TXSR604/604E TX-SR8460 TXSR674/674E TX-SR8467

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TXSR604/604E TX-SR8460 TXSR674/674E TX-SR8467"

Transkript

1 TX-SR604.qxp :5 Page AV Alýcý Ýçindekiler Ön Arka paneller...4 TXSR604/604E TX-SR8460 TXSR674/674E TX-SR8467 Baðlantýlar... Ýlk Kullaným Ayarlarý...9 Basit kullanýmý...9 Kullaným Kýlavuzu Dinleme Modlarýnýn Kullanýmý... Onkyo AV Alýcý aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Lütfen üniteye herhangi bir baðlantý yapmadan önce bu kýlavuzu tamamen okuyun. Bu kýlavuzda yer alan talimatlarý izleyerek yeni AV Alýcýnýzdan optimum performans ve dinleme zevki elde edeceksiniz. Lütfen ileride baþvurabilmeniz için bu kýlavuzu saklayýn. Geliþmiþ kullaným...7 Arýza Giderme...46 TR

2 TX-SR604.qxp :5 Page UYARI: YANGIN VEYA ELEKTR K ÇARPMASI R SK N AZALTMAK Ç N C HAZI YA MURA VEYA NE- ME MARUZ BIRAKMAYIN. D KKAT: ELEKTR K ÇARPMASI R SK N AZALTMAK Ç N KAPA I (VEYA ARKA TARAFI) AÇMAYIN. Ç NDE KULLANICININ SERV S N YAPAB LE- CE PARÇA YOKTUR. SERV S Ç N YETK L SERV S PERSONEL NE DANIfiIN. UYARI ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES AÇMAYIN Eflkenar üçgen içinde, üzerinde ok olan y ld r m iflareti, ürünün muhafazas içinde elektrik çarpmas riski yaratmaya yetecek büyüklükte izolasyonu olmayan tehlikeli voltaja karfl kullan c y uyarmay amaçlar. Üçgen içindeki ünlem iflareti kitapç ktaki cihazla ilgili önemli kullan m ve bak m (servis) talimatlar na karfl uyar r. Önemli Güvenlik Önlemleri. Bu talimatlar okuyun.. Bu talimatlar saklay n.. Bütün uyar lara uyun. 4. Bütün talimatlar takip edin. 5. Cihaz suyun yak n nda kullanmay n. 6. Cihaz sadece kuru bir bezle silin. 7. Havaland rma deliklerini kapatmay n. Cihaz üreticinin talimatlar na göre yerlefltirin. 8. Bu cihaz radyatör, f r n gibi s kaynaklar ndan veya s yayan di er cihazlardan (amplifikatörler dahil) uza a yerlefltirin. 9. Kutuplu veya topraklama tipi fiflin güvenlik fonksiyonunu devre d fl b rakmay n. Kutuplu fiflin, birisi di erinden daha genifl iki ucu vard r. Topraklama tipi fiflin iki normal ucu ve bir topraklama ucu vard r. Genifl uç ve üçüncü uç güvenli iniz için verilmifltir. Verilen fifl evinizdeki prize uymazsa, uygun priz için elektrikçiye dan fl n. 0. Kablonun özellikle fifl, priz k sm na ve cihazdan ç kan noktada s k flt r lmamas na ve ayak alt nda olmamas na dikkat edin.. Sadece üretici taraf ndan tavsiye edilen aksesuarlar /parçalar kullan n.. Sadece üretici taraf ndan belirtilmifl veya cihazla birlikte sat lmakta olan bir sehpa, tezgah, üçayakl sehpa, raf veya masa kullan n. Bir sehpa kullan ld nda, devrilme sonucu meydana gelebilecek yaralanmalara karfl cihaz/sehpa kombinasyonunu tafl rken dikkatli olun.. Ya murlu havalarda veya uzun süre kullan lmayaca durumlarda fifli prizden çekin. 4. Bütün servis ifllemlerini yetkili servis personeline b rak n. Elektrik kablosu veya fifl hasar gördü ünde, cihaz n içine s v veya cisimler girdi inde, cihaz ya mura ya da neme maruz kald nda, düzgün çal flmad nda veya düflürüldü ünde servis gereklidir. 5. Servis Gerektiren Hasar fiu durumlarda cihaz n fiflini prizden çekin ve yetkili bir servis personeline baflvurun. A. Elektrik kablosu veya fifli zarar görürse, B. Cihaz n içine s v dökülürse veya cisimler girerse, C. Cihaz ya mur veya suya maruz kal rsa, D. Cihaz kullan m talimatlar izlendi i halde normal olarak çal flm yorsa. Yaln zca kullan m k - lavuzunda belirtilen ayarlar de ifltirin; di er ayarlar n yanl fl flekilde de ifltirilmesi durumunda hasar meydana gelebilir ve cihaz n normal çal flma konumuna getirilmesi zorlaflacakt r. E. Cihaz herhangi bir flekilde düflerse veya zarar görürse ve F. Cihaz n performans nda belirgin bir de ifliklik görülürse bu durum servise ihtiyaç oldu unu gösterir. 6. Cisim ve S v Girmesi Cihaz n deliklerinden herhangi bir cisim sokmay n, aksi halde bu cisimler tehlikeli voltaj noktalar na temas edebilir veya parçalar k sa devre ederek yang na veya elektrik çarpmas na neden olabilir. Cihaza su damlamas veya s çramas önlenmeli ve üzerine vazo gibi içinde s v olan kaplar yerlefltirilmemelidir. Cihaz n üstüne mum veya di er yanan cisimleri koymay n. 7. Piller Pilleri ataca n z zaman daima çevreyi ve di er yerel düzenlemeleri dikkate al n. 8. Cihaz kitapl k veya raf gibi gömme dolap içine yerlefltirildi inde, yeterli havaland rman n olmas n sa lay n. Cihaz n üst ve yan taraflar nda 0 cm, arkas nda ise 0 cm lik boflluklar b rak n. Raf n veya tezgah n arka taraf, arka panelden veya cihazdan 0 cm uzak tutularak s cak havan n ç kmas için uygun bir boflluk b rak lmal d r.

3 TX-SR604.qxp :5 Page Ýçindekiler Giriþ Önemli Güvenlik Talimatlarý... Ön Arka Paneller...4 Uzaktan Kumanda...9 Baðlantýlar Aksamlarýn Baðlanmasý... Ses ve Görüntü Cihazlarýnýn Baðlanmasý AV Alýcýsýna Gönderilen SÝnyaller... Kullanýlmasý gereken baðlantýlar... ya da Projektör... oynatýcý... Uydu, Kablo, Set Top Box (Masa Üstü Kutusu) ya da Diðer Görüntü Kaynaklarý...4 Video Kamera, Oyun Konsolu ya da Diðer Cihazlar...5 HDMI Çýkýþlý Aksamlarýn Baðlanmasý (Yalnýzca TX-SR604/674E için)...6 HDMI Baðlantýsýnýn Yapýlmasý...7 Basit Kullanýmý AV Aksamlarýn Çalýnmasý...9 AV Alýcýsýnýn Basit Kullanýmý...9 Ortak Fonksiyonlar...9 Kapanma zamanlayýcýsýnýn (Sleep Timer) kullanýlmasý...0 Kulaklýklarýn Kullanýlmasý...0 Kaynak Bilgilerinin Görüntülenmesi...0 Radyo Dinleme... Radyonun kullanýlmasý... Dinleme Modlarýnýn Kullanýmý Dinleme Modlarýnýn Kullanýmý... Dinleme Modlarýnýn Seçilmesi... Geliþmiþ Kullaným Geliþmiþ ayar...7. Bölge...9. Bölgenin Baðlanmasý...49 Güçlendirilmiþ. Bölge Ayarlarý Bölgenin Kullanýlmasý...40 Diðer Parçalarýn Kontrol Edilmesi...4 Uzaktan Kumanda Kodlarýnýn Girilmesi..4 Uzaktan Kumandanýn Sýfýrlanmasý...44 Ýlk Kullaným Ayarlarý AV Alýcýsýnýn Açýlmasý...8 Açma ve Bekleme...8 Ýlk Kullaným Ayarlarý...9 Otomatik Hoparlör Ayarlama...9 Komponent Video Ayarlama...0 Dijital Ses Giriþ Ayarlarý Ýþlemi... Hata mesajlarý... Ekranüstü ayar menüleri hakkýnda...5 Dijital giriþ...6 Video giriþi...7 Arýza Giderme...46

4 TX-SR604.qxp :5 Page Ön ve Arka Paneller Ön Panel Kuzey Amerika modellerinde M L K J I Diðer modellerde H G F ED C B A E (Sadece Avrupa modellerinde) STANDBY/ON düðmesi (7) Bu düðme, AV alýcýsýný açmak veya bekleme konumuna ayarlamak için kullanýlýr. STANDBY göstergesi (7) Bu gösterge lambasý, AV alýcýsý bekleme konumun dayken yanar ve uzaktan kumanda cihazýndan bir sinyal alýrken yanýp söner. ZONE (. Bölge) göstergesi (8) Zone seçildiðinde bu gösterge lambasý yanar. 4 Uzaktan kumanda sensörü () Bu sensör, uzaktan kumandadan gelen kumanda sinyallerini alýr. 5 Ekran "Ekran" konusuna bakýn. 6 Giriþ seçim düðmeleri (49) Bu düðmeler, aþaðýdaki giriþ kaynaklarýný seçmek için kullanýlýr. MULTI CH,, VIDEO, VIDEO, VIDEO, VIDEO 4, TEYP, RADYO veya. [MULTI CH] düðmesiyle analog çok kanallý giriþi seçilir. 7 RETURN (Dönüþ) düðmesi Bu düðme, ekran üzeri ayar menüsünde bir önceki ekrana geri dönmek için kullanýlýr. 4

5 TX-SR604.qxp :5 Page 4 Ön ve Arka Paneller Devamý 5 8 Ok/TUNING (Ýstasyon Ayarý)/PRESET (Kayýtlý Ýstasyon) ve (Giriþ) düðmeleri AM (orta dalga) veya FM giriþ kaynaklarý seçildiðinde, TUNING (Ýstasyon Ayarý) [ ]/[ ] düðmeleri radyoyu ayarlamak için kullanýlýr ve PRESET (Kayýtlý Ýstasyon) [ ]/[ ] düðmeleri radyoda kayýtlý istasyonlarý seçmek için kullanýlýr. Ekran üzeri ayar menüleri kullanýlýrken, ok düðmeleri olarak görev yapar ve maddeler seçilir ve ayarlanýr. Bu [] düðmesi ayný zamanda ekran üzeri ayar menüleri ile kullanýlýr. 9 SETUP (AYAR) düðmesi Bu düðme ekran üzeri ayar menülerine ulaþmak için baðlandýðý televizyon ekranýnda görünür. = MASTER VOLUME (Ana Ses Ayarý) (49) Bu kontrol AV alýcýsýnýn sesini MIN, den 99 kadar veya MAX. ayarlamak için kullanýlýr.! VIDEO 4 GÝRÝÞ Bu giriþ video kameraya, oyun konsoluna vs. baðlantý için kullanýlýr. Bu soketler optik dijital ses, S-Video, kompozit video ve analog ses içindir. " SETUP MIC (Ayar Mikrofonu) (8) Hoparlör ayar mikrofonu, otomatik hoparlör ayarýný yapmak için buraya takýlýr. ^ TUNING MODE (Ýstasyon Ayarlama Modu) düðmesi (5) Bu düðme Otomatik veya Manuel modu seçmek için kullanýlýr. $ MEMORY (Hafýza) düðmesi (5) Bu düðme radyo istasyonu kaydetmek veya silmek için kullanýlýr. % DIMMER (Parlaklýk) veya RT/PTY/TP düðmesi (5, 55) DIMMER ekran parlaklýðýný ayarlamak için kullanýlýr. Avrupa modellerinde bunun yerine RT/PTY/TP düðmesi vardýr ve RDS (Radyo Veri Sistemi) için kullanýlýr. "RDS'nin kullanýlmasý (Yalnýzca Avrupa modellerinde)" konusuna bakýn. & DIGITAL INPUT (Dijital Giriþ) düðmesi (44, 77) Bu düðme dijital giriþlerin ve dijital giriþ sinyallerinin formatýný belirlemek için kullanýlýr. ' DISPLAY (Ekran) düðmesi (50) Bu düðme seçilen giriþ kaynaklarý hakkýnda çeþitli bilgileri göstermek için kullanýlýr. ( LISTENING MODE (Dinleme Modu) [ ]/[ ] düðmeleri (6) Bu düðmeler, aþaðýdaki dinleme modlarýný seçmek için kullanýlýr. ) STEREO düðmesi (6) Bu düðme Stereo dinlemeyi seçmek için kullanýlýr. } TONE (Ton), [ ] & [+] düðmeleri (50) Bu düðmeler bas ve tiz ayarý için kullanýlýr. ¹ ZONE LEVEL (. Bölge Seviye) düðmesi (8) Bu düðme Zone ses ayarý için kullanýlýr. ² ZONE / OFF (. Bölge) / Kapalý düðmesi (8) ZONE düðmesi, Zone için giriþ kaynaðýný seçmek için kullanýlýr. OFF düðmesi nin çýkýþýný devreden çýkarmak için kullanýlýr. # PHONES (Kulaklýk soketi) (5) Bu ¼ inç kulaklýk soketi, özel dinleme için standart kulaklýklarýn baðlanmasýnda kullanýlýr. ¼ PURE AUDIO (Net Ses) düðmesi ve göstergesi (6) Kuzey Amerika modellerinde bu düðme ve gösterge yoktur. Pure Audio (Net Ses) dinleme modunu seçer. Bu mod seçildiðinde gösterge lambasý yanar.

6 TX-SR604.qxp :5 Page 5 Ön ve Arka Paneller Devamý Ekran ZONE (Bölge ) göstergesi (8) Zone seçildiðinde bu gösterge lambasý yanar. MUTING (Ses Kýsma) göstergesi (5) AV alýcýnýn sesi kýsýldýðýnda, bu gösterge lambasý yanýp söner. HDMI göstergesi HDMI giriþi kullanýldýðýnda bu gösterge yanar. 4 Dinleme modu ve format göstergeleri Bu göstergeler, dijital giriþ sinyallerinin seçilmiþ dinleme modunu ve formatýný göstermek için kullanýlýr. 5 Ayar göstergeleri TUNED (Ayarlandý) (5): Bu gösterge, AV alýcýsýnýn bir radyo istasyonu bulduðunda yanar. AUTO (Otomatik) (5) Bu gösterge, Otomatik Ýstasyon Arama modu seçildiðinde yanar ve Manuel Ýstasyon Arama modu seçildiðinde söner. RDS (Sadece Avrupa modellerinde) (54): Bu gösterge RDS (Radyo Veri Sistemi) desteði olan radyo istasyonu bulunduðunda yanar. XM (Sedece Kuzey Amerikan modellerinde) (56): Bu gösterge XM radyo seçildiðinde yanar. MEMORY (Hafýza) (5): Bu gösterge radyo istasyonlarý ayarlanarak kaydedildiðinde yanar. FM STEREO (5): Bu gösterge AV alýcýsý FM radyo istasyonuna ayarlandýðýnda yanar. 6 Mesaj alaný Bu alan, seçilmiþ kaynakla ilgili çeþitli bilgileri göstermek için kullanýlýr. 7 SLEEP (Uyku) göstergesi (5) Bu gösterge Uyku iþlevi ayarlandýðýnda yanar. 6

7 TX-SR604.qxp :5 Page 6 Ön ve Arka Paneller Devamý Arka Panel B C (Sadece Kuzey Amerika modellerinde) D 5 6G H 9 J (Sadece bazý modellerde) VOLTAGE SELECTOR 0V 0-40V N M V U T S R Q P O N M L K DIGITAL OPTICAL IN (Dijital Optik Giriþ),, ve OUT (Çýkýþ) Optik dijital ses giriþleri ve çalarlara ve diðer bileþenlere dijital ses çýkýþý ile baðlantý için kullanýlýr Optik çýkýþ, kaydedici veya diðer dijital kaydedicilere optik dijital giriþ ile baðlanýr. DIGITAL COAXIAL IN (Dijital Koaksiyel Giriþ), Koaksiyel dijital ses giriþleri ve çalarlara ve diðer bileþenlere koaksiyel dijital ses çýkýþý ile baðlantý için kullanýlýr. XM anteni (Kuzey Amerika modellerinde) Bu soket, ayrý olarak satýlan XM dijital antenini baðlamak içindir. 4 HDMI GÝRÝÞ,, ve ÇIKIÞ HDMI (Yüksek Tanýmlamalý Çoklu Ortam Arayüzü) baðlantýlarý dijital ses ve dijital görüntü taþýr. HDMI giriþleri, HDMI çýkýþlarý olan çalar gibi bileþenlerin baðlanmasý için kullanýlýr. HDMI çýkýþý, HDMI giriþi olan televizyon veya projeksiyon cihazýný baðlamak için kullanýlýr. 5 AM ANTENNA (Orta Dalga Anteni) () Bu itmeli terminaller AM (orta dalga) anteni baðlantýsý içindir. 6 FM ANTENNA (FM Anteni) () Bu soket FM anteni baðlantýsý içindir. 7 MONITOR OUT (Ekran Çýkýþý) S-Video veya kompozit video soketi televizyon veya projeksiyon cihazýndaki video giriþine baðlanýr. 8 FRONT (Ön), C (Orta), SURROUND & SURROUND BACK (Arka Hoparlörleri) (0) Bu kolon terminalleri, ön, orta, surround ve surround arka hoparlörlerinin baðlantýsý için kullanýlýr. 9 ZONE SPEAKERS (. Bölge Hoparlörleri) (79) Bu terminaller hoparlörlerinin baðlantýsý için kullanýlýr. = VOLTAGE SELECTOR (Gerilim Seçici) (sadece bazý modellerde) Bu gerilim seçici dünya çapýndaki elektrik þebekelerine uyum saðlar.! AC OUTLET (AC Prizi) Bu sigortalý AC prizi, diðer AV bileþenlerine güç saðlamak için kullanýlýr. Bu priz tipi AV alýcýnýzý satýn aldýðýnýz ülkeye göre deðiþir. " IR IN (Enfraruj Giriþ) (8) Eðer uzaktan kumandanýzla, bir kabin içine monte edilmiþ AV alýcýnýzdaki Zone yi kumanda etmek için kullanmak isterseniz ve AV alýcý ve uzaktan kumandanýz kör noktada kalmýþsa, piyasadan satýn alabileceðiniz enfraruj alýcýyý buraya takabilirsiniz. ^ V TRIGGER OUT ZONE ( V Zone Tetikleme Çýkýþý) (8) Bu çýkýþ volt güç amfisinin Zone tetikleme giriþine baðlanýr. Zone. devreye girdiðinde volt tetikleme sinyali çýkar. $ PRE OUT SUBWOOFER (Subwoofer Ön Çýkýþý)(9) SUBWOOFER soketi güçlü bir subwoofer baðlamak içindir. 7

8 TX-SR604.qxp :5 Page 7 Ön ve Arka Paneller Devamý ZONE LINE OUT (Hat Çýkýþý) (79) Bu analog ses çýkýþý, entegre amfinin Zone hat giriþine baðlanabilir. 6 IN ( Giriþi) Buraya çalarýn S-Video, kompozit video ve analog ses giriþ soketleri baðlanabilir. çalarýn kanal analog ses çýkýþýný veya 7. kanal analog ses çýkýþýný baðlayabilirsiniz. 7 VIDEO IN/OUT (Giriþ/Çýkýþ) Buraya VCR, S-Video, kompozit video ve analog ses giriþ ve çýkýþ soketleri baðlanabilir. 8 VIDEO IN/OUT (Giriþ/Çýkýþ) Buraya VCR, S-Video, kompozit video ve analog ses giriþ ve çýkýþ soketleri baðlanabilir. 9 VIDEO IN (Video Giriþi) Buraya bir video kaynaðý (VCR, dekoder, vs.) baðlanabilir. Giriþ soketleri S-Video, kompozit video ve analog sesi içerir. 0 IN/OUT (Kasetçalar Giriþ/Çýkýþ) Bu analog giriþ ve çýkýþ, analog giriþ ve çýkýþý olan bir kayýt cihazýný (teyp, Mini Disc vs.) baðlamak içindir. IN ( Giriþi) Bu analog ses giriþi, çalarýn analog ses çýkýþýný baðlamak içindir. COMPONENT VIDEO OUT (Komponent Video Çýkýþý) Bu komponent video çýkýþý, komponent video çýkýþý olan televizyon veya projeksiyon cihazýný baðlamak için kullanýlýr. COMPONENT VIDEO IN (Komponent Video Giriþi), ve Bu komponent video çýkýþý, komponent video çýkýþý olan çalar gibi AV komponentlerine baðlamak için kullanýlýr. 4 UZAKTAN KUMANDA Bu (Ýnteraktif Uzaktan Kumanda) soketi baþka bir Onkyo AV komponentindeki soketine baðlanýr. Böylece AV alýcýnýn uzaktan kumandasý bu komponenti kumanda edebilir. kullanýmý için AV alýcý ve diðer AV komponenti arasýnda dijital baðlantý olsa bile analog ses baðlantýsýný (RCA) yapmalýsýnýz. 8

9 TX-SR604.qxp :5 Page 8 Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumandanýn Kullanýlmasý / (Alýcý/Kasetçalar) Modu Uzaktan kumanda, AV alýcý dahil olmak üzere farklý komponentlere kumanda etmek için kullanýlýr. Uzaktan Kumandanýn her komponent tipine özgü iþletme modu vardýr. Modlar, 6 adet REMOTE MODE (Uzaktan Kumanda Modu) düðmesine basýlarak seçilir. / (Alýcý/Kasetçalar) Modu Alýcý/Kasetçalar modunda, ve /MD/R/ Modlarý aracýlýðýyla baðlanmýþ AV alýcý ve Onkyo kaset kaydedici kumanda edilebilir. Bu modlarla, çalar ve, MD veya çalar veya kaydedici kumanda edilebilir. Ýlgili uzaktan kumanda tuþuna basýlarak Onkyo komponentleri veya diðer üreticilerin komponentleri kumanda edilebilir. /VCR ve SAT/CABLE modlarý: Bu modlarla televizyon, VCR ve uydu veya kablolu alýcýlar kumanda edilebilir. Önce ilgili kumanda tuþuna basmalýsýnýz REMOTE MODE MD/R VCR CABLE SAT MD/R VCR CABLE SAT REMOTE MODE düðmelerinden birisine basarak modu seçin. Komponenti kumanda etmek için bu modun desteklendiði düðmelere basýn. / (Alýcý/Kasetçalar) modu: Sað sütuna bakýn modu: /MD/R/ modlarý:,vcr, SAT/CABLE modlarý: / modu AV alýcýsýný kontrol etmek için kullanýlýr. Ayrýca aracýlýðýyla baðlanan Onkyo kaset kayýt cihazýný kontrol etmek için kullanýlabilir J ON/STANDBY V V4 GUIDE TOP MENU PLAYLIST/CAT RETURN STEREO AUDIO TEST TONE DISPLAY ZONE INPUT SELECTOR V MULTI CH VOL SUBTITLE RANDOM PLAY MODE VCR RC-65M REMOTE MODE V LISTENING MODE SURROUND CH SEL LEVEL- L NIGHT MD/R VCR TUNER CABLE CLR SAT D TUN ENT --/--- DIMMER SLEEP INPUT CH DISC ALBUM VOL PREVIOUS MENU MUTING PLAYLIST/CAT SETUP REPEAT LEVEL+ CINE FLTR,,, ve 4 düðmeleri, Radyo veya Kasetçalar giriþi seçildiðinde kullanýlabilir. K L M N O P Q 9 Not: Bu kullaným kýlavuzunda açýklanan kumanda iþlemleri diðer komponentlerle beklendiði gibi çalýþmayabilir.

10 TX-SR604.qxp :5 Page 9 Uzaktan Kumanda Devamý ZONE düðmesi (8) Zone için giriþ kaynaðýný seçerken kullanýlýr. ON/STANDBY düðmesi (7) AV alýcýsýný Açýk ya da Bekleme konumuna getirir. INPUT SELECTOR düðmeleri (49) Giriþ kaynaklarýný seçmek için kullanýlýr. 4 MULTI CH düðmesi (50) Çok kanallý giriþini seçer. 5 DIMMER düðmesi (5) Ekran parlaklýðýný ayarlar. 6 Ok [ ]/[ ]/[ ]/[ ] ve düðmeleri Ayar maddelerini seçmek ve ayarlamak için kullanýlýr. 7 RETURN (Geri Dönüþ) düðmesi Bir önceki görüntülenen menüye döner. 8 LISTENING MODE düðmeleri (6) Dinleme modlarýný seçmek için kullanýlýr. Bu düðmeler tüm uzaktan kumanda modlarýnda çalýþýr. [STEREO] düðmesi Stereo dinleme modunu seçer. SURROUND düðmesi Dolby ve DTS dinleme modunu ve Neural Surround dinleme modunu seçer (Sadece Kuzey Amerika modellerinde). [ ]/[ ] düðmeleri uygun dinleme modlarýný seçmek için kullanýlýr. 9 TEST TONE, CH SEL, LEVEL- ve LEVEL+ düðmeleri (66, 70) Her bir hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için kullanýlýr. 0 DISPLAY düðmesi (50) Seçilmiþ giriþ kaynaðýyla ilgili çeþitli bilgileri gösterir. REMOTE MODE düðmeleri () Uzaktan kumanda modlarýný seçmek için kullanýlýr. Uzaktan kumandanýn herhangi bir tuþuna basýldýðýnda, seçilmiþ olan REMOTE MODE düðmesinin ýþýðý yanar. SLEEP (Uyku) düðmesi (5) Sleep (Uyku) iþlevi ile kullanýlýr. VOL [ ]/[ ] düðmesi (49) Seçilen uzaktan kumanda modundan baðýmsýz olarak AV alýcýsýnýn sesini ayarlar. 4 MUTING (Ses Kýsma) düðmesi (5) AV alýcýsýnýn sesini kapatýr ve tekrar açar. 5 SETUP (Ayarlama) düðmesi Ayar menülerine ulaþmak için kullanýlýr. 6 CINE FLTR düðmesi (66) CinemaFILTER iþlevi ile kullanýlýr. 7 L NIGHT (Gece) düðmesi (66) Late Night iþlevi ile kullanýlýr. TUNER (Radyo) giriþi seçildiðinde kullanýlan düðmeler radyoyu (AM/FM/XM) giriþ kaynaðý olarak seçmek için aþaðýdaki tuþa basýn: 8 TUNER [] Numara, D TUN ve ENT düðmeleri (5, 58) AM ve FM radyo istasyonlarýný ve XM radyo kanallarýný seçmek için doðrudan basýlýr. [] CH +/ düðmesi (5) Önceden ayarlanmýþ radyo istasyonlarýný seçmek için kullanýlýr. [] Ok [ ]/[ ]/[ ]/[ ]ve düðmeleri AM ve FM için Yukarý ve Aþaðý[ ]/[ ] düðmeleri kullanýlarak ayarlama yapýlýr. Sadece Kuzey Amerika modellerinde XM için Yukarý ve Aþaðý[ ]/[ ] düðmeleri kullanýlarak ayarlama yapýlýr ve [] düðmesine basýlarak arama modu deðiþtirilir. Sol ve Sað [ ]/[ ] düðmeleri kategorileri seçmek için kullanýlýr. (Kasetçalar) giriþi seçildiðinde kullanýlan düðmeler kasetçalarýnýzý giriþ kaynaðý olarak kullanmak için aþaðýdaki düðmelere basýn: 7 [4] Playback düðmeleri Çift kasetçalarlý deklerde, yalnýzca dek B kontrol edilebilir. Play (Çalma) [ ] düðmesi Çalma iþlemini baþlatýr. Stop (Durdurma) [ ] düðmesi Çalma iþlemini durdurur. Reverse Play (Geri Çalma) [ ] düðmesi Geri çalma iþlemini baþlatýr. Rewind ve FF (Geri Sarma ve ileri Sarma) [ ], [ ] düðmeleri Rewind (Geri Sarma) [ ] düðmesi kaseti geri sarar. FF (Ýleri Sarma) [ ] düðmesi kaseti ileri sarar 0

11 TX-SR604.qxp :5 Page 0 Uzaktan Kumanda Devamý Modu Varsayýlan ayarda, uzaktan kumanda Onkyo çalarý kumanda eder. çalarý giriþ kaynaðý olarak seçmek için aþaðýdaki düðmelere basýn: J ON/STANDBY D TUN V V4 --/--- GUIDE TOP MENU PLAYLIST/CAT RETURN STEREO AUDIO TEST TONE DISPLAY ZONE 6 INPUT SELECTOR V MULTI CH DIMMER VOL SUBTITLE RANDOM PLAY MODE VCR ENT SLEEP RC-65M or REMOTE MODE V LISTENING MODE SURROUND CH SEL LEVEL- L NIGHT MD/R VCR TUNER CABLE CLR SAT INPUT CH DISC ALBUM VOL PREVIOUS MENU MUTING PLAYLIST/CAT SETUP REPEAT LEVEL+ CINE FLTR 5 MULTI CH K L M N O P Q ON/STANDBY düðmesi çalarý Açýk veya Bekleme konumuna getirir. Numara düðmeleri Bölüm, kýsým ve iz numarasý giriþi yapýlarak belirli bir noktaya ulaþmak için kullanýlýr. DISC +/ düðmesi deðiþtiricisindeki diskleri seçmek için kullanýlýr. 4 TOP MENU düðmesi nin en üst menüsünü seçmek için kullanýlýr. 5 Ok [ ]/[ ]/[ ]/[ ] ve düðmeleri menüleri ve çalarýn ekranüstü ayar menülerinde gezinme için kullanýlýr. 6 RETURN düðmesi çalarýn ekranüstü ayar menülerinden çýkýþ için kullanýlýr. 7 Playback düðmeleri Soldan saða: Pause (Durakla), Play (Çal), Stop (Dur), Fast Reverse (Geri Sar), Fast Forward (Ýleri Sar), Previous (Önceki) ve Next (Sonraki). 8 SUBTITLE (Altyazý) düðmesi Altyazýlarý seçer. 9 AUDIO (Ses) düðmesi Yabancý dildeki ses izlerini ve ses formatlarýný seçer. (ör. Dolby Dijital veya DTS). = DISPLAY düðmesi Çalan diskin baþlýk, bölüm, iz, geçen süre, kalan süre vb. gibi bilgilerini gösterir.! CLR düðmesi Ýþlevleri iptal eder ve girilen sayýlarý siler. " MENU düðmesi nin menüsünü gösterir. ^ SETUP (Ayar) düðmesi çalarýn ekran üstü menüsüne ulaþmak için kullanýlýr. $ RANDOM düðmesi Rasgele çalma iþlevi için kulanýlýr. % REPEAT düðmesi Tekrarlý çalma iþlevi için kullanýlýr. & VCR, ve düðmeleri VCR, (Hard disk sürücü) veya entegre hard diski olan VCR/ kaydedicide çalmayý seçmek için kullanýlýr. ' PLAY MODE düðmesi Seçilebilir çalma modlarý bulunan komponetlerde çalma modlarýný seçer.

12 TX-SR604.qxp :5 Page Aksamlarýn Baðlanmasý Ses ve Görüntü Sinyal Kablolarýnýn AV Alýcýsýna Baðlanmasý Hem oynatýcýnýzýn hem de diðer AV araçlarýnýn ses ve görüntü çýkýþlarýný AV alýcýsýna baðlayarak, yalnýzca AV alýcýsýndaki giriþ kaynaðýný deðiþtirerek ses ve görüntü sinyalleri arasýnda geçiþ yapabilirsiniz. : Sinyal doðrultusu Video Audio Video Audio, projector, v.b. oynatýcý v.b Hoparlörler Kullanýlmasý Gereken Baðlantýlar AV alýcýsý, pek çok farklý AV donanýmýyla uyumlu olmasý için çeþitli baðlantý formatlarýný destekler. Seçtiðiniz format, diðer araçlarýnýzýn desteklediði formatlara baðlý olacaktýr. Aþaðýdaki bölümleri kýlavuz olarak kullanýn. Video araçlarýnda ses baðlantýsý ve görüntü baðlantýsý kurmalýsýnýz. Görüntü Baðlantýsý Formatlarý Video cihazlarý AV alýcýsýna aþaðýdaki görüntü baðlantýsý formatlarýnýn herhangi birisi ile baðlanabilir: kompozit video, S-Video ve komponent video, bunlardan sonuncusu en iyi görüntü kalitesini saðlar. Kompozit videodan S-Videoya ve S-Videodan kompozit videoya dönüþtürme yalnýzca MONITOR OUT (Monitör Çýkýþý) V ve S çýkýþlarýnda yapýlabilir, VIDEO ve VIDEO OUT (Video ve Video Çýkýþý) V and S çýkýþlarýnda yapýlamaz. Not: AV alýcýsý, kompozit video ve S-Video giriþ sinyallerini dönüþtürmek ve bunlarý COMPONENT VIDEO OUTPUT (Komponent Video Çýkýþý)'dan çýkarmak için ayarlanabilir. Optimum video performansý için THX, video sinyallerinin dönüþtürülmeden (örneðin Kompozit video giriþinden Kompozit video çýkýþýna; S-Video giriþinden S-Video çýkýþýna; Komponent video giriþinden Komponent video çýkýþýna) geçirilmesini tavsiye eder. Görüntü Sinyal Doðrultusu Tablosu oynatýcý player, etc. v.b. Output IN AV AV receiver sistemi MONITOR OUT Composite Composite Composite S-Video S-Video S-Video page 44 Component Component Component Ses Baðlantýsý Formatlarý Ses cihazlarý AV alýcýsýna aþaðýdaki ses baðlantýsý formatlarýnýn herhangi birisi ile baðlanabilir: Analog, optik, koaksiyel ya da analog çok kanallý. Baðlantý formatý seçerken, AV alýcýsýnýn dijital giriþ sinyallerini analog çýkýþýna ve ya da analog girþi sinyallerini dijital çýkýþa dönüþtürmediðini unutmayýn. Örneðin, OPTICAL (Optik) veya COAXIAL (Koaksiyel) giriþlere baðlanan ses sinyalleri, analog OUT çýkýþýndan çýkarýlmaz. Ses Sinyal Akýþý Tablosu oynatýcý player, etc. v.b. Output IN AV receiver sistemi OUT Input MD kayýt recorder, cihazý etc. v.b Optical Optical Optical Optical Coaxial Coaxial Analog Analog Analog Analog Multichannel Multichannel Input Composite S-Video Component, projector, etc.

13 TX-SR604.qxp :5 Page Aksamlarýn Baðlanmasý Devamý veya Projektör Baðlanmasý. Adým: Görüntü Baðlantýsý Televizyonunuza uygun (, A B veya ) C bir görüntü baðlantýsý seçin ve baðlantýyý kurun. Adým: Ses Baðlantýsý Televizyonunuza uygun (, a b veya ) c bir ses baðlantýsý seçin ve baðlantýyý kurun. Baðlantý a ile, televizyonunuzdan ses dinleyip kaydedebilir ve Bölge 'de dinleyebilirsiniz. Dolby Dijital ve DTS fonksiyonlarýný kullanabilmek için b veya c baðlantýsýný kullanýn. (Kayýt yapmak için a ve, b veya a ve c baðlantýlarýný kullanýn.) Baðlantý AV alýcýsý Sinyal doðrultusu Görüntü kalitesi A B C a b c COMPONENT VIDEO OUT MONITOR OUT S MONITOR OUT V VIDEO IN L/R DIGITAL COAXIAL IN DIGITAL OPTICAL IN Komponent video giriþi S-Video giriþi Kompozit video giriþi Analog ses Sol/Sað çýkýþý Dijital koaksiyel çýkýþ Dijital optik çýkýþ En iyi Daha iyi Standart Ýpucu! Televizyonunuzda ses çýkýþý yoksa, VCR cihazýnýzdan AV alýcýsýna bir ses çýkýþý baðlayýn ve progralarýný AV alýcýsýndan dinlemek için bunun istasyon ayarýný kullanýn. b COAXIAL IN IN V C c OPTICAL IN 4 IN S B A COMPONENT VIDEO IN Y FRONT L a R PB IN PR L R COAXIAL OUT OPTICAL OUT Y PB PR COMPONENT VIDEO OUT AUDIO OUT S VIDEO OUT VIDEO OUT Bunlardan birini baðlayýn, projektör vs.

14 TX-SR604.qxp :5 Page Aksamlarýn Baðlanmasý Devamý oynatýcý baðlanmasý. Adým: Görüntü Baðlantýsý oynatýcýnýza uygun (, A B veya ) C bir görüntü baðlantýsý seçin ve baðlantýyý kurun. Baðlantý A 'yý kullanýyorsanýz, AV alýcýsýný televizyonunuza ayný tip baðlantý ile baðlamalýsýnýz.. Adým: Ses Baðlantýsý oynatýcýnýza uygun (, a b veya ) c bir ses baðlantýsý seçin ve baðlantýyý kurun. Baðlantý a ile, 'den ses dinleyip kaydedebilir ve Bölge 'de dinleyebilirsiniz. Dolby Dijital ve DTS fonksiyonlarýný kullanabilmek için b veya c baðlantýsýný kullanýn. (Kayýt yapmak için a ve, b veya a ve c baðlantýlarýný kullanýn.) oynatýcýnýzýn ana sol ve sað çýkýþlarý ve çok kanallý sol ve sað çýkýþlarý varsa, baðlantý a için mutlaka ana sol ve sað çýkýþlarý kullanýn. Baðlantý AV alýcýsý Sinyal doðrultusu oynatýcý Görüntü kalitesi A B C a b c COMPONENT VIDEO IN IN S IN V IN FRONT DIGITAL COAXIAL IN DIGITAL OPTICAL IN 4 Komponent video çýkýþý S-Video çýkýþý Kompozit video çýkýþý Analog ses Sol/Sað çýkýþý Dijital koaksiyel çýkýþ Dijital optik çýkýþ En iyi Daha iyi Standart b COAXIAL IN IN V C c OPTICAL IN 4 IN S B A COMPONENT VIDEO IN Y FRONT L a R PB IN PR L R COAXIAL OUT OPTICAL OUT Y PB PR COMPONENT VIDEO OUT AUDIO OUT S VIDEO OUT VIDEO OUT Bunlardan birini baðlayýn player

15 TX-SR604.qxp :5 Page 4 Aksamlarýn Baðlanmasý Devamý Uydu, Kablo, Set Top Box (Masa Üstü Kutusu) ya da Diðer Görüntü Kaynaklarýnýn Baðlanmasý. Adým: Görüntü Baðlantýsý Görüntü kaynaðýna uygun (, A, B veya,) C bir görüntü baðlantýsý seçin ve baðlantýyý kurun. Baðlantý,'yý A kullanýyorsanýz, AV alýcýsýný televizyonunuza ayný tip baðlantý ile baðlamalýsýnýz.. Adým: Ses Baðlantýsý Görüntü kaynaðýna uygun (, a b veya ) c bir ses baðlantýsý seçin ve baðlantýyý kurun. Baðlantý a ile, görüntü kaynaðýndan ses dinleyip kaydedebilir ve Bölge 'de dinleyebilirsiniz. Dolby Dijital ve DTS fonksiyonlarýný kullanabilmek için b veya c baðlantýsýný kullanýn. (Kayýt yapmak için a ve, b veya a ve c baðlantýlarýný kullanýn.) Baðlantý AV alýcýsý Sinyal doðrultusu Görüntü kaynaðý Görüntü kalitesi A B C a b c COMPONENT VIDEO IN VIDEO IN S VIDEO IN V VIDEO IN L/R DIGITAL COAXIAL IN DIGITAL OPTICAL IN Komponent video çýkýþý S-Video çýkýþý Kompozit video çýkýþý Analog ses Sol/Sað çýkýþý Dijital koaksiyel çýkýþ Dijital optik çýkýþ En iyi Daha iyi Standart b COAXIAL IN VIDEO IN V C c OPTICAL IN VIDEO IN S B A COMPONENT VIDEO IN Y L IN a R PB VIDEO PR Bunlardan birini baðlayýn COAXIAL OUT OPTICAL OUT Y PB PR COMPONENT VIDEO OUT L AUDIO OUT R S VIDEO OUT VIDEO OUT Uydu, kablo, Set Top Box (masa üstü kutusu) vs. 4

16 TX-SR604.qxp :5 Page 5 Aksamlarýn Baðlanmasý Devamý Video Kamera, Oyun Konsolu ya da Diðer Cihazlarýn Baðlanmasý. Adým: Görüntü Baðlantýsý Video kameraya veya konsola uygun ( A veya ) B bir görüntü baðlantýsý seçin ve baðlantýyý kurun.. Adým: Ses Baðlantýsý Video kameraya veya konsola uygun ( a veya ) b bir ses baðlantýsý seçin ve baðlantýyý kurun. MASTER VOLUME B VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO 4 PHONO TUNER DISPLAY VIDEO INPUT STEREO DIMMER MEMORY TUNING MODE SETUP RETURN SETUP MIC VIDEO 4 INPUT LISTENING MODE CLEAR PRESET PRESET TUNING DIGITAL S VIDEO VIDEO L AUDIO R a b INPUT INPUT L AUDIO INPUT R DIGITAL S VIDEO A OPTICAL OUT S VIDEO OUT L AUDIO OUT R VIDEO OUT Video kamera, oyun konsolu vs. Baðlantý AV alýcýsý Sinyal doðrultusu Video kamera veya konsol A B a b VIDEO 4 INPUT S VIDEO VIDEO 4 INPUT VIDEO VIDEO 4 INPUT L/R VIDEO 4 INPUT DIGITAL S-Video çýkýþý Kompozit video çýkýþý Analog ses Sol/Sað çýkýþý Dijital optik çýkýþ 5

17 TX-SR604.qxp :5 Page 6 Aksamlarýn Baðlanmasý Devamý HDMI Çýkýþlý Aksamlara Baðlanmasý (Yalnýzca TX-SR604/674E için) HDMI Hakkýnda Dijital televizyon gereksinimlerini karþýlamak üzere tasarlanan HDMI (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü), televizyonlarý, projektörleri, oynatýcýlarý, Set Top Box (masa üstü kutularýný) ve diðer görüntü araçlarýný baðlamak için yeni bir dijital arayüz standardýdýr. Þimdiye kadar AV araçlarýný baðlamak için birkaç ayrý görüntü ve ses kablosu gerekiyordu. HDMI ile, tek bir kablo üzerinden kontrol sinyalleri, dijital görüntü ve sekiz kanala kadar dijital ses (-kanallý PCM, çok kanallý dijital ses ve çok kanallý PCM) taþýnabilir. HDMI görüntü aktarýmý (yani video sinyali) DVI (Dijital Görsel Arayüz) uyumludur *¹, bu nedenle DVI giriþli televizyonlar ve ekranlar HDMI-DVI adaptör kablosuyla baðlanabilir. (Bu bazý televizyonlar ve ekranlarda çalýþmayabilir, bu nedenle görüntü alýnamayabilir.) TX-SR80/80E modelinde HDCP (Yüksek Bant Geniþliði Dijital Ýçerik Koruma) kullanýlýr, bu nedenle yalnýzca HDCP uyumlu araçlar görüntü verebilir. TX-SR80/80E modelinin HDMI arayüzü aþaðýdaki standarda dayalýdýr: Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü Teknik Özellikleri Sürüm. Desteklenen Ses Formatlarý kanallý doðrusal PCM ( 9 khz, 6/0/4 bit) Çok kanallý doðrusal PCM (5. kanal, 9 khz, 6/0/4 bit) Bit akýþý (Dolby, Dijital, DTS) oynatýcýnýzýn HDMI Sürüm.. Telif Hakký Koruma Hakkýnda TX-SR80/80E modeli, dijital video sinyalleri için kopya koruma sistemi olan HDCP (Yüksek Bant Geniþliði Dijital Ýçerik Koruma) *² özelliðini destekler. HDMI üzerinden TX-SR80/80E'ye baðlanan diðer aksamlarda HDCP uyumlu olmalýdýr. TX-SR80/80E nin HDMI çýkýþýný televizyonunuz veya projektörünüzdeki HDMI giriþine baðlamak için piyasada bulunabilen HDMI kablolarý (bazý araçlarla birlikte verilir) kullanýlmalýdýr. *¹ DVI (Dijital Görsel Arayüz): DDWG *³ tarafýndan 999 yýlýnda belirlenen dijital gösterge arayüz standardý. *² HDCP (Yüksek Bant Geniþliði Dijital Ýçerik Koruma): Intel tarafýndan HDMI/DVI için geliþtirilen video kodlama teknolojisi. Video içeriðini korumak için tasarlanmýþtýr ve kodlanmýþ videoyu görüntülemek için HDCP uyumlu bir araç gerektirir. *³ DDWG (Dijital Gösterge Çalýþma Grubu): Intel, Compaq, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, NEC, ve Silicon Image tarafýndan yönlendirilen bu açýk endüstri grubunun amacý, yüksek performanslý PC'ler ve dijital ekranlar için dijital baðlantý teknik özelliklerinin standartlarýný karþýlamaktýr. 6

18 TX-SR604.qxp :5 Page 7 Aksamlarýn Baðlanmasý Devamý HDMI Baðlantýsýnýn Yapýlmasý. Adým:TX-SR80/80E nin HDMI soketlerini HDMI uyumlu oynatýcýnýza, televizyonunuza, projektörünüze vs. baðlamak için HDMI kablolarýný kullanýn.. Adým: Her HDMI IN (HDMI Giriþ)'i HDMI Video ayarlamasýnda bir giriþ seçim düðmesine atayýn (sayfa 4 e bakýn). Görüntü Sinyal Doðrultusu Tablosu HDMI IN ve 'de alýnan dijital görüntü sinyalleri yalnýzca HDMI OUT soketinden verilir ve televizyonunuza gönderilir. Kompozit video, S-Video ve komponent video sinyalleri HDMI OUT soketinden verilmez. IN TX-SR80/80E OUT HDMI HDMI Composite Composite S-Video S-Video Component Component Not: Ekran ayar menüleri HDMI OUT soketinden verilmez, bu nedenle televizyonunuza ayrýca kompozit video, S-Video veya komponent video baðlantýsý kurmanýz gerekecektir. Ses Sinyal Akýþý Tablosu HDMI IN veya 'de alýnan dijital ses sinyalleri, AV alýcýsýna baðlanan hoparlörler ve kulaklýklardan verilir. Ayný zamanda OPTICAL OUT (Optik Çýkýþ) soketinden de verilirler ve HDMI Audio Out (HDMI Ses Çýkýþý) ayarý açýlarak HDMI OUT soketinden de ve ilebilirler. IN TX-SR80/80E OUT HDMI * HDMI Optical Optical Coaxial Analog Analog * HDMI IN ve 'de alýnan sesi televizyonunuzun hoparlörlerinden dinlemek için HDMI Audio Out ayarýný açýn. Bazý ses formatlarý (-Audio gibi) televizyonunuzdan verilemeyebilir. Ayrýca televizyonunuzun desteklemediði ses formatlarý ile örnekleme oranlarý da verilmeyebilir. oynatýcýnýzýn çýkýþ ayarlarýný uygun olarak yapýlandýrmaya dikkat edin. HDMI IN HDMI OUT oynatýcý player HDMI HDMI IN 7

19 STANDBY/ON STANDBY ZONE PURE AUDIO MULTI CH VIDEO PURE AUDIO MULTI CH VIDEO STANDBY/ON POWER ON OFF STANDBY ZONE TX-SR604.qxp :5 Page 8 AV Alýcýsýnýn Açýlmasý Kuzey Amerika ve Avustralya modellerinde STANDBY/ON (Bekleme/Açýk) STANDBY (Bekleme) göstergesi Diðer modellerde STANDBY STANDBY/ON (Bekleme/Açýk) STANDBY (Bekleme) göstergesi ON ON +0 0 CLEAR --/--- 0 STANDBY V V V V4 MULTI CH PHONO INPUT SELECTOR MACRO I TUNER INPUT + CH - VOL ZONE AV SÝSTEMÝ /AMP REMOTE MODE POWER DIMMER VCR CABLE R SAT MD SLEEP Açma ve Bekleme STANDBY/ON POWER ON AV SÝSTEMÝ (Alýcý) OFF UZAKTAN KUMADA (Alýcý) ON [POWER] (Güç) düðmesini ON (açýk) konuma( ) getirin. (Amerika ve Avustralya modellerinde bu adýmý atlayýn.) AV Alýcýsý Bekleme konumuna geçer ve STANDBY (Bekleme) göstergesi yanar. [STANDBY/ON] düðmesine basýn. Ya da, uzaktan kumandanýn [] (Alýcý) düðmesine, ardýndan [ON] (Açýk) düðmesine basýn. AV alýcýsý açýlýr, gösterge ýþýklarý yanar ve STANDBY göstergesi söner. Uzaktan kumandanýn [ON] düðmesine tekrar basýldýðýnda ile baðlanan tüm araçlar açýlýr. AV alýcýsýný kapatmak için [STANDBY/ON] düðmesine, veya uzaktan kumandanýn [STANDBY] düðmesine basýn. AV alýcýsý bekleme konumuna geçer. AV alýcýsýný açtýðýnýzda gürültülü bir sürprizle karþýlaþmak istemiyorsanýz, alýcýyý kapatmadan önce daima sesi kýsýn. Amerika ve Avustralya haricindeki modeller için: AV alýcýsýný tamamen kapatmak için, [POWER] (Güç) düðmesini OFF (kapalý) konumuna ( ) getirin. Birkaç Kolay Adýmda Düzgün Çalýþtýrma Düzgün çalýþma saðlamak için AV alýcýsýný kullanma baþlaman önce yapýlandýrmanýza yardýmcý olacak bir defaya mahsusbirkaç kolay adým yer almaktadýr. Bu ayarlarýn yalnýzca bir kez yapýlmasý yeterlidir. Otomatik hoparlör ayarýný yapýn bu zorunludur! "Otomatik Hoparlör Ayarlama" konusuna bakýn. HDMI giriþine, komponent video giriþine veya dijital ses giriþine herhangi bir araç baðladýnýz mý? Baðladýysanýz, "HDMI Video Ayarlama (Yalnýzca TX- SR80/80E için)", "Komponent Video Ayarlama", veya "Dijital Ses Giriþ Ayarlama" konularýna bakýn. HDMI Y PB PR COAXIAL OPTICAL Onkyo MD kayýt cihazý, kayýt cihazý veya yeni nesil uyumlu bir araç baðladýnýz mý? Baðladýysanýz, "Giriþ Ekranýný Deðiþtirme" konusuna bakýn. OUT IN 8

20 TX-SR604.qxp :5 Page 9 Ýlk Kullaným Ayarlarý Bu bölümde AV alýcýsýný ilk kez kullanmadan önce yapmanýz gereken ayarlar anlatýlmaktadýr. Automatic Speaker Setup (Otomatik Hoparlör Ayarlama) (AudysseyEQ) AudysseyEQ iþlevi, verilen hoparlör ayar mikrofonu ile baðlanmýþ hoparlör sayýsýný, ebatlarýný, geçiþ frekanslarýný ve her hoparlörün dinleme konumuna olan uzaklýðýný belirler ve dinleme ortamýnýz için optimal hoparlör ayarýný sizin için otomatik olarakhesaplar. Bu iþlevi kullanmadan önce, tüm hoparlörlerinizi baðlayýn ve yerlerine yerleþtirin. Ölçüm Noktalarý Birkaç kiþinin ayný anda ev sinema sisteminin keyfini çýkarmasý için, AudysseyEQ iþlevi dinleme alanýnýn üç noktasýnda ölçüm yapar. Ýlk ölçüm noktasý Bu dinleme alanýnýn ortasýdýr veya sadece bir kiþi dinliyorsa dinleme konumudur. Ýkinci ölçüm noktasý Dinleme alanýnýn sað tarafýdýr. Üçüncü ölçüm noktasý Dinleme alanýnýn sol tarafýdýr. ve noktalarý ile ve noktalarý arasýndaki uzaklýk en az metre olmalýdýr. Aþaðýdaki örneklerden, sizin dinleme alanýnýza en uygun olaný seçin ve istenildiðinde mikrofonu gerektiði gibi yerleþtirin., 9 8 ON/STANDBY D TUN V V4 --/--- GUIDE TOP MENU PLAYLIST/CAT RETURN AUDIO ZONE INPUT SELECTOR V TUNER CLR STEREO TEST TONE MULTI CH DIMMER VOL SUBTITLE ENT SLEEP RC-65M REMOTE MODE V LISTENING MODE SURROUND CH SEL INPUT RANDOM MD/R CABLE PREVIOUS MENU MUTING PLAYLIST/CAT SETUP REPEAT LEVEL+ PLAY MODE Not: Eðer hoparlörlerinizden DISPLAY L NIGHT herhangi CINE FLTR birisi 4 ohm ise, VCR CH DISC ALBUM LEVEL- otomatik hoparlör ayarýný çalýþtýrmadan önce minimum hoparlörler empedansýný deðiþtirin. (47. sayfaya bakýn). VCR SAT VOL AV alýcýsýný ve baðlý televizyonu açýn. Televizyonda, baðlantý yapýlan AV alýcýsýnýn giriþini seçin. dinleme alaný dinleme konumu 9

21 TX-SR604.qxp :5 Page 0 Ýlk Kullaným Ayarlarý Devamý Komponent Video Ayarlama Ýþlemi Önce [] düðmesine, ardýndan [SETUP] (Ayar) düðmesine basýn. Ekranda ana menü görüntülenir. ON STANDBY I INPUT +0 0 CLEAR --/--- 0 /AMP DIMMER V V V V4 MULTI CH REMOTE MODE VCR CABLE + CH DISC ALBUM PHONO INPUT SELECTOR MACRO TOP MENU TUNER R MENU + CH - VOL ZONE SAT MD VOL SLEEP,. Component Video seçeneðini seçmek için Yukarý ve Aþaðý [ ]/[ ] düðmelerini kullanýn ve []'a basýn. Component Video menüsü görünür..component Video a. :IN b.video :VIDEO c.video :VIDEO d.video :VIDEO e.video4 :VIDEO PREV CH - RETURN SET UP, 4 DISPLAY MUTING REC STEREO SURR PLAYLIST LISTENING MODE RANDOM COMPONENT VIDEO IN, veya 'e bir video aracý baðlarsanýz, bu giriþi bir giriþ seçim düðmesine atamanýz gerekir. Örneðin, oynatýcýnýzý COMPONENT VIDEO IN 'e baðlarsanýz, COMPONENT VIDEO 'ü giriþ seçiciye atamanýz gerekir. Kompozit video ve S-Video kaynaklarýný dönüþtürmek ve COMPONENT VIDEO OUTPUT (Komponent Video Çýkýþý)'dan vermek için VIDEO ayarýný seçin. Aþaðýda varsayýlan ayarlar görülmektedir. Giriþ seçici VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO 4 Varsayýlan ayar IN VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO 4 Giriþ seçiciyi seçmek için Yukarý ve Aþaðý [ ]/[ ] düðmelerini, aþaðýdaki maddeleri seçmek için Sol ve Sað [ ]/[ ] düðmelerini kullanýn. IN (Giriþ ):Video aracý COMPONENT VIDEO IN soketine baðlýysa bunu seçin. IN (Giriþ ):Video aracý COMPONENT VIDEO IN soketine baðlýysa bunu seçin. IN (Giriþ ):Video aracý COMPONENT VIDEO IN soketine baðlýysa bunu seçin. VIDEO: COMPONENT VIDEO OUT (Komponent Video Çýkýþý)'dan kompozit video ve S- Video çýkýþý almak için bunu seçin. [SETUP] (Ayar) düðmesine basýn. Ayar menüsü kapanýr. Not: Bu prosedür AV alýcýsý üzerinde [SETUP] düðmesi, ok düðmeleri ve [] düðmesi ile de gerçekleþtirilebilir. 0

22 TX-SR604.qxp :5 Page Ýlk Kullaným Ayarlarý Devamý Dijital Ses Giriþi Ayarlama Ýþlemi Önce [] düðmesine, ardýndan [SETUP] (Ayar) düðmesine basýn. Ekranda ana menü görüntülenir. ON STANDBY I INPUT +0 0 CLEAR --/--- 0 /AMP DIMMER PREV CH REMOTE MODE VCR CABLE + CH DISC ALBUM - DISPLAY V V V V4 MULTI CH PHONO REC INPUT SELECTOR MACRO TOP MENU RETURN PLAYLIST TUNER R MENU SET UP LISTENING MODE + CH - VOL ZONE SAT MD VOL SLEEP, MUTING RANDOM, 4 STEREO SURR REPEAT AUDIO SUBTITLE PLAY MODE Bir aracý dijital giriþe PURE Abaðlýyorsanýz, DIRECT THX ALLST bu giriþi bir giriþ seçim düðmesine atamanýz gerekir. Örneðin, oynatýcýnýzý OPTICAL IN 'ye baðlarsanýz, OPTICAL IN 'yi giriþ seçiciye atamanýz gerekir. Aþaðýda varsayýlan ayarlar görülmektedir. Giriþ seçici Varsayýlan ayar Koaksiyel VIDEO Optik VIDEO Yok VIDEO Optik VIDEO 4 Ön* (Kasetçalar) Yok Optik PHONO (Plakçalar) Yok * Ön panel optik DIGITAL (Dijital) giriþ. Yalnýzca TX-SR80/80E'de HDMI IN veya 'ye Sayfa 4'te yer alan "HDMI Video Ayarlama"dan giriþ seçicisi atandýðýnda, bu sayfadaki giriþ seçicisi otomatik olarak HDMI veya 'ye atanýr. 4. Digital Input seçeneðini seçmek için Yukarý ve Aþaðý [ ]/[ ] düðmelerini kullanýn ve []'a basýn. Digital Input (Dijital Giriþ) menüsü görüntülenir..digital Input a. :Coax b.video :Opt c.video :No d.video :Opt e.video4 :Front f. :No g. :Opt h.phono :No Giriþ seçimi yapmak için Yukarý ve Aþaðý [ ]/[ ] düðmelerini, sonra da aþaðýdaki maddeleri seçmek için Sol ve Sað [ ]/[ ] düðmelerini kullanýn: Coax, Coax, Opt, Opt, Opt, Opt 4, veya No (Yok) (analog). Analog giriþle kullanmak istediðiniz giriþ seçimi için "No"yu seçin. TUNER (Radyo) giriþ seçimine atanamaz. Ön panel optik DIGITAL giriþ yalnýzca VIDEO 4 giriþ seçimine atanabilir. VIDEO 4 giriþ seçici için yalnýzca Front (Ön) ve No (Yok) seçilebilir. TX-SR80/80E'de, "HDMI Video Ayarlama"dan (sayfa 4) IN veya IN'ye atanan bir giriþ seçici, burada HDMI'ye atanabilir. [SETUP] (Ayar) düðmesine basýn. Ayar menüsü kapanýr. Not: Bu prosedür AV alýcýsý üzerinde [SETUP] düðmesi, ok düðmeleri ve [] düðmesi ile de gerçekleþtirilebilir.

23 TX-SR604.qxp :5 Page Ýlk Kullaným Ayarlarý Devamý 5 Aþaðýdaki ekran görünür. Auto Speaker Setup ======================== Please place microphone at right end of listening area at ear height. Push Enter:Next 8 Hesaplamalar bittiðinde aþaðýdaki ekran görüntülenir. Auto Speaker Setup ======================== Save Review SP Config Review SP Distance Review SP Level Cancel 6 7. noktayý ölçmek için hoparlör ayar mikrofonunun yerini deðiþtirin (sayfa 8), daha sonra [] (Giriþ) düðmesine basýn. AudysseyEQ ölçümlerine devam eder.bu iþlem birkaç dakika sürebilir. Aþaðýdaki ekran görünür. Auto Speaker Setup ======================== Please place microphone at left end of listening area at ear height. Push Enter:Next. noktayý ölçmek için hoparlör ayar mikrofonunun yerini deðiþtirin (sayfa 8), daha sonra [] (Giriþ) düðmesine basýn. AudysseyEQ ölçümlerine devam eder.bu iþlem birkaç dakika sürebilir. Ölçümler tamamlandýðýnda aþaðýdaki ekran görüntülenir. Yukarý ve Aþaðý [ ]/[ ] düðmelerine basarak seçeneði seçin ve sonra [] (Giriþ) düðmesine basýn. Seçenekler þunlardýr: Save (Kaydet) Hesaplanmýþ ayarlarý kaydet ve otomatik hoparlör ayarlamadan çýk. SP Konfigürasyon Denetimi Hoparlör konfigürasyonun denetimi ayarlarý ( Sonuçlarýn Denetimi için sayfa 4 e bakýn). SP Uzaklýk Denetimi Hoparlör uzaklýk ayarlarý denetimi ( Sonuçlarýn Denetimi için sayfa 4 e bakýn). SP Seviye Denetimi Hoparlör seviye ayarlarý denetimi ( Sonuçlarýn Denetimi için sayfa 4'e bakýn). Cancel (Ýptal): Otomatik hoparlör ayarlamayý iptal eder. Auto Speaker Setup ======================== Measuring finished. 9 Hoparlör ayar mikrofonunu çýkarýn. Auto Speaker Setup ======================== Next[Calculate] Retry Cancel Please,unplug Setup Mic. Yukarý ve Aþaðý [ ]/[ ] düðmelerine basarak seçeneði seçin ve sonra [] (GÝRÝÞ) düðmesine basýn. Seçenekler þunlardýr: Next[Calculate] (Sonraki [Hesapla]) Sonuçlarý hesaplar, bu iþlem birkaç dakika sürebilir ve sonraki adýma geçilir. Retry (Tekrar Dene):. adýma dönün ve tekrar deneyin. Cancel (Ýptal): Otomatik hoparlör ayarlamayý iptal eder. Notlar: Otomatik hoparlör ayarlama tamamlandýðýnda Ekolayzer Ayarlarý (sayfa 7) Audyssey olarak ayarlanmalýdýr. Otomatik hoparlör ayarlamayý iþlemin herhangi bir anýnda sadece ayar mikrofonunu çýkartarak iptal edebilirsiniz.

24 TX-SR604.qxp :5 Page Ýlk Kullaným Ayarlarý Devamý Hata Mesajlarý Otomatik hoparlör ayarlama iþlemi sürerken, aþaðýdaki hata mesajlarý görüntülenebilir. Ortam gürültüsü çok yüksek Auto Speaker Setup ======================== Ambient noise is too high. Retry Cancel Arka plan gürültüsünün çok yüksek olduðu ve ölçümün düzgün bir þekilde yapýlamadýðý durumarda, bu mesaj, görünür. Gürültü kaynaðýný ortadan kaldýrýn ve tekrar deneyin. Retry (Tekrar Dene):. adýma dönün ve tekrar deneyin. Cancel (Ýptal): Otomatik hoparlör ayarlamayý iptal eder. Hoparlör Hatasý Tespit Edildi Auto Speaker Setup ======================== Speaker Detect Error: FL:Yes FR:No SL:--- SR:--- SBL:--- SBR:--- C:Yes SW: Retry Cancel Auto Speaker Setup ======================== Speaker Detect Error: FL:Yes FR:Yes SL:Yes SR:Yes SBL:No SBR:Yes C:Yes SW:Yes Retry Cancel Sað surround arka hoparlör tespit edildi ancak sol surround arka hoparlör tespit edilemedi. Tespit edilemeyen hoparlörlerin düzgün takýldýðýndan emin olun. Retry (Tekrar Dene):. adýma dönün ve tekrar deneyin. Cancel (Ýptal): Otomatik hoparlör ayarlamayý iptal eder. Sonuçlarýn Denetimi Yukarý ve Aþaðý [ ]/[ ] düðmelerine Basarak denetlemek istediðiniz seçenekleri seçin ve [] (GÝRÝÞ) düðmesine basýn. Auto Speaker Setup ======================== Save Review SP Config Review SP Distance Review SP Level Cancel Ön hoparlörlerden birisi tespit edilemedi. Auto Speaker Setup ======================== Speaker Detect Error: FL:Yes FR:Yes SL:Yes SR:No SBL:Yes SBR:Yes C:Yes SW:Yes Retry Cancel Surround hoparlörlerden birisi tespit edilemedi. Auto Speaker Setup ======================== Speaker Detect Error: FL:Yes FR:Yes SL:No SR:No SBL:Yes SBR:Yes C:Yes SW:Yes Retry Cancel Seçenekler þunlardýr: SP Konfigürasyon Denetimi Hoparlör konfigürasyonunun denetimi ayarlarý. SP Uzaklýk Denetimi Hoparlör uzaklýk ayarlarý denetimi. SP Seviye Denetimi Hoparlör seviye ayarlarý denetimi. Auto Speaker Setup ======================== Review SP Config Subwoofer :Yes Front :FullBand Center :80Hz Surround :00Hz Surr Back :50Hz SurrBack ch:ch Surround arka hoparlör tespit edildi ancak surround hoparlör tespit edilemedi.

25 TX-SR604.qxp :5 Page 4 Ýlk Kullaným Ayarlarý Devamý Auto Speaker Setup ======================== Review SP Distance Front :5ft Center :5ft SurrRight : 7ft SurrBack R : 7ft SurrBack L : 7ft SurrLeft : 7ft Subwoofer :5ft Auto Speaker Setup ======================== Review SP Level Left : +db Center : 0dB Right : -db SurrRight : +db SurrBack R : +4dB SurrBack L : -6dB SurrLeft : -db Subwoofer : 0dB Önceki menüye dönmek için lütfen [RETURN] (GÝRÝÞ) düðmesine basýn. Hoparlör Ayarlarýnýn Manuel Olarak Yapýlmasý Bazý durumlarda, otomatik olarak yapýlan hoparlör ölçümleri uygun sonuçlar vermez. Eðer hoparlör ayarlama iþlemi ikinci kere de uygun sonuçlar vermezse, hoparlör ayarlarýnýn manuel olarak yapýlmasý gerekir (sayfa 67-7 e bakýn). Güçlendirilmiþ Subwoofer Kullanýlmasý Eðer güçlendirilmiþ subwoofer kullanyorsanýz, çýkýþlarý çok düþük frekanslý ve konumu aþaðýda olduðundan otomatik hoparlör ayarý tarafýndan tespit edilemeyebilir. Eðer subwoofer (SW) SP tespit ekranýnda No (Hayýr) olarak görünüyorsa subwoofer sesini artýrýn, en yüksek geçiþ frekansýna ayarlayýn ve otomatik hoparlör ayarýný tekrar çalýþtýrýn. Eðer ses çok açýlýrsa seste bozulma meydana gelir ve tespit iþlemi gerçekleþemez, bu nedenle uygun olan ses seviyesini ayarlayýn. Eðer subwooferda alçak geçiren filtre anahtarý varsa kapatýn veya iptal edin. Ayrýntýlý bilgi için subwoofer'ýnýzýn kullaným kýlavuzuna bakýn. 4

26 TX-SR604.qxp :5 Page 5 Ýlk Kullaným Ayarlarý Devamý Ekranüstü Ayar Menüleri Hakkýnda Ekranüstü ayar menüleri, baðlanýlan televizyonda görüntülenir ve AV alýcýnýn ayarlarýný deðiþtirmek için uygun bir yol sunar. Televizyona baðlantý HDMI OUT (ÇIKIÞ) (sadece TX-SR604/604E/8460) ile yapýlýrsa ekranüstü menüleri görünmez. Alt Submenus menüler Alt Submenus menüler p Video Input Component Video a. : IN b.video : --- c.video : --- d.video : --- HDMI e. : No f.video : No g.video : No h.video : No 5.Audio Adjust a.multiplex : Main b.mono Input Ch: L+R c.pl x Panorama :Off d.pl x Dimension : 0 e.pl x Center Width: f.neo:6 CenterImage: g.dolby EX : Auto h.t-d Listening Angle : Wide p. 7 p. 67.Speaker Config a.subwoofer :Yes b.front : 00Hz c.center : 00Hz d.surround : 00Hz e.surrback : 00Hz f.surrback Ch :ch g.lpfoflfe : 0Hz h.doublebass :--- Main menu (Ana menü) 6.Input Setup /MCH a.intellivolume: 0dB Listening Mode Preset b.ana/pcm:last Valid c.dolby D:Last Valid d.dts :Last Valid e.d.f.ch:last Valid f.mono :Last Valid g.mch Ana:Last Valid p. 74 p. 69.Speaker Distance a.unit : feet b.front : ft c.center : ft d.surrright : 7ft e.surrback R : 7ft f.surrback L : 7ft g.surrleft : 7ft h.subwoofer : ft Menu ration 0.Video Input.Speaker Config.Speaker Distance.Level Calibration 4.Equalizer Settings 5.Audio Adjust 6.Input Setup 7.Miscellaneous Setup 8.Hardware Setup 9.Lock Setup 7.Miscellaneous Setup a.maximumvolume: Off b.poweronvolume: Last c.immediate Display :Normal p. 75 p. 70.Level Calibration a.left : 0dB b.center : 0dB c.right : 0dB d.surrright : 0dB e.surrback R : 0dB f.surrback L : 0dB g.surrleft : 0dB h.subwoofer : 0dB 8.Hardware Setup a.sp Impedance :6ohms b.poweredzone:notact c. Format :Auto d.am Freq. Step: 9kHz e.remote ID : f.hdmi Audio Out :On g.sw Input Sensitivity : 0dB p. 47 p. 7 p. 76 p. 80 p. 7 4.Equalizer Settings a.equalizer : Off Lock Setup a.lock :Unlocked p. 77 5

27 VIDEO 4 TX-SR604.qxp :5 Page 6 Ýlk Kullaným Ayarlarý Devamý Dijital Giriþ Eðer bir komponeti dijital giriþ soketine baðlarsanýz, bu soketi giriþ seçici olarak atamanýz gereklidir. Örneðin, çalarýnýzý OPTICAL IN soketine baðlarsanýz, bu soketi giriþ seçici olarak atamanýz gereklidir. Varsayýlan ayarda, COAXIAL IN soketi giriþ seçici olarak atanmýþtýr, ancak bu deðiþtirilebilir. Giriþ seçici düðmeleri DÝJÝTAL GÝRÝÞ Aþaðýda varsayýlan atamalar görülmektedir. Giriþ seçici Varsayýlan atama COAX VIDEO OPT VIDEO ---- VIDEO OPT (Kasetçalar) ---- OPT HDMI Video Ayarýn da HDMI IN veya giriþ seçici olarak atandýðýnda, bu sayfadaki HDMI veya HDMI atamasý otomatik olarak yapýlýr. DIGITAL INPUT COAX, COAX, OPT, OPT, OPT veya (analog) seçimi için [DIGITAL INPUT] (Dijital Giriþ) düðmesine devamlý basýn. HDMI Video Ayarýn da IN veya IN için atanmýþ giriþ seçici burada HDMI olarak atanabilir. TUNER (Radyo) için atama yoktur. VIDEO 4 sadece dijital giriþ olarak ön panel terminallerinden yapýlabilir. Örnekler: Eðer çalarýnýzý OPTICAL IN soketine baðlarsanýz, ayarýný OPT. olarak yapýn. VIDEO giriþi seçiliyken OPTICAL IN soketine baðlanmýþ bir komponentten müzik dinlemek isterseniz, VIDEO ile OPT. ayarlanmalýdýr. VIDEO giriþi seçiliyken COAXIAL IN soketine baðlanmýþ bir komponentten müzik dinlemek isterseniz, VIDEO ile COAX. ayarlanmalýdýr.giriþ seçicilerini dijital giriþ soketine atamak isterseniz ---- (analog). ayarýyapýlmalýdýr. VIDEO VIDEO VCR VCR VIDEO Atama yapacaðýnýz giriþ seçici düðmesine basýn. (Dijital giriþler TUNER (Radyo) giriþ kaynaðý olarak atanamaz) [ DIGITAL INPUT] (Dijital Giriþ) DIGITAL düðmesine basýn. INPUT Aþaðýdaki atama görüntülenir. 6

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur Çok Kanallı AV Alıcısı STR-DN1020 Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur 1 Hoparlörlerin ayarlanması 2 TV'nizin ve diğer cihazların bağlanması 3 Diğer bağlantılar 4 Hoparlörlerin

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

AV Alıcısı. Kullanım Kılavuzu. Bu cihazı kullanmadan önce paket içerisindeki Güvenlik Broşürü kitapçığını okuyunuz.

AV Alıcısı. Kullanım Kılavuzu. Bu cihazı kullanmadan önce paket içerisindeki Güvenlik Broşürü kitapçığını okuyunuz. AV Alıcısı Kullanım Kılavuzu Bu cihazı kullanmadan önce paket içerisindeki Güvenlik Broşürü kitapçığını okuyunuz. İÇİNDEKİLER Aksesuarlar...................................................... 4 Özellikler

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

AV Al c (Receiver) Kullan m K lavuzu

AV Al c (Receiver) Kullan m K lavuzu AV Al c (Receiver) Kullan m K lavuzu ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-632 44 40 Fax: +90-216-634 39 64 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. LC42A15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD TV ürünümüzü satın aldığınız

Detaylı

Kullanım Kılavuzu AVR-X520BT AV SURROUND ALICI. İçindekiler Bağlantılar Çalma Ayarlar İpuçları Ek. Ön panel Ekran Arka panel Uzaktan Dizin

Kullanım Kılavuzu AVR-X520BT AV SURROUND ALICI. İçindekiler Bağlantılar Çalma Ayarlar İpuçları Ek. Ön panel Ekran Arka panel Uzaktan Dizin . İçindekiler Bağlantılar Çalma Ayarlar İpuçları Ek AVR-X520BT AV SURROUND ALICI Kullanım Kılavuzu Birden fazla PDF sayfasını tek bir kağıda yazdırabilirsiniz. 1 Aksesuarlar 5 Pillerin takılması 6 Uzaktan

Detaylı

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur Çok Kanallı AV Alıcısı STR-DN1030 Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur 1 Hoparlörlerin ayarlanması 2 TV'nizin ve diğer cihazların bağlanması 3 Diğer bağlantılar 4 Hoparlörlerin

Detaylı

SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P

SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P Sayısal Renkli Kubbe Kamera Kullanıcı El Kitabı Caméra de dôme colorée digitale Manuel de l utilisateur Digitale Farb-Kuppelkamera Benutzerhandbuch Cámara Digital

Detaylı

AV Alıcısı. Kullanım Kılavuzu. Bu cihazı kullanmadan önce paket içerisindeki Güvenlik Broşürü kitapçığını okuyunuz. Türkçe

AV Alıcısı. Kullanım Kılavuzu. Bu cihazı kullanmadan önce paket içerisindeki Güvenlik Broşürü kitapçığını okuyunuz. Türkçe AV Alıcısı Kullanım Kılavuzu Bu cihazı kullanmadan önce paket içerisindeki Güvenlik Broşürü kitapçığını okuyunuz. Türkçe Ç NDEK LER Aksesuarlar...4 ÖZELL KLER 5 Bu cihaz ile neler yapabilirsiniz?...5 Parça

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC WV-CF102E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4679626

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC WV-CF102E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4679626 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PANASONIC WV-CF102E için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PANASONIC WV-CF102E tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

TX-SR504 TX-SR504E. AV Al c (Receiver) Kullan m K lavuzu

TX-SR504 TX-SR504E. AV Al c (Receiver) Kullan m K lavuzu AV Al c (Receiver) TX-SR504 TX-SR504E Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras n garanti kart nda belirlenmifl yerlere ve afla da verilen yerlere kaydedin. Bilgi veya servis için sat c n za

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu AVR-X520BT AV SURROUND ALICI. İçindekiler Bağlantılar Çalma Ayarlar İpuçları Ek. Ön panel Ekran Arka panel Uzaktan Dizin

Kullanım Kılavuzu AVR-X520BT AV SURROUND ALICI. İçindekiler Bağlantılar Çalma Ayarlar İpuçları Ek. Ön panel Ekran Arka panel Uzaktan Dizin AVR-X520BT AV SURROUND ALICI Kullanım Kılavuzu Birden fazla PDF sayfasını tek bir kağıda yazdırabilirsiniz. 1 Aksesuarlar 5 Pillerin takılması 6 Uzaktan kumanda ünitesinin çalışma aralığı 6 Özellikler

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

TX-SR803/803E TX-SR703/703E TX-SR8370

TX-SR803/803E TX-SR703/703E TX-SR8370 TXSR 8070.qxp.06.006 : Page AV Alýcý Ýçindekiler Giriþ... TXSR80/80E TXSR70/70E TXSR870 Baðlantýlar... Açýlmasý ve Ýlk Kullaným Ayarlarý...0 Kullaným Kýlavuzu Basit Kullanýmý AV aksamlarýn kullanýlmasý...6

Detaylı

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 KULLANMA KILAVUZU ÖZELLİKLER Ses gücü : 8W 5 + 25W(RMS) Sürücü birimler :3 5 dolu saha manyetik olarak koruma + 5.25 subwoofer Frekans alımı : Satellites: 120Hz

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754 Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör Özellikler USA-414 Güç çıkış oranı @ 4 ohm 60 W x 4 @ 2 ohm 120 W x 4 @ 1 ohm ----- Köprülü @ 4 ohm 240 W x 2 Tepki frekansı 10 Hz ~ 50 Khz

Detaylı

Televisão a cores 37LD8600. Instruktionsbog. Käyttöohjeet FIN

Televisão a cores 37LD8600. Instruktionsbog. Käyttöohjeet FIN 37LD8600 Televisão a cores Instruktionsbog Käyttöohjeet Kullan m K lavuzu GR PT DK FIN TR Ýçindekiler Uzaktan Kumanda Düðmeleri... 113 LCD TV... 114 Hazýrlýk... 116 Özellikler... 116 Panel Özellikleri...

Detaylı

ÇOKLU ORTAM SİSTEMLERİ

ÇOKLU ORTAM SİSTEMLERİ ÇOKLU ORTAM SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Videolar Müzik Setleri VCD-DVD Player Projeksiyon Cihazı Ev Sinema Sistemleri Kameralar Kazandırılan Yeterlikler Videoların arızalarını tespit etmek ve onarmak Müzik

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Super Audio CD & DVD Audio/Video oynat c

Kullan m K lavuzu. Super Audio CD & DVD Audio/Video oynat c Super Audio CD & DVD Audio/Video oynat c Kullan m K lavuzu ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-632 44 40 Fax: +90-216-634 39 64 e-mail: info@enkaygroup.com

Detaylı

HDMI UZATICI KULLANIM KILAVUZU. Model No. HDMI1100. 1.0 Giriş...1. 2.0 Teknik Özellikler... 1. 3.0 Kutu İçeriği..2. 4.0 Panel Açıklamaları.

HDMI UZATICI KULLANIM KILAVUZU. Model No. HDMI1100. 1.0 Giriş...1. 2.0 Teknik Özellikler... 1. 3.0 Kutu İçeriği..2. 4.0 Panel Açıklamaları. HDMI UZATICI KULLANIM KILAVUZU Model No. HDMI1100 1.0 Giriş...1 2.0 Teknik Özellikler.... 1 3.0 Kutu İçeriği..2 4.0 Panel Açıklamaları. 2 5.0 Bağlantı ve Çalıştırma...3 Extend HD AV to 100m Over One Cat5e/6

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Kablosuz HDMI AV Splitter&Switch. Model No. HDMI5G04 Ver.1.0

KULLANIM KILAVUZU Kablosuz HDMI AV Splitter&Switch. Model No. HDMI5G04 Ver.1.0 KULLANIM KILAVUZU Kablosuz HDMI AV Splitter&Switch Model No. HDMI5G04 Ver.1.0 ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu belgede yazılı olan yönlendirmeleri ve bilgileri dikkatlice okuyunuz

Detaylı

[ OR B AĞ L AN T IL AR I TI-60MT, TI-120MT, TI-240MT

[ OR B AĞ L AN T IL AR I TI-60MT, TI-120MT, TI-240MT [ OR B AĞ L AN T IL AR I TI-60MT, TI-120MT, TI-240MT Bu kullanım kılavuzu TI-60MT, TI-120MT, TI-240MT için geçerlidir. Değerli ITC Dostu, İTHALATÇI FİRMA EFOR DAY TUK MAL PAZ TIC LTD STI Yukarı Dudullu

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

HXR-MC1500P. 1/4 inç Exmor R CMOS sensörlü HD / SD AVCHD video kamera. Genel Bakış HXR-MC1500P 1

HXR-MC1500P. 1/4 inç Exmor R CMOS sensörlü HD / SD AVCHD video kamera. Genel Bakış HXR-MC1500P 1 HXR-MC1500P 1/4 inç Exmor R CMOS sensörlü HD / SD AVCHD video kamera Genel Bakış Profesyonel bir izlenim bırakb rakın HXR-MC1500P 1 Sony nin G Lensi, Exmor R sensör ve en son Aktif Optik SteadyShot ile

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

İçindekiler Bağlantılar Çalma Ayarlar İpuçları Ek AVR-X540BT AV SURROUND ALICI. Kullanım Kılavuzu. Ön panel Ekran Arka panel Uzaktan Dizin

İçindekiler Bağlantılar Çalma Ayarlar İpuçları Ek AVR-X540BT AV SURROUND ALICI. Kullanım Kılavuzu. Ön panel Ekran Arka panel Uzaktan Dizin AVR-X540BT AV SURROUND ALICI Kullanım Kılavuzu 1 Aksesuarlar 5 Pillerin takılması 6 Uzaktan kumanda ünitesinin çalışma aralığı 6 Özellikler 7 Yüksek kaliteli sesler 7 Yüksek performans 7 Kolay kullanım

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. NORDMENDE LE82N8HM İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü satın

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE 26" LED TELEVİZYON VE MONİTÖR LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler

Detaylı

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE MONITOR LE116N8FM NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG 32LH3000 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2422057

Kullanım kılavuzunuz LG 32LH3000 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2422057 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG 32LH3000 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MODEL NO: LE82N8HA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED TV ürünümüzü

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Kataloğ Ses ve Görüntü Cihazları. 1. HDMI Splitter (Çoklayıcı) 2. HDMI Switch HDMI 5 In 1 Switch HDMI SWITCH UZAKTAN KUMANDALI 3 IN 1 OUT

Kataloğ Ses ve Görüntü Cihazları. 1. HDMI Splitter (Çoklayıcı) 2. HDMI Switch HDMI 5 In 1 Switch HDMI SWITCH UZAKTAN KUMANDALI 3 IN 1 OUT Kataloğ Ses ve Görüntü Cihazları 1. HDMI Splitter (Çoklayıcı) 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p Çözünürlükleri Destekler 1x2 HDMI SPLITTER 1x4 HDMI SPLITTER 1x8 HDMI SPLITTER 2. HDMI Switch

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MONITOR LC106M15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD ürünümüzü satın

Detaylı

Register your product and get support at HTR5224

Register your product and get support at  HTR5224 Register your product and get support at www.philips.com/welcome H5224 İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik ve önemli uyarı 4 Tescilli marka uyarısı 5 2 Ürününüz 6 Önemli özellikler 6 Ürün hakkında genel bilgiler

Detaylı

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-287-969-11(2) (TR) Multi Channel AV Receiver Kullanım Talimatları STR-DA3700ES UYARI Yangın tehlikesini azaltmak için, cihazın havalandırma deliğini gazete, masa örtüsü, perde vb. ile kapatmayın. Yanan

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

VSX-424-K VSX-329-K. AV Alıcısı. Çalıştırma Talimatları

VSX-424-K VSX-329-K. AV Alıcısı. Çalıştırma Talimatları VSX--K VSX-9-K AV Alıcısı Çalıştırma Talimatları DİKKAT ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ ÖNLEMEK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARTMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI YAPILAMAYAN PARÇALAR BULUNUYOR.

Detaylı

Quick Start Guide AVR-X520BT AV SURROUND RECEIVER

Quick Start Guide AVR-X520BT AV SURROUND RECEIVER English AVR-X520BT AV SURROUND RECEIVER Quick Start Guide Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido / Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide / Краткое руководство

Detaylı

AV Al c (Receiver) Kullan m K lavuzu

AV Al c (Receiver) Kullan m K lavuzu AV Al c (Receiver) Kullan m K lavuzu ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-632 44 40 Fax: +90-216-634 39 64 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-6 9205726/1

Nokia Mini Hoparlör MD-6 9205726/1 Nokia Mini Hoparlör MD-6 3 5 4 2 9205726/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markasýdýr. Giriþ Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkür

Detaylı

itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...16

Detaylı

MÜZİK SETİ-SES SİSTEMİ- OTO AMFİ EĞİTİM

MÜZİK SETİ-SES SİSTEMİ- OTO AMFİ EĞİTİM MÜZİK SETİ-SES SİSTEMİ- OTO AMFİ EĞİTİM MÜZİK SETİ VE SES SİSTEMİ EĞİTİM MÜZİK SETİ ARIZALARI Müzik setleri genel olarak; Ana Besleme, CD Bölümü, Display bölümü ve Kasetçalar bölümlerinden oluşmaktadır.

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden Alarm Saatli Radyo nuzu kullanmadan önce yapman z gereken ifllemler ve güvenlik uyar lar 220 V AC 50 HZ Alarm Saatli Radyo nuz 220 V AC 50 Hz flehir flebekesi ile çal flabilecek flekilde tasarlanm flt

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

BOXER. Contents TANITIM GÜVENLİK NAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE, BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. UYARI

BOXER. Contents TANITIM GÜVENLİK NAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE, BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. UYARI User manual Contents TANITIM Boks makinesi, bilgisayarla donatılmış, güç ölçmek için dizayn edilmiş bir makinedir. Boks makinesi, eğlence mekanlarında, oyun salonlarında ve eğlenceye yönelik mekanlarda

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu KILAVUZ DS-48300 Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans ve emniyet için bu ürünü bağlamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce lütfen bu talimatları

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414 Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör Özellikler USA-414 Güç çıkış oranı @ 4 ohm 60 W x 4 @ 2 ohm 120 W x 4 @ 1 ohm ----- Köprülü @ 4 ohm 240 W x 2 Tepki frekansı 10 Hz ~ 50 Khz

Detaylı

Merkez: H. Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulv. 179 / A Toroslar - MERSİN Tel: (pbx) Fax:

Merkez: H. Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulv. 179 / A Toroslar - MERSİN Tel: (pbx) Fax: Merkez: H. Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulv. 79 / A Toroslar - MERSİN Tel: +90 324 324 43 29 (pbx) Fax: +90 324 324 0 34 www.kosgeb.gov.tr AUTO AUDIO SYSTEMS Öncelikle bizi tercih eden tüketicilerimize

Detaylı

4-263-361-11(1) (TR) Çok Kanallı AV Alıcı. Kullanım Talimatları STR-DH520. 2011 Sony Corporation

4-263-361-11(1) (TR) Çok Kanallı AV Alıcı. Kullanım Talimatları STR-DH520. 2011 Sony Corporation 4-263-361-11(1) (TR) Çok Kanallı AV Alıcı Kullanım Talimatları STR-DH520 2011 Sony Corporation UYARI Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, bu cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayın.

Detaylı

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu 9312021 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere MD-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY STR-DH730 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5389109

Kullanım kılavuzunuz SONY STR-DH730 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5389109 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Surround Ses Sistemi. Kullanım Kılavuzu CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E

Surround Ses Sistemi. Kullanım Kılavuzu CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E Surround Ses Sistemi Kullanım Kılavuzu CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E UYARILAR Bu sistem elektrik prizine bağlı olduğu sürece, sistemin kendisi kapatılsa bile, AC elektrik bağlantısı kesilmez. Yangın

Detaylı

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin.

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. 2012. e... hiçbir biçimde yeniden üretilemez. hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. faydalanabilirsiniz., Ba. öneririz. herhang. i Güvenlik...1 Güvenlik Önlemleri...1 EMC...5...7...7...7...9...10

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Televisão a cores. Instruktionsbog. Käyttöohjeet FIN

Televisão a cores. Instruktionsbog. Käyttöohjeet FIN 32LD8700C Televisão a cores Instruktionsbog Käyttöohjeet Kullan m K lavuzu GR PT DK FIN TR Ýçindekiler Uzaktan Kumanda Düðmeleri... 164 LCD TV... 165 Hazýrlýk... 167 Özellikler... 167 Panel Özellikleri...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte ÝÇÝNDEKÝLER MINI IRRIGATION CONTROLLER MODELLER - ve Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - VAC Transformatörle birlikte ÖZELLÝKLER... AÇIKLAMALAR... TALÝMATLARI Giriþ... Diðer Fonksiyonlar... Programlama

Detaylı

LIFESTYLE. 235 seri II ev eğlence sistemi. Kurulum Kılavuzu

LIFESTYLE. 235 seri II ev eğlence sistemi. Kurulum Kılavuzu LIFESTYLE 235 seri II ev eğlence sistemi Kurulum Kılavuzu Güvenlik Bilgileri Lütfen bu kılavuzu okuyun Lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatle takip etmek için yeterli zamanı ayırın. Bu talimatlar,

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CR 504 - CR 504/D VHF ( Mikrofon Alýcýsý ) ORIENT

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CR 504 - CR 504/D VHF ( Mikrofon Alýcýsý ) ORIENT SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CR 504 - CR 504/D VHF ( Mikrofon Alýcýsý ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-4125 MASSIVE OTO SİSTEMİ

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-4125 MASSIVE OTO SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-4125 4CH 1800W Max Güç Yüksek Performans Klas-AB Amplifikatör MASSIVE OTO SİSTEMİ TEBRİKLER Tebrikler! En iyi oto amplifikatörü olan MASSIVE MS Serisi Amplifikatör satın

Detaylı

KULLANMA KILAVUZUL ZX-218 ADRESLEMELİ MİKROFON KONSOLU PUBLIC ADDRESS SİSTEM

KULLANMA KILAVUZUL ZX-218 ADRESLEMELİ MİKROFON KONSOLU PUBLIC ADDRESS SİSTEM PUBLIC ADDRESS SİSTEM KULLANMA KILAVUZUL A ZX-218 ADRESLEMELİ MİKROFON KONSOLU Lütfen gelecekte de üründen en iyi sonucu alabilmek için bu kullanma kılavuzunu dikkatlice inceleyiniz ve saklayınız. V1.1-2009-09-30

Detaylı

HDMI UZATICI KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : HDMI1101P

HDMI UZATICI KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : HDMI1101P HDMI UZATICI KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : HDMI1101P 1.0 Giriş.. 1 2.0 Özellikler.. 2 3.0 Kutu İçeriği.. 2 4.0 Panel Açıklamaları.. 3 5.0 Bağlantı ve Çalışma.. 6 HDMI Extender 100m (Cat5e/6 kablo ile)

Detaylı

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1 Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200279/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu MD-5W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ ÖRNEĞİ Radyo Yayın Stüdyosu Sistemleri ve Muhtelif Ses Teçhizatı Alımı İhale kayıt numarası:2011/131289

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ ÖRNEĞİ Radyo Yayın Stüdyosu Sistemleri ve Muhtelif Ses Teçhizatı Alımı İhale kayıt numarası:2011/131289 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ ÖRNEĞİ Radyo Yayın Stüdyosu Sistemleri ve Muhtelif Ses Teçhizatı Alımı İhale kayıt numarası:2011/131289 Sıra No A1 İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı 1 TRT Çukurova

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Đçindekiler. Paket Đçeriği

Đçindekiler. Paket Đçeriği SCSI Serisi Net DVR Kullanım Kılavuzu V2.1 Đçindekiler 1. HDD Kurulumu... 3 2. DVR Bağlantısı... 4 3. DVR ın Açılması... 6 4. DVR a Giriş... 6 5. Tarih Saat Ayarı... 7 6. IP Adres Ayarı... 7 7. HDDFormatlama...

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 2 GİRİŞ 3 ÖZELLİKLER 3

KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 2 GİRİŞ 3 ÖZELLİKLER 3 KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 2 GİRİŞ 3 ÖZELLİKLER 3 BAŞLARKEN 3 PANEL TANIMLARI / MX200 4 PANEL TANIMLARI / MX202 6 CROSSFADER DEĞİŞİMİ 8 TEKNİK ÖZELLİKLER 8 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI

Detaylı

SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. AMAÇ SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BTDB/-14-IH-44682 Bu şartnamenin amacı Sayısal Format Resim Kayıt ve Okuma Cihazlarına ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel

Detaylı

Blu-ray Disc/DVD Ev Sinema Sistemi

Blu-ray Disc/DVD Ev Sinema Sistemi 4-261-387-11(1) (TR) Blu-ray Disc/DVD Ev Sinema Sistemi Kullanım Talimatları BDV-E980/BDV-E880/BDV-E380 UYARI Cihazı, kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı bir ortama kurmayın. Yangın tehlikesini önlemek

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AV-903

KULLANIM KILAVUZU AV-903 www.osawa.com.tr KULLANIM KILAVUZU AV-903 Bu kullanım kılavuzu AV-903 için geçerlidir. Osawa Tüm hakları saklıdır. Osawa logosu EFOR DAY TUK LTD ye aittir.diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir.

Detaylı

Gelişmiş Kurulum Kılavuzu

Gelişmiş Kurulum Kılavuzu Gelişmiş Kurulum Kılavuzu Hewlett-Packard ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler, sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık beyanlarda belirtilmektedir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti

Detaylı

Dijital Video. Kullan c K lavuzu

Dijital Video. Kullan c K lavuzu Dijital Video Kullan c K lavuzu Tu 2 Áindekiler Ba larken Dijital Videomuzu Tan yal m... 3 Panelin Kullan lmas... 4 G Á... 5 Modlar... 6 Mod GeÁi D mesi... 8 Film Modu Film «ekme... 9 Filmlerin Tekrar

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. razor u type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Speed dome kameralarda Otomatik fonksiyonları kullanabilmek için; Kameranın protokol bilgisi önemlidir. KONTROL KOMUTLARI

Speed dome kameralarda Otomatik fonksiyonları kullanabilmek için; Kameranın protokol bilgisi önemlidir. KONTROL KOMUTLARI Speed dome kameralarda Otomatik fonksiyonları kullanabilmek için; Kameranın protokol bilgisi önemlidir. Speed Dome Kamerayı D-MAX protokolünde kullanıyorsanız. 3.PRESET İŞLEMLERİ KONTROL KOMUTLARI A. Preset

Detaylı

Çok Kanallı AV Alıcısı

Çok Kanallı AV Alıcısı 4-454-467-51(1) (TR) Çok Kanallı AV Alıcısı Kullanım Talimatları STR-DN840 UYARI Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, bu cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayın. Yangın tehlikesini

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

TV-1800 PCTV Tuner Ürün Bilgileri Bağlantı. Denetim Masası

TV-1800 PCTV Tuner Ürün Bilgileri Bağlantı. Denetim Masası Ürün Bilgileri Bağlantılar Bağlantı VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Tanım Bilgisayar bağlantısı (VGA kartı). Ses kartı bağlantısı. Monitör

Detaylı