Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

2 ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı TeĢkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Bölüm 2. AMAÇ VE HEDEFLER 27 Bölüm 3. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ ve DEĞERLENDĠRMELER Mali Bilgiler Faaliyet ve Proje Bilgileri Özel Kalem Müdürlüğü Genel Sekreterlik Ġç Denetim Birimi Sivil Savunma Uzmanlığı Hukuk MüĢavirliği TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Yazı ĠĢleri ve Kararlar Daire BaĢkanlığı Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Daire BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Altyapı Koordinasyon ġube Müdürlüğü UlaĢım Koordinasyon ġube Müdürlüğü Strateji GeliĢtirme ġube Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı Basın Yayın ġube Müdürlüğü Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı Bütçe Tarife ve Kontrol ġube Müdürlüğü Gider ġube Müdürlüğü Gelir Müdürlüğü Kredi ve Katılım Payları ġube Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Ġdari Hizmetler ġube Müdürlüğü Satın Alma ve Ġhale ġube Müdürlüğü ĠĢletme ve ĠĢtirakler Daire BaĢkanlığı Hal Müdürlüğü Otogar ve Otoparklar ġube Müdürlüğü Otobüs ĠĢletme Müdürlüğü Faaliyetleri Ticaret ve ĠĢtirakler ġube Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı Çevre Koruma ġube Müdürlüğü Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu I

3 Temizlik ĠĢleri ġube Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Daire BaĢkanlığı Sağlık ġube Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim ġube Müdürlüğü Veteriner ġube Müdürlüğü Özürlüler ġube Müdürlüğü Zabıta Daire BaĢkanlığı Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı Kültür ve Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı Planlama ġube Müdürlüğü Ġmar Uygulama ġube Müdürlüğü Harita ġube Müdürlüğü Proje ġube Müdürlüğü Mevzuata Aykırı Yapılar ve Numarataj ġube Müdürlüğü KamulaĢtırma ġube Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü Park ve Bahçeler ġube Müdürlüğü Trafik ve Sinyalizasyon ġube Müdürlüğü Yol ġube Müdürlüğü Makina Ġkmal Bakım ve Onarım Daire BaĢkanlığı Asfalt Üretim ġube Müdürlüğü Makine Bakım Onarım ġube Müdürlüğü Makine ĠĢletme Müdürlüğü Makine Ġkmal ġube Müdürlüğü Sigorta Hasar Tespit ġube Müdürlüğü UlaĢım Daire BaĢkanlığı Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Bölüm 4. KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 313 Bölüm 5. ÖNERĠ ve TEDBĠRLER 316 Ek 1- Üst Yöneticinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı Ek 2- Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı Ek 3- ASKĠ Genel Müdürlüğü Ek-4- TÜMAġ Ek-5- BELDETAġ Ek-6- Çukurova Fuarcılık Aġ Ek-7- Yeni Adana Ġmar Aġ Ek-8- Koza Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri Aġ Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu II

4 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu III

5 Değerli Meclis Üyeleri, Ülkemizde ve dünyada yaģanan küreselleģme ve yerelleģme kavramları ile ortaya çıkan geliģmeler sonucunda yerel yönetimler; katılımcılığın, çoğulculuğun, Ģeffaflığın ve hesap verilebilirliğin ön planda tutulduğu esnek yönetim yapılarına kavuģmaya baģlamıģlardır. ÇağdaĢ kamu yönetimi anlayıģının ülkemizde de hızla kabul görmeye baģlamasıyla; sınırlı kaynaklarla büyük projeler gerçekleģtirmeye çalıģan ve vatandaģın yaģam kalitesini en üst seviyeye çıkarmaya gayret gösteren yerel yönetimlerde, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaya yönelik stratejik yönetim anlayıģı yerleģmeye baģlamıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu nun öngördüğü görev ve sorumluluklar, Stratejik Planı ve 2009 yılı Performans Programı nda belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projeleri ve sunduğumuz hizmetleri kapsayan 2009 yılı Faaliyet Raporu muzu kamuoyunun bilgisine sunmaktayız. Kentler arasındaki rekabetin hızlandığı, hizmet ve yatırımların hedef odaklı, tutarlı ve birbirini tamamlar nitelikte planlanması gerekliliğinin bilinciyle ortak akıl ve ekip ruhu ile dürüstlükten ödün vermeden bir yılı tamamlamanın haklı gururunu taģımaktayız. Adilane ve vatandaģ memnuniyetini ön planda tutan, kamu haklarını korumada cesur ve kararlı bir anlayıģla Adana yı örnek bir kent haline getirmek için üzerimize düģen tüm görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirmek çabası içerisinde, Adanalı hemģerilerimize siz değerli Meclis Üyelerimizle birlikte kaliteli ve kalıcı hizmet sunmaya devam edeceğiz. En derin saygılarımla, Aytaç DURAK BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu IV

6 I. GENEL BİLGİLER

7

8 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ġdaremiz Belediyelerle ilgili belirlenmiģ olan temel mevzuatlar doğrultusunda ilgili yasa ve yönetmeliklerden aldığı yetki ile görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. BüyükĢehir Belediyesi ile sınırları içindeki belediyeleri kapsayan BüyükĢehir Belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacı ile düzenlenmiģ olan 5216 sayılı yasa uyarınca: BüyükĢehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları: a) Ġlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüģlerini alarak BüyükĢehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. b) Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, BüyükĢehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak. BüyükĢehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değiģiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiģtirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak. c) Kanunlarla BüyükĢehir belediyesine verilmiģ görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım iģleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. d) BüyükĢehir belediyesi tarafından yapılan veya iģletilen alanlardaki iģyerlerine BüyükĢehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda iģletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak. f) BüyükĢehir ulaģım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaģım ve toplu taģıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 3

9 meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. g) BüyükĢehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara iliģkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların Ģekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi iģlerini gerçekleģtirmek, h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak. i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inģaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satıģ ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taģınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; BüyükĢehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taģınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine iliģkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara iliģkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak ve iģletmek. k) BüyükĢehir belediyesinin yetkili olduğu veya iģlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek. l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, iģletmek, iģlettirmek veya ruhsat vermek. m) BüyükĢehir in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, iģletmek veya iģlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 4

10 yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek. n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluģlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa etmek. p) BüyükĢehir içindeki toplu taģıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek, BüyükĢehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taģıma araçlarına ruhsat vermek. r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve iģletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, iģletmek, iģlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. t) Her çeģit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, iģletmek veya iģlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. u) Ġl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları BüyükĢehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, iģyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluģları ile kamu kuruluģlarını yangına ve diğer afetlere karģı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetiģkinler, yaģlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliģtirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, iģletmek veya iģlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluģları ve sivil toplum örgütleri ile iģbirliği yapmak. y) Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek. z) Afet riski taģıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluģturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 5

11 BüyükĢehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar planlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. BüyükĢehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. Alt yapı hizmetleri Madde 8- BüyükĢehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla BüyükĢehir Belediye BaĢkanı ya da görevlendirdiği kiģinin baģkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluģları ile özel kuruluģların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. BüyükĢehir ilçe ve ilk kademe belediye baģkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüģülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģlarının (oda üst kuruluģu bulunan yerlerde üst kuruluģun) temsilcileri de davet edilerek görüģleri alınır. Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluģları ile özel kuruluģlar tarafından BüyükĢehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleģtirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluģları ile özel kuruluģlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluģu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluģlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluģturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluģ bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, BüyükĢehir Belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluģ bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluģları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluģunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluģu, BüyükĢehir Belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 6

12 Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluģları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taģımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluģlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Alt yapı koordinasyon merkezinin çalıģma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluģ temsilcileri, ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. ĠçiĢleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına iliģkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığının görüģünü alır. UlaĢım hizmetleri Madde 9- BüyükĢehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taģımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, BüyükĢehir belediye baģkanı ya da görevlendirdiği kiģinin baģkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluģ temsilcilerinin katılacağı ulaģım koordinasyon merkezi kurulur. BüyükĢehir ilçe ve ilk kademe belediye baģkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüģülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. UlaĢım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģlarının (oda üst kuruluģu bulunan yerlerde üst kuruluģun) temsilcileri de davet edilerek görüģleri alınır. Bu Kanun ile BüyükĢehir Belediyesi ne verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuģ ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine iliģkin yetkiler ile BüyükĢehir sınırları dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaģım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. UlaĢım koordinasyon merkezi kararları, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı nın onayı ile yürürlüğe girer. UlaĢım koordinasyon merkezi tarafından toplu taģıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluģlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Koordinasyon merkezinin çalıģma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluģ temsilcileri, ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 7

13 BüyükĢehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. BüyükĢehir Belediyesi nin imar denetim yetkisi Madde 11- BüyükĢehir Belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç on beģ gün içinde verilir. Ġmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluģlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģlarından yararlanılabilir. Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, BüyükĢehir Belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir. BüyükĢehir Belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli iģlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, BüyükĢehir Belediyesi tarihli ve 3194 sayılı Ġmar Kanununun 32 ve 42 inci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 inci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 8

14 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Ġdare Hizmet Binaları: Birimler ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET BĠNALARI Ġdari Bina Alanları Toplam Alan (m 2 ) BaĢkanlık Genel Ġdare Binası (Toplam) Özel Kalem Müdürlüğü Genel Ġdare Binası Genel Sekreterlik Yeni Hizmet Binası Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı Genel Ġdare Binası Sivil Savunma Uzmanlığı Ġtfaiye Hizmet Binası 500 Otobüs ĠĢletme ġube Müdürlüğü Otobüs Hizmet Alanı Otogar ve Otopark ġube Müdürlüğü Otogar Hizmet Alanı (Yüreğir ve Seyhan) Hal ġube Müdürlüğü Hal Hizmet Alanı (Yüreğir ve Seyhan) Ticaret ve ĠĢtirakler ġube Müdürlüğü Ekmek Fabrikaları (Bakımyurdu, Belediye Evleri, Yüreğir, 4.Ekmek Fabr.) Mezarlık ġube Müdürlüğü Mezarlık Ġçerisinde 5 Adet Hizmet Binası Veteriner ġube Müdürlüğü Asfalt ġantiyesi 350 Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı 3 Adet ġube Hizmet Binası Park ve Bahçeler ġube Müdürlüğü Merkez Park Ġçi Hizmet Binası 250 Trafik Sinyalizasyon ġube Müdürlüğü Ġdari Bina (M. Kemal PaĢa Bulvarı üzeri) 500 Yol ġube Müdürlüğü Ġdari Bina (M. Kemal PaĢa Bulvarı üzeri) 200 Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Daire BaĢkanlığı Hizmet Binası (Çukurova Üniversitesi arkası) Zabıta Daire BaĢkanlığı Galleria Hizmet Binası 350 Adana BüyükĢehir Belediyesi hizmet birimleri, genel idare binası (tarihi belediye binası), yeni hizmet binası ve kurumumuza ait çeģitli hizmet binalarında görevlerini sürdürmektedirler yılı içerisinde yapımı tamamlanan m 2 kapalı alana sahip yeni hizmet binasında BaĢkanlık, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı ve hizmet sahaları nedeni ile taģınamayan birimlerimiz dıģında kalan tüm birimlerimiz görev yapmaktadır. Yeni hizmet binası ve çevresine ait peyzaj düzenlemeleri tamamlanmıģtır. Vedat Dalokay Hali, Yüreğir Hali, Merkez Otogar, Yüreğir Otogarı, Otobüs ĠĢletmesi, Ekmek Fabrikaları, Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı, Makine Ġkmal Daire BaĢkanlığı, Zabıta Daire Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 9

15 BaĢkanlığı, Yol Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Trafik ve Sinyalizasyon Müdürlüğü, Mezarlık Müdürlüğü ve Veteriner ĠĢleri ġube Müdürlüğü Ģehrin ihtiyaçlarına uygun yerlerde konuģlandırılmıģtır. TaĢıt Araçları ve ĠĢ Makineleri: MAKĠNE PARK GRUPLARI Araç / Makine Adet Araç / Makine Adet Binek Otomobil 33 Damperli Kamyon 43 Traktör 4 Distribütör Kamyon 2 Minibüs 7 Yağ Aracı Kamyon 4 Ambulans 1 Asfalt Tamir Aracı 2 Kapalı Kasa Panelvan 14 Cenaze Arabası 2 Su Tankeri 5 Seyyar Yağ Aracı 1 Akaryakıt Tankeri 3 Seyyar Kaynak Jeneratörü 1 Akaryakıt Dorsesi 3 Silindir 13 Çekici Tır 4 FiniĢer 3 Relay Tank 1 Dozer 2 Low-bet 2 Greyder 4 Ağaç Sökme 1 Lastikli Yükleyici (Loder) 5 Kasalı Kamyon 2 Mini Yükleyici (Loder) 1 Toplu TaĢıma Otobüsü 225 Paletli Yükleyici 1 Otobüs 1 Paletli Ekskavatör 1 Midibüs (Ses Düzenli) 2 Forklift 1 Pick-up 31 Mini Tren 1 Ġtfaiye Aracı 16 Asfalt Freze Makinesi 1 Kazıcı Yükleyici (Beko K) 3 Çöp Konteyneri 6 TOPLAM 452 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 10

16 ASKĠ YE AĠT PROTOKOLLE ÇALIġTIRILAN ARAÇLAR Araç/Makine Adet Binek Otomobil 7 Su Tankeri 3 Ġtfaiye Aracı 2 Damperli Kamyon 8 Dozer 3 Greyder 2 Paletli Ekskavatör 2 Kazıycı Yükleyici 3 YÜREĞĠR BELEDĠYESĠNE AĠT PROTOKOLLE ÇALIġTIRILAN ARAÇLAR Araç/Makine Adet Yol Temizleme Aracı 2 KĠRALIK OLARAK ÇALIġTIRILAN ARAÇLAR Araç/Makine Adet Pikap 4 Midibüs 1 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 11

17 TeĢkilat Yapısı: Ġdarenin mevcut organizasyon Ģeması aģağıdaki gibidir. BAġKAN ĠÇ DENETĠM DANIġMANLAR TEFTĠġ KRL.BġK. 1.HUKUK MÜġAVĠRĠ ÖZEL KALEM MD. SĠVĠL SAVUNMA UZM. GENEL SEKRETER GEN.SEK.YRD. GEN.SEK.YRD. GEN.SEK.YRD. YAZI ĠġL.KAR. DAĠ.BġK. ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANI BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLġ.DAĠ.BġK. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANI MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANI DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANI ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER DAĠRESĠ BAġKANI MAK.ĠKM.BA K.ve ON.DAĠ.BġK. ULAġIM DAĠ.BġK. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANI SAĞ.SOS.HĠZ. DAĠ.BġK ĠTFAĠYE DAĠ.BġK. KÜLTÜR ve SOSYAL ĠġL.DAĠ.BġK. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANI ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANI FEN ĠġL.DAĠ.BġK. ZABITA DAĠRE BġK. ġube MÜDÜRÜ (Yazı ĠĢl.ve Gen.Evrak) ġube MÜDÜRÜ (Ġnsan Kaynakları) ġube MÜDÜRÜ (Basın Yayın) ġube MÜDÜRÜ (AraĢt.GeliĢt.ve Yat.Plan) ġube MÜDÜRÜ (Gelir) ġube MÜDÜRÜ (Satınalma ve Ġhale) ġube MÜDÜRÜ (Hal) ġube MÜDÜRÜ (Asfalt Üretim) ġube MÜDÜRÜ (Raylı Sistem) ġube MÜDÜRÜ (Çev.Koru.ve Kal.Kont.) ġube MÜDÜRÜ (Sağlık) ġube MÜDÜRÜ (Yangın ve Kurtarma) ġube MÜDÜRÜ (Kültür ve Sos.ĠĢl.) ġube MÜDÜRÜ (Bilgi ĠĢlem) ġube MÜDÜRÜ (Ġmar Planlama) ġube MÜDÜRÜ (Yapım Onarım) ZABITA ġube MÜDÜRÜ ġube MÜDÜRÜ (Karar.Tut.ve ArĢiv) ġube MÜDÜRÜ (Eğitim ve ĠĢç.ĠliĢkileri) ġube MÜDÜRÜ (Halkla ĠliĢkiler) ġube MÜDÜRÜ (Alt Yapı Koordinasyon) ġube MÜDÜRÜ (Gider) ġube MÜDÜRÜ (Ġdari Hizmetler) ġube MÜDÜRÜ (Otogar ve Otopark) ġube MÜDÜRÜ (Mak.Bakım ve Onarım) ġube MÜDÜRÜ (Temizlik) ġube MÜDÜRÜ (Ruhsat ve Denetim) ġube MÜDÜRÜ (Ruhsat ve Önleme) ġube MÜDÜRÜ (Gençlik ve Spor) ġube MÜDÜRÜ (Ġmar Uygulama) ġube MÜDÜRÜ (Yol) ZABITA ġube MÜDÜRÜ ġube MÜDÜRÜ (UlaĢım Koord.) ġube MÜDÜRÜ (Prog.Büt.Tar.) ġube MÜDÜRÜ (Özel Güvenlik) ġube MÜDÜRÜ (Otobüs) ġube MÜDÜRÜ (Makine ĠĢletme) ġube MÜDÜRÜ (Mezarlıklar) ġube MÜDÜRÜ (Veteriner ĠĢleri) ġube MÜDÜRÜ (Harita) ġube MÜDÜRÜ (Trafik ve Sinyalizasyon) ZABITA ġube MÜDÜRÜ ġube MÜDÜRÜ (Strateji GeliĢtirme) ġube MÜDÜRÜ (Kredi ve Katılım Payları) ġube MÜDÜRÜ (Ticaret ve ĠĢtirakler) ġube MÜDÜRÜ (Makine Ġkmal) ġube MÜDÜRÜ (Özürlüler) ġube MÜDÜRÜ (Proje) ġube MÜDÜRÜ (Park ve Bahçeler) ġube MÜDÜRÜ (Mali Ön Kontrol) ġube MÜDÜRÜ (Hasar Tespit) ġube MÜDÜRÜ (Numarataj ve Mev.Ayk) ġube MÜDÜRÜ (Emlak ve Kam) Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 12

18 Belediyeler ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birliklerinde norm kadro standartlarını belirleyen esaslar, yeni esaslar tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. DanıĢtay 5. Dairesinin gün ve 2006/3751 sayılı kararı ile iptal edilen (2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yapılmıģ olan norm kadro) norm kadro düzenlemesi ĠçiĢleri Bakanlığınca çıkartılan ve 22/02/2007 gün ve sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre yeniden düzenlenmiģtir. Memur norm kadro sayımız ye, iģçi norm kadro sayımız ise e çıkartılmıģtır. ĠĢçi, memur ve sözleģmeli personellerin atanmaları mevzuatlarda yer alan yasa, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde yapılmaktadır. ĠĢçi personellerin istihdamı ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Kurumu kanalı ile Devlet Memurları Personellerimizin istihdamı ise 657 sayılı Devlet memurları Kanununun ilgili maddelerine (59, 74, 76, 92...) göre, tam zamanlı sözleģmeli personeller ise 5393 sayılı belediye kanununun 49. Maddesi ve dönem içerisinde yayımlanan yönetmeliklere uygun olarak istihdam edilmektedir. TeĢkilat Ģemamız kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediyeler tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması amacı ile düzenlenen Norm Kadro Standartlarına uygun olarak Belediyemize tahsis edilen birimlerden oluģmaktadır. ġemada yer alan mevcut birimler hizmet sunma açısından ihtiyacımızı karģılamaktadır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 13

19 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediye birimlerinde iģlem ve karar alma sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve etkililiğin artırılması amacıyla bilgi ve teknoloji kaynaklarından faydalanılmaktadır. Belediye birimlerinde, biliģim hizmetleri kapsamında; veri iletiģim altyapısı, sunucu bilgisayar sistemleri, kiģisel bilgisayarlar ile diğer çevre birimlerinin güvenli, etkin ve sürekli kullanılmasını temin edecek iģ ve iģlemler ile hizmet sürekliliğinin sağlanması esas alınmaktadır. Belediyemiz birimlerinin gerek internet gerekse kullandıkları otomasyon programları ve biliģim hizmetleri hizmet alımı yöntemi ile Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Koordinatörlüğünde yürütülmekte olup yeni kurulan Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı tarafından devralınacaktır. Belediyemizin tüm birimlerinin güvenli ve sağlıklı bir merkezi altyapısı içinde, tek bir otomasyon çatısı içerisinde en verimli çalıģma ortamını yaratmak amacı ile azami gayret ve dikkat gösterilmektedir. Tüm bilgisayarlar 5 Mbit metro ethernet altyapısı ile internet eriģimine sahiptir. Hizmet binaları arasındaki iletiģim altyapısı ADSL modemler ve VPN bağlantısı ile sağlanmaktadır. Merkez hizmet binasında elektrik kesintilerine karģı UPS (kesintisiz güç kaynağı), güvenlik amaçlı ise firewall (güvenlik duvarı) bulunmaktadır. GeliĢen biliģim teknolojilerinin Belediye hizmetlerinde kullanılması amacıyla; bilgi güvenliği sistemi, sistem ve veri tabanı sunucularında yazılım ve donanım yenilemeleri ile veri iletiģim cihazlarında yenilemeler yapılmıģtır. BiliĢim sistemi, veri iletiģim altyapısı, bilgisayar ve çevre birimleri ile ilgili diğer uygulamalara iliģkin bilgiler aģağıda tablo ile gösterilmektedir. Mevcut teknolojik altyapı: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Adet Bilgisayar (Masa üstü) 295 Bilgisayar (Diz üstü) 14 Server Sunucu Bilgisayar 3 Yazıcı 220 Scanner 7 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 14

20 Ġnsan Kaynakları Ġdaremizde insan kaynağı, oluģan ihtiyaç doğrultusunda ilgili yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü usul ve esaslar doğrultusunda yapılacak olan iģin niteliğine göre istihdam edilmektedir. Atamalar (iģçi ve memur personel) mevzuatlarda yer alan yasalar, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde yapılmaktadır. ĠĢçi personelin istihdamı ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Kurumu kanalı ile devlet memuru personelimizin istihdamı ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun ilgili maddelerine (59, 74, 76, 92,...) ve dönem içerisinde yayımlanan yönetmeliklere uygun olarak yapılmaktadır. Yönetici Unvanlarına Göre Personel Durumu Sayısı BaĢkan 1 Genel Sekreter 1 BaĢkan DanıĢmanı 3 TeftiĢ Kurulu BaĢkanı - Hukuk MüĢaviri 1 Özel Kalem Müdürü 1 Genel Sekreter Yardımcısı 3 Daire BaĢkanı 15 Ġç Denetçi 3 Sivil Savunma Uzmanı 1 ġube Müdürü 9 ġef 9 Memur 238 SözleĢmeli Personel 43 Memur Toplamı 286 Daimi ĠĢçi Geçici ĠĢçi 62 ĠĢçi Toplamı GENEL TOPLAM Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 15

21 GENEL PERSONEL KADRO DURUMU Statüsü Ġstihdam ġekli Sınıfı Dolu BoĢ Toplam 657 Devlet Memuru G.Ġ. H Devlet Memuru T.H Devlet Memuru S.H.S Devlet Memuru A.H Devlet Memuru Y.H.S /49 SözleĢmeli Memur MEMUR TOPLAM Daimi ĠĢçi Geçici ĠĢçi ĠġÇĠ TOPLAM GENEL TOPLAM PERSONEL DEĞĠġĠKLĠK DURUMU Personel Durumu Memur Daimi ĠĢçi Geçici ĠĢçi Ġstifa Emekli Nakil Giden Nakil Gelen Vefat Açıktan Atama ĠĢ Akdi Feshi Öğrenimi ĠġÇĠ-MEMUR EĞĠTĠM DURUMU Memur SözleĢmeli Memur Daimi ĠĢçi Geçici ĠĢçi Ġlkokul Ortaokul Lise Üniversite GENEL TOPLAM Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 16

22 Cinsiyeti TOPLAM MEMUR-ĠġÇĠ SAYISINI GÖSTERĠR TABLO Memur SözleĢmeli Memur Daimi ĠĢçi Geçici ĠĢçi Toplam Erkek Kadın TOPLAM Hizmet Sınıfı HĠZMET SINIFINA GÖRE PERSONEL DURUMU 657 Memur Dolu 5393/49 SözleĢmeli BoĢ Toplam GĠH TH SHS AH YH GENEL TOPLAM Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 17

23 İstihdam Türüne Göre Personel Durumu ( tarihi itibariyle) Geçici İşçi 62 Memur 286 Sözleşmeli Memur Cinsiyete Göre Personel Durumu ( tarihi itibariyle) Erkek Kadın İşçi Memur Sözleşmeli Memur İşçi Geçici İşçi Eğitim Durumuna Göre Personel Durumu ( tarihi itibariyle) İlkokul Ortaokul Lise Üniversite TH 80 SHS 10 Hizmet Sınıfına Göre Memur Sayıları ( tarihi itibariyle) AH 3 YH 11 GİH : Genel İdari H.S. TH : Teknik H.S. SHS : Sağlık H.S. AH : Avukatlık H.S. YH : Yardımcı H.S Memur Sözleşmeli Memur İşçi Geçici İşçi GİH 225 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 18

24 Sunulan Hizmetler: BüyükĢehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetler aģağıda belirtilmiģtir. 1. Ġlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüģlerini alarak BüyükĢehir Belediyesi nin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak, 2. Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, BüyükĢehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak, 3. Kanunlarla BüyükĢehir Belediyesi ne verilmiģ görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım iģleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, 4. BüyükĢehir Belediyesi tarafından yapılan veya iģletilen alanlardaki iģyerlerine BüyükĢehir Belediyesi nin sorumluluğunda bulunan alanlarda iģletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek, 5. Belediye Kanununun 68 ve 72 inci maddelerindeki yetkileri kullanmak, 6. BüyükĢehir ulaģım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaģım ve toplu taģıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak, 7. BüyükĢehir Belediyesi nin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara iliģkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların Ģekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi iģlerini gerçekleģtirmek, 8. Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak, 9. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satıģ ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taģınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; BüyükĢehir katı atık yönetim plânını yapmak, 10. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak ve iģletmek, 11. BüyükĢehir Belediyesi nin yetkili olduğu veya iģlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek, Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 19

25 12. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, iģletmek, iģlettirmek veya ruhsat vermek, 13. BüyükĢehir in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, iģletmek veya iģlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, 14. Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluģlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak, 15. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa etmek, 16. BüyükĢehir içindeki toplu taģıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek, BüyükĢehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taģıma araçlarına ruhsat vermek, 17. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve iģletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak, 18. Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, iģletmek, iģlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek, 19. Her çeģit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, iģletmek veya iģlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek, 20. Ġl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükģehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, 21. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetiģkinler, yaģlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliģtirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, iģletmek veya iģlettirmek, 22. Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, iģletmek veya iģlettirmek, 23. Afet riski taģıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluģturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 20

26 Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 1) Satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri: Ġdarenin satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri ilgili yasa ve yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleģtirilmektedir. Mal alımı, hizmet alımı ve yapım iģleri 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu doğrultusunda belirtilen süreçlerin gerçekleģmesi ile harcama gerektirmeyen ve/veya gelir getiren ihale süreçleri 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu doğrultusunda Encümen kararı ile gerçekleģtirilmektedir. Ġdaremiz bu kanunlara göre yapılacak ihalelerde; kaynakların verimli kullanılması esasına göre saydamlığı, rekabeti, eģit muameleyi, güvenirliği, gizliliği göz önünde bulundurarak ihtiyaçları uygun Ģartlarla ve zamanında karģılamaktadır. 2) Yetki ve Sorumluluk Yapısı: BüyükĢehir Belediyesi nin yönetimi BüyükĢehir Belediye Meclisi, BüyükĢehir Belediye Encümeni, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı tarafından sağlanır BüyükĢehir Belediyesi nin karar organı BüyükĢehir Belediye Meclisi dir. BüyükĢehir Belediye BaĢkanı, BüyükĢehir Belediye Meclisi nin baģkanı olup BüyükĢehir içindeki diğer belediyelerin baģkanları, BüyükĢehir Belediye Meclisi nin doğal üyesidir. BüyükĢehir Belediye Meclisi, her ayın ikinci haftası önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır ve toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur. Ġmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plan ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaģım komisyonu baģta olmak üzere gerekli görülen komisyonlar meclis üyeleri arasından en az beģ, en çok dokuz kiģiden oluģacak Ģekilde kurulur. Ġhtisas komisyonlarının görev alanına giren iģler bu komisyonlarda görüģüldükten sonra mecliste karara bağlanır ve çeģitli yollarla halka duyurulur. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri: a) Stratejik plan ile yatırım ve çalıģma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüģmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 21

27 c) Belediyenin imar planlarını görüģmek ve onaylamak, BüyükĢehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. d) Borçlanmaya karar vermek. e) TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiģtirilmesine veya tahsisli bir taģınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek, g) ġartlı bağıģları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan ve miktarı beģbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi iģletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artıģına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-iģlet veya yap-iģletdevret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait Ģirket, iģletme ve iģtiraklerin özelleģtirilmesine karar vermek. k) Meclis baģkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluģlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiģtirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleģtirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiģtirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuģ birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve ĠçiĢleri Bakanlığının izniyle yurt dıģındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karģılıklı iģ birliği yapılmasına; kardeģ kent iliģkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal iliģkileri geliģtirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleģtirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahri hemģehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye baģkanıyla encümen arasındaki anlaģmazlıkları karara bağlamak. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 22

28 t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) Ġmar planlarına uygun Ģekilde hazırlanmıģ belediye imar programlarını görüģerek kabul etmek. BüyükĢehir belediye encümeni, belediye baģkanının baģkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beģ üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye baģkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beģ üyeden oluģur. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri: a) Stratejik plan ve yıllık çalıģma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüģ bildirmek. b) Yıllık çalıģma programına alınan iģlerle ilgili kamulaģtırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu olan belediye uyuģmazlıklarının anlaģma ile tasfiyesine karar vermek. g) TaĢınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine iliģkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılıģ ve kapanıģ saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. BüyükĢehir belediye baģkanı, BüyükĢehir Belediye idaresinin baģı ve tüzel kiģiliğinin temsilcisidir. BüyükĢehir Belediye BaĢkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre BüyükĢehir Belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. BüyükĢehir Belediye BaĢkanı nın Görev ve Yetkileri: a) Belediye teģkilatının en üst amiri olarak belediye teģkilatını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluģturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 23

29 c) BüyükĢehir belediye meclisi ve encümenine baģkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak. d) Bu Kanunla BüyükĢehir Belediyesi ne verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir Ģekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak. e) BüyükĢehir Belediyesi nin ve bağlı kuruluģları ile iģletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, BüyükĢehir Belediyesi ve bağlı kuruluģları ile iģletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değiģiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak. f) BüyükĢehir Belediyesi nin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak. g) Yetkili organların kararını almak Ģartıyla, BüyükĢehir Belediyesi adına sözleģme yapmak, karģılıksız bağıģları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak. h) Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde BüyükĢehir Belediyesi ni temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluģ avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek. i) Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluģlarını denetlemek. j) Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak. k) Diğer kanunların belediye baģkanlarına verdiği görev ve yetkilerden BüyükĢehir Belediyesi görevlerine iliģkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak. l) Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe belediye baģkanına devretmek. m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluģturmak. 3) Mali Yönetim: Ġdaremiz Ģu anda Türkiye de bulunan 16 BüyükĢehir belediyesinden biridir. Buna göre 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca çalıģmalarını sürdürmektedir. Ġdaremiz bünyesinde mali yönetim süreci, bahsi geçen kanunlarda da belirlendiği üzere kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması esasına dayalı, standartlara uygun bir sistem içerisinde yürütülmektedir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 24

30 4) Harcama Öncesi Kontrol: 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. maddesi uyarınca Belediye BaĢkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur. Harcama yetkilileri kaynakları, idarenin stratejik planı ve performans programı doğrultusunda etkinlik ve verimlilik esasına göre kullanırlar. Ġlgili maddenin vermiģ olduğu sorumluluk doğrultusunda idaremizde baģkan adına Genel Sekreter, harcama öncesinde gerekli evrakların etkinlik ve verimlilik açısından uygunluğunu, hazırlanan plan ve programlara uygunluğunu idarenin önceliklerini de göz önünde bulundurarak kontrolünü gerçekleģtirmektedir. 5) Muhasebe ve Ġç Denetim Sistemi: Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve iģleyiģini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali iģlemlerin muhasebeleģtirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyen 5018 sayılı Kanunun 49. maddesindeki düzenlemeler göz önünde bulundurulmuģtur. Muhasebe sisteminin; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalıģmasını sağlayacak ve mali raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak Ģekilde kurulacağı ve yürütüleceği belirtilmiģtir. Bu kapsamda belediyemizde 5018 sayılı Kanun ve diğer ilgili yasa ve yönetmelik maddeleri göz önünde bulundurularak karar alma, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkinliğini artıracak; tüm mali iģlemlerin kayıt altında tutulmasını sağlayan; sağlıklı, güvenilir ve standart mali raporlar üreten, mali saydamlığı ön planda tutan bir mali yönetim yapısı oluģturulmuģtur. BaĢkanlık makamından olura istinaden 2009 yılı içinde belediyenin birimlerinin tanınması, tüm faaliyetlerin belirlenmesi ve sistemin geliģtirilmesi yönünde araģtırma ve inceleme yapılmasına baģlanarak birkaç birimde tamamlanmıģtır. Ayrıca iç denetim birimi tarafından ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI ile ilgili olarak danıģmanlık çerçevesi içinde bir taslak raporu hazırlanmıģtır. Ġdaremizde program döneminde Belediye BaĢkanının görevlendirmesi ile TeftiĢ Kurulu tarafından da denetimler gerçekleģtirilmiģtir. MüfettiĢler, BaĢkanın onayı ve Kurul Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 25

31 BaĢkanının görevlendirme emri üzerine denetleme, araģtırma ve soruģturma görevlerini baģkan adına yürütmüģlerdir. BüyükĢehir Belediyesi teģkilatıyla, bağlı kuruluģların ve BüyükĢehir Belediye BaĢkanının yönetimi ve denetimi altındaki birimlerin ve çalıģanların faaliyet, iģ ve iģlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiģ, denetim, inceleme ve soruģturma iģ ve iģlemleri TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca gerçekleģtirilmiģtir. Tahkikat neticesinde tanzim edilen MüfettiĢlerin Raporları bilgi ve gereği için Kurul BaĢkanınca BaĢkanlık Makamına arz edilmektedir. 6) Ġç ve DıĢ Denetim Raporlarında Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemine ĠliĢkin Tespit ve Değerlendirmeler: 2009 Mali Yılı dönemi içerisinde; Meclis Denetim Komisyonunca 2008 Mali Yılı hesap iģ ve iģlemlerine ait gelir ve gider evrakları, hesap iģ ve iģlemleri incelenmiģtir. Yapılan denetim sonucunda tüm iģlemelerin Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre uygun olduğu belirlenmiģtir. Daire BaĢkanlığımızca Denetim Komisyonu Raporunda belirtilen öneriler ve tavsiyeler ilgili harcama birimlerine Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı aracılığı ile üst yazı ile gönderilmiģtir. SayıĢtay BaĢkanlığı denetçileri tarafından 2008 Mali Yılına ait ödeme evrakları ve muhasebe iģlemleri incelenmiģtir. Yapılan denetim sonucunda tüm iģlemelerin Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre uygun olduğu belirlenmiģtir. SayıĢtay sorgusunda bahsi geçen tüm maddeler cevaplandırılmıģtır. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından Belediyemiz nezdinde 39010, ve DFN kodlu kredilerin kullanımı ile ilgili olarak oluģturulan DıĢ Borç Ödeme hesabı ile ilgili iģlemlerin incelenmesi yapılmıģtır. Yapılan denetim sonucunda tüm iģlemelerin Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre uygun olduğu belirlenmiģtir. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı denetim raporunda bahsi geçen tüm maddeler cevaplandırılmıģtır. SayıĢtay BaĢkanlığı tarafından Belediyemiz Hafif Raylı Sistem Projesi ile ilgili performans denetimi yapılmıģ ve bu çerçevede mali tablolar, belgeler ve kredi maliyet varsayım tabloları incelenmesi yapılmıģtır. SayıĢtay BaĢkanlığı denetçisi tarafından hazırlanan denetim raporunda bahsi geçen tüm maddeler cevaplandırılmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 26

32 II. AMAÇ ve HEDEFLER

33

34 STRATEJĠK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALĠYETLER Stratejik Alan 1. KURUMSAL YAPI STRATEJĠK AMAÇ Adana halkına en iyi hizmeti verebilmek için vatandaģa en yakın birim olan belediyemizi insan odaklı etkin ve verimli hizmet üretmeye yönelik, hızlı, rasyonel karar alma mekanizmasına ve takım ruhuyla çalıģma ilkesine sahip, çağdaģ, Ģeffaf, katılımcı bir yönetim yapısına kavuģturarak bu kültürü kuruma yerleģtirmek suretiyle çalıģanların ve hizmet alan tüm kesimlerin memnuniyetini artırmaktır. HEDEF 1. Ortak vizyon oluģturulması ve paylaģılması, ekip ruhunun yerleģtirilmesi, birimsel ve bireysel verimliliğin artması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, çalıģmalarda yüksek performansa ulaģılması ve personelin tatmin düzeyinin artmasıyla kurumumuzu daha etkin ve verimli hizmet sunacak bir yapıya kavuģturmak. HEDEF 2. ġeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle belediyenin mali yapısını dengeli tutmak, mevcut kaynakların rasyonel kullanmasını temin etmek ve yeni gelir kaynakları oluģturmak. HEDEF 3. Belediyemizin aldığı kararları, yaptığı uygulamaları, halkın bilgisine sunmak, yazılı ve görsel basını, elektronik iletiģim araçlarını etkili bir biçimde kullanarak vatandaģlarımızın dilek Ģikâyet ve isteklerini iletebileceği bir yönetim anlayıģı ile Ģeffaflık ve aktif katılımı sağlamak. HEDEF 4. Yurttaki ve dünyadaki standartları, teknolojik geliģmeleri ve değiģen koģulları takip edip kuruma adapte ederek kent halkına verilen hizmetin kalitesini, verimini ve çeģitliliğini artırmak. HEDEF 5. Belediye hizmetlerini en iyi Ģekilde yürütmek üzere ihtiyaç duyulan araçların teminini, tesis ve ünitelerin yapım ve onarımlarını sağlayarak fiziki koģulları iyileģtirmek. HEDEF 6. Hizmetlerimizde bilgi teknolojilerini etkin kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, bürokrasiyi asgari düzeye indiren, küresel rekabette baģarılı bir belediye olmak için günün teknolojisine uygun bir biliģim altyapısı kurmak. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 29

35 Stratejik Alan 2. KENTLEŞME ve İMAR STRATEJĠK AMAÇ Adana yı tarım alanları korunarak, tarıma dayalı sanayinin geliģtirileceği, tarihi dokuya ve doğal çevreye saygılı, imarlı, düzenli, yaģanabilir bir metropol haline getirmektir. HEDEF 1. Ġmarlı bir kent oluģmasını sağlamak için her ölçekteki imar planlarını yapmak ve ilgili belediyelerle koordineli olarak yaptırmak suretiyle Adana nın 25 yıllık geliģimine uygun planları 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak. HEDEF 2. Kentin ulaģım sorunlarının çözümlenmesi için UlaĢım Master Planı nın kapsamını BüyükĢehir Belediyesi nin yeni sınırlarına göre geniģleterek yapmak. HEDEF 3. Adana nın imarlı yapılaģması için planlar doğrultusunda imar uygulamalarını ve kamulaģtırma iģlemlerini kararlılık ve süreklilik ilkeleri çerçevesinde gerçekleģtirmek. HEDEF 5. Tespit edilen veya tespit edilecek olan kentsel dönüģüm alanlarında çarpık yapılaģmanın ve gecekondulaģmanın dönüģümü ile bu bölgeleri imarlı ve yaģanabilir bir hale getirmek. HEDEF 6. Kentimizin tarihi dokusunun korunarak yaģatılmasını sağlamak ve aktif kent yaģamına dâhil ederek kentliye ve kent turizmine sunmak. HEDEF 7. Kent kimlik ve estetiğini geliģtirecek, sosyal ve kültürel hayata renk katacak, kentlinin kullandığı ortak mekânların yine kentlinin faydasına çevreci yaklaģımlarla geliģtirilmesi yönünde Kentsel Tasarım Projelerini hayata geçirmek. HEDEF 8. Belediyenin emlak envanter bilgilerinin eksiksiz tespitini, arģivlenmesini ve güncellenmesini sağlamak. HEDEF 9. BüyükĢehir in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatı, bölge parkları, hayvanat bahçesi, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence vb yerlere ait projelerinin hazırlanması ve uygulanması suretiyle halkımızın yaģam kalitesini ve refah seviyesini artırmak. HEDEF 10. Belediyemiz sorumluluk sahalarındaki numarataj çalıģmalarını yapmak. HEDEF 11. Belediyenin daha iyi, çağdaģ, hızlı, sağlıklı kararlar verebilmesi ve bu kararların uygulanabilmesi için Kent Bilgi Sistemi kurmak. HEDEF 12. ġehrimizde yoğun ve vasıfsız göçe bağlı olarak oluģan çarpık yapılaģmayı önlemek amacı ile belediyemiz öncülüğünde yan kuruluģlarımız, TOKĠ ve ilgili diğer kurumlarla da iģbirliği yaparak toplu konut ve kentsel dönüģüm uygulamaları ile çağdaģ standartlara uygun yapılar ve sosyal donatılar üreterek sosyal ve kültürel kaynaģmanın sağlandığı, yaģanabilir örnek mekânları çoğaltarak çağdaģ kentleģmeyi sağlamak. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 30

36 Stratejik Alan 3. KENTSEL ALTYAPI HİZMETLERİ STRATEJĠK AMAÇ Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaģ yaģamın gerekleri ile uyumlu, standartları yüksek, kaliteli bir yapılaģma sağlayarak, güvenli, sağlıklı ve modern bir kent altyapısı oluģturmaktır. HEDEF 1. Sorumluluk alanlarımızda, kaliteli, ucuz, dünya standartlarında sağlıklı su üretimi yapmak, iletmek, yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan tüm mahalle ve köyleri içme suyu kullanma imkânına kavuģturmak. HEDEF 2. Üretim ve dağıtım sistemlerinin kesintisiz ve sorunsuz olarak çalıģmasını sağlamak için üretilen su miktarı ile faturalandırılan su miktarı arasındaki farkın azaltılarak kayıp ve kaçak oranını plan dönemi sonuna kadar % 55 ten %40 a indirmek. HEDEF 3. Atıksu ve yağmur sularını çevreye zarar vermeden uzaklaģtırmak için %98 olan mevcut Ģebeke oranını dönem sonuna kadar %100 e çıkarmak. HEDEF sayılı kanun ile Adana BüyükĢehir Belediyesine bağlanan belde ve köylerin atıksu bertaraf sistemlerini oluģturmak ve kesintisiz olarak çalıģtırılmasını sağlamak. HEDEF 5. Seyhan Nehri ile Akdeniz e arıtılmadan dökülen atıksuları, Yüreğir ve Seyhan daki atıksu arıtma tesislerinde arıtarak Akdeniz ile Seyhan Nehrinin doğal yapısını korumak, Ģehri daha sağlıklı ve temiz bir çevreye kavuģturmak. HEDEF 6. Adana kentinin içme ve kullanma su ihtiyacının karģılandığı Çatalan Baraj Gölü su kaynağının kirlenmesini önlemek için Çatalan Baraj havzasının kirlenmeye karģı korunmasını sağlamak. HEDEF sayılı yasa gereğince BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisine alınan Ġlk Kademe Belediyelerine yönelik spor ve sosyal tesisler, yol, kaldırım, meydan, park, otogar ve otoparklar vb. yapımı hizmetlerinin yürütülmesini, bakım ve onarımlarının yapılmasını plan dönemi sonuna kadar sağlamak. HEDEF Sayılı Yasa gereğince, sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapılmasını, kamu kurum ve kuruluģlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakım ve onarımının yapılmasını, gerekli malzeme desteğinin verilmesini plan dönemi boyunca sağlamak. HEDEF 9. Belediyemiz hizmet birimlerinin iyileģtirilme çalıģmaları dahilinde tesis ve ünitelerin yapım ve onarımını gerçekleģtirmek. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 31

37 Stratejik Alan 4. ULAŞIM STRATEJĠK AMAÇ VatandaĢlarımızın güvenli, konforlu, süratli ve ekonomik bir Ģekilde ulaģımını temin etmek için kentsel geliģim planları ile bütünleģmiģ uzun vadeli ulaģım altyapısını hazırlayarak ve buna yönelik iģletmeler tesis ederek bu konuda örnek bir kent olmaktır. HEDEF 1. ġehir içinde ve özellikle Ģehir merkezinde trafik sıkıģıklığını azaltarak kent formunun ve yoğunluk yapısının sağlıklı geliģimine uygun ve etkin bir ulaģım yapısını gerçekleģtirmek. HEDEF 2. ġehrimizin nüfusunun çoğalması ve doğu ile batı arasında köprü olmasından dolayı artan talepleri karģılaması için plan dönemi sonuna kadar Ģehir merkezine ulaģımı da kolaylaģtırması açısından Metro Depolama Ġstasyonuna yakın olacak Ģekilde Kuzey Adana da yeni, modern ve tüm Adana ya hitap edecek bir otogar yapmak. HEDEF 3. Toplu ulaģım hizmetinin kentin bütününe, dengeli olarak sunulmasını sağlayarak tüm vatandaģlarımızın değiģik kentsel kullanım alanlarına kolayca ulaģabilirliğini gerçekleģtirmek. HEDEF 4. ġehrimizde toplu taģıma hizmetlerini bir bütünlük içerisinde yürütmek ve çağdaģ kentlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan raylı taģımacılık sisteminin toplu taģımacılıkta etkin bir konuma getirilmesini sağlamak. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 32

38 Stratejik Alan 5. DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASI STRATEJĠK AMAÇ Tüm insanların, gelecek nesillerin ve diğer canlıların ortak bir değeri olan çevrenin korunması ve iyileģtirilmesini sağlamaktır. HEDEF 1. Kentimizdeki çevresel kirlilikleri önlemek ve azaltmak, mevcut doğal kaynakları, ekolojik dengeyi, tarihsel dokuyu korumak ve aktif hayatın içine katarak yaģanabilir, sağlıklı bir çevre oluģturmak. HEDEF 2. ġehrimizde hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile mücadele etmek, sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınmasını sağlamak, vatandaģlarımızın sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaģması ile ilgili çalıģmalar yapmak. HEDEF 3. Kentin görselliğini ve yeģil dokusunu geliģtirerek kiģi baģına düģen aktif yeģil alan miktarını m 2 den 13 m 2 ye çıkarmak ve daha yaģanabilir bir kent oluģturmak. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 33

39 Stratejik Alan 6. KÜLTÜR, SANAT ve SPOR STRATEJĠK AMAÇ Kentimizde yaģayan vatandaģların toplumsal iliģkilerini geliģtirerek, ruhen ve bedenen sağlıklı, mutlu, insani değerleri yüksek bireyler olmasını sağlamak ve Ģehrimizi kültür, sanat ve sporun geliģimine elveriģli bir merkez haline getirmektir. HEDEF 1. Her yaģ ve gruptan insanlarımızı sağlık için spor yapmaya yönlendiren tesisler kurmak, etkinlikler yapmak ve yeteneklerini ortaya çıkaracak organizasyonlar gerçekleģtirmek. HEDEF 2. Kent kültürünü geliģtirmeye yönelik projeler üreterek her kesimden insanların sanata ve kültürel faaliyetlere katılımını özendiren bir alt yapı oluģturarak etkinliklerin sürekliliğini, çeģitliliğini sağlamak, sanatsal ve kültürel alanda Adana yı özellikli bir merkez konumuna getirmek. HEDEF 3. Adana Ġlinin yurt içinde ve uluslar arası alanda tarihi, kültürel ve sanatsal yönleri ile tanıtımını yaparak turizm potansiyelini ortaya çıkarmak. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 34

40 Stratejik Alan 7. SOSYAL HİZMETLER STRATEJĠK AMAÇ Toplumsal yaģamın her evresinde vatandaģın yanında olmak, sosyal ihtiyaçların karģılanmasını yaygın, etkili ve sürekli bir Ģekilde sağlamak, maddi ve manevi yönden yardıma muhtaç insanların da ihtiyaçlarının giderilmesi ve toplumsal yaģama entegre edilmesi için hizmet modelleri geliģtirerek yaģam standartlarını yükseltmek ve toplumsal huzuru sürekli kılmaktır. HEDEF 1. Mezarlıklarımızı, halkımızın inanç ve geleneklerine uygun, düzenli ve huzur veren mekânlar haline getirerek, defin hizmetlerinin sorunsuz ve beklentilere cevap verecek Ģekilde hassasiyetle yürütülmesini sağlamak. HEDEF 2. YaĢanabilir sağlıklı bir kent oluģumunu sağlamak, kentte yaģayanların sağlık seviyesini yükseltmek, çağdaģ sağlık hizmeti sunmak, sunulmasına katkıda bulunmak. HEDEF 3. Kentimizde yaģayan birey ve grupların içinde bulundukları sosyal ve ekonomik Ģartlardan kaynaklanan veya iradeleri dıģında oluģan maddi, manevi, fiziksel ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini, birey ve grupların kendi öz kaynaklarını azami ve etkin kullanarak bağımsızlıklarını kazanmalarını ve hayat standartlarının yükseltilmesi konusunda programlı çalıģmalarda bulunmak. HEDEF 4. Engellilere yönelik etkili ve iģlevsel planlar ile Ģehir içinde yaģamlarını kolaylaģtıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 35

41 Stratejik Alan 8. KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK STRATEJĠK AMAÇ Kent yaģamını düzenleyen kural ve yaptırımları halkın yararına ve objektif kriterler çerçevesinde tesis ederek vatandaģlarımızın kendilerini huzur ve güven içinde hissetmelerini sağlayıcı uygulamaları yapmak, toplumun mutluluğunu, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara ve olası afetlere karģı hazırlıklı olmak, ihtiyaç halinde kısa sürede uygulamaya geçirilebilecek çözümler üreterek, etkili ve sürekliliği olan bir organizasyonu geliģtirmektir. HEDEF 1. Belediyemizin yetki ve sorumluluğu çerçevesinde vatandaģlarımızın huzurunu ve sağlığını tehdit eden unsurları asgari seviyeye indirmek suretiyle bütün uygulamaların halkın menfaatine olduğu bilincini oluģturmak. HEDEF 2. Belediyemizce ruhsat verilmesi gereken iģyerlerinin tamamının ruhsatlı hale gelmesini sağlamak ve ruhsat alan iģyerlerinin ruhsatlarına uygun faaliyette bulunmalarını temin etmek. HEDEF 3. Avrupa normlarında ülkemizin ve bölgemizin en geliģmiģ, sayılı Ġtfaiye ve Arama-Kurtarma Birliği teģkilatlarından birisi olması amacıyla plan dönemi içerisinde kademeli olarak yeniden yapılandırılıp, daha hızlı, daha eğitimli, daha donanımlı, modern ve çağdaģ bir Ġtfaiye TeĢkilatına kavuģturmak. HEDEF 4. Kentimizde meydana gelebilecek doğal afetlere, yangın ve savaģlara karģı en seri Ģekilde müdahale edilip teknolojik imkânlar kullanılarak halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi ve önlenebilmesi için planlama ve eğitim çalıģmaları yapılarak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirler almak. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 36

42 TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planının da yerel yönetimler için aģağıda yer alan hedefler öngörülmüģtür. Kültürün Korunması, GeliĢtirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi Kültürel hayatın canlandırılması ve kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe yaygınlaģtırılması amacıyla, yerel nitelikteki kültür hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi ve bu alanda kamu özel sektör iģbirliğinin geliģtirilmesi yönündeki yasal ve idari düzenleme çalıģmaları baģlatılmıģtır. Sosyo-ekonomik politikalar ile kültür politikaları arasındaki uyumu artırma gereği ortaya çıkmıģtır. Yoğun göç ve çarpık kentleģmenin oluģturduğu uyum sorunları terör ve asayiģ baģta olmak üzere toplumsal bütünlüğü ve uyumu zedeleyici ortamlar hazırlamaktadır. Bu kapsamda, ulusal ve yerel düzeyde, topluma entegrasyon ve aidiyet duygusunu geliģtirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve STK larla diyalogun artırılması ihtiyacı bulunmaktadır. Yerel Dinamiklere ve Ġçsel Potansiyele Dayalı GeliĢmenin Sağlanması, Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması Diğer taraftan, VIII. Plan döneminde yürürlüğe giren Ġl Özel Ġdaresi Kanunu, Belediye Kanunu, BüyükĢehir Belediye Kanunu ve Mahalli Ġdare Birlikleri Kanunları ile yerel yönetimlerin kalkınma konusundaki yetki ve sorumlulukları artırılmıģtır. Bu geliģme ile baģta az geliģmiģ bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliģtirilmesi ve kaynaklarının artırılması ihtiyacı daha da önem kazanmıģtır. Son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaģımı ve hizmet iliģkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleģtirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaģmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetimi ihtiyacı sürmektedir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 37

43 Politika OluĢturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması Bu çerçevede kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir Ģekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkarılmıģtır. Son yıllarda yerel yönetimlere iliģkin gerçekleģtirilen yasal düzenlemelerle, 5018 sayılı Kanun ile getirilen esaslara uyum sağlanmıģtır. Enerji ve UlaĢtırma Altyapısının GeliĢtirilmesi UlaĢtırma Bölgesel hava taģımacılığının geliģtirilebilmesi için yerel yönetim ve sivil toplum kuruluģlarının da desteği sağlanacak, maliyet azaltıcı tedbirler alınacak ve havayolu Ģirketleri küçük (STOL) havaalanı yapısına ve yolcu profiline uygun filo oluģturmaları için yönlendirilecektir. DıĢ finansman sağlanması düģünülen kent içi ulaģım projelerinin seçiminde; proje maliyetleri ile iç-dıģ finansman kompozisyonunun belediyelerin mali yapıları ile uyumlu olması Ģartı aranacaktır. Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının GeliĢtirilmesi Çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve iģletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki iģbirliği ve eģgüdüm geliģtirilecek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması desteklenecektir. Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına GeçiĢin Sağlanması Hizmetler Turizm hareketlerinin yoğunlaģtığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve kullanıcıların turizmle ilgili kararlara ve kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının finansmanına katılımı sağlanacaktır. Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluģlarının sosyal hizmet ve yardımlar alanındaki faaliyetleri desteklenecektir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 38

44 Sosyal ve ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve STK lerin etkin katılımı sağlanacaktır. Toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay eriģimi sağlanacaktır. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması BaĢta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluģların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve donanıma sahip olmaları desteklenecek, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasiteleri artırılacak, kaynak kullanımında etkinlik sağlanacaktır. BaĢta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal kalkınma konusundaki etkinliğini artırmak için teknik, mali ve kurumsal kapasiteleri güçlendirilecektir. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartında getirilen ilkeler dikkate alınarak sağlanacaktır. Ancak, yetki ve görev aktarımı yapılmadan önce yerel yönetimleri yönetsel ve mali açıdan güçlendirecek önlemler alınacaktır. Yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet standartları belirlenecek; standartlara uygunluk denetimi merkezi idare tarafından yapılacaktır. e-devlet Uygulamalarının YaygınlaĢtırılması ve EtkinleĢtirilmesi e-devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılacak, yerel yönetimler de dahil olmak üzere, esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalıģabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetim ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi yapısının oluģmasına destek olunacaktır. Bu kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluģumuna uygunlukları bakımından değerlendirilecek ve güçlendirilecektir. Yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler geliģtirilecek, bunlara iliģkin standartlar oluģturulacak ve veri paylaģımı sağlanacaktır. Bu hizmetlerin sunumunda sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletiģim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için ortam sağlanacaktır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 39

45 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 40

46 III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER

47

48 3.1. MALĠ BĠLGĠLER Kamu idarelerinde tüm mali yönetim ve kontrol sistemleri mevzuata uygunluğu ve kamu kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanıp kullanılmadığı yönünden harcama sonrası teftiģ edilir. Ġdaremizde SayıĢtay BaĢkanlığı Denetçisi tarafından 2009 yılında 2008 Mali Yılı gelir - gider evrakları, bütçe ve kesin hesap sonuçları denetlenmiģtir. SayıĢtay sorgusunda bahsi geçen tüm maddeler cevaplandırılmıģtır ve gerekli tahsilâtlar yapılmıģtır. Rapor döneminde Meclis Denetim Komisyonunca 2008 mali yılı hesap iģ ve iģlemlerine ait gelir ve gider evraklarının incelemesi yapılmıģtır. Denetim komisyonu raporunda belirtilen öneri ve tavsiyeler ilgili harcama birimlerine üst yazı ile gönderilmiģtir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu doğrultusunda 2009 Mali Yılı Dönem Sonu Mali tabloları hazırlanmıģtır. Hazırlanan Mali Tablolardan dördüne iliģkin detaylı bilgi aģağıdaki sıralamaya göre verilmektedir. 1) Ana Hesapta Mizan 2) Bütçe Giderleri Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 3) Bütçe Giderleri Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 4) Bütçe Gelirleri Ekonomik Sınıflandırması Tablosu Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 43

49 2009 MALĠ YILI ANA HESAP BAZINDA MĠZAN TABLOSU HS. KODU HESAP ADI BORÇ (TL) ALACAK (TL) 102 Banka Hesabı , , Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı ( - ) , , Döviz Hesabı , , Döviz Gönderme Emirleri Hesabı ( - ) , , Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı , , Gelirlerden Alacaklar Hesabı , , Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı , , Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı , , KiĢilerden Alacaklar Hesabı , , Ġlk Madde Ve Malzeme Hesabı , , ĠĢ Avans Ve Kredileri Hesabı , , Personel Avansları Hesabı 7.579, , Doğrudan DıĢ Proje Kredi Kullanımları Avans Ve Akredifleri Hesabı , , Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı , , Ġndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı , , Gelirlerden Alacaklar Hesabı , , Mali KuruluĢlara Yatırılan Sermayeler Hesabı ,00 0, Mal Ve Hizmet Üreten KuruluĢlara Yatırılan Sermayeler Hesabı ,26 0, Arazi Ve Arsalar Hesabı , , Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı , , Binalar Hesabı , , Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı , , TaĢıtlar Hesabı , , DemirbaĢlar Hesabı , , BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı ( - ) , , Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı ,35 0, Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı ,05 0, BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı ( - ) 0, , Banka Kredileri Hesabı , , Kısa Vadeli Diğer Ġç Mali Borçlar Hesabı , , Bütçe Emanetleri Hesabı , , Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı , , Emanetler Hesabı , , Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı , , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı , , Fonlar Veya Diğer Kamu Ġdareleri Adına Yapılan Tahsilât Hesabı , , Kamu Ġdareleri Payları Hesabı , , Vadesi GeçmiĢ, ErtelenmiĢ Veya TaksitlendirilmiĢ Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı , , Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı , , Banka Kredileri Hesabı , , Uzun Vadeli Diğer Ġç Mali Borçlar Hesabı , , DıĢ Mali Borçlar Hesabı , , Net Değer Hesabı , , Yeniden Değerleme Farkları Hesabı 0, , GeçmiĢ Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 0, ,70 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 44

50 580 GeçmiĢ Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı ( - ) ,03 0, Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı ( - ) , , Gelirler Hesabı , , Giderler Hesabı , , Bütçe Gelirleri Hesabı , , Gelir Yansıtma Hesabı , , Bütçe Gelirlerinden Ret Ve Ġadeler Hesabı ,10 0, Bütçe Giderleri Hesabı ,69 0, Gider Yansıtma Hesapları 0, , Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı , , Bütçe Ödenekleri Hesabı , , Ödenekli Giderler Hesabı ,69 0, Teminat Mektupları Hesabı , , Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı , , Gider Taahhütleri Hesabı , , Gider Taahhütleri KarĢılığı Hesabı , ,63 T O P L A M , , MALĠ YILI BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI TABLOSU KURUMSAL KOD BĠRĠM ADI TUTAR (TL) ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ , GENEL SEKRETERLĠK , ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI , ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRE BAġKANLIĞI , BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI , YAZI ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI , TEFTĠġ KURULU DAĠRE BAġKANLIĞI , ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ 0, STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI , HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ , BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER DAĠRE BAġKANLIĞI , ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRE BAġKANLIĞI , FEN ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI , MALĠ HĠZMETLER DAĠRE BAġKANLIĞI , ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRE BAġKANLIĞI , ĠTFAĠYE DAĠRE BAġKANLIĞI , ĠġLETMELER VE ĠġTĠRAKLER DAĠRE BAġKANLIĞI , MAKĠNA ĠKMAL BAKIM VE ONARIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI , SAĞLIK VE SOSYAL DAĠRE BAġKANLIĞI , ULAġIM DAĠRE BAġKANLIĞI , KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI , ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI ,00 T O P L A M ,69 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 45

51 2009 MALĠ YILI BÜTÇE GĠDERLERĠ EKONOMĠK SINIFLANDIRMASI TABLOSU HESAP KODU HESAP ADI TUTARI 830 BÜTÇE GĠDERLERĠ HESABI , Personel Giderleri , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , Faiz Giderleri , Cari Transferler , Sermaye Giderleri , Borç Verme ,00 T O P L A M , MALĠ YILI BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR (TL) 800 BÜTÇE GELĠRLERĠ HESABI , Vergi Gelirleri , TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri ,60 BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI (A) , BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER , Vergi Gelirleri 6.760, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri ,00 BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER TOPLAMI (B) ,10 NET BÜTÇE GELĠRĠ (A-B) ,81 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 46

52 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 47

53 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 48

54 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

55

56 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz, BaĢkan ın görev ve sorumlulukları dâhilinde günlük, haftalık ve aylık programlar hazırlamak, seminer, panel, açılıģ ve protokolleri organize etmek, sivil toplum örgütlerinden ve il halkından gelecek dilek, Ģikâyet ve önerileri BaĢkanlık makamına iletmek ve görüģmelerini düzenlemekle sorumludur. Yıl içerisinde dini ve milli bayramlarda protokol için yapılacak tüm hizmetleri koordine ederek ilimize gelen BaĢbakan, Devlet Bakanları ile Milletvekillerinin temsil, tören ve ağırlama hizmetlerinin en iyi Ģekilde düzenlenmesini sağlar. BaĢkanın sözlü ve yazılı talimatlarını ilgili birimlere ileterek idarenin birimleri arasındaki koordinasyonu ve kent içi yönetim kademeleri arasında koordinasyonu sağlar. BaĢkandan sonra belediyenin iç ve dıģ iģlerini yerine getirir. Özel Kalem Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: BaĢkan ın görüģme ve kabullerine ait hizmetler yürütülmüģtür. Belediye BaĢkanı nın günlük, haftalık ve aylık programı düzenlenmiģtir. Günlük ziyaretçi akıģı düzenlenmiģ, randevular ayarlanmıģ ve takip edilmiģtir. BaĢkan ın ziyaret, davet, karģılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarda, Atatürk ü anma ve mahalli kurtuluģ günleri vb. ilgili her türlü protokol ve tören hizmet ve iģlerini düzenlemek, ilgili diğer kuruluģlarla iģbirliği halinde yürütülmüģtür. Makamın koruma ve güvenlik güçleriyle ilgili iģlemleri yürütülmüģ, BaĢkan ın direktifine göre bu konudaki haberleģme ve yazıģmaları yapılmıģtır. Belediye BaĢkanı nın özel ve resmi yazıģmaları yürütülmüģtür. AçılıĢ, nikâh, düğün gibi nedenlerle gelen davetiyeler değerlendirilmiģ ve cevaplandırılmıģtır. Birimimize ulaģtırılan dilekçelere ivedilikle cevap verilerek sorunların giderilmesi, isteklerin yerine getirilmesi sağlanmıģtır. ġehir dıģı ziyaretler için bilet, otel rezervasyonu gibi hizmetleri, BaĢkan ın özel haberleģme ve gizlilik taģıyan yazıģma iģlemleri yürütülmüģtür. BaĢbakan, Devlet Bakanları ile Milletvekillerinin temsil, tören ve ağırlama hizmetlerini en iyi Ģekilde düzenlenmesi sağlanmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 51

57 BaĢkanımızın yazılı ve sözlü talimatları Belediyemizin tüm birimlerine iletilmiģ, kentimizin yönetim kademeleri arasında sağlıklı iletiģim sağlanarak koordinasyon sağlanmıģtır. Belediye BaĢkanı tarafından verilen diğer iģler yapılmıģtır. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI BÜTÇE GERÇEKLEġMESĠ 2009 Kaynak 2009 GerçekleĢen 2009 (%) Personel Giderleri , SGK Ödemeleri , Mal ve Hizmetler , TOPLAM , Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 52

58 Adana GENEL SEKRETERLİK

59

60 GENEL SEKRETERLĠK Belediyemizde hizmetlerin yürütülmesi Belediye BaĢkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, Belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak Genel Sekreter ve Yardımcıları tarafından sağlanır. Genel Sekreterlik 2009 Yılı Faaliyetleri: Genel Sekreterlik makamının sevk ve idaresi sağlanmıģtır. Genel Sekreter in günlük ziyaretçi akıģı düzenlenmiģ, randevular ayarlanmıģ ve takip edilmiģtir. Encümen toplantılarına baģkanlık edilmiģtir. Ziyaret, davet, karģılama, uğurlama, ağırlama vb. ilgili her türlü protokol iģlerine katılım sağlanmıģ, ilgili diğer kuruluģlarla iģbirliği halinde yürütülmüģtür. GENEL SEKRETERLĠK 2009 YILI BÜTÇE GERÇEKLEġMESĠ 2009 Kaynak 2009 GerçekleĢen 2009 (%) Personel Giderleri ,28 83 SGK Ödemeleri ,96 97 Mal ve Hizmetler ,20 60 TOPLAM ,40 79 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 55

61 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 56

62 İÇ DENETİM BİRİMİ

63

64 ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ Ġç Denetim Birimi ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından hazırlanan tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda idaremiz bünyesinde oluģturulmuģtur. Birim, kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirerek idarenin hedeflerine ulaģmasına katkıda bulunmak ve yardımcı olmak amacı ile idarenin çalıģmalarına değer katan, uluslararası standartlarda bağımsız ve tarafsız denetim ve danıģmanlık faaliyeti yürütür. Ġç denetçiler görev, yetki ve sorumluluklarını Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yerine getirir. Bu doğrultuda iç denetçi, aģağıda belirtilen görevleri yerine getirir: Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirir. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapar ve önerilerde bulunur. Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapar. Ġdarenin harcamalarının, mali iģlemlere iliģkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetler ve değerlendirir. Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapar ve bu konularda önerilerde bulunur. Denetim sonuçları çerçevesinde iyileģtirmelere yönelik önerilerde bulunur ve bunları takip eder. Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruģturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin üst amirine bildirir. Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetler. Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olur, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirir. Suç teģkil eden durumlara iliģkin tespitlerini üst yöneticiye bildirir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 59

65 Ġç Denetim Birimi 2009 Yılı Faaliyetleri: Bir iç denetçimiz 18 Nisan - 02 Mayıs tarihleri arasında iyi uygulama örneklerinin yerinde görülmesi ve iç denetçilerin bilgi ve tecrübelerinin artırılması amacıyla Kamu Ġç Denetçileri Derneği tarafından Kamu Ġç Denetçilerinin Mesleki Kapasitelerinin Güçlendirilmesi ve Avrupa Birliği ile Entegrasyon adlı proje doğrultusunda Birmingham da (Ġngiltere) RSM Bentley Jennison adlı kuruluģun verdiği seminere katılmıģtır. BaĢkanlık makamından olura istinaden 2009 yılı içinde belediyenin birimlerinin tanınması, tüm faaliyetlerin belirlenmesi ve sistemin geliģtirilmesi yönünde araģtırma ve inceleme yapılmasına baģlanmıģtır. Ġlgili araģtırma ve inceleme birkaç birimde tamamlanmıģ olup iç denetçiler tarafından devam etmektedir. Birimimiz tarafından iç kontrol eylem planı ile ilgili olarak danıģmanlık çerçevesi içinde bir taslak rapor hazırlanmıģtır yılı programı yapılarak, ilgili alanların denetimine baģlanılmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 60

66 SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

67

68 SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI Sivil Savunma Uzmanlığı 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu uyarınca, savunma planını yapmak, planda belirlenen sivil savunma mükelleflerinin eğitimini yapmak, BüyükĢehir Belediyesine bağlı veya denetimindeki kurum ve kuruluģların Sivil Savunma Planı veya talimatlarını yapmak, Milli Alarm sırasında BüyükĢehir Belediyesinin alacağı tedbirleri hazırlamak, olağanüstü hal ve seferberlikte kurumun 24 saat süreli çalıģma planını hazırlamakla yükümlüdür. Sivil Savunma bilincini geliģtirmek için Okullar, Sivil toplum örgütleri, kurum personeli ve kent halkına bilinçlendirici eğitim ve seminerler düzenler. Sivil Savunma Uzmanlığı 2009 Yılı Faaliyetleri: Belediyemize ait Sivil Savunma Planı güncellenmiģtir. Olağanüstü, seferberlik ve savaģ hallerinde belediyemiz personelinin 24 saat sürekli çalıģmasına iliģkin 24 Saat Devamlı ÇalıĢma Planı ve diğer planlar güncellenmiģtir. Valilikte Sivil Savunma ile ilgili toplantı ve tatbikatlarda kurumumuz temsil edilmiģtir. 2007/12937 Sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği Belediyemize ait Yangın Yönergesi ve Yangın Talimat hazırlanarak yürürlüğe konulmuģtur. Belediyemiz ve bağlı birimlerinin denetimleri yaptırılarak rapor halinde ilgili birimlere gönderilmiģtir. TSK nin seferberlik ve savaģ halinde ihtiyaçlarının tespiti için hazırlanan kaynak sayımı heyetinde görev alınmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 63

69 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 64

70 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

71

72 HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ Hukuk MüĢavirliği BüyükĢehir Belediye BaĢkanına bağlı birimdir. 26 ġubat 1966 tarih ve 248 sayılı Adana Belediye Meclisi kararı ile Belediye Hukuk ĠĢleri Yönetmeliği kabul edilmiģtir. Bu yönetmelik uyarınca Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü nün görevleri: Belediye Meclisi, Belediye Encümeni Kararı veya BaĢkanlık makamı tarafından mütalaa için gönderilen evrakı tetkik ve beyan mütalaa etmek. Belediye leh ve aleyhinde adliye idari mahkemelerde açılan davalar ile icra iģlerini takip etmek ve sonuçlandırmak. Belediye adına Belediye BaĢkanı tarafından takibi gereken vergi gibi müteallik iģleri yetkili mercilerde takip etmek ve sonuçlandırmaktır. Yönetmelik uyarınca Belediye BaĢkanı tarafından havale edilmedikçe mütalaa Hukuk MüĢavirliği tarafından tetkik edilemez. Hukuk MüĢavirliği yürürlükteki kanun hükümlerine göre mütalaa verir. Mütalaa istendiğinde hangi hususta tereddüde düģüldüğünün açıklanması Ģart olup, mütalaalar istiģare mahiyetinde olup, ilgili müdürlük Hukuk MüĢavirliği mütalaasına bağlı değildir. Belediye leh ve aleyhinde adli ve idari yargıda açılan davalar ile icra iģleri belediye avukatları tarafından takip edilir ve sonuçlandırılır. Adli ve Ġdari yargı mahkemelerinde belediye aleyhine verilen kararlara karģı temyiz ve karar düzeltme yoluna gidilip gidilmeyeceğinin tayini avukat beyanına göre MüĢavirliğe ait olup, vazgeçme konusunda karar verme yetkisi Belediye Encümenine aittir. Belediye adına dava açmak, icra takibi yapmak, Belediye BaĢkanı emri, Belediye Encümeni veya Belediye Meclisi kararı ile olmaktadır. Ġddia ve savunmalarda, delil ve sair belgelerde ilgili dairesi tarafından verilen bilgi ve belgeler esas olup, avukatlar herhangi bir surette yanlıģ veya noksan malumat verilmesinden veya yeterli delil gösterilmemesinden sorumlu değildir. Hukuk MüĢavirliği 2009 Yılı Faaliyetleri: Belediyemiz Meclisince oluģturulan Ġhtisas komisyonlarının çalıģmalarında hazır bulunulmuģ ve incelenen konularda görüģ bildirilmiģtir. MüĢavirliğimiz görevli avukatı tarafından 29 adet G.S.M. Ruhsat komisyonu çalıģmalarına iģtirak edilmiģtir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 67

73 BaĢkanlık kanalı ile müģavirliğimizden 15 adet mütalaa istenmiģ olup, 15 adeti de cevaplandırılmıģtır. Dönem içinde MüĢavirliğimize gelen evrak sayısı adettir. Giden evrak sayısı ise adettir. Dönem içinde Ġdari Yargıda Belediyemiz leh ve aleyhine olmak üzere 283 dava açılmıģtır. Geçen dönemden devreden dosya sayısı 522 dir. Böylece dönem içinde Ġdari yargıda toplam 805 dava dosyası yürütülmüģtür. Bu davaların görüldüğü mahkemeler ve safahatları ile ilgili bilgi aģağıdaki tabloda gösterilmektedir YILI ĠDARĠ YARGIDAKĠ DAVALARIN DÖKÜMÜ Mahkemesi Geçen Yıl Devreden 2009 Yılı Açılan Toplam Dava Karar Verilen Temyizde Bulunan KesinleĢen Halen Devam Eden DanıĢtay Ġdare Mahkemesi Vergi Mahkemesi Toplam Adli yargıda ise 2009 yılında belediyemiz leh ve aleyhinde olmak üzere açılan dava sayısı 319 dur. Geçen dönemden devreden dosya sayısı dir. Böylece dönem içinde Adli Yargıda toplam dava yürütülmüģtür. Bu davaların görüldüğü mahkemeler ve safahatları ile ilgili bilgi aģağıda tablolaģtırılarak gösterilmiģtir. Mahkemesi 2009 ADLĠ YARGIDAKĠ DAVALARIN DÖKÜMÜ Geçen Yıl Devreden 2009 Yılı Açılan Toplam Dava Karara Kalan Temyizde Bulunan KesinleĢen Halen Devam Eden Asliye Hukuk ĠĢ Mahkemesi Sulh Hukuk Ġcra Hâkimliği Ġcra Müdürlüğü Ceza Mahkemeleri Asliye Ticaret TOPLAM Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 68

74 1. HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ 2009 YILI TABLOSU Faaliyet No Birim Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme Gerçekl. Oranı TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL STRATEJĠK ALANLAR ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL TL STRATEJĠK ALAN 1. KURUMSAL YAPI PK 2009 Hedefi 2009 Performa GerçekleĢen ns (%) HEDEF 1.1. Ortak vizyon oluģturulması ve paylaģılması, ekip ruhunun yerleģtirilmesi, birimsel ve bireysel verimliliğin artması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, çalıģmalarda yüksek performansa ulaģılması ve personelin tatmin düzeyinin artmasıyla kurumumu HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ Belediye lehine ve aleyhine adliye idari mahkemelerde açılan davalar ile icra iģleri takip edilerek sonuçlandırılacaktır. TL Ġdari yargıda açılan dava sayısı adet Adli yargıda açılan dava sayısı adet Ġdari yargıda görülen toplam dava sayısı adet Adli yargıda görülen toplam dava sayısı adet FAALĠYET ve PROJELER Mahkeme harç giderleri TL HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER BaĢkanlık tarafından havale edilen mütealalar incelenerek cevaplandırılacaktır BaĢkanlıktan havale edilen müteala sayısı adet Cevaplandırılan müteala sayısı adet Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 69

75 HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Disiplin kurulu, meclis ihtisas komisyonları ve gayrisıhhi müessese komisyonlarının çalıģmalarına katılınacaktır Katılınan meclis ihtisas komisyon toplantısı adet Katılınan gayrisıhhi müessese komisyon toplantısı adet Katılınan disiplin kurulu toplantısı adet HEDEF 1.6. Hizmetlerimizde bilgi teknolojilerini etkin kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, bürokrasiyi asgari düzeye indiren, küresel rekabette baģarılı bir belediye olmak için günün teknolojisine uygun bir biliģim altyapısı kurmak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Ulusal yargı ağı projesine (UYAP) uyumlu çalıģabilmek için dava ve icra takip dosyaları elektronik ortama geçirilecektir. TL ,98 Avukatlara verilen eğitim saat/kiģi UYAP ile uyumlu açılan icra takip sayısı adet Programı kullanan avukat sayısı adet Bilgisayar alımı TL Lisanslı program ve yazılım alımı TL DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER Personel Giderleri TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TL Sermaye Giderleri TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 70

76 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 71

77 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 72

78 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

79

80 TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, faaliyet dönemi boyunca Belediye BaĢkanının oluruna istinaden belediye ve bağlı birimlerin iģ ve iģlemlerini, personel çalıģma davranıģlarını hukuka ve mevzuata uygunluğu açısından teftiģ ederek, teftiģ sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler ile alınan ifade ve savunmaları değerlendirir. Tanzim edilen müfettiģ raporları gereğinin yapılması için BaĢkanlık Makamına arz edilmektedir. Ayrıca, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun Kapsamında suç iģleyen memur personellerin soruģturma izni verilip verilmemesi hakkında Vilayet Makamından talep edilen ön soruģturma (inceleme) raporları tanzim edilerek ilgili makama arz edilmektedir. TeftiĢ Kurulu, birimlerin idari ve mali denetimlerini yaparak, çalıģmalarıyla caydırıcı ve teģvik edici unsur olarak görevini sürdürmektedir. Böylece birimlerdeki hataların gelecek yıllarda asgariye indirilmesini ve azami verimliliğin elde edilmesini amaçlamaktadır. TeftiĢ Kurulu 2009 Yılı Faaliyetleri: Rapor döneminde 27 adet rapor tanzim edilmiģtir. Bunlardan 25 personel hakkında disiplin suçu iģlediklerinden disiplin cezası verilmesi teklif edilmiģ 6 personel hakkında herhangi bir disiplin cezası verilmesine gerek görülmemiģ 2 personel hakkında iģ akitinin feshi talep edilmiģ 2 adet personel hakkında ihtar cezası verilmesi 1 personel hakkında 4483 sayılı yasaya göre ön inceleme raporu düzenlenerek Valilik Makamına gönderilmiģtir. Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı Gelir ġube Müdürlüğünün 2008 yılı tahsilât denetimi yapılarak denetim raporu BaĢkanlık Makamına arz edilmiģtir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 75

81 TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI 2009 YILI TABLOSU Faaliyet No BĠRĠM Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢm e Gerçekl. Oranı TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL STRATEJĠK ALANLAR ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL TL STRATEJĠK ALAN 1. KURUMSAL YAPI PK 2009 Hedefi 2009 Performa GerçekleĢen ns (%) HEDEF 1.1. Ortak vizyon oluģturulması ve paylaģılması, ekip ruhunun yerleģtirilmesi, birimsel ve bireysel verimliliğin artması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, çalıģmalarda yüksek performansa ulaģılması ve personelin tatmin düzeyinin artmasıyla kurumumu HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Periyodik olarak birimlerin denetimi yapılacaktır. Genel denetim sayısı adet AraĢtırma raporları adet Ön inceleme raporları adet SoruĢturma raporları adet DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER Personel Giderleri TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TL Sermaye Giderleri TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 76

82 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 77

83 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 78

84 YAZI İŞLERİ ve KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

85 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 80

86 YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRE BAġKANLIĞI Yazı ĠĢleri ve Kararlar Daire BaĢkanlığı; 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Meclis ÇalıĢma Yönetmeliği çerçevesinde, vatandaģa daha iyi hizmet vermek kaliteyi ve Ģeffaflık içerisinde verilebilecek tüm görev ve sorumlulukları, üstün hizmet anlayıģı ve özveri ile çalıģarak yerine getirmeyi ilke edinmiģtir. Daire baģkanlığımıza gelen her türlü baģvuru kayıt altına alınarak ilgili birimlere gönderilmiģtir. Dairemizde yürütülen 4982 sayılı Bilgi Edinilme Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu ve BĠMER (BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi) den gelen tüm baģvurular, ilgili birimlerce cevaplandırılması sağlanarak vatandaģın bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Daire BaĢkanlığımız vatandaģtan, resmi kurum ve kuruluģlar ve özel teģebbüslerden gelen talepleri değerlendirip, ilgili birime ulaģtırarak bütün posta iģlemlerini gerçekleģtirmektedir. Birimimiz, BüyükĢehir Belediyemize bağlı ilçe ve ilk kademe belediyelerinin Meclis çalıģmalarının bilgi akıģını sağlayarak onaylanmasına müteakip ilgili belediyeye göndermektedir. Daire BaĢkanlığımız çağımızın teknolojik donanımları ile daha seri ve hızlı biçimde hizmet vermekte olup doküman yönetim sistemine geçilmesi ile akıģkanlık daha da hızlanacaktır. Yazı ĠĢleri ve Kararlar Daire BaĢkanlığı 2009 Yılı Faaliyetleri: Ġlçe Belediye BaĢkanlıklarından gelen Meclis Kararlarının 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlara uygun olup olmadığı kontrol edilmiģtir. Kontrol sonucunda uygun olan meclis kararları onaylandıktan sonra uygun olmayanlar ise iadesi için ilgili belediyeye gönderilmiģtir. Belediyemiz posta ve tüm gönderileri Daire baģkanlığımızda toplandıktan sonra günlük olarak ilgili yerlere gönderilmiģtir. Alınan kararlar ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun Ģekilde çıkarılmıģ ve yazılmıģtır. VatandaĢtan gelen baģvuru ve dilekçeler ile diğer kurum ve kuruluģlardan gelen yazılar, kayıt altına alındıktan sonra ilgili yerlere havalesi yaptırılmıģ ve ilgili yerlere zimmet karģılığı verilmek üzere bizzat dağıtımı daire baģkanlığımız görevlisi tarafından yapılmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 81

87 2006 yılında baģlayıp 2009 yılında devam eden teknolojik yatırımlar sayesinde kayıtlarımız bilgisayar ortamına alınıp istenilen kayıtlar hemen çıkartılarak verilmiģtir. GeçmiĢ yıllarda alınan kararlar da tarayıcıdan geçirilerek bilgisayar ortamına alınarak arģivlerimiz kademeli ve hızlı olarak bilgisayar ortamına alınmaktadır. e-devlet e geçiģin gereği olan bilgi ve belgelerde bu Ģekilde bilgisayar ortamında dijital veri olarak hazırlanmıģ bulunmaktadır. YAPILAN ĠġLEMLER SAYI Meclis Toplantı Sayısı 40 Meclis Karar Sayısı 170 Encümen Karar Sayısı Genel Evrak Kayıt Sayısı Mahkeme Evrak Kayıt Sayısı DıĢ Posta Kayıt Sayısı Özel Kayıt Defter Sayısı 336 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 82

88 YAZI ĠġLERĠ ve KARARLAR DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 YILI TABLOSU Faaliyet No Birim Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢe n Gerçekl. oranı (%) TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL STRATEJĠK ALANLAR ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL TL STRATEJĠK ALAN 1. KURUMSAL YAPI HEDEF 1.3. Belediyemizin aldığı kararları, yaptığı uygulamaları, halkın bilgisine sunmak, yazılı ve görsel basını, elektronik iletiģim araçlarını etkili bir biçimde kullanarak vatandaģlarımızın dilek Ģikâyet ve isteklerini iletebileceği bir yönetim anlayıģı ile Ģeffaflık ve aktif katılımı sağlamak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Gelen evrakların bilgisayar ortamına alınması sağlanacaktır. PK 2009 Hedefi 2009 GerçekleĢen Performa ns (%) TL Gelen evrak sayısı adet Elektronik ortama alınan belge sayısı % Nitelikli çalıģan personel sayısının artırılması iģi TL Teknolojik donanım alım iģi TL Personelin hizmetiçi eğitime alınması iģi TL Belediye meclis üyelerinin ve personelin belediyemiz hizmet kalitesinin arttırılması ve proje geliģtirmelerine yardımcı olmak için yurtiçi ve yurtdıģı eğitim faaliyetlerine katılımı sağlanacaktır. Diğer belediyelerle iletiģim kurularak faliyette ve yapım aģamasında olan projeleri yerinde görebilmek için yurtiçi geziler düzenlenecektir. TL YurtdıĢı gezi adet YurtdıĢı gezisine gidecek meclis üyesi sayısı adet YurtdıĢı gezisine gidecek personel sayısı adet Yurtiçi gezi adet Yurtiçi gezisine gidecek meclis üyesi sayısı adet Yurtiçi gezisine gidecek personel sayısı adet Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 83

89 HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Giden evrak hizmetlerini daha iyi yapabilmek için iletiģim ağları daha verimli ve ekonomik hale getirilecektir. Elektronik ortamda gönderilen evrak sayısı adet Giden evrak sayısı adet Bilgi edinme yasası çerçevesinde vatandaģa daha iyi hizmet verebilmek ve bilgi akıģını düzenleyerek kesintiye ve gecikmeye uğramasını engellemek için gerekli yatırımlar ve kurum içi eğitim yapılacaktır. Billgi edinme birimimize baģvuru adet Cevap verilen baģvuru adet Düzenlenecek eğitim adet Daire BaĢkanlığımızca alınan Encümen ve Meclis kararlarını halka daha iyi duyurabilmek için internetten yayın yapılacaktır. Alınan Meclis karar sayısı adet Alınan Encümen karar sayısı adet DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER Personel Giderleri TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TL Sermaye Giderleri TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 84

90 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 85

91 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 86

92 İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

93

94 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Daire BaĢkanlığımız 657 sayılı yasaya ve 4857 sayılı ĠĢ Kanununa göre çalıģan personellerimizin bütün özlük iģlemlerini zamanında ve düzenli olarak yapmaktadır. Memur ve iģçilerimizin adına atama ve nakil iģlemleri, geçici görevlendirme iģlemleri, asalet tasdiki iģlemleri, kadro teklif, iptal ve ihdas iģlemleri, derece ve kademe ilerlemesi iģlemleri, açıktan atama izni iģlemleri, disiplin iģlemleri, sicil iģlemleri, izin iģlemleri, yan ödeme zam ve tazminatla ilgili iģlemler, maaģ tahakkuk iģlemleri, askerlik borçlanması ve hizmet birleģtirmesi, emeklilik iģlemleri ve hizmet içi eğitimlerin organizasyonu dairemiz tarafından gerçekleģtirilmektedir gün ve sayılı resmi gazetede yayımlanan Norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik uyarınca yeniden yapılan düzenleme ile toplam hedef memur kadromuz e iģçi kadromuz ise e çıkartılmıģtır. Ġnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı 2009 Yılı Faaliyetleri: Dönem içerisinde Daire BaĢkanlığımıza intikal eden 1994 adet gelen evrak, 2424 adet giden evrak olmak üzere toplam 4418 adet evrak iģlem görmüģ, tüm evraklara gerekli cevaplar verilerek sonuçlandırılmıģtır. Belediyemiz tüm birimlerine birimleri yönlendirmek amacıyla toplam 25 adet iç genelge hazırlanarak gönderilmiģ ve amacına uygun olarak icra edilmiģtir. Kamu Kurum ve KuruluĢlarından bu dönem içerisinde BaĢkanlığımıza memur statüsünde 2 memur personelin nakil geliģ iģlemleri 3 memur personelinde nakil gidiģ iģlemleri, 3 memurun istifa iģlemleri ve 1 memurun vefatı sonucu iģlemleri yapılmıģ, Açıktan atama ile 3 memur tayin edilmiģ ve bunların iģlemleri yapılmıģtır. Dönem içerisinde 4 memur, 1 sözleģmeli memur emekli olmuģtur. Belediye BaĢkanlığımızda 4857 sayılı yasaya tabi olarak iģçi statüsünde çalıģan personellerden 29 u emekli, 1 adet iģ akdi fesh, 1 adet de istifa ve 4 adet vefat olup bunlarla ilgili iģ ve iģlemler yine zamanında bitirilmiģ ve sonuçlandırılmıģtır. Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak çalıģmakta iken kendi isteği ile emekli olanların veya malulen emekli olanların emeklilik iģlemleri yerine getirilmiģtir sayılı yasaya tabi olarak çalıģırken emekli olarak ayrılan, ya da kendi isteği ile ayrılan iģçilerin kıdem tazminatlarının hesaplanması, izin ücretlerinin hesaplanması, tahakkuk ve müzakerelerinin düzenlenmesi yapılmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 89

95 Belediyemizde görevli 24 iģçiye disiplin kararıyla yevmiye kesimi cezası 1 iģçiye iģ akdi fesh cezası verilmiģtir. Türkiye ĠĢ Kurumuna yasal çerçevesinde bildirilmesi gereken konular her ay bildirilmiģtir. Dönem içerisinde iģe alınan 56 mevsimlik iģçinin iģe giriģ bildirgesi tanzim edilerek Sigorta Müdürlüğüne gerekli formlar doldurularak gönderilmiģtir. Belediye BaĢkanlığımızda 657 sayılı yasaya tabi olarak çalıģan personellerin tabi oldukları yasa gereğince yapılması gereken derece kademe ilerlemesi iģlemleri yapılmıģ olup 167 kiģi yan terfi, 40 kiģi dik terfi, 18 kiģi 153 nolu Tebliğ (67.madde) uyarınca terfi uygulanmıģtır. Belediye BaĢkanlığımızda iģçi ve memur olarak çalıģan tüm personellerin özlük iģlemleri ile ilgili rutin iģlemler ve BaĢkanlık Makamınca verilen diğer iģlemler yerine getirilmiģtir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 90

96 ĠNSAN KAYNAKLARI ve EĞĠTĠM DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 YILI TABLOSU Faaliyet No Birim Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢen Gerçekl. oranı (%) TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL STRATEJĠK ALANLAR ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL TL STRATEJĠK ALAN 1. KURUMSAL YAPI PK 2009 Hedefi 2009 Performans GerçekleĢen (%) HEDEF 1.1. Ortak vizyon oluģturulması ve paylaģılması, ekip ruhunun yerleģtirilmesi, birimsel ve bireysel verimliliğin artması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, çalıģmalarda yüksek performansa ulaģılması ve personelin tatmin düzeyinin artmasıyla kurumumuzu daha etkin ve verimli hizmet sunacak bir yapıya kavuģturmak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Senelik izinlerin iģ verimini artıracak, hizmeti aksatmayacak Ģekilde programlanması ve personelin bu program doğrultusunda izin kullanması sağlanacaktır. Yıllık programların oluģturulma oranı % Personelin programa uyum oranı % Program doğrultusunda personel veriminin artıģı % Personele hizmet içi eğitim verilecektir. Verilen ortalama eğitim süresi saat / (yıl*kiģi) Eğitim verilen personel sayısı adet Eğitim verilen konu (alan) sayısı adet Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 91

97 HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Plan dönemi sonuna kadar belediye dıģında uzman kiģi ve kurumlarca belediyemizi ilgilendiren konularda düzenlenen seminer ve toplantılara uygun personelin katılımı sağlanacaktır. Eğitimlere katılan personel sayısı adet Düzenlenen eğitim sayısı adet yılında baģlamak üzere belediyemiz birim ve personelinin görev tanımları ve sorumluluk alanlarıyla ilgili yönerge ve yönetmelikler hazırlanarak veya var olanlar güncellenerek yapılan her uygulamanın yasal dayanağı plan dönemi sonuna kadar netleģtirilecektir. Toplam birim sayısı adet Yönerge ve yönetmeliği hazırlanacak birim adet Ortak akıl oluģturulması ve koordinasyon sağlanması için valilik, kamu kurum ve kuruluģları, ilçe ve ilk kademe belediyeleri, TL üniversite ve STK lar ile iģbirliğini kurmaya yönelik yılda 6 kez toplantı düzenlenecektir. Ġlçe ve ilk kademe belediye toplantıları adet Kurumiçi toplantılar adet Bu seneki faaliyetler Kültür ve Sosyal ĠĢler ile Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Tarafından ÜstlenilmiĢtir DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER Personel Giderleri TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TL Sermaye Giderleri TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 92

98 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 93

99 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 94

100 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

101

102 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevler idaremizde, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı ve Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı tarafından yürütülür. Daire BaĢkanlığına bağlı dört adet müdürlük faaliyet göstermektedir. Bunlar; Alt Yapı Koordinasyon ġube Müdürlüğü, UlaĢım Koordinasyon ġube Müdürlüğü, AraĢtırma GeliĢtirme ve Yatırım Planlama ġube Müdürlüğü, Strateji GeliĢtirme ġube Müdürlüğü dür. ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ Alt Yapı Koordinasyon Merkezi, kamu kurum ve kuruluģları ile özel kuruluģlar tarafından BüyükĢehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleģtirerek kesin program haline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluģları ile özel kuruluģlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafi bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluģu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluģlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluģturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. Koordinasyon Merkezi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan BüyükĢehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görev yapmaktadır. Alt Yapı Koordinasyon ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri 1) BüyükĢehir Belediye sınırları içerisinde 2009 yılında Alt Yapı yatırım programı uygulayacak kamu kurum ve kuruluģlarının aynı yerde aynı zamanda yapılması gereken alt yapı tesislerinden ortak programa alınanlarla ilgili çalıģmaları AYKOME de değerlendirilip sonuçlandırılmıģtır. 2) BüyükĢehir Belediyesi, Seyhan Ġlçe Belediyesi ve Yüreğir Ġlçe Belediyesi tarafından yaptırılacak olan prefabrik kilitli beton parke ile yol ve kaldırım çalıģmaları aylık olarak AYKOME tarafından belirlenmiģtir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 97

103 3) Kent halkına sağlıklı ve kesintisiz enerji akıģını sağlamak için mevcut AG-OG havai hatlarının TEDAġ tarafından yer altına alınması için kablo kanalına kazı için AYKOME tarafından izin verilmiģtir. 4) BüyükĢehir Belediye sınırları içerisinde su ve kanalizasyon Ģebekesi döģenmesi için ASKĠ tarafından kazı yapılması için AYKOME tarafından izin verilmiģtir. 5) BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde yer altı telefon Ģebeke inģaatı yapılması için Türk-Telekom A.ġ. tarafından kazı yapılması için AYKOME tarafından izin verilmiģtir. 6) BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde toplu konut uygulamaları için ayrılan alanlarda ve TOKĠ tarafından yaptırılan yerleģim alanlarının ana bağlantı yollarında yapılacak alt yapı yatırım programlarının ilgili kamu kurum ve kuruluģları tarafından alt yapı ortak programa alınması için AYKOME tarafından karar alınmıģtır. 7) BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde alt yapı tesisi inģaatı yapacak olan kamu kurum ve kuruluģlarının BüyükĢehir Belediyesi ile ortak protokol yapılması için AYKOME tarafından karar alınmıģtır. 8) BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde alt yapı yatırım programı uygulayan kamu kurum kuruluģlarından; Alt yapı yatırım programları AYKOME tarafından ortak programa alınmayanlar için kamu kurum ve kuruluģlara aylık çalıģma programlarına AYKOME tarafından izin verilmiģtir. 9) BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde alt yapı programı uygulayan TEDAġ Ġl Müdürlüğü, Türk-Telekom A.ġ. Ġl Müdürlüğüne uygulanan asfalt kırım bedellerinin alınmasında yeknesaklığın sağlanması bakımından ASKĠ Genel Müdürlüğü içinde uygulanması (TCK Genel Müdürlüğü birim fiyat tarifelerine göre) sağlanmıģtır. 10) Alt yapı yatırım programı uygulayan kuruluģların BüyükĢehir Belediyesi ile ilçeler ve ilk kademe belediyelerinin sorumluluk alanlarında yaptığı asfalt tahriplerinin tespiti için BüyükĢehir Belediyesinden AYKOME ve Yol ġube Müdürlüğü temsilcisi, ilgisine göre alt yapı yatırım programı uygulayan kurum temsilcisi ile ilçe ve ilk kademe belediyelerinin temsilcilerinden oluģan bir komisyon teģkil edilmiģtir. 11) Komisyon marifetiyle belirlenen asfalt tahrip bedellerinin ilgili kurum tarafından BüyükĢehir Belediyesi Alt Yapı Yatırım Hesabına aktarılması (Komisyonun 10 (on) gün içerisinde asfalt tahrip bedellerini belirleyememesi durumunda AYKOME yetkilisinin belirleyeceği bedelin ilgili kurum tarafından BüyükĢehir Belediyesi alt yapı yatırım hesabına aktarılması) sağlanmıģtır. 12) AYKOME tarafından tespit edilen asfalt kırım bedellerinin tutarı hakkında BüyükĢehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığının bilgilendirilmesi sağlanmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 98

104 OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK 13) Ġlçe ve ilk kademe belediyelerinin sorumluluk alanlarındaki asfalt tahribinin ilgili belediye tarafından onarılmasının AYKOME tarafından tespit edilmesinden sonra asfalt kırım bedellerinin ilgili belediyelerin hesabına aktarılmıģtır. 14) BüyükĢehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı Alt Yapı Yatırım Hesabında toplanan asfalt tahrip bedellerinin 5216,5393 ve 6183 sayılı yasa hükümlerine göre ilgili kurumlardan tahsil ederek ilgili belediyelere yukarıda yazılı mevzuat hükümlerine göre dağıtımının yapılması sağlanmıģtır yılında yasa ve yönetmelik gereği her ayın 1. ÇarĢamba günü toplanan Alt Yapı Koordinasyon Merkezinin aldığı kararlar sayısal olarak her ay için aģağıda yazılıdır. SIRA 2009/ YILI ALINAN KARAR TÜRÜ AYLIK ALINAN KARAR TÜRÜ TOPLAMI 1 STABĠLĠZE KAPLI YOL ĠNġAATI ASFALT KAPLI YOL ĠNġAATI PARKE KAPLI YOL ĠNġAATI PARKE KAPLI KALDIRIM ĠNġAATI ĠÇMESUYU TESĠSĠ KANALĠZASYON TESĠSĠ YAĞMURSUYU TESĠSĠ ELEKTRĠK TESĠSĠ TELEKOMĠNĠKASYON TESĠSĠ DOĞALGAZ TESĠSĠ MÜNFERĠT KARARLAR AYLIK ALINAN KARAR SAYISI VE GENEL TOPLAM GELEN EVRAK GİDEN EVRAK Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 99

105 OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK ULAġIM KOORDĠNASYON ġube MÜDÜRLÜĞÜ UKOME, BüyükĢehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taģımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaģım, trafik ve toplu taģıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve iģletme hak ve yetkilerine haizdir. UlaĢım Koordinasyon Merkezi 2009 Yılı Kararları 2009 yılında her ayın 2. ÇarĢamba günü toplanan UlaĢım Koordinasyon Merkezinin aldığı kararlarla ilgili konular sayısal olarak her ay için tablo halinde çıkarılmıģtır. ULAġIM KOORDĠNASYON ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 2009 YILI ALINAN KARAR TÜRÜ YILLIK TOPLAM 1 Güzergâh belirlenmesi ve düzenlenmesi Akıllı Kart Depolama alanı ĠĢ yeri için Trafik güvenliği Otopark Sinyalizasyon sistemi YaĢlı Pasosu Ticari Taksi durağı Trafik güvenliği Hemzemin Geçitler Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 100

106 OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK ULAġIM KOORDĠNASYON ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 2009 YILI ALINAN KARAR TÜRÜ YILLIK TOPLAM 11 Servis araçları Durak yerleri Yaya Üst Geçiti GeçiĢ Yolu Ġzin Belgesi Kasis Ek güzergâh Park yeri Ceza uygulaması Fiat tarifesi Park yasağı KavĢak ve Orta refüj düzenlemesi Trafik ĠĢaret ve Levhaları Hız tahdidi Trafik düzenlemesi Gölde taģımacılık TaĢıma ücreti Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 101

107 OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK ULAġIM KOORDĠNASYON ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 2009 YILI ALINAN KARAR TÜRÜ YILLIK TOPLAM 27 Trafik için yön tayini Mahkeme kararı (U) özel plaka Kaldırım ve Korkuluk yaplms (J) özel plaka Muavinlerin kaldırılması Yolun araç trafiğine kapatılması GENEL TOPLAM YILINA AĠT GELEN EVRAK GĠDEN EVRAK Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 102

108 STRATEJĠ GELĠġTĠRME ġube MÜDÜRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Ģube müdürlüğü 18/02/2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu ile ilgili iģ ve iģlemleri yürütmektedir. Strateji GeliĢtirme ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: Kurumumuzun yılları Stratejik Planının hazırlanmasında koordinatörlük görevi üstlenmiģ olup, baģarılı bir Ģekilde oluģturulması sağlanmıģtır. Kurumumuzun 2010 yılı performans programı hazırlanmıģtır. Kurumumuzun 2008 yılı faaliyet raporu hazırlanmıģtır. ĠKĠS projesi kapsamında istenilen bilgi, belge ve dokümanlar hazırlanmıģtır. Kent ve kent halkıyla ilgili belediye hizmetlerinden memnuniyeti ölçmek üzere 2 adet vatandaģ memnuniyeti anketi yapılmıģtır. Personelin memnuniyetini ölçmek, kurum hakkındaki görüģ ve önerilerini belirlemek üzere personel memnuniyeti anketi yapılmıģtır. Personel bilgilerini istatistikî veritabanında toplamaya yönelik olarak personel envanteri oluģturulmuģtur. Kurum personelini bilgilendirmek, önemli gün ve olayları duyurmak amacıyla bir mesaj sistemi kurulmuģtur. Medya Takip ve ĠletiĢim Merkezi kurulmuģtur. Medya Takip ve ĠletiĢim Merkezinin tanıtımı ile ulusal basın mensuplarının Adana yı gezmesi sağlanarak BüyükĢehir Belediyesi hizmetleri anlatılmıģtır. Avrupa Birliği Hibe Programları doğrultusunda çeģitli proje hazırlama eğitimlerine katılınmıģ olup bu doğrultuda 4 adet proje hazırlanmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi Kurumsal Kimlik Kılavuzu oluģturulmuģtur. Ġhtiyaç duyulan konularda ARGE ve istatistiksel araģtırma çalıģmaları yapılmıģtır. Adana Tanıtım Projesi kapsamında, Adana ve Türkiye ölçekli Kent Algı AraĢtırması, Kent Prestij Kitabı, Kent Belgeseli, Kent Rehberi, Kent Tanıtım Filmleri ve Kent afiģleri hazırlatılmasında koordinatörlük ve denetleyicilik yapılmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 103

109 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 YILI TABLOSU Faaliyet No BĠRĠM Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢ me Gerçekl. Oranı TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL STRATEJĠK ALANLAR ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL TL STRATEJĠK ALAN 1. KURUMSAL YAPI PK 2009 Hedefi 2009 Performans GerçekleĢen (%) HEDEF 1.4. Yurttaki ve dünyadaki standartları, teknolojik geliģmeleri ve değiģen koģulları takip edip kuruma adapte ederek kent halkına verilen hizmetin kalitesini, verimini ve çeģitliliğini artırmak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için değiģik konularda projeler hazırlanacaktır. Hazırlanan proje sayısı adet Kabul edilen proje sayısı adet Belediyemizle ilgili istatistiksel bilgiler toplanarak bilgisayar ortamında tutulacaktır. Bu sistem güncellenerek sürdürülecektir. GÖSTERGELERĠ Verilerin güncellenmesi adet FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Adana il envanterinin oluģturulması iģi TL Halkın ve çalıģanların memnuniyet, Ģikâyet ve beklentilerini belirlemek üzere personel ve vatandaģ TL memnuniyeti anketleri düzenlenecektir. Düzenlenen personel memnuniyeti anketi adet Düzenlenen vatandaģ memnuniyeti anketi adet Ankete katılan personel sayısı adet Ankete katılan vatandaģ sayısı adet Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 104

110 HEDEFĠ Kurumun yasal yükümlülükleri gereği hazırlanması gereken periyodik programlar birimlerden alınan veriler konsolide edilerek hazırlanacaktır. TL GÖSTERGELERĠ Hazırlanan rapor sayısı adet FAALĠYET ve PROJELER Kurumun performans programının hazırlanması iģi Kurumun faaliyet raporunun hazırlanması iģi Ġl envanter modeli (ĠLEMOD) raporunun hazırlanması iģi Belediyelerde Performans Ölçümü Projesi (BEPER) kapsamında istenilen bilgilerin hazırlanması iģi Yerel Net projesi kapsamında istenilen bilgilerin sisteme girilmesi iģi TL TL TL TL TL DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER Personel Giderleri TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TL Sermaye Giderleri TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 105

111 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 106

112 BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

113

114 BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER DAĠRE BAġKANLIĞI Bakanlar Kurulunun 2006/9809 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan belediye ve bağlı kuruluģları ile mahalli idareler birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına iliģkin esasların yayınlanması sonrasında oluģturulan kadro ihdaslarında belediyemiz meclisinin 11/09/2006 gün ve 177 sayılı onayı ile Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Dairesi BaĢkanlığı birimi oluģturulmuģ olup, Basın Yayın ġube Müdürlüğü ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü de Daire BaĢkanlığımıza bağlanmıģtır. Daire BaĢkanlığımıza bağlı olarak Basın Yayın ġube Müdürlüğü ve Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü görev yapmaktadır. BASIN YAYIN ġube MÜDÜRLÜĞÜ ġube müdürlüğümüz daire baģkanlığına bağlı olarak kurumumuzun basın ve yayın organları ile bağlantılı iģ ve iģlemlerini yürütmektedir. Buna göre Ģube müdürlüğümüzün rapor dönemine ait faaliyetleri aģağıdaki gibidir. Basın Yayın ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: Belediye ile basın ve yayın kurum, kuruluģları arasındaki iliģkiler koordine edilerek, haber ve bilgi akıģı düzenlenmiģtir. Günlük gazeteler taranmıģ, belediyelerle ilgili gerekli haberler bir rapor halinde baģkanımıza sunularak arģivlenmiģtir. Belediye çalıģmalarıyla ilgili basın toplantıları organize edilmiģ, tören, kutlama, festival ve toplantılarda basın ile iliģki kurulmuģtur. Belediye faaliyetleri ve yapılan hizmetleri medya ve halka etkin bir Ģekilde tanıtılmıģtır. Kitle iletiģim araçlarında belediye ile ilgili yayınlanan yazı ve haberleri devamlı Ģekilde izlenmiģ, incelenmiģ ve değerlendirmeler üst makamlara sunulmuģtur. Belediye hizmetleri ile ilgili basın bülteni, süreli ve süreli olmayan yayın, videokaset, cd, vcd, internet, dev ekran, bilboard, bilgi panosu, pankart, afiģ, belgesel gibi yazılı, görsel ve sanal araçlardan yararlanmak isteyen birimlere yardımcı olunmuģtur. Bilginin eriģilebilir olması, halkın ve basın kuruluģlarının belediye ile ilgili bilgiyi edinebilme haklarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla gerekli tedbirler alınmıģtır. Kentlik bilinci yaratmaya yönelik duyuru ve faaliyetler yazılı ve görsel basına duyurulmuģtur. Belediye birimlerinin yapmıģ olduğu hizmet, faaliyet ve aktiviteler kamuoyuna basın bültenleri ve görsel filmler olarak duyurulmuģtur. Belediyenin ve kentin tanıtımı için gerekli hallerde broģür ve cd gibi basılı ve görsel yayınlar hazırlanmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 109

115 Belediyenin yapmıģ olduğu yazılı ve görsel çalıģmalar (slâyt, fotoğraf, video, bant, CD, VCD, DVD, gazeteler) arģivlenmiģtir. HALKLA ĠLĠġKĠLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ Birim kurumumuzun önem verdiği halkla münasebetini gerçekleģtirmek ve ileriye taģımakla görevlidir. Halkın sorunları, takdirleri ve dilekleri sürekli olarak gözetilmekte, belediyemiz hizmetleri hakkında halkımızın en sağlıklı bilgiye ulaģabilmesi için süregelen çalıģmalar daha da geliģtirilerek devam ettirilmektedir. Gerek BüyükĢehir Belediyesi hizmetleri gerekse ASKĠ ile ilgili Ģikâyet ve sıkıntıları dinlenerek, hemģerilerimizin sorun ve taleplerinin ilgili ünite yetkililerine iletilmesi sağlanmaktadır. Ġletilen sorunların takipçisi olarak bilgi verilmektedir. Sorunlar halkın bizzat ziyaretleri, leri, web sitesi dilekçeleri veya telefonla ulaģmalarıyla dinlenmekte ve en kısa sürede geri dönülmesi sağlanmaktadır. ġube müdürlüğümüz kurumumuzun hizmetlerinin halka en doğru Ģekilde anlatılması ve halkın kurumumuzdan talep ve beklentilerinin ilgili birimlere iletilmesi amacı ile vatandaģ ile belediye arasında organik bir bağ oluģturmaktadır. Halkla ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: Belediye ve çalıģanlarının halkla iliģkilerini olumlu yönde geliģtirmek, belediye ile kent halkı arasında etkili bir iletiģim sistemi kurmak amacı ile faaliyetlerde bulunulmuģtur. Bu amaçla her türlü kitle iletiģim araçları yanı sıra sivil toplum kuruluģları, sektörel gruplar, özel ilgi gurupları ve hemģerilerle çeģitli bilgilendirme toplantıları, halk günleri düzenlenmiģtir. Sorumluluk alanımızdaki mahalle muhtarının sorunları ilgili birimimiz tarafından azami titizlik gösterilerek dinlenip ilgili birimlerle koordinasyonları sağlanmıģtır. Belediyeye gelen vatandaģlar karģılanıp sorunları dosyaya kayıt yapılmak suretiyle ilgili birimlere iletilmiģ, vatandaģın sorunu neticelenene kadar takip edilmiģtir. Periyodik olarak muhtarların belediye hizmetleri hakkında talep ve önerileri alınmıģ, belediyemizin ilgili birimlerine iletilmiģtir. BüyükĢehir Belediyesi ve ASKĠ hizmetleriyle ilgili birimimize iletilen Ģikâyet ve öneriler ilgili birimlere iletilerek çözüm üretilmesine katkıda bulunulmuģtur. ġehrimizin diğer illerimiz ve dünya kentleri ile iletiģimi güçlendirmek için bölgesel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri düzenlenmiģ ve düzenlenen diğer etkinliklere katılım sağlanmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 110

116 BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 YILI TABLOSU Faaliyet No BĠRĠM Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢen Gerçekl. Oranı (%) TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL STRATEJĠK ALANLAR ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL TL STRATEJĠK ALAN 1. KURUMSAL YAPI PK 2009 Hedefi 2009 Performans GerçekleĢen (%) HEDEF 1.3. Belediyemizin aldığı kararları, yaptığı uygulamaları, halkın bilgisine sunmak, yazılı ve görsel basını, elektronik iletiģim araçlarını etkili bir biçimde kullanarak vatandaģlarımızın dilek Ģikâyet ve isteklerini iletebileceği bir yönetim anlayıģı ile Ģeffaflık ve aktif katılımı sağlamak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ ve GÖSTERGELERĠ Belediyemiz hemģehriler arasında sosyal kültürel iliģkilerin geliģtirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda sivil toplum kuruluģları ile iģ birliği yaparak her yıl en az 4 kez toplantı düzenlenecektir. TL Düzenlenen toplantı sayısı adet Toplantıya katılımcı sayısı adet Yerel Gündem 21, Kent konseyi meclisleri; Engelliler Meclisi, Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi her yıl 50 toplantı düzenleyerek diğer kentlerde yapılan Kent Konseyi çalıģmalarına katılacaktır. TL Düzenlenen toplantı sayısı adet Toplantıya katılım oranı % - - FAALĠYET ve PROJELER Kent Konseyi bilgilendirme, toplanma, araģtırma giderleri Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 111

117 HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Günün her saatinde görev yapan bir birim oluģturularak belediye ile kent halkı arasındaki iletiģim güçlendirilecektir. Kurulan birim sayısı adet Gelen baģvuru adet VatandaĢ memnuniyeti % Belediyenin yayın politikaları doğrultusunda her yıl çeģitli tür ve düzeylerde doküman hazırlanıp basılarak dağıtılacaktır. TL Basılan kitap çeģiti adet Basılan diğer broģür çeģiti adet Adana ilinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin katılımı ile kent kültürünün geliģtirilmesi çalıģmaları tanıtılacak, kent problemlerinin çözümü yönünde rapor hazırlanarak kitap bastırılıp yayınlanacaktır. TL Hazırlanan rapor (çeģidi) sayısı adet Yayımlanan kitap sayısı adet STRATEJĠK ALAN 6. KÜLTÜR, SANAT ve SPOR HEDEF 6.2. Kent kültürünü geliģtirmeye yönelik projeler üreterek her kesimden insanların sanata ve kültürel faaliyetlere katılımını özendiren bir alt yapı oluģturarak etkinliklerin sürekliliğini, çeģitliliğini sağlamak, sanatsal ve kültürel alanda Adana yı özellikli bir merkez konumuna getirmek. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Kentin tarihi ve geleneksel değerlerini sanatçılarından, yöresel yemeklerine kadar tüm detayları ile anlatacak belgesel ve klipler hazırlatılacaktır. TL Belgeselin tamamlanma oranı % Hazırlanan klip sayısı adet Yayımlanan yerel kanal sayısı adet Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 112

118 HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Kent kültürünün geliģtirilmesi için etkinlikler düzenlenecektir. TL Düzenlenen toplantı sayısı adet Belediye hizmetlerinin halka tanıtılması amacıyla kitlesel iletiģim araçlarından (afiģler, reklam panoları vb) faydalanılması Düzenlenen diğer toplantı ve etkinliklerine verilen destekler Yılda 4 kez muhtarlar ile toplantı yapılması HEDEF 6.3. Adana Ġlinin yurt içinde ve uluslar arası alanda tarihi, kültürel ve sanatsal yönleri ile tanıtımını yaparak turizm potansiyelini ortaya çıkarmak. HEDEFĠ ve GÖSTERGELERĠ TL TL TL Adana nın yurt içinde ve uluslararası alanda tanıtım çalıģmaları gerçekleģtirilecektir. TL Basılan kitap sayısı adet Basılan broģür ve davetiye çeģidi adet Basılan afiģ sayısı adet Basılan CD-DVD çeģidi adet FAALĠYET ve PROJELER Basım ve ilan giderleri TL HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ Fuarda her yıl düzenlenecek etkinliklerle kentin sanayi, ticari, kültürel ve sosyal alanlardaki etkisi üst seviyeye çıkarılacaktır. TL Toplam fuar alanı ha Düzenlenen etkinlik sayısı adet Fuar hizmetlerinden memnuniyet % FAALĠYET ve PROJELER Katılınan Ulusal Fuar Sayısı adet DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER Personel Giderleri TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TL Sermaye Giderleri TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 113

119 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 114

120 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

121

122 MALĠ HĠZMETLER DAĠRE BAġKANLIĞI Daire BaĢkanlığı BüyükĢehir Belediyemizin gelir ve gider bütçelerini hazırlamakta, ilgili kayıtları tutmakta ve mali iģlemlerini yapmaktadır. Belediye bütçesine konulan gelirleri takip ve tahsil iģlemlerini yürütmektedir. Birimin belli baģlı görevleri: Belediye mutemetlerine verilen avans ve kredilerin mahsubunu sağlamak, bütçe kesin hesaplarını yapmak, muhasebe yetkilisi mutemetlerine ait hesapları izlemek ve denetlemek, SayıĢtay Yönetim Dönemi Hesabı vermek ve kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Muhasebe Yetkilisi ne verilen görevleri yapmaktır. Daire BaĢkanlığında Gelir ġube Müdürlüğü tarafından tahakkuk-tahsilât iģlemleri, Gider ġube Müdürlüğü tarafından muhasebe iģlemlerinin tamamı, Bütçe ġube Müdürlüğü tarafından bütçe ve kesin hesap iģlemleri ve Kredi ve Katılım Payları ġube Müdürlüğü tarafından kredi takip iģlemleri bilgisayar ortamında gerçekleģtirilir ve arģivlenir. Daire BaĢkanlığı ve bağlı ġube Müdürlükleri bu görevleri yaparken; 5018 Sayılı kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun, 10/03/2006 tarih ve Sayılı Resmi gazetede yayınlanan Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 31/12/2005 tarih ve (3.Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve diğer genelgeler ile tebliğlerin hükümlerini gözetmektedir. Gider ġube Müdürlüğü, Gelir ġube Müdürlüğü, Program Bütçe Tarife ve Mali Kontrol ġube Müdürlüğü ve Kredi ve Katılım Payları ġube Müdürlüğü olmak üzere Daire BaĢkanlığına bağlı 4 ġube Müdürlüğü bulunmaktadır. Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı 2009 Yılı Faaliyetleri: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde belirtilen görevler 2009 mali yılı içerisinde daire baģkanlığımızca yerine getirilmiģtir. Daire BaĢkanlığımız tarafından 2009 mali yılı içerisinde belediyemizin tüm harcama birimlerine analitik bütçe ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemi hizmetinin uygulanması konusunda gerekli destek sağlanmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 117

123 SayıĢtay BaĢkanlığı denetçileri tarafından 2008 mali yılına ait ödeme evrakları ve muhasebe iģlemleri incelenmiģtir. SayıĢtay sorgusunda bahsi geçen tüm maddeler cevaplandırılmıģ ve gerekli tahsilâtlar yapılmıģtır. Rapor döneminde Meclis Denetim Komisyonunca 2008 mali yılı hesap iģ ve iģlemlerine ait gelir ve gider evraklarının incelemesi yapılmıģtır. Daire BaĢkanlığımızca denetim komisyonu raporunda belirtilen öneriler ve tavsiyeler ilgili harcama birimlerine üst yazı ile gönderilmiģtir Mali Yılı içerisinde Belediyemizin tüm harcama birimlerince hazırlanan ödeme evraklarının kayıtları tutulmuģ, kontrol edilerek ödemeleri yapılmıģtır. Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilâtı yapılarak, bütçe iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Belediyemizin yurt içinden ve yurt dıģından sağladığı kredilerin takibi, kontrolü, geri ödemelerinin yapılması sağlanmıģtır. BÜTÇE TARĠFE VE KONTROL ġube MÜDÜRLÜĞÜ 2009 Mali Yılı içerisinde 2008 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili yapılan faaliyetler: Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin 40. maddesi uyarınca 2008 Mali Yılı Kesin Hesabı çıkarılarak dosya halinde 25/03/2009 gün ve 04-03/19 Sayılı yazı ekinde Belediye BaĢkanlığına sunulmuģtur. BaĢkanlığın 07/04/2009 gün ve 01/1-68 sayılı yazısı ile Encümene gönderilmiģtir. Encümenin incelemesi sonucu 29/04/2009 gün ve 1021 nolu kararı ile aynen kabul edilen 2008 Mali Yılı Kesin Hesabı Belediye Meclisinde görüģülmek üzere Belediye BaĢkalığına verilmiģ olup, BüyükĢehir Belediye Meclisinin 15/05/2009 gün ve 52 Sayılı kararı ile kabul edilmiģtir Mali Yılı içerisinde 2009 Mali Yılı Bütçesiyle ilgili yapılan faaliyetler: Bütçenin Basımı ve Dağıtımı: BüyükĢehir Belediye Meclisinin 28/11/2008 gün ve 173 Sayılı Kararı ile kabul edilen BüyükĢehir Belediyesi 2009 Mali Yılı Bütçesi ve yine aynı oturumda kabul edilen Ġlçe ve Ġlk kademe Belediye Bütçeleri ve ASKĠ Genel Müdürlüğü Bütçesi bir araya getirilerek 2009 Yılının Ocak ayı içerisinde tek kitap halinde bastırılarak ilgili yerlere dağıtılmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 118

124 Ödenek gerçekleģme ve ödenek iptalleri: Yılı Bütçesi, yıl içerisinde yapılan değiģiklikler (ek ödenek ve encümen aktarmaları) sonucu aģağıdaki tabloda belirtilen Ģekilde gerçekleģmiģtir. GĠDER BÜTÇESĠ VE GERÇEKLEġME 2009 YILI KOD AÇIKLAMA BÜTÇE GERÇEKLEġEN 01 Personel Giderleri , ,32 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri , ,10 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,87 04 Faiz Giderleri , ,36 05 Cari Transferler , ,32 06 Sermaye Giderleri , ,72 08 Borç Verme , ,00 09 Yedek Ödenekler ,00 T O P L A M , ,69 GELĠR BÜTÇESĠ VE GERÇEKLEġME KOD AÇIKLAMA 2009 YILI BÜTÇE GERÇEKLEġEN 01 Vergi Gelirleri , ,51 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,67 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler , ,13 05 Diğer Gelirler , ,00 06 Sermaye Gelirleri , ,60 09 Red ve Ġadeler (-) , ,10 T O P L A M , ,81 FĠNANSMANIN BÜTÇESĠ VE GERÇEKLEġME KOD AÇIKLAMA 2009 YILI BÜTÇE GERÇEKLEġEN 02 DıĢ Borçlanma , , Mali Yılı sonunda kullanılmayan ,31 TL lik ödenek ise Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 39. Maddesi gereği Belediye Encümeninin gün ve 3456 sayılı kararı ile iptal edilmiģtir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 119

125 2009 Yılı içerisinde 2010 Yılı Bütçesinin hazırlanması ile ilgili yapılan faaliyetler: 1- Adana BüyükĢehir Belediyesinin 2010 Mali Yılı gider bütçesinin hazırlanması için 24/06/2009 gün ve 04-3/30 sayılı bütçe çağrısı ve 24/06/2009 gün ve 04-3/29 sayılı bütçe talimatı ile Belediye birimlerine bütçe hazırlama çağrısı yapılmıģ ve hangi esaslar dâhilinde bütçe yapılması gerektiğine iliģkin bütçe talimatı gönderilmiģtir. 2- Belediye birimlerince hazırlanan 2010 Mali Yılına ait bütçeler Müdürlüğümüz tarafından birleģtirilerek gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminlerini hazırlayarak, bütçe ilke ve hedefleri doğrultusunda kurumun bütçe tasarısı oluģturulmuģtur. Birimlerden gelen ayrıntılı harcama programları da dikkate alınmak suretiyle kurumun ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanıp bütçe tasarısına eklenerek 14/08/2009 gün ve 04-3/38 sayılı yazı ile üst yöneticiye sunulmuģtur. 3- Üst Yöneticiye sunulan Bütçenin ,00 TL Gider, ,00 TL Gelirden oluģtuğu, aradaki TL lik farkın ise Finansman ekonomik sınıflandırması cetvelinde belirtilen borçlanma ve borç ödemeleri karģılık gösterilmek suretiyle denkleģtirilmiģ olup Belediye BaĢkanı tarafından 31/08/2009 gün ve Sayılı yazı ile Encümene incelenmek üzere gönderilmiģtir. 4- Encümene sunulan Bütçe tasarısının bir nüshası 2009 yılı Ekim ayının içerisinde ĠçiĢleri Bakanlığına elektronik posta ile gönderilmiģtir. 5- Encümenin 30/09/2009 gün ve 2359 Sayılı Kararı ile karar altına alınan 2010 Mali Yılı Bütçe Taslağı BüyükĢehir Belediye Meclisinin gün ve 138 Sayılı Kararı ile kabul edilmiģtir. GĠDER ġube MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Gider ġube Müdürlüğü; Sayılı kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Sayılı Belediye Kanunu, Sayılı BüyükĢehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun, - 10/03/2006 tarih ve Sayılı Resmi gazetede yayınlanan Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, - 31/12/2005 tarih ve (3.Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve diğer genelgeler, tebliğlerin hükümlerine dayanılarak aģağıda sayılan hizmetleri yürütmektedir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 120

126 1- Belediyemizde çalıģan memur, sözleģmeli personel ve iģçi personellerin maaģ, mesai, ikramiye, yakacak yardımı, giyecek yardımı ve bayram ücretleri bordrolarının hazırlanması ve ödeme evraklarının hazırlanması için ilgili harcama birimlerine gönderilmesi, 2- Belediyemizde çalıģan tüm personellerin maaģlarının ve diğer ödemelerinin ilgili banka hesaplarına yatırılması için listelerin hazırlanması ve dijital ortamda ilgili bankaya gönderilmesi, 3- Belediyemize çalıģmak üzere yeni alınan personellerin iģe giriģ bildirgelerinin hazırlanarak internet ortamında ilgili kurumun sitesine giriģinin yapılarak, ilgili Belediyemiz birimlerine bilgi verilmesi, 4- Belediyemizden emekli olan iģçi personellerin ikramiye, harcırah, yolluk ve izin ücretlerinin tahakkuku yapılarak ödeme emri hazırlanan diğer alacaklarının kontrolü yapılarak ödemelerinin yapılması ve takip edilmesi, 5- Belediyemizde çalıģan iģçi personellerin Sosyal Güvenlik kesintilerinin (Sigorta Emekli Kesenekleri) müdürlük bazında ayrı ayrı tahakkuklarının ay ay olarak 12 adet hazırlanması ve internet ortamında aylık bildirgelerinin verilmesi, 6- Belediyemiz çalıģan personellerinin maaģlarına gelen icraların kesintilerinin yapılması, ödenmesi ve takibinin yapılması, 7- Daire BaĢkanlığımız çalıģanlarının puantajlarının, vizite kâğıtlarının hazırlanması ve diğer dairelerin puantajlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, 8- Daire BaĢkanlığımız personellerinin tedavi giderleri evraklarının hazırlanması ve Belediyemizde bulunan diğer dairelerde çalıģan tüm personellerin hazırlanan tedavi giderleri ile ilgili Ödeme Emri evraklarının tedavi Giderleri Yönetmeliğine ve Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olup olmadığının kontrol edilmesi ve ödemelerinin yapılması, 9- Daire BaĢkanlığımıza gelen-giden iç ve dıģ yazıģmaların kayıtlarının tutulması, 10- Belediyemizde 657 sayılı Yasaya tabi çalıģan Devlet Memuru personellerin emekli keseneklerinin Emekli Sandığına yatırılması, takip edilmesi ve yine Memur personellerin emekli ikramiyesi, makam tazminatlarının ödeme evraklarının yapılması, adet diğer harcama birimleri tarafından hazırlanan ödeme evraklarının bütçe açısından, yasal kesintiler açısından, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği açısından kontrollerinin yapılması, Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 121

127 12- Diğer dairelerden gelen ve daire baģkanlığımız tarafından hazırlanan Ödeme Emri ve Muhasebe ĠĢlem FiĢi evraklarının tarihlerine göre yevmiyelerinin çıkartılarak muhasebe proğramına kaydının girilmesi ve tarih-yevmiye sırasına göre zarflanarak arģivlenmesi, 13- Belediyemize ait 21 adet banka hesaplarına yatan tutarların resmi çalıģma günlerinde giriģ kayıtlarının yapılması, 14- Daire BaĢkanlığımız tarafından yapılan ödemelerin banka çıkıģlarının bankadan ekstra alınmak suretiyle kontrollerinin yapılması, Mali Yılında 12 ay boyunca Ġller Bankası payı ve Maliye Bakanlığından gelen BüyükĢehir Belediye paylarının takibinin yapılması ve bu paylardan yapılan kesintilerin mahsup evraklarının hazırlanması, 16- Belediyemiz çalıģanlarından kesilen iģçi ve memur sendika aidatlarının ilgili kurumlara ödenmesi ve takibi, 17- Memur personellerimizden kesilen ilaç katılım paylarının ilgili eczanelere ödemelerinin yapılması ve takibi, 18- Belediyemiz bütçe gelirlerinin aylık bazda tahakkuklarının Gelir ġube Müdürlüğünden alınarak 12 ay boyunca aylık aylık muhasebe kayıtlarına intikalinin sağlanması ve bu tahakkuklardan yapılan tahsilâtların takip edilmesi, 19- Belediyemizde tüm harcama birimleri tarafından kullanılan muhasebe paket proğramında yeni yapılan kanuni değiģikliklerden dolayı eklenmesi gereken menülerin hazırlanmasına öncülük yapmak ve yardımcı olmak, 20- Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı ve diğer daireler tarafından ihalesi yapılan taahhütlü iģlerin taahhüt kayıtlarının takip edilmesi ve ödemelerinin yapılması, 21- Belediyemiz KamulaĢtırma Müdürlüğü tarafından rızaen kamulaģtırması yapılarak ödeme emri evrağı hazırlanan kamulaģtırma giderlerinin kontrolü, ödemesi ve takibin yapılması, 22- Daha önceki tarihlerde KamulaĢtırmadan dolayı mahkemelik olduğumuz Tezyidi Bedel giderlerinin takip edilmesi ve ödemelerinin yapılması, 23- Belediyemize iģ yapan Ģahısların ve firmaların hesaplarına gelen icraların takibi, yazıģmalarının yapılması ve gerekli ödemelerin yapılması, 24- Ġlgili kanunlar gereği mali konularda Belediyemiz harcama birimlerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak, Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 122

128 25- Belediyemiz harcama birimlerinde görevli TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilileri, GerçekleĢtirme Görevlileri ve Harcama Yetkilileri tarafından hazırlanan taģınır mal kayıtlarının muhasebe kayıtlarına intikalini sağlamak, 26- AĢağıda listesi bulunan Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 420. maddesinde belirtilen tablo ve cetvellerin hazırlanması, a) Mizan cetveli (Örnek-76) b) Bilanço (Örnek-77) c) Faaliyet sonuçları tablosu (Örnek-78) ç) Bütçe uygulama sonuçları tablosu (Örnek-79) d) Ġç borç değiģim tablosu (Örnek-82) e) DıĢ borç değiģim tablosu (Örnek-83) f) ġarta bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu (Örnek-84) g) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-85) h) Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek-86) ı) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek-87) j) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-88) k) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-89) l) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek-90) m) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek-91) n) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu (Örnek-92) o) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-93) ö) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu (Örnek-94) 27- Gider ġube Müdürlüğü tarafından aylık dönemler halinde Kamu Hesapları Bilgi Sistemi giriģinde istenen özelliklere göre hazırlanan mizan cetveli aylık olarak, takip eden ertesi ayın sonuna kadar internet aracılığıyla Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Hesapları Bilgi Sistemine giriģlerin yapılması, GELĠR MÜDÜRLÜĞÜ: Gelir ġube Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve diğer kanun-yönetmeliklerden kaynaklanan Belediye gelirleri kapsamındaki her türlü vergi, resim harç, hizmete iliģkin alacak, kira, para cezaları Ģartlı ve Ģartsız bağıģ gibi Belediye Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 123

129 alacaklarının takip ve tahsilini hukuki kurallar doğrultusunda sonuçlandırılmakla görevli hizmet ünitesidir. Yukarıda belirtilen görevler ekip çalıģması anlayıģı içinde sistemli Ģekilde yerine getirilmektedir. 1- Gelir ġube Müdürlüğü Ġlan ve Reklam vergisi (P.B.K.Ü dâhil) tahakkuk ve tahsilât servisinde 2008 Mali Yılından devreden ve 2009 Mali Yılı dönemi içerisinde olmak üzere toplam ,78-TL tahakkuk yapılmıģ olup, bu toplam tahakkuk tutarından ,08 tahsilât yapılmıģtır. Terkinler düģüldükten sonra kalan ,70-TL 2010 Mali Yılına tahakkuk artığı olarak devretmiģtir. Ödeme yapmayanlarla ilgili 6183 Sayılı kanun gereğince gerekli iģlemler yapılmıģtır. 2- Gelir ġube Müdürlüğü Yangın Sigorta Vergisi olarak 2009 Mali Yılı içerisinde ,11.-TL tahakkuk yapılmıģ olup, bu tahakkuk tutarının tamamı ilgili dönem içerisinde tahsil edilmiģtir. 3- Gelir ġube Müdürlüğü tahsilât servisinde Kira Geliri olarak 2008 Mali Yılından devreden ve 2009 Mali Yılı içerisinde olmak üzere toplam ,97-TL tahakkuk yapılmıģ olup, bu toplam tahakkuk tutarından ,03-TL tahsilât yapılmıģtır. Terkinler düģüldükten sonra 2010 Mali Yılına devreden tahakkuk artığı tutarı ,04.-TL dir. Ödeme yapmayanlarla ilgili alacak ve tahliye davaları açılmıģtır. 4- Gelir ġube Müdürlüğü tahsilât servisinde Belediyemiz Zabıta Daire baģkanlığınca çeģitli nedenlerle mükellefler hakkında yazdıkları para cezaları geliri olarak 2008 Mali Yılından devreden ve 2009 Mali Yılı dönemi içerisinde olmak üzere toplam ,81.-TL tahakkuk yapılmıģ olup, bu toplam tahakkuk tutarından TL tahsilât yapılmıģtır Mali Yılına devreden tahakkuk artığı tutarı TL dir. Ödeme yapmayanlarla ilgili 6183 Sayılı kanun gereğince gerekli iģlemler yürütülmüģtür. 5- ġehrimiz içerisinde toplu taģımacılık hizmeti yapan özel halk otobüsü, minibüs ve servis araçlarına Belediyemizce ruhsat verilmektedir. Bahse konu ruhsat ücretinden ve ulaģtırma hizmetleri gelirinden 2008 Mali Yılından devreden ve 2009 Mali Yılı içerisinde olmak üzere toplam ,42.-TL toplam tahakkuk yapılmıģ olup, bu tahakkuk tutarından ,31-TL tahsilât yapılmıģtır. Terkinler düģüldükten 2010 Mali Yılına devreden tahakkuk artığı tutarı ,11-TL dir. Devir eden bu tahakkuk artığının tamamı ġehrimiz içerisinde toplu taģımacılık hizmeti yapan özel halk otobüsü ve minibüslere ait ruhsat ücretleri bedelleridir. Ġstenilen tahsilât oranına ulaģılmamasının nedeni ise mahkeme kararlarından meydana gelmiģtir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 124

130 6- Gelir ġube Müdürlüğü Emlak servisi tarafından 2009 Mali Yılı içerisinde bina, arsa, arazi olarak toplam ,87-TL tahakkuk yapılmıģ olup, bu tahakkuk tutarından ,59-TL tahsilât yapılmıģtır Mali yılına ,28-TL tahakkuk artığı devredilmiģtir. 7- Gelir ġube Müdürlüğü tahsilât servisinde Diğer ÇeĢitli TeĢebbüs ve Mülkiyet Geliri (Hal Yer Geliri) olarak 2008 Mali Yılından devreden ve 2009 Mali Yılı içerisinde olmak üzere toplam TL tahakkuk yapılmıģ olup, bu toplam tahakkuk tutarından ,00- TL tahsilât yapılmıģtır Mali Yılına devreden tahakkuk artığı tutarı ,00.-TL dir. TAHSĠLÂT SERVĠSĠ: Müdürlüğümüzün bu bölümünde BüyükĢehir Belediyemize ait bütün gelirler burada görevli tahsildarlarca makbuz karģılığında tahsil edilerek T.C. Merkez Bankası Adana ġubesi, T.C Vakıflar Bankası Adana ġubesi ve T.C. Ziraat Bankası Adana ve Belediye ġubeleri nezdindeki Belediyemiz hesaplarına kanuni süreler içinde düzenli bir Ģekilde yatırılmıģtır. Belediyemizin tahsilâtı 2009 Mali Yılı dönemi içerisinde nakit ve hesaben olmak üzere toplam ,91.-TL olarak gerçekleģmiģtir Mali Yılı dönemi içerisinde Belediyemiz adına ASKĠ Genel Müdürlüğü, Ġlçe Belediyeleri ve Ġlk Kademe Belediyeleri (2009 Yılı Ocak-ġubat-Mart ayları) tarafından ,78-TL Çevre Temizlik Vergisi BüyükĢehir Belediye Payı tahakkuk ettirilmiģ olup, tahakkuk ettirilen Çevre Temizlik Vergisi BüyükĢehir Belediye Payının tamamı tahsil edilmiģtir. SOĞUK DAMGA MEMURLUĞU: Müdürlüğümüzün bu bölümünde Hal Müdürlüğü faturaları ve Otogar Müdürlüğü biletleri, Mimar Sinan Açık hava Tiyatrosunda kullanılan eğlence vergisine tabi yerlerin biletlerinin damgalama iģlemleri yapılmaktadır. Sonuç olarak; Müdürlüğümüz 2009 Mali Yılı dönemi içerisinde vergi, harç ve ücretlerin takip ve tahsilâtına yönelik yoğun bir çalıģma yaparak gelirlerimizin azami ölçüde arttırılması sağlanmıģtır Mali Yılı içerisinde aynı ekip çalıģması, anlayıģı ve gayreti ile önceki Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 125

131 yıllara ait vergi, harç ve ücretlerin tahsiline öncelik verilerek, gelir grafiğimizi 2009 Mali Yılı dönemine nispetle daha fazla arttırmak azmi ve gayreti içinde olunacaktır. KREDĠ KATILIM PAYLARI ġube MÜDÜRLÜĞÜ Kredi Katılım Payları ġube Müdürlüğü yurt içinden ve yurt dıģından Adana BüyükĢehir Belediyesinin Hafif Raylı Sistem ve diğer belediye ihtiyaçları için kullanılan kredilerle ilgili Hazine MüsteĢarlığına, kreditör kuruluģlara ve Vakıflar Bankasına kredi borcu, otobüs alımı ve Adana BüyükĢehir Belediyesi Hizmet Binası yapım iģinden dolayı iller Bankasına borçlanmalar yapmıģtır. Bu kullanılan kredilerin kontrolü ve geri ödemelerinin sağlanması Kredi Katılım Payları ġube Müdürlüğünün görevlerindendir. Bu borçlarla ilgili detaylar aģağıda sunulmuģtur. A-HAFĠF RAYLI SĠSTEMLE ĠLGĠLĠ KREDĠ BORÇLARI 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde tutulan muhasebe kayıtlarına göre; 1- Hazine MüsteĢarlığına olan ve Uzun Vadeli Ġç Mali Borçların 31/12/2009 tarihi itibariyle kalan borç bakiyesi ,20.-TL dir. Bu bakiyenin ,81.-TL si 24/08/2008 tarih ve 2005/1 sayılı UzlaĢma Komisyonu kararına istinaden yeniden yapılandırılan borç bakiyesini, kalan ,39.-TL si Hazine MüsteĢarlığı ve Belediyemiz arasında imzalanan Ġkraz AnlaĢmasından kaynaklanan borç bakiyesidir. UzlaĢmadan kaynaklanan ,81.-TL tutarındaki borcun vadesi Belediyemiz paylarından %40 oranında yapılan kesintiler ile orantılıdır. Ġkraz anlaģmalarından doğan ,39.-TL tutarındaki borcun ortalama vadesi ise 2015 yılına kadar uzamaktadır. 2- Adana Hafif Raylı Sistemi için önceki tarihlerde yurtdıģı kreditör kuruluģlardan kullanılan ve ana para geri ödemesi 2010 mali yılında baģlayacak olan ek kredilerin 31/12/2009 tarihi itibariyle bakiye tutarı ,78.-TL dir. Bu borç bakiyesinin ,16.-TL si 1.dilim krediye ait olup vadesi 2013 yılına kadar, kalan ,62.-TL si Ek Krediye ait olup vadesi ortalama 2023 yılına uzamaktadır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 126

132 B-ĠLLER BANKASINDAN KULLANILAN KREDĠ BORÇLARI 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde tutulan muhasebe kayıtlarına göre; 1- Ġller Bankasından 29/06/2005 tarihinde 20 Adet Otobüs alımı için kullanılan kredinin 31/12/2009 tarihi itibariyle ,75.-TL borç bakiyesi bulunmakta olup geri ödemesi 2010 yılında sona erecektir. 2- Ġller Bankasından 2008 ve 2009 yılında 70 adet Otobüs alımı için kullanılan kredinin 31/12/2009 tarihi Ġtibariyle borç bakiye tutarı ,78.-TL olup, geri ödemesi 2013 yılında sona erecektir dir. 3- Ġller Bankasından 29/07/2005 tarihinde kullanılan Adana BüyükĢehir Belediyesi Hizmet Binası yapım iģi için alınan kredinin 31/12/2009 tarihi itibariyle borç bakiye tutarı ,33.-TL olup, borcun vadesi Belediyemiz paylarından %40 oranında yapılan kesintiler ile orantılıdır. C-VAKIFLAR BANKASINDAN KULLANILAN KREDĠ BORÇLARI 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde tutulan muhasebe kayıtlarına göre; Vakıflar Bankasından 07/10/2005 tarihinde kullandığımız kredinin 31/12/2009 tarihi itibariyle borç bakiyesi ,05.-TL olup, geri ödemesi 2010 yılında sona erecektir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 127

133 MALĠ HĠZMETLER DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 YILI TABLOSU Faaliyet No Birim Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢen Gerçekl. oranı (%) TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL STRATEJĠK ALANLAR ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL TL STRATEJĠK ALAN 1. KURUMSAL YAPI PK 2009 Hedefi 2009 GerçekleĢen Performans (%) HEDEF 1.2. ġeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle belediyenin mali yapısını dengeli tutmak, mevcut kaynakların rasyonel kullanmasını temin etmek ve yeni gelir kaynakları oluģturmak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Tahakkuk kayıplarının azaltılması, tahsilat oranlarının artırılması için finansal iģlemleri entegre edecek bir otomasyon sisteminin kurulacaktır. Otomasyon Sisteminin kurulma oranı % Tahakkuk ettirilen alacakların yasal süre içinde takip ve tahsilini çabuklaģtırmak için yoklama birimi oluģturulacaktır. Toplam tahsildar memur sayısı adet Yoklama ekibi sayısı adet Ġcra ekibi sayısı adet Bütçe gerçekleģmesi %95 oranında hedeflenmektedir. Toplam gelir bütçesi TL Toplam gelir gerçekleģmesi TL Gelir gerçekleģme oranı % Toplam gider bütçesi TL Toplam gider gerçekleģmesi TL Gider gerçekleģme oranı % Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 128

134 HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Gayrimenkul envanteri muhasebe sistemi içerisine entere edilecektir. Programın tamamlanma oranı % Sisteme girilen gayrimenkul % TaĢınır mallar envanterinin muhasebe sistemi içerisine entegrasyonu tamamlanacaktır. Programın tamamlanma oranı % Ġnternet üzerinde tahsilât iģlemleri baģlatılacaktır. Ġnternet üzerinden yapılan ödeme oranı % Birim personeli tarafından veya hizmet alımı yöntemi ile harcama birimlerine 5018 sayılı yasa ve harcama sürecine iliģkin eğitim verilecektir. Eğitim verilen personel sayısı adet Harcama belgelerinde yapılan hata oranı % Mevcut bütçe programları güncellenecektir. Güncellenen program sayısı adet Belediye personelinin bordro iģlemleri (maaģ, sosyal güvenlik vs.) hazırlanarak ilgili harcama birimlerine gönderilecek, digital ortamda listelenerek ilgili bankaya bildirilecektir. Toplam memur sayısı adet Toplam iģçi sayısı adet Toplam SözleĢmeli Sayısı adet Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 129

135 HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Belediye ödemelerinin günlük kontrolleri yapılacaktır. Günlük ortalama giriģ-çıkıģ yapan evrak adet Kontrolü yapılan evrak adet ArĢivlenen evrak % Kurumun yasal yükümlülükleri gereği hazırlanması gereken periyodik cetveller ilgili kurumun sistemine girilecektir. Maliye Bakanlığı sistemine periyodik olarak girilen tablo TÜĠK tarafından gönderilen istatistiksel formlar adet adet DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER Personel Giderleri TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TL Faiz Giderleri TL Cari Transferler TL Sermaye Giderleri TL Yedek Ödenekler TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 130

136 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 131

137 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 132

138 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

139

140 DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı altındaki Ġdari Hizmetler ġube Müdürlüğü ve Satın alma ve Ġhale ġube Müdürlükleri ile görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. ĠDARĠ HĠZMETLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ Ġdari Hizmetler ġube Müdürlüğü belediyemiz kuruluģ ve çalıģma kuralları ile baģkanlığın organizasyonları (Fuar, Sosyal ve Kültürel Organizasyonlar, Resmi Törenler) çerçevesinde üstlendiği görevleri yapar. Ġdari Hizmetler ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: Ġdari binanın giriģ kapısının güvenlik hizmetlerinin denetim ve iģleyiģini sağlanmıģtır. Ġdari binanın ve dıģ müdürlüklerin elektrik bakım, tamir ve aydınlatılmaları sağlanmıģtır. Ġdari binanın ısıtılması için kalorifer kazan dairesi ısıtma sistemlerini çalıģtırarak, bakım ve tamirini yapılmıģtır. Resmi tören organizasyonları içinde belediyemizi temsil ederek ses düzenlerini, kürsü ve tribünlerini kurulmuģ, bayrak ve süsleme iģleri yerine getirilmiģtir. Müdürlüğümüze bağlı fotokopi ünitesinde tüm birimlere hizmet verecek Ģekilde çalıģması sağlanmıģtır. Ġdari bina otoparkının düzen ve güvenliğini sağlanmıģtır. SATINALMA VE ĠHALE ġube MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma ve Ġhale ġube Müdürlüğü görev ve çalıģma kuralları ile Belediyemiz Müdürlüklerinin araç, gereç, demirbaģ, hırdavat, yedek parça, ziraai, ağırlama, temizlik, haberleģme, kırtasiye, büro malzemeleri ve muhtelif hizmet alımlarını 4734 Kamu Ġhale Kanunun hükümlerine göre temin eder. Satınalma ve Ġhale ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm birimlerin hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için ihtiyaç duyduğu, piyasadan temini zorunlu olan mal ve hizmet alımlarında en kaliteliyi en uygun fiyatla ve istenilen sürede temin etmek amacı ile azami rekabet Ģartlarının oluģturulmasına ve devlet yararının korunmasına önceki yıllarda Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 135

141 olduğu gibi 2009 yılında da özen gösterilmiģtir Yılı içerisinde çeģitli ihtiyaçlar için değiģik firmadan teklifler alınmıģ, bunlardan fatura ile mal ve hizmet alımı yapılmıģtır. Sürekli kullanılan ve topluca alınmasında fayda görülen malzemeler 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale yolu ile temin edilerek ilgili ambarlara stok edilmiģtir. ÇalıĢma Ģartlarına göre acilen ve peyderpey ihtiyaç duyulan malzemeler ise resmi kurumlar (DMO) ve yetkili bayiler baģta olmak üzere en ciddi ve güvenilir esnaflar seçilerek doğrudan temin yolu ile satın alınmıģtır. Belediyemiz birimlerinde kullanılan klima, bilgisayar, alarm cihazları, fax, fotokopi ve elektronik daktilo ve benzeri cihazlar için yetkili ve uzman firmalar ile bakım onarımı yapılarak hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi temin edilmeye devam edilmektedir. Belediyemiz ile yetkili sendika arasında akdedilen toplu sözleģmede belirlenen, giyim, kuģam ve koruyucu malzemeler zamanında ve usulüne uygun olarak temin edilmiģtir. Belediyemizde çalıģan 657 sayılı yasaya tabi memurlar için tahsis edilen yemekhanede 2009 yılında da istihkakları düzenlenerek yemek verme hizmetinin devamı sağlanmıģtır. Belediyemiz bütçe imkânları, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu 22/b 22/c - 22/d 21/f ve 3. madde hükümleri içerisinde ve tasarruf genelgelerine uyularak faaliyetimiz sürdürülmüģtür. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 136

142 Satınalma ve Ġhale ġube Müdürlüğü Faaliyetleri: A- ĠHALE YOLU ĠLE YAPILAN ALIMLAR (4734) (19. madde) adet otobüsün tamir bakım hizmet iģi ,00 TL TOPLAM: ,00 TL B SAYILI KANUNUN 21/f MADDESĠNE GÖRE ALIMLAR 1 Memurlara öğle yemeği verilmesi hizmet iģi 1 yıllık ,00 TL Tk. Sünnet kıyafeti alımı ,00 TL Tk. Sünnet kıyafeti alımı ,00 TL 4 Jenaretör alımı 550 KVA ,00 TL 5 Belediye Kurum kimlik klavuzu ,00 TL 6 Kız çocukları için yüzme eğitim malzemeleri ,00 TL 7 Erkek çocukları için yüzme eğitim malzemeleri ,00 TL TOPLAM: ,00 TL C SAYILI YASAYA GÖRE D.M.O. ALIMLARI TOPLAM: 0,00 TL D- DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ ĠLE ALIMLAR (22/d) MAL ALIMLARI 1- Yedek parça ,32 TL 2- Akaryakıt ve madeni yağ ,52 TL 3- Hırdavat malzemesi ,44 TL 4- ĠnĢaat malzemesi ,20 TL 5- Elektrik malzemesi ,42 TL 6- Kırtasiye malzemesi ,93 TL 7- Elektronik malzeme ,06 TL 8- Gıda temizlik ağırlama ,38 TL 9- DemirbaĢ malzeme ,09 TL 10- Giyim MefruĢat ,96 TL 11- Sağlık malzemesi 12- Park ve zirai malzemeleri ,89 TL 13- Su tesisat ve boya malzemeleri ,83 TL TOPLAM: ,04 TL HĠZMET ALIMLARI 1- Bakım onarım iģçilik ,48 TL 2- Matbu evrak reklam tabela pano afiģ ,10 TL 3- Bakım SözleĢmesi 4- Tüp dolumu ,11 TL 5- Dergi ve gazete aboneliği 6- Sigorta ,39 TL 7- HaberleĢme giderleri (ADSL, Kablolu TV, hususi hat, sabit telf.) ,96 TL TOPLAM: ,04 TL GENEL TOPLAM: ,08 TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 137

143 DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 YILI TABLOSU Faaliyet No Birim Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢen Gerçekl. Oranı (%) TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL STRATEJĠK ALANLAR ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL TL STRATEJĠK ALAN 1. KURUMSAL YAPI HEDEF 1.5. Belediye hizmetlerini en iyi Ģekilde yürütmek üzere ihtiyaç duyulan araçların teminini, tesis ve ünitelerin yapım ve onarımlarını sağlayarak fiziki koģulları iyileģtirmek. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ FAALĠYET ve PROJELER Belediyemizin hizmet kapasitesini artırmak için makine ve teçhizat alımı ve hizmet satınalımları TL yapılacaktır. Yeni alınan makine sayısı adet Yenileme çalıģması yapılan teçhizat sayısı adet Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları gerçekleģtirilecektir. TL Temizlik malzemesi alımları TL HaberleĢme giderleri TL Kırtasıye ve büro malzemesi alımları TL DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER Personel Giderleri TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TL Sermaye Giderleri TL Cari Transferler TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 138

144 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 139

145 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 140

146 İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

147

148 ĠġLETME ve ĠġTĠRAKLER DAĠRE BAġKANLIĞI ĠĢletme ve ĠĢtirakler Daire BaĢkanlığı; BüyükĢehir Belediyesince iģletilen iģletmelerin çalıģması, yönetimi, denetimi, verimliliğinin sağlanması ve kamuya sağlıklı hizmetlerin sunulmasını sağlamaktadır. Daire BaĢkanlığına bağlı müdürlükler sırasıyla Hal ġube Müdürlüğü, Otogar ve Otoparklar ġube Müdürlüğü, Otobüs ĠĢletme Müdürlüğü, Ticaret ve ĠĢtirakler ġube Müdürlüğü dür. HAL ġube MÜDÜRLÜĞÜ Hal Müdürlüğü, yasal dayanağını 5652 sayılı Hal Kanunu, 552 sayılı YaĢ Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (4128 ve 4367 sayılı yasalar ile değiģik) ve bu kararnameye göre hazırlanan; 1- Toptancı Halleri Yönetim ve ĠĢleyiĢi Hakkında Yönetmelik, 2- Toptancı Hal Hakem Kurulları Yönetmeliği, 3- Hal Zabıtası TeĢkilat Personelinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 4- YaĢ Sebze ve Meyve Birliklerinin Tabi Olduğu Esaslar Hakkında Yönetmelik, 5- Bilgi Edinme Kanunu, sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye kanununun 15. maddesinden almaktadır. Bu bağlamda; YaĢ sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak, Üreticiler ve tüketiciler ile yaģ sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarını dengeli ve eģit Ģekilde korumak, Toptancı hallerin modern ve çağdaģ bir alt yapı sistemine kavuģmasını sağlamak, YaĢ sebze ve meyvenin her ne Ģekilde olursa olsun toptan alım ve satıģının toptancı hallerinde yapılmasını sağlamak, Toptancı hallerin ve pazaryerlerinin kuruluģ, iģleyiģ, yönetim ve denetimlerine iliģkin esasları yürütmek, Üreticiler, Üretici Birlikleri, Komisyoncular ile kendi nam ve hesaplarına yaģ sebze ve meyve ticareti yapacak kiģilere satıģ yerleri tahsis etmek, Komisyonculara mal gönderen üreticilerin hak ve menfaatlerini korumak, Semt ve üretici pazarları kurulmasını, belediye mücavir alanları içerisinde toptan satıģların halde yapılmasını sağlamak, Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 143

149 Mücavir alanlar içinde, Ģehrin giriģ-çıkıģ noktalarında ve pazaryerlerinde denetim yapmak, Mal alıģ ve satıģında, kanun ve yönetmelik esaslarına uyulmasını, ihlal edenler hakkında yasal iģlem yapılmasını sağlamak, Hal Hakem Kurulu ile diyalog içerisinde çalıģarak ihtilaflı konuların çözüme ulaģmasını sağlamak, Yiyecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere gıda laboratuarı kurmak ve iģletmek, Demokratik ve Ģeffaf yönetimin gereği olan eģitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kiģilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına iliģkin esas ve usulleri düzenlemek, Ekolojik dengenin korunması, organik tarımsal faaliyetin yürütülmesi, organik tarımsal üretimin ve pazarlamanın düzenlenmesi, geliģtirilmesi, yaygınlaģtırılmasına iliģkin usul ve esasları belirlemek, Hal ġube Müdürlüğü nün görevleri arasındadır. Hal Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri ġehir içi ve Ģehrin giriģ, çıkıģ noktaları 4 gezici seyyar ekiple hal dıģında, semt pazarları Ģehir içindeki yollarda, yaģ sebze ve meyve satıģı yapan araçlar ile marketlerde yaģ sebze ve meyve satan iģyerleri denetlenerek perakende satıģa sunulan malların toptancı hallerden alınıp alınmadığı tespit edilmekte, direk perakende satıģa sunulan sebze ve meyveler hakkında yasal iģlem yapılmak üzere araç sahiplerinin trafik ruhsatnameleri alınarak gerekli yasal iģlemler yapılmıģtır. Vedat DALOKAY Halinden 2009 yılı içerisinde kg mal çıkıģı sağlanmıģ ve TL gelir elde edilmiģtir yılı için Vedat Dalokay ve Yüreğir hal gelirlerimiz ,28. TL ve Migros A.ġ 2009 Yılına ait EFT yapılarak direk Belediyemiz hesabına yatan rüsum tutarı olan ,93.TL ile birlikte toplam hal gelirimiz ,21.TL olmuģtur. Hal Hakem Kurulu YaĢ sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi ve toptancı halleri hakkında 552 sayılı K.H.K nin 20. maddesi gereğince Hakem Kurulu oluģturulması gerekmektedir. Hal Hakem Kurulları Yönetmeliği nin 5. maddesi gereğince toptancı Hal Hakem Kurulu oluģturulmuģ, bu kurul her ay en az bir defa en fazla 3 defa olmak üzere Müdürlüğümüz odasında düzenli bir Ģekilde toplanarak gündeme gelen konularda gerekli kararlar Hal Hakem Kurulumuzca alınmaktadır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 144

150 Aylık Gelir ($) Çıkan Mal (Ton) V.D.HAL KOMPLEKSĠ Gelirleri ($) ve Çıkan Mal Miktarları (Ton) OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK 2008 Gelir ($) Gelir ($) Çıkan Mal (Ton) 2009 Çıkan Mal (Ton) Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 145

151 Vedat Dalokay Hali Yıllara Göre Aylık Gelirleri ve Mal Miktarları OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM (TL) , , , , , , , , , , , , ,92 (%) 5,6 39,5 17,6 8,6 40,6 19,6 36,6 47,2 26,7 6,9 15,3 4,7 21, ($) Kg (%) -3,3-4,6 0,9 3,8 0,0-5,4-5,6 10,3 7,5-1,2 27,3 10,1 2,2 (TL) , , , , , , , , , , , , ,55 (%) 55,7 37,0 16,0 28,1-10,2 12,4 12,9-2,3 26,7 26,5 36,1 8,2 17, ($) Kg (%) -30,8-12,2-21,3-12,3-37,7-6,7 5,3-6,1-4,2-9,4-7,3-12,9-12,9 (TL) , , , , , , , , , , , , ,84 (%) 23,5 17,7 27,7 26,5 4,6-17,2 11,0-3,3 0,7-15,9-31,8-14,8 1, ($) Kg (%) 48,5 19,8 25,4 13,5 56,9 1,6-8,2 6,0 8,2 9,0 2,7 6,0 12,9 (TL) , , , , , , , , , , , , ,05 (%) -18,2-39,0-32,3-31,6 2,9 52,4 42,7 15,2-13,0-5,3 2,9 18,8-2, ($) Kg (%) 6,2 1,7-4,3-2,1-12,2-13,7-99,9-1,9-18,2-100,0-0,8 4,6-20,6 OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Not : ($) - Merkez Bankasının dönem sonu (ay sonu) ABD Doları kuru ile hesaplanmıģtır. Kg - Bilgisayar kayıtlarına göre çıkan mal miktarıdır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 146

152 OTOGAR VE OTOPARKLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ Otogar Müdürlüğü yasal dayanağını 4925 sayılı Karayolu TaĢıma Kanunu ile 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin I fıkrasından almaktadır. (Yolcu ve Yük Terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, iģletmek, iģlettirmek veya ruhsat vermek). Adana BüyükĢehir Meclisi nin Tarih ve 83 sayılı kararları doğrultusunda cezai hükümler uygulanmaktadır. Adana dan diğer illere giden ve diğer illerden Adana ya gelen vatandaģların güvenli, huzurlu ve konforlu bir yolculuk yapmalarını sağlamak Otogar Müdürlüğü nün baģlıca faaliyet alanıdır. Otogar ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: 2009 yılı içerisinde Merkez Otogardan TL, Yüreğir Otogarı için de TL gelir elde edilmiģtir. Otogarlarımıza yılsonu itibariyle yaklaģık araç giriģ çıkıģ yapmıģtır. Merkez Otogarımıza 500 KW lık jeneratör alınmıģtır. Merkez Otogara Kamera Sistemi kurulmuģtur. Yüreğir Otogarı giriģine bordür taģları konulmuģ, tabelaları değiģtirilmiģ, kuzey kapısına güvenlik kulübesi konulmuģtur. Yüreğir Otogarı Amir Odasının ve çıkıģ ünitesinin kapı ve pencereleri PVC yaptırılmıģ, idari binaya 1 adet klima alınmıģtır. Merkez Otogar sahasında trafiği engelleyen bozuk zeminler asfaltlanmıģ, kanalizasyon Izgaraları değiģtirilmiģ, Kuzey Bölümünün Ġhata Duvarı ve Tel Örgüleri yenilenmiģtir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 147

153 Aylık Gelir (YTL) Araç Sayısı Merkez Otogar Yıllara Göre Aylık MERKEZ OTOGAR Gelirleri % ArtıĢ ve Araç %'si 20,0 14,8 13,7 12,5 15,0 8,2 5,5 10,1 9,6 4,2 8,4 4,2 3,6 2,4 10,3 9,8 9,0 6,4 2,9 10,0 5,0-0,1-1,0-3,2 0,0-5,0-6,1 OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK 2008 Gelir % ArtıĢı -0,1 8,2 10,1 4,2 3,6 13,7 2,4-3,2 9,0 2,9-6,1 12, Gelir % ArtıĢı -1,0 5,5 9,6 8,4 4,2 14,8 10,3 9,8 6,4-20,3-25,8-25, Araç % ArtıĢı -4,6 2,5 3,1-1,5-1,6 8,2-1,3-6,8 4,5-2,0-9,8 6, Araç % ArtıĢı -7,1-1,6 2,5 0,6-3,4 6,2 2,1 2,9-0,1-11,1 4,9 7,2-10,0 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 148

154 OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM (TL) , , , , , , , , , , , , ($) Araç (TL) , , , , , , , , , , , , ($) Araç (TL) , , , , , , , , , , , , ($) Araç (TL) , , , , , , , , , , , , ($) Araç Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 149

155 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Aylık Gelir (YTL) Araç Sayısı ,00 YÜREĞĠR OTOGAR Gelirleri (YTL) ve Araç Sayısı , , , , , , ,00 OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZAĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK 2008 Gelir (Bin YTL) 2009 Gelir (Bin YTL) 2008 Araç Sayısı 2009 Araç Sayısı 0 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 150

156 YÜREĞĠR OTOGAR ġubesġ YILLARA GÖRE GELĠRLERĠ VE ÇIKAN ARAÇ SAYILARI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM (TL) ($) Araç (TL) ($) Araç (TL) ($) Araç (TL) ($) Araç (TL) ($) Araç (TL) ($) Araç Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 151

157 OTOBÜS ĠġLETME ġube MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzün görevi 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin p bendi ve 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin f ve 9. maddesine istinaden BüyükĢehir Belediyesi sınırları ve Mücavir Alanı içerisinde kendine ait Toplu TaĢıma Araçları ile taģıma hizmetinde bulunmak ve diğer gerçek ve tüzel kiģilerce yapılacak toplu taģıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu ve denetimi sağlamaktır Sayılı Kanunun 9. Maddesinin 2. bendine istinaden UlaĢım Koordinasyon Merkezi Kararı ile verilen yetkiye istinaden gerçek ve tüzel kiģilere ait toplu taģıma araçlarına Uygunluk Belgesi, Güzergâh Belgesi ve TaĢıma Ruhsatı tanzim ve onaylamak ile görevlidir. Belediyemiz sınırları içerisinde yaģayan halkımızın eğitim kurumu, iģyeri, sağlık kurumu gibi yerlere ucuz ve konforlu biçimde ulaģımlarını sağlamak ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Adana BüyükĢehir Belediyesi Meclisince çıkartılan Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliği, Özel DolmuĢ Minibüsler Yönetmeliği ve Özel Servis Araçları Yönetmeliğine istinaden Özel Toplu TaĢım Araçları hizmetlerini planlamak, koordine etmek ve bu araçların Belediyemize olan yıllık olarak ödeyeceği ruhsat ücretlerinin tahakkukunu sağlamak ve tahsilini takip etmekle yükümlüdür. Otobüs ĠĢletme Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: Verilen toplu taģıma hizmetinin hizmetin sürekliliğinin sağlanması, araçların rutin bakımlarının yapılması, meydana gelebilecek herhangi bir sorunun anında giderilmesi, güvenliğinin etkin sağlanarak hizmet kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması için otobüs mevcut hizmet alımı (temizlik ve bakım onarım) ihalesi yapılmıģtır. Hizmet içi trafik eğitim semineri verilen personellerimize verilen hizmetin fiziki ve psikolojik açıdan ağır olması sebebi ile 2010 yılı içerisinde psikolojik rehberlik danıģmanlık hizmeti verilmesi öngörülmektedir yılından itibaren toplu taģıma hizmetinde kullanılan 30 adet toplu taģıma aracının ağır çalıģma Ģartlarından dolayı yıpranması ve ekonomik ömrünü tamamlaması nedeni ile beklenen performansı ve hizmet kalitesini sağlayamadığı için satıģının yapılması için gerekli iģlemler yapılmıģ ancak satıģ gerçekleģtirilememiģtir. Belediye otobüslerimizle ekonomik, kaliteli ve güvenli hizmet verilmeye devam edilmekte, vatandaģ memnuniyetin artması için gerekli çalıģmalar yapılmaktadır yılında kumbaraya atılan para karģılığı binen yolcu sayısı yolcudur; Kentkart karģılığında binen yolcu sayısı yolcudur yılında toplam yolcu sayısı yolcudur. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 152

158 Yolcu Yıllara Göre KarĢılaĢtırmalı Yolcu Grafiği OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Aylar Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 153

159 TĠCARET VE ĠġTĠRAKLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ ĠĢletme ve ĠĢtirakler Daire BaĢkanlığı na bağlı olarak görev yapan Ticaret ve ĠĢtirakler ġube Müdürlüğü, Belediyemiz ekmek fabrikalarının sevk ve idaresini yürütmektedir sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca, dar gelirli, muhtaç, kimsesiz ve yoksul halk kesimlerinin temel gıdası olan ekmek ihtiyacını uygun fiyatla, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek ÇeĢitleri Tebliğine uygun ve hijyenik koģullarda ekmek üretimi yapar. Kuzey Adana da Belediye evleri mevkiinde, Güney Adana da Bakımyurdu Caddesinde ve Doğu Adana da Yüreğir Sebze Hali içerisinde ve Vedat Dolakay Hal komleksi içerisinde 4 ayrı yerde üretim yapan ekmek fabrikaları, üretilen ekmeğin halka arzını toplam 145 adet ekmek satıģ büfesi ve satıģ noktasında sağlamaktadır. Ayrıca 15 Belde Belediyesine de ekmek gönderilmektedir. Beldelerdeki büfeler ve satıģ yerleri Belde Belediyeleri tarafından belirlenmektedir. Ticaret ve ĠĢtirakler ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri 2009 yılı içerisinde Bakımyurdu Ekmek Fabrikasında adet, Belediye evleri Ekmek Fabrikasında adet, Yüreğir Ekmek Fabrikasında adet, 4. Ekmek Fabrikasında adet olmak üzere toplam adet ekmek üretilmiģtir YILI EKMEK FABRĠKALARINDA ÜRETĠLEN VE SATILAN EKMEK DAĞILIMI BELEDĠYE YÜREĞĠR EVLERĠ BAKIMYURDU 4.FABRĠKA GENEL ÜRETĠLEN EKMEK SAYISI SATILAN EKMEK SAYISI ÜRETĠLEN EKMEK SAYISI SATILAN EKMEK SAYISI ÜRETĠLEN EKMEK SAYISI SATILAN EKMEK SAYISI ÜRETĠLEN EKMEK SAYISI SATILAN EKMEK SAYISI ÜRETĠLEN EKMEK SAYISI SATILAN EKMEK SAYISI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK GENEL TOPLAM Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 154

160 ÖDENE K YILI BĠRĠM ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ TĠCARET VE ĠġTĠRAKLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ ĠHALE LĠSTESĠ ĠHALE DOSYA NO ĠġĠN ADI YÜKLENĠCĠ BÜTÇE ĠHALE Ġġ Ġġ TOPLAM Ġġ KALAN ĠġĠN ĠġĠN ĠL.+Fiyat ĠLAVESĠ ÖDENEĞĠ (TL) MĠKTARI BEDELĠ (TL) (BĠRĠM) (TL) (BĠRĠM) (TL) BAġLANGIÇ BĠTĠġ TARĠHĠ Farkı (TL) MĠKTARI kg Pres YaĢ Maya Alımı Özmaya San.A.ġ , KG , , , , Torba Una kullanılacak miktarda Konsantre Ekmek Katkı Özmaya San.A.ġ , KG , , , , Maddesi alımı Belediye Evleri ve Yüreğir Ekmek Fabrikalarında kullanılmak üzere sm 3 LNG Alımı ĠĢi Torba Tip-650 Ekmeklik Un Alımı ĠĢi Ekmek fabrikaları personelinin servis hizmeti alımı iģi Ekmek Fabrikalarının Temizliği ve bakımı iģi Ekmek Fabrikalarında Üretimin Yapılması Ġçin Personel ÇalıĢtırılması Hizmet Alımı iģi Güney Doğalgaz San.ve Tic.A.ġ Hıdıroğlu Gıda San.ve Tic.Ltd.ġti. uzmanlar turizm nakliyat gıd.eml.inģ. otom.san.ve tic , , sm , , , , , , TRB , ,00 0,00 0, , , , ,8 Sefer 9.147, ,30 386, , ART.San.ve Tic.Ltd.ġti , , ay 12, ,21 0,00 0, Yamanlar ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti ,00 1, , ,90 ay 1, ,90 0, , Ekmek Fabrikalarında Üretimin Yapılması Ġçin Personel ÇalıĢtırılması Hizmet Alımı iģi Yamanlar ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti , , ,30 ay 1, ,25 1, , Ton Pres YaĢ Maya alımı iģi Özmaya San.A.ġ , , KG , , , , Adet Ekmek SatıĢ Büfesi Alımı Saf-Er Mobo Kabin Ġmalat San. ve Tic. Ltd. ġti , , Adet 42, ,00 0,00 0, Ekmek Fabrikalarında Üretimin Yapılması Ġçin Personel ÇalıĢtırılması Hizmet Alımı iģi ART.San.ve Tic.Ltd.ġti , , ,99 ay 3, ,69 3, , Torba Una kullanılacak miktarda ( kg.) Konsantre Ekmek Katkı Maddesi alımı Puratos Gıda San. Ve Tic. A. ġ , , KG , ,00 195,00 583, Torba Tip-650 Ekmeklik Un Alımı ĠĢi AltunbaĢlar Un Gıda Nak. San.ve Tic. Ltd. ġti , , TRB , ,00 0,00 0, Ekmek Fabrikalarında Üretimin Yapılması Ġçin Personel ÇalıĢtırılması Hizmet Alımı iģi Ekince Mühendislik (EĢref Ali ÖZBEK) ,42 5, , ,09 ay 5, ,63 0, , Ekmek fabrikası personel servis hizmeti alımı iģi sm3 LNG Alımı ĠĢi uzmanlar turizm nak. gıd.eml.inģ.otom.san. ve tic. Ak Doğalgaz Dağıtım ve Pazarlama A.ġ , , ,36 gün 122, ,36 0, , , , Sm , , , , Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 155

161 ĠġLETME ve ĠġTĠRAKLER DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 YILI TABLOSU Faaliyet No Birim Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢen Gerçekl. Oranı (%) TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL STRATEJĠK ALANLAR ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL TL STRATEJĠK ALAN 1. KURUMSAL YAPI PK 2009 Hedefi 2009 GerçekleĢen Performans (%) HEDEF 1.5. Belediye hizmetlerini en iyi Ģekilde yürütmek üzere ihtiyaç duyulan araçların teminini, tesis ve ünitelerin yapım ve onarımlarını sağlayarak fiziki koģulları iyileģtirmek. HEDEFĠ Ekmek Fabrikalarımızda doğalgaz gibi ucuz, temiz ve çevreci enerji kaynaklarına dönüģüm sağlanacaktır. TL GÖSTERGELERĠ Toplam fabrika sayısı adet Doğalgaza dönüģümü sağlanan fabrika sayısı adet FAALĠYET ve PROJELER Kullanılacak LNG tutarı TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 156

162 STRATEJĠK ALAN 4. ULAġIM HEDEF 4.1. ġehir içinde ve özellikle Ģehir merkezinde trafik sıkıģıklığını azaltarak kent formunun ve yoğunluk yapısının sağlıklı geliģimine uygun ve etkin bir ulaģım yapısını gerçekleģtirmek. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ Merkez Otogar ve Yüreğir Otogarı, yeni otogar tamamlanıncaya kadar ihtiyaca cevap verecek ölçekte bakım ve onarımı yapılarak faaliyetlerini sürdürecektir. Merkez Otogarı toplam alanı m Yüreğir Otogarı toplam alanı m Bakım ve onarımı yapılacak alan m Yolcuların memnuniyeti % Otobüs firmalarının memnuniyeti % ġehirlerarası ve ilçelerarası gidiģ geliģ yapan otobüslere hizmet verilecektir. Otogarlara giriģ çıkıģ yapan araç sayısı Otogarlara giriģ çıkıģ yapan araç sayısı artıģ oranı Otogar hizmetlerinden memnuniyet oranı TL adet % % FAALĠYET ve PROJELER Vergi Ödemeleri TL HEDEF 4.3. Toplu ulaģım hizmetinin kentin bütününe, dengeli olarak sunulmasını sağlayarak tüm vatandaģlarımızın değiģik kentsel kullanım alanlarına kolayca ulaģabilirliğini gerçekleģtirmek. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Belediye otobüsleri ile ekonomik, kaliteli ve güvenli hizmet verilmeye devam edilecektir. TL Sefer sayısı adet / gün Belediye otobüs sayısı adet TaĢınan yolcu sayısı KiĢi / gün Toplu taģımacılıktan memnuniyet oranı % Bakım ve Onarım Faaliyetleri TL Otobüs alımı giderleri TL Validatör alımı (70 Adet) TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 157

163 STRATEJĠK ALAN 7. SOSYAL HĠZMETLER HEDEF 7.3. Kentimizde yaģayan birey ve grupların içinde bulundukları sosyal ve ekonomik Ģartlardan kaynaklanan veya iradeleri dıģında oluģan maddi, manevi, fiziksel ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini, birey ve grupların kendi öz kaynaklarını azami ve etkin kullanarak bağımsızlıklarını kazanmalarını ve hayat standartlarının yükseltilmesi konusunda programlı çalıģmalarda bulunmak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Ekmek fabrikalarında üretime devam edilecektir. TL Ekmekten vatandaģ memnuniyet oranı % Üretilen ekmek miktarı adet / gün Personel sayısı adet Fabrika sayısı adet Personel servis taģımacılığı faaliyeti TL Temizlik bakım ve onarım faaliyetleri TL Hammadde alımları TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 158

164 STRATEJĠK ALAN 8. KAMU DÜZENĠ ve GÜVENLĠK HEDEF 8.1. Belediyemizin yetki ve sorumluluğu çerçevesinde vatandaģlarımızın huzurunu ve sağlığını tehdit eden unsurları asgari seviyeye indirmek suretiyle bütün uygulamaların halkın menfaatine olduğu bilincini oluģturmak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Halin yaģ sebze ve meyve satıģında rüsum gelirleri arttırılacaktır. TL Hal gelirlerinde artıģ oranı % Hal gelirleri TL Belediye rüsum gelirlerindeki artıģ oranı % Rüsum gelirleri TL Hal hizmetlerinden memnuniyet oranı % Halde tutulan tutanak sayısı adet Cezai iģlem sayısı adet Otogara giriģ çıkıģ yapmayan araçlar tespit edilerek otogar gelirleri arttırılacaktır. Otogar gelirleri artıģ oranı % Otogar gelirleri TL Tutanak sayısı adet Cezai iģlem gelirleri TL DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER Personel Giderleri TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TL Cari Transferler TL Sermaye Giderleri TL Borç Verme TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 159

165 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 160

166 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

167

168 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığına bağlı olarak görev yapan müdürlükler; Çevre Koruma ġube Müdürlüğü, Mezarlıklar ġube Müdürlüğü, Temizlik ġube Müdürlüğü dür. Daire BaĢkanlığımız 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde çıkan yönetmelikler ve diğer mevzuatların Belediyelere verdiği görevleri BüyükĢehir bütünlüğü içinde yerine getirir ve kanuni yetkileri kullanır. Adana BüyükĢehir Belediyesi nin sportif faaliyetleri Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı tarafından koordine edilerek yürütülmektedir. Ġdaremiz sorumluluk alanlarındaki mahalle ve beldelere çim yüzeyli sahalar yaparak amatör spor kulüplerinin kalkınması ile gençlerimizin spora yönelmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda ilimizde yapılan ulusal ve uluslar arası spor faaliyetlerine destek verilmektedir Yılı Spor Faaliyetleri: Ġlimiz Seyhan Baraj Gölü, Seyhan Nehrinin içgöl olarak kentin içinde kalması ve sulama kanallarının kent merkezinde 49 km hat çizmesi ve yaz aylarının sıcak geçmesi neticesi boğulma vakaları meydana gelmektedir yılında 5 incisi düzenlenen yüzme kursları neticesinde son 3 yıl içerisinde 50 bin çocuğumuza yüzme öğretilmiģtir. Rapor döneminde ise kız/erkek çocuğumuza yüzme öğretilmiģ olup boğulma vakaları %5 e düģmüģtür. Kursiyerlere doktor kontrolü neticesinde yüzme kartları, Ģort, tiģört, havlu, Ģapka, mayo ve terlik ücretsiz olarak dağıtılmıģ; yüzme kursları süresincede verilen yüzme kartları ile çocuklarımızın belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanmıģtır. Proje yaz aylarında çocuklarımızın yararına yapılan bir hizmetin olmasının yanı sıra, yüzme sporunun çocuğunun geliģiminde önemli rol oynadığından dolayı insani boyutu çok büyüktür. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 163

169 ÇEVRE KORUMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz çalıģmalarını, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun çerçevesinde çıkan yönetmelikler (Katı Atıkların Kontrolü, Gürültü Kontrolü, Hava Kalitesini Koruma, Su Kirliliği Kontrolü) ile diğer mevzuatların Belediyelere verdiği görevler çerçevesinde yerine getirir. Ayrıca çevrenin korunması, iyileģtirilmesi, su, toprak, katı atık, gürültü ve hava kirliliğinin önlenmesi görevlerini diğer ilgili kurum ve kuruluģlarla eģgüdüm içinde ve dayanıģma bilinci ile sürdürür. Çevre Koruma ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: ġehrimizde özellikle kıģ aylarında ısınma amaçlı kullanılan kömürlerin hava kirliliğine meydan vermemesi için, Müdürlüğümüz elemanının da katıldığı, Adana Valiliği Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğünce kurulan bir komisyon ile kömür satıģ yerlerinde ve apartman v.b. kömür kullanan binalarda denetimler yapılmıģ ve yapılmaya da devam edilmektedir. Belediyemizin önerileri ve teklifleri doğrultusunda yıllarında Ģehrimizde kullanılacak sıvı ve katı yakıtı cinsleri ve özellikleri Mahalli Çevre Kurulunca karara bağlanmıģ olup, bu karar Müdürlüğümüz tarafından kömür yakan 214 (199 apartman + 15 otel) kullanıcıya ve 76 yakıt satıcısına da posta yoluyla dağıtılmıģtır. ÇağdaĢ Ģehircilik anlayıģına uygun olarak uzun vadeli bir Atık Yönetim Sistemi oluģturmak amacı ile Japon Hükümeti Japon Uluslar arası ĠĢbirliği Kurumu (JICA) aracılığıyla, Adana -Mersin Bölgesel Katı Atık Yönetim Projesi baģlatılmıģ olup, JICA ekibi etüt çalıģmalarını tamamlamıģtır. Kurumumuz tarafından, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve kanun doğrultusunda yayımlanarak yürürlüğe giren baģta Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği olmak üzere yasal mevzuat çerçevesinde üzerine düģen yükümlülükleri yerine getirmek ve halkımıza katı atık yönetimi alanında daha çağdaģ bir hizmet vermek amacıyla Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi kurulması planlanmaktadır. Mevcut Sofulu Katı Atık Depolama Alanının bulunduğu bölgede merkez ilçelerin evsel nitelikli katı atıklarının, ticari ve kurumsal kaynaklı evsel nitelikli katı atıklarının ayıklanması, kompostlanması ve düzenli depolanması ile hastane, tedavi ve önleyici sağlık hizmeti veren birimlerden kaynaklanan tıbbi atıkların bertarafını kapsayan Adana BüyükĢehir Belediyesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince oluģturulan komisyon tarafından Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 164

170 değerlendirme yapılmak üzere ÇED süreci baģlatılmıģ bulunmaktadır. Proje ile ilgili olarak tarihinde ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı, tarihinde Bilgilendirme, Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı, tarihinde Ġnceleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı yapılmıģ ve Nihai ÇED Olumlu Kararı alınmıģ olup, Adana BüyükĢehir Belediyesi sorumluluğundaki alanda Katı Atık Bertaraf Tesisinin Planlanması, Projelendirilmesi ihalesi tarihinde gerçekleģtirilmiģ olup, ihaleyi Ankara merkezli ITC Firması almıģtır. Ġlgili firmaya tarihinde yer teslimi yapılmıģ ve tesis inģaatının yapımına baģlanmıģtır. Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda yürütülmekte olan cam ambalaj atıklarının geri dönüģtürülmesi kapsamında 1999 yılında ġiģecam ile imzalanan protokol gereği, Adana BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde muhtelif yerlere yerleģtirilmiģ 75 adet cam ĢiĢe kumbarası Adana halkı, Hastaneler ve çeģitli kurumlar tarafından gönüllü olarak atılan kullanılmıģ boģ cam ambalaj atıklarının değerlendirilmesi çalıģmaları devam etmektedir. Bu çalıģmaların sonucunda Haziran 1999'dan Mart 2002 yılına dek yaklaģık olarak 650 ton cam ambalaj atığı toplanarak yeniden ikincil hammadde olarak değerlendirilmiģtir. Bu çalıģmalar doğrultusunda Aralık 2004-Ekim 2005 tarihleri arasında 1370 ton, Ekim 2005 Aralık 2006 tarihleri arasında 2150 ton, 2007 yılında 2500 ton cam ambalaj atığı toplanmıģtır. Toplamda 6670 ton cam ambalaj atığı yeniden ikincil hammadde olarak değerlendirilmiģtir. Aynı Yönetmelik doğrultusunda tarihli Valilik Makamı Olurunca baģlatılan '' Atık Kâğıt Kampanyası'' (1. TUR) kapsamında Belediyemiz de bu organizasyona dâhil edilmiģtir. Müdürlüğümüz bu çalıģmayı Belediyemiz bünyesinde 3 Aralık 2001 tarihinde baģlatmıģ olup, 25 Ocak 2002 tarih itibariyle 9 ton kâğıt toplamıģtır. Çevre ve Orman Bakanlığının Ulusal Çevre Eğitimi Projesi (UÇEP) kapsamında baģlatılan kampanya 9. tur çalıģmaları devam etmektedir. Toplanan miktar yaklaģık 55 ton a ulaģmıģ olup, kampanya çalıģması büyük bir özveri ve titizlikle devam etmektedir. Bu çalıģmadaki baģarımız Adana genelinde Kurumumuz 5 Haziran 2009 Dünya Çevre Gününde Üçüncülük Ödülü alarak büyük bir baģarıya imza atmıģ ve aynı özveri ve titizlikle bu kampanyaya olan desteğimiz devam edecektir. Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda gerek cam, gerekse atık kâğıtların (diğer atıklar da dâhil olmak üzere) bilinçli insanın geri dönüģüme katkısı kapsamında 2009 yılı içerisinde 13 Ġlköğretim, lise, vakıf, yerel ve ulusal basın bazında Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 165

171 eğitim çalıģmaları yapılmıģtır. Bu konuda çalıģmalarımız belirli bir programda ve okullardan gelen talepler doğrultusunda devam etmektedir. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda tarihi itibariyle Atık Pil Toplama Kampanyası Belediyemizce baģlatılmıģtır. Bu kapsamda tüm halkımızı atık pillerini diğer atıklardan ayırarak gerek atık pil kutularını, gerekse Belediyemiz Çevre Koruma ġube Müdürlüğüne getirerek teslim etmeye davet eden basın bülteni ulusal, yerel ve görsel basında 29 Ağustos 2005 tarihinde yayınlanmıģtır. Söz konusu yönetmelik Belediyeler ve BüyükĢehir Belediyeleri birçok görev ve yetki vermekle beraber, kampanyanın ana hedefleri; çevre duyarlılığı konusunda yönetim, sivil toplum örgütleri, gönüllü kuruluģları ve toplumun birlikte hareket etmesi, bireyde çevreye karģı duyarlı davranıģ biçiminin geliģtirilmesi, atık pillerden kaynaklanan çevre kirliliğinin engellenmesi ve Ģarjlı pil tüketim ve kullanımının artırılmasıdır. Kampanya, kentine sahip çıkma bilinci, aktif katılım ve çözümde ortaklık anlayıģına dayanmaktadır. BaĢarı, toplumdaki her bir bireyin bu çalıģmaya katılımıyla sağlanacaktır. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiģ kuruluģ olan TAP ile irtibata geçilmiģ, protokol 03 / 02 / 2006 tarihinde imzalanmıģtır. Bu Kampanya çerçevesinde Kasım 2009 itibariyle 5484 kg. atık pil toplanmıģtır. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Mart 2006 yılı itibari ile baģlatılan Gürültü EĢleĢtirme Projesinde Adana 5 pilot ilden biri seçilmiģtir. Projede seçilen pilot bölgenin gürültü haritası çıkarılmıģ olup, gürültü eylem planları 2008 yılı itibarıyla hazırlanmıģ ve söz konusu proje Haziran 2008 itibariyle sona ermiģ bulunmaktadır. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda lisanslı firmalarla irtibata geçerek bu yönetmelik gereği Atık Yağ Üreticileriyle sözleģme yapmaları sağlanmıģtır. Belediyemiz yetki sahasında Aralık 2009 tarihi itibariyle, taģıma ve geçici depolama lisansına sahip firmalar ile 270 adet bitkisel atık yağ üreticisi arasında sözleģme imzalanmıģ olup, kg atık yağ lisanslı geri kazanım tesislerine ulusal atık taģıma formu ile sevkiyatı yapılmıģtır. Ġlgili yönetmelik doğrultusunda ALBĠYOBĠR (Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği Derneği) ile tarihinde, tarihinde de Palmiye Biyodizel firması ile ilgili kurum ve kuruluģların temsilcilerinin katıldığı bilgilendirme toplantıları yapılmıģtır. Eğitim toplantılarından sonra 16 Temmuz 2007 tarihi itibariyle ALBĠYOBĠR ile ABB nin yetki ve sorumluluk alanları dâhilinde bulunan Atık Üreticisi konumundaki yerlerden çıkan atık bitkisel yağların yönetmeliğe Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 166

172 uygun olarak toplanması ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisanslı Biyodizel Üretim Tesislerine teslimini kapsayan bir protokol imzalanmıģtır. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde Kurum olarak gerekli altyapı çalıģmaları ve Kurumumuz bünyesinde oluģan madeni atık yağların toplanması ve TaĢınmasında Çevre ve Orman Bakanlığının protokol imzalayarak yetkili kıldığı PETDER (Petrol Sanayicileri Derneği) aracılığıyla tarihi itibariyle toplanmaktadır. Aralık 2009 tarihi itibariyle kg madeni atık yağ toplanmıģ ve PETDER e teslim edilmiģtir. Adana BüyükĢehir Belediyesi tarih ve 155 sayılı Meclis kararı gereğince Belediyemizden izin belgesi alarak Sofulu Katı Atık Depolama Sahasına bertaraf amaçlı dökmek isteyen sanayi kuruluģlarından evsel nitelikteki çöpün ton bedelinin 10 TL olarak uygulanmasına karar verilmiģ olup, Belediyemiz Harç ve Ücret Tarifesine göre 2009 yılında bedel 11 TL olarak uygulanmıģtır itibariyle baģlayan bu çalıģmada 30 Aralık 2009 tarihi itibariyle 2.401,01 ton evsel atık sahamızda bertaraf edilmiģ olup, veznemize ,91 TL atık bertaraf bedeli yatırılmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediye Meclisinin tarih ve 232 sayılı kararıyla kabul edilen Ġlan, Reklâm ve Tanıtım Yönetmeliğinin uygulaması için oluģturulan ve üyesi de olduğumuz Kentsel Tasarım Birimi çalıģmaları devam etmekte olup, görüntü kirliliği açısından önemli adımlar atılmıģtır. Müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde (faaliyetlerde) önlenmesi mümkün olduğu halde, uyarılarımıza rağmen çevre kirliliğine (HAVA, SU, KATI ATIK, GÜRÜLTÜ, GÖRÜNTÜ KĠRLĠLĠĞĠ ) neden olan kiģi, kurum ve kuruluģlara Çevre Kanuna göre cezai iģlem uygulaması yoluna gidilmiģtir. Bu konularla ilgili 2009 yılı içinde yaptığımız iģlemler; 2009 YILI İÇİNDE UYGULANAN CEZAİ İŞLEMLER ĠĢlem Türü Gelen evrak ve muhtelif yerlere (Ģikâyet üzerine, Encümen kararları gereği, Valilik Mahalli Çevre Kurulu Kararları gereği) tutulan tutanak sayısı Adet Uyarılar sonucu tedbir alan iģyeri ve apartman sayısı 108 Yasal iģlem için ilgili resmi kurumlara yazılan yazı sayısı 167 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 167

173 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ Temizlik ĠĢleri ġube Müdürlüğü, Çevre Koruma Daire BaĢkanlığı na bağlı olarak Adana BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde temizlik hizmetleri ile ilgili iģleri yürütmekle sorumludur. Temizlik ĠĢleri ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan ve aģağıda da isimleri ile alanları belirtilen bölgelerin temizliği yapılmıģtır. - Sarıçam deresi kenarı yaya yürüyüģ yolları : m 2 - Sarıçam dere yatağı : m 2 - Yüreğir otogarı : m 2 - Yüreğir hal : m 2 - Merkez otogar : m 2 - Merkez hal : m 2 - Fuar alanı çevresi : m 2 - Fuar alanı otoparkları : m 2 - Sevgi adası ve yamaçları : m 2 - DSĠ piknik alanı : m 2 - Gençlik parkı : m 2 - Seyhan nehri yüzeyi ( iki regratör arası ) : m 2 - Merkez cami çevresi : m 2 Toplam m2 lik alanın tamamının temizliği büyük bir özveri ile gerçekleģtirilmektedir. MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Koruma Daire BaĢkanlığına bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü; Adana BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde ve yurt dıģında meydana gelen ölümlerin belgelenmesi, cenaze ve gömme iģlemlerinin kurallara bağlanması ile mezarlıkların ihdasını koruma, güzelleģtirme ve bakım hizmetleri ile teçhiz, tekvin, nakil iģlemlerini, 5393 Sayılı Belediye kanunu,5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu, 1595 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu ile sayılı Mezarlıklar Tüzüğüne uygun bir Ģekilde yerine getirmektedir. Müdürlüğümüze bağlı mezarlıklar; Asri, Akkapı, Buruk, Kabasakal ve Küçükoba Mezarlıklarıdır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 168

174 Mezarlık Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: Belediyemiz Meclisinin aldığı kararlar doğrultusunda; 3x1,5 = 4,5 m 2 olarak belirlenmiģ olup günlük definin haricinde ölümden önce isme ve aileye mahsus mezar yeri isteyen vatandaģlara en az 4,5 m 2, en fazla 27 m 2 mezar yeri verilmektedir yılı içerisinde Asri Mezarlıkta toplam 582 adet oniki yaģından büyük, 11 adet oniki yaģından küçük, 16 adet ölü doğum ve 32 adet cenaze fakirlik kâğıdı ile ücretsiz olmak üzere toplam 641 adet cenaze defnedilmiģtir. Bu cenazeler için adet tahta ve 200 m kefen bezi kullanılmıģtır. Asri Mezarlıktan 2009 yılı içerisinde Toplam ,00 TL gelir sağlanmıģtır. FĠYAT KĠġĠ Aile Ölü Doğum Defni X 16 = TL Aile 0-12 yaģ C. Defni X 11 = TL Aile 12 yaģtan büyük C.defni X 582 = 26, TL Yıkama Ücreti X 270 = 12, TL Morg Ücreti X 220 = 7, TL TOPLAM = 46, TL Akkapı Mezarlığında yıl içerisinde 262 adet 12 yaģından büyük, 9 adet 12 yaģından küçük, 5 adet ölü doğum, 1 adet kemik nakli olmak üzere toplam 276 adet cenaze defnedilmiģtir. Cenazeler için adet lahit tahtası kullanılmıģtır. Akkapı Mezarlığından, 2009 yılı içerisinde Toplam ,00 TL gelir sağlanmıģtır. FĠYAT KĠġĠ Aile Ölü Doğum Defni 15,00 X 5 = 75,00 TL Aile 0-12 yaģ C. Defni 25,00 X 9 = 225,00 TL Aile 12 yaģtan büyük C.defni 45,00 X 262 = ,00 TL Yıkama Ücreti 45,00 X 4 = 180,00 TL Kemik Nakli (yer ücreti hariç) 110,00 X 1 = 110,00 TL TOPLAM = ,00 TL Buruk Mezarlığında yıl içerisinde 12 yaģından büyük cenaze adet, 12 yaģından küçük cenaze 95 adet, ölü doğum 48 adet, fakirlik kâğıdı ile 4 adet, gazi 11 adet olmak üzere toplam adet cenaze defnedilmiģtir. Cenazeler için adet lahit tahtası ve 640 m kefen bezi kullanılmıģtır. Buruk Mezarlığından, 2009 yılı içerisinde toplam ,00 TL gelir sağlanmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 169

175 FĠYAT KĠġĠ / m 2 Aile Ölü Doğum Defni 15,00 X 21 = 315,00 TL Aile 0-12 yaģ C. Defni 25,00 X 19 = 475,00 TL Aile 12 yaģtan büyük C.Defni 45,00 X 340 = ,00 TL Günlük Ölü Doğum Defni 60,00 X 27 = 1.620,00 TL Günlük 0-12 yaģ C. Defni 70,00 X 76 = 5.320,00 TL Gün.12 yaģtan büyük C.Defni 90,00 X 944 = ,00 TL Yıkama Ücreti 45,00 X 59 = 2.655,00 TL Enc. Kar. Yer. Sat. Elde Edilen Gel. 240,00 X 1384 = ,00 TL TOPLAM ,00 TL Küçükoba Mezarlığında yıl içerisinde 402 adet 12 yaģ üstü, 83 adet 0-12 yaģ, 21 adet ölü doğum, 129 adet garip olmak üzere toplam 635 adet cenaze defnedilmiģtir. Cenazeler için adet lahit tahtası ve 148 m kefen bezi kullanılmıģtır. Küçükoba Mezarlığından, 2009 yılı içerisinde toplam ,00 TL gelir sağlanmıģtır. FĠYAT KĠġĠ / m 2 Aile Ölü Doğum Defni X 4 = TL Aile 0-12 yaģ C. Defni X 4 = TL Aile 12 yaģtan büyük C.Defni X 34 = 1, TL Günlük Ölü Doğum Defni X 17 = 1, TL Günlük 0-12 yaģ C. Defni X 79 = 5, TL Gün.12 yaģtan büyük C.Defni X 368 = 33, TL Yıkama Ücreti X 1 = TL Enc. Kar. Yer. Sat. Elde Edilen Gel X 657 = 157, TL TOPLAM 199, TL Kabasakal Mezarlığında yıl içerisinde adet 12 yaģından büyük, 74 adet 12 yaģından küçük, 51 adet 0 yaģ ve 4 adet ücretsiz olmak üzere toplam adet cenaze defnedilmiģtir. Cenazeler için adet lahit tahtası ve 88 m kefen bezi kullanılmıģtır. Kabasakal Mezarlığından, 2009 yılı içerisinde toplam ,00 TL gelir sağlanmıģtır. FĠYAT KĠġĠ / m 2 Aile Ölü Doğum Defni X 21 = TL Aile 0-12 yaģ C. Defni X 9 = TL Aile 12 yaģtan büyük C.Defni X 302 = 13, TL Günlük Ölü Doğum Defni X 30 = 1, TL Günlük 0-12 yaģ C. Defni X 65 = 4, TL Gün.12 yaģtan büyük C.Defni X 1007 = 90, TL Yıkama Ücreti X 98 = 4, TL Enc.Kar.Yer.Sat.Elde Edilen Gel X = 971, TL TOPLAM 1,086, TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 170

176 Yıl içerisinde mezarlıklarımızın tümünde toplam adet cenaze defnedilmiģ olup, bu cenazeler için adet lahit tahtası ve m kefen bezi kullanılmıģtır Yılı içerisinde Mezarlıklar Müdürlüğünün toplam geliri ,00 TL dir. TÜRÜ Aile Ölü Doğum Defni Aile 0-12 yaģ C. Defni Aile 12 yaģtan büyük C.Defni Günlük Ölü Doğum Defni Günlük 0-12 yaģ C. Defni Gün.12 yaģtan büyük C.Defni Kemik Nakil Ücreti Morg Ücreti Yıkama Ücreti Enc.Kar.Yer.Sat.Elde Edilen Gel. GENEL TOPLAM TOPLAM 1, TL 1, TL 68, TL 4, TL 15, TL 208, TL TL 7, TL 19, TL 1,461, TL 1,787, TL Envanter Bilgilerinin Bilgisayara giriģi için 2 adet bilgisayar alınmıģtır. Küçükoba Mezarlığına Ģehir suyu bağlanması ile su sorunu çözülmüģtür. Kabasakal Mezarlığına ikinci etap su bağlantısı yapılmıģtır. Asri Mezarlığına yeni abdest çeģmesi yapılmıģtır. Kısmen asfalt ve stabilize çalıģması yapılmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 171

177 ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 YILI TABLOSU Faaliyet No Birim Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢ me Gerçekl. Oranı TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL STRATEJĠK ALANLAR ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL TL STRATEJĠK ALAN 3. KENTSEL ALTYAPI HĠZMETLERĠ PK 2009 Hedefi 2009 GerçekleĢen Performans (%) HEDEF 3.9. Belediyemiz hizmet birimlerinin iyileģtirilme çalıģmaları dâhilinde tesis ve ünitelerin yapım ve onarımını gerçekleģtirmek. HEDEFĠ b. Kabasakal Mezarlığı ikinci etap çevre düzenlemesi (çevre duvarı, aydınlatma ve sert zemin vb.) tamamlanacaktır. TL GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ c. GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Toplam mezarlık alanı m Defin alanı m Çevre düzenlemesi yapılacak alan m Çevre düzenlemesi tamamlanan alan m VatandaĢ memnuniyeti % Buruk Mezarlığı ve Küçükoba Mezarlığı çevre düzenlemesi (çevre duvarı, aydınlatma ve sert zemin vb.) tamamlanacaktır. TL Toplam mezarlık alanı m Defin alanı m Çevre düzenlemesi yapılacak alan m Çevre düzenlemesi tamamlanan alan m VatandaĢ memnuniyeti % Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 172

178 STRATEJĠK ALAN 5. DOĞAL ÇEVRENĠN KORUNMASI HEDEF 5.1. Kentimizdeki çevresel kirlilikleri önlemek ve azaltmak, mevcut doğal kaynakları, ekolojik dengeyi, tarihsel dokuyu korumak ve aktif hayatın içine katarak yaģanabilir, sağlıklı bir çevre oluģturmak. HEDEFĠ Geri kazanılabilir ambalaj atıklarının ekonomiye katılması için imzalanacak protokol çerçevesinde belirlenecek olan pilot bölgelerde eğitim çalıģmaları tamamlanacaktır. GÖSTERGELERĠ Eğitim verilen okul sayısı adet FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ Atık pillerin çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önlenmesine yönelik olarak atık nokta sayısı ve kutu sayısı artırılacaktır. Atık nokta sayısı adet Kutu sayısı adet Toplanan atık pil miktarı kg ĠĢletmelerde (lokanta, yemek fabrikaları vb.) oluģan kullanılmıģ kızartmalık bitkisel atık yağların toplanması sağlanacaktır. SözleĢme yapılan toplam iģletme sayısı Toplanan toplam bitkisel atık yağ miktarı ġehrimizde oluģan (katı atık, atık su, gürültü, görüntü, hava, toprak vb.) kirlilik unsurlarının önlenmesi ve geri dönüģüm çalıģmaları hakkında Adana BüyükĢehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda bulunan ilköğretim okulları ve Çukurova Üniversitesi'nin birçok bölümünde sürekli eğitim kapsamında eğitimler verilmesi sağlanacaktır. adet kg/yıl GÖSTERGELERĠ Eğitim verilen okul sayısı adet FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ Haller, otogarlar, park ve bahçeler ile piknik alanlarının temizliği hizmet alımı suretiyle gerçekleģtirilecektir. TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 173

179 GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ Temizliği gerçekleģtirilen toplam alan m VatandaĢ memnuniyeti % Belediyemiz sorumluluğunda bulunan alanların kirletilmesini önleyici tedbirler alınacak, bu konuda halkın duyarlı hareket etmesine yönelik eğitim faaliyetleri sürdürülecek ve çevreciliği özendirecek kampanyalar düzenlenecektir. Çöp transfer istasyonundan Sofulu depolama alanına çöpün nakli ve nakledilen çöpün rehabilitesi gerçekleģtirilecektir. TL GÖSTERGELERĠ VatandaĢ memnuniyeti % FAALĠYET ve PROJELER Araç kiralanması iģi TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 174

180 STRATEJĠK ALAN 7. SOSYAL HĠZMETLER HEDEF 7.1. Mezarlıklarımızı, halkımızın inanç ve geleneklerine uygun, düzenli ve huzur veren mekânlar haline getirerek, defin hizmetlerinin sorunsuz ve beklentilere cevap verecek Ģekilde hassasiyetle yürütülmesini sağlamak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Akkapı, Buruk, Kabasakal, Küçükoba mezarlıklarına gelen vatandaģlarımızın mezar yerlerini rahatlıkla bulabilmeleri için mezarlık bilgi sistemi ve merkezi otomasyon sistemi kurulacaktır. TL Sistemin kurulduğu mezarlık sayısı adet Mezarlık toplam alanı ha 186, Mevcut defin sayısı adet Mezarlık Bilgi Sistemi kurulması TL Mezarlıkların halihazır haritaları yapılacaktır. Mezarlıkların yerleģim planlarının ve numarataj çalıģmalarının sayısal ortamda hazırlanması yapılacaktır. TL TL HEDEFĠ Defin hizmetleri beklentilere cevap verecek Ģekilde yürütülecektir. TL GÖSTERGELERĠ Defin alanı m Temizliği gerçekleģtirilen toplam alan m VatandaĢ memnuniyeti % FAALĠYET ve PROJELER Belediyemiz sorumluluğunda bulunan mezarlıkların defin ve bakım iģi TL DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER Personel Giderleri TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TL Sermaye Giderleri TL Cari Transferler TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 175

181 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 176

182 SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

183

184 SAĞLIK VE SOSYAL HĠZMET DAĠRE BAġKANLIĞI Sağlık Daire BaĢkanlığına bağlı müdürlükler; Sağlık ġube Müdürlüğü Ġktisat ve KüĢat ġube Müdürlüğü Veterinerlik ġube Müdürlüğü Özürlüler ġube Müdürlüğü SAĞLIK ġube MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz 5216 sayılı BüyükĢehir Belediy1esi Kanunun 7. maddesinde ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu 14. maddesinde belirtilen görev yetki ve sorumluluklar dâhilinde kurum hekimliği, Yüreğir yürüyüģ parkurunda ve merkez parkı amfi tiyatro yanında vatandaģlarımıza sağlık hizmetleri verilmekte, buna ek olarak Sağlık Daire BaĢkanlığına bağlı olan; Sağlık ġube Müdürlüğü, Veterinerlik ġube Müdürlüğü, Ġktisat ve KüĢat ġube Müdürlüğü ve Özürlüler ġube Müdürlüğü nün mutemetlik iģlerini yürütmektedir. Sağlık ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: 19 Ocak 2009 tarihinde Adana Cumhuriyet BaĢsavcılığı Ġl Koruma Kurulu çalıģmaları kapsamında madde bağımlılığı ile mücadele konusunda tiyatro oyunu, BüyükĢehir Belediyesi Tiyatro Salonunda 300 kiģilik katılımla gerçekleģmiģtir. 21 ġubat 2009 tarihinde Sigara Kanser konusunda halkı bilgilendirme toplantısı Türk Kanser AraĢtırma ve SavaĢ Kurumunun düzenlediği bilgilendirme konferansı Adana BüyükĢehir Belediyesi Tiyatro salonunda 200 kiģilik katılımla gerçekleģmiģtir. Medialand Basın Halkla ĠliĢkiler Reklamcılığının ortaklığıyla Bayer Türk, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Lig Radyonun sponsorluğunda Erkek Erkeğe Sağlık KonuĢuyoruz projesi kapsamında Türkiye yi dolaģan sağlık tırına BüyükĢehir Belediyesi önünde 27 ġubat Mart 2009 tarihlerinde yer tahsis edilmiģtir Mart 2009 da Kızılay kan alma otobüsüne kan bağıģı için Abidin DĠNO parkında yer tahsis edilmiģtir. Sağlık Ģube Müdürlüğümüz 2009 yılında Kurum Hekimliği Polikliniği, DiĢ Hekimliği Polikliniği, YaĢar Kemal YürüyüĢ Parkuru Sağlık Ġstasyonu, Merkez Park Sağlık Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 179

185 Ġstasyonu ve emzirme odası sağlık hizmetlerini yüzde yüz baģarı oranında gerçekleģtirmiģtir. 24 Ocak-6 ġubat 2009 tarihleri arasında düzenlenen sünnet organizasyonunda çocuğumuza cerrahi sünnet uygulanmıģtır. Toplum sağlığını ilgilendiren konularda gerçekleģtirilen organizasyonlara destek verilmiģtir. BüyükĢehir Belediyemizin düzenlediği yüzme kursları boyunca yüzme havuzlarımızın denetimi yapılmıģ, 17 havuzumuz klor ölçümü kontrolünden geçirilmiģtir. Ġl Sağlık Müdürlüğü ile beraber çalıģılarak yüzme kurslarında yüzme eğitmenliği yapan 26 (Yirmi altı) kiģiye iki gün boyunca BüyükĢehir Belediyesi toplantı salonunda ilkyardım eğitimi verilmiģ olup bu kiģiler ilkyardımcı sertifikası almaya hak kazanmıģtır. Pandemik Ġnfluenza aģı uygulaması için Otobüs Müdürlüğü, Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı ve Belediyemize bağlı Ekmek Fabrikalarına gidilerek aģı olmak isteyenlere aģı uygulanmıģtır YILI SAĞLIK ġube MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET SONUÇLARI TOPLAM RAKAMLARI Hasta Poliklinik Sayısı Kurum Hekimliği Poliklinik Sevk Sayısı DiĢ Hekimliği Poliklinik Sayısı 256 Glukoz Ölçümü Kolesterol Ölçümü Trigliserid Ölçümü 537 Pansuman Yapılması 58 Tansiyon Ölçümü Enjeksiyon Yapılması 360 AĢı Uygulaması (Pandemik Ġnfluenza AĢısı) 20 ĠĢlem Türü MUTEMETLĠK ĠġLERĠ Adet Gelen Evrak 136 Giden Evrak 348 TOPLAM 484 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 180

186 RUHSAT ve DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ Ruhsat ve Denetim ġube Müdürlüğü Yasal Dayanağını aģağıdaki kanunlardan almaktadır sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu 7. madde, 5393 sayılı Belediye Kanunu 80. madde ve ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda enerji sanayi, metalurji ve makine, maden sanayi, kimya sanayi, organik kimyasalların üretildiği tesisler, kimya tesisleri, petrokimya, gıda maddeleri, içkiler, yemler ve tarımsal ürünler, atık maddelerin değerlendirilmesi ve ortadan kaldırılması ile ilgili sanayi kolları ve tekstil sanayi dallarında hizmet veren iģyerlerinin iģyeri açma ve çalıģma ruhsatlarının verilmesi ile ilgili çalıģmaları yürütür. Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden zarar veren kuruluģların meskenlerden ve insanların ikametine mahsus yerlerden mutlaka uzak bulundurmak müdürlüğümüzün görev alanına girmektedir. Ruhsat ve Denetim ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: Müdürlüğümüz belediyemiz sınırları içerisinde iģyeri açma ve çalıģma ruhsatı, yer seçimi ve tesis izni ile gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iģyerlerine verilen gıda sicil belgeleri verilmiģtir. Rapor dönemi içerisinde, BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde Müdürlüğümüzce verilen ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatları: Ruhsat / Belge Sınıf G.S.M 4 2.Sınıf G.S.M 25 3.Sınıf G.S.M 1 Sıhhi ĠĢyerleri 36 Umuma Açık Ġst. ve Eğlence Yerleri 5 Yer Seçimi ve Tesis Kurma Ġzni 10 TOPLAM Gelen Evrak Sayısı 526 Giden Evrak Sayısı 559 TOPLAM Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 181

187 Müdürlüğümüzce BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde bulunan akaryakıt satıģ istasyonu ve LPG ikmal istasyonlarında denetimler yapılmıģtır. Rapor dönemi içerisinde bu istasyonlara yapılan denetimler: ĠSTASYON DENETĠMLERĠ ĠĢlem Türü Adet Akaryakıt SatıĢ Ġstasyonu 169 Ruhsatlı 160 Kapalı 9 LPG Ġkmal Ġstasyonu 99 Ruhsatlı 99 Kapalı -- TOPLAM Sayılı "Ölçüler ve Ayar Kanunu"nun 9 uncu maddesi ve Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği doğrultusunda uzunluk, alan, hacim, kütle (ağırlık) ölçüleri gibi kanun kapsamına girecek ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesi, ayarlanması ve damgalanması birimimiz tarafından periyodik ve ani muayenelerle gerçekleģtirilmiģtir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 182

188 ÖLÇÜ PERĠYODĠK MUAYENE ĠLE ANĠ DENETĠM RAPORLARI ALETĠ Mu. Tabi Tutulan Cezai uyg. Mu. Tabi Tutulan Cez. uyg. Mu.Tabi Tutulan Cez uyg. CĠNSĠ Damga Red Toplam Kuru Dane. M. Ölç. Asma Teraziler Masa Teraziler ĠĢ. Say. Öl. Al S. Alet. Ad. Damga Red Toplam ĠĢ. Say. Öl.Al. S. Alet. Ad. Damga Red Toplam ĠĢ. Say. Öl.Al S. Alet.Ad. Mey. Ağ. Tar. Alt Kantarlar Basküller Elektronik Tr Pirinç Tartılar Dökme Tartılar Ağaçtan Uz Ölç Lit Kap Hass. Elkt. Terazi TOPLAM Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 183

189 VETERĠNERLĠK ġube MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunu, 6343 sayılı Veteriner Hekimliğinin Ġcrasına Dair Kanun, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili diğer yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Ģehrimizdeki sahipsiz kedi ve köpekleri toplayarak barınak ortamında aģı, kısırlaģtırma ve her türlü tedavilerinin yapılmasını sağlayıp insan sağlığına zarar vermeyecek konuma getirilmelerini sağlamaktadır. Veterinerlik ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: Barınak Hizmetleri: BulaĢıcı zoonoz hastalıklar (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) ile mücadele etmek amacıyla kurulan hayvan barınağımızda, ilçe ve il kademe belediyeleri tarafından toplanarak getirilen baģıboģ, sahipsiz kedi ve köpekler 10 günlük müģahede altına alınmıģtır. MüĢahede döneminden sonra kuduz aģısı, parazit ilaçlaması yapılan ve operasyonla kısırlaģtırılan hayvanlar kulaklarına küpe takılarak iģaretlenmiģ ve alındıkları bölgeye bırakılmıģtır. Müdürlüğümüz tarafından yurt içi ve yurt dıģı sevkiyatı yapılan hayvan ve hayvansal ürünlere menģe-i Ģahadetnamesi verilmiģtir. Sahipsiz kedi ve köpeklerin müdürlüğümüze kaydı yapılmaktadır. Isırık vakalarında ısıran hayvanlar 10 günlük müģahede altına alınmıģtır. RAKAMLARLA DÖNEM ĠÇĠ ÇALIġMALAR ADET Barınağa getirilen hayvan sayısı Kayıt altına alınan hayvan sayısı KısırlaĢtırma yapılan hayvan sayısı Kuduz aģısı yapılan hayvan sayısı Kulak küpesi takılan hayvan sayısı Sahiplendirilen hayvan sayısı 353 Kesimhanelerde yapılan denetim sayısı 10 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 184

190 ÖZÜRLÜLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ Özürlüler ġube Müdürlüğü özürlü vatandaģlarımızın çağdaģ, modern toplum hayatına katılımlarını kolaylaģtırmak, toplumsal fırsatlardan eģit olarak faydalanmalarını sağlayarak, özürlü vatandaģlarımıza ve ailelerine koruma, destekleme, bilgilendirme, yönlendirme, sosyal ve psikolojik yardım hizmetleri sunmaktadır tarih 5378 sayılı kanun /40 madde ile eklenen Ek Madde1-BüyükĢehir Belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danıģmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere özürlü hizmet birimleri oluģturulur. Bu birimler faaliyetlerini özürlülere hizmet amacıyla kurulmuģ vakıf, dernek ve bunların üst kuruluģlarıyla iģbirliği halinde sürdürürler. Özürlü hizmet birimlerini kuruluģ, görev, yetki, sorumluluk ve iģleyiģine iliģkin usul ve esaslar Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığının görüģü alınarak ĠçiĢleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Özürlüler ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: Yıl içerisinde özürlüler ile ilgili önemli gün ve haftalarda aktivitelerde bulunulmuģtur. Özürlü bireylerin, derneklerin, kurum ve kuruluģların talepleri konusundaki dilekçelerin kabulünü ve değerlendirmesi yapıldı. Dernek kurum ve kuruluģlarla ortak hareket ederek yapılan aktivitelerde yer ve taģıt gibi konularda destek sağlayarak, organizasyonların her aģamasında ortak çalıģmalarda bulunulmuģtur. Müdürlüğümüze baģvuran özürlü birey ve ailelerini sorunlarını dinleyerek onları bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme konularında yardımcı olunmuģtur. Özürlü derneklerinin taģıt talepleri değerlendirilerek, Otobüs ġube Müdürlüğü ile koordineli çalıģılarak taģıt talepleri karģılanmıģtır. Yaz döneminde belediyemizce düzenlenen yüzme kurslarına engelli çocuklarımızın da entegrasyonu sağlanmıģtır Mayıs Engelli Haftası içerisinde geleneksel EL ELE ENGELSĠZ GÜNLERE yemeğinde tüm engelli vatandaģlarımızla bir araya gelinmiģtir. Ġlimizdeki engelli envanteri çalıģmalarına devam edilmektedir. Ġhtiyaç sahibi engelli vatandaģlara tekerlekli sandalye temin edilmiģtir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 185

191 SAĞLIK ve SOSYAL HĠZMETLER DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 YILI TABLOSU Faaliyet No BĠRĠM Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢen Gerçekl. Oranı TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL STRATEJĠK ALANLAR ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL TL STRATEJĠK ALAN 5. DOĞAL ÇEVRENĠN KORUNMASI HEDEF 5.2. ġehrimizde hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile mücadele etmek, sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınmasını sağlamak, vatandaģlarımızın sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaģması ile ilgili çalıģmalar yapmak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ Hayvan barınağına getirilen sahipsiz kedi ve köpekler kayıt altına alınarak kısırlaģtırma, kuduz aģısı, parazit ilaçlaması, kulak küpesi takılması iģlemleri ile rehabilite edilmesi sağlanacaktır. TL Barınağa getirilen hayvan sayısı adet Kayıt altına alınan hayvan sayısı adet KısırlaĢtırma yapılan hayvan sayısı adet Kuduz aģısı yapılan hayvan sayısı adet Kulak küpesi takılan hayvan sayısı adet Sahiplendirilen hayvan sayısı adet FAALĠYET ve PROJELER Tıbbi malzeme alımları TL HEDEFĠ Belediyemize ait kanaranın ve diğer hayvansal ürün üreten ve satan iģyerlerinin düzenli ve sağlıklı çalıģmaları için gereken tedbirler alınacak ve periyodik denetimler yapılacaktır. GÖSTERGELERĠ Yapılan denetim sayısı adet FAALĠYET ve PROJELER Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 186

192 STRATEJĠK ALAN 7. SOSYAL HĠZMETLER HEDEF 7.2. YaĢanabilir sağlıklı bir kent oluģumunu sağlamak, kentte yaģayanların sağlık seviyesini yükseltmek, çağdaģ sağlık hizmeti sunmak, sunulmasına katkıda bulunmak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ Kurum hekimliğimiz teģhis ve tedavi imkânları geniģletilip, tıbbi donanım açısından zenginleģtirilerek çalıģanların iģ verimi artırılacaktır. TL Eksik araç gerecin tamamlanma oranı % Hasta müracaat sayısı adet VatandaĢlarımızı yürüyüģ sporuna yönlendirmek amacıyla Yüreğir yürüyüģ parkuru ve Merkez Park'taki sağlık hizmetleri geliģtirilerek devam edecektir. TL Ortalama yürüyüģ yapan vatandaģ adet/g sayısı ün Kolesterol ölçüm sayısı adet Trigliserit ölçüm sayısı adet A.K.ġ. ölçüm sayısı adet Pansuman sayısı adet Tansiyon ölçümü adet yılına kadar her yıl belediyemizin yürüttüğü sosyal organizasyonlara sağlık desteği verilecektir. TL Yüzme kursları için sağlık raporu adet Nikah için sağlık raporu adet Sünnet için sağlık desteği adet FAALĠYET ve PROJELER Sünnet organizasyonu giderleri TL HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ Halkın sağlık konusunda bilinçlendirilmesine yönelik kampanyalar düzenlenecek, ilgili kurumların, özel sektörün ve medyanın desteği sağlanarak bu kampanyalar her yıl en az bir kez olmak üzere plan dönemi boyunca sürdürülecektir. Toplum sağlığını ilgilendiren konularda düzenlenen seminer sayısı TL adet FAALĠYET ve PROJELER Ġlkyardım kursu giderleri TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 187

193 HEDEF 7.3. Kentimizde yaģayan birey ve grupların içinde bulundukları sosyal ve ekonomik Ģartlardan kaynaklanan veya iradeleri dıģında oluģan maddi, manevi, fiziksel ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini, birey ve grupların kendi öz kaynaklarını azami ve etkin kullanarak bağımsızlıklarını kazanmalarını ve hayat standartlarının yükseltilmesi konusunda programlı çalıģmalarda bulunmak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Adana sınırları içinde yaģayan engelli vatandaģların sayısının tesbiti için engelli envanterinin oluģturulması sağlanacaktır. TL Muhtarlara gönderilen engelli formu sayısı adet Geri dönüģümü olan engelli formu sayısı adet Adana sınırları içerisinde yaģayan engelli sayısı adet Yardıma muhtaç engelli sayısı adet Kurumumuzca yardım edilen engelli sayısı adet DanıĢmanlık ve Rehberlik yapılan engelli sayısı adet Engelli ve muhtaç (sosyal güvencesi olmayan) vatandaģlarımızın yaģamlarını kolaylaģtırmak için sosyal destekte bulunulacaktır. TL Talep edilen destek ürünü sayısı adet Temin edilen tekerlekli sandalye sayısı adet Verilen kıyafet sayısı adet Kırtasiye yardımı yapılan engelli çocuk sayısı adet Tekerlekli sandalye giderleri TL Battaniye giderleri TL Kırtasiye yardımı TL HEDEF 7.4. Engellilere yönelik etkili ve iģlevsel planlar ile Ģehir içinde yaģamlarını kolaylaģtıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ Engelli vatandaģların kültürel gezilerde bulunmalarına ve beraber hareket etmelerine yönelik organizasyonlar yapılacaktır. TL Yapılan organizasyon sayısı adet Organizasyonlara katılan engelli sayısı adet FAALĠYET ve PROJELER Yemek organizasyonu TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 188

194 STRATEJĠK ALAN 8. KAMU DÜZENĠ ve GÜVENLĠK HEDEF 8.2. Belediyemizce ruhsat verilmesi gereken iģyerlerinin tamamının ruhsatlı hale gelmesini sağlamak ve ruhsat alan iģyerlerinin ruhsatlarına uygun faaliyette bulunmalarını temin etmek. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ Sorumluluk bölgemizdeki iģyerlerinin her yıl en az iki kez mobil bir ekip tarafından denetlenmesi için programlar yapılacak ve uygulanacaktır. 1.sınıf gayrisıhhi müesseselerde yapılan denetim adet sınıf gayrisıhhi müesseselerde yapılan denetim adet sınıf gayrisıhhi müesseselerde yapılan denetim adet Sıhhi iģyerlerinde yapılan denetim adet Umuma açık istirahat ve eğlence adet yerlerinde yapılan denetim BüyükĢehir Belediyesi'nin yetkili olduğu ve iģlettiği yerlerdeki 1., 2. ve 3. sınıf GSM ve sıhhi müesseseleri ruhsatlandırılacak, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde her türlü akaryakıt ile LPG ve LNG istasyonlarını nazım imar uygulama planına uygun olarak ruhsatlandırılacaktır. 1.Sınıf GSM ruhsat adet Sınıf GSM ruhsat adet Sınıf GSM ruhsat adet Sıhhi iģyerlerine ait ruhsat adet Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ruhsatı adet Yer seçimi izni adet Tesis izni adet Yer seçimi ve tesis kurma izni adet Sorumluluk bölgemizdeki iģyerlerinin 3516 sayılı ölçüler kanununa göre periyodik muayene denetimleri yapılacaktır. Ölçü ve tartı aletleri muayene ve kontrolleri adet Ani denetim iģyeri sayısı adet Ani denetim ölçü sayısı adet Ceza uygulanan alet adet DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Sermaye Giderleri Cari Transferler Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 189

195 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 190

196 ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

197

198 ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI Zabıta, Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini, belde halkının sağlık ve huzurunu sağlamakla, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları yürütmekle ve Belediye suçlarının iģlenmesini önleyici tedbirleri almakla ve iģlenen suçları takip etmekle mükellef bir kuvvettir. Zabıta Daire BaĢkanlığı olarak, Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanlarında, kanun ve yönetmeliklerin vermiģ olduğu yetkiler çerçevesinde ana cadde, bulvar, kavģak ve meydanlarda çalıģmalarımız sürmektedir. Belediye BaĢkanlığına yazılı olarak verilen dilekçelerin yanı sıra Daire BaĢkanlığına telefon ile bildirilen ihbar ve Ģikâyetler de göz önüne alınarak seyyar esnaflarla ilgili çalıģmalarımız sürmüģ, kaldırım iģgalleri ve okul önlerindeki çirkin görüntüler ve yığılmalar önlenmiģ, sabit esnafın denetlenmesine devam edilmiģtir. Bu çalıģmalar yapılırken Belediye-esnaf-vatandaĢ dayanıģması ön plana alınmıģ, ceza vermekten çok Ģehrimizin güzelleģmesine, çirkin ve kaçak yapılaģmanın önlenmesine çalıģılmıģ, esnaf ve vatandaģların mağdur edilmemesine özen gösterilmiģtir. Ancak yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda bazı iģyerlerine kapama cezası verilmiģ, imara aykırı bazı yerlerin de yıkımı gerçekleģtirilmiģtir. Zabıta Daire BaĢkanlığı, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanununun 6/k maddesinde belirtildiği üzere, BüyükĢehir Belediyesinin yetkili olduğu ve iģlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmektedir. Zabıta Daire BaĢkanlığı 2009 Yılı Faaliyetleri: 5326 sayılı Kabahatler Kanunu doğrultusunda 380 adet ceza kesilmiģtir. Tören, Ģenlik, temel atma, festival gibi etkinliklerde koruyucu ve düzenleyici önlemler alınmıģtır. Belediye sınırları içerisinde, suçları önleyici tedbirler alınmıģ, suçlular hakkında iģlem yapılarak, gerektiğinde maktu ceza kesilmiģtir. Bu kapsamda 602 adet ihtar çekilmiģtir, 380 adet idari yaptırımda bulunulmuģtur. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 193

199 Kent içerisinde faaliyet gösteren sıhhi ve gayri sıhhi kuruluģlarla, çevre, alt ve üst yapı, izinli izinsiz yapılaģma, tüketicinin korunması beslenme, gıda ve temizlik faaliyetlerinin denetlenmesi gibi geleneksel zabıta iģlerini yürütülmüģ, yasaklara uymayanlar hakkında 361 adet ceza tutanağı encümene gönderilmiģ, 31 adedinin kararı çıkmıģtır. Çıkan kararların tebligatları yapılmıģtır. Seyyar satıcılar, dilenciler ve baģıboģ hayvanların hakkında ekiplerimizce uzaklaģtırma çalıģmaları yapılmıģtır. Hava ve çevre kirliliğini önlemek, kurallara uymayanlar hakkında cezai iģlem yapmak amacı ile Çevre Koruma ġube Müdürlüğüne destek hizmeti verilmiģtir. Kültür ve tabiat varlığının korunmasını sağlamak amacıyla ilgili Ģikâyetler değerlendirmeye alınmıģ gerekli iģ ve iģlemler yapılmıģtır. Kente kaçak giren gıda maddeleri ile yakıt türlerini denetim altına almak, sorumlular hakkında iģlem yapmak veya yaptırmak ile ilgili Çevre Koruma ġube Müdürlüğüne destek hizmeti verilmiģtir. Yakalanan kaçak eģyaları emanet ilkeleri çerçevesinde korumak ve saklamak amacı ile yakalanan kaçak eģyalar depomuzda emanet altına alınmıģ; ilgili kanun gereği ceza miktarını yatırdıktan sonra el konulan malların iadesi gerçekleģtirilmiģtir. VatandaĢlara danıģma ve rehberlik hizmetleri verilmiģ, kent halkının dilek, öneri ve Ģikâyetlerine çözüm getirilmeye çalıģılmıģtır. Zabıta Daire BaĢkanlığı ekiplerimiz çevre ve görüntü kirliliğine yol açan bez afiģ, pano, tabela gibi tanıtım elemanlarının uygun hale getirilmesini sağlamak ve uymayanlar hakkında yasal iģlem yapmakla görevlidir. Uygunluk belgesi alınmadan asılan 92 adet bez afiģe toplam TL idari para cezası uygulanmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 194

200 ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 YILI TABLOSU Faaliyet No BĠRĠM Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢen Gerçekl. Oranı TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL STRATEJĠK ALANLAR ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL TL STRATEJĠK ALAN 8. KAMU DÜZENĠ ve GÜVENLĠK PK 2009 Hedefi 2009 Performans GerçekleĢen (%) HEDEF 8.1. Belediyemizin yetki ve sorumluluğu çerçevesinde vatandaģlarımızın huzurunu ve sağlığını tehdit eden unsurları asgari seviyeye indirmek suretiyle bütün uygulamaların halkın menfaatine olduğu bilincini oluģturmak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Zabıta teģkilatımız her gün 24 saat esasına göre görev yapan periyodik denetim ve takip hizmetlerini aksatmadan sürdüren, Ģikâyet konularında acilen müdahale edebilen, etkili, adaletli ve dinamik yapıya kavuģturulacaktır. TL Denetim sayısı adet ġikayet sayısı adet VatandaĢ Memnuniyeti % Araç Alımı TL Telsiz Alımı TL Belediyemiz zabıta müdürlüğünün önderliğinde ilçe ve ilk kademe belediyesi zabıta teģkilatları ile ayda bir kez koordinasyon toplantıları düzenlenecek ve ortak kararlar alınarak Ģehir bütünlüğü içerisinde etkili uygulamalar gerçekleģtirilecektir. Toplantı sayısı adet Toplantılara katılan belediye sayısı adet Toplantılara katılan kiģi sayısı adet Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 195

201 HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER Sabit iģyeri olan esnafın kamuya ait kaldırım ve alanları iģgal etmeleri engellenecek ve buna aykırı hareket edenler için (Belediyeden izin alınanlar dıģında) ödün verilmeden yaptırımlar uygulanacaktır. Kaldırım iģgali ceza tutarı TL Kaldırım iģgali cezası uygulanan esnaf sayısı adet Seyyar esnafın Ģehrin estetiğini bozmayacak bir Ģekilde belli disiplin ve kurallar çerçevesinde kayıt altına alınarak faaliyet göstermeleri için ilçe ve ilk kademe belediyeleri de yönlendirilerek kalıcı çözümler üretilecektir. Zabıta personelinin her alanda belediyemizi temsil ettiği düģüncesiyle kıyafet ve davranıģ açısından örnek kamu görevlileri haline getirilmesi sağlanacaktır. TL Toplam zabıta personeli sayısı adet Eğitim sayısı adet Eğitime katılan personel sayısı adet Kıyafet alımları TL Kurs ve eğitim faaliyetleri TL Çevre ve görüntü kirlenmesine yol açan bez afiģ, pano, tabela gibi tanıtım elemanlarının uygun hale getirilmesi sağlanarak uymayanlar için yasal iģlemler yapılacaktır. Kaldırılan tabela sayısı adet ġikayet sayısı adet Bez afiģ ceza tutarı TL Bez afiģ cezası uygulanan esnaf sayısı adet Denetimlerden halkın memnuniyet oranı % Personel Giderleri TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TL Sermaye Giderleri TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 196

202 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 197

203 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 198

204 İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

205

206 ĠTFAĠYE DAĠRE BAġKANLIĞI Belediye itfaiye teģkilatı; tarihli ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına ĠliĢkin Esaslar çerçevesinde belediye meclisi kararı ile kurulmuģtur. Yüreğir Ġlçesi M Kemal PaĢa Bulvarı üzerinde merkez hizmet binası, Seyhan Ġlçesi Güzelyalı Semt Pazarı içerisinde Güzelyalı ġubesi, Havaalanı bitiģiğinde ġakirpaģa ġubesi, Barbaros Mahallesinde Barbaros ġubesi ve Merkez Cami ġubesi olmak üzere 5 adet hizmet noktası bulunmaktadır. Daire BaĢkanlığımız, yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, teknik kurtarma gerektiren olaya müdahale etmek, her türlü arama ve kurtarma çalıģmalarını, doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalıģmalarına katılmak, iģyeri, eğlence yeri ve sanayi kuruluģlarını yangına karģı önlemler yönünden denetlemek ve bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek gibi ilgili yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü sorumlulukları yerine getirmekle görevlidir. Hizmetlerini daha verimli hale getirmek için yangın vb. afetler olmadan önce halkın tedbir alması için çalıģmalar yürütülmektedir. Birimimizin tüm çalıģmalarında can ve mal güvenliğini ön planda tutulmaktadır. Halkın bilinçlendirilmesi ile geçmiģ yıllara oranla yangın sayılarında düģüģ ve can ve mal kayıplarında gözle görülür Ģekilde bir azalma hedeflenmektedir. Ġtfaiye Dairesi 2009 Yılı Faaliyet ve Proje Bilgileri 756 adet gelen evrak, adet ruhsat, 169 adet iskân kontrol kaydı, 862 adet proje kontrol kaydı, adet de çıkan evrak olmak üzere toplam adet evrak iģlemleri yapılmıģtır adet yangın raporu tanzim edilmiģtir. 431 adet kurtarma olayına müdahale edilmiģtir. 67 adet baca temizlik hizmetleri ile diğer hizmetler gerçekleģtirilerek toplam (5.020,00) TL gelir sağlanmıģtır. 321 adedi mimari, 189 adedi elektrik, 352 adedi ise yangın tesisatı olmak üzere toplam 862 adet proje onayı yapıldı. Yıl içerisinde 38 kuruma ve toplam kiģi ye eğitim verilmiģtir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 201

207 169 adet Ġskân kontrolü hizmetlerinden toplam, ,00 TL gelir sağlanmıģ, adet iģyeri güvenlik kontrolleri yapılmıģ bu kontrollerinden ,50 TL gelir elde edilmiģtir. BaĢkanlığımızda 2009 yılı itibariyle adet tahakkuk kesilmiģ olup, toplam; ,00 TL gelir elde edilmiģtir adet evrak giriģ-çıkıģ iģlemleri yapıldı adet yangın raporu tanzim edilmiģtir. 431 adet kurtarma olayına müdahale edilmiģtir. 67 adet baca temizlik hizmetleri ve diğer hizmetler gerçekleģtirilerek 5.020,00 TL gelir sağlanmıģtır. 169 adet iskân kontrolü hizmetlerinden toplam ,00 TL gelir sağlanmıģ, 862 adet proje onayı yapılmıģ, adet iģyeri güvenlik kontrolleri yapılmıģtır. BaĢkanlığımızda 2009 yılı içerisinde toplam adet tahakkuk gerçekleģtirilerek bunun sonucunda da toplam; ,00 TL gelir elde edilmiģtir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 202

208 ĠTFAĠYE DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 YILI TABLOSU Faaliyet No BĠRĠM Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢen Gerçekl. oranı TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL STRATEJĠK ALANLAR ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL TL STRATEJĠK ALAN 8. KAMU DÜZENĠ ve GÜVENLĠK HEDEF 8.3. Avrupa normlarında ülkemizin ve bölgemizin en geliģmiģ, sayılı itfaiye ve aramakurtarma birliği teģkilatlarından birisi olması amacıyla plan dönemi içerisinde kademeli olarak yeniden yapılandırılıp, daha hızlı, daha eğitimli, daha donanımlı, modern ve çağdaģ bir itfaiye teģkilatına kavuģturmak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Yeni sorumluluk alanlarımız gözönüne alınarak itfaiye araçları plan dönemi sonuna kadar satın alınacaktır. TL Su Tankeri adet Arazöz adet Merdivenli Araç adet Kurtarma Aracı adet Pick-up (Levend) adet Pick-up (Mitsubihi) adet Minibüs (Ford Transit) Cankur Hiz. Aracı adet Hizmet Aracı (Daire BaĢkanı) adet Kılavuz Aracı adet Ambulans adet ĠĢ Makinaları (Motopomplar) adet Adet Su Tankeri. TL Adet Arazöz TL Adet Kurtarma Aracı TL Adet Pıck-Up TL Adet Kılavuz Aracı (Ġmdat) TL adet Motopomp ve 10 adet dalgıç TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 203

209 HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ sayılı Belediye Ġtfaiye Yönetmeliği'ne göre birimlerin oluģturulması ve bu birimlerde çalıģacak personelin temini gerçekleģtirilecektir. OluĢturulan birim sayısı adet Ġhbar merkezi adet Yeni yapılan binalarda proje aģamasında yangınla ilgili her türlü yapılanmanın sağlanması için uzman kadrolar oluģturulacak, eğitim ve denetim çalıģmaları sürekli olarak uygulanacaktır. Toplam bina sayısı adet Onaylanan proje (mimari, elektrik, yangın tesisatı) adet Denetim yapılan iģyeri sayısı adet Eğitim verilen personel sayısı adet Eğitim verilen vatandaģ sayısı adet VatandaĢa verilen ortalama eğitim süresi saat/yıl Gönüllü itfaiyecilik sisteminin geliģtirilmesi sağlanacaktır. Eğitim verilmesi düģünülen vatandaģ sayısı VatandaĢa verilecek ortalama eğitim süresi TL adet saat/yıl Ġtfaiye Haftası baģta olmak üzere yılın belirli zamanlarında eğitim kurumlarımızda Ģiir, kompozisyon yarıģmaları ve tatbikatlar düzenleyerek itfaiye etkinliklerine katılımı ve halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. TL Okul Sayısı adet Katılan öğrenci sayısı adet Yapılan tatbikat sayısı adet Tatbikatların baģarı oranı % Ġtfaiye Arama Kurtarma Birimi (CANKUR) araç, gereç, teçhizat ve her türlü teknolojik imkân açısından daha dinamik ve modern bir hale getirilecektir. TL Koruyucu elbise sayısı (nomeks) adet Solunum seti (takım) adet Solunum seti yedek tüp adet Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 204

210 FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Hidrolik ayırıcı kesici adet Koruyucu elbise sayısı (nomeks) TL Solunum seti (takım) TL Yedek Tüp TL Dalgıç TL Atlama Çadırı TL Ayırıcı Kesici TL Jeneratör TL Zodiack bot TL Ġtfaiye hizmetleri daha etkin ve verimli hale getirilecektir. Yangın sayısı adet Araç sayısı adet Yangına müdahale süresi dk Ġstasyon sayısı adet Ġtfaiye çalıģmalarından vatandaģ memnuniyeti % HEDEF 8.4. Kentimizde meydana gelebilecek doğal afetlere, yangın ve savaģlara karģı en seri Ģekilde müdahale edilip teknolojik imkânlar kullanılarak halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi ve önlenebilmesi için planlama ve eğitim çalıģmaları yapılarak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirler almak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ Doğal afetlere ve kitle imha silahlarına karģı korunma ile ilgili eğitimler tüm kurum personeline ve halka verilecektir. Eğitim verilen personel sayısı adet Eğitim verilmesi düģünülen vatandaģ sayısı adet Verilen ortalama eğitim süresi saat/kiģi sayılı yasada belirtilen Sivil Savunma ile ilgili planlama ve diğer hizmetler eksiksiz olarak yürütülecektir. GÖSTERGELERĠ Tamamlanma oranı % FAALĠYET ve PROJELER DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER Personel Giderleri TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TL Sermaye Giderleri TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 205

211 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 206

212 KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

213

214 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI Görev yetki ve sorumluluklar Daire BaĢkanlığı ve daire baģkanlığına bağlı olarak hizmet veren Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Resmi bayramlarda BüyükĢehir Belediyemize düģen görevleri üstlenmek, anma günleri düzenlemek, kutlama programları düzenlemek, festival ve Ģenlikler düzenlemek, halk konserleri düzenlemek, ulusal ve uluslararası festivaller düzenlemek, sempozyum, panel ve konferanslar düzenlemek, seminerler düzenlemek, Ģiir dinletileri düzenlemek, sergiler düzenlemek, kent müzesi kurulması için çalıģmaları baģlatıp, takip etmek daire baģkanlığımızın görevleri arasındadır. Program döneminde daire baģkanlığımız tarafından organize edilen Ģenlik, festival ve kutlama programları tablo halinde belirtilmiģtir. FESTĠVALLER-ġENLĠKLER-SEMPOZYUMLAR Üniversiteler Arası Tiyatro Festivali (Ç.Ü ile birlikte) Edebiyat Festivali 16.Altın Koza Film Kültür ve Sanat Festivali SalbaĢ GüreĢ ġenlikleri Karaisalı Kuva-i Milliye KurtuluĢ ġenlikleri Geleneksel Akçatekir Yayla ġenlikleri Kızıldağ Yayla ve GüreĢ ġenlikleri Yazlık Sinema ve Mobil Sinema Günleri Etkinliği Hıdrellez Kutlamaları 13 Kare Uluslararası Sanat Festivali 1. Belediye ġehir Tiyatroları BuluĢması RESMĠ GÜN, HAFTA VE BAYRAM KUTLAMALARI 5 Ocak Adana nın KurtuluĢu günü kutlamaları, 8 Mart Dünya Kadınları Günü Kutlamaları 15 Mart Atatürk ün Adana ya GeliĢ yıldönümü kutlamaları Nevruz Kutlamaları (Adana Valiliği ile birlikte) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Kutlamaları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları (Uçurtma ġenliği) 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları 10 Kasım Atatürk ü Anma Törenleri Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 209

215 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: Tiyatro ġefliği: ġehir Tiyatrosu 2 önemli baģlık altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunlardan birisi tiyatro fuayesi olarak bilinen sergi salonunda açılan sergiler diğeri ise Ģehir tiyatrosu faaliyetleridir. ġehir Tiyatromuz, Adana BüyükĢehir Belediye binası içerisinde 530 koltuk kapasiteli Tiyatro salonunda oyunlarını izleyiciyle buluģturmuģ ayrıca çeģitli dernek ve vakıfların etkinliklerine ev sahipliği yapmıģtır. Rapor döneminde ÖDENMEYECEK ÖDEMĠYORUZ ve BĠT YENĠĞĠ adlı oyunlar izleyici ile buluģmuģtur. Ayrıca KURġUN ASKERĠN DÜġÜ isimli çocuk oyunu da yine bu dönemde sahnelenmiģtir. Özel turne tiyatrolarının oyunlarını sergilemesine imkân tanınmıģ, Türk ve Dünya Edebiyatının seçkin eserleri tiyatro severlerle buluģmuģtur. Düzenlenen yaz kurslarında iki aylık dönemde 458 kursiyere drama konusunda eğitimler verilmiģtir FUAYEDE SALONUNDA AÇILAN SERGĠLER Adet Resim Sergisi 18 Resim ve EliĢi Sergisi 2 Fotoğraf Sergisi 12 Yağlı Boya Resim Sergisi 1 ġehġr TĠYATROSU 2009 YILI FAALĠYETLERĠ ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE ġehġr TĠYATROSU 2009 YILI ETKĠNLĠKLERĠ Adet Belediye ġehir Tiyatrosu Oyunları 62 Özel Tiyatroların Oyunları 60 Konserler 37 Çukurova Senfoni Orkestrası Konserleri 53 Liselerarası Tiyatro ġenliği 34 Üniversitelerarası Tiyatro ġenliği 3 1. Belediye ġehir Tiyatroları BuluĢması 7 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 210

216 Türk Halk Müziği: Türk Halk Müziği bölümümüz eğitim öğretim yılı içerisinde konservatuar iģlevini sürdürerek kayıtlı öğrencilere solfej, nazariyat ve halk müziği hakkında dersler vermeye devam etmiģ, çeģitli konserlerle halkın içerisinden gençleri müziğe yönelterek boģ zamanlarını değerlendirmeleri yönünde fırsatlar sunmuģtur. Türk Halk Müziği bölümü Adana Valiliği ve Belediyemizin pek çok etkinliğinde Ģehrimizi temsil etmiģ, önemli gün ve haftalarda konserler düzenlenmiģtir. Ayrıca civar ilçe ve beldelerde de konserler veren ekibimiz, Adana da toplam 17 ayrı etkinlikte görev almıģ ayrıca 2 adet konser düzenleyerek halk müziğini daha geniģ kitlelerle buluģturmaya çalıģmıģtır. Düzenlenen yaz kurslarında iki aylık dönemde 178 kursiyere bağlama ve kaval (Ney) konusunda eğitimler verilmiģtir. Türk Sanat Müziği: Türk Sanat Müziği bölümümüz vatandaģların sanat müziğine olan ilgisini artırmak ve düzenlediği konserlere bu sanata hizmet etmiģ kiģileri ve bu kültürü kentimizde canlı tutma yönünde çalıģmalarda bulunmuģtur. Bölüm faaliyet döneminde 2 adet konser vermiģ, ayrıca belirli gün ve haftalarda göreve iģtirak edilmiģtir. Adana Valiliği ve Belediyemizin etkinliklerinde de çeģitli konserler düzenlenmiģtir. Eğitim öğretim sezonu içerisinde usul, makam, solfej ve nazariyat konusunda düzenli derslere devam edilmiģtir. Yaz aylarında baģlatılan kurslarda ise 296 kursiyere ud, keman ve kanun enstrümanlarına yönelik kurslar düzenlenmiģtir. Türk Halk Oyunları: Halk Oyunları ekibimiz Ģehrimizi çeģitli yarıģmalarda temsil etmekte, kentimizde gerçekleģen kültürel etkinlikler ile ulusal bayramlarda oyunlarını sergilemektedir. Kentimizde yaģanan pek çok önemli gün hafta ve etkinlikte görev alan Türk Halk Oyunları bölümümüz aynı zamanda yaz aylarında düzenlenen kurslarla çok sayıda vatandaģımıza yöresel oyunları öğrenme Ģansı tanımıģtır. Eğitim öğretim sezonunda faaliyetlerini yürütmekte olan bölümümüz profesyonel oyuncu yetiģtirmek yönünde de önemli adımlar atmıģtır. Bölümde 2 yıl süren eğitimler verilmektedir. Çukurova ve Zeybek yöresi oyunları konusunda eğitim veren bölümde 75 öğrenci eğitime devam etmektedir Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 211

217 yılı içerisinde 42 farklı göreve katılan ekibimiz, yıl içerisinde ayrıca bazı okullarda öğrencilerin halk oyunları ekibi oluģturmasına yardımcı olmuģtur. Ġlimizde faaliyet gösteren özellikle kadınların üye olduğu sivil toplum kuruluģlarına da eğitim ve kostüm konusunda destek olmuģtur. Yaz aylarında düzenlenen kurslarla toplam 156 kursiyere halk oyunu eğitimi verilmiģtir yılı Türk Halk Oyunları Federasyonu yarıģmasında Adana il ve bölge birincisi olan ekibimiz Türkiye Finali yarıģmasına katılmayı hak kazanmıģtır. Bando ġefliği: BüyükĢehir Belediye Bandosu 25 kiģilik iģçi kadrosuyla hizmet vermektedir. Valilik, Belediye, Çevre Ġl ve Ġlçe Belediyeleri, Sivil Toplum KuruluĢları ve Okullar gibi kurumların talepleri doğrultusunda yıl içerisindeki önemli gün ve haftalarda (5 Ocak Adana nın KurtuluĢu, 24 Kasım Öğretmenler Günü, Dünya Özürlüler Günü vb.) çeģitli görevlerde bulunmaktadır. Bayrak törenleri, protokol karģılama ve uğurlama, milli bayramlardaki törenlerde görev alarak yılın değiģik zamanlarında halka açık konserler vermektedir. ÇeĢitli temel atma törenleri ile civar il ve ilçelerden gelen davetlere de zaman zaman iģtirak eden bando, 2009 yılı içerisinde toplam 125 ayrı göreve katılarak kentimizde toplumsal coģkuyu artırarak görevini baģarıyla yerine getirmiģtir 75. Yıl Sanat Galerisi: Atatürk Parkı içerisinde yer alan 75. yıl Sanat Galerisi Türkiye genelinde bilinen ve sanatçılar tarafından tercih edilen önemli sanat galerilerinden biridir. Müdürlüğümüze bağlı çalıģan galeride bir salon görevlisi görev yapmaktadır. Galeride eserlerini sergilemek isteyen sanatçılar, eserlerinden örnek resimlerin de bulunduğu dilekçelerle Belediyemize baģvuruda bulunmakta, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve belediye temsilcilerinden oluģan Eser Ġnceleme Komisyonunun değerlendirmesinden sonra galeriden yararlanabilmektedir yılı içerisinde galeride, 8 adet Resim Sergisi, 1 adet Heykel, 1 adet Karikatür Sergisi, 1 adet Halı Tasarım Sergisi, 1 adet Grafik Sergisi açılmıģ, 1 adet Rölyef ve Seramik Sergisi, 1 adet Özgün Baskı Resim Sergisi açılmıģ yaklaģık sanatsever galeride sergilenen eserleri izleme Ģansı bulmuģtur. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 212

218 Çocuk Korosu: Çocuklarımızın sanat müziğine olan ilgisini artırmak boģ zamanlarını değerlendirilmek ve düzenlediği konserlerle de bu sanatı geleceğimiz olacak olan çocuklarımıza sevdirmeyi amaçlamıģ, 2 büyük konser vermiģtir. Eğitim öğretim sezonu içerisinde usul, makam, solfej ve nazariyat konusunda düzenli derslere devam edilmiģtir. GerçekleĢtirilen Diğer Projeler 2009 yılı içerisinde yaz aylarında gençlerimize yönelik kanallarda boğulmaları önlemek amacıyla yaz yüzme eğitimi kursu düzenlenmiģtir. Bu kurslarda 7-15 yaģ arası çocuğa yüzme eğitim verilmiģtir. Yaz aylarında çocuklarımıza satranç sporunu sevdirmek amacıyla kurslar düzenlenmiģtir. Bu kursta 600 kiģiye eğitim verilmiģtir. Toplu sünnet ve nikah Ģöleni düzenlenmiģtir.16.altın Koza Film Kültür Sanat Festivali ile kentimizin kültür ve sanat alanında yaptığı faaliyetlere ve alt yapısının geliģimine öncülük etmiģ, bu alanda önemli görevler üstlenmiģtir. Adana ilinin tanıtımı ve turizm potansiyelini yükseltecek çalıģmaların yanında, kentte bulunan diğer kurumların bu alandaki çalıģmalarına önemli destekler verme misyonunu yerine getirmiģtir. Görev alanı içerisinde düzenlenen kültür Ģenlikleri ile halkın bu yöndeki sosyal ihtiyaçları karģılanmıģ, sportif faaliyetlere verilen destekle çocuk ve gençlerin geliģimine katkı sağlanmıģtır. Destek Sağladığımız Projeler - Adana mızın Sarıçam ilçesi Sofulu Beldesine 16 Türk Devleti Kurucusu Anıtı yaptırılmıģtır. - Yunus Emre yi ve Mevlana yı Sevenler Derneğine destek sağlamak amacıyla aģure malzemesi alımında destek sağlanmıģtır. - Anasınıfı öğrencilerine dağıtılmak üzere adet boyama kitabı alımı yapıldı. - Adana da düzenlenen Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol ġampiyonasına her türlü destek sağlanmıģ, ilimizin yurtdıģında da tanıtımına önemli katkı verilmiģtir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 213

219 KÜLTÜR ve SOSYAL ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 YILI TABLOSU Faaliyet No Birim Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢe n Gerçekl. Oranı (%) TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL STRATEJĠK ALANLAR ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL TL STRATEJĠK ALAN 6. KÜLTÜR, SANAT ve SPOR PK 2009 Hedefi 2009 GerçekleĢen Performans (%) HEDEF 6.1. Her yaģ ve gruptan insanlarımızı sağlık için spor yapmaya yönlendiren tesisler kurmak, etkinlikler yapmak ve yeteneklerini ortaya çıkaracak organizasyonlar gerçekleģtirmek. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ Ġlimizi temsil edecek kulüplere sporcu yetiģtirecek alt yapı hizmetlerinin sunulması için spor organizasyonları düzenlenecek ve teģvik edici malzeme desteği sağlanacaktır. TL Düzenlenen organizasyon sayısı adet Dağıtılan malzeme sayısı adet Verilen ödül sayısı adet Organizasyona katılan kiģi sayısı adet FAALĠYET ve PROJELER Amatör Kulüplere Yardım TL HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Kanal ve göllerde boğulmaları önlemek için 7 15 yaģlarındaki gençlerimizin yüzme sporunu tekniğine uygun olarak öğrenmeleri sağlanarak yaz aylarında ücretsiz yüzme öğretme kursu düzenlenecektir. TL Kurs süresi ay Kursa katılan çocuk adet VatandaĢ memnuniyeti % Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 214

220 HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER ÇeĢitli spor branģlarında 7 15 yaģ kız/erkek çocuklarımıza spor eğitimi verilecektir. TL Eğitim verilen çocuk sayısı adet Spor malzemesi, eğitim ve ulaģım desteği sağlanması TL HEDEF 6.2. Kent kültürünü geliģtirmeye yönelik projeler üreterek her kesimden insanların sanata ve kültürel faaliyetlere katılımını özendiren bir alt yapı oluģturarak etkinliklerin sürekliliğini, çeģitliliğini sağlamak, sanatsal ve kültürel alanda Adana yı özellikli bir merkez konumuna getirmek. HEDEFĠ Kentimize gelen turne tiyatrolarını teģvik ederek bu oyunların daha çok izleyiciye ulaģması sağlanacaktır. TL GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Sergilenen oyun sayısı adet Ġzleyici sayısı adet Doluluk oranı % Tiyatrolara ulaģım desteği sağlanması TL Diğer kentlerde faaliyet gösteren Ģehir tiyatrolarının oyunlarının kentimizde izlenmesine dönük çalıģmalar yapılacaktır. TL Sergilenen oyun sayısı adet Ġzleyici sayısı adet Doluluk oranı % Her yıl tiyatro sanatının üniversite düzeyinde zenginleģmesi için Üniversitelerarası Tiyatro Festivali düzenlenecektir. TL Sergilenen oyun sayısı adet Ġzleyici sayısı adet Doluluk oranı % Adana da mevcut liselerin katılımıyla tiyatro Ģenlikleri düzenlenerek bu çerçevede Ģenliklere katılan okul sayısı artırılacaktır. TL Toplam okul sayısı adet ġenliklere katılan okul sayısı adet Katılan öğrenci sayısı adet Ġzleyici öğrenci sayısı adet ġenliklerden öğrencilerin memnuniyet oranı % Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 215

221 HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Mobil sinemalarla daha önceden belirlenen mahallelerde uygun yerlere sinema düzeneği kurularak halkın bu filmleri yaģadıkları semtte ücretsiz olarak izlemeleri sağlanacaktır. TL Gösterilen film sayısı adet Ġzleyici sayısı adet VatandaĢın memnuniyet oranı % Merkez Park içerisinde yer alan kiģilik amfi tiyatroda sabit yazlık sinema etkinliği düzenlenecektir. TL Gösterilen film sayısı adet Ġzleyici sayısı adet VatandaĢın memnuniyet oranı % Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yapılacak çalıģma ile her yıl daha önceden belirlenecek bazı okulların resim derslerini 75. Yıl Sanat Galerisinde geziye ayırmaları sağlanacaktır. TL Katılan okul sayısı adet Katılan öğrenci sayısı adet Öğrencilerin memnuniyet oranı % Galerinin sanat eseri çeģitliliğine katkı sağlanması TL Belediyemiz konservatuarı tarafından TSM, THM ve THO bölümlerine öğrenci yerleģtirilecek ve yılın çeģitli günlerinde halk ve sanat müziği konserleri düzenlenecektir. TL Düzenlenen konser sayısı adet Konsere katılım sayısı adet Öğrenci Sayısı adet Düzenlenen faaliyet sayısı adet Memnuniyet oranı % Yaz aylarında sanat ve halk müziği enstrümanlarını çalmayı öğrenmek isteyen vatandaģlara yaz kursları düzenlenecektir. TL Kursiyer sayısı adet Kurs verilecek bölüm sayısı (saz vs.) adet Kursiyer memnuniyeti % Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 216

222 HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ Her yıl önemli gün ve haftalarda kadın kuruluģları ile birlikte çeģitli kültürel faaliyetler düzenlenecektir TL Düzenlenen TSM korosu adet Düzenlenen amatör tiyatro adet Düzenlenen THO gösterisi adet VatandaĢın memnuniyet oranı % FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ Türk halk oyunlarının geliģimini ve halk arasında yaygınlaģtırılmasını sağlamak amacıyla belirli gün ve haftalarda oyunlar sergilenecek, okullarda amatör olarak bu alanla ilgilenmek isteyen öğrencilere destek sağlanacaktır. TL Destek verilen okul sayısı adet Düzenlenen kurslara katılım sayısı adet Belirli gün ve haftalarda gerçekleģtirilen halk oyunları adet faaliyetleri VatandaĢın memnuniyet oranı % FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Belirli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik faaliyetler sürdürülecektir. TL Düzenlenen organizasyon sayısı adet Organizasyona katılım sayısı adet VatandaĢ memnuniyeti % Gün ve haftaların değer ve önemini hatırlatıcı çalıģmalar TL STK organizasyonlarına destek verilmesi TL Eğitim ve öğretime katkı amacıyla kitap alımı ve dağıtımı TL düzenlenecektir. Dağıtılan kitap sayısı adet Yardım yapılan öğrenci sayısı adet VatandaĢ memnuniyeti % Yaz aylarında satranç öğrenmek isteyen vatandaģlarımıza satranç kursu düzenlenecektir. TL Kursa katılan kiģi sayısı adet Kurs süresi ay VatandaĢ memnuniyeti % Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 217

223 HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Adana BüyükĢehir Belediyesi Çocuk Korosu kurulacaktır. TL Koronun yıl içindeki faaliyet sayısı adet VatandaĢ memnuniyeti % Orta öğretimdeki baģarılı öğrenciler milli kültür ve tarih bilincini geliģtirecek gezilere gönderilecektir. (Çanakkale, Anıtkabir, SarıkamıĢ vb.) TL Gezi sayısı adet Öğrenci sayısı adet HEDEFĠ FAALĠYET ve PROJELER Kurumumuzca kültürel ve sosyal projelere destek sağlanacaktır. Türk Devleti Kurucularının Kaidelerinin Yapımına Destek Verilmesi HEDEF 6.3. Adana Ġlinin yurt içinde ve uluslar arası alanda tarihi, kültürel ve sanatsal yönleri ile tanıtımını yaparak turizm potansiyelini ortaya çıkarmak. TL TL HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Adana nın tanıtım çalıģmaları için gerekli dökümanlar hazırlanacaktır. TL Basılan kitap sayısı adet Basılan broģür sayısı adet Basılan afiģ sayısı adet Basılan CD sayısı adet Tematik Poster ve Diğer Baskılar için Yapılan Harcamalar TL Uluslar arası Altın Koza Film, Kültür ve Sanat Festivalinin Ģehrin tanıtımını sağlayan bir etkinlik olarak TL devam etmesi sağlanacaktır. Festivalde gösterime konacak film sayısı adet VatandaĢ memnuniyeti % Kare Uluslararası Sanat Festivalinin düzenlenmesinin devamı sağlanacaktır. TL Katılım oranındaki artıģ % VatandaĢ memnuniyeti % HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ Kent kültürünün geliģtirilmesi için etkinlikler düzenlenecektir. TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 218

224 FAALĠYET ve PROJELER Kentin Kamu Kurumlarının Kültürel GeliĢimine Öncelik Edecek Kurum Kimlik Kılavuzu Hazırlanması Adana ġehir Tiyatrosu faaliyetleri sürdürülecektir. Ġlimizde edebiyat festivali düzenlenecektir. TL TL TL STRATEJĠK ALAN 7. SOSYAL HĠZMETLER HEDEF 7.2. YaĢanabilir sağlıklı bir kent oluģumunu sağlamak, kentte yaģayanların sağlık seviyesini yükseltmek, çağdaģ sağlık hizmeti sunmak, sunulmasına katkıda bulunmak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Ekonomik anlamda muhtaç ailelerin çocuklarına sünnet organizasyonu düzenlenecektir. TL Sünnet edilen çocuk sayısı adet Kıyafet yardımı yapılan çocuk sayısı adet VatandaĢın memnuniyet oranı % HEDEF 7.3. Kentimizde yaģayan birey ve grupların içinde bulundukları sosyal ve ekonomik Ģartlardan kaynaklanan veya iradeleri dıģında oluģan maddi, manevi, fiziksel ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini, birey ve grupların kendi öz kaynaklarını azami ve etkin kullanarak bağımsızlıklarını kazanmalarını ve hayat standartlarının yükseltilmesi konusunda programlı çalıģmalarda bulunmak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Kentimizde yaģayan vatandaģlar içinde resmi nikâhı olmayan çiftlere toplu nikâh töreni plan dönemi içerisinde 3 kez düzenlenecektir. TL Nikâh kıyılan çift sayısı adet Kıyafet yardımı yapılan çift sayısı adet VatandaĢın memnuniyet oranı % Her yıl Ramazan Ayında Ramazan ġenlikleri düzenlenecektir. TL Düzenlenen organizasyon sayısı adet Katılımcı sayısı adet VatandaĢın memnuniyet oranı % Belediyenin düzenleyeceği iftar yemeğine destek verilmesi TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 219

225 HEDEF 7.4. Engellilere yönelik etkili ve iģlevsel planlar ile Ģehir içinde yaģamlarını kolaylaģtıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır. HEDEFĠ HEDEFĠ Engelli vatandaģlar ile Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü TSM, THM ve Tiyatro bölümlerinin ortak çalıģması sonucu etkinlikler düzenlenecektir. Kamu yararına çalıģan Dernek, Üniversite, Sivil Toplum KuruluĢlarının projelerine destek sağlanması TL TL FAALĠYET ve PROJELER Tekerlekli Sandalye ġampiyonasına Destek Verilmesi TL HEDEFĠ Adana'da gerçekleģtirilecek kültürel ve sosyal amaçlı yayınlar için TV programlarına yardım sağlanacaktır. TL DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER Personel Giderleri TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TL Sermaye Giderleri TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 220

226 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 221

227 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 222

228 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

229

230 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Belediye Meclisi nin tarih ve 54 sayılı kararı ile kurulmuģtur. Daire BaĢkanlığı, tarihinde teknolojik geliģmelere paralel olarak bilgisayar sistemleri yardımıyla Belediyemizin hizmetlerinin daha hızlı ve çağdaģ koģullar altında verilmesi amacıyla faaliyete baģlamıģtır. Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı nın görevleri Ģunlardır; BüyükĢehir Belediyesi nin kablolu ve kablosuz tüm iletiģim sistemlerini planlamak, kurulmasını, yönetilmesini ve iletiģim teknolojisindeki geliģmelere uygun olarak geliģtirmek, lüzumu halinde sistemin diğer ulusal iletiģim ağları ile bağlantılarını gerçekleģtirmek, Bilgisayar donanımının bakım ve onarımını yapmak ve çalıģır durumda tutulmasını sağlamak, gereksinimlere ve biliģim teknolojisindeki geliģmelere göre yeni bilgisayar yazılımları geliģtirmek ve kullanılan yazılımların güncelleģtirilmesini sürdürmek, Verilerin/bilgilerin standartlar dâhilinde, tekrarların önlenerek üretilmesini, iģlenmesini, depolanmasını, güncelleģtirilmesini, paylaģımını, kullanımını yönetmek, bilgisayar ağları üzerinden sunmak ve ayrıca verilerin/bilgilerin güvenliğini sağlamaktır. Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı 2009 Yılı Faaliyetleri: Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan program ve donanımların bakım, onarım ve güncelleģtirmelerinin yapılması sağlanmıģtır. Belediyemiz internet eriģimi kesintisiz olarak sağlanmıģtır. Kurumun web sayfasının güncellenmesini sağlanmıģtır. E-belediye ve Yönetim Bilgi Sistemi teknik Ģartnamesi hazırlanarak ihaleye çıkılmıģtır. Kent Bilgi Sistemi teknik Ģartnamesi hazırlanmıģtır. VatandaĢtan e-posta ile gelen talepler tasnif edilerek Yazı ĠĢleri ve Kararlar Daire BaĢkanlığına iletilmiģtir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 225

231 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 YILI TABLOSU Faaliyet No BĠRĠM Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢen Gerçekl. Oranı (%) TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL STRATEJĠK ALANLAR ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL TL STRATEJĠK ALAN 1. KURUMSAL YAPI PK 2009 Hedefi 2009 GerçekleĢen Performans (%) HEDEF 1.6. Hizmetlerimizde bilgi teknolojilerini etkin kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, bürokrasiyi asgari düzeye indiren, küresel rekabette baģarılı bir belediye olmak için günün teknolojisine uygun bir biliģim altyapısı kurmak. HEDEFĠ ve Bilgisayar teknolojisi kullanımına altyapı oluģturacak Yerel Ağ Sistemi kurulacak, Belediye Bilgisayar Otomasyon Sistemi geliģtirilecektir. TL GÖSTERGELERĠ Toplam bilgisayar sayısı adet Ağ sistemine dahil olan bilgisayar sayısı adet Toplam birim sayısı adet Otomasyondaki birim sayısı adet Bilgi iģlemle ilgili yazılım, donanım ve benzeri giderler TL FAALĠYET ve PROJELER Hazır program satın alınması, program güncelleme ve kapasite arttırımı TL Eğitim giderleri TL Personel Giderleri TL ,77 47 DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TL ,70 32 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TL ,55 19 Sermaye Giderleri TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 226

232 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 227

233 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 228

234 İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

235

236 ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Dairemiz 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu nun 7. maddesinde belirtilen imar ile ilgili bütün hizmetler ile diğer ilgili maddelerindeki imar mevzuatını ilgilendiren hizmetleri yasa, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde eksiksiz olarak yürütmek ile yükümlüdür. Bu hizmetler yürütülürken daire baģkanlığımız bağlı müdürlüklerin görev dağılımının yapılması ve denetlenmesi ile müdürlükler arası koordinasyonun sağlanmasıyla yükümlüdür. Bağlı Müdürlükler: 1) Planlama ġube Müdürlüğü 2) Ġmar Uygulama ġube Müdürlüğü 3) Harita ġube Müdürlüğü 4) Proje ġube Müdürlüğü 5) Numarataj ve Mevzuata Aykırı Yapılar ġube Müdürlüğü 6) KamulaĢtırma ġube Müdürlüğü 7) KUDEB ġube Müdürlüğü (Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu) Daire BaĢkanlığımız 2009 yılı içerisinde BüyükĢehir Belediye Meclisi nin imar ile ilgili alt komisyonlarında toplantılara katılıp istenilen bilgileri sunmuģ, bağlı müdürlüklerin koordinasyonunu sağlamıģ ve hizmet denetimlerini gerçekleģtirmiģtir. PLANLAMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve Yönetmelikleri baģta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile Bakanlık, Ġlgili Bakanlıklar ve BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Genelge Talimat ve Bildirileri çerçevesinde olmak üzere, 1. Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerinin yerine getirmek. 2. Ġlçe Belediye BaĢkanlıklarınca plan yapım yetkisi verilen alanların 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planlarını ve Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planlarını yapmak, yaptırmak. 3. Ġlçe Belediye BaĢkanlıklarınca yapılan-yaptırılan ve Ġlçe Meclis Kararına bağlanan 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı ve bu planlara ait değiģiklik tekliflerini ve bu planlara yapılan itirazlar incelemek, değerlendirmek ve onaylatmak. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 231

237 4. Adana BüyükĢehir Belediyesi nce yapılması gereken nazım imar planlarının, bütünlüğünün sağlanması, Adana BüyükĢehir Belediyesi yetki sınırları içindeki alanın geliģim politikalarının belirlenmesi, uzun vadeli geliģmesinin yönlendirilmesi, kontrol altında tutulması, sıhhileģtirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerinin korunması amacı ile uygulamayı yönlendirecek ölçeklerde planlar hazırlamak. 5. Nazım Ġmar planlarına göre hazırlanacak eylem planları kapsamında öncelikli bölgelerde kentsel tasarım projelerini ve yatırım projelerini ilgili Ģube müdürlükleri ile koordineli olarak tayin etmek. 6. Nazım imar planlarının hazırlanmasında ilgili yatırımcı bakanlıklar, Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyon sağlamak, bu kuruluģlara ait yatırım politikalarının ve yatırım programlarının imar planları ile uygunluk ve entegrasyonunu temin etmek. 7. Planlama çalıģmaları sırasında toplanan ve toplanacak bilgi ve dokümanların tasnif ve depolanmasını, bu dokümanların uygun ortamlarda ve formatlarda arģivlenmesini sağlamak 8. Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda nazım imar planlarını yapmak veya yaptırmak ile meri i nazım imar planlarını üst ölçekli plan kararlarına göre revizyonu yapmak veya yaptırmak. 9. Diğer Ģube müdürlüklerinin ve birimlerin Planlama ġube Müdürlüğünden talep ettikleri bilgi ve belgelerin hazırlanması 10. Ġlçe belediyelerince hazırlanan ve teklif edilen planlar ile Yatırım plan ve projesi Nazım imar Planı karar ve inisiyatifi doğrultusunda irdelemek ve görüģ bildirmek. 11. Her ölçekli nazım imar planlarına iliģkin değiģiklik teklifleri ve onanlı planlara yapılan itirazlar ile plan iptal davaları ve planların uygulanmasına iliģkin tereddüde düģülen konularda gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmak ve görüģ bildirmek. 12. Hukuk müģavirliğine imar planı iptal davalarının savunulmasına yönelik bilgi, belge ve teknik görüģ hazırlamak 13. Plan yapım sürecinde; Kamu Kurum ve KuruluĢlarından görüģ almak. Arazi tespiti için mevcut durum, topografya, jeomorfolojik, jeolojik vb. etütleri temin etmek Koruma amaçlı imar planlarında tescilli veya önerilecek eski eserleri incelemek, fiģlemek ve fotoğraf çekimi yapmak-yaptırmak. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 232

238 1/5000 ölçekli onanlı imar planlarına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve BüyükĢehir Belediye Meclisine sunmak, bu konuya iliģkin meclis kararının gereğini yapmak Planlama ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetler 1/5000 ölçekli nazım imar planları hazırlanması, incelenmesi, onaylatılması Ġlçe belediyelerinden gelen 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının incelenmesi, görüģ bildirilmesi, onaylatılması KavĢak projelerinin hazırlanması Hukuk müģavirliğine imar planı iptal davalarının savunulmasına yönelik bilgi, belge ve teknik görüģ hazırlanması VatandaĢlara imar ile ilgili konularda bilgi verilmesi ÇeĢitli kurum ve kuruluģlar ile vatandaģlardan gelen dilekçe ve yazılara cevap hazırlanması Adana BüyükĢehir sınırlarında Toplam hektar alanda nazım imar planı çalıģması yapılmıģtır etap nazım imar planı hektar --Pınar mahallesi 150 hektar alanda nazım imar planı hektar --Kabasakal (37 Nolu Düzenleme Bölgesi) nazım imar planı hektar 2009 yılı içerinde 15 adet nazım imar planı, 46 adet uygulama imar planı ve 1 adet çevre düzeni planı değiģikliği dosyası müdürlüğümüz tarafından sonuçlandırılmıģtır. Ayrıca 21 adet imar planı değiģikliği dosyasının askı süreci devam etmektedir yılı içerisinde gerçekleģtirilen imar planı faaliyetleri Yüreğir Ġlçesi Koza YeĢilbağlar Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Seyhan Ġlçesi KurtuluĢ-ReĢatbey-Çınarlı-CemalpaĢa Mahalleleri Merkezi ĠĢ Alanları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Sarıçam Ġlçesi Sofulu Katı Atık Bertaraf Tesisleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Seyhan Ġlçesi Hürriyet Mahallesi 688 Ada 6 Parsel (Askerlik ġubesi) 1/500 ölçekli Nazım imar planı değiģikliği Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 233

239 Seyhan Ġlçesi Pınar Mahallesinde 150 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı Boynuyoğun-Akkuyu-Kılıçlı /1000 ölçekli uygulama imar planı (devam ediyor) Seyhan Ġlçesi DöĢeme Mahallesi 4232 ve 4233 Adalar (Seyhan Belediyesi önü) 1/5000 ölçekli nazım imar planı Çukurova Ġlçesi Kurttepe Mahallesi 5807 Ada 1 Parsel (itfaiye yeri) 1/5000 ölçekli nazım imar planı Seyhan Ġlçesi MithatpaĢa Mahallesi 1243 Ada 47 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planı Yüreğir Ġlçesi SinanpaĢa Mahallesi Köylü Garajı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Yüreğir Ġlçesi Akdeniz Mahallesi Hayvan Pazarı Yeri 1/5000 ölçekli nazım imar planı devam ediyor. Yüreğir Ġlçesi 2697 Ada 1/5000 ölçekli nazım imar planı Seyhan Aydınlar Mahallesi 158 pafta 951 ada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Bayramhacılı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Seyhan Dumlupınar Mahallesi havaalanı doğusu 30 metrelik yol güzergâhı ve çevresi uygulama imar planı Kabasakal (37 no lu düzenleme bölgesi) 1/5000 ölçekli nazım imar planı Çukurova Karslılar 8205 ada eğitim ve sosyal kültürel tesis alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değiģikliği Seyhan Kurttepe Mahallesi 8345, 8346, 8347, 8348 adalar 1/5000 ölçekli nazım imar planı değiģikliği (Metropark hastanesi) Seyhan DöĢeme Mahallesi 1655 ada 647 parsel özel üniversite (Eski Milli Mensucat Fab.) nazım ve uygulama imar planı değiģikliği Sarıçam Mutlu köyü ada 1 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planı değiģikliği (dini tesis alanı) Çukurova ġambayadı 9102 ada 2 parsel Sosyal Rehabilitasyon merkezi 1/5000 ölçekli nazım imar planı değiģikliği Seyhan Sarıhamzalı 2264 ada 1 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planı değiģikliği Seyhan Yeni Baraj Mahallesi 2613 ada 1 parsel 1853 ada 544 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planı değiģikliği Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 234

240 Yüreğir KarĢıyaka Mahallesi ada 6 parsel B.H.A geniģleme sahası 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değiģikliği Yüreğir 19 Mayıs Mahallesi 1887 ve 1890 adalar (yol kenarında yeģil alan oluģturulmasına yönelik) nazım imar planı değiģikliği 2009 yılı içerisinde gerçekleģtirilen kavģak projeleri Bakımyurdu-Kıbrıs Caddesi kesiģim noktasında kavģak düzenlemesi. Ġbo Osman-Kenan Evren Bulvarı kesiģim noktasında kavģak düzenlemesi. Mücahitler Bulvarı istasyon köprüsü altı kavģak düzenlemesi Raylı sistem güzergâhı Celal Bayar Köprüsü kuzey batısı servis yolu projesi. Aqualand önü kavģak düzenlemesi. Çifte minare önü mücahitler bulvarı üzeri kavģak düzenlemesi. D-400 karayolu üzeri gizerler civarı otobüs durağı projesi. Dilberler Sekisi-Adnan Kahveci Bulvarı kesiģim noktasında kavģak düzenlemesi. D-400 karayolu üzeri Ġncirlik giriģi kavģak düzenlemesi. Yenimahalle otoban giriģ yolu üzeri kavģak düzenlemesi. S. Demirel Anadolu Lisesi Caddesi kesiģim noktasında kavģak düzenlemesi. S. Demirel-Kurttepe yolu kesiģim noktasında kavģak düzenlemesi. TürkmenbaĢı ve Öğretmenler Bulvarı arasındaki bağlantı yolu üzerindeki kavģakların projelendirilmesi. TürkmenbaĢı Bulvarı-Bülent Ecevit kesiģim noktasında kavģak düzenlemesi. Ç.Ü Prof. Dr. Can ÖZġAHĠNOĞLU Bulvarı üzerindeki, Teknokent imar yolunun kesim noktasında kavģak düzenlemesi. Raylı sistem güzergâhı Seyhan Ġlçesi sınırları içerisindeki kalan kısmında (D-400 karayolu ve Seyhan Nehri arası) kavģak düzenlemeleri. Raylı sistem güzergâhı Yüreğir Ġlçesi sınırları içerisindeki kalan kısmında yol ve kavģak düzenlemelerinin yapılması. ġambayadı TOKĠ otobana giriģ çıkıģ için kavģak projelendirilmesi. KarataĢ yolu Raylı sistem güzergâhı kesiģim noktasında kavģak düzenlemesi yılı içerisinde adet dilekçe ve yazıya müdürlüğümüz tarafından cevap verilmiģtir yılı içerisinde 65 adet imar durumu müdürlüğümüz tarafından hazırlanmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 235

241 ĠMAR UYGULAMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ Birimimizde, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 21. Maddesi ile BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliğinde belirtilen yapı ruhsatı ve yapı kullanma (iskân) izni ile ilgili hükümler uyarınca yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri ile kamuya ait yapı ve tesislere yapı ruhsatı tarafımızdan verilmektedir. Belediyemiz sorumluluk alanındaki orman köylerindeki tüm yapılara ve belediyenin yapılarına yapı ruhsatı vermek ve yapı kullanma izin belgelerini düzenlemek, akaryakıt ve LPG istasyonlarına geçiģ yolu izin belgesi vermek ve imara uygunluğunu denetlemek ve yerinde tespit etmek, Fen son vizeleri vermek ġube Müdürlüğümüzün görevleri arasındadır. Ġmar Uygulama ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: 1-Belediyemizin uygulamaya yönelik istenilen mimari projelerden; Topalak ve Bayramhacılı köylerinde günü birlik tesisler projelendirilmesi Fatih mahallesinde yapılacak olan kentsel dönüģüm çalıģması sebebi ile konut projelendirilmesi Hürriyet Karakolu Hizmet binası projeleri Güneypark içerisinde yapılan tuvalet projesi Kılıçlı köyünde yapılması planlanan camiinin projelendirilmesi Merkez Park içerisinde bulunan Anfi tiyatrosunun oturma yerlerinin yeniden düzenlenmesi projelendirilmesi Yeni Valilik binası içerisinde DanıĢma Bürosu Binası projelendirilmesi TaĢköprünün aydınlatılması için mimari proje çalıģması Birimimiz mimar elemanları tarafından Proje ġube Müdürlüğü nden destek alınarak yürütülmüģtür. 2-BüyükĢehir Belediyesinin yetki alanında bulunan 63 adet Orman Köylerinde mevcut binalarda ikamet eden VatandaĢların talepleri üzerine TEDAġ a abonelik iģleminde istenilen Ruhsat belgesi yerine geçecek belgeler hazırlatılmıģ, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 27. Maddesinde Belediye ve Mücavir alanlar dıģında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleģik alanları ve civarında ve mezralarda yaptıracağı konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılar için inģaat ruhsatı aranmaz. Ancak yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve muhtarlıktan izin alınması gerekir maddesine istinaden Belediyemize bu konuda yapılan 67 adet müracaata iģlem yapılmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 236

242 sayılı yasa sonrasında Belediyemiz yetkisinde bulunan 63 adet orman köylerinde yapılmakta olan inģaatların ruhsat iģlemleri internetten UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) ile yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri sistemden Türkiye genelinde yetkililer tarafından görülecek Ģekilde doldurulmakta ve onaylanmaktadır yılı içerisinde 63 adet orman köylerinde yapılmakta olan inģaatlara internetten UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) üzerinden 26 adet yeni yapı ruhsatı, 9 adet yenileme+tadilat, 7 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiģtir. 5-Ġmarla ilgili görüģ belirtilmek üzere 13 adet müracaata koordinasyon Kurulu Kararı alınmıģtır yılı içinde belediyemize 2919 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerince LPG ve Akaryakıt istasyonları geçiģ yolu izin belgesi için 9 adet müracaata iģlem yapılmıģtır. 7- ġube müdürlüğümüze çeģitli konularda müracaatı yapılan 874 adet yazıya vatandaģtan gelen 19 adet maillere de ilgili konularında cevapları verilmiģtir yılı içerisinde yeni ruhsat düzenlenen alanlar 348 adet konuta m 2 1 adet katı atık bertaraf tesisi m 2 1 adet hazır beton tesisine 906 m 2 1 adet zeytinyağı fabrikasına 671 m adet sığınağa m 2 1 adet spor tesisine 700 m 2 2 adet bekçi kulubesine 114,5 m 2 olmak üzere toplam ,5 m 2 alana yeni yapı ruhsatı düzenlenmiģtir yılı içerisinde tadilat ruhsatı düzenlenen alanlar 94 adet konuta m 2 2 adet iģyerine 110 m 2 tadilat ruhsatı düzenlenmiģtir yılında yenileme ruhsatı düzenlenen alanlar 95 adet konuta m 2 yenileme ruhsatı düzenlenmiģtir yılı içerisinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenen alanlar 36 adet Konuta m 2 5 adet iģyerine m 2 1 adet otopark (Merkez Camii Altı) a m 2 olmak üzere Toplam m 2 alana yapı kullanma izin belgesi (iskan) düzenlenmiģtir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 237

243 12-Toplamda ,5 m 2 edilmekte ve yapılmaktadır. alanın inģaat kontrolleri müdürlüğümüz elemanlarınca takip HARĠTA ġube MÜDÜRLÜĞÜ Harita Müdürlüğü 5216 sayılı yasa kapsamında kalan ve diğer kanunlarla BüyükĢehir Belediyesine verilen yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesinde harita ve kadastro çalıģmaları yapapr ve araziye uygular. Bu kapsamda Ģube müdürlüğümüz kent planlamasına altlık olmak üzere 1/5000 lik hâlihazır haritaların üretilmesi ve alt belediyelerle koordinasyon sağlanarak 1/1000 ölçekli hâlihazır haritaların elde edilmesi görevlerini yerine getirir sayılı imar kanununun maddeleri ve 18. madde kapsamında yapılan iģlerin kontrolünü yapmak, orman köylerinde yukarıda bahsedilen iģlemleri yapmak, belediyemiz bünyesindeki fen iģleri, yol, park bahçeler, kamulaģtırma, planlama, ruhsat, mevzuata aykırı yapılar Ģubelerine teknik destek sağlamak, fen iģleri daire baģkanlığının park, bahçe ve çevre düzenleme ile altyapı ve yol kaldırım çalıģmalarında hâlihazır plankote ve aplikasyon çalıģmalarını yapmak, hâlihazır harita yaptırmak, imar uygulamaları yapmak ve yaptırmak gibi görevleri bulunmaktadır. Harita ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: Ramazanoğlu Camiinin aplikasyonu yapılmıģtır. Hal Vezir Camiinin aplikasyonu yapılmıģtır. Güney Yıldızı ile Bahçelievler Caddesini bağlayan 25 m lik yol aplikasyonu yapılmıģtır. Yeni Valilik önünden baģlayıp Marsa Yağ Fabrikası önünden geçip Trafik kavģağına bağlanan 25 m lik yolun aplikasyonu yapılmıģtır. Çakalkuyusu Köyü içinden güneyden kuzeye giden 35 m lik yolun aplikasyonu yapılmıģtır. Çakalkuyusu Köyü içinden doğudan batıya bağlanan 35 m lik yolun aplikasyonu yapılmıģtır. Çakalkuyusu Köyü ile Kabasakal Köyleri arasındaki muhtelif imar yollarının aplikasyonu ve Yol Müdürlüğü nezaretinde açtırılması yapılmıģtır. ġambayad Köyü civarında çeģitli imar yollarının aplikasyonunun yapılması ve Yol Müdürlüğü nezaretinde açtırılması yapılmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 238

244 Karahan Köyü civarında çeģitli imar yolları ile Otoyol bağlantısının aplikasyonunun yapılması ve Yol Müdürlüğü nezaretinde açtırılması yapılmıģtır. Karahan Köyü ve Karaisalı Köy yolu üzerindeki alt geçit aplikasyonu ile yan yollarının aplikasyonu yapılmıģtır. Akkuyu Belediye Konutlarının bağlantı yollarının aplikasyonu ve Yol Müdürlüğü nezaretinde açtırılması yapılmıģtır. Bayramhacılı ve MenekĢe Köylerinde muhtelif imar yollarının aplikasyonu ve Yol Müdürlüğü nezaretinde açtırılması yapılmıģtır. Yüreğir Ġlçesindeki Koza Bulvarının aplikasyonu ve Yol Müdürlüğü nezaretinde açtırılması yapılmıģtır. Belediyemiz tarafından açılan yol güzergâhlarında kalan ürünlerin tespiti ve bedellerinin ödenmesi için gerekli çalıģmalar yapıldı. Yağmur suyu güzergâhları kot kontrolleri yapıldı. Raylı sistem güzergâhındaki tünel giriģ ve çıkıģlarının detay alımları yapıldı. Raylı sistem güzergâhındaki yeģil alanların tespitleri yapıldı. GürselpaĢa Mahallesi 40 mt lik imar yolunun eksenlerinin aplikasyonu yapıldı. Pınar mahallesi 20 m lik yolun detay alimlarının yapıldı. Çatalan yol güzergâhında kalan aydınlatma direklerinin aplikasyonu. Sofulu Çöplük alanında imar uygulaması (104 ha) yapılması. Müftülük binasının aplikasyonunun yapılması yılında toplamda 1190 adet evrak hazırlanmıģtır. 40 adet bilgi edinme yasası ile ilgili olarak elektronik posta ile gelen vatandaģ dilekçeleri değerlendirilmiģtir. 700 adet mahkeme evrağı hazırlandı. 250 adet muhtelif konularda vatandaģ ve kurum yazıları değerlendirildi ve yanıtlandı. Dörtler ve Topalak Köylerinde hâlihazır harita yapımı. Sarıçam Ġlçesinde yapılan kısmi Ģuyulandırmalar: Buruk Beldesi 1780 vs parsellerde yapılan uygulama-7.5 ha Buruk Beldesi 113 adada yapılan uygulama 0.3 ha Bayramhacılı Mahallesi 176 adada yapılan uygulama 1.0 ha Bayramhacılı Mahallesi 304 adada yapılan uygulama 2.0 ha Bayramhacılı Mahallesi 258 adada yapılan uygulama 1.1 ha Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 239

245 Bayramhacılı Mahallesi 213 adada yapılan uygulama 1.3 ha Bayramhacılı Mahallesi 318 adada yapılan uygulama 1.5 ha Sofulu Beldesi 632 adada yapılan uygulama 0.04 ha Sofulu Beldesi 1120 vs adalarda yapılan uygulama 1.2 ha Çarkıpare Mahallesi 373 adada yapılan uygulama 0.3 ha Ġncirlik Beldesi 178 vs parselerde yapılan uygulama 3.6 ha Suluca Beldesi 414 adada yapılan uygulama 11.0 ha Suluca Beldesi 544 adada yapılan uygulama 0.6 ha Yüreğir Ġlçesinde yapılan kısmi Ģuyulandırmalar Cumhuriyet Mahallesi 4733 adada yapılan uygulama 3.0 ha Cumhuriyet Mahallesi 9555 adada yapılan uygulama 0.6 ha Cumhuriyet Mahallesi vs adalarda yapılan uygulama 2.0 ha Cumhuriyet Mahallesi 4936 vs adalarda yapılan uygulama 2.0 ha Cumhuriyet Mahallesi 9279 vs adalarda yapılan uygulama 15.0 ha Doğankent Beldesi 296 vs parsellerde yapılan uygulama 4.0 ha Solaklı Beldesi 434 parselde yapılan uygulama 19.0 ha Abdioğlu Beldesi 134 adalarda yapılan uygulama 0.7 ha Yunusoğlu Beldesi 601 vs parsellerde yapılan uygulama 2.0 ha Solaklı Beldesi 238 vs parsellerde yapılan uygulama 20.0 ha Seyhan Mahallesi adada yapılan uygulama 3.0 ha Seyhan Mahallesi Güney KuĢak-KarataĢ Yolu uygulaması 15.0 ha KarĢıyaka Mahallesi 5159 vs adalarda yapılan uygulama 4.0 ha Kargakekeç Köyü 213 adada yapılan uygulama 1.0 ha MenekĢe Köyü 127 adada yapılan uygulama 1.0 ha Akkuyu Köyü 142 adada yapılan uygulama 0.5 ha Çukurova Ġlçesinde yapılan kısmi Ģuyulandırmalar Karslılar Mahallesi 2805 vs adalarda yapılan uygulama 14.0 ha Çakalkuyu Mahallesi Emek Sitesi uygulaması 3.0 ha Ġkibinevler Mahallesi 7491 adada yapılan uygulama 0.08 ha Kireçocağı Mahallesi 7043 adada yapılan uygulama 0.03 ha Kanalüstübağlar Mahallesi 6405 adada yapılan uygulama 0.04 ha Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 240

246 ġambayadı Mahallesi Karahan Köyü Trafo arkası uygulaması 24.0 ha Kabasakal Köyü 5383 adada yapılan uygulama 11.0 ha Seyhan Ġlçesinde yapılan kısmi Ģuyulandırmalar Akkapı Mahallesi 3346 ada da yapılan uygulama 0.05 ha DöĢeme Mahallesi vs adalarda yapılan uygulama 24.0 ha DöĢeme Mahallesi vs adalarda yapılan uygulama 0.05 ha DöĢeme Mahallesi ada da yapılan uygulama 10.0 ha ġakirpaģa Mahallesi 9735 vs adalarda yapılan uygulama 0.04 ha ġakirpaģa Mahallesi 9428 ada da yapılan uygulama 0.5 ha Zincirlibağlar Mahallesi ada da yapılan uygulama 11.0 ha Zincirlibağlar Mahallesi vs adalarda yapılan uygulama 5.0 ha Zincirlibağlar Mahallesi 8820 ada da yapılan uygulama 1.0 ha CemalpaĢa Mahallesi 4434 vs adalarda yapılan uygulama 33.0 ha Kanalüstübağlar Mahallesi 965 vs adalarda yapılan uygulama 5.0 ha Kanalüstübağlar Mahallesi 8931 vs adalarda yapılan uygulama 0.6 ha Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 241

247 PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ Adana BüyükĢehir Belediyesi sorumluluğuna ait tüm açık ve yeģil alanların peyzaj projelerinin tasarım ve projelendirilme iģlemleri, belediyemize ait tüm arsalardaki mimari tasarım ve projelendirme iģleri, mimar ve peyzaj mimarları hazırlamıģ oldukları projelerin ihale aģamasından sonra teknik kontrolleri müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 23/11/2005 tarih ve 344 sayılı meclis kararı çerçevesinde tanımlanan kent tasarım biriminde görev alan personeli ile 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu, Ġmar mevzuatının ilgili kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde ana yollar, caddelere ait ön bahçe düzenleme projelerini inceler ve onaylar. 13/05/2005 tarih ve 232 sayılı kararı ile kabul edilen ilan, reklam ve tanıtım yönetmeliği çerçevesinde BüyükĢehir belediyesi sorumluluğundaki anayollar ve caddelerdeki iģ yerlerine ait, tabela, totem, sağır duvar ve çatı tabela uygunluklarının belgelendirilmesi çalıģmalarını yürütür. Proje ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri Hazırlanan Mimari ve Peyzaj Projeleri: Hayvan Pazarı Mimari projesi Barbaros Mah. muhtarlık binası mimari projesi Atatürk evi engelli asansörü projesi Kocavezir camisi Ģadırvan projesi Kenan Evren Bulvarı kaldırım düzenleme projesi Cumhuriyet caddesi kaldırım düzenleme projesi Ali Sepici Bulvarı kaldırım düzenleme projesi Mehmet Kartal Bulvarı kaldırım düzenleme projesi Mavi bulvar 1. ve 2. etap kaldırım düzenleme projesi 21Ġ pafta 7691 ada peyzaj projesi Dilberler sekisi giriģi üst geçit altı peyzaj projesi Vilayet binası çevre düzenleme projesi Adanaspor tesisleri spor kompleksi çevre düzenleme projesi Zübeyde Hanım parkı revizyon projesi 19 Mayıs Mahallesi semt parkı projesi Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 242

248 Yüreğir belediyesi çevre düzenleme projesi Buruk mezarlığı revizyon projesi Dilberler sekisi botanik parkı revizyon projesi Uğur Mumcu Meydanı ve Abisin Dino parkı için kent mobilyaları tasarımı Orhan Kemal Bulvarı için örnek cephe çalıģması taslağı hazırlık çalıģması Mavi Bulvar kanalı boyunca yapılacak olan seyir terasları detay projeleri Kocavezir camisi Ģadırvan betonarme projesi Ali Hocalı köprü geniģletme projesi Metro Sarıçam Deresi kesiģimi köprü tasarım projesi YeĢiloba köprü geniģletme projesi TürkmenbaĢı-Kıyıboyu kesiģimi köprü geniģletme projesi BahçeĢehir-yenimahalle arası köprü projesi ġube Müdürlüğümüz ana yol, cadde, bulvar üzerine yapılacak yapıların kentsel tasarım projesine uygun olarak peyzaj projelerinin ön onayını yapmak, belediyemiz sorumluluk alanındaki anayol, cadde ve bulvarlar üzerindeki tabelaların, totemlerin, billboardların, raketlerin ve kent mobilyalarının Ģehrin görünümünü en iyi biçimde sergilemesi amacıyla Ġlan reklam dilekçelerini yerinde tespit edip uygun olanları onaylamıģtır. Kentsel Tasarım Komisyonunca Ġncelenen Ġlan Reklam Dilekçeleri Genel Raporu KENTSEL TASARIM KOMĠSYONUNCA ĠNCELENEN DĠLEKÇELER Ġncelenen Dilekçeler Adet Değerlendirilen toplam peyzaj projesi 254 Onaylanan peyzaj projesi 152 Düzeltilip onaylanan peyzaj projesi 100 Tabelasına uygunluk verilen 181 Tabelasına red verilen 127 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 243

249 MEVZUATA AYKIRI YAPILAR VE NUMARATAJ ġube MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununda yer alan ilgili maddelerce belediyelere verilen yetkileri kullanır sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunun 7/c maddesinde verilen yetkiden, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunun 7/g maddesinde verilen yetkiden, BüyükĢehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi iģlerini gerçekleģtirmek sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunun 7/i maddesinde verilen yetkiden, inģaatlardaki hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine iliģkin hizmetleri yerine getirmek sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunun 7/z maddesinde verilen yetkiden, afet riski taģıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluģturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunun 11. madde gereğince, Ġlçe ve Ġlk Kademe Belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemek. Denetim yetkisi konuyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almak sayılı Ġmar Kanunun 32. ve 42. maddelerinde belirtilen yetkileri kullanmak gibi görevleri bulunmaktadır. Mevzuata Aykırı Yapılar ve Numarataj ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi kanunun 7/c maddesinde verilen yetkiden, tarihli ve 775 sayılı gecekondu kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak yılı içerisinde 775 sayılı Gecekondu kanununa göre yıkım yapılmamıģtır sayılı BüyükĢehir Belediyesi kanunun 7/g maddesinde verilen yetkiden, BüyükĢehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi iģlerini gerçekleģtirmek. Yetki ile 360 adet numarataj 40 adet numarataj yenileme 227 adet levhalama iģlemleri yapılmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 244

250 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi kanunun 7/z maddesinde verilen yetkiden, Afet riski taģıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluģturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. Belediyemiz sınırları içerisinde 47 adet afet riski taģıyan bina tespit edilerek Encümen Kararına müteakip yıkılmıģtır sayılı BüyükĢehir Belediyesi kanunun 11. madde gereğince, Ġlçe ve Ġlk Kademe Belediyelerinin Ġmar uygulamalarını denetlemek. Denetim yetkisi konuyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almak üzere 12 adet binanın ruhsatları incelenmiģ, gerekli yazıģmaları ilgili belediyesine yapılmıģtır sayılı Ġmar Kanunun 32. ve 42. maddelerinde belirtilen yetkileri kullanmak yılı içinde 32. maddeye göre 1 adet, 42. maddeye göre ise yıkım gerçekleģtirilmemiģtir. Ġlçe Belediyelerine konu ile ilgili 84 adet yazıģma yapılmıģ ve 35 adet tespit yapılmıģtır. 22 Adet Hukuk MüĢavirliği, 753 Adet ġahıs, Kurum ve KuruluĢlara yönelik yazı gönderilmiģtir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 245

251 KAMULAġTIRMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ Emlak KamulaĢtırma ġube Müdürlüğü, Belediyemizin yetki ve sorumluluğunda bulunan, yapmakla yükümlü olduğu hizmetlere yönelik kamulaģtırma iģlemlerini, arazide zemin tespiti, gerekli yazıģmaları ve tapu iģlemlerini yapmaktadır. Ayrıca Belediyemiz gayrimenkullerinin envanterinin oluģturulması, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda ihale yoluyla arsa satıģı yapılması ve Belediyemiz ile diğer Kamu KuruluĢları arasındaki gayrimenkul devir, takas ve tahsis iģlemlerini yürütür. KamulaĢtırma ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: Raylı Sistem Güzergâhı kamulaģtırması. Sofulu mevkii Katı Atık Alanı kamulaģtırması Dörtler, Bayramhacılı, MenekĢe, Boynuyoğun köylerinde Ġmar Yolu içerisinde bulunan binaların kamulaģtırma çalıģması Tarihi Konakların kamulaģtırma çalıģmaları yapıldı. Mustafa KemalpaĢa Bulvarı devamı için kamulaģtırma çalıģmalarına baģlandı. Karahan Stabilize Ocağı için kamulaģtırma yapıldı. Ġlimiz, Seyhan ve Yüreğir Ġlçesinde mülkiyeti Belediyemize ait taģınmazların ihale yoluyla satıģları yapıldı. Ġlimiz, Seyhan Ġlçesi, Ġstiklal mahallesinde 30 metrelik imar yolu kamulaģtırması yapıldı. Ġlimiz, Yüreğir Ġlçesi, Cumhuriyet mahallesinde 25 metrelik imar yolu kamulaģtırması yapıldı. Kooperatiflerde ilgili üyelere geriye dönük hak ödemeleri yapıldı. Ġmar parsellerinde Belediyemize ait hisseler talep eden hissedarlarına satıģı yapıldı. VatandaĢların dilekçeleri incelenerek cevaplandırıldı. Kamu Kurumları ile Belediyemiz arasındaki tahsis ve devir iģlemleri yapıldı. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 246

252 KORUMA UYGULAMA VE DENETĠM BÜROSU KUDEB in Yetki ve Görevleri; TaĢınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma iliģkin koģulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek, TaĢınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleģtirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek, Tadilat ve tamirat kapsamında baģlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek, TaĢınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitiģik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taģınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koģulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek, Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek, Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmıģ rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine iliģkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek TaĢınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inģaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit Ģartlarına aykırı olarak inģa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli iģlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek, Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli iģlemleri yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek, Maliki bulunduğu taģınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleģtiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleģtirmek, Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 247

253 Maliki bulunduğu taģınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleģtiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı Ġmar Kanununa aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye bildirimde bulunmak. Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu 2009 Yılı Faaliyetleri: Belediye Hizmet Binası- Tescilli bir bina (Eski Halk Evinin) projeleri tamamlanmıģ, restorasyon uygulamasına baģlanmıģtır. Tescilli bir bina (ġıh Cemil Nardalı Konağı) projelerinin hazırlama süreci tamamlanmıģ, restorasyon uygulaması için ihale hazırlıklarına baģlanmıģtır. Tescilli bir bina (Sıra Konak 7 Parsel) projelerinin hazırlama süreci tamamlanmıģtır. Ali Münif YEĞENAĞA Caddesi Sokak SağlıklaĢtırma Projesi ihalesi tamamlanmıģ, projelendirme iģlemlerine baģlanmıģtır. Tescilli bir bina (DiĢçi Ethem Konağı) hazırlanan projesinin revizyon projelerinin hazırlanma sürecine baģlanmıģtır. Adana Tarihi Kent Merkezi Projesi (Tepebağ-Kayalıbağ Mahalleleri kapsayan) hazırlıklarına baģlanmıģtır. Ġlgili projenin içinde birçok projelendirme, restorasyon uygulaması ve arkeopark çalıģmaları bulunmakta olup, konuya iliģkin evrak düzenlemeleri, görüģmeler ile sunumlar yapılmıģtır. Söz konusu projenin uygulanması için Adana Valiliği ve Adana BüyükĢehir Belediyesince imzalanacak olan Protokol oluģturulmuģ, ilgili çalıģmalar devam etmektedir. Tarihi TaĢköprü ile ilgili üst ıģıklandırma ve yeni taģlarının eskitilmesi ile ilgili projelerin iģlemlerine baģlanmıģtır. ġıh Cemil Nardalı Konağı, Sra Konak 7 Parsel, Belediye Hizmet Binası (Eski Halkevi) ve DiĢçi Ethem Konağı tek yapı ölçeğindeki projelendirme kontrollüğü yürütülmüģ ve tamamlanmıģtır. Ali Münif YEĞENAĞA Caddesi Sokak SağlıklaĢtırma Projesi kontrollüğü yürütülmeye baģlanmıģtır. Belediye Hizmet Binası (Eski Halkevi) restorasyon uygulası kontrollüğüne baģlanmıģtır sayılı kanunun ilgili Yönetmeliği çerçevesinde ihale iģlemleri yapılmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 248

254 Sıra Konak 7 Parsel ve DiĢçi Ethem Konağı Revizyon Projeleri Ġhaleleri Doğrudan Temin Usulüne göre ġıh Cemil Nardalı Konağı projelendirmesi ve Ali Münif YEĞENAĞA Caddesi Sokak SağlıklaĢtırma Projesi ise Pazarlık Usulüne göre yapılmıģtır. KUDEB Birimince, 30 km lik il sınırı dâhilinde; Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanlarında izinsiz müdahalelerle ve Tarihi Tescilli Binalarda ilgili çalıģmalarda bulunulmuģtur. ġahıs, kurum ve kuruluģlara toplam 155 adet dilekçe, yazı ve kurul kararına cevap verilmiģtir. KUDEB ġubesince; Kültür Varlıkları ve Sit Alanları ile ilgili toplam 7 adet Yapı Tatil Zaptı, 3 adet Yapı Kullanım Ġzni, 2 adet Tescilsiz TaĢınmazlarda Onarım Ġzni, Tescilli TaĢınmazlarda Onarım Ġzni ve 35 adet Teknik Rapor düzenlenmiģtir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 249

255 ĠMAR ve ġehġrcġlġk DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 YILI TABLOSU Faaliyet No Birim Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢen Gerçekl. Oranı (%) TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI STRATEJĠK ALANLAR ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL TL TL STRATEJĠK ALAN 1. KURUMSAL YAPI 2009 Hedefi 2009 GerçekleĢen Performans (%) HEDEF 1.2. ġeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle belediyenin mali yapısını dengeli tutmak, mevcut kaynakların rasyonel kullanmasını temin etmek ve yeni gelir kaynakları oluģturmak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Belediyemize ait gayrimenkullerin tamamının ekonomiye kazandırılması ve gelir getirmesini sağlayacak projeler hayata geçirilecektir. Satılacak toplam parsel sayısı adet Toplam parsel alanı m Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 250

256 STRATEJĠK ALAN 2. KENTLEġME ve ĠMAR HEDEF 2.1. Ġmarlı bir kent oluģmasını sağlamak için her ölçekteki imar planlarını yapmak ve ilgili belediyelerle koordineli olarak yaptırmak suretiyle Adana nın 25 yıllık geliģimine uygun planları 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ Hâlihazır haritaları bulunmayan orman köylerinin 1/1000 ölçekli hâlihazır haritaları yaptırılacak ve eksikliklerin giderilmesi sağlanacaktır. TL Toplam orman köyü adet Halihazır haritası bulunmayan orman köyü adet Toplam orman köyü alanı ha Halihazır haritası bulunmayan yerleģim alan ha Halihazır haritası yaptırılan yerleģim alan dıģı alan ha Orman köylerinin halihazır haritasının yaptırılması iģi TL Orman köylerine ait imar planları yaptırılacaktır. TL Toplam orman köyü sayısı adet /5.000 ölçekli nazım imar planı tamamlanmayan orman köyü sayısı adet Tamamlanan imar planı adet /5.000 ölçekli nazım imar planı tamamlanmayan alan ha Orman köylerinin imar planlarının yaptırılması iģi TL Hâlihazır haritası olmayan sahalarda 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli hâlihazır haritaları hizmet alımı yöntemiyle TL hazırlatılmaya baģlanacaktır. Halihazır haritası olmayan alan miktarı ha Halihazır haritası hazırlatılacak alan miktarı ha FAALĠYET ve PROJELER Halihazır haritalarının yaptırılması iģi TL HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Üst ölçekli planlara uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafından ivedilikle hazırlatılması sağlanacak, zamanında tamamlanmayan ve sorun arz eden sahalara ait uygulama imar planları hizmet alımı yöntemi ile 2011 yılı sonuna kadar yapılacaktır. TL Planların tamamlanma oranı % Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 251

257 HEDEF 2.2. Kentin ulaģım sorunlarının çözümlenmesi için "UlaĢım Master Planı"nın kapsamını BüyükĢehir Belediyesi nin yeni sınırlarına göre geniģleterek yapmak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ NOT UlaĢım Master Planı verilerinin mekâna yansıtılmasına katkı sağlamak amacıyla gerekli yerlerde imar plan revizyonu, imar uygulaması ve kamulaģtırma iģlemleri 2011 yılı sonuna kadar yapılacak veya hizmet alımı yöntemiyle yaptırılacaktır. Ġlgili dairesince ulaģım master planı yapıldıktan sonra revize gerektirecek değerler üzerinden alan belirlenmesi ve diğer ihitiyaçlar belirlenebilecek, Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığınca ilgili iģleri yapılacaktır. TL HEDEF 2.3. Adana nın imarlı yapılaģması için planlar doğrultusunda imar uygulamalarını ve kamulaģtırma iģlemlerini kararlılık ve süreklilik ilkeleri çerçevesinde gerçekleģtirmek. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ Planı kesinleģen orman köylerinde imar uygulaması (Ģüyulandırma) baģlatılacaktır. TL Planı kesinleģen orman köyü toplam alanı ha Ġmar uygulaması yapılmıģ alan miktarı ha Orman köylerinin imar uygulamasının yaptırılması iģi Ġmar uygulaması yapılmıģ orman köylerinde, ihtiyaç duyulan yol ve yeģil alanların üzerlerindeki muhdesatların (bina vs.) kamulaģtırılması 2009 yılından itibaren baģlatılacak ve 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır TL KamulaĢtırılacak bina sayısı adet KesinleĢen uygulama imar planlarının akabinde yapılması zorunlu imar düzenlemesi iģlemlerinin ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafından ivedilikle yaptırılması ve/veya yapılması 2011 yılı sonuna kadar sağlanacak ve denetlenecektir. Yapılan denetim sayısı adet FAALĠYET ve PROJELER Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 252

258 HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ Belediyemizin sorumluluk alanlarındaki imar planları tamamlanmıģ yerlerin imar uygulamaları ihtiyaç ve öncelik sırasına göre hizmet alımı yöntemiyle 2011 yılı sonuna kadar yaptırılacaktır. Ġmar uygulaması yapılacak alan miktarı ha FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Ġmar uygulaması yapılmıģ alanlarda ihtiyaç duyulan kamulaģtırma iģlemleri yapılacaktır. Fuar alanı için m 2 arsa kamulaģtırması iģi YeĢil alan ve rekreasyon alanları için m 2 arsa kamulaģtırılması iģi Ġmar uygulaması yapılmıģ ve yapılmamıģ imar yolları için 50 bina kamulaģtırması iģi Raylı sistem güzergâhları için m 2 arsa ve 6 bina kamulaģtırması iģi Ġmar uygulaması yapılmıģ alanlarda (18. madde uygulaması tamamlanmıģ) kavģak çalıģması yapmak amacıyla 35 bina ve m 2 arsa kamulaģtırması iģi TL TL TL TL TL TL HEDEF 2.4. Kaçak ve mevzuata aykırı yapılaģma ile etkin mücadele ve denetim faaliyetlerini artırmak, ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile koordinasyonu sağlayarak Adana nın imar planına ve mevzuata uygun yapılaģmasını sağlamak. HEDEFĠ ve GÖSTERGELE RĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELE RĠ FAALĠYET ve PROJELER Yetkimiz çerçevesinde can ve mal güvenliği açısından tehlike arzeden yapıların tahliye ve yıkım iģlemi ile mevzuata aykırı yapı yıkım iģlemleri yapılacaktır. Yıkılması gereken bina sayısı adet Yıkılan bina sayısı adet Yapı ruhsatına bağlanmıģ ve bağlanacak yapıların kontrolü için yapı denetim ekibi kurulacaktır. Orman köylerindeki inģaatların kontrolü adet m ve üstündeki cadde ve bulvarlar üzerinde tamamlanmıģ adet inģaatların "fen son vizesi" kontrolü Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 253

259 HEDEF 2.5. Tespit edilen veya tespit edilecek olan kentsel dönüģüm alanlarında çarpık yapılaģmanın ve gecekondulaģmanın dönüģümü ile bu bölgeleri imarlı ve yaģanabilir bir hale getirmek. HEDEFĠ Yüreğir Ġlçesi, Yavuzlar, SinanpaĢa Mah., Fatih Mah., Göl Mah. özel mülkiyete ait arsa ve gayrimenkullerin kamulaģtırılması ve/veya barınma sorunlarının ilgili kurumlarla (TOKĠ veya iç/dıģ kredi vs) çözülmesi bu alanlarda belediyemiz ve TOKĠ BaĢkanlığı arasında 2006 yılında imzalanan protokol doğrultusunda, kentsel dönüģümün gerçekleģtirilmesi 2011 yılı sonuna kadar sağlanacaktır. TL GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Hak sahibi sayısı adet Mutabakata varılan hak sahibi sayısı adet HEDEFĠ Gerekli görülen yerlerde idare tarafından teklif edilip meclis tarafından uygun görülen yeni "Kentsel DönüĢüm Alanı" belirlenecek, iç veya dıģ kredi desteğiyle gerekli iģlemleri 2011 yılı sonuna kadar yürütülecektir. TL HEDEF 2.6. Kentimizin tarihi dokusunun korunarak yaģatılmasını sağlamak ve aktif kent yaģamına dâhil ederek kentliye ve kent turizmine sunmak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Tescilli ve özellik arz eden bir binanın kamulaģtırılması yapılacak, rölöve ve restorasyon projesi hazırlatılarak uygulaması baģlatılacaktır. TL KamulaĢtıran bina adet Röleve ve restorasyon projesi yaptırılan bina adet Restore edilen ev adet HEDEF 2.7. Kent kimlik ve estetiğini geliģtirecek, sosyal ve kültürel hayata renk katacak, kentlinin kullandığı ortak mekânların yine kentlinin faydasına çevreci yaklaģımlarla geliģtirilmesi yönünde "Kentsel Tasarım Projeleri"ni hayata geçirmek. HEDEFĠ ve GÖSTERGELE RĠ FAALĠYET ve PROJELER Özellik arz eden cadde ve meydanlarda kentsel tasarım projeleri hazırlatılacaktır. TL Düzenlenmesi gereken bulvar adet Kentsel tasarım projesi hazırlanacak bulvar adet SağlıklaĢtırması yapılan sokak adet Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 254

260 HEDEF 2.9. BüyükĢehir in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatı, bölge parkları, hayvanat bahçesi, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence vb yerlere ait projelerinin hazırlanması ve uygulanması suretiyle halkımızın yaģam kalitesini ve refah seviyesini artırmak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ Belediyenin sorumluluk sahasındaki park, çocuk parkı, yeģil alan ve rekreasyon alanlarının peyzaj projeleri TL hazırlanacaktır. Düzenlenecek alan miktarı m Fuar alanının imar planında rekreasyon, oyun alanı ve eğlence vadisi olarak belirlenen sahanın piknik, hayvanat bahçesi ve botanik parkı Ģeklinde projelendirilmesi yaptırılacaktır. TL Hayvanat bahçesi için ayrılan alan m Botanik park için ayrılan alan m Piknik alanı için ayrılan alan m ġehrin giriģ ve çıkıģlarının görsel anlamda (giriģ takları, heykel, mimari cephe çalıģmaları vb) zenginleģtirilmesine yönelik projeler 2008 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır. Çizilen Ģehir takı projesi adet Mimari cephe çalıģması (silüet) adet Baraj gölü, içgöl ve nehrin belli noktalarına iskele, kumsal ve plaj projeleri 2007 yılından baģlanarak plan dönemi sonuna kadar hazırlanacaktır. Düzenlenecek iskele-proje noktaları sayısı adet Belediyenin sorumluluk sahalarındaki hizmet binaları, sosyal tesis ve üniteler plan dönemi sonuna kadar projelendirilecektir. Projelendirilecek sosyal tesis sayısı adet FAALĠYET ve PROJELER Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 255

261 HEDEF Belediyemiz sorumluluk sahalarındaki numarataj çalıģmalarını yapmak. HEDEFĠ ve GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Ana cadde ve bulvarların isim ve numarataj levhaları yaptırılacaktır. Numarataj sayısı adet Yaptırılacak toplam levha adet Numarataj yenileme sayısı adet Yeni açılacak bulvarlara yaptırılacak levha adet Numaratajdan Ģikâyet sayısı adet STRATEJĠK ALAN 4. ULAġIM HEDEF 4.1. ġehir içinde ve özellikle Ģehir merkezinde trafik sıkıģıklığını azaltarak kent formunun ve yoğunluk yapısının sağlıklı geliģimine uygun ve etkin bir ulaģım yapısını gerçekleģtirmek. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ Kent içinde 2 adet katlı otopark tesisinin projelendirilmesi ve uygulamaya geçirilmesine 2008 yılında baģlanıp 2011 yılında tamamlanacaktır. Projesi hazırlanacak katlı otopark sayısı TL adet FAALĠYET ve PROJELER Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 256

262 STRATEJĠK ALAN 7. SOSYAL HĠZMETLER HEDEF 7.1. Mezarlıklarımızı, halkımızın inanç ve geleneklerine uygun, düzenli ve huzur veren mekânlar haline getirerek, defin hizmetlerinin sorunsuz ve beklentilere cevap verecek Ģekilde hassasiyetle yürütülmesini sağlamak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ Asri, Akkapı, Buruk, Kabasakal, Küçükoba mezarlıklarının hâlihazır haritaları hazırlatılacaktır TL Toplam mezarlık alanı ha Hâlihazır haritası çıkarılan mezarlık alanı ha Belde ve beldeye bağlı köy mezarlıklarında hizmetlerin merkezileģmesi için 2011 yılı sonuna kadar umumi mezarlık planları oluģturulacaktır. TL Planı oluģturulan mezarlık sayısı adet FAALĠYET ve PROJELER DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER Personel Giderleri TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TL Sermaye Giderleri TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 257

263 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 258

264 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

265

266 FEN ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığımız sahip olduğu ekip ve donanımla vatandaģı hizmetin odağına koyan, öncelikle halka hizmeti düģünen hizmet anlayıģını vatandaģa güven ve insan sevgisine dayandıran bir anlayıģla kamu hizmeti gerçekleģtirmekte olup, yaģam kalitesini yükseltecek Ģekilde kentleģmeyi sağlayacak hizmetler yapmaktadır. Birimimizce genel iģ yürütümü kapsamında bulunan hizmetlerin sunulmasında hız, kalite, verimlilik ve etkinlik ön planda tutulup hizmetin yapılması ve sunum sistemi basitleģtirilerek, halkın refahı, beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeye devam edilmektedir. VatandaĢların Belediyemize baģvurularında birimimizle ilgili iģ sunum yöntemlerinin basitleģtirilmesi, yasal zorunluluk olmadıkça bütün iģleri birimimizde bitirmesi, gereksiz zaman ve para harcanmasının önlenmesi amaç edinilerek çalıģmalar yürütülmektedir. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığımız, Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü, Park ve Bahçeler ġube Müdürlüğü, Trafik ve Sinyalizasyon ġube Müdürlüğü ve Yol ġube Müdürlüğü olmak üzere dört Ģubeden oluģmaktadır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığına bağlı bulunan dört adet müdürlük vasıtasıyla genel olarak yapım iģleri, mal alımı ve hizmet alımı ihale yöntemleriyle veya mevcut müdürlük imkânlarıyla gerçekleģtirilmektedir. YAPIM VE ONARIM ġube MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz, Belediyemizce ihale suretiyle yaptırılması düģünülen her türlü iģin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine göre yap-iģlet-devret, satıģ ve kat karģılığı inģaat yapımı ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümlerine göre yapım iģleri, mal ve hizmet alımı ihalelerine ait yaklaģık maliyet hesaplarını ve keģif özetlerini hazırlamak, ihale iģlemlerini yürütmek, ihalesini gerçekleģtirmek, yer teslimi ve kontrollük hizmetlerini yapmak, hakediģ ve kesin hesaplarını inceleyerek bunlarla ilgili tüm iģlemleri sonuçlandırarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde tahakkuka bağlanması hizmetlerini yerine getirmekle görevlidir sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu kapsamında Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan cadde ve bulvarların kaldırım ile orta refüjlerin bordür ve parke onarımlarını, yeni açılan cadde ve bulvarlara orta refüj ve kaldırım düzenlemelerini yaparak, BaĢkanlık Makamının emirleri ve diğer birimlerden gelen talepler Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 261

267 doğrultusunda ihalesi yapılacak olan yapım iģleri, hizmet alımı ve mal alımı ile ilgili iģlemleri yerine getirmektedir. Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan cadde ve bulvarların orta refüj, kaldırım ve yol gövdesine, kilitli parke, karo, küp taģı ile bordür döģenmiģtir. Yaya ve araç trafiği akıģının rahatlaması için ihtiyaç duyulan noktalara alt-üst geçit, kavģak ve otopark düzenlemeleri yapılmıģtır. Sorumluluk alanlarımızda bulunan parklar, yürüyüģ yolları, rekreasyon alanlarının aydınlatma sistemleriyle diğer imalatların ihale yoluyla bakım-onarım ve yenileme iģlemleri yapılan ve kontrollük hizmetleri yürütülmüģtür. Kent halkının faydalanması amacıyla yüzme havuzları yapılmıģtır sayılı yasa gereğince BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisine alınan Ġlk Kademe Belediyelerine yönelik spor tesisleri ile yol, kaldırım ve meydan düzenlemeleri yapılmıģtır. ġehrimizin sürekli büyümesini takiben halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda spor, kültürel, ticari ve diğer faaliyetlerin yapılabilmesi ve geliģtirilebilmesi için gerekli tesisler yapılmıģtır. Belediyemiz hizmet birimlerinin iyileģtirme çalıģmaları yapılmıģtır. Belediyemizin halka hızlı ve etkin hizmet verebilmesi için modern bir hizmet binasının yapımına devam edilmiģtir. Kat KarĢılığı konut yapımı çalıģmaları gerçekleģtirilmiģtir. Hizmetlerin yerine getirilebilmesi, etkin ve sağlıklı bir kontrol mekanizmasının yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç ve ekipmanlar temin edilmiģtir. Belediyeye ait hizmet binaları, sosyal tesisler ve mevcut yapıların tamirat-tadilat ve yenilenmesi çalıģmaları yapılmıģtır. Kent içinde faaliyet gösteren diğer alt ve üst yapı hizmeti veren kurum, kuruluģ veya özel sektörlere ait çalıģmalar esnasında teknik elemanlar aracılığı ile yönlendirme ve gerekli koordinasyon sağlanmıģtır sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümlerine göre yapım iģleri, mal ve hizmet alımı ihalelerine ait yaklaģık maliyet ve keģif özetleri hazırlanmıģ, ihale iģlemleri yürütülmüģ, kontrollük hizmetleri, hakediģ, kesin hesap ve kabul iģlemlerinin takibi gerçekleģtirilmiģtir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 262

268 GerçekleĢen Projeler: S.NO Ġ ġ Ġ N A D I Ġ ġ Ġ N N Ġ T E L Ġ Ğ Ġ KONTROLLÜK Adana BüyükĢehir Belediyesi Hizmet Sınırları Ġçerisinde Bulunan Sinyalizasyon Tesislerinin Bakım ve onarımı BüyükĢehir Belediyemiz sorumluluğundaki Parklar, Bulvarlar, YürüyüĢ Yolları, Rekreasyon Alanları, Mezarlık ve Hizmet Birimlerinin Aydınlatma Sistemleri ile Kompanzasyon Tesislerinin Bakım ve Onarımı Çöp Transfer Alanından Sofulu Deponi Alanına Çöp Nakli ve Nakledilen Çöpün Rehabilitasyon ĠĢlemi Ġçin Araç Kiralanması Adana BüyükĢehir Belediyesi Sorumluluğundaki Mezarlıkların Bakımı ve Defin ĠĢi * Hizmet sınırları içerisindeki mevcut ve yeni yapılan sinyalizasyon tesislerinin, hemzemin geçit, okul önlerinde bulunan flaģörlü tesis, çocuk eğitim tesislerinin bakım ve onarımı yapılacaktır. * Bulvar, cadde ve sokaklara trafik iģaret levhalarının montaj ve demontajının yapılması ile bulvar ve caddeleri gösteren levhalarının bakım ve onarımının yapılacaktır. * ĠĢin Hizmet süresi 1 yıl olup, de bitecektir. * Sorumluluğumuzdaki Parklar, Bulvarlar, YürüyüĢ Yolları, Rekreasyon Alanları, Mezarlık ve Hizmet Birimlerinin Aydınlatma Sistemleri (Yüksek aydınlatma, dekoratif aydınlatma, ıģıklı siluet hortum ile aydınlatma) ile Kompanzasyon Tesislerinin Bakım ve Onarımı yapılacaktır. * ĠĢin Hizmet süresi 1 yıl olup, da bitecektir. Ġlçe Belediyesine ait Çöp transfer istasyonundan idare malı semitreylerle preslenen çöpün çekiciler aracılığı ile diğer ilçe belediyelerinden gelen çöplerle birlikte nakledilen çöpün rehabilitasyon iģlemi için Ġdare malı stabilize ocağından malzeme çekilerek çöp sahasında düzenli olarak depolanan çöplerin serilmesi, üzerinin kapatılması, çöp döküm sahasında üzeri kapatılmıģ çöplerin gaz çıkıģını sağlamak amacıyla azami her 30 m 2 alana bir adet drenaj bacası yapılması ile atık su arıtma tesisi çökertme havuzunun temizlenmesi ve bakımının yapılacaktır. * ĠĢin Hizmet süresi 3 yıl olup, da bitecektir. Belediyemiz sorumluluğunda bulunan Akkapı, Asri, Buruk, Kabasakal ve Küçükoba Mezarlıklarının her türlü temizlik, bakım ve defin hizmetleri ile diğer küçük mezarlıklar ve 5216 sayılı yasa gereği BüyükĢehir Belediyesine yeni bağlanan Ġlçe ve Belde belediyelerinin Merkez Mezarlılarının her türlü temizlik ve bakım hizmetleri yapılacaktır. * ĠĢin Hizmet süresi 1 yıl olup, da bitecektir. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Trafik Sinyalizasyon ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ve Çevre Koruma Daire BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ve Çevre Koruma Daire BaĢkanlığı Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 263

269 Belediye Hizmet Birilerinde Bulunan Bilgisayar Donanım ve Programlarının Yazılım Kullanım, Bakım ve Onarımı Kültür ve Sanatsal Etkinliklerin Düzenlenmesi Asfalt Üretim ġube Müdürlüğünün Ġhtiyacı Olan Ocak TaĢından KırılmıĢ ve ElenmiĢ Ton Agrega Alımı ve Nakli TüpraĢ Batman ve Kırıkkale Rafinerilerinden 7000 Ton Bitüm Nakli BüyükĢehir Belediyesi tüm hizmet birimlerinde bulunan mevcut veri tabanında çalıģan bilgisayar programlarının yazılım kullanım, günün Ģartlarına göre güncellenmesi bakımı ve ihtiyaç duyulması halinde ek modüllerin ilavesi, hizmet birimlerinde bulunan bilgisayarlar ile günlük haftalık aylık ve bir yıllık veri giriģlerinin yapılmıģ, raporlanmıģ ve kayıtları tutulacaktır. * Bilgisayar donanım ve çevrebirimlerinin arıza ve aylık bakımları yapılmıģ ve teknik destek hizmetleri verilecektir. * Mevcut WEB Sitesi güncellenmiģtir. * ĠĢin Hizmet süresi 1 yıl olup, da bitecektir. *Ulusal ve yöresel bayramlar ve genel kabul görmüģ diğer gün ve haftalar Ģenlikler sergiler oturumlar ve kutlama etkinlikleri yapılmıģtır. * Açık Hava sineması gösterileri düzenlenecektir. * Tiyatro, Türk sanat müziği, Türk Halk Oyunları dallarında programlı eğitim faaliyetleri yapılmıģ bu dallarda konserler ve gösteriler düzenlenecektir. * ĠĢin Hizmet süresi 1 yıl olup, da bitecektir. Cadde, bulvar ve Kaldırımlarda, yol çalıģmalarında kullanılmak üzere ton agrega temin edilerek nakli gerçekleģtirlecektir. Yol ÇalıĢmalarında kullanılmak üzere toplam 7000 ton bitüm nakli yapılacaktır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ve Kültür ve Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ve Makine Ġkmal Daire BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ve Makine Ġkmal Daire BaĢkanlığı 9 BüyükĢehir Belediyesi Hizmet Sınırları içerisinde bulunan Parklar, Rekreasyon Alanları, Mezarlıklar, Merkez Otogar, Vedat Dalokay Sebze Hali, Otobüs Depolama Alanın Korunması ve Genel Güvenliğinin Sağlanması BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı, Merkez Hal Müdürlüğü, Merkez Otogar Müdürlüğü, Yüreğir Otogar Müdürlüğü, Otobüs ĠĢletme Müdürlüğü, BaĢkanlık Binası, Hizmet Binası, Mezarlıklar ġube Müdürlüğü, Yol ġube Müdürlüğü, Makine Ġkmal ġube Müdürlüğü, Park ve Bahçeler ġube Müdürlüğü ve Parklar ile Rekreasyon Alanlarının Korunması ve Genel Güvenliğini sağlanacaktır. ĠĢin Süresi 1 yıl olup, tarihindebit. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) 10 Kentli Kültürünü GeliĢtirme Basın ve Halkla ĠliĢkileri ile Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı iģi Göç almıģ kentimizde yaģayan insanlarımızın kentli olma bilincini geliģtirme düzeyindeki bilgilenme eksikliklerini giderecek eğitsel-sosyal aktiviteler kentli kültürü geliģtirilmeye çalıģılmıģ, tanıtım faaliyetleri bu bağlamda yazılı, sözlü ve görsel mesajlar hazırlayıp yayınlanması sağlanmıģ BüyükĢehir belediyesi hizmetlerinin tanıtımı yapılmıģtır. Kent Konseyi yapılandırılmasının sürdürülmesini temin edecek etkinlikleri yaparak bunun için yerel gündem 21 süreci kapsamındaki Kent Konseyi ihtiyaçlarının karģılanması sağlanacaktır. * ĠĢin Hizmet süresi 1 yıl olup, de bitecektir. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ve Kültür Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanlığı Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 264

270 Park ve Bahçeler ġube Müdürlüğü Sorumluluğunda bulunan YeĢil Alanlarda Kullanılmak Üzere Beko, Pikap, ġoför ve Operatör ÇalıĢtırılması Adana BüyükĢehir Belediyesi Park ve Bahçeler ġube Müdürlüğü Sorumluluğunda YeĢil Alanlarda Kurulu Sabit Sulama Sistemlerinin ĠĢletilmesi Park ve Bahçeler ġube Müdürlüğü Sorumluluğundaki Bulvar, Refüj, Göbek, Kaldırım, Piknik ve Rekreasyon Alanlarının Bakımı, Bitkilendirilmesi, Arazözle Sulanması, Havuzların Bakımı ve ĠĢletilmesi Adana BüyükĢehir Belediyesi Sorumluluğundaki Yerler Hizmet Birimleri Hal ve Otogar Kompleksleri ile Rekreasyon Alanlarının Temizliği ve Bakımı 16.Altın Koza Film, Kültür, Sanat Festivali ve1.altın Koza Müzik Festivali ile Yıl Boyu Uygulanacak Diğer Sanatsal Aktiviteler ile Eğitim ve Tanıtım Yayınları Belediye sorumluluğundaki ana cadde ve bulvarlarda kullanılmak üzere kilitli parke, bordür, tretuvar karosu ve Prizma alımı Belediyemiz Hizmetlerinde Görevlendirilmek Üzere ġoför ÇalıĢtırılması YeĢil alanlarımızın tanziminde kullanılmak üzere 125 HP gücünde Kırıcı, Kazıcı ve Yükleyici özelliklere sahip bir beko 3180 saat çalıģtırılacaktır. Park ve Bahçeler ġube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan yeģil alanlarda dekar kurulu yağmurlama (yüksek irtifalı tabanca, pop up sistemler) ile ar Quick Couplig ( Hortumla sulama) sistemlerinin iģletilmesi yapılacaktır. Seyhan ve Yüreğir Ġlçelerindeki ana cadde ve bulvarlar, parklar, rekreasyon alanları, hal ve otogarlar gibi belediye komplekslerinde bulunan yeģil alanların her türlü bakımı, gölet, Ģelale, su gösteri havuzlarının bakımı ve iģletilmesi, Ģehrin muhtelif yerlerinde yer alan çiçek tavalarının, çiçek ve bitkilerinin temini ekimi dikimi ve bakımı yapılacaktır. Merkez Hal ve Yüreğir Hal, Merkez Otogar ve Yüreğir Otogar Kompleksleri, Hayvan Barınağı, A.Menderes Bulvarının Piknik ve Rekreasyon Alanları ve A.Menderes Adası, DSĠ Piknik Alanları, Sevgi Adası ve Yol Güzergâhı, Beyazevler Piknik Alanları, Baraj Yolu YürüyüĢ Parkuru, Gençlik Parkuru, Sarıçam Deresi Kenarı YürüyüĢ Yolları, Seyhan Nehri Kenarındaki Rekreasyon Alanları, Metro alt geçitleri, Uzun ve asma köprüler, Tüm köprü kolonları ve alınları, KavĢak kenarlarında bulunan duvarları, fuar alanı ve otoparkının temizlenmesi, yıkanması, çöplerinin toplanması ve taģınması ile anahtarlı çöp konteynırlarının boģaltılması hizmetleri yerine getirlecektir. ĠĢin süresi 1 yıl olup, tarihinde iģ bitirilecektir. Adana markası oluģturma ve Adana imajının iyileģtirilmesi, Adana nın sahip olduğu kentsel, doğal kültürel varlıklarının tanıtılması, Adananın sahip olduğu Turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi amaçlarına ulaģmak için gerekli çalıģmalar yapılmıģtır. Natürel Karo : m 2 Renkli Karo : m 2 Bordür : adet Natürel Parke : m 2 Renkli Parke : m 2 belediyemize ait bulvar ve kaldırımlarının düzenlenmesinde kullanılmıģtır. Adana Halkının ucuz Ģehriçi ulaģımını sağlamak için Belediyemiz tarafından alınan Ģehir içi halk otobüslerinde Ģoför olarak çalıģtırılmak üzere 150 adet Ģoför çalıģtırılması hizmet alımı iģi tarihine kadar yapılacaktır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Park ve Bahçeler ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Park ve Bahçeler ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Park ve Bahçeler ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ve Çevre Koruma Daire BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ile Kültür ve Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ( Otobüs ĠĢletme ġube Müdürlüğü) Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 265

271 Metro Güzergâhı boyunca (Güney KuĢak Bulvarı) KurtuluĢ Caddesi ile Regülatör Köprü Köprü arası Ġmar yolu ve kaldırımlarının düzenlenmesi iģçiliği hizmet alımı BüyükĢehir Hizmet Sınırları Ġçerisinde Bulunan ÇeĢitli Yollar ve Bulvarların aydınlatma ve 6 adet 50 kva direk tipi trafo tesisi iģçiliği hizmet alımı iģi Adana BüyükĢehir Belediyesi birimlerinde teknik, idari ve destek hizmetleri için personel ve araç çalıģtırılması GürselpaĢa mahallesi ile 2000 evler mahallesi arası TS1 sağ sulama kanalı üzeri imar planına göre köprü geniģletilmesi inģaatı Turgut Özal Bulvarı devamı Karahan köyü Otoyol Alt-Üst geçit düzenlemesi inģaatı Belediyemiz tarafından yaptırılmakta olan Hafif Raylı TaĢıma Sistemi güzergahında ki 15 mt.lik imar yolu ve kaldırımlarının düzenlenmesi iģleri yaptırılmıģtır. Belediyemizce yeni açılan imar yollarının aydınlatmalarının alınan aykome kararları doğrultusunda TEDAġ ile yapılan protokol neticesinde malzeme TEDAġ tan alınmıģ olup iģçiliği belediyemizce yaptıtılmıģtır. Belediyemiz çeģitli birimlerinde teknik, idari ve destek hizmetlerinin vatandaģa daha hızlı ve sağlıklı hizmet verilebilmesi için hizmet alım yöntemiyle personel ve araç tarihine kadar çalıģtrılacaktır. GürselpaĢa mahallesi ile 2000 evler mahallesi arası TS1 sağ sulama kanalı üzerinde bulunan dar köprünün imar planına göre çift Ģeritli araç ve yaya kullanımına uygun olarak köprü geniģletilmesi iģi yaptırılmıģtır. Turgut Özal Bulvarı devamı Karahan köyü Otoyol Alt-Üst geçit düzenlemesi inģaatı yapılmıģtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü ) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü ) 23 Raylı Sistem Güzergâhında bulunan kavģaklarda sinyalizasyon sistemi kurulması Raylı Sistem güzergâhı doğrultusunda güney kuģak bulvarı üzerinde bulunan kavģaklarda araç ve yaya trafiğinin güvenli seyretmesi için sinyalizasyon sistemleri (5 adet) yapılmıģtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Trafik ve Sinyalizasyon ġube Müdürlüğü) Ġdare Malı Malzeme ile Çamlıbel Bulvarı kaldırım düzenlenmesi iģi Ġdare Malı Malzeme ile GürselpaĢa Mahallesi Öğretmenler Bulvarı ile TürkmenbaĢı Bulvarı Ġmar yoluna kilittaģı ile bordür döģenmesi iģçiliği hizmet alımı iģi Ġdare Malı Malzeme ile B.Ecevit Bulvarı Kaldırım düzenlenmesi ve Fuar alanı otoparkına kilittaģı ile bordür döģenmesi iģçiliği hizmet alımı iģi Belediyemiz Sorumluluğunda Bulunan YeĢil Alanlarda Kullanılmak Üzere Çim Tohumu Alımı Ġdare Malı Malzeme ile Çamlıbel Bulvarı kaldırım düzenlenmesi iģi yaptırılmıģtır. Ġdare Malı Malzeme ile GürselpaĢa Mahallesi Öğretmenler Bulvarı ile TürkmenbaĢı Bulvarı Ġmar yoluna kilittaģı ile bordür döģenmesi iģçiliği hizmet alımı iģi yaptırılmıģtır. Ġdare Malı Malzeme ile B.Ecevit Bulvarı Kaldırım düzenlenmesi ve Fuar alanı otoparkına kilittaģı ile bordür döģenmesi iģçiliği hizmet alımı iģi Belediyemiz tarafından halkımızın spor, yürüyüģ ve koģu yapması için yapılan yeģil alanlarda kullanılmak üzere çim tohumu alınmıģtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Park ve Bahçeler ġube Müdürlüğü) 28 Kocavezir Camii ĠnĢaatı Belediyemiz tarafından yaptırılmakta olan Hafif Raylı TaĢıma Sistemi güzergâhı üzerinde bulunan Kocavezir Mahallesindeki Caminin yerine yeni bir Camii inģaatı devam etmektedir. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 266

272 Belediyemiz Sorumluluğunda Bulunan YeĢil Alanlarda Kullanılmak Üzere Zirai Ġlaç Alımı Adana BüyükĢehir Belediyesi Hizmet Binası (Eski Halk Evi) rölöve restitüsyon ve restorasyon iģi A.TürkeĢ Bulvarı Üzeri Mavi Bulvarile M.Kemal PaĢa Bulvarı arası ve Seyhan Belediye Binası mevki D- 400 Karayolu ile Regülatör köprü arası aydınlatma iģçiliği hizmet alımı Karahan Karaisalı otoyol bağlantısında kullanılmak üzere menfez alımı Belediyemiz sorumluluğunda bulunan cadde ve bulvarların çift kompenantlı boy ile yatay iģaretlemelerinin yapılması iģi Belediyemize ait imar yolları için stabilize sökülmesi, nakli ve figüre yapılması Belediyemiz Sınırları Ġçerisinde Yol ġube Müdürlüğü Emrinde Düz ĠĢçi ve Operatör ÇalıĢtırılması ĠĢi Belediyemiz tarafından halkımızın spor, yürüyüģ ve koģu yapması için yapılan yeģil alanlarda kullanılmak üzere zirai ilaç alınmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi Hizmet Binası (Eski Halk Evi) rölöve restitüsyon ve restorasyon iģinin yapılması ihelsi yapılmıģ olup, yer teslimi yapılmıģtır. ĠĢ bitim tarihi tarihindedir. A.TürkeĢ Bulvarı Üzeri Mavi Bulvarile M.Kemal PaĢa Bulvarı arası ve Seyhan Belediye Binası mevki D-400 Karayolu ile Regülatör köprü arası aydınlatmalarının alınan aykome kararları doğrultusunda TEDAġ ile yapılan protokol neticesinde malzeme TEDAġ tan alınmıģ olup iģçiliği belediyemizce yaptıtılmıģtır. Karahan Karaisalı otoyol bağlantısında kullanılmak üzere 150 adet menfez alınmıģtır. Belediyemiz sorumluluğunda bulunan cadde ve bulvarların çift kompenantlı boy ile yatay iģaretlemelerinin yapılması iģi yapılmıģtır. MenekĢe Köyü Civarındaki Araziden Toki Akkuyu Boynuyoğun ve Buruk Beldesi 35 mt'lik (Ata Ġlköğretim Okulu Yolu) ve ġambayad Stabilize Ocağından Yeni Mahalle Real Civarı 25 mt GürselpaĢa Mah. 40 mt'lik Ġmar Yoluna stabilize sökülmesi, nakli ve figüre yapılmıģtır. Belediyemiz Sınırları Ġçerisinde Yol ġube Müdürlüğü Emrinde tarihine kadar Düz ĠĢçi ve Operatör ÇalıĢtırılacaktır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Park ve Bahçeler ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Trafik ve Sinyalizasyon ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yol ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yol ġube Müdürlüğü) 36 Ġdare Malı Malzeme ile Valilik Önü 25 mt'lik Ġmar Yoluna KilittaĢı ile Bordür DöĢenmesi ĠĢçiliği Ġdare Malı Malzeme ile Valilik Önü 25 mt'lik Ġmar Yoluna KilittaĢı ile Bordür DöĢenmesi ĠĢçiliği yaptırılmıģtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) 37 Topalak Köyü Ġki Köprü Arası kırkahveleri inģaatı ve taģ duvar yapım iģi Topalak Köyü Ġki Köprü Arası kırkahveleri inģaatı yapım iģi yaptırılmıģtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Karahan Orman Köyü Doğusu 2. Kısım Ġmar Düzenlenmesi için Araç ÇalıĢtırılması ĠĢi M.KemalpaĢa Bulvarı ile Mücahitler Caddesi KesiĢim KavĢağı ile Valilik Önü KavĢağına Sinyalizasyon Sistemi Yapılması için Malzeme Alımı Karahan Orman Köyü Doğusu 2. Kısım Ġmar Düzenlenmesi için Araç ÇalıĢtırılmıĢtır. Yeni düzenlenen M.KemalpaĢa Bulvarı ile Mücahitler Caddesi KesiĢim KavĢağı ile Valilik Önü KavĢağında araç ve yaya trafiğini rahatlatmak için Sinyalizasyon Sistemi Yapılması için Malzeme Alınarak sistem yaptırılmıģtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Trafik ve Sinyalizasyon ġube Müdürlüğü) Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 267

273 40 TAG Otoyolunun ġambayadı TOKĠ ve Batı KavĢağına Köprü Projelerinin Yapıtırılması TAG Otoyolunun ġambayadı TOKĠ ve Batı KavĢağına Köprü Projelerinin YapıtırılmıĢtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü 41 Pınar Mahallesi 4 Sokak Yol Gövdesi ve Kaldırım düzenlenmesi yapılması Pınar Mahallesi 4 Sokak Yol Gövdesi ve Kaldırım düzenlenmesi yapılmıģtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) 42 Sofulu Beldesinde bulunan Orhan Gazi Mahallesi Fatih Caddesi ile Adnan Kahveci Bulvarı Arası 9 Sokağın Yol ve Kaldırım Düzenlenmesi Sofulu Beldesinde bulunan Orhan Gazi Mahallesi Fatih Caddesi ile Adnan Kahveci Bulvarı Arası 9 Sokağın Yol ve Kaldırım Düzenlenmesi yapılmıģtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) 43 Yeni Bit Pazarı Çevre Düzenlemesi ĠĢçiliği Hizmet Alımı ĠĢi Yeni Bit Pazarı Çevre Düzenlemesi yapılmıģtır. FenĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Ypm.Onrm.ġb.) 44 Belediyemiz Sorumluluğundaki Kozan Yolu ile Boynuyoğun Arası Ġmar Yoluna Orta Refüj Yapım Belediyemiz Sorumluluğundaki Kozan Yolu ile Boynuyoğun Arası Ġmar Yoluna Orta Refüj YaptırılmıĢtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Ypm ve Onrm ġb. Md.lüğü) 45 Galip AvĢaroğlu Bulvarında Bulunan Mezarlığın Kuzeyine TaĢ Duvar Yapılması Galip AvĢaroğlu Bulvarında Bulunan Mezarlığın Kuzeyine TaĢ Duvar YapılmıĢtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) 46 Çifte Minare Önü ile M.Kemal PaĢa-Mücahitler Caddesi kavģağı Arası Kaldırım ve Refüj Düzenlemesi ile taģ duvar yapılması iģi Çifte Minare Önü ile M.Kemal PaĢa-Mücahitler Caddesi kavģağı Arası (Yeni Valilik Önü) Kaldırım ve Refüj Düzenlemesi ile taģ duvar yaptırılmıģtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Yıl Batısı 35 mt'lik Ġmar Yoluna Refüj Bordürü Yapılması 100. Yıl Batısı 35 mt'lik Ġmar Yoluna Refüj Bordürü döģenmiģtir. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) 48 MithatpaĢa Mah. Metro Kenarı Mücahitler Caddesi üzeri Kaldırım Düzenlemesi MithatpaĢa Mah. Metro Kenarı Mücahitler Caddesi üzeri Kaldırım DüzenlenmiĢtir. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Yıl Bulvarı Kaldırım Düzenlemesi BüyükĢehir Belediyemiz sorumluluğunda bulunan 80. Yıl Bulvarına Kaldırım Düzenlemesi yapılmıģtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) 50 Kireçocağı Mahallesi Küçük Mezarlık Duvarlarının Yapılması Sorumluk alanımız içerisinde bulunan Kireçocağı Mahallesinde bulunan Küçük Mezarlık Duvarlarının onarımı iģlemleri yapılmıģtır. Fen ĠĢl. Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) 51 Seyhan Nehri Yüreğir Tarafı ile Seyhan tarafı yürüyüģ yollarının Aydınlatma ĠĢi Seyhan Nehrinin Yüreğir ve Seyhan kısımlarında bulunan yürüyüģ yollarının halkımızın yürüyüģ ve spor yapmalarını sağlamak amacıyla aydınlatma iģlemleri yapılmıģtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 268

274 Celal Bayar Köprülü KavĢağı Aydınlatma ĠĢçiliği Karahan Köyü Yüzme Havuzu ve Soyunma Odaları ĠnĢaatı Merkez Park ve Yüreğir Merkez Parkta yürüyüģ yollarının doğaltaģ ile kaplanması iģi Güney Parka Projektör Direği Alımı Belediyemiz sorumluluğunda bulunan yerlere sulama sistemleri yapılması Asfalt Üretim ġantiyesinden Belediyemiz sorumluluğunda bulunan yollara temel malzeme nakli için araç çalıģtırılması Kürkçüler ve Baklalı Stadyumuna Kapalı tribün Yapılması D-400 karayolu üzerinde bulunan Celal Bayar köprülü kavģağının araç trafiğini rahatlatmak amacıyla yeniden düzenlenmesine müteakip köprü ve çevresinin aydınlatma iģleri yaptırılmıģtır. BüyükĢehir Belediyemiz sorumluluğunda bulunan Karahan Köyüne Yüzme Havuzu ve Soyunma Odaları ĠnĢaatı yapılmıģtır. Merkez Park ve Yüreğir Merkez Parkta yürüyüģ yollarının doğaltaģ ile kaplanması iģi yaptırılmıģtır. Belediyemiz tarafından yaptırılan Güney Parkın aydınlatılması için projektör direği alınarak parkın aydınlatılmasının yapılması sağlanmıģtır. Zübeyde Hanım Parkı ve Güney Yıldızı Futbol Sahas, Kürek Ġhtisas Etrafı Yavuzlar Futbol Sahası ve 145 Sok. Merkez Camii Doğusu, D- 400 ile Regilatör Köprüsü Arası Metro Güzergâhı, Regülatör Köprü Metro Altı Park Mithat Özsan Bul. Ve Mavi Bulvar 145 Sok. GürselpaĢa Bul. Arası Orta Refüj, Karaisalı Ġlçesi Merkez Orta Refüj ve Merkez Park Nehir Kenarı Orta Refüj, Yeni Vilayet KavĢakları, Kızıldağ YeĢilevler Güney Yıldızı Futbol Sahaları, Ekmek Fabrikaları ve Emek Yapı Yolu Sulama Sistemleri yaptırılmıģtır. Asfalt Üretim ġantiyesinden Fazlı Metro Bulvarı ile Emek Sitesi Arasına (Ģambayad Toki Yolu), GürselpaĢa Mah. 40 mt'lik Yol ve Medya Koop Yoluna, Öğretmenler Bulvarı ile GürselpaĢa Toki Konutları Arası 40 mt'lik imar yoluna, Emek Sitesi ile ġambayad TOKĠ arası yoluna, Sarıhuğlar TOKĠ ve YeĢiloba Set Üstü yoluna, Yakapınar Abdioğlu Yoluna ġıh Murat ve Ağzıbüyük Mahallesi, temel malzeme nakli için araç çalıģtırılması Belediyemiz sorumluluğunda bulunan Kürkçüler ve Baklalı Beldelerinde bulunan stadyumlara halkımızın müsabakaları daha rahat bir ortamda seyretmeleri için kapalı tribün yapılmıģtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Trafik ve Sinyalizasyon ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) 59 BüyükĢehir Belediyemiz Hizmet Birimlerin Tamir ve Tadilatının Yapılması ĠĢi BüyükĢehir Belediyemiz Hizmet Birimlerinin (Ekmek Fabrikalarının, Otogarlar vs.) tamir ve tadilatı yaptırılmıģtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) 60 Güney Park ile Akdeniz Mahallesi Stadyumlarına Kapalı Tribün Yapılması Güney Park ile Akdeniz Mahallesi Stadyumlarına Kapalı Tribün YaptırılmıĢtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 269

275 Vedat Dalokay Hal Kompleksi Çevresine jiletli Tel Çekilmesi Adnan Menderes Bulvarında TaĢ Duvar Yapılması Belediyemiz Sorumluluğunda Bulunan Cadde ve Bulvarlarda ÇeĢitli Demir ĠĢleri Yapılması ĠĢi Turgut Özal Bulvarı Üzeri Alpaslan TürkeĢ KavĢağı ile Sadık Ahmet Bulvarı KavĢağı arası kaldırım düzenlenmesi Vedat Dalokay Hal Kompleksi Çevre duvarına hırsızlık vb. olayları engellemek için jiletli Tel ÇekilmiĢtir. Adnan Menderes Bulvarında TaĢ Duvar YaptırılmıĢtır. Baraboros Mah. Futbol Sahası Çevresi Demir Korkuluk Tel Fens ve Demir Kapı Karaisalı Ġlçesi Yüzme Havuzu Çevresi Demir Korkuluk ve Tel Fens Suluca Beldesi Pompa Ġstasyonu GiriĢ Kapakları 2 Adet Ekmek Büfesi Önü Demir Turnike ġakirpaģa Futbol Sahası Tel Fens Güney Park Pompa Kulubesi ve Muhtelif Demir Ġmalat, Karahan Köyü Yüzme Havuzu ve Soyunma Odaları Ġçevresi Demir Korkuluk ve Tel Fens, Güney Park Mini Futbol Sahası Çevresi Tel Fens Yapımı ile D-400 Karayolu Eksik Bariyerlerin Tamamlanması Buruk Beldesi Cunhuriyet ve Ġstiklal Mahalle Mezarlıkları Duvar Üzerine Tel Fens yapılmıģtır. Turgut Özal Bulvarı Üzeri Alpaslan TürkeĢ KavĢağı ile Sadık Ahmet Bulvarı KavĢağı arası kaldırım düzenlenmesi yapılmıģtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢl. Dai. BĢk.lığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı(Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) 65 Kızıldağ Yaylasındaki tesise çeģitli imalatlar yapılması iģi Kızıldağ Yaylasındaki tesise çayevi, konaklama yerleri, telfens, taģ seki vb.iģleri yaptırılmıģtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) TürkmenbaĢı Bulvarı ile Tellidere Caddesi arası 15 mt.lik imar yoluna kaldırım düzenlenmesi yapılması iģi Çobandede Piknik Havuzu Tabanına Beton Dökülmesi ĠĢi Belediyemiz sorumluluğunda bulunan bulvarlarda orta refüj yapılması iģi Mithat Özsan- Orhan Kemal Bulvar KavĢağı Düzenlemesi TürkmenbaĢı Bulvarı ile Tellidere Caddesi arası 15 mt.lik imar yoluna kaldırım düzenlenmesi yaptırılmıģtır. Çobandede Piknik Havuzu Tabanına Beton Dökülmesi ĠĢi yaptırılmıģtır. ġambayat TokĢ Konutları 30 mt.lik imar yolu, Orhan Kemal Bulvarı Kaldırım Düzenlenmesi ve Beyazevler Otoban GiriĢi ile Dilberler Sekisi Bağlantı Yoluna, Süleyman Demirel- Seyhan Uygulama Hastanesi Bul. KavĢağı ile Kasım Ener Bulvarı Kaldırım Düzenlemesi ve Çobandede Orta Refüj Bordür YapılmıĢtır. Mithat Özsan- Orhan Kemal Bulvar KavĢağı Düzenlemesi yapılmıģtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) 71 Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı Bülent Angın Bul ile Ġbo Osman Caddesi Arası Kaldırım Düzenlemesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı Bülent Angın Bul ile Ġbo Osman Caddesi Arası Kaldırım Düzenlemesi yapılmıģtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 270

276 72 Ekmek Fabrikalarında tamir ve tadilat yapılması ĠĢçiliği Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı Bülent Angın Bul ile Ġbo Osman Caddesi Arası Kaldırım Düzenlemesi yapılmıģtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Karahan Köyü Civarı Otoyol Alt Geçit Köprüsü Kuzey Doğu Kısmı TaĢ Duvar, Prefabrik Baks Kanalı, Alt Geçit Köprüsü Kuzey Doğu Kısmı TaĢ Duvar Yapılması Karahan Köyü Civarı Otoyol Alt Geçit Köprüsü Kuzey Doğu Kısmı TaĢ Duvar, Prefabrik Baks Kanalı, Alt Geçit Köprüsü Kuzey Doğu Kısmı TaĢ Duvar Yapılması Karahan Köyü Civarı Otoyol Alt Geçit Köprüsü Kuzey Doğu Kısmı TaĢ Duvar, Prefabrik Baks Kanalı, Alt Geçit Köprüsü Kuzey Doğu Kısmı TaĢ Duvar YapılmıĢtır. Karahan Köyü Civarı Otoyol Alt Geçit Köprüsü Kuzey Doğu Kısmı TaĢ Duvar, Prefabrik Baks Kanalı, Alt Geçit Köprüsü Kuzey Doğu Kısmı TaĢ Duvar YapılmıĢtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) 75 Merkez Otopark Pompa Dairelerinde Mekanik Ġkmal ile Tamir ve RevizyonuYapılması Merkez Otopark Pompa Dairelerinde Mekanik Ġkmal ile Tamir ve RevizyonuYapılmıĢtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) 76 Merkez Otogarda Kuzey Duvarı üzerindeki Demir Korkulukarın Yeniden Yapılması ileyüreğir Otogarda 11 Adet Sac Daraba ile Ġdare Binaya Demir Korkuluk Yapılması ĠĢi Merkez Otogarda Kuzey Duvarı üzerindeki Demir Korkulukarın Yeniden Yapılması ileyüreğir Otogarda 11 Adet Sac Daraba ile Ġdare Binaya Demir Korkuluk YapılmıĢtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) 77 Zübeyde Hanım Parkı Nehir Kenarı ile Cumhuriyet Parkı Dekoratif Aydınlatma Direklerinin Montajının Yapılması ĠĢi Zübeyde Hanım Parkı Nehir Kenarı ile Cumhuriyet Parkı Dekoratif Aydınlatma Direklerinin Montajı YapılmıĢtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) 78 Vedat Dalokay Hal Kompleksi çevre duvarında Tel Fens Üzerine Demir DöĢenmesi Vedat Dalokay Hal Kompleksi çevre duvarında Tel Fens Üzerine Demir DöĢenmesi YapılmıĢtır. Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı (Yapım ve Onarım ġube Müdürlüğü) Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 271

277 PARK VE BAHÇELER ġube MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Bahçeler ġube Müdürlüğü 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu uyarınca sorumluluk alanında; yeģil alanlar, parklar ve bahçeler, sosyal kültürel aktivitelerin gerçekleģtirileceği spor tesisleri, dinlenme ve eğlence yerleri vb. tesisleri yapmak, yaptırmak, iģletmek veya iģlettirmek, idare ve iģletmeleri Ġlçe Belediyelerine bırakılan park ve bahçelerin ihtiyacını karģılamak üzere sera, fidanlık ve benzeri tesisleri yapmak ve iģletmek görevlerini yürütmekle yükümlüdür. Bu görev ve sorumluluklar kapsamında ana cadde ve bulvarlarda refüj ve kaldırımların, sorumluluğumuzdaki yeģil alanların (parklar, rekreasyon alanları, piknik alanları, futbol sahaları) her türlü bakımı, çiçek tava ve partellerinin çiçek temini, ekim, dikim, bakımı ve bunlara ek olarak su gösteri havuzları sulama sistemlerinin bakımı ve iģletilmesi iģleri müdürlüğümüzce yürütülmektedir. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ GEREÇLERĠ Adet Çapa Makinesi 2 Merdaneli Diskaro 1 Kültevatör 1 Gübre Makinesi 1 Pülverizatör 3 Çit Biçme Bıçağı 1 Çim Biçme Motorlu 1 Ot Biçme Makinesi Motorlu 2 Çim Kumlama Makinesi 1 Çim Biçme Traktörü 1 Budama Motoru 10 Ağaç Kesme Motoru 7 El Arabası 17 Matkap 2 Kaynak Makinesi 2 Allen Anahtarı 9 Yıldız Anahtarı 2 Takım Sandığı 1 Bağ Bahçe Traktörü 1 Hürliman Traktör 3 Jeneratör 2 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 272

278 Park ve Bahçeler ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri Belediyemiz sorumluluğunda bulunan yeģil alanların toplamı m 2 dir. Adana BüyükĢehir Belediyesi Park ve Bahçeler ġube Müdürlüğü sorumluluğundaki Bulvar, refüj, göbek, kaldırım ve piknik, rekreasyon alanlarının bakımı, bitkilendirilmesi, arazözle sulanması, havuzların bakımı ve iģletilmesi yapılmıģtır. Ġmar planlarında yeģil alan olarak planlanmıģ alanların düzenlenmesi ve iyileģtirilmesi yapılmıģtır. ġehrimizin yeģil örtüsünün devamlılığını sağlamak amacıyla bitki teminin edilmiģtir. Parklar ve rekreasyon alanlarında kullanılmak üzere kent mobilyaları temin edilmiģtir. Bulvarlar: Refüj ve kaldırımların toplamı m 2 dir. Mevcut bulvarların gerekli dikim ve bakımları yapılmıģtır. Park Alanları: Parklarımızın toplam alanı m 2 dir. Mevcut parkların gerekli dikim bakımları yapılmıģtır. Rekreasyon Alanları: Rekreasyon alanlarımızın toplamı m 2 olup, bu alanların her türlü teknik bakımları yapılmıģtır. Fuar alanı ve Belediye Kompleksleri: Belediye kompleksleri içerisinde yer alan yeģil alanların toplamı m 2 olup her türlü bakımı yapılarak yeniden bitkilendirme çalıģması yapılmıģtır. Dikim: 2009 yılı ekim kasım aralık ayları içerisinde Bulvar, refüj, kaldırım, rekreasyon alan ve parklar da toplam adet ağaç, adet çalı ve sarılıcı bitki dikimi gerçekleģtirilmiģtir. Bu bitkiler Bülent Ecevit Bulvarı, Merkez Park, GürselpaĢa Bulvarı, Ulus Parkı, Güney Park, Hiltonsa Duvar Dibi, Yüreğir Merkez Park, Kabasakal yolu, D-400, Kuzey sahil yolu, Adnan Menderes Bulvarı, Çifteminare, Karacaoğlan Parkı, Karaisalı yolu, Karahan göbeği, Yavuzlar parkı, 100.yıl Bulvarı, Sadık Ahmet Bulvarı, Atatürk Parkı, Otoban, BarıĢ Manço Bulvarı gibi yerlere bitki dikimi gerçekleģtirilmiģtir. Ayrıca Kamu kurum ve kuruluģlarına 104 adet bank ve 70 adet çöp kovaları verilmiģtir. Belediyemiz sorumluluğu altındaki Havuz kenarı, kavģak, üçgen göbeklerin çiçek tavalarının toplamı m² olup, 2009 yılı ekim, kasım, aralık ayı içerisinde ise adet mevsimlik çiçek, adet patatesli çiçekler ve adet soğanlı bitkilerin dikimi gerçekleģmiģtir. Çim alanları: m² lik alanda çim biçilmektedir. A-Parklar ve belediye komplekslerine ait alanlar : m² B-Rekreasyon alanları ve adalar : m² C-Refüj, koģu ve yürüyüģ yollarına ait alanlar : m² D-Otoban ġevlerinde Ot, Çayır, Çimen Biçme : m² alan biçilmektedir. Sulama: YeĢil alanlardaki sulama; sabit, taģıma (arazöz) ve motopompla yapılmaktadır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 273

279 A-Sabit sulama sistemleri: 2009 yılı Ekim, Kasım, Aralık ayları içerisinde bazı bulvarlarda yapılan sabit sulama sistemlerine ek olarak Fuat Dıblan Bulvarı ġambayat TOKĠ Q.C. Sulama alanları, Çifteminare Parkı gibi yeģil alanlara yeni sabit sulama sistemleri kurulmuģ olup, Sofulu Çöplüğü güzergâhında çalıģmalar yeni baģlamıģtır. B-Arazözle sulama: m² lik yeģil alan, m² lik çiçek alanları, adet ağacın sulaması taģıma suyu ( arazöz ) ile yapılmaktadır. C-Motopompa ile sulama: Motopompla sulanacak yıllık toplam alan m².dir. MOTOPOMPLA SULAMASI YAPILACAK ALANLAR (m²) MĠMAR SĠNAN PARKI VE ÇEVRESĠ SEYHAN ĠÇ GÖL (sulama sistemi olmayan bölgeler) YÜREĞĠR ĠÇ GÖL (sulama sistemi olmayan bölgeler) MENDERES ADASI GENÇLĠK PARKI KIYI BOYU (sulama sistemi olmayan bölgeler) TOPLAM Su Gösteri Havuzları ve ġelaleler: ġehir içerisinde muhtelif yerlerde 53 adet su gösteri havuzu bulunmakta olup, saat ve arasında çalıģmaktadır. Dilberler sekisinde 1 adet Ģelale, Çobandede 1 adet Ģelale ve havuzları, Menderes adasında 1 adet Ģelale ve havuzu, Ġç göl içi fıskiyeleri bulunmaktadır. Bu iģlerin bakımı, temizliği, tamir iģleri periyodik olarak yürütülmüģtür. Parklar, Rekreasyon Alanları, Ana cadde, Bulvar, Refüj, Kaldırım, Piknik, Adalar, Havuz Kenarı, KavĢak, Üçgen Göbeklerin Çiçek Tavaları v.b. Müdürlüğümüze bağlı tüm yeģil alanlarda her türlü bakım (sulama, gübreleme, ilaçlama, budama, çapalama, su yalağının açılması, çim biçme gibi) iģleri yürütülmüģtür. BĠTKĠ ÜRETĠMĠ: KANARA FĠDANLIĞI: Belediye mezbahanesi doğusunda bulunan 31 dekar alan büyüklüğündeki bu alandan ihtiyaca yönelik olarak ağaç, ağaççık çalı türleri ibreli yapraklı, herdem yeģil ve yaprağını döken türden ve ileriye yönelik olarak hazırlanan tavalarda tohum ve çelikle üretim yapılmaktadır. Kanara fidanlığımızda Aralık 2009 sonu itibarı ile adet ağaç, adet çalı ve sarılıcı, tırmanıcı bitki bulunmaktadır. DEMĠRKÖPRÜ FĠDANLIĞI: Fuzuli caddesi T.E.K. karģısı Galeria giriģinde bulunan 29 dekar büyüklüğündeki bu alanda ihtiyaca yönelik olarak ağaç, çalı türleri, sarılıcı bitki türlerinden ve ileriye yönelik olarak üretim yapılmaktadır. Bu fidanlığımızda Ekim 2009 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 274

280 sonu itibarı ile yapılan sayımlarda adet ağaç, adet çalı ve sarılıcı bitki olduğu saptanmıģtır. Fidanlıklarımızda; adet ağaç, adet çalı, sarılıcı ve tırmanıcı bitki türleri bulunmaktadır. Fidanlıklarımızda üretilmekte olan ağaç, çalı türü, sarılıcı ve tırmanıcı bitkiler Belediyemizin sorumluluğu altında bulunan alanların yeģillendirilmesinde kullanılmasının dıģında 2009 yılı içerisinde Resmi kurum ve kuruluģlara adet bitki, Belediyelere 165 adet bitki yardımı yapılmıģtır. BAKIM: Adana BüyükĢehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan seyhan ve yüreğir ilçelerindeki tüm rekreasyon alanları, parklar, adalar, refüj ve kaldırımlar, yeģil alanlar, çiçek tava ve partellerinin çiçek temini, ekimi, dikimi, bakımı ve temizliği, su gösteri havuzları ve sulama sistemlerinin iģletilmesi iģi ihaleleri yapılarak müteahhit firmalar tarafından iģler yürütülmüģtür. TRAFĠK VE SĠNYALĠZASYON ġube MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz UKOME ve Ġl Trafik Komisyon Kararları doğrultusunda Adana Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü elemanları ile koordineli çalıģmak suretiyle Ģehir içi araç ve yaya trafiğini rahatlatmak için dikilen ve yenilenen trafik iģaret ve levhaların dökümanları aģağıya çıkarılmıģtır. Müdürlüğümüz diğer daire BaĢkanlığı ve müdürlüklerle koordineli çalıģarak trafik konusunda çözüm üretmektedir. Kent içindeki kavģaklarda kurulmuģ bulunan sinyalizasyon tesislerinin bakımı ve onarımı günlük ve düzenli olarak yapılmıģ olup, bu tesislerde meydena gelen arızalar, hasarlar ve yenilemelerde 863 adet levha, 584 levha direği kullanılmıģtır. Sinyalizasyon sistemlerinin merkezden görüntülü idare edilmesi hususunda müdürlüğümüzce gerekli tasarım çalıģmaları yapılmıģtır. Trafik ve Sinyalizasyon ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: 2009 Yılı içerisinde 7 adet sinyalizasyon kavģağı yapılmıģtır: 1- Metro Güzergâhı üzerine 5 adet yol kavģağı 2- Eminağa KavĢağı 3- Saydam KavĢağı 4- Obalar KavĢağı 5- Bakımyurdu KavĢağı Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 275

281 6-6.Kolordu ya Ek KavĢak yapıldı 7- Mücahitler Yeni Valilik KavĢağı 2918 sayılı kanunun ve 5216 BüyükĢehir Belediye kanunun belediyemize verdiği yetki doğrultusunda devlet karayolu kenarına ve imar yolları kenarına açılan tesislere GeçiĢ Yolu Ġzin Belgesi verildi. GeçiĢ Yolu Ġzin Belgesi verilen tesisler; 1- Aka Ticaret 2- Onatça Motorlu Araçlar 3-Çetinkaya KardeĢler 4- Kılıçlar Hurdacılık 5-Güzenler Gübre tarihinden tarihine kadar 606 adet gelen evrak giriģi yapılmıģ olup 410 adet evrak yerinde incelenerek çözüm üretilmiģ olup ilgilisine cevap yazılmıģtır. Trafik Sinyalizasyon ġube Müdürü UlaĢım Koordinasyon Merkezi üyesi ve UlaĢım Koordinasyon Merkezi Teknik Alt Komisyon baģkanıdır. Müdürlüğümüzde UlaĢım Koordinasyon Merkezi tarafından incelenmek üzere UKOME Teknik Alt Komisyona gönderilen kararları inceleyerek karara bağlanması için 6 (altı) defa toplantı yapılmıģ olup üyelerle beraber 47 adet iģ yerine gidilerek trafik yönünden inceleme yapılmıģtır tarihinden itibaren ġehrimizin ana cadde ve bulvarlara yaya ve sürücüleri yönlendirmek üzere Yol Çizgi Boyası yapılmıģtır. Özelliğini kaybetmiģ olan yol çizgi boyası yenileme çalıģmaları devam etmektedir. ġehrimizde bulunan 172 adet sinyalizasyon kavģağı bulunmaktadır. Bu kavģaklarda adet standart sinyal direği, 179 adet baģüstü sinyalizasyon direği bulunmaktadır bu direklerin tamamı kirlendikçe su ile temizlenmektedir. Boyası eskimiģ ve paslanmıģ direklerin boyaları yenilenmektedir Ġlçe belediyelerinden gelen 18 adet iģ yeri açma yazıları için iģ yerlerine gidilerek gerekli trafik incelenmesi yapılmıģtır. UKOME Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze gönderilen 198 adet trafik güvenlik tedbirleri ile ilgili yazılara cevap vermek için iģ yerlerine gidilerek gerekli denetimler yapılmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 276

282 tarihinde trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda Ģehrimizin muhtelif cadde, bulvar ve sokaklara trafik iģaret levhaları ve levha direkleri konmuģtur. (dayanak: 2918 sayılı kanun, 5216 sayılı kanun, UlaĢım Koordinasyon Merkezi Kararı) YOL ġube MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin g bendinde belirtilen BüyükĢehir sorumluluk alanı içerisinde ilçe ve Belde Belediyelerinde bulunan ana cadde ve bulvarların bakımı, onarım ve yapımından sorumludur. Yol ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri BüyükĢehir belediyesi sorumluluk alanı içinde bulunan yeni yapımına ve onarımına ihtiyaç duyulan bulvar, cadde, meydan, otopark, spor alanı, yüzme havuzu gibi tesislerin temel kazıları, dolguları, alt temel, temel ve asfalt kaplamaları Yol ġube Müdürlüğümüzce yapılmıģ olup rapor döneminde gerçekleģtirilen iģler tablolaģtırılarak aģağıda belirtilmiģtir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 277

283 2009 YILI YAPILAN YOL ÇALIġMALARI ÇALIġMA YAPILAN GÜZERGÂH ALT YAPI TRENġE YOLUN ANA YOL VEYA CAD-BULV-MEYD- KAPLAMA TALĠ YOL ĠLÇE MAHALLE SOKAK ĠNġAAT TÜRÜ UZUNLUK ENĠ ALAN TĠPĠ DURUMU 40. metre enli Seyhan GürselpaĢa(Toki evleri civarı ) bulvar. kilit taģ asfalt ANA YOL Seyhan GürselpaĢa(Toki evleri civarı ) 25. metre enli bulvar kilit taģ " " Seyhan GürselpaĢa(Toki evleri civarı ) 20 metre enli cad. stabilize Seyhan Metro güzerğahı (Hanedan Mah.) 30. metre enli bulvar. kilit taģ Seyhan Metro güzerğahı (Kocavezir Mah.) 30. metre enli bulvar. kilit taģ Seyhan Metro güzerğahı (Sucuzade Mah) 30. metre enli bulvar. kilit taģ Seyhan Metro güzerğahı (Hürriyet Mah) 30. metre enli bulvar. kilit taģ Seyhan Metro güzerğahı (Türkocağı Mah) 30. metre enli bulvar. kilit taģ Seyhan Dilberler Sekisi otoyol bağlantısı 12. metre enli bulvar. hafriyat/stablize/asfalt Seyhan Dilberler Sekisi peyzaj çalıģması alan hafriyat Seyhan Mustafa Kemal PaĢa Bulvarı devamı 20 metre enli cadde stabilize Çukurova Karahan Yolu (Alt Geçit Kuzeyi) 20. metre enli cad. kaplama " " Karahan Yolu (alt geçit otoban Çukurova arası) 25 metre enli bulvar kaplama Çukurova Karahan H kolu bağlantısı 8 metre enli bağlantı kaplama Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 278

284 yolu Çukurova Karahan Karaisalı bağlantı yolu bağlantısı 30 metre enli bulvar kaplama Çukurova ġambayat 22 metrelik bulvar 25 metre enli bulvar hafriyat Çukurova Çakalkuyusu 20 metrelik cadde 20 metre enli cad. hafriyat Çukurova Çakalkuyusu 22 metrelik cadde 22 metre enli cad hafriyat Çukurova Çakalkuyusu 22 metrelik cadde 22 metre enli cad. hafriyat Çukurova Çakalkuyusu 22 metrelik cadde 22 metre enli cad. hafriyat Çukurova Çakalkuyusu 22 metrelik cadde 22 metre enli cad. hafriyat Çukurova Çakalkuyusu 20 metrelik cadde 20 metre enli cad. hafriyat Çakalkuyusu 35 metrelik Çukurova bulvar 35 metre enli bulvar hafriyat Çakalkuyusu 35 metrelik Çukurova Çukurova Yüreğir Yüreğir Yüreğir Koza Bulvarı devamı (KarataĢ yolu bağlantısı) Yüreğir Koza Bulvarı devamı (KarataĢ yolu bağlantısı) bulvar 35 metre enli bulvar stabilize Emek sitesi yolu (ġambayat 30. metre enli Toki yolu) bulvar. kaplama " " Akkuyu yolu (Çınarlı-Akkuyu) 30 Metre enli bulvar 30 metre enli cad. stabilize 30 Akkuyu yolu (Akkuyu Köyü Toki evleri arası) 15. metre enli cad. asfalt " " Koza bulvarı devamı (Karatay yolu bağlantısı ) 25 metre enli bulvar stabilize Güzelevler (Mermerciler Sitesi civarı) 25. metre enli bulvar stablize " " Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 279

285 Yüreğir Koza Bulvarı devamı (karataģ yolu bağlantısı) Muhtelif Muhtelif Yüreğir Koza Bulvarı devamı (karataģ yolu bağlantısı) asfalt kap. yol. bakım onarım " " Metro güzerğahı (KarataĢ yolu-d- 400 arası) hafriyat " " Sarıçam MenekĢe Köyü 15 metrelik cadde (mezarlık civarı) 15 metrelik cadde stabilize " " Sarıçam Hekimköy Bulvarı devamı 30 metrelik bulvar stabilize " " Sarıçam Akkuyu 15 metrelik yol (Boynuyoğun Toki civarı) 15 metrelik cadde stabilize " " Sarıçam Akkuyu 15 metrelik yol (Boynuyoğun Toki civarı) 15 metrelik cadde stabilize " " Boynuyoğun Kozan yolu Sarıçam bağlantısı 25. metre enli bulvar asfalt " " GENEL TOPLAM Asfalt Kaplamada Kullanılan Miktar Temel Malzemede Kullanılan Miktar Stablize Malzemede Kullanılan Miktar Hafriyat Malzemede Kullanılan Miktar Mıcır Malzemesinde Kullanılan Miktar Moloz Malzemesinde Kullanılan Miktar TaĢ Malzemesinde Kullanılan Miktar Paso Malzemesinde Kullanılan Miktar ton ton ton ton ton ton ton ton Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 280

286 FEN ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 YILI TABLOSU Faaliyet No Birim Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢen Gerçekl. Oranı (%) TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL STRATEJĠK ALANLAR ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL TL STRATEJĠK ALAN 1. KURUMSAL YAPI PK 2009 Hedefi 2009 GerçekleĢen Performans (%) HEDEF 1.5. Belediye hizmetlerini en iyi Ģekilde yürütmek üzere ihtiyaç duyulan araçların teminini, tesis ve ünitelerin yapım ve onarımlarını sağlayarak fiziki koģulları iyileģtirmek. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Yeni ve eski belediye binalarının çevre düzenlemeleri yapılacaktır. TL Toplam Alan m Düzenlenecek alan miktarı m Merkez hizmet binasına taģınan birimlerin boģalttığı bina ve tesislerin tadilat ve restorasyon iģleri tamamlanacaktır. TL BoĢaltılan bina (Belediye binası) m Tadilatı yapılan bina m Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 281

287 STRATEJĠK ALAN 2. KENTLEġME ve ĠMAR HEDEF 2.9. BüyükĢehir in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatı, bölge parkları, hayvanat bahçesi, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence vb yerlere ait projelerinin hazırlanması ve uygulanması suretiyle halkımızın yaģam kalitesini ve refah seviyesini artırmak. HEDEFĠ Belediyenin sorumluluk sahasındaki park, çocuk parkı, yeģil alan ve rekreasyon alanlarının peyzaj projeleri uygulamaya geçirilecektir. TL GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Uygulamaya alınan proje sayısı adet Uygulamaya alınan peyzaj proje alanı ġehrimizin muhtelif yerlerinde 2 adet umumi tuvalet projesi uygulamaya geçirilecektir. m TL Umumi WC sayısı adet Yapımı tamamlanan umumi WC adet VatandaĢ memnuniyeti % HEDEFĠ Kent mobilyalarının iyileģtirilmesine yönelik projeler hazırlanarak yapımı tamamlanacaktır. TL GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Kent mobilyası çeģidi adet Projesi hazırlanacak kent mobilyası çeģidi adet VatandaĢ memnuniyeti (%) % Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 282

288 STRATEJĠK ALAN 4. ULAġIM HEDEF 4.1. ġehir içinde ve özellikle Ģehir merkezinde trafik sıkıģıklığını azaltarak kent formunun ve yoğunluk yapısının sağlıklı geliģimine uygun ve etkin bir ulaģım yapısını gerçekleģtirmek. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Mevcut yolların bakım ve onarımı yapılacaktır. Toplam yol miktarı m Bakım ve onarımı yapılan yol miktarı m Bakım ve onarım için kullanılan asfalt miktarı ton Asfalt ortalama ömrü yıl Asfalt yollardan vatandaģ memnuniyeti % HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Kaldırım düzenlemesi ve kilitli parke yol gövdesi yapılacaktır. Düzenlemesi yapılan kaldırım miktarı Parke taģı döģenen yol gövdesi miktarı TL m m HEDEFĠ Orta refüj düzenlemesi yapılacaktır. TL GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Düzenlenen orta refüj miktarı m Orta refüjlerden vatandaģ memnuniyeti % HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ Yeni yapılacak yollar için kazı ve dolgu iģlemleri yapılacaktır. Kazı ve dolgu yapılan yol miktarı m FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Yeni yapılacak yollarda stabilize kaplama yapılacaktır. Stabilize kaplama yapılan yol miktarı m VatandaĢ memnuniyeti % Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 283

289 HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Yeni yapılacak yollarda satıh kaplama yapılacaktır. Satıh kaplama yapılan yol miktarı m Satıh kaplama yol ortama ömrü yıl VatandaĢ memnuniyeti % Yeni yapılacak yollarda asfalt kaplama yapılacaktır. Asfalt kaplama yapılan yol miktarı m Asfalt ortalama ömrü yıl Asfalt yollardan vatandaģ memnuniyeti % Yeni yapılacak yollarda üst yapı iyileģtirme çalıģmaları yapılacaktır. Üst yapısı iyileģtirilecek yol miktarı m Yaya ve araç trafiği akıģının rahatlaması için ihtiyaç duyulan noktalara yapılması planlanan 16 adet alt-üst geçit, kavģak, köprü ve otopark düzenlemeleri her yıl 3 adedi yapılmak üzere plan dönemi içerisinde gerçekleģtirilecektir. TL Yeni yapılacak alt-üst geçit miktarı adet ġehir içi yol ağının üzerindeki trafik güvenliğinin sağlanması için yatay iģaretleme yapılacaktır. TL Yapılacak yatay iģaretleme miktarı m Yatay iģaretlemeden sürücülerin memnuniyeti % Yatay iģaretlemeden yayaların memnuniyeti % Trafik akıģının düzenlenmesi için levha yerleģtirilecektir. TL Takılan levha sayısı adet Trafik levhalarından sürücülerin memnuniyeti % Trafik levhalarından yayaların memnuniyeti % Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 284

290 HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER KavĢak içi yönlendirme levhası takılacaktır. TL Sorumluluk alanımızdaki sinyalize kavģak adet Düzenlemesi yapılan kavģak adet Yönlendirme levhası takılan kavģak adet Yönlendirme levhalarından sürücü memnuniyeti % Yönlendirme levhalarından yaya memnuniyeti % HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Akıllı sinyal sistemi altyapı çalıģmaları tamamlanacaktır. Sorumluluk alanımızdaki sinyalize kavģak Sinyalizasyon düzenlemesi yapılan kavģak Sinyalize kavģak sürücü memnuniyeti TL adet adet % STRATEJĠK ALAN 5. DOĞAL ÇEVRENĠN KORUNMASI HEDEF 5.3. Kentin görselliğini ve yeģil dokusunu geliģtirerek kiģi baģına düģen aktif yeģil alan miktarını m2 den 13 m2 ye çıkarmak ve daha yaģanabilir bir kent oluģturmak. HEDEFĠ a. GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ b. GÖSTERGELERĠ Ġmar planlarında yeģil alan olarak planlanmıģ kısımların peyzaj uygulamaları yapılacaktır. TL Mevcut yeģil alan miktarı m Yeni yapılan yeģil alan miktarı m KiĢi baģına düģen yeģil alan miktarı m 2 12,37 16, VatandaĢ memnuniyeti % Mevcut parklar ile rekreasyon alanlarının aydınlatma sistemleri ve sert zeminlerinin iyileģtirilmesi, bakım ve onarımları yapılacaktır. TL Bakımı yapılan yeģil alan miktarı m Aydınlatma sistemi yeni yapılacak alan Aydınlatma sistemleri iyileģtirilecek rekreasyon alanları m adet VatandaĢ memnuniyeti % Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 285

291 FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ Mevcut parklar ile rekreasyon alanlarının sert zeminlerinin TL iyileģtirilmesi, bakım ve onarım iģi Mevcut parklar ile rekreasyon alanlarının aydınlatma sistemleri ve kompanzasyon tesislerinin iyileģtirilmesi, yeni yapılan parklarda aydınlatma sistemleri yapımı, bakım ve onarım iģi TL Yeni yapılacak yollarda refüj ve kaldırımların peyzaj ve bitkilendirme TL çalıģmaları yapılacaktır. Sorumluluk alanlarımızda mevcut refüj miktarı m Sorumluluk alanlarımızda mevcut kaldırım miktarı m Yeni yapılacak olan kaldırım miktarı m Yeni yapılacak refüj miktarı m Fidanlık alanının geniģletilerek fidan yetiģtirme kapasitesi artırılacaktır. TL Toplam Fidanlık Alanı m GeniĢleyecek fidanlık alanı m Bitki üretimindeki artıģ oranı % YeĢil alanların sulama sistemleri sabit sulama sistemlerine dönüģtürülecektir. TL Mevcut sabit sulama sistemleri m DönüĢtürülecek sulama sistemleri m Baraj gölü ve iç göl sahil Ģeridindeki alanın piknik, eğlence ve çocuk parkı yapımı tamamlanacaktır. TL Yapımı tamamlanan rekreasyon alanı m VatandaĢ memnuniyeti % Orman Bölge Müdürlüğü'nden devri alınan Seyhan Baraj Gölü kuzeyinde yer alan yaklaģık 300 Ha alan "Kent Ormanı" olarak düzenlenecektir. TL Yapılacak olan kent ormanı ha FAALĠYET ve PROJELER Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 286

292 STRATEJĠK ALAN 6. KÜLTÜR, SANAT ve SPOR HEDEF 6.1. Her yaģ ve gruptan insanlarımızı sağlık için spor yapmaya yönlendiren tesisler kurmak, etkinlikler yapmak ve yeteneklerini ortaya çıkaracak organizasyonlar gerçekleģtirmek. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Sorumluluk alanlarımızdaki yürüyüģ ve koģu yolları sayısı plan dönemi sonuna kadar 13 den 20 ye çıkarılacaktır. TL Sorumluluk alanımızdaki yürüyüģ yolları sayısı adet Yeni yapılan yürüyüģ yolları adet Yeni yapılan yürüyüģ yolları m VatandaĢ memnuniyeti % Gençlerimize yönelik amatör spor faaliyetlerinin yapılabileceği spor sahaları yapılacaktır. Adana BüyükĢehir Belediyesi'ne ait mevcut futbol sahası TL adet Yeni yapılan Futbol sahası adet Adana BüyükĢehir Belediyesi'ne ait mevcut havuz adet Yeni yapılan havuz adet Adana BüyükĢehir Belediyesi'ne ait mevcut basketbol sahası adet Yeni yapılan basketbol sahası adet Adana BüyükĢehir Belediyesi'ne ait mevcut voleybol sahası adet Yeni yapılan voleybol sahası adet VatandaĢ memnuniyeti (%) % HEDEF 6.2. Kent kültürünü geliģtirmeye yönelik projeler üreterek her kesimden insanların sanata ve kültürel faaliyetlere katılımını özendiren bir alt yapı oluģturarak etkinliklerin sürekliliğini, çeģitliliğini sağlamak, sanatsal ve kültürel alanda Adana yı özellikli bir merkez konumuna getirmek. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER ġehrimizin sembolu olabilecek kent meydanı düzenlemesi ve anıt yapımı gerçekleģtirilecektir. TL Uygulanan proje sayısı adet VatandaĢ memnuniyeti % Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 287

293 HEDEF 6.3. Adana Ġlinin yurt içinde ve uluslar arası alanda tarihi, kültürel ve sanatsal yönleri ile tanıtımını yaparak turizm potansiyelini ortaya çıkarmak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Göl ve nehir kıyılarında sosyal ve ekonomik canlılık getirecek yapılanmalara zemin hazırlayacak bir tesis yapılarak teģvik edici ve yönlendirici uygulamalar gerçekleģtirilecektir. TL Tesis yapımının tamamlanma oranı % Kapalı tesis alanı m STRATEJĠK ALAN 7. SOSYAL HĠZMETLER HEDEF 7.4. Engellilere yönelik etkili ve iģlevsel planlar ile Ģehir içinde yaģamlarını kolaylaģtıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ Kentimizde yaģayan engelli vatandaģlarımızın günlük yaģamını kolaylaģtıracak, onlara danıģmanlık ve rehberlik hizmetleri verecek, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımlarını sağlayacak, toplumdan dıģlanmıģ değil bütünleģmiģ bireyler haline gelmelerini sağlayacak 2 adet engelli hizmet birimi 2009 yılı sonuna kadar kurulacaktır. TL Engelliler için yapılacak tesis sayısı adet FAALĠYET ve PROJELER DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER Personel Giderleri TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TL Sermaye Giderleri TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 288

294 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 289

295 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 290

296 MAKİNE İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

297

298 MAKĠNE ĠKMAL BAKIM VE ONARIM DAĠRE BAġKANLIĞI Makine Ġkmal Daire BaĢkanlığı, Belediyemizce yürütülen faaliyetlerin gerçekleģmesi için gerekli olan makine, araç - gereç, ekipman ve sarf malzemelerinin teminini, kayıt altına alınmasını, hizmete sunulmasını organize eder. Makine Ġkmal Daire BaĢkanlığı makine teçhizatın iģletme usul ve esaslarını belirler. Buna göre iģletme sistemlerini bir program dâhilinde kurarak daha ekonomik, etkin ve verimli (bilimsel tekniklere uygun) iģlerin yürütülmesi için; eğitim, denetim, takip, ikmal ve yaptırımların uygulanması iģlemlerini yapmak Daire BaĢkanlığının görevleri içerisindedir. ASFALT ÜRETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ Asfalt Üretim ġube Müdürlüğü 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi kanunu kapsamında BüyükĢehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolların yapılması ve onarımında kullanılan bitümlü sıcak karıģımın üretimi ile ilgili tüm hizmetleri teknik Ģartnamesine uygun olarak, planlı, programlı, etkin ve verimli bir Ģekilde yürütmektedir. Asfalt Üretim ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: Adana BüyükĢehir Belediyesinin görev ve sorumluluk alanlarındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolların yapım, bakım ve onarım çalıģmaları, kapsamında ton bitümlü sıcak karıģım ve ton temel malzemesi üretilmiģtir. Üretim AĢamasında Kullanılan Malzeme Çizelgesi AGREGA BĠTÜM FUEL-OĠL ve KALYAK TEMEL MALZEMESĠ Ton Ton 946. Ton Ton Sathi Kaplama Yol ÇalıĢmasında Kullanılan Malzeme Çizelgesi MC.30 ASTAR Ton 160/220 PEN BĠTÜM 457 Ton A.Tipi AGREGA Ton B Tipi AGREGA Ton Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 293

299 AYLAR Asfalt Üretim Miktarı (Ton) Mekanik Stabilize Üretim Miktarı (Ton) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Genel Toplam TON TON MAKĠNE BAKIM ONARIM ġube MÜDÜRLÜĞÜ Makine Ġkmal ve Bakım Onarım Daire BaĢkanlığı na bağlı olan müdürlüğümüz BüyükĢehir Belediyesi bünyesinde çalıģan sabit ve hareketli araçların bakım ve onarımını çalıģma sahalarında veya atölyesinde gerçekleģtirerek faal hale getirilmesini sağlar. Belediyemiz sorumluluk alanlarında seyyar ekiplerle tamir, bakım, kaynak montaj ve söküm gibi hizmetleri yerine getirir. Makine Ġkmal ve Bakım Onarım ġube 2009 Yılı Faaliyetleri Müdürlüğümüz, belediyemiz bünyesinde bulunan hareketli ve sabit araçların sürekli faal durumda tutulmasını sağlamıģ ve arızalara anında (çalıģma sahasında) müdahale ederek iģlerin sürekliliğini sağlamıģtır. YAPILAN ĠġLEM Açılan ĠĢ Emri Sayısı BitirilmiĢ ĠĢ Emri Sayısı MĠKTAR adet adet Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 294

300 BAKIM ve TAMĠRAT ĠġLEMLERĠ Yedek parça ve hizmet alımları (iģ makineleri hariç) ĠĢ makinelerinde kullanılan yedek parça ve hizmet alımları GENEL TOPLAM ,00 TL ,00 TL ,00 TL MAKĠNE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ: Müdürlüğümüz, Belediyemiz demirbaģ kayıtlarında bulunan tüm makine araç ve ekipmanların bir program dâhilinde çalıģma alanlarına sevk ederek Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesine destek sağlar. Makine ĠĢletme Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri: Müdürlüğümüzce yıl içerisinde; TL. Tutarında Muhtelif DıĢ Lastik Ġhalesi Açık Ġhale usulünde yapılmıģtır, Ayrıca TL. Tutarında Muhtelif Madeni Yağ Ġhalesi, Açık Ġhale Usulünde YapılmıĢtır. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 477 adet hizmet ve iģ makinelerinin daha verimli çalıģtırılmalarını sağlamak için gerekli olan personel ve araç gereç ihtiyaçlarının 2010 çalıģma yılında giderilmesi planlanmaktadır. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan; 247 adet hizmet araçları ve iģ makinelerinin bakımında kullanılan malzemeler listesi; Kullanılan madeni yağ miktarı Araçlara takılan lastik adedi Araçlara takılan filtre adedi Takılan akü sayısı Yapılan yağ değiģim sayısı Gresle yapılan yağlama lt 660 adet adet 108 adet adet adet Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 295

301 MAKĠNE ĠKMAL ġube MÜDÜRLÜĞÜ: Makine Ġkmal Daire BaĢkanlığına bağlı olarak görev yapan Makine Ġkmal ġube Müdürlüğü Belediyemiz Hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan araç gereç yedek parçalarını, akaryakıt ihtiyaçlarını, madeni yağ ihtiyaçlarını, birimlerin kırtasiye ihtiyaçlarını, inģaat malzemelerini ve demirbaģ ihtiyaçlarının stok durumlarını tespit eder ve temin edilmesini sağlar. Ġhtiyaç duyulan malzemelerin temini için gerekli evrakları hazırlayarak satın alınması sürecini baģlatır. Belediyemizin bütün araçlarına akaryakıt ikmali yapar, Ayniyat Memurluğu vasıtası ile ambarlarımıza giren ve çıkan bütün malzemelerin giriģ ve çıkıģ iģlemlerini yapar. Makine Ġkmal ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri Dönem içerisinde alınan akaryakıt ürünlerinin Belediyemiz tankerleri ile Mersin ilindeki dolum tesislerinden getirilerek yeraltı tanklarına stokları yapılmıģtır. Akaryakıt giriģ ve çıkıģları, laboratuar analizleri, iģlemlerin takibi ve hak ediģleri yapılmıģtır. Belediyemizde faaliyet gösteren araçların aldıkları akaryakıtları plaka bazında günlük, aylık ve yıllık fiģ dökümleri kayda alınmıģtır. Seyyar akaryakıt tankerlerimizle iģ mahallinde çalıģan makinelerin akaryakıt ikmali yapılmıģtır. Kadrolu bekçilerimiz ve özel güvenlik personellerimizle Daire BaĢkanlığımız sahasının 24 saat güvenliği sağlanmıģtır. Belediyemiz hizmetlerinin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan araç gereç ve tesisleri için talep edilen malzeme ve yedek parçaların stok durumlarını takip ederek ambar giriģ ve çıkıģları yapılmıģtır yılı içerisinde, Kırsal Motorin 2000 ve Muhtelif Akaryakıt Ürünleri alım Ġhaleleri yapılmıģtır. Rapor döneminde idaremiz hizmetlerinde kullanılan akaryakıtların cins ve miktarları aģağıda çıkartılmıģtır. AKARYAKIT CĠNSĠ Kırsal Motorin Euro Dizel Motorin Fuel-Oil No:6 Kal-yak No:4 KurĢunsuz Benzin 95 Oktan MĠKTARI Litre Litre kg kg Litre Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 296

302 2009 Yılı Ambarlar GiriĢ ve ÇıkıĢ Listesi GĠRĠġLER Dönem içi 1.nolu Merkez ambar Dönem içi Kırtasiye giriģleri Dönem içi DemirbaĢ giriģleri Dönem içi Muhtelif Akaryakıt giriģleri TOPLAM ,87 TL ,86 TL ,36 TL ,21 TL ,30TL ÇIKIġLAR 1 Nolu Merkez Ambar çıkıģı ,87 TL Dönem içi Kırtasiye çıkıģları ,86 TL Dönem içi Muhtelif Akaryakıt çıkıģları ,66 TL TOPLAM ,39 TL SĠGORTA HASAR TESPĠT ġube MÜDÜRLÜĞÜ: Makine Ġkmal Bakım ve Onarım Daire BaĢkanlığına bağlı olarak görev yapan Sigorta ve Hasar Tespit ġube Müdürlüğü, idaremizin hizmetlerinde kullanılan motorlu araçlarda kaza hasar oluģması halinde Ġl Emniyet Müdürlüğü Trafik ġube Müdürlüğü ile koordineli bir Ģekilde hasar tespit oranlarını belirleyip gerekli iģlemlerin yapılmasını ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 106. maddesi uyarınca idaremiz araçlarının trafik, kasko sigortalarının yaptırılmasını sağlar, bunlar için gerekli prosedürleri takip eder. Sigorta ve Hasar Tespit ġube Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyetleri 2009 yılında Belediyemiz sorumluluk alanındaki; Demir bariyer, Kaldırım taģı, Otobüs durakları ve reklam panolarına verilen hasarlarla ilgili 36 adet dosya sonuçlandırılmıģ olup dökümü aģağıda sunulmuģtur. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 297

303 HASAR TESPĠT TABLOSU 1 Adet dosya ĠĢlem gerektirmemiģ. Hasar veren kiģiler 1 Adet dosya onarımını yapmıģtır. Sigorta Ģirketlerinden tahsil edilen 12 adet dosya tutarı TL Encümen kararı çıkartılarak Gelir Müdürlüğüne tahsil TL için gönderilen 20 adet dosya tutarı Hasar veren kiģi tarafından ödenen 2 adet dosya tutarı TL TOPLAM TL Belediyemiz ġoför ve Operatörlerin yapmıģ olduğu 161 Adet Trafik Kazası ve Kullanım Hatası tespit dosyalarının dökümü; Belediyemiz Ģoförlerinin kusurlu olduğu ve 21 Adet TL maaģlarından kesilen dosya sayısı ve tutarı Belediyemiz Ģoförlerinin kusuru olmayıp karģı sigorta 140 Adet TL Ģirketlerinden tahsil edilen dosya sayısı ve tutarı Kaza faili belli olmayan dosya - ġoför ve operatör görülmeyen dosya TOPLAM TL Belediyemiz Mülkiyetindeki tüm araçların; Fenni muayene ve Egzoz gaz ölçümü yapılmıģtır. 77 adet aracın Trafik belgeleri yenilenmiģtir. 24 adet zayi plaka yenilenmiģtir. 30 adet aracın Trafikte çekme iģlemleri yapılmıģtır. Bu iģlemlerin yapılmasında TL harcanmıģtır. Belediyemiz araçlarının Trafik sigortaları Hizmet alım iģi olarak Sigorta ġirketine TL ye yaptırılmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 298

304 MAKĠNE ĠKMAL BAKIM ve ONARIM DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 YILI TABLOSU Faaliyet No BĠRĠM Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢen Gerçekl. Oranı (%) TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL STRATEJĠK ALANLAR ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL TL STRATEJĠK ALAN 1. KURUMSAL YAPI PK 2009 HEDEFĠ 2009 GerçekleĢen Performans (%) HEDEF 1.5. Belediye hizmetlerini en iyi Ģekilde yürütmek üzere ihtiyaç duyulan araçların teminini, tesis ve ünitelerin yapım ve onarımlarını sağlayarak fiziki koģulları iyileģtirmek. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Asfalt üretim ünitesi bakım onarımı yapılarak faaliyetlerini sürdürmesi sağlanacaktır. TL Asfalt üretimi ton Temel Malzeme Üretimi ton Satıh Kaplama Yapımı Ġçin Malzeme Üretme ton Asfalt üretim faaliyeti TL Hammadde TaĢınması Faaliyeti TL Bitümlü Sıcak KarıĢım Temini TL Makine park grubundaki araç ve gereçlerin bakım ve onarımları yapılacaktır. TL Açılacak iģ emri sayısı adet DıĢarıya yaptırılacak iģler sayısı adet Bakım ve onarımı yapılacak araç sayısı adet Yedek parça ve lastik alımı ihalesi TL Bakım ve onarım giderleri TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 299

305 HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Belediyemiz hizmetlerinde görev yapan araçların fenni muayeneleri, egzos muayeneleri ve trafik sigortaları düzenli olarak yapılacaktır. TL Belediyemiz bünyesinde çalıģan araç adet Fenni muayenesi ve egzos muayenesi yenilenecek araç adet Trafik sigortası yenilenecek araç adet Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere akaryakıt ve madeni yağalımı ihalesi biryıllık olarak gerçekleģtirilecektir. TL Alınacak motorin ve benzin lt Alınacak fuel-oil ve kalyak kg DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER Personel Giderleri TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TL Sermaye Giderleri TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 300

306 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 301

307 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 302

308 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

309

310 ULAġIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı BüyükĢehir Belediye Meclisinin gün ve 177 sayılı kararı ile oluģturulmuģtur. Daire BaĢkanlığımız ulaģım mastır planlarını hazırlamak veya uzman firmalara ihale edilerek hazırlatılmasını sağlamak, mevcut ulaģım sistemi içerisindeki ulaģım birimlerinin ulaģım mastır planına göre rehabilitasyonunu yapmak, yeni ulaģım sistemlerini devreye almakla sorumludur. Adana Hafif Raylı TaĢıma Sistemine ait tüm projeler hazırlanarak tamamı onaylanmıģ olup, onaylı projelere ve iģ programına göre devam eden tesis çalıģmalarının sevk ve idaresi yapılmaktadır. UlaĢım Dairesi 2009 Yılı Faaliyet ve Proje Bilgileri 1. etap Adana Hafif Raylı TaĢıma Sisteminin onaylı projelerine ve iģ programına göre tesis çalıģmaları tarihi itibarı ile tamamlanmıģ olup test ve geçici kabul iģlerinin sevk ve idaresi yapılmaktadır. 2. etap (Yüreğir Vergi Dairesi Çukurova Üniversitesi arası) projenin ihale yolu ile yapımı için ihale ilanı yapılmıģtır. Raylı TaĢıma Sistem Projesi gereğince yapılması öngörülen depo alanı inģaatı tamamlanmıģ, gerekli elektrik ve elektronik malzemelerinin tamamının atölye dâhil montajları bitirilerek testleri yapılmıģtır. Ġdari bina elektrik ve elektromekanik montajla tamamlanarak hizmete girmiģtir. Dolayısıyla depolama alanının proje gereği yapılması gereken tüm iģler tamamlanmıģtır. Yine proje gereği yapılması ön görülen 14 km lik çift hattın tüm montajları tamamlanıp testleri gerçekleģtirilmiģtir. Yine hat üzerindeki 7 adet cer trafo merkezi ve 13 adet normal trafo merkezleri tamamlanıp testleri yapılarak hizmete alınmıģtır. Yine hat üzerindeki kotene sistemin tüm montajları tamamlanıp gerekli trafo merkezleri ile bağlantısı yapılmıģ ve testleri yapılarak hizmete alınmıģtır. 18 Mart 2009 tarihinde iģletmeye açılan ilk 8 istasyona ilave olarak proje kapsamında geriye kalan 5 adet istasyonun da inģaatları ve elektromekanik sistemlerinin montajları tamamlanarak iģletmeye alınmıģtır. Dolayısıyla proje kapsamındaki toplam 13 istasyonun tamamı bitirilerek testleri yapılmıģtır. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 305

311 Proje dâhilindeki anons sistemi, ücret toplama sistemi, telefon sistemi, telsiz sistemi, ATP denilen koruma sistemi, SSTV sistemi, SCADA sistemi, sinyalizasyon sistemi, kamera kontrol sistemi ve uzaktan kumanda sistemlerinin tamamının montaj ve kontrolleri yapılmıģ olup geçici kabul ve testleri devam etmektedir. Proje kapsamında bulunan toplam 36 adet raylı sistem araçlarının tamamının bakım çalıģmaları bitirilerek süreç testleri devam etmektedir. Yukarıda açıklandığı üzere Adana Trafik Raylı TaĢıma sisteminin onaylı projelere göre tarihi itibarı ile yapılması gereken tüm inģaat, elektrik ve elektromekanik iģle tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirilmiģtir. Test ve geçici kabul iģlemlerinin tamamlanmasını müteakip sistemin ticari iģletmeye açılmasında bir sakınca görülmemektedir. Mevcut ihaledeki 14 km.lik sistemin tamamlanması nedeni ile projenin ikinci etap kısmı olan Akıncılar Ġstasyonu ile Çukurova Üniversitesi ve Balcalı Hastanesi güzergâhının yaptırılabilmesi, amacıyla 9300 m.lik hat ve 7 adet istasyondan oluģan ikinci kısmın uygulama projelerinin yaptırma iģi, açık ihaleye çıkılmıģtır. Bu projenin 2010 yılı içinde bitirilmesi planlanmıģ olup proje tamamlandıktan sonra yapım ihalesini ayrıca gerçekleģecektir. ĠġĠN ADI ĠHALE KEġFĠ (US $) EK KREDĠ KEġFĠ (US $) TOPLAM KEġĠF (US $) 2009 YILI SONU FĠĠLĠ HARCAMA (US $) GERÇEKLEġME (%) ADANA RTS TOPLAMI Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 306

312 ULAġIM DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 YILI TABLOSU Faaliyet No BĠRĠM Kaynak Ġhtiyacı GerçekleĢme Gerçekl. Oranı TOPLAM MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL STRATEJĠK ALANLAR ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER ĠÇĠN MALĠ KAYNAK ĠHTĠYACI TL TL STRATEJĠK ALAN 2. KENTLEġME ve ĠMAR HEDEF 2.2. Kentin ulaģım sorunlarının çözümlenmesi için UlaĢım Master Planı nın kapsamını BüyükĢehir Belediyesi nin yeni sınırlarına göre geniģleterek yapmak. HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Üst ölçekli Nazım Ġmar Planı verileri doğrultusunda UlaĢım Master Planı"nın yapılması için gerekli olan ihale iģlemleri gerçekleģtirilecektir. TL UlaĢım Master Planı'nın kapsadığı alan ha ġehir nüfusu kiģi Planın tamamlanma oranı % Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 307

313 STRATEJĠK ALAN 4. ULAġIM HEDEF 4.4. ġehrimizde toplu taģıma hizmetlerini bir bütünlük içerisinde yürütmek ve çağdaģ kentlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan raylı taģımacılık sisteminin toplu taģımacılıkta etkin bir konuma getirilmesini sağlamak. HEDEFĠ Metro depo sahası, idare binası ve merkezi bakım atölyeleri ile Fatih Ġstasyonuna kadar olan bölümde (yaklaģık m) hat yapılarının ve istasyonlarının inģaatı ile elektromekanik sistemlerin montajı dahil tamamlanacaktır. GÖSTERGELERĠ Tamamlanma oranı % FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Toplam uzunluğu 14 km olan Adana Raylı TaĢıma sisteminin km de, D400 Karayolu nun altında yer alan Ġstiklal Ġstasyonuna kadar olan bölümün tamamlanarak, buraya kadar olan bölgede, gelir temin edici bir iģletmeye alınması gerçekleģtirilecektir. Raylı taģıma sisteminin toplam uzunluğu ĠĢletmeye alınacak toplam raylı taģıma sistemi Raylı taģıma sisteminin istasyon inģaat iģlerinin tamamlanması KM de Ġstiklal istasyonuna kadar olan bölümde elektromekanik iģlerin tamamlanması Raylı taģıma sisteminin viyadük inģaat iģlerinin tamamlanması TL km km TL TL TL Raylı taģıma sisteminin KM ile KM 14 arasındaki kalan kısımları tamamlanarak tam kapasite iģletmeye alınacaktır. TL Tamamlanma oranı % ĠĢletmeye açılacak raylı taģıma sistemi km Yapımı tamamlanan istasyon adet adet istasyon elektromekanik iģlerin yapımı TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 308

314 HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER HEDEFĠ GÖSTERGELERĠ FAALĠYET ve PROJELER Sistem iģletmeye alındıktan sonra Ruh Sağlığı Hastanesi Ġstasyonu, Anadolu Lisesi ve Ġstiklal Ġstasyonları gibi bazı istasyonlara, ring otobüs seferleri düzenlenecek ve yolcuların tek bilet sistemiyle taģınması sağlanacaktır. Adana Raylı TaĢıma Sistemi nin, iģletilmeye baģlayacağı ilk yılda, günlük ortalama adet yolcu taģıyacağı öngörülmüģtür. Bu sayının, ilk on yıllık dönem sonunda günlük adede çıkması hedef alınmıģtır DĠĞER FAALĠYET ve PROJELER Personel Giderleri TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri TL Sermaye Giderleri TL Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 309

315 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 310

316 3.3. SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Rapor dönemi idaremizde Stratejik Plan ve Performans Programının uygulandığı ve kurumun bu yeni yönetim sürecine ataptasyonunda büyük önem taģımıģtır. Performans programı bütçe imkânları kapsamında ve beklentiler göz önüne alınarak, idarenin rapor döneminde gerçekleģtirmeyi planladığı faaliyetlerini kapsamaktadır Bütçe Yılı Performans Programı Adana halkının beklenti ve ihtiyaçları tespit edilerek, dünya standartları göz önüne alınarak ve yıllarını kapsayan Stratejik Planımızla uyumlu olarak hazırlanmıģtır. Performans Programı stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetler ile iliģkilendirilerek hazırlanmıģ, sayısal performans göstergeleri ölçülebilir verilerle faaliyetlerin izlenmesine ve değerlendirilmesine imkân sağlanmıģtır. Ġdarenin faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koģullar dikkate alındığında hedeflerinde ulaģma konusunda oldukça baģarılı olduğu görülecektir. Bundan sonraki yıllarda da bir sonraki faaliyet dönemini kapsayan gelecekle ilgili faaliyet ve projeler ile karģılaģabileceği risklere yönelik alınması gereken tedbirlerin yer verildiği Performans Programları titizlikle hazırlanmaya devam edilerek idarenin performansını ölçmeye ve arttırmaya yönelik tedbirler hayata geçirilecektir. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 311

317 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 312

318 IV. KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

319

320 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler Güçlü liderlik DeğiĢim ve dönüģümde önderlik Kanunların verdiği hukuki ve idari güç Karar alma ve koordine etme otoritesi BüyükĢehir Belediyesi olma bilinci ve tecrübesi Katılımcı yönetim Sosyal Belediyecilik anlayıģı Diğer kurum ve kuruluģlarıyla iyi iletiģim B- Zayıflıklar BeĢeri kaynak yönetiminin kurumsallaģmamıģ olması BiliĢim teknolojisi kültürünün yeterince geliģmemiģ olması Kent bilgi sisteminin olmaması Modern arģiv ve veri eksikliği Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 315

321 V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Yeni kamu yönetimi anlayıģı ve reformlarının getirdiği stratejik yönetime geçilmesi için, Stratejik Plan ve Performans Programının yapılmıģ olması yeterli değildir. En önemlisi bunların uygulanmasının takibinin yapılmasıdır. Performans kriterlerine uyulup uyulmadığının yıl içerisinde düzenli takibinin yapılmaya deval edilmesi, gerekli teknolojik altyapı ile sistematik olarak izlenmesi gerekmektedir. Performans geliģimi ve sisteme entegrasyon için ilgili kurumlardan akademik ve uygulama desteği alınmalı ve yeterli personel katılımı sağlanmalıdır. Düzenlenen eğitim seminerlerine ilgili personellerin katılımı sağlanmalıdır. Ġdarenin çalıģmalarının ekonomik ve etkin bir Ģekilde yürütülebilmesi için birimlerin koordinasyonu önemli bir etkendir. Bunun için birimler arası koordinasyonun seviyesi arttırılmalı zaman ve kaynak israfı en aza indirilmelidir. Planlama uzun vadede kurumun stratejik amaçları doğrultusunda hedeflerinin bir program doğrultusunda uygulanmasını öngörür. Planlama sürecinin kapsadığı zaman dilimi uzun olduğundan uygulamada hedeflerden uzaklaģma olasılığı yüksektir. Bu nedenle ara dönem toplantıları ve gözden geçirmelerle; nerelerde aksama olduğu tespit edilerek gerekli tedbirler alınmalıdır. Ġdarenin hem paydaģları hem de sorumluluk alanındaki sivil toplum kuruluģları ile diyalog arttırılarak sürdürülmeli Stratejik Planda belirlenen amaçların ve uygulama hedeflerinin gerçekleģmeleri birlikte irdelenmelidir. EKLER Ek 1- Üst Yöneticinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı Ek 2- Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı Ek 3- ASKĠ Genel Müdürlüğü 2009 Yılı Faaliyet Raporu Ek 4- TÜMAġ Ek 5- BELDETAġ Ek 6- Çukurova Fuarcılık Aġ. Ek 7- Yeni Adana Ġmar Aġ. Ek 8- Koza Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri Aġ. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 316

322 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 317

323 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 318

324 EK-3 ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

325

326 ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A- MĠSYON ve VĠZYON 1-ASKĠ Genel Müdürlüğünün Misyonu: Hizmet alanımızda yaģayan vatandaģlara sürdürülebilir, etkin, sağlıklı ve kaliteli içmesuyu ile kanalizasyon hizmeti vermek. ASKĠ Genel Müdürlüğü bu hizmetleri yerine getirirken vatandaģ memnuniyeti ve kaliteyi esas alır. 2-ASKĠ Genel Müdürlüğünün Vizyonu: ÇağdaĢ, güvenilir, yerinden yönetim anlayıģını yerleģtirmiģ, hizmet alanı içerisindeki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan, dinamik, hedefi insan olan, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı ve kaynakların korunması, etkin kullanımı ve denetimini sağlayan bir kurum olmak. Bu yolda ASKĠ Genel Müdürlüğü; Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aģamalarında kamunun bilgisine sunar. Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar. Sosyal içerme: Görev alanı içerisinde tüm vatandaģlarının su ve kanalizasyon hizmetleri konusundaki ihtiyaçlarını farklılık gözetmeksizin karģılamak doğrultusunda görev yapar. UlaĢılabilirlik: VatandaĢların hizmetlere ulaģabilirliğini etkin olarak sağlar. Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 321

327 B- YETKĠ GÖREV ve SORUMLULUKLAR Ülkemizde su ve kanalizasyon idarelerinin kuruluģ ve görevlerine iliģkin ilk yasal düzenleme tarih ve 2560 sayılı ĠSKĠ (Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi) Kanunu ile Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesine bağlı, Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluģu ile baģlamıģtır. ASKĠ Genel Müdürlüğü 2560 sayılı Kanuna tabi olarak tarih ve 3305 sayılı yasa çerçevesinde tarihinde kurularak faaliyete geçmiģtir. ASKĠ Genel Müdürlüğü aynı zamanda Adana BüyükĢehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kiģiliğine haiz bir kurumdur. KuruluĢunda Seyhan ve Yüreğir olmak üzere 2 merkez ilçe belediyesine hizmet vermek durumunda olan ASKĠ Genel Müdürlüğü, 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte Seyhan ve Yüreğir Ġlçe Belediyesine bağlı 114 mahalle, Vilayet merkezli 30 km. yarıçaplı daire içerisinde kalan 17 Ġlk Kademe Belediyesi ve bu belediyelere bağlı 53 mahalle ile köy tüzel kiģiliğine haiz iken kanun gereği mahalle statüsüne getirilen 76 yeni mahalle, 2006/10046 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 5216 sayılı Kanunun 6. maddesine göre Adana BüyükĢehir Belediyemize bağlanan Karaisalı Belediyesi nin 8 mahallesiyle birlikte 251 mahalle ile köy tüzel kiģiliğini koruyan 61 orman köyü olmak üzere toplam 312 yerleģim birimine hizmet vermektedir. ASKĠ Genel Müdürlüğünün Yasal Yükümlülükleri ve Görevleri: A ) 2560 Sayılı Su ve Kanalizasyon Ġdarelerinin KuruluĢ ve Görevleri hakkındaki kanuna göre ASKĠ Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri: a) Ġçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaģıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp iģletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere giriģmek. b) KullanılmıĢ sular ile yağıģ sularının toplanması, yerleģim yerlerinden uzaklaģtırılması ve zararsız bir biçimde boģaltma yerine ulaģtırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden baģlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 322

328 kurdurmak; kurulu olanları devralıp iģletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere giriģmek. c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmıģ sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak. d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak. e) Her türlü taģınır ve taģınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamıģ araç ve gereçleri satmak, ASKĠ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluģlarla ortak olarak kurmak ve iģletmek, bu maksatla kurulmuģ veya kurulmakta olan tesislere iģtirak etmek. f) KuruluĢ amacına dönük çalıģmaların gerekli kılması halinde her türlü taģınmaz malı kamulaģtırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. B ) 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanuna göre ASKĠ Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri: a) 5216 Sayılı Kanunun 7. maddesinin (r) bendine göre BüyükĢehir Belediyesinin görevi: Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve iģletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. b) 5216 sayılı Kanunun geçici 2. Maddesinde Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükģehir belediye sınırları, Adana ve Kocaeli ilinde, il mülki sınırıdır. Diğer büyükģehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülki sınırları içinde kalmak Ģartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan büyükģehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu bir milyondan iki milyona kadar olan büyükģehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu iki milyondan fazla olan büyükģehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükģehir belediyesinin sınırını oluģturur hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla 5216 Sayılı Kanunla, Adana BüyükĢehir Belediyesinin sınırları ve görev alanları geniģletilmiģ, Adana BüyükĢehir Belediye sınırları içerisine dâhil olan 1 Ġlçe Belediyesi, 17 Ġlk Kademe Belediyesi ve bunlara bağlı 84 mahalle ile köy tüzel Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 323

329 kiģiliğini koruyan 61 adet orman köyünün su ve kanalizasyon hizmetleri, Adana BüyükĢehir Belediyesine dolayısıyla da, Adana Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğüne verilmiģtir. C- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER a. Fiziksel Yapı: ASKĠ Genel Müdürlüğünün hizmetlerini ve görevlerini kendi mülkiyetinde bulunan ASKĠ Merkez Binasında, kiralık olarak kullandığı ASKĠ ġantiye Tesislerinde, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde bulunan 15 ayrı tahsilât Ģubesinde yerine getirmektedir. Ayrıca Adana kentine sağlıklı ve kaliteli içmesuyu sağlamak üzere Çatalan Barajı kenarında kurulan 1. ve 2. Kısım Adana Ġçmesuyu Arıtma Tesisleri ile Adana Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesislerinde hizmet verilmektedir. ASKĠ Genel Müdürlüğünce Adana Halkının hizmetinde bulunan taģıt araçları ile sabit ve hareketli iģ makinelerine ait liste aģağıda sunulmuģtur. Cinsi Miktarı (Adet) Binek 29 Kamyonet (Pick-up) 21 Kamyon (Ġveco) 9 Kamyon (Bedford) 2 Kamyon (Damperli) 14 Kamyon (Kanal Temizleme Aracı) 21 Kamyon (Vidanjör) 8 Kamyon (Arazöz) 2 Kamyon (Su Tankeri) 7 Kamyon (Kasalı) 1 Kamyon (Vinç) 1 Kamyon (Tanker) 1 Çekici 1 Dorse 1 Minibüs 10 Ambulans 1 Kazıcı Yükleyici 16 Yükleyici 1 Ekskavatör Kazıcı 3 Greyder 2 Crawler Dozen D7 3 Forklift 2 Kompresör 4 Motor Bisiklet 13 Traktör 5 Jeneratör 2 TOPLAM 180 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 324

330 b. Örgüt Yapısı: ASKĠ Genel Kurulu: Adana BüyükĢehir Belediyesi Meclisi aynı zamanda ASKĠ Genel Kuruludur. ASKĠ Yönetim Kurulu: Adana BüyükĢehir Belediye BaĢkanı, ASKĠ Genel Müdürü, ASKĠ Genel Müdür Yardımcılarından bir tanesi ve dıģarıdan atanan en az iki üyeden oluģur. ASKĠ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Ģu isimlerden oluģmaktadır: Aytaç DURAK Bayram MERDAN Abdülkadir KÜREKSĠZ M.Ali EMĠRLER Murat BATUR Mahmut ÇOLAK (Adana BüyükĢehir Belediye BaĢkanı) (ASKĠ Genel Müdürü) (ASKĠ Genel Müdür Yardımcısı) (Üye) (Üye) (Üye) Adana BüyükĢehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu 325

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Bölüm 2. AMAÇ VE HEDEFLER 30

Bölüm 2. AMAÇ VE HEDEFLER 30 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3 Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 1.2. İdareye İlişkin Bilgiler 12 1.2.1. Fiziksel Yapı 12 1.2.2. Teşkilat Yapısı 14 1.2.3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4. Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 5

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4. Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 5 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 5 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 1.2. İdareye İlişkin Bilgiler 11 1.2.1. Fiziksel Yapı 11 1.2.2. Teşkilat Yapısı 14 1.2.3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 2004 yılında devreye girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuştur. Görev alanlarının

Detaylı

BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KANUNU (1)

BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KANUNU (1) BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5216 Kabul Tarihi : 10/7/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/2004 Sayı :25531 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa: BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/4-1 (32) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 07/04/2014 tarih ve 10151 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 19. Maddesi gereğince, görev

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3. Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3. Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3 Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 1.2. İdareye İlişkin Bilgiler 13 1.2.1. Fiziksel Yapı 13 1.2.2. Teşkilat Yapısı 16 1.2.3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

2.4.7. KENTKART... 43 2.5. ÇEVRE VE ĠNSAN SAĞLIĞI... 44 2.5.1. Katı Atık... 44 2.5.2. Atıksu Arıtma Tesisleri... 44 2.5.3. Park ve Bahçeler...

2.4.7. KENTKART... 43 2.5. ÇEVRE VE ĠNSAN SAĞLIĞI... 44 2.5.1. Katı Atık... 44 2.5.2. Atıksu Arıtma Tesisleri... 44 2.5.3. Park ve Bahçeler... ĠÇĠNDEKĠLER 1. STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMALARI... 2 2. DURUM ANALĠZĠ... 6 2.A. Nüfus ve Alan Bilgileri... 6 2.B. GeçmiĢten Günümüze BüyükĢehir Belediyesi... 6 2.C. Yönetim ve Bürokrasi... 8 2.D. BüyükĢehir

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YATIRIM VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Yatırım ve İnşaat Dairesi

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı;kapaklı Belediye Başkanlığı

Detaylı

... 2... 4 KURUMSAL YAPI... 5 BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE ENCÜMENİ ... 15... 16. Stratejik Alanlar Özeti...25

... 2... 4 KURUMSAL YAPI... 5 BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE ENCÜMENİ ... 15... 16. Stratejik Alanlar Özeti...25 İçindekiler MİSYON, VİZYON VE İLKELER... 1 GENEL BİLGİLER... 2 NÜFUS VE ALAN BİLGİLERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRI... 2... 4 KURUMSAL YAPI... 5 BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE ENCÜMENİ... 5...

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) 8901 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5216 Kabul Tarihi : 10/7/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/2004 Sayı :25531 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLAT, GÖREV VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLAT, GÖREV VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLAT, GÖREV VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Karar Tarihi : 16/05/2017 Karar No : 220 Amaç ve kapsam: MADDE 1- (1) Bu yönetmelik; Erzurum

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı