CONTAINER de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k"

Transkript

1 R CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2014 Say : de 100 bin TEU hedefini aflt k

2

3 ÖNSÖZ 3 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan Beslen Çakan 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k ve örnek teflkil edecek yat r m yap yoruz Künye Gürbulak Nakliyat San. Ticaret Limited fiirketi ad na Sahibi Beslen Çakan GENEL YAYIN YÖNETMEN Bülent Ural YAZI filer MÜDÜRÜ fiehmuz ÇAKAN FOTO RAFLAR Mücahit ÖKSÜZ Salih ÖKSÜZ BASKI HAZIRLIK Euro Matbaa Adres: Gaziler Mh Sk. No: 30 Gebze / Kocaeli Tel: Web: Mail: euromatreklam.com y l ndan günümüze 34 y ll k deneyim ve tecrübemiz ile sektörde öncü olmaktay z. Gerek sözümüz, gerekse de hizmet kalitemiz ile markam z ön plana ç karmaktad r. Müflterilerimize sundu umuz hizmetin güveni ile faaliyetlerimize h z verirken, bize vermifl olduklar deste i, her f rsatta önemsedi imizi ve adeta lokomotif bir güç olarak hissetmekteyiz. Bu güç sayesinde ise, siz de- erli müflterilerimizin eseri olan GÜRBULAK NAKL YAT Markas n emrinize sunmaktay z. Yar m as rl k bir kuruluflun öz geçmiflini, bünyemizde bilginize sundu umuz CONTAINER adl dergimizle y lda iki kez kendimizi tan tma f rsat n bulmaktay z. Lojistik sektöründe bölgesel gücümüzü, ülkemizin en önemli bölgesi olan Marmara bölgesinde faaliyetlerimizi sürdürmenin avantaj n de erlendirip, di er lojistik bölgelerde de örnek teflkil edecek yar mlar - m z n alt yap s n oluflturmaktay z y l nda koydu umuz hedefe 100 bin TEU yu aflarak ulaflt k. CONTAINER Adl dergimiz ile UND. Derne indeki faaliyetlerimizin yan s ra bölgemizde faaliyetlerine bafllad m z DKNAD. Derne i ile de Konteyner Sektöründe görsel ve yaz l bas nda bir ilki yay nlaman n hakl gururunu sizlerin güveni sayesinde yaflamaktay z. CONTAINER adl dergimizin içeri i sektörel sorunlar n ve sektördeki yerimizi siz de erli müflterilerimize ve çözüm ortaklar m za sunarken, kültürümüzde bilinen kahve tad nda ikram m z olarak kabul görmenizdir. Tafl mac l k sektöründe 40 y l aflk n bir sürede hat r say l r deneyim ve tecrübemizin yan s ra, bilgi ve birikimimizin sunumunu yaparken, tüm kadromuz ile 40 y ll k hat r m z n güvenini emrinize sunmaktay z. Sayg lar mla

4 4 Ç NDEK LER Öğretmenleri unutmadık / 7 Nuhoğlu ndan açıklama / 8 Nakliye Sektörün kalbi / 9 Sürekli gelişiyoruz /12-13 Aşure ikramında bulunduk /15 Medikalpark la anlaştık / 19 InterBulk ve Al flan Grup tesislerimizi ziyaret etti 14 Konteyner Sektörünün vazgeçilmez unsuru. 17 Baflkan Raci Sar o lu. 25 İ.S.G Eğitimi verdik / 18 Hedef Yurt Dışı /20-21 stikrar ve devaml l k bizim ana prensibimiz. 27 Aylo Dan flmanl ktan ziyaret. 30 Serbest bölgelerin ekonomiye katk lar y l nda iflimizi yar m as r ileriye tafl d k. 32 ve 33 Mengerler den ziyaret / 24 Filo ya 5 araç daha / 28 Huzurevini ziyaret ettik. 35 Personel görüflleri. 37 Hedefimiz en iyi hizmeti uygun maliyette aktarmak. 38 ve 39 Limanc lar ve nakliyecileri buluflturduk. 41 G da üzerine Türkiye de bilinir firma olmak istiyoruz. 44 ve 45 Dorseleri yeniliyoruz / Marka ile 17 noktada / 34 Sa l k Edebiyat. 51 Tarih Gezi. 55 Teflekkürler 11 Haks z Rekabete Tabi de iliz 23

5 KÖfiE 5 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Çakan Neden Konteyner Tafl mac l Tafl mac l k sektöründe uluslararas ticaretin güvenilir, h zl ve sa l kl bir flekilde yap labilmesi için, Conteyner ile tafl mac l k üretimin de erini korumak ve sa lamakt r. Dünyada oldu u gibi ülkemizde de tüm sanayi kurulufllar n n ham maddeden tutunda, lüks tüketim maddelerine varana kadar konteyner ile tafl mac l n rahat, huzuru ve düflük maliyetlerin hesaplar n yapmaktad rlar. Muhtemel risklerin ise Conteyner tafl mac l ile uluslararas deniz, tren ve karayollar nda minimize edecek seviyede oldu u anlafl lmaktad r. Gün geçtikçe uluslararas tafl mac l k sektöründe konteyner ile tafl mac l k h zla geliflmekte olup, güvenilir tafl ma moduyla birlikte tafl ma iflleminde kullan lan araç ve ekipman olarak ta önemli hale gelmeye bafllam flt r. Ülkemizde de kap dan kap ya adland rd m z tafl ma hizmeti geçmiflte uluslararas tafl mac l kta karayoluyla yap lmaktayd, uluslararas tafl mac l k yapan tüm firmalar ise dernek ve sivil toplum kurulufllar ile ülke genelinde ve uluslararas platformumda temsilcilikler kurarak ürünün adrese sa l kl ve güvenilir teslimi için tüm alt yap ve önlemleri almalar na ra men, bir çok ülkenin anl k ve siyasi gümrük mevzuatlar na maruz kal p, aksakl klara yol açt ve beraberinde ihracatç, ithalatç ve nakliyeciler olarak ta ciddi s k nt lar yaflanmaktad r. Konteyner tafl mac l her geçen gün h zla büyürken bir di er tafl ma türü olan kapal kasa araçlar ile karayollar tafl - mac l n n ülke ekonomisine döviz katk s oldu u kadar, kapal kasa araç için yap lan yat r mlarla da araç ve ekipman say s n n artmas ülke ekonomisinde ciddi döviz ç kt s na neden olmaktad r.bu temelde ele al nd nda ise uluslararas tafl mac l k maliyetleri hesapland nda maliyetlerin yar yar ya düfltü ü gözle görülmektedir. Örnek vermek gerekir ise; Haz r mutfak imalat yapan firman n yetkilisi ile yapt m z görüflmede Almanya - kuzey bölgesine haz r mutfak ihracat yapmak istediklerini bildirdi. lk defa ihracat yapaca için bizlerden bu konuda yard mc olmalar istenilmesi üzere karayolu ile uluslararas tafl mac - l k hizmeti veren UND derne imize üye bir firmadan tafl ma fiyat talep ettik, karayolu ile kapal kasa bir araç için verilen fiyat Euro ile Euro aras oldu udur. Ayn ürünün deniz yolu konteyner ile tafl ma fiyat için ise Euro ile Euro aras kap teslimi için fiyat al nm fl olup, imalatç firman n yapt maliyet hesaplar nda ciddi avantajlar oldu undan dolay, ihracat n deniz yolu konteyner tafl mac l - ile yapmaya bafllad d r. Bu tür sa lanan düflük maliyetlerden dolay s yla da üretici firmalar ve ihracatç firmalar m z n yurt d - fl nda fiyat politikalar nda rekabet etme avantaj n sa lamaktad r. Konteyner tafl mac l n üretici taraf ndan bir di er faydas ise, yükleme adresinde yüklenen ürünün konteyner içersinde istifleme flekli ne ise Boflaltma adresine kadar olan sürede olas d fl darbelere karfl kapal kutu içeresinde oldu- undan dolay da ayn istifleme flekli ile teslim edilmesidir. Çelik yap s ve s zd rmaz özelli inden dolay da birçok hasar riskini de ortadan kald rmakta olup, ürüne endeksli modülleri ile de çok amaçl tafl ma hizmetleri sa lanmaktad r. Gürbulak Nakliyat olarak tafl - mac l k sektöründe sorumlulu umuzu bir noktadan di er bir noktaya kadar, h zl ve güvenilir hizmetimizi vermekten ziyade, ülke ekonomisine verilen katk lar ndan dolay da birçok sanayicimizin üretimini uluslararas sevkinde konteyner ile tafl mac l ile yapman n huzuru ve rahatl n görmekteyiz. Sayg lar mla

6 BAZI ŞEYLER GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLDİR! 1.6 Litre Dizel KENDİSİ BÜYÜK, YAKIT TÜKETİMİ DÜŞÜK Yeni CR-V 1.6 lt. Dizel, 4.5 lt./100 km yakıt tüketimiyle, size büyük bir otomobilin konforunu yaşatırken, küçük bir otomobilin yakıt ekonomisini sunuyor. Yeni CR-V 1.6 Dizel hakkında ayrıntılı bilgi ve test sürüşü randevusu almak için ya da adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

7 HABER 24 Kasım da ögretmenleri unutmadık G ÜRBULAK Nakliyat olarak, 24 Kas m Ö retmenler gününü unutmad k. Personellerimiz 24 Kas m Ö retmenler günü dolay s yla Dilovas Mehmet Zeki Obdan lkokulu ziyaret ederek, okul ö retmenlerine çiçek hediye etti ve ö retmenler günlerini kutlad. Okul Müdürü Salih Tolgar, ö retmenler gününü unutmad m z için Gürbulak Nakliyat ailesine teflekkür etti GÜRBULAK NAKL YAT OLARAK UNUTMUYORUZ Konu ile ilgili olarak aç klama yapan Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu üyesi Burhan Çakan, Büyük Önder Atatürk ün 1928 y l nda Millet Mektepleri Baflö retmenli ini kabul etti i tarih olan 24 Kas m, 1981 y l ndan bu yana her y l Ö retmenler Günü olarak kutlanmaktad r. Gelece imizin teminat olarak gördü ümüz gençlerimizi yetifltiren ö retmenlerimizi Gürbulak Nakliyat olarak hiçbir zaman unutmuyoruz. Kendilerine verdikleri emeklerden dolay çok teflekkür ediyoruz dedi 7

8 8 HABER UND Baflkan Ömer Çetin Nuho lu: Türkiye nin Lojistikte Bölgesel bir üs olmasını hedefliyoruz T ÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirilen "Comvex stanbul - 4. Ticari Araçlar, Otobüs ve Yan Sanayi Fuar nde konuflan Uluslararas Nakliyeciler Derne i (UND) Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Çetin Nuho lu yapt konuflmada, Türkiye nin lojistikte bölgesel bir üs olmas n hedeflediklerini, bu sayede lojistik maliyetin düflürülmesi, ticaretin gelifltirilmesi ve rekabet gücünün art r lmas n temel amaç olarak belirlediklerini vurgulad. Nuho lu ayr ca; Lojistik sektöründe küresel düzeyde son dönemin en öne ç kan e ilimlerinden biri de KÜMELENME olgusudur. Kümelenme, lojistik ile ilgili tüm paydafllar n, Kamunun, yerel ve ulusal otoritelerinin, Üniversitelerin, Araflt rma Kurulufllar n n, Lojistik Sektörü Firmalar n n, Teknoloji Firmalar n n belirli bölgelerde bir araya gelip kaynaklar n birlefltirmeleri ile ortaya ç kan sinerjiyi gösteriyor. dedi.

9 RÖPORTAJ 9 Dilovas Körfez Nakliyeciler Derne i Baflkan Raci Sar o lu: Nakliye sektörünün kalbi Dilovası Raci Sar o lu, Hem Dilovas 'n n hem Limanlar n Nakliyecilerin park sorunu ortadan kald racak T r Garaj park yok. Dilovas Belediyesinin bu konuda bize sözü var. Dernek olarak, Lojistik köy projesinin takipçisi olaca z dedi D ilovas ndan Nakliye sektörünün baz ihtiyaç ve s k nt lar var. Bu sorunlar n en bafl nda tüm nakliyecilerin ortak olarak kullanaca T r Garaj n n olmamas oldu unu söyleyen Dilovas Körfez Nakliyeciler Dernek baflkan Raci Sar alio lu, Dilovas nda olmazsa olmazlar n bafl nda Lojistik köyünün olmas gerekiyor. T r parklar n n olamay fl nedeniyle her firma kendi t r garajlar n kullan yor. Dernek olarak Lojistik köy projemizi gerekli makamlara sunduk. Dernek yönetim kurulumuz ile birlikte Lojistik köy projemiz için Kaymakam, Büyükflehir Belediye Baflkan, Dilovas Belediye Baflkan Dilovas Emniyet Müdürü ile görüflmelerimiz oldu. Onlarda bu projemize s cak bakt lar, çünkü belediye yollar n bozulmas ndan flikâyetçi, Emniyet yollar n kenarlar na çekilen gelifli güzel çekilen t rlardan ve liman yollar n n t kanmas ndan flikâyetçi, Kaymakam flehrin görüntü kirlili inden flikâyetçi, Dernek olarak bizde ayn fikirdeyiz. Lojistik Köy Projemizde t r parklar n n yan s ra Restoranlar, çay bahçeleri gibi sosyal alanlar var. fiimdi bize söz verilen dönümlük arazinin tahsisi için Dilovas Belediyesinin bu konuyu acilen çözmesini bekliyoruz. Dernek olarak bize verilen t r Garaj sözünün takipçisi olaca z. Ayr ca Lojistik Köy Projemizin yan ben ve yönetim kurulu arkadafllar mla birlikte s k s k bir araya gelip di er yapaca m z projeleri hayata geçirmek istiyoruz. dedi TRAF K S GORTASI ANORMAL fiek LDE ARTTI Nakliye sektöründe bugünlerdeki en büyük sorunlar n bafl nda Trafik sigortas - n n anormal flekilde artmas oldu unu söyleyen Sar o lu, Trafik sigortas n n zorunlu olmas ve anormal bir flekilde art fl biz Nakliyecilerin belini büktü. Trafik sigortas n n 700 bin liradan 5000 bin liraya ç kmas na bir anlam veremiyorum. Sigortac lar birli i rakam belirliyor ve Devlete bunun onay n veriyor. Trafik sigortas o zaman mecburi olmas n, Hem Trafik sigortas mecburi hem de kasko mecburi. Trafik sigortas karfl taraf n hasar n karfl l yor. Biz Kaskoyu yap p kendi taraf m z n hasarlar n alabilmek için o zaman Trafik sigortas ya yüksek rakamlarda olmamas gerekir ya da mecburi olmamas gerekir. Bu uygulamadan ve rakamlar n çok armas ndan dolay rahats z z. Ne oldu da Türkiye'ye Trafik sigortas fiyatlar bu kadar artt. YAKIT F YATLARIDAK ARTIfi NAKL YEC Y ON NUMARA YA VE KAÇAK MOZATA SEVK ED YOR Yak ttaki fiyatlar n artmas ve vergilerin çok yüksek olmas n n yan s ra Dünyadaki en pahal yak t biz kullan yoruz. Bu konudan da müzderibiz. Baz nakliyeciler yak t art fl ndan dolay 10 numara ya ve kaçak yak t kullanmak zorunda kal yor. Devlet bir anlamda da Nakliyeciyi suca yönlendiriliyor. Sektörde ifl hacmi ve yat r mlar büyüyünce nakliyeci kendi aras nda ac mas zca bir rekabet sergilemeye bafllad. Nakliyecimiz bu rekabete al flm fl de il. Geçmiflte hep enflasyon art fl ndan dolay iyi paralar kazan yorduk. Enflasyon devaml art nca bizlerde ifl yapt m z firmalardan zam alabiliyorduk. fiimdi ise enflasyon oranlar nda fazla art fl olmad ndan dolay firmalardan zam talep edemiyoruz. Nakliyeci hem kendi aras nda rekabet ederken hem de giderleri en az seviyeye indirmeye çal fl yor L MANCILARLA SIK SIK B R ARAYA GEL YORUZ Sigorta ve yak t fiyatlar n n art fl n n yan s ra Limanlarda da baz aksakl klar bulunmakta. Hem bizlerden hem de Liman iflletmelerinden kaynakl sorunlar oluyor. Bu konuda Dernek üyelerimiz ve Liman iflletmeleri yetkilileri ile sürekli toplant lar yaparak sorunlar çözme yoluna gidiyoruz.. Lojistik okullar aç ld ktan floförler gerekli e itimden geçtikten sonra yavafl yavafl nakliye kültürü oturmaya bafllad. Limanc lar, kurallar biz koyar z davran fllar ndan biraz fedakârl k ederse floför arkadafllarda davran fl ve ikili iletiflimleri daha ileriye tafl rsa sorunlar tamamen ortadan kalkar. fleklinde konufltu

10

11 KÖfiE 11 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Çakan Teflekkürler Bize vermifl oldu unuz güven ile tafl mac l k sektöründe hakl gururumuzu yaflamaktay z. Yurtiçi ve yurt d fl çözüm ortaklar m z ile yapt m z görüflmelerde ve dergimize verdikleri demeçlerde Gürbulak Nakliyat hakk ndaki görüfl ve düflünceleriniz bizleri onurland rmaktad r. CONTAINER adl dergimizin 3.say s n yay nlamaya haz rlan rken, bilgi ve birikimimizin yan s ra hedeflerimize ulaflman n yoluna fl k tutmakta olan, çözüm ortaklar m z n bizler için yorumlar baflar lar m za katk ve güç sa lamaktad r. 34 y ll k bilgi ve birikimimizi sektörün her alan nda sürdürmeye ve sektördeki yerimizi dinamik kadromuz ile 7 / 24 saat hizmet sunmak için alt yap m z oluflturmak için yat r mlara aral ks z devam etmekteyiz. thalat tafl malar nda bölgede bulunan limanlar n kadar hizmet verdikleri için ithalat ç k fllar sa lanmakta olup, Ekonominin can damar olan ihracat tafl malar nda ise 7 / 24 saat kesintisiz hizmet sunuyoruz Hedefimiz ise, stanbul trafi inin yo unlu u ve a r vas ta araçlar n k s tl trafikte seyir etmesinden kaynakl sorunun çözümü için, 7 / 24 saat hizmet veriyoruz lk say m zda belirti imiz lojistik köy projemiz, hayata geçti inde ise 7 / 24 saat hizmet vermek için alt yap m z, ekipmanlar m z ve kadromuzu oluflturmaktay z. Lojistik sektörde Gürbulak Nakliyat alt yap ve kadrosunu düzenlerken ay n zamanda da 7 / 24 saat kesintisiz hizmet sunmak ad na sorun ve s k nt lara yönelik risk analizi yap yoruz. Yap lan risk analizlerinde müflterilerimize mesai 08:00 ila 18:30 saatleri aras hizmet veren bir alt yap ile ciddi s k nt ve riskler oluflaca ndan dolay, ekimanlar m z ve kadromuzu her geçen gün gelifltirip, müflteri memnuniyeti ve ülke ekonomisine olan sorumlulu umuzun bilinci ile tafl mac l kta her geçen gün hizmet kalitemizi art r p sektördeki yerimizi korumak için, Emrinizdeyiz, 100 kg üründen 70 tona kadar tafl ma yapacak, kamyonet kamyon t r ve lowbeet araçlar m zla müflterilerimizin taleplerine göre, aksiyon ald m z, konteyner tafl mac l yan s ra 3 tondan 50 tona kadar elleçleme makina park m z ile yükleme boflaltma hizmetleri ve bofl dolu konteyner depolama sahalar m z ile Gebze ve Ambarl limanlar nda faaliyetlerimize yönelik yat r mlar m zla örnek teflkil etme çabas nday z. 7 / 24 saat hizmet verebilmek ad na ise konteyner bak m ve onar m atölyemiz ile araç bak m ve onar m kademelerimizle de gece geç saatlere kadar olas aksakl klara acil müdahale kadromuzla hizmet vermekteyiz. Güvenilir sa l kl bir hizmet verebilmek anlay fl ile nas l ki insan sa l na yönelik hizmet sunan nöbetçi eczaneler var ise, bizlerde müflteri memnuniyeti ve ülke ekonomisinin güvenilir sa l kl bir flekilde yürütülebilmesi için haftan n her günü nöbetçi nakliyeci Olarak emrinizdeyiz. Sayg lar mla

12 12 RÖPORTAJ Sürekli gelisiyoruz Kalitenin, müflteri memnuniyeti oldu una inanan Daimon Lojistik flirket sahipleri Onur Sinan ve Suat Özcan,düflük maliyet ile üstün bir kalite seviyesine ulaflmay amaçl yor y l nda stanbul da DAIMON Lojisti i kurduklar n söyleyen fiirket Orta Onur Sinan, Türk sermayeli bir hava ve deniz forwarding flirketi olan DAIMON, ithalat ve ihracat konular nda hava ve deniz tafl ma iflleri, parsiyel servisler, proje tafl mac - l, kara & hava ve deniz & hava ba lant l nakliyeler gerçeklefltirdiklerini söyledi. Orta Suat Özcan ile daha önce sektörün içinde yer alan flirketlerde birlikte yöneticilik yapt klar n söyleyen Onur Sinan Suat Özcan ile çok yak n iliflkilerimiz vard. fians m z deneyelim diyerek çal flt m z flirketten ayr l p, DAIMON Lojisti i kurma karar ald k. lk olarak Hasanpafla da 2009 y l nda faaliyet bafllad ktan bir y l sonra Kozyata na geçifl yapt k, ard ndan ise geçen y l kendi yerimizi sat n ald k. K sa sürede Sürekli geliflen ve büyüyen bir firma olduk. dedi

13 RÖPORTAJ 13 Lojisti in gelece in en iyi sektörleri aras nda yer alaca n söyleyen Onur Sinan Lojistik sektörü henüz yolun bafl nda. Lojistik sektörü fluan yavafl yavafl ilerliyor. Önümüzdeki 10 y l içinde Uluslararas tafl mac l k, depolama Türkiye de çok yayg nlaflacak. fiuan emekleme aflamas nda. Kurumsallaflma aç - s ndan önümüzdeki süreçte bu sektör kendini baya gelifltirecek. dedi OTOMOT V VE TEKST L A IRLIKLI DAIMON Lojistik olarak Otomotiv ve tekstil sektörü a rl kl olarak tafl ma yapt klar n söyleyen flirket ortaklar ndan Suat Özcan ise, Baflkalar n n yükünü baflkalar n ad na tafl yoruz DAI- MON olarak, hizmet verdi imiz kurulufllarla iliflkileri, müflteri, ifl ve çözüm odakl olarak yürütmekteyiz. Çal flt - m z kiflilerle birlikte mutlu olmak, uzun süreli ifl ortakl klar yaratmak ve ortaklar n n en uygun tafl ma maliyetleriyle en kaliteli hizmeti almalar n sa lamak DAIMON Lojistik Hizmetlerinin temel felsefesidir. dedi Gürbulak, güvenilir firma G ÜRBULAK Nakliyat ailesi ile 1998 y l nda Anadolu Deniz Ticaret te görev yapt klar dönemde tan flt klar n söyleyen Suat Özcan ve Onur Sinan Gürbulak Nakliyat Ova Koop bünyesindeyken Beslen Çakan ve kardeflleri ile tan flt k. Ogün Ova Koop u gelifltiren ve büyüten Beslen Çakan ve kardefller ayn baflar y bugün Gürbulak Nakliyat da da sürdürüyor. Kendileri ile 1998 y l nda bafllayan ifl iliflkimiz bugün arkadafll k seviyesine kadar geldi. Çal flt m z limanlardaki tek taflörenimiz Gürbulak Nakliyat t r. Bugüne kadar Gürbulak Nakliyat ile farkl ifl iliflkilerimiz oldu. DAIMON ve öncesi hiçbir iflimizde bizleri ve kimseyi yar yolda b rakmay p, verdikleri sözlerin sürekli olarak arkas nda durdular. Bunun neticesinde Gürbulak Nakliyat n güvenirli i artt ve daha çok tercih edilen bir firma konumuna geldiler. fleklinde konufltu

14 14 HABER InterBulk ve Alısan Grup tesislerimizi ziyaret etti Al flan Uluslararas tafl mac l k Likit Lojistik Operasyon Müdür Yard mc s Muharrem Karatepe ile InterBulk Grup Güney Avrupa Bölge Müdürü Sergi Gomez Casas, Dilovas nda bulunan merkezimize ziyaret gerçeklefltirdi InterBulk and Alısan Group visited our facilities Muharrem Karatepe, Deputy Liquid Logistics Operations Manager from Alisan Uluslararasi tasimacilik and Sergi Gomez Casas, Southern Europe Director of InterBulk paid a visit to our Dilovasi facilities. K ONTEYNER tafl - mac l sektöründe emin ad mlarla yolumuza devam ederken, firmam z n Dilovas nda kurulu olan merkezini gerek yurt içinden gerekse yurt d fl ndan çal flma yapt m z firmalar ziyaret ediyor. Tank Konteyner tafl ma ve depolama için Aliflan Uluslararas tafl - mac l k Likit Lojistik Operasyon Müdür Yard mc s Muharrem Karatepe ile InterBulk grup Güney Avrupa Bölge Müdürü Sergi Gomez Casas ekim ay nda bizleri ziyaret etti. Ziyarette, tesislerimizde incelemelerde bulunan Muharrem Karatepe ve Sergi Gomez Casas, araç say m z hakk nda bilgi ald. Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan - m z Beslen Çakan ve Yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan, Konteyner tafl ma ve depoma için ifli için firmam za ziyarete gelen Aliflan Uluslararas tafl mac l k Likit Lojistik Operasyon Müdür Yard mc s Muharrem Karatepe ile InterBulk grup Güney Avrupa Bölge Müdürü Sergi Gomez Casas ile yak ndan ilgilenirken firmam z ile ilgili olarak kendilerine önemli bilgiler verdi. I N PROCEEDING on our way in Container transportation industry with firm steps, we are visited by both domestic and foreign business partners in our headquarters in Dilovasi. For Tank Container transportation and storage, Muharrem Karatepe, Deputy Liquid Logistics Operations Manager from Alisan Uluslararasi tasimacilik and Sergi Gomez Casas, Southern Europe Director of InterBulk paid a visit to us in October. During the visit, Muharrem Karatepe and Sergi Gomez Casas made examinations and obtained information on number of our vehicles. In their visit to our company for a partnership in the field of container transportation and storage, Muharrem Karatepe, Deputy Liquid Logistics Operations Manager from Alisan Uluslararasi tasimacilik and Sergi Gomez Casas, Southern Europe Director of InterBulk were welcomed and givem the highlight of our company by Beslen Çakan, the Chairman of the Board of Directors of Gurbulak Nakliyat and Burhan Çakan, the Board member.

15 HABER 15 Asure ikramında bulunduk Muharrem ay vesilesiyle, Y lport ve Evyap Limanlar nda aflure ikram nda bulunduk. G eleneksel olarak organize etti imiz aflure ikram nda Y lport ve Evyap liman nda çal flan personel kadrolar m z n yan s - ra, limanlara gelip gidenlere aflure ikram nda bulunduk Aflure günü ve gecesinin önemi nedir? Muharrem ay n n onuncu günü Aflure günüdür. Muharrem ay, Kur'an- kerimde, k ymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamam n oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i flerif meali flöyledir:(ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ay nda tutulan oruçtur.) Bu ay n en k ymetli gecesi de Aflure gecesidir. Allahü teâlâ, birçok dualar Aflure günü kabul etmifltir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olmas, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulmas, Hazret-i Yunus'un bal n karn ndan ç kmas, Hazret-i brahim'in ateflte yanmamas, Hazreti dris'in canl olarak gö e ç kar lmas, Hazret-i Yakub'un o lu Hazret-i Yusuf'a kavuflmas, Hazret-i Yusuf'un kuyudan ç kmas, Hazret-i Eyyüb'ün hastal ktan kurtulmas, Hazret-i Musa'n n K - z ldeniz'i geçmesi, Hazret-i sa'n n do umu ve ölümden kurtulup, diri olarak gö e ç kar lmas Aflure günü oldu.

16 Mengerler Tic. Türk A.Ş Emek Mah. No:66 Uzunçiftlik - Kartepe/KOCAELİ Telefax (0262) , ( (4 hat)

17 KÖfiE 17 Gürbulak Nakliyat stanbul fiube Müdürü smail Çakan Konteyner, sektörün vaz geçilmez unsuru Konteyner tafl mac l dünyada ve ülkemizde çok h zl ilerlemesine ra men özellikle ülkemizde buna paralel sektör içinde geliflememifl ya da geliflmesini tamamlayamam fl birçok unsur bulunmaktad r. Bunlardan bafll çalar fabrikalarda ya da yükleme yerlerinde yükleme ve boflaltma için rampalar n olamay fl ya da olanlar n uygun olmamas ciddi s k nt lara yol açmaktad r. Yüke uygun nitelikli araçlar n maliyetinin yüksek ve buna paralel kar marjlar n n çok düflük olmas iflin kalitesini ve sa l kl tafl nmas n zorlaflt rd kaç n lmazd r. hracat konteyner tafl mas - n bu kadar yüksek yüzdede kullanan ülkemiz maalesef konteyner tafl mac l na ve konteynerin kendisine ait ek gereçlerin bir turlu geliflmemifl olmas da enteresan bir durum olarak görünmekte. Henüz ülkemizde gerçek anlam nda yük konteyneri imalat ve yüke uygun tasarlanm fl ekipmanlar n tedariki çok büyük eksikliktir. Bunun yan s ra konteynerlerin tamir vs. gibi eksiklerini bile d flar dan temin eder haldeyiz. Kald ki konteyner imalat ve tamirat gibi ek ifl kollar gibi durumlara ciddi kaynaklar aktar lmakta bu ifl kolunda yerli üretime gidilmesi ülkemiz için hem sayg nl k ac s ndan hem de milli kaynaklar n ülkemizde kalmas ac s ndan son derece faydal olacakt r Gürbulak Nakliyat olarak sektörün tüm firmalar ve toplum kurulufllar ile yap lan görüflmelerimizde baflta sektörümüze öncülük edecek ulaflt rma bakanl ve buna ba l karayollar ulaflt rma müdürlü ü ile düflünülmesini istedi imiz bir proje var ki uygulan rsa bence konteyner tafl mac l nda devrim niteli inde olaca kanaatinde oldu- umuzu düflünüyorum. Afla da birkaç detay ile özetlemek gerekir ise, lojistik sektörüne ve sanayicimize sa layaca avantajlar göz önüne al rsak hem maddi hem de manevi anlamda pozitif katk lar olacakt r. Ülkemizde konteyner tafl mac l yapan armatörlerin tamam na yak n Türkiye genelindeki bütün konteyner limanlar n kullanmaktad r. Konteyner avantaj n ve kolayl n yayg nlaflt rmak ad na her platformda yurtd - fl ndan ithalat getiren ya da yurt d fl na ihracat yapmak isteyen bütün sanayicilerimiz ile buluflturur ve bütünlefltirir isek yapacaklar ithalat/ihracat iflleminde kendi bölgesindeki en yak n liman kullanmas ve konteyner ile yap - lacak hizmetin esnekli i, kolayl ve avantaj ile ekonomide dengelerin müspet sonuçlanaca d r. fiu andaki mevcut uygulamada ise, acente ve sanayiciler gemi tarifesi vs. gibi elde olmayan sebeplerle mümkün mertebe bu avantajlar n bilgi transferinde aksakl klar ve eksikliklerden dolay uygulamay kullanam yordur. Uygulaman n % 100 kapasite ile uygulanmas sonucunda ise, özellikle stanbul içi trafi in ve köprü taraf nda büyük rahatl k sa layacak olmas beraberinde ise, akaryak t maliyetlerinin çok ciddi oranda düflecek olmas göz önünde bulunduruldu un da buna paralel olaraktan nakliye navlunlar na yans mas, araçlar n uzun sureli yol seyirlerinin azalmas sonucu araç bak m maliyetlerinin ciddi oranda düflecek olmas hem tafl yana, hem tafl tt - rana hem de ülke ekonomisine büyük katk lar sa layaca kaç n lmazd r. Gürbulak nakliyat, genç ve dinamik kadrosu olarak lojistik ve özellikle konteyner tafl mac l na yönelik yeni projelerin gelifltirilmesi ve desteklenmesi ümidiyle bir dahaki say m zda buluflmak üzere. Sayg lar mla

18 18 HABER Personellere is saglıgı ve güvenligi egitimi verildi G ÜRBULAK Nakliyat ve EVYAPPORT liman ifl birli i ile tüm çal flan ve floförlere yönelik Temel fl Sa l ve Güvenli i semineri düzenlendi. E itime kat - lan çal flanlar ifl kazalar, al nmas gereken tedbirler ile yasal sorumluluklar gibi birçok konuda bilgilendirildi. Düzenlenen e itimde personellerimize, fl Sa l ve fl Güvenli i temel e itimin amac, ifl kazas ve meslek hastal klar, ifl kazalar n n nedenleri, bunlar önlemek için dikkat edilmesi gereken hususlar n neler oldu u, tehlike kaynaklar ve zararlar, yasal hak ve sorumluluklar gibi konularda ayr nt l bilgilendirmelerde bulunuldu PERSONELLER M Z DÜfiÜNÜYORUZ Konu ile ilgili olarak aç klamada bulunan Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu üyesi Burhan Çakan, fl sa l ve güvenli inde temel amaç, çal flanlar m z n sa l na zarar verebilecek, risk oluflturucu hususlar n önceden belirlenerek gereken önlemlerin al nmas, onlara rahat ve güvenli bir çal flma ortam sa lanmas, ifl kazalar ve meslek hastal klar - na karfl çal flanlar n ruhsal ve bedensel sa l klar n n korunmas d r Say l fl Sa l ve Güvenli i Kanunu uyar nca çal flanlar m za yönelik Temel fl Sa l ve Güvenli i E itimi düzenliyoruz fleklinde konufltu.

19 HABER 19 Medical Park Gebze Hastanesi Başhekimi Dr.İbrahim Altınkaynak, Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanımız Beslen Çakan ve Yönetim Kurulü üyemiz Burhan Çakan ile birlikte görülüyor 31 EKIM Perflembe günü gerçekleflen ziyarette, Dr. brahim Alt nkaynak ile Gürbulak Nakliyat yönetim Kurulu Baflkan m z Beslen Çakan ve Yönetim Kurulu üyemiz Burhan Çakan yak ndan ilgilendi. Yaklafl k 2 y l önce Gebze ye aç lan Medikal Park Hastanesi ile ilgili olarak Beslen Çakan ve Burhan Çakan a Baflhekim brahim Alt nkaynak bilgi verirken Gürbulak Nakliyat ailesi ile sa l k hizmetleri noktas nda anlaflma sa lad. Gürbulak Nakliyat gibi önemli bir firma ile çal flacak olmaktan dolay son derece memnun olduklar n söyleyen Medical Park Gebze Hastanesi Baflhekimi Dr. brahim Alt nkaynak Gürbulak Nakliyat a sa l k hizmete verecek olmaktan dolay son derece memnunuz. Kendileri ile tan flmak gerçekten çok güzel fleklinde konufltu Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan m z Beslen Çakan ise Medical Park Gebze Hastanesi Baflhekimi la anlastık Medical Park Gebze Hastanesi Baflhekimi Dr. brahim Alt nkaynak, Gürbulak Nakliyat ziyaret etti. Dr. brahim Alt nkaynak a Gürbulak Nakliyat ile ilgili bilgiler verdi. Baflkan Çakan Sa l k hizmeti konusunda Medikal Park ile anlaflmaktan dolay mutluyuz. Türkiye genelinde ad n duyurmufl, sundu u sa l k hizmetleri herkesin tercihi olan Medikal Park art k Gürbulak Nakliyat personelleri de tercih edecek. Yapt m z sa l k anlaflmas iki taraf içinde hay rl olur fleklinde konufltu

20 20 RÖPORTAJ Hava, Kara ve Deniz tafl mac l nda Marmara bölgesinin h zla büyüyen firmas Sigma Lojistik Türkiye'den sonra gözünü Avrupa'ya dikti. Hedef Yurt dısı Hedefleri aras nda lojistik sektöründe iyi bir yerlere gelmek ve yurt d fl nda da ofisler açmak oldu unu ifade eden Sigma Lojistik yönetim kurulu baflkan fienol bifl,''.devaml artarak çeflitlenen, yeni ve çok yönlü lojistik hizmetler verebilmek amac yla kurmufl oldu umuz Sigma Lojistik, lojisti in bir bütün olarak her alandaki faaliyetlerini uygulayarak çözümler üretmektedir'' dedi SIGMA Lojistik 2005 y l nda kuruldu.uluslar aras Kara, Hava ve Deniz nakliyesi yapan Sigma lojistik intermotel tafl mac l da Forvard r lojistik deparman ad alt nda yapmaktad r.tafl mac l n yan s ra Dünya ve Türkiye de 2. el kontoyner al m ve sat m yapmaktad r. BAfiARININ TEMEL NDE NSAN FAKTÖRÜ VAR Sigma Lojisti olarak baflar n n temelinde insan faktörünün yatt n n bilincinde oldu unu ifade eden bifl''geliflmifl insan gücünü geliflmifl teçhizat ve teknoloji ile destekleyerek müflteri hizmet seviyesini en üst seviyeye ç kararak sektöründe lider bir rol oynamak Sigma Lojistik için amaç olmufltur.zaman konusunda hassas, iflin kalitesi konusunda titiz olan Sigma, müflterileri için entegre lojistik çözümler üretilmektedir. Geçmiflte edinilmifl tecrübelere, yenilikleri sürekli takip ederek edinilen bilgiler eklenerek sürekli geliflim prensibi içinde her zaman daha iyisini baflarmak hedeflenmektedir dedi ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZLA L fik LER M Z ÜST SEV YEDE Firma kültürü", Sigma Lojistik için büyük önem tafl maktad r çünkü müflteri ile lojistik orta aras ndaki ifl iliflkisinin baflar s için kilit rol oynamaktad r. Sigma lojistik de erleri firmadaki çal flma arkadafllar m z n karar verme noktalar nda destekleyici birer unsur oluflturmaktad r.müflterilerle iliflkilerin süreklili i için kaliteden ve güvenilirlikten ödün vermeyen Sigma Prensiplerini sürdürmek Sigma Ekibi için vazgeçilmez bir unsurdur. Sigma Lojistik, müflterilerine anahtar çözümler sunarken çok çeflitli hizmet alanlar için tek bir kontakt kifli ile iletiflimde olmalar n sa layarak kar fl kl klar önler.entegre yönetim sistemi ile her türlü döküman tek bir merkezde toplanarak, de erlendirilmekte ve kontrolden geçirilmektedir.sigma Lojistik müflterileri herhangibir sürprizle karfl laflmadan tüm dünyaya ayn hizmet kalitesi ile ulaflabilmenin rahatl n yaflarlar'' dedi

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

ÖTV müjdesi. Ulusal Marker Sistemi nin istenilen düzeye gelmesi durumunda indirim bekleniyor

ÖTV müjdesi. Ulusal Marker Sistemi nin istenilen düzeye gelmesi durumunda indirim bekleniyor 1subatsayfa1 2/11/07 2:52 AM Page 1 G B BAfiKANI OSMAN ARIO LU: MARKER UYGULANIRSA ND R M YAPAB L R Z Yurtiçi nakliyeciye Fazla tonaj konusunda, kamyoncu kâr edemiyor. Kamyonla 15 ton tafl nan fiyata,

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı