TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 ISSN: Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (1) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Didar MĐRAHMETOĞLU, Đsmail Sait DOĞAN, Raciye MERAL Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Van ÖZET Bu çalışma, ilimizde faaliyet gösteren un fabrikalarının teknolojik düzeylerini, karşılaştıkları sorunları ortaya koymak, kullanılan buğdayların ve üretilen unların bazı kalitatif özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Đlimizdeki un fabrikalarının üretim kapasitelerinin altında çalıştığı ve atıl kapasitenin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Un fabrikaları arz-talep üzerine un üretimi yapmaktadır. Kaliteli buğdayın bölgede olmaması, farklı dönemlerde istenen buğdayın uygun fiyata temin edilememesi ciddi bir sorundur. Fabrikalarda temel kalite analizlerinin tam ve sürekli yapılamaması nedeniyle, farklı dönemlerde kalitede farklılıklar oluşmaktadır. Ayrıca, alt yapı sorunları, kalifiye eleman bulunmayışı işletmelerin diğer sorunları arasındadır. Üretilen unların kül miktarının Tip 550 unlar için öngörülen % 0.55 sınırını kimi zaman aştığı belirlenmiştir. Unların protein miktarları % arasında, glüten indeks değerleri % arasında, sedimentasyon değerleri ise ml arasında değişmiştir. Fabrikalarda temel kalite analizlerinin tam ve sürekli yapılamaması nedeniyle, farklı dönemlerde kalitenin değiştiği gözlenmiştir. Kaliteli un üretimi için ilimizde tahıl sektörünün ihtiyacını karşılayacak ortak laboratuvara ihtiyaç duyulmaktadır. Anahtar kelimeler: Buğday, Değirmen, Glüten, Sedimentasyon, Un, Van 1. Giriş Ekmeğin ana maddesi olan kaliteli unu elde etmek için buğday kalitesinin iyi olması gerekir. Unlu mamuller sektöründe kaliteli buğday ifadesi amaca göre farklılık gösterir. Bu bakımdan üretilecek olan ürüne göre kalite özellikleri değişir. Buğdayın farklı ürünlerde kullanılması için önce öğütülmesi ve un elde edilmesi gerekir. Değirmenci için kaliteli buğday denildiğinde; en düşük enerji ve işçilikle, en yüksek un veya irmik verimini sağlayan buğday akla gelir [1]. Buğdayın fabrikaya girişinden un elde edilinceye kadar bütün aşamalarda denetimlerin yapılması zorunludur. Üretilen unun kalitesini unun bileşenleri, uygulanan öğütme tekniği ve elde edilen ürünün depolama koşulları belirler. Un sanayinin başlıca sorunları arasında üretilen un ve irmik kalitesinde mevsimsel ve bölgesel kalite farklılıkları ve atıl kapasite önemli yer tutar. Fakat bu sorun tarladan başlayıp, un üretimine oradan da ekmek safhasına kadar devam etmektedir [2]. Halen un sanayi kolunda büyük atıl kapasite mevcut olup, un fabrikası sayısı ise her geçen gün artmaya devam etmektedir. Hali hazırdaki sayıları 1100 e ulaşmış ve toplam buğday işleme kapasiteleri ise toplam 30 milyon tona ulaşmıştır. Ancak kapasitelerinin yaklaşık % 50 sini kullanabilmektedirler [3]. Bu çalışmada Van ilinde faaliyet gösteren un fabrikalarının teknolojik düzeyleri tespit edilmiş, karşılaştıkları sıkıntılar ortaya konularak üretilen ekmeklik buğday unlarının bazı kalitatif özellikleri ile kodekse uygunlukları araştırılmıştır.

2 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2007 (1) Materyal Ve Yöntem Bu çalışmada Van da faaliyet gösteren 8 adet un fabrikasının teknolojik düzeylerini tespit etmek amacıyla; mevcut hammadde ve son ürün depolama kapasiteleri, sahip oldukları temizleme üniteleri, kullandıkları öğütme metotları, kapasitelerine bağlı olarak sahip oldukları kırma ve redüksiyon üniteleri, laboratuvar varlığı ve ekipmanları belirlenmiş, fabrikaların hammadde temininde karşılaştıkları sıkıntılar ortaya konulmuştur. Buğday unlarının kalitatif özellikleri ile kodekse uygunluklarını belirlemek amacıyla Eylül ve Aralık 2005 de iki kez örnek alınmıştır. Buğday ve un örneklerinde sırasıyla nem ve kül tayini, protein, sedimantasyon değeri tayini, yaş ve kuru öz (Glüten) miktarı tayini, düşme sayısı testi tayini yapılmıştır. Bu testlere ilaveten buğday örneklerinde; bin dane ağırlığı (BTA), hektolitre ağırlığı (HA) tayini, un örneklerinde; renk değeri tayini yapılarak buğdayların ve bu buğdaylardan elde edilen unların kodekse uygunlukları belirlenmiştir. Analizler sonucunda elde edilen veriler, farklılıkların belirlenebilmesi amacıyla veri seti analizine tabi tutularak, elde edilen değerler arasındaki farkın önemli olup olmadığı LSD çoklu karşılaştırma testi ile P<0.05 seviyesinde belirlenmiştir [4]. 3. Bulgular ve Tartışma Fabrikaların Fiziksel Özellikleri Van da bulunan 9 un fabrikasından 8 tanesi çalışır durumdadır. Bu fabrikalar kapasitelerinin altında çalışmakta, günlük üretim kapasiteleri döneme bağlı olarak artıp azalmaktadır. Fabrikalar genellikle betonarme inşaat şeklindedir. Fabrikalarda çalışan personel sayısı değişiklik göstermekte ve fabrikalarda istihdam edilen sorumlu yöneticiler kısa süreli olarak çalışmakta, bazen sorumlu yönetici olarak mühendis istihdam edilmemektedir. Fabrikaların Depolama Ünitelerinin Kapasitesi ve Durumları Fabrikaların 2 tanesinde havalandırma sistemi bulunmamaktadır. Bu sistemleri bulundurmayan değirmenciler, depolama esnasında yetersiz havalandırma ve kemirgenlerin depoda bulunması sonucu çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Đstenen özelliklere sahip ve alımına karar verilen buğday depolara alınır. Depolamanın sorunsuz bir şekilde yürüyebilmesi için depolarda havalandırma sisteminin bulunması, yığın sıcaklığının ve deponun nispi neminin düzenli olarak kontrol edilmesi ve buğday depoya alınmadan önce buğdayın kaba temizlemeden geçirilmesi gerekmektedir. Buğday Temini ve Buğday Temininde Karşılaşılan Problemler Un fabrikalarına buğday, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş ve ilçeleri, Mardin, Van ve çevresinden gelmektedir. Un üretiminde kullanılmak üzere fabrikalara gelen buğday çeşitleri; Adana 99, Bezostaya, Cumhuriyet, Dariel, Golia, Kıraç 66, Kirik, Nurkent, Panda, Pehlivan, Sagittario çeşitleridir. Bu çeşitlere ilaveten yöre şartlarına adapte olan Tir buğdayı da un üretiminde kullanılmaktadır. Değirmenciler buğday temininde çeşitli sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Bu sıkıntılar; kaliteli buğdayın bölgede olmaması, istenen kalitedeki buğdayın her dönem bulunmaması, il dışından temin edilen buğdayın nakliye ücretinin yüksek olması, Toprak Mahsulleri Ofisi nin (TMO) piyasadan daha yüksek ücretle buğdayı satması, yine TMO nun bir takım sınırlar koyması, ülkemiz buğdaylarının ekmekçilik değerinin düşük olması, paranın geri dönüşünün uzun vadede olması şeklinde sıralanabilir. 26

3 Mirahmetoğlu D., Doğan Đ.S., Meral R. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2007 (1) Temin Edilen Buğdayların Özellikleri Kullanılan buğdayların özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan analiz sonuçları Çizelge 1 de gösterilmiştir. Çizelge 1. Hammadde olarak kullanılan buğdayın özellikleri Buğday Çeşitleri BTA (g) HA (kg/hl) Nem (%) Protein (% km) Kül (%) Y.Glüten (%) SD (ml) GSD (ml) DS (s) Adana Bezostaya Cumhuriyet Dariel , Golia Kıraç Kirik Nurkent Panda Pehlivan Sagittario Tir Yüreğir En az En yüksek Ortalama SS BTA: Bin tane ağırlığı, HA: Hektolitre ağırlığı, SD: Sedimantasyon değeri, GSD: Gecikmeli Sedimantasyon Değeri, DS. Düşme Sayısı BTA, buğdayın bin tanesinin g cinsinden ağırlığı olup, kurumadde üzerinden ifade edilir. Đlimize gelen buğdayların BTA ları incelendiğinde g arasında değiştiği, ortalama değerin ise 37.8 g olduğu belirlenmiştir. Belirlenen bu değerler ülkemiz buğdayları için öngörülen BTA sınırları içerisindedir. Đlimize gelen buğdayların HA ları kg arasında bulunmuş, ortalama 78.6 kg olarak belirlenmiştir. 27

4 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2007 (1) Un ve irmikte yasal olarak bulunması gerekli niteliklerin sağlanması ve uygun buğday veya un paçalı yapılması açısından buğdayın kimyasal bileşimi önemlidir [5]. Đlimizdeki un fabrikalarına gelen buğdayların nem değerlerini en düşük % 8.3, en yüksek % 12.2, ortalama nem değeri ise % 10.3 olarak bulunmuştur. Bu değerler buğdayların depolanması için uygun sınırlar içerisindedir. Bu nedenle depolama stabilitesi ve öğütme teknolojisi açısından ilimize gelen buğdayların nem değerinin uygun olduğu söylenebilir. Analize alınan buğdayları protein miktarları en az %9.8, en yüksek %13.3, ortalama %11.6 olarak bulunmuştur. Bu değerler incelendiğinde ilimiz un fabrikalarına gelen buğdayların çoğunlukla ekmeklik buğday sınıfına girdiği gözlenmektedir. Farklı bölgelerden gelen buğdayların kül miktarı % arasında değişmektedir. Analiz sonucunda buğdayların teknolojik özellikleri standartlar içinde yer almıştır. Fabrikalarda Ön Temizleme ve Tavlama Sistemleri Van da bulunan un fabrikalarında çoğunlukla kuru temizleme yapılmaktadır. Bunun nedeni yıkayarak temizlemeye göre kuru temizlemenin daha az su kullanılarak yapılabilmesi ayrıca yeterli suyun her zaman bulunamaması ya da yeterli su depolarının mevcut olmaması şeklinde özetlenebilir. Tavlamada ise çoğunlukla soğuk tavlamanın yapıldığı ve tavlama silolarının yeterli seviyede olduğu gözlenmiştir. Fabrikalardaki Öğütme Elemanlarının Durumu Van daki un fabrikalarının vals sayılarıyla günlük üretim kapasiteleri karşılaştırıldığında fabrikaların üretim kapasitelerinin altında çalıştığı ve atıl kapasitenin mevcut olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışmada 5 fabrikada irmik sasörü olmasına karşın, irmik üretimi yapılmadığı belirlenmiştir. Fabrikalar satabilecekleri kadar un üretmektedirler. Van da ihtiyacın üzerinde un fabrikasının olması, ilde bisküvi, gofret, kek, makarna üreten fabrikaların bulunmaması, üretimin çoğunlukla tandır ekmeği üretimi yapan halka ve fırınlara ayrıca ekmek fabrikalarına yönelik olması ve ekmek fabrikalarının üretimde kullanacağı unu genelde il dışından temin etmesi, un fabrikalarının kapasitelerinin altında çalışmasına neden olmaktadır. Bu pazarlama sorunlarına ilaveten ilde kaliteli buğdayın olmaması nedeniyle il dışından getirilen buğdayların nakliye ücretlerinin yüksek olması, her dönem kaliteli buğday olmayışı, süne zararı, depoların yetersiz oluşu da üretimin miktarını düşürmektedir. Un Fabrikalarında Laboratuar Varlığı Kaliteli un üretebilmek amacıyla gerek hammadde de gerekse üründe bir takım analizlerin yapılması zorunludur. Un fabrikalarının sayısının artması ile fabrikalar temel analizleri yapabilmeleri için gerekli aletleri almışlardır. Hemen her fabrikada buğdayın fiziksel özelliklerini belirlemek için yapılması gereken testler, glüten miktarı tayini ve sedimantasyon testi yapılmaktadır. Ancak fabrikalarda reolojik özellikleri belirleyecek cihazlar bulunmamaktadır. Ayrıca bir fabrika dışında diğer fabrikaların farklı kişi ve kuruluşlardan profesyonel yardım almadığı gözlenmiştir. Fabrikaların sadece kendi teknik sorumlu yöneticileri mevcuttur. Elde Edilen Unların Özellikleri Nem değerleri Üretilen unların nem değerleri Buğday Unu Tebliğinde belirtilen nem değeri sınırlarını aşmamaktadır [7]. Üretilen un çeşitlerinin nem değerlerinin fabrikalara göre farklılık gösterdiği (P<0.05) belirlenmiştir (Çizelge 2). Bu farklılık fabrikalarda kullanılan buğday çeşitlerinin ve yıkama ünitelerinin farklı olmasından, tavlama şekli, süresi ve tavlamada kullanılan su miktarının değişmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, paçal oranları, un ve depolama silolarındaki nispi nem farklılığı, depolama 28

5 Mirahmetoğlu D., Doğan Đ.S., Meral R. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2007 (1) sürelerinin değişmesi, fabrikalarda üretilen unların nem miktarını önemli seviyede etkilemiştir. Tip 650 unlar dışında, değişik dönemlerde alınan unların arasında da farklılık bulunmaktadır. Kül değerleri Tip 550 unların kül miktarları incelendiğinde Tip 550 için öngörülen %0.55 sınırının aşıldığı görülmektedir (Çizelge 2). Bu fabrikalar, Tip 550 adı altında piyasaya Tip 650 un sunmaktadırlar. Un fabrikalarında yapılması gereken temel analizlerden biri olan kül miktarı tayinin yapılmaması söz konusu durumu ortaya çıkarmaktadır. Benzer bir durum Yıldız [8] tarafından yapılan bir çalışmada da ortaya konulmuştur. Bu araştırma da analize alınan örneklerin %62 sinin asıl kül miktarının, belirtilen kül miktarına uymadığı tespit edilmiştir. Tip 550, Tip 65, Tip 850 unlar için fabrikalar arasındaki fark önemli bulunmuştur (P<0.05). Tip 550 unlar için dönemler arasındaki fark önemsizken, Tip 650 ve Tip 850 unlar için fark önemlidir. Protein miktarı Üretilen unların protein miktarları % arasında değişmiştir. Analize alınan un örneklerinin sahip oldukları protein içerikleri Tebliğde belirtilen sınırların içerisindedir. Bu unlar; bisküvi, kek üretiminden ziyade ekmek yapımına uygundur. Yörede bulunan gıda işletmelerinin çoğunlukla ekmek fabrikaları olduğu düşünülür ve unun satıldığı kesim göz önünde bulundurulursa bu durum normaldir. Fabrikaların ürettikleri unların protein miktarları arasındaki fark P<0.05 seviyesinde önemlidir. Protein değerindeki farklılıklar tür, çeşit, iklim farklılığından, azotlu gübre kullanımından, un üretiminde kullanılan buğday paçal oranlarının farklı oluşundan kaynaklanabilir. Un üretiminde farklı tip buğday kullanılmakta ve farklı paçal oranı uygulanmaktadır. Üretimde bir standardizasyon sağlanması için düzenli laboratuvar analizlerinin yapılması gerekmektedir. Üretimin laboratuvar verileri olmaksızın, sadece teknik elemanın bilgi ve becerisine bağlı olarak yapılması kalitenin sürekliliğinin sağlanması için yeterli değildir. Çalışmanın yapıldığı iki farklı dönemde protein değerleri bakımından yapılan çoklu karşılaştırma test sonuçları, Tip 550 ve Tip 650 unlar için protein değerlerinin dönemlere göre farklılık gösterdiğini, Tip 850 unlardan elde edilen unların protein değerleri arasındaki farkın önemli olduğunu göstermiştir. Çizelge 2. Unların kimyasal özelliklerine ait çoklu karşılaştırma test sonuçları Fabrika Nem (%) Kül (%) Protein (%) Tip 550 Tip 650 Tip 850 Tip 550 Tip 650 Tip 850 Tip 550 Tip 650 Tip 850 A b a e a b c a b c B 13.5 d a a C b b 13.9 ab b a b a b cd D bc d c E a b a a b b b a c F a b c b 11.9 a d G c c b H bc b b Aynı sütundaki farklı harfler, fabrikalar arasında P < 0.05 düzeyinde farkın olduğunu göstermektedir Yaş öz (Glüten) miktarı Yapılan varyans analizi sonucunda bütün un çeşitleri için fabrikalar arasındaki fark önemli bulunmuştur (P<0.05). Yaş öz miktarı unlarda % 20 ve altında ise düşük, % 27 nin üstü ise yüksek olarak kabul edilmektedir [9]. Unların elde edildiği döneme bağlı olarak, kullanılan buğdaylarının glüten miktarının değişmesi sonucu, üretilen unlarda yaş öz değerlerinde de dalgalanmalar görülmüştür (Çizelge 3). Yaş özün yüksek olması ekmeğin kabarma oranını artırdığı için, özellikle Tip 550 ve 650 unlar için istenilen 29

6 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2007 (1) bir husustur. Tip 650 ve Tip 850 unlar için yaş glüten değerleri dönemlere göre farklılık gösterirken, Tip 550 un çekilirken daha hassas davrandıkları için dönemler arasında farklılık gözlenmemiştir (P>0.05). Glüten indeks değerleri (GI) Tip 550, 650 ve 850 unlar glüten indeks değeri bakımından, fabrikalar ve dönemler arasındaki fark önemlidir (P<0.05). GI değerleri bakımından oluşan farklılık fabrikaların farklı buğdaylardan oluşan paçal kullanmalarından kaynaklanmaktadır. GI unun kuvvetinin bir ölçüsüdür ve hamur kalitesine etkisi çok fazladır [9]. Analizler sonucu bulunan değerler Tip 550, 650 ve 850 unlar için istenen değerlere sahip olduğu görülmektedir (Çizelge 3). Çizelge 3. Unların teknolojik özelliklerine ait çoklu karşılaştırma test sonuçları Fabrika YÖ GI SD Tip 550 Tip 650 Tip 850 Tip 550 Tip 650 Tip 850 Tip 550 Tip 650 Tip 850 A b b d c b c ab b bc B a d c C a a a b c a a a a D b b c E a c c 95.5 a a a b b c F d d c e c a G e f b bc H 29.5 a a bc Aynı sütundaki farklı harfler, fabrikalar arasında P < 0.05 düzeyinde farkın olduğunu göstermektedir. YÖ: Yaş Öz, GI: Glüten Đndeksi, SD: Sedimantasyon Değeri Sedimentasyon değerleri (SD) Tip 550 unu üreten fabrikaların unlarının SD değerleri arasındaki farkın önemsiz (P>0.05), Tip 650 ve Tip 850 unlar için fabrikalar ve dönemler arasındaki farkın önemli olduğu görülmüştür (P<0.05). Ekmeklik unlarda SD glüten kalitesinin göstergesidir. Đlimiz fabrikalarında üretilen unların %62.5 i Uluöz [10] tarafından bildirilen değerlendirme kriterlerine göre iyi, %37.5 i orta kaliteli un sınıfına girmektedir. GSD, süne ve kımıl zararı görmüş buğday veya bunlardan elde edilen unların belirlenmesinde kullanılan bir kriterdir. Tip 550, 650 ve Tip 850 unlara ait GSD bakımından fabrikalar arası farkın önemli (P<0.05) olduğu görülmektedir (Çizelge 4). Đlimizdeki fabrikaların hemen hepsinde sedimentasyon testi yapılmaktadır. Bu testin sonucuna bakılarak süne zararı olan buğdaylar una çevrilmeden geri gönderilmektedir. Sonuçlar değerlendirildiğinde, çalışmanın yapıldığı dönemlerde, ilimizdeki fabrikalarda işlenen buğdaylarda süne zararına rastlanmadığı söylenebilir. Düşme sayısı değerleri (DS) Üretimi yapılan her tip un için fabrikalar, dönemler arası ve fabrika dönem interaksiyonunun önemli (P<0.05) olduğu görülmektedir. DS bakımından farklı fabrikalarda ve farklı dönemlerde üretilen unlar, istatistiksel olarak ayrı ayrı olarak gruplandırılsalar da hepsinin düşme sayısı değerleri 300 s ve üzerinde çıkmıştır. Sonuçta α-amilaz içeriği bakımından yetersiz olduğundan kaliteli ekmek üretimi için mutlaka α-amilaz preparatları ile katkılandırılması gerekmektedir. Renk değerleri Buğdayın çeşidine ve unun randımanına göre unların renk değerleri değişir. Yüksek randımanlı un düşük randımanlı una göre daha esmer ve koyudur. Renk parametrelerinden kullanılan L değeri rengin açıklık ve koyuluğunu ifade eder. Unlarda genellikle açık renk arzu edildiğinden L değerinin yüksek olması arzu edilir. Fabrikalar ve dönemler arası renk değeri bakımından farkın önemsiz olduğu gözlenmiştir 30

7 Mirahmetoğlu D., Doğan Đ.S., Meral R. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2007 (1) (P>0.05). Tip 850 unların ise fabrikalar arası farkın önemli (P<0.05), dönemler arası farkın ise önemsiz (P>0.05) olduğu görülmektedir. Çizelge 4. Gecikmeli sedimantasyon (GSD) ve düşme sayısına (DS) ait çoklu karşılaştırma test sonuçları Fabrika GSD DS Tip 550 Tip 650 Tip 850 Tip 550 Tip 650 Tip 850 A bc 367 b 371 a 376 a B a b a 275 h C a 353 c 330 d 332 e D a a d 298 f E cd 376 a 341 c 291 g F b c cd 368 b 369 b G d a 364 c H b 356 d Aynı sütundaki farklı harfler, fabrikalar arasında P < 0.05 düzeyinde farkın olduğunu göstermektedir. GSD. Gecikmeli Sedimantasyon Değeri, DS. Düşme Sayısı Buğday çeşidine ve öğütülen unun randımanına bağlı olarak unların rengi değişebilir. Sert buğday unları genelde sarımtırak, yumuşak buğday unları ise nispeten daha beyazdır. Ayrıca, randımanı yüksek olan unların rengi düşük randımanlı unlara göre daha esmer ve koyudur [8]. Renk parametrelerinden a ve b değerleri unların kırmızı ve sarı rengi hakkında bilgi vermektedir. Đstatistiksel olarak un çeşitleri arasında L değerleri bakımından fark olmadığı (P>0.05) ancak Tip 650 unu üreten fabrikaların unlarının b değerleri bakımından, Tip 850 unlarında ise a değeri bakımından dönemler arasında farklılık gözlenmiştir (P<0.05). Çizelge 5. Unların renk değerlerine ait çoklu karşılaştırma test sonuçları Fabrika Tip 550 Tip 650 Tip 850 L a b L a b L a b A a a 8.47 a a a 9.41 a bc ab 9.41 ab B bc ab 8.94 abc C a a 8.00 a a a 8.47 a b ab 9.41 abc D b ab 9.41 abc E a a 8.47 a a a 8.47 a bc 0.00 a 8.00 bc F a a 8.47 a bc ab a G a a 8.00 a bc ab 8.94 abc H a b 7.06 c Aynı sütundaki farklı harfler, fabrikalar arasında P < 0.05 düzeyinde farkın olduğunu göstermektedir. Çizelge 2 ve 3 ün incelenmesinden de anlaşılacağı gibi üretim yapan 8 fabrikanın tamamı Tip 850 un üretirken, 4 fabrika Tip 850 yanında Tip 650, 3 fabrika bu tip unlara ilaveten Tip 550 un üretmektedirler. Üretim çoğunlukla tandır ekmeği üretimi yapan fırınlara yöneliktir. Yöre de bulunan halkın sosyoekonomik durumu ve son yıllarda esmer unların antioksidan özelliklere sahip olduğunun ortaya çıkması nedeniyle artan fonksiyonel gıda tüketimi bu durumun ortaya çıkmasında başlıca etkenlerdendir [6]. 4. Sonuç Van ilinde bulunan fabrikaların teknolojik düzeyini belirlemek ve üretilen unların kodekse uygunluğunu belirlemek için yapılan bu çalışmada; Van da bulunan 9 adet un fabrikasından 8 tanesi çalışır durumda 31

8 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2007 (1) olduğu, üretim yapan fabrikaların tam kapasite ile çalışmamakta, arz-talep üzerine un üretimi yaptığı belirlenmiştir. Günlük üretim kapasiteleri, üretim dönemine bağlı olarak artıp azalmaktadır. Depolamada karşılaşılan problemlerden en önemlileri kemirgenlerin buğdaya verdiği zarar ve havalandırma sorunudur. Genel itibariyle depolama kapasiteleri az olduğu için talep doğrultusunda buğday alımı gerçekleştirilmekte, bu da un kalitesinde dalgalanmalara neden olmaktadır. Đlimizdeki işletmeler üretimde hammadde temininde güçlük çekmekte, yıl boyunca kalite hammadde temin edememektedir. Kullanılacak olan alet ekipmanın kurulumu sırasında ve kurulum sonrasında teknik desteğin yetersiz oluşu, yörede tecrübeli eleman bulunmayışı nedeniyle sorunlar yaşamaktadırlar. Đşletmeler, belgelendirme, işletme sanitasyonda çeşitli sıkıntılar yaşamaktadırlar. Su sıkıntısından dolayı fabrikaların büyük bölümü, temizleme ünitelerinde kuru temizleme sistemine geçiş yapmışlardır. Fabrika kurulum yerinin yanlış olması, alt yapı sorunları, kalifiye eleman bulunmayışı diğer sorunlardandır. Đşletmelerin değirmencilik konusunda deneyimli, gerekli bilgi ve donanımına sahip en az bir kalifiye eleman çalıştırması avantajlar sağlayacaktır. Đşletmeler ürettikleri unları pazarlarken fiyatlandırma ve rekabet sorunu, müşteri ilişkilerini geliştirememe ve yüksek maliyet sorunlarıyla karşılaşmaktadırlar. Đlimizdeki un sanayinin ayakta kalabilmesi ve büyüyebilmesi için işletmeler güvenilir ve istikrarlı bir buğday üreticisi ile ortaklıklara kadar gidebilecek geniş bir yelpazede iş birliğine gitmelidir. Kalitede standardı yakalayabilmek için hem fabrikanın kurulumu aşamasında, hem kurulum sonrasında üretim ve pazarlama aşamasında üreticilerin üniversiteler ve profesyonel şirketler ile iletişim halinde olması gerekir. Bununla birlikte ilde tüm un ve ekmek fabrikalarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek ortak bir laboratuvarın kurulması, karşılaşılan sorunların giderilmesinde büyük katkı sağlayacaktır. 5. Kaynaklar 1. Ünal, S., Hububat Teknolojisi. Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi. Yayın No:29, Đzmir. 216s 2. Aydoğan, U., Nevşehir un sanayinin sorunları. Nevşehir Ekonomisinin Sorunları ve Çözüm Önerileri: Un Sanayi Örneği Haziran Nevşehir Tanık, Đ., Yeniden yapılanma sürecindeki un sanayimiz. Un Sanayimiz Özet Raporu. Un Sanayicileri Derneği, Ankara. 4. Minitab, User s Quide. Minitab Inc., State College, PA, ABD. 5. Ünal, S.S., Buğday ve un kalitesinin belirlenmesinde uygulanan yöntemler, Nevşehir Ekonomisinin Sorunları ve Çözüm önerileri. : Un Sanayi Örneği Haziran Nevşehir Doğan, Đ.S., Meral, R., Buğdayda Bulunan Antioksidan Maddeler. Hububat 2006 Kongresi, 7-8 Eylül 2006, Gaziantep. 7. Anonim, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Buğday Unu Tebliği. Resmi Gazete Tarih / Sayı: , 23614, Tebliğ No: Yıldız, G.,1993.Sivas Đlinde Kullanılan Unların Bildirilen Tipleri ile Gerçek Tipleri Arasındaki Farklar ve Bazı Kimyasal Bileşimlerinin Buğday Unu Standartlarına Uygunluğu Üzerine Bir Araştırma. Yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. 32

9 Mirahmetoğlu D., Doğan Đ.S., Meral R. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2007 (1) Elgün, A., Ertugay, Z., Tahıl Đşleme Teknolojisi. A.Ü. Ziraat Fak., Yay. No: 297, Erzurum. 411s. 10. Uluöz, M.,1965. Buğday Unu ve Ekmek Analiz Metotları. E.Ü Ziraat Fakültesi yayınları, Đzmir. 71s. 33

2011/12 2012/13 NORMALİ

2011/12 2012/13 NORMALİ 1 YAĞIŞ DURUMU (EYLÜL-ŞUBAT) 160 mm 140 120 100 80 60 40 20 0 EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS MGM 2011/12 2012/13 NORMALİ 2 SICAKLIK DURUMU 2012-2013 YILI ORTALAMA SICAKLIKLARININ NORMALİ

Detaylı

ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ

ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU HAZĠRAN- 2010 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1) DÜNYA TİCARETİ...3 1.1) Dünya İthalatı...3 1.2) Dünya İhracatı...4 2) TÜRKİYE NİN

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.41-46 Hayrettin KANIT 1* Murat

Detaylı

OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Güneydoğu Anadolu Bölgesi suluda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Olgun-13 çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu

Detaylı

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE 12 MART 2011 Antalya 1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) 1938 den beri faaliyette bulunan, Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mısır, çeltik, haşhaş kapsülü,

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ BUĞDAY UNU RAPORU

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ BUĞDAY UNU RAPORU ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ BUĞDAY UNU RAPORU MART 2015 HAZIRLAYAN: MELİKE ALPAN-BURÇAY ENGÜZEL UZMAN-UZMAN YARDIMCISI AR-GE ŞUBESİ 1 İÇİNDEKİLER 1 DÜNYA TİCARETİ... 3-4-5-6-7-8-9-10

Detaylı

Buğdayın Dış Görünüşü

Buğdayın Dış Görünüşü Buğdayın Dış Görünüşü 1. Renk Buğday tanesi beyaz, açık sarı, sarı kırmızı, kehribar ve esmer olmak üzere muhtelif renklerde olur. Tane rengi dış kabuktan değil tohum kabuğundan ileri gelir. Tanede renk

Detaylı

Ekmekçilik Açısından Una Bakıldığında Şu Kriterler Önem Arz Eder

Ekmekçilik Açısından Una Bakıldığında Şu Kriterler Önem Arz Eder Ekmekçilik Açısından Una Bakıldığında Şu Kriterler Önem Arz Eder Unun protein kalitesi ve miktarı Unun normal nişasta ve zedelenmiş nişasta miktarı Unda bulunacak enzim miktarı (diastatik aktivitesi) Unun

Detaylı

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0)

DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI: GMB 501 Uzmanlık Alan Dersi (4 0 0) Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez programları kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU.

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.13-17 Nurten BOZDEMİR 1 Murat ÇİMEN 1* Seyhan AKÇAN 1 Özet

Detaylı

A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları

A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları TAHIL ve TAHIL ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Tahıl, Graminiae familyasının tohumları olan buğday, çavdar,

Detaylı

TEMİZLEME ÜNİTESİ KIRMA ÜNİTESİ DEĞİRMEN ÜNİTESİ Çöp sasörü Kırıcı valsler Vals

TEMİZLEME ÜNİTESİ KIRMA ÜNİTESİ DEĞİRMEN ÜNİTESİ Çöp sasörü Kırıcı valsler Vals GRUP: 10 10.61 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı 1- Un Üretimi a) Buğday Unu Makina ve tesisat tablosunda, tesiste mevcut valslerin top adetleri, vals uzunlukları, devirleri ve motor güçlerinin

Detaylı

Un Sanayi-Bazı Sorunlar ve. Fırsatlar

Un Sanayi-Bazı Sorunlar ve. Fırsatlar Un Sanayi-Bazı Sorunlar ve Fırsatlar Prof. Dr. Hamit Köksel Hacettepe Universitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara koksel@hacettepe.edu.tr Hububat işleyen sanayii dalları Un, irmik Ekmek vb. ürünler Makarna,

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Hayrettin

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SULUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SULUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SULUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU TR 5990 TR 5992 Ankara-2016 TR 5990 VE TR 5992

Detaylı

TAVLAMA KOŞULLARININ ÖĞÜTME PERFORMANSI VE UNA ETKİLERİ

TAVLAMA KOŞULLARININ ÖĞÜTME PERFORMANSI VE UNA ETKİLERİ TAVLAMA KOŞULLARININ ÖĞÜTME PERFORMANSI VE UNA ETKİLERİ H Ü S A M E T T İ N A L İ Ç A Ğ L A R G E N E L M Ü D Ü R Y A R D I M C I S I G E N Ç D E Ğ I R M E N A. Ş. TAVLAMA Tavlama; tanenin nem düzeyini

Detaylı

Türkiye`de Hububat Alanları

Türkiye`de Hububat Alanları BUĞDAY DOSYASI Türkiye, birçok ürünün yetiştirilmesine imkan veren iklim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olup, toplam istihdamın %24,6`sı tarım sektöründe

Detaylı

İDMA 2015 SONUÇ RAPORU. www.idma.com.tr. Parantez Fuarcılık / Fair

İDMA 2015 SONUÇ RAPORU. www.idma.com.tr. Parantez Fuarcılık / Fair İDMA 2015 SONUÇ RAPORU 6. Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı 23-26 Nisan 2015 İstanbul Fuar Merkezi Salon 1-2-3 Yeşilköy

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Pilavlık ve Köftelik Bulgurların Kimyasal Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Mardin İlinde Üretilen Pilavlık ve Köftelik Bulgurların Kimyasal Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Mardin İlinde Üretilen Pilavlık ve Köftelik Bulgurların Kimyasal Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Zuhal CAN 1, Murat ÇİMEN 1*, Şerzan ASLAN 1, Birol ÖZTÜRK 1 Özet Bu araştırma

Detaylı

ZORUNLU MAKİNE VE TEÇHİZAT TEMİZLEME ÜNİTESİ KIRMA ÜNİTESİ DEĞİRMEN ÜNİTESİ Çöp sasörü Kırıcı valsler Vals

ZORUNLU MAKİNE VE TEÇHİZAT TEMİZLEME ÜNİTESİ KIRMA ÜNİTESİ DEĞİRMEN ÜNİTESİ Çöp sasörü Kırıcı valsler Vals GRUP: 3116 1- Un Üretimi a) Buğday Unu Un fabrikalarında kapasite günde 24 saat, yılda 300 iş günü çalışma esası üzerinden aşağıda belirtilen esaslara göre tespit edilir. ZORUNLU MAKİNE VE TEÇHİZAT TEMİZLEME

Detaylı

ARR Bir Hububat Depolama ve Ticaret Şirketi olan ELEWARR ın Neden ve Nasıl Sahibi Oldu?

ARR Bir Hububat Depolama ve Ticaret Şirketi olan ELEWARR ın Neden ve Nasıl Sahibi Oldu? ARR Bir Hububat Depolama ve Ticaret Şirketi olan ELEWARR ın Neden ve Nasıl Sahibi Oldu? Roman Wenerski Tarım Piyasası Kurumu Başkanı Sunumun Amacı 1. ARR nin Depolama ve hububat ticareti yapan şirketlerdeki

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Makarna ve bulgurun üretiminde ana hammadde olarak kullanılan durum buğdayına olan talep giderek artmaktadır. 2013/14 sezonunda dünya durum buğdayı

Detaylı

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi kuruda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Mv Suba çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin

Detaylı

PELEMIR( CEPHALARIA SCYRIACA) EKSTRAKT İLAVELI EKMEKLERDE RENK ANALIZI

PELEMIR( CEPHALARIA SCYRIACA) EKSTRAKT İLAVELI EKMEKLERDE RENK ANALIZI PELEMIR( CEPHALARIA SCYRIACA) EKSTRAKT İLAVELI EKMEKLERDE RENK ANALIZI Elif Şeyma Uslu, Fatih Törnük Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Cephalaria nın bir türü olan pelemir, buğday tarlalarında yabani

Detaylı

YABANCI MADDE MİKTARI

YABANCI MADDE MİKTARI 1 YABANCI MADDE MİKTARI Tüccar ve değirmenci açısından çok önemli olan yabancı maddeler sonuçta buğdayın ekmekçilik değerini de etkiler. Yabancı madde denince; numunenin ait olduğu normal büyüklükteki

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ 30/03/2012 1 TMO NUN TARİHÇESİ 1929 1933 1938 1939-45 1984 1993 2008 2011 2012 2 TMO NUN GÖREVLERİ Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan

Detaylı

BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ

BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ Buğdayların çeşitli amaçlarla kullanımları sırasında, standardizasyon ve kalitelerinin tanımlanabilmeleri için fiziksel, kimyasal ve teknolojik özellikler olmak üzere üç grup altında toplanan ölçütlerden

Detaylı

İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI

İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI GENEL ARAŞTIRMALAR İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLANDIRMASI DÜZEY 2 YE GÖRE İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI (21 YILI, ISIC REVİZE 3 SINIFLAMASINA GÖRE ve İKİ RAKAMLI DÜZEYDE) GA-6-3-3

Detaylı

İrmik Değirmenciliği ve Prosesi. Behlül Birdane CAN Değirmen Proses Mühendisliği Alapala Proses Departmanı

İrmik Değirmenciliği ve Prosesi. Behlül Birdane CAN Değirmen Proses Mühendisliği Alapala Proses Departmanı 1 İrmik Değirmenciliği ve Prosesi Behlül Birdane CAN Değirmen Proses Mühendisliği Alapala Proses Departmanı 2 İRMİK NEDİR? İrmik, Kaba tabir ile Sert buğday (durum buğdayı) veya mısır gibi tahıl gruplarında

Detaylı

EKMEK ÜRETİMİNDE DÜZENLEMELER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

EKMEK ÜRETİMİNDE DÜZENLEMELER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI EKMEK ÜRETİMİNDE DÜZENLEMELER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Ekmeğin besin değeri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Ekmek tam bir besin kaynağıdır. b. Ekmekte sadece E vitamini ve mineral maddeler

Detaylı

GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ

GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ NO GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ KİMYASAL ANALİZLER Kod No :LS/16 Rev No :03 Rev Tarihi :18.05.16 Yayın Tarihi :06.11. 1 Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi Verimlilik ve Toplam Kalite Yönetimi 10 Nisan 2010 Hatice EKSEN Uzman MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Ülke ekonomisinin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

ELEME SİSTEMLERİ SONER ÇELİK GIDA MÜHENDİSİ

ELEME SİSTEMLERİ SONER ÇELİK GIDA MÜHENDİSİ ELEME SİSTEMLERİ SONER ÇELİK GIDA MÜHENDİSİ 1 Buğday insan gıdası olarak tüketilen önemli bir hammaddedir. Bu yüzden bir sonraki hasada kadar en iyi kalitede tutulmalıdır. 2 Yüzyıllardır depolama yöntemleri

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

HUBUBAT T.C. BAFRA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 30/04/2012. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. BAFRA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 30/04/2012. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/04/202-30/04/202 T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.55 0.55 0.5500 92,560.00 KG 50,908.00 8 ARPA YEMLİK 0.44 0.44 0.4354 8,480.00 KG 3,692.00 4 ARPA YEMLİK ı: 54,600.00 22 ARPA

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ MAKARNALIK BUĞDAY TESCİL RAPORU

TRAKYA BÖLGESİ MAKARNALIK BUĞDAY TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü TRAKYA BÖLGESİ MAKARNALIK BUĞDAY TESCİL RAPORU TR 5825 Ankara-2016 TR 5825 MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ

Detaylı

GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ

GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ NO GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ KİMYASAL ANALİZLER Kod No :LS/16 Rev No :02 Rev Tarihi :01.02.16 Yayın Tarihi :06.11. 1 Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı Sayı : 22479905/203- Konu : Mamul Madde İhracatı Kapsamında Satış 31 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Kuruluşumuz stoklarında bulunan yerli ekmeklik

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR BUĞDAY UNU SA/99-3-9 HAZIRLAYAN MUSTAFA ŞİMŞEK UZMAN ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 1999 ANKARA TKB MATBAASI İÇİNDEKİLER 1. Sektörün ve Ürünün Tanımı... 1

Detaylı

PENYE TEKNOLOJİSİNDE SÜREKLİ BAŞARI...

PENYE TEKNOLOJİSİNDE SÜREKLİ BAŞARI... PENYE TEKNOLOJİSİNDE SÜREKLİ BAŞARI........................................................................... Penye C A P D Makinalarla Kazanılan Deneyim Dünya genelinde 7 900 Rieter C A P D penye makinası

Detaylı

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER'in 2012 Dönemi Hububat Politikaları Kamuoyu Açıklaması Değerli Basın Mensupları ve Değerli Katılımcılar, 2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki

Detaylı

FARUK DAYI & SELİM BAŞÇAM

FARUK DAYI & SELİM BAŞÇAM C.B.Ü. GIDA MÜHENDİSLİĞİ 2009 MANİSA YÖRESİ PEKMEZLERİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ FARUK DAYI & SELİM BAŞÇAM Dr. Hasan YILDIZ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE YÖNTEM 2.1 Materyal 2.2 Yöntem 2.2.1. Çözünür

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 26.09.2016 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TMO Konya Şube Müdürlüğü hizmet alanında Konya ve Karaman illeri bulunmaktadır.

Detaylı

PROJE DETAY ONAYI TABLOSU

PROJE DETAY ONAYI TABLOSU SEKTÖRÜ : MADENCİLİK PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE NO PROJENİN ADI PROJENİN TUTARI 2012 YILI ÖDENEĞİ YER 2012B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 23.556 61.500 23.556 61.500 Edirne

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01.08.2016 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1946 yılında 2 adet eski tip çelik hangar olarak faaliyete başlamıştır. 1958 yılında

Detaylı

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Trakya Bölgesi ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme

Detaylı

UN FABRİKALARINDA TAVLAMA VE TAV SİLOLARI ÜZERİNE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

UN FABRİKALARINDA TAVLAMA VE TAV SİLOLARI ÜZERİNE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA SELÇUK TEKNİK ONLİNE DERGİSİ / ISSN 1302 6178 Volume 1, Number: 3 2001 UN FABRİKALARINDA TAVLAMA VE TAV SİLOLARI ÜZERİNE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA ÖZET Yrd. Doç.Dr. A.Lütfi KURŞUNEL S.Ü. Tek. Bil. M.Y.O. Un

Detaylı

Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2013 (34-50) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 3, 2013 (34-50) Makale (Paper)

Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2013 (34-50) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 3, 2013 (34-50) Makale (Paper) Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2013 (34-50) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 3, 2013 (34-50) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Van ve Çevresinde Yetiştirilen Bazı Buğdayların Bisküvilik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma

Van ve Çevresinde Yetiştirilen Bazı Buğdayların Bisküvilik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2005, 15(2): 139-148 Geliş Tarihi: 18.10.2004 Van ve Çevresinde Yetiştirilen Bazı Buğdayların Bisküvilik Kalitesi Üzerine

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

EKMEK MAKİNELERİNDE KULLANILAN FARKLI BİLEŞEN SEVİYELERİNİN EKMEK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

EKMEK MAKİNELERİNDE KULLANILAN FARKLI BİLEŞEN SEVİYELERİNİN EKMEK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ GIDA (2009) 34 (5): 295-301 Araştırma / Research EKMEK MAKİNELERİNDE KULLANILAN FARKLI BİLEŞEN SEVİYELERİNİN EKMEK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ İsmail Sait Doğan *1, Önder Yıldız 2 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Süt özellikle protein, yağ, vitamin (C vitamini hariç) ve mineraller (başta kalsiyum ve fosfor olmak üzere) gibi beslenmede çok önemli olan toplam

Detaylı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 14 12 10 8 6 4 2 0 İHRACAT (MİLYAR DOLAR) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜRÜN TEKNOLOJĐSĐ VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜRÜN TEKNOLOJĐSĐ VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜRÜN TEKNOLOJĐSĐ VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, TMO nun faaliyet konusuna

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 24

ÖĞRENME FAALİYETİ 24 ÖĞRENME FAALİYETİ 24 AMAÇ KÂĞIT ÜRETİM ALANI Bu faaliyet sonucunda kâğıt üretimi alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bugün ülkelerin kalkınmışlık göstergelerinden

Detaylı

EKMEK VE BİSKÜVİ ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ DERSİ. Ekmek Çeşitleri Üretimi 2 Ekmek çeşitlerini üretmek

EKMEK VE BİSKÜVİ ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ DERSİ. Ekmek Çeşitleri Üretimi 2 Ekmek çeşitlerini üretmek EKMEK VE BİSKÜVİ ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ DERSİ Dersin Modülleri Bisküvi Çeşitleri Üretme Kazandırılan Yeterlikler Bisküvi çeşitlerini yapmak Ekmek Çeşitleri Üretimi 2 Ekmek çeşitlerini üretmek DERS BİLGİ FORMU

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU

TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU TEA 1765-2012 Ankara-2016 TEA 1765-2012 ALTI SIRALI ARPA ÇEŞİT

Detaylı

ZEYTİN İŞLEME TEKNİSYENİ

ZEYTİN İŞLEME TEKNİSYENİ TANIM Zeytin mahsulünün işlenmesini, sofralık zeytin ve zeytinyağının teknolojik üretimini kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapılarak kalitesinin belirlenmesini, sonuçların yorumlanmasını ve doğru

Detaylı

Sektör Bilgilendirme Toplantısı

Sektör Bilgilendirme Toplantısı Sektör Bilgilendirme Toplantısı 5 Haziran 2013 Müdahale fiyatları açıklanıncaya kadar uygulanmak üzere, 20 Mayıs 2013 Tarihi itibariyle Taahhütnameli Alım şartları yayınlanmıştır. BUNA GÖRE; TMO ya arz

Detaylı

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 251-256 JOURNAL OF SCIENCE TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

4. GURUP SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ MESLEK GURUBU İLE İLGİLİ FİRE VE ZAYİAT ORANLARI

4. GURUP SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ MESLEK GURUBU İLE İLGİLİ FİRE VE ZAYİAT ORANLARI BEYAZ PEYNİRDE FİRE VE ZAYİAT ORANLARI : Balıkesir'de beyaz peynir üretimi klasik ve kültürlü olarak yapılmaktadır. İnek sütünden karışık olarak (yerli ırk ve diğer yabancı ırklar) kültürlü beyaz peynir

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI MİKRO İKTİSAT DOÇ. DR. YÜKSEL BAYRAKTAR MALİYETLER 7. Kısa ve Uzun Dönem Firma Maliyetleri 7.1. Kısa Dönem Firma Maliyetleri

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR Kıdemli Uzman 302 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI 1 12 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 13 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI Şubat 13 2 ÖNSÖZ Değişen yerel ve ulusal ekonomik gündem paralelinde hazırlanan ve tamamen bilimsel esaslara göre

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. 29/06/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 07/07/2015. Tarih: Sayı:

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. 29/06/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 07/07/2015. Tarih: Sayı: Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK T.C. Sayfa: 1-6 ARPA TTS 0.68 0.73 0.6942 1,560,440.00 KG 1,083,212.30 8 ARPA BİRALIK ı: 1,083,212.30 8 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.58 0.60 0.5927 1,712,178.00 KG 1,014,795.75

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ Tesisin Amacı Organik yapıdaki hammaddelerin oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek enerji potansiyeli olan biyogaza ve biyogazın

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ HUBUBAT DEPOLAMA ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GIDA TEKNOLOJİSİ HUBUBAT DEPOLAMA ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GIDA TEKNOLOJİSİ HUBUBAT DEPOLAMA ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT 30.06.2015 2015 yılında buğday üretiminin bir önceki seneye göre %18 oranında artış göstererek 22,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2015 yılında arpa üretiminin bir önceki

Detaylı

Değirmenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika da ise hali hazırda 100 ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor.

Değirmenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika da ise hali hazırda 100 ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor. ABD de tarım sektörü, küresel ölçekte değerlendirildiğinde önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Bugün dünyanın en büyük buğday, mısır ve sorgum ihracatçısı olan ülkede, 170 civarında değirmen bulunduğu

Detaylı

GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ

GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. FİYAT LİSTESİ KİMYASAL LER Kod No :LS/16 Rev No :05 Rev Tarihi :01.11.16 Yayın Tarihi :06.11. ADI 1 Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2)

Detaylı

SEBZE VE MEYVE İŞLEME OPERATÖRÜ

SEBZE VE MEYVE İŞLEME OPERATÖRÜ SEBZE VE MEYVE İŞLEME OPERATÖRÜ TANIM Sebze ve meyve sektöründe hammaddeden yarı mamul veya mamul madde üretiminde çalışan ara elemandır. A-GÖREVLER Sebze ve meyve işleyen fabrikalarda üretimin her aşamasında

Detaylı

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır.

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır. MISIR DOSYASI Mısır, genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen, tek yıllık Buğdaygiller familyasından, özellikle yağı doymamış yağ grubunda olan bir tarım bitkisidir. Mısır bitkisi, insan

Detaylı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yürütülmekte olan 2006-2010 Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde hazırlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI:

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI: COLFIORITO Başakları orta uzunlukta, kılçıklı ve beyaz 1000 tane ağırlığı 19.1-36.5 gr arasındadır. Yatmaya dayanımı iyidir. Kahverengi pas ve sarı pasa orta hassastır. DEMİR 2000 Sağlam saplı ve uzun

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

BUĞDAY UNU MEVZUATI Ahmet KAVAK Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

BUĞDAY UNU MEVZUATI Ahmet KAVAK Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı BUĞDAY UNU MEVZUATI Ahmet KAVAK Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı 13.03.2013 1 BUĞDAY UNU TEBLİĞİ(TASLAK/2013)-GEREKÇE Türk Gıda Kodeksi -Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No:2012/2)

Detaylı

2009 YILI HUBUBAT RAPORU

2009 YILI HUBUBAT RAPORU 2009 YILI HUBUBAT RAPORU TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ http://www.tmo.gov.tr Müdafaa Caddesi No:18 06100 Bakanlıklar/ANKARA Tel: 0312 416 30 00 Faks: 0312 417 72 23 417 00 37 Mayıs 2010 TMO.

Detaylı

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri Manda sütü Afyon kaymağı Lüle kaymağı Manda yoğurdu Dondurma Manda tereyağı Manda peyniri

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 4.Bölüm Tarım Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından faydalanılmıştır.

Detaylı

Bulgur Türklere has bir gıda maddesidir ve ülkemizde tüketimi önemli bir yer

Bulgur Türklere has bir gıda maddesidir ve ülkemizde tüketimi önemli bir yer BAŞAY MAKİNA BULGUR YAPIMI tutar. Bulgur Türklere has bir gıda maddesidir ve ülkemizde tüketimi önemli bir yer Buna karşın kalitesi her zaman istenilen düzeyde mümkün olamamaktadır. Bunun çeşitli nedenleri

Detaylı

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Zirai İlaç Alet Yaprak Gübreleri Tohumculuk SÖNMEZ 2001 / KATE 1 / BEZOSTAJA 1 / ÇEŞİT 1252 SÖNMEZ 2011 / KATE 1 / BEZOSJAJA 1 / ÇEŞİT 1252 EKMEKLİK / BUĞDAY / HAKKIMIZDA AL-KA

Detaylı

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Sümeyye MEMKEZE 1, Murat ÇİMEN 1*, Rahime Kamer ÖNOĞLU 1, Neslihan ÇİÇEK

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Dövülebilir Dökme Demir Dişli Boru Bağlantı Elemanları

Dövülebilir Dökme Demir Dişli Boru Bağlantı Elemanları En iyiyi isteyenler için doğru seçim Profesyonel İş Ortağınız Dövülebilir Dökme Demir Dişli Boru Bağlantı Elemanları 1 / 16 PD Fittings PD Fittings, ABD Merkezli PARKER DAVIS HVAC INTERNATIONAL,INC. Firmasının

Detaylı

ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU

ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU ANK-24/13 ES13KE-1 Ankara-2016 ANK-24/13 VE ES13KE-1

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (1) 1-6 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Değişik Depolama Koşullarının Güneş-Kurusu Domateslerin Bazı Kalite Özellikleri

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ Haziran 2015 BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Bosad 2003 yılında kurulmuştur. Üyeleri hem boya üreticileri hem de hammadde ve hizmet tedarikçileridir. 100 e yakın üye ile sektörün

Detaylı

Tahıl Teknolojisi ve Kalite Kontrolü. Dr. Oya Irmak Şahin-Cebeci Ders Notları

Tahıl Teknolojisi ve Kalite Kontrolü. Dr. Oya Irmak Şahin-Cebeci Ders Notları Tahıl Teknolojisi ve Kalite Kontrolü Dr. Oya Irmak Şahin-Cebeci 2015-2016 Ders Notları BUĞDAYDA KALİTE KRİTERLERİ 2015-2016 Dr. Oya Irmak Şahin-Cebeci 36 1. Fiziksel Kalite Kriterleri: a) Hektolitre Ağırlığı:

Detaylı

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 13,959.

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 13,959. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-6 ARPA YEMLİK MTS 0.71 0.71 0.7050 19,800.00 KG 13,959.00 1 ARPA YEMLİK ı: 13,959.00 1 ARPA ı 13,959.00 1 İRMİĞİ İHR 0.83 1.11 0.8949 796,250.00 KG 712,530.23 5 İRMİĞİ

Detaylı

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi yazlık yulaf tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Albatros çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin sonunda verim,

Detaylı

T.C. ÇANKIRI TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA BEYAZ , KG 59,554.

T.C. ÇANKIRI TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA BEYAZ , KG 59,554. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-6 ARPA YEMLİK MTS 0.41 0.72 0.6067 947,130.00 KG 574,603.80 47 ARPA YEMLİK TTS 0.54 0.68 0.6547 92,415.00 KG 60,500.00 5 ARPA YEMLİK ı: 635,103.80 52 ARPA BEYAZ ARPA

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet CİVAN

Doç. Dr. Mehmet CİVAN Doç. Dr. Mehmet CİVAN Yüksekokulumuz hayırsever sanayicimiz merhum Naci TOPÇUOĞLU tarafından Gaziantep Organize Sanayi bölgesinde yaptırılmış olup, 2007 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Yüksekokulumuzun

Detaylı