"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz""

Transkript

1 ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER)'nde düzenlenen basýn toplantýsýyla yarýþma hakkýnda bilgi verildi. Dernek binasýnda yapýlan toplantýda, yarýþma için kayýtlarýn baþladýðý belirtildi. Yarýþma hakkýnda bilgi veren ÇESDER Baþkaný Erdem Hýzarbaþ, Peygamber Efendimiz'in insanlýk semasýna bir güneþ gibi doðarak bütün karanlýklarý aydýnlattýðýný dile getirdi. 4 TE Baðcý, TRT Haber'e konuþtu AK Parti Grup Baþkanvekili Mahir Ünal'ýn baþkanlýðýnda 10 milletvekili ile birlikte '17 Aralýk' sürecini Türkiye kökenli vatandaþlara anlatmak üzere Avrupa turuna çýkan Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý TRT Haber'e canlý yayýnda baðlanarak konu ile ilgili olarak Avrupa da yapmýþ olduklarý çalýþmalarý anlattý. 2 DE 40 KURUÞ Belediyeden Beytepe Camiine destek "Dün olduðundan daha fazla çalýþmak zorundayýz" Beytepe Cami'ne yapýlan kütüphane ve bayanlar için namaz kýlma yeri inþaatýnýn tamamlanmasý nedeniyle Cuma namazýndan sonra program düzenlendi. Beytepe Camii'nde düzenlenen programa Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Alper Zahir ve cami cemaati katýldý. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, tamamlanarak Cuma Namazý sonrasýnda yapýlan törenle hizmete girdi.beytepe Camii müezzini Rýfat Sert programda yaptýðý konuþmada... 5 TE "KSS esnafý yapýlan hizmetlere sahip çýkmalý" Necmettin Uzun, projelerini açýkladý Oto Tamirciler Odasý Baþkan adayý Necmettin Uzun, düzenlediði basýn toplantýsýnda baþkan seçilmesi halinde hayata geçireceði projeler hakkýnda bilgiler verdi. Geçtiðimiz cumartesi günü KSS2de basýn toplantýsý yapan Necmettin Uzun, tüm esnaf ve sanatkarlarýn sorunlarýný yakýndan bildiðini ifade ederek, "Ayrýca odada son 4 yýldýr yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktayým. Bu zaman zarfýnda esnaf arkadaþlarýmýzýn hep yanýnda oldum. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.anitta Otel'de gerçekleþtirilen istiþare toplantýsýna, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ile birlikte il yönetim kurulu üyeleri katýldý. "O'nu örnek almak, Kur'an'a uymaktýr" 3 TE 4 TE Çorum Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi Baþkan Yardýmcýsý Hýdýr Balaban, site esnafýnýn yapýlan hizmetlere sahip çýkmasýný, özellikle ortak kullaným alanlarýnýn sahiplenilmesini istedi. Hýdýr Balaban, Çorum Sanayi Sitesi'nde Oto Tamirciler Odasý Baþkan adayý Necmettin Uzun'un düzenlediði basýn toplantýsýnýn ardýndan toplantýya katýlan esnafa hitaben bir konuþma yaptý. Cansuyu Gülsün Mert Anne ve Evlat Farký 7 DE 7 DE Komþumla balkonlarýmýz yan yana, ikimiz de önümüzde oturan iki kiþiye yemek yediriyoruz. Ben, "Hadi caným aç aðzýný, bak yemek yersen büyüyeceksin, kocaman olacaksýn" diyerek, döke saça, bin bir çaba ile yemek yedirmeye çalýþýyorum... Komþum ise "Aç aðzýný, çabuk ye, yere dökme, elini sürme, üstüne dökme..." diye baðýrarak, sinirlenerek, tahammülsüz yemek yedirmeye çalýþýyor... 7 DE "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz" Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði'ni ziyaret etti. Bektaþ, ziyarette Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek'ten Birliðin çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Tarým ve sanayinin buluþturulmasý gerektiðini dile getiren Bektaþ, bunun gerçekleþtirildiði taktirde tarýmsal sanayinin de geliþeceðini ve ilin ekonomisine daha büyüt katma deðer saðlanacaðýný söyledi. 5 TE ELHAMDÜLÝLLAH BÝZ BÖYLEYÝZ YA TERSÝ OLSAYDIK! Elhamdülillah temiz kalpliyizdir. Kimse için fena duygular beslemez, suizan da bulunmayýz. Elhamdülillah tatlý dilli insanlarýzdýr. Dilimizden kötü söz çýkmaz. Elhamdülillah görev adamýyýzdýr. Asla vazifeden kaçmaz her iþi layýkýyla yaparýz. 5 TE YEDAÞ'tan elektrik kesintisi 4 TE Hitit ile Slavyan Üniversiteleri iþbirliði yapacak 7 DE

2 Baðcý, TRT Haber'e konuþtu AK Parti Grup Baþkanvekili Mahir Ünal'ýn baþkanlýðýnda 10 milletvekili ile birlikte '17 Aralýk' sürecini Türkiye kökenli vatandaþlara anlatmak üzere Avrupa turuna çýkan Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý TRT Haber'e canlý yayýnda baðlanarak konu ile ilgili olarak Avrupa da yapmýþ olduklarý çalýþmalarý anlattý. Duisburg ve Çevresi Ýþadamlarý Derneði (TÝAD)'ni ziyaret eden Baðcý ayrýca vatandaþlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Heyet ile birlikte Kuzey Ren Vestfalya Akademisyenler Birliðine ziyaret gerçekleþtirdiklerini ifade eden Baðcý Duisburg'ta TRT Haber mikrofonlarýna canlý olarak yaptýðý deðerlendirmede ziyaretin çok olumlu havada gerçekleþtiðini ve Türkiye kökenli vatandaþlarýn 17 Aralýk süreci ile ilgili tepkili olduklarýný ve hükümetin çalýþmalarýný desteklediklerini ifade etti. 2 Ýmsâk : 5:09 Güneþ : 6:55 Ýþrak 7:49 Öðle : 12:00 Ýkindi : 14:28 Akþam : 16:44 Yatsý : 18:18 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 3. Hafta Bir müminin kalbini hoþ tutmak, bana nâfile hac yapmaktan iyi gelir. Ebû Bekir Kettânî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri Sahibinden 450 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Kadýnlara "Beslenme" semineri SONSUZ VE BÜYÜLÜ Rektör Alkan'dan Külcü'ye teþekkür Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi'nin (AEM) Ýl Müftülüðü ile birlikte düzenlediði seminerlerinin 7.si Dumlupýnar Kýz Kur'an Kursu'nda gerçekleþtirildi. Diyetisyen Yasemin Taylan tarafýndan verilen seminerde, programa katýlan bayanlara beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatýldý. Beslenmede doðru bilinen yanlýþlar konusunda programa katýlan bayanlarý uyaran Yasemin Taylan, kadýnlarýn sorularýný da tek tek cevapladý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ziyaretinde bulundu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Hitit Üniversitesi Kampüsü ve üniversitenin dünya üniversiteleri arasýna girmesi noktasýnda önemli katkýlarýnýn olduðunu söyleyen Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Baþkan Külcü'nün her zaman kendi yanlarýnda olduðunu, bu nedenle de teþekkür plaketi takdim ettiklerini belirtti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de plaket için teþekkür ederken Çorum Belediyesi olarak Hitit Üniversitesi'ne bundan önce olduðu gibi sürekli olarak destek olmaya devam edeceklerinin altýný çizdi. Yarým ve kýrgýn bir umudu ekliyor günlere Güzle ürperen ince su gömleði sevgilinin Onun o çocuk sokuluþu arýtýyor þimdi Kentlerin kalýn örtüsüne takýlan ömrümü Kar sularýný geçiyoruz onunla yeniden Yeni imgelere ulaþýyor aþk ve umut Otlarýn ve kuþlarýn anladýðý sözler üretiyoruz Yalnýz yüzler, eski gizler taþýyor yaðmur bulutu Yanan kentlerin üzerine düþüyor hüznümüz Uzak yazlardan gelip geçen yüzlerin parýltýsý Karla çoðalan sular aðartýyor ovamýzý Sonsuz ve büyülü bir iklim oluyoruz onunla ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Haným Kömürcü son yolculuðuna uðurlandý Ahmet UYSAL HAVA DURUMU Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sait ve Sami Kömürcü'nün vefat eden anneleri Haným Kömürcü (97) geçtiðimiz cumartesi günü topraða verildi. Haným Kömürcü'nün cenazesi saat 10.00'da Çorum Özel Hastanesinden alýnarak Ulu Camiine getirildi. Öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan merhume Çiftlik Mezarlýðýnda topraða verildi. Cenaze namazýna Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Tek Yýldýz Gazetesi merhumeye Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine sabýrlar diler. Bahadýr YÜCEL Yýl: 9 Sayý: 2678 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN 3,560 3,576 JPY YENi 0,207 0,208 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER UÐUR ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. 17/A ESER ECZANESÝ TEL: OSMANCIK CAD. NO : 44/C -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 TEÞEKKÜR 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü münasebeti ile gelenekselleþen kutlamayý devam ettiren ve çalýþan gazetecilere yakýn ilgi gösteren Çorum Belediyesine, kamu kurum kutlama mesajlarý ile bugünümüzü paylaþan ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile siyasi parti temsilcilerine, gerek ziyarette bulunarak gerekse telefon, mail ve mesajlar ile çalýþan gazeteciler günümüzü kutlayan dostlarýmýza ve abonelerimize sonsuz teþekkür eder, bu vesile ile bir kez daha tüm meslektaþlarýmýzýn gününü tebrik ederiz. TEK GAZETESÝ "Dün olduðundan daha fazla çalýþmak zorundayýz" Uslu'dan Mevlid Kandili mesajý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Mevlid Kandilini kutladý. Uslu kandil nedeniyle yayýnladýðý kutlama mesajýnda, "Rahmet Peygamberi Efendimizin dünyaya geliþinin yýldönümünübir kez daha birlikte idrak ediyoruz. Bu önemli gün ülkemizde Mevlid kandili olarak kutlanmasý, Peygamberimize duyulan eþsiz, derin sevgiyi gönüllerden sözlere ve toplumsal bilince aktarmamýzý saðlamaktadýr. Bu mübarek gece vesilesiyle Mevlid Kandilinin tüm insanlýða sevgi, barýþ ve huzur getirmesini diliyor, Çorumlu hemþerilerimizin, vatandaþlarýmýzýn ve Ýslâm âleminin Mevlid Kandilini kutluyorum" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.anitta Otel'de gerçekleþtirilen istiþare toplantýsýna, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ile birlikte il yönetim kurulu üyeleri katýldý. Yerel seçimler öncesi yapýlacak çalýþmalarýn görüþüldüðü toplantýda konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, yönetim kurulu üyelerine AK Parti hükümetinin Çorum'da yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Ceylan, 30 Mart yerel seçimlerinde yapýlacak çalýþmalar ile ilgili de yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi.belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de istiþare toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, "Benim olmadýðým yerde baþka kimse yoktur anlayýþý ile seçim çalýþmalarýný yürüteceðiz. Biz, dün olduðundan daha fazla çalýþmak, Çorum'a hizmet etmek zorundayýz. Çorum, bu ekibi, AK Parti'yi çok seviyor. Yaptýðýmýz iþler, milletimizin gönlünde taht kurdu. Yeni dönemde de yeni projelerimizle gönüllerde taht kurmaya devam edeceðiz" dedi. Milletvekili Yýldýrým, Fransa'da Türklerle buluþtu AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, hafta sonu Fransa'da Avrupa Türk Demokratlar Birliði (UETD)'nin çalýþmalarýna katýldý.ýki günlük çalýþma kapsamýnda Milletvekili Murat Yýldýrým Franza Lorrainne bölgesinde çok sayýda programa iþtirak ederek Avrupa'daki vatandaþlara Türkiye'de yaþanan geliþmeleri paylaþtý ve onlarýn dertlerini ve beklentilerini dinledi. AK Parti Dýþ Ýliþkiler Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen program kapsamýnda Yýldýrým, Metz Camisi'nde kýlýnan Cuma Namazýnýn ardýndan çeþitli STK'larý ziyaret etti. Boulay Kütüphanesi'nde bulunan Pierre Loti Türk Kitaplarý Bölümü'nde Boulay Belediye Baþkaný ve Boulay Meclis Üyelerinden Turgay Kaya ile bir araya gelen Yýldýrým, akþam yaklaþýk 200 kiþi ve Türk ve Fransýz bölgesel medya temsilcilerinin de katýldýðý programda Strazburg Baþkonsolosu Serdar Cengiz ile bir konuþma yaptý.program sonrasýnda Sarreguemines STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle yemekte bir araya gelen Yýldýrým, cumartesi günü sabah UETD Ýcra Kurulu ile kahvaltýda buluþtu. Metz bölgesinde gerçekleþtirilen esnaf ziyaretinin ardýndan Fameck bölgesinde Strazburg Baþkonsolosumuz Serdar Cengiz'in katýlýmý ile vatandaþlarla buluþan Yýldýrým Sosyalist Partisi Miletvekili ve Belediye Baþkaný Michel Liebgott ile bir araya geldi. Yine Bouzonville de vatandaþlarla buluþan Yýldýrým, dün Maizieres Les Metz'de 50 kadar iþ adamý ile kahvaltýda bir araya geldi. Yýldýrým'aziyareti süresince Yýldýrým'a UETD Lorraine Temsilcisi Ziya Bayýndýr eþlik ettiler.

4 4 "O'nu örnek almak, Kur'an'a uymaktýr" ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER)'nde düzenlenen basýn toplantýsýyla yarýþma hakkýnda bilgi verildi. Dernek binasýnda yapýlan toplantýda, yarýþma için kayýtlarýn baþladýðý belirtildi. Yarýþma hakkýnda bilgi veren ÇESDER Baþkaný Erdem Hýzarbaþ, Peygamber Efendimiz'in insanlýk semasýna bir güneþ gibi doðarak bütün karanlýklarý aydýnlattýðýný dile getirdi. ''O'nun getirdiði mesaj bir huzur kaynaðýdýr. Ýnsanlýða yeniden bu huzuru götürmenin yegane çaresidir ''diyen Hýzarbaþ, onun sadece yaþadýðý dönemin insanlarýna gönderilmediðini aktardý. Hýzarbaþ þöyle devam etti: ''O, gelmiþ ve gelecek tüm zamanlarýn peygamberidir. Peygamber olarak yaþadýðý 23 yýlýn içinde, kýyamete kadar yaþanmasý muhtemel bütün problemlerin cevabý vardýr. Onu hakkýyla tanýmak ve tanýtmak için yola çýkan 'Peygamber Yolu Derneði' Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýný baþlattý. Çorum Eðitim Sevenler Derneði olarak Peygamber Yolu Derneði ile bu kampanyayý ilimiz yerelinde yürütmek için protokol yaptýk. Kampanya kapsamýnda, ortaokul kategorisindekiler Rahime Kaya'nýn Hz. Muhammed kitabýný, lise kategorisindekiler Reþit Haylamaz'ýn Efendimiz adlý eserini, yetiþkin kategorisindekiler ise Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Sonsuz Nur adlý eserini okuyacaklar '' dedi.24 Mart'a kadar verilen sürenin sonunda tüm katýlýmcýlarýn sýnava tabi tutulacaðýný ifade eden Erdem Hýzarbaþ, sýnava katýlmak isteyenler, kitaplardan kendisine uygun olaný kitapçýlardan alabileceklarini ve sýnav için kayýt yaptýrmalarý gerektiðini kaydetti. Konuþmanýn ardýndan tanýtým toplantýsý kokteyl ile sona erdi. Kubilay Kaan YÜCEL Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Peygamber Efendimizin (sav) doðum gecesi olan Mevlit Kandiliyle ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada, "Tüm insanlara rahmet olarak gönderilen ve son peygamber olan Sevgili Peygamberimiz (sav)'in doðum günü olarak kutladýðýmýz Mevlit Kandili'nizi tebrik ederiz. M.Akif þöyle der: On dört asýr evvel yine böyle bir gece idi/kumdan ayýn ondördü bir öksüz çýkýverdi. O âlemlerin Rabbinden, "Âlemlere rahmet olarak gönderildi." Asýrlara sýðmayacak inkýlâplarý birkaç sene içerisinde gerçekleþtirdi. Evlâtlarýný diri diri topraða gömen babalar O'na ve getirdiði prensiplere iman ettikten sonra mükemmelleþtiler, dünyaya insanlýk, adalet ve medeniyet rehberi olacak hale geldiler. Ýnsanlar O'nun tek emriyle, kökü yüzlerce yýl derinde olan alýþkanlýklarýný býraktý. O, yirminci asýr insanýnýn yüzyýlda yerleþtiremediði hakký, hukuku, adaleti, hürriyeti, demokrasiyi ve insan haklarýný bir solukta yerleþtirdi. Böylece cehâlet asrý bir saâdet asrý olup, çýktý. Nihayet asýr, asýrlara taþtý. Ve O, çaðlar ötesiyle kucaklaþtý" dedi. Kutlu doðumun insanlýðýn kurtuluþu için gönderilen en büyük nimetlerin baþýnda olduðunu açýklayan Saatçi, "Kur'an ahlakýný hayatýna þiar edinen peygamberimizin örnekliði insanlýk için her zaman yol haritasý olmaya devam edecektir. Bizlere düþen ise "En hayýrlýnýz, ahlakça en güzel olanýnýzdýr" diyen son peygamberin bu mirasýna sahip çýkmak, þefkatine mazhar olmak ve ahlakýna talip olmaktýr. Bu her mümin için ulaþýlmasý gereken nihai bir hedef olmalýdýr Kur'an ve bütün ahlaki erdemleri þahsýnda toplayan Hz. Peygamber, tüm insanlýða bir kurtuluþ ve diriliþ çaðrýsý yapmýþtýr. Ýþte Mevlid Kandili ve diðer mübarek gün ve geceler, bu çaðrýyý gönlümüzde, zihnimizde ve hayatýmýzda diri ve canlý tutmak adýna fýrsat günleridir. Sevgili Peygamberimizin hayatý bizlere yaþanabilir 'en güzel örnek' olarak takdim edilmiþtir. Hz. Peygamberi örnek almak, ancak O'nun insanlýðýn huzur ve mutluluðu için yaptýðý daveti hayatýmýza yansýtmakla ve güzel ahlakýný bir bilinç ve hayat tarzý olarak davranýþlarýmýzýn mihveri yapmakla mümkündür. Ýnsanlýðýn her zaman ve mekânda Hz. Peygamber'in teblið ettiði ilâhî mesaja ve bu mesajýn hayata geçirilmiþ þekli olan onun sünnetine ihtiyacý vardýr. O'nu örnek almak, Kuran'a uymaktýr" ifadelerini kullandý. Saatçi, "Sevgili Peygamberimizin dünyayý þereflendirmesinin yýldönümü olan Mevlid kandilinin bütün insanlýða rahmet ve huzur getirmesini, O'nu ve insanlýða getirdiði en büyük hediye olan Kur'an'ý yakýndan tanýmamýza ve çaðrýsý etrafýnda birleþmemize vesile olmasýný Yüce Mevlâ'dan niyaz eder, Memur Sen camiasýnýn, vatandaþlarýmýzýn, soydaþlarýmýzýn ve bütün Ýslam âleminin Mevlid Kandilini tebrik ederim" diyerek açýklamasýný tamamladý. Yasin YÜCEL YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle il merkezi ile kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek bölgeler þöyle: "13,14,15,16, tarihlerinde saatleri arasýnda: Zafer 3.Caddeleri, Zafer Sokaklar. 13,14,15,16, tarihlerinde saatleri arasýnda: Gökdere köyüne baðlý Kýzýlkaya Mah. Pamuklu Mah. ve Doðan köy. 13,14,15,16, tarihlerinde saatleri arasýnda: Yukarý Zeytin köyüne baðlý Yanalak Mah. Cevizli Mah. ve Muhasebe Mah. EML öðrencilerine teknik gezi AGD'den Bayat'ta etkinlik Çorum Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayarlý Makine Ýmalatý alanýnda eðitim gören 11. sýnýf öðrencilerine yönelik teknik gezi düzenlendi. Ferhat Toraman ve Arap Çataroðlu'nun düzenlediði gezi kapsamýnda öðrenciler Yaðmaksan, Arsan ve Erksan'ý gezerek bilgiler aldýlar. Yasin YÜCEL Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Þubesi, ilçelerde etkinliklerini sürdürüyor. AGD Çorum Þubesi yönetici ve üyeleri, Bayat Ýlçe Temsilciliðini ziyaret ederek, ilçede bir sohbet toplantýsý düzenlediler. Bayat'ta "Hak-Batýl Eðitimi" konulu bir etkinlik düzenleyen AGD yöneticileri, çok sayýda gence eðitim verdi. Etkinlikte yapýlan konuþmalarda hak ve batýlýn ne olduðu anlatýldý. Mevlid Kandili'nde 30 bin lokum daðýtýldý Çorum Belediyesi, Mevlid Kandili nedeniyle kentin tüm cami ve mescitlerinde, vatandaþlara ikram edilmek üzere 30 bin adet kandil lokumunu özel kutusunda daðýttý. Belediye'nin her kandilde geleneksel hale getirdiði kandil lokumu daðýtýmý Mevlid Kandili'nde de devam etti. Kandilde daðýtýlmak üzere özel olarak hazýrlanan lokumlar Çorum'daki tüm cami ve mescitlerde yatsý namazý öncesinde cemaate daðýtýldý. Bahadýr YÜCEL

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Belediyeden Beytepe Camiine destek ELHAMDÜLÝLLAH BÝZ BÖYLEYÝZ YA TERSÝ OLSAYDIK! AHMET ÖLÇER "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz" Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði'ni ziyaret etti. Bektaþ, ziyarette Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek'ten Birliðin çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Tarým ve sanayinin buluþturulmasý gerektiðini dile getiren Bektaþ, bunun gerçekleþtirildiði taktirde tarýmsal sanayinin de geliþeceðini ve ilin ekonomisine daha büyüt katma deðer saðlanacaðýný söyledi. Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri birliðinin örnek bir çalýþmaya imza atarak hayvan yetiþtiricilerini tek çatý altýnda topladýðýný dile getiren Bektaþ, "Ýldeki damýzlýk sýðýr yetiþtiricileri büyük bir birliktelik kurmuþlar. Birliðin 4 bine yakýn üyesi bulunurken, günlükte birliðimizde yaklaþýk 100 ton süt üretimi planlanmýþ. Ancak bu sütü iþleyecek tesisimiz yok. Süt iþleyen tesislerimiz kurulursa bu aile daha da geniþleyecek. Hem hayvancýlýk geliþecek, hem de sektörel bazda sanayide çeþitlilik kazanacaktýr. Onun için tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz. Unutulmamalýdýr ki hayvancýlýk geliþmeden tarým geliþmez" dedi. Bektaþ, yapacaklarý her çalýþmada Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliðine her türlü konuda destek olmaya hazýr olduklarýný açýkladý. Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek ise, 1999 yýlýnda kurulan birliðin 3 bin 800 üyesinin bulunduðunu belirtti yýlýnda devlete 7 milyon TL, katma deðer vergisi ödediklerini dile getiren Cinbek, yýllýk ise 16 ila 20 milyon TL civarýnda cirolarý olduðunu belirtti. Süt üretimi ve pazarlanmasý konusunda üzerlerine düþen her þeyi en iyi þekilde yaptýklarýný kaydeden Cinbek, Çorum'da üretilen sütün iþlenmek için baþka illere götürüldüðünü sözlerine ekledi. Ziyarette Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, borsa meclis baþkan yardýmcýsý Ýsmail Turan Ünlü, meclis üyesi Mustafa Þükrü Abraþ ve Tescil Müdürü Süleyman Çifçi hazýr bulundu. Beytepe Cami'ne yapýlan kütüphane ve bayanlar için namaz kýlma yeri inþaatýnýn tamamlanmasý nedeniyle Cuma namazýndan sonra program düzenlendi. Beytepe Camii'nde düzenlenen programa Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Alper Zahir ve cami cemaati katýldý. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, tamamlanarak Cuma Namazý sonrasýnda yapýlan törenle hizmete girdi.beytepe Camii müezzini Rýfat Sert programda yaptýðý konuþmada Haziran 2013'te baþlayan ek inþaat çalýþmasýnýn 4 ay içerisinde tamamlandýðýný, bu dönemde kendilerine her türlü yardýmý yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk da yaptýðý konuþmada cami cemaatinin inþaat çalýþmalarýna verdiði destek için teþekkür etti. Müftü Aþýk, Çorum Belediyesi'nin katkýlarý nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye de teþekkür ederek "Allah, cami inþaatýmýza destek veren herkese sevaplarýnýn karþýlýðýný her iki cihanda verir inþallah" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Beytepe Camii'nin ek inþaatýnýn tamamlanmasý nedeniyle düzenlenen programda yaptýðý konuþmada "Rabbim bu hizmetlere bizi memur eyledi" dedi. Baþkan Külcü, Belediye Kanunu'nda yapýlan bir düzenleme ile kanuna bir madde eklendiðini ve bu madde ile belediyelerin artýk ibadethane yaptýrabildiðini hatýrlatarak "Bu kanunu çýkaran herkese teþekkür ediyorum. Bugün önümüz açýldý. Ýmkânlarýmýz doðrultusunda milletimizin hayrýna hizmetine sunuyoruz. Ayet-i Kerime'de de "Allah'ýn evlerini Allah'a iman edenler ve O'ndan korkanlar imar ederler." deniyor. Biz de bu yolda yürümeye gayret ediyoruz. Rabbim müsaade ederse önümüzdeki beþ yýlda, camiler, Kuran Kurslarý, abdesthaneler gibi çok güzel hazýrlýklarýmýz var" þeklinde kaydetti. Abdibey Cami, Ulu Cami ve Hýdýrlýk Camilerinde de güzel çalýþmalar yaptýklarýný hatýrlatan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Allah bu hizmetlerden yararlanmayý bütün mü'min insanlara nasip etsin. Beytepe Cami'mizin ek inþaatýnda emeði geçen hemþehrilerimi kutluyorum" ifadelerini kullandý. Elhamdülillah temiz kalpliyizdir. Kimse için fena duygular beslemez, suizan da bulunmayýz. Elhamdülillah tatlý dilli insanlarýzdýr. Dilimizden kötü söz çýkmaz. Elhamdülillah görev adamýyýzdýr. Asla vazifeden kaçmaz her iþi layýkýyla yaparýz. Elhamdülillah doðru söyleyen insanlarýzdýr. Yalanla iþimiz olmaz, yalan söylemek bize yakýþmaz. Elhamdülillah kusur arayan insanlar deðilizdir. Kimsenin ayýbýný araþtýrmak ve ortaya çýkarmak için çaba sarf etmeyiz. Elhamdülillah bilgi daðarcýðý geniþ insanlarýzdýr. Bilmediðimiz bir hususta asla fikir beyan etmeyiz. Elhamdülillah riyakar kimselerden deðilizdir. Ýkiyüzlülükten, sahtekarlýktan, gösteriþten uzak dururuz. Elhamdülillah kibir duygusu bize uzaktýr. Kimseye karþý büyüklenmeyiz. Elhamdülillah þefkat sahibiyizdir. Ne elimizle ne dilimizle kimseyi incitmeyiz. Elhamdülillah dostlarýmýzý severiz. Onlarý arar, sorar, deðer verir, iyiliklerini isteriz. Elhamdülillah yardým sever insanlarýzdýr. Darda, zorda kalmýþa yardým etmeyi severiz. Elhamdülillah hoþgörü sahibiyizdir. Ýnsanlarýn hata ve kusurlarýna hoþgörüyle bakabiliriz. Elhamdülillah iyiliði emredenlerizdir. Kötülükleri men ederiz. Elhamdülillah gýybet etmeyenlerdenizdir. Kimsenin arkasýndan hoþuna gitmeyecek þekilde kötü konuþmayýz. Elhamdülillah özü sözü bir insanlarýzdýr. Söylediklerimiz ile yaptýklarýmýz birbiriyle çeliþmez. Elhamdülillah tembel insanlardan deðilizdir. Hiç ölmeyecekmiþ gibi bu dünya için yarýn ölecekmiþ gibi de âhiret için çalýþýrýz. Elhamdülillah saygýyý ve sevgiyi bilen insanlardanýzdýr. Büyüklerimizi sayar, küçüklerimizi severiz. Elhamdülillah fesattan uzak duran insanlardanýzdýr. Bize bir haber geldi mi önce onu araþtýr, fitneye izin vermeyiz. Elhamdülillah vefalý insanlarýzdýr. Yapýlan iyilikleri unutmaz, ahde vefasýzlýk etmeyiz. Elhamdülillah sözünün eri insanlarýzdýr. Bizim için sözün namus, sözünden dönmenin namussuzluk olduðunu biliriz. Elhamdülillah kul hakký yemeyenlerdenizdir. Maddi ve manevi insanlara karþý her türlü haksýzlýk ve kötülükten uzak dururuz. Elhamdülillah biz böyle insanlardanýz. Ya bu hasletlere sahip olmasaydýk, nasýl olurduk? Tekrar görüþünceye dek hepinize saygýlar Kafkas, Þanlýurfa'da hastane temeli attý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, TOKÝ tarafýndan Þanlýurfa'nýn Eyyubi'ye Bölgesi'nde yapýlacak olan 400 yataklý Devlet Hastanesinin temel atma törenine katýldý. Agah Kafkas, Þanlýurfa'da yapýlmasý planlanan bin 700 yataklý þehir hastanesi projesinin 1 ay içerisinde ihaleye çýkacaðýný, 170 milyon TL'ye mal olacak bu hastanenin inþaatýnýn, 2015 yýlýnda tamamlanacaðýný söylerken, "Hükümetimiz '4 yýlda 400 Proje' taahhüdü arasýnda yer alan Þanlýurfa Þehir Hastanesi için ihaleye çýkýyor" dedi. Kafkas, bu yatýrýmla Eyyübiye bölgesinin saðlýk problemini çözeceðini vurgulayarak, sözlerini þöyle sürdürdü: "Türkiye'de en çok yeni doðan ünitesi olan bir hastanemiz olacak. Yaklaþýk 170 trilyonluk bir yatýrýmdan bahsediyoruz. Eskiden bir temel atýlýrdý 10 yýl sürerdi. Ancak þimdi öyle deðil temelini attýðýmýz zaman bitiþ tarihini açýklýyoruz. Bu hastane normalde 2016 yýlýnda bitecekti ancak bu 2015 yýlýnýn sonlarýna doðru bitmiþ olacak, belki daha da erken bitebilir." Þanlýurfa'nýn, 2002 yýlýnda 2 bin 585 saðlýk çalýþaný olduðunu, þimdi ise 8 bin 841 tane saðlýk çalýþanýnýn bulunduðunu söyleyen Kafkas, "Bebek ölüm hýzýnda Dünya standartlarýný yakalamýþ durumdayýz, þuanda bebek ölüm hýzý yüzde 9'larda. Hastanelerde doðum oraný yüzde 95'lere çýktý. Þanlýurfa'da bugün 248 tane ambulans var. Önümüzdeki ay Þanlýurfa'ya 13 tane daha ambulans göndereceðiz. Þanlýurfa'dan 69 hastayý uçakla baþka yerlere götürmüþüz. AK Parti iktidarýnda insanýmýzýn hayatta kalmasý süresi 5 yýl uzamýþtýr" dedi. AÖL istiþare yaptý Çorum Anadolu Öðretmen Lisesi eðitim öðretim kadrosu Ýkinci Bahar Lokantasý'nda dayanýþma ve kaynaþma yemeðinde birlaraya geldi. Yemeðe Okul Müdürü Ahmet Gömeç, Müdür Yardýmcýlarý Kerim Mandýralýoðlu, Ýsmail Ertan, Hamit Demirci, Zerrin Ayvazoðlu ve öðretmenler ile Okul Aile Birliði Baþkaný Av. Mehmet Karadað, Dr. Metin Çýtak, Av. Altan Akpýnar, Ecz. Özgür Zihar ve Selami Çakýr katýldý. Toplantý da okul ile ilgili yapýlmasý düþünüþen çalýþmalar hakkýnda fikiralýþveriþinde bulunuldu.

6 Çorum ATTDER Baþkaný Osman Tök, Mevlid Kandili nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Sevgili Peygamberimizin doðum günü münasebeti ile kutlanan Mevlid Kandili'nin çok deðer verilen önemli günlerden biri olduðunu belirten Osman Tök, "Müslümanlarýn nazarýnda müstesna bir yeri olan bu gece, Hz. Peygamberimiz' in örnek hayatýný, yüce ahlakýný ve evrensel mesajlarýný; insanlýða tanýtmak ve anlatmak maksadýyla asýrlardan beri "Mevlid Kandili" adýyla kutlanmaktadýr. Hazreti Peygamberimiz, insaný merkez kabul eden, insaný insan yapan deðerleri öne çýkaran, bütün insanlara barýþ, mutluluk ve huzur getiren bir dinin ve anlayýþýn peygamberidir. Duygularýnda sevgi, þefkat, merhamet ve hoþgörüyü; iliþkilerinde hakký, doðruyu, güzeli ve vefayý; ibadetlerinde ihlas ve samimiyeti öne çýkararak gönülleri fetheden, güzellik ve ümit Osmancýk basýný yemekte buluþtu 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü dolayýsý ile Osmancýk'ta faaliyet gösteren medya mensuplarý Yolcu Ýskender'de bir araya geldi. Gazeteciler günü dolayýsýyla düzenlenen yemeðin ev sahipliðini Murat Yolcu yaptý. 10 Ocak Gazeteciler gününde Osmancýk'taki yerel ve ulusal medya mensuplarýný, Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Osmancýk Ýlçe Jandarma Komutaný Ýrfan Kýymaz, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve Osmancýk Ýlçe Emniyet Müdürü Uður Çalýþkan yalnýz býrakmadýlar. Osmancýk'ta faaliyet gösteren yerel ve ulusal medya mensuplarýnýn yaný sýra köþe yazarlarýnýn da bulunduðu yemekte ev sahibi olarak Murat Yolcu yaptýðý konuþmada, "Basýnýn gücü bir þehrin geliþmesinde en büyük etkendir. Çok zor ve meþakkatli, bir o kadarda onurlu bir meslek olan Gazetecilik mesleðini icra eden Ýlçemizde faaliyet gösteren yerel ve ulusal medya mensuplarýnýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü kutlarým. Medya mensuplarýnýn bu özel gününde çalýþan gazetecileri yalnýz býrakmayan Ýlçemiz Kaymakamý Sezgin Üçüncü'ye, Jandarma Komutanýmýz Ýrfan Kýymaz'a, Belediye Baþkanýmýz Bekir Yazýcý'ya ve Emniyet Müdürümüz Uður Çalýþkan'a katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ederim" dedi. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ise yaptýðý konuþmada gazeteciliðin önemli bir iþ olduðunu özellikle yerel medyayý önemsediklerini ve yerelde habercilik yapmanýn önemine deðindi. Medyanýn acýsýyla ve tatlýsýyla haberleri en doðru þekilde kamuoyuna ulaþtýran önemli bir kurum olduðunu bu vesile ile 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü kutlayarak yemeðe ev sahipliði yapan Murat Yolcu'ya teþekkür etti. Osmancýk kaymakamý Sezgin Üçüncü bu önemli günün 1961 yýlýnda kabul edilen ve gazetecilerin sosyal haklarý ile ilgili bir kanun vesilesi ile kutlanmaya baþlandýðýný ifade ederek basýnýn yasama, yargý ve yürütmenin yanýnda dördüncü kuvvet olarak kabul edildiðini belirtti. Daha önce basýlý olan medya günümüzde Türkiye'de görsel medyanýn yaný sýra internet medyasý olarak faaliyet göstererek önemli bir güç haline geldi. Daha önceleri bir kaç gazete gündemi belirlerken bu gün ise görsel medya ve çeþitleri artan medya kuruluþlarý da gündemi belirleyebilir hale geldi. Bu nedenle basýnýn dördüncü kuvvet olduðunu biliyor tüm gazetecilerin, basýn çalýþanlarýnýn, basýn iþçilerinin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü kutluyor çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum" þeklinde kaydetti. 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü dolayýsýyla düzenlenen yemeðe Osmancýk protokolünün yaný sýra Merkezi Ankara'da bulunan Medya Konseyi Genel Baþkaný Selim Bilge, Osmancýk Kent Konseyi Baþkaný, Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu Üyesi ve Osmancýk Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Bilal Çevrim, Osmancýk Haber Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Orhan Güçlü, Lobi Yayýncýlýk Yönetim Kurulu Baþkaný Sakin Bilge, DHA Osmancýk Temsilcisi Osmancýk Gündem Ýnternet Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Mustafa Ulusoy, ÝHA Osmancýk Temsilcisi Ýsmail Kabakdere, Kýzýlýrmak Dergisi Genel Yayýn Yönetmeni Umut Canbolat, Osmancýk Gazetesi ve Osmancýk Haber Gazetesi çalýþanlarýnýn yaný sýra köþe yazarlarý katýldýlar. ATTDER'den Mevlid Kandili açýklamasý dolu Hazreti Peygamberimiz; sözlerinde ve bu sözlerin ifade ettiði anlamlarda, bütün varlýklara karþý sergilediði tutum ve davranýþlarda bize örnek olmakta, yaþamakta olduðumuz hayata ve geleceðimize ýþýk tutmaktadýr. Bu baðlamda bizlere düþen vazife, her sözü ve davranýþý insanlýðýn ufkunu açan Peygamberimizi, içimizde ve çevremizde yeniden anlamak ve O'nun bize kazandýrdýðý, kardeþlik, sevgi, dostluk, güven, samimiyet, tevazu, hoþgörü, sadakat, vefa, halkýnýn yanýnda yer alma, hak ve doðru olaný temsil etme gibi deðerlere hayatýmýzda iþlerlik kazandýrmak ve özellikle genç nesillerin Peygamberimizi daha yakýndan tanýmasýna imkan yaratarak, O'nu ve getirdiði evrensel mesajý özümsemelerine olanak saðlamak olmalýdýr. Bu duygu ve düþüncelere halkýmýzýn,saðlýk çalýþanlarý arkadaþlarýmýzýn, tüm ulusumuzun ve Ýslam dünyasýnýn Mevlid Kandilini kutlar, bu anlamlý gecenin hayýrlara vesile olmasýný, Attder Çorum Yönetimi Adýna temenni ediyorum" diye ifade etti. Yýlmaz MERT ÇEVÝK KUVVET ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ PERSONELÝ VE ÇEVÝK KUVVET ÝLE BÝRLÝKTE GÖREVE KATILACAK PERSONELE (KAHVALTI, SICAK YEMEK KUMANYA) ÝAÞE ALIMI ÇORUM ÝL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI EMNÝYET GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü Personeli ve Çevik Kuvvet ile birlikte göreve katýlacak personele (Kahvaltý, Sýcak Yemek Kumanya ) iaþe alýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : Çepni Mahallesi Ýnönü Caddesi No: ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Kahvaltý (2000 Kalori) :200 Öðün Sýcak Yemek (2000 Kalori -4. Çeþit) 9435 Öðün Kumanya (2000 Kalori) :200 Öðün Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Samsun yolu Çevik kuvvet Þube Müdürlüðü hizmet binasý ve idarece belirlenen emniyet tedbirleri alýnan yerler c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çepni Mahallesi Ýnönü Caddesi No.28 -ÇORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Gýda Üretim Ýzin Belgesi Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: idare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Makine, teçhizat ve diðer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: Günlük en az 50 kiþilik kapasite raporu aslý/aslý idarece görülmüþtür./noter tastikli suretini teklik kapsamýnda sunacaklardýr.kapasite raporunun ihale ve son baþvuru tarihi itibarýyla geçerli olmasý zorunludur Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu ve Özel Sektörde gerçekleþtirilen yemek piþirme ve daðýtým hizmetleri ile kumanya hazýrlama ve daðýtým iþi benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Lojistik Þube Müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý 3. Kat Lojistik Þube Müdürlüðü satýnalma Büro Amirliði adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 16 Resmi ilanlar de Naylon Ayakkabý'nýn yazarýndan Karakaþ'a tebrik 6 Çilingirciler, Sobacýlar ve Tenekeciler Odasý'nýn Genel Kurulu 16 Ocak'ta Çorum Çilingirciler, Sobacýlar ve Tenekeciler Esnaf Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu 16 Ocak Perþembe günü gerçekleþtirilecek. Oda Baþkaný Halil Taþkaldýran, ÇESOB Derviþ Günday Konferans Salonu'nda yapýlacak olan genel kurula tüm oda üyesi çilingirci,sobacýve tenekeci esnafýný katýlmaya davet etti. Mevcut Baþkan Halil Taþkaldýran'ýn tekrar aday olduðu ve muhtemelen tek listeyle gidilecek olan genel kurul saat 12.00'de baþlayacak. Osmancýklý þair yazar Muzaffer Þanver Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokulu müdürlüðüne atanan Sakin Karakaþ'ý ziyaret etti. Daha önce yayýnlamýþ olduðu þiir kitaplarýnda yer alan þiirleri ile bölge insanýna anýlarýný hatýrlatan ve gülümseten Þanver ziyaretinde Karakaþ'a son kitabý "Naylon Ayakkabý" yý imzalayarak hediye etti. Eðitimci yazar Sakin Karakaþ ise kitabý inceledikten sonra Muzaffer aðabeyin bilgi birikim ve tecrübelerini çocuk hikayelerine yönelik deðerlendirmesinden çok mutlu olduðunu söyledi. Naylon Ayakakabý'nýn birinci baskýsýnýn kýsa zamanda tükenmiþ olmasý ve Þanver'in kitabýn geliþtirilmiþ ikinci baskýsýnýn hazýrlýðýnýn yapýlmasý ilçede çocuk edebiyatý açýsýndan ayrý bir heyecan oluþturduðunu da dile getiren Karakaþ Þanver'e ziyaretinden dolayý teþekkür ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Uður ÇINAR

7 7 KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Cansuyu Gülsün Mert Anne ve Evlat Farký Komþumla balkonlarýmýz yan yana, ikimiz de önümüzde oturan iki kiþiye yemek yediriyoruz. Ben, "Hadi caným aç aðzýný, bak yemek yersen büyüyeceksin, kocaman olacaksýn" diyerek, döke saça, bin bir çaba ile yemek yedirmeye çalýþýyorum... Komþum ise "Aç aðzýný, çabuk ye, yere dökme, elini sürme, üstüne dökme..." diye baðýrarak, sinirlenerek, tahammülsüz yemek yedirmeye çalýþýyor... Benim elimdeki kaþýðýn ucundaki iki yaþýndaki kýzým, onun elindeki kaþýðýnýn ucundaki Alzheimer annesi... Aramýzdaki fark ise ben anneyim, o evlat..! Allah istesin Yeter ki Þeytan'a da hizmet ettirir! Yaþlý kadýn oldukça dini bütün bir insanmýþ.. Her sabah kapýsýnýn önüne çýkar ve baðýra baðýra dua edermiþ: "Allah'ým bize verdiklerin için sana þükürler olsun!" Ve ardýndan her seferinde de yan komþusunun sesi duyulurmuþ: "Allah yok kadýýýýn Allah yok!!!" (HAÞA) Yaþlý teyze ne kadar sinirlense de yine her sabah dua edermiþ, öteki komþu da inadýndan her seferinde ona öyle baðýrýrmýþ... Neyse.. Bir akþam, komþusu yaþlý teyzeye bir oyun etmeye kalkmýþ.. Markete gidip bir sürü meyve sebze, ekmek vs. alýp torbalara doldurmus, yaþlý teyzenin kapýsýnýn önüne býrakmýþ Ertesi sabah teyze kapýyý açýp da yiyecekleri görünce çok þaþýrmýþ ve sevinçle baðýrmýþ:"sana þükürler olsun Allah'ým, bu gönderdiðin yiyecekler için sana þükürler olsun!!!" Ve aðacýn arkasýndan onu seyreden komþusu seslenmiþ: "Allah yok kadýýýn Allah yok!!! (HAÞA) O yiyecekleri ben aldýýýýýýým!!!" Yaþlý teyze hiç istifini bozmamýþ: "Yüce Allah'ým sana ne kadar þükretsem azdýr!!!! Hem bu yiyecekleri göndermiþsin, hem de parasýný ÞEYTANA ödetmiþsin!!!" Kocanýn Çok Bileni Karýkoca birlikte tatile çýkarlar. Gittikleri yerde kamp kurarlar. Tatillerinin ikinci gününün akþamý güzel bir yemek yiyip uykuya dalarlar. Birkaç saat sonra kadýn uyanýr ve kocasýný da uyandýrýr. Adam uyku sersemidir; Güzel bir rüyadan uyandýrýldýðý için de biraz kýzgýndýr: ''Ne oldu? Ne istiyorsun?'' diye sorar. ''Yukarýya bak ve bana ne gördüðünü söyle.'' Adam gökyüzüne bakar ve yanýtlar: -Bunun için mi uyandýrdýn beni? Baktým iþte. Bir sürü yýldýz görüyorum ýþýl ýþýl parlayan milyonlarca yýldýz. Karýsý tekrar sorar. Peki,bu sana neyi gösteriyor? Artýk iyice uykusu kaçan adam biraz düþünür ve yanýtlar: -Teolojik olarak Allah'ýn kudretini ve kendi acizliðimi görüyorum. -Felsefi olarak, evrenin sonsuzluðunu ve onun karþýsýndaki önemsizliðimizi görüyorum. -Astronomik olarak galaksilerin, yýldýzlarýn, gezegenlerin varlýðýný görüyorum. -Yýldýzlarýn komuna bakarak saatin 3 olduðunu görüyorum. -Meteorolojik olarak da bugün havanýn çok güzel olacaðýný görüyorum. Niye sordun bunu bana? Sana neyi gösteriyor? -Necati, çadýrýmýzý çalmýþlar! Insancok bilince; burnunun ucundakini goremiyo demek ki. Necmettin Uzun, projelerini açýkladý Oto Tamirciler Odasý Baþkan adayý Necmettin Uzun, düzenlediði basýn toplantýsýnda baþkan seçilmesi halinde hayata geçireceði projeler hakkýnda bilgiler verdi. Geçtiðimiz cumartesi günü KSS2de basýn toplantýsý yapan Necmettin Uzun, tüm esnaf ve sanatkarlarýn sorunlarýný yakýndan bildiðini ifade ederek, "Ayrýca odada son 4 yýldýr yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktayým. Bu zaman zarfýnda esnaf arkadaþlarýmýzýn hep yanýnda oldum. 20 yýldýr sanayide faal iþyeri sahibi olmamýz esnaf kardeþlerimizin bize olan güvenin neticesidir. Bunu daha da ileriye götüreceðimize inandýðýmýz için yola çýktýk. Ýyi bir hizmet vermek için yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte esnafýmýza daha yakýn olacaðýz. Esnaf ve sanatkarlarýn sorunu olduðunda hep yanýnda idik, bundan sonra da olmaya devam edeceðiz. Baþlýca Projelerimiz, 6331 sayýlý Ýþ saðlýðý ve Ýþ güvenliði yasasý ile ilgili olarak esnafýmýza hizmet edecek bir Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi (OSGB) kurmak için giriþimlerde bulunacaðýz ve hizmet maliyetini en düþük seviyede tutmaya çalýþacaðýz. Bir bilgi iþlem merkezi oluþturacaðýz. Bu sayede teknolojiyi kullanýp üyelerimizi hýzlý bir þekilde her konuda bilgilendirip çoðulcu bir yönetim saðlayacaðýz. Odamýz siyaset üstü bir duruþ sergileyecek, kýrgýnlýðýn deðil, birlik ve baþarýnýn adresi olacak. Eðer bir kazanç söz konusu olacaksa, bu da üyelerimizin yaþam ve çalýþma standartlarýný yükseltmek yönünde olacaktýr" dedi. Otomotiv sektörünün önde gelen kuruluþlarýnýn ürünlerini ve kendilerini tanýtmasý amacý ile sanayi sitelerde seminerler düzenlenmesini saðlayacaklarýný kaydeden Uzun, "Fuar organizasyonlarýný düzenli takip edip, üyelerimizin katýlmalarýný saðlayacaðýz. Oda üyelerimizin SGK ile ilgili iþlemlerine yardýmcý olup sorunlarýnýn çözümü için elimizden gelen gayreti sarf edeceðiz. Üyelerimize yeni çýkan vergi mevzuatlarý hakkýnda bilgi verilmesi amacý ile toplantýlar ve seminerler düzenlenmesini saðlayacaðýz. Esnafýmýza karþý karþýya kaldýðý yangýn vb. tabii afetlerden odamýz imkanlarý ölçüsünde yardýmcý olacaðýz. Oda üyelerimizin mutlu ve acýlý günlerinde duygularýna ortak olmak için azami hassasiyet göstereceðiz. Odamýz bünyesine web sitesi kurarak Çorum Oto Tamircileri Odasý'nm faaliyetlerini güncel tutacaðýz. Esnafýmýzýn birlik ve beraberliðini saðlamak amacý ile en az yýlda bir kere aileleri ile birlikte aktiviteler düzenleyeceðiz. Çeþitli firmalarla anlaþarak oda üyelerine indirim imkaný saðlayacaðýz. Üye kimlik kartý olmayan esnafýmýz kalmayacak. Maddi durumu yerinde olmayan oda üyesi çocuklarýna eðitim bursu saðlamak için giriþimlerde bulunacaðýz. Sanayi içerisindeki terkedilmiþ araçlar yetkili mercilerle görüþülerek toplatýlacak, çirkin görüntülere müsaade edilmeyecek, Emniyet Müdürlüðü ve Çorum Sanayi Sitesi Kooperatifi ile istiþare yaparak, Çorum Sanayi Sitesine MOBESE kurulmasý çalýþmalarýný hýzlandýracaðýz. Sanayi giriþ ve çýkýþlarýna özel güvelik kulübeleri yapýlacak ve giriþ çýkýþlarý kontrol altýnda tutulacaðýz. Þehir içerisinde bisiklet ve motosiklet kullanýmýnýn artýrýlmasý için yetkili merciler nezdinde giriþimlerimiz olacak ve bu maðduriyeti ortadan kaldýracaðýz. Kanun gereði otopark olan bir yere en az 60 metre park yasaðý uygulanmaktadýr. Ancak þehrimizde bu uygulamaya riayet edilmemektedir. Otopark iþletmecilerinin bu maðduriyetini de Belediye Zabýta Müdürlüðü ve Emniyet Müdürlüðü Trafik Þube Amirliði ile istiþare yaparak çözeceðiz. Gerçek Usul vergiye tabi esnaflarýmýzdan þartlarý uyanlarý Basit Usul vergilendirmeye geçiþleri için gerekli olan teknik desteði odamýz genel sekreterliði tarafýndan verilecek olup, Basit Usul vergilendirmeye tabi esnaflarýn defterleri de yine odamýz genel sekreterliði tarafýndan takibinin yapýlmasýný saðlayacaðýz. Çýraklýk Eðitim Merkezi ile sürekli istiþare halinde olarak iþyerlerinin çýrak ihtiyacýný merkezden karþýlamaya gayret göstereceðiz. Hurdacý esnafýmýzýn en büyük sorunlarýndan birisi olan yer sorununu belediyemiz ve gerekli kurum ve kuruluþlarla görüþerek ortadan kaldýrýlmasýný ve ihtiyacýn giderilmesi için gerekli çalýþmalarý yapýlacaktýr. Esnaf ve Sanatkarýmýzýn her zaman yanýnda olacak dert ve sorunlarýyla ilgilenecek bir birliktelikle göreve talibiz. Aday olan arkadaþlarýmýza baþarýlar dilerim" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL "KSS esnafý yapýlan hizmetlere sahip çýkmalý" Çorum Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi Baþkan Yardýmcýsý Hýdýr Balaban, site esnafýnýn yapýlan hizmetlere sahip çýkmasýný, özellikle ortak kullaným alanlarýnýn sahiplenilmesini istedi. Hýdýr Balaban, Çorum Sanayi Sitesi'nde Oto Tamirciler Odasý Baþkan adayý Necmettin Uzun'un düzenlediði basýn toplantýsýnýn ardýndan toplantýya katýlan esnafa hitaben bir konuþma yaptý. Kooperatif olarak belediye ile iþbirliði içinde birçok yeni düzenlemeler ve hizmetler yaptýklarýný anlatan Hýdýr Balaban, Sanayi Sitesi'nin giriþ ve çýkýþ noktalarýna güvenlikli kapý (kemer) yaptýrýldýðýný, önümüzdeki günlerde ise kapý giriþine güvenlik kulübesi ve kamera yerleþtirileceðini, böylelikle sanayi sitesine giriþ ve çýkýþlarýn daha güvenli hale geleceðini bildirdi. Öte yandan Çorum Belediyesi tarafýndan yeþillendirme ve güzelleþtirme çalýþmalarý çerçevesinde Sanayi Sitesi'ne kamelyalar yerleþtirildiðini ifade eden Balaban, sitenin etrafýný da tel örgü ile çevireceklerini, bunun için belediye ile bilgi alýþveriþi yapmak istediklerini kaydetti. Balaban ayrýca önümüzdeki günlerde yapacaklarý genel kurul ile Çorum Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi'ni site yönetimi þeklinde yeniden yapýlandýrmak istediklerini söyledi. Balaban, oda seçimlerini hangi aday kazanýrsa kazansýn tüm bu hizmetlere destek olmasý gerektiðini sözlerine ekleyerek, kazanan adayla iþbirliði içinde çalýþmalarý sürdüreceklerini açýkladý. Hýdýr Balaban, site esnafýnýn yapýlan hizmetlere sahip çýkmasýný, özellikle ortak kullaným alanlarýnýn sahiplenilmesini istedi. Bahadýr YÜCEL Hitit ile Slavyan Üniversiteleri iþbirliði yapacak Saim Topgül'den, "Çalýþan Gazeteciler Günü" kutlamasý CHP Çorum eski Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, "Çalýþan Gazeteciler Günü"nü kutladý.hem ticaret hayatýnda hem de siyasi çalýþmalarý boyunca gazeteci, radyocu ve televizyon emekçileriyle sürekli yakýn bir çalýþma içerisinde olduklarýný belirten Topgül, "Ne kadar özverili olduklarýnýn, nasýl bir emek harcadýklarýnýn en yakýn tanýklarýndan birisiyim. Tümüne hem baþarý dileklerimi hem de teþekkürlerimi sunuyorum" dedi. Topgül, harcanan emeðe, dökülen alýnterine, gösterilen özveriye raðmen basýnýn hakettiði karþýlýðý alamadýðýný da üzülerek gördüðünü ifade ederek, "Hayatýný sürdürmek için yapýlan her çalýþma, dökülen her ter, ortaya çýkan her emek kutsaldýr. 7 gün 24 saat üzerinden mesleklerini hakkýyla yerine getirmek isteyen tüm gazetecilerin günlerini kutluyorum. Hak ettikleri tüm güzelliklere kavuþmalarýný diliyorum" diye konuþtu. Bahadýr YÜCEL Hitit Üniversitesi ile Bakü-Slavyan Üniversitesi arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. Üniversiteden konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Bir Dünya Üniversitesi olmayý hedefleyen üniversitemiz dünyanýn çeþitli yerlerinden ikili iþbirliði anlaþmalarý yapmaya devam etmektedir. Son olarak Azerbaycan'da bulunan Bakü- Slavyan Üniversitesi ile akademik iþbirliði protokolü imzalanmýþ ve anlaþma sayýmýz 41'e yükselmiþtir" ifadeleri yer aldý yýlýna kadar geçerli olacak bu protokolle öðrenci ve öðretim üyesi deðiþimi, ortak araþtýrma çalýþmalarý ve derslerin düzenlenmesi, seminer ve akademik toplantýlara katýlým, yayýnlanmýþ akademik materyallerin ve diðer bilgilerin deðiþimi, yüksek lisans ve doktora tezlerine akademik destek saðlama, özel kýsa-dönem akademik programlar düzenleme gibi faaliyetler mümkün olacak.

8 YAÞAM Derdimiz, O nu (sas) anlamak ve anlatmak! 8 Hava çok karlý radyo'dan her gün yayýn yapýlýyormuþ. - Bu gün yollar karlý yollarýn buz tutma ihtimali var. O yüzden sað taraftan gidin yada sol taraftan gidin. Temel bu yayýnlara göre sað ya da soldan hareket ediyormuþ. Yine yaðýþlý bir gün radyo yine yayýn yapýyormuþ radyodaki kadýn - Bu gün yollar yine buzlu tam þu taraftan gidin derken yayýn kesilmiþ. Temel'de yanýnda oturan Fadime'ye dönmüþ. -Haçen kadýn açikleme yapemadu yayin kesuldu þimdi. Arabayu ne tarafe çekelum. Fadime hemen cevap vermiþ; - Uþaðum bu gün býrak araba garajda galsun. Peygamber Efendimiz in (sas) hayatýný anlatan kitaplar, bugünlerde kitapçýlarda görünür oldu. Mevlid Kandili sebebiyle birçok insan, Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu nu anlamak için soluðu kitapçýlarda aldý. Peki, bu kitaplarýn yazarlarý eserlerini yazarken neler yaþadý? Hayatlarýnda ne gibi deðiþiklikler oldu? En çok neye þaþýrdý? Bir dergide rastladýðý Kitap stantlarýnda Efendimiz le ilgili dikkatimi çekip de karýþtýrdýðým bir kitap hatýrlamýyorum. Sanki daha büyükler için yazýlmýþ gibi hepsi. Biyografiler herkesin ilgisini çeker ama Peygamberimiz le ilgili kitaplar tarih kitabý gibi. Zaten gençlerin çoðu tarih dersini sevmez. Keþke O nun (sas) sosyal yaþamýna mercek tutan eserler olsa. ifadeleri, yazar ve eðitimci Osman Çalýþkan ý Peygamberimiz in hayatýný roman olarak yazmaya yöneltmiþ. Peygamberimiz Kadýnlara Nasýl Davranýrdý? kitabýnýn yazarý Nuri- Çocuk kitaplarý yazan Osman Kaplan, Maalesef günümüz gençliði Efendimiz i yeterince tanýmýyor. Ancak birkaç yýldýr okuma programlarý ve yarýþmalar yapýlýyor. Bu konuda ilerleme ve geliþme söz konusu. þeklinde konuþuyor. Reþit Haylamaz ýn Tanýma adýna güzel gayretler var; ancak almamýz gereken yolun daha baþýndayýz. Bugünlerde kampanya haline dönüþtürülen Herkes O nu Okuyor O nu tanýma adýna çok önemli bir adým. Milyonlara Efendimiz i okutup sevdirecek bir proje. ifadeleriyle ümidini dile getiriyor. Çeleðen ise etrafý gençlerle kuþatýlý ve Ýslam ý gençlerle oluþturmuþ bir peygamberin, etrafýnda hep yaþlýlarla düþünüldüðü için gençlere iyi tanýtýlamadýðýný kaydediyor. Allah Resulü nün hayatý, ilk önce yazarlarýn hayatýna tesir etmiþ. Reþit Haylamaz, Efen-dimiz in hayatýyla meþguliyetin semeresi olarak O na ait davranýþlar ölçüsünde bir Dizi 19:50 Beni Böyle Sev Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. 22:30 Dizi Kayýp Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü ye Çeleðen de belli bir kesimde Efendimiz in çok evlilikle tanýtýlmasýnýn bazý hanýmlarda gizli veya açýk Efendimiz e karþý bir kýrgýnlýk oluþturduðunu fark etmiþ. Çeleðen, Oysa O nun kadar kadýnlara merhamet ve þefkat sahibi baþka kimse olmamýþtýr. Ýlk çalýþmaya Efendimiz in kadýnlara davranýþýný nazara vermek için baþladým. diyor. Ýlahiyatçý Vehbi Karakaþ ise kitabýnýn önsözünde bu kutlu macerasýný þöyle anlatýyor: Bu kitap, O nu anlattým iddiasýnda bulunmak için deðil, yazarýnýn O na olan aþkýný, sevdasýný, hürmetini dile getiren bir belge, hatta, ahirette kurtuluþuna bir vesile olmasý, yazarýný o þanlý Peygamber in þefaatine eriþtirmesi umuduyla kaleme alýnmýþtýr. Yazarlar, bu süreçte Allah Resulü nün hayatýný araþtýrýrken onlarý þaþýrtan bilgilerle karþýlaþtýklarýný aktarýyorlar. Osman Çalýþkan ý Hazreti Hatice nin evlilik teklifi þaþýrtýrken, Nuriye Çeleðen i ise Efendimiz in romantizmi ve kibarlýðý hayli heyecanlandýrmýþ. Çeleðen, Efendimiz in Hz. Aiþe nin Beni nasýl seviyorsun? sorusuna verdiði, Kördüðüm gibi. cevabýný unutamadýðýný belirtiyor. Ýlahiyatçý yazar Reþit Haylamaz ve Vehbi Karakaþ ise þu cevabý veriyor: O nun hayatýnýn tamamý þaþýrtýcý! Karakaþ, O nun her þeyi yenidir, tazedir, ilktir. Vahþi yi yahþi yapmýþtýr. diyor. Peygamber Efendimiz in yeterince tanýnmadýðý ve tanýtýlamadýðý konusunda ise yazarlar hemfikir. arýlýk-duruluk yaþadýðýný belirtiyor. Çeleðen de Efendimiz i hayatýnýn merkezine çektiðini aktararak, Sürekli konuþmalarýmda Efendimiz den söz etmeye ve örnekler vermeye baþladým. diyor. Vehbi Karakaþ ise þu ifadeleri kullanýyor: Bir kere deðiþtim. O nu buldum. O nu tanýdýðým günden itibaren O nun sevdalýsý olmam gerektiðine dair karar verdim. O nun eþiðine kendimi baðladým. Ayný tarz üzere hayatýmý sürdürmeye çalýþýyorum. Çalýþkan ise Efendimiz in Hatice validemize davranýþýndan çok etkilendiðini belirterek, Eþime, çocuklarýma karþý daha þefkatli olmaya çalýþýyorum. ifadelerini kullanýyor. Efendimiz (sas) i saðlam kaynaklardan okuyun. Siyer kitaplarýyla ilgili Her geçen gün derinlik kaybý yaþýyoruz; bir kes-yapýþtýr kolaycýlýðý var. diyen Reþit Haylamaz, okura þunlarý öneriyor: Kitabý koklamadan okumayýn! O nu, herkesin peygamberi olarak gören, anlama gayreti olan kitaplarý arayýn. Bu uðurda kim ne yapýyorsa alkýþlamak her Müslüman ýn vazifesi. Osman Kaplan da Maalesef O ndan uzaklaþtýk. Siyer kitabý kaleme alýrken bu mesafeyi kapatmanýn mümkün olduðu, hatta aradaki her türlü mesafeyi kaldýrmak gerektiði vurgulanmalý. tavsiyesinde bulunuyor. Vehbi Karakaþ da saðlam kaynaklardan gelen ve zaman kaybettirmeyen eserleri seçtiðini söylüyor. Hastaneden kaçan Mehmet, Özlem in peþine düþer. Ancak Falko ve Özlem hakkýnda daha çok þey bilmesi gerekmektedir. Bu nedenle önce Þarmanlar ýn kapýsýný çalar. Eve döndükten sonra kurtarýcýsý Mehmet ile ilk kez karþýlaþan Kerem arasýnda duygusal anlar yaþanýr.mehmet sorularý ile özellikle Kemal i köþeye sýkýþtýrýr. Hatta onunla baþ baþa kalýnca Özlem ile iliþkisi olup olmadýðýný bile sorar. Dizi 20:00 Karadayý Mahir, Feride nin Sinan la nikah masasýna oturduðunu duyunca delirir. Sevdiði kadýnýn baþkasýnýn karýsý olmasýna izin vermeyecektir. Bu oyunu bozmak için harekete geçer. Feride nikah organizasyonunda Sinan ýn bir günahý olmadýðýný düþünürken Sinan ýn aþkýný itiraf etmesiyle þoke olur. Bunu da öðrenen Mahir için artýk durmak, sabretmek diye bir seçenek yoktur... Yaptýklarýnýn hesabýný sormak için Sinan ýn karþýsýna dikilir ancak bu baþýna ummadýðý dertler açar. Feride bu niþan oyununu bitirmeye kararlýdýr. Neticede babasýný üzmeyi bile göze almýþtýr. Ama hiç beklemediði bir þey olur. En güvendiði insan tarafýndan sýrtýndan býçaklanýr. Mehmet Âkif Ersoy Doðumu ve çocukluk yýllarý Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yýlýnýn Aralýk ayýnda Ýstanbul'da, Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde Sarýgüzel mahallesinde dünyaya geldi. Nüfusa kaydý, babasýnýn, onun doðumundan sonra imamlýk yaptýðý ve Âkif'in ilk çocukluk yýllarýný geçirdiði Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yapýldýðý için nüfus kaðýdýnda doðum yeri Bayramiç olarak görünür. Annesi Buhara'dan Anadolu'ya göç etmiþ bir ailenin kýzý olan Emine Þerif Haným; babasý ise Kosova'nýn Ýpek kenti doðumlu, Fatih Camii medrese hocalarýndan Mehmet Tahir Efendi'dir. Mehmet Tahir Efendi, ona doðum tarihini belirten "Ragif" adýný verdi. Babasý vefatýna kadar Ragif adýný kullansa da bu isim yaygýn olmadýðý için arkadaþlarý ve annesi ona "Âkif" ismiyle seslendi, zamanla bu ismi benimsedi.[3] Çocukluðunun büyük bölümü annesinin Fatih, Sarýgüzel'deki evinde geçti. Kendisinden küçük, Nuriye adýnda bir kýz kardeþi vardýr. Öðrenim yýllarý Ýlk öðrenimine Fatih'te Emir Buhari Mahalle Mektebi nde o zamanlarýn adeti gereði 4 yýl, 4 ay, 4 günlükken baþladý. 2 yýl sonra iptidai (ilkokul) bölümüne geçti ve babasýndan Arapça öðrenmeye baþladý. Ortaöðrenimine Fatih Merkez Rüþtiyesi nde baþladý (1882). Bir yandan da Fatih Camii'nde Farsça derslerini takip etti. Dil derslerine büyük ilgi duyan Mehmet Âkif, rüþtiyedeki eðitimi boyunca Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransýzcada hep birinci oldu. Bu okulda onu en çok etkileyen kiþi, dönemin "hürriyetperver" aydýnlarýndan birisi olan Türkçe öðretmeni Hersekli Hoca Kadri Efendi idi. Rüþtiyeyi bitirdikten sonra annesi medrese öðrenimi görmesini istiyordu ancak babasýnýn desteði sonucu 1885'te dönemin gözde okullarýndan Mülkiye Ýdadisi ne kaydoldu.1888 de okulun yüksek kýsmýna devam etmekte iken babasýný kaybetmesi ve ertesi yýl büyük Fatih yangýnýnda evlerinin yanmasý aileyi yoksulluða düþürdü. MAYALI EKMEK Ölümümüzden sonra, mezarýmýzý yerde arama. Bizim mezarýmýz arif kiþilerin gönülleridir Hz. Mevlana Malzemeler 1 kg Un Yeteri Kadar Tuz 1 Kibrit Kutusu Büyüklüðünde Maya 1 Tatlý Kaþýðý Toz Þeker Yeteri Kadar Su Üzerine: 2 Çorba kaþýðý eritilmiþ Tereyaðý 1 Çay Bardaðý Sývý Yað ½ kg Süt 1 Tatlý Kaþýðý Karabiber Yemeðin Tarifi Unu bir kaba koyarak, ortasýný havuz gibi açalým. 1 su bardaðý ýlýksuda þeker ve mayayý eriterek kabarmasýný bekleyelim. Unun içine mayayý ve suyu ilave ederek kulak memesi yumuþaklýðýnda bir hamur elde edelim. Mayalanmasý için hamurun üzerine nemli bir bez örterek serin bir yerde bekletelim. Hamur kabarýnca örtüyü açarak biraz dinlendirelim. Hamurdan küçük parçalar koparýp yuvarlak bezeler yapalým. Bezelerden istediðimiz boyutta yufkalar açalým. Saç üzerinde ya da teflon tavada piþirelim. Sývý yað ve tereyaðý, karabiber ve sütü ocakta karýþtýralým. Elde ettiðimiz harcý fýrça ile piþirdiðimiz ekmeklerin üzerine sürelim. Ekmekleri üst üste koyarak her tarafýnýn yaðlanmasýný saðlayalým. Ekmekleri önce ikiye, sonra dörde katlayalým. Dilediðimiz her yemeðin yanýnda ekmek yerine servis yapalým Aþka Sürgün Aþk Oyunu Sabah Haberi Müge Anlý ile Tatlý Sert Kýzlar ve Anneleri Alemin Kralý Zahide ile Yetiþ Hayata Ana Haber Bülteni Karadayý Kim Milyoner Olmak Ýster Yabancý Damat Dr. Feridun Kunak Show Yasemince Haydi Bakalým Sevmiþ Bulundum Cimri Ýle Cömert Ana Haber Bülteni Hayat Dediðin Orta Direk Þaban Haber Saati Hayat Dediðin Biz Evleniyoruz Pazar Sürprizi Nöri Kantar Ailesi Yýkýlan Yuva Cennet Mahallesi Yeni Bir Gün Her Þey Dahil Show Dünyasý Gülben Tuzak Pis Yedili Ana Haber Bülteni Pis Yedili Hey Canlý Ýrfan Deðirmenci Ýle Ýle Günaydýn Bana Her Þey Yakýþýr Gün Arasý Evim Þahane Arka Sokaklar Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Spor Arkadaþým Hoþgeldin Kayýp Sarayýn Ýncisi Sabah Haber Ýyi Þeyler Sende Gitme TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Zengin Kýz Fakir Oðlan Ana Haber Bülteni Beni Böyle Sev Tv Filmi Tv Filmi Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Tv Filmi Ana Haber Ýki Dünya Arasýnda Küçük Kýyamet

9 9 Uslu, nikah þahidi oldu Bakkallar ve Bayiler yeniden 'Þanal' dedi Çorum Bakkallar ve Bayiler Odasý Olaðan Genel Kurulu dün saat 10.00'da Anitta Otel'de yapýldý.saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan kongrede, Divan Heyetinde Ýsmet Uslu, Vedat Aksungur, Fatih Balcý ve Hüseyin Çoban'dan oluþtu. Bakkallar ve Bayiler Esnaf Sanatkarlar Odasý'nýn faaliyet ve denetim kurulu raporlarý ile tahmini bütçesi okunarak onaylandýktan sonra seçimlere geçildi. Üç liste halinde girilen seçimde oda adaylarý birer konuþma gerçekleþtirdi.561 üyenin oy kullandýðý seçimde 9 oy ise geçersiz sayýldý. Çorum Bakkallar ve Bayiler Odasý mevcut Baþkaný Özkan Þanal 393 oyla tekrar baþkan oldu. Umut Velidedeoðlu 79, Vahap Akyol ise 80 oy aldý. Özkan Þanal baþkanlýðýnda oluþan yönetim kurulunda þu isimler yer aldý:"orhan Bolat, Mustafa Þahin Aþçý, Murat Çoban, Adem Özmen, Aþýr Þahan, Ferhat Çelik, Denetim Kurulu: Ahmet Hazýmlý, Sefa Bayrak, Ali Rýza Alabay." Yasin YÜCEL Avrupa Birliði Türkiye Delegasyonu Eðitim ve Öðretim Sektör Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Balcý ve Müberra Balcý'nýn kýzý Hak-Ýþ Konfederasyonu Gençlik Komitesi ve ITUC- PERC Gençlik Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Tuðba, Gülten ve Abdülbaki Aydýn'ýn oðlu Samet ile Ankara'da düzenlenen düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdiler. Çiftin nikâh þahitliðini ise TBMM eski Baþkaný Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Elâzýð Milletvekili Zülfü Demirbað, Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut Arslanyaptý. Keyifli geçen nikahta Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu damat Samet Aydýn'a "Tuðba'nýn ayaðýna þimdi basmasýna fýrsat verirsen ömür boyu damarýna basýlmaktan kurtulursun" esprisi nikah þahitlerini ve genç çifti güldürdü. Nikâh defterini ise TBMM eski Baþkaný Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, gelin Tuðba Aydýn'a teslim etti. Uslu genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.uslu, nikahmerasiminde; TBMM eski Baþkaný Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, Hak - Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut Arslan, 21. Dönem Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata, Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Salih Çelik, Vali Þehabettin Harput ile bir süre sohbet ettikten sonra Adalet Komisyonu çalýþmalarýna katýlmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tekrar döndü. Ýbrahim Köseoðlu tekrarsydv mütevveli heyetinde Ýbrahim Köseoðlu, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) mütevveli heyetine seçildi. Ýl Genel Meclisinin aldýðý kararla 2007 yýlýnda da görev yaptýðý SYDV tekrar þeçilen Ýbrahim Köseoðlu ile birlikde Þenol Özdem de merkez mütevelli heyeti üyesi olarak görev yapacak doðumlu olan Köseoðlu özel bir þirketde idareci olarak görev yapýyor. "Üniversite sýnavý kaldýrýlmalý" Kadýnlarý Gençleri Engellileri Bilinçlendirme ve Destekleme Derneði (KAGEB) Genel Baþkaný Ýclal Poyraz, "Geleceðimiz olan gençlerimiz için üniversite sýnavý kaldýrýlmadan,dershanelerin kaldýrýlp özel okula dönüþtürülmesi çözüm deðil sorun oluþturmakta olup, gençlerimiz ve aileler ne yapacaðý konusunda çaresiz býrakýlmaktalardýr" dedi. "Esas çözüm dershanelerin kaldýrmasý ve özel okullarýn açýlmasý deðil, eðitim sistemimizde deðiþiklik yapýlarak üniversite sýnavý kaldýrýlmalýdýr" diyen Poyaz, "Maalesef mevcut eðitim sistemimiz gençlerimizin %30'una hitap etmektedir. Yani çocuklarýmýzýn %30'unun akademik baþarýsý yüksektir. Geri kalan %70 heba olmaktadýr. Bu gençlerimizi de kazanabilmek için 9 tür zekaya hitap eden eðitim sistemimiz oluþturulmalýdýr. Çocuklarýmýzýn ilgi ve yeteneðine göre 4. sýnýftan sonra branþlaþtýrarak üniversite ye kadar dalýnda hazýrlanarak üniversite sýnavýna gerek kalmadan üniversiteye rahatlýkla girebilmelilerdir. Ýþte o zaman dershanelere ve özel hocalara gerek kalmadan gençlerimiz üniversiteye girmiþ olacaklardýr. Sonuçta gençlerimiz; dershaneler de soru çözmeyle vakit geçirme yerine arkadaþlarý ve ailesiyle daha çok beraber olma imkaný bularak daha sosyal, bencil olmayan, paylaþýmcý, dayanýþmacý gençler olarak geleceðimiz olacaktýr. Ýstediði, sevdiði mesleði yapma imkaný saðlanmýþ olacaðý için de mutlu ve baþarýlý bireyler yetiþtirmiþ olacaðýz" þeklinde kaydetti. Yýlmaz MERT Hikmet Göktepe güven tazeledi Mevlit Kandilini dolu dolu kutladýlar Elektrikçi ve Su Tesisatçýsý Esnafý 'Hikmet Göktepe ile yola devam' dedi. 3 dönemdir Çorum Elektrikçi ve Su Tesisatçýlarý Esnaf Odasý'nýn baþkanlýðýný yapan Hikmet Göktepe, 4. seçiminden de galip ayrýldý. Çorumlu elektrikçi ve su tesisatçýsý esnafý sandýða gitti. Yapýlan seçim sonucu mevcut baþkan Hikmet Göktepe yeniden oda baþkaný seçilerek, güven tazeledi. Hikmet Göktepe, Turan Semerci ve Erol Çalýþkan'ýn yarýþtýðý Çorum Elektrikçi ve Su Tesisatçýlarý Ýpek Yolu Derneði, Nurani Eðitim ve Kültür Derneði ile Çorum Tasavvuf Yolu Dernekler Federasyonu Mevlit Kandili nedeniyle dün bir dizi etkinlik düzenledi. Dün ilk olarak Hýdýrlýk Camiinde sabah namazý sonrasýnda cemaate simit ve çay ikram eden dernek üyeleri daha sonra ise Sevgi Evleri, Huzur Evi, hastane ziyaretlerinde bulundular. PTT önünde vatandaþlara helva ikram eden dernek üyeleri daha esnaf ziyaretlerinde bulundular. Yasin YÜCEL Esnaf Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu gerçekleþtirildi. 279 oda üyesi esnafýn oy kullandýðý Genel Kurul sonunda mevcut baþkan Hikmet Göktepe 157 oy alarak 4. kez baþkan seçildi. Diðer adaylar Turan Semerci 76 oy, Erol Çalýþkan ise 43 oy aldý. 3 oyda geçersiz sayýldý. 364 üyesi bulunan Elektrikçi ve Su Tesisatçýlarý Esnaf Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu Afra 2 Kültür Merkezi'nde yapýldý. Genel Kurul'un Divan Baþkanlýðýný ise Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlarý Federasyonu Genel Baþkaný Abdullah Kaya yaptý. Kaya, genel kurulda federasyonun çalýþmalarý hakkýnda da bilgi verdi. Genel kurulu bazý oda baþkanlarý ile çok sayýda üye takip etti. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan Genel Kurul'da oda gelir-gider bilançolarý ve faaliyet raporu okunarak ibraz edildi. Adaylarýn kýsa konuþmalarýnýn ardýndan ise seçime geçildi. Genel kurulda ayrýca Hikmet Göktepe tarafýndan Federasyon Baþkaný Abdullah Kaya'ya üzerinde ismi yazýlan bakýr iþlemeli tablo hediye etti. Toplam 279 üyenin oy kullandýðý seçimde Hikmet Göktepe 157 oy alarak 4. kez baþkan seçildi. Diðer adaylar Turan Semerci 76 oy, Erol Çalýþkan ise 43 oy aldý. 3 oyda geçersiz sayýldý. Hikmet Göktepe Baþkanlýðýndaki Çorum Elektrikçi ve Su Tesisatçýlarý Esnaf Odasý Yönetim Kurulu Soner Özgür Yýlmaz, Erol Güngör, Ersoy Erdem, Ali Canday, Osman Altunkaya ve Uður Sivri'den oluþurken Denetim Kurulu ise Zeynal Öncel, Ýsmail Özyýlmaz ve Mehmet Sanh'dan oluþtu. Bahadýr YÜCEL

10 10 GRÝP HAKKINDA NE BÝLÝYORUZ? Ýsmet Çýtak, istiþare yaptý Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkanlýðýna aday olan Ýsmet Çýtak, oda üyeleriyle yemekte buluþtu. Ýkinci Bahar Lokantasýnda gerçekleþtirilen programda Ýsmet Çýtak 2014 yýlýnýn Ocak ayýnda, Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulunun gerçekleþtirileceðini kaydederek, "Dört yýlda bir yapýlan odamýz genel kurullarýnda, oda yönetiminin ve baþkanýnýn geçen genel kurulda yapmayý taahüt ettiði çalýþma programýnýn faaliyet raporlarý ve önümüzdeki dört yýllýk çalýþma programý, gelir ve gider tablolarý biz genel kurul üyelerimizin bilgi ve olurlarýna sunulacaktýr.mesleðimizle ilgili sorunlarýn çözümünde sektördeki geliþmelere ayak uydurabilmemiz açýsýndan, Odamýzýn varlýðý ve baþarýlý yönetimi bizler için son derece önemlidir. 36 yýllýk mesleki deneyimimi yýllarý arasýnda Oda Baþkanlýðý ve Türkiye Lokantacýlar Pastacýlar Tatlýcýlar Federasyonunda Yönetim Kurulu Üyeliðimin tecrübesi ile sizlerle beraber bu dönemde oda baþkaný olmak istiyorum" dedi. Ýsmet Çýtak, sözlerini Mevlit Kandilini tebrik ederek tamamladý. Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý genel kurulu 26 Ocak 2014 Pazar Günü ÇESOB toplantý salonunda saat 12.00'da yapýlacak. Yasin YÜCEL Farklý mekan; Kahverengi Cafe Çorum'un nezih mekânlarýndan biri olan Kahverengi CafeRestaurant, güçlü kadrosu ve yenilenen mutfaðýyla Çorum halkýna hizmete devam ediyor. Rafet Altuntaþ'ýn iþletmeciliðini yaptýðý Kahverengi CafeRestaurant, Çorum'da ilk Ýtalyan mutfaðý, salatalarý, makarnalarý ve pizza Ýtalyan durum çeþitleriyle Çorum halkýnýn damak tadýna hitap ediyor. Çorum'un tanýnmýþ müdürlerinden Hüseyin Yavuz ve ustalarýndan ise Kubilay Yanýk'ý da kadrosunu katan Kahverengi CafeRestaurant, deyimli eðitimli personeliyle halkýna daha iyi bir hizmet etme arzusunda. Deneyimli personeli ile Çorum halkýna en iyi hizmeti vermek için yenilenen Kahverengi Restaurant Cafe'de özel toplantý ve özel günler için özel menülerle müþteri memnuniyeti en önde tutuluyor. Kahverengi Cafe'de kahvaltýlý basýn toplantýsý düzenleyen Cafe Müdürü Hüseyin Yavuz, her pazar günü açýk büfe kahvaltýsý, dünya kahve çeþitleriyle ve special kahveleriyle Çorum'un ilk kahve ve restaurantý olmaktan gurur duyduklarýný dile getirdi. Her akþam düzenlenen canlý müzik ile vatandaþlarýn günün yorgunluðunu ve stresini atmayý amaçladýklarýný belirten Yavuz, insanlarýn müzik eþliðinde dünya kahve çeþitlerinden içerek yorgunluklarýný atmalarý için Kahverengi Restaurant Cafe'ye gelmelerini istedi. Yavuz, ayrýca bayanlarýn günlerini, niþan ve doðum günleri için özel organizasyonlarýnda olduðunu belirtti. Yasin YÜCEL Mecitözü ESO Baþkanlýðýna Ekrem Þahin seçildi Mecitözü Esnaf Sanatkarlar Odasý Baþkanlýðýna Ekrem Þahin seçildi. Önceki gün gerçekleþtirilen Oda seçimi Olaðan Genel Kurulunda Þahin 125 oy alarak Oda baþkaný oldu. Seçime katýlan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç burada yaptýðý konuþmada esnaflarýn sorunlarýný dile getirdi. 229 üyenin oy kullandýðý seçimde 125 oy Ekrem Þahin, 100 oy Mustafa Tunç alýrken, 4 oy da geçersiz sayýldý. Baþkan seçildikten sonra konuþma yapan Þahin, "Her zaman esnaflarýmýzýn yanýnda olacaðým. Kendimde senelerdir esnaflýk yapýyorum. Esnaflýðýn her türlü sýkýntýsýný ve sorununu çok iyi biliyorum. Bana oy veren veya vermeyen herkese teþekkür ediyorum. Sizlere her zaman layýk olmaya çalýþacaðým" dedi. Yasin YÜCEL Grip nedir? Belirtileri nelerdir? Nasýl Bulaþýr? Grip sýklýkla soðuk algýnlýðý ile karýþtýrýlan, influenza adý verilen bir virüsün neden olduðu, bireyler ve toplumlar üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip, mevsimsel, yaygýn, bulaþýcý bir solunum yolu hastalýðýdýr. Grip kendisini ateþ ya da titreme hissi, öksürük, boðaz aðrýsý, vücut aðrýlarý, baþ aðrýsý, ciddi halsizlik, çocuklarda yetiþkinlerden daha sýk olmak üzere bazen kusma ve ishal ile gösterir. Soðuk algýnlýðý ise bu belirtilerden daha çok burun akýntýsý ve burun týkanýklýðý ile görülür ve genel olarak gripte olduðu gibi ciddi saðlýk sorunlarý oluþturmaz, daha hafif seyreder. Grip en fazla 2 haftada ve çoðunlukla da 7-10 gün içerisinde iyileþir ancak özellikle risk gruplarýnda olmak üzere bazen zatürre gibi hastalýklara neden olarak hayatý tehdit eden saðlýk sorunlarý oluþturabilir. Hastalýk esas olarak gripli birinin öksürük, hapþýrma ve konuþmasý esnasýnda etrafa yayýlan damlacýklarla bulaþmaktadýr. Gripte son durum Grip her yýl, çok fazla insanýn ciddi olarak hastalanmasýna neden olan bir hastalýktýr. Dünya genelinde bu hastalýk mevsimsel ve yaygýn olarak her yýl görülür. Ülkemizde gribin etkilerini azaltmak amacýyla Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan özel programlar yürütülerek grip hastalýðýnýn ülkemizdeki tipleri, yaygýnlýðý ve etkisi izlenmektedir. Elde edilen göstergelere göre grip mevsiminin içerisinde bulunduðumuz haftalarý itibariyle ülkemizde grip yoðun olarak görülmektedir. Grip virüsünün A(H3N2) tipi ülkemiz ve Avrupa genelinde diðer grip virüsü tiplerine göre büyük oranda daha çok tespit edilmektedir. A(H3N2) tipindeki grip virüsü yeni bir grip virüsü olmayýp ülkemiz ve dünya genelinde daha önceden de görülen ve diðer mevsimsel grip virüslerinin özelliklerine sahip bir virüstür. Ancak grip hastalýðý bu yýl diðer yýllara göre daha erken dönemde yoðunluk kazanmýþtýr. Her ne kadar ülkemizde grip hastalýðýna dair olaðan dýþý bir durum oluþmamýþ olsa da yýlýn bu mevsiminde aþaðýda belirtilen önlemlere yönelik dikkatleri arttýrmak önemlidir. Gribe Karþý Alýnacak Önlemler Nelerdir? Hasta kiþiler ile yakýn temastan kaçýnmalýdýr. Grip benzeri bir hastalýk geçirildiðinde evde istirahat etmelidir. Hastayken, hastalýðý bulaþtýrmamak için mümkün olduðunca diðer insanlarla temas sýnýrlandýrýlmalýdýr. Aksýrma ve öksürme esnasýnda burun ve aðýz kaðýt mendille kapatýlmalý ve kullanýlan kaðýt mendil çöp kutusuna atýlmalýdýr. Sabun ve su ile eller sýk sýk yýkanmalýdýr. Bulaþma yollarýndan olan aðýz, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçýnmalýdýr. Yüzeyler sýk sýk temizlenmelidir. Risk gruplarýna grip aþýsý uygulanmalýdýr (içerisinde bulunduðumuz hafta itibariyle halen grip aþýsý yaptýrýlmasý mümkündür). Kimler daha çok risk altýndadýr? Saðlýk çalýþanlarý 65 yaþ ve üzerindeki kiþiler, Yaþlý bakýmevi ve huzurevinde kalan kiþiler, Astým dahil kronik akciðer ve kalp-damar sistemi hastalýðý olanlar, Þeker hastalarý, Kronik böbrek yetmezliði olanlar, Kan hastalýðý olanlar, Baðýþýklýk sistemi baskýlanmýþ olanlar. 6 ay - 18 yaþ arasýnda olup uzun süreli aspirin kullananlar. Grip geçirdiðimde ne yapmalýyým? Yukarýda sayýlan risk gruplarýndaysanýz hekime müracaat ediniz. Ayrýca grip geçirdiðinizde belirtileriniz aðýrlaþýrsa (nefes darlýðý, göðüs aðrýsý, bilinç bulanýklýðý, yüksek ateþ, öksürük gibi belirtilerin ortaya çýkmasý) bir hekime baþvurun ve tavsiyelerine göre gerekli ilaçlarý kullanýn. Antibiyotikler gribi tedavi etmezler bu nedenle hekim tavsiyesi dýþýnda antibiyotik kullanmayýn. Mevsimsel grip hastalýðýnýn yoðunlaþtýðý bugünlerde gripten korunmada yeterli ve dengeli beslenme ile yeterli istirahatin önemi de unutulmamalýdýr. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü "Medya, demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarýndandýr" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Eyyüp Çiçek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. Tarafsýz, özgür, ilkeli ve basýn ahlak kurallarýna uyan bir medyanýn, demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarýndan birisi olduðunu kaydeden Çiçek, "Güçlü gazeteci, güçlü basýn kuruluþunu, güçlü basýn kuruluþlarý da güçlü demokrasinin tesisini saðlayacaktýr. Kamuoyunu bilgilendirme, haber verme ve halk adýna denetim yapma gibi son derece önemli görevler yürüten basýn çalýþanlarýna demokrasinin tüm kurumlarýyla yerleþmesi açýsýndan da önemli görevler düþmektedir. Bu önemli görevi yerine getirmek için her þartta görevleri peþinde koþan gazetecilerimiz düzenli bir mesaisi olmadan, halký bilgilendirmek için verdiði mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Ancak sendikal örgütlenme oranýn düþük olduðu, iþ güvencesinin olmadýðý ve alýn terinin karþýlýðýnýn alýnamadýðý sektörde öncelikli konu sendikal örgütlenme olmalýdýr. Bugünün iþ güvencesinin olduðu, sendikal örgütlenmenin önünü açýldýðý, sosyal ve ekonomik haklarýn teslim edildiði bir gün olmasýný temenni ediyoruz" dedi. Çiçek açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Tarihin her döneminde milletin müþterek sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkýna katkýda bulunma görevini sorumlu gazetecilik anlayýþý içerisinde baþarýyla yerine getirebilmek için mesleki zorluklarýna raðmen vazifesini en iyi þekilde ifa etmeye çalýþan basýnýmýzýn, düþünce ve görüþ zenginlikleriyle, toplumun bilgilenmesi ve bilinçlenmesinde, huzur ve güven ortamýnýn güçlendirmesindeki rolü büyüktür. Bu duygu ve düþüncelerle, basýn meslek ilkelerine baðlý hareket ederek, mesleki ve toplumsal duyarlýlýk içinde çalýþmalarýný sürdüren basýnýn, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz." Bahadýr YÜCEL

11 SPOR 11 Ünyespor, ikinci yarýya çýkamayabilir Spor Toto 3. Lig 2. Grup takýmlarýndan Ünyespor, ligin ikinci devresinde sahaya çýkamama tehlikesi ile karþý karþýya. Yeþil Beyazlý kulüpte lige verilen aranýn ardýndan mevcut yönetimin olaðan üstü kongre kararý almasý ile baþlayan süreçte aday çýkmamasý neticesinde kulübe sahip çýkan olmamýþtý. Ligin ikinci devresinin baþlamasýna kýsa bir süre kalmasýna raðmen henüz yönetim kurulu oluþturulamayan Ünyespor Kulübü geçmiþ sezonlardan gelen futbolcu borçlarýndan dolayý transfer tahtasýnýn kapalý olmasý sebebi ile lige girememe ile karþý karþýya kaldý. Ligin ilk devresindeki futbolcularýnýn büyük bir kýsmýnýn federasyona þikayet etmeleri neticesinde serbest kalacak olan Yeþil Beyaz Kulüpte 19 Ocak 2013 Tarihine kadar transfer tahtasýný açamamasý durumunda yeni lisans çýkartamayacaðýndan, sahaya çýkacak yeterli futbolcu sayýsýný oluþturamayarak ligden çekilmesi gündeme gelecek. Ünyespor Kulübü 57 Yýllýk serüveni boyunca Türkiye liglerinde uzun yýllar Ülkemiz futboluna hizmet etmiþ ve Türk futboluna önemli isimler kazandýrmýþtý Sezonu itibari ile Türkiye 3. Milli Ligine yükselen Ünyespor 29 Yýldýr aralýksýz mücadele verdiði Profosyonel lige transfer tahtasýný açamamasý durumunda sezonunun ikinci devresinde lige katýlamayarak veda etmek zorunda kalacak. AMATÖR KÜMEDE TOPLU SONUÇLAR Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda oynanan karþýlaþmalarda þu sonuçlar alýndý. U19 Ligi: Çimentospor-Eti Lisesi Gençlikspor 2-9 Çorumspor-Ýl Özel Ýdarespor 2-2 Çorum Beleidyespor-Gençlerbirliði 1-2 U14 Ligi: Alaca Belediyespor-M. Sinan Gençlikspor 2-1 Sungurluspor-Gençlerbirliði 5-4 Belediyespor-Osmancýk Gücüspor 8-3 Ulukavakspor-1907 Gençlikspor 0-9 Kültürspor-Ýl Özel Ýdarespor 2-4 Osmancýkspor-Çimentospor 1-8 Spor Servisi Derince Belediyespor, devre arasý kampýnda da esiyor. Sarý-Lacivertli ekip, 3. hazýrlýk maçýnda da güven bir görüntü çizdi, Çorum Belediyespor'un grubundaki Balçova Belediye'yi 3-0 yendi. Derince Belediyespor'un kamp yaptýðý Limak Arcadia Otel sahasýndaki mücadelede oldukça etkili bir oyun sergileyen Derince Belediye, 14. dakikada yeni transferi Derince Belediye, Balçova'yý rahat yendi 3-0 Zafer ile 1-0 öne geçti. Ýlk yarý bu sonuçla kapandýktan sonra ikinci yarýda genç oyuncu Volkan sahne aldý. Ýki gol birden atarak maçýn yýldýzý olan Volkan, mücadelenin de skorunu belirledi. (3-0) Derince Belediyespor, Balçova maçýnda her iki yarýda da farklý 11'lerle mücadele ederek, mümkün olduðunca fazla oyuncuya þans verdi. Karþýlaþmayý Derince Belediye Baþkaný Dr.Aziz Alemdar ile Kulüp Baþkaný Þahin Çavuþoðlu da takip etti. Derince Belediyespor daha önce kampta oynadýðý hazýrlýk maçlarýnda Nazilli Belediye'yi 2-1 yenmiþ, Ankaragücü ile 2-2 berabere kalmýþtý. Kocaeli ekibi Antalya'da son hazýrlýk maçýný yarýn Erzincan Refahiye ile oynayýp, kampý tamamlayacak. Derince Belediyespor Teknik Direktörü Ali Asým Balkaya, takýmýn son durumundan memnun olduðunu, yeni transferlerle daha da güçlendiklerini belirterek, bu performansý lige yansýtmak istediklerini açýkladý. Tayfun, Arsinspor'da 3.lig temsilcisi Darýca Gençlerbirliði'nin büyük umutlarla Gebzespor'dan transfer ettiði Tayfun Keskinoðlu'nun Darýca macerasý kýsa sürdü. Genç forvet dün Darýca Gençlerbirliði yollarýný ayýrarak 3.lig ekiplerinden Arsinspor'la anlaþma saðladý. Ligin ilk yarýsýnda forma þansý bulamayan genç yetenek, "Forma giyebileceðim bir takýma gitmek istiyordum. Arsinspor'da beni çok istedi. Umarým yeni takýmýmda baþarýlý olurum" dedi. Denenmek için gelenler göz doldurmadý Orhangazispor'da Yalovaspor ile oynanan hazýrlýk maçýnda denenmek için gelen 5 futbolcu ilk yarýda forma giydi. Almanya, Avusturya ve Türkiye'deki bazý liglerde futbol oynamýþ olan 5 isim teknik heyetten geçer not alamadý.orhangazispor'da ara transfer çalýþmalarý sürerken, takýma denenmek için gelen Almanya Nürnberg alt yapýsýndan Hayrettin, Gençlerbirliði A2 takýmýndan Arda, Almanya'dan Rüþtü ve Avusturya'dan Burak Yalovaspor ile oynanan hazýrlýk maçýnda forma giydi. Maçýn ilk yarýsýnda forma giyen 5 isim teknik kadro tarafýndan geçer not alamadý. Niyazi Nayernazlý Kýzýlcabölükspor'da! 3. Lig 1.Grup takýmlarýndan Kýzýlcabölükspor, Çankýrýspor'dan orta saha oyuncusu Niyazi Nayernazlý'yý (23) transfer etti. Ligin ilk yarýsýnda orta sahada sýkýntýlar yaþayan Kýzýlcabölükspor sezonunda Denizli Büyükþehir Belediyespor'da kiralýk olarak forma giyen ve þampiyonluk yaþayan Niyazi Nayernazlý'yý transfer etti. Kýzýlcabölükspor'un Teknik Direktörü Hasan Þermet'in Denizli Büyükþehir Belediyespor'dan eski öðrencisi olan Niyazi, artýk Kýzýlcabölükspor için ter dökecek. Denizli'de hep güzel anýlarýnýn olduðunu dile getiren Niyazi,''Transferimin gerçekleþmesinde emeði geçen herkese çok teþekkür ediyorum.'' dedi Niyazi sözlerine þöyle devam etti; " sezonunda Denizli Büyükþehir Belediyespor'da çok güzel bir yýl geçirmiþtim. O sezon þampiyon olmuþtuk zaten. Tekrardan Denizli'ye gelmek beni son derece mutlu etti. Transferim her iki tarafa da hayýrlý olsun." PTT 1.lig de 3, TFF 2.ligde 24, 3.lig de 40, Türkiye Kupasý'nda 4 maçta forma giyen Niyazi, daha önce altyapýsýndan yetiþtiði Torku Konyaspor, Denizli Büyükþehir Belediyespor, Fethiyespor, Manavgat Evrensekispor ve son olarak da Çankýrýspor formalarý giymiþti. Sarý kýrmýzýlýlar'da forvet arayýþlarý ise devam ediyor. Aksarayspor hazýrlýk maçýnda Adýyamanspor'u tek golle geçti Aksarayspor' un Antalya'da Papillon Belvin oteldeki ikinci yarý kamp hazýrlýklarý çerçevesinde yapmýþ olduðu ikinci hazýrlýk müsabakasýnda 3.lig 3. Grup ekiplerinden Adýyamanspor'u tek golle geçerek ümit verdi. Siyah- beyazlýlarýn tek golü Gümüþhanespor'dan transfer edilen sol açýk Altuð Furkan Yýlmaz'dan 80. Dakikada geldi. Aksaray ekibi, ikinci hazýrlýk maçýnda Adýyamanspor karþýsýnda etkili bir oyun ortaya koydu. Teknik direktör Sinan Bayraktar yaptýðý açýklamada "çift forvet oynama isteði konusunda sahada tertibinde sýralanan oyuncularýmýz hatlar arasýndaki baðlantýlarý iyi kurup, 90 dakika boyunca etkili bir oyun ortaya koydu. Oyuncularýn performansýndan memnun olduðunu ifade eden Bayraktar, Antalya'da çok iyi çalýþma imkanýmýz oldu. Hem Akçaabat Sebatspor ile hem de Adýyamanspor ile iki hazýrlýk maçý oynadýk. Oyuncularýmýz istediklerimizi aynen uyguladýlar. Hazýrlýk kampýnda oyuncularýmýzý daha yakýndan tanýyýp ikinci yarý öncesinde iyi bir hazýrlýk devresi geçirmemize neden oldu. Sakatlýðý bulunan arkadaþlarýmýz saðlýklarýna kavuþtular. Yaptýðýmýz transferlerle kadro geniþliði de saðlandý. Ayrca ilk yarý da sakatlýðý bulunup ta hiç forma þansý olmayan arkadaþlarda hazýr hale geldiler. Aksarayspor hazýrlýk kampýný çok iyi deðerlendirmiþ ve ligin ikinci yarýsýna istediðimiz gibi gireceðiz" dedi. Salý gününden itibaren Düzyurtspor ile iç sahada oynayacaklarý maçýn hazýrlýklarýna baþlayacaklarýný ifade eden Bayraktar, "artýk ikinci yarýya hazýr bir Yeni Aksarayspor var. Amacýmýz ligi en iyi yerde tamamlamak olacaktýr" dedi.

12 Batmanlý Burçað Sancaktepe'de Batman Petrolspor'un kanat oyuncusu Burçað Baþel, Sancaktepespor ile anlaþtý. Çorum Belediyespor'unda bulunduðu grupta yer alan Batman Petrolspor ile yollarýný ayýran Burçað Baþel ayný grupta yer alan Sancaktepespor ile anlaþtý. Ýlk yarýda Batman Petrolspor formasý altýnda 4 gol kaydeden Burçað, temsilcimiz Belediyespor maçýnda da bir gol kaydetmiþti. Sungurlu bu yýl sentetik çim sahasýna kavuþacak Belediyespor, Turgutluspor maçý ile kampý bitirdi Ak Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý Sosyal Medya aracýlýðýyla Sungurlu'da yapýlmasý planlanan Sentetik Çim Saha hakkýnda yapýlan eleþtiriler ve deðerlendirmeler üzerinde bir açýklamada bulundu. Baðcý açýklamasýnda Sungurlu Sentetik Çim Saha ile ilgili planlanan çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek hedeflerinin bu yýl içinde Sungurlu'yu sentetik çim saha ile buluþturmak olduðunu söyledi. Baðcý "Sungurlu'da Spor alanlarýnýn bulunduðu bölgede Belediyemiz tarafýndan yapýlan bir imar düzenlemesinde Bakanlýk ile bazý ihtilaflar çýktýðýndan bir takým gecikmeler yaþanmýþtýr. Konu üzerinde çalýþýlmakta olup Sentetik Çim Sahanýn 2014 yýlý içinde tamamlanmasý hedeflenmektedir. Konunun takipçisi olduðumuzu bilgilerinize sunarým." Dedi. Çorum Belediyespor'un 2 Ocak'ta baþlayan Antalya Belek kampý dün oynanan Turgutluspor hazýrlýk maçýnýn ardýndan sona erdi. Hazýrlýk maçlarýnda 2 galibiyet 2 beraberlik alan ve henüz yenilgi yüzü görmeyen Çorum Beldiyespor dün oynadýðý karþýlaþmada Turgutluspor'a 3-1 maðlup oldu. Belediyespor'un tek golü Emir'den geldi. Turgutluspor maçý ile hazýrlýk kampýný tamamlayan Çorum Belediyespor, Salý günü Çorum'da yapacaðý antrenmanla 19 Ocak'ta Orhangazisporla oynanacak olan maçýn hazýrlýklarýna baþlayacak. ADNAN YALÇIN Onur Aksar'da sürpriz geliþme Sezon baþýnda Çorumspor'dan PTT 1. Lig takýmý Adanaspor'a transfer olan Onur Aksar cephesinde son dakika geliþmesi yaþandý. Çorumspor'un eski futbolcusu Adanasporlu Onur, ikinci yarýnýn ilk maçýnda Çorum Belediyespor'un rakibi olacak gibi. Ara transfer görüþmelerinde en son Çorum Belediyespor'un grubunda yer alan Batman Petrolspor ile görüþen Onur'un fiyat konusunda anlaþmaya varamadýðý öðrenilirken, Onur Aksar'ýn haftasonunda yaþanan ani geliþme ile Çorum Belediyespor'un 19 Ocak'ta karþýlaþacaðý Orhangazispor ile büyük oranda anlaþmaya vardýðý öðrenildi. Adanaspor'dan kiralýk olarak Orhangazispor'a geçecek olan genç futbolcunun, hemen her konuda anlaþmaya vardýðý bir son dakika pürüzü yaþanmamasý halinde bugünlerde kendisini kiralýk olarak Orhangazisporlu yapacak imzayý atmasý bekleniliyor. ADNAN YALÇIN Ulukavakspor, hazýrlýk maçýnda Merzifon ekibi yendi Ara transfer döneminde Tosya Belediyespor'dan Çorumlu futbolcularý kadrosuna katarak dikkatleri çeken Ulukavakspor dün yaptýðý hazýrlýk maçýnda Merzifon Gençlerbirliði'ni 4-1 yendi. Dün 1 nolu sentetik sahada oynayan karþýlaþmaya Ulukavakspor sahaya Mahmut, Fevzi, Ceylan, Samet, Bülent, Hakverdi, Oðuzhan, Hakan, Batuhan, Doðancan ve Sefa ilk onbiri ile çýktý. Ýlk yarýyý Doðancan'ýn golü ile ilk yarýyý 1-0 önde kapatan Ulukavakspor ikinci yarýya yeni transferlerinden Mahir ve Þaban'ý da alarak baþladý. Ýkinci yarýda da rakibi karþýsýnda üstün futbol ortaya koyan Ulukavakspor Tuncay, Yusuf ve Mahirle 3 gol daha bulurken kendi kalesinde de bir gol daha gördü. Ulukavakspor ilk maçýnda ortaya koyduðu futbolla ilerisi için umut verirken karþýlaþmayý da 4-1 kazanan taraf oldu. ADNAN YALÇIN Tolga Aktay, Petrol'de Antalya kampýný tamamladýktan sonra evinde çalýþmalarýný sürdüren Batman Petrolspor, ilk transferini gerçekleþtirdi. Petrol, Adana Demirspor'un A2 takýmýnda forma giyen orta saha futbolcusu Tolga'yý renklerine baðladý. Batman Petrolspor, devre arasý ilk transferini gerçekleþtirdi. PTT 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un A2 takýmýnda forma giyen orta saha oyuncusu 18 yaþýndaki Tolga Aktay'la anlaþma saðlandý. Ýmkanlar çerçevesinde transfer çalýþmalarýný teknik heyetin raporu doðrultusunda sürdüreceklerini belirten Petrolspor Futbol Direktörü Þahabettin Yanar: "Amacýmýz Petrolspor'u ligde hak ettiði yere getirmektir" dedi. Adana Demirspor'dan transfer edilen genç Milli orta saha oyuncusu Tolga Aktay ise Petrol'ün baþarýsý için çaba sarf edeceðini belirterek: "Batman Petrolspor, kolej bir kulüptür. Türk futboluna birçok Milli futbolcu kazandýrmýþtýr. Benim de amacým Petrolspor formasý altýnda baþarýlý olmaktýr. Bana güvenip, inanan ve transfer eden Petrolspor yönetim kuruluna ve teknik heyete teþekkür ediyorum" dedi. Çorumspor, Alaca Belediyespor'u 2-1 maðlup etti ALACA BELEDÝYESPOR: 1 ÇORUMSPOR: 2 SAHA: Alaca Ýlçe. HAKEMLER: Yüksel Basar, Erdoðan Yandým, Fatih Derviþoðlu. ALACA BELEDÝYESPOR: Elvan, Sezai (Hüseyin), Yusuf, Kerem, Bünyamin, Serkan (Sinan), Erdem, Ruhi, Ahmet, Serdar, Lokman. ÇORUMSPOR : Tugay, Samet Sur, Samet, Mübaerek, Mehmet Ali (Enver), Avne, Batuhan, Emir, Hüseyin, Arif, Uður. GOLLER: 37. ve 49. dakikalarda Emir (Çorumspor), 61. dak. Serdar (Alaca Belediyespor). Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Çorumspor dün Çorum 1. Amatör Küme'nin iddialý takýmlarýndan Alaca Belediyespor ile hazýrlýk maçýnda karþýlaþtý. Alaca Sahasý'ndan oynanan karþýlaþmayý Çorumspor 2-1 kazandý. Ýkinci yarý hazýrlýklarýný Çorum'da sürdüren kýrmýzý siyahlý ekip çalýþmalarýný Alaca Ýlçe Sahasý'nda saat 13.00'te baþlayan karþýlaþmada rakibi önünde 37 ve 49. Dakikalarda yeni transferi Emir'in iki golü ile 2-0 öne geçerken, ev sahibi takým Alaca Belediyespor 61. Dakikada Serdar'ýn golüyle kýrmýzý siyahlý takýmýn iki golüne cevap verebildi. Ýkinci yarý hazýrlýklarý kapsamýnda ilk hazýrlýk maçýný oynayan Çorumspor bugün yapacaðý antrenmanla Ýskilip Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. ADNAN YALÇIN Düzyurt'un bir tek hedefi var Baþkan Genç, "Sezon sonunda þampiyonluk ipini göðüslemek istiyoruz" dedi. Ligin ilk yarýsýnda adeta fýrtýna gibi esen ve devreyi zirvede tamamlayan Düzyurtspor'da baþkan Erdoðan Genç'ten ikinci yarý öncesi iddialý açýklamalar geldi. Ýlk yarýdaki baþarýlý grafiklerinin ikinci yarýnýn baþlamasýyla birlikte devam edeceðini belirten Genç, "Ýkinci yarýda hedefe ulaþma adýna mevcut baþarýlý kadromuza 3 kaliteli transfer daha yaptýk. Gerekirse bir transfer daha yapabiliriz. Hocamýzýn bize vereceði rapor doðrultusunda hareket edeceðiz" dedi. ÞAMPÝYONLUK Bu sezon tek hedeflerinin þampiyonluk ipini göðüslemek olduðunu kaydeden Genç, "Þampiyonluk ipini göðüslemeye bu kadar yaklaþmýþken fýrsatý kaçýrmak istemiyoruz. Çok iyi bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Yeni transferlerimizle ikinci yarýda çok daha iyi olacaðýmýza inanýyoruz. Ýnþallah bir üst lige çýkmayý baþaracaðýz" dedi. Takýmýn ikinci yarý hazýrlýklarýný Antalya'da iyi bir ortamda sürdürdüðünü de dile getiren Genç, "Takýmýmýz lige kadar eksiklerini tamamen ortadan kaldýracaktýr" diye konuþtu.

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı