ÇALIŞMA HAYATINDA BİR RİSK GRUBU: GENÇ ÇALIŞANLAR (ÇALIŞAN GENÇLİK)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞMA HAYATINDA BİR RİSK GRUBU: GENÇ ÇALIŞANLAR (ÇALIŞAN GENÇLİK)"

Transkript

1 ÇALIŞMA HAYATINDA BİR RİSK GRUBU: GENÇ ÇALIŞANLAR (ÇALIŞAN GENÇLİK) Giriş, genç çalışan kavramı: Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara İnsanoğlu var olduğu günden bu yana çalışma durumunda olmuştur. Önceleri beslenme barınma giyinme gibi temel gereksinimlerini karşılamak için çalışmak zorunda olan insanlar zaman içinde değişik alanlarda çalışmaya başlamışlardır. Eski çağlarda çalışanın sağlığı ve güvenliği kavramları toplumların gündeminde yer almamıştır. Çalışma hayatında sağlık ve güvenlik kavramları madenciliğin başlamasından sonraki dönemlerde ortaya çıkmıştır. Önceleri çocuk ve gençlerin çalıştırılması yaygın değildi. Ancak sanayi devriminden sonraki dönemde çocuklar ve gençler de çalışma hayatına katılmışlardır. Çalışma ortam koşulları yetişkinlere göre düzenlenmiş olduğundan çocuklar ve gençler bu ortamdan olumsuz etkilenmişler ve sağlıkları kısa zamanda bozulmuştur. Bunun sonucu olarak çocuk ve gençlerin çalışma haytında korunmaları gereği üzerinde durulmuş ve zaman içinde en küçük çalışma yaşı kavramı gündeme getirilmiştir. Günümüzden 200 yıl öncesinde 10 yaş olarak belirlenen en küçük çalışma yaşı sınırı daha sonra yükseltilmiş ve günümüzde pek çok ülkede Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO; International Labor Organization) de önerisi doğrultusunda 15 yaş olarak benimsenmiştir. Bununla birlikte çalışma hayatına başlamak için esas yaş sınırı 18 yaştır. Bu durumda 15 yaşını doldurmuş ama 18 yaşına gelmemiş kişilerden oluşan bir grup belirmiştir. Bu grupta yer alanlar genç çalışan olarak adlandırılmış ve çalışma hayatı ile ilgili mevzuatta bu gruba özel yer verilmiştir. 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasaktır yaş arasındaki kişiler genç çalışanlar olarak adlandırılır

2 Herhangi ekonomik etkinlik içinde bulunan kişiler çalışan kişi olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde yüzlerce değişik çalışma alanı ve bu alanlarda çalışan milyonlarca insan vardır. Çalışma hayatındaki kişilerin en büyük bölümü yetişkin erkeklerdir. Daha az sayıda olmakla birlikte kadınlar, yaşlılar, çocuklar ve gençler de çalışma hayatında yer almaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO; International Labor Organization) kayıtlarına göre dünyada 5-17 yaş arasında 1.5 milyarın üzerindeki çocuk ve gençten 350 milyondan biraz fazlası (%23) ekonomik etkinlik içindedir, yani çalışma haytındadır. Bu sayının 211 milyonu 5 ile 14 yaşlar arasındadır, 73 milyonu ise 10 yaşından küçük olan çocuklardır. Çalışma hayatındaki çocuklar ve gençlerin çoğunluğu tarım alanında çalışmaktadır. Çocuk ve gençlerin çalışması bakımından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında önemli farklılık vardır. Gelişmiş ülkelerde bu yaş grubundaki kişilerin %2 kadarı çalışma hayatında iken gelişmekte olan ülkelerde bu oran %20 ile %30 arasında değişmektedir. Türkiye de ise bu oran %5 dolayındadır, yani 20 çocuk ve gençten bri tanesi ekonomik etkinlikte bulunmaktadır. Türkiye de halen 6-15 yaşlar arasında 1 milyon dolayında çocuk çalışmaktadır. Gerçekte bu sayıdan daha fazla çocuk ve gencin çalıştığı bilnmektedir, ancak bu yaş grubunda çalışanlarla ilgili herhangi kayıt olmadığı için gerçek sayıyı bilme olanağı yoktur. Çalışanların büyük bölümü kırsal alandadır ve çoğunlukla tarımda ve ev işlerinde çalışmaktadır. Dünyada 5-17 yaş arasında 350 milyon çalışan vardır. Bunların 73 milyonu 10 yaşından küçük çocuklardır. Çocuklar ve gençler neden çalışırlar? Çocukların ve gençlerin çalışmalarının başlıca nedeni ekonomiktir. Sanayi devriminin ilk zamanlarında çocuklar küçük vücut yapıları nedeniyle bazı çalışma alanlarında tercih edilerek çalıştırılmışlarsa da, günümüzde çocuk ve gençlerin çalışmalarının temelinde ekonomik gereksinim yatmaktadır. Ailenin ekonomik gücü yeterli değilse çocuklar ve gençlerin de aile ekonomisine katkıda bulunmaları zorunluğu doğmakta ve çocuk ve gençler çalışma hayatına katılmaktadırlar. Çeşitli araştırmalarda

3 çalışan çocuk ve gençlerin %90 ve daha fazlası, çalışmaktan amacının para kazanmak olduğunu ifade etmişlerdir. Kentsel ve kırsal alandan toplam 404 çocuk ve gencin katıldığı bir çalışmada, çalışan çocuk ve gençlerin önemli bir bölümünün aileye yardım ve meslek edinmek amacı ile çalışmakta olduğu, çalışan çocuk ve gençler arasında kitap ve gazete okuma, egzersiz yapma ve sinemaya gitme gibi etkinliklerin okula gidenlere göre hayli düşük olduğu saptanmıştır. Çocuk ve gençler başlıca ekonomik nedenle çalışmak durumundadırlar. Bu durum gelişmekte olan ülkelerde daha yaygındır. Zorunlu temel eğitim süresinin kısa olması da çocuk ve gençlerin çalışma hayatına yönelmeleri bakımından önemli bir faktördür. Temel eğitim süresinin 5-6 yıl olduğu toplumlarda yaşında zorunlu temel eğitimini tamamlayan bir çocuk, herhangi nedenle eğitimine devam etmeyecekse meslek öğrenmek amacı ile çalışma hayatına yönelmek durumundadır. Çocuk sayısının fazla olması ve ailenin gelir düzeyinin düşük olması da çocukların çalışma hayatına yönelmesi bakımından belirleyici olmaktadır. Toplumda yaşanan göç olayı, işsizliğin yüksek olması, çocuğa aile tarafından verilen değerin ekonomik temele dayalı olması da, çocuk ve gençleri çalışma hayatına sevkeden diğer faktörler olarak sayılabilir. Çocuk ve gençlerin çalışma alanları ve çalışma koşulları Kural olarak çocuklar ve gençler ağır ve tehlikeli olan işlerde çalıştırılmamalıdır. Bununla birlikte kimi zaman çocuklar ve gençlerin çalışma koşulları oldukça ağır olabilmektedir. Çalışma koşullarının ağır olması işin ağır ve tehlikeli bir iş olmasından çok, çalışma süresinin uzun olması ve dinlenmeye yeteri kadar zaman ayrılamamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle çocuklar ve gençler eğitim olanağından yararlanamadan ve yaşlarının gerektirdiği etkinliklere yeterince katılamadan yaşamlarını sürdürebilmektedir. İstanbul da kuaför ve motor tamiri işlerinde çalışan gençler haftada 66 saat çalıştıklarını, pazarcılık yapan çocuk ve gençler ise sabah erken saatlerden gece kimi zaman saat ye kadar çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Bir çıraklık okulu

4 öğrencilerinin de %90 ı günlük çalışma sürelerinin 8 saatten daha uzun olduğunu belirtmişlerdir. Çocuklar ve gençler en çok kırsal yerleşim yerlerinde tarım sektöründe ve ev hizmetlerinde çalışmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde kırsal yerleşim yerlerinde çocuklar küçük yaştan itibaren ev halkı ile birlikte tarımsal faaliyetler içinde kendine verilen görevi yerine getirir. Bu görev çocuğun yaşına ve cinsiyetine göre farklılık gösterebilir. Erkek çocuklar daha çok ev dışı işleri (çobanlık, taşıma işleri, ürün toplama, büyüklere yardım vs.) yaparken kız çocuklar ev içinde (kendinden küçük bebek ve çocukların bakımı, ev temizliği, yemek ve ortalık işleri vs.) anneye veya evdeki kendinden daha büyük olan kadınlara yardım ederler. Bazı bölgelerde çocukların sezonluk kiralanması şeklinde çalıştırılmaları da söz konusudur. Büyük toprak sahibi kimseler tarafından çoğunlukla yaz dönemi boyunca kiralanan çocuklar tarımsal faaliyetlere yardımcı olurlar, ev hizmetlerinde çalıştırılırlar. Sanayi sektöründe ve kentlerde de çocuk ve gençlerin çalışmakta olduğu bilinmektedir. Kentlerde çocuk ve gençler sokak satıcılığı, pazarcılık, taşımacılık gibi işlerde çalışabildiği gibi sanayi alanında da küçük işletmelerde çalışmaktadır. Sayılan işlerin hemen tamamında çalışan çocuk ve gençlerin herhangi sosyal güvenceleri de yoktur. Çocuklar ve gençler çalışma hayatında risk grubudur Çalışma ortamında işin yürütümü sırasında çeşitli tehlikeler oluşur. Çalışan bir kişinin sağlık durumu da bir yandan kişinin bireysel özellikleri, diğer taraftan da işyerinde bulunan çeşitli tehlikelerin etkisi ile belirlenir. İşyeri ortamındaki tehlikeler bütün çalışanlar için söz konusu olmakla birlikte çocuklar ve gençler çalışma hayatı bakımından özel bir risk grubu oluşturur. Bu durumun başlıca nedenleri şu şekilde sıralanabilir: (a) Çocukların eğitim gereksinmesi vardır. Çocuklar eğitimle gelişirler. Hemen bütün ülkelerde zorunlu temel eğitim kavramı vardır. Bu, her çocuğun alması gereken en az eğitim sürecine işaret eden bir kavramdır. Zorunlu temel eğitimin uzunluğu, bir yandan çocuğun gelişmesi ile ilgili olduğu gibi, diğer taraftan da çocuğun çalışma hayatına girmesi ile ilgilidir. Daha uzun süre eğitim alan bir kişinin daha iyi yetişeceği ve hayata daha iyi hazırlanacağı kuşkusuzdur. Öte yandan zorunlu

5 eğitim süresinin uzun olması, çocuğun çalışmaya başlayabileceği en küçük yaş bakımından da önemlidir. Örneğin 7 yaşında okula başlayan ve 5 yıl zorunlu eğitim alan bir çocuk, bu 5 yıllık eğitim süresinin sonunda, yani 12 yaşında çalışma hayatına girebilir. Oysa aynı çocuk 8 yıllık bir eğitimi tamamlamak zorunda olsa, okuldan çıkması ve çalışma hayatına başlayabilmesi ancak 15 yaşında mümkün olabilir. (b) Çocukların emeği ucuzdur. Sanayileşmenin ilk dönemlerinden beri çocuk işgücü "ucuz işgücü" olarak değerlendirilmiş, bu nedenle de bazı çalışma alanları için tercih edilmiştir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde çocukların ve gençlerin çalıştırılmasının bir nedeni de çocuğun meslek edinmesidir. Meslek öğrenme karşılığında kimi zaman çocuklar ve gençler ücret karşılığı olmaksızın da çalışabilmektedir. Ayrıca çocuklar haklarının ne olduğunu da tam olarak değerlendiremedikleri için, çalışmaları karşılığında neyi talep edeceklerini de bilemezler. Böylece çocuk emeğinin istismar edilmesi söz konusu olmaktadır. Bu istismar kimi durumlarda çocuğun ve gencin cinsel anlamda istismarı şeklinde de olabilmektedir. (c) İşyerindeki düzenlemeler yetişkinler için yapılmıştır. Çalışma hayatında çoğunlukla erişkinler çalışacağı için her türlü araç-gereç, makineler erişkinlerin fiziksel ölçülerine göre düzenlenmiştir. Bu cihazların pek çoğu bir çocuğun ölçülerine göre büyüktür. Bu yüzden çocuk aletlere yeteri kadar hakim olamaz. Bu durum hem çalışma verimini düşürür, hem de kaza olasılığını artırır. (d) Gençlerin fizik güçleri yetişkine göre daha azdır. İnsanın yaşamında çocukluk dönemi büyüme ve gelişme çağıdır. Bu dönemdeki bazı olumsuz etkilenmeler (yetersiz beslenme, olumsuz çevre faktörlerine maruz kalma vb.) çocuğun büyümesi ve gelişmesi bakımından sakıncalar yaratabilir. Örneğin aşırı bedensel aktivite gerektiren veya ağır yük taşıma yapılan bir işte çocuğun bedensel gelişmesi geri kalabilir. Öte yandan çocuklar ve gençler kas gücü bakımından yetişkinlere göre daha güçsüzdür. Özellikle kas gücü gerektiren ağırlık kaldırma ve taşıma işlerinde gençlerin becerisi daha düşük olur. (e) Gençlerin zihinsel gelişmesi tamamlanmamıştır, soyut düşünme kavramı yerleşmemiştir. Bu durum yapılan işlemlerin sonuçları konusunda doğru

6 değerlendirme olanağı bakımından sorun oluşturur. Bunun sonucu olarak güvenli çalışma kurallarına uyum konusunda güçlükler yaşanabilir. Ayrıca çocuğun büyümesi ve gelişmesi hem bedensel, hem de zihinsel, ruhsal ve sosyal anlamda gelişme olacaktır. Olumsuz çalışma koşulları bu bakımdan da geri kalmalara neden olabilir. Örneğin sürekli olarak işveren tarafından horlanan hatta dövülen bir çocuğun ruhsal ve sosyal gelişmesinin normal seyretmesi beklenemez. Çalışma ortamında bulunabilecek pek çok kimyasal madde de çocuğun zihinsel gelişmesini olumsuz etkileyebilir. Solventler, kurşun çocuğun zihinsel gelişmesi üzerinde olumsuz etki yapan madde örnekleridir. Çalışma hayatındaki faktörlerin, çocukların fizik ve mental gelişmelerini olumsuz etkilemeyecek şekilde olması gereklidir. (f) Gençler çalışma hayatı bakımından deneyimsizdir. İnsan yaşam süreci içinde deneyim kazanır. Çocukların yaşam süreleri kısa olduğu için deneyimleri de azdır. Yetişkin çalışanlar zaman içinde yaptıkları işte deneyim sahibi olur, ustalaşırlar. Gençlerin bu anlamda deneyim sahibi olmaları söz konusu değildir. Deneyim eksikliği nedeniyle çevrelerinde bulunan olayları ve riskleri değerlendirmeleri sağlıklı olmayabilir ve sonuç olarak riskli bazı davranışlarda bulunabilirler. (g) Gençlerde risk bilinci tam olarak gelişmemiştir. Çocukların zihinsel gelişmeleri tamamlanmış olmadığı için, çocuklarda tehlikenin algılanması ve risk kavramı da tam olarak gelişmemiştir. Yani bir çocuk yapacağı bir işin sonuçlarının ne olabileceğinin bilincinde değildir. Hukuk dilinde bu kavram farik ve mümeyyiz olmamak olarak adlandırılmaktadır. Doğal olarak risk kavramı olmayan ve yapacağı bir işin sonucunun ne olacağının bilincinde olmayan bir çocuğun kazaya uğrama olasılığı da yüksektir. (h) Aynı ortamda çalışırken gençler yetişkinlere göre daha fazla etkilenirler. Bedensel gelişmeleri henüz tamamlanmış olmadığından çocuklar ve genç çalışanlar bazı çevre faktörlerinden, yetişkinlere göre daha fazla etkilenirler. Bu fazla etkilenme hem fiziksel hem de kimyasal maddeler için geçerlidir. Fiziksel bir etkilenme olarak ağırlık kaldırma düşünülebilir. Yetişkine göre bir çocuğun kaldırabileceği azami ağırlık daha azdır. Kimyasal maddeler için ise vücudun kilogram ağırlığı başına maruziyet önemli olmaktadır. Örneğin solvent buharının veya kurşun

7 tütsüsünün bulunduğu bir ortamda yetişkin ve çocuk aynı ortamda bulunduğunda, çocuğun kilogram başına maruziyeti daha çok olacaktır. Bunun ötesinde, çocuğun metabolik olarak etkilenmesi de daha fazla olur. Örneğin kurşun etkilenmesine ilişkin belirtiler çocukta yetişkine göre daha erken olarak ortaya çıkar ve daha ağır seyreder. Bunda çocuklarda kurşunun beyin dokusuna yetişkine göre daha kolay ulaşması etkili olmaktadır. (i) Gençler oyun oynama hevesindedir. Oyun oynama çocuğun hem bedensel hem de ruhsal ve sosyal gelişmesi bakımından önemlidir. Çocuklar oyun oynayarak gelişir. Oysa çalışma hayatına giren çocuğun oyuncakları ile ve arkadaşları ile oyun oynama olanağı yoktur. Bu durumda çocuk, oyun oynamak için her fırsatı değerlendirir, iş başında ve bazan iş aletleri ile de oyun oynayabilir. Bu durumun, işyeri sahibi tarafından olumsuz karşılanmasının yanı sıra, makine ve aletlerle oynama, onların kazaya uğrama olasılığını da artırır. (j) Gençler meraklıdır. Merak nedeni ile işyerinde bulunan çeşitli alet ve makineleri inceleme, öğrenmeye çalışma isteği vardır. Risk bilinci de yeterince gelişmiş olmadığı için bu incelemeler sırasında kazaya uğrama olasılığı artar. (k) Gençler çalışma hayatında horlanır. Gençler işyerlerinde fazla önemsenen ve değer verilen kişiler değildir. Bu durum özellikle çocuk ve genç çalışanların ruhsal ve sosyal sağlıkları bakımından olumsuz etki yapar. (l) Gençler işyerinde asıl işi yapmaz, önemsiz işleri yaparlar. Asıl iş yetişkin yaştaki ustaların yapması için saklanır, gençler tali ve önemsiz işleri yaparlar. Bu nedenle gençlerde iş doyumu ve iş tatmini duygularının gelişmesi zordur. Çocuk ve gençler çalışma hayatında daha çok risk taşırlar. Fiziksel ve zihinsel gelişmenin tamamlanmamış olması, eğitim ve deneyim azlığı, oyun hevesi, ortamın yetişkinlere göre düzenlenmiş olması bunun başlıca nedenleridir. Genç çalışanların özel bir risk grubu olmaları, çalışma hayatı ile ilgili iş kazası kayıtlarında net şekilde görülmektedir. Meslek hastalığı ile ilgili bilgiler yeterli ve güvenilir olmadığı için bu konuda fikir edinme olanağı yoktur. Ancak iş kazası sıklığı

8 genç çalışanlarda bütün yaşlardaki iş kazası sıklığının iki katı dolayındadır. Türkiye de 2005 yılında bütün yaşlarda 100 işçinin 1.07 si iş kazası geçirirken, yaş grubunda iş kazası sıklığı %2 olarak saptanmıştır. Yaşı 18 ile 24 arasında olan grupta iş kazası sıklığı %1.2 ve 25 yaşın üzerindeki grupta da %1.1 olarak bulunmuştur (Şekil 1). Genç yaş grubundaki çalışanın 1002 (%2.0) tanesi kaza geçirmiştir Bütün yaşlar Şekil 1. Türkiye de Bazı Yaş Gruplarında İş Kazası Sıklığı, 2005 Çalışan çocuklar ve gençlerin korunması Çok sayıda araştırma, çocukların ve gençlerin çalışmalarının asıl nedeninin ekonomik olduğunu göstermektedir. Eğer ailenin, çocuğun kazanacağı maddi olanağa gereksinmesi varsa bu çocukların çalışma hayatında yer alması kaçınılmaz olmaktadır. Bu noktadan hareketle, yönetim çocuk ve gençlerin çalışma hayatından kurtarılması konusuda kararlı ise öncelikle ailenin ekonomik olanağını geliştirici uygulamaya girişmelidir. Bununla birlikte temelde yatan ekonomik sorunları çözmek amacı ile çaba göstermenin yanı sıra bazı hukuksal düzenlemeler de yapılmalıdır. Çocuklar öteden beri risk grubu olarak bilindiği için çalışma hayatında çocukların ve gençlerin korunmasına ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Aslında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukusal düzenlemeler, çocukların korunmasına yönelik düzenlemeler şeklinde başlamıştır. Günümüzden 200 yıl öncesinde İngiltere de kabul edilen bir yasa çalışma hayatının ilk hukuksa düzenlemesidir (Health and Moral of

9 Apprentices Act, 1802). Bu yasada çocukların günlük çalışma süresinin 12 saatten uzun olamayacağı ifade edilmekte ve çalışmanın, çocuğun eğitimine engel olmayacak şekilde düzenlenmesi gereğine işaret edilmektedir. Daha sonra yine İngiltere de 1833 yılında çıkarılan bir başka yasa da (Factory Act) en küçük çalışma yaşı kavramını gündeme getirmiştir. O zamanki yasada 10 yaşından küçük çocukların çalıştırılamayacağı belirtilmekte ve çocukların işe başlamadan önce, işe uygun olup olmadıklarının değerlendirilmesi amacı ile doktor tarafından muayene edilmesi gereğine işaret edilmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü nün ilk sözleşmeleri de çocukların korunmasını amaçlayan düzenlemeler şeklindedir. Birinci Dünya Savaşının bitiminden hemen sonra 1919 yılında kurulan Uluslararası Çalışma Örgütü, kurulduğu günkü ilk oturumunda 6 konuda karar almıştır. Bu 6 karardan iki tanesi çocukların çalışma hayatında korunması konusundadır (Convention No. 5: Convention Fixing the Minimum Age for Admission of Children to Industrial Employment, 29 Ekim 1919 ve Convention No. 6: Convention concerning the Night Work of Young Persons Employed in Industry, 29 Ekim 1919). Uluslararası Çalışma Örgütü 1973 yılında kabul ettiği bir başka sözleşme ile (Convention No. 138: Minimum Age for Employment) en küçük çalışma yaşının 15 ten az olmamak koşulu ile her ülke tarafından kendi koşullarına uygun olarak belirlenmesine işaret etmiştir. Ülkemizde Cumhuriyet döneminde İş Kanunu nun yürürlüğe girmesinden önceki zamanlarda çalışma hayatını düzenleyen Umumi Hıfzıssıhha Kanunu nda en küçük çalışma yaşı ve çocukların çalıştırılmasının kısıtlandığı iş türleri ile çalışma koşulları belirtilmiştir. Günümüzde çocuk ve gençlerin çalışma hayatında korunması konusu Anayasa dan başlayarak çeşitli hukuksal düzenlemelerde yer almaktadır. Anayasa mızın 50. maddesi kimsenin yaşına cinsiyetine ve gücüne uygun olmayan işlerde çalıştırılamayacağı hükmünü içermektedir. Bu madde İş Kanunu nda en küçük çalışma yaşı ile ağır ve tehlikeli işlerde çalışma konularındaki maddeler şeklinde yer almıştır. Söz konusu kanunun 71. maddesi en küçük çalışma yaşını 15 yaş olarak belirtmekte, 85. madde de onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocukların, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamayacağına işaret etmektedir. Aynı maddede hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı ve yaş arasındaki genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceğinin yönetmelikle belirleneceği ifade edilmektedir. İş Kanunu nun 85. maddesi uyarınca hazırlanmış olan Ağır ve Tehlikeli İşler

10 Yönetmeliği nde yer alan 153 iş türünden 25 tanesinde gençlerin çalıştırılmasına izin verildiği, bu işlerde çalışmaya başlamadan önce ve işin devamı süresince de 6 ay aralıklarla doktor muayenesi yapılması gereğine işaret edilmiştir. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2004 yılında çıkarılmış olup, çocuk ve gençlerin çalışma hayatında korunması konusunda ayrıntılı hükümler içermektedir. Bu yönetmelikte çocukların günlük ve haftalık çalışma süresi 7 saat ve 35 saat ile sınırlandırılmakta, (15 yaşından büyükler için günde 8 ve haftada 40 saate kadar artırılabilir), günlük ve haftalık dinlenme süreleri ile yıllık izin süreleri belirtilmekte, genç çalışanların işe başlamadan önce eğitim almaları ve bu konularla ilgili ailelere yönelik olarak da eğitim yapılması, bu kişilerin çalışma hayatındaki sorunlarının ortaya konması ve çözüm yolları konularında araştırmalar yapılması gibi özellikler belirtilmekte ve gençlerin çalıştırılabileceği ve çalıştırılamayacağı işler listeler halinde belirtilmektedir. Yönetmeliğe göre genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler olarak çeşitli işler sıralanmıştır. Bunlar arasında meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imalatı işleri, meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri, helva, bulama, ağda, pekmez imalatı işleri, kasaplarda yardımcı işler, küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler, süpürge ve fırça imalatı işleri, ilaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri, içkili yerler ve aşçılık hizmetleri hariç olmak üzere hizmet sektöründeki işler, pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç, tarak ve kolalama tezgahlarından ve boyama ile ilgili işlemlerden bölme ile ayrılmış ve fenni iklim ve aspirasyon tesisatı olan iplikhane ve dokuma hazırlama işleri sayılabilir. Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılamayacakları işler arasında ise gece dönemine rastlayan sürelerde yapılan işler, maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işler, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde 18 yaşını doldurmamış kişilerin çalışmasının yasaklandığı işler, alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış işleri, parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile bu gibi maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere maruz kalma ihtimali bulunan her türlü işler ve bunlar gibi çocuların sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek diğer işler bulunmaktadır. Alınmış olan bütün önlemlere ve konulan kurallara rağmen bütün dünyada çocuk ve gençler çalıştırılmaktadır. Bu çocuk ve gençlerin çalıştırılmalarının önüne geçebilmek için Ulsulararası Çalışma Örgütü nün de yönlendirmesi ile çeşitli çabalar gösterilmektedir. Bu konunun bir örneği 1992 yılında uygulanmasına başlanan Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı dır (International Programme on

11 Elimination of Child Labour, IPEC). Bu program çerçevesinde, Türkiye nin de dahil olduğu 6 ülkede (Türkiye, Brezilya, Endonezya, Hindistan, Kenya ve Tayland) çocuk çalıştırılmasının sosyal ve ekonomik nedenleri ile konunun sağlık boyutlarını inceleyen çok sayıda çalışma, araştırma, eğitim etkinlikleri yapılmıştır. Bu konuda ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşları başta olmak üzere işçi ve işveren sendikaları, belediyeler, üniversiteler, çeşitli dernek ve vakıfların çabaları olmuştur. Programın uygulanması 1996 yılında 19 ülkeye yaygınlaştırılmıştır. Bütün bu çabalarla, zaman içinde çocuk çalıştırılmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Çocuk ve gençlerin çalışma hayatında korunması amacı ile ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli çabalar gösterilmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından gündeme getirilen bir başka gelişme de, çocuk çalıştırılmasının en kötü şekillerinin önlenmesi amacı ile hazırlanmış olan 182 sayılı sözleşmedir. Çocuk çalıştırılmasının en kötü şekilleri olarak da çocuk ve gençlerin uyuşturucu, silah ve seks ticaretinde çalıştırılması ile sanayi işlerinde özellikle ağır koşullarda çalıştırılması ifade edilmiştir. Sözleşmeye göre çocuk ve gençlerin sayılan işlerde çalıştırılmasının vakit geçirmeden, hemen ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu çerçevede ülkemizde sürdürülen çalışmalar sonucunda, sokakta çalışma, küçük ve orta ölçekli işyerlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalışma, tarımda aile işleri dışında, gezici ve geçici tarım işlerinde çalışma çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri olarak belirlenmiştir. Sonuç Gelişmekte olan ülkelerde daha fazla olmak üzere çocuk ve gençler çalışma hayatında yer almaktadır. Çalışma hayatında çeşitli tehlikeler bulunur, çocuklar ve gençler bu tehlikelerden daha fazla etkilenirler. Genç çalışanlar arasında iş kazası sıklığı yetişkinlere göre 2 kat fazladır. Bu nedenlerle çocuk ve gençlerin çalışma hayatında özel olarak korunması gereği vardır. Bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli çabalar gösterilmektedir. Ancak çocuğun çalışmasının asıl nedeni ekonomik güçlük olduğuna göre, çocukların ve gençlerin çalışma hayatından kurtarılması bakımından öncelike yapılması gereken şeyin ailelerin ekonomik gücünü geliştirmek olduğu unutulmamalıdır. Bu amaçla zorunlu temel eğitim süresinin artırılması da yarar sağlamaktadır.

12 KAYNAKLAR 1. Bilir N., Yıldız A.N., Çalışma Hayatında Çocuk, (İş Sağlığı ve Güvenliği içinde, sayfa ), Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara, Esin M.N., Bulduk S., İnce H., Work related Risks and Health Problems of Working Children in Urban Istanbul, Turkey, J Occup Health (2005) 47: Kolaç N., Ergün A, Erol S., Pazarda Çalışan Çocukların Çalışma Koşulları ve Sağlık Durumları, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, (2006) 26: Akış N., İrgil E., Pala K., Aytekin H., Gemlik Çıraklık Eğitim Merkezinde Okuyan Çocukların Çalışma Koşulları ve Sosyal Sorunları Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (2004) 17: Bilir N., Yıldız A.N., Çalışan Çocuklar Açısından İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışan Çocuklar Bölümü yayını, Ankara, 1997.

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI Amaç Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik açısından farklı riskler içeren ve özel olarak korunması gereken gruplar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri İSG

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (Hekimler İçin) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (HEKİMLER İÇİN) 2010 Tütün Bağımlılığı İle

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GİRİŞ Mehmet Zülfi CAMKURT * İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip iş kazalarının ciddi bir sosyal risk olarak

Detaylı

Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi

Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü FEMALE LABOUR FORCE IN TURKEY Nurcan ÖNDER * Özet İşgücü piyasasında gerek çalışma şartları gerekse işgücüne katılımları açısından kadınların durumu ayrı bir incelemeyi

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI Mustafa NURUAN Tacettin GÜNEŞ Rahime BEDER ŞEN Sadık GÜNEŞ Ahmet Rasim KALAYCI Mehmet

Detaylı

İş Teftişi Nedir? İş Müfettişi Kimdir?

İş Teftişi Nedir? İş Müfettişi Kimdir? İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Teftişi Nedir? İş Müfettişi Kimdir? Yayın No.57 İŞ TEFTİŞİ NEDİR? İŞ MÜFETTİŞİ KİMDİR? Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş

Detaylı

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI Gülay TOKSÖZ Seyhan ERDOĞDU Selmin KAŞKA Ekim 2012 IOM International Organization for Migration Bu araştırma, İsveç Uluslararası

Detaylı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı THE RIGHT TO WORK IN TURKEY IN THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK Baki ERKEN * Özet Bu makale temel haklardan olan çalışma hakkını anayasal çerçevede incelemektedir.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE ESNEK GÜVENCE VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Varol DUR TEZ DANIŞMANI: Sosyal Güvenlik Uzmanı Umut GÖÇMEZ Ocak 2009 I T.C.

Detaylı

Ertuğrul YUVALI * * Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

Ertuğrul YUVALI * * Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN VE İLGİLİ MEVZUATIN KADIN İŞÇİLER İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ NUMBER 4857 OF THE LABOR LAW AND RELATED LEGISLATION RELATED TO WOMEN WORKERS WITH THE RELEVANT PROVISIONS

Detaylı

TÜRKĐYE VE ALMANYA DAKĐ ĐŞLETMELERDE ESNEK ÇALIŞMA MODELLERĐNE ĐLĐŞKĐN KARŞILAŞTIRMALI BĐR ARAŞTIRMA

TÜRKĐYE VE ALMANYA DAKĐ ĐŞLETMELERDE ESNEK ÇALIŞMA MODELLERĐNE ĐLĐŞKĐN KARŞILAŞTIRMALI BĐR ARAŞTIRMA Yönetim, Yıl: 18, Sayı: 57, Haziran 2007 TÜRKĐYE VE ALMANYA DAKĐ ĐŞLETMELERDE ESNEK ÇALIŞMA MODELLERĐNE ĐLĐŞKĐN KARŞILAŞTIRMALI BĐR ARAŞTIRMA Arş. Grv. Fulya AYDINLI Đ.Ü. Đşletme Fakültesi Đnsan Kaynakları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Doktora Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU/Sosyal Hizmet Uzmanı. SHÇEK İstanbul Atatürk Kız Yetiştirme

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış DEMİR 3 Uzman İclal YÜKSEL 4. Özet. 4 Tübitak İş Güvenliği Uzmanı iclal.yuksel@tubitak.gov.

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış DEMİR 3 Uzman İclal YÜKSEL 4. Özet. 4 Tübitak İş Güvenliği Uzmanı iclal.yuksel@tubitak.gov. KURUMSAL İTİBARIN ARTIRILMASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ROLÜ İLE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BULUNAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI PROGRAMININ ANALİZİ* Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği

Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği Dünya da ve Türkiye de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği Oğuz KARADENİZ * Özet: Küreselleşme sonucu, sanayileşmenin getirdiği tehlikeler, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı