AKADEMİK PERSONELİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKADEMİK PERSONELİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ"

Transkript

1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2011 Cilt/Volume: 8 Sayı/Issue: 15, s AKADEMİK PERSONELİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ Yrd. Doç. Dr. Aycan ÇİÇEK SAĞLAM Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Özet Bu çalışmanın amacı, akademik personelin tükenmişlik düzeylerinin bazı sosyo-demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını saptamaktır. Bu amaçla, öğretim yılında, Harran Üniversitesi ne bağlı ziraat, mühendislik, ilahiyat, iktisadi ve idari bilimler olmak üzere dört fakülteden toplam 302 akademisyene ölçek uygulanmış ve 174 ölçek değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin toplanmasında Maslach Tükenmişlik Envanteri nin yanı sıra kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre akademik unvan ve mesleğin ekonomik açıdan tatmin etme durumu akademisyenlerin tükenmişliğini etkilememektedir. Öte yandan duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutlarında kıdemi on yıl ve altında olan akademisyenler, kıdemi ile 21 yıl ve üzeri olanlardan daha fazla tükenmişlik duygusu yaşamaktadırlar. Mesleği tercih nedenine göre, mesleği kendi isteğiyle seçenlerin daha az tükenmişlik yaşadıkları bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Tükenmişlik, Maslach Tükenmişlik Envanteri, Akademisyenlerde Tükenmişlik RELATIONSHIP OF SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF ACADEMICIANS WITH THEIR BURNOUT LEVELS Abstract Purpose of this study is to understand whether burnout levels of academicians change or not according to some of their socio-demographic characteristics. For this reason, 302 questionnaires were applied to academicians from the faculties of Agriculture, Engineering, Theology, Economic and Administrative Sciences in Harran University in educational year. 174 of the questionnaires were included in evaluation. In data collection process, personal information form was used in addition to Maslach Burnout Inventory. According to research findings academic title and economic satisfaction from the job don t affect the burnout level. On the other hand in dimensions emotional exhaustion and depersonalization, academicians whose lengths of service are under ten years feel burnout more than academicians whose lengths of service are between 11 to 20 years and 21 and above. And also it was found that academicians who choose their job by their own wishes feel lower burnout. Key Words: Burnout, Maslach Burnout Inventory, Burnout among Academicians

2 Aycan ÇİÇEK SAĞLAM Giriş Günümüzde birçok meslek alanı insanlarla yüz yüze ve yakın iletişim kurmayı gerektirmektedir. İnsan ilişkileri yönü yoğun olan bu tür mesleklerde çalışan kişilerde duygusal tükenmişliğe kadar varan düzeylerde duygusal tepkiler gözlenmektedir. Hizmet sektörü çalışanları, zamanlarının büyük bir bölümünü toplumdaki diğer insanlara hizmet vererek geçirmek durumundadırlar. İşgören ile hizmet verdiği birey arasında oluşan ilişkide, hizmet verilen bireyin psikolojik, sosyal veya fiziksel problemleri dikkate alınmak durumundadır. Bu durum işgörenin sinir, sıkıntı, şaşkınlık, korku ve umutsuzluk gibi duygularla yüklenmesine yol açmaktadır. Bu koşullar altında çalışmaya devam etmek zorunda kalan işgören, kronik stress ve tükenmişlik riskiyle karşı karşıya kalmaktadır (Maslach ve Jackson, 1981). Tükenmişlik, bireyin çalışma ortamına ilişkin olarak hissettiği bir grup olumsuz belirtidir (Yan ve Jian-xin, 2007). Tükenmişlik, bireyin duygusal olarak zarar görmesine ve strese girmesine yol açan, fizyolojik, duygusal ve bilişsel yıpranma belirtileridir (Goddard ve Goddard, 2006). Enerji, güç ya da kaynakların aşırı talepler yoluyla tükenmesi, ilerleyici bir stres süreci, idealizm kaybı vb. şekillerde ifade edilen tükenmişlik, bireyler ve örgütler üzerinde yarattığı olumsuz etkilerinin fark edilmesi ile birlikte önemli bir çalışma alanı haline gelmiştir (Budak ve Sürgevil, 2005). Bugün çalışma yaşamında sıklıkla gözlemleyebileceğimiz bir olgu haline gelen tükenmişlik ilk kez 1970 li yıllarda sosyal bir problem olarak algılanmaya başlanmıştır. Tükenmişliğin mesleki bir tehlike olarak ilk klinik tanımlarından biri, 1974 yılında, Freudenberger tarafından yapılmıştır. Freudenberger (1974) tükenmişliği, başarısız olma, yıpranma, enerji ve güç kaybı veya karşılanamayan istekler sonucu bireyin iç kaynaklarında tükenme durumu şeklinde ifade etmiştir. Daha sonra Maslach, yaptığı çalışmalarla tükenmişlik kavramının çözümlemesini yapmış ve tükenmişliğin en çok kabul gören modeli olan, Maslach Tükenmişlik Ölçeğini (Maslach Burnout Inventory-MBI), Jackson ile birlikte geliştirmiştir. Maslach ve Jackson tükenmişliği duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı duygusu olarak tanımlamaktadırlar (Maslach ve Jackson, 1981; Croom, 2003). Duygusal tükenme; tükenmişliğin bireysel stres boyutunu belirtmekte ve bireyin duygusal ve fiziksel kaynaklarında azalmayı ifade etmektedir. Duyarsızlaşma; tükenmişliğin kişiler arası boyutunu temsil etmekte ve müşterilere yönelik negatif, katı tutumları ve işe karşı tepkisizleşmeyi belirtmektedir. Düşük kişisel başarı duygusu ise kişinin kendisini olumsuz değerlendirme eğiliminde olmasını ifade etmektedir (Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001). Duygusal tükenmişlik, tükenmişliğin en önemli bileşeni olarak görülmektedir. Duygusal tükenme doğrudan aşırı iş yükü ile ilişkilidir. Yani, bir kimseye sayıca olması gerekenden çok fazla iş yüklemek duygusal tükenmişliğin en önemli göstergesidir. Ayrıca, kişiler arası etkileşimin nitelik ve nicelik olarak yetersiz olması da duygusal tükenmişlik düzeyini etkilemektedir. Duyarsızlaşma, genel olarak, 408

3 Akademik Personelin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Tükenmişlik Düzeyleri ile Ilişkisi bürokratik, resmi, katı ve kontrollü bir iş çevresi ile ilişkilendirilmektedir. Kişinin hizmet verdiği gruba, iş arkadaşlarına, astlarına karşı, duygudan yoksun davranmalarını tanımlar. Duyarsızlaşma, çevresini ve işini kontrol edemediğini düşünen bir çalışanın, olumsuz bir durumla karşılaştığında kendisini çaresiz hissetmesi ve bu durumla baş edebilmek için makine gibi davranmaya başlaması şeklinde gözlenmektedir. Kişisel başarı, insanlarla etkileşim halinde çalışan bir kimsenin yeterlilik ve başarıyla üstesinden gelme duygularını tanımlar. Düşük kişisel başarı, çalışanlar takdir edilmediklerini düşündüklerinde ortaya çıkmaktadır (Cordes, Dougherty ve Blum, 1997). Duygusal tükenmişlik, bireyin duygusal kaynaklarının tükenmesi ve enerjisinin azalmasını tanımlamaktadır. Duygusal tükenmişlik yaşayan kimseler, kendilerini işlerine yeterince verememektedirler. Duyarsızlaşma, çalışanın müşterilerine karşı takındığı negatif, gayri ciddi tavır ve duyguları tanımlamaktadır. Kişisel başarı noksanlığı ise kişinin kendini olumsuz değerlendirme eğilimini tanımlamaktadır. İşinde başarısız olduğunu düşünen çalışan doyumsuzluk yaşamakta ve başka faaliyetlere yönelmektedir (Wright ve Bonett, 1997). Tükenmenin nedenleri, insanın beklentileri ile ilişkilendirilmektedir. Tükenmişlik, gerçek dışı beklentilerin ve gerçek ile beklentiler arasındaki uyumsuzluğun fazla olması sonucunda gelişen bir durumdur (Tümkaya, 1996). Bu konuda yapılmış olan araştırmalar, tükenmişliğin kişilerde yorgunluk, uykusuzluk, bazı psikosomatik hastalıklar, işten soğuma, işten ayrılma, evlilik yaşantısında sorunlar, alkol ve sigara kullanımında artış gibi sorunlara yol açtığını göstermektedir (Aytaç, Aytaç, Fırat, Bayram ve Keser, 2001; Barnett, Brennan ve Gareis, 1999; Özer, 1998). Tükenmişlik olgusu, son yıllarda farklı meslek alanlarıyla ilgili olarak yoğun bir şekilde çalışılmaya başlanmıştır. Tükenmişlik özellikle, insanlarla yoğun iletişim ve etkileşim gerektiren eğitim, sağlık ve polislik gibi mesleklerde çalışan bireylerin sıklıkla karşılaştıkları bir risk faktörü olarak ifade edilmektedir (Barnett ve diğer., 1999; Croom, 2003). Eğitim alanında yapılan araştırmalar, akademisyenlerin (Budak ve Sürgevil, 2005; Ergin, 1995; Murat, 2003; Özdemir, Özdemir, Coşkun ve Çınar, 1999) ve öğretmenlerin (Baysal, 1995; Çokluk, 1999; Dolunay, 2001; Sarı, 2004; Özmen, 2001; Tümkaya, 1996; Kırılmaz, Çelen ve Sarp, 2003) tükenmişlik yaşadıklarını, bu tükenmişliğin bazı bağımsız değişkenlere göre farklılaştığını göstermektedir. Öğretmenlerin tükenmişliği ile ilgili olarak yapılan araştırmalar, öğretmenlerin aşırı iş yükü altında olduğunu ve öğretmenlerin üçte birinin stres ve tükenmişlik yaşadığını ve tükenmişliğin, öğretmenlerin fizyolojik ve zihinsel sağlığının büyük oranda zayıflamasına yol açtığını ortaya koymaktadır (Goddard ve Goddard, 1998; Murat, 2003; Cemaloglu ve Kayabaşı, 2007). Fazla iş yükü, iş çevresi üzerindeki kontrol eksikliği, öğretmenler arasındaki grup ilişkisinin bozulması, görev ve ödüllerin dağıtımında adaletsizlik gibi durumlar tükenmişliğe neden olabilmektedir (Croom, 2003). Tükenmişlik hem öğretmenin 409

4 Aycan ÇİÇEK SAĞLAM kendi fizyolojik ve zihinsel sağlığına zarar vermekte hem de onun iş arkadaşlarıyla, okul yöneticileri ile çatışmalar yaşamasına sebep olabilmektedir. Ayrıca, tükenmişlik öğretimin kalitesinin düşmesine, öğrencilerin zihinsel gelişimlerinin olumsuz etkilenmesine neden olmakta ve bu nedenle tüm toplumu olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Yan ve Jian-xin, 2007). Tükenmişlik, işe katılım ve iş doyumunun düşmesi, işten ayrılmaların artması, performansın düşmesi, grup bağlılığının azalması, fiziksel ve duygusal semptomların artması, sağlık harcamalarının artması, aile hayatının çökmesi şeklinde son derece önemli değişikliklere neden olabilmektedir (Golembievwski, Boudreau, Sun ve Luo, 1998). Akademisyenlik de insanlarla yüz yüze iletişim ve etkileşimin yoğun olduğu mesleklerden biridir. Melendez ve Guzman (1983) akademisyenlerin gerek öğrencilerle yoğun iletişimlerinin bir sonucu olarak, gerekse yayın yapma ve başarılı olma konusundaki yoğun baskılar ve engellenmelere bağlı olarak tükenmişlik olgusuyla yüz yüze bir meslek grubu olduğunu vurgulamaktadır (Ergin, 1995). Bugün Türkiye de, kariyer elde etmenin en önemli aşamalarından biri olarak niteleyebileceğimiz yükseköğrenim, bireylerin yaşamlarının geriye kalan kısmı üzerindeki etkileri nedeniyle eğitsel kalitenin çok önemli olduğu bir aşamadır. Bu nedenle, akademik personelin etkinliği ve verimliliğini etkileyebilecek her türlü faktörün üzerinde durulması, eğitsel kalitenin sürdürülebilmesi için çok önemlidir. Bu bağlamda, bireylerin performansını düşüren bir faktör olarak nitelendirilen tükenmişlik sendromu ve olası etkilerinin araştırılması ve bu durumla ilgili önlemlerin alınarak daha etkin bir stratejinin geliştirilmesi stratejik insan kaynakları yönetimi açısından gereklidir. Çünkü tükenmişlik yaşandıktan sonra yol açtığı olumsuz etkilerin giderilmesi, ortaya çıkmadan önce önlenmesinden daha güç ve pahalı olmaktadır (Akgemci, Öğüt ve Demirsel, 2007). Akademik personelin yaşadığı düşünülen mesleki ilgide azalma, mesleki saygınlığın yitirildiği düşüncesi, artan iş yükü, kadro tıkanıklıkları, yetersiz ücret (Gillespie, Walsh, Winefield, Dua ve Stough, 2001) gibi faktörler de akademisyenlerde tükenmişliğin dikkate alınması gereken bir sorun haline geldiği düşüncesini güçlendirmektedir. Türkiye de fiziki çalışma koşullarının yetersizliği, ağır ders yükleri, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel çalışmalara katılımı teşvik edecek yeterli parasal kaynağın ve düzenlemenin olmaması, grup halinde çalışma anlayışının yerleşmemesi, kişisel yeterliklerin sürekli sorgulanması, atanma ve yükselme ölçütlerinin sürekli değiştirilmesi, akademik unvanların dağıtımındaki adaletsizlik ve bu süreç de cinsiyet, düşünce birlikteliği gibi farklı ölçütlerin dikkate alınması gibi durumlar, akademisyenlerde tükenmişlik duygusunun giderek arttığını düşündürmektedir (Aytaç ve diğer., 2001). Ülkenin toplumsal değişiminin hızına, niteliğine etki eden kurumların başında üniversiteler gelmektedir. Üniversiteler özetle, bilimsel araştırmalar yapmak, insanlığın ve ülkenin sorunlarına çözüm yolları üretmek, ülkenin gereksinim duyduğu 410

5 Akademik Personelin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Tükenmişlik Düzeyleri ile Ilişkisi insan gücünü yetiştirmek gibi önemli roller üstlenen eğitim kurumlarıdır. Yükseköğretim kurumlarının bu görevlerini başarıyla gerçekleştirebilmesi işini severek yapan akademik kadro ile mümkün olabilir. Bu nedenle, birey ve örgüt açısından olumsuz sonuçlar yaratan tükenmişlik duygusunun yoğun yaşandığı bir çalışma ortamında örgütsel amaçlara beklenen düzeyde ulaşılamayacağı ve sonuçta uzun vadede toplumun bundan zarar göreceği de açıktır. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda kısaca, ruhsal ve fiziksel açıdan enerjinin tükenişi olarak adlandırılan, Aytac ve diğerleri (2001) tarafından akademik personel tarafından bir kariyer engeli olarak değerlendirilen ve Türkiye de akademik personelle ilgili olarak yapılan çalışmaların çok sınırlı kaldığı bir konu olarak, akademisyenlerde tükenmişlik konusunun incelenmesi önemli görülmektedir. Çalışmanın Amacı Bu çalışmanın amacı, genel olarak akademik personelin tükenmişlik düzeylerinin akademik unvan, hizmet yılı, mesleğin ekonomik açıdan tatmin etme durumu ile mesleği seçme sebebi gibi değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını saptamaktır. Yöntem Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu öğretim yılında Harran Üniversitesi ne bağlı Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları oluşturmaktadır. Akademik personelin tükenmişlik düzeyleri konulu bu çalışmanın ilk basamağı sayılabilecek araştırma öğretim yılı için Fen ve Edebiyat fakültesinde yapılmış ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda araştırmanın diğer fakültelerde görev yapan akademik personeli de içerecek şekilde genişletilmesine karar verilmiştir. Tıp fakültesi ile Veterinerlik fakültesi akademik personeli katılım göstermediği için araştırma diğer fakülteler düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada akademik personelin sayısının sınırlılığı nedeniyle örneklem alma yoluna gidilmemiş dört fakültede görevli toplam 302 akademisyene ölçek uygulanmış ve geri dönüşü sağlanan 174 (% 57.61) ölçek değerlendirilmiştir. Verilerin Toplanması ve Analizi Araştırmanın verilerinin toplanmasında Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen Maslach Tükenmişlik Envanteri (MBI) nin yanı sıra kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Envanterde tükenmişlik üç boyutta değerlendirilmektedir. Ölçekte, duygusal tükenme (Emotional Exhaustion) 9, duyarsızlaşma (Depersonalization) 5, düşük kişisel başarı (Low Personal Accomplishment) 8 olmak üzere toplam

6 Aycan ÇİÇEK SAĞLAM madde bulunmaktadır (Cordes ve diğer., 1997). Maslach Tükenmişlik Envanteri, Ergin (1992) tarafından Türkçe ye uyarlanmış ve envanterde bazı değişiklikler yapılmıştır. Orijinal ölçekte cevap seçenekleri 7 basamaklıdır. Bunun Türk kültürüne uygun olmadığı görülmüş ve Ergin tarafından cevap seçenekleri 5 basamaklı olarak düzenlenmiştir. Maddelerin puanlanması şu şekildedir: (0) Hiçbir zaman, (1) Çok nadir, (2) Bazen, (3) Çoğu zaman, (4) Her zaman. Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma için puanlama yukarıdaki sıralamaya göre yapılırken, kişisel başarı için tersi biçiminde puanlanmaktadır (hiçbir zaman-4, her zaman-0). Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutlarından alınan yüksek puanlar ve kişisel başarı boyutundan elde edilen düşük puanlar tükenmişliğin yüksek olduğunu göstermektedir. (Cordes ve diğer., 1997). Her bir alt boyut için Likert tipi derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Davranışı kullanma sıklığı ve tükenmişlik derecesi puanlarının yorumlanışı ile bilgiler aşağıda verilmiştir. Kullanma Sıklığı Tükenmişlik Düzeyi 0 Hiçbir zaman Çok nadiren Bazen Çoğu zaman Her zaman Budak ve Sürgevil (2005), akademisyenlerdeki tükenmişlik üzerine yaptıkları araştırmalarında Maslach Tükenmişlik Envanterinin, alt ölçeklerinin güvenirlik analizlerini yapmışlardır. Buna göre, tükenmişlik alt ölçeklerinin iç tutarlılık katsayıları duygusal tükenme için.82, duyarsızlaşma için.64 ve kişisel başarı için.77 şeklindedir. Bu araştırmada da Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Yüksek Okulun da görev yapan toplam 55 öğretim elemanına ölçek uygulanmış ve tüm ölçekler değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre duygusal tükenme alt ölçeğinin iç tutarlılığını gösteren Alpha katsayısı.87, duyarsızlaşma.78 ve kişisel başarı.87 dir. Veriler, SPSS paket programı ile çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, frekans ve yüzde gibi betimsel istatistikler ile tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. ANOVA sonucunun anlamlı çıkması durumunda, farkın kaynağını bulmak amacıyla grupların ortalama puanları arasında LSD çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Karşılaştırmalarda anlamlılık düzeyi.05 alınmıştır. 412

7 Akademik Personelin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Tükenmişlik Düzeyleri ile Ilişkisi Bulgular Araştırmaya katılan akademik personelin unvan, hizmet yılı, mesleğin ekonomik açıdan tatmin etme durumu ile mesleği seçme sebebi gibi değişkenlerle ilgili bilgiler Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1: Akademik Personele İlişkin Kişisel Bilgiler Bağımsız Değişken n % Akademik Ünvan Profesör Doçent Yardımcı Doçent Araştırma Görevlisi Okutman Hizmet Yılı 10 yıl ve altı Mesleğin Ekonomik Durumu yıl arası yıl ve üstü Tamamen tatmin ediyor - - Çok iyi Orta Az Hiç tatmin etmiyor Meslek Seçimi Kendi isteğiyle Aile ya da çevre yönlendirmesiyle Tesadüfen Akademik personelde, akademik unvan açısından yardımcı doçentler (% 44.3) ile araştırma görevlilerinin (%28.7) çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Çalışma yılı açısından en büyük kümeyi, kıdemi yıl olanlar (% 55.7) oluşturmaktadır. Akademisyenlik mesleğinin ekonomik bakımdan kişiyi tatmin etme durumuna bakıldığında katılımcıların büyük çoğunluğunun (%62.1) orta ve az (%24.1) düzeyde tatmin edici bulduğu görülmektedir. Mesleği seçme nedenine göre bakıldığında katılımcıların büyük çoğunluğunun (%81.6) kendi isteğiyle bu mesleği seçtiği dikkat çekmektedir (Tablo 1). 413

8 Aycan ÇİÇEK SAĞLAM Akademik unvan, meslekte çalışma yılı, mesleğin ekonomik olarak tatmin etme durumu ve mesleği tercih nedenine göre akademik personel görüşlerinin, tükenmişliğin alt boyutları olan duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı puan ortalamalarının farklılaşıp farklılaşmadığına ANOVA testi ile bakılmıştır. Tablo 2: ANOVA Sonuçları: Duygusal Tükenme Boyutunda Akademik Unvan, Hizmet Yılı, Mesleğin Ekonomik Durumu ve Mesleği Tercih Nedeni Değişkenlerine Göre Akademisyenlerin Tükenmişliği Akademik Unvan n X Sd F p LSD 1- Profesör Doçent Yard.Doçent Arşt. Görevlisi Okutman Toplam Hizmet Yılı 1-10 yıl ve altı * yıl arası yıl ve üstü Toplam Mesleğin Ekonomik Durumu 1- Tamamen Tatmin ediyor 2- Çok iyi Orta Az Hiç tatmin etmiyor Toplam Mesleği Tercih Nedeni 1- Kendi isteğiyle * 2- Aile ya da çevre yönlendirmesiyle Tesadüfen Toplam *p< 0.05 Duygusal tükenme boyutunda, araştırmaya katılan akademik personelin, akademik unvan [F= 0.78, p>.05] ile mesleğin ekonomik açıdan tatmin etme durumuna [F= 0.17, p>.05] göre farklılaşmadığı görülmüştür. Bununla birlikte aritmetik ortalamalara bakıldığında en düşük duygusal tükenmişliğin profesörlerde (X = 1.87), en yüksek duygusal tükenmişliğin ise araştırma görevlilerinde (X = 2.28) olduğu görülmektedir. Genel olarak bakıldığında, duygusal tükenme boyutunda

9 Akademik Personelin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Tükenmişlik Düzeyleri ile Ilişkisi akademisyenlerin, orta (X = 2.13) düzeyde bir tükenmişlik yaşandığı söylenebilir. Duygusal tükenme boyutunda, araştırmaya katılanlar, meslekte çalışma yılına [F= 5.34, p<.05] ve mesleği tercih nedenine [F = 7.04, p<.05] göre farklılaşmaktadırlar. Bu farklılaşmaya göre, mesleki kıdemi on yıl ve altında olan akademisyenlerin (X = 2.38), kıdemi arası olanlar (X = 2.15) ile kıdemi yirmi bir yıl üzerinde olanlardan (X = 1.93) daha fazla tükenmişlik yaşadığı görülmektedir. Mesleği kendi isteğiyle seçenlerin (X = 2.13) duygusal tükenme düzeylerinin, mesleği ailelerinin ya da çevrenin yönlendirmesiyle (X = 2.58) ve tesadüfen (X= 2.52) seçenlerin duygusal tükenme düzeyinden daha düşük olduğu görülmektedir (Tablo 2). Tablo 3: ANOVA Sonuçları: Duyarsızlaşma Boyutunda Akademik Unvan, Hizmet Yılı, Mesleğin Ekonomik Durumu ve Mesleği Tercih Nedeni Değişkenlerine Göre Akademisyenlerin Tükenmişliği Akademik Unvan n X Sd F p LSD 1- Profesör Doçent Yardımcı Doçent Araştırma Görevlisi Okutman Toplam Hizmet Yılı 1-10 yıl ve altı yıl arası * yıl ve üstü Toplam Mesleğin EkonomikDurumu 1- Tamamen Tatmin ediyor Çok iyi Orta Az Hiç tatmin etmiyor Toplam Mesleği Tercih Nedeni 1- Kendi isteğiyle * Aile ya da çevre yönlendirmesiyle 3- Tesadüfen Toplam *p< 0.05 Tablo 3 incelendiğinde, duyarsızlaşma boyutunda, akademik personel görüşlerinin, akademik unvan [F = 0.36, p>.05] ve mesleğin ekonomik açıdan tatmin 415

10 Aycan ÇİÇEK SAĞLAM etme durumu [F= 0.61, p>.05] değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmektedir. Grupların görüşleri arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamakla birlikte, duyarsızlaşma boyutunda da en düşük tükenmişlik profesörlerde (X= 1.52), en yüksek ise yine araştırma görevlilerindedir (X= 1.70). Toplamda ise duyarsızlaşma boyutunda orta düzeyde (X= 1.62) bir tükenmişlik görülmektedir. Araştırmaya katılanların, meslekte çalışma yılına [F = 5.25, p<.05] ve mesleği tercih nedenine [F = 10.60, p<.05] göre farklılaştığı görülmektedir. Bu farklılaşmaya göre, mesleki kıdemi on yıldan az olanlar (X= 1.83) mesleki kıdemi olanlar (X= 1.56) ile 21 yıl ve üzeri (X= 1.41) olanlardan daha fazla tükenmişlik yaşamaktadırlar. Mesleği kendi isteğiyle tercih edenlerin (X= 1.54) duyarsızlaşma düzeyleri ise mesleği aile ya da çevrenin yönlendirmesiyle (X= 1.97) ya da tesadüfen (X= 2.11) tercih edenlere göre daha düşük bulunmuştur. Tablo 4: ANOVA Sonuçları: Kişisel Başarı Boyutunda Akademik Unvan, Hizmet Yılı, Mesleğin Ekonomik Durumu ve Mesleği Tercih Nedeni Değişkenlerine Göre Akademisyenlerin Tükenmişliği Akademik Unvan N X Sd F p LSD 1- Profesör Doçent Yardımcı Doçent Araştırma Görevlisi Okutman Toplam Hizmet Yılı 1-10 yıl ve altı yıl arası * yıl ve üstü Toplam Mesleğin Ekonomik Durumu 1- Tamamen Tatmin ediyor Çok iyi Orta Az Hiç tatmin etmiyor Toplam Mesleği Tercih Nedeni 1- Kendi isteğiyle Aile ya da çevre yönlendirmesiyle 3- Tesadüfen Toplam *p<

11 Akademik Personelin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Tükenmişlik Düzeyleri ile Ilişkisi Akademik unvan [F = 1.25, p>.05], mesleğin ekonomik olarak tatmin etme durumu [F= 0.79, p>.05] ve mesleği tercih nedeni [F= 0.84, p>.05] değişkenlerine göre katılımcıların, kişisel başarı boyutunda farklılaşmadığı görülmektedir. Ancak, araştırmaya katılan akademisyenlerin, meslekte çalışma yılına [F = 19.22, p<.05] göre kişisel başarı boyutunda anlamlı olarak farklılaştığı görülmektedir. Bu farklılaşmada, kıdemi 21 yıl ve üzeri olanların (X= 3.18) kişisel başarı puan ortalamasının, kıdemi on yıl ve altında olanların (X= 3.89) ve kıdemi yıl olanların (X= 3.90) kişisel başarı puan ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır. Bu demektir ki, meslekte çalışma yılı daha fazla olan akademisyenler kişisel başarı boyutunda daha yüksek bir tükenmişlik yaşamaktadırlar (Tablo 4). Tartışma Araştırma bulguları incelendiğinde genel olarak, araştırmaya katılan çalışma grubunun tükenmişlik düzeyinin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı olmak üzere her üç boyutta da orta seviyede olduğu görülmüştür. Akademik unvana göre yapılan karşılaştırma sonucunda duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı boyutlarında, profesör, doçent, yardımcı doçent, araştırma görevlisi ve okutmanların tükenmişlik düzeyleri istatistiksel düzeyde anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Anlamlı bir farklılık bulunmamış olmakla birlikte aritmetik ortalamalara bakıldığında araştırma görevlilerinin diğer gruplara nazaran daha yüksek bir tükenmişlik yaşadıkları görülmüştür. Aktuğ, Susur, Keskin, Balcı ve Seber (2006) ile Akgemci ve diğerleri (2007) akademisyenlerin tükenmişliği ile ilgili araştırmasında tükenmişlik düzeyi daha yüksek olan grubun araştırma görevlileri olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Budak ve Sürgevil (2005), araştırmalarında akademik unvan değişkeninin tükenmişliğin tüm boyutlarında farklılaştığını bulmuşlardır. Özellikle doktorasını tamamlamış ancak henüz kadro alamamış olan araştırma görevlilerinin en yüksek duygusal tükenme düzeyine sahip olduğu, profesör ve doçentlerin ise tükenmişlik belirtilerine en az rastlanır grup olduğu sonucuna varılmıştır. Meslekteki hizmet yılına göre bakıldığında duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı boyutlarında akademisyenlerin tükenmişlik düzeylerinin anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucuna varılmıştır. Bu farklılaşmaya göre, hem duygusal tükenme hem de duyarsızlaşma boyutlarında, mesleki kıdemi on yıl ve altında olan akademisyenler, mesleki kıdemi yıl arasında olanlar ile 21 yıl ve üzerinde olanlara göre daha fazla tükenmişlik yaşamaktadırlar. Yani, genç akademisyenler bu iki boyutta daha fazla tükenmişlik yaşamaktadır. Kişisel başarı boyutunda ise mesleki kıdemi 21 ve üzeri olan grup, diğer iki gruptan daha fazla tükenmişlik yaşamaktadır. Aktuğ ve diğerleri (2006) de tıp fakültesi akademik personeli üzerinde yaptıkları araştırmalarında, mesleki kıdemi on yıl ve altında olanların tükenmişlik düzeyini her 417

12 Aycan ÇİÇEK SAĞLAM üç boyutta da daha fazla bulmuştur. Sarı (2004) ise araştırmasında duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutlarında mesleki deneyimi fazla olanların az olanlara göre daha fazla tükenmişlik yaşardıkları sonucuna varmıştır. Ancak, kişisel başarı boyutunda mesleki kıdemi fazla olanların tükenmişliğinin daha düşük düzeyde olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Özdemir ve diğerleri (1999), Kırılmaz ve diğerleri (2003) ise araştırmalarında mesleki kıdemin, tükenmişlik düzeyini etkilemediği sonucunu elde etmişlerdir. Mesleğin ekonomik olarak tatmin etme değişkenine göre akademisyenlerin, tükenmişliğin her üç boyutunda da farklılaşmadığı görülmüştür. Akgemci ve diğerleri (2007) araştırmalarında, tükenmişlik düzeyi daha yüksek olan grubun, ekonomik olarak tatmin olmayanlar olduğunu belirtmektedirler. Murat da (2003) araştırmasında öğretim elemanlarını en çok rahatsız eden durumlardan birinin de ekonomik sorunlar olduğunu belirtmektedir. Mesleği tercih nedenine göre bakıldığında, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutlarında, mesleği kendi isteğiyle seçenlerin tükenmişlik düzeyinin, mesleği aile ve çevre yönlendirmesi ya da tesadüfen seçenlere göre daha düşük olduğu görülmüştür. Ancak, kişisel başarı boyutunda grupların farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sonuç, Kırılmaz ve diğerleri (2003) ile Aktug ve diğerleri (2006) tarafından yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlarla uyumludur. Sonuç olarak, bu ve yukarıda adı geçen araştırma sonuçları akademik personelin tükenmişlik yaşadığını, tükenmişliğin bazı sosyo-demografik değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılaştığını göstermektedir. Hiç şüphe yok ki, akademik personelin gösterdiği performans yükseköğretimin kalitesini belirleyen önemli bir husustur. Yükseköğretimin kalitesinin iyi olması nitelikli insan gücü yetiştirebilmek açısından önemlidir. Tükenmişlik, akademik personelin performansının düşmesine neden olabilen bir durumdur. Bu nedenle, hem bireylerin hem de kurumların zarar görmemeleri için bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Özellikle genç çalışanlar da tükenmişliğin daha yüksek bulunmasından yola çıkarak öncelikle göreve yeni başlayanlar başta olmak üzere, tüm çalışanlar tükenmişlik, oluşumu, ilerlemesi, sebepleri, kişi, kurum ve toplum üzerindeki etkileri gibi konularda bilgilendirilebilir. Ayrıca, üniversiteler eğitimin niteliğinin düşmemesi açısından bu tür yıkıcı faktörlerle baş etmek durumunda olduklarından konuyla ilgili daha kapsamlı araştırmaların yapılmasına maddi ve manevi destek sağlayarak, elde edecekleri araştırma sonuçlarına dayanarak kurum düzeyinde önlemler alabilirler. 418

13 Akademik Personelin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Tükenmişlik Düzeyleri ile Ilişkisi Kaynakça Akgemci, T, Öğüt, A. ve Demirsel, T. (2007). Akademik Personelin Mesleki Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Selçuk Üniversitesi IIBF Örneği. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı Mayıs, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yay., s Aktuğ, İ.Y., Susur, A., Keskin, S., Balcı, Y. ve Seber, G. (2006). Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çalışan Hekimlerde Tükenmişlik Düzeyleri. Osmangazi Tıp Dergisi. 28 (2), Aytac, M., Aytac, S., Fırat, Z., Bayram, N. ve Keser, A. (2001). Akademisyenlerin Çalışma Yaşamı ve Kariyer Sorunları. Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu İşletme Müdürlüğü, Proje no: 99/29. Barnett, R. C., Brennan, R. T., ve Gareis, K. C. (1999). A Closer Look at The Measurement of Burnout. Journal of Applied Biobehavioral Research, 4 (2), Baysal, A. (1995). Lise ve Dengi Okul Öğretmenlerinde Mesleki Tükenmişliğe Etki Eden Faktörler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Budak, G. ve Sürgevil, O. (2005). Tükenmişlik Ve Tükenmişliği Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Analizine İlişkin Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama. D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 20 (2), Cemaloglu, N. ve Kayabaşı, Y. (2007). Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyi İle Sınıf Yönetiminde Kullandıkları Disiplin Modelleri Arasındaki İlişki. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (2), Cordes, C.L., Dougherty, T.W. ve Blum, M. (1997). Patterns of Burnout Among Managers and Professionals: A Comparasion of Models. Journal of Organizational Behavior, 18 (6), Croom, D.B. (2003). Teacher Burnout in Agricultural Education. Journal of Agricultural Education. 44 (2). Çokluk, Ö. (1999). Zihinsel ve İşitme Engelliler Okulunda Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerde Tükenmişliğin Kestirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dolunay, A.B. (2001). Keçiören İlçesi Genel Liseler ve Teknik-Ticaret-Meslek Liselerinde Görevli Öğretmenlerde Tükenmişlik Durumu Araştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ergin, C. (1995). Akademisyenlerde Tükenmişlik ve Çeşitli Stres Kaynaklarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12 (1 2), Ergin, C. (1992). Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Envanterinin Uygulanması. 7. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları El Kitabı. Ankara: Psikologlar Derneği Yayınları, s Gillespie, N.A., Walsh, M., Winefield, A.H., Dua, J. ve Stough, C. (2001). Occupational Stres in Universities: Staff Perceptions of The Causes, Conseguences and Moderators of Stres. Work and Stres, 15 (1),

14 Aycan ÇİÇEK SAĞLAM Goddard, R. ve Goddard, M. (2006). Beginning Teacher Burnout in Queensland Schools: Associations With Serious Intentions to Leave. The Australian Educational Researcher, 33 (2), Golembiewski, R. T., Boudreau, R. A., Sun, B-C. ve Luo, H. (1998). Estimates of Burnout in Public Agencies: Worldwide, How Many Employees Have Which Degrees of Burnout and With What Consequences?. Public Administration Review, 58 (1), Kırılmaz, A.Y., Çelen, U. ve Sarp, N. (2003). İlköğretimde Çalışan Bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu Araştırması. İlköğretim Online, 2 (1), 2-9. Maslach, C. ve Jackson, S. E. (1981). The measurement of Experienced Burnout. Journal of Occupational Behavior, (2), Maslach, C., W.B.Schaufeli. ve M. P. Leiter. (2001). Job Burnout. Annual Review of Psychology, 52, Murat, M. (2003). Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenmişlik. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 19 (2), Özdemir, K., Özdemir, H.D., Coşkun, A. ve Çınar, Z. (1999). Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Elemanlarında Mesleki Tükenmişlik Ölçeğinin Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2 (2), ). Özer, R. (1998). Rehber Öğretmenlerde Tükenmişlik Düzeyi, Nedenleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: K.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özmen, H. (2001). Görme Engelliler Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sarı, H. (2004). An Analysis of Burnout and Job satisfaction Among Turkish Special School Headteachers and Teachers, and the Factors Effecting Their Burnout and Job Satisfaction. Educational Studies, 30 (3), Tümkaya, S. (1996). Öğretmenlerdeki Tükenmişlik, Görülen Psikolojik Belirtiler ve Başa Çıkma Davranışları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yan, Z. ve Jian-xin, W. (2007). The Burnout Phenomenon of Teachers Under Various Conflicts. US-China education Review, 4 (1), Wright, T. A. ve Bonett, D.G. (1997). The Contribution of Burnout to Work Performance. Journal of Organizational Behavior, 18 (5),

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

NORMAL ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN ANAOKULU ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK Doç Dr. Belma TUĞRUL * Uzm. Psikolog Eylem ÇELİK **

NORMAL ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN ANAOKULU ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK Doç Dr. Belma TUĞRUL * Uzm. Psikolog Eylem ÇELİK ** Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2002(2) Sayı:12 1 NORMAL ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN ANAOKULU ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK Doç Dr. Belma TUĞRUL * Uzm. Psikolog Eylem ÇELİK ** ÖZET Bu çalışma

Detaylı

Tükenmişlik (Burnout) Kavramı, Nedenleri ve Sonuçları

Tükenmişlik (Burnout) Kavramı, Nedenleri ve Sonuçları Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İDARİ PERSONELİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN

Detaylı

TÜKENMİŞLİK VE TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİN ANALİZİNE İLİŞKİN AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

TÜKENMİŞLİK VE TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİN ANALİZİNE İLİŞKİN AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA D.E.Ü.İİ.B.F. Dergisi Cilt: 20, Sayı:2, Yıl: 2005, ss:95-108 TÜKENMİŞLİK VE TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİN ANALİZİNE İLİŞKİN AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Gülay BUDAK * Olca SÜRGEVİL

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Selahattin AVŞAROĞLU * M. Engin DENİZ ** Ali KAHRAMAN *** ÖZET Bu araştırma, teknik öğretmenlerin yaşam doyumu,

Detaylı

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Selahattin AVŞAROĞLU * M. Engin DENİZ ** Ali KAHRAMAN *** ÖZET Bu araştırma, teknik öğretmenlerin yaşam doyumu,

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yı : 2004, Sayı 20, Sayfa: 125-148

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yı : 2004, Sayı 20, Sayfa: 125-148 DÜZEYLERİ * Özlem KORKMAZ ** M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yı : 2004, Sayı 20, Sayfa: 125-148 MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK ÖZET Bu araştırma, müzik öğretmenlerinin

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

MESLEKİ TÜKENMİŞLİKTE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ: KAMU DA BİR ARAŞTIRMA

MESLEKİ TÜKENMİŞLİKTE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ: KAMU DA BİR ARAŞTIRMA MESLEKİ TÜKENMİŞLİKTE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ: KAMU DA BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. H. Nejat BASIM Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü nbasim@kho.edu.tr Harun ŞEŞEN Kara Harp Okulu

Detaylı

Eğitim Müfettiş Yardımcılarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Eğitim Müfettiş Yardımcılarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Eğitim Müfettiş Yardımcılarının Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi M. Cevat Yıldırım 1, Abdurrahman Ekinci 2 Özet Bu araştırmanın amacı, eğitim müfettiş yardımcılarının

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 15 Bahar 2008 s:103 116 MÜZİK ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sena Gürşen OTACIOĞLU Özet Günümüzde farklı kültürlerde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ Kriz Dergisi 5 (2): 71-77 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ Işık SAYIL* Seda HARAN" Şenay ÖLMEZ"* Halise Devrimci ÖZGÜVEN"" ÖZET Tükenmişlik insanlarla

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ *

ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ * Aydemir, H., Diken, İ., K., Yikmiş, A., Aksoy, V., Özokçu, O. (2014). Özel eğitim alaninda çalişan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ve yaşam doyumlarinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

BİR GRUP OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİNDE TÜKENMİŞLİK DURUMUNUN İNCELENMESİ AN ANALYSIS OF BURNOUT AT A GROUP OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHERS

BİR GRUP OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİNDE TÜKENMİŞLİK DURUMUNUN İNCELENMESİ AN ANALYSIS OF BURNOUT AT A GROUP OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHERS Ekim 2008 Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 431-438 BİR GRUP OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİNDE TÜKENMİŞLİK DURUMUNUN İNCELENMESİ Ümit DENİZ KAN G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği,

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Analysis of Occupational Burnout Status of Social Studies Teachers Considering Several Variables Kubilay

Detaylı

Şanlıurfa İlindeki Kamu Kurumu Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama

Şanlıurfa İlindeki Kamu Kurumu Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama Şanlıurfa İlindeki Kamu Kurumu Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama Doç. Dr. Ferit KÜÇÜK Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi feritk@harran.edu.tr

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

POLİSLERDE TÜKENMİŞLİK VE GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BELİRTİLER

POLİSLERDE TÜKENMİŞLİK VE GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BELİRTİLER POLİSLERDE TÜKENMİŞLİK VE GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BELİRTİLER Yrd.Doç.Dr Bülent GÜNDÜZ Mersin Üniversitesi Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Dan. ve Rehb. A.B.D. bgunduz27@yahoo.com Yrd.Doç.Dr Zülal

Detaylı

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

İlköğretim de Çalışan bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu Araştırması. A Study on Teacher Burnout with a Group of Primary School Teachers

İlköğretim de Çalışan bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu Araştırması. A Study on Teacher Burnout with a Group of Primary School Teachers İlköğretim de Çalışan bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu Araştırması A Study on Teacher Burnout with a Group of Primary School Teachers ÖZET Yard. Doç. Dr. Ayşe YILDIZ KIRILMAZ Araş. Gör. Ümit ÇELEN

Detaylı

TÜKENMİŞLİK SENDROMU: AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

TÜKENMİŞLİK SENDROMU: AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA TÜKENMİŞLİK SENDROMU: AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Ahmet CAN Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, ahmet.can@klu.edu.tr Ramazan TİYEK Yrd. Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi,

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Özel Eğitim Okullarında Çalışan Eğitimcilerin Öz-Yeterlik Algılarının ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

Özel Eğitim Okullarında Çalışan Eğitimcilerin Öz-Yeterlik Algılarının ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 29 (Ocak 2011/I), ss. 1-14 Özel Eğitim Okullarında Çalışan Eğitimcilerin Öz-Yeterlik Algılarının ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Şükriye Karahan*,

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI Mesleki Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin E- Öğrenme Ortamları ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırmalı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 23 AYSEL OREL ZAHİDE ZEREY GÖKHAN TÖRET Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 () 2333 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2010 Sayı 24 İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL

Detaylı

TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Elif ÜSTÜN, Semra ERKAN, Berrin AKMAN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi GİRİŞ Öğretmenlik

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

ATLETİZM ANTRENÖRLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ATLETİZM ANTRENÖRLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 34 ATLETİZM ANTRENÖRLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ * Mehmet TATLICI ** Hüseyin KIRIMOĞLU ÖZET Bu araştırma, atletizm antrenörlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenlere

Detaylı

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DURUMU

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DURUMU ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 1 Article Number: A0049 NATURAL AND APPLIED SCIENCES STATISTICS Received: July 2007 Accepted: December 2007 2008 www.newwsa.com

Detaylı

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 231-247

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 231-247 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 231-247 Okullarda Öğretmenlere Yönelik Yönetimi Uygulamaları ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Serkan ÇORBACI *

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ Egemen Ünal*, Reşat Aydın*, Gülnur Tekgöl Uzuner**, Oğuz Osman Erdinç**, Selma Metintaş* *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4 Önsöz Yerinde Masaj hizmetleri ile Türkiye deki iş hayatı kalitesini yükseltmek üzere çıktığımız yolda, bugüne kadarki tüm pazarlama faaliyetlerimizde Yerinde Masaj ın kurumlar tarafından çalışanlarına

Detaylı

Volume: 13 Issue: 2 Year: 2016

Volume: 13 Issue: 2 Year: 2016 Volume: 13 Issue: 2 Year: 2016 Public employees job satisfaction, life satisfaction and burnout levels assessment by some sociademographic factors Kamu çalışanlarının iş doyumu, yaşam doyumu ve tükenmişlik

Detaylı

BURNOUT IN PRIMARY AND HIGH SCHOOL ADMINISTRATORS (A CASE STUDY IN KÜTAHYA)

BURNOUT IN PRIMARY AND HIGH SCHOOL ADMINISTRATORS (A CASE STUDY IN KÜTAHYA) İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNDE TÜKENMİŞLİK (KÜTAHYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) Kemal POYRAZ Yrd. Doç. Dr. Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Hürmüs SÜRÜCÜOĞLU

Detaylı

Nesrin Dağdelen*, Fadime Akman*, Hülya Ellidokuz**, Münir Kınay*

Nesrin Dağdelen*, Fadime Akman*, Hülya Ellidokuz**, Münir Kınay* Nesrin Dağdelen*, Fadime Akman*, Hülya Ellidokuz**, Münir Kınay* *Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD **Dokuz Eylül Üniversitesi, Muzaffer Kayhan Onkoloji Enstitüsü, Prevantif Onkoloji AD

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Serkan ÖZDEMİR 1, Emine UTKUN 2, Erkan YEŞİL 3 ÖZET Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ISN: 1303-0310

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ISN: 1303-0310 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; 2015; (30): 102-131 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ISN: 1303-0310 Gönderim Tarihi:09.09.2015 Kabul Tarihi:27.10.2015 Öğretmenlerin Mesleki

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma

Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma ARAŞTIRMA YAZISI Sağlık Yönetimi Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 1 Ocak 2012 Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma

Detaylı

İki Farklı Kurumda Çalışan Bireylerde Tükenmişlik ve İş Doyumunun Belirlenmesi: Kars İli Örneği

İki Farklı Kurumda Çalışan Bireylerde Tükenmişlik ve İş Doyumunun Belirlenmesi: Kars İli Örneği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2016;8(4): 244-255 Orijinal Makale Çığşar ve ark. İki Farklı Kurumda Çalışan Bireylerde Tükenmişlik ve İş Doyumunun Belirlenmesi: Kars İli Örneği A Research

Detaylı

Polislerde Tükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Ampirik Çalışma

Polislerde Tükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Ampirik Çalışma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, Bahar: 137-147, 2010. Prof. Dr. Hasan Işın Dener Özel Sayısı Copyright 2010 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2010) Polislerde

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

Doç. Dr. Derya İREN AKBIYIK

Doç. Dr. Derya İREN AKBIYIK Doç. Dr. Derya İREN AKBIYIK Aile Hekimliği Uzmanı Sosyal Psikiyatri Bilim Doktoru Psikoterapist 8 Ekim 2016 Ankara Aile Hekimliği Günleri Hastalarda ve diğer çalışanlarda tükenmişlik bulgularını erken

Detaylı

DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: DİYALİZ VE YATAN HASTA SERVİSLERİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI

DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: DİYALİZ VE YATAN HASTA SERVİSLERİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: DİYALİZ VE YATAN HASTA SERVİSLERİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI Neşe Bayraktar Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi SUNUM PLANI

Detaylı

The Study of Teachers Self-Efficacy, Job Satisfaction, Life Satisfaction and Burnout

The Study of Teachers Self-Efficacy, Job Satisfaction, Life Satisfaction and Burnout Elementary Education Online, 10(1), 91-108, 2011. İlköğretim Online, 10(1), 91-108, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Study of Teachers Self-Efficacy, Job Satisfaction, Life Satisfaction

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ *

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim ergisi 465-484 ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK ÜZEYLERİNİN FARKLI EĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ * Necati CEMALOĞLU Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ EXAMINATION OF BURNOUT LEVEL OF VOCATIONAL MEDICAL HIGH SCHOOL TEACHERS

SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ EXAMINATION OF BURNOUT LEVEL OF VOCATIONAL MEDICAL HIGH SCHOOL TEACHERS Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Ağustos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SAĞLIK MESLEK

Detaylı

Muhasebe çalışanlarının mesleki tükenmişlik, iş doyumu ve yaşam doyumlarının incelenmesi 1- Mesleki tükenmişlik düzeyleri

Muhasebe çalışanlarının mesleki tükenmişlik, iş doyumu ve yaşam doyumlarının incelenmesi 1- Mesleki tükenmişlik düzeyleri Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 Muhasebe çalışanlarının mesleki tükenmişlik, iş doyumu ve yaşam doyumlarının incelenmesi 1- Mesleki tükenmişlik düzeyleri Mustafa Ay Selahattin Avşaroğlu Özet Bu araştırma, muhasebe

Detaylı

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 36 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Afyonkarahisar İlinde Aile Hekimliği Sistemindeki Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri Burnout Levels of Health Workers in Family Medicine

Detaylı

A study on preschool teachers burnout

A study on preschool teachers burnout Elementary Education Online, 9(2), 807-815, 2010. Đlköğretim Online, 9(2), 807-815, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A study on preschool teachers burnout Berrin Akman *, Necdet Taşkın **,

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ HOLLANDA KADINLAR VOLEYBOL MİLLİ TAKIM SPORCULARININ MÜSABAKA ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Mustafa Önder ŞEKEROĞLU

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi. Arş. Gör. Hakan KOÇ. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi. Arş. Gör.

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi. Arş. Gör. Hakan KOÇ. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi. Arş. Gör. ÖĞRETMENLERĐN MESLEKĐ TÜKENMĐŞLĐK DÜZEYLERĐNĐN BELĐRLENMESĐNE YÖNELĐK BĐR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Melih TOPALOĞLU Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Arş. Gör. Hakan KOÇ Gazi Üniversitesi

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Mehmet Kamil COŞKUN 1 ÖZET Tükenmişlik

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ SORUNLARI *

DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ SORUNLARI * DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ SORUNLARI * Öğr. Gör. Dr. Meliha TUZGÖL DOST Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma A.D. mtuzgol@hacettepe.edu.tr

Detaylı

shatice@gazi.edu.tr; handesahin@gazi.edu.tr ISSN : 1308-7355 hurrem@gazi.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

shatice@gazi.edu.tr; handesahin@gazi.edu.tr ISSN : 1308-7355 hurrem@gazi.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 2, Article Number: 2C0041 Hatice Şimşek Bekir VOCATIONAL EDUCATION Hande Şahin Received: June 2011 Hürrem Sinem Şanlı Accepted:

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞTIKLARI MEKÂNLARIN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞTIKLARI MEKÂNLARIN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞTIKLARI MEKÂNLARIN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Erdal BAY * M. Nur TUĞLUK ** Sinan KOÇYİĞİT *** Özet : Ders çalışmak için seçilen mekânlar, öğrencilerin başarılarını

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

A Research to Determine The Burnout Level of Elementary School Supervisors Working in GAP Region *

A Research to Determine The Burnout Level of Elementary School Supervisors Working in GAP Region * Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2007, vol: 40, no: 2, 205-232 A Research to Determine The Burnout Level of Elementary School Supervisors Working in GAP Region * Refik

Detaylı

SPOR FEDERASYONLARINDA ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

SPOR FEDERASYONLARINDA ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * SPOR FEDERASYONLARINDA ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * Dr. Selahattin AKPINAR 1 Prof. Dr. Emin KURU 2 ÖZET Bu araştırma; spor federasyonlarının merkez teşkilatında çalışan personellerin

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 64-83 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 64-83 Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Volume: 9 Issue: 2 Year: 2012

Volume: 9 Issue: 2 Year: 2012 Volume: 9 Issue: 2 Year: 2012 Examination of burnout and life satisfaction levels of teachers and school administrators Öğretmen ve okul yöneticilerinin tükenmişlik ve yaşam doyumunun incelenmesi Arzu

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı