GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Kutsal topraklara yolculuk bafllad HABER 18 DE 16 EYLÜL 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Baflkan Akgül den birebir iletiflim... HABER 17 DE Mogan da gösteriler nefes kesecek 2013 y l hac ibadeti için kutsal topraklara giden 350 kiflilik ilk kafile dualarla u urland. lk hac kafilesinin hareketi öncesinde, Esenbo a Havaliman 'nda düzenlenen tören, Kur'an- Kerim tilavetiyle bafllad. HABER 17 DE Baflbakan Erdo an, 14 flehir hastanesi ve 79 hastanenin inflaas na start verdi SA LIKTA dev hamle Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Sa l k Bakanl Kamu Özel flbirli i fiehir Hastaneleri'nin tan t m program ve imza töreninde yapt konuflmada, "Burada bugün 14 flehir hastanesinin, yani 24 bin 407 hasta yata kapasiteli 79 hastane ve bir halk sa l kurumumuzun inflas na ayn anda start veriyoruz. Bu 14 ilimizde kurulacak hastaneler, sadece bu flehirlerimize de il, çevrelerindeki di er hastanelere de hizmet verecek" dedi. Kentsel dönüflümde oldu u gibi sa l kta da yeni ve tarihi bir dönüflümü gerçeklefltirdiklerini vurgulayan Erdo an, "Bizlere ilkleri yapmak yarafl r. Biz bugüne kadar hep ilklerleydik. Çünkü AK Parti, iktidar olarak da hep ilklerin temsilcisi olmufltur. flte bu sebeple Türkiye'de sa l k hizmeti anlay fl n de ifltiriyoruz. Hastane kavram na art k yeni bir boyut kazand r yoruz" dedi. HABER 18 DE DAH ÇOCUKLAR BAfiKAN YAfiAR I Z YARET ETT Haberi 15 de BAfiKAN TANIK: HALKIMIZIN H ZMET NDEY Z Haberi 16 da TOK OKULLARININ SAYISI B N AfiTI Haberi 19 da

2 2 YARIN Sinema Rambo dan Türk ekibine özel ilgi 16 Eylül 2013 ANKARA - Türk motosiklet tasar mc s Tarhan Telli, "Cehennem Melekleri-3" filminde baflrol oyuncular taraf ndan kullan lacak motorlar yaparak film ekibine teslim etti ini belirterek, "Bir Türk markas olarak inan lmaz bir fleyi baflard k. Hollywood stüdyolar nda, dünyaca ünlü starlar, kendi üretti imiz Türk motorlar kulland ve bize hayran kald. Bu, Türkiye tarihinde ilk defa olan bir fley ve art k bir Türk markas dünya platformunda" dedi. Telli, AA muhabirine yapt aç klamada, Sofya'ya motorlar teslim etmeye gitti inde filmin ünlü y ld zlar Sylvester Stallone, Jason Statham, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger, Nicolas Cage, Jackie Chan ve Wesley Snipes ile tan flt n, aralar ndaki iletiflimin çok iyi bir flekilde geliflti ini söyledi. Sette oyuncular n kendilerine çok samimi davrand klar n anlatan Telli, "Sylvester Stallone'nin kendisi, filmin ve ekibin beyni. Stallone, bize çok yak n davrand. Kendisiyle çok samimi bir iletiflim kurduk. Ekip, daha evvelden de yapt m z ifli takip ediyor ve bizi biliyormufl. Biz de yapt m z iflin bilindi ini orada daha fazla anlad k" diye konufltu. Telli, film ekibinin, tasarlad klar motorlar çok be endiklerini ifade ederek, "Stallone, motorlar gördü ünde çok be endi. Bu kadar n beklemediklerini bize söylediler. (AA) Madonna dan Obama ya tepki DIfi HABERLER - Dünyaca ünlü flark c Madonna, Facebook'tan savafl karfl t mesaj paylaflt. Azelia Banks ise müdahale gerçekleflirse Obama'n n son siyahi baflkan olaca n ifade etti. ABD li flark c Madonna, olas Suriye müdahalesine karfl sosyal medyadan tepki gösterdi. Ünlü flark c Facebook sayfas ndan ABD insanl k u runa Suriye den uzak dur mesaj n paylaflt. ABD Baflkan Obama n n en önemli destekçileri aras nda olan Madonna n n tepkisi hayranlar n flafl rtt. Madonna, daha önce de Bush yönetimini Saddam Hüseyin e benzetmiflti. Suriye müdahalesine karfl tepki gösteren tek sanatç Madonna de il. 22 yafl ndaki flark c Azelia Banks, Twitter dan sert dille ABD hükümetini elefltirdi. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 16 Eylül 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 10 Zilkade 3 Eylül Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Hayali taksi plakas ile 900 vatandafl doland rd Eyüp'te "hayali" taksi plakas satan bir otomotiv firmas n n sahibi, 900 vatandafl n yaklafl k 700 milyon liras n alarak kay plara kar flt. Özellikle stanbul'da rastlanan "hayali" taksi plakas al m-sat m, 900 vatandafl n ma dur olmas na yol açt. Eyüp'te sahte taksi plakas pazarlayan bir otomotiv firmas n n sahibi, 900 kiflinin toplam 700 milyon liras n alarak ortadan kayboldu. 90 bin liral k hurda uçak sat lmazsa jilet olacak STANBUL- "Sahibinden.com" adl internet sitesinde sat fla konulan, 90 bin liral k de erindeki 1982 model, Airbus A300 model hurda uçak, Atatürk Havaliman 'nda sahibini bekliyor. "Sahibinden.com" adl internet sitesinde sat fla konulan, 90 bin liral k de erindeki 1982 model, Airbus A300 model hurda uçak, Atatürk Havaliman 'nda sahibini bekliyor. AA muhabirine konuflan sat fla ç kar lan hurda uça n sahibi Fatih Toksöz, kamyon ve t r sat fl yla u raflt n ifade etti. Toksöz, bir arkadafl n n ihale ile uçak sat fl n haber vermesi sonucu uça ald n dile getirererek, "Hurda paras n hesap ettikten sonra alan n da para kazanabilmesi için 90 bin lira fiyat biçtik. Zaten haleyi veren komisyona bizden baflka bu fiyat veren talipli yoktu" diye konufltu. STANBUL- Yurt içinden ve d fl ndan çok say da vatandafl, paralar n de erlendirmek için geldikleri firmadan, "hayali" taksi plakas sat n ald. "Bijon" ad verilen uygulamayla, stanbul'daki bir taksi plakas n n de erinin 16'ya bölünerek, vatandafllara istedikleri oranda hisse sat fl gerçeklefltirildi. Vergi yükümlülü ünden kurtulmak isteyen baz vatandafllar n baflvurdu u uygulamada, plakalar resmi olmad için al c lar ruhsat sahibi olam yor. Bu durumda al c ile sat c aras nda resmi ifllem yap lamazken, sat fl tamamen karfl l kl güvene dayal olarak gerçeklefltiriliyor. - Firma yetkililerinin kaçt n duyanlar, flirkete ak n etti Ödedikleri para karfl l nda "hayali" de olsa taksi plakas sahibi olduklar n ve buradan gelir elde edeceklerini uman vatandafllar, paray yat rd klar firma sahibinin kaçt n duyunca, otomotiv firmas n n önüne ak n etti. Burada karfl lar nda herhangi bir yetkili bulamayan vatandafllar, savc l a suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili AA muhabirine konuflan ma dur vatandafllardan Bülent Özay, ayn plakay yar mflar hisse olarak iki seferde sat n ald n ve firma yetkililerinin kendisini, haziran ay nda plakas n teslim edeceklerini ifade etti. Özay firmaya haziran'da gitti inde, plaka teslim tarihini erteleyerek kendisini bugüne kadar oyalad klar n söyledi. fiu anda karfl lar nda muhatap bulamad klar n belirten Özay, "2 gündür kap da bekliyorum. Elimde sadece kendi aram zda yapm fl oldu umuz bir belge var. Noterde düzenlenmifl bir belge yok. Çünkü firmaya güveniyorduk. Y llardan beri onlarla çal fl yorduk. Buraya geldi imizde kap da genellikle bir bekçi oluyordu. Dünden beri o bekçi de yok" diye konufltu. Özay, firman n kap s nda beklerken ABD'den gelen Türk vatandafllar n gördü ünü belirterek, ABD'den gelen yaklafl k 100 Türk'ün de ma dur edildi ini ifade etti. - "Vatandafl oyalam fllar" Ma durlardan Basri Eryi it de firmaya vekalet verdi i için, kendi plakas üzerine kredi çekildi ini dile getirerek, "Bir sene ödediler sonra kaç p gittiler" dedi. (AA) Atatürk Havaliman 'nda park halinde bulunan hurda uça n geçmiflini fazla bilmedi ini anlatan Toksöz, uça için henüz otopark paras vermeye bafllamad klar n söyledi. Toksöz, uça n sat fl ndan sonra yerinden kald rmak için ihaleyi ald klar kurumun süre verdi ini hat rlatarak, flöyle konufltu: "Bu süreci doldurmadan uça restoran, kafe veya bar gibi mekan olmas için satmak istiyoruz. Oldu u gibi kütlesinin kullan lmas ya da parçalan p da sat lmas için siteye ilan verdik. Verir vermez de çok talip ç kt. Biz normalde pazarl kla mal satm yoruz. Zaten ald m z fiyat n üzerine biraz kar koyduk" Hurda uça n sat lmama gibi bir ihtimalinin olmad na dikkati çeken Tokgöz, belediyelerden, restoran ve kafe yapmak isteyen giriflmciler ile hurdac lar n almak için talepte bulundu unu dile getirdi. - Hurda uça a belediyeler de talip Toksöz, sat lmamas halinde sözkonusu uça parçalara ay racaklar n ard ndan da içindeki metalleri ayr flt r p kullanmak istediklerini belirterek, "Baflka birine sat lmazsa bu da eski gemilerde oldu u gibi jilet olacak" ifadelerini kulland. (AA)

4 4 YARIN Turizm 16 Eylül 2013 Bitlis'in tarihi dokusu seyir teras ndan farkl güzel B TL S - YUNUS OKUR-fiENER TOKTAfi - Bitlis Belediyesinin fierifbey Tepesi'ne yapt rd "seyir teras ", vatandafllara, aç k hava müzesi konumundaki tarihi kenti seyretme imkan sunuyor. 7 bin y ll k geçmifle sahip kadim kentin Ruslar taraf ndan iflgale u rad y llarda, "Bitlis'te Beflminare" türküsünün söylendi i fierifbey Tepesi, Bitlis Belediyesinin yapt çal flmayla seyir teras oldu. Tafl evleri, medreseleri, camileri, külliyeleri ve dar sokaklar yla adeta aç k hava müzesini and ran tarihi kenti hem gündüz hem de gece seyretmek isteyenler için oluflturulan seyir teras, do as ve tertemiz havas yla da insanlar kendine çekiyor. Belediye Baflkan Fehmi Alayd n, AA muhabirine yapt aç klamada, fierifbey Tepesi'nin Bitlis'e hakim tepelerden biri oldu unu belirterek, belediye olarak söz konusu tepeye seyir teras infla ettiklerini söyledi. "fierifbey Tepesi'nden, Bitlis'in meflhur Beflminaresi, kalesi, camileri, minareleri, tarihi evleri, kümbetleri, medreseleri ve deresi çok güzel görünüyor" diyen Alayd n, teras n özellikle akflam saatlerinde insanlara, seyrine doyulmaz güzellikleri görme imkan sundu unu ifade etti. Yapt klar çal flmalarla kentte turizm altyap s n oluflturmak ve kente turist çekmek istediklerini vurgulayan Alayd n, "Bitlis'te Beflminare" türküsünün söylendi i bir tepeden tüm flehri izlemenin ayr cal k oldu unu kaydetti. Alayd n, tarihe ve do aya sahip ç karak yapt klar çal flman n, özellikle yaz aylar nda Bitlislilere ve yabanc konuklara farkl bir güzellik sundu una de inerek, "Bu terasla insanlar Bitlis'in doyumsuz manzaras n izleyecek. Buran n bir geçmifli var. Tarihimizin yaz ld ve meflhur 'Bitlis'te Beflminare' türkümüzün söylendi i bu mekanda, bu seyir teras n kurarak halk m z n hizmetine sunduk" diye konufltu. (AA) Myndos Antik Kenti nde tarih gün yüzüne ç k yor MU LA - Bodrum'un tarihi ve kültürüyle en önemli beldelerden Gümüfllük'teki Mydos Antik Kenti'ndeki kurtarma kaz lar n n bu sezonki bölümü tamamland. Uluda Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Baflkan Prof. Dr. Mustafa fiahin baflkanl nda yürütülen ve yine Uluda Üniversitesi baflta olmak üzere, Trakya, Adnan Menderes, Akdeniz, Selçuk üniversiteleri ile Almanya'n n Hamburg Üniversitesinden gelen yetkililerin kat ld çal flmalarda birçok tarihi esere rastland. ki ay süren çal flmalar AA muhabirine de erlendiren fiahin, 8 Temmuz'da Tavflan Adas 'nda bafllayan kaz çal flmalar nda bu sene sona geldiklerini söyledi. Bu sezon, 2005 ve 2006 y llar nda bafllad klar ancak ödenek yetersizli i nedeniyle devam edemedikleri alanda yeniden çal flma yapt klar n belirten fiahin, "Bölgede genç antik ça a ait önemli kal nt lar ortaya ç kart ld. Önemli bulgular aras nda Tavflan Adas 'nda bulunan 'U' fleklindeki suna n Apollon Arkhegetes'e ait oldu u ve adan n sa'dan önce 6. yüzy ldan, sa'dan sonra 4. yüzy la kadar, yani Pagan dinler dönemine ait bulgulara rastland " dedi. - Kiliseye "Hac jetonu" ile giriyorlarm fl Bölgede sürdürdükleri çal flmalar neticesinde "Hac jetonu" ismini verdikleri kal nt larla karfl laflt klar n dile getirren fiahin, sözlerini flöyle sürdürdü: "Hr stiyan döneminde kentte önemli bir aziz var y l nda buldu umuz bazilikan n muhtemelen bu azize ait oldu u ortaya ç kt. Hac jetonlar ad verilen eflyalar bulundu. Bu jetonlar n üzerinde de iflik flemalar yer al yor. Bu jetonlar gösterilip kutsal ayinlere kat labiliyorlar. Dolay s yla seçilmifl insanlar n gelmifl oldu u bir ayinin oldu unu anlam fl olduk. Yaz t n çözülmesinin ard ndan Hr stiyanlar aç s ndan ne kadar önemli bir alan oldu u ortaya ç kacak." - "Kara yolunun alt ndan önemli mezarlar ortaya ç kt " Bu sene bir ilke daha imza att klar n, bu çal flman n 2013 y l n n en önemli çal flmalar ndan birisi oldu unu vurgulayan fiahin, Bodrum Su Alt Arkeoloji Baflkanl nda ve Nekropol sahas nda kurtarma çal flmalar na devam edildi ini anlatt. (AA)

5 16 Eylül 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Ça r kâ d, davetiye. Do um iflini yapt ran kad n. 2. Tafl t dizisi. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. 3. S n r niflan. Lezzet. Endonezya n n plaka iflareti. 4. Adet. Gülünç. 5. Trabzon ilinin bir ilçesi. Ad, ün, san. 6. Bal k yakalama arac. fieker hastalar n n fleker yerine kulland klar yapay tatland r c. 7. Kokulu bir bitki. Aç k, ortada, meydanda. 8. çki ile yenilen f nd k, f st k gibi fleyler. Pamuk kozas. 9. Çanta ve ayakkab yap - m nda kullan lan tabaklanm fl dana derisi. 10. Kal n ve kaba kumafl. Üvey ana. 11. S v yakacaklardan biri. 12. Ham z. fiahit. 13. Ç ng rak. Taze marul ve yeflil so- anla yap lan bir kuzu eti yeme i. 14. Güzel sanat. Bir sinir hastal, tutarak, yilbik. Utanma, utanç duyma. 15. Faiz, ürem. Bildik, tan d k. 16. Genç irisi. 17. Güzel, hofl. Baston. 18. Süpürge otu. Belli, aç k. 19. Valf. Eleme arac. 20. Bir peygamber. Oje ç kartan madde. Yukar dan afla ya: 1. Üniversitede ö retim görevlisi yard mc s. Oruç tutulan ay. Aflk. 2. Kerestesi de erli bir a aç. Sezifl, do ru görüfl, sa görü. Habefl soylusu. 3. Utanma duygusu, hicap. Nezle, ingin, duma. So uk denizlerde yaflayan, karaci erinden bal k ya ç kar lan bal k. 4. Olumsuzluk anlatan önek. Ço u kez. Küçük ve de ersiz bitki. Alay, istihza. 5. Ulusal kanallar m zdan biri. Bir haber ajans n n k saltmas. lgeç. Kiloamperin simgesi. Çocuk sahibi olmufl kad n. 6. Bir renk. Buhar makinelerinde, kalorifer döfleminde suyun kaynat ld - büyük kap. Bal k yumurtas ile yap lan bir tür meze. Notada durak iflareti. 7. Ton ve makam temeline ba l kalmadan yap lan beste. Edirne ilin bir ilçesi. A açl kl yol. 8. Hayat arkadafl. Orduda en üst aflama. Sodyumun simgesi. yilik, ihsan, lütuf. 9. talya da bir kent. S cakl çok yüksek veya çok düflük olmayan yer, mutedil. Paltoya benzer bir tür üstlük. 10. Da keçisi. K skançl k, arabozuculuk. Bir ilimiz. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ALMATI - Kazakistan n en zengin ve dünyan n en maliyetli petrol yata olan Kaflagan da ilk petrol üretildi. Ç kart lan ilk petrol ile ilgili olarak bas n toplant s düzenleyen proje ortaklar ndan Nort Caspian Operating Campany flirketi yetkilileri bölgeye ilk sondaj vuruldu unu ve ilk petrolün ç kart ld n belirti. Yap lan aç klamada son 40 y lda keflfedilen en büyük ve dünya çap nda en karmafl k sanayi projelerinden biri olan petrol yataklar n n gelifliminde tarihi bir ad m at ld vurguland. AfiKABAT - Çin, Orta Asya n n do algaz kaynaklar bak m ndan zengin ülkesi Türkmenistan dan do algaz al m n artt rmak için bir tarafdan yeni enerji hatlar infla ederken, di er tarafdan di er bölge ülkelerini de bu enerji ortakl na dahil etmeye çal fl yor. Çin Cumhurbaflkan Xi Jinping in 10 gündür devam eden Orta Asya gezisinde enerji ortakl konusunda önemli mutabakatlar imzaland. Bu gezisinde sadece Tacikistan a u ramayan Cumhurbaflkan Xi, bu ülke Devlet Baflkan mamali Rahman ile K rg zistan da bir araya geldi. ki ülke iliflkileri ve uluslararas konular n de erlendirildi i görüflme sonras nda Türkmenistan dan Çin e do ru uzanacak 4. do algaz boru hatt n n yap m na iliflkin Tacikistan ile anlaflma imzaland. Tacik lider Rahman, Çin yönetiminin yeni Türkmenistan-Çin do algaz boru hatt n Tacikistan üzerinden çekmek yönünde ald Ülkede 2000 y l nda keflfedilen Kaflagan petrol sahas nda uzun süren çal flmalar n ard ndan nihayet üretime baflland. Bu güne kadar petrol ç karmak için yaklafl k 10 milyar dolar bulan yat r mlar sonucu ç kart lmaya bafllayan petrolün bölgedeki petrol üretimi konusunda dengeleri de ifltirmesi bekleniyor. Hazar Denizi nin kuzey kesiminde bulunan petrol sahas n n hava flartlar n n elveriflsiz olmas ndan dolay projenin h zl ilerlemesi ve iflletmeyi zorlaflt rd biliniyor. karar ndan memnun kald n söyledi. Türkmenistan-Özbekistan- Tacikistan-K rg zistan-çin boru lk etapta günlük 400 bin varil seviyesinde üretimin gerçeklefltirilece ini dile getiren uzmanlar petrol yata n iflleten firmalar n 12 y l boyunca bu seviyede üretim gerçeklefltireceklerinin alt n çiziyor. Dünyan n en pahal enerji projesi olarak nitelenen Kaflagan petrol sahas nda uzmanlara göre 50 milyar varil petrol bulundu u tahmin ediliyor. CNN Money'nin s ralamas nda en pahal enerji projesi s ralamas nda Kaflagan Projesi 116 milyar dolarla birinci s rada yer al rken; 16 Eylül 2013 Çin'in, Orta Asya ile enerji ortakl artt Çin Cumhurbaflkan Xi Jinping ile Tacikistan Devlet Baflkan mamali Rahman, K rg zistan n baflkenti Biflkek te bir araya geldi. fianghay flbirli i Örgütü Zirvesi için Biflkek te bulunan liderler, Çin- Orta Asya do algaz boru hatt n n 4 ncüsünün yap m konusunda anlaflt. Dünyan n en pahal enerji projesinde ilk petrol üretildi hatt n n 400 kilometresi Tacikistan topraklar ndan geçecek. Hatt n 2016 y l nda hizmete aç lmas planlan yor. Sözkonusu hat ile Çin e milyar metreküp do algaz akacak. Bu projede Tacik ekonomisine Çin'in do rudan yat r m n n 3 milyar dolar bulmas bekleniyor. Sözkonusu hat, Tacikistan a ek gelir ve yeni istihdam kap s imkan sa layacak. Çin, Türkmenistan'dan 65 milyar metreküp gaz alacak. Türkmen gaz n n en büyük kullan c s konumuna gelecek olan Pekin yönetimi, di er bölge ülkelerine de ek gelir kap s açm fl olacak y l nda Türkmenistan-Çin do algaz boru hatt hizmete aç lm flt. fiimdi Türkmenistan'dan Çin'e do ru yeni hatt n 3'ncüsünü tamamlayarak, dördüncüsüne ise bafllanmas isteniyor. (CHA) Avustralya'da iflletilen Gorgon Projesi ise 57 milyar dolar ile ikinci s rada yer al yor.hazar Denizi k y s ndaki Kaflagan, 1968 den bu yana keflfedilen en büyük petrol yata. Kaflagan petrol sahalar, rezerv büyüklü ü aç s ndan dünyada ilk 5'e giriyor.kaflagan yataklar, Kazakistan ulusal petrol ve do algaz flirketi Kazmunaygaz, talyan petrol devi Eni, ABD merkezli Exxon Mobil ve Hollanda- ngiliz ortakl Shell flirketleri taraf ndan ortak iflletiliyor. (CHA)

7 16 Eylül 2013 Ekonomi Hayat Holding, Tataristan da 650 milyon dolara 10 bin kiflilik flehir kuracak Rusya da kozmopolit ahflap malzeme MDF ve ka t fabrikalar ile yat r mlar n sürdüren Hayat Holding, Tataristan a 650 milyon dolarl k yat r mla 10 bin kiflilik bir flehir kuruyor. Holding bünyesinde yer alan Hayat nflaat ve SunRise Capital in birlikte kuracaklar yeni kentin ismi SunRise City olacak. MOSKOVA - Projenin imzas Türkiye-Tataristan Formu için Kazan a gelen Ekonomi Bakan Zafer Ça layan ve Tataristan Cumhurbaflkan Rustam Minnihanov un haz r bulundu u törende imzalanm flt. Proje ile ilgili de erlendirmede bulunan Hayat Holding Yurt D fl fltiraklar Genel Müdürü Onur Güven, Rusya ve Tataristan n gelece ine güvendiklerini, yat r mlar n sürekli art rarak sürdüreceklerini kaydetti. Projede konut ve ticari alanlar n oldu unu kaydeden Güven, Toplam 18,2 hektarl k arazide master planlar tamamland. Toplamda 318 bin 500 metre kare inflaat alan ve bunun 63 bin 700 metrekaresi de ticari alan olacak. Proje ile ilgili birinci etap çal flmalara start verildi. lk etapta 5,8 hektarl k arazi üzerine 101 bin metrekarelik inflaat yap lacak. Birinci etap 2015 de, tüm proje ise 2018 de tamamlanacak. dedi. Projede rezidans ve lüks konutlar n yan s ra, ticaret merkezleri, ofisler, al fl verifl merkezleri, okul, klinik, park-bahçeler, spor alanlar, otel ve expo center olacak. fiehir içinde flehir olarak nitelenen projede yer alacak yaklafl k 3 bin dairede en az 10 bin kifli yaflayacak. Resmi makamlardan uzun süreli kiralanan arazide Hayat Holding do rudan yat r mc konumunda. LK FABR KA YIL SONUNDA ÜRET ME BAfiLIYOR Hayat Holding in Rusya da iki ayr proje ile ilgili yat r mlar n n da h zla ilerledi ine de inen Güven, Kastamonu Entegre olarak MDF yat r m bu sene sonu itibariyle tamamlanacak ve devreye al nacak. Bu yat r m n tutar 280 milyon dolar. MDF fabrikas Kastamonu Entegre Yat r m Projesinin ilk etab n oluflturuyor. Daha sonra ikinci etap olarak 2014 y l nda Yonga levha fabrikas bafllayacak sonunda devreye al nacak bu yat r m da yaklafl k 170 milyon dolar. Daha sonra 2016 y l nda 3. etap olarak OSB fabrikas yat r m bafllayacak ve 2017 y l nda tamamlanacak. Bu projenin maliyeti de yaklafl k 200 milyon dolar. Kastamonu Entegrenin toplam yat r m 650 milyon dolar bulacak. fleklinde konufltu. Rusya Federasyonu na ba l Tataristan n Alabuga bölgesinde di er bir yat r m için de çal flmalar n h zla sürdü üne de inen Güven, Hayat Holding bünyesinde yer alan Hayat Kimya olarak burada ka t yat r m na bafllad k. nflaat iflleri bitmek üzere Eylül ünde devreye girmesi planlanan bu yat r m da 100 milyon dolar bulacak. bilgisini verdi. RUSYA YA 3 AYRI FABR KA DAHA KURACAK Rusya Federasyonu ve Türkiye aras nda özellikle Tataristan la karfl l kl d fl ticaret hacmi ve yat r m n sürekli artt na dikkat çeken Türk giriflimci flöyle konufltu: Tataristan Rusya ya aç lan bir pencere olarak görüyoruz, bu bölgede hakikaten yabanc yat r mc lara çok ciddi imkan ve teflvikler var. Tataristan Cumhurbaflkan baflta olmak üzere tüm yerli yetkililer yabanc yat r mc lara destekte bulunuyor ve bizzat ilgileniyorlar. Rusya genelinde de yat r m yapmay planl yoruz. Önümüzdeki 5 ve 10 y ll k planlar m zda Do u Avrupa da ve Rusya da fabrika açma niyetimiz var. Rusya n n çeflitli bölgelerinde 3 fabrika daha açmay hedefliyoruz. Volga bölgesinde, ülkenin güneyinde ve merkezinde olarak planlad m z bu fabrikalar n haz rl klar na bafllan ld. Krasnodar bölgesinde yat r m için bir arsa sat n ald k. dedi. (CHA) YARIN 7 Sanayi Ciro Endeksi yüzde 14,8 artt ANKARA - Sanayi Ciro Endeksi (Toplam), 2013 y l Temmuz ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 14,8 artt. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 Temmuz ay Sanayi Ciro Endeksi verilerini aç klad. Aç klanan verilere göre, Sanayi Ciro Endeksi (toplam), 2013 y l Temmuz ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 14,8 art fl gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendi inde, 2013 y l Temmuz ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre madencilik ve tafl ocakç l endeksi yüzde 11,7, imalat sanayi endeksi ise yüzde 15,0 yükseldi. Ana sanayi gruplar s n flamas na göre 2013 y l Temmuz ay nda en fazla art fl sermaye mal imalat sektörü gösterdi. malat sanayi alt sektörlerinin 2013 y l Temmuz ay nda 2012 y l ayn ay na göre yüzde de iflim oranlar na bak ld nda en yüksek art fl oran n n yüzde 79,3 ile di er ulafl m araçlar imalat nda gerçekleflti i görüldü. Bunu yüzde 37,8 ile motorlu kara tafl t, treyler (römork) ve yar treyler (yar römork) imalat takip etti. malat sanayi alt sektörlerinin 2013 y l Temmuz ay nda 2012 y l ayn ay na göre yüzde de iflim oranlar incelendi inde, en fazla düflüfl oran n n yüzde 28,2 ile di er imalatlarda gerçekleflti i görüldü. Bunu yüzde 1,3 ile a aç, a aç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) oldu. (CHA)

8 16 Eylül YARIN Ekonomi Engelli eriflimi için araç tadilat Engellilerin eriflilebilirli ine uygun araçlar n tadilat n, "seri tadilat yetkisi" verilmifl firmalar yapacak ANKARA - Engellilerin eriflilebilirli ine uygun araçlar n tadilat n, "seri tadilat yetkisi" verilmifl firmalar yapacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl n n, Resmi Gazete'de yay mlanan Araçlar n mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmeli i, yürürlü e girdi. Buna göre, Engelliler Hakk nda Kanunun geçici 3. maddesi uyar nca engellilerin eriflilebilirli ine uygun olmas gereken araçlarda yap lacak tadilatlara iliflkin esaslar belirlendi. Tadilat, sürücü d fl nda sekizden fazla oturma yeri olan, yolcu tafl maya yönelik araçlar (M2 ve M3) kategorisindeki araçlara, seri tadilat yetkisi verilmifl firmalar taraf ndan "Sürücü Koltu una lave Olarak Sekizden Fazla Koltu u Bulunan ve Yolcu Tafl mak Amac yla Kullan lan Araçlar n Özel Hükümleri ile lgili Tip Onay Yönetmeli i" ilgili hükümlerine göre yap lacak. Seri tadilat tip onay alan firmalar, tadilat kendi montaj adresinin d fl nda da yapabilecek. Arac n kategorisini de ifltirmeyecek Araçlarda tekerlekli sandalye için özel alan oluflturma amac yla yap lan tadilat sonucunda koltuk say s n n de iflmesi arac n kategorisini de ifltirmeyecek. Rampa yap lmas durumunda, rampa boyu uygunluk belgesinde yer alan araç geniflli ini geçemeyecek. Araçlarda yap lan tadilatlar n, Sürücü Koltu una lave Olarak Sekizden Fazla Koltu u Bulunan ve Yolcu Tafl mak Amac yla Kullan lan Araçlar n Özel Hükümleri ile lgili Tip Onay Yönetmeli i veya ihtiyaç duyulabilecek di er yönetmeliklere uygunlu unun tespit edilmesi aflamas nda, Türk Standardlar Enstitüsü (TSE), gerek duymas halinde Bakanl kça atanm fl di er teknik servislerce haz rlanan deney raporlar kullanabilecek, seri tadilat ANKARA - Türksat Afi ile Do- al Afet Sigortalar Kurumu (DASK) aras nda yap lan iflbirli iyle zorunlu deprem sigortas ifllemleri, e-devlet Kap s 'ndan da takip edilebilecek. AA muhabirinin ald bilgiye göre, zorunlu deprem sigortas yapt ranlar, sunulan "poliçe sorgulama" hizmetine, e-devlet flifreleriyle girifl yaparak ulaflabilecek. Bu kapsamda, zorunlu deprem sigortas poliçeleriyle ilgili flirket, acente, vade, prim ve adres gibi ayr nt lar görülebilecek ve poliçe ç kt lar al nabilecek. Zorunlu deprem sigortas poliçe ifllemlerinde kullan lmaya bafllanan Ulusal Adres Veri Taban 'na (UAVT) kay tl adres kodunu da tüm kullan c lar e-devlet Kap - s 'ndan ö renebilecek. (AA) onay verilmesi aflamas nda ise her türlü test raporunun nihai de erlendirmesi yine TSE taraf ndan yap lacak. Ayn yönetmeli in bir di er maddesinde yap lan de ifliklikle de "otobüsler" sadece oturan veya oturan ve ayaktaki yolcular n tafl nmas için tasarlanm fl veya imal edilmifl M2 veya M3 kategorisi araçlar, "minibüsler" sürücü dahil en az 10, en fazla 17 oturan kifliyi tafl yan araçlar olarak tan mland. Minibüslerde ayakta yolcu tafl mak amac yla ayr lm fl alan bulunamayacak. Ayr ca, yolcu say s 15 ile 22 kifliye kadar olan araçlar n ayakta yolcu tafl mayanlar nda (s n f B) tavan yüksekli i en az 150 santimetre, yolcu adedi kifliye kadar olan araçlarda ilk basamak ölçüsü en az 23 santimetre olacak. Otobüs ile 9'dan fazla yolcu tafl yan minibüslerde binifl ve inifl kap lar, arac n sa taraf nda ve/veya arkas nda yap lacak, kap aç ld nda asgari 65 santimetre geniflli inde bir geçifl sa lanacak. ki kap l otobüslerde, kap lardan bir tanesi arac n ilk yar s nda, di eri ikinci yar s nda bulunacak.. Bu iki kap n n düfley orta ekseni aras ndaki yatay uzakl k, araç boyunun yüzde 40' ndan az olamayacak. Kap aç ld nda en az 120 santimetre geniflli inde bir geçifl sa layan kap çift kap say lacak. Otobüslerdeki güvenlik ç k fllar n n (varsa tavandaki ç k fllar hariç) toplam say s flöyle olacak: Yolcu Adedi En Az Güvenlik Ç k fl (Sürücü hariç) Toplam Say s aras nda aras nda aras nda 5 70'den fazla 6 Ayr ca, flehir içi ve belediye mücavir alanlar d fl nda çal flacak olan N2, N3, M2 ve M3 kategorisi (en fazla 16 yolcu tafl yan minibüsler hariç) araçlarda elektronik, mekanik veya elektro mekanik takograf bulundurulacak. (AA) Zorunlu deprem sigortas e-devlet'ten takip edilebilecek

9 16 Eylül 2013 Ekonomi YARIN "Felaket senaryosu beklemiyorum" STANBUL - fl Bankas Genel Müdür Yard mc s lhami Koç, Fed'in parasal geniflleme politikas ndaki de iflikli in tüm piyasalarda dalgalanmay art raca n belirterek, "Bizdeki inifl ç k fl da (BIST) buna ba layabiliriz ancak eninde sonunda yeni bir denge kurulacakt r, felaket senaryosu beklemiyorum" dedi. AA muhabirinin finans piyasalar n n gündemine iliflkin sorular n yan tlayan Koç, sukuk ihrac n bugüne kadar Hazine Müsteflarl ve kat l m bankalar n n yo un olarak gerçeklefltirdi ini belirterek, yeni dönemde kat l m bankalar ve flirketlerin de bu yat r m arac ndan yararlanabilece ini aktard. Koç, "Bugüne kadar daha çok kat l m bankalar buna odakland. Eski tebli sadece gayrimenkulu dikkate al yordu. Dolay s yla gayrimenkulle s n rl oldu u için kat l m bankalar n n sonuçta gayrimenkul varl belliydi. Yeni düzenlemeyle beraber maddi olmayan varl klar da varl k kiralama flirketlerinin içine koymak mümkün hale geldi. Bu, kat l m bankalar aç s ndan biraz daha büyüme olabilece i anlam na geliyor" dedi. Yeni modelin sadece gayrimenkul gerektirmedi i için flirketlerin de piyasaya girebilece ini anlatan Koç, "Büyük gayrimenkul projeleri, altyap yat r m projeleri, burada ifl yapan firmalar da gidip sukuk ihraç edebilirler bu iflin finansman için. Buradaki alacaklar da bu varl k kiralama flirketleri içerisine varl k olarak konabiliyor. Eskiden sadece gayrimenkul istiyordu, flimdi öyle de il. Dolay s yla ben piyasa daha da büyüyebilir diye düflünüyorum, TL piyasas aç s ndan" diye konufltu. "Felaket senaryosu beklemiyorum" Dünyada negatif reel faiz döneminin bitti ine iflaret eden Koç, global krizle beraber Amerika'n n kendi - "Fed politikas ndaki de ifliklik bütün piyasalarda volatiliteyi art racakt r - "Bizdeki inifl ç k fl da (BIST) buna ba layabiliriz ancak eninde sonunda yeni bir denge kurulacakt r" - "Felaket senaryosu beklemiyorum" - "Büyük gayrimenkul projeleri, altyap yat r m projeleri, burada ifl yapan firmalar da gidip sukuk ihraç edebilirler" finans piyasas ndaki problemlerinden dolay krize girdi ini an msatt. Koç, küresel ekonomideki hareketleri do ru okuman n önemine de inerek, flunlar kaydetti: "Amerika'da ekonomi küçüldü. Tekrar ekonomiyi canland rmak için düflük faize geçildi. Arkas ndan bu durum Avrupa'ya s çrad. Avrupa'da da büyüme problemleri olufltu. Buna karfl l k faizler indirildi. Genel kabul gören düflünce o ki, düflen faizler öncelikle o ülkelerdeki ekonomiyi canland rmad, tam tersine geliflmekte olan ülkelere gitti. Çünkü o ülkeler global krizden zaten az etkilenmiflti. Geliflmekte olan ülkelerde varl k fiyatlar n yukar ya do ru çekti. Bu varl k fiyatlar n n içerisinde hisse senedi fiyatlar da var. Düflünce o ki e er Amerika'da tekrar faizlerde bir yükselme trendi olacaksa ki Fed bu konuda aç klamalar yap yor. Henüz daha politika de iflikli ini yapmad ama politika de iflikli ini yapabilece ine dair aç klamalarda bulundu. Bunun sonuna do ru geliniyorsa o zaman tersi yaflanacak diye bir beklenti var. Bu geliflmekte olan ülkelerde nas l ki varl k fiyatlar n art rd ysa, flimdi de faizler yükseliyorsa geliflmekte olan piyasalarda da varl k fiyatlar n afla do ru çekmesi beklenir." Bunun yanl fl bir düflünce tarz olmad n ve bu yüzden volatilitenin artt n kaydeden lhami Koç, buradan çok büyük bir çöküfle do ru gidilmeyece ine inand n ve felaket senaryosu beklemedi ini söyledi. Bu analizin geliflmekte olan ülkelerin kendi iç dinamiklerini dikkate almayan bir analiz oldu unu dile getiren Koç, Türkiye gibi 9 ülkelerin kendi iç dinamiklerinin de dikkate al nmas gerekti ini söyledi. Bu ülkelerde düflük faiz politikas na geçilmeden önce de Türkiye gibi ülkelerin h zla büyüyen, sürekli yat r m çeken ülkeler oldu unu ancak o zaman düflük faiz ortam n n bulunmad n hat rlatan Koç, ülkelerin kendi iç dinamiklerinin daha fazla ön plana ç kaca n belirtti. Borsa stanbul'daki volatiliteye de de inen Koç, "Fed politikas ndaki de ifliklik bütün piyaslarda volatiliteyi art racakt r. Bizdeki inifl ç k fl da buna ba layabiliriz ancak eninde sonunda yeni bir denge kurulacakt r" dedi. Halka arz seferberli i Halka arz seferberli inde amac n borsada ifllem gören flirket say s n art rmak oldu unu belirten Koç, bunun yanl fl bir politika olmad n ve Türkiye'de ifllem gören flirket say s n n, Türkiye GSYH ile karfl lflat r ld nda yetersiz kald n dile getirdi. Bu aç dan borsada ifllem gören flirket say s n art rmak için yap lan çal flmalar n olumlu bir etkisi olaca n düflündü ünü ifade eden Koç, esas sorunun talepte oldu unu söyledi. Talep denilen fleyin sermaye piyasalar nda sürekli var olmad na dikkati çeken lhami Koç, talebin halka arz penceresinin zaman zaman aç l p kapanmas yla ilintili oldu unu ve pencere aç k oldu unda halka arz yap labildi ini, kapal oldu u zamanlarda ise yap lamad n kaydetti. Bu senenin yaz ayar na kadar halka arz penceresinin aç k oldu unu hat rlatan Koç, Pegasus'un halka arz n n ve ikincil piyasas n n da çok baflar l oldu unu söyledi. fiimdi ise halka arz n talep taraf n n kapand na iflaret eden Koç, bu pencerelerin aç l p kapanmas n n, ülkelerin iç faktörlerinn yan s ra global faktörlerle aç klanabilece ini de kaydetti. (AA)

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak

Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK, otomobil fiyat na Yerli Uçak satacak 19 EK M 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Zamda en

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı