ORANINDA ARTTI SGK

Detaylı

Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor. Çalıştay; Türkiye deki LGBT Mültecilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor. Çalıştay; Türkiye deki LGBT Mültecilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu Global Compact

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu Global Compact Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çalışma Grubu Global Compact Türkiye @globalcompacttr 10 ilke UN Global Compact 9,269 Şirket 164 Ülke 43,142 Rapor Sayılarla Global Compact Türkiye Raporlama Yapan İmzacı

Detaylı

TEA In-Class Kullanıcı Kılavuzu

TEA In-Class Kullanıcı Kılavuzu TEA In-Class Kullanıcı Kılavuzu TEA OS X Uygulaması TEA uygulaması her zaman tüm pencerelerin en üstünde yeralan bir kayar menü logosundan oluşs maktadır. Pasif konumda bir silüet gibi görünür, üzerine

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU A. HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ... 3 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri... 3 TBMM nin Açılması...

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 08.03.2013 Dünya Kadınlar Gününde Kurulmuştur. MİSYONUMUZ

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 08.03.2013 Dünya Kadınlar Gününde Kurulmuştur. MİSYONUMUZ Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 08.03.2013 Dünya Kadınlar Gününde Kurulmuştur. MİSYONUMUZ Ülkemizdeki mevcut siyasal, sosyal ve ekonomik düzenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kadınlarımızın birikimlerini,

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 04.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Kamu Hizmetlerindeki Verimlilik İKÇÜ de Tartışıldı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca her yıl organize edilen, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI 07.04.2015 Atlıhan Oteli, Mersin

TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI 07.04.2015 Atlıhan Oteli, Mersin TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI 07.04.2015 Atlıhan Oteli, Mersin Toplantı Türü : TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI Tarih : 7 Nisan 2015 Yer : Mersin, Türkiye TÜSEV Yerel İstişare Toplantıları

Detaylı

11. Boğaziçi Buluşması

11. Boğaziçi Buluşması SEMPOZYUM 11. Boğaziçi Buluşması Kadın Perspektifleri: Beden, Şiddet ve Aktivizm 12 13 Aralık 2014 BAŞVURULAR BAŞLADI Türkiye de üniversite gençliğinin özelde Türkiye nin Avrupa Birliği ile ilişkileri,

Detaylı

YEŞİL POLİTİKA OKULU ONLİNE EĞİTİM PROGRAMI 2013

YEŞİL POLİTİKA OKULU ONLİNE EĞİTİM PROGRAMI 2013 YEŞİL POLİTİKA OKULU ONLİNE EĞİTİM PROGRAMI 2013 Geçen sene ilkini tamamladığımız Yeşil Politika Online Eğitim Programı, 2013 programıyla yakında yeniden karşınızda! Avrupa Yeşil Vakfı (Green European

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

SPoD LGBTİ, Meis Sitesi Davasının Takipçisi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

SPoD LGBTİ, Meis Sitesi Davasının Takipçisi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Karar No : 290 Karar Tarihi : 04/03/2015

Karar No : 290 Karar Tarihi : 04/03/2015 Karar No : 290 Karar Tarihi : 04/03/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA İLGİLİ HER BİREYİN VE TOPLUMUN BİR TAKIM ÇALIŞMALARDA BULUNMASI

Detaylı

İş Yerinde Psikolojik Tacizle Mücadele Paneli. (Mobbing)

İş Yerinde Psikolojik Tacizle Mücadele Paneli. (Mobbing) İş Yerinde Psikolojik Tacizle Mücadele Paneli (Mobbing) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -BUGÜNE KADAR 103 PERSONELİMİZ TARAFINDAN KOMİSYONUNA BAŞVURUDA BULUNULMUŞTUR MOBBİNG İLE MÜCADELE

Detaylı

Trans Grup Terapisi Devam Ediyor. IGLYO Genel Kurulu ve Yıllık Konferansına Katılım Sağlandı

Trans Grup Terapisi Devam Ediyor. IGLYO Genel Kurulu ve Yıllık Konferansına Katılım Sağlandı Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

vaka analizi vaka analizi

vaka analizi vaka analizi Yeni Anayasa Yapımı Çalışmalarına STK ların Katılımı vaka analizi vaka analizi 2 Yeni Anayasa Yapımı Çalışmalarına STK ların Katılımı vaka analizi Kamu-STK ilişkileri açısından 2011-2012 dönemindeki en

Detaylı

2010 2012 ETKİNLİK RAPORU. 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz.

2010 2012 ETKİNLİK RAPORU. 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz. ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME DERNEĞİ 2010 2012 ETKİNLİK RAPORU 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz. Bu nedenle

Detaylı