ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJESİ"

Transkript

1 ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJESİ PROJE RAPORU 2011 Çerkezköy Belediye Başkanı Sn. Ali ERTEM in destekleri ile...

2

3 YAYINA HAZIRLAYAN Çerkezköy Bölgesel Gelişim Çalışması Grubu adına Dr. Gökhan İNCE Endüstri Mühendisi TASARIM / BASIM Sima Ajans Çerkezköy Bölgesel Gelişim Projesi - Proje Raporu hakkındaki görüşlerinizi ve önerilerinizi e-posta adresine veya (0282) no lu faks numarasına bekler, saygılar sunarız.

4 Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet e sahip çıkmak, Çanakkale yi, Kurtuluş Savaşı nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara elele güçlü biçimde yürüyecektir. Mustafa Kemal ATATÜRK

5 GİRİŞ Önsöz Yönetici Özeti İçindekiler Tablolar Kısaltmalar 04

6 ÖNSÖZ üfusu 'e yaklaşan Çerkezköy, Tekirdağ ın en çok Ngöç alan ilçeleri arasındadır. Başta tekstil olmak üzere değişik sektörlerde imalat yapan 300'ü aşkın firma ilçemizde bulunmaktadır. Bu da ilçemizi dinamik bir yerleşim merkezine dönüştürmüştür. Gümrük verilerine göre ilçeden yapılan ihracat 2010'da 500 milyon dolardır. Ambarlı, Halkalı ve Çorlu gümrüklerinden yapılan ihracat bu rakama dahil edildiğinde miktar 2,2 milyar dolara çıkmaktadır. Türkiye'nin yıllık ihracatı 114 milyar dolardır. Hedef 2015 için 201 milyar dolar; 2019'da 317 milyar dolar; 2023'de 500 milyar dolar olarak düşünülmektedir. Çerkezköy bu büyüme hızının da önüne geçerek 2023'te ihracatını beş kat büyüterek 10 milyar dolara ulaştıracaktır. İlçemizin çeşitli sorunları vardır. Bugün bile yoğun bir trafik ve çevre kirliliği gibi sorunlarla uğraşmaktadır. Bize düşen görev bu sorunları ortadan kaldırmak ve gelecekte de modern bir şehir inşa etmektedir. Şehrin nüfusu ve fabrika sayısı hızla artacaktır. Doğalgaz, su, elektrik vb. ihtiyaçlarını giderecek yatırımlar şimdiden yapılmalıdır. Çevre kirliliğinin önüne geçecek katı atık bertaraf tesisi ve atık su arıtma tesisi gibi tesisler zamanında kurulmalıdır. Sanayi Bölgeleri de gelişimlere ayak uydurmalı ve yeniden düzenlenmelidir. Çerkezköy'de yaşayan insanları mutlu etmek görevimizdir yılında yapılan ''Çerkezköy 2023 Kent Vizyonu Çalışması'nda ortaya çıkacak sorunları belirlemiştik. Şehircilikte, çevrede ve sosyal alanlarda ortaya çıkacak sorunlar belirlenerek çözüm yolları üzerinde durulmuştu. Amacımız artan nüfusla birlikte refah seviyesini artırmak olarak belirlenmişti. Bu çalışmaya ilçemizde yaşayan farklı meslek gruplarındaki vatandaşlarımız katılmış ve onların görüşleri alınmıştı. Ülkemizi ileri götürmek için hepimize görev düşmektedir. Daha çok çalışmak zorundayız. İnanıyoruz ki bugün bu çalışmada detayları verilen ve yeni ortaya konulacak projelerle gelişim sağlanacaktır. Ortaya konulacak projelerle ileri teknolojiyi yakalamış, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve az enerji tüketen sanayinin ağırlıkta olduğu bir Çerkezköy inşa etmek için el ele gönül birliği içinde çalışmalıyız. Böyle olursa ülke ekonomisine de büyük katkı sağlanacaktır. Yapılan bu çalışmayla kentin değişik dinamikleri harekete geçirilecektir. Değişik projelerle, kısa ve uzun vadede yapılan planlamalarla, proje detaylandırması çalışmalarıyla ve kaynak teminiyle istenilen hedefe ulaşılacaktır. Bu çalışmanın Çerkezköy'ün geleceğine yön vereceğine inanıyorum. Çerkezköy Bölgesel Gelişim Projesi - Proje Raporu nun oluşması için zamanını ayıran ve enerjisini sunan Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan İNCE' ye ve projeleriyle destek veren tüm katılımcılara teşekkür eder, adına şükranlarımı sunarım. Ali ERTEM İnşaat Mühendisi Çerkezköy Belediye Başkanı 05

7 YÖNETİCİ ÖZETİ 06 u çalışma, Çerkezköy 'ün gelişimine katkı sağlamak üzere B2009 yılında ortaya konulan Çerkezköy 2023-Kent Vizyonu çalışmalarını kısa bir değerlendirmenin dışında, ağırlıklı olarak Mart-Haziran 2011 döneminde 'nin koordinatörlüğünde yürütülen Bölgesel Gelişimi Artırmak Yönünde Çerkezköy Proje Hazırlıkları Toplantıları'nın çıktılarını ve Çerkezköy'ün gelişimine katkı sağlayacağı öngörülen bilgileri içermektedir. Ayrıca ilçe açısından yıllarını kapsayacak bir stratejik planlama çalışması da, çalışmanın son bölümünde sunulmuştur. Bölgesel Gelişimi Artırmak Yönünde Çerkezköy Proje Hazırlıkları Toplantıları nın temel amacı, Çerkezköy'ü daha iyi yaşanabilir bir kent haline getirme yönünde ihtiyaç duyulan çalışmaları, kentte yaşayan insanlarla birlikte ortaya koymaktır. Ayrıca Çerkezköy'de yaşayan insanların katılımlarıyla ortaya konulan bu çalışmaların geliştirilmesi de amaçlanmıştır. Çalışmanın yapıldığı 2011 Mart-Haziran aylarındaki dört aylık çalışma döneminde, bölgesel gelişime fayda sağlayacak yeni projelerin üretilmesi yanında bölge ve ülke çapında örnek olmak, bölgenin proje yapma kapasitesini yükseltmek, ilçe nüfusunun önemli bir oranını oluşturan öğrencilerin AB Projeleri kapsamında mesleki ve kişisel gelişimini sağlayıcı (yabancı dil, farklı kültür tanıma, adaptasyon ve özgüven sağlayıcı) projeler ortaya koymak, farklı kurum-kuruluş ve kişiler arası etkileşimi artırmak ve sinerji yaratmak hedeflenmiştir. Bu çalışmanın ortaya konulmasında yapılan proje hazırlık toplantıları kapsamında, ilçemizde yaşayan farklı çevre ve mesleklerden Eğitim, Sağlık, Spor, Ekonomi, Kırsal Kalkınma, Kültür-Sanat, Çevre, Enerji, İletişim, Kentsel Gelişim, Sivil Toplumun Geliştirilmesi başlıklarında farklı gruplar oluşturularak grupların gerek kendi ihtisaslarında ve gerekse farklı konularda proje oluşturması da desteklenmiştir. Ç a l ı ş m a n ı n i l k b ö l ü m ü n d e Çerkezköy'ün genel bir değerlendirmesi y a p ı l a r a k m e v c u t s a n a y i t r e n d i, nüfus,eğitim,sağlık,insan kaynağı,kentsel planlama, ilçede yürütülmekte olan projeler, yükselen sektörler, yatırım iklimi ve oluşan problemlere ilişkin bilgiler verilmiş ve bir SWOT analizi yapılarak ilçenin durumu özetlenmiştir. İkinci bölümde Çerkezköy açısından örnek olabileceği düşünülen dünyada endüstriyel dönüşüm yapan bölgeler anlatılmıştır. Üçüncü bölümde teknoparkların bir kentin ekonomik ve sosyal dönüşümü üzerine olası etkileri hakkında ülkemizden yerel bir örnek olan Mersin Teknopark hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde Çerkezköy'deki sosyal ve ekonomik gelişim konusunda yerel insanların 2009 yılında yaptığı Çerkezköy Kent Vizyonu Çalışması 'nda ele alınan projelerin geldiği nokta aktarılmıştır. Çalışmanın beşinci bölümünde ilçenin gelişimini hızlandıracak yeni projeler Çerkezköy Bölgesel Gelişim Projeleri başlığı altında incelenmiştir. Bu çalışmanın altıncı bölümünde değinilen Çerkezköy Stratejik Planlama Çalışması, geniş bir bakış açısıyla ilçenin öncelikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çerkezköy, halen yoğun göç alan bir ilçe olduğundan, toplumsal duyarlılık kapsamında kentlilik bilincinin oluşturulmasına, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine ve kent içi iletişiminin artırılmasına özellikle ihtiyaç duyulmaktadır. Ç a ğ d a ş b i r k e n t y ö n e t i m i n i n oluşturulmasına yönelik olarak, katılımlı bir yönetimin sağlanması, proje üreten dinamik bir

8 yapının oluşturulması ve kentin etkin tanıtımının yapılması önümüzdeki günlerde ilçede daha önemli hale gelecektir. 1974'ten bugüne kadar önemli ölçüde gelişim gösteren sanayi yapısının katma değeri daha yüksek üretim sağlayan bir sanayiye dönüşmesi, yerel ticaretin geliştirilmesi, sanayinin gelişimine ve göçün artışına bağlı çevre problemlerinin çözümünde kalıcı ve modern çalışmaların yapılması, ilçede faaliyet gösteren fabrikaların daha ağırlıklı olarak Ar-Ge projelerine eğilmesi ve yenilikçi genç zihinlerin gelişmesine katkı sağlayacak yenilikçi yerel projelerin ortaya konulması gerekmektedir. Ç e r k e z k ö y ' d e f i z i k s e l o r t a m ı n iyileştirilmesi için ilçe, belde ve köylerin güzelleştirilmesi yönündeki çabaların artırılması, planlı kentleşme yönünde yerel yönetimlerin daha çok çalışması, mevcut kara ve demiryolu ulaşımının geliştirilmesi ve Çerkezköy için tüm beldeleri ve köyleri de kapsar bir şekilde çağdaş bir kentsel altyapının oluşturulması önem taşımaktadır. Gelişim halindeki Çerkezköy'de sosyal ve beşeri ortamı iyileştirme alanında mevcut sağlık imkanlarının geliştirilmesi, sporun daha çok desteklenmesi, eğlence - dinlenme imkanlarının ve başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere tüm toplumun ihtiyaçlarına yönelik sosyal hizmetlerin artırılması, sosyal ekonomik ve akademik anlamda girişimci insanların yetiştirilmesi, yaşamı tehdit eden risklerin azaltılması yapılması gereken çalışmalar olarak görülmektedir. Ayrıca gerek kamu ve gerekse özel sektör yöneticilerinin sonuç odaklı bir çalışma yanında vatandaş insan odaklı hizmet anlayışını geliştirmelerinin bölgemize ve ülkemize çok önemli katkılar sağlayacağına daha çok inanmaları şarttır. Ayrıca ilçede havanın ve suyun temizliğinin yanında kaliteli bir toprak yapısı vedaha yeşil bir Çerkezköy'ü ortaya koymak herkesin ortak özlemidir. İlçe halkının gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkı görmeleri için eğitime ihtiyaçları vardır. Bunun yanında halkımız Çerkezköy'ü yakından tanıyarak ve benimseyerek katılımcı bir anlayışa da sahip olmalıdır.bu alanda yapılacak sivil toplum çalışmalarına katılmalı ve gelişme çabalarına da destek vermelidir. S o s y a l s o r u m l u l u k a n l a y ı ş ı y l a gerçekleştirilen ve yedi bölümden oluşan bu çalışmayla Çerkezköy'ün gelişimine katkı sağlamak hedeflenmiştir. Kuşkusuz çalışmada eksik görülen veya geliştirilecek konular olacaktır. Yeniden değerlendirilmesi gereken konularda değerli okuyucunun görüşlerini gönderebileceği bir e-posta adresi de belirtilmiştir. Çerkezköy Bölgesel Gelişim Projesi- P r o j e R a p o r u " ç a l ı ş m a s ı n ı h t t p : / / w w w. c e r k e z k o y. b e l. t r / i n d i r / cerkezkoybolgeselgelisimraporua4.pdf internet adresinden elektronik dosya olarak indirebilirsiniz. Ç a l ı ş m a n ı n g e r ç e k l e ş m e s i n d e desteklerini esirgemeyen başta Çerkezköy Kaymakamı Sn. Ayhan BAYHAN'a, projelerin oluşturulmasında katılımcılara atölye imkanı sağlayan ve raporun olgunlaşmasında katkı sunan Çerkezköy Belediye Başkanı Sn. Ali ERTEM'e, fikirleri ve projeleriyle bu raporun ortaya çıkmasının esas sebebi olan tüm katılımcılara teşekkür ederim. Saygılarımla Dr. Gökhan İNCE Endüstri Mühendisi 07

9 08 Çerkezköy Atatürk Meydanı

10 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 İÇİNDEKİLER... 9 TABLO LİSTESİ FOTOĞRAF LİSTESİ...12 HARİTA LİSTESİ...14 EKLER...14 KISALTMALAR BÖLÜM ÇERKEZKÖY'ÜN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ MEVCUT SANAYİ TRENDİ YÖNETİM NÜFUS GELİŞİMİ EĞİTİM SAĞLIK İNSAN KAYNAĞI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE KATILIM KENTSEL PLANLAMA ÇERKEZKÖY'DE ÖNEMLİ PROJELER Hızlı Tren Kentsel Dönüşüm Konut Yapımı Evsel Nitelikli Atık Su Arıtma Tesisi Katı Atık Bertaraf Tesisi Çerkezköy Küçük Sanayi Sitesinin Taşınması ÇERKEZKÖY'DE YATIRIM İKLİMİ Ulaşım Ekonomi Konaklama Sanayi Altyapısı Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB ) Veliköy Sanayi Bölgesi Yeni Kurulacak Sanayiler Açısından Dikkat Edilecek Hususlar ÇERKEZKÖYDE YÜKSELEN SEKTÖRLER Endüstriyel Gelişim Halindeki Sektörler Konut Sektörü Lojistik ARGE MARKA ÇEVRE TARIMSAL ÜRETİM ÇERKEZKÖY ÜN BELDELERİNDE VE KÖYLERİNDE GELİŞİM ÇERKEZKÖY'ÜN SWOT ANALİZİ Çerkezköy'ün Güçlü Yönleri Çerkezköy'ün Zayıf Yönleri Çerkezköy Açısından Fırsatlar Çerkezköy Açısından Tehditler

11 2.BÖLÜM BÖLGESEL DÖNÜŞÜM BÖLGESEL ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMLERİ ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM: DÜNYADAN ÖRNEKLER Greenland Sanayi Bölgesi- Norveç Ronneby Bölgesi İsveç Uusimaa Bölge- Finlandiya Küme (Cluster ) Yönetiminin Gücü- İtalya BÖLÜM TEKNOPARKLARIN BİR KENTİN EKONOMİK VE SOSYAL DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ: MERSİN ÖRNEĞİ BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER BÖLGENİN KENTİN EKONOMISİNE KATKILARI BÖLGENİN KENTİN SOSYAL DÖNÜŞÜMÜNE KATKILARI TEKNOPARKIN FİRMALARA SUNDUĞU HİZMETLER GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞBİRLİKLERİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY'DE 2009'DA YAPILAN ÇERKEZKÖY 2023 KENT VİZYONU ÇALIŞMASINDA ELE ALINAN PROJELERİN MEVCUT DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KURUMSAL PROJELER KİŞİSEL PROJELER BÖLÜM ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJELERİ ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJELERİ BÖLÜM VİZYON,STRATEJİK AMAÇ VE EYLEMLER ÇERKEZKÖY VİZYONU STRATEJİK AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER VİZYON VE STRATEJİ ŞEMASI PERFORMANS GÖSTERGELERİ KOORDİNASYON İZLEME-DEĞERLENDİRME BÖLÜM SONUÇ KAYNAKLAR EKLER

12 TABLO LİSTESİ TABLO 1 : Çerkezköy'deki Nüfus Değişimi TABLO 2 : Çerkezköy Nüfusu TABLO 3 : Çerkezköy'deki Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayısı ( ) TABLO 4 : Çerkezköy'de Hastanelerde Sağlık İmkanları TABLO 5 : Çerkezköy'de Bitirilen Eğitim Düzeyi, Cinsiyet ve Yaş Grubuna Göre Nüfus TABLO 6 : Çerkezköy'de İstihdam Miktarı TABLO 7 : Çerkezköy de İlçe Merkezi Yıllara Göre Nüfus Değişimi TABLO 8 : Tarafından Verilen Ruhsat Miktarları TABLO 9 : Yıllara Göre Tekirdağ'a ve Çerkezköy'e Gelen Turist Sayısı TABLO 10 : Ç.O.S.B'de Bulunan Yabancı Sermayeli Firmaların Sayısı TABLO 11 : Türkiye İhracatçılar Meclisi En Büyük 1000 İhracatçı Listesindeki Çerkezköy Firmaları TABLO 12 : İSO - İlk 500'e Giren Veliköy Sanayi Bölgesi Firmaları TABLO 13 : Çerkezköy'de Çevre Sorunlarının Öncelik Sırası TABLO 14 : Çerkezköy'de Tarımsal Üretim TABLO 15 : Bölgesel Endüstriyel Dönüşüm Yöntemleri TABLO 16 : Norveç: Greenland Sanayi Bölgesi TABLO 17 : İsveç: Ronneby Bölgesi Dönüşümü TABLO 18 : Finlandiya: Uusimaa Turizm Sektörü TABLO 19 : İtalya: Küme (Cluster) Yöntemi TABLO 20 : Çerkezköy 2023 Kent Vizyonu Çalışmasındaki Kurumsal Projeler TABLO 21 : Çerkezköy 2023 Kent Vizyonu Çalışmasındaki Kişisel Projeler TABLO 22 : Çerkezköy Bölgesel Gelişim Projeleri 2011 Dağılım Tablosu TABLO 23 : Çerkezköy Bölgesel Gelişim Çalışmasına Projeleri ile Destek Verenler TABLO 24 : Çerkezköy Bölgesel Gelişim Çalışması Projeleri TABLO 25 : Vizyon ve Strateji Şeması TABLO 26 : Stratejik Amaçlar

13 FOTOĞRAF LİSTESİ FOTOĞRAF 1 : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi FOTOĞRAF 2 : Çerkezköy Genel Görünüm FOTOĞRAF 3 : Çerkezköy Atatürk Viyadüğü FOTOĞRAF 4 : Çerkezköy de Okullar FOTOĞRAF 5 : Müjgan-Serkan Karagöz İş Okulu ve İlköğretim Okulu FOTOĞRAF 6 : Çerkezköy de Hastaneler FOTOĞRAF 7 : Çerkezköy Sağlık Hizmetleri FOTOĞRAF 8 : Çerkezköy Meslek Yüksekokulu FOTOĞRAF 9 : Çerkezköy Pazaryeri FOTOĞRAF 10 : Sanayide Kadın İstihdamı FOTOĞRAF 11 : Çerkezköy de Yaşam FOTOĞRAF 12 : Çerkezköy Atatürk Meydanı FOTOĞRAF 13 : Atatürk Viyadüğü ne Havadan Bakış FOTOĞRAF 14 : Çerkezköy de Toplu Konutlar FOTOĞRAF 15 : Çerkezköy Alışveriş Merkezleri FOTOĞRAF 16 : Hızlı Tren Projesi FOTOĞRAF 17 : Çerkezköy de Kentleşme FOTOĞRAF 18 : Çerkezköy-Kumlugeçit Emlak Konutları FOTOĞRAF 19 : Çerkezköy de Kurulacak Atıksu Arıtma Tesisi Örneği FOTOĞRAF 20 : Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi FOTOĞRAF 21 : Çerkezköy Otoban Bağlantı Yolu FOTOĞRAF 22 : Çerkezköy Tren İstasyonu FOTOĞRAF 23 : Çerkezköy de Tekstil FOTOĞRAF 24 : Çerkezköy Polisevi FOTOĞRAF 25 : Çerkezköy de Konaklama FOTOĞRAF 26 : Organize Sanayi Bölgesinde Üretim FOTOĞRAF 27 : Üretim Bandında Kontrol FOTOĞRAF 28 : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Girişi FOTOĞRAF 29 : Veliköy Sanayi Bölgesi Girişi FOTOĞRAF 30 : Veliköy Sanayi Bölgesi FOTOĞRAF 31 : Fabrikada Çalışanlar... 36

14 FOTOĞRAF 32 : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi FOTOĞRAF 33 : Gelişim Halindeki Sektörler FOTOĞRAF 34 : Çerkezköy de Konut Sektörü FOTOĞRAF 35 : Ar-Ge Çalışmaları FOTOĞRAF 36 : Ambalaj Atığı Toplama Faaliyetleri FOTOĞRAF 37 : Ambalaj Atıklarını Kaynağında Toplama Çalışmaları FOTOĞRAF 38 : Çerkezköy de Tıbbi Atıkların Toplanması FOTOĞRAF 39 : Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması FOTOĞRAF 40 : Çerkezköy de Hayvansal Üretim FOTOĞRAF 41 : Çerkezköy de Tarım FOTOĞRAF 42 : Çerkezköy Belediye Meydanı Panorama FOTOĞRAF 43 : Kapaklı Beldesi FOTOĞRAF 44 : Kızılpınar Beldesi FOTOĞRAF 45 : Mersin Teknopark FOTOĞRAF 46 : Mersin Teknopark Çalışmalarından FOTOĞRAF 47 : Teknopark Hizmetleri FOTOĞRAF 48 : Atatürk Caddesi Panorama FOTOĞRAF 49 : Marmara Belediyeler Birliği Yönetişim Ödülü FOTOĞRAF 50 : ne MBB Tarafından Verilen 2009 Yönetişim Ödülü FOTOĞRAF 51 : Kurumsal Proje Tasarımları FOTOĞRAF 52 : Çerkezköy Atatürk Caddesi FOTOĞRAF 53 : Çerkezköy Altıyol Kavşağı FOTOĞRAF 54 : Çerkezköy Örnek Konut Projelerinden FOTOĞRAF 55 : Stratejik Planlama FOTOĞRAF 56 : Kültür Merkezi Proje Çalışmalarından

15 HARİTA LİSTESİ HARİTA 1 : Harita Üzerinde Çerkezköy HARİTA 2 : Çerkezköy, Beldelerin ve Köylerin Konumları AB ÇED ÇMYO ÇOSB İMP MBB STK SWOT TİM EKLER EK 1 : Çerkezköy Sosyo Ekonomik Değerler EK 2 : Çerkezköy - Bölgesel Gelişimi Artırıcı Proje Çalışmaları - Proje Süreç Tasarım Formu KISALTMALAR : Avrupa Birliği : Çevresel Etki Değerlendirmesi : Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi : İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi : Marmara Belediyeler Birliği : Sivil Toplum Kuruluşları : SWOT Analizi (Strength-Weakness-Opportunities-Threath) Güçlü Yönler-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler Analizi : Türkiye İhracatçılar Meclisi 14

16 I. BÖLÜM ÇERKEZKÖY ÜN GENEL DEĞERLENDİRMESİ Mevcut Sanayi Trendi Yönetİm Nüfus Gelişimi Eğitim Sağlık İnsan Kaynağı Sivil Toplum Kentsel Planlama Çerkezköy de Önemli Projeler Çerkezköy de Yatırım İklimi Çerkezköy de Yükselen Sektörler Ar-Ge Marka Çevre Tarımsal Üretim Beldelerde ve Köylerde Gelişim Çerkezköy ün SWOT Analizi 15

17 1.BÖLÜM: ÇERKEZKÖY ÜN GENEL DEĞERLENDİRMESİ 1.1 MEVCUT SANAYİ TRENDİ Ülkemiz 2011 yılında yıllarını kapsayan ve 72 eylemden oluşan Sanayi Strateji Belgesini uygulamaya başladı. Belgede yer alan eylemleri hayata geçirdikçe, sanayimizin rekabet gücü ve verimliliğini yükseltecek, üretimde yüksek teknolojili ürünlerin payını artıracak ve dünya ihracatından daha fazla pay alacağız (Anonim 2010a). Önümüzdeki dönemler için yapılan projeksiyonlarda dünyadaki ekonomik güç dengesinin hızla Batı'dan Doğu'ya kayacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda Türkiye ve bölgemiz sıklet merkezlerinden birini oluşturmaktadır. Son dönemde gerekli uygulamaları yapacak yöneticiler, ülkemizin coğrafi ve kültürel havzasında yaşanan gelişmeleri, yükselen talepleri dikkate alarak Türkiye'nin kalkınmasını sağlayacak Güçlü Türkiye Vizyonu'na hizmet edecek projeleri geliştirmek zorundadır. Cumhuriyetimizin 100.yılında; Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüklüğü bakımından dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alması, 82 milyonu aşan bir nüfusla, kişi başına milli gelirin 25 bin dolara yükselmesi, En az 2 trilyon dolarlık bir ekonomi büyüklüğüne ulaşması hedeflenmektedir (Anonim 2011a). Bu gelişmeler doğrultusunda ülkemizin önümüzdeki günlerde artacak önemini kavramalıyız. Bu bize Çerkezköy Vizyonu ile hareket etme, duyarlı ve sorumlu bir vatandaş olma bilinci kazandırarak mal ve hizmet üretimini ar tırmada katkı sağlayacaktır. Tekirdağ iline bağlı Çerkezköy ilçesi 1970'li yıllara kadar ağırlıklı bir tarım alanı niteliğindeyken, ilçeye fabrikaların gelmesiyle sanayi bölgesi niteliğini kazanarak hızlı bir gelişime uğramıştır. Bu gelişim, gerek yeni gelen fabrikalarla ve gerekse yeni göçlerle artarak sürmektedir. Fotoğraf 1 : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 16

18 Çerkezköy, yatırım alanları açısından mevcut Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) dışında Veliköy Sanayi Bölgesi olarak bilinen büyük işletmelerin faaliyet gösterdiği alanlara da sahiptir. Çerkezköy'de Organize Sanayi Bölgesinin (ÇOSB) dışında olup, bölgelerindeki ortak çalışmaları henüz bir organizasyon kapsamında yönetilmeyen sanayi işletmelerinin de Organize Bölge'ye benzer bir yönetim-organizasyon kavuşturulmasına acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Çerkezköy' de ağırlıklı olarak tekstil işletmeleri bulunmasına rağmen kimya, metal, plastik, demir-çelik,lastik, deri, orman sanayi, gıda, cam, kağıt ve elektrik-elektronik işletmelerinin varlığı dikkat çeker bir hale gelmiştir. Bölgemiz yabancı yatırımcılar açısından da dikkat çeker bir konuma ulaşmıştır. Halen Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki yabancı yatırım adedi 31'dir. 1.2 YÖNETİM Çerkezköy, yerel olarak merkez ilçe ve dört b e l d e b e l e d i y e s i yönetimi'nden oluşmaktadır. Merkez ilçe, gelişim ve uygulamalar açısından ihtiyaçları karşılamada ön planda olmakla birlikte, tüm beldelerin merkezi bir planlama kapsamında g e l i ş t i r i l m e s i d e z o r u n l u l u k h a l i n e gelmiştir. Fotoğraf 2 : Çerkezköy Genel Görünüm Çerkezköy'deki sanayi profiline bakıldığında büyük, kurumsal ve yabancı şirketler dışında KOBİ'lerin ağırlığı da gözlenmektedir. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) yönetimi, mevcut haliyle profesyonel bir nitelik arz etmekte olup, gerek ÇOSB alanındaki işletmelerin ihtiyaç duyduğu alt yapının ve gerekse bölgesel gelişimi sağlayıcı projelerin uygulanmasında ağırlıklı konumdadır. Veliköy Sanayi Bölgesi nde de ÇOSB benzeri bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmakta olup, bölge sanayicileri tarafından bu yapılanmanın çalışmaları sürdürülmektedir. 1.3 NÜFUS GELİŞİMİ Çerkezköy 1974'den sonra, kurulan Organize Sanayi Bölgesi sebebiyle gerek Trakya bölgesinden ve gerekse diğer bölgelerden göç almaya başlamıştır. Özellikle 2000 sonrasında ilçe nüfusunun yoğunluğu artmış olup, İMP (=İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi)'nin öngörülerine göre 2023 yılında 'e erişeceği tahmin edilmektedir (Anonim 2009b). 17

19 Tablo 1 : Çerkezköy deki Nüfus Değişimi YILLAR ÇERKEZKÖY İLÇE MERKEZİ ÇERKEZKÖY KIRSAL NÜFUS ÇERKEZKÖY TOPLAM TEKİRDAĞ TÜRKİYE BELDELER (ÇERKEZKÖY) KAPAKLI KARAAĞAÇ KIZILPINAR VELİKÖY BELDE TOPLAMI KÖYLER (ÇERKEZKÖY) BAHÇEAĞIL KARLIKÖY PINARÇA UZUNHACI YANIKAĞIL KÖY TOPLAMI BELDE VE KÖYLER Kaynak: Çerkezköy Belediye Başkanlığı Tablo 1 incelendiğinde Çerkezköy'ün toplam nüfusunun 1975 yılında iken 2010 yılında kişi olduğu görülmektedir. Bu tablodan 2000 yılı sonrası nüfusun ilçede daha çok arttığı tespit edilmiştir.çerkezköy yılları arasında Tekirdağ'ın en fazla göç alan ilçesidir. Fotoğraf 3 : Çerkezköy Atatürk Viyadüğü 18

20 Köyler Tablo 2 : Çerkezköy Nüfusu 2010 Toplam Erkek Kadın Çerkezköy İlçe Merkezi Harita 1 : Harita Üzerinde Çerkezköy Kapaklı Beldeler Karaağaç Kızılpınar Veliköy Bahçeağıl Karlı Pınarça Uzunhacı Yanıkağıl Toplam Kaynak: Çerkezköy'de 2010 yılı TÜİK verilerine göre yaşayan kişiden 'si erkek, 'si ise kadındır. Erkek nüfusun ilçede daha ağırlıklı (% 52) olması fabrikalarda çalışmaya gelen erkeklerin sayısının daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. 1.4 EĞİTİM Tekirdağ'ın en genç nüfusuna sahip ilçelerinden olan Çerkezköy'de eğitim göstergeleri, bu genç nüfus kalabalığına paralel büyüklük göstermektedir eğitim öğretim yılı verilerine göre ilçe merkezi ve beldelerinde okul öncesi, ilköğretim ve lise seviyesinde eğitim gören öğrencilerin sayısı kişiye ulaşmıştır. İlçe genelinde 1 özel ilköğretim okulu ile 7 özel dershane, 2 etüt merkezi, 4 bilgisayar kursu, 6 motorlu taşıyıcılar sürücü kursu, 7 özel yurt ve 3 adet özel rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Fotoğraf 4 : Çerkezköy de Okullar Tablo 3 : Çerkezköy deki Okul-Öğrenci ve Öğretmen Sayısı ( ) Okullar İlçe Merkezindeki Okul Sayısı Belde ve Köylerdeki Okul Sayısı Toplam Öğretmen Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Okul Öncesi Eğitim Veren İlköğretim Lise Toplam Kaynak: Çerkezköy Milli Eğitim Müdürlüğü

21 Fotoğraf 5 : Müjgan - Serkan Karagöz İş Okulu ve İlköğretim Okulu 1.5 SAĞLIK Fotoğraf 6 : Çerkezköy de Hastaneler Çerkezköy'de 3-21 yaş grubundaki hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan özürlülerin eğitimlerinin yapılması amacıyla yapılan 120 kız - erkek öğrenci kapasiteli Müjgan - Serkan Karagöz İş Okulu ve İlk Öğretim Okulu nun inşaatı tamamlanmış durumdadır. Çerkezköy de artan nüfusa bağlı olarak sağlık kurumlarının sayısı artmaktadır yılı verilerine göre Çerkezköy de bir devlet hastanesi ve iki özel hastane bulunmaktadır. Gerek ilçeden ve gerekse ilçe dışından gelen hastalara modern hizmet verme çabası içerisinde bulunan Çerkezköy deki sağlık kurumlarının imkanları Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 4 : Çerkezköy de Hastanelerde Sağlık İmkanları Çerkezköy ilçe merkezinde 27 adet ve dört beldesinde 12 adet olmak üzere toplam 39 eczane bulunmaktadır yılı Ocak ayı verilerine göre ilçe merkezinde 17 adet ve dört beldesinde 24 olmak üzere toplam 41 aile hekimi görev yapmaktadır. İlçede 15 adet Aile Sağlığı Merkezi, 11 adet serbest çalışan diş hekimi ile 12 adet optisyen işyeri vardır. Fotoğraf 7 : Çerkezköy Sağlık Hizmetleri Devlet Hastanesi Özel Hastaneler Uzman Doktor Pratisyen Doktor Hemşire Ebe 26 9 Diş Tabibi Ambulans Adedi 2 2 Kaynak: Çerkezköy Sağlık Grup Başkanlığı

22 1.6 İNSAN KAYNAĞI Çerkezköy nüfusunun % 20'si ( kişi) ilköğretim ve lise seviyesindeki okullarda öğrencidir. Nüfusun yaklaşık % 35'i ise fabrikalarda çalışmaktadır. 800'ü aşkın öğrencinin bulunduğu Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu nun (ÇMYO), mevcut sanayiye daha fazla destek verecek bir altyapıya kavuşturulmasına ihtiyaç vardır. Diğer taraftan sanayinin gelişimi ile bölgenin aldığı vasıfsız işgücü göçü de devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde ağırlığını daha çok hissettirecek nitelikli elemanların yetiştirilmesi ve temin edilmesinde etkili projelere de ihtiyaç duyulmaktadır. Yaş Grubu Cinsiyet Okuma yazma bilmeyen Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen İlkokul mezunu İlköğretim mezunu Fotoğraf 8 : Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Tablo 5 : Çerkezköy de Bitirilen Eğitim Düzeyi, Cinsiyet ve Yaş Grubuna göre Nüfus 2010 Ortaokul veya dengi okul mezunu Lise veya dengi okul mezunu Yüksekokul veya fakülte mezunu Yüksek lisans mezunu Doktora mezunu Bilinmeyen 6-13 Erkek Kadın Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Kaynak: Toplam

23 Tablo 5 incelendiğinde, 2010 yılı sonu TÜİK verilerine göre, Çerkezköy'de kişinin (%2,6) okuma-yazma bilmediği ve ilkokul mezunu kişi (%22,5) olduğu görülmektedir.ayrıca kişilik okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen grubun i ç e r i s i n d e h a l e n i l k ö ğ r e t i m e d e v a m e d e n l e r i n o l d u ğ u d a i f a d e edilmelidir.yüksekokul,üniversite,lisansüstü ve doktora mezunu toplam kişiden oluşan %5'lik grup ise Çerkezköy'de eğitim açısından yapılması gereken çalışmalar olduğunu göstermektedir. Fotoğraf 9: Çerkezköy Pazaryeri Çerkezköy'de yaş ve cinsiyet aralığına göre çalışan sigortalı sayısını g ö s t e re n a ş a ğ ı d a k i Ta b l o 6 incelendiğinde erkek nüfusun ağırlıklı o l a r a k i s t i h d a m e d i l d i ğ i görülmektedir. İstihdam edilen toplam kişi içerisinde erkeklerin oranı %74,86, kadınların oranı ise % 25,14'dür. Gerek erkek ve gerekse kadınlarda yaş aralığı 0-40 arasında olanlarının ağırlıklı olarak istihdam e d i l d i k l e r i ( t o p l a m % 8 2, 0 2 ) görülmektedir. İstihdam edilenler içinde kadın nüfusunun düşük olduğu tespit edilmiştir. 22 Bölgede artacak fabrika sayısına bağlı olarak lojistik, mekatronik, ev işleri (bakıcı-hizmetli-ev temizliği vb), iş güvenliği, kreş, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması, atıkların taşınması ve gittikçe azalan enerji - su kaynaklarının yönetimine ilişkin yeni çalışma alanlarının öne çıkması beklenmektedir. İlçede mevcut meslek lisesinden mezun olanlar fabrikaların ihtiyacını sayısal olarak karşılayamamaktadır. Bu noktada bölgedeki işletmelerin fiili ihtiyaçlarına göre daha çok meslek lisesi mezunu sağlayacak şekilde kapasite ar tırımına gidilmesi gerekmektedir. Ayrıca mezun olacak öğrencilerin donanımlarının artırılması ve piyasanın ihtiyaçlarına daha çok Tablo 6 : Çerkezköy de İstihdam Miktarı Yaş Aralığı Cinsiyet Sigortalı Sayısı Yüzde Oranı 0-30 ERKEK ,48% 0-30 KADIN ,13% ERKEK ,31% KADIN ,10% ERKEK ,23% KADIN ,59% ERKEK ,47% KADIN 176 0,31% ERKEK 139 0,24% KADIN 7 0,01% 65+ ERKEK 76 0,13% 65+ KADIN 2 0,00% TOPLAM Kaynak: Çerkezköy Sosyal Güvenlik Kurumu

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR +90 262 322 14 80 Pbx 13 Hat FAKS +90 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

bölgesel kalkınma 113

bölgesel kalkınma 113 bölgesel kalkınma 113 Degerli Okurlarımız, Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Sekreter Dergimizin 5. sayısı ile karşınızdayız. 2002 sonrası yakalanan siyasi istikrarla birlikte, hızlı bir ekonomik ve sosyal kalkınma

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Mayıs 2006-Turhal 1 TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ 10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ GENEL EKONOMİK EĞİLİMLER BÜLTENİ KONYA 2012 1 ÖNSÖZ NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYULDU?

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ÖNSÖZ Serbest piyasa ekonmisini benimsemiş ülkelerde kalkınma özel sektör eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden, özel sektörün güçlü ve rekabet edebilir

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER III TABLOLAR V SUNUŞ VII I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası AÇIKLAMA Bu bölümde yer alan projeler KOP BKİ Taslak Eylem Planı, bölgede diğer kamu kurum ve kuruluşlarca hazırlanan eylem planları, master planlar vb diğer planlama çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 İzmit/KOCAELİ Tel: +90 262 318 1700-1701 Faks: +90 262 318 1713 E-posta: stratejikyonetim@kocaeli.bel.tr

Detaylı