CONTAINER de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k"

Transkript

1 R CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2014 Say : de 100 bin TEU hedefini aflt k

2

3 ÖNSÖZ 3 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan Beslen Çakan 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k ve örnek teflkil edecek yat r m yap yoruz Künye Gürbulak Nakliyat San. Ticaret Limited fiirketi ad na Sahibi Beslen Çakan GENEL YAYIN YÖNETMEN Bülent Ural YAZI filer MÜDÜRÜ fiehmuz ÇAKAN FOTO RAFLAR Mücahit ÖKSÜZ Salih ÖKSÜZ BASKI HAZIRLIK Euro Matbaa Adres: Gaziler Mh Sk. No: 30 Gebze / Kocaeli Tel: Web: Mail: euromatreklam.com y l ndan günümüze 34 y ll k deneyim ve tecrübemiz ile sektörde öncü olmaktay z. Gerek sözümüz, gerekse de hizmet kalitemiz ile markam z ön plana ç karmaktad r. Müflterilerimize sundu umuz hizmetin güveni ile faaliyetlerimize h z verirken, bize vermifl olduklar deste i, her f rsatta önemsedi imizi ve adeta lokomotif bir güç olarak hissetmekteyiz. Bu güç sayesinde ise, siz de- erli müflterilerimizin eseri olan GÜRBULAK NAKL YAT Markas n emrinize sunmaktay z. Yar m as rl k bir kuruluflun öz geçmiflini, bünyemizde bilginize sundu umuz CONTAINER adl dergimizle y lda iki kez kendimizi tan tma f rsat n bulmaktay z. Lojistik sektöründe bölgesel gücümüzü, ülkemizin en önemli bölgesi olan Marmara bölgesinde faaliyetlerimizi sürdürmenin avantaj n de erlendirip, di er lojistik bölgelerde de örnek teflkil edecek yar mlar - m z n alt yap s n oluflturmaktay z y l nda koydu umuz hedefe 100 bin TEU yu aflarak ulaflt k. CONTAINER Adl dergimiz ile UND. Derne indeki faaliyetlerimizin yan s ra bölgemizde faaliyetlerine bafllad m z DKNAD. Derne i ile de Konteyner Sektöründe görsel ve yaz l bas nda bir ilki yay nlaman n hakl gururunu sizlerin güveni sayesinde yaflamaktay z. CONTAINER adl dergimizin içeri i sektörel sorunlar n ve sektördeki yerimizi siz de erli müflterilerimize ve çözüm ortaklar m za sunarken, kültürümüzde bilinen kahve tad nda ikram m z olarak kabul görmenizdir. Tafl mac l k sektöründe 40 y l aflk n bir sürede hat r say l r deneyim ve tecrübemizin yan s ra, bilgi ve birikimimizin sunumunu yaparken, tüm kadromuz ile 40 y ll k hat r m z n güvenini emrinize sunmaktay z. Sayg lar mla

4 4 Ç NDEK LER Öğretmenleri unutmadık / 7 Nuhoğlu ndan açıklama / 8 Nakliye Sektörün kalbi / 9 Sürekli gelişiyoruz /12-13 Aşure ikramında bulunduk /15 Medikalpark la anlaştık / 19 InterBulk ve Al flan Grup tesislerimizi ziyaret etti 14 Konteyner Sektörünün vazgeçilmez unsuru. 17 Baflkan Raci Sar o lu. 25 İ.S.G Eğitimi verdik / 18 Hedef Yurt Dışı /20-21 stikrar ve devaml l k bizim ana prensibimiz. 27 Aylo Dan flmanl ktan ziyaret. 30 Serbest bölgelerin ekonomiye katk lar y l nda iflimizi yar m as r ileriye tafl d k. 32 ve 33 Mengerler den ziyaret / 24 Filo ya 5 araç daha / 28 Huzurevini ziyaret ettik. 35 Personel görüflleri. 37 Hedefimiz en iyi hizmeti uygun maliyette aktarmak. 38 ve 39 Limanc lar ve nakliyecileri buluflturduk. 41 G da üzerine Türkiye de bilinir firma olmak istiyoruz. 44 ve 45 Dorseleri yeniliyoruz / Marka ile 17 noktada / 34 Sa l k Edebiyat. 51 Tarih Gezi. 55 Teflekkürler 11 Haks z Rekabete Tabi de iliz 23

5 KÖfiE 5 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Çakan Neden Konteyner Tafl mac l Tafl mac l k sektöründe uluslararas ticaretin güvenilir, h zl ve sa l kl bir flekilde yap labilmesi için, Conteyner ile tafl mac l k üretimin de erini korumak ve sa lamakt r. Dünyada oldu u gibi ülkemizde de tüm sanayi kurulufllar n n ham maddeden tutunda, lüks tüketim maddelerine varana kadar konteyner ile tafl mac l n rahat, huzuru ve düflük maliyetlerin hesaplar n yapmaktad rlar. Muhtemel risklerin ise Conteyner tafl mac l ile uluslararas deniz, tren ve karayollar nda minimize edecek seviyede oldu u anlafl lmaktad r. Gün geçtikçe uluslararas tafl mac l k sektöründe konteyner ile tafl mac l k h zla geliflmekte olup, güvenilir tafl ma moduyla birlikte tafl ma iflleminde kullan lan araç ve ekipman olarak ta önemli hale gelmeye bafllam flt r. Ülkemizde de kap dan kap ya adland rd m z tafl ma hizmeti geçmiflte uluslararas tafl mac l kta karayoluyla yap lmaktayd, uluslararas tafl mac l k yapan tüm firmalar ise dernek ve sivil toplum kurulufllar ile ülke genelinde ve uluslararas platformumda temsilcilikler kurarak ürünün adrese sa l kl ve güvenilir teslimi için tüm alt yap ve önlemleri almalar na ra men, bir çok ülkenin anl k ve siyasi gümrük mevzuatlar na maruz kal p, aksakl klara yol açt ve beraberinde ihracatç, ithalatç ve nakliyeciler olarak ta ciddi s k nt lar yaflanmaktad r. Konteyner tafl mac l her geçen gün h zla büyürken bir di er tafl ma türü olan kapal kasa araçlar ile karayollar tafl - mac l n n ülke ekonomisine döviz katk s oldu u kadar, kapal kasa araç için yap lan yat r mlarla da araç ve ekipman say s n n artmas ülke ekonomisinde ciddi döviz ç kt s na neden olmaktad r.bu temelde ele al nd nda ise uluslararas tafl mac l k maliyetleri hesapland nda maliyetlerin yar yar ya düfltü ü gözle görülmektedir. Örnek vermek gerekir ise; Haz r mutfak imalat yapan firman n yetkilisi ile yapt m z görüflmede Almanya - kuzey bölgesine haz r mutfak ihracat yapmak istediklerini bildirdi. lk defa ihracat yapaca için bizlerden bu konuda yard mc olmalar istenilmesi üzere karayolu ile uluslararas tafl mac - l k hizmeti veren UND derne imize üye bir firmadan tafl ma fiyat talep ettik, karayolu ile kapal kasa bir araç için verilen fiyat Euro ile Euro aras oldu udur. Ayn ürünün deniz yolu konteyner ile tafl ma fiyat için ise Euro ile Euro aras kap teslimi için fiyat al nm fl olup, imalatç firman n yapt maliyet hesaplar nda ciddi avantajlar oldu undan dolay, ihracat n deniz yolu konteyner tafl mac l - ile yapmaya bafllad d r. Bu tür sa lanan düflük maliyetlerden dolay s yla da üretici firmalar ve ihracatç firmalar m z n yurt d - fl nda fiyat politikalar nda rekabet etme avantaj n sa lamaktad r. Konteyner tafl mac l n üretici taraf ndan bir di er faydas ise, yükleme adresinde yüklenen ürünün konteyner içersinde istifleme flekli ne ise Boflaltma adresine kadar olan sürede olas d fl darbelere karfl kapal kutu içeresinde oldu- undan dolay da ayn istifleme flekli ile teslim edilmesidir. Çelik yap s ve s zd rmaz özelli inden dolay da birçok hasar riskini de ortadan kald rmakta olup, ürüne endeksli modülleri ile de çok amaçl tafl ma hizmetleri sa lanmaktad r. Gürbulak Nakliyat olarak tafl - mac l k sektöründe sorumlulu umuzu bir noktadan di er bir noktaya kadar, h zl ve güvenilir hizmetimizi vermekten ziyade, ülke ekonomisine verilen katk lar ndan dolay da birçok sanayicimizin üretimini uluslararas sevkinde konteyner ile tafl mac l ile yapman n huzuru ve rahatl n görmekteyiz. Sayg lar mla

6 BAZI ŞEYLER GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLDİR! 1.6 Litre Dizel KENDİSİ BÜYÜK, YAKIT TÜKETİMİ DÜŞÜK Yeni CR-V 1.6 lt. Dizel, 4.5 lt./100 km yakıt tüketimiyle, size büyük bir otomobilin konforunu yaşatırken, küçük bir otomobilin yakıt ekonomisini sunuyor. Yeni CR-V 1.6 Dizel hakkında ayrıntılı bilgi ve test sürüşü randevusu almak için ya da adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

7 HABER 24 Kasım da ögretmenleri unutmadık G ÜRBULAK Nakliyat olarak, 24 Kas m Ö retmenler gününü unutmad k. Personellerimiz 24 Kas m Ö retmenler günü dolay s yla Dilovas Mehmet Zeki Obdan lkokulu ziyaret ederek, okul ö retmenlerine çiçek hediye etti ve ö retmenler günlerini kutlad. Okul Müdürü Salih Tolgar, ö retmenler gününü unutmad m z için Gürbulak Nakliyat ailesine teflekkür etti GÜRBULAK NAKL YAT OLARAK UNUTMUYORUZ Konu ile ilgili olarak aç klama yapan Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu üyesi Burhan Çakan, Büyük Önder Atatürk ün 1928 y l nda Millet Mektepleri Baflö retmenli ini kabul etti i tarih olan 24 Kas m, 1981 y l ndan bu yana her y l Ö retmenler Günü olarak kutlanmaktad r. Gelece imizin teminat olarak gördü ümüz gençlerimizi yetifltiren ö retmenlerimizi Gürbulak Nakliyat olarak hiçbir zaman unutmuyoruz. Kendilerine verdikleri emeklerden dolay çok teflekkür ediyoruz dedi 7

8 8 HABER UND Baflkan Ömer Çetin Nuho lu: Türkiye nin Lojistikte Bölgesel bir üs olmasını hedefliyoruz T ÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirilen "Comvex stanbul - 4. Ticari Araçlar, Otobüs ve Yan Sanayi Fuar nde konuflan Uluslararas Nakliyeciler Derne i (UND) Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Çetin Nuho lu yapt konuflmada, Türkiye nin lojistikte bölgesel bir üs olmas n hedeflediklerini, bu sayede lojistik maliyetin düflürülmesi, ticaretin gelifltirilmesi ve rekabet gücünün art r lmas n temel amaç olarak belirlediklerini vurgulad. Nuho lu ayr ca; Lojistik sektöründe küresel düzeyde son dönemin en öne ç kan e ilimlerinden biri de KÜMELENME olgusudur. Kümelenme, lojistik ile ilgili tüm paydafllar n, Kamunun, yerel ve ulusal otoritelerinin, Üniversitelerin, Araflt rma Kurulufllar n n, Lojistik Sektörü Firmalar n n, Teknoloji Firmalar n n belirli bölgelerde bir araya gelip kaynaklar n birlefltirmeleri ile ortaya ç kan sinerjiyi gösteriyor. dedi.

9 RÖPORTAJ 9 Dilovas Körfez Nakliyeciler Derne i Baflkan Raci Sar o lu: Nakliye sektörünün kalbi Dilovası Raci Sar o lu, Hem Dilovas 'n n hem Limanlar n Nakliyecilerin park sorunu ortadan kald racak T r Garaj park yok. Dilovas Belediyesinin bu konuda bize sözü var. Dernek olarak, Lojistik köy projesinin takipçisi olaca z dedi D ilovas ndan Nakliye sektörünün baz ihtiyaç ve s k nt lar var. Bu sorunlar n en bafl nda tüm nakliyecilerin ortak olarak kullanaca T r Garaj n n olmamas oldu unu söyleyen Dilovas Körfez Nakliyeciler Dernek baflkan Raci Sar alio lu, Dilovas nda olmazsa olmazlar n bafl nda Lojistik köyünün olmas gerekiyor. T r parklar n n olamay fl nedeniyle her firma kendi t r garajlar n kullan yor. Dernek olarak Lojistik köy projemizi gerekli makamlara sunduk. Dernek yönetim kurulumuz ile birlikte Lojistik köy projemiz için Kaymakam, Büyükflehir Belediye Baflkan, Dilovas Belediye Baflkan Dilovas Emniyet Müdürü ile görüflmelerimiz oldu. Onlarda bu projemize s cak bakt lar, çünkü belediye yollar n bozulmas ndan flikâyetçi, Emniyet yollar n kenarlar na çekilen gelifli güzel çekilen t rlardan ve liman yollar n n t kanmas ndan flikâyetçi, Kaymakam flehrin görüntü kirlili inden flikâyetçi, Dernek olarak bizde ayn fikirdeyiz. Lojistik Köy Projemizde t r parklar n n yan s ra Restoranlar, çay bahçeleri gibi sosyal alanlar var. fiimdi bize söz verilen dönümlük arazinin tahsisi için Dilovas Belediyesinin bu konuyu acilen çözmesini bekliyoruz. Dernek olarak bize verilen t r Garaj sözünün takipçisi olaca z. Ayr ca Lojistik Köy Projemizin yan ben ve yönetim kurulu arkadafllar mla birlikte s k s k bir araya gelip di er yapaca m z projeleri hayata geçirmek istiyoruz. dedi TRAF K S GORTASI ANORMAL fiek LDE ARTTI Nakliye sektöründe bugünlerdeki en büyük sorunlar n bafl nda Trafik sigortas - n n anormal flekilde artmas oldu unu söyleyen Sar o lu, Trafik sigortas n n zorunlu olmas ve anormal bir flekilde art fl biz Nakliyecilerin belini büktü. Trafik sigortas n n 700 bin liradan 5000 bin liraya ç kmas na bir anlam veremiyorum. Sigortac lar birli i rakam belirliyor ve Devlete bunun onay n veriyor. Trafik sigortas o zaman mecburi olmas n, Hem Trafik sigortas mecburi hem de kasko mecburi. Trafik sigortas karfl taraf n hasar n karfl l yor. Biz Kaskoyu yap p kendi taraf m z n hasarlar n alabilmek için o zaman Trafik sigortas ya yüksek rakamlarda olmamas gerekir ya da mecburi olmamas gerekir. Bu uygulamadan ve rakamlar n çok armas ndan dolay rahats z z. Ne oldu da Türkiye'ye Trafik sigortas fiyatlar bu kadar artt. YAKIT F YATLARIDAK ARTIfi NAKL YEC Y ON NUMARA YA VE KAÇAK MOZATA SEVK ED YOR Yak ttaki fiyatlar n artmas ve vergilerin çok yüksek olmas n n yan s ra Dünyadaki en pahal yak t biz kullan yoruz. Bu konudan da müzderibiz. Baz nakliyeciler yak t art fl ndan dolay 10 numara ya ve kaçak yak t kullanmak zorunda kal yor. Devlet bir anlamda da Nakliyeciyi suca yönlendiriliyor. Sektörde ifl hacmi ve yat r mlar büyüyünce nakliyeci kendi aras nda ac mas zca bir rekabet sergilemeye bafllad. Nakliyecimiz bu rekabete al flm fl de il. Geçmiflte hep enflasyon art fl ndan dolay iyi paralar kazan yorduk. Enflasyon devaml art nca bizlerde ifl yapt m z firmalardan zam alabiliyorduk. fiimdi ise enflasyon oranlar nda fazla art fl olmad ndan dolay firmalardan zam talep edemiyoruz. Nakliyeci hem kendi aras nda rekabet ederken hem de giderleri en az seviyeye indirmeye çal fl yor L MANCILARLA SIK SIK B R ARAYA GEL YORUZ Sigorta ve yak t fiyatlar n n art fl n n yan s ra Limanlarda da baz aksakl klar bulunmakta. Hem bizlerden hem de Liman iflletmelerinden kaynakl sorunlar oluyor. Bu konuda Dernek üyelerimiz ve Liman iflletmeleri yetkilileri ile sürekli toplant lar yaparak sorunlar çözme yoluna gidiyoruz.. Lojistik okullar aç ld ktan floförler gerekli e itimden geçtikten sonra yavafl yavafl nakliye kültürü oturmaya bafllad. Limanc lar, kurallar biz koyar z davran fllar ndan biraz fedakârl k ederse floför arkadafllarda davran fl ve ikili iletiflimleri daha ileriye tafl rsa sorunlar tamamen ortadan kalkar. fleklinde konufltu

10

11 KÖfiE 11 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Çakan Teflekkürler Bize vermifl oldu unuz güven ile tafl mac l k sektöründe hakl gururumuzu yaflamaktay z. Yurtiçi ve yurt d fl çözüm ortaklar m z ile yapt m z görüflmelerde ve dergimize verdikleri demeçlerde Gürbulak Nakliyat hakk ndaki görüfl ve düflünceleriniz bizleri onurland rmaktad r. CONTAINER adl dergimizin 3.say s n yay nlamaya haz rlan rken, bilgi ve birikimimizin yan s ra hedeflerimize ulaflman n yoluna fl k tutmakta olan, çözüm ortaklar m z n bizler için yorumlar baflar lar m za katk ve güç sa lamaktad r. 34 y ll k bilgi ve birikimimizi sektörün her alan nda sürdürmeye ve sektördeki yerimizi dinamik kadromuz ile 7 / 24 saat hizmet sunmak için alt yap m z oluflturmak için yat r mlara aral ks z devam etmekteyiz. thalat tafl malar nda bölgede bulunan limanlar n kadar hizmet verdikleri için ithalat ç k fllar sa lanmakta olup, Ekonominin can damar olan ihracat tafl malar nda ise 7 / 24 saat kesintisiz hizmet sunuyoruz Hedefimiz ise, stanbul trafi inin yo unlu u ve a r vas ta araçlar n k s tl trafikte seyir etmesinden kaynakl sorunun çözümü için, 7 / 24 saat hizmet veriyoruz lk say m zda belirti imiz lojistik köy projemiz, hayata geçti inde ise 7 / 24 saat hizmet vermek için alt yap m z, ekipmanlar m z ve kadromuzu oluflturmaktay z. Lojistik sektörde Gürbulak Nakliyat alt yap ve kadrosunu düzenlerken ay n zamanda da 7 / 24 saat kesintisiz hizmet sunmak ad na sorun ve s k nt lara yönelik risk analizi yap yoruz. Yap lan risk analizlerinde müflterilerimize mesai 08:00 ila 18:30 saatleri aras hizmet veren bir alt yap ile ciddi s k nt ve riskler oluflaca ndan dolay, ekimanlar m z ve kadromuzu her geçen gün gelifltirip, müflteri memnuniyeti ve ülke ekonomisine olan sorumlulu umuzun bilinci ile tafl mac l kta her geçen gün hizmet kalitemizi art r p sektördeki yerimizi korumak için, Emrinizdeyiz, 100 kg üründen 70 tona kadar tafl ma yapacak, kamyonet kamyon t r ve lowbeet araçlar m zla müflterilerimizin taleplerine göre, aksiyon ald m z, konteyner tafl mac l yan s ra 3 tondan 50 tona kadar elleçleme makina park m z ile yükleme boflaltma hizmetleri ve bofl dolu konteyner depolama sahalar m z ile Gebze ve Ambarl limanlar nda faaliyetlerimize yönelik yat r mlar m zla örnek teflkil etme çabas nday z. 7 / 24 saat hizmet verebilmek ad na ise konteyner bak m ve onar m atölyemiz ile araç bak m ve onar m kademelerimizle de gece geç saatlere kadar olas aksakl klara acil müdahale kadromuzla hizmet vermekteyiz. Güvenilir sa l kl bir hizmet verebilmek anlay fl ile nas l ki insan sa l na yönelik hizmet sunan nöbetçi eczaneler var ise, bizlerde müflteri memnuniyeti ve ülke ekonomisinin güvenilir sa l kl bir flekilde yürütülebilmesi için haftan n her günü nöbetçi nakliyeci Olarak emrinizdeyiz. Sayg lar mla

12 12 RÖPORTAJ Sürekli gelisiyoruz Kalitenin, müflteri memnuniyeti oldu una inanan Daimon Lojistik flirket sahipleri Onur Sinan ve Suat Özcan,düflük maliyet ile üstün bir kalite seviyesine ulaflmay amaçl yor y l nda stanbul da DAIMON Lojisti i kurduklar n söyleyen fiirket Orta Onur Sinan, Türk sermayeli bir hava ve deniz forwarding flirketi olan DAIMON, ithalat ve ihracat konular nda hava ve deniz tafl ma iflleri, parsiyel servisler, proje tafl mac - l, kara & hava ve deniz & hava ba lant l nakliyeler gerçeklefltirdiklerini söyledi. Orta Suat Özcan ile daha önce sektörün içinde yer alan flirketlerde birlikte yöneticilik yapt klar n söyleyen Onur Sinan Suat Özcan ile çok yak n iliflkilerimiz vard. fians m z deneyelim diyerek çal flt m z flirketten ayr l p, DAIMON Lojisti i kurma karar ald k. lk olarak Hasanpafla da 2009 y l nda faaliyet bafllad ktan bir y l sonra Kozyata na geçifl yapt k, ard ndan ise geçen y l kendi yerimizi sat n ald k. K sa sürede Sürekli geliflen ve büyüyen bir firma olduk. dedi

13 RÖPORTAJ 13 Lojisti in gelece in en iyi sektörleri aras nda yer alaca n söyleyen Onur Sinan Lojistik sektörü henüz yolun bafl nda. Lojistik sektörü fluan yavafl yavafl ilerliyor. Önümüzdeki 10 y l içinde Uluslararas tafl mac l k, depolama Türkiye de çok yayg nlaflacak. fiuan emekleme aflamas nda. Kurumsallaflma aç - s ndan önümüzdeki süreçte bu sektör kendini baya gelifltirecek. dedi OTOMOT V VE TEKST L A IRLIKLI DAIMON Lojistik olarak Otomotiv ve tekstil sektörü a rl kl olarak tafl ma yapt klar n söyleyen flirket ortaklar ndan Suat Özcan ise, Baflkalar n n yükünü baflkalar n ad na tafl yoruz DAI- MON olarak, hizmet verdi imiz kurulufllarla iliflkileri, müflteri, ifl ve çözüm odakl olarak yürütmekteyiz. Çal flt - m z kiflilerle birlikte mutlu olmak, uzun süreli ifl ortakl klar yaratmak ve ortaklar n n en uygun tafl ma maliyetleriyle en kaliteli hizmeti almalar n sa lamak DAIMON Lojistik Hizmetlerinin temel felsefesidir. dedi Gürbulak, güvenilir firma G ÜRBULAK Nakliyat ailesi ile 1998 y l nda Anadolu Deniz Ticaret te görev yapt klar dönemde tan flt klar n söyleyen Suat Özcan ve Onur Sinan Gürbulak Nakliyat Ova Koop bünyesindeyken Beslen Çakan ve kardeflleri ile tan flt k. Ogün Ova Koop u gelifltiren ve büyüten Beslen Çakan ve kardefller ayn baflar y bugün Gürbulak Nakliyat da da sürdürüyor. Kendileri ile 1998 y l nda bafllayan ifl iliflkimiz bugün arkadafll k seviyesine kadar geldi. Çal flt m z limanlardaki tek taflörenimiz Gürbulak Nakliyat t r. Bugüne kadar Gürbulak Nakliyat ile farkl ifl iliflkilerimiz oldu. DAIMON ve öncesi hiçbir iflimizde bizleri ve kimseyi yar yolda b rakmay p, verdikleri sözlerin sürekli olarak arkas nda durdular. Bunun neticesinde Gürbulak Nakliyat n güvenirli i artt ve daha çok tercih edilen bir firma konumuna geldiler. fleklinde konufltu

14 14 HABER InterBulk ve Alısan Grup tesislerimizi ziyaret etti Al flan Uluslararas tafl mac l k Likit Lojistik Operasyon Müdür Yard mc s Muharrem Karatepe ile InterBulk Grup Güney Avrupa Bölge Müdürü Sergi Gomez Casas, Dilovas nda bulunan merkezimize ziyaret gerçeklefltirdi InterBulk and Alısan Group visited our facilities Muharrem Karatepe, Deputy Liquid Logistics Operations Manager from Alisan Uluslararasi tasimacilik and Sergi Gomez Casas, Southern Europe Director of InterBulk paid a visit to our Dilovasi facilities. K ONTEYNER tafl - mac l sektöründe emin ad mlarla yolumuza devam ederken, firmam z n Dilovas nda kurulu olan merkezini gerek yurt içinden gerekse yurt d fl ndan çal flma yapt m z firmalar ziyaret ediyor. Tank Konteyner tafl ma ve depolama için Aliflan Uluslararas tafl - mac l k Likit Lojistik Operasyon Müdür Yard mc s Muharrem Karatepe ile InterBulk grup Güney Avrupa Bölge Müdürü Sergi Gomez Casas ekim ay nda bizleri ziyaret etti. Ziyarette, tesislerimizde incelemelerde bulunan Muharrem Karatepe ve Sergi Gomez Casas, araç say m z hakk nda bilgi ald. Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan - m z Beslen Çakan ve Yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan, Konteyner tafl ma ve depoma için ifli için firmam za ziyarete gelen Aliflan Uluslararas tafl mac l k Likit Lojistik Operasyon Müdür Yard mc s Muharrem Karatepe ile InterBulk grup Güney Avrupa Bölge Müdürü Sergi Gomez Casas ile yak ndan ilgilenirken firmam z ile ilgili olarak kendilerine önemli bilgiler verdi. I N PROCEEDING on our way in Container transportation industry with firm steps, we are visited by both domestic and foreign business partners in our headquarters in Dilovasi. For Tank Container transportation and storage, Muharrem Karatepe, Deputy Liquid Logistics Operations Manager from Alisan Uluslararasi tasimacilik and Sergi Gomez Casas, Southern Europe Director of InterBulk paid a visit to us in October. During the visit, Muharrem Karatepe and Sergi Gomez Casas made examinations and obtained information on number of our vehicles. In their visit to our company for a partnership in the field of container transportation and storage, Muharrem Karatepe, Deputy Liquid Logistics Operations Manager from Alisan Uluslararasi tasimacilik and Sergi Gomez Casas, Southern Europe Director of InterBulk were welcomed and givem the highlight of our company by Beslen Çakan, the Chairman of the Board of Directors of Gurbulak Nakliyat and Burhan Çakan, the Board member.

15 HABER 15 Asure ikramında bulunduk Muharrem ay vesilesiyle, Y lport ve Evyap Limanlar nda aflure ikram nda bulunduk. G eleneksel olarak organize etti imiz aflure ikram nda Y lport ve Evyap liman nda çal flan personel kadrolar m z n yan s - ra, limanlara gelip gidenlere aflure ikram nda bulunduk Aflure günü ve gecesinin önemi nedir? Muharrem ay n n onuncu günü Aflure günüdür. Muharrem ay, Kur'an- kerimde, k ymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamam n oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i flerif meali flöyledir:(ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ay nda tutulan oruçtur.) Bu ay n en k ymetli gecesi de Aflure gecesidir. Allahü teâlâ, birçok dualar Aflure günü kabul etmifltir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olmas, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulmas, Hazret-i Yunus'un bal n karn ndan ç kmas, Hazret-i brahim'in ateflte yanmamas, Hazreti dris'in canl olarak gö e ç kar lmas, Hazret-i Yakub'un o lu Hazret-i Yusuf'a kavuflmas, Hazret-i Yusuf'un kuyudan ç kmas, Hazret-i Eyyüb'ün hastal ktan kurtulmas, Hazret-i Musa'n n K - z ldeniz'i geçmesi, Hazret-i sa'n n do umu ve ölümden kurtulup, diri olarak gö e ç kar lmas Aflure günü oldu.

16 Mengerler Tic. Türk A.Ş Emek Mah. No:66 Uzunçiftlik - Kartepe/KOCAELİ Telefax (0262) , ( (4 hat)

17 KÖfiE 17 Gürbulak Nakliyat stanbul fiube Müdürü smail Çakan Konteyner, sektörün vaz geçilmez unsuru Konteyner tafl mac l dünyada ve ülkemizde çok h zl ilerlemesine ra men özellikle ülkemizde buna paralel sektör içinde geliflememifl ya da geliflmesini tamamlayamam fl birçok unsur bulunmaktad r. Bunlardan bafll çalar fabrikalarda ya da yükleme yerlerinde yükleme ve boflaltma için rampalar n olamay fl ya da olanlar n uygun olmamas ciddi s k nt lara yol açmaktad r. Yüke uygun nitelikli araçlar n maliyetinin yüksek ve buna paralel kar marjlar n n çok düflük olmas iflin kalitesini ve sa l kl tafl nmas n zorlaflt rd kaç n lmazd r. hracat konteyner tafl mas - n bu kadar yüksek yüzdede kullanan ülkemiz maalesef konteyner tafl mac l na ve konteynerin kendisine ait ek gereçlerin bir turlu geliflmemifl olmas da enteresan bir durum olarak görünmekte. Henüz ülkemizde gerçek anlam nda yük konteyneri imalat ve yüke uygun tasarlanm fl ekipmanlar n tedariki çok büyük eksikliktir. Bunun yan s ra konteynerlerin tamir vs. gibi eksiklerini bile d flar dan temin eder haldeyiz. Kald ki konteyner imalat ve tamirat gibi ek ifl kollar gibi durumlara ciddi kaynaklar aktar lmakta bu ifl kolunda yerli üretime gidilmesi ülkemiz için hem sayg nl k ac s ndan hem de milli kaynaklar n ülkemizde kalmas ac s ndan son derece faydal olacakt r Gürbulak Nakliyat olarak sektörün tüm firmalar ve toplum kurulufllar ile yap lan görüflmelerimizde baflta sektörümüze öncülük edecek ulaflt rma bakanl ve buna ba l karayollar ulaflt rma müdürlü ü ile düflünülmesini istedi imiz bir proje var ki uygulan rsa bence konteyner tafl mac l nda devrim niteli inde olaca kanaatinde oldu- umuzu düflünüyorum. Afla da birkaç detay ile özetlemek gerekir ise, lojistik sektörüne ve sanayicimize sa layaca avantajlar göz önüne al rsak hem maddi hem de manevi anlamda pozitif katk lar olacakt r. Ülkemizde konteyner tafl mac l yapan armatörlerin tamam na yak n Türkiye genelindeki bütün konteyner limanlar n kullanmaktad r. Konteyner avantaj n ve kolayl n yayg nlaflt rmak ad na her platformda yurtd - fl ndan ithalat getiren ya da yurt d fl na ihracat yapmak isteyen bütün sanayicilerimiz ile buluflturur ve bütünlefltirir isek yapacaklar ithalat/ihracat iflleminde kendi bölgesindeki en yak n liman kullanmas ve konteyner ile yap - lacak hizmetin esnekli i, kolayl ve avantaj ile ekonomide dengelerin müspet sonuçlanaca d r. fiu andaki mevcut uygulamada ise, acente ve sanayiciler gemi tarifesi vs. gibi elde olmayan sebeplerle mümkün mertebe bu avantajlar n bilgi transferinde aksakl klar ve eksikliklerden dolay uygulamay kullanam yordur. Uygulaman n % 100 kapasite ile uygulanmas sonucunda ise, özellikle stanbul içi trafi in ve köprü taraf nda büyük rahatl k sa layacak olmas beraberinde ise, akaryak t maliyetlerinin çok ciddi oranda düflecek olmas göz önünde bulunduruldu un da buna paralel olaraktan nakliye navlunlar na yans mas, araçlar n uzun sureli yol seyirlerinin azalmas sonucu araç bak m maliyetlerinin ciddi oranda düflecek olmas hem tafl yana, hem tafl tt - rana hem de ülke ekonomisine büyük katk lar sa layaca kaç n lmazd r. Gürbulak nakliyat, genç ve dinamik kadrosu olarak lojistik ve özellikle konteyner tafl mac l na yönelik yeni projelerin gelifltirilmesi ve desteklenmesi ümidiyle bir dahaki say m zda buluflmak üzere. Sayg lar mla

18 18 HABER Personellere is saglıgı ve güvenligi egitimi verildi G ÜRBULAK Nakliyat ve EVYAPPORT liman ifl birli i ile tüm çal flan ve floförlere yönelik Temel fl Sa l ve Güvenli i semineri düzenlendi. E itime kat - lan çal flanlar ifl kazalar, al nmas gereken tedbirler ile yasal sorumluluklar gibi birçok konuda bilgilendirildi. Düzenlenen e itimde personellerimize, fl Sa l ve fl Güvenli i temel e itimin amac, ifl kazas ve meslek hastal klar, ifl kazalar n n nedenleri, bunlar önlemek için dikkat edilmesi gereken hususlar n neler oldu u, tehlike kaynaklar ve zararlar, yasal hak ve sorumluluklar gibi konularda ayr nt l bilgilendirmelerde bulunuldu PERSONELLER M Z DÜfiÜNÜYORUZ Konu ile ilgili olarak aç klamada bulunan Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu üyesi Burhan Çakan, fl sa l ve güvenli inde temel amaç, çal flanlar m z n sa l na zarar verebilecek, risk oluflturucu hususlar n önceden belirlenerek gereken önlemlerin al nmas, onlara rahat ve güvenli bir çal flma ortam sa lanmas, ifl kazalar ve meslek hastal klar - na karfl çal flanlar n ruhsal ve bedensel sa l klar n n korunmas d r Say l fl Sa l ve Güvenli i Kanunu uyar nca çal flanlar m za yönelik Temel fl Sa l ve Güvenli i E itimi düzenliyoruz fleklinde konufltu.

19 HABER 19 Medical Park Gebze Hastanesi Başhekimi Dr.İbrahim Altınkaynak, Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanımız Beslen Çakan ve Yönetim Kurulü üyemiz Burhan Çakan ile birlikte görülüyor 31 EKIM Perflembe günü gerçekleflen ziyarette, Dr. brahim Alt nkaynak ile Gürbulak Nakliyat yönetim Kurulu Baflkan m z Beslen Çakan ve Yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan yak ndan ilgilendi. Yaklafl k 2 y l önce Gebze ye aç lan Medikal Park Hastanesi ile ilgili olarak Beslen Çakan ve Burhan Çakan a Baflhekim brahim Alt nkaynak bilgi verirken Gürbulak Nakliyat ailesi ile sa l k hizmetleri noktas nda anlaflma sa lad. Gürbulak Nakliyat gibi önemli bir firma ile çal flacak olmaktan dolay son derece memnun olduklar n söyleyen Medical Park Gebze Hastanesi Baflhekimi Dr. brahim Alt nkaynak Gürbulak Nakliyat a sa l k hizmete verecek olmaktan dolay son derece memnunuz. Kendileri ile tan flmak gerçekten çok güzel fleklinde konufltu Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan m z Beslen Çakan ise Medical Park Gebze Hastanesi Baflhekimi la anlastık Medical Park Gebze Hastanesi Baflhekimi Dr. brahim Alt nkaynak, Gürbulak Nakliyat ziyaret etti. Dr. brahim Alt nkaynak a Gürbulak Nakliyat ile ilgili bilgiler verdi. Baflkan Çakan Sa l k hizmeti konusunda Medikal Park ile anlaflmaktan dolay mutluyuz. Türkiye genelinde ad n duyurmufl, sundu u sa l k hizmetleri herkesin tercihi olan Medikal Park art k Gürbulak Nakliyat personelleri de tercih edecek. Yapt m z sa l k anlaflmas iki taraf içinde hay rl olur fleklinde konufltu

20 20 RÖPORTAJ Hava, Kara ve Deniz tafl mac l nda Marmara bölgesinin h zla büyüyen firmas Sigma Lojistik Türkiye'den sonra gözünü Avrupa'ya dikti. Hedef Yurt dısı Hedefleri aras nda lojistik sektöründe iyi bir yerlere gelmek ve yurt d fl nda da ofisler açmak oldu unu ifade eden Sigma Lojistik yönetim kurulu baflkan fienol bifl,''.devaml artarak çeflitlenen, yeni ve çok yönlü lojistik hizmetler verebilmek amac yla kurmufl oldu umuz Sigma Lojistik, lojisti in bir bütün olarak her alandaki faaliyetlerini uygulayarak çözümler üretmektedir'' dedi SIGMA Lojistik 2005 y l nda kuruldu.uluslar aras Kara, Hava ve Deniz nakliyesi yapan Sigma lojistik intermotel tafl mac l da Forvard r lojistik deparman ad alt nda yapmaktad r.tafl mac l n yan s ra Dünya ve Türkiye de 2. el kontoyner al m ve sat m yapmaktad r. BAfiARININ TEMEL NDE NSAN FAKTÖRÜ VAR Sigma Lojisti olarak baflar n n temelinde insan faktörünün yatt n n bilincinde oldu unu ifade eden bifl''geliflmifl insan gücünü geliflmifl teçhizat ve teknoloji ile destekleyerek müflteri hizmet seviyesini en üst seviyeye ç kararak sektöründe lider bir rol oynamak Sigma Lojistik için amaç olmufltur.zaman konusunda hassas, iflin kalitesi konusunda titiz olan Sigma, müflterileri için entegre lojistik çözümler üretilmektedir. Geçmiflte edinilmifl tecrübelere, yenilikleri sürekli takip ederek edinilen bilgiler eklenerek sürekli geliflim prensibi içinde her zaman daha iyisini baflarmak hedeflenmektedir dedi ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZLA L fik LER M Z ÜST SEV YEDE Firma kültürü", Sigma Lojistik için büyük önem tafl maktad r çünkü müflteri ile lojistik orta aras ndaki ifl iliflkisinin baflar s için kilit rol oynamaktad r. Sigma lojistik de erleri firmadaki çal flma arkadafllar m z n karar verme noktalar nda destekleyici birer unsur oluflturmaktad r.müflterilerle iliflkilerin süreklili i için kaliteden ve güvenilirlikten ödün vermeyen Sigma Prensiplerini sürdürmek Sigma Ekibi için vazgeçilmez bir unsurdur. Sigma Lojistik, müflterilerine anahtar çözümler sunarken çok çeflitli hizmet alanlar için tek bir kontakt kifli ile iletiflimde olmalar n sa layarak kar fl kl klar önler.entegre yönetim sistemi ile her türlü döküman tek bir merkezde toplanarak, de erlendirilmekte ve kontrolden geçirilmektedir.sigma Lojistik müflterileri herhangibir sürprizle karfl laflmadan tüm dünyaya ayn hizmet kalitesi ile ulaflabilmenin rahatl n yaflarlar'' dedi

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

HER ZAMAN YANINDAYIZ

HER ZAMAN YANINDAYIZ HER ZAMAN YANINDAYIZ Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Üyelerimizin isteklerini dikkate alıp, sanayi ve ekonomik alanda Balıkesir in sürekli gelişimini sağlayacağız dedi Balıkesir Sanayi Odası

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri Mete Tırman Konu Başlıkları Bilişim Teknolojileri ve Taşımacılık Global rekabette Demiryollarının Konumu Rekabet ve Bilişim Teknolojileri Bilişim ve Demiryollarındaki

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Birlikten kuvvet doğar

Birlikten kuvvet doğar Birlikten kuvvet doğar Geniş tedarikçi ağının gücü ile kurumsal firmaların toplu satınalma ve tedarik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamasını sağlayan Multiavantaj Business, firmanıza satın alırken

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro!

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Quattro Hakkında Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak, onlara beklentilerinin ötesinde bir hizmet sunmaktayız. Quattro Lojistik; 2012 yılında %100 Türk

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

YAKIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ 1

YAKIT GÜVENLİK SİSTEMLERİ 1 GÜVENLİK VE KORUMA SİSTEMLERİ A.Ş. Eren Teknik Otomotiv, piyasadaki 400 binin üzerindeki ürün çeşidiyle yakıt güvenlik sistemlerinde Türkiye de Pazar lideridir. GÜVENLİK SİSTEMLERİ 1 Eren Teknik Otomotiv,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı