Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu"

Transkript

1 Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Akytirek Pazarlama 29t05t2013 Bu rapor Sermaye Piyasasr Kurulu'nun tarih ve sayrlr ilke karartna dayanrlarak Yatrrrm Finansman Menkul De$erler A.$. tarafrndan, Vakrf Yatrrrm'rn konsorsiyum e9 lideri olarak hazrrladr$r AkyUrek TUketim UrUnleri Pazarlama Dalrtrm ve Ticaret A.$. (AkyUrek Pazarlama) halka arz fiyat tespit raporunun yontem, igerik ve varsayrmlarr itibariyle analiz ed ilip, de$erlend irilmesi amacryla hazl rlan m r gtr r. AkyUrek Pazarlama'nrn halka arztna iligkin olarak, yatrrrmcrlarrn halka arza katrlmasr ya da katrlmamasr yonunde bir oneri ya da teklif degildir. Bu rapor yalnzca aracr kurumun fiyat tespit raporu hakkrndaki gorugu olup yatrrrmcrlar, halka arza iligkin sirkulerive izahnameyi inceleyerek kararlarr n r vermelidirler. girket HAKKTNDA 6zer B LGi $irket, 1996 yrhnda TL sermaye ile "AkyUrek KardeglerGrda ihtiyag Maddeleri Otomotiv Tekstil ve Dayanrkh TUketim Mallarr Sanayi ve Ticaret Limited $irketi" Unvanr altrnda kurulmugtur. $irket tarihinde TTSG'de ilan edilen ana s0zlegme de$igikli$i ile anonim girkete ddnugurken, 2011 ve 2012 yrlrnda grup girketlerinden Ak-kar Grda Ingaat Paz. Tur. ith. ve ihr. Tic. Ltd. $ti. ve Aksel TUketim UrUnleri Satrg Da$rtrm Ticaret A.$. ile tum aktif ve pasifleri devralmak suretiyle birlegmigtir. $irketin ana faaliyet konusu, hrzlr tuketim irrirnlerinin da$rtrm ve pazarlamasrnr yapmakttr. $irket, TUrkiye'de Unilever ile birlikte ilk distrib0torluk sistemini uygulayarak yrllar igerisinde Trakya Birlik, Marmarabirlik, Dr. Oetker, Fritolay, Fiskobirlik, Dimes, Algida, Hipp, Dardanel, British American Tobacco ve 2013 yrhnda da $imgek BiskUvi ve Tukag ile distributorluk anlagmalarr imzalamrgtr r. $irket; 14 lojistik ve 18 operasyon merkezi, m2 depolama alanr, m2 so!uk hava deposu, m2 ofis alanr, 348 arag ve 568 personel, mugterive satrg noktasr ile faal iyet gostermekted ir sonu itibariyle AkyUrek Pazarlama'nrn net satrg gelirlerinde en dnemli pay margarin-srvr ya$ kategorisine ait olup (%33), zeytin-zeytinya$r, grda yemek yardrmcrlarr, temizlik, dondurma ve yeni eklenen ton balr$r-konserve kategorileri de crro igerisinde Onemli paya sahiptir. Margarin-Srvr Yag Zeytin-Zeytinyag I Dondurma Grda-Yemek Yardrmcrlan Temizlik Ton Bahlr- Konserve Cips-$ekerli Grubu Bakliyat Kigisel Bakrm $eker Diger TOPLAM 27Yo 17Yo 1jYo 13o/o 8lo jyo 2o/o 2To 3o/o 12Yo 8% 100% 29lo 33Yo 13Yo 11o/o 9Yo 10Yo 12o/o 10Yo 8Yo 9Yo 0o/o 8lo 5o/o 4o/o 4Yo 4Yo 4o/o 3Yo 10o/o 3o/o 60/o 60/o 100% 1Do/o I Lirki\e ls Banka5r kurulusudur ; t0t^,tr{"erxesr

2 $irketin mugterileri arasrnda Migros, Carrefour, Bim, 4101, Metro, Kiler gibi ulusal marketlerin yanr srra, bolgesel munhasrrhk yaprlan tedarikgilerin UrUnlerinin satrldr$r yerelzincirler ve toptan satrg ma$azalarr da yer almaktadrr. llk 5 mugterinin payr yrllar igerisinde o/o27-29 arasrnda de$igirken, ilk 50 igin bu oran %4449 arah$rndadrr. llk 5 Toplamr llk 10 Toplamr ilk 20 Toplamr ilk 50 Toplamr TOPLAM , , , m Yo 28.7% 28.8o/o 32.6ok 36.6% 37.2o/o 38.3% 42.41o 66.0% 44.3o/o 48.5Yo 48.5o/o 100.0% 100.0% 100.f/o 6,410 o 10n 9, HALKA ARZ HAKKINDA OZET BILGI Halka arz, AkyUrek Pazarlama'n rn mevcut ortaklarrnrn rughan haklarrnrn krsrtlanarak sermaye artrnm yolu ile grkanlacak TL nominal de$erli paylann ve Akyurek Pazarlama'nrn mevcut ortaklarrndan $ekip AkyUrek ve EyyUp Serdal Aky0rek'in sahip oldu$u TL nominal degerli paylann satrgr ile gergeklegtirilecektir. Toplanan talebin satrga sunulan pay miktanndan fazla olmasr halinde, $ekip AkyUrek ve EyyUp Serdal AkyUrek'e ait TL nominal de$erli ve toplamda halka az edilen paylarrn %10'una tekabul eden paylar da ek satrg hakkr kapsamrnda halka arz edilecektir. Ek satrg harig olmak 0zere toplam TL nominal de$erli paylarrn halka az edilmesi ile AkyUrek Pazarlama'n In sermayesi ,49 TL'ya yukselecek ve halka agrklrk oranr %35,8 olacaktrr. Ek satrg gergeklegtirilmesi halinde halka agrkhk orant o/o39,4 olacaktrr. Paylarrn BiA$'ta iglem gormeye baglamasrndan itibaren 30 gun sure ile fiyat istikrarr iglemi yaprlmasr planlanmaktadrr. $irket ve tum hissedarlarr igin 180 gun boyunca hisse satmama taahhudu bulunmaktadrr. Nof; $ekrp Akyarek ve Eyyt)p Serdal Aky}rek, hakim ortak olduklan Akytirek Holding A.$. Anvanlr yeni bir holding girketi kurmuglar ve Aky1rek Pazarlama'ntn goqunluk hisselerini halka arz sonrav bu tiizel kigiliqe devretmeyi planlamaktadrrlar. $ekip AkyLjrek 16226,942 49,80% 14, oqo/ ,16% Eyyrip Serdal Akyiirek ,80% 14,726,942 31, ,942 30,16% Aslan Akyurek 0,14Yo 0,10% 0,100k Mehmet Akyiirek 0,140/o 0,10o/o 0,10% Mustafa Akyiirek 0,140/0 0,10% 0,100k ,80% ,38% TOPLAM ,000/o , ,00% Kaynak: AkyArek P azarlama r9. Lirxive 15 Brnhdsr hunrlusu{iur i r0nxtve$]arxx.a,sr l\i/

3 Konsorciyum Liderleri (Yurt igi) Aracrhk Ydntemi Talep Toplama Tarihi Halka Az Fiyatr Halka Arz $ekli Halka Arz Y<intemi Piyasa Degeri(TL) Halka Az BUy0klUgU (TL) Halka Agrkhk Oranr Halka Arz Oncesi6denmig Sermaye Halka Arz Edilecek Toplam Hisse Adedi (Nominal) Halka Arz Sonrasr Odenmig Sermaye Satmama Taahhiidi.i Fiyat lstikran lglemleri Halka Arz Tegvikleri Halka Arz Oncesi Ozkaynak Halka Arz lskontosu Vakrf Yatrrrm ve Bizim Menkul De$erler En lyi Gayret Aracrh$r Mayrs 2,60 TL 13,5 mn TL Sermaye Arttrtmt, 3,0 mn TL ortak sattgt (1.65 mn TL olasr ortak ek sattst) Sabit Fiyatla Talep Toplama 119,8 mn TL 42,9 mn TL (ek satrg harig), 47,2 mn TL (ek sattg dahil) %35,80 (ek satrg harig), %39,38 (ek sattg dahil) TL TL, ek satrg dahil TL TL $irket ve TUm Hissedarlarr igin 180 gun BiA$'ta iglem gormeye baglamastndan itibaren 30 gun Planlanmamaktadrr 47,5 mn TL o/o24 Tahsisat Gruplan Yurtigi Bireysel Yatrrrmcrlar % TL nominal Yurtigi Kurumsal Yatr rr mcrlar o/o TL nominal DEGERLEME HAKKIND A OZET BILGi De$erleme galrgmasr, agagrda yer alan degerleme yontemleri igin ayrr ayrt, agtk ve net ifade edilmigtir.. indirgenmig Nakit Akrmlarr Analizi (ina),. Piyasa Qarpanlart Yontemi indirgenmig Nakit Akrmlarr Ydntemi (ina) Fiyat tespit raporunda kullanrlan ina yontemine iligkin projeksiyon ddnemi, hesaplama gekli, hesaplamaya dahil edilen ve/veya edilmeyen kalemler agrk ve net bir gekilde ifade edilmigtir. Net satrg projeksiyonlanna iligkin detaylar (ciro primi, satrgtan iade ve iskontolar, dahil edilen UrUn gruplarr) ile UrUn grubu bazrnda yaprlan satrg tahminleri agrk ve net bir gekilde ifade edilmigtir. o Buna gdre, 2012 yiltntn son geyreqinde Ar[in gamrna eklenen ve hammadde altmtnt da igeren farkh bir model kullanilan ton baldr-konserve sailslan ve 2013 yrltnda galrytlmaya baglanan Simsek Biskiivi dadttm anlasmasrndan elde edilecek qelirler dahil edilmemistir. o Aynca, halka arz gelirinden elde edilecek gelir ile planlanan inorqanik b]ytime (yeni Iiirkiveisriankasrkururusudur l ro**,".$,"o**or, t]u4#ffffi##tat#nr-. '4-v'

4 tedarikgi, yen i b6lge veya a ra n distribat)rl}kleri) potan siveli dikkate al mmam Eb r.. Faaliyet karltlt!tna iligkin yaprlan projeksiyonlarda; brut kar marjr, faaliyet giderleri (detay ktrtltmt da mevcut olmak Uzere) ve FAVOK marjrna iligkin tahminler agrk ve net bir gekilde ifade edilmigtir. o Bununla birlikte, amoftisman ve itfa pavlanna iligkin beklentiler paylagilmamrsfur. o Aynca, "Faaliyet Giderleri/Sailglar" oranrnda 6nq)r0len surekli iyilegmenin mumkun olabilecedini, fakat yine de daha temkinli bir vaklaflmrn dikkate altnmas qerektidini dagunavoruz.. INA yontemi igin gerekli di$er projeksiyonlar (net igletme sermayesi, yatrrrm harcamalarr) ve hesaplamada uygulanan arrndrrma vb. iglemler agrk ve net bir gekilde ifade edilmigtir. o Bununla birlikte, iligkilitaraflardan alacaklar/borglar kaleminde, Akyilrek Holding'den alacak tutannrn bay1k ksmtnrn 31 Mart 2013 tarihi itibariyle tahsil edildiqi belirtilmig, ortaklardan olan alacak tutanntn ise, ortaklarrn verdiqi taahhilt gereqi, halka arzdan elde edilecek gelir ile kapatilacaet 1ng1r1lm}gtAr. Varsawlan bu qelismelere paralel olarak, ina v1ntemi hesaplamagnda iligkili taraflardan olan ticari olmavan alacadm itf a s q e rqe kl e gti ril m i gti r.. iskonto oranrnrn (AOSM) hesaplanmasrna iligkin varsayrmlarrn agrk ve net bir gekilde ifade edildi0ini; galrgmalarda kullanrlan risksiz faiz oranrnrn, halka arz ediliyor olmasr ve aynr i9 kolunda faaliyet gosteren bagka bir girket bulunmamasr nedeniyle 1 olarak belirlenen beta katsayrsrnrn ve kullanrlan piyasa risk priminin ise makuloldu$unu duguniiyoruz. o Bununla birlikte, uzun vadede finansal borgluluqun gok ddgdk seviyelere ineceji beklentisiyle AOSM hesabrna dahil edilmemesinin, arad kurum tarafindan paylaylan girketin ortalama TL borg faizini dikkate alarak, yafinma igin herhangi bir kayba yol agmadtqrnr diigilnilyoruz.. ina galtgmastnda; belirlenen nihai de$er ve ilgili varsayrmlar ve yaprlan duyarhhk analizleri agrk ve net bir gekilde ifade edilmigtir. Piyasa Qarpanlarr Ydntemi. Piyasa garpanlarr yonteminde uygulanan varsayrmlar, hesaplamalar ve a!rrlrklandrrmalar genel bir de$erlendirme yapmaya uygunlukta agrk ve net bir gekilde ifade edilmigtir.. Fiyat tespit raporunda da belirtildi$i gibi, yurtigi piyasada Akyurek Pazarlama ile birebir kargrlagtrrrlabilir halka agrk benzer girket bulunmamaktadrr. o Bununla birlikte, yurtigi kargilagtrrmada yararlantlan benzer girketlerin garpanlarr arastnda ciddi bir fark oldulunu diigtinsek de, girket segiminde Rullanilan gerekge(ler)in makul oldu!unu dilgtinliyoruz. o Uluslararasr benzer girketlerin segiminde dikkat edilen etkenlerin (faaliyet konusu, mevcut garpanlar vb.) makul oldu$unu duguntyoruz.. Yurtiginde ve yurt drgrnda benzer girketlerin baz alrnan garpanlarr (Firma Degeri/FAVOK ve F/K) ve de$erlendirmeye ahnmayan garpanlara iligkin gerekgeler agrk ve net bir gekilde ifade edilmigtir. lrirkive 15 Bankasr kurulusudur j,0"*t".(rt,aon*s, t^v +u1 rry

5 NiHAicOnUgUmUz Halka Arz Fiyat Tespit Raporu'nda, halka arza aracilk eden kurulug taraftndan AkyUrek Pazarlama igin "indirgenmig Nakit Akrmlarr" ve "Piyasa Qarpanlart" y0ntemleri kullanrlarak 84,73 milyon TL piyasa de$eri ve 2,60 TL birim pay fiyatr belirlenmigtir. Halka arza aractltk eden kurulug tarafrndan soz konusu fiyatrn %24 iskontoya igaret etti$i, bu iskontonun yattrtm amaglt gayrimenkuller dahil edilseydi %35 duzeyine ulagacagt belirtilmigtir. Bu veriler tgrllnda, halka arza aracrhk eden kurulug taraftndan haztrlanan Halka Arz Fiyat Tespit Raporu'nun net ve anlagrlrr oldu$unu, girket de$erlemesinde kullantlan varsayrmlann, analizlerin ve de$erleme ydntemlerinin ile halka arz fiyatlntn makul oldusunu dugunmekteyiz. Bununla birlikte: o girketin dagrtrm anlagmasr yaptr$r girketlerle olan anlagma (kontrat) surelertnin belirli sureli oldugu (genellikle 2-5 yn arasrnda) ve varsayrmlarda mevcut gartlarrn ileriki donemlerde aynr kogullarla devam etmesinin beklendi$i, o "Faaliyet Giderleri/Satrglar" oranrnda OngOr0len slrrekli iyilegmenin mumkun olabilece$i, fakat yine de daha temkinli bir yaklagrmrn dikkate altnmast gerekti$i,. Ortaklardan olan alacak tutarrnrn ise, ortaklarrn verdi$i taahhut gere$i, halka arzdan elde edilecek gelir ile kapattlacagt OngdrUsU, gibi hususlarrn AkyUrek Pazarlama'nrn de$erlemesinde irdelenebilece$ini ve de$erlemeyi de$igtirebilece$ini belirtmek isteriz. \,ATIRI ii&.ugo*

6 F NANSAL TABLOLAR - Akytirek Pazarlama Satq Gelirleri Satrglann Maliyeti Br0t Kar Faaliyet Giderleri Faaliyet Kan ',t Amortisman ve ltfa Gideri FAVoK (Faiz, vergi ve amortisman oncesi kar) Diger Faaliyet Geliri / (Gideri) Finansman Geliri / (Gideri) Vergi 0ncesi Kar Vergi Gelir / (Gideri) D6nem Net Karr , , Brti't KarMar! (o/o) 6.4% 6.9% 7.6% FAV)KMaT! (o/o) Net Kar Marj (/) Kayn ak: Aky ilre k P az arl ama 1.2% 0.5% 1.7% 0.2% 2.8% 1.4o/o Dtinen Varlrklar 1n Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar (net) Ticari Alacaklar Alacak Senetleri $Ipheli Ticari Alacaklar Karyhgr iligkili T arafl ard an Ticari Alacaklar Stoklar iligkili Taraflardan Diger Alacaklar Verilen Siparig Avanslan Diger Donen Varhklar Duran Varhklar Ticari Alacaklar Maddi Duran Varhklar Yatrnm Amagh Gayrimenkuller Diger Duran Varlrklar TOPI-AM VARLIKLAR r , I z.o s,9 o/. I +.t '1,0 2, , Ktsa Vadeli Y0kiimlUlUklel la Finansal Borglar Ticari Borglar iligkili Taraflara Di!er Borqlar Ahnan Avanslar Diger Ytikriml(.iliikler Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler Finansal Borglar Ticari Borglar Ertelenen Vergi YLikLlml0lLi0ti ozkaynaklar 9.0 t0r2 l7s Odenmig Sermaye 8.7 9, Geqmig Yrllar Kar / (Zaran) Net Donem Kar I (Zaran\ TOPLAM KAYIIAKLAR Kaynak: AkyArek Pazarlama , t.o 52,6 78, , l urkivc l5 tsanha'r hurulrrtudur ] runxtve(,alnxasr \i/

7 Yatrnm Finansman Menkul Delerler Nispetiye CaddesiAkmerkez E-3 Blok Kat:4 Etiler / istanbul Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) Bu e-posta mesajr ve ekleri gonderildiqi kigi ya da kuruma dzeldir ve gizlidir. Higbir gekilde UgUncii kigilere agtklanamaz ya da yayrnlanamaz. Yetkili alrcrlardan biri degilseniz, bu mesajrn herhangi bir gekilde ifga edilmesi, kullantlmast, kopyalanmast, yayrlmasr veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir iglem yaprlmasrnrn kesinlikle yasak oldulunu bildiririz. E$er mesajrn ahcrsr veya ahcrsrna iletmekten sorumlu kigi degilseniz lutfen mesajr sisteminizden siliniz ve gondereni uyanntz. Gdnderen ve Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. bu mesajrn igerdigi bilgilerin do$rulugu, giincelligi ve eksiksiz oldugu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu e-posta yer alan bilgiler "Yatrrrm Finansman Menkul De$erler A.$." taraftndan genel bilgilendirme amact ile hazrrlanmrgtrr. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatrrrm aracrnrn ahm-satrm dnerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalrdrr. Bu gdrugler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatrrrm kararr verilmesi beklentilerinize uygun sonuglar do$urmayabilir. Bu e-posta igeriginde yer alan gegitli bilgi ve goruglere dayanrlarak yaprlacak ileriye ddnuk yatrrrmlar ve ticari iglemlerin sonuglartndan ya da ortaya gtkabilecek zararlardan Yatrrrm Finansman Menkul De$erler A.$. sorumlu tutulamaz. Mesajrn igeriginden, iletilmesinden, altnmastndan, saklanmasrndan, gizlili$inin korunamamasrndan, virus igermesinden ve sisteminizde yaratabilece$i zararlardan Yattrtm Finansman Menkul De$erler A.$. sorumlu tutulamaz. Yatrrrm Finansman bu mesajrn igerigi ve ekleri ile ilgili olarak hukuki agtdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. TegekkUr ederiz. Emre Birkan Genel MLidUr Yardrmcrsr +90 (212) Aragtrrma 86ltimti ZUmriit Can Ambaro MUdtir Levent Durusoy Bag Ekonomist +90 (212) (212) Strateji Bdliimii Hakan Tezcan Stratejist +90 (212) Gdksel Tekiner B6lUm Ycineticisi +90 (212) HUseyin Sert Uzman Yrd. +90 (212) Kurumsal Finansman BdlUmU Pervin Bakankug MUdrir pervin. +90 (212) Tiirev Urii nleri 86li,imi.i Oya Altrng6zlU Pekel MUdUr $ubelerimiz Akmerkez +90 (212) Adana +90 (322) Ankara - Krzlay +90 (312) Bakrrk6y +90 (212) Qiftehavuzlar +90 (216) izmit +90 (262) Kozyatagr +90 (216) TSKB (Acente) +90 (212) Merkez Ankara - Qankaya Antalya Bursa lzmir Konya Samsun +90(212) (212) (312) (242) O(224) (232) (332) (362)

a\. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDInfUE RAPORU Bantag Bandlrma Ambalaj San. ve Tic. A.$. 'Bantag Bandrrma Ambalaj Fiyat Tespit Raporu' OeGienlenOinUe

a\. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDInfUE RAPORU Bantag Bandlrma Ambalaj San. ve Tic. A.$. 'Bantag Bandrrma Ambalaj Fiyat Tespit Raporu' OeGienlenOinUe 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDInfUE RAPORU Bantag Bandlrma Ambalaj San. ve Tic. A.$. 11t0512015 'Bantag Bandrrma Ambalaj Fiyat Tespit Raporu' OeGienlenOinUe RAPORU Bu rapor Sermaye Piyasasr Kurulu'nun

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S.

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. 0r.0r.-31.l 2.201 3 HESAP DONEMiNE AiT riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr akadernilr Yrtdrzevter Mahaltesi

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin

Detaylı

rlgrltsrz oonnriu n rponu

rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi srarr siconr.t ANoNiM sirketi I OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNn lir FINANSAL TABLOLAR VE rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi STARR SiGORTA ANONiM SiRKETi I OCAK. 3I ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA W k{wnu enetlm ve Dangatr,al'* A.$, WD tldce.nd.atfimltlng nd Cnsthlrtg tru, sumas SUNI TAHTA VE MOBILYA SANAYi A.5. 07 OAK. il ANALIK 2A74 HESAP dnenlrc lilsrln rlueusrttaalll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında olmayıp, sadece müşterilerimizi

Detaylı

AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kuruluş ve Gelişimi

AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kuruluş ve Gelişimi AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi

Detaylı

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret BtRLf SME SOZLESMESI (Ek:3 Bir taraftan merkezi Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacrk Kartal Istanbul adresinde olup, istanbul Ticaret Siciline 2?6983 sicil numarasryla kayrth YATAg istanbul

Detaylı

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL 22.11.21 DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL Halka Arz Detayları Şirket Profili Sektör Arz Büyüklüğü (Pay Adedi) Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye Ortak Satışı

Detaylı

AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Ekim 2014 1 GENEL BİLGİLER 1.1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Akyürek Pazarlama bir

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 05 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 05 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde Alternatif Yatırım A.Ş tarafından hazırlanan AvivaSA Emeklilik

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr KTLER ANKARA MA6AzAcrLrK sanayi ve ricnner nnoxiu ginxert'ruiru 28.10.2013 rnniniruoe YAPTLAN oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr Kiler Ankara Ma{azacrlrk Sanayi ve Tiearet Anonim $irketi'nin Ola$anustu

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler PEGASUS. 2. Değerlendirme Raporu

İş Yatırım Menkul Değerler PEGASUS. 2. Değerlendirme Raporu İş Yatırım Menkul Değerler PEGASUS 2. Değerlendirme Raporu 14 Mart 2014 PEGASUS 2. DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2014 1 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan VII-128.1

Detaylı

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. 01 Nisan 2008 Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. AL Hedef Fiyat: 4.00 YTL Ülker Bisküvi, yurt içi bisküvi sektöründe %60 pazar payı ile lider konumda bulunmaktadır. Ülker Topluluğu Godiva yı 2007 yılının sonunda

Detaylı

Yeni gekil. drgrnda faaliyet giistercn 23 igtiraki vasrtaslyla da hizmetlerini s0rdilrmektedir. Yeni Sekil

Yeni gekil. drgrnda faaliyet giistercn 23 igtiraki vasrtaslyla da hizmetlerini s0rdilrmektedir. Yeni Sekil lunxlve vertprnr BANKA5T r.a.o.'nun BANKA BoNosu velveya TAxvilunlnrin xalrn enzrnn itlgkin sermaye pivesnst xuautu TARAFINDAN ro.or.zorl nnixinde onaytanan IZAHNAMESiNDE MEYDANA GEuru orgisixllrun Madde

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n.

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. Borsa istanbul A. g. Regitpaga Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan 3446T istengul BAGIMSIZ HUKUKqU RAPORU IL.06.2015;izmir Sermaye Piyasasr Kurulu, Eskigehir

Detaylı

1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı