P R O P O S R E C U E I L L I S P A R G Ü L Ý L B A Y T R A D U I T D U T U R C P A R M E H M E T B A Ð I Þ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P R O P O S R E C U E I L L I S P A R G Ü L Ý L B A Y T R A D U I T D U T U R C P A R M E H M E T B A Ð I Þ"

Transkript

1 e n t r e t i e n a v e c EMÝ RALÝ YAÐAN P R O P O S R E C U E I L L I S P A R G Ü L Ý L B A Y T R A D U I T D U T U R C P A R M E H M E T B A Ð I Þ Evvel Zaman Þiirleri adýný taþýyan kitabýnýzýn öndeyiþinde mezar taþlarý batýya bakan / gezegenine küs bir köyde doðduðunuzu söylüyorsunuz. Türkiye nin neresine düþer gezegenine küs duran bu köy? Doðduðum yerin Türkiye nin neresine düþtüðünden çok dünyanýn neresinde durduðuyla ilgiliyim. Sadece Avrupa da deðil Kanada dan Avustralya ya nereye giderseniz gidin Dersim den yola çýkmýþ birilerine rastlarsýnýz orada. Bu köyümün küs durduðu gezegeniyle kaynaþmasý sayýlabilir mi?.. Ýþaret ettiðiniz Evvel Zaman Þiirleri nde çocukluðumun coðrafyasýný betimlerken kurduðum o uzak mesafe benim de içinde bulunduðum bu daðýlýþa savruluþa iþaret eder. Doðduðum büyüdüðüm ve savrulduðum hayatlarýn toplamý üzerinden kendi kimliðime bir tarif aradým o kitapta. Sanýrým þiirle ilgilenmeye çok erken baþladýnýz. Ýlk þiirleriniz ne zaman nerede yayýmlandý? Büyüyünce ne olacaðýmý soranlara ben yazar olacaðým derdim. Düþlediðine büyüyen çocuklardan sayýlýr mýyým bilmiyorum. Kendimi bildim bileli yazýyorum. Yazmak dergilerde görünüyor kitaplar yayýnlýyor olmak þair - yazar olmaya yeter mi emin deðilim hâlâ. Sorunuza yanýt kabul edilecekse; 1980 o mübarek yýl(!) yayýmlanmýþ ilk þiirime milat sayýlabilir. Ýlk þiirim Almanya Göçmen Ýþçi Federasyonu yayýnýnda yani yurt-dýþýnda Dans votre livre intitulé «Poèmes d antan» vous dites «je suis né dans un village qui en veut à sa planète.» Où êtes-vous né? Dans quelle région de Turquie? Je suis intéressé moins par la situation géographique de ma ville natale en Turquie que par sa situation dans le monde. Où que vous alliez dans le monde non seulement en Europe mais au Canada en Australie vous rencontrerez quelqu un de Dersim. Pourrait-on considérer cela comme une réconciliation de mon village fâché avec le reste de monde avec qui il demeura jusqu ici fâché?. Dans le recueil dont vous parlez la distance lointaine que j établis en décrivant le paysage géographique de mon enfance a trait à cet état de déracinement où je me trouve. À partir de la somme des vies dans lesquelles je suis né ai grandi d où je suis déraciné j ai cherché une définition à mon identité dans ce recueil. Vous avez commencé à vous intéresser à la poésie dès votre jeune âge. Quand vos premiers poèmes ont-ils été publiés et comment? Enfant quand on me demandait ce que je voulais faire quand je serais grand je répondais que je voulais être écrivain. Je ne sais pas si je peux être considéré comme un enfant qui grandit vers ses rêves mais j ai l impression d écrire depuis toujours. Je pense que le simple fait de paraître dans 26 OLUSUM/GENESE N 87

2 yayýmlandý. Tohum Gerçek Sanat Ýmece Dönemeç Temmuz Yeni Þiir Ayrým Karþý Evrensel Kültür Damar Parantez Varoþ vs. henüz kitaplaþmamýþ ilk ürünlerimin yer aldýðý edebiyat dergilerinden hatýrladýklarým. Fransa ya yolunuz neden ve nasýl düþtü? Dediðiniz gibi sürekli Batýya daha batýya baktýðýnýz için mi buralardasýnýz? Sözünü ettiðiniz ömrümün bütün yolculuklarý batýya / daha batýya dizesini bu bir rastlantý mýydý acaba? sorusu takip eder. Bu köprü dizeleri takip eden sorunun yanýtý tercihen askýda býrakýlmýþtýr. Asýl olan bir yerlerden bir yerlere taþýnma deðil gitmek halinin kendisidir. Þiirde de vurgunun taþýndýðý yer burasýdýr. Benim açýmdan belirsizlik taþýyan bir konu olduðundan deðil bu. Nasýl ve nedenlerin önemi yok yýllar geçti artýk buradayým. Dünyanýn defalarca alabora olduðu geçen on yýllarý öteleyerek Çekoslovakya yý iþgal eden ve bugün hurdasý çýkmýþ Rus tanklarýyla hâlâ yaþadýðýmýz dünyayý tarif eden ve bu kadim temayla yeni romanlar yazan Milan Kundera ya haksýzlýk sayýlacak belki ama hiçbir sürgünün hayatý kendi macerasýyla sýnýrlý deðil. Genellikle üçüncü dünya ülkeleri denilen ülke insanlarýnýn Kuzey-Batý Avrupa ülkelerine bakýþý saf denecek kadar heyecan ve þevkle doludur. Bütün sorunlarýn sonu gibidir bu ülkeler. Barýþ Özgürlük ve rahatlýk cennetidir buralar. Bu tür bir yaklaþýmlarýn yaygýnlaþmasýna Türkiye toplumu adýna konuþursak Osmanlýlardan beri süregelen akýmlarýn reformlarýn aydýn-entelektüel kesimlerin rolü büyük olmuþtur. Siz neler söyleyebilirsiniz bu konuda? Gelmeden önceki duygularýnýz beklentileriniz ile þimdiki duygularýnýz arasýnda nasýl bir geliþim oldu? Bu sorunuzla derginizin sýnýrlarýný zorladýðýnýzýn farkýnda mýsýnýz sevgili Gül? Neresinden tutulursa orasýndan balon verecek hacimli dallý budaklý bir konu bu. Vaat edilmiþ cennet Nuh Nebiyi önceleyen bir rivayettir. Ve hep rivayet olarak da kalacaktýr. Nerede deðilsek orada daha iyi olacaðýmýz beklentisi umudu düþü insaný yollara saran ve yönelinen o düþ ülkeyi yakýnlaþtýkça uzaklaþtýran bir serap bir yanýlsama halidir çoðu kez. Bu hal her þeye karþýn iyidir. Ben Avrupa ya une revue ou alors de publier un livre ne suffit pas pour être un écrivain. Si cela peut être une réponse à votre question : mon premier poème fut publié en Allemagne dans l année mémorable 1980 dans une revue issue de l immigration. Je peux également citer les revues suivantes: Tohum Gerçek Sanat Dönemeç Imece Evrensel Kültür... Comment est-ce que vous avez atterri en France. Serait-ce parce que comme vous le dites «à l Ouest toujours plus à l Ouest» que vous êtes là? Les vers que vous citez sont suivis de la question suivante : était-il un hasard? J ai préféré ne pas y répondre car ce qui est essentiel n est pas tant d aller d un endroit à l autre mais l état même dans lequel cet acte vous met. Dans le poème l accent est mis là sinon le sujet ne m est pas imprécis. Les comment et les pourquoi importent peu maintenant je suis là et ce depuis des années peut-être que ça va être considéré comme une injustice envers KUNDERA. Lui il continue d écrire des romans avec des thèmes éculés dans un monde qui n en finit pas de chavirer un monde qui se définit en partant des chars russes qui ont envahi la Tchécoslovaquie et envoyés à la casse depuis belle lurette. Mais la vie d un exilé ne se limite pas à sa propre aventure. En général le regard de ceux qui viennent des pays dits du «tiers monde» envers les pays occidentaux est empreint d enthousiasme allant jusqu à la naïveté : comme si l Occident était une réponse à tous leurs problèmes. Dans la société turque également les courants politiques les réformes et les intellectuels depuis l Empire ottoman ont une part de responsabilité importante dans cette approche. Avec la République turque cela s est intensifié les quelques pays riches de l Europe représentant le modèle unique aux yeux de tous. Qu en dites-vous? Qu avez vous à dire de l écart entre vos attentes avant d arriver et ce que vous avez trouvé ici une fois arrivé? Vous rendez-vous compte que vous forcez un peu les limites de votre revue avec cette question? Il s agit là d un sujet pour le moins volumineux qu on ne sait trop par quel bout N 87 OLUSUM/GENESE 27

3 çýkmak fikrini taþýmadan önce Türkiye de tamamlanmýþ ve yayýmcýya teslim edilmiþ kitabýma Gitmek Bir uzun Öykü adýný vermiþtim. Ve bu ad veriþte gerçek yolcu yalnýz gitmek için gidendir diyen Charles Baudelaire den esinlendim. Kötülük Çiçekleri nin Yolculuk 1 adlý þiirinde yer alan bu dize kitabýmýn çýkýþ noktasý oldu. Buradan sorunuza dönecek olursak heyelana kapýlmýþ dünyayý gitmek fiilinden daha iyi ne anlatabilir?!. 18ci ve 19cu yüzyýl Fransýz yazarlarýnýn çoðunun yaratýcý enerjilerini gitmek gezip görmek düþü üzerine kurduklarýný hatýrlayalým. Daha somut konuþalým isterseniz. Yüzyýlýn bitmez tükenmez dalgalanmalarý içinde yaþanan demografik hareketlilik birey temayülleriyle açýklanamaz. Bu üçüncü dünyaya ait bir sorun da deðil sadece. Tarihsel sosyo-ekonomik iliþkisi içinde bu sorunun bir ucunda duruyor Batý Avrupa. Küredeki tüm taþlarýn yerinden oynatýldýðý bir yüzyýldan geçtiðimizi hatýrlayalým. Uzak yakýn her ülkeyi insanýyla hareketlendiren bir kaosu yaþýyor dünya. Çehresi deðerleri deðiþen yeryüzünde yerinden yurdundan edilenler; ya da yer yurt beðenmezler kaybolan düþlerine uygun bir iklim arýyorlar... Fransa da yaþamayý tercih etmiþ Emirali nin yola çýkarken ne umduðunun ne bulduðunun hiç mi hiç önemi yok. Bu sorun bir insanlýk hali olarak beni daha çok ilgilendiriyor. Peki gitmekten söz etmiþken Gitmek Bir Uzun Öykü adýný taþýyan nesir þiirlerinizde günlük gözlemlerinizden söz prendre. Le «paradis promis» cela précède bien des légendes et ce n est qu une légende. L attente qui consiste à croire qu on sera mieux là où l on n est pas encore est un mirage. Mais ce qui est bien est de partir; avant même de partir j avais intitulé mon livre «Partir est une longue histoire» je me suis inspiré de Baudelaire : «Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent / Pour partir...» Même que j ai pris ces vers dans mon livre comme des vers phares. Quel verbe mieux que partir pourrait traduire l état du monde pris dans des tourbillons? L énergie créative des auteurs des 18ème et 19ème siècles provenaient en grande partie des rêves de «partir et aller». Si l on veut parler plus concrètement la mobilité vécue dans les tumultes du siècle ne peut être expliquée par les tendances personnelles et le problème ne concerne pas que les pays du tiers monde. L occident se trouve dans le sens opposé du problème du fait du contexte historique et des liens sociaux économiques enchevêtrés. Ce n est pas très important ce que Emirali pourrait espérer trouver en venant ici. Ce qui m intéresse est un état et une condition humaine. Dans votre poème intitulé «Partir est une longue histoire» vous faites part de vos observations quotidiennes. Mais ces textes mettent l accent sur votre côté pessimiste. Votre révolte ne s apaise pas même si vous subissez les faits qui vous entourent les décors que vous voyez ; une sorte de pessimisme s empare du lecteur. Une fois votre texte terminé ce pessimisme se dissipe-t-il? Je suis de ceux qui voient le verre à moitié vide. Les faits les phénomènes que j observe se présentent à moi par leurs côtés burlesques. On dit que j ai un langage sarcastique piquant et extraverti qui harcèle son propre «Je» et qu on m invite souvent au vu des côtés nihilistes de ce style à la raison. Dans ce sens là votre remarque est tout à fait à propos. Néanmoins il faut aussi tenir compte des lecteurs qui tirent un plaisir jouissif de la lecture du même texte avec des conclusions différentes. Peut-être ne supportons-nous pas qu on nous confisque la part de consolation dans la fiction. C est pourquoi j évite de publier un texte intitulé «pièce dont 28 OLUSUM/GENESE N 87

4 ediyorsunuz. Ancak oldukça karamsar bir yönünüzü ortaya koyuyor bu. Ýsyanýnýz sanki etrafýnýzý çevreleyen olaylara dekorlara maruz kalmanýzla yatýþmýyor. Çoðu kez bir karamsarlýk sarýyor okuyucuyu da. Eseriniz ortaya çýkýp doðum bittiðinde bu karamsarlýk daðýlýyor mu? Yoksa bu sizin bir parçanýz mý? Kendinizi nasýl tanýmlayabilirsiniz? Bardaðýn bir yarýsýný boþ görenlerden sayýlýrým evet: gözlemlediðim durumlar olgular daha çok matrak yanlarýyla çarparlar bana. Bu olumsuzu olumlama sayýlabilir hani. Dýþa dönük iðneleyen bir dilim içe dönük öznesini hýrpalayan bir humour taþýdýðýmdan söz edenler oluyor. Buna karþýlýk gelen saptamanýzla isabet buyuruyorsunuz sevgili Gül. Ne ki okurun alýþkanlýk düzleminde seyretmeyen metinlere dirençte gerekli biraz da. Ayný metinden farklý okuma keyfi ve sonuçlar çýkaran okurlarý da hesap edelim derim yine de. Gerçeklikten bize sirayet eden kãbusa karþýlýk kurgudaki avuntu payýmýzýn elimizden alýnmasýna taham-mül edemiyoruz belki de. Susurluk Türkiye sini anlatan Metni Kayýp Oyun adlý çalýþmam çocuklarýn eriþe-bileceði yerlerden uzak tutulmasý gereken dilindeki þiddeti nedeniyle yýllar geçti yayýmlamaktan itina ettiðim çalýþmalarýmdan biri. Yabancý edebiyatla iliþkilerinizden söz edelim isterseniz biraz da. Etkilendiðiniz þiir akýmlarý þairler var mý? Sekiz yýldýr yaþamakta olduðum Fransa burada yaptýðým yeni öðrenim olanaklarýndan baþlayarak; yeni okuma kaynaklarý izlediðim filmler belgeseller görüp gezdiðim yerler tanýdýðým hayatlar ve insan halleri itibariyle yeni imge alanlarý açtý önüm sýra. Modern Fransýz edebiyatýnýn panoramasý sayýlacak; üç öðrenim yýlý boyunca aldýðým dersler karþýlaþtýrmalý okumalar eski kaynaklarýmla iliþkisi içinde belli bir sistematik edinmeme kendi yazdýklarýma daha eleþtirel bakmama ve türler arasý yazýnsal dolaþmalarýma yön verdi. Sözgelimi Fransa daki okumalarýmdan önce Dada ve Sürrealizmin karþýt kulvarýnda geliþen Dekadancýlarý ve Yeni Roman cýlarý pek tanýmýyordum. Türkiye deyken Amerikan Latin Amerika ve Ýtalyan edebiyatý okumalarýmýn merkezindeydi daha çok. Son Avrupalýlarý Frankfurt Okulu çevresini burada okudum. le texte est perdu» à cause de la violence contenue dans son langage à mettre hors de la portée des enfants. Parlons de vos rapports avec la littérature étrangère Quels sont les courants poétiques et les poètes qui vous ont influencé? Cela fait 8 ans que je vis en France. Les nouvelles sources de lecture le cinéma français les études que j ai faites les vies croisées les hommes rencontrés m ont ouvert de nouveaux horizons poétiques. Les cours universitaires que j ai pris pendant 3 ans qui peuvent être considérés comme le panorama de la littérature française m ont permis d acquérir une certaine systématique d avoir un regard critique envers moi-même et finalement de faire un voyage littéraire à travers les genres. Par exemple avant les lectures effectuées en France je ne connaissais pas les décadents qui évoluaient à l opposé des surréalistes et dadaïstes. De même on ne peut pas dire non plus que je connaissais le nouveau roman et à part quelques noms classiques plus généralement la littérature française. En Turquie la littérature latino-américaine américaine et italienne étaient au centre de mon intérêt littéraire. J ai connu ici les nouvelles générations d écrivains européens et l Ecole de Frankfort. Mais j ai aussi beaucoup désappris. Le fait de vivre ailleurs qu en la langue où j écris éteint quelque peu les émotions concernant la langue. Dans ce climat qui m est étranger je ne retrouve pas la qualité intellectuelle de mes relations en Turquie et les influences positives et motrices que tout cela comportait. Au traumatisme d enfance d être né dans une langue de minorité d avoir grandi en turc s est ajouté à mi-chemin la domination d une autre langue. Ainsi le bégaiement dont je parle souvent s est-il aggravé. Il me fut très difficile de m approprier ces mots qui ne correspondaient pas aux flux de mon cerveau. Quant aux influences cela est devenu inextricable. Je sais que nous sommes la somme de ceux qui nous précèdent mais si je dois citer quelques sources d influence je citerais plutôt des romanciers et essayistes que des poètes. D après vous quelle est la situation de la poésie en Turquie et en France? N 87 OLUSUM/GENESE 29

5 Yine de yitirdiklerim çok oldu. Yazdýðým dilin dýþýnda bir ülkede yaþýyor olmak dile dair heyecanlarýnýzý söndürüyor zamanla. Bana yabancý bu iklimde iliþkilerimdeki eski entelektüel kaliteyi ve etkileþim olanaklarýný yitirdim. Bir azýnlýk diline doðup Türkçe ye büyümenin çocukluk travmasýna yolun yarýsýnda bir baþka dilin egemenliði çöktü. Böylelikle sýkça sözünü ettiðim kekemeliðim daha da derinleþti. Zihin akýþýma karþýlýk vermeyen kelimeleri sahiplenmem de zor oldu. Varoluþun olanaklarýný konuþtuðu dilin sýnýrlarýna kapayan bir dünyada müþkül bir durumdu bu. Hangi akýmdan kimlerden ne kadar etkilendiðime gelince kalabalýk toplamý içinde ayrýmsanamaz bir hal aldý bu. Her yazar okuduðu baþka yazarlarýn toplamýdýr. Bu sözün yabana atýlmaz bir doðrusu olduðunu biliyorum. Bu iliþki içinde þairlerden çok iyi romancýlar denemeciler yazma duygumu kamçýlar. Sizce bugün Fransa ve Türkiye de þiirin durumu ne? Yeterince þiir okuyucusu var mý? Ýzleyebildiðim kadarýyla Fransa da þiirin durumu pek iç açýcý görünmüyor. Sýnýrlý sayýdaki edebiyat dergisinin sayfalarýna yansýyan þiirlerde yenilik göremiyorum. Üç beþ yüz adet basýlýp raflarda tüketilmeyi bekleyen þiir kitaplarýna ve farklý mekãnlarda düzenlenen okuma etkinliklerine dönük ilgisizlik moral tutamaklardan soyunmaya aday romantizmi ve þiirselliði hayatýndan boþlamýþ bir topluma iþaret ediyor. Her yýl Paris Saint - Sulpice alanýnda düzenlenen Þiir Kitaplarý Fuarý ulusal düzeydeki þiir bayramlarý da vaziyeti idare eder görünmüyor. Elinde þiir kitabý taþýyan birilerine pek seyrek rastlýyorum. Önemli bir þiir izleðine sahip Fransýzlarýn hayatýndan (öykü gibi) þiir de çekiliyor gibi. Fransa da öykü kitaplarýnýn giderek seyrek basýldýðý biliniyor. Þiirin geçmiþ izlekleri üzerinde daha güçlü tutamaklarý var neyse ki. Boþluðu kapamak için baþka dillerden çeviriler ve özellikle Francophone kaynaklardan bolca bir ürün akýþý var. Þiir kitaplarýnýn öne çýkan albeni; görsellik biçim ambalaj birer tüketim objesi olarak tasarýmlarý bu yýlýn þiir kitaplarý fuarýnda dikkatimi çeken þeydi. Sarsýcý soluk kesici þiirler özlüyorum. Jean-Pierre Verheggen Ghérasim Luca ve þiirlerinden çeviriler de yaptýðým Yves Y a-t-il suffisamment de lecteurs de la poésie? Pour autant que j ai pu suivre l état de la poésie en France elle ne parait pas très brillante. On peut observer cet état de choses par les faibles tirages des recueils de poésie et le désintérêt du public et des lecteurs pour la poésie malgré les fêtes organisées aussi bien à Saint Sulpice qu au niveau national. Je rencontre rarement quelqu un avec un livre de poésie à la main. La poésie comme la nouvelle se retirent de la vie des Français. Les traductions semblent remplir le vide. Il était frappant de constater lors de la fête de la poésie que le format la conception des livres de poésie étaient conçus d abord comme des objets de consommation. Ces derniers temps Alain Suied Jean-Pierre Verheggen Yves Bonnefoy Ghérasim Luca sont des poètes que je lis avec plaisir. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la poésie actuelle en Turquie? La poésie semble être très à la mode dans la Turquie d aujourd hui sous l impulsion d une demande populaire et «arabesque». Pour autant qu il me soit possible de juger et de voir à la distance où je suis les revues oligarchiques formatées les anthologies approuvées par les autorités sont légion. Dans les émissions de télé et de radio on se presse pour accueillir les poètes ; on imprime un nombre impressionnant de recueil de poésie. Les choix sexuels le sensationnel les attitudes des tabloïds sont des facteurs favorisant vos chances. Il est très à la mode de republier tous ses livres (tout comme je l ai fait!). Mais même tout cela ne suffit plus pour vous faire remarquer. Il faut se reposer sur la puissance financière d une maison d édition financée par une banque ; c est ainsi qu ils hypothèquent l avenir des auteurs. Mais dans ce monde mercantile sans scrupule je dois aussi dire qu il y a des auteurs qui avancent silencieusement constituent leurs oeuvres et écrivent des romans des poèmes magnifiques. Bien qu il n y ait plus d avant-gardistes comme N. Hikmet Ahmet Arif ou ceux du deuxième Renouveau ceux que je peux citer à titre d exemples sont romanciers : Hasan Ali Toptas Ihsan Oktay Anar poètes 30 OLUSUM/GENESE N 87

6 Bonnefoy Alain Suied son dönem Fransýzca da severek okuduðum þairler olarak adlarýný anmýþ olayým. Türk þiirin bugünkü durumuyla ilgili fikrinizi söyleyebilir misiniz? Yukarýdaki saptamalarýmýn içerdiði öznelliði ve olasý eksik - güdük yanlarý saklý tutalým. Görece bir iyilikten söz edebilir Türkçe þiir adýna. Popüler kültür ve arabesk ihtiyaçlarýn da etkisiyle þiir hayli revaçta görünüyor bugünün Türkiye sinde. Kulak kesildiðim mesafeden izleyebildiðim kadarýyla aks doðrultularý birbirlerine göre ayarlanmýþ dergiler ve DSÝ (Devlet Standartlarý Enstitüsü ) damgalý antolojiler yýllýklar gýrla gidiyor. Televizyon ve radyo programlarýnda þairleri aðýrlamak modadan sayýlýyor. Sayýsýz þiir kitaplarý basýlýyor. Sýra dýþý cinsel tercihiniz memeli ya da güzel sesli oluþunuz sansasyonel ve magaziner çýkýþlar gösterebilme beceriniz bir yarýþmadan bir ödüle kitaplar dosyalar yetiþtiriyor oluþunuz dolaþým aðýnda sansýnýzý aktýran faktörler. Bu yýl içinde benim yaptýðým gibi eski kitaplarýný yenileriyle birlikte basmak külliyatlar çýkarmakta moda. Ancak herkesin herkesi omuz baþýndan hizaladýðý o bildik dirsek düzeni içinde üçü-beþi bir arada kitaplar yayýnlamýþ olmak (paslaþma sansý vermediðiniz bir mesafede)fark edilmenize yetmiyor. Bankalarýn finanse gücüne dayanan kimi yayýnevlerinin eserlerine verdiði telife karþýlýk þairine yazarýna ömür boyu ipotek bindirmesi þiirin edebiyatýn yaratýnýn yediði ciddi bir tecimsel kazýk. Bu arada olaðanüstü güzel romanlar öyküler þiirler yazmakta nitelikli çeviriler yapmakta olan iþinin ehli : Hüseyin Ferhat Béjan Matur et aussi tous les poètes des cercles des Editions de PIYA qui brassent une poésie des sensibilités des langues différentes qu on ne voit pas beaucoup dans les anthologies officielles. Ces derniers je les considère toujours de ma tribu. Certains d entre eux que j aime plus que leur mère peut les aimer ont malheureusement évolué vers des mains étrangères et pris des mauvaises habitudes de rue! Avez-vous un message à transmettre aux lecteurs d OLUÞUM/GENESE? La réalité est encore pleine d espoir et de bir pek çok ismin sessizce aldýðý mesafeyi de gýptayla izliyorum. Romanda Hasan Ali Toptaþ Ýhsan Oktay Anar Þiirde Hüseyin Ferhat Bejan Matur aklýma ilk gelen isimler. Nazým Hikmet Ahmed Arif ya da Ýkinci Yeniciler gibi ardýllarýna çýðýr açan yeni öncü çýkýþlar yok ama pek çok ismin ürünlerini daha nitelikli bir kývama taþýyýp olgunlaþtýrdýðýný kendince bir kimlik kazandýrdýðýný izleyebiliyorum. Sadece þiir kitaplarý yayýnlayan Piya Þiir Kitaplýðý içinde ürünleriyle bir araya gelen ve ancak Bilboard antoloji ve yýllýklarda adlarýna pek rastlanmayan; daha geniþ bir coðrafya ve dillerden þiir duyarlýklarý taþýyan; aforoz edilesi sairleri hâlâ kabilemden sayýyorum. Kendilerini annelerinden çok sevdiðim bu arkadaþlarýmdan kimleri yazýk ki üvey ellere büyüdüler ve kötü alýþkanlýklar edindiler sokaktan!.. OLUÞUM/GENESE okurlarýna iletmek istediðiniz bir mesajýnýz var mý? Gerçeðin kendisi daha baþka umut ve olanakla yüklü elbette. Sözü baþa saracak olursam ne Fransýz ne de bugün ki Türkiye edebiyatý hakkýnda yeterli sayýlabilecek bir fikre sahip deðilim. Bulunduðum Fransa da olduðu gibi çýkýp geldiðim ülkeye de yabancý sayýlýyorum artýk. Bu mesafeden dillendirilmiþ öznel saptamalarým baðýþlanýr umarým. Ýki dilde þiire edebi yaratýcýlýða dönük çabasýyla ürünlerime sayfalarýnda geniþ yer açan Oluþum/Genese in yazar çizer kadrosuna okur çevresine içtenlikli bir merhabanýn vesile olsun bu söyleþi. Ve buna ön ayak olan size de özellikle teþekkürler. possibilités. J en viens au tout début je n ai pas une idée suffisante concernant aussi bien la littérature française que turque. Et je suis tout aussi étranger au pays d accueil qu au pays natal. Que l on me pardonne mes subjectivités et imprécisions prononcées de loin. Je souhaite que cette entrevue soit l occasion d un bonjour sincère à l équipe de votre revue qui contribue à la créativité littéraire et à la poésie en deux langues par ses efforts à votre revue qui ouvre ses pages à mes poèmes ainsi qu aux lecteurs. Enfin à vous qui avez permis tout cela... N 87 OLUSUM/GENESE 31

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2015 8. SINIF 2. DÖNEM DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Fransızca-Hintçe

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Fransızca-Hintçe Dilekler : Evlilik Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. त म ह र श द क अवसर पर बध ई ह. म र आश र व द ह क त म सद स ख रह. Yeni evli bir çifti Félicitations et meilleurs

Detaylı

bab.la Phrases: Personnel Meilleurs Vœux français-turc

bab.la Phrases: Personnel Meilleurs Vœux français-turc Meilleurs Vœux : Mariage Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2016 8. SINIF 2. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 28 NİSAN 2016 Saat: 11.20

Detaylı

Personne Contenu de la discussion. AM Bonjour, vous êtes Madame Aksoy? 00:22. P Madame Aksoy, merci beaucoup d être venue 01 :04

Personne Contenu de la discussion. AM Bonjour, vous êtes Madame Aksoy? 00:22. P Madame Aksoy, merci beaucoup d être venue 01 :04 Santé Exemple réussi Transcription et traduction : rofessionnel-le / Médecin : : AM : En rouge: En italique: Interprète communautaire ient Assistante médicale arties de la discussion en turc arties de

Detaylı

Langue turque. Cahier de l élève. Évaluation en classe de CM2. Enseignements de Langue et Culture d Origine. Nom :. Pré nom : Date de naissance :...

Langue turque. Cahier de l élève. Évaluation en classe de CM2. Enseignements de Langue et Culture d Origine. Nom :. Pré nom : Date de naissance :... Langue turque Évaluation en classe de CM2 Enseignements de Langue et Culture d Origine Cahier de l élève Nom :. Pré nom : Date de naissance :... École : 2012 / 2013 Compréhension de l oral Situation 1

Detaylı

Bilimsel Giriş. Giriş - Başlangıç

Bilimsel Giriş. Giriş - Başlangıç - Başlangıç Bu tezde/ kağıtta/ denemede...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim. Tez / deneme için genel giriş Dans ce travail / cet essai / cette thèse,

Detaylı

FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart)

FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart) FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart) Etkinlik 1: Fransız şarkılarını biliyorum Tanıdığınız Fransız sanatçılar kimlerdir ve hangi şarkılarını biliyorsunuz? Sanatçı... Şarkı.....

Detaylı

Une corrélation entre le journal et ses lecteurs, telle est la mission de «CoReLE»

Une corrélation entre le journal et ses lecteurs, telle est la mission de «CoReLE» Istanbul - Paris - Ankara - Genève - Izmir - Bruxelles - Bodrum - Montréal 4 TL - 2 euro Événement www.aujourdhuilaturquie.com Société N o ISSN : 1305-6476 Le Journal francophone de la Turquie - numéro

Detaylı

Her türlü alana yayýlmakta olan

Her türlü alana yayýlmakta olan r e p è r e s KISTAS L E B I L I N G U I S M E F A C E À L A M O N D I A L I S A T I O N K Ü R E S E L L E Þ M E K A R Þ I S I N D A Ç Ý F T D Ý L L Ý L Ý K H e n r i e t t e W A L T E R * T R A D U C

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2015 8. SINIF 2. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Kendisini journal bête et méchant

Kendisini journal bête et méchant P l a n t u i l e D a n s E t m e k D a n s e r a v e c P l a n t u I Z E L ROZENTAL I N CUMHURIYET- K I T A P 30 M A R S/ M A R T 2006 Kendisini journal bête et méchant aptal ve kötü dergi olarak tanýmlayan

Detaylı

L alphabet. Toutes les lettres se prononcent. kâ et gâ se prononcent en mouillant la consonne ([

L alphabet. Toutes les lettres se prononcent. kâ et gâ se prononcent en mouillant la consonne ([ Fiche 1 L alphabet Lettre Prononciation dans En turc a a papa at (cheval) b b bleu baba (papa, père) c dj jazz cam (vitre) ç tch match maç (match) d d dent dar (étroit) e è - ai mère ev (maison) f f fleur

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 12.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 12.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNM ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat: 12.00 FRANSIZCA 1-7. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. 1. L été et le printemps sont les saisons... chaudes

Detaylı

D e n i s M I N E L L A

D e n i s M I N E L L A p o i n t s d e v u e Ü r g ü p 2 1 a n s d é j à Ü r g ü p t e h e n ü z 2 1. y ý l * D e n i s M I N E L L A T R A D U I T D U F R A N Ç A I S P A R F E R A H K A H Y A O Ð L U * IN ÜRGÜPLÜLER TURÝZM

Detaylı

«Sans la cigarette, le rakı n en est que meilleur»

«Sans la cigarette, le rakı n en est que meilleur» Les investissements belges en Turquie Pour Raphaël Pauwels, attaché économique et commercial pour la région de la Flandre de la Belgique, le point le plus important des relations entre deux pays est le

Detaylı

Seyahat Etrafı Dolaşma

Seyahat Etrafı Dolaşma - Yer Je suis perdu. Nerede olduğunu bilmeme Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Haritada belli bir sorma Où puis-je trouver? Belli bir hakkında sorma... des toilettes?... une banque / un bureau

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF FRANSIZCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2014 Saat: 11.20 A KİTAPÇIK TÜRÜ 8. SINIF FRANSIZCA TESTİ 2014 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

Discours de Monsieur Hervé Magro, Consul Général de France à Istanbul. A l occasion de la réception pour la Fête Nationale

Discours de Monsieur Hervé Magro, Consul Général de France à Istanbul. A l occasion de la réception pour la Fête Nationale Discours de Monsieur Hervé Magro, Consul Général de France à Istanbul A l occasion de la réception pour la Fête Nationale Izmir Lundi 16 juillet 2012 M. le Gouverneur, Mesdames et messieurs les représentants

Detaylı

Discours de Monsieur Hervé Magro, Consul Général de France à Istanbul. A l occasion de la réception pour la Fête Nationale

Discours de Monsieur Hervé Magro, Consul Général de France à Istanbul. A l occasion de la réception pour la Fête Nationale Discours de Monsieur Hervé Magro, Consul Général de France à Istanbul A l occasion de la réception pour la Fête Nationale Palais de France à Istanbul Samedi 14 juillet 2012 Fransa Đstanbul Başkonsolosu

Detaylı

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais - Bases Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Demander de l'aide Parlez-vous anglais? Demander si une personne parle anglais Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? İngilizce konuşuyor musunuz? Parlez-vous

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. 27 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. 27 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM 27 KSIM 2014 Saat: 11.20 FRNSIZC 1-10. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. 1. La couleur de la voiture qu il a... est très belle. 4. Victor

Detaylı

Galatasaray University

Galatasaray University Inflation Galatasaray University 11 Novembre,2013 Inflation ( ch. 6 R. Hahnel 1/ 23 definition Le prix est le montant monétaire échangé contre un bien ou un service lors d un achat ou d une vente Les prix

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Yardım isteme Parlez-vous anglais? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak Parlez-vous _[langue]_? Birinin belli bir dili konuşup konuşmadığını

Detaylı

Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Yardım isteme

Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Yardım isteme - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Yardım isteme İngilizce konuşuyor musunuz? Parlez-vous anglais? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Detaylı

Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Yardım isteme

Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Yardım isteme - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Yardım isteme İngilizce konuşuyor musunuz? Parlez-vous anglais? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Detaylı

UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASATARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (GSÜÖSYS) CONCOURS INTERNE DE L UNIVERSITE GALATASARAY (GSÜÖSYS) ÖĞRENCİ KONTENJANI Türk-Fransız ortak

Detaylı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Başvuru Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş Sayın Yetkili, Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim Sayın Yetkili, Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti Monsieur, Madame, Madame, Monsieur,

Detaylı

(lire la suite page 8) Spring is Rebellious, la suggestion au service de la réflexion. (lire la suite page 12)

(lire la suite page 8) Spring is Rebellious, la suggestion au service de la réflexion. (lire la suite page 12) La Nouvelle Calédonie, un bout du monde qui fait rêver (lire la suite page 11) NDS lance un concours International de piano d'excellence (lire la suite page 9) (lire la suite page 8) Spring is Rebellious,

Detaylı

Bienvenue à l'ecole en France

Bienvenue à l'ecole en France Bienvenue à l'ecole en France Turc Türkçe Ses objectifs / Éduquer pour vivre ensemble -> Instruire pour comprendre aujourd hui, construire et vivre demain -> Intégrer pour compenser les inégalités -> Aider

Detaylı

René Descartes Yöntem Üzerine Söylem/Discours de la Méthode (1637) Anlığın Yönetimi İçin Kurallar/Regulae ad directionem ingenii (YAZIM 1626-8; YAYIM

René Descartes Yöntem Üzerine Söylem/Discours de la Méthode (1637) Anlığın Yönetimi İçin Kurallar/Regulae ad directionem ingenii (YAZIM 1626-8; YAYIM René Descartes Yöntem Üzerine Söylem/Discours de la Méthode (1637) Anlığın Yönetimi İçin Kurallar/Regulae ad directionem ingenii (YAZIM 1626-8; YAYIM 1684) İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar/Meditationes

Detaylı

Seyahat Konaklama. Konaklama - Bulma. Konaklama - Rezervasyon. Nereden bulabilirim? Où puis-je trouver? Konaklama için yön sorma

Seyahat Konaklama. Konaklama - Bulma. Konaklama - Rezervasyon. Nereden bulabilirim? Où puis-je trouver? Konaklama için yön sorma - Bulma Nereden bulabilirim? Où puis-je trouver? için yön sorma kiralamak için... oda?... une chambre à louer? türü... bir hostel?... une auberge de jeunesse? türü... bir otel?... un hôtel? türü... bir

Detaylı

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Clarisse Beaulieu 18, rue du Bac Paris.

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Clarisse Beaulieu 18, rue du Bac Paris. - Adres Clarisse Beaulieu 18, rue du Bac 75500 Paris. Türkçe adres formatı:, şirket ismi sokak / cadde ismi + numarası posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California

Detaylı

Accord Canada / Turquie

Accord Canada / Turquie Accord Canada / Turquie Demande d une pension de vieillesse et/ou d invalidité turque Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous

Detaylı

PRELEVEMENT ET DON D ORGANES ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ

PRELEVEMENT ET DON D ORGANES ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ PRELEVEMENT ET DON D ORGANES ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ Turkan FILCAN Infirmière / Hemşire CHU Nancy POURQUOI CE SUJET? Vous informer Vous faire réfléchir Vous aidez à prendre position NEDEN BU KONU? Sizi bilgilendirmek

Detaylı

Sayın Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Sayın Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Bay J. Rhodes Rhodes & Rhodes A.Ş. 212 Silverback Drive Kaliforniya Springs CA 92926 Format adresse postale aux États-Unis : nom du destinataire numéro de la rue + nom de la rue nom de la ville

Detaylı

Sophie ve dilleri. Sophie et ses langues. Metin Christine Hélot Çizimler Uxue Arbelbide Lete Çeviri Büşra Hamurcu

Sophie ve dilleri. Sophie et ses langues. Metin Christine Hélot Çizimler Uxue Arbelbide Lete Çeviri Büşra Hamurcu Sophie ve dilleri Sophie et ses langues Metin Christine Hélot Çizimler Uxue Arbelbide Lete Çeviri Büşra Hamurcu Sophie ve dilleri Sophie et ses langues DULALA, erken yaşta dilsel çeşitlilik eğitimini desteklemek

Detaylı

Bulletin interne de communication du Lycée N.D. de Sion Notre Dame de Sion Lisesi okul içi bülteni. Prochainement. Lundi 3 Mai 3 Mayıs Pazartesi

Bulletin interne de communication du Lycée N.D. de Sion Notre Dame de Sion Lisesi okul içi bülteni. Prochainement. Lundi 3 Mai 3 Mayıs Pazartesi Bulletin interne de communication du Lycée N.D. de Sion Notre Dame de Sion Lisesi okul içi bülteni Mai / Mayıs / 2004 5 ème Année /5. Yıl N : 50 Prochainement 18h30-19h30: Conférence en français organisée

Detaylı

En parlant à votre enfant, vous développez sa capacité de compréhension.

En parlant à votre enfant, vous développez sa capacité de compréhension. Bu kitapçık, siz anne ve babalar için, ortofonistler (konuşma, okuma ve yazma sorunları uzmanları) tarafından hazırlanmıştır. Amaç, çocuklarınızın dili kullanmadaki gelişmelerine daha duyarlı ve dikkatli

Detaylı

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2007/2 Hakemli Dergi Galatasaray Üniversitesi Yay n No : 61 Galatasaray Hukuk Fakültesi Yay n No : 41 III Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Detaylı

Can you help me, please? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Yardım isteme

Can you help me, please? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Yardım isteme - Olmazsa olmazlar Can you help me, please? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Yardım isteme Do you speak English? Parlez-vous anglais? Birinin konuşup konuşmadığını sormak Do you speak _[language]_?

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI FRANSIZCA 2017 AKİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 27 NİSAN 2017 Saat: 11.20 SORU

Detaylı

Seyahat Etrafı Dolaşma

Seyahat Etrafı Dolaşma - Yer Kayboldum. Nerede olduğunu bilmeme Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz? Haritada belli bir sorma Je suis perdu. Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? ı nerede bulurum? Où puis-je

Detaylı

YA DA ET YANI : ESSAI D ANALYSE SYNTACTICO- DISCURSIVE DANS LE CORPUS DU TURC PARLÉ. Yuji KAWAGUCHI Tokyo University of Foreign Studies

YA DA ET YANI : ESSAI D ANALYSE SYNTACTICO- DISCURSIVE DANS LE CORPUS DU TURC PARLÉ. Yuji KAWAGUCHI Tokyo University of Foreign Studies YA DA ET YANI : ESSAI D ANALYSE SYNTACTICO- DISCURSIVE DANS LE CORPUS DU TURC PARLÉ Yuji KAWAGUCHI Tokyo University of Foreign Studies GT Conjonctions en diachronie Nanterre-Modyco 1 le 5 décembre 2014

Detaylı

Eda BİLGEN Çelebi AKDAŞ QUELLE PRÉPOSITION? ISBN 978-605-318-285-6. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Eda BİLGEN Çelebi AKDAŞ QUELLE PRÉPOSITION? ISBN 978-605-318-285-6. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Eda BİLGEN Çelebi AKDAŞ QUELLE PRÉPOSITION? ISBN 978-605-318-285-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt.

Detaylı

İşe yeni başlarken güvenlik eğitimi

İşe yeni başlarken güvenlik eğitimi İşe yeni başlarken güvenlik eğitimi Téléphonez au : 1 Ici chantier À (commune ou arrondissement).................................................................................... N O.............. Rue......................................................................................................

Detaylı

de Mimar Sinan fête ses 127 ans

de Mimar Sinan fête ses 127 ans Politique İlter Türkmen, avec une carrière diplomatique hors du commun, il pose un oeil éclairé sur l actualité diplomatique turque. (lire la suite page 2) Tuba Şatana C est dans la cuisine de sa mère

Detaylı

mon corps est une prière à la terre

mon corps est une prière à la terre Metin Cengiz Poète, éditeur et essayiste, né le 3 mai 1953 à l est de la Turquie. Dissident politique, il est emprisonné pendant la période de la junte militaire. İl finit par s établir à İstanbul où il

Detaylı

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Doç. Dr. Murat DEMÝRKAN Danýþma Kurulu Doç. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Orhan KESKÝN Ali ÇAVDAR Abdullah UYSAL Kapak ve Sayfa Tasarýmý Murat

Detaylı

FRANSIZCA ADIM İLK. Ferhat YILDIZ

FRANSIZCA ADIM İLK. Ferhat YILDIZ 1 FRANSIZCA İLK ADIM Ferhat YILDIZ Bu eserin her türlü yayım ve dağıtım hakkı Ferhat YILDIZ A aittir. E-Mail ferhatyildiz@mail.com www.ferhatyildiz.ticiz.com 2 ÖNSÖZ Kitaplarımı yazarken bana inancını

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ERASMUS YABANCI DİL SINAVI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ERASMUS YABANCI DİL SINAVI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ERASMUS YABANCI DİL SINAVI Uluslarası İlişkiler Birimi (UIB) tarafında yürütülen ERASMUS öğrenci hareketliliği programı için yapılan Yabancı Dil Sınavı (İngilizce,

Detaylı

CACHE-CACHE 2 ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI A 1.2 YAZARLAR. Osman COŞKUN Duran GÜNDÜZALP Belgin AYDIN

CACHE-CACHE 2 ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI A 1.2 YAZARLAR. Osman COŞKUN Duran GÜNDÜZALP Belgin AYDIN CACHE-CACHE 2 ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI A 1.2 YAZARLAR Osman COŞKUN Duran GÜNDÜZALP Belgin AYDIN DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI., 2015 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 5782 YARDIMCI VE KAYNAK KÝTAPLAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI FRANSIZCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM FRANSIZCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 24 KASIM 2016 Saat: 11.20 Adı

Detaylı

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi Journal of Translation Studies Revue de Traduction et d Interprétation Zeitschrift für Übersetzungswissenschaft

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi Journal of Translation Studies Revue de Traduction et d Interprétation Zeitschrift für Übersetzungswissenschaft Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi Sayı 22 Yıl 2016 Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi Journal of Translation Studies Revue de Traduction et d Interprétation Zeitschrift für Übersetzungswissenschaft

Detaylı

«Les mots/maux des ados» par Sanem TAYMAN /Psychologue Clinicienne

«Les mots/maux des ados» par Sanem TAYMAN /Psychologue Clinicienne «Les mots/maux des ados» par Sanem TAYMAN /Psychologue Clinicienne Diplômée du lycée de Galatasaray, Sanem Tayman a fait des études de psychologie à l Université Lumière Lyon 2. Elle a obtenu son Master

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS Marx, Weber, Durkheim: Modern Sosyal Düşüncenin Oluşumu

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS Marx, Weber, Durkheim: Modern Sosyal Düşüncenin Oluşumu İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS SOC 501 Marx, Weber, Durkheim: Modern Sosyal Düşüncenin Oluşumu 1 3 0 0 3 7,5 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin

Detaylı

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikan adres formatı: sokak numarası+sokak ismi ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu Mr. Adam Smith Smith's

Detaylı

Internet üzerinden veya telefonla katalog üzerinden profesyonel satış konusunda Fransa Pazarı

Internet üzerinden veya telefonla katalog üzerinden profesyonel satış konusunda Fransa Pazarı 08/2011 1 / 8 Internet üzerinden veya telefonla katalog üzerinden profesyonel satış konusunda Fransa Pazarı Uzaktan satış, (VAD) ürünlerin bir kısmını ya da tamamını, kamu ya da özel şirketlere, bir internet

Detaylı

Robert Dossou. Bayanlar, Baylar,

Robert Dossou. Bayanlar, Baylar, 43 Robert Dossou Bayanlar, Baylar, Halihazırda üç görev yürütmekteyim. Benin Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevimin yanı sıra Fransızca Konuşan Ülkeler Anayasa Mahkemeleri Birliği Başkanlığını

Detaylı

YOGA STUDYO ANTALYA YOGA DERSLERI PROGRAM YOGA CLASS PROGRAM 03 10 2013

YOGA STUDYO ANTALYA YOGA DERSLERI PROGRAM YOGA CLASS PROGRAM 03 10 2013 MON PZTSI - LUN TUES SALI MAR WED- ÇARŞ- MER THUR PERŞ- JEU FRID- CUM- VEN SATUR CMTSI SAMDI SUN- PAZ- DIMAN 10.00 11.00 12.30 14.00 MANTRA- (ileri- advanc) 10.00 11.30 EN 12.30 14.00 10.00 11.30 TR NEFES

Detaylı

Mültecilerin Sesi. Türkiye de Yaşayan Mültecilerin Görüşlerine ve Seslerine Adanmıştır

Mültecilerin Sesi. Türkiye de Yaşayan Mültecilerin Görüşlerine ve Seslerine Adanmıştır Türkiye de Yaşayan Mültecilerin Görüşlerine ve Seslerine Adanmıştır #1 Kış 2007 Somalili Gençler Somalili gençlerin Türkiye de ve Somali de yaşadıklarını yazar açıklıkla paylaşıyor. Sayfa 2 Politik Bir

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (Sonbahar Dönemi) 1 EYLÜL 2013 PAZAR FRANSIZCA TEMEL SORU KİTAPÇIĞI (TR)

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (Sonbahar Dönemi) 1 EYLÜL 2013 PAZAR FRANSIZCA TEMEL SORU KİTAPÇIĞI (TR) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (Sonbahar Dönemi) 1 EYLÜL 2013 PAZAR FRANSIZCA TEMEL SORU KİTAPÇIĞI (TR) Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

haftalık ders saati 2, yıllık toplam 74 ders saati

haftalık ders saati 2, yıllık toplam 74 ders saati 1 FRANSIZCA haftalık ders saati 2, yıllık toplam 74 ders saati GİRİŞ Fransızca, Kosova da halen öğrenilmesi gereken önemli uluslararası dillerdendir. BM nin resmi dili, diplomasi, kültür, sanat, moda vb

Detaylı

A l m a n s i n e m a s ý n ý n u m u d u

A l m a n s i n e m a s ý n ý n u m u d u e n t r e t i e n S Ö Y L E Þ Ý F a t i h A K I N A l m a n s i n e m a s ý n ý n u m u d u Le jeune espoir du cinéma allemand P R O P O S R E C U E I L L I S P A R M U R A T V A S I F E R P U Y A N &

Detaylı

L INFLUENCE DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS LA LITTERATURE DU TANZİMAT ET DU SERVET-İ FÜNUN TANZİMAT VE SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA FRANSIZCANIN ETKİSİ

L INFLUENCE DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS LA LITTERATURE DU TANZİMAT ET DU SERVET-İ FÜNUN TANZİMAT VE SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA FRANSIZCANIN ETKİSİ L INFLUENCE DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS LA LITTERATURE DU TANZİMAT ET DU SERVET-İ FÜNUN TANZİMAT VE SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA FRANSIZCANIN ETKİSİ Ali YAĞLI * Özet : 17. yüzyılda başlayan Türk-Fransız

Detaylı

GALATASARAY ÜNĐVERSĐTESĐ UNIVERSITE GALATASARAY

GALATASARAY ÜNĐVERSĐTESĐ UNIVERSITE GALATASARAY GALATASARAY ÜNĐVERSĐTESĐ UNIVERSITE GALATASARAY 2011 2012 EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐM YILI MEZUNĐYET TÖRENĐ *** CEREMONIE DE LA REMISE DES DIPLOMES DE L ANNEE UNIVERSITAIRE 2011 2012 Ortaköy 29 / 06 / 2012 PROGRAM

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) FRANSIZCA (Sonbahar Dönemi) 13 EYLÜL 2015 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Langue turque. Cahier de l élève. Évaluation en classe de CM2. Enseignements de Langue et Culture d Origine. Nom :. Prénom : Date de naissance :...

Langue turque. Cahier de l élève. Évaluation en classe de CM2. Enseignements de Langue et Culture d Origine. Nom :. Prénom : Date de naissance :... Langue turque Évaluation en classe de CM2 Enseignements de Langue et Culture d Origine Cahier de l élève Nom :. Prénom : Date de naissance :... École : 2011/2012 Compréhension de l oral Situation 1 (CO

Detaylı

Chypre : les négociations en panne

Chypre : les négociations en panne Le président Abdullah Gül à Paris (lire la suite page 6) Safranbolu : une véritable ville-musée Un instantané de la ville telle qu elle était deux siècles auparavant, logée dans un écrin de nature aux

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ) FRANSIZCA. 22 Kasım 2009

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ) FRANSIZCA. 22 Kasım 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ) FRANSIZCA 22 Kasım 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

Ahmet Davutoğlu et la Diplomatie de Navette

Ahmet Davutoğlu et la Diplomatie de Navette Nam-ı diğer Aşk : Venedik ve İstanbul (L autre nom de l amour : Venise et Istanbul) Au musée Sabanci jusqu au 28 février Galatasaray : un pont dans les relations franco-turques Le prof. Dr. Ethem Tolga

Detaylı

Hanife Nalan Genç / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, (2007), 55-69

Hanife Nalan Genç / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, (2007), 55-69 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, (2007) 55-69 E ĞİT İ M FAKÜLTESİ DERGİ S İ www.omuegitim.edu.tr UNE ETUDE COMPARATIVE SUR QUELQUES LOCUTIONS ET PROVERBES TURCS ET FRANÇAIS CONCERNANT

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (FRANSIZCA) 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (FRANSIZCA) 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (FRANSIZCA) 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Premiers mots. Au revoir. Allahaısmarladık

Premiers mots. Au revoir. Allahaısmarladık Bonjour Premiers mots Au revoir Oui Merhaba Allahaısmarladık Evet Non S'il vous plaît Merci beaucoup Hayır Gauche Lütfen Droite 8 Çok teşekkür ederim toilettes femmes 9 sol sağ bayanlar tuvaleti toilettes

Detaylı

«Les Turcs et les Français doivent se connaître tels qu ils sont aujourd hui, et non à travers le passé»

«Les Turcs et les Français doivent se connaître tels qu ils sont aujourd hui, et non à travers le passé» Istanbul - Paris - Ankara - Genève - Izmir - Bruxelles - Bodrum - Montréal 4 TL - 2 euro www.aujourdhuilaturquie.com N o ISSN : 1305-6476 Le Journal francophone de la Turquie - numéro 46, Février 2009

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı...: Hüseyin GÜMÜŞ 2. Doğum Tarihi...: 10.10.1946 3. Unvanı...: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu...: Doktora

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı...: Hüseyin GÜMÜŞ 2. Doğum Tarihi...: 10.10.1946 3. Unvanı...: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu...: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı...: Hüseyin GÜMÜŞ 2. Doğum Tarihi...: 10.10.1946 3. Unvanı...: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu...: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız dili ve Edebiyatı Atatürk Üniversitesi

Detaylı

JEAN-JACQUES ROUSSEAU TOPLUMSAL SÖZLEŞME VE SÖYLEMLER

JEAN-JACQUES ROUSSEAU TOPLUMSAL SÖZLEŞME VE SÖYLEMLER JEAN-JACQUES ROUSSEAU TOPLUMSAL SÖZLEŞME VE SÖYLEMLER Jean-Jacques Rousseau Toplumsal Sözleşme ve Söylemler ÖZGÜN KOŞUT METİNLER İLE BİRLİKTE Çeviren Aziz Yardımlı İDEA İSTANBUL İdea Yayınevi Şarap İskelesi

Detaylı

Fransa pazarında Oyun ve oyuncak dağıtımı

Fransa pazarında Oyun ve oyuncak dağıtımı 01/2012 1 / 6 Fransa pazarında Oyun ve oyuncak dağıtımı Oyun ve oyuncak dağıtımına (geleneksel oyuncaklar ve oyunlar, video oyunları ile maketler) uzman markalar hâkimdir (2010 yılında % 457 piyasa payı).

Detaylı

Kişisel Dilekler Dilekler - Evlilik Türkçe Fransızca Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde.

Kişisel Dilekler Dilekler - Evlilik Türkçe Fransızca Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. - Evlilik Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır Tebrikler. Size düğün gününüzde en iyi dileklerimi sunarım. Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır

Detaylı

Kişisel Dilekler. Dilekler - Evlilik. Dilekler - Nişan

Kişisel Dilekler. Dilekler - Evlilik. Dilekler - Nişan - Evlilik Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour votre mariage. Yeni evli

Detaylı

Piloti 2010 1 TL. Nouvelle formule. Femmes d Istanbul. La revue des élèves du Lycée Pierre Loti - Istanbul. Dossier : Sang d encre page 3

Piloti 2010 1 TL. Nouvelle formule. Femmes d Istanbul. La revue des élèves du Lycée Pierre Loti - Istanbul. Dossier : Sang d encre page 3 Piloti 2010 Courtoisie http://philip.greenspun.com Femmes d Istanbul Nouvelle formule Sang d encre page 3 Nazim Hikmet page 6 La revue des élèves du Lycée Pierre Loti - Istanbul Dossier : Femmes d Istanbul

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (FRANSIZCA) 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (FRANSIZCA) 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (FRANSIZCA) 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Karadeniz Ereğlisi Bölgesindeki Bazı Manganez Madeni Numunelerinin Mineralojik Etüdü

Karadeniz Ereğlisi Bölgesindeki Bazı Manganez Madeni Numunelerinin Mineralojik Etüdü Karadeniz Ereğlisi Bölgesindeki Bazı Manganez Madeni Numunelerinin Mineralojik Etüdü Yazan: Dr. Orhan Bayramgil W. Chazan Karadeniz Ereğlisi bölgesinde (bundan evvelki makaleye bakınız : Karadeniz Ereğlisi

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) FRANSIZCA 6 NİSAN 2014

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) FRANSIZCA 6 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) FRANSIZCA 6 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

GAZETEM. N 16 février/ Şubat 2015

GAZETEM. N 16 février/ Şubat 2015 GAZETEM N 16 février/ Şubat 2015 Le mot du Président C est mon premier article dans Gazetem en tant que président et nous nous retrouverons encore. Depuis plusieurs années vous m avez vu actif dans la

Detaylı

Personnel Meilleurs Vœux

Personnel Meilleurs Vœux - Mariage Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Utilisé pour féliciter un couple récemment marié Tebrikler. Size düğün gününüzde en iyi dileklerimi sunarım. Utilisé pour féliciter un couple

Detaylı

Fransa'nın parfüm ve kozmetik üretim pazarı

Fransa'nın parfüm ve kozmetik üretim pazarı 06/2012 1 / 6 Fransa'nın parfüm ve kozmetik üretim pazarı Parfümler ve kozmetikler üç büyük mal kategorisine ayrılır: parfümler ve losyonlar (2010 yılında sanayicilerin cirosunun % 44 ü idi), bakım ve

Detaylı

Personnel Meilleurs Vœux

Personnel Meilleurs Vœux - Mariage Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Utilisé pour féliciter un couple récemment marié Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour votre mariage.

Detaylı

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET ÉPREUVE DE TURC TOUTES SÉRIES SESSION 2012

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET ÉPREUVE DE TURC TOUTES SÉRIES SESSION 2012 DIPLÔME NATIONAL DU BREVET ÉPREUVE DE TURC TOUTES SÉRIES SESSION 2012 Durée : 1 heure 30 Coefficient : 1 Barème : I. COMPRÉHENSION DU TEXTE 6 points II. COMPÉTENCE LINGUISTIQUE 5 points III. EXPRESSION

Detaylı

<h-^3u S!G X7S Z+ 3wL KSB> 4/8uV yyy9)i 9I)9yI99) ) TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

<h-^3u S!G X7S Z+ 3wL KSB> 4/8uV yyy9)i 9I)9yI99) ) TEMEL SORU KİTAPÇIĞI 2-20052012-1-1112-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığındaki test 80 sorudan oluşmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat). 3. Bu kitapçıktaki testte

Detaylı

Langue turque. Évaluation en classe de CM2. Cahier de l élève. Évaluation académique. Nom :... Date de naissance :.

Langue turque. Évaluation en classe de CM2. Cahier de l élève. Évaluation académique. Nom :... Date de naissance :. Évaluation académique Langue turque Évaluation en classe de CM2 Cahier de l élève Nom :.... Prénom : Date de naissance :. École : 1 Compréhension de l oral Situation 1 (CO1) Deux personnes parlent au téléphone:

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (FRANSIZCA) 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (FRANSIZCA) 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (FRANSIZC 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

un artiste et un écrivain à part

un artiste et un écrivain à part L institut culinaire d Istanbul : la gastronomie à tous les étages Situé dans le quartier de Péra, c est l un des hauts lieux de la gastronomie où se côtoient convivialité et professionalisme. Rencontre

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ / YÜKSEK LİSANS GRİPPE A EKREM KALKAN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ / YÜKSEK LİSANS GRİPPE A EKREM KALKAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ / YÜKSEK LİSANS GRİPPE A EKREM KALKAN 2009 İLETİŞİM: KALKANEKREM29@GMAİL.COM GRİPPE A En 2009 au Mexique a été découvert un nouveau virus qui a rendu les gens

Detaylı

Numéro 50 50 pages 50 auteurs / Sujets

Numéro 50 50 pages 50 auteurs / Sujets 4 TL - 2 euro Romanichels Istanbul - Paris - Ankara - Genève - Izmir - Bruxelles - Bodrum - Montréal www.aujourdhuilaturquie.com O. Necmi Gürmen Que pouvez-vous nous dire des relations entre la Turquie

Detaylı