GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Kutsal topraklara yolculuk bafllad HABER 18 DE 16 EYLÜL 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Baflkan Akgül den birebir iletiflim... HABER 17 DE Mogan da gösteriler nefes kesecek 2013 y l hac ibadeti için kutsal topraklara giden 350 kiflilik ilk kafile dualarla u urland. lk hac kafilesinin hareketi öncesinde, Esenbo a Havaliman 'nda düzenlenen tören, Kur'an- Kerim tilavetiyle bafllad. HABER 17 DE Baflbakan Erdo an, 14 flehir hastanesi ve 79 hastanenin inflaas na start verdi SA LIKTA dev hamle Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Sa l k Bakanl Kamu Özel flbirli i fiehir Hastaneleri'nin tan t m program ve imza töreninde yapt konuflmada, "Burada bugün 14 flehir hastanesinin, yani 24 bin 407 hasta yata kapasiteli 79 hastane ve bir halk sa l kurumumuzun inflas na ayn anda start veriyoruz. Bu 14 ilimizde kurulacak hastaneler, sadece bu flehirlerimize de il, çevrelerindeki di er hastanelere de hizmet verecek" dedi. Kentsel dönüflümde oldu u gibi sa l kta da yeni ve tarihi bir dönüflümü gerçeklefltirdiklerini vurgulayan Erdo an, "Bizlere ilkleri yapmak yarafl r. Biz bugüne kadar hep ilklerleydik. Çünkü AK Parti, iktidar olarak da hep ilklerin temsilcisi olmufltur. flte bu sebeple Türkiye'de sa l k hizmeti anlay fl n de ifltiriyoruz. Hastane kavram na art k yeni bir boyut kazand r yoruz" dedi. HABER 18 DE DAH ÇOCUKLAR BAfiKAN YAfiAR I Z YARET ETT Haberi 15 de BAfiKAN TANIK: HALKIMIZIN H ZMET NDEY Z Haberi 16 da TOK OKULLARININ SAYISI B N AfiTI Haberi 19 da

2 2 YARIN Sinema Rambo dan Türk ekibine özel ilgi 16 Eylül 2013 ANKARA - Türk motosiklet tasar mc s Tarhan Telli, "Cehennem Melekleri-3" filminde baflrol oyuncular taraf ndan kullan lacak motorlar yaparak film ekibine teslim etti ini belirterek, "Bir Türk markas olarak inan lmaz bir fleyi baflard k. Hollywood stüdyolar nda, dünyaca ünlü starlar, kendi üretti imiz Türk motorlar kulland ve bize hayran kald. Bu, Türkiye tarihinde ilk defa olan bir fley ve art k bir Türk markas dünya platformunda" dedi. Telli, AA muhabirine yapt aç klamada, Sofya'ya motorlar teslim etmeye gitti inde filmin ünlü y ld zlar Sylvester Stallone, Jason Statham, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger, Nicolas Cage, Jackie Chan ve Wesley Snipes ile tan flt n, aralar ndaki iletiflimin çok iyi bir flekilde geliflti ini söyledi. Sette oyuncular n kendilerine çok samimi davrand klar n anlatan Telli, "Sylvester Stallone'nin kendisi, filmin ve ekibin beyni. Stallone, bize çok yak n davrand. Kendisiyle çok samimi bir iletiflim kurduk. Ekip, daha evvelden de yapt m z ifli takip ediyor ve bizi biliyormufl. Biz de yapt m z iflin bilindi ini orada daha fazla anlad k" diye konufltu. Telli, film ekibinin, tasarlad klar motorlar çok be endiklerini ifade ederek, "Stallone, motorlar gördü ünde çok be endi. Bu kadar n beklemediklerini bize söylediler. (AA) Madonna dan Obama ya tepki DIfi HABERLER - Dünyaca ünlü flark c Madonna, Facebook'tan savafl karfl t mesaj paylaflt. Azelia Banks ise müdahale gerçekleflirse Obama'n n son siyahi baflkan olaca n ifade etti. ABD li flark c Madonna, olas Suriye müdahalesine karfl sosyal medyadan tepki gösterdi. Ünlü flark c Facebook sayfas ndan ABD insanl k u runa Suriye den uzak dur mesaj n paylaflt. ABD Baflkan Obama n n en önemli destekçileri aras nda olan Madonna n n tepkisi hayranlar n flafl rtt. Madonna, daha önce de Bush yönetimini Saddam Hüseyin e benzetmiflti. Suriye müdahalesine karfl tepki gösteren tek sanatç Madonna de il. 22 yafl ndaki flark c Azelia Banks, Twitter dan sert dille ABD hükümetini elefltirdi. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 16 Eylül 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 10 Zilkade 3 Eylül Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Hayali taksi plakas ile 900 vatandafl doland rd Eyüp'te "hayali" taksi plakas satan bir otomotiv firmas n n sahibi, 900 vatandafl n yaklafl k 700 milyon liras n alarak kay plara kar flt. Özellikle stanbul'da rastlanan "hayali" taksi plakas al m-sat m, 900 vatandafl n ma dur olmas na yol açt. Eyüp'te sahte taksi plakas pazarlayan bir otomotiv firmas n n sahibi, 900 kiflinin toplam 700 milyon liras n alarak ortadan kayboldu. 90 bin liral k hurda uçak sat lmazsa jilet olacak STANBUL- "Sahibinden.com" adl internet sitesinde sat fla konulan, 90 bin liral k de erindeki 1982 model, Airbus A300 model hurda uçak, Atatürk Havaliman 'nda sahibini bekliyor. "Sahibinden.com" adl internet sitesinde sat fla konulan, 90 bin liral k de erindeki 1982 model, Airbus A300 model hurda uçak, Atatürk Havaliman 'nda sahibini bekliyor. AA muhabirine konuflan sat fla ç kar lan hurda uça n sahibi Fatih Toksöz, kamyon ve t r sat fl yla u raflt n ifade etti. Toksöz, bir arkadafl n n ihale ile uçak sat fl n haber vermesi sonucu uça ald n dile getirererek, "Hurda paras n hesap ettikten sonra alan n da para kazanabilmesi için 90 bin lira fiyat biçtik. Zaten haleyi veren komisyona bizden baflka bu fiyat veren talipli yoktu" diye konufltu. STANBUL- Yurt içinden ve d fl ndan çok say da vatandafl, paralar n de erlendirmek için geldikleri firmadan, "hayali" taksi plakas sat n ald. "Bijon" ad verilen uygulamayla, stanbul'daki bir taksi plakas n n de erinin 16'ya bölünerek, vatandafllara istedikleri oranda hisse sat fl gerçeklefltirildi. Vergi yükümlülü ünden kurtulmak isteyen baz vatandafllar n baflvurdu u uygulamada, plakalar resmi olmad için al c lar ruhsat sahibi olam yor. Bu durumda al c ile sat c aras nda resmi ifllem yap lamazken, sat fl tamamen karfl l kl güvene dayal olarak gerçeklefltiriliyor. - Firma yetkililerinin kaçt n duyanlar, flirkete ak n etti Ödedikleri para karfl l nda "hayali" de olsa taksi plakas sahibi olduklar n ve buradan gelir elde edeceklerini uman vatandafllar, paray yat rd klar firma sahibinin kaçt n duyunca, otomotiv firmas n n önüne ak n etti. Burada karfl lar nda herhangi bir yetkili bulamayan vatandafllar, savc l a suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili AA muhabirine konuflan ma dur vatandafllardan Bülent Özay, ayn plakay yar mflar hisse olarak iki seferde sat n ald n ve firma yetkililerinin kendisini, haziran ay nda plakas n teslim edeceklerini ifade etti. Özay firmaya haziran'da gitti inde, plaka teslim tarihini erteleyerek kendisini bugüne kadar oyalad klar n söyledi. fiu anda karfl lar nda muhatap bulamad klar n belirten Özay, "2 gündür kap da bekliyorum. Elimde sadece kendi aram zda yapm fl oldu umuz bir belge var. Noterde düzenlenmifl bir belge yok. Çünkü firmaya güveniyorduk. Y llardan beri onlarla çal fl yorduk. Buraya geldi imizde kap da genellikle bir bekçi oluyordu. Dünden beri o bekçi de yok" diye konufltu. Özay, firman n kap s nda beklerken ABD'den gelen Türk vatandafllar n gördü ünü belirterek, ABD'den gelen yaklafl k 100 Türk'ün de ma dur edildi ini ifade etti. - "Vatandafl oyalam fllar" Ma durlardan Basri Eryi it de firmaya vekalet verdi i için, kendi plakas üzerine kredi çekildi ini dile getirerek, "Bir sene ödediler sonra kaç p gittiler" dedi. (AA) Atatürk Havaliman 'nda park halinde bulunan hurda uça n geçmiflini fazla bilmedi ini anlatan Toksöz, uça için henüz otopark paras vermeye bafllamad klar n söyledi. Toksöz, uça n sat fl ndan sonra yerinden kald rmak için ihaleyi ald klar kurumun süre verdi ini hat rlatarak, flöyle konufltu: "Bu süreci doldurmadan uça restoran, kafe veya bar gibi mekan olmas için satmak istiyoruz. Oldu u gibi kütlesinin kullan lmas ya da parçalan p da sat lmas için siteye ilan verdik. Verir vermez de çok talip ç kt. Biz normalde pazarl kla mal satm yoruz. Zaten ald m z fiyat n üzerine biraz kar koyduk" Hurda uça n sat lmama gibi bir ihtimalinin olmad na dikkati çeken Tokgöz, belediyelerden, restoran ve kafe yapmak isteyen giriflmciler ile hurdac lar n almak için talepte bulundu unu dile getirdi. - Hurda uça a belediyeler de talip Toksöz, sat lmamas halinde sözkonusu uça parçalara ay racaklar n ard ndan da içindeki metalleri ayr flt r p kullanmak istediklerini belirterek, "Baflka birine sat lmazsa bu da eski gemilerde oldu u gibi jilet olacak" ifadelerini kulland. (AA)

4 4 YARIN Turizm 16 Eylül 2013 Bitlis'in tarihi dokusu seyir teras ndan farkl güzel B TL S - YUNUS OKUR-fiENER TOKTAfi - Bitlis Belediyesinin fierifbey Tepesi'ne yapt rd "seyir teras ", vatandafllara, aç k hava müzesi konumundaki tarihi kenti seyretme imkan sunuyor. 7 bin y ll k geçmifle sahip kadim kentin Ruslar taraf ndan iflgale u rad y llarda, "Bitlis'te Beflminare" türküsünün söylendi i fierifbey Tepesi, Bitlis Belediyesinin yapt çal flmayla seyir teras oldu. Tafl evleri, medreseleri, camileri, külliyeleri ve dar sokaklar yla adeta aç k hava müzesini and ran tarihi kenti hem gündüz hem de gece seyretmek isteyenler için oluflturulan seyir teras, do as ve tertemiz havas yla da insanlar kendine çekiyor. Belediye Baflkan Fehmi Alayd n, AA muhabirine yapt aç klamada, fierifbey Tepesi'nin Bitlis'e hakim tepelerden biri oldu unu belirterek, belediye olarak söz konusu tepeye seyir teras infla ettiklerini söyledi. "fierifbey Tepesi'nden, Bitlis'in meflhur Beflminaresi, kalesi, camileri, minareleri, tarihi evleri, kümbetleri, medreseleri ve deresi çok güzel görünüyor" diyen Alayd n, teras n özellikle akflam saatlerinde insanlara, seyrine doyulmaz güzellikleri görme imkan sundu unu ifade etti. Yapt klar çal flmalarla kentte turizm altyap s n oluflturmak ve kente turist çekmek istediklerini vurgulayan Alayd n, "Bitlis'te Beflminare" türküsünün söylendi i bir tepeden tüm flehri izlemenin ayr cal k oldu unu kaydetti. Alayd n, tarihe ve do aya sahip ç karak yapt klar çal flman n, özellikle yaz aylar nda Bitlislilere ve yabanc konuklara farkl bir güzellik sundu una de inerek, "Bu terasla insanlar Bitlis'in doyumsuz manzaras n izleyecek. Buran n bir geçmifli var. Tarihimizin yaz ld ve meflhur 'Bitlis'te Beflminare' türkümüzün söylendi i bu mekanda, bu seyir teras n kurarak halk m z n hizmetine sunduk" diye konufltu. (AA) Myndos Antik Kenti nde tarih gün yüzüne ç k yor MU LA - Bodrum'un tarihi ve kültürüyle en önemli beldelerden Gümüfllük'teki Mydos Antik Kenti'ndeki kurtarma kaz lar n n bu sezonki bölümü tamamland. Uluda Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Baflkan Prof. Dr. Mustafa fiahin baflkanl nda yürütülen ve yine Uluda Üniversitesi baflta olmak üzere, Trakya, Adnan Menderes, Akdeniz, Selçuk üniversiteleri ile Almanya'n n Hamburg Üniversitesinden gelen yetkililerin kat ld çal flmalarda birçok tarihi esere rastland. ki ay süren çal flmalar AA muhabirine de erlendiren fiahin, 8 Temmuz'da Tavflan Adas 'nda bafllayan kaz çal flmalar nda bu sene sona geldiklerini söyledi. Bu sezon, 2005 ve 2006 y llar nda bafllad klar ancak ödenek yetersizli i nedeniyle devam edemedikleri alanda yeniden çal flma yapt klar n belirten fiahin, "Bölgede genç antik ça a ait önemli kal nt lar ortaya ç kart ld. Önemli bulgular aras nda Tavflan Adas 'nda bulunan 'U' fleklindeki suna n Apollon Arkhegetes'e ait oldu u ve adan n sa'dan önce 6. yüzy ldan, sa'dan sonra 4. yüzy la kadar, yani Pagan dinler dönemine ait bulgulara rastland " dedi. - Kiliseye "Hac jetonu" ile giriyorlarm fl Bölgede sürdürdükleri çal flmalar neticesinde "Hac jetonu" ismini verdikleri kal nt larla karfl laflt klar n dile getirren fiahin, sözlerini flöyle sürdürdü: "Hr stiyan döneminde kentte önemli bir aziz var y l nda buldu umuz bazilikan n muhtemelen bu azize ait oldu u ortaya ç kt. Hac jetonlar ad verilen eflyalar bulundu. Bu jetonlar n üzerinde de iflik flemalar yer al yor. Bu jetonlar gösterilip kutsal ayinlere kat labiliyorlar. Dolay s yla seçilmifl insanlar n gelmifl oldu u bir ayinin oldu unu anlam fl olduk. Yaz t n çözülmesinin ard ndan Hr stiyanlar aç s ndan ne kadar önemli bir alan oldu u ortaya ç kacak." - "Kara yolunun alt ndan önemli mezarlar ortaya ç kt " Bu sene bir ilke daha imza att klar n, bu çal flman n 2013 y l n n en önemli çal flmalar ndan birisi oldu unu vurgulayan fiahin, Bodrum Su Alt Arkeoloji Baflkanl nda ve Nekropol sahas nda kurtarma çal flmalar na devam edildi ini anlatt. (AA)

5 16 Eylül 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Ça r kâ d, davetiye. Do um iflini yapt ran kad n. 2. Tafl t dizisi. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. 3. S n r niflan. Lezzet. Endonezya n n plaka iflareti. 4. Adet. Gülünç. 5. Trabzon ilinin bir ilçesi. Ad, ün, san. 6. Bal k yakalama arac. fieker hastalar n n fleker yerine kulland klar yapay tatland r c. 7. Kokulu bir bitki. Aç k, ortada, meydanda. 8. çki ile yenilen f nd k, f st k gibi fleyler. Pamuk kozas. 9. Çanta ve ayakkab yap - m nda kullan lan tabaklanm fl dana derisi. 10. Kal n ve kaba kumafl. Üvey ana. 11. S v yakacaklardan biri. 12. Ham z. fiahit. 13. Ç ng rak. Taze marul ve yeflil so- anla yap lan bir kuzu eti yeme i. 14. Güzel sanat. Bir sinir hastal, tutarak, yilbik. Utanma, utanç duyma. 15. Faiz, ürem. Bildik, tan d k. 16. Genç irisi. 17. Güzel, hofl. Baston. 18. Süpürge otu. Belli, aç k. 19. Valf. Eleme arac. 20. Bir peygamber. Oje ç kartan madde. Yukar dan afla ya: 1. Üniversitede ö retim görevlisi yard mc s. Oruç tutulan ay. Aflk. 2. Kerestesi de erli bir a aç. Sezifl, do ru görüfl, sa görü. Habefl soylusu. 3. Utanma duygusu, hicap. Nezle, ingin, duma. So uk denizlerde yaflayan, karaci erinden bal k ya ç kar lan bal k. 4. Olumsuzluk anlatan önek. Ço u kez. Küçük ve de ersiz bitki. Alay, istihza. 5. Ulusal kanallar m zdan biri. Bir haber ajans n n k saltmas. lgeç. Kiloamperin simgesi. Çocuk sahibi olmufl kad n. 6. Bir renk. Buhar makinelerinde, kalorifer döfleminde suyun kaynat ld - büyük kap. Bal k yumurtas ile yap lan bir tür meze. Notada durak iflareti. 7. Ton ve makam temeline ba l kalmadan yap lan beste. Edirne ilin bir ilçesi. A açl kl yol. 8. Hayat arkadafl. Orduda en üst aflama. Sodyumun simgesi. yilik, ihsan, lütuf. 9. talya da bir kent. S cakl çok yüksek veya çok düflük olmayan yer, mutedil. Paltoya benzer bir tür üstlük. 10. Da keçisi. K skançl k, arabozuculuk. Bir ilimiz. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ALMATI - Kazakistan n en zengin ve dünyan n en maliyetli petrol yata olan Kaflagan da ilk petrol üretildi. Ç kart lan ilk petrol ile ilgili olarak bas n toplant s düzenleyen proje ortaklar ndan Nort Caspian Operating Campany flirketi yetkilileri bölgeye ilk sondaj vuruldu unu ve ilk petrolün ç kart ld n belirti. Yap lan aç klamada son 40 y lda keflfedilen en büyük ve dünya çap nda en karmafl k sanayi projelerinden biri olan petrol yataklar n n gelifliminde tarihi bir ad m at ld vurguland. AfiKABAT - Çin, Orta Asya n n do algaz kaynaklar bak m ndan zengin ülkesi Türkmenistan dan do algaz al m n artt rmak için bir tarafdan yeni enerji hatlar infla ederken, di er tarafdan di er bölge ülkelerini de bu enerji ortakl na dahil etmeye çal fl yor. Çin Cumhurbaflkan Xi Jinping in 10 gündür devam eden Orta Asya gezisinde enerji ortakl konusunda önemli mutabakatlar imzaland. Bu gezisinde sadece Tacikistan a u ramayan Cumhurbaflkan Xi, bu ülke Devlet Baflkan mamali Rahman ile K rg zistan da bir araya geldi. ki ülke iliflkileri ve uluslararas konular n de erlendirildi i görüflme sonras nda Türkmenistan dan Çin e do ru uzanacak 4. do algaz boru hatt n n yap m na iliflkin Tacikistan ile anlaflma imzaland. Tacik lider Rahman, Çin yönetiminin yeni Türkmenistan-Çin do algaz boru hatt n Tacikistan üzerinden çekmek yönünde ald Ülkede 2000 y l nda keflfedilen Kaflagan petrol sahas nda uzun süren çal flmalar n ard ndan nihayet üretime baflland. Bu güne kadar petrol ç karmak için yaklafl k 10 milyar dolar bulan yat r mlar sonucu ç kart lmaya bafllayan petrolün bölgedeki petrol üretimi konusunda dengeleri de ifltirmesi bekleniyor. Hazar Denizi nin kuzey kesiminde bulunan petrol sahas n n hava flartlar n n elveriflsiz olmas ndan dolay projenin h zl ilerlemesi ve iflletmeyi zorlaflt rd biliniyor. karar ndan memnun kald n söyledi. Türkmenistan-Özbekistan- Tacikistan-K rg zistan-çin boru lk etapta günlük 400 bin varil seviyesinde üretimin gerçeklefltirilece ini dile getiren uzmanlar petrol yata n iflleten firmalar n 12 y l boyunca bu seviyede üretim gerçeklefltireceklerinin alt n çiziyor. Dünyan n en pahal enerji projesi olarak nitelenen Kaflagan petrol sahas nda uzmanlara göre 50 milyar varil petrol bulundu u tahmin ediliyor. CNN Money'nin s ralamas nda en pahal enerji projesi s ralamas nda Kaflagan Projesi 116 milyar dolarla birinci s rada yer al rken; 16 Eylül 2013 Çin'in, Orta Asya ile enerji ortakl artt Çin Cumhurbaflkan Xi Jinping ile Tacikistan Devlet Baflkan mamali Rahman, K rg zistan n baflkenti Biflkek te bir araya geldi. fianghay flbirli i Örgütü Zirvesi için Biflkek te bulunan liderler, Çin- Orta Asya do algaz boru hatt n n 4 ncüsünün yap m konusunda anlaflt. Dünyan n en pahal enerji projesinde ilk petrol üretildi hatt n n 400 kilometresi Tacikistan topraklar ndan geçecek. Hatt n 2016 y l nda hizmete aç lmas planlan yor. Sözkonusu hat ile Çin e milyar metreküp do algaz akacak. Bu projede Tacik ekonomisine Çin'in do rudan yat r m n n 3 milyar dolar bulmas bekleniyor. Sözkonusu hat, Tacikistan a ek gelir ve yeni istihdam kap s imkan sa layacak. Çin, Türkmenistan'dan 65 milyar metreküp gaz alacak. Türkmen gaz n n en büyük kullan c s konumuna gelecek olan Pekin yönetimi, di er bölge ülkelerine de ek gelir kap s açm fl olacak y l nda Türkmenistan-Çin do algaz boru hatt hizmete aç lm flt. fiimdi Türkmenistan'dan Çin'e do ru yeni hatt n 3'ncüsünü tamamlayarak, dördüncüsüne ise bafllanmas isteniyor. (CHA) Avustralya'da iflletilen Gorgon Projesi ise 57 milyar dolar ile ikinci s rada yer al yor.hazar Denizi k y s ndaki Kaflagan, 1968 den bu yana keflfedilen en büyük petrol yata. Kaflagan petrol sahalar, rezerv büyüklü ü aç s ndan dünyada ilk 5'e giriyor.kaflagan yataklar, Kazakistan ulusal petrol ve do algaz flirketi Kazmunaygaz, talyan petrol devi Eni, ABD merkezli Exxon Mobil ve Hollanda- ngiliz ortakl Shell flirketleri taraf ndan ortak iflletiliyor. (CHA)

7 16 Eylül 2013 Ekonomi Hayat Holding, Tataristan da 650 milyon dolara 10 bin kiflilik flehir kuracak Rusya da kozmopolit ahflap malzeme MDF ve ka t fabrikalar ile yat r mlar n sürdüren Hayat Holding, Tataristan a 650 milyon dolarl k yat r mla 10 bin kiflilik bir flehir kuruyor. Holding bünyesinde yer alan Hayat nflaat ve SunRise Capital in birlikte kuracaklar yeni kentin ismi SunRise City olacak. MOSKOVA - Projenin imzas Türkiye-Tataristan Formu için Kazan a gelen Ekonomi Bakan Zafer Ça layan ve Tataristan Cumhurbaflkan Rustam Minnihanov un haz r bulundu u törende imzalanm flt. Proje ile ilgili de erlendirmede bulunan Hayat Holding Yurt D fl fltiraklar Genel Müdürü Onur Güven, Rusya ve Tataristan n gelece ine güvendiklerini, yat r mlar n sürekli art rarak sürdüreceklerini kaydetti. Projede konut ve ticari alanlar n oldu unu kaydeden Güven, Toplam 18,2 hektarl k arazide master planlar tamamland. Toplamda 318 bin 500 metre kare inflaat alan ve bunun 63 bin 700 metrekaresi de ticari alan olacak. Proje ile ilgili birinci etap çal flmalara start verildi. lk etapta 5,8 hektarl k arazi üzerine 101 bin metrekarelik inflaat yap lacak. Birinci etap 2015 de, tüm proje ise 2018 de tamamlanacak. dedi. Projede rezidans ve lüks konutlar n yan s ra, ticaret merkezleri, ofisler, al fl verifl merkezleri, okul, klinik, park-bahçeler, spor alanlar, otel ve expo center olacak. fiehir içinde flehir olarak nitelenen projede yer alacak yaklafl k 3 bin dairede en az 10 bin kifli yaflayacak. Resmi makamlardan uzun süreli kiralanan arazide Hayat Holding do rudan yat r mc konumunda. LK FABR KA YIL SONUNDA ÜRET ME BAfiLIYOR Hayat Holding in Rusya da iki ayr proje ile ilgili yat r mlar n n da h zla ilerledi ine de inen Güven, Kastamonu Entegre olarak MDF yat r m bu sene sonu itibariyle tamamlanacak ve devreye al nacak. Bu yat r m n tutar 280 milyon dolar. MDF fabrikas Kastamonu Entegre Yat r m Projesinin ilk etab n oluflturuyor. Daha sonra ikinci etap olarak 2014 y l nda Yonga levha fabrikas bafllayacak sonunda devreye al nacak bu yat r m da yaklafl k 170 milyon dolar. Daha sonra 2016 y l nda 3. etap olarak OSB fabrikas yat r m bafllayacak ve 2017 y l nda tamamlanacak. Bu projenin maliyeti de yaklafl k 200 milyon dolar. Kastamonu Entegrenin toplam yat r m 650 milyon dolar bulacak. fleklinde konufltu. Rusya Federasyonu na ba l Tataristan n Alabuga bölgesinde di er bir yat r m için de çal flmalar n h zla sürdü üne de inen Güven, Hayat Holding bünyesinde yer alan Hayat Kimya olarak burada ka t yat r m na bafllad k. nflaat iflleri bitmek üzere Eylül ünde devreye girmesi planlanan bu yat r m da 100 milyon dolar bulacak. bilgisini verdi. RUSYA YA 3 AYRI FABR KA DAHA KURACAK Rusya Federasyonu ve Türkiye aras nda özellikle Tataristan la karfl l kl d fl ticaret hacmi ve yat r m n sürekli artt na dikkat çeken Türk giriflimci flöyle konufltu: Tataristan Rusya ya aç lan bir pencere olarak görüyoruz, bu bölgede hakikaten yabanc yat r mc lara çok ciddi imkan ve teflvikler var. Tataristan Cumhurbaflkan baflta olmak üzere tüm yerli yetkililer yabanc yat r mc lara destekte bulunuyor ve bizzat ilgileniyorlar. Rusya genelinde de yat r m yapmay planl yoruz. Önümüzdeki 5 ve 10 y ll k planlar m zda Do u Avrupa da ve Rusya da fabrika açma niyetimiz var. Rusya n n çeflitli bölgelerinde 3 fabrika daha açmay hedefliyoruz. Volga bölgesinde, ülkenin güneyinde ve merkezinde olarak planlad m z bu fabrikalar n haz rl klar na bafllan ld. Krasnodar bölgesinde yat r m için bir arsa sat n ald k. dedi. (CHA) YARIN 7 Sanayi Ciro Endeksi yüzde 14,8 artt ANKARA - Sanayi Ciro Endeksi (Toplam), 2013 y l Temmuz ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 14,8 artt. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 Temmuz ay Sanayi Ciro Endeksi verilerini aç klad. Aç klanan verilere göre, Sanayi Ciro Endeksi (toplam), 2013 y l Temmuz ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 14,8 art fl gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendi inde, 2013 y l Temmuz ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre madencilik ve tafl ocakç l endeksi yüzde 11,7, imalat sanayi endeksi ise yüzde 15,0 yükseldi. Ana sanayi gruplar s n flamas na göre 2013 y l Temmuz ay nda en fazla art fl sermaye mal imalat sektörü gösterdi. malat sanayi alt sektörlerinin 2013 y l Temmuz ay nda 2012 y l ayn ay na göre yüzde de iflim oranlar na bak ld nda en yüksek art fl oran n n yüzde 79,3 ile di er ulafl m araçlar imalat nda gerçekleflti i görüldü. Bunu yüzde 37,8 ile motorlu kara tafl t, treyler (römork) ve yar treyler (yar römork) imalat takip etti. malat sanayi alt sektörlerinin 2013 y l Temmuz ay nda 2012 y l ayn ay na göre yüzde de iflim oranlar incelendi inde, en fazla düflüfl oran n n yüzde 28,2 ile di er imalatlarda gerçekleflti i görüldü. Bunu yüzde 1,3 ile a aç, a aç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) oldu. (CHA)

8 16 Eylül YARIN Ekonomi Engelli eriflimi için araç tadilat Engellilerin eriflilebilirli ine uygun araçlar n tadilat n, "seri tadilat yetkisi" verilmifl firmalar yapacak ANKARA - Engellilerin eriflilebilirli ine uygun araçlar n tadilat n, "seri tadilat yetkisi" verilmifl firmalar yapacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl n n, Resmi Gazete'de yay mlanan Araçlar n mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmeli i, yürürlü e girdi. Buna göre, Engelliler Hakk nda Kanunun geçici 3. maddesi uyar nca engellilerin eriflilebilirli ine uygun olmas gereken araçlarda yap lacak tadilatlara iliflkin esaslar belirlendi. Tadilat, sürücü d fl nda sekizden fazla oturma yeri olan, yolcu tafl maya yönelik araçlar (M2 ve M3) kategorisindeki araçlara, seri tadilat yetkisi verilmifl firmalar taraf ndan "Sürücü Koltu una lave Olarak Sekizden Fazla Koltu u Bulunan ve Yolcu Tafl mak Amac yla Kullan lan Araçlar n Özel Hükümleri ile lgili Tip Onay Yönetmeli i" ilgili hükümlerine göre yap lacak. Seri tadilat tip onay alan firmalar, tadilat kendi montaj adresinin d fl nda da yapabilecek. Arac n kategorisini de ifltirmeyecek Araçlarda tekerlekli sandalye için özel alan oluflturma amac yla yap lan tadilat sonucunda koltuk say s n n de iflmesi arac n kategorisini de ifltirmeyecek. Rampa yap lmas durumunda, rampa boyu uygunluk belgesinde yer alan araç geniflli ini geçemeyecek. Araçlarda yap lan tadilatlar n, Sürücü Koltu una lave Olarak Sekizden Fazla Koltu u Bulunan ve Yolcu Tafl mak Amac yla Kullan lan Araçlar n Özel Hükümleri ile lgili Tip Onay Yönetmeli i veya ihtiyaç duyulabilecek di er yönetmeliklere uygunlu unun tespit edilmesi aflamas nda, Türk Standardlar Enstitüsü (TSE), gerek duymas halinde Bakanl kça atanm fl di er teknik servislerce haz rlanan deney raporlar kullanabilecek, seri tadilat ANKARA - Türksat Afi ile Do- al Afet Sigortalar Kurumu (DASK) aras nda yap lan iflbirli iyle zorunlu deprem sigortas ifllemleri, e-devlet Kap s 'ndan da takip edilebilecek. AA muhabirinin ald bilgiye göre, zorunlu deprem sigortas yapt ranlar, sunulan "poliçe sorgulama" hizmetine, e-devlet flifreleriyle girifl yaparak ulaflabilecek. Bu kapsamda, zorunlu deprem sigortas poliçeleriyle ilgili flirket, acente, vade, prim ve adres gibi ayr nt lar görülebilecek ve poliçe ç kt lar al nabilecek. Zorunlu deprem sigortas poliçe ifllemlerinde kullan lmaya bafllanan Ulusal Adres Veri Taban 'na (UAVT) kay tl adres kodunu da tüm kullan c lar e-devlet Kap - s 'ndan ö renebilecek. (AA) onay verilmesi aflamas nda ise her türlü test raporunun nihai de erlendirmesi yine TSE taraf ndan yap lacak. Ayn yönetmeli in bir di er maddesinde yap lan de ifliklikle de "otobüsler" sadece oturan veya oturan ve ayaktaki yolcular n tafl nmas için tasarlanm fl veya imal edilmifl M2 veya M3 kategorisi araçlar, "minibüsler" sürücü dahil en az 10, en fazla 17 oturan kifliyi tafl yan araçlar olarak tan mland. Minibüslerde ayakta yolcu tafl mak amac yla ayr lm fl alan bulunamayacak. Ayr ca, yolcu say s 15 ile 22 kifliye kadar olan araçlar n ayakta yolcu tafl mayanlar nda (s n f B) tavan yüksekli i en az 150 santimetre, yolcu adedi kifliye kadar olan araçlarda ilk basamak ölçüsü en az 23 santimetre olacak. Otobüs ile 9'dan fazla yolcu tafl yan minibüslerde binifl ve inifl kap lar, arac n sa taraf nda ve/veya arkas nda yap lacak, kap aç ld nda asgari 65 santimetre geniflli inde bir geçifl sa lanacak. ki kap l otobüslerde, kap lardan bir tanesi arac n ilk yar s nda, di eri ikinci yar s nda bulunacak.. Bu iki kap n n düfley orta ekseni aras ndaki yatay uzakl k, araç boyunun yüzde 40' ndan az olamayacak. Kap aç ld nda en az 120 santimetre geniflli inde bir geçifl sa layan kap çift kap say lacak. Otobüslerdeki güvenlik ç k fllar n n (varsa tavandaki ç k fllar hariç) toplam say s flöyle olacak: Yolcu Adedi En Az Güvenlik Ç k fl (Sürücü hariç) Toplam Say s aras nda aras nda aras nda 5 70'den fazla 6 Ayr ca, flehir içi ve belediye mücavir alanlar d fl nda çal flacak olan N2, N3, M2 ve M3 kategorisi (en fazla 16 yolcu tafl yan minibüsler hariç) araçlarda elektronik, mekanik veya elektro mekanik takograf bulundurulacak. (AA) Zorunlu deprem sigortas e-devlet'ten takip edilebilecek

9 16 Eylül 2013 Ekonomi YARIN "Felaket senaryosu beklemiyorum" STANBUL - fl Bankas Genel Müdür Yard mc s lhami Koç, Fed'in parasal geniflleme politikas ndaki de iflikli in tüm piyasalarda dalgalanmay art raca n belirterek, "Bizdeki inifl ç k fl da (BIST) buna ba layabiliriz ancak eninde sonunda yeni bir denge kurulacakt r, felaket senaryosu beklemiyorum" dedi. AA muhabirinin finans piyasalar n n gündemine iliflkin sorular n yan tlayan Koç, sukuk ihrac n bugüne kadar Hazine Müsteflarl ve kat l m bankalar n n yo un olarak gerçeklefltirdi ini belirterek, yeni dönemde kat l m bankalar ve flirketlerin de bu yat r m arac ndan yararlanabilece ini aktard. Koç, "Bugüne kadar daha çok kat l m bankalar buna odakland. Eski tebli sadece gayrimenkulu dikkate al yordu. Dolay s yla gayrimenkulle s n rl oldu u için kat l m bankalar n n sonuçta gayrimenkul varl belliydi. Yeni düzenlemeyle beraber maddi olmayan varl klar da varl k kiralama flirketlerinin içine koymak mümkün hale geldi. Bu, kat l m bankalar aç s ndan biraz daha büyüme olabilece i anlam na geliyor" dedi. Yeni modelin sadece gayrimenkul gerektirmedi i için flirketlerin de piyasaya girebilece ini anlatan Koç, "Büyük gayrimenkul projeleri, altyap yat r m projeleri, burada ifl yapan firmalar da gidip sukuk ihraç edebilirler bu iflin finansman için. Buradaki alacaklar da bu varl k kiralama flirketleri içerisine varl k olarak konabiliyor. Eskiden sadece gayrimenkul istiyordu, flimdi öyle de il. Dolay s yla ben piyasa daha da büyüyebilir diye düflünüyorum, TL piyasas aç s ndan" diye konufltu. "Felaket senaryosu beklemiyorum" Dünyada negatif reel faiz döneminin bitti ine iflaret eden Koç, global krizle beraber Amerika'n n kendi - "Fed politikas ndaki de ifliklik bütün piyasalarda volatiliteyi art racakt r - "Bizdeki inifl ç k fl da (BIST) buna ba layabiliriz ancak eninde sonunda yeni bir denge kurulacakt r" - "Felaket senaryosu beklemiyorum" - "Büyük gayrimenkul projeleri, altyap yat r m projeleri, burada ifl yapan firmalar da gidip sukuk ihraç edebilirler" finans piyasas ndaki problemlerinden dolay krize girdi ini an msatt. Koç, küresel ekonomideki hareketleri do ru okuman n önemine de inerek, flunlar kaydetti: "Amerika'da ekonomi küçüldü. Tekrar ekonomiyi canland rmak için düflük faize geçildi. Arkas ndan bu durum Avrupa'ya s çrad. Avrupa'da da büyüme problemleri olufltu. Buna karfl l k faizler indirildi. Genel kabul gören düflünce o ki, düflen faizler öncelikle o ülkelerdeki ekonomiyi canland rmad, tam tersine geliflmekte olan ülkelere gitti. Çünkü o ülkeler global krizden zaten az etkilenmiflti. Geliflmekte olan ülkelerde varl k fiyatlar n yukar ya do ru çekti. Bu varl k fiyatlar n n içerisinde hisse senedi fiyatlar da var. Düflünce o ki e er Amerika'da tekrar faizlerde bir yükselme trendi olacaksa ki Fed bu konuda aç klamalar yap yor. Henüz daha politika de iflikli ini yapmad ama politika de iflikli ini yapabilece ine dair aç klamalarda bulundu. Bunun sonuna do ru geliniyorsa o zaman tersi yaflanacak diye bir beklenti var. Bu geliflmekte olan ülkelerde nas l ki varl k fiyatlar n art rd ysa, flimdi de faizler yükseliyorsa geliflmekte olan piyasalarda da varl k fiyatlar n afla do ru çekmesi beklenir." Bunun yanl fl bir düflünce tarz olmad n ve bu yüzden volatilitenin artt n kaydeden lhami Koç, buradan çok büyük bir çöküfle do ru gidilmeyece ine inand n ve felaket senaryosu beklemedi ini söyledi. Bu analizin geliflmekte olan ülkelerin kendi iç dinamiklerini dikkate almayan bir analiz oldu unu dile getiren Koç, Türkiye gibi 9 ülkelerin kendi iç dinamiklerinin de dikkate al nmas gerekti ini söyledi. Bu ülkelerde düflük faiz politikas na geçilmeden önce de Türkiye gibi ülkelerin h zla büyüyen, sürekli yat r m çeken ülkeler oldu unu ancak o zaman düflük faiz ortam n n bulunmad n hat rlatan Koç, ülkelerin kendi iç dinamiklerinin daha fazla ön plana ç kaca n belirtti. Borsa stanbul'daki volatiliteye de de inen Koç, "Fed politikas ndaki de ifliklik bütün piyaslarda volatiliteyi art racakt r. Bizdeki inifl ç k fl da buna ba layabiliriz ancak eninde sonunda yeni bir denge kurulacakt r" dedi. Halka arz seferberli i Halka arz seferberli inde amac n borsada ifllem gören flirket say s n art rmak oldu unu belirten Koç, bunun yanl fl bir politika olmad n ve Türkiye'de ifllem gören flirket say s n n, Türkiye GSYH ile karfl lflat r ld nda yetersiz kald n dile getirdi. Bu aç dan borsada ifllem gören flirket say s n art rmak için yap lan çal flmalar n olumlu bir etkisi olaca n düflündü ünü ifade eden Koç, esas sorunun talepte oldu unu söyledi. Talep denilen fleyin sermaye piyasalar nda sürekli var olmad na dikkati çeken lhami Koç, talebin halka arz penceresinin zaman zaman aç l p kapanmas yla ilintili oldu unu ve pencere aç k oldu unda halka arz yap labildi ini, kapal oldu u zamanlarda ise yap lamad n kaydetti. Bu senenin yaz ayar na kadar halka arz penceresinin aç k oldu unu hat rlatan Koç, Pegasus'un halka arz n n ve ikincil piyasas n n da çok baflar l oldu unu söyledi. fiimdi ise halka arz n talep taraf n n kapand na iflaret eden Koç, bu pencerelerin aç l p kapanmas n n, ülkelerin iç faktörlerinn yan s ra global faktörlerle aç klanabilece ini de kaydetti. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi AYDIN - Türkiye'nin dört bir yan ndan toplad keçi k llar n iflleyerek çad r üretimi gerçeklefltiren Ayd nl giriflimci Kemal Afl k, Arabistan'dan Cezayir'e, M s r'dan Fas'a kadar çok say da Arap ülkesine çad r sat yor. Kemal Afl k, AA muhabirine yapt aç klamada, Nazilli'de 17 y l önce kurduklar ve 90 kiflinin çal flt iflletmelerinde her y l ortalama 3 milyon keçiden elde edilen bin 500 ton k l iflleyip yaklafl k 1,5 milyon metrekarelik çad r üretimi gerçeklefltirdiklerini söyledi. Keçi k l temini için Türkiye'nin birçok noktas ndaki kasap ve çobanlarla ba lant kurduklar n dile getiren Afl k, flunlar kaydetti: "Keçi k l na ulaflmak için öncelikle her bölgeden bir ekip kurduk. Ekiplerimiz o bölgeleri tarad, tabakhanelere, çobanlara ulafl ld. Böylelikle teflkilat m z oluflturuldu. Tabakhanelerin hepsini biliyoruz. Özellikle keçinin yo un oldu u Toroslar, k l ald m z önemli mekanlar aras nda. Bunun d fl nda Isparta, Mersin, Erzurum, Ankara, Bal kesir, zmir, Manisa, Burdur, Bolu gibi birçok flehirden keçi k l al yoruz. Önceleri t rlarla gidip kendimiz al rken flimdi keçi k l n sar p nakliye ile gönderiyorlar, biz de paras n ödüyoruz." zmir Liman 'ndan gönderiliyor Toplad klar keçi k l n temizleyip ay klad ktan sonra yüzde 20 oran nda elyaf kar flt r p ip haline getirdiklerini anlatan Afl k, daha sonra bunun iflletmede çad r kumafl olarak dokundu unu dile getirdi.keçi k l ndan üretilen çad rlar önceleri kara yoluyla gönderirken Ortado u'daki kar fll klar nedeniyle deniz yoluyla göndermeye bafllad klar n belirten Afl k, flöyle konufltu: "Keçi k l ndan üretti imiz çad rlar, Suudi Arabistan, Libya, Suriye, Dubai, Cezayir, Tunus, Fas, Irak ve srail gibi çok say da ülkeye ihraç ediyoruz. Daha önce kara yolunu kullan yorduk ancak Suriye ve M s r'daki kar fl kl klar nedeniyle zmir Liman 'ndan deniz yoluyla göndermeye bafllad k. Y ll k ortalama konteyner gönderimiz oluyor." "Keçi k l n n alternatifi yok" Keçi k l çad rlar n belli bafll özellikleri nedeniyle Arap ülkelerinin tercihi oldu unu kaydeden Afl k, sözlerini flöyle sürdürdü: "Keçi k l n n alternatifi yok. Çünkü keçi k l yaz n serin, k fl n l k tutar. Ya mur ya d nda gözenekleri flifler, kapan r, su ve rüzgar n geçifli engellenir. Yaz n ise s caktan büzüflme yapar, gözenekleri aç l r, hava sirkülasyonu sa lay p serin tutar. 16 Eylül 2013 K l çad rlar Arap ülkelerinin gözdesi oldu - Türkiye'nin dört bir yan ndan toplad keçi k llar n iflleyerek çad r üretimi yapan Ayd nl giriflimci Kemal Afl k, Arabistan'dan Cezayir'e, M s r'dan Fas'a kadar çok say da Arap ülkesine çad r sat yor - Afl k: "Yaz n serin, k fl n s cak tutan, hafif keçi kokusu nedeniyle çöldeki akrep, y lan ve ç yan n yaklaflmad çad rlara Arap ülkelerinden büyük talep var" Adeta do al bir klimad r. Tüm bunlar n yan s ra, akrep, y lan, ç yan gibi zehirli hayvanlar k l toprakla temas etti inde ortaya ç kan keçi kokusu nedeniyle çad ra yaklaflmaz, girmez. Keçinin kokusu y lan, akrebi, ç yan geri çeker, iticilik verir. Yaz n serin, k fl n s cak tutan, hafif keçi kokusu nedeniyle çöldeki akrep, y lan ve ç yan n yaklaflmad çad rlara Arap ülkelerinden büyük talep var" (AA) ANKARA ASL YE 14. HUKUK MAHKEMES LAN Esas No : 2003/322 Karar No : 2013/352 Davan n Kabulüne, Denizli li,sarayköy lçesi, Sakarya Mah/Köyü, Cilt No : 3, Hane No : 83 'de nüfusa kay tl bulunan TC nolu Mehmet Letif ve Zübeyde 'den olma Sarayköy D.lu Hakan Keklik 'in, " Hakan " olan isminin " Melis " olarak Düzeltilmesine, karar verildi. (Bas n-13085) 683 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

11 Ekonomi 16 Eylül ADANA - Adana n n yayla turizmiyle öne ç kan ilçesi Pozant ilçesinde ilk kez ekimi yap lan çilek, köylü kad nlara gelir kap s olacak. K rsal alandaki kad nlar n tar msal faaliyetlerde daha verimli olmalar n sa lamak amac yla pilot illerde yürütülen Kad n Çiftçiler Tar msal Yay m Program kapsam nda l G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü- ü nce haz rlanan Çilek Toplayan K - nal Eller projesi bin 400 rak ml Pozant n n Karak fllakç köyünde uygulamaya konuldu. Hibe edilen 25 bin lira bütçe ile köyde çiftçilik yapan Münevver Aflama, Sultan Ak n, Reyhan Aflama, Efleli Aflama ve Dulkad n Karakaya için 5 dönümlük arazide çilek bahçeleri tesis edildi. 5 kad n çiftçi, uzmanlar taraf ndan çilek yetifltiricili i konusunda e itildi. Köylüler, ayr ca Türkiye deki çilek üretiminin önemli merkezlerinden Silifke de üreticileri ziyaret edip, üretim ve pazarlama hususunda bilgi ald. May s ay nda tarla haz rl ile bafllanan proje meyveye durdu. Karakafl kç köyünde düzenlenen Tarla Günü ile çileklerin ilk hasad yap ld. Törende konuflan l G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Hamit Aygül, Adana n n sadece ova olmad n, Do u ve Güneydo u Anadolu daki ücra yerleri aratmayacak çetin flartlarda hayat n sürdüren insanlar n varl na dikkat çekti. K rsal kesimde yaflayan vatandafllar n ekonomik olarak beli standartlara ulaflmas n hedeflediklerini belirten Aygül, Bu nedenle Çilek Toplayan K nal Eller projesini çok önemsiyoruz. Bafllang çta küçük bir bedelle bafllayan bu çal flma inflallah gelecekte çiftçilerimizin yüzünü güldürecektir. Bu ifle omuz veren gönüllü kad nlar m z özellikle kutluyorum. Çiftçilik denilince genellikle erkekler akla gelir; ama yükün büyük bir k sm n han mlar m z çeker. Proje kad nlar m z n daha fazla öne ç kmas n ve takdir görmesini de hedefliyor. dedi. Adana n n K y Akdeniz ve F rat havzas ndan olufltu una iflaret eden Hamit Aygül, Tar m Strateji Plan n haz rlad klar - n ve bu yöreye ovadan farkl bir flekilde yaklaflt klar n kaydetti. Aygül, önümüzdeki y ldan itibaren çiftçilerin ortalama 3 ton çilek üretimiyle yaklafl k 40 bin lira gelir elde edece ini vurgulad. Pozant Belediye Baflkan Mustafa Çay ise köylü kad nlara yönelik çilek yetifltiricili i projesini heyecanla karfl lad - n ifade etti. Sadece kovan balc l yap - lan Karak fllakç da bodur meyvecili e geçilmesinin mutlulu- unu yaflad n hat rlatan YARIN Köyde üretilen çilek, 'k nall ellerin' yüzünü güldürecek KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Çay, Bu sürece katk koymaya çal fl yorum. Özellikle pazartesi ve cuma günleri kurulan pazarlarda köylünün ürününü satmas na imkan haz rl yoruz. Ama bugün gördü üm tablodan çok etkilendim. Çok aromal çile in de erlendirilmesi için kendime vazife ç kartt m. Her hafta getirildi i takdirde en az 20 kilo çile i al p, Adana daki bürokratlara tafl yaca- m. Bu giriflimle ürünün daha fazla tan t l p sat fl n teflvik edece im. diye konufltu. Pozant Kaymakam Mustafa Gözlet ise köyün ve ailelerinin ekonomisine katk sunan kad nlara teflekkür etti. Bu ve benzeri faaliyetlere her türlü deste i vereceklerini dile getiren Gözlet, Çeflitlili imiz artacak. lerisi inflallah köyümüz için daha da güzel olacak. Hay rl olsun. fleklinde konufltu. (CHA) O K U N T U E B E 2 K A T A R A L 3 U R A T A T R 4 T A N E K O M K 5 M A Ç K A N A M 6 A Z S A K A R N 7 N A N E A L E N 8 Ç E R E Z F 9 R V D A L A A 10 A B A A N A L I K 11 M A Z O T L L 12 A S T T A N I K 13 Z L K A P A M A 14 A R S A R A A R 15 N E M A A N A 16 T O R A M A N M 17 S R A N A A S A 18 E R K A A Y A N 19 V A N A E L E K 20 S A A S E T O N

12 12 YARIN Ekonomi ANKARA - Maliye Bakan Mehmet fiimflek, elektronik fatura (e-fatura) uygulamas na toplam 20 bin 459 mükellefin baflvurdu unu bildirdi. fiimflek, duyarl mükelleflere teflekkür ederek, beklenen baflvurunun sa land n ifade etti. Maliye Bakanl n n hayata geçirdi i ve baz sektör ve mükellef gruplar na zorunluluk getiren e-fatura uygulamas için yasal baflvuru süresi 2 Eylül 2013 tarihinde sona erdi. Uygulaman n sonuçlar n AA muhabirine aç klayan fiimflek, elektronik ortamda ve posta yoluyla baflvurular n birlikte yürütüldü ü süreçte e-fatura uygulamas na toplam 20 bin 459 mükellefin baflvurdu unu söyledi. Bu kapsamda uygulamaya baflvuran mükelleflerin, seçtikleri e- fatura uygulamas yararlanma yöntemine göre 2013 takvim y l sonuna kadar e-fatura göndermeye ve almaya bafllayacaklar n anlatan fiimflek, flunlar kaydetti: "e-fatura uygulamas ndan özel entegratör ile yararlanacaklar ile entegrasyon yapacak olan mükelleflerin, 31 Aral k 2013 tarihine kadar entegrasyon ve özel entegrasyon süreçlerini tamamlamalar gerekiyor. Di er taraftan, e-fatura uygulamas ndan özelentegratörler arac l ile yararlanacak mükellefler, Gelir daresi Baflkanl (G B) taraf ndan yetkilendirilen özel entegratörlerle anlaflma yapmal, bunun d fl ndaki firmalara itibar etmemeli. Mükellefler, G B taraf ndan yetkilendirilen firmalar n listesine ise 'www.efatura.gov.tr' internet adresinden ulafl labilir." Uygulaman n avantajlar Mükelleflere, bu konuda gösterdikleri duyarl l k için teflekkür eden ve beklenen baflvurunun sa land n dile getiren fiimflek, uygulaman n getirece i avantajlar ise flöyle aç klad : "e-fatura uygulamas n kullanan firmalar n, ka t faturadan kurtularak bask, yazd rma, posta ve arfliv maliyetlerini büyük ölçüde azaltaca n, zamandan, mekandan ve emekten tasarruf sa layaca n ifade eden fiimflek, mükelleflerin bu sayede iflletmelerinde yönetimsel birçok avantaj elde edece ini ve iflletmeleri üzerindeki hakimiyetlerini art raca n bildirdi. fiimflek, Bakanl k olarak e-fatura uygulamas n n her aflamas nda mükelleflere tam destek verdiklerini belirterek, "Bakanl k olarak a ustos ay içerisinde mükelleflere posta ve elektronik posta yoluyla bilgilendirme mektuplar gönderdik. Bu ay içinde de baflvuru sonras ndaki süreçlerle ilgili bilgilendirme mektuplar gönderece iz" diye konufltu. "Mükelleflerin soru ve sorunlar na h zl bir flekilde cevap veriliyor" Anl k güncellenen "www.efatura.gov.tr" internet adresinde, uygulamaya baflvuran mükelleflerin ihtiyaç duydu u her türlü bilgi, belge ve teknik dokümana yer verildi ini aktaran fiimflek, ayr ca e-posta adresi ile de mükelleflerin soru ve sorunlar na h zl bir flekilde cevap verildi ini sözlerine ekledi. (AA) 16 Eylül 2013 Merakla beklenen e-fatura sonuçlar fiimflek'in yüzünü güldürdü Maliye Bakan fiimflek: "e- fatura'ya 20 bin 459 mükellef baflvurdu Duyarl mükelleflerimize teflekkür ediyorum. Beklenen baflvuru sa land Maliyetler, e-fatura uygulamas ile büyük ölçüde azalacak" Küresel ekonominin liderleri stanbul'da bulufluyor STANBUL - Anadolu Ajans 'n n resmi iletiflim sponsoru oldu u stanbul Finans Zirvesi'nin (IFS) bu y lki konuflmac lar aras nda; ününü UniCredit Group, JP Morgan Chase ve Bankers Trust gibi dünya ekonomisine yön veren finans kurumlar ndaki görevlerinden alan Leonid S. Vindman, ngiliz MRL Corporation Yönetim Kurulu Baflkan Cornelia Meyer ve Çek Cumhuriyeti Merkez Bankas Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Kamil Janacek gibi küresel liderler yer alacak. Bu y l Eylül 2014 tarihlerinde Ceylan Intercontinental Oteli'nde dördüncüsü düzenlenecek olan stanbul Finans Zirvesi'ne say l günler kala, haz rl klar da son aflamaya geldi. "Kal c Büyümenin Finansman " temas n n ifllenece i stanbul Finans Zirvesi'ne bu y l konuflmac olarak kat lacak küresel ekonomi liderleri, küresel dünyan n gündemindeki konular, birçok spesifik bafll k alt nda irdeleyecek, ülke deneyimlerini, en iyi uygulamalar ve çözüm önerileriyle birlikte sunacaklar. - Geliflen pazarlarda, dünyan n 20 küresel düflünce liderinden biri stanbul Finans Zirvesi'nin "Finansal Merkezler; Canlanma veya Durgunluk" oturumunun konuflmac lar ndan olan ngiliz MRL Corporation Yönetim Kurulu Baflkan Cornelia Meyer, ba ms z enerji uzman, iflletme dan flman ve makro-ekonomist kimli iyle öne ç k yor. (AA)

13 16 Eylül 2013 D fl Haberler YARIN 13 ABD, Suriye ye sald r rsa, Rusya da ran a silah satacak fianghay dan Suriye ye d fl askeri müdahaleye izin yok MOSKOVA - K rg zistan n baflkenti Biflkek te fianghay flbirli i Örgütü (fi Ö) zirvesi bafllad. Zirvede konuflan Putin, Suriye de d fl askeri müdahalenin kabul edilemeyece ini söyledi ve kimyasal silahlar n uluslararas kontrole devrinin önemine dikkat çekti. Uluslararas toplumun dikkatlerinin Suriye ye yo unlaflt na de- inen Putin, Biz Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi nden yapt r m karar olmadan bu ülkeye d fl askeri müdahalenin kabul edilemez oldu unu düflünüyoruz. dedi. Son dönemde ortaya konan diplomatik çabalar öven Rus lider, Böylece askeri operasyon tehlikesi azalt ld. Suriye de kimyasal silahlar n denetimin ve devrini öngören inisiyatif burada önemli bir rol oynad. ifadelerini kulland. Suriye nin Kimyasal Silahlar n Yasaklanmas Örgütü ne baflvurusunu memnuniyetle karfl lad na de inen Putin, BM Suriye temsilcisi tam üyelik için baflvurduklar n aç klad. Suriye yönetiminin bu yöndeki giriflimini memnuniyetle karfl l yoruz. Bunun Suriye krizinin çözümünde önemli bir ad m olmas n ümit ediyoruz. Bu di er sürecin de yerine getirilece- i anlam na geliyor. fleklinde konufltu. ran n nükleer program ile ilgili de de erlendirmede bulunan Putin, Tahran n atom enerjisini kullanma hakk oldu unu belirtti. Rusya lideri, Biz ran n di er ülkelerle ayn haklara sahip oldu unu düflünüyoruz. Sivil amaçl nükleer zenginlefltirme programlar dahil olmak üzere ran da bar flç l amaçl atom enerjisini kullanma hakk na sahip. dedi. Rus liderin Tahran n nükleer program n n daha fleffaf olmas yönündeki giriflimleri de övdü. (CHA) Rusya parlamentosu alt kanad Duma Uluslararas liflkiler Komisyonu Baflkan Aleksey Puflkov, ABD nin Suriye ye askeri müdahalede bulunmas durumunda ran a daha fazla savunma silah satarak ve Afganistan da ABD ile iflbirli ini gözden geçirerek karfl l k vermesi gerekti ini söyledi. MOSKOVA - Rusya n n Suriye nin kimyasal silahlar n uluslararas kontrole devretmesi ile ilgili önerisinden sonuç al nmas durumunda Suriye de sorunun siyasi olarak çözüme kavuflaca n ifade eden Puflkov, ABD de savafl taraftarlar öne ç karsa, o zaman Rusya n n alternatif önlemler almas gerekiyor. Buna ran a savunmaya yönelik daha fazla silah sat lmas ve Afganistan da iflbirli- inin gözden geçirilmesi dahil edilebilir. uyar s nda bulundu. Puflkov a göre ABD durumu gerginlefltirir ve askeri senaryoyu tercih ederse, bu flekilde al - nacak tedbirler normal olabilir. ABD nin Suriye ye askeri bir müdahalede bulunmas n n bölgesel bir savafla yol açaca n savunan Puflkov, Bölgede böyle bir tehlike var. ran ve Lübnan savafla dahil olabilir. Irak ta mezhep savafl artabilir. ABD nin Ortado u da bulunan askeri ve siyasi yap lar de il, askeri üsleri ve siyasi misyonlar da tehdit alt nda olur. dedi. Puflkov bölgede tansiyonu yükseltmek için bir k s m provokasyonlar n yap labilece ini, henüz do rulanmayan bilgilere Suriyeli muhalif gruplar n srail e LEFKOfiA - K br s sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin KKTC Cumhurbaflkan Dervifl Ero lu ve Rum Yönetimi Baflkan Nikos Anastasiadis görüflmesiyle bafllayaca iddia edildi. Rum Politis gazetesi, Ekim ay nda bafllamas öngörülen çözüm müzakerelerinin, Birleflmifl Milletler (BM) Genel Kurulu na kat lacak olan Rum Yönetimi Baflkan Nikos Anastasiadis in New York tan dönüflünde, Ero lu yla yapaca görüflmeyle bafllayaca - n iddia etti. Gazete, Downer in dün akflam K br s Türk ve Rum taraf n n müzakerecileri Osman Ertu ve Andreas Mavroyannis le yemekte bir araya geldi- ini belirtirken müzakerelerin, iki taraf n müzakerecilerinin yeterli ön haz rl yapmalar n n akabinde bafllamas n n beklendi ini vurgulad. Ertu ve Mavroyannis in, Downer in adadan ayr lmas n n ard ndan da görüflmelere devam edeceklerini yazan gazete, dün akflamki yemekte BM Genel Sekreterinin kimyasal sald r planlad klar n da iddia etti. Kommersant gazetesinde yer alan haberde ise Rusya n n ran a Antey-2500 ve S-300 füze savunma sistemlerini verme karar ald belirtildi. K rg zistan n baflkenti Biflkek te 13 Eylül de yap lacak fianghay flbirli i Örgütü zirvesi çerçevesinde ran Cumhurbaflkan Hasan Ruhani ile görüflmeye haz rlanan Putin, Buflehir in ard ndan ran n ikinci nükleer santralinin inflas na yeflil fl k yakacak. Kremlin e yak n kaynaklar n verdi i bilgiye göre ran da Rus silah ihraç flirketi Rosoboronexport aleyhine açt 4 milyar dolarl k davay geri alacak. Rusya 2007 de imzalanan anlaflma çerçevesinde ran a 800 milyon dolar de erinde 5 adet S-300 füze savunma sistemi sat fl ile ilgili anlaflma imzalam flt. BM Güvenlik Konseyi nde ran a modern silah sat fl n n yasaklanmas yönündeki yapt - r m karar çerçevesinde dönemin Rusya Devlet Baflkan Dmitri Medvedev de sat fl iptal etmiflti. Bunun üzerine Tahran da Rus silah flirketi Rosoboronexport aleyhine Cenevre Tahkim Mahkemesi nde dava sürecini bafllatm flt. (CHA) K br s müzakereleri Ekim'de bafllayacak K br s Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim ve müzakerecilerin çal flma arkadafllar n n da haz r bulunduklar n belirtti. Gazete, Downer in ise bugün liderlerle ayr ayr görüflme yapaca n da belirtirken yar n ise D - fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu yla görüflmek üzere Ankara ya gidece- ini ifade etti. (CHA)

14 14 YARIN BM Suriye Araflt rma Komisyonu, katliam iddialar n do rulad CENEVRE - Birleflmifl Milletler (BM) Suriye de devam eden katliamlar ile ilgili ilk ba ms z raporunu yay nlad. Komisyon Suriye de en az sekiz katliam yap ld n tespit ettiklerini duyurdu. BM Uluslararas Ba ms z Suriye Araflt rma Komisyonu raporuna göre son bir buçuk y lda Esed rejimi veya destekçileri taraf ndan en az sekiz katliam yap ld n n tespit edildi ini bildirdi. Komisyon, "Bütün taraflar n iflledi i ihlaller, çat flman n yo unlu uyla beraber artmaktad r." yorumunda bulundu. Uluslararas alanda farkl müdahale seçeneklerinin konufluldu u bir ortamda yay nlanan raporda, savafl sona erdirmek için uluslararas alanda neyin yap laca kimyasal silah kullan l p kullan lmad na odaklansa da kay plar n ço unun konvansiyonel silah sald r lar ndan kaynakland vurguland. Komisyon üyeleri, silahlar kullananlar n yarg önünde hesap vermesi gerekti ine iflaret ederken, bu yöntemleri kullanan herkesin cayd r lmas gerekti ine iflaret etti. BM raporunda Suriye'de flu ana kadar on binlerce kiflinin hayat n kaybetti i belirtilirken, 6 milyon insan n evlerini terk etti ini aç klad. Geçen zamanda siyasi bir çözümün bulunamamas mevcut durumun ortaya ç kmas nda en büyük neden olarak gösterilirken, "Bütün taraflar n iflledi i ihlaller, çat flman n yo unlu uyla beraber artmaktad r." denildi. Son bir buçuk y l içerisinde Esed rejimi veya destekçileri taraf ndan en az sekiz, muhalif güçler taraf ndan ise bir katliam yap ld n n belirlendi i belirtilerek, dokuz katliam iddias n n ise araflt r laca bildirildi.(cha) Naz m Hikmet yeniden Rus okurla bulufltu Rusya n n baflkenti Moskova da düzenlenen Kitap Fuar nda Türk flairi Naz m Hikmet in Yaflamak Güzel fiey Be Kardeflim adl roman tan t ld. Tan t m, eseri Rusçaya çeviren Rusya n n ünlü Türkologlar ndan Apollinariya Avrutina yapt. St.Petersburg Üniversitesi fiarkiyat Fakültesi akademisyeni Doç. Dr. Avrutina, yazar Orhan Pamuk un eserlerinin Rusça çevirmeni olarak tan n yor. SARAYBOSNA - Bosna-Hersek'in bat s ndaki Priyedor beldesinde katledilen 600 insan n ak betini belirleyecek önemli bir bilgiye ulafl ld. Eski bir S rp askerin gösterdi i bir bölgede toplu mezar ortaya ç kar ld. D fl Haberler MOSKOVA - Uluslar aras turizm operatörü flirketi Anex in katk lar yla düzenlenen tan t mda Rus Türkolog, Naz m n hayat n n çile ve mücadelelerle dolu oldu unu belirtti. Yaklafl k 50 Rus okuyucunun kat ld etkinlikte konuflan Avrutina, Naz m yarg land, Sovyetler e kaçt. Ama burada da kolay olmad. O dönem Josef Stalin SSCB yönetiminin bafl ndayd. Bunlara ra men Naz m n eserleri Rusçaya çevrildi. Sovyet kufla Naz m n kim oldu unu gayet iyi biliyor. Ama günümüzde yeni neslin pek bilgisi yok. Amac m, flairin eserlerini yeniden yay nlatarak tan tmak. dedi. Cihan Haber Ajans 'na (Cihan) konuflan Avrutina, Bana göre, 20.yüz y lda Türk edebiyat n dünya kamuoyunda taçland ran yazar Naz m d r. 20.yüzy - l n sonlar ve günümüzde ise bunu Orhan Pamuk yapmakta. Tabii ki Naz m n yan s ra di er önemli Türk yazar ve flairler de dünya edebiyat na katk sa lad. Fakat dünya okuyucular - n n gözünde Naz m 20.yüzy l dünya edebiyat n n parlak isimlerinden biri. Rusya ile güzel iliflkilerine gelince ise bana göre bu, onun Komünist ideolojiyi taçland ran bir flair olmaktan ziyade Rus-Türk mentalite akrabal ve iki kültürün karfl l kl iliflkilerinin sembolü, bir kan t niteli inde. de- Eski S rp asker toplu mezar n yerini gösterdi 1992 y l nda ifllenen katliam n ard ndan Tomaflitsa bölgesine 900 cesedin getirildi i tahmin ediliyor. Bunlardan 300'ünün kal nt lar daha önce bulunmufl ve kimlik tespitleri yap lm flt. Yeni ortaya ç kar lan toplu 16 Eylül 2013 erlendirmede bulundu. Cihan a konuflan turizm flirketi Anex Genel Müdür Yard mc s Mehmet Fatih Savda, Bu eserin Rusça yay nlanmas, çevrilmesi ve tan t lmas na sponsor olduk. Amac m z Rus- Türk kültür iliflkilerine muazzam katk sa layan Naz m bir daha hat rlatmak. Fakat bu ifller kolay olmad, Naz m n çok eskiden yay nlanm fl eserlerini tekrar yay nlatmak için Rusya da baz kiflilere ulaflamad k. Ço u çevirmen vefat etmifl. Bu durumda Türkiye deki ilgili flah slarla ba lant ya geçtik. Uzun süren mücadelenin ard ndan ve de erli akademisyen Avrutina n n destekleriyle bu eseri yay nlatt k. fiimdi bu eserin tiyatro oyununu da organize edece- iz. Görüflmeler yap l - yor, St.Petersburg, Moskova, Nijni Novgorod ve baflka büyük kentlerde, ayr ca Türkiye de de sahnelenmesi planlan yor. fleklinde konufltu. (CHA) mezarda da yüzlerce kifliye ait kemiklerin bulunabilece i belirtiliyor. Kay p nsanlar Enstitüsü yetkilisi Muyo Begiç, ortaya ç kar lan yaklafl k yirmi metrekarelik alanda kemik parçalar n n tespit edildi ini belirtti Bosna'daki en büyük toplu mezarlardan birinin bu bölgede olabilece ini söyledi. Begiç, bu bölgenin toplu mezar olarak belirlendi ini ve ayn yere defalarca defin ifllemi yap ld n tahmin ettiklerini söyledi.(cha)

15 16 Eylül 2013 HABER MERKEZ Hollanda, Belçika, Portekiz ve Almanya n n proje orta olarak yer alaca etkinliklerde tarihi dokunun yan s ra sosyal yaflam n örnek teflkil etti i Beypazar evleri ve sosyal yaflam, projenin olmazsa olmaz olarak kabul edildi. Proje yetkilileri baflkan Özalp e proje hakk nda bilgi verdiler. Ankara Proje yetkilileri proje kapsam nda yurtd fl nda yap lacak olan tan t mlarda Beypazar evleri ve sosyal yaflam hakk nda görsel materyalleri kullanman n yan s ra, Beypazar na has lezzetleri de proje ortaklar na tatt racak olman n heyecan içerisinde olduklar n bildirdiler. Proje kapsam nda ülkemize gelecek olan ülke temsilcisi ö renci ve yetkililer gün boyunca düzenlenecek etkinlikler kapsam nda Beypazar n ziyaret edecekler.2013 YARIN Beypazar Evleri, sosyal yaflam ve yemekleri yurtd fl nda tan t lacak Avrupa Birli i Hayat Boyu Ö renme projesi kapsam nda Avrupan n kap s n çalmak bafll alt nda 6 ülke ve Türkiye nin kat l m ile gerçekleflecek olan bir etkinlik için Yenikent lksan Ortaokulu yetkilileri Beypazar Belediye Baflkan M.Cengiz Özalp i makam nda ziyaret etti. HABER MERKEZ Ankara- CHP'de Çankaya Belediye Baflkanl için aday aday bereketi yafland. Çankaya da 29 aday aday n n belediye baflkanl için CHP'ye baflvuruda bulunmas üzerine en ilginç yorumlardan biri mevcut Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k'tan geldi. Çankaya'daki aday bollu unu "normal" bulan Tan k, Çankaya'y "Varl kl ve flampiyon adayl torba kanunla tescil edilmifl bir belediye olarak görüyorlar" dedi. Tan k, "Sorunlar n aflm fl, kasas dolu, flampiyonlu un en kuvvetli adaylar aras nda olan bir futbol tak m n n nas l taliplisi çok olursa, elbette böyle bir yerin taliplileri de çok olur" de erlendirmesinde bulundu. Geçen 4 y l aflk n sürede Çankaya'n n gerçekleflen gelir bütçesinin iki kat büyüdü üne, borçlar n n azald na ve gayrimenkul varl - n n 3 kat artt na iflaret eden Tan k, gerek yeflil alan, gerek temizlik, gerekse sosyal projeler alan nda çok önemli ifllerin yap ld n, kald r m ve asfalt çal flmalar n n tüm ilçeyi kapsad n vurgulad. Bu dönemin ard ndan CHP'nin Çankaya'daki favorili i tart fl lmaz hale gelmifltir diyen Tan k, "Adayl a olan yo un ilgi CHP'nin Çankaya'da oy patlamas yaflayaca n n da iflareti kabul edilmelidir" dedi. Tan k "Geçti imiz dönem 15 Kas m ay nda bafllayacak olan etkinlikler, 2015 May s ay nda sona erecek. Tan k: "Hem varl kl olur, hem de flampiyonlu a oynarsan talibin çok olur" AKP'nin Çankaya'y alma konusunda az da olsa bir umudu vard. Çankaya Belediyesi bu dönem yaralar n sard gibi ekonomik, icrai ve etik alanlarda itibar tart fl lmayan bir konuma kavuflmufltur. Öyle ki, AKP art k Çankaya'y almam z olanaks z, bari Yenimahalle'yi yeniden alal m yaklafl m yla sol oylar n yo un oldu u Çayyolu bölgesini Yenimahalle'den al p Çankaya'ya ba lam flt r. Bizim dönemimizde Çankaya AKP'nin CHP üstünlü ünü bafltan kabul etti i bir kale haline gelmifltir" de- erlendirmesinde bulundu. Sorunlar n aflm fl ve zenginleflmifl bir Çankaya'da CHP belediye baflkanl adayl için çok say da aday aday ç kmas n "normal" karfl lad n belirten baflkan Tan k, "Çankaya art k hem varl kl hem de flampiyonlu u tescilli bir ilçedir. Do al olarak talibi de çok olacakt r" dedi.

16 16 YARIN Ankara HABER MERKEZ Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi nden minik dahilerle bir araya geldi. Ö rencilerin mental aritmetik tekni iyle yapt flovu dikkatle izleyen Yaflar, ö rencileri tebrik etti. Bat kent Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi Müdürü Behçet Karabulut, Dünya Haf za Vakf Matematik Olimpiyatlar Türkiye birincisi Elif Miray Demir, Türkiye dördüncüsü Aycan Do an, e itmenler ve di er minik dahi ö rencilerle birlikte Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar makam nda ziyaret etti. Ziyarette Yenimahalleli minik dahilerle yak ndan ilgilenen ve onlarla sohbet eden Baflkan Yaflar, Yenimahalle de e itimin kalitesini artt rmak için büyük u rafllar verdiklerini HABER MERKEZ Mamak Belediyesi taraf ndan düzenlenen Bas n Futbol Turnuvas için ilk ad m fikstür çekilifli ile at ld. Ankara daki bas n kurulufllar n n oluflturduklar tak mlar n kaptanlar önünde yap lan çekiliflle bugün ilk düdükle bafllayacak olan müsabakalara kat lan tak mlar n gruplar belli oldu. Baflkentte görev yapan bas n mensuplar n n birincilik kupas n kald rabilmek için mücadele edece i turnuvan n ilk kuras n Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül çekti. Bas n mensuplar n n yo un bir tempo içinde çal flt klar na dikkat çeken Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Haber peflinde kofltururken bas n mensubu arkadafllar - anlatt. E itime yap lan yat r m n gelece e yap ld n n alt n çizen Yaflar, Yenimahalle de böylesine baflar l çocuklar n yetiflmesinden büyük mutluluk duydum. Çocuklar - m z gelece e daha iyi haz rlamak için okullar m za, ö rencilerimize her zaman destek vermeye devam edece iz dedi. Bat kent Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi Müdürü Behçet Karabulut ise merkezleri hakk nda 16 Eylül 2013 Dahi çocuklardan Fethi Yaflar a ziyaret Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi nden minik dahilerle bir araya geldi. m z spora ve kendilerine vakit ay rmaya zaman bulam yorlar. Bu turnuva ile stres atabileceklerini ve bir arada vakit geçirerek dostluklar n pekifltireceklerini düflünüyorum. Hak eden kazans n diye konufltu. Turnuvaya 20 bas n kuruluflu kendi aralar nda tak m kurarak kat ld. Mamak Belediyesi Türközü Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi nde yap lacak olan karfl laflmalar 5 grupta gerçekleflecek. 5 grupta 4 er tak m mücadele edecek. Gruplarda ilk üç s ray alan tak mlar ve en iyi 4. olan tak m bir üst tura ç kacak. Müsabakalar 2 inci turda tek maç eleme sistemiyle devam edecek ve 2. turun ard ndan turnuva çeyrek final yar finalle devam edecek. Mamak Belediyesi bas n futbol Baflkan Yaflar a bilgiler vererek ö rencilerinin 2016 y l nda Las Vegas ta düzenlenecek Dünya Mental Matematik fiampiyonas na haz rland klar n söyledi. Karabulut, ziyarette e itime ve ö retime verdi i desteklerden dolay Baflkan Yaflar a teflekkür etti. Ziyaret çerçevesinde daha sonra ö renciler, Yaflar a mini bir flov yapmay da ihmal etmedi. Minik dahiler, bilgisayar ekran nda pefl pefle akan say lar mental aritmetik tekni- i ile k sa bir sürede toplayarak Yaflar dan alk fl ald. Ziyaretin sonunda Baflkan Yaflar, ö rencilere yapboz hediye ederken Mega Aritmetik Dahi Çocuk Merkezi Müdürü Karabulut ise Baflkan Yaflar a Dünya Haf za fiampiyonu Melik Safi Duyar n kitab n ve largo setini arma an etti. Mamak ta heyecan bafll yor turnuvas na kat lan tak m oyuncular Türközü Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi nin imkanlar ndan da ücretsiz yararlanabilecek. Tak m listesine yaz larak turnuvaya kat lan bas n mensuplar, maçlardan sonra yorgunlu unu havuzda yüzerek ve serinleyerek atacak. Gruplar 1 grup - ATV, Kanal A, Habertürk Gazetesi, Skytürk grup - Kanal D, Kanal 7, Yeniakit Gazetesi, Show TV 3 grup - Milliyet Gazetesi, Habertürk TV, Kanal B, Sabah Gazetesi 4 grup - HA, CHA, Hürriyet Gazetesi, Bugün Gazetesi 5 grup - Fox TV, Star Gazetesi, TRT, Zaman Gazetesi

17 16 Eylül 2013 Ankara YARIN Gösteriler nefes kesecek 10. Göller, Andezit ve Sevgi Çiçe i Gölbafl fienli i nde Mogan Gölündeki model tekne ve deniz uçaklar gökyüzünde dans gösterileri gerçeklefltirecek. 10. Göller, Andezit ve Sevgi Çiçe i Gölbafl fienli- i nde Mogan Gölündeki model tekne ve deniz uçaklar gökyüzünde dans gösterileri gerçeklefltirecek. fienlikte model araba gösterileri ve yar fllar da düzenlenecek. 10. Göller, Andezit ve Sevgi Çiçe i Gölbafl fienli i kapsam nda gerçeklefltirilecek olan gösteriler, flenli in ikinci günü olan 21 Eylül 2013 Cumartesi günü yap - lacak. Model tekne ve deniz uçaklar n n gökyüzündeki dans gösterileri Atatürk Sahil Park Mogan Aile Çay Bahçesi önünde saat ile aras nda olacak. zleyenlere heyecanl anlar yaflatacak model araba gösterileri ve yar fllar ise Atatürk Sahil Park Küçük Sahne önünde yap lacak. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, bu y l 210. su düzenlenecek flenliklerin kusursuz bir flekilde düzenlenmesi için seferber olduklar n belirtti. 17 Akgül sosyal medyada vatandafl dinliyor Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, kullan m oldukça yayg nlaflan sosyal medyada vatandafllar dinliyor. Sosyal medyay etkin biçimde kullanan Akgül, twitter.com/mesutakgul06 ve facebook adresinden vatandafllarla birebir iletiflim kurarak paylafl mlarda bulunuyor. Hem kurumsal hem de kiflisel olarak sosyal medyada yer ald klar n kaydeden Akgül, Vatandafllar m z, sosyal medya arac l yla bize her konuda ulaflabilirler. Halk m zdan gelen istek ve düflüncelere önem veriyoruz. Vatandafllar m zdan gelen talep ve düflüncelerle hizmetlerimize yön veriyoruz dedi.akgül, sosyal medyan n vatandafllar n beklentilerini karfl lamak ve birebir iletiflime geçme anlam nda önemli oldu unu vurgulad. Elmada l lardan do algaz aboneli ine yo un ilgi Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin in, Baflkent Do algaz A.fi. ile yapm fl oldu u görüflmeler sonucunda, lçe halk n n do- algaz aboneliklerinde kolayl k sa lamak amac yla kurdu u merkezde abonelik ifllemleri sürüyor. Elmada Do algaz Abonelik Merkezi nden al nan bilgilere göre metre politen,17 km çelik ana hat,25 km servis hatl politen ile adet servis hatt çekilmesi sonucunda, Elmada da do algaz kullan m gün geçtikçe artarak, 2013 y l A ustos ay itibari ile abonelik ifllemlerini yapt - ran vatandafl do algaz kullanmaya bafllad. Abonelik ifllemleri yapt racak olan ev sahiplerinin Belediye hizmet binas nda bulunan do algaz abonelik merkezine, tapu, kimlik fotokopisi ve onayl do algaz proje numaras ile müracaat etmeleri gerekirken, kirac lar n ise kira sözleflmesi, kimlik fotokopisi ve onayl do algaz proje numaralar ile müracaat ederek abonelik ifllerini yapt rabilecekleri bildirildi. lçede do algaz servis hatt çekilen ve tesisat projeleri onaylanan vatandafllar n, Ankara ya kadar gitmelerine gerek kalmadan, s ra beklemeden do algaz abonesi olabildiklerini belirten Baflkan fiahin; "Biz Belediye Baflkanlar olarak; hem insani, hem idari noktada yap c tav r ve davran flla, diyalogla hizmetin gelmesini sa lar z, eylemlere göre, flikâyetlere göre ifl yapmay z, lçemize hizmetleri getirirken Halk m z n ihtiyaç ve gereklilik analizini yaparak planlar yapt r p, zaman gelince de uygulamaya koyar z. Belediyecilik ve flehircilik anlay fl - m z, hiç kimseden bir talep gelmese dahi, do ru hizmetlerin, do ru yat r mlar n, do ru altyap - lar n ve makul flehircili in gereklerini yerine getiririz. Halk m z, insanlar m z en güzel hizmetlere lay kt r, biz onlara lay k olduklar hizmeti sunabilmenin mutlulu unu yafl yoruz." dedi. Baflkan fiahin; lçemize yap - lan hizmetlerde, yapt m z çal flmalarda, bizlere destek veren bütün kurum ve kurulufllara teflekkür ediyorum. dedi.

18 18 YARIN ANKARA - lk hac kafilesinin hareketi öncesinde, Esenbo a Havaliman 'nda düzenlenen tören, Kur'an- Kerim tilavetiyle bafllad. Törende konuflan Diyanet flleri Baflkan Yard mc s Ekrem Kelefl, hac yolculu unun s radan bir yolculuk olmad n vurgulayarak, bu yolculu un, Allah' n misafiri olarak ve Allah' n Resulü'ne yap lan bir yolculuk oldu unu söyledi. Kelefl, "Dolay s yla bu yolculu a ç kan insanlar, s radan yolculuklarda oldu u gibi, turistik bir seyahatte oldu u gibi s radan yolcular de il. Bu yolculu a ç kan insanlar, Allah Resulü'nün ifadeleri ile gidip gelinceye kadar meleklerin kanatlar üzerinde gidip gelmektedirler" dedi.ekrem Kelefl, "Kutlu yolun yolcular, Allah Resulü'ne yolculuk yapmaktad rlar, slam tarihine bir yolculuk yapmaktad rlar. Kalplerinin derinliklerine do ru bir yolculuk yaparak, bu yolculu u hayatlar n n milad na dönüfltürmektedirler" ifadesini kulland. slam dünyas n n muhtelif yerlerinde Müslümanlar n ac lar çektiklerini kaydeden Kelefl, flöyle konufltu: 16 Eylül 2013 Genel Baflbakan Erdo an, 14 flehir hastanesi ve 79 hastanenin inflas na start verdi. SA LIKTA DEV HAMLE Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "Bugün imzalanan Kamu-Özel Sektör flbirli iyle Gerçeklefltirilecek fiehir Hastaneleri Projeleri, sa l k alan ndaki reformlar m z n yeni ve çok önemli bir safhas n oluflturuyor. nflallah bu projeleri en k sa sürede tamamlayarak, hem vatandafllar m z, hem sa l k çal flanlar m z memnun edecek bir hizmeti hayata geçirmifl olaca z" dedi. STANBUL - Erdo an, Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Sa l k Bakanl Kamu-Özel flbirli iyle Gerçeklefltirilecek Hastaneler Projesi"nin tan t m ve imza töreninde yapt konuflmada, gençlerin, geçmiflte sa l k alan nda yaflanan s k nt lardan haberdar olmad n belirterek, flunlar kaydetti: "Bugünün gençleri de bu ülkede 11 y l öncesine kadar nas l bir manzara vard, neler yaflan yordu, vatandafl neler çekiyordu, tabii ki bunu görmediler. Bunu görmedikleri için ne yaz k ki baz gösterilerin içerisinde baz art niyetli olan kifliler ne yaz k ki onlar kullan yorlar. Bugünün gençleri, SSK hastanesi nedir, Ba -Kur hastanesi nedir, Emekli Sand hastanesi nedir, üniversite hastanesi nedir, bunu bilmiyorlar. Her bakanl n bir hastanesi vard. 11 y l önce gelir gelmez biz ne dedik, 'Biz bu hastaneleri birlefltirece iz' dedik. O zaman bugünün 20 yafl ndaki genci 9 yafl ndayd. Bize ne dediler, 'Yapamazs n z, böyle bir fleyi gerçeklefltiremezsiniz'. Niye? 'SSK bizim hastanemiz'. Kimin hastanesi? ' flçilerin hastanesi'. 'Kardeflim yapar z'. Onlar srar ettiler, 'yapamazs - n z' diye. Bak flimdi kanunu ç kar yoruz, yapaca z göreceksiniz." Sa l k alan nda gerçeklefltirilen projeler sayesinde halk n her kesiminin eflit flartlarda sa l k hizmeti almaya bafllad - n anlatan Erdo an, "Köydeki hayvanc l kla u raflan çoban kardeflim, o da gelecek o hastanede, milyarder veya trilyoner ne derseniz deyin ad n, onunla yan yana orada kalp ameliyat n olabilecek. Ko ufl sistemi hastanelerden tekli hastanelere geçtik. Bugün Hakkari'nin merkezinde Yüksekova's nda gidin 150'fler yatakl hastaneler görürsünüz. Bunlar biz yapt k. Niye bizden öncekiler yapmad lar? Orada bizim bir tane bile milletvekilimiz yok. Ama biz orada bizim milletvekilimiz var m, yok mu ona bakm yoruz. Orada benim insan m var, bana oy verse de vermese de benim insan m var" diye konufltu. Oradaki hastanelerin aç l fl na kat lmamalar için vatandafllar n tehdit edildi ini aktaran Erdo an, buna ra men "Yolculu unuzda kendiniz için, aile efrad n z için, çocuklar n z için, komflular n z için, memleketiniz için, Müslümanlar için dua ederken, bu ac lar çeken, bu zd raplar yaflayan Müslüman kardefllerimizin de bir an önce bu zd - raplardan kurtulmas, müminlerin can güvenli ine, mal güvenli ine, rz ve namus güvenli ine kavuflmalar için de lütfen dua ediniz. Çünkü sizler dualar n asla geri çevrilmedi i bir makama gidiyorsunuz." Diyanet flleri Baflkanl n n, hac ibadetinin eksiksiz bir flekilde yerine getirilebilmesi için gereken bütün haz rl klar yapt n dile getiren Kelefl, geniflletme çal flmalar nedeniyle bütün slam dünyas ndan yüzde 20 oran nda bir azaltma yap ld n anlatt. aç l fllar n gerçeklefltirildi ini söyledi. Baflbakan Erdo an, millete sevdal olduklar n dile getirerek, yeniliklere kapal olanlar n bir gün bunu anlayacaklar n kaydetti. Baflbakan Erdo an, bugünün gençlerinin, SSK'l olman n, bu Türkiye'de adeta zenci olmak anlam na geldi ini, en altta olmak anlam na geldi ini, hastane ve eczane kap lar nda sürünmek anlam na geldi ini bilmedi ine vurgu yaparak, "Bu ülkede biz y llarca zenci Türk muamelesi gördük. Bununla da iftihar ettik, 'evet, biz zenci Türk'üz' dedik. Biz bundan gocunmad k, vars n onlar beyaz Türk olmakla övünsünler. Biz, beyaz ve zenci anlay fl na karfl ç - kan bir zihniyetin mensuplar y z. Amerika zenci-beyaz ayr m yapt zaman biz yine 'asla, zenci-beyaz ayr m n lanetliyoruz. Aslolan siyah veya beyaz olmak de il, aslolan insan olmakt r' diyoruz" de erlendirmelerinde bulundu. Erdo an, insan, yarat lm fllar n en flereflisi sayan bir zihniyetin mensuplar olduklar n anlatarak, yarat lan da yaradandan ötürü sevdiklerini tekrarlad. (AA) Kutsal topraklara yolculuk bafllad 2013 y l hac ibadeti için kutsal topraklara giden 350 kiflilik ilk kafile dualarla u urland. Bunun sonucunda Türkiye'den giden hac adaylar n n say s nda da yüzde 20 oran nda azaltmaya gittiklerini hat rlatan Kelefl, "O kardefllerimizi inflallah önümüzdeki seneye kuras z olarak hacca götürece iz. Dolay s yla o kardefllerimiz de üzülmesinler" dedi. Suudi Arabistan' n Ankara Büyükelçisi Adel Siraj Merdad ise Mekke ve Medine'deki dev geniflletme projelerinin, hac adaylar n ve onlar n Mescid-i Nebevi'yi ziyaretlerini kapsayacak flekilde tasarland n belirterek, hac ibadetinin kolayl kla yerine getirilebilmesi ve hac adaylar n n rahatlar n n sa lanmas için Suudi Arabistan' n idari ve lojistik bak mdan bütün haz rl klar n tamamlad n vurgulad. (AA)

19 16 Eylül 2013 E itim Yeni e itim y l öncesi sokak sat c lar na operasyon ADANA - Uyuflturucu sat c lar na yönelik 300 polisin kat l m yla düzenlenen helikopter destekli operasyonda 17 kifli gözalt na al nd. Al nan bilgiye göre, Emniyet Müdürlü ü Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) fiubesi ekipleri, merkez Yüre ir ilçesine ba l Kiremithane, fiehit Erkut Akbay ve Çaml bel mahallelerinde sokak sat c lar na yönelik 24 adrese efl zamanl operasyon düzenledi. Operasyona asayifl, çevik kuvvet, özel harekat ve terörle mücadele flubelerinden 300 polis kat ld. Polis helikopterinin de havadan destek verdi i operasyonda R.S, C.K, R.D, Y.B, M.D, A.D, Y.Y, D.Ö, C.D, M.S, S.S, H.C, M.Y, E.A, F.O. ve G.Ç gözalt na al nd. Aranan E.D isimli bir flüphelinin ise askerde oldu u belirlendi. fiüphelilerden E.D ba l oldu u askeri birlikten, E.A, F.O. ve G.Ç ise emniyet müdürlü ünden sevk edildi i nöbetçi mahkemece tutukland. günü okullar n aç lacak olmas nedeniyle ö rencilerin uyuflturucu maddeyle tan flmas n n önlenmesi ve sokaklar n "torbac " olarak tabir edilen sat c lardan ar nd r lmas amac yla yap ld ö renilen operasyonda 70 gram esrar ile 127 adet extacy hap ele geçirildi. Operasyona iliflkin polis kameras na yans yan görüntülerde, özel harekat ekibinin bir evin kap s n n koç boynuzu ile k rarak içeriye girmesi, sivil polislerin evlerde köpeklerle arama yapmas ve evlerde ele geçirilen uyuflturucu maddeler yer ald. Emniyet müdürlü ünden yap lan yaz l aç klamada ise flu ifadelere yer verildi: "Ülkemiz ekonomisini olumsuz etkileyen, toplumda ahlaki, sosyal ve mali çöküntülere neden olan, toplumun ve bireylerin sa l n do rudan etkileyen, devlete ve kurumlar na olan güveni sarsan kaçakç l k suçlar ile ilgili emniyet müdürlü ümüzce, uyuflturucu madde üreten, satan, arac l k eden, nakleden, uyuflturucu madde kullan lmas n kolaylaflt ran, gençleri uyuflturucu maddeye al flt ran uyuflturucu flebekeleri ve gruplar na yönelik olarak tüm birimlerimizce topyekün bir çal flma yürütülmektedir. Vali Hüseyin Avni Cofl ve l Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan' n katk lar, Adana halk n n büyük deste iyle emniyet teflkilat m z, zehir tacirlerine yönelik kararl mücadelesini artt rarak devam ettirecektir." YARIN TOK okullar n n say s bini aflt ANKARA - Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl n n (TOK ) e itim ve ö retim altyap s n güçlendirmek için projelendirdi i okullar n say s bini aflt. TOK, infla etti i 21 bin 24 derslikli 935 okulu Milli E itim Bakanl n n hizmetine sunarken, Batman, Ordu, Konya, Bingöl, Artvin, Hakkari, Adana, Edirne ve I d r'da infla edilecek okullar da ihale aflamas na getirildi. 77 okul, ihale, proje ve planlama aflamas nda bulunuyor. TOK yetkililerinden al nan bilgiye göre, dare, ülke genelinde nitelikli konut ihtiyac na yönelik çal flmalara paralel olarak kamu hizmetlerinin altyap s n n gelifltirilmesi yönünde uygulamalar n da sürdürüyor. dare, Milli E itim Bakanl ile yapt protokoller ya da infla etti i konut uygulamalar kapsam nda okul ihalelerini gerçeklefltirerek, e itimin altyap s n güçlendiriyor. Ayr ca üniversitelerle imzalanan protokoller çerçevesinde modern kampüsler yapan TOK, Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu iflbirli iyle befl y ld zl yurtlar infla ediyor. TOK 'nin 2002 y l n n sonunda göreve gelen 58. Hükümet ile 59, 60 ve 61. hükümetler döneminde infla etti i okul say s 935'i buldu. Okullardan 417'si Milli E itim Bakanl ile gerçeklefltirilen protokol kapsam nda, 518'i de dare uygulamas olarak yap ld. MEB protokolü kapsam nda 24 okul projelendirme aflamas na getirilirken, 44 okulun planlama çal flmalar devam ediyor. TOK, 9 okulu da ihale aflamas na getirdi. Gelecek günlerde ihaleleri gerçeklefltirilecek okullar n inflaatlar na en k sa sürede bafllanacak. hale aflamas ndaki okullar n listesi ve ihale tarihleri flöyle: "Batman merkez 32 derslikli ilkö retim okulu 12 Eylül, Ordu merkez 19 Yenimahalle 24 derslikli sa l k meslek lisesi 12 Eylül, Konya Karap nar Zafer Mahallesi 16 derslikli Anadolu ö retmen lisesi 16 Eylül, Bingöl Adakl 16 derslikli Anadolu lisesi 17 Eylül, Artvin fiavflat Yeniköy mevkisi 16 derslikli Anadolu ö retmen lisesi 18 Eylül, Hakkari merkez Kiran Mahallesi 20 derslikli ticaret meslek lisesi 19 Eylül, Adana Yüre ir Karfl yaka Mahallesi 24 derslikli endüstri meslek lisesi 7 Ekim, Edirne Keflan Afla Zaferiye Mahallesi 24 derslikli endüstri meslek lisesi 8 Ekim ve I d r merkez Baharl Mahallesi 24 derslikli sa l k meslek lisesi 10 Ekim." TOK, ö rencilerin sosyal ihtiyaçlar n n karfl lanabilmesi amac yla kütüphane, spor salonu, yurt ve pansiyon gibi donat lar n yap m n da sürdürüyor. dare bu kapsamda 960 spor salonu, 48 bin 28 kapasiteli 139 yurt ve pansiyon ile 41 kütüphane infla etti. (AA)

20 20 YARIN Kültür Sanat 16 Eylül bin 300 y ll k tap nak restore ediliyor Ayvac k ilçesinin Gülp nar beldesindeki 2 bin 300 y l k Apollon Smintheus Tap na 'nda, restorasyon çal flmas bafllat ld. ÇANAKKALE - Kaz ekibinden Ondokuz May s Üniversitesi (OMÜ) Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Davut Kaplan, AA muhabirine yapt aç klamada, 1980 y l ndan bu yana Prof. Dr. Coflkun Özgünel baflkanl nda kaz çal flmalar süren kutsal alandaki tap na n ön cephe temel güçlendirme ve üst yap restorasyon çal flmalar na baflland n söyledi. Tap na n restorasyonuna bafllamadan önce çevre düzenlemesini gerçeklefltirdiklerini dile getiren Kaplan, "Türkiye'de ilk kez bir kaz alan nda çevre düzenlemesi olarak çimlendirme yap ld. Bundaki amac m z, ziyaretçilerin güvenli ini sa lamak, temiz bir ortam ve alanda restorasyon gerçeklefltirmek" dedi. Kaplan, çevreye rahats zl k vermeden yapt klar tüm restorasyon ve kaz çal flmalar n, ziyaretçilerin yak ndan görmesiyle her zaman ki gibi halkla bütünlefltiklerini ifade ederek, "Bunu baflard k ve kutsal alan ziyarete gelenleri yeflil bir alanla karfl lad k. Bunu baflard m z için mutluyuz kaz sezonunda üst yap çal flmalar na bafllay p tap - na n ön cephesini ço unlu u özgün malzemeyle olmak üzere aya a kald rmak istiyoruz" diye konufltu. Tap na n cephesinde 1990 y l nda yap lan restorasyona ek olarak tüm ön cephenin aya a kald r lmas için iki aflamal çal flma gerçeklefltirildi ini anlatan Kaplan, flu bilgileri verdi: "Çal flman n birinci aflamas nda temel güçlendirme ve statik çal flmalara ek olarak imitasyon basamaklar n dökümünü yapt k. mitasyon malzeme sadece alt yap da kullan ld. Çünkü alt yap ya ve basamaklara ait özgün malzeme elimizde mevcut de il. Uygulaman n yap ld alanda tap nak yap s n n tüf temelleri tahrip oldu undan restorasyon cephesi olarak yine ön cephe tercih edildi. Ard ndan özgün hali korunmam fl andezit basamaklar n imitasyonu gerçeklefltirildi. Bu sezon gerçeklefltirilen temel güçlendirme çal flmalar n n ard ndan, 2014 y l nda yap lacak sütun kaideleri, tamburlar ve bafll klar için çal flmalar da tamamland." Kaplan, tap na n üst yap s n n ise özgün malzemeyle tamamlanaca na iflaret ederek, flunlar kaydetti: "Coflkun hocam z n 35 y l boyunca kaz p ç kard tüm mermer kaideleri, özgün yerlerine konacak flekilde haz rlad k. Elde olmayan bafll klar için ise özgün örneklere dayan larak yap lan üst yap mimari restorasyon projesi do rultusunda negatif kal p haz rland ve 2014 y l için haz r hale getirildi. Önümüzdeki kaz sezonunda ziyaretçiler daha görsel bir tap nakla karfl laflacak." Tap nak, eski ad yla Külahl olarak bilinen Ayvac k ilçesine ba l Gülp nar beldesinin kuzeybat s ile kuzeydo usu aras nda kalan vadinin bafllang ç eteklerinde, Bahçeleriçi mevkisinde yer al yor. Troas bölgesinde bugün için tek örnek oldu u belirtilen tap nakta Helenistik Ça Anadolu mimarl na imzas n atan mimar Hermogenes'in uygulad pseudodipteros (yalanc iki s ral sütun) plan tasar m kullan lm fl, ön ve arka cephelerinde 8, uzun kenarlar nda ise 14'er sütun dizisi bulunuyor. Smintheion Antik Kenti'nde bulunan tap nakta mermer bloklarla döflenen kutsal alanda pronaos (kutsal ön oda), naos (kutsal oda) ve opisthodomos (arka oda) olmak üzere 3 oda, naosta Paroslu heykelt rafl Skopas' n yapt ve 110 santimetrelik bacak parças bulunan, tanr Apollon'un heykeli yer al yor. Kaynaklarda, ünlü co rafyac ve seyyah Strabon'un 2 bin y l önce yazd ''Geographica'' adl kitapta, kenti Yunanistan'dan gelen onlar kuflatt zaman, gece topraktan çok miktarda tarla faresinin ç karak askerlerin silah ve teçhizatlar n n deri k s mlar n kemirip kopard klar ve bu yüzden kenti kuflatan onlar n savafl kaybetti ini yazd ve Lekton halk n n minnet göstergesi olarak bu tap na infla etmifl olabilece- i belirtiliyor. Bölgede ilk kaz lar n 1866 y l nda bafllat ld, ara verildikten sonra 1984 y l nda yeniden bafllanan kaz ve restorasyon çal flmalar n n sürdürüldü ü kaydediliyor. (AA)

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı