Istanbul'un Lima., ve Köprü mes'elesi. Istanbul Ticaret ve Sanayi Odasınca. teşkil edilen komisyonun RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Istanbul'un Lima., ve Köprü mes'elesi. Istanbul Ticaret ve Sanayi Odasınca. teşkil edilen komisyonun RAPORU"

Transkript

1 Istanbul'un Lima., ve Köprü mes'elesi Istanbul Ticaret ve Sanayi Odasınca teşkil edilen komisyonun ". RAPORU

2 İSTANBUL Ticaret ve Sanay i Odas ı Neşriyatından ADET IstanbotW Jman ve Köprü mes'elesi istanbul Ticare t v e Sanayi Odasınc a teşkil edile n komisyonu n RAPORU ISTANBUL CUMHURIYET MATBAAS Nisan ı

3

4 İstanbul Liman ve Köprüler Komisyonu: REİs AmfET HAl\wi Az"-\. [*] ABDÜLGANİ )) HÜı::;EYİN SABRİ ;t MEHME'f VEHBi» MEHMET ZEKi» BEY ı: " " İstembuı liman şirketi Umunı müdüı ü (Oda azasından) ilıracat tadri (Oda azasından) " iktı'sal ılfüdeı'risi (Oda ımıumı k(uibi) İstanbul deniz ticareti müdürü (Oda azasından) Ali Ucul'e! mektebi iktisat 1ll ü den'is muavini» l\lcnat BEY FURTUNZADE Ticaret borscısı reüli (Oda aza- 8mdeın) DR. NizA:\1E'l'Tix A-Li BEY lktisat müden'tsı: HIZA BEY SADJKZADE Smm BEY sası Armatör (Odcı ımıumı kcıtibi) BaJwi.lJemakine (Oda azaslfıdan).ticaret (1)01'- azasmdan.) mlıfc(,lıas8un» StHEYYA B}~Y ~ERi:Fıı\J)E Jstriııbul tic(ıret ıce slyta;iji o(lcısı ve zahire 7)OrSClSt Clzo:-'Illdan Koınisiyona Oda Ticareti BaJıri~'e raportürü Ali Rıza bey de i~tirak etmiş "c hir celsede de~ehremaneti iktisat ;,liidiirlı Kemüı Omer bey hulunnıu~tur. alfabe sırası üzere tertip cdilıııi~tir.

5

6 İstanbul'un Modern bir Liınan ihtiyac~ ve Haliç'den istifade olunması ve Köprüler ınes' elesi hakkında İstanbul Ticaret Odasınca teşkil edilmis hususi Komisyonun Raporu

7 BAŞLANGIÇ İstanbul'da sanayi ve ticaretin inkişafı için Haliç'den istifade etmek çareleri ve köprüler mes'elesi hakkında Oda azasından Liman Şirketi Umum Müdürü A. Hamdi Bey'in verdiği raporun tetkiki için teşekkül eden komisyonumuz muhtelif içtimalar akdetmiş ve mes'eleyi uzun boylu tetkik ederek neticesini işbu raporla heyeti umumiyeye arza karar vermiştir. Tetkiki komisyonumuza havale edilen mezkur raporda Halie'e gemilerin kolaylıkla girip çıkması için en basit çare olarak Karaköy köprüsünün Unkapam'na nakli ve buna göre şehir yollarının tanzimi ve yolcu istasyonunun Sirkeci'den Yenikapı'ya nakli tavsiye olunmaktadır. Bu me v zuu tetkik eden komisyonumuz mes'elenin yalnız bir köprü mes'elesi değil, fakat bir liman ve şehir mes'elesi olduğunu göz önüne getirerek tetkikatını derinleştirmeyi faydalı bulmuştur. Bunun için evel. İstanbul'un ne dereceye kadar inkişaf edecek bir liman şehri olduğunu ve modern bir limana olan ihtiyacını tesbit eden komisyonumuz bundan sonra Halie'in İstanbul için en müsait bir liman mevkii olup olmadığını tetkik etmiş ve bu hususlarda kanaatini tesbit ettikten sonra köprüler mes'elesi etrafında tetkikat yapmayı faideli bulmuştur.

8 i İnci kısım i İstanbul'un Ticari ve Sınayi ehemmiyeti ve Linıan noktasından tetkiki istanbul ölmüş bir şehir değildir: Bazıları şöyle mütalaa yürütüyorlar: "İstanbul artık inkişaf itibaree tevekkuf etmiş, büyümesi mahal hatta küçütmesi mukadder ve zaruri bir şehirdir." Bu mütalaayı zikredenler esbabı mucibe bulmak ve çok kat'i olarak ifade ettikleri fikirlerini izah ihtiyacım duymamaları; bu mütulaalarını artık izah ve tafsile bile luzum kalmayacak kadar kat'! olduğu zanmm veriyor. Komisyonumuz memleketimiz için büyük bir ehemmiyeti haiz olan bu bir kanaat halinde ilerlemekte olan bu son fikrin mevzuda yavaşyavaş ehemmiyetle tetkike değer olduğunu nazarı dikkate almış ve fikrini bu noktada da beyan etmeyi faideli bulmuştur. İstanbul'un, artık inhitata yüz tutmuş bir şehir olduğunu iddia edenlerin düşündükleri şudur: ({İstanbul'un nufusu azalıyor, şehirde yangın yerleri imar edilmiyor,.şehir mevcut nufusunu besliyemiyecek kadar işsizleşmiştir. Hükumet merkezi olmaktan da çıktıkdan sonra İstanbul büsbütün gerilerniye yüz tutmuştur." Bu hadiseıeı" İstanbul'un dertler~ni ve istiraplarım ifade eder, yoksa bu hadiselere bakarak İstanbul'un inhitata yüz tutmuş bir şehir olduğunu kabul etmek do~ru değildir, çünkü bunların hiç biri tabii ve mukadder değil, arizi ve muvakkattir. İstanbul'un ehemmiyetli bir dönüm noktasında olduğunu kabul edelim. İstanbul eskidenberi, daha ziyade bir memur ve müstehlik şehri idi ve büyük bir imparatorluğun merkezini teşkil ediyordu. Bugün İstanbul bu vaziyetlerini kaybetmeğe başlamıştır. İstanbul'un müstakbel inkişafı bu şehrin teşekkül sebebine en çok yakın ve en çok tabii olan membadan kuvvet almağa mecburdur. İstanbul bir liman şe,hridir. Ve ancak bir liman şehri olduktan sonradırki, şayanı hayret bir yenilik gösterecek ve bugün çökmeye yüz tutmuş

9 8 zannedilen bu koskoca şehrin genç bir gayeye doğru silkinip inkişaf etmesi imkanı hasıl olacaktır. İstanbul halkı işsizlikten kurtulmak, düş~ müş olan emlak kıymetlerini yükseltmek ve memlekete refah ve saadet getirmek için şehirlerinin bir 1iman şehri olduğunu düşünmeleri ve ona göre çalışmaları lazımdır. İstanbul'dan geçen büyük ticaret yolları: 1lI. İstanbul şehrinin Bizans zamanında vücuda gelmesi bu şehrin tabii mevkiinden neş'et etmiştir. Şehrin büyümesine ise İstanbul'un ticaret yolları üzerinde bulunmasından ve HaIiç gibi tabii bir limana mlaik bulunmasından ileri gelmiştir. Filltakika istanbul Asya ile Av.. rupa arasındaki kara yolunu Akdeniz ve Karadeniz arasındaki denız yolu ile birleştiği bir noktada kaindir. Bu Bd yol yalnız İstanbul'da değil, İstanbul ve Çanakkale boğazınınher hangi noktasında birleşmiş dlmasına rağmen ne için İstanbul'un tercih edildiği sebebine gelince, bu sebep İstanbul'da Halic'in bulunmasından ibarettir. İstanbul mazide olduğu gibi bugün de tabii ehemmiyetini muhafaza etmektedir. Limanlar ve büyük şehirler kendilerinden bir çok deniz, kara ve nehir yolları geçen yerlerde teessüs ve inkişaf eder. Bilhassa merkezi ve garbi Avrupa için büyük kıymeti olan nehir yemarının geçtiği limanlar bundan dolayı büyük inkişaflar göstermektedir. Istanbul mü him deniz, kara ve hatta bir noktayı nazara göre nehir yolları üze~ rinde kain bir şehirdir. İstanbul Karadeniz'in bütün dünya denizlerine açılmış yegane kapısı üzerindedir. malden ise bütün Rusya'yı örümcek bağlıyan büyük nehirler Karadeniz'e hepsi esaslı ticaret yollarıdır. Karadeniz bu Karadeniz ise Avrupa ve Asya'nın mühim ticaret memleketlerine en tabii yollarla bağlı bir denizdir. Garptan Tuna, şiağı gibi birbirlerine akar. Bu nehirlerin nehirlerin birleşerek tek nehir halinde Boğaz'dan geçip akdeniz'e aktığı bir göl manzarası verir. Şarkta ise Kafkas'ların ortasında çok tabii ve müsait bir berzah Karadeniz'i (Hazer) denizine bağlar ve bu suretle bu yolda Asya'nın 'Ortasım ve aksayi şarkı İstanbul'a ve Avrupa'ya bağlıyan başlıca bir bir

10 yol teşkil eder. Karadeniz'in cenubu şarki sahili memleketimizden geçerelç tran'a müntehi olan şayanı dikkat bir kara yoluna da maliktir. Bu yol Trabzon ve İran transit yoludur ki Trabzon'dan sonra doğruca İstanbul'a bağlıdır. Karadeniz başlıca hububat, petrol, kömür ve kereste ihracatı itibarile mühim bir ticarete sahne olmuştur. Bundan başka Karadeniz'de birleşen bütün nehir ve kara yollarının bağladığı memleketler istihsalleri ve ihtiyaçları biribirinden farklı memleketler olduğu için aralarında da ıinühim münakale vaziyeti de vardır ve bu memleketler sanayide ilerlemiş memleketler olmadığından Avrupa ve Amerika'nın mamul eşyasına muhtaçtırlar. Bu mamul eşyanın iptidaı maddelerinden bir kısmı bu sahada mevcut olduğu gibi nim mamul halinde bu sahaya en yakın bir merkeze getirilerek tam mamul bir şekle sokulmak ta mümkündür. (Ford) ın kendisine gösterilmiş küçük bir müsaade dolayısile İstanbul'da yaptığı işi büyük mikyasta bir çok sanayi için yapılabileceğini düşünmek, İstanbul'un azametli ve bütün dünya için gıpte edilecel{ derecede mükemmel tabii mevkiini izaha kafidir. İstanbul'da liman ve serbest mıntaka mes'eleleri modern düşünce ve usullere göre haı~ ledilmiş olursa İstanbul Karadeniz havzasına bağlı olan ve eski dünyanın muazzam bir kısmını ihtiva eden memleketlerin ithal ve ihraç vaziyet ~erinde en tabii bir vasıta hizmetini görebilir ve en iyi bir san'at merkezi halini alabilir ve bütün Karadeniz yolları İstanbul'da modern tesisatı havi bir liman olursa İstanbul'da ticaret ve sanayiin inkişah için müsait vaziyetler de ihdas edilmiş bulunursa bütün bu yollar lstanbulda birleşebilir. Bu memleketlerin ihtiyacı olan eşya bilhassa koloni eşyası şeker, pirinç, kahve ve bunlardan başka olarak otomobil, makine, tuhafiye ve manifatura gibi eşya için İstanbul mühim bir depo vazifesini görebilir. İstanbul Akdeniz vasıtasile Bahrisefit ticaret alemile temas eder. Bahrisefid'in üç kapısından biri üzerinde bulunan İstanbul Suriye ve Mısır sahillerine, Adalara ve cenubi Bahrisefit memleketlerine ve nihayet Cebelitarık boğazı vasıtasile garbi Avrupa ve Amerika ve Süveyş kanalı vasıtasile de Hindistan ve Aksayi şark ticaret yollarına doğru kollarını uzatmış bir vaziyettedir.

11 - 10- İstanbul'dan geçen buyak kara yolu: İstanbul'a beyneimilel ehemmmiyet veren bu yollardan başka Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlıyan en mühim kara yolunun üzerinde olması da İstanbul için büyük bir feyiz ve inkişaf menbaıdır. Bu kara yolu İrak'ın, Suriye'nin, Mısır'ın ve Hindistan'ın Avrupa ile birleştiği yegane kara yoludur. Bugün bu yol bir çok sebepler dolayısile kafi derecede inkişaf etmemiş olabilir, fakat bu, ilerde mühim inkişaflar göstermesi mümkün olan bu yolun ehemmiyetsiz olduğunu iddiaya vesile teşkil etmez. Bugün bu kara yolu üzerinde beynelmilel ticari hareket -bir çok müşküliu dolayısile- pek azdır. Muhtelif memleketlerdeki gümrük formalitelerinin güçlükleri ve bu; yolun İstanbul'da bir deniz yolu tarafından kesilmesi, şimendifer nakliyatındaki intizamsızhklar, betact ve fiat pahalılığı gibi sebepler dolayısile doğru sevkiyata imkan bulunmaması ve daha bazı müşkülat ve mevani, ilerde ticarı kıymeti de yüksek olacak olan kara yolunun, bugün inkişaf etmemesine bir amil olmuştur. Şüphe yok Id; İstanbul'da muntazam bir liman tesisatı vücuda getirmei\ Avrupa ve Asya arasındaki yolun (Feribot) servislerile kesilmeden devamını teminetmek ve transit nakliyata çok mühim müsaadat ve teşkilat yaparak bu yolun geçtiği memleketler arasında husus! bir gümrük ve münakaim ittihadı kıymetini kazanmasını yapmak suretile bu kara yolunun tabil temin mümkfindür. Bu derece mühim yolların birleştiği noktada olan İstanbul'un modern bir liman şehri haline ifrağından sonra yeni yeni bir takım deniz ve kara yollarile şehrimizin kuvvet bulacağında şüphe etmiyoruz. Bulgaristan, Romanya gibi memleketler, transit limanı olarak Istanbul'a daima muhtaçtırlar. Rusya için de İstanbul Yugoslavya için Selanik ne ise bu memleketler ve bilhassa o demektir. İstanbul'u geniş mikyasta beynelmilel ticaret alemine bağlıyan bu yolların kıymetini ve istikbalini izah için uzun boylu tafsilata lfizum görmüyoruz. Şark ta ve bu yollar üzerinde hiç bir liman Istanbul kadar bütün ihtiyaçlara tekabül edecek derecede müsait mevkide değildir. Istanbul'u büyük ve küçük yolların birleştiği bir liman şehri olarak kabul ettikten ve ona göre icap eden tesisat ve teşkilatı yaptıktan sonra civar limanların rekabeti mevzuu bahsolmaya bile değmiyecek basit

12 .IL mes'eleler meyanındadır. Coğrafi mevkii noktai nazarından İstanbul'un bu müstesna ve beynelmilel ehemmiyetini çok müsait olan bir takım tabii sebepler yükseltmektedir. İstanbul'da Haliç ve Boğaziçi ve marmara gibi bir iç denize, ve civarda bir çok malıfuz girinthere malik olmak bir liman için bulunmaz nimetlerdendir. Her limanın vapur almak kabi Hyeti aşağı yukarı muayyendir. Halbuki ıstanbul'da Boğaziçi'nin ve Marmara denizi körfezierinin mevcudiyeti İstanbul'da icabında binlerce vapurun barınması ve hatta tahrnil ve tahliye yapması imkanını verir ki bu derece müsait mevkide dünya yüzünde pek az lima~l gösterilebilir. İstanbul'un transit vaziyeti: İstanbul'dan bu kadar mühim deniz ve kara yollarının geçmesi şüphe yok ki İstanbul'da mühim bir transit ticaretinin teessüsüne başlıca sebep olmak lazımdır. Bugün bu ticaretin büyük bir ehemmiyet kazanmamış olması Istanbul'un ticaret alemindeki tabii ve müsait mevkiini kaybetmesinden değil, İstanbul'da modern bir liman tesisatı ve teşkilatı -olmamasından neş'et etmektedir. İstanbul limanında senede (10) milyon tonaiı tecavüz eden bir vapur hareketi vardır. Bu hareketin yarısına yakım hiç limanla muamele görmiyerek buğazlar vaziyeti dolayısile gelip ge<;en v~purıara aittir. Bu vapurlara kömür. ınaz.ot, su" kumanya vermek ve bunların bir kısmının tamirlerini yapmak bile İstanbul'a senede milyonlarca lira temin edecek mühim bir iştir. Fakat tafsil ve izahı uzun sürecek olan ve hepsi kabili izale bulunan ve fakat her halde mo, dern liman tesisat teşkihitına ve bir serbest mıntaka tesisine ihtiyaç gösteren maniler dolayısiledir ki bu yüzden bile yaptığımız istifade pek küçük bir dereceyi geçmemektedir. İstanbul'dan mühim deniz ve kara yollarının geçmesi dolayısile buradan transbordöman işleri mühim mikyasta inkişaf etmek lazım gelirdi. Vakıa bu işler son iki sene zarfında limanda yapılan tenzilatlı aktarma tarifeleri dolayısile hissedilen bir tezayüt göstermiştir, fakat bu kafi değildir. Transbordöman, yani başka limanlara ait malların limanımızda aktarma olmasının çoğalması ancak limanımızı modern bir hale getirdikten sonra kabil olur. ıstanbul'da yolları birleşen memleketlere ait eşya stoku

13 12 bulundurmak keyfiyetine gelince, bu ticaretin teessüs ve inkişafı İstanbul için büyük bir kazanca vesile olacak ve şehrimize ticaret ve nakit borsası itibarile de beyneimilel bir vaziyet de kazandıracaktır. MalUmdur ki Avrupa limanlarının bir kısmı bilhassa uzak memleketler eşyası için bir depo hizmetini görür. Bu limanlarda hatta eşya ambauijlarını değiştirerek ve ufak mikyasta imalat yapılarak başka limanlara veya memleketlere sevkedilmek üzere hazırlanması mühim bir faaliyet vesilesi olmaktadır. Bütün büyük limanların inkişafının sebebi ve başlıca gayesi budur. Triyeste şekerler için, İskenderiye pirinç ve hububat İçin, Anvers Marsilya kahve ve müstemlekih erzakı için bizim!imanımızı besleyen transit limanlarıdır. Diğer büyük garp!imanlarının hepsi de muayyen dünya istihsalatını transit olarak depolarında toplamış ve orada bütün dünya istikametlerine sevketmelde bulunmuştur. Limanımızın iptidailiği; ücretlerinin ve bilhassa antrepo ve hammaliye ücretlerinin pek yüksel\: alınası ve eşya tasnif ve muhafazasına mahsus muntazam ve asri antrepolara, umumi mağazalara malik bulunmaması dolayısile bu ticaretin vasi mikyasta teessüs ve inkişafına imkan bulunmamaktadır. Yunanlı'ların Pire'de ve Selanik'de serbest mıntaka hususundaki faaliyetleri ve diğer bütün memleketlerin bu noktadaki büyük gayretleri hep bu ticaretin inkişafı mal,sadını takip eder. Transit ticaretinin inkişafı yukarıda da arzettiğimiz veçhile modern bir liman tesisatına, her nevi eşya için ucuz ve husltsi tertibatlı ambar ve antrepolar, soğuk hava depoları, büyük si!olar v. s. tesisata ve her halde bir serbest mıntaka tesisine ihtiyaç vardır. Bunlar yapıldıktan ve İstanbel'da liman ve serbest mıntaka mes'elesi halledildikten sonra, bugün bazılarınca mukadder akibetini idrak etmiş ve ölmüş denilen İstanbul'un büyük bir canlılık göstereceğine ve şehirliierin refaha doğru ilerhyeceklerine şüphe yoktur. İstanbul'un transit ehemmiyetini hadiselerle izah etmek lazım gelirse Amerikalı'ların petrol ve otomobil için İstanbul'da birer küçük mıntaka tesis etmiş bulunduklarını, son zamanlarda Çekoslovak'ların kendi şekerleri ve diğer eşyaları için İstanbul'u transit merkezi yapmak hususundaki tetkiklerini ve bir çok müşkülata rağmen halı transitinin İstanbul'da teessüs ettiğini kaydetmek kafidir. Esaslı harekete

14 - lj - geçtikten sonra bu cereyanlar ve temayülleri mühim mikyasta tezyit et,miye ve İstanbul'u şarkta, en başlıca bir liman olarak yaşatmaya imkan olacağı şüphesizdir, II İstanburun nıodern bir linıan ihtiyacı vardır: ıstanbul'un harpten eve! ticareti: Hariçte bazı mütalaalar vardır ki, o da İstanbul'un harpten evei daha çok işi var iken bile mevcut liman sahasının; kafi geldiği ve şimdi ise İstanbul'un bir çok sebepler dolayısile ticari ehemmiy!etini kaybettiği cihetle limanın genişletilmesine ve modern bir hale konulmasına kat'i bir ihtiyaç olmadığı iddiasıdır. üzerinde en az tevakkuf edilmesi icap eden bu iddiayı reddetmek komisyonumuz için faideli görülmüştür. İstanbul harpten eve! daha çok işe malik idi. Çünkü; Balkanlar'da mühim bir kıt'aya, Suriye ve İrak'a, Hicaz ve Yemen'e ve hatta Tarablusgarb'a kadar uzanan büyük bir imparatorluğun merkezi idi. İstanbul'a ithal edilmiş bir mal bu memiekenere gümrüksüz giderdi. Bundan başka ithalat gümrük resmi ağır değildi. Bunun için ithal resmi verilecek şehre çıkmış mallardan bile ihracat yapılabilirdi. Rusya ve Karadeniz memleketleri İstanbul'u bir piyasa memleketi haline koymuşiardı. Yunan limanlarının ve bilhassa Pire'nin rekabeti mevzuu bahis değildi. Bunun için İstanbul'da şimdikine nazaran daha fazla liman hareketi olması ihtimali var idi. Bugün bu işlerin bir çoğunu kaybetmiş bir vaziyet w teyiz. Bütün dünya limanları gibi civarımızdaki rakip limanlar da modernizasyona başlamıştır. Eskiden basit ve iptidai tahrnil ve tahliye sistemi ticaret için o kadar zarar vermiyebilirdi. Fakat şimdi medeniyetin terakkisi, yakın ve uzak lima.nların mütemadi inkişafı karşısında eski işlerimizi bulmak ve hatta ilerlemek için yapacqğımız yegane yol limammızı modern bir hale koymaktan ibarettir. Bütün dünya milletlerinin kendi }imanlarında ve rakibimiz Yunanistan'ın Pire ve Selanik limanlarında yaptığı şeyler bunlardan ibarettir. Biz de bu yolda gitrneğe ve mavna devrini matiye bırakmağa mecburuz. Otomobil nasıl araba devrine nihayet vermiş ise, büyük sanayi nasıl el tezgahlarını silip süpürmüş ise modern liman tesisatı karşısında da mavna ile çalışan iptidaı limanlar o şekilde gerilemiştir.

15 - 14 Istanbul limanında iptida! liman tesisatı ve karışık liman teşkilatı mevcut oldukça İstanbul'u mühim bir ticaret ve transit limanı haline koymak emelleri hep birer tatlı hayalolmaktan ileri geçemez. Modern bir liman olmamasının zararları: İstanbul'un modern bir limana malik olmaması dolayısile vapurların açıkta yüklerini boşaltıp doldurması ve eşyanın gerek denizde ve gerek karada iptidaı şekilde ta:hmil ve tahliye edilmesi memlekette yalnız Br tisadi inkişafın kuvvetlenmesine mani olmakla kalmamakta ayni zamanda bu liman vasıtasile yaptığımız ithalat ve ihracat muamelesinin pa hahya malolması ve çabuk yapılmaması neticesini de husule getirmiştir. İstanbullimanında liman istatistiklerine göre senede iki buçuk milyon ton eşya muamelesi olmaktadır. Yukarıda izah ettiğimiz vaziyet dolayısile beher ton eşya için üst üste bir lira fazla masraf gittiğini hesap edersek mevcut işler dolayısile senede memleketin füzuli iki buçuk milyon lira bir zarar karşısında kaldığı neticesine varırız. Bu zarar bittabi nazaridir ve eğer modern bir!imandan mahrumi yetin memlekete, halka ve tüccara verdiği zararları da hesap etmek kabil bir kaç defa tezyit etmek icap ede olsa bu iki buçuk milyon lirayı cekti. Şu küçük mütalaalar bile İstanbul'un modern bir limana olan ihtiyacım izaha kafidir. İstanbul'da bugünkü tahmu ve tahliye işlerinin modern tesisat olmamak dolayısile ne büyül{ müşkülatla ve ne kadar masrafla İCra edildiğini anlamak için (istanbul limanı) unvanı altinda geçen sene neşredilmiş olan kitapta kafi malomat vardır. III En ınüsait linıan sahası Halİetir b Derhal iş e başlamaktaki zaruret! Yukarıda beyan ettiğimiz mütalaalar İstanbul'un mühim bir liman şehri olduğunu tafsijatile göstermektedir. Şu halde burada derhal mo' dern liman tesisatına başlamak icap eder. Bu hususta diğer memleketlerden pek geri kaldığımızı itiraf edelim. Şimdiye kadar İstanbul'un bir liman şehri olarak tetkik edilmemesi V2 ona göre; tedbirler alınmaması ve hatta bütün dünya limanları muhtar şekilde bir başa tabi iken İstanbul'da böyle bir liman otoritesi bulunmaması,huuısa liman meselesine

16 ıü - kuvvetli birehemmiyet vermemiş bulunmamız dolayısite civar rakip li~ manlar bu vaziyetimizden istifade ederek tabiatm bize verdiği işleri best mıntaka tesisine teşebbüs ettiğini göz önünde bulundurur isek İstanbul'da liman mes'elesinin fazla teahhüra tahammülü olmadığı sun'i şekilde elimizden almağa çalışmışlardır. Yakinimizdeki (Pire) nin iki üç senedenberi modernizasyona başladığını ve son zamanlarda seri anlaşılır. Şu halde İstanbul limanının genişlemesi ve asrileştirilmesi müstacel bir zaruret halini almıştır. Büyük vapurların doğrudan do'ğruya rıhtımiara yanaşarak vasıtasız ve ucuz tahrnil ve tahliye yapmaliirı matiup olduğuna göre bu iş için en müsait sahayı tetkik ve tesbit etmeyi komisyonumuz faideli görmüştür. Bir liman için başlıca esaslar: En müsait liman sahasını tesbit ederken şu esasları nazan dik' kate aldık: 1 - Liman ve serbest mıntaka mes'eleleri bir küldür. Binaenaleyh Imianı ve serbest mıntakayı ayrı ayrı yerlerde yapmaktan ise hepsini bir arada vücude getirmek pek ziyade şayanı temennidir. 2 - Mali vaziyetimiz malumdur, liman sahasını tayin ederken kud retirniz haricinde büyük masraflarla yapılacak işleri nazarı dikkate almamak mecburiyetindeyiz. 3 - Tayin edilecek liman sahası bugünkü işlerimize kafi gelmekle beraber ilerde, hatta bir çok seneler sonra işlerin alabilmesi muhtemel olan inkişafı da nazarı dikkate alarak bütün ihtiyaçlara kafi gelecek bir saha olmalıdır. 4 - Intihap edilecek saha şimdild 1imandan çok uzak olmamalıdır. Bütün bu noktaları nazarı dikkate alan komisyonumuz Halie'in istanbul için gayet müsait ve emsalsiz bir liman sahası olduğunda ittif81{ etmiştir. Vakıa Ha1iç'ten başka (Küçük Çekmece), (Yedilwle ve Yeni kapı arası), (Moda koyu), (Haydarpaşa ve Selimiye tarafları) da muhtelif zamanlarda liman ve serbest mıntalw sahası için tetldk edilmiş ise de bunların hiç birini Haliç'le mukayese edilmeyecel{ derecede mahzurlar arzetmektedir. Bu yerler hem iç şehire az veya çok uzaktır ve buralarda yeni bir!imanın teessü3ü senelere ve bir çok fedakarlıli:lıwa

17 muhtaçtır ve hem de tesisat hiç bir veçhile bütçelerimizin tahammül edemiyeceği kadar büyük masraflara malolacaktır. Elimizde Haliç gibi tabii bir liman sahası var iken burayı bırakarak milyonlarca lira sarfile sun'i limanlar yapmak zarureti mevcut olmadığı kanaatindeyiz. Ancak; Halk'in mahzuru köprülerin methalinde bulunarak vapurların buraya girip çıkmasını müşküliha sevketmesidir ki bu hususun gerek liman ve gerek şehir münakale işlerini bozmayacak tarzda ifası mümkün olduğu komisyonumuzca esas itibarile kabul ve tesbit edilmiştir. Liman sahası için muhtelif mütalaalar: MU,htelif senelerde ve muhtelif namlarda İstanbul limanı ile meşgul olan komisyonlar muhtelif nokfai nazarıara göre liman mahallini araştırmışlar, fakat kat'i delah ile isbat ve terc~h edilemiyen kah bu yeri, kılh bu yeri müstakbel İstanbul limanı için teklif etmişlerdir. Bunlardan en az taraftar kazanan sırasite (Moda koyu), ondan sonra (Büyük çekmece gölü) ve 'nihayet (Yenikapı) dır. Dünkü ve bugünkü liman vazifesini gören Haliç etrafında ise muhtelif fikirler yürütülmüş ve müteaddit islah çareleri teklif edilmiştir. İstanbul limanı için teklif edilen şu dört mahalden her birinin fevait ve mahzurlarını kısaca bir tahlil edelim: 1 - Moda koyu: Siyasi noktai nazardan atılan bu teklif limanı da karşı tarafa çekmek ve Anadolu şimendiferlerine bağlamak isterken: LA) Esasen ufak bir sahaya malik olan koya, bugün İstanbul yerleşmiş, kökleşmiş olan ticaret şehrinin (C IT Y) nin karşıki sahile naklindeki müşkülatı ve hatta imkansızlığı unutuyor ve bundan dolayı akim kalıyor. 2 Çekmece gölü: Bilhassa serbest mıntaka meselesile beraber hallolunmak istenilen liman için bazılarınca münasip görülen bu sahada (iç şehre) C İ T Y ye yirmi kilometre uzaktır. Ticaret hayatının Çek 'mece gölüne nakli de imkansız olduğundan bu fikirde, bu şerait altında sakit olmuştur. S - Yenikapı: teklifi diğer tekliflere nazaran daha makul ad dedilebilir. Çünkü şehir merkezine nisbeten daha yakındır. Kara tesisatı arazinin ucuzluğundan şayanı tercih olduğu gibi deniz tesisatı da (90) doksan santimetreden başlayan 12,5 metreye kadar imtidat eden ka'rı

18 bahirden dolayı sa ir semtlere nazaran şayanı tercih o'iabilir. Şark demir yolları güzergahında bulunması gibi sebepler de buna inzimam eylemekle beraber teessüs masrafı diğerlerinde olduğu gibi gene gayet yüksektir. Buna rağmen yenikapı civarı (Ahırkapı) burnundan Yedikule'ye ve hatta Bakırköy yakınına kadar olan saha'- belki uzak bir ati için düşünülebilir. Bu mütalaa da gösterebiliyor k'i İstanbul için en müsait liman sahası Haliç'tir. Eskiden Türkiye imparatorluğunun merkezi olan İstanbul ayni zamanda bir harp limanı olmak dolayısile Halic'e ticari ehemmiyet atfedilmemişti. Bir harp limanı olmaktan çıkmış ve bu yüzden boş kalmış olan Haliç'ten ticari noktai nazardan istifade etmek zamanı gelmiştir. Liınancılık IV gözü ile Halic'in tetkiki Halie'e atfedilen mahzurlar: Halie'in modern liman olmasına yarar en iyi yer olduğu fikrine muhalif olanlar şunları söylüyorlar: 1 - Haliç çok dardır ve bugünkü cesim deniz merakibi oraya serbestce girip çıkamaz. 2 Halic'in kenarlarına rıhtım yapılması da çok güç ve masraflıdır Halic'in dibi mütemadiyen temizlenmek ister bu da mhyonlara muhtaçtır. Halic'in dar olması, derin olmaması fikirlerine cevap olmak üzere şunları söyliyebiliriz: Halic'in en dar yeri (300) metre, en geniş yeri (800) metre ve vasati genişliği (500) metredir. Halic'in dar olduğunu ve buraya ancak küçük gemilerin girebildiğini iddea etmek doğru değildir; çünkü Haliç düne kadar, hatta köprü var iken bile, Türkiyenin harp limanı idi, en büyük zırhlılarımız Halic'e kolaylıkla girmektedir, köprüye ve Haliç'in temizlenmemiş olmasına rağmen, İstanbul limanına gelen en büyük yük ve posta vapurları Halic'e girebilmektedirler. Bu vapurların yegane şikayet ettikleri nokta köprüler ve bilhassa (Galata) köprüsü ile Halic'in taranmamış olmasından ibarettir. 2

19 Halic'in genişlik itibarile modern bir limana kafi gelip gelmiyeceğini İyİce anlamak için her birine transatlantikler yanaşan diğer modern limanların genişliklerini mukayese etmek kafidir: İstanbul limanı (Haliç) Pire limanı Ceneve limanı Marsilya limanı Anvers limanı Amsterdam limanı Bu rakkamları En geniş yeri 800 Metre " " " " En dar yeri 300 Metre 128 >, 100 " 80 " 50., 50., VasaH genişliği 500 Metre " " " 250 " uzun boylu tekrara luzum görmüyoruz. Çünkü bütün modern limanların genişlikleri hakkında yapacağımız bir liste yeknasak bir manzara arzeder ki en geniş yerin ekseriya (500) metre ve en dar yerin de (50) metre arasında olduğu ve vasati genişjik itibarile ( ) metrenin kafi addedildiği anlaşılır. Görülüyor ki Haliç dar değildir, bilakis bütün diğer modern limanlara nazaran daha geniştir. " ıkinci mahzur: "Halie'in kenarlarına rıhtım yapılması çok güçtür" diyorlar. Fennİn son terakkileri Haliç'te rıhtım yapmakta iz am edilecek bir güçlük bırakmamaktadır. Mütehassıs olanların beyanatına nazaran değil Haliç,gibi az çok sabit olan kara kısımlarında, hatta büsbütün balçık ve çöküntüıü olan yerlerde bile nhtım yapmak usulleri bulunmuştur. Bütün Holıında sahilleri, ve bütün garp limanlarını üzerinde bulundukları (Flüvial) arazi Haliç sahillerinden daha iyi toprak şeraitine malik değildir. Haliç'te nhtım yapmanın -garp memleketlerindeki çöküntülü araziye nazaran- bir kolaylığı Haliç'te ne met ve cezir, ne su cereyanları, ne de deniz dalgaları mevcut olmaması ve sa,hillerinden şimendher geçmemesidir. Bu şekle nazaran Haliç'te yapılacak rıhtımların fazla tahkimine lüzum yolı:tur. Esasen Haliç'te boydan bdya şimdiden rıhtım yapmak ta icap etmez. Şimdiki iki köprü arasında yapılacak nhtımın, kıçtan palamar atarak ve yahut doğrudan doğruya yanaşacak dahili kapotai vapurlarına ve küçük merakibe mahsus olmaktan ibarettir. Bu rıhtımın arkasında geniş

20 ambarlar, gümrük antrepoları, büyük vinçler gibi tesisatın hiç birisine lilzum ve ihtiyaç yoktur. tki köprü arasında yapılacak rıhtımı ve tesisatı, işin icabına ve mevkiin müsaadesine göre en az masraflı şekle ifrağ etmek de kabildir. Denizin dibinde metrelerce çamur bulunduğu, buraya rıhtım tutturulamıyacağı iddiaları ciddi hiç bir tetkike istinat etmemekle beraber böyle olduğu bir dakika için Imbul edilse bile her halde bil iki köprü arasında şimdiki iptidai vaziyeti değiştirecek ve rıhtım ve iskele vazifelerini görecek bir takım ameliyat icrasından olsun vazgeçmeye sebep teşkil etmez. İki köprü arasında yapılacak bu ameliyatın ne karadan fazla istimlak yapılarak denizi geri çekmek, ne de denizi doldurarak sahayı daraltmak suretinde olmaması temin daha doğru olur. Her halde Halic'in bu kısmının hiç bir tesisata müsait olmadığı, rıhtım yapılamıyacak çöküntülü bir arazi olduğu şeklindeki iddealar, şimdiye kadar bu işte menfaattar olanlar tarafından ortaya atılmıştır. Bundan kırk sene evel yapılmış imtiyaz şeraitine göre rıhtım şirketi bu kısma rıhtım yapmayı taahhüt etmiştir. Bu taahhüdilnü yapmak zaruretinde olan mezkür şirl\ete rıhtımın tahkimi ve inşa tarzı gibi hususlarda, ihtiyaçla mütenasip bazı kolaylıklar gösterilirse ameliyata derhal başlamak imkanı hası1 olacağına şüphe etmiyoruz. Unkapanı'ndan sonra Halic'in iç kısmına gelince, burada liman ve serbest mıntaka sahası olarak istifade edilecek eski tersane sahillerinde yer yer rıhtım olduğu gibi gerek bunların islah ı ve gerek yenilerinin. yapılması ihtiyaca ve limanın inkişafma tabi olduğundan şimdiden nazarı diklwte alınacak bir mes'ele değildir. üçüncü mahzur: "Halie'in dibi mütemadiyen temizlenmek ister, bu da milyonlara muhtaçtır)) Halic'in (Balat) a kadar olan yarı kısmı bugün bile büyük vapurların girip çıkmasına müsaittir. (Eyüp ve Süt!üce) tarafları ise (5) metre umuktadır. Halic'in temizlenmesi milyonlara değil, biraz himmete mütevakkıf bir iş olduğunu mütehassısların beyanatına atfen komisyonumuzda tesbit edilmiştir. Haliç senelerdenberi temizlenmemektedir. Garbın her limanı, bllhassa nehirlerin üzerinde tcessüs etmiş olan büyük garp limanları daima ve muntazaman taranmaktadır. Oralardakl (Tarak) ameliyatının güçlüğü karşısında Halic'i taramak çol{ basit bir mes'eledir. Çünkü:

21 Haliç süratle dolmamaktadır. Halic'e akan sular pek azdır ve ekserisi sel sularıdır. Haliç nehirler ve sellerle değil, daha ziyade denizle beslenen bir deniz kolundan başka bir şey değildir. Halie'e akan dere ve sellerin fazla dökün1ü getirmemelerine hadim tertibat ta alınabilir. 2 Halic'in dibi l{ayalık değil, daha ziyade balçıl{ ve topraktır. Bugün Halic'in tathirinde anladığımız yığınlarını taramaktan ibarettir. ma na yer yer biriken bu balçık 3 - Halic'in taranmasındaki bir diğer,kolaylık da temizlenirken çıkacak mevaddın çok yakın ve derin olan açık denize nal{lindeki kolaylıktır. Bir iki kilometre uzakta Sarayburnu'ndan itibaren derin ve akıntılı bir açık denize malik olmak itibarile Halic'in taranması ameliyatı çok kolaylaşır. Başka Hmanlarda olduğu gibi çıkan mevadı kilometrelel'ce uzağa nakletmek ve bunları icra için ayrı tertibat almak Hızım değildir. Haliç bütün ihtiyaçlara kafi g~ızbilir mi? Halic'in derinlik, genişlik ve rıhtım inşası itibarile liman olmak vasıfıal'ına malik olduğu anlaşıldıktan sonra bir suale daha cevap vermek lazım geliyor. "Acaba Haliç İstanbul'un bir çok seneler sonraki ihtiyaçlarına kifayet edebilecek midir; bugün ve belki bir çok seneler için kafi gelse bile ileride limanımızın fevkalade inlüşafı ihtimalinden burası işlere gayri kafi gelmiyecek midir?" Halic'in tulü Kağıthane ve Slahtarağa'ya kadar (10) kilometreye yakındır. Bu tul kenarların girinti ve çıkıntıları hesap edilirse her iki tarafta (25) kilometrelik bir nhtım inşasına müsait olacak derecededir. Haliç az çok geniş olduğundan sahillerinden mada vapurların ortada şamandıralara bağlı olarak tah mu ve tahliye yapacakları nazarı dikkate alınmalıdır. Halic'in methalinde Tophane'den Dolmabahçe'ye ve hatü, Ortaköy ve Kuruçeşme'ye kadar liman sahasına eklenebilecek yerler mevcut ve hatta Kağıthane ve Silahtarağa dereleri istikametine doğru, pek çok seneler sonra, liman sahasının genişlettirmek imkl'ını da vardır. Hu:asa bu saha İstanbul limanının değil bu günkü ve bir kaç seneki işlerine, hatta limanımız Marsilya, Ceneve gibi birinci sınıf Akdeniz Limanları derecesine çıktığı zamanlar için bhe ihtiyaca kafi gelecek bir vüs'at göstermektedir. Eğer!imanımıza çok uzak bir ihtimalle başlıca

SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI

SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI BAKİ SARISAKAL SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI Mümeyyiz 1 Kasım 1869 İzmir de Neşrolunan Empirasyon Gazetesinin Selanik ten Aldığı Tahriratın Sureti mütercimesidir:

Detaylı

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım:

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Listede zımpara müstesna - ki yalnız iki, üç yüz tonluk bir tenakus göstermiştir,

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME Künye----------------------------------------------- Adı: SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

Detaylı

Zonguldak ve Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde yapılan mukayeseli tecrübeleri

Zonguldak ve Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde yapılan mukayeseli tecrübeleri Zonguldak ve Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde yapılan mukayeseli tecrübeleri Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde kullanılmasında zuhur eden tereddüdün izalesi

Detaylı

İstanbul'da trafiğe kapalı yolları ve alternatifleri

İstanbul'da trafiğe kapalı yolları ve alternatifleri On5yirmi5.com İstanbul'da trafiğe kapalı yolları ve alternatifleri 37. Vodafone İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da bir çok yol kapalı. peki bu kapalı yolların alternatifleri neler.... Yayın Tarihi

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç Dr. M. HAYRİ ERTEN (*) 27 Ekim 1966 günü Sanayi Bakanlığında toplanan ve Türkiye'nin demir ve çelikle ilgili resmî

Detaylı

SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZUN KAÇIRILMASI

SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZUN KAÇIRILMASI SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZUN KAÇIRILMASI BAKİ SARISAKAL SELANİK BAŞKONSOLOSUMUZ VE KONSOLOSHANE ÇALIŞANLARININ KAÇIRILMASI OLAYI Selanik Konsolosluğumuza her türlü hukuk düveli kavanine muhalif olarak Fransız

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

Dünya: ton da İspanyaya olmak üzre 3.089 tonu bulmuştur.

Dünya: ton da İspanyaya olmak üzre 3.089 tonu bulmuştur. Türkiye: Türkiye ikinci beş senelik sanayi plânı üzerindeki inceleme çok ilerlemiştir. Orada yurt müdafâa ve ihtiyacı, iç ve dış ticaret denkleşmesi, vatandaş refahı gibi büyük mevzular adetlerle, ölçülerle

Detaylı

ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜNYE LİMANI RAPORU

ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜNYE LİMANI RAPORU ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜNYE LİMANI RAPORU KASIM, 2015 20 Ekim 10 Kasım tarihleri arasında Ünye Limanından hizmet alan firmalar arasında yapılan görüşmeler neticesinde Ünye Limanı raporu hazırlanmıştır.

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

Arsalardan bu kadar fazla yararlanmanın şehirler ve şehirlerde oturanlar için ne gibi mahzurlar vardır? Bu kadar yoğun bir inşaat sonucu evvelâ

Arsalardan bu kadar fazla yararlanmanın şehirler ve şehirlerde oturanlar için ne gibi mahzurlar vardır? Bu kadar yoğun bir inşaat sonucu evvelâ Arsalardan bu kadar fazla yararlanmanın şehirler ve şehirlerde oturanlar için ne gibi mahzurlar vardır? Bu kadar yoğun bir inşaat sonucu evvelâ trafik problemi çözümü imkânsız bir hal alır. Çünki, inşaat

Detaylı

Dünyanın meşhur su kanalı ve boğazları

Dünyanın meşhur su kanalı ve boğazları Dünyanın meşhur su kanalı ve boğazları Dünayadaki su yolları çağlar değişse de stratejik önemini muhafaza ediyor. 11.06.2017 / 13:10 Uluslararası ticaretin en önemli güzergahlarını barındıran dünya üzerindeki

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

1940 da % nisb. 62,94 0,96 0,37 0,35 0,36 0,95 3,21 1,20 3,15 0,10 0,08 0,

1940 da % nisb. 62,94 0,96 0,37 0,35 0,36 0,95 3,21 1,20 3,15 0,10 0,08 0, ve senelerinde memleketlere göre dünya ham çelik istihsalâtı (Ton hesabi le) Bazı memleketlerin ve senelerinde maden kömürü istihsalâtı (Ton hesabile) Memleketler Memleketler Amerika B. D-i Almanya Belçika

Detaylı

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe SıraNg 122 Konya mebusu Kâzım Hüsnü ve Giresun mebusu Hakkı Tarık Beylerin, halkevleri namına ithal olunacak radyo ve sinema makinaları hakkında 2/62 numaralı kanun teklifi ve gümrük ve inhisarlar, Maliye

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

TÜRKİYE DE TAŞIMACILIK ÇİMENTO TAŞIMACILIĞI VE ÇİMENTO FABRİKALARININ ÜLKE SATHINA YAYILMASI TABLO

TÜRKİYE DE TAŞIMACILIK ÇİMENTO TAŞIMACILIĞI VE ÇİMENTO FABRİKALARININ ÜLKE SATHINA YAYILMASI TABLO 1 EK 20 TÜRKİYE DE TAŞIMACILIK 1936 1965 ÇİMENTO TAŞIMACILIĞI VE ÇİMENTO FABRİKALARININ ÜLKE SATHINA YAYILMASI TABLO TÜRKİYE DE TAŞINAN TOPLAM YÜK VE BİLEŞİMİ 1939-1965 2 EK 20 TÜRKİYE DE TAŞIMACILIK 1936-1965

Detaylı

Türkiye Linyit Yataklarının İstihlâk Esasına Göre incelenmesi

Türkiye Linyit Yataklarının İstihlâk Esasına Göre incelenmesi Türkiye Linyit Yataklarının İstihlâk Esasına Göre incelenmesi Yazan : Cemal KIPÇAK Memleketimizde bugüne kadar linyitler üzerinde yapılmış olan arama ve çalışmalar bu cevherlerin evvelâ rezerv itibariyle

Detaylı

Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. MgO. AlıOj. CaO 0.44 0.68 1.00 0.44 1.36 0.68 1.50 1.50 8.00 3.82 50.00 1.

Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. MgO. AlıOj. CaO 0.44 0.68 1.00 0.44 1.36 0.68 1.50 1.50 8.00 3.82 50.00 1. DEMİR CEVHERİNDE SİLİS VE ALMİNYÜM OKSİT 489 Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. % SİO2 AlıOj CaO MgO Mıı P S Fe Sabit C Si Cevher A 6.00 1.00 0.68 0.44 0.54 0.073 Cevher B 6.64

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

TEBLİĞ 1948 NİSANININ SON HAFTASINDA YAĞAN KAR ÜZERİNDE FERRUH SANIR

TEBLİĞ 1948 NİSANININ SON HAFTASINDA YAĞAN KAR ÜZERİNDE FERRUH SANIR TEBLİĞ 1948 NİSANININ SON HAFTASINDA YAĞAN KAR ÜZERİNDE FERRUH SANIR Coğrafya Doçenti Anadolu'nun iç bölümlerinde, bahar ortalarında, kış günlerinin dönüp geldiği seyrek görülen hallerden değildir; nitekim

Detaylı

İleri şehircilik tekniğine göre hazırlanan imar plânı takriben 60.000 nüfuslu

İleri şehircilik tekniğine göre hazırlanan imar plânı takriben 60.000 nüfuslu bu maksatla bir şehircilik müsabakası açmış, milletlerarası şöhreti haiz bir TÜRKİYE EMLÂK İtalyan şehircilik profesörünün nezaretinde Türk mimar ve mühendislerinden KREDİ B AN K A S I ATAKÖY SOSYAL mürekkep

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN ULAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN 2 1-GİRİŞ Ulaştırma 3 Yol Nedir? Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre Yol: 1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık 2. Karada insanların ve

Detaylı

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN İZAHI TATBİK TARZINA DAİR UMUMİ HÜKÜMLER 1 Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki Barolar vilâyet itibarile üç sınıfa ayrılmıştır. A. Birinci sınıfa dahil

Detaylı

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek 2 ve 4ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 nci ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair nın C. Senatosunca

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

532 R. Ş. Suvla. R. Ş. Suvla

532 R. Ş. Suvla. R. Ş. Suvla RENÉ GONNARD, Lyon Üniversitesi Profesörlerinden: Muhtasar Para Ekonomisi, (tercüme: Dr. Refii-Şükrü Suvla). Üniversite Kitabevi neşriyatından, İstanbul 1939. «Muhtasar Para Ekonomisi» Profesör René Gonnard'm

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin

AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin elindeki Posta Gazetesi ne takıldı gözüm.görevli hanımın gözü

Detaylı

TCDD LIMANLAR DAI BS LİMANLAR DAIRESI BASKANLIG1. GENELGE Sıra Na: L2014-1

TCDD LIMANLAR DAI BS LİMANLAR DAIRESI BASKANLIG1. GENELGE Sıra Na: L2014-1 0E3/12/2014 10: (16 +903123126506 TCDD LIMANLAR DAI BS LİMANLAR DAIRESI BASKANLIG1 GENELGE Sıra Na: L2014-1 n.nkara r3s /1t./2014 PAGE 01/05 2- TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 5.4 maddesi gereğince:

Detaylı

HANEHALKI GELİR VE TÜKETİM ANKETİ

HANEHALKI GELİR VE TÜKETİM ANKETİ İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ord. Prof. Şükrü Baban'a Armağan İstanbul - 1984 HANEHALKI GELİR VE TÜKETİM ANKETİ HARCAMALARI Ord. Prof. Dr. Ömer Celâl Sarç (*) Ord. Prof. Şükrü Baban'la 1933'den

Detaylı

DÜNYA DEMİR ve ÇELİK İSTİHSALİ İÇİN DEMİR CEVHERİNİN ve KÖMÜR REZERVLERİNİN YETERLİĞİ (*)

DÜNYA DEMİR ve ÇELİK İSTİHSALİ İÇİN DEMİR CEVHERİNİN ve KÖMÜR REZERVLERİNİN YETERLİĞİ (*) DÜNYA DEMİR ve ÇELİK İSTİHSALİ İÇİN DEMİR CEVHERİNİN ve KÖMÜR REZERVLERİNİN YETERLİĞİ (*) Sehavet MERSİNOĞLU DEMiR CEVHERİNİN YETERLİĞİ 1. Numaralı tabloda gösterilen dünyadaki başlıca demir sahalarının

Detaylı

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU 1459 MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1) (2)(3) KANUNU Kanun Numarası : 2804 Kabul Tarihi : 14/6/1935 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 22/6/1935 Sayı : 3035 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt :

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI AZİZ BABUŞCU 4 te AK AK PARTİ İL BAŞKANI 10 da YIL: 2012 SAYI : 169 24-31 ARALIK 2012-7 OCAK 2013 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 2

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler.

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler. İstanbul Boğazı İstanbul Boğazı Karadeniz ve Marmara Denizi ni birbirine bağlar. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. İstanbul u da ikiye böler. Uzunluğu 31 kilometredir. Genişliği ise 700 metre

Detaylı

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN 1003 ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 1416 Kabul Tarihi : 8/4/1929 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 16/4/1929 Sayı : 1169 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 10

Detaylı

MADENTETKİKvEARAMA. Orta Anadolu'da bilhassa elektriki jeofizik usulleriyle yeraltı suyu araştırmaları 71

MADENTETKİKvEARAMA. Orta Anadolu'da bilhassa elektriki jeofizik usulleriyle yeraltı suyu araştırmaları 71 MADENTETKİKvEARAMA =ENSTİTÜSÜ MECMUASI İÇİNDEKİLER : MADEN DURUMUMUZ : Sayfa a) Türkiye petrol hamlesi ve dünya petrol durumu I b) Türkiye Madencilik faaliyeti... l c) M. T. A. Enstitüsünün faaliyeti 12

Detaylı

Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik

Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik R.G.Tarihi: 23.06.2002 R.G.Sayısı: 24794 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 8 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: T M

Detaylı

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA 3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA Akarsu veya göllerin yakınında bulunan beldeler, eer akarsuyun debisi veya göl yada rezervuarın kapasitesi senenin bütün mevsimlerinde gerekli miktarda suyu çekmeye yeterli

Detaylı

İçindekiler GENEL PRENSİPLER. Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI :

İçindekiler GENEL PRENSİPLER. Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI : İçindekiler B Î R İ N C İ K İ T A P GENEL PRENSİPLER Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI : 1. Hukuk ne demektir? Sah. 1 2. Hukuk bir ilim midir?» 1 3. Hukuk nizamı ve hukuk mekanizması» 3 4. Beşerî cemiyetler»

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 . / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Organize San. Bölg. 3. Cad. No:4 Y.Dudullu- Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 Ortaklığın

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

TÜRKiYE: Taşkömür: F. l - M. T. A. 3/20 281

TÜRKiYE: Taşkömür: F. l - M. T. A. 3/20 281 TÜRKiYE: Dünya piyasasının altüst olduğu bir devirdeyiz. Beynelmilel bağlar çözülmüş ve ekonomik hayat keşmekeş bir hale gelmiştir. Dünyanın bu karışık ve karanlık manzarası ortasında Türk madenciliği,

Detaylı

Y A YA Senelerinde Türkiye Dış Ticareti

Y A YA Senelerinde Türkiye Dış Ticareti Y A YA 1939-1940 Senelerinde Türkiye Dış Ticareti Prof. Dr. F. Y a z a n : NEUMARK l 1938 senesinde dış ticareti gözden geçirirken (ayni mecmuanın birinci cildinde 89 uncu sayfadan itibaren neşredilmiş

Detaylı

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin İstanbul'dan yeni bir şehir doğuyor. Proje alanı büyüklügü 453 milyon metrelik bölgeye 7 milyonluk nüfusun yaşayacağı Yeni Şehir, 2. İstanbul planlanıyor.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ROBOT TAKIMI ULUSLARARASI MARMARA ROBOT OLİMPİYATLARI 2016 İSTANBUL UN FETHİ KATEGORİSİ KURALLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ROBOT TAKIMI ULUSLARARASI MARMARA ROBOT OLİMPİYATLARI 2016 İSTANBUL UN FETHİ KATEGORİSİ KURALLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ROBOT TAKIMI ULUSLARARASI MARMARA ROBOT OLİMPİYATLARI 2016 İSTANBUL UN FETHİ KATEGORİSİ KURALLARI 1. Bölge: Boğazı temsil eder. 2. Bölge: Kasımpaşa yı temsil

Detaylı

MEMLEKETIMIZ KOMUR ISTIHSALI ve RANDIMANLARINA BAKIŞ. MAHALLİ İDAREYE DEVLET TEŞEKKÜLLERİ: Ton olarak

MEMLEKETIMIZ KOMUR ISTIHSALI ve RANDIMANLARINA BAKIŞ. MAHALLİ İDAREYE DEVLET TEŞEKKÜLLERİ: Ton olarak 259 MEMLEKETIMIZ KOMUR ISTIHSALI ve RANDIMANLARINA BAKIŞ K. ERDEM (3 üncü sayıdan devam) b.) LİNYİT İSTİHSALİ: 1.) Devlet Teşekkülleri: Mahalli idareler ve devlet teşekküllerince çalıştırılan işletmelerdir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Birinci bölüm DIŞ TİCARET SİYASETİ

İÇİNDEKİLER: Birinci bölüm DIŞ TİCARET SİYASETİ İÇİNDEKİLER: Birinci bölüm DIŞ TİCARET SİYASETİ 1) Cihan ekonomisinin gelişmesi 1 2) Emperyalizm 11 3) Türkiyenin dış ticareti 14 4) Ticaret ve ödeme bilânçoları 18 5) Dış ticaret kuramları 27 a) Ricardo

Detaylı

OYUNLAR TEORİSİNİN MADEN ARAMALARINA UYGULANMASI

OYUNLAR TEORİSİNİN MADEN ARAMALARINA UYGULANMASI OYUNLAR TEORİSİNİN MADEN ARAMALARINA UYGULANMASI Hüsnü KALE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ İki rakip satranç masası başına oturduğu zaman, her ikisi de kendi kullandıkları taktiklere karşı,

Detaylı

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak;

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak; 80 NOLU SÖZLEŞME MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATININ 1946 YILINDA MONTREAL DE AKDETTİĞİ 29 UNCU TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN SON MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 19 Eylül 1946

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

İkinci kalabalık iki durak arası ise aynı iki durağın bu sefer ters yönü, yani Müze Unkapanı arası.

İkinci kalabalık iki durak arası ise aynı iki durağın bu sefer ters yönü, yani Müze Unkapanı arası. Hangi iki durağın arasından en fazla otobüs hattı geçiyordur İstanbul da? Fatih ilçesindeki Müze ve Unkapanı durakları arasından tam 57 farklı otobüs hattı geçiyor. Böyle iki durakların arasını sayarsak

Detaylı

Türkiye İktisadiyatı

Türkiye İktisadiyatı Türkiye İktisadiyatı 1938 SENESİNDE TÜRK HARİCİ TİCARETİ I On senedenberi ilk defa olarak 1938 yılında haricî ticaretimiz, cüz'î olmakla beraber, bir passif bakiyye ile kapanmıştır; ithalât (150 milyon

Detaylı

FENERLER VE TAHLİSİYE ÜCRETLERİ TARİFESİ

FENERLER VE TAHLİSİYE ÜCRETLERİ TARİFESİ UMUMİ HÜKÜMLER G Ö R E V L E R FENERLER VE TAHLİSİYE ÜCRETLERİ TARİFESİ Madde 1- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye kıyılarında kurulmuş bulunan ve ilerde kurulacak olan fenerleri, radyofarları, deniz

Detaylı

Avni KÖSEMATOĞLU SERAMİK SANAYİİ VE MÜŞTEREK PAZAR I ÖNSÖZ:

Avni KÖSEMATOĞLU SERAMİK SANAYİİ VE MÜŞTEREK PAZAR I ÖNSÖZ: 26 SERAMİK SANAYİİ VE MÜŞTEREK PAZAR Avni KÖSEMATOĞLU I ÖNSÖZ: Avrupa müşterek pazarına dahil edilmemiz hususunda müzakerelerin cereyan ettiği şu sıralarda, henüz kuruluş ve tecrübe imalâtı safhasında

Detaylı

20 Derste Eski Türkçe

20 Derste Eski Türkçe !! 20 Derste Eski Türkçe Ders Notları!!!!!! Cüneyt Ölçer! !!! ÖNSÖZ Türk Nümismatik Derneği olarak Osmanlı ve İslam paraları koleksiyoncularına faydalı olmak arzu ve isteği île bu özel sayımızı çıkartmış

Detaylı

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : 225 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları (1 /678)

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1

Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Sakile Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1 A UMUMÎ MÜLÂHAZALAR 1 B - İŞLETME FAALİYETLERİNDE TEDARİK SAFHASI 2 I Uumumî mülâhazalar 2 II Tedarik faaliyetlerinin

Detaylı

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288)

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) Devre " X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : 57 Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) T, C. Başvekâlet 18.V. 1955 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi tiayı: 71 146/1753 Türkiye

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13)

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) S. Sayısı: 32 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) T. C. Başvekâlet 22 - II - 1939 Kavrarlar müdürlüğü Sayı: 6/797 Büyük Millet Meclisi

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı

DENİZ-NEHİR TAŞIMACILIĞI

DENİZ-NEHİR TAŞIMACILIĞI DENİZ-NEHİR TAŞIMACILIĞI DENİZ-NEHİR TİPİ GEMİLER Sovyet Dönemi Modern Tarz 4500 6200 DWT 8000 DWT - VOLGA AZOV MAX - VOLZHSKIY - VOLGO-DON - 2900-3500 DWT - VOLGO-BALT - SORMOSKIY - OMSKIY - SIBIRSKIY

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

Türkiye Madenciliğinin 1945 Bilançosu

Türkiye Madenciliğinin 1945 Bilançosu Türkiye Madenciliğinin 1945 Bilançosu Dünyayı saran ikinci (genel savaşın 1945 yılın'da sona ermiş bulunmasına rağmen tansın sağlanamaması dolayısiyie milletler arası ekonomik ve ticarî münasebetlerde

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

DIŞ HATLARA SEFER YAPAN GEMİLERE GİRİŞ VE ÇIKIŞIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

DIŞ HATLARA SEFER YAPAN GEMİLERE GİRİŞ VE ÇIKIŞIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 401 DIŞ HATLARA SEFER YAPAN GEMİLERE GİRİŞ VE ÇIKIŞIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.10.1961, No : 5/1806 İlgili Kanunun Tarihi : 14.4.1925, No : 618 Yayımlandığı

Detaylı

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNo 29 94 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Havayolları Devlet işletme idaresinin 94 senesi bütçesi hakkında /875 numaralı kanuri lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet Kararlar

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

"ARAŞTIEMA" DA İŞBİRLİĞİ (*)

ARAŞTIEMA DA İŞBİRLİĞİ (*) 433 "ARAŞTIEMA" DA İŞBİRLİĞİ (*) Fuat İ. KARAVAZICI Endüstrinin gelişme hızı, uzun vadede, ilim ve teknolojide elde edilen ilerlemelerin endüstride muntazam bir şekilde tatbik edilmesine bağlı ise de istihsalde

Detaylı

GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSTANBUL BALIK HALLERİ

GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSTANBUL BALIK HALLERİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSTANBUL BALIK HALLERİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK DAİRE BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Bizans tan Osmanlı ya Balık Halleri İstanbullumuz,

Detaylı

Son seneler zarfında memleketlere göre dünya bakır istihsalâtı (Şort ton hesabile)

Son seneler zarfında memleketlere göre dünya bakır istihsalâtı (Şort ton hesabile) Son seneler zarfında memleketlere göre dünya bakır istihsalâtı (Şort ton hesabile) 1934 1937 292.052 Meksika 47.076 Kanada 152.460 Şili 246.943 Peru 27.207 52.989 İngiltere 9.398 Yugoslavya 44.360 Norveç

Detaylı

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI 5 te 7 de AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI AK 4 te YIL: 2012 SAYI : 167 17-24 ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 6 da Sultan

Detaylı

Ev ve apartmana dair / H.Cahit YALÇIN

Ev ve apartmana dair / H.Cahit YALÇIN "Biz apartmanlara yabancıyız. Bir ailenin hayatında ev ocak en esaslı bir unsurdur. Bir odanın kapısını açtığım zaman, burada babam doğmuştu, bir sofaya çıktığım zaman, burada halam gelin olmuştu, bahçeye

Detaylı

M. T. A. Enstitüsünde Fotogrametri

M. T. A. Enstitüsünde Fotogrametri M. T. A. Enstitüsünde Fotogrametri tatbikatı Yazan : Hidayet TURANLI Geniş mikyasta başlanılan maden araştırmaları ve jeoloji etüdleri muhtelif mikyaslarda yapılmış topografik hartalarına büyük bir ihtiyaç

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

TÜTÜN SANAYİİNDE İŞÇİ GÖZÜ İLE İŞVEREN - İŞÇİ MÜNASEBETLERİ

TÜTÜN SANAYİİNDE İŞÇİ GÖZÜ İLE İŞVEREN - İŞÇİ MÜNASEBETLERİ TÜTÜN SANAYİİNDE İŞÇİ GÖZÜ İLE İŞVEREN - İŞÇİ MÜNASEBETLERİ ALİ SERTER Üsküdar Tekel Yaprak Tütün İşçileri Sendikası Başkanı Muhterem arkadaşlarım ve sayın misafirlerim! Evvelâ tütün işçileri namına sizleri

Detaylı

10 Haziran Cumartesi sayılı Resmi Gazete. Adalet Bakanlığından: LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ.

10 Haziran Cumartesi sayılı Resmi Gazete. Adalet Bakanlığından: LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ. 10 Haziran Cumartesi 30092 sayılı Resmi Gazete Adalet Bakanlığından: LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) İcra dairelerince haczedilen ve lisanslı yediemin depoları

Detaylı

Ulaştırma Komisyonu raporu

Ulaştırma Komisyonu raporu S. Sayısı: 75 Posta Kanununa ek 2721 ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4646 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKLİ Madde 4: : Şirketin kuruluş maksadı, yani zaman ve imkanla mukayyet olarak tahakkuk ettirmeği derpiş ettiği iş programı

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı