Kamu Borç Yönetiminde Yabancı Para Cinsinden Borçlanmanın Etkileri: Türkiye Örneği 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu Borç Yönetiminde Yabancı Para Cinsinden Borçlanmanın Etkileri: Türkiye Örneği 1"

Transkript

1 H.H.YAVUZ Kamu Borç Yönetiminde Yabancı Para Cinsinden Borçlanmanın Etkileri: Türkiye Örneği 1 H. Hakan YAVUZ* Özet Yabancı para cinsinden borçlanma, özellikle gelişmekte olan ülkeler için oldukça önemli bir finansman kaynağı oluşturmaktadır. Söz konusu borçlanma ekonominin ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli görev üstlenmiş olmakla birlikte, zaman zaman krizlerin çıkmasını tetikleyen ve ülkelerin kalkınma süreçlerini sekteye uğratan faktörler arasında da yer almaktadır. Konuya ilişkin literatür incelendiğinde, yabancı para cinsinden borçlanmanın kendisinden ziyade varlıkyükümlülük yönetiminin kapasitesinin bu tür borçlanmanın etkileri üzerinde belirleyici olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, döviz cinsi borçlanmaların nedenleri analiz edilerek Türkiye deki durum değerlendirilmiş ve söz konusu borcun özellikle kamu borç yönetimi ile ekonominin geneli üzerinde yaratabileceği etkiler incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Döviz Cinsi Borçlanma, Borç Stoku, Döviz Kuru Riski, Orijinal Günah, Varlık-Yükümlülük Uyumsuzluğu Effects of Foreign Exchange Borrowing in Public Debt Management: Turkey Case Abstract Borrowing in foreign currency has been an important source of financing especially for developing countries. However, despite its critical function in meeting the requirements of the economy, foreign currency borrowing was also among the main factors triggering and/or deepening the financial crises hindering the development progress of these countries. Economic literature points out that it is not solely the existence of foreign currency borrowing but the capacity of asset-liability management that matters regarding the effects on the economy. In this paper, the 1 Çalışma boyunca, değerli görüş ve tavsiyeleriyle çalışmanın geliştirilmesinde önemli katkıları bulunan Dr. Emre BALIBEK ve diğer tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. * Hazine Uzmanı, Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık

2 Kamu Borç Yönetiminde Yabancı Para Cinsinden Borçlanmanın Etkileri: Türkiye Örneği causes and effects of foreign currency borrowing is analyzed and the situation in Turkey is discussed. Key Words: Foreign Exchange Borrowing, Debt Stock, Exchange Rate Risk, Original Sin, Asset-Liability Mismatch JEL Classification Code: F3, G3, H6 1. Giriş Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin iktisadi geçmişleri incelendiğinde, günümüze kadar birçok finansal kriz yaşandığı görülmektedir. Söz konusu finansal krizlerin nedenleri uygulanan para ve kur politikalarına bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte, yaşanan krizlerin önemli bir kısmında döviz kurlarında meydana gelen oynamaların finansal istikrarı kesintiye uğrattığı ortaya çıkmıştır. Bu durum, finansal kuruluşları varlık ve yükümlülüklerinin arasındaki döviz kuru uyuşmazlıklarını daha yakından analiz etmeye ve yönetmeye itmiştir. Finansal krizler ve döviz kurları arasındaki ilişki kamu borçlanma politikaları açısından değerlendirildiğinde, kamu borç stoku içerisinde yabancı para cinsinden borcun payının yüksek olduğu ülkelerde, döviz kurlarında meydana gelen ani ve yüksek artışların yıkıcı sonuçlar doğurabildiği görülmektedir. Söz konusu gelişmeler, yerel para birimi cinsinden borçlanma piyasalarının önemini ortaya çıkarmış ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde yerel borçlanma piyasalarının geliştirilmesi temel bir amaç olarak benimsenmiştir (Margolin, 2007: 1-12). Benimsenen bu politika doğrultusunda, uygulamaya konan güçlü makroekonomik politikalar ve uluslararası piyasalardaki olumlu gelişmelerin de etkisiyle, gelişmekte olan ülkelerin büyük bir kısmı döviz cinsinden borcun payını bilinçli bir şekilde düşürerek, döviz kuru şoklarına karşı olan hassasiyetini azaltmış ve böylece literatürde orijinal günah-og (original sin) olarak adlandırılan (Eichengreen ve Hausmann, 1999:11-15) yerel para cinsinden borçlanamama probleminden bir nebze de olsa uzaklaşmışlardır. Diğer taraftan, borcun kompozisyonunu değiştirmeye yönelik atılan bu adımlara temel olarak iki hususta karşı argümanlar üretilmektedir. Bunlardan birincisi, gelişmekte olan ülkelerde yerel para cinsinden borçlanma vadelerinin, yabancı para cinsinden borçlanma vadelerine kıyasla daha kısa olması nedeniyle maruz kalınan faiz riskinin arttığı (Jeanneau ve Tovar, 2008: 65-76); ikincisi ise yerel para cinsinden borçlanma maliyetlerinin daha yüksek olması sebebiyle faiz yükünün arttığıdır (Arbelaez vd., 2002:8-9). Bu iki argüman, borç yönetiminin etkinliği ve finansal istikrar açısından önemli olmakla birlikte, borcun yapısının borcun sürdürülebilirliği üzerindeki etkilerinin çok boyutlu olarak incelenmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda, çalışmanın ikinci bölümünde, ülkeleri yabancı para cinsinden borçlanmaya iten faktörler ele alınmış ve son yıllarda kamu borç yönetimleri tarafından uygulamaya konan politikalar ile bunların sonucunda meydana gelen gelişmeler analiz edilmiştir. Üçüncü bölümde, döviz cinsinden borçlanmanın ekonomi üzerinde yaratabileceği etkiler ile yarattığı riskler değerlendirilmiş, kur riskine ilişkin çeşitli göstergeler incelenmiş ve döviz cinsinden borçlanmaya ilişkin teorik temellere kısaca değinilmiştir. Dördüncü bölümde ise, Türkiye ekonomisinde 278 Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık 2009

3 H.H.YAVUZ meydana gelen gelişmeler değerlendirilmiş ve çalışma kapsamında ele alınan göstergeler vasıtasıyla yabancı para cinsi borçlanmanın yarattığı etkiler incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise, çalışmada elde edilen bulgular çerçevesinde, Türkiye de kamu borç yönetiminde yerel para ile döviz cinsi borçlanma arasında nasıl bir denge kurulabileceğine yönelik tespit ve önerilerde bulunulmuştur. 2. Ülkelerin Döviz Cinsi Borçlanmasının Nedenleri Ülkeler, çok çeşitli nedenlerle yabancı para cinsinden borçlanma yoluna gitmektedir. Genellikle, yerel para cinsinden olan iç borçlanma ülke içindeki fonların dağılımını değiştirirken, dış borçlanma (genellikle yabancı para cinsinden) ülkelerin kendi kaynaklarına ilave fon elde edebilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla yabancı para cinsinden dış borçlanma yapan ülkelerde, kendi para birimleri dışındaki paraları basma imkanı olamaması nedeniyle, yabancı para cinsi borcun varlığı söz konusu borcun geri ödemesinin yapılabilmesi için yabancı para cinsi borçlanma yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu durum, cari açık veren ülkeler için de geçerlidir. Dolayısıyla, bir ülke net döviz fazlasına sahip değilse, yabancı para cinsinden borç kendi kendini besleyen bir biçimde varlığını sürdürmektedir (Margolin, 2007: 30-36). Artus (2003: ), yabancı para cinsinden borçlanmanın nedenlerini iki ana grupta özetlemiştir. Buna göre, gelişmekte olan ülkelerin izlemekte olduğu makro politikalara göre çeşitli nedenler ileri sürülmektedir. Bu gruptaki yazarlara göre yabancı para cinsinden borçlanmanın arkasındaki nedenler şu şekildedir: Yerel finansal piyasalar yeterince gelişmemiştir. Bu durum, yurt dışı piyasalarda daha uzun vadeli borçlanma imkanlarını cazip hale getirmektedir (Caballero ve Krishnamurthy, 2004: ). Borç veren kesimlerin yerel paranın ileride değer kaybedeceğini düşünmesi, o ülke parası ile yatırım yapmamalarına ve böylece ülkeleri yabancı para cinsinden borçlanmaya itmektedir (Calvo ve Guidotti, 1990:52-82). Bazı ülkeler yabancı para cinsinden borcu, yerel paranın değer kaybetmesine izin vermemesi yönünde kendilerini disipline etmesi amacıyla kullanmaktadır (Bohn, 1990: ). İkinci gruptaki yazarlar ise döviz cinsinden borçlanmayı bazı mikro temellere dayandırmaktadır: Mali açıdan zayıf kurumlar, söz konusu zayıflıklarını gizlemek, piyasalara mali açıdan zayıf olmadıkları yönünde sinyal verebilmek ve böylece daha düşük maliyetle borçlanabilmek için yabancı para cinsinden borçlanırlar (Jeanne, 2000a: ). Ülkedeki para politikasının sürdürülebilirliğine ilişkin olumsuz beklentiler, ileride devalüasyon olma olasığına ilişkin beklentileri de tetikler. Bu durum, iç piyasadaki faiz oranlarını yükseltir ve iç piyasadaki borçlanma maliyetlerine kıyasla yabancı para cinsinden borçlanmayı daha uygun hale getirir (Jeanne, 2003: 6-11). Yerel finansal piyasalar yeterince gelişmemişse, iç piyasadaki likidite uluslararası piyasadaki likiditenin azalmasına karşı sigorta görevi görmekten uzaktır. Böyle bir durum ise uluslararası piyasalardan aşırı borçlanılmasına neden olabilir (Caballero ve Krishnamurthy, 2000: 1-10). Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık

4 Kamu Borç Yönetiminde Yabancı Para Cinsinden Borçlanmanın Etkileri: Türkiye Örneği Konu devletlerin borçlanma politikaları açısından ele alındığında, yukarıda sayılan nedenlerden özellikle yerel borçlanma piyasalarının yeterince gelişmemiş olmasının devletleri yabancı para cinsinden borçlanmaya iten nedenler arasında ön plana çıktığı görülmektedir. Bu durum, özellıkle gelişmekte olan ülkelerde uygulamaya konan borçlanma politikalarına da yansımaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde dış borçlanma vadelerinin iç piyasaya kıyasla daha uzun ve borçlanma maliyetlerinin daha düşük olması, söz konusu ülkeleri fırsatçı bir yaklaşımla dış borçlanma piyasalarında yabancı para cinsinden borçlanmaya yöneltebilmektedir. 2.1 Son Yıllardaki Gelişmeler Gelişmiş ülkeler, net döviz açığının yaratabileceği riskleri göz önünde bulundurarak sahip oldukları geniş ve likit yerel sermaye piyasalarının avantajını kullanarak döviz cinsi borçlanmalarını azaltmış veya tamamen ortadan kaldırmıştır. Diğer taraftan iyileşen makroekonomik göstergeler ve istikrar kazanan döviz kurlarına bağlı olarak gelişmekte olan ülkeler de 1990 lar sonrasında ortaya çıkan yüksek enflasyon dönemini aşmışlardır 2. Özellikle 2007 yılının Temmuz ayının ikinci yarısından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan finansal kriz öncesine kadar küresel piyasalardaki olumlu hava, hammadde ihracatçısı ülkeler tarafından elde edilen cari fazlalar, düşen faiz oranları ve uygulanan makro ekonomik politikalar neticesinde birçok gelişmekte olan ülke önemli döviz rezervi biriktirmiş, yabancı para cinsinden borç stoklarını azaltmış ya da borçlanma maliyetlerini düşürmüştür. Bu kapsamda, gelişmiş ülkelerde getirilerin azalması, getirilerinin göreceli cazibesi nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin yerel piyasalarına olan talebin artmasına da yol açmıştır. Böylece, ABD Hazine tahvilleri ile gelişmekte olan ülke tahvillerinin ek getiri (spread) farkları da önemli ölçüde azalmıştır. Söz konusu trendin bir sonucu olarak ise, küresel bazda devletler tarafından yapılan yabancı para cinsinden borçlanma azalmış ve yerel borçlanma piyasasının hacmi önemli artışlar göstermiştir. Buna ilaveten dış piyasalarda yerel para birimi cinsinden ihraçlar da yapılmıştır. Tüm bu gelişmelerin sonucunda ise, devlet borcunun yapısının daha güvenli bir hal aldığı ve yerel tahvil-bonoların toplam borç stoku içerisindeki payının önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Bank for International Settlements tarafından yayımlanan verilere göre yılları arasında yerel tahvil ve bonoların payı gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 20 puanlık bir artış göstermiştir. Son yıllarda bir başka önemli gelişme ise gelişmekte olan ülkelerin yurt dışı piyasalarda yerel para birimi cinsinden yapmış oldukları ihraçlarda görülen artıştır yılı sonunda gelişmekte olan ülkeler tarafından yapılmış olan ihraç miktarı 2 milyar dolar iken bu rakam 2006 yılı sonunda 102 milyar dolara çıkmıştır (Margolin, 2007: 22-24). Söz konusu ihraçlar hem gelişmekte olan ülkelere yabancı yatırımcıları çekmiş hem de borç stokunun kompozisyonunun iyileştirilmesine imkan tanımıştır. Bu dönemde iç borcun yapısında da önemli değişiklikler meydana gelmiştir (Tablo 1). Latin Amerika da yabancı para cinsi/endeksli borcun iç borç stoku içerisindeki payı 2000 yılı sonunda yüzde 22 iken 2005 yılı sonunda yüzde 5 e inmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde ise söz konusu oran 2000 yılı sonundaki yüzde 6 seviyesinden 2005 yılı sonunda yüzde 2 ye inmiştir. 2 Türkiye de bunun çarpıcı örneklerinden biridir. Enflasyon oranı (TÜFE) 1994 yılında yüzde 125,5 iken 2007 yılı sonunda yüzde 7,7 ye düşmüştür (Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, Enflasyon ve Fiyat Haber Bültenleri). 280 Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık 2009

5 Tablo 1: Döviz Cinsi/Endeksli Borcun İç Borç Stoku İçindeki Payı (%) Latin Amerika 22 5 Arjantin Brezilya 21 3 Şili 8 18 Kolombiya 7 1 Meksika 0 0 Peru Venezuella Asya Ülkeleri 0 0 Hindistan 0 0 Kore 0 0 Çin 0 0 Diğer 0 0 Endonezya 7 0 Malezya Filipinler Tayland 0 0 Doğu Avrupa 0 0 Çek Cumhuriyeti 0 0 Macaristan Polonya 0 0 Rusya Türkiye 6 15 Diğer 1 7 İsrail 1... Suudi Arabistan 0 0 Güney Afrika Gelişmekte Olan Ülkeler Toplamı 6 2 Kaynak: Bank for International Settlements ve Hazine Müsteşarlığı borç stoku verileri H.H.YAVUZ Borcun kompozisyonuna ilişkin yapılan bazı araştırmalar (United Nations General Assembly, 2007: 6-7) döneminde, kamu iç borç stokunun milli hasıla içindeki payının ortalama 8 puanlık bir artış gösterdiğini ve iç borcun toplam borç stoku içerisindeki payının yaklaşık 18 puan arttığını ortaya koymuştur. Söz konusu dönemde, dış borcun milli gelir içindeki payında da önemli düşüş olduğu görülmektedir (Tablo 2). Söz konusu azalışın ardında, borçların silinmesi, yüksek büyüme gibi faktörler de bulunmakla birlikte, azalışın en temel nedeni geri alım ve erken-itfa gibi aktif borç yönetimi işlemleriyle de desteklenen borç yönetimi stratejileri sayesinde dış borcun iç borca dönüştürülmesi olmuştur. Meydana gelen bu gelişme yabancı para cinsi borçlanmanın da ulusal para cinsinden borçlanmaya dönüştüğü şeklinde yorumlanabilir. Tablo 2: Gelişmekte Olan Ülkelere İlişkin Dış Borç Göstergeleri (milyar ABD Doları) (*) Toplam Borç 1,522 2,090 2,367 2,767 2,742 2,851 Uzun Vadeli Borç 1,237 1,667 1,938 2,178 2,147 2,216 Uluslararası Rezervler ,655 2,054 2,568 Borç Göstergeleri (yüzde) Kısa Vadeli Borç / Toplam Borç Toplam Borç / İhracat Borç Servisi / GSMH Toplam Borç / GSMH Rezervler / Kısa Vadeli Borç Rezervler / M (*) Gerçekleşme tahmini Kaynak: Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından Dünya Bankası istatistikleri kullanılarak yapılan hesaplamalar (2007). Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık

6 Kamu Borç Yönetiminde Yabancı Para Cinsinden Borçlanmanın Etkileri: Türkiye Örneği Diğer taraftan, yaşanan bu gelişmeler ülkelerin yerel faiz oranlarına karşı duyarlılığını artırmıştır. Ayrıca, yerel piyasalardaki borçlanma vadelerinin dış piyasalara kıyasla daha kısa olması refinansman riskini de öne çıkarmıştır. Bununla birlikte, uygulamaya konan yapısal reformlar, güçlü makroekonomik politikalar ve 2007 yılı Temmuz ayında başlayan dalgalanma dönemi öncesine kadar küresel piyasalardaki olumlu gidişatın da etkisiyle, gelişmekte olan ülkelerin borçlanma maliyetlerinde ve borçlanma vadelerinde önemli iyileşmeler kaydedilmiştir. 3. Döviz Cinsinden Borçlanmanın Ekonomi Üzerindeki Etkileri Günümüze kadar meydana gelen finansal krizler incelendiğinde, varlıklar ve yükümlülükler arasındaki para birimi uyuşmazlıklarının krizlerin tetiklenmesinde ya da daha derin bir hal almasında oldukça önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. Özellikle yabancı para cinsinden net borcu yüksek olan şirketler ve devletler kur değişimlerine karşı oldukça duyarlı hale gelmekte ve yerel paranın değer kaybetmesi, sahip olunan borcun yerel para cinsinden değerini önemli ölçüde artırabilmektedir. Bu durum, borç servis yükünün artmasına, kredi değerliliğinin düşmesine ve borcun çevrilememesine neden olabilmektedir. Gelişmiş ekonomilerde yerel borçlanma piyasalarının gelişmiş olması, bilançolardaki vade ve para birimi uyumsuzluklarının azaltılmasını sağlayarak finansal istikrara katkıda bulunmaktadır. Ancak etkin işleyen yerel piyasaların bulunmadığı ülkelerde, borçlanıcı birimler varlık ve yükümlülükleri arasında vade, faiz ve para birimi açısından uyum sağlayamamakta ve nihai olarak temerrüt risklerini artırmaktadırlar. Bununla birlikte, borcun para birimi ve/veya vadesi değiştirildiğinde alınan riskler de değiştirilmektedir. Örneğin, uzun vadeli yabancı para cinsinden borcun kısa vadeli yerel para cinsinden borca dönüştürülmesi halinde kur riski, faiz ve refinansman riskleri ile takaslanmış olmaktadır. Böyle bir durumda ise yerel para cinsinden borcun ortalama vadesi, faiz yenileme süresi ve sabitdeğişken faiz yapısı büyük önem arz etmektedir. Margolin e (2007: 1-2) göre dünya genelinde meydana gelen birçok krizde döviz kuru riski, faiz oranı riskinden daha yıkıcı sonuçlar doğurmuştur. Bunun nedeni ise, kriz durumlarında kurlarda meydana gelen oynaklıkların faizlerde meydana gelen oynaklıklardan çok daha büyük olması ve negatif şoklar karşısında uygulamaya konan faiz indirimleri gibi para politikası tedbirlerinin, borç yerel para cinsindense finansal istikrara katkı yaparken, borcun yabancı para cinsinden olması halinde durumu daha da kötüleştirmesine bağlanmıştır. Gelişmiş bir yerel borç piyasasının olmaması, yerli yatırımcılar için yeterli varlık çeşitliliğinin sunulamaması, kredi riski ve vade uyuşmazlıklarının bankacılık sisteminde yoğunlaşması, sermaye akımlarına olan duyarlılığın artması, makroekonomik politika araçlarının kısıtlı kalması ve finansal baskıların üstesinden gelinmesinin zorlaşması gibi başka riskleri ve zorlukları da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla, döviz cinsi borçlanmaya ağırlık verilmesi, yerel piyasanın gelişmesinin önüne geçilerek bahsedilen risklerin de ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle, yerel borçlanma piyasalarının geliştirilmesi son zamanlarda birçok ülkede finansal politikaların bir parçası haline getirilmiştir. 3.1 Kur Riskinin Ölçümü Döviz kuru riskini ölçmeyi amaçlayan çalışmalar incelendiğinde söz konusu çalışmaların temelde iki grupta toplandığı görülmektedir. Bunlardan birincisi, 282 Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık 2009

7 H.H.YAVUZ ihtiyaç duyulan yabancı paranın temin edilememesi olarak tanımlanan likidite riski ; ikincisi ise döviz kurlarında meydana gelen gelişmelerin net borç üzerindeki duyarlılığını gösteren bilanço riski dir. Devlet bilançolarını oluşturan varlıklar ve yükümlülükler döviz kuru riski açısından önemli veriler içermektedir. Döviz cinsi yükümlülüklerin, döviz cinsi varlıklardan fazla olması yerel paranın devalüe olması yönünde baskı yaratacaktır. Eğer devalüasyon yapılması borçlunun ekonomik durumunun iyileşmesine yardımcı olmazsa artan temerrüt riski dolayısıyla daha yüksek faiz oranlarına maruz kalınabilecek ve finansal istikrar bozulabilecektir. Burada altı çizilmesi gereken diğer bir nokta da döviz cinsi yükümlülüklerin yalnızca yabancılara olan dış yükümlülüklerden kaynaklanmadığıdır. Yurt içinde de döviz cinsinden yükümlülüklerin yaratılmış olması, kurlarda yaşanacak yukarı yönlü dalgalanmalar neticesinde devlet borcunun ve bütçe açığının aniden artmasına, dövizle borçlanmış sektörlerin batmasına neden olarak söz konusu olumsuz süreci tetikleyebilecektir. 3.2 Teorik Temeller Döviz cinsinden borcun ekonomi üzerinde yaratabileceği etkileri ele alan temel göstergeler ülkelerin borçlanabilme kapasiteleri, varlık-yükümlülük dengesi ve döviz cinsi likiditenin ölçümüne yönelik olarak geliştirilmiş göstergelerdir. İzleyen kısımlarda, ekonomi ve finans yazınında en çok kullanılan göstergelere yer verilmiştir Orijinal Günah Literatürde, ülkelerin finansal piyasalarının yeterince gelişmemiş olması nedeniyle, yerel paraları ile dış borçlanma yapamaması ya da iç piyasada uzun vadeli borçlanamaması orijinal günah (OG) (Eichengreen ve Hausmann, 1999:11-15) olarak adlandırılmaktadır. Bu kapsamda, orijinal günah yurt içi ve yurt dışı olarak ikiye ayrılmıştır. Yurt dışı orijinal günah, ülkelerin ulusal para birimi cinsinden uluslararası piyasalarda borçlanabilmesini engellerken; yurt içi orijinal günah, ülkelerin kendi iç piyasalarında uzun vadeli ve sabit faizli borçlanamamasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda ülkeler iç ve dış piyasalarda yabancı para cinsinden borçlanmaktadır. Buna ilaveten, yabancı para cinsinden borçlanma yapılmasa bile, orijinal günah ulusal parayla ancak kısa vadeli sabit faizli veya uzun vadeli değişken faizli borçlanma yapılabilmesine neden olmaktadır. Bu durum ise, ekonomide vade ve/veya kur uyuşmazlığı sorununlarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Son yıllarda yapılan bazı çalışmalar (Eichengreen vd., 2003:25-26) yüksek OG nin döviz kuru oynaklıklarının ve makroekonomik dengesizliklerin artmasına neden olduğunu ortaya koymaktadır. Eichengreen vd. (2003:8-14) bir ülke için uluslararası OG yi genel olarak; Ulusal para birimi cinsi menkul kıymetler Orijinal Günah = maks 1 Ülke tarafından çıkarılmış tüm menkul kıymetler şeklinde tanımlamışlardır. Hausmann ve Panizza (2003:957-90) Yurt Dışı Günah Göstergeleri ni (YDGG) de ikiye ayırmıştır. Buna göre YDGG(1) ve YDGG(2); YDGG(1) = (1- Yurt içi yerleşenlerin ulusal para birimi cinsinden yurt dışına ihraç settiği senetler ) Yurt dışına ihraç edilen toplam senetler Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık

8 Kamu Borç Yönetiminde Yabancı Para Cinsinden Borçlanmanın Etkileri: Türkiye Örneği YDGG(1) = (1- Yurt dışı ve içi yerleşenlerin ulusal para birimi cinsinden yurt dışına ihraç settiği senetler ) Yurt dışına ihraç edilen toplam senetler olarak tanımlanmıştır. Gürcihan-Yılmaz (2007:5-8) tarafından yapılan çalışmada ise üç farklı Yurt İçi Günah Göstergesi (YİGG) oluşturulmuştur. Söz konusu göstergeler sırasıyla; DC YİGG ( 1) = Toplam İç Borç Stoku YİGG( 2) = ( DC + KVSF + UVDF) Toplam İç Borç Stoku ( DC + KVSF + UVDF + UVENF ) YİGG( 3) = Toplam İç Borç Stoku olarak tanımlanmıştır. Burada; DC: Döviz Cinsi/Endeksli İç Borç Stokunu, KVSF: Kısa Vadeli Sabit Faizli İç Borç Stokunu, UVDF: Uzun Vadeli, Kısa Vadeli Faizlere Endeksli İç Borç Stokunu, UVENF: Uzun Vadeli, Enflasyona Endeksli İç Borç Stokunu, ifade etmektedir. Orijinal günahın neden oluştuğuna ilişkin görüşler farklılık göstermekle birlikte Gürcihan ve Yılmaz (2007:5-8) söz konusu nedenleri para politikasının kredibilitesi; gevşek ve istikrarsız maliye politikası; mali sürdürülebilirlik ve yatırımcıların kendilerini güvende hissedecekleri bir miktarda döviz cinsi borç talep etmeleri şeklinde özetlemişlerdir. Reinhart vd. (2003:22-30) ise, OG yi zayıf finansal sistemin ve güçsüz mali yönetimin işareti olarak tanımlamaktadır Uyumsuzluk Oranı Goldstein ve Turner (2004: 11-21) e göre yabancı para cinsinden borca ilişkin en önemli problem, varlıklar ile yükümlülükler arasındaki uyumsuzluk (mismatch) sorunudur. Buna göre, döviz cinsi yükümlülükleri döviz cinsi varlıkları ile uyumlu olmayan ülkeler, yerel paranın değer kaybetmesi durumunda döviz cinsi borçlarını ödemekte önemli güçlükler yaşayabilmektedir. Ortaya çıkan zorluklar ise uyumsuzluğun seviyesi arttıkça fazlalaşmaktadır. Goldstein ve Turner (2004: 21-34) ülkenin temel uyumsuzluk göstergesi için üç temel ölçü belirlemiştir. Bunlar, ülkedeki tüm döviz cinsi varlıklar ile yükümlülükler arasındaki fark ve net ihracattır. Döviz cinsi varlıklar ile yükümlülükler arasındaki farkı net ihracata oranlayarak uyumsuzluğun seviyesine ilişkin bir gösterge elde etmişlerdir. Söz konusu gösterge kapsamında değerlendirildiğinde, örneğin ihracat gelirlerinin artmasının, yerel ekonominin kullanabileceği yabancı para cinsi kaynaklarını artırarak uyumsuzluğu doğal olarak azaltacağı ifade edilmektedir. Goldstein ve Turner tarafından ortaya konulan gösterge, tüm ekonomiye ilişkin bir gösterge olmakla birlikte, özel sektöre ait varlıklara ilişkin verilerin elde edilmesinde bazı güçlükler bulunmaktadır. Bu nedenle, Bordo ve Meissner (2005: 10-12) kamuya ilişkin uyumsuzluk miktarının ekonomi açısından da iyi bir gösterge 284 Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık 2009

9 H.H.YAVUZ olabileceğini öne sürerek aşağıdaki göstergeyi oluşturmuşlardır. Buna göre bir ülke için; Toplam döviz cinsi borç Uluslararası rezervler Uyumsuzluk = İhracat olarak tanımlanmıştır. Yapılan çalışmada, yüksek orijinal günahın her zaman finansal istikrarsızlığa yol açmadığı ancak orijinal günahtan kaynaklanan yükümlülüklerin düzgün yönetilemediği zamanlarda ortaya çıkan varlık-yükümlülük uyuşmazlığının bankacılık, döviz ve borç krizlerinin ortaya çıkma olasılığını artırdığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, döviz uyuşmazlıklarının bankacılık ve kur krizlerini tetiklediği ve borç krizlerine neden olduğu tespit edilmiştir sonrası dönemde uyuşmazlık derecesi ile bankacılık, döviz kuru ve borç krizleri arasında pozitif korelasyon olduğuna ilişkin önemli bulgulara ulaşılmıştır. Ayrıca, krizlerin önüne geçilebilmesi için finansal ve ekonomik kalkınmanın büyük öneme sahip olduğu görülmüştür. Özetle, yüksek orijinal günah finansal krizlerin etkilerini artırmakta ancak ekonomik-finansal gelişme süreci devam ettikçe, ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkiler sınırlandırılabilmektedir (Bordo ve Meissner, 2005: 10-12) Guidotti-Greenspan Rasyosu Yabancı para cinsinden borcun likidite riskinin ölçümünde kullanılan en temel gösterge ilk olarak Arjantin eski Maliye Bakanı yardımcısı Pablo Guidotti (Guidotti, 1999) tarafından öne sürülen ve daha sonra eski FED Başkanı Alan Greenspan (Greenspan, 1999) tarafından da altı çizilen Guidotti-Greenspan Rasyosu (GGR) dur. Buna göre bir ülke için; Uluslararası rezervler GGR = Kısa Vadeli Dış Borç + Mevcut Yıldaki Dış Borç Ödemeleri olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu rasyonun odaklandığı temel nokta ülkenin bir yıl içerisindeki borç servisini yeni borçlanmaya gitmeden yerine getirebilmesidir. Dolayısıyla, rasyonun 1 in üzerinde olmasının likidite riski açısından sağlıklı bir yapı teşkil edeceği değerlendirilmektedir. Son yıllarda meydana gelen cari açıkların azalması ya da cari fazlaların artması ve kısa vadeli borçlanmanın azaltılması gibi gelişmeler, birçok gelişmekte olan ülkenin GGR sini azalttığını ortaya koymaktadır. 4. Türkiye Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeler Son on yıllık dönemde döviz cinsi ve dövize endeksli borçlanmanın ülkemizdeki gelişimi değerlendirildiğinde, özellikle 2001 yılında yaşanan finansal kriz sonrasında iç borç stoku içerisindeki döviz cinsi/endeksli borç stokunun payının önemli ölçüde arttığı göze çarpmaktadır. Söz konusu değişimin temel sebebi ise, kriz sonrasında bankaların bilanço yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kısa vadeli TL cinsi senetlerin uzun vadeli döviz cinsi/endeksli senetlerle değiştirilmesi amacıyla uygulamaya konan takas operasyonu ve TL de yaşanan devalüasyonun TL ye olan güveni azaltması sebebiyle Hazine borçlanmalarında döviz cinsi/endeksli senetlerinin payının artması olmuştur. Borç stokunun yapısında meydana gelen bu değişiklik, yurt içi orijinal günah göstergesinin bozulmasına yol açmıştır. Özellikle döviz cinsi/endeksli borçlanmanın etkilerini gösteren YİGG(1) e ilişkin grafik aşağıda yer almaktadır. Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık

10 Kamu Borç Yönetiminde Yabancı Para Cinsinden Borçlanmanın Etkileri: Türkiye Örneği %40 %35 %30 %25 %20 %15 %10 %5 % Döviz Cinsi/End. İç Borç Stoku / Toplam İç Borç Stoku Grafik 1: Yurt İçi Günah Göstergesi (1) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı tarafından ilan edilen borç stoku verilerinden derlenmiştir. Grafik incelendiğinde, 2001 yılı sonu itibarıyla söz konusu göstergenin analiz dönemindeki en yüksek değerine ulaştığı görülmektedir. Bununla birlikte, söz konusu tarihten itibaren Hazine Müsteşarlığı tarafından borç yönetiminde izlenilen politikalar paralelinde önemli iyileşmeler kaydedilmiştir. Hazine Müsteşarlığı 2003 yılından bu yana stratejik ölçüt 3 politikası uygulamakta ve söz konusu tarihten bu yana Toplam borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden gerçekleştirilmesi hususu her yıl stratejik ölçütlerin arasında yer almaktadır. Bu durum, kamu borç yöneticilerinin de döviz cinsi/endeksli borcun azaltılmasına ve iç borç stokunun yapısının daha sağlam bir görünüme kavuşmasını sağlamaya yönelik politikaları hayata geçirdiklerini göstermektedir. Yurt dışı günah göstergeleri incelendiğinde ise, yurt içi yerleşiklerin şu ana kadar yurt dışında TL cinsinden ihraç gerçekleştirememiş olması nedeniyle YDGG(1) in döneminde %100 seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Diğer taraftan 2005 yılından itibaren, Türkiye ye ve TL ye ilişkin güven artışına paralel olarak çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından TL cinsi borç senetleri ihraç edildiği görülmektedir. Bununla birlikte, yine 2005 yılından bu yana bazı Türk şirketleri Euro ve ABD Doları cinsinden çeşitli ihraçlar gerçekleştirmiştir. Uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan TL cinsi ihraçların da etkisiyle YDGG(2) de oldukça önemli sayılabilecek iyileşmeler sağlanmıştır. Bu çerçevede, söz konusu gösterge 2008 yılı sonu itibarıyla yüzde 52,3 olarak gerçekleşmiştir. 3 09/04/2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca stratejik ölçüt borçlanma ve risk yönetiminde esas alınacak olan ve borç yönetiminin genel risk/maliyet hedeflerini ifade eden gösterge ve kriterleri ifade eder. 286 Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık 2009

11 H.H.YAVUZ %120 %100 %80 %60 %40 %20 % YDGG(1) YDGG(2) Grafik 2: Yurt Dışı Günah Göstergeleri (1) ve (2) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı ve Reuters dan alınan borç stoku ve tahvil ihracı verilerinden derlenmiştir. Bordo ve Meissner (2005) tarafından oluşturulmuş olan Uyumsuzluk Göstergesi Türkiye için hesaplandığında, kamunun döviz cinsi varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki uyumsuzluk miktarının kriz sonrası dönemde döviz cinsi/endeksli borç stokunda yaşanan artışa paralel olarak önemli ölçüde arttığı görülmektedir yılından itibaren ise, kamunun döviz cinsi borç stokunun azalması ile TCMB rezervlerinin ve ihracatın artması kamu varlık ve yükümlülükleri arasında önemli bir uyum sağladığı görülmektedir. %2.00 %1.75 %1.50 %1.25 %1.00 %0.75 %0.50 %0.25 % Kamu Uyumsuzluk Oranı Grafik 3: Kamu Sektörü Uyumsuzluk Oranı Kaynak: Hazine Müsteşarlığı tarafından ilan edilen borç stoku, TÜİK tarafından ılan edılen ıhracat ve TCMB tarafından ilan edılen uluslararası rezerv verilerinden derlenmiştir. Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık

FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ Oya GENÇAY Uzmanlık Yeterlilik Tezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

TÜRKİYE YE YÖNELİK YABANCI SERMAYE AKIMLARININ HACİM VE KOMPOZİSYONUNDAKİ GELİŞMELER

TÜRKİYE YE YÖNELİK YABANCI SERMAYE AKIMLARININ HACİM VE KOMPOZİSYONUNDAKİ GELİŞMELER TÜRKİYE YE YÖNELİK YABANCI SERMAYE AKIMLARININ HACİM VE KOMPOZİSYONUNDAKİ GELİŞMELER Prof. Dr. Özcan KARAHAN ** Araş. Gör. Dr. Evren İPEK *** ÖZ Finansal liberalizasyon sürecini tamamladığı 1989 yılından

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

Türkiye de Şirketlerin Borç Dolarizasyonu ve Büyüme Performansı

Türkiye de Şirketlerin Borç Dolarizasyonu ve Büyüme Performansı ÇALIŞMA TEBLİĞİ NO: 15/01 Türkiye de Şirketlerin Borç Dolarizasyonu ve Büyüme Performansı Ocak 2015 Bengü ALP Cihan YALÇIN Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2015 Adres: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR

FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt/Vol. XXXII, Sayı/No. 1, 2013, pp. 239-260 FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR Özet Umut ÇAKMAK * Makalenin

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ, RİSKLER VE POLİTİKA ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Kezban AKYOL ESER Maliye Uzman Yardımcısı

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı 2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Fatih MEMİŞ Yüksek Lisans

Detaylı

Global Krize Karşı Politika Önlemleri ve Türkiye

Global Krize Karşı Politika Önlemleri ve Türkiye H.SOYLU Global Krize Karşı Politika Önlemleri ve Türkiye Hülya SOYLU * Özet Küresel ekonomi, öncelikle gelişmiş ekonomilerde başgösteren finansal krizin etkisiyle büyük bir sıkıntı yaşamaktadır. Sistemi

Detaylı

Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 95 KÜRESEL KRİZ: DIŞ BORÇLAR VE CARİ AÇIK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ. Hicabi ERSOY**

Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 95 KÜRESEL KRİZ: DIŞ BORÇLAR VE CARİ AÇIK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ. Hicabi ERSOY** Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 95 KÜRESEL KRİZ: DIŞ BORÇLAR VE CARİ AÇIK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ Hicabi ERSOY** 96 MALĐYE FĐNANS YAZILARI ÖZ Yabancı kaynak girişleri ekonomiler üzerinde ilk aşamalarda

Detaylı

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Muharrem AFŞAR Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü mafsar@anadolu.edu.tr Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Özet

Detaylı

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014 Yıllık Ekonomik Rapor 21 21 Yıllık Ekonomik Rapor T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 21 Yıllık Ekonomik Rapor 21 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı internet sitesinde yer almaktadır. (http://www.maliye.gov.tr)

Detaylı

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Gülsün İŞSEVEROĞLU Zeynep HATUNOĞLU ÖZET Türkiye de 27 Ekim 2003

Detaylı

TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİ VE PARA POLİTİKASININ GÖRÜNÜMÜ

TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİ VE PARA POLİTİKASININ GÖRÜNÜMÜ Yıl: 25 Sayı: 91 Nisan 2011 77 TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİ VE PARA POLİTİKASININ GÖRÜNÜMÜ Fikret KARTAL ÖZET 2000 yılında uygulanan ekonomik programın esas aldığı döviz çapasının krizle

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Damla TANÖREN YÜKSEKLİSANS TEZİ ADANA, 2009 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

KÜRESELLEŞEN EKONOMİLERDE YAŞANAN BANKACILIK KRİZLERİ NİN ANATOMİSİ

KÜRESELLEŞEN EKONOMİLERDE YAŞANAN BANKACILIK KRİZLERİ NİN ANATOMİSİ Yıl: 23 Sayı:83 Nisan 2009 59 KÜRESELLEŞEN EKONOMİLERDE YAŞANAN BANKACILIK KRİZLERİ NİN ANATOMİSİ Levent ÇİNKO * Rengin AK * ÖZET Son yıllarda küreselleşme ve bilgi teknolojisinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda,

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

Finansal İstikrar Raporu

Finansal İstikrar Raporu Finansal İstikrar Raporu Kasım 1 Sayı: 19 Finansal İstikrar Raporu Kasım 1 Sayı 19 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklâl Cad. 1 Ulus, 1 Ankara, Türkiye Telefon: (9 3) 7 Faks: (9 3) 7

Detaylı

DOSYA. Küresel Krizin PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya) Ülkeleri ile Türkiye nin Makroekonomik Değişkenlerine Yansımaları 1

DOSYA. Küresel Krizin PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya) Ülkeleri ile Türkiye nin Makroekonomik Değişkenlerine Yansımaları 1 Küresel Krizin PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya) Ülkeleri ile Türkiye nin Makroekonomik Değişkenlerine Yansımaları 1 DOÇ. DR. BİNHAN ELİF YILMAZ İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu

Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2012 Yılı Raporu Şubat 2013 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. DÜNYA SERMAYE PİYASALARINDAKİ

Detaylı

Parasal İstikrarın Sağlanmasında Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın Etkinliği Sorunu

Parasal İstikrarın Sağlanmasında Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın Etkinliği Sorunu 68 Parasal İstikrarın Sağlanmasında Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın Etkinliği Sorunu Özet Makroekonomik politikalarla uyumlu bir fiyat istikrarının sağlanması, gelişmiş

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİYASALARDA SPEKÜLATİF PARA VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TOBİN VERGİSİ CARRY TRADE, HEDGE FONLAR VE DİĞER SPEKÜLATİF HAREKETLER MALİYE UZMANLIĞI

Detaylı

ÜLKE KREDİ NOTLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNUN ÜLKE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ÜLKE KREDİ NOTLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNUN ÜLKE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Yayın No: 2923 ÜLKE KREDİ NOTLARININ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNUN ÜLKE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Uzmanlık Tezi Fatih Bahadır HASPOLAT EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU Sadettin PAKSOY-Erdal ALANCIOĞLU / 38 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU Özet Finansal piyasalar, 1929 Dünya Ekonomik

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası

Türkiye Sermaye Piyasası SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ

Detaylı

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 2, 2007 NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı