KOBİLER VE ELEKTRONİK TİCARET: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBİLER VE ELEKTRONİK TİCARET: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI PAZARLAMA BİLİM DALI KOBİLER VE ELEKTRONİK TİCARET: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi Tezi Hazırlayan: Samet KAŞIK İstanbul, 2015

2 T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI PAZARLAMA BİLİM DALI KOBİLER VE ELEKTRONİK TİCARET: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi Tezi Hazırlayan: Samet KAŞIK Öğrenci No: Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erkut ALTINDAĞ İstanbul, 2015

3 YEMİN METNİ Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum KOBİler ve Elektronik Ticaret: İstanbul İli Örneği başlıklı bu çalışmanın, bilimsel ahlak ve geleneklere uygun şekilde tarafımdan yazıldığını, yararlandığım eserlerin tamamının kaynaklarda gösterildiğini ve çalışmamın içinde kullanıldıkları her yerde bunlara atıf yapıldığını belirtir ve bunu onurumla doğrularım

4

5 Adı ve Soyadı : Samet KAŞIK Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Erkut ALTINDAĞ Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans, 2015 Alanı : Pazarlama Anahtar Kelimeler : Elektronik Ticaret, İnovasyon, KOBİ ÖZ KOBİLER VE ELEKTRONİK TİCARET: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ Günümüzde popülerliği hızla artan ve şirketler tarafından olmazsa olmaz bir araç haline gelen elektronik ticaret, internetin toplumun büyük çoğunluğunca kullanılmaya başlamasıyla birlikte ihtiyaçlarımızı karşılamak adına hızlı bir çözüm olarak hayatımızda yer edinmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, KOBİlerin elektronik ticaret algısının, elektronik ticaret ile ilgili beklentilerinin ve elektronik ticaretin önündeki engellerin inovasyon süreçlerine ve performansına etkisinin incelenmesidir. Yapılan çalışma ile elektronik ticaret alanındaki inovasyon süreçleri ve inovasyon bilgi kaynaklarının şirketin performansı üzerine etkisi incelenmiştir. İstanbul ilindeki KOBİlerin orta ve üst düzey yöneticilerine 50 sorudan oluşan bir anket uygulanmış olup, toplam 277 anket değerlendirmeye alınmıştır. SPPS 17 programında güvenilirlikleri ve geçerlilikleri kontrol edilen anketler, faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi yöntemleri ile incelenmiştir. Sonuç olarak, inovasyon süreçleri ile inovasyon bilgi kaynakları faktörlerinin şirket performansı üzerinde anlamlı bir ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle şirket performansının arttırılmasında inovasyon süreçlerinin ve inovasyon bilgi kaynaklarına yatırım yapmanın zorunlu hale geldiği ortaya konulmuştur.

6 Name and Surname : Samet KAŞIK Supervisor : Assist. Prof. Erkut ALTINDAĞ Degree and Date : Master, 2015 Major : Marketing Keywords : Electronic Commerce, Innovation, SMEs ABSTRACT SMEs AND ELECTRONIC COMMERCE: THE CASE OF ISTANBUL Electronic commerce has been increasingly popular and become a must tool for the enterprises. Since the internet started to be used commonly by all segments of the society, electronic commerce had gained a crucial significance as a practical way for people to meet their needs. The main purpose of this study is to examine the perception of and the expectations from electronic commerce by SMEs, and to evaluate the effect of the obstacles to e-commerce on the innovation processes and performance. Within this study, impact of the innovation processes and innovation data sources in the field of electronic commerce on the performance of the enterprises is analysed. A survey comprising of 50 questions had been conducted by the participation of middle and higher level managers of the SMEs in Istanbul. In total, 277 surveys had been examined. Reliability and validity of these surveys were checked via SPSS-17, and evaluated by using the methods of factor analysis, correlation analysis and regression analysis. As a result, it has been confirmed that factors of innovation processes and innovation data sources have a meaningful relation with the performance of companies. Therefore, the importance and necessity of investing in innovation processes and data sources for increasing the company performance is verified by this study.

7 İÇİNDEKİLER Sayfa No. ÖZ ABSTRACT TABLOLAR LİSTESİ... v ŞEKİLLER LİSTESİ... vi GRAFİKLER LİSTESİ... vii KISALTMALAR... viii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK TİCARET KAVRAMI 1.1. Elektronik Ticaretin Tanımı Elektronik Ticaretin Tarihçesi Taraflar Açısından Elektronik Ticaret Türleri Şirketten Tüketiciye (B2C) Elektronik Ticaret Şirketten Şirkete (B2B) Elektronik Ticaret Tüketiciden Tüketiciye (C2C) Elektronik Ticaret Tüketicien Şirkete (C2B) Elektronik Ticaret Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ve Hükümetlerce Elektronik Ticaret Organizasyonel ( Şirket İçi ) Elektronik Ticaret Elektronik Ticaret ile Geleneksel Ticaret Karşılaştırması Elektronik Ticaretin Geleneksel Ticaretten Farkları Elektronik Ticaretin Avantajları Elektronik Ticaretin Dezavantajları İKİNCİ BÖLÜM KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER 2.1. KOBİ Tanımı Kobilerin Sınıflandırılması Avrupa Birliği nde KOBİler A.B.D. de KOBİler iii

8 2.5. KOBİlerin Ülke Ekonomisindeki Yeri KOBİleri Destekleyici Kuruluşlar KOSGEB: Kuruluşu, Amacı, Vizyonu ve Misyonu KOSGEB in Görevleri KOSGEB in Ekonomideki Rolü ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE'DE ELEKTRONİK TİCARET 3.1. Türkiye de Elektronik Ticaretin Gelişimi ve Mevcut Durumu Elektronik Ticaretin Ekonomik ve Sosyal Yaşama Etkileri Elektronik Ticarette Türkiye nin Dünyadaki Konumu DÖRDÜNCÜ BÖLÜM METODOLOJİ VE UYGULAMA 4.1. Araştırmanın Amacı Araştırmanın Kapsamı ve Sınırları Araştırmanın Yöntemi ve Modeli Araştırmadan Elde Edilen Veriler ve Bunların Değerlendirilmesi Demografik Özellikler Araştırma Ölçeğinin Güvenilirlik Analizleri Faktör Analizi Korelasyon Analizi Regresyon Analizi Hipotezlerin Değerlendirilmesi SONUÇ KAYNAKÇA EK-1 ANKET FORMU ÖRNEĞİ iv

9 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No. Tablo 1: Elektronik Ticaret ile Geleneksel Ticaret Karşılaştırması Tablo 2: KOBİlerin Sınıflandırılması Tablo 3: AB'de KOBİ Sınıflandırılması Tablo 4: ABD'de KOBİ Tanımı Tablo 5: KOBİlerin Ekonomideki Payının Yıllar İçindeki Seyri Tablo 6: E-Ticaret Küresel Karşılaştırma (2013) Tablo 7: Ankete Cevap Veren Yöneticilerin Statülerinin Oranları Tablo 8: Ankete Katılan İşletmelerin Faaliyette Bulundukları Sektör Dağılımı Tablo 9: Değişkenlerin Güvenilirlik Analizi Tablo 10: Detaylı Güvenilirlik Analizi Tablo 11: Temel İstatistiki Bilgiler Tablo 12: Bileşen Matriksi Tablo 13: Oransal Değişkenler Tablo 14: Bileşen Matriksi Tablo 15: İnovasyon Süreci ile İnovasyon Bilgi Kaynakları Faktör Analizleri Tablo 16: Bileşen Matriksi Tablo 17: Korelasyon Tablosu Tablo 18: Katsayılar Tablo 19: ANOVA Varyans Analizi ve Araştırma Modeli Özeti Tablo 20: Hipotezlerin Değerlendirilmesi v

10 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No. Şekil 1: Türkiye de E-Ticaret Pazar Büyüklüğü Şekil 2: 2014 Yılı Küresel Dijital Durum Şekil 3: 2014 Yılı Türkiye de Dijital Durum Şekil 4: 2014 Yıllık Küresel Büyüme Şekil 5: Türkiye 2014 Yıllık Büyüme Şekil 6: Türkiye 2014 Yılı İnternet Kullanımı Şekil 7: Kullanılan Cihazlara Göre E-Ticaret (2014) Şekil 8: Araştırma Modeli vi

11 GRAFİKLER LİSTESİ Sayfa No. Grafik 1: KOBİlerin Ana Sektör Gruplarına Dağılımı Grafik 2: Dünyada Mobil Ticaret Kullanım Oranı (2014) Grafik 3: E-Ticaret Pazar Büyüklüğü 2013 (Milyar TL) Grafik 4: Dünya da İnternet Kullanım Oranı Grafik 5: Dünya da E-Ticaret Kullanım Oranı (2014) vii

12 KISALTMALAR 3D Secure : Uluslararası Güvenlik Platformu ADSL : Bakışımsız Sayısal Abone Hattı ARPA : Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajansı B2B : Şirketten Şirkete Elektronik Ticaret B2C : Şirketten Tüketiciye Elektronik Ticaret BDDK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu C2B : Tüketiciden Şirkete Elektronik Ticaret C2C : Tüketiciden Tüketiciye Elektronik Ticaret EDI : Elektronik Veri Değişimi EDIFACT : İdari, Ticaret ve Nakliyata İlişkin Elektronik Veri Değişimi EFT : Elektronik Fon Transferi KMO : Kaiser-Meyer-Olkin KOBİ : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı NCP : Network Kontrol Protokolü OECD : Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ORBIS : Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Veri Tabanı SBA : Amerika Birleşik Devletleri Küçük İşletmeler Dairesi SET : Güvenli Elektronik İşlem SMS : Kısa Mesaj Servisi SPPS : Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi SSL : Güvenli Giriş Katmanı TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi TCP/IP : Aktarım Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TÜBİSAD : Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu UCLA : Kaliforniya Üniversitesi USDA : Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı WTO : Dünya Ticaret Örgütü WWW : Dünya Çapında Ağ Servisi viii

13 GİRİŞ -Çalışmanın Amacı: Ülkelerin ekonomilerinde yadsınamaz bir öneme sahip olan KOBİlerin, günümüz iş dünyasında varlıklarını sürdürebilmeleri için elektronik ticaret başta olmak üzere modern pazarlama ve satış tekniklerini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Bu tekniklerin hayata geçirilebilmesi, ilgili Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinin doğru olarak gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bu çalışmanın temel amacı, KOBİlerin elektronik ticaret içindeki varlıklarının araştırılması; bu doğrultuda gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinin incelenmesi ve bu süreçlerin işletme performansı üzerindeki etkilerinin analiz edilmesidir. -Çalışmanın Önemi: İstihdam, katma değer, satış ve yatırım alanlarında ülke ekonomisine en büyük katkıda bulunan işletmeler KOBİlerdir. Bu açıdan, bir ülke için KOBİlerin varlığının ve sürdürülebilirliğinin önemi yadsınamaz. Yıllar içinde giderek önem kazanmış olan ve geleceğin piyasasında var olabilmek için bir zorunluluk haline gelen elektronik ticaretin KOBİlerce de benimsenmesi ve kullanıma geçirilmesi, yalnızca KOBİlerin sürdürülebilirliği için değil, ayrıca ülkelerin ekonomilerinin dengede kalması için de gereklidir. Bu çerçevede, KOBİlerin elektronik ticaret ile ilgili inovasyon süreçlerini hayata geçirebilmelerinin önemi oldukça büyüktür. -Çalışma Planı: Çalışmanın birinci bölümünde, elektronik ticaret kavramının tanımı, tarihçesi ve türleri ele alınmış ve elektronik ticaret ile geleneksel ticaretin karşılaştırılması yapılmıştır. İkinci bölümde, Türkiye de, AB de ve ABD de geçerli olan KOBİ tanımları ve sınıflandırılmaları incelenmiş, KOBİlerin ülke ekonomisindeki yeri araştırılmış ve KOSGEB hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde, Türkiye de elektronik ticaretin tarihçesi ve ekonomik ve sosyal hayata etkileri anlatılmış olup, Türkiye de elektronik ticaretin mevcut durumunun diğer ülkeler ile karşılaştırılması yapılmıştır. Dördüncü bölümde ise, araştırmanın konusuna, amacına, yöntemine, analiz ile bulgularına, sonuç ve öneriler kısmına yer verilmiş; KOBİlerin elektronik ticareti kullanmaya başlaması için gerekli olan Ar-Ge ve inovasyon süreçleri ve inovasyon bilgi kaynaklarının firma performansı üzerinde etkili olduğu, araştırma ve analizler sonucunda ortaya konulmuştur. 1

14 -Kullanılan Metod ve Teknikler: Araştırma için gerekli bilgiler , sosyal mecralar ve çevrimiçi reklamlar yoluyla anket yöntemi uygulanarak İstanbul daki KOBİlerde çalışan orta ve üst düzey yöneticilere uygulanmıştır. Ankette toplam 50 soru sorulmuştur. Yapılan anket ile KOBİlerin elektronik ticareti bir pazarlama tekniği olarak entegre edebilmeleri için gerekli inovasyon süreçleri ve inovasyon bilgi kaynaklarının işletme performansı üzerine etkileri ölçülmeye çalışılmıştır. -Karşılaşılan Zorluklar ve Sınırlamalar: Yöneticilerin duygusal zekâsı ve yenilikçi kurum kültürünün çalışan performansı üzerinde etkisinin olup olmadığı çoğunluğu İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde şirketlerde çalışan 305 yönetici ile yapılmıştır. Daha kapsamlı bir genelleme yapabilmek için araştırmanın daha büyük kitleler üzerinde ölçülmesi gerekmektedir. Elektronik ticarete yönelik inovasyon süreçleri ve inovasyon bilgi kaynaklarının işletme performansı üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığı, İstanbul da bulunan KOBİlerde çalışan 277 yönetici ile yapılan anketler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Daha geçerli bir genelleme yapılabilmesi için araştırmanın daha kapsamlı ve daha büyük kitleler üzerinde ölçümlenme yapılarak değerlendirilmesi gerekmektedir. -Çalışmanın Başlıca Varsayımları: Bu çalışmada aşağıdaki varsayımlar değerlendirilmiştir: H 1. KOBİlerin elektronik ticareti doğru şekilde algılamalarının işletme performansı üzerinden doğrudan ve pozitif yönde etkisi vardır. H 2. Şirket yöneticilerinin e-ticarete karşı yönelim ve beklentilerinin işletme performansı üzerinden doğrudan ve pozitif yönde etkisi vardır. H 3. E-Ticaret faaliyetleri önündeki engeller işletme performansını doğrudan ve negatif yönde etkiler. H 4. Web faktörlerinin işletme performansı üzerinden doğrudan ve pozitif yönde etkisi vardır. 2

15 H 5. İnovasyon süreçlerinin işletme performansı üzerinden doğrudan ve pozitif yönde etkisi vardır. H 6. İnovasyon bilgi kaynaklarının işletme performansı üzerinden doğrudan ve pozitif yönde etkisi vardır. 3

16 BİRİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK TİCARET KAVRAMI 1.1. Elektronik Ticaretin Tanımı Elektronik ticaret, en basit hali ile internet yoluyla ürünlerin alınıp satılması anlamına gelmektedir ve insanların aklında ilk oluşturduğu imge tüketicilerin Amazon benzeri internet sitelerinden yaptıkları perakende alışverişlerdir. Ancak E- Business and E-Commerce Management (E-İş ve E-Ticaret Yönetimi) adlı kitabında belirttiği üzere, Dave Chaffey e göre e-ticaret, yalnızca kuruluşlar ve müşteriler arasında elektronik ağlar aracılığıyla gerçekleşen finansal işlemler olarak düşünülmemelidir. E-ticaret, bir kuruluş ile herhangi bir üçüncü taraf arasında elektronik yoldan gerçekleşen işlemlerin tümünü kapsamaktadır. Bu tanıma göre, müşterilerin bilgi talepleri gibi finansal olmayan işlemler de e-ticaretin bir parçası olarak düşünülmelidir. Chaffey, kitabında ayrıca Kalakota ve Whinston ın (1997) farklı bakış açıları ve farklı alanlar için yaptıkları e-ticaret tanımlarından da bahsetmiştir (Chaffey 2009, 10): i. İletişim perspektifi bilgi, ürün ve hizmetler veya ödemelerin elektronik yollardan iletilmesi. ii. İş süreci perspektifi teknolojinin, ticari işlemler ve iş akışı otomasyonuna uygulanması. iii. Hizmet perspektifi verilen hizmetin hızını ve kalitesini arttırırken aynı zamanda maliyetlerin azaltılmasının sağlanması. iv. Çevrimiçi perspektif ürün ve bilginin çevrimiçi olarak alınıp satılması. Bunun yanı sıra, uluslararası organizasyonlar ve konu ile ilgilenen kişi ve kuruluşların elektronik ticaret ile ilgili çeşitli tanımları mevcuttur. Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) göre; ürünlerin üretilmesinin, reklamının, satışının ve dağıtımının 4

17 telekomünikasyon ağları üzerinden yapılması olarak nitelendirilebilir (Dünya Ticaret Örgütü 2014). Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) elektronik ticaret faaliyetini mal ve hizmet alışverişinin, sipariş verme/alma amacı için özel olarak tasarlanmış yöntemler aracılığıyla bilgisayar ağları üzerinden gerçekleştirilmesi olarak tanımlamıştır (OECD 2013). Ayrıca, Elektronik Ticaret ve Ticaret Noktaları adlı kitabında Zeynep Ersoy İyiler, elektronik ticaretten her türlü ürünün ve hizmetin bilgisayarlar ve elektronik iletişim kanalları gibi teknolojiler (akıllı kart, EFT, Pos terminaller, faks vb.) kullanılarak satışa sunulması ve satın alınmasını içeren bir kavram olarak bahsetmiştir (İyiler 1999, 36). Bu tanımlar, elektronik ticaretin yalnızca ürünlerin alınıp satılmasından ibaret olmadığını; bunun yanı sıra, tedarik zinciri boyunca süren satış öncesi ve satış sonrası aktiviteleri de kapsadığını göstermektedir. Elektronik ticaret, elektronik iletişimi sağlayan çeşitli dijital teknolojiler ile desteklenmektedir. Bu teknolojiler, internet siteleri ve e-posta aracılığı ile sağlanan internet iletişiminin yanı sıra, kablosuz veya mobil teknolojileri ve kablolu veya uydu televizyonu gibi medya teknolojilerini de kapsamaktadır (Chaffey 2009, 11) Elektronik Ticaretin Tarihçesi Elektronik ticaretin tarihi kişisel bilgisayarların ortaya çıkmasından ve her evde bulunacak kadar yaygınlaşmasından çok daha öncelere dayanmaktadır. İnternetin ilk formlarının geliştirildiği zamanlarda ortaya çıkan elektronik ticaretin ne şekilde geliştirilerek büyük bir endüstri halini aldığını daha iyi kavramak için, elektronik ticaretin tarihçesini ve bu süreçteki mihenk taşlarını incelemek faydalı olacaktır. Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajansı (Advanced Research Projects Agency ARPA) tarafından 1969 yılında geliştirilmiş olan ve internetin atası olarak kabul edilen ARPAnet in iki temel kuruluş amacı vardı. Bunların birincisi, çeşitli araştırma enstitüleri arasında veri transferini mümkün kılarak akademik araştırmaların 5

18 kolaylaştırılmasını sağlamaktı. İkinci amaç ise, ABD Savunma Bakanlığı tarafından talep edilmiş olan ve olası bir nükleer savaş durumunda hükümet ile iletişimin sürdürülmesini sağlayacak bir sistem geliştirilmesiydi. ARPAnet geliştirildikten sonra birbirine bu ağ ile bağlanan ilk üç kurum Los Angeles taki California Üniversitesi (UCLA), Stanford Araştırma Enstitüsü ve Utah Üniversitesi oldu. ARPAnet in Network Kontrol Protokolü (NCP) aracılığıyla kullanıcılar farklı yerlerden iki ana bilgisayara ve yazıcılara bağlanarak bilgisayarlar arasında dosya ve veri transferi yapabiliyorlardı. Daha sonraları ARPAnet üzerinde yapılan geliştirmeler ve ayarlamalar ile birçok önemli temel buluşun da temeli atılmıştır. Örneğin, 1971 senesinde Ray Tomlinson ARPAnet e, elektronik ticaretin gelişimi için de oldukça önemli bir teknoloji olarak kabul edilen elektronik posta özelliğini eklemiştir (Free Encyclopedia of Ecommerce 2013). John Markoff un What the Dormouse Said: How the Sixties Counterculture Shaped the Personal Computer Industry kitabında anlatıldığına göre, ilk elektronik ticaret aktivitesi, internetin babası sayılan bu ilkel iletişim ağı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Yazar, 1971 ve 1972 yıllarında, Stanford Üniversitesi Yapay Zeka Laboratuvarı öğrencileri ile Massachussetts Teknoloji Üniversitesi (MIT) öğrencileri arasında ilk para transferinin bir uyuşturucu alışverişi amacıyla ARPAnet hesapları üzerinden gerçekleştirildiğinden bahsetmiştir. İnternetin en ilkel formunun hemen ardından, elektronik ticaret de en basit biçimi ile ortaya çıkmıştır (Markoff 2005). ARPAnet teknolojisindeki en önemli gelişmelerden birisi olan ve Aktarım Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü (TCP/IP) adıyla bilinen karmaşık ağ kodu, daha sonra ARPAnet i gerisinde bırakacak olan ağ sisteminin de zeminini oluşturmuştur yılında NCP nin yerini alan TCP/IP, ARPAnet in farklı diğer ağlar ile bağlantı kurmasını sağlamış ve birbiriyle bağlantı kuran bu ağlar çoğaldıkça, günümüzde internet olarak adlandırdığımız ağı oluşturmuşlardır (Free Encyclopedia of Ecommerce 2013) li yılların sonlarında kullanılmaya başlanan Elektronik Veri Değişimi (EDI) ve Elektronik para transferi (EFT) teknolojileri, elektronik ticaretin gelişmesinde çok büyük rol oynayan unsurlardır. EDI, şirketler, devlet kurumları ve 6

19 diğer kuruluşlar arasındaki elektronik veri aktarımının belli protokoller çerçevesinde ve minimum insan müdahalesi ile gerçekleşmesini sağlayan bir standardizasyon sistemidir senesinde, Amerikan Milli Standartlar ve Teknolojiler Enstitüsü, EDI yi belli bir biçimde formatlanmış olan ve parasal enstrümanlar dışındaki belgeleri temsil eden mesajların bilgisayarlar arasında aktarımı olarak tanımlamıştır. EDI standartları, kuruluşlar arasındaki iş iletişiminin kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. EDI, her ne kadar elektronik ticaretin temelini oluşturuyor olsa da, hızlı biçimde yayılamamıştır. Tian ve Stewart ın (2007) çalışmasında belirtildiğine göre, 1990 ların sonunda ABD deki firmaların yalnızca %1 EDI teknolojisini kullanmaktaydı. Bir EDI ağına bağlanmanın çok masraflı bir teknoloji gerektirmesi ve oldukça yavaş bir işleyişe sahip olması bunun başlıca sebepleri olarak gösterilmektedir yılında Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası elektronik ticaretin kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla geliştirilen Ticaret ve Taşımanın Yönetimi için Elektronik Veri Değişimi (Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport - EDIFACT) ise, EDI standartlarının, uluslararası elektronik ticaretin standardizasyonunu sağlamak için kullanılmasını sağlamak amacıyla daha geniş bir çerçeveye uyarlanmış versiyonudur (United Nations Economic Commission for Europe 2014). Birleşmiş Milletler in Eylül 1986 tarihli kararı ile EDI standartlarının tüm dünyada elektronik ticaret sistemlerinin tabanı olarak kullanılmaya başlaması, elektronik ticaretin günümüzdeki halini almasında rol oynayan önemli faktörlerden biridir. Tarihte ilk çevrimiçi alışveriş sistemi ise 1979 yılında Michael Aldrich tarafından geliştirilmiştir. Sıradan bir televizyonu telefon hattı aracılığıyla para transferi gerçekleştirebilecek bir bilgisayara bağlayarak geliştirdiği sisteme teleshopping adını veren Michael Aldrich, tarihe çevrimiçi alışveriş sisteminin mucidi ve dünya çapında milyar dolarlık bir iş alanı olan elektronik ticaretin temellerini atan kişilerden birisi olarak geçmiştir (Aldrich, Inventor's Story 2011). 7

20 Aldrich in buluşunun ardından, 1980 lerde elektronik ticaret ile ilgili birçok farklı girişimlerde bulunulmuş ve elektronik ticaret yeni bir iş alanı olarak gelişmeye başlamıştır. Örneğin, 1981 yılında ilk B2B çevrimiçi alışveriş sistemi olan Thomson Holidays UK geliştirilmiştir (Khoshnampour ve Nosrati 2011, 95). Bunun ardından, ilk B2C çevrimiçi alışveriş sistemi olan Gateshead SIS/Tesco 1984 te kurulmuştur (Khoshnampour ve Nosrati 2011, 95). Tam kapsamlı bir elektronik ticaret hizmeti sağlayan ilk internet sitesi olan Electronic Mall ise, yine 1984 yılının Nisan ayında CompuServe şirketi tarafından ABD ve Kanada da hizmete açılmıştır (Zafeeruddin 2014, 26). Elektronik ticaretin günümüzdeki halini almasındaki en büyük katkılardan birisi kuşkusuz ki 1989 yılında CERN de World Wide Web (WWW) sistemini kurmuş olan, İngiliz Bilim Adamı Tim Berners-Lee ye aittir. World Wide Web sistemini, dünyanın dört bir yanındaki üniversiteler ve enstitülerde çalışan bilim adamlarının otomatik bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla NeXT bilgisayarında geliştirmiş olan Berners-Lee, CERN de kurmuş olduğu dünyanın ilk internet sitesinde internet sitesinin nasıl kullanılacağı ve nasıl server kurulacağı gibi bilgileri paylaşmıştır. CERN in 30 Nisan 1993 te World Wide Web yazılımını halka açık domain e koyması ile birlikte, World Wide Web in büyük bir hızla gelişmesi de başlamıştır (O'Luanaigh 2014) lerde ilk örneklerinin görülmeye başladığı B2C elektronik ticaret modelinin, evlerde bilgisayar kullanımının yaygınlaştığı, internetin farklı kıtaları birbirine bağladığı ve hizmet sağlayıcıların sayısının arttığı 1990 lı yıllara kadar pek de kârlı bir ticaret şekli olduğu söylenemez. Ancak bahsedilen gelişmelerle birlikte, 1990 larda çevrimiçi alışveriş, elektronik ticaret ve elektronik iş kavramları ilk defa kullanılmaya başlamıştır (Aldrich, Online Shopping in the 1980s 2011, 4) lar, elektronik ticaretin gelişiminin büyük bir ivme kazandığı yıllardır. Birçok büyük ve köklü elektronik ticaret sitesi de bu dönemde kurulmuştur. Bu sitelerden, Cleveland merkezli Book Stacks Unlimited şirketinin 1992 yılında kurduğu kredi kartı ile çevrimiçi alışveriş imkânı sağlayan ilk elektronik ticaret sitesi olması açısından önemlidir (Zafeeruddin 2014, 26). Bununla birlikte, 1994 sonlarına doğru piyasaya sürülen Netscape 1.0 versiyonu, SSL 8

21 kodlaması ile internet üzerinden yapılan kredi kartı işlemlerin güvenli olmasını sağlayarak elektronik ticaretin gelişimine büyük bir katkıda bulunmuştur (Hiser, ve diğerleri 2001) yılında ise, ABD Ulusal Bilim Kurulu, daha önce internet üzerinden ticari şirket kurulmasına karşı getirmiş olduğu katı yasağı kaldırarak, elektronik ticaret endüstrisinin gelişimine ivme kazandırmıştır (Zafeeruddin 2014, 27). Bunun hemen ardından, yine 1995 yılında, dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden olan Amazon.com ve ebay.com kurulmuştur (Hiser, ve diğerleri 2001) yılında ise, Alibaba Grup adlı elektronik ticaret sitesi Çin merkezli olarak faaliyet göstermeye başlamış olup, 2014 te 217 ülkede hizmet veren ve yılın üçüncü çeyreği için 90,5 milyar ABD Doları ticaret hacmine sahip bir şirket haline gelmiştir (Alibaba.com, e.t ). Alibaba örneği, elektronik ticaretin 1990 lardan bu yana ne kadar yüksek bir ivme ile gelişmekte olduğunun en belirgin örneklerinden biridir. Türkiye de ise, elektronik ticaretin geçmişi Amerika daki kadar eskilere dayanmamaktadır. Bu alanda, henüz 15 yıldan daha az bir süredir faaliyet göstermekte olan Türkiye nin ilk B2C elektronik ticaret sitesi olan infoshop.com.tr, 1998 yılında kurulmuştur (EticaretMag.com, e.t ) yılının Nisan ayında Doğan Yayın Holding tarafından satın alınan infoshop.com, el değiştirmesinin ardından gerçekleştirilen bir yeniden yapılandırma ile hepsiburada.com adresine yönlendirilmiştir (Hürriyet Gazetesi - Arşiv 2000) te yılın elektronik ticaret sitesi seçilen hepsiburada.com, 7 milyon üyesi ile faaliyetini sürdürmektedir (Hepsiburada.com, e.t ) Taraflar Açısından Elektronik Ticaret Türleri Elektronik ticaretin günümüzde kullanılan türleri, genellikle elektronik ticaret faaliyetinde bulunan taraflara göre sınıflandırılmaktadır. Çeşitli yazarlar tarafından yapılan sınıflandırmalarda bazı farklılıklar görülse de, yapılmış olan farklı sınıflandırmaların birçoğunda yer alan taraflar birbiri ile örtüşmektedir. Bidgoli tarafından Electronic Commerce: Principles and Practice adlı kitabında elektronik ticaret türleri, şirketten tüketiciye elektronik ticaret (business-to-consumer/b2c), şirketten şirkete elektronik ticaret (business-to-business/b2b), tüketiciden tüketiciye elektronik ticaret (consumer-to-consumer/b2c), tüketiciden şirkete elektronik ticaret 9

22 (consumer-to-business/c2b), kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ile hükümetler tarafından yapılan elektronik ticaret ve organizasyonel (şirket içi) elektronik ticaret şeklinde sınıflandırılmıştır (Bidgoli 2002, 50) Şirketten Tüketiciye (B2C) Elektronik ticaret B2C, şirketlerin doğrudan tüketicileri hedef alarak genellikle perakende satış yaptıkları elektronik ticaret modelidir (RingDNA.com, e.t ). Amazon.com, barnesandnoble.com, hepsiburada.com, idefix.com gibi elektronik ticaret siteleri bu türe örnek olarak gösterilebilir. Amazon.com ve iş ortakları gibi yalnız B2C türünde elektronik ticaret yapan ve tüketiciye oldukça geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi (kitaplar, DVD ler, elektronik cihazlar, kişisel bakım ürünleri vb.) sunan şirketlerin yanı sıra, geleneksel satış yapan birçok şirket de kapsamlı internet siteleri üzerinden çevrimiçi mağazalarını kurarak sanal pazara giriş yapmışlardır. Türkiye de Türk Hava Yolları, LC Waikiki, Mango, Teknosa ve D&R gibi birçok firma, geleneksel ticaretin yanı sıra, B2C türü elektronik ticarette de aktif olarak yer alan şirketlere örnek olarak gösterilebilirler. Bu şekildeki örneklerde, ürün ve hizmetler elektronik kanallar yoluyla da sunularak, geleneksel ticaret, elektronik ticaret ile desteklenmektedir. Amerikan Nüfus Bürosu tarafından yayınlanan rapora göre, ABD de tüketicilere yalnızca internet üzerinden satış yapan firmaların, B2C elektronik ticaret yapan tüm firmaların sayısına oranı %72,4 olarak belirtilmiştir (RingDNA.com, e.t ). Ancak, Bidgoli nin kitabında, geleneksel ile elektronik ticareti harmanlayan B2C şirketlerinin uzun vadede yalnız elektronik ticaret yapan şirketlerden daha başarılı olacağı öngörülmektedir. Buna sebep olarak ise, bu şirketlerin fiziksel mağazalarının varlığının oluşturduğu güven, ürünlerin bu mağazalarda dokunulabilir halde var olması, ürün iadesinin mağazalardan gerçekleştirilebilmesi ve fiziksel mağazalarda müşteri hizmetlerine ulaşmanın kolaylığı gibi avantajlar gösterilmektedir (Bidgoli 2002, 50). 10

23 Şirketten Şirkete (B2B) Elektronik ticaret B2B olarak tanımlanan kurumlar arası ticaret; birçok alıcı veya tedarikçi firmanın elektronik ortamlar aracılığıyla buluşarak alım ve satım işlemlerini gerçekleştirdiği elektronik ticaret çeşididir (Alptürk 2005, 33). Bu teknoloji, EDI ve EFT yoluyla uzun yıllardır kullanılmaktadır. Ancak internetin getirdiği yeni imkânlara paralel olarak internet üzerinden yapılan B2B elektronik ticaret, bazı yönleri ile EDI den farklılaşmaktadır. İnternetin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte B2B elektronik ticaret, EDI de olduğu gibi yalnız belirli üretici, sağlayıcı ve dağıtıcılar arasında gerçekleşmek yerine, internet erişimi olan her kullanıcıya eşit fırsatlar sunmaktadır (Kayıhan ve Yıldız 2004, 48). B2B sistemleri, firmalar arasındaki işlemlerin hızını arttırmakta, manuel yapılan işlemleri en aza indirerek meydana gelebilecek hataları azaltmakta ve böylece firmaların zamandan ve insan hatasından doğacak maliyetlerden tasarruf etmesini sağlamaktadır. Bu tarz sistemlerde, ürün siparişleri, faturalar, envanter durumu, lojistik, nakliye ve iş sözleşmeleri gibi normalde kağıt üzerinde yapılan işlemler elektronik ortamda yapılabilmekte ve büyük bir işgücü tasarrufu yapılabilmektedir. Ayrıca, tedarikçiler envanter durumlarına online olarak erişebilmekte ve stokta azalan ürünler zamanında temin edilebilmektedir. Firmaların hammadde, ürün ve hizmetlerin temini için birbirine bağımlı olması da bu türdeki elektronik ticaretin popülerliğinin artmasını sağlamış olup, B2B işlemleri için yaygın olarak ekstranet gibi özel teknolojiler kullanılmaktadır (Bidgoli 2002, 52). B2B sistemlerine örnek olarak, Ford, Daimler Chrysler ve General Motors tarafından geliştirilmiş bir otomatik veri değişimi sitesi olan covinist (http://www.covisint.com) gösterilebilir. Bu sistem, satın alma, tedarik zinciri yönetimi ve ortak ürün geliştirilmesi gibi alanlarda hizmet vermekte olup, bunun sayesinde temel iş hatları arasında ve bir şirketin kendi tedarik zinciri içerisinde gerekli iletişim sağlanmakta ve iş ortakları siparişe göre üretim yapma kabiliyetine erişmektedirler (Bidgoli 2002, 51) Tüketiciden Tüketiciye (C2C) Elektronik Ticaret 11

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

BAYİ SİPARİŞ TAKİP SİSTEMİ (Analiz Raporu)

BAYİ SİPARİŞ TAKİP SİSTEMİ (Analiz Raporu) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Mehmet Aykut ALTUNKURT (Öğrenci No: 142132159) BAYİ SİPARİŞ TAKİP SİSTEMİ (Analiz Raporu) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TBIL-503-01

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

ELEKTRONİK İŞ SÜREÇLERİ ÜNİTE 8

ELEKTRONİK İŞ SÜREÇLERİ ÜNİTE 8 ELEKTRONİK İŞ SÜREÇLERİ ÜNİTE 8 GİRİŞ Yeni iş ortamında işletmeler hızlı olmak zorundadır. Bunun için daha hızlı tedarik etmek, daha hızlı üretmek ve daha hızlı satmak durumundadır. Bu bölümde yeni bir

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

Türkiye E-Ticaret Sistemleri

Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri E-Ticaret Sorunları E-Ticaret Sorunları Dağıtılan bilgi üzerindeki denetim eksikliği Bilginin çalınması ve yayılması üzerindeki denetim eksikliği

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME YASAL BİLGİLENDİRME Burada yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği nin 28. maddesi hükümleri gereği açıklanmaktadır.

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Takdim Sırası * Sanal Organizasyon ve Özellikleri * Elektronik Ticaret * Elektronik Ticaret Türleri * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Sanal Organizasyonlar * Sanal (Virtual) : Fiilen mevcut olmayan

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013 Sosyal Medya Riski ve Denetimi Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Sosyal Medya Kavramı Anket Soruları Sayfa 2 Sosyal Medya Kavramı Geleneksel

Detaylı

Telefon 581 22,9 23,9. Faks 532 20,9 21,9. Televizyon 54 2,1 2,2 EDI (Elektronik Veri Değişimi) Bilgisayar 496 19,5 20,4. Toplam 2432 95,7 100,0

Telefon 581 22,9 23,9. Faks 532 20,9 21,9. Televizyon 54 2,1 2,2 EDI (Elektronik Veri Değişimi) Bilgisayar 496 19,5 20,4. Toplam 2432 95,7 100,0 Mermercinin e-ticaret Silahı Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi / Sinema-TV Bölümü Mermer Sektörü ve Bilişim Çalıştayı 31 Ocak - 15 Şubat 2009 Atatürk tü Kültür Merkezi

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2 İnternet -- Günümüz bilgi çağının önemli bir aracı haline gelen internet, diğer iletişim araçlarından farklılık göstermektedir. -- Tanıtmadan, alışveriş

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar Ussal Şahbaz 12 Kasım 2014 Ankara Türkiye'de e-ihracat Slide 2 Çerçeve E-ihracatın Türkiye için manası Aynı

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ 1262 I.BURDUR SEMPOZYUMU I.BURDUR SEMPOZYUMU 1263 BURDUR DAKİ KOBİ LERDE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI İrfan ATEŞOĞLU * 1. Elektronik Ticaret Kavramı E-ticaretin

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

AVĐVASA da Veri Madenciliği Reşat Fırat ERSĐN Stratejik Planlama ve ĐşGeliştirme Birim Yöneticisi

AVĐVASA da Veri Madenciliği Reşat Fırat ERSĐN Stratejik Planlama ve ĐşGeliştirme Birim Yöneticisi AVĐVASA da Veri Madenciliği Reşat Fırat ERSĐN Stratejik Planlama ve ĐşGeliştirme Birim Yöneticisi AvivaSA Bir emeklilik ve hayat sigortası şirketi 1 Kasım 2007. Ak Emeklilik A.Ş. ve Aviva Hayat ve Emeklilik

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/005 Ref: 4/005

SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/005 Ref: 4/005 SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/005 Ref: 4/005 Konu: İNTERNET SATIŞI YAPAN MÜKELLEFLER İÇİN E-ARŞİV UYGULAMASINA GEÇİŞ REHBERİ YAYIMLANMIŞTIR Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.efatura.gov.tr internet

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Kurumsal & Biz Kimiz?

Kurumsal & Biz Kimiz? Kurumsal & Biz Kimiz? Hakkımızda TEKNOLOJİNİN SUNDUĞU OLANAKLARI MÜŞTERİLERİNİN İŞ VERİMLERİNİ ARTIRMALARINA HİZMET EDECEK BİÇİMDE YORUMLAYAN OPAK AİLESİ HER SEKTÖR VE ÖLÇEKTEN ŞİRKETE ÇÖZÜM SUNUYOR. Şirketleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar Ussal Şahbaz 24 Ekim 2014 İstanbul Türkiye'de e-ihracat Slide 2 Çerçeve n E-ihracatın Türkiye için manası è

Detaylı

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 Ağlar ve Internet Ağ, iletişim aygıtları ve iletim ortamı yoluyla, genellikle kablosuz olarak bağlanan bilgisayar ve aygıtların

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

İnternet ile Değişen Tüketici Davranışları ve KOBİ lere Fırsatlar. Osman Tanaçan BİLEŞİM A.Ş.

İnternet ile Değişen Tüketici Davranışları ve KOBİ lere Fırsatlar. Osman Tanaçan BİLEŞİM A.Ş. İnternet ile Değişen Tüketici Davranışları ve KOBİ lere Fırsatlar Osman Tanaçan BİLEŞİM A.Ş. Dijital Göçmen misiniz? Bu odadaki bir çoğunuz gibi ben de dijital göçmenim Oysa benim iki küçük kızım dijital

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016 Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat Kasım 2016 İçerik Global E-Ticaret E-Ticaret Penetrasyonları E-Ticaret Bağlanılırlık İndeksi Türkiye Ekonomisi ve Dış Ticaret KOBİ lerin Mücadelesi E-İhracat

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

DÜNYADA E-FATURA. Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 2001/115/EC KDV Direktifidir

DÜNYADA E-FATURA. Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 2001/115/EC KDV Direktifidir DÜNYADA E-FATURA TARİHÇE 1960 lı yılların başında demiryolu sektöründe ilk defa verinin bir noktadan tanımlanmış diğer bir noktaya şifrelenerek transferine imkan veren EDI (Electronic Data Interchange)

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015 Elektrik Perakende Sektörü Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları 30 Eylül 2015 2015 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 1 Elektrik perakende pazarında sektör içi/dışı oyuncularla

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü BAŞLIK ALANI Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Her Yerden Ulaşılabilir Servislerle Yeni Bir Dünya TARIM Mobil Cihazlar Başrolde (Milyon Adet) 1.500 1.000 500 Akıllı Telefonlar Tabletler Bilgisayar

Detaylı

Faktoring Sektörü. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği. fkb.org.tr

Faktoring Sektörü. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği. fkb.org.tr Faktoring Sektörü Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği fkb.org.tr Faktoring ile Ticarete Merhaba! Türkiye de 1980 li yıllarda bankaların sunduğu bir hizmet olarak başlayan faktoring

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz!

Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Kurumsal ve tam profesyonel bir çözüm arıyorsanız, uzun soluklu ve kaliteli işleri hayata geçirmek adına Egebilgi sizleri

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2014 Pazar Verileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2014 Pazar Verileri Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2014 Pazar Verileri Mayıs 2015 İçindekiler 1 ÇALIŞMANIN PAYDAŞLARI Alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve işbirliği yapılan paydaşlar 2 3 ÇALIŞMANIN

Detaylı

KOBİ'LERİN TANIMI, NİTELİKLERİ, SINIFLANDIRILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK

KOBİ'LERİN TANIMI, NİTELİKLERİ, SINIFLANDIRILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK KOBİ'LERİN TANIMI, NİTELİKLERİ, SINIFLANDIRILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK 04 Kasım 2012 tarihli ve 28457 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Birinci Bölüm : Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı ve Önemi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin

Detaylı

Adımız kalite! Her biri sektöründe lider üstün nitelikli birçok firma kurumsal internet çözümlerinde Egebilgi yi tercih etti.

Adımız kalite! Her biri sektöründe lider üstün nitelikli birçok firma kurumsal internet çözümlerinde Egebilgi yi tercih etti. Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Kurumsal ve tam profesyonel bir çözüm arıyorsanız, uzun soluklu ve kaliteli işleri hayata geçirmek adına Egebilgi sizleri

Detaylı

Isuzu Garaj (Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon Takımı Kurulumu)

Isuzu Garaj (Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon Takımı Kurulumu) II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK Isuzu Garaj (Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon Takımı Kurulumu) Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Isuzu Garaj (Kurum İçi Girişimcilik

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ 4.HAFTA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Öğr. Gör. MEHMET CAN HANAYLI ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Asimetrik Sayısal Abone Hattı, veri ve ses iletiminin aynı

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir.

ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir. e-dönüşüm Ürünlerimiz IDECON e-mutabakat IDECON e-beyanname IDECON e-bankacılık IDECON e-irsaliye IDECON e-fatura IDECON e-defter IDECON e-arşiv IDECON e-mutabakat, B Formu ve Cari hesap mutabakatlarını

Detaylı

Long Tail Kampanyaları

Long Tail Kampanyaları Long Tail Teklifi Long Tail Kampanyaları Markanızın veya firmanızın, desteklemek istediğiniz aksiyonları için (satışları arttırmak, marka bilincinin veya görünürlülüğünün arttırılması vb.) Vodafone abonelerini

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, teknolojiye dayalı inovasyonun

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu

Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu Web Uygulaması Kullanım Kılavuzu 1- Biotekno Hakkında... 2 2- Kullanıcı Bilgileri... 3 3- Sisteme Giriş... 3 4- Telefon Rehberinin Eklenmesi... 5 4.1- Kayıt Ekleme... 6 4.2- Excel den Yapıştırarak Ekleme...

Detaylı

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 06.01.2006. Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 06.01.2006. Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi Tarih: 06.01.2006 Araştırma Raporu Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler Hazırlayan: Seyida TURAN ELEKTRONİK TİCARET VE KOBİ LER GİRİŞ Günümüzde

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu?

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Mobil Şubenizi Açın İşlerinizi Kolaylaştırın! www.mobilsubem.com Mobil Şubeniz Her an Yanınızda! Bu E-Kataloğumuzda Mobil Şubem Hizmetlerinin genel bir tanıtımını bulabilirsiniz.

Detaylı

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Biz Kimiz? Hizmetlerimiz Türmob ve İşNet Ortaklığı Hizmetlerimiz ve Artılarımız Temel Süreçler Biz Kimiz? Türkiye İş Bankası'nın %100 iştiraki

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ. İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010

KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ. İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010 KOBİ LERİN e-ticaret KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010 KOBETİC NEDİR? KOBETİC NEDİR? AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LDV Yenilik Transferi Mesleki Eğitim Projesi

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

E-Ticaret Kiti Satış Ortaklığı Tavsiyeleri

E-Ticaret Kiti Satış Ortaklığı Tavsiyeleri E-Ticaret Kiti Satış Ortaklığı Tavsiyeleri Ürün Sitesi www.eticaretkiti.com Ürün Fiyatları 1797 TL - 2397 TL - 3497 TL Satış Başına Kazanç %20 Satış Oranı Satış Ortaklığı Başvuru Satış Artıran Etkenler

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ ANALİZİ

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ ANALİZİ TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ ANALİZİ Yazar Mehmet ATASEVER Y A Y I N L A R I Mayıs 2015, Ankara 1. Baskı Ön Söz "Türkiye İlaç Sektörü Analizi kitabında, Türkiye ilaç sektörünün, sektörü etkileyen gelişmelerin

Detaylı

Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi SUNUM LOGOSU Müşterin Kamu Olsun Tedarikçi firma ve ürün sayısının artırılması Genişleyen ürün yelpazesi Kamu ihtiyaçlarının karşılanması Rekabetçi fiyatlar Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Neden Yazılım Sektörü? Yazılım Sektörü, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir bileşeni olarak rekabet avantajı sağlama

Detaylı

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART,

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART, DEPO OTOMASYONU VELTIONoptimum ilaç ve kozmetik ürünleri dağıtıcılarına çok çeşitli seçenekler sunar. Toplama otomasyonuna ilişkin sunduğumuz çözümler, dağıtıcıların ürün akışlarını ve hizmet seviyelerini

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı A. Hakan ÖZDEMİR 31 Mayıs 2010 Vakfımızın Kuruluşu TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü

Detaylı

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yeni Ödeme Sistemlerine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Neden DRG/TİG? SGK DRG/TİG Projesi Amaç / Hedef / Kurgu Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Gelinen Son

Detaylı