TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "31.03.2008 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI"

Transkript

1 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinde saat 14.30'da Fabrika binası Kestel / BURSA adresinde. Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Mart 2008 tarih ve 1641 sayılı olurları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut İNAN'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantının açılışından önce Hükümet Temsilcisince yapılan incelemede; Toplantıya ait davet. Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07 Mart 2008 tarih ve 7015 sayılı nüshası ile; 10 Mart 2008 tarihli Dünya. 11 Mart 2008 tarihli Eko Haber, 12 Mart 2008 tarihli Bursa Hakimiyet ve 13 Mart 2008 tarihli Olay gazetelerinde ilan edilmek sureliyle yapıldığı görülmüştür. Hazinin cetvelinin tetkikinden. Şirketin toplanı ,00 YTL'lik sermayesine tekabül eden ,200 adet hisseden ,35 YTL.'lik sermayeye karşılık adet hissenin asaleten ,39 YTI.'lik sermayeye karşılık adet hissenin vekaleten olmak ü/ere toplam ,74 YTL'lik sermayeye karşılık adet hissenin (%71,36) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece, T.T.K/nun 372. maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olunduğunun anlaşılması üzerine toplantı, İdare Meclisi Başkanı Sayın Ergün KAĞIÇIIBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Mehmet AKIN tarafından verilen önerge ile Divan Başkanlığına Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU, Başkan Yardımcılığına Necati GELMEZ, Katipliklere Murat EREN ve Coşkun UZUNOĞLU Oy Toplama Memurluklarına Fehmi DAYANÇ ve Tarık AKKURT oybirliğiyle seçildiler. Kazım UÇAR söz alarak. İsmail TARMAN, Efe TARMAN, Cevat AĞIRBAŞ, Tabir GÜNEYİ, Sami EVKURAN ve Kazım UÇAR imzalı, aşağıdaki önergeyi okudu. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. OLAĞAN GF.NKL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞINA Olağan Genel Kurul Hazırun Cetveli'nde bağlı ortaklığımız ÇEMTAŞ tarafından TTK. Madde 329'a aykırı olarak iklisab edilmiş, şirketimize ait hisse senetleri ile; Özellikle TTK. Madde 374 teki rey hakkına mütedair tahdidi tesirsiz bırakmak maksadı ile İntifa Hakkı tesis edilmiş hisse senetleri bulunmaktadır. a) Konsolide Bilûnço'da açıkça görüldüğü gibi BUÇİM sermayesinin azaltılmasına neden olan ve TTK. 329 a tabi olan ÇEMTAŞ taralından edinilmiş bu lot senedin Genel Kurulda temsili mümkün olmadığından Hazırun Cetvelinden silinmesini ve nisapta dikkate alınmamasını; b) Keza TTK. madde 374 teki oydan mahrumiyet ile 334 ve 335 İnci maddelerdeki kısıtlamaların tesirsiz bırakılmasına neden olabilecek ve kanuna karşı bir hile teşkil eden bu nitelikteki İntifa Hakkı tesis edilmiş senetlerin tespitini; bunların TTK. Madde 361 de ifade edilen kanunu dolanma ve suiistimale yönelik kullanımının engellenmesini;

2 -2- c) Gerek TTK ve gerekse SPK mevzuatı çerçevesinde her türlü şikâyet ve dava hakkımızın geçerli olması için işbu itirazımızın toplantı tutanaklarına aynen geçirilmesini; d) Kanunların verdiği hakla toplantı tutanaklarını bizzat imzalayaeağımızı; Bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz. Divan Başkanı önergenin dinlendiğini, gündemin görüşülmesine devam edileceğini, oylamaya geçildiğinde önergenin dikkate alınacağını belirtti. Saygı duruşunu müteakip gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi, oylamaya sunuldu. Yapılan yazılı oylama neticesinde adet olumsuz oy'a karşılık adet kabul oyu ile Divan I leyetine yetki verilmiştir. İdare Meclisi Başkanı Ergün KAGITÇIBAŞI söz alarak ülke ekonomisi, çimento sektörü ve Şirket faaliyetleri hakkında Genel Kurula açıklamalarda bulundu. 3- Mehmet AKIN tarafından verilen önerge ile 2007 yılına ait Faaliyet Raporu, daha önce ortaklara dağıtılmış bulunduğundan raporda mevcut mali tabloların özel olarak sunulması teklif edildi. Divan Başkanı verilen önergeyi oylamaya sundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Burhan EVCİL ana başlıklar itibariyle şirket faaliyetleri ile bağlı ortaklıklar hakkında özet bilgiler sundu. Murakabe Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait rapor. Murakıp İrfan ULUŞ tarafından, okundu. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Burhan EVCİL ana başlıklar itibariyle Faaliyet Raporu hakkında özet bilgiler sundu. Divan Başkanı, gündemin 3. ve 4. maddelerini müzakereye açtı. Yabancı ortak MASTER TRUST BANK OF JAPAN'ı vekaleten temsil eden Nur SÜMEN; "gündemin 10. ve 11. maddeleri; her ne kadar oylamıyor olsa da yabancı fonlar adına bu maddeler için çekimser oy kullanıyoruz. Tutanakla ihtirazı kayıtla yer almasını talep ediyoruz." Dedi. Kazım UÇAR, İsmail TARMAN. Ali Sami EVKURAN ve Celal AKGÜN söz isledi. Divan Başkanı: Kazım UÇAR'ı kürsüye davel elti. Kazım UÇAR görüşlerini şu şekilde ifade etti. "1. ÇEMTAŞ'A BURSA ÇİMENTO SENEDİ ALDIRILMASI Yönetimin Şirket'e Genel Koordinatörün telkinleri ile yaptırdığı en büyük hatalardan biridir. Çünkü; HUKUKİ değildir ETÎK değildir HAKLI bir nedene dayanmamaktadır.

3 -3- Bursa Çimento Fabrikası'nın şu anda %57 sine sahip olduğu ÇEMTAŞ'a aldırdığı lot kendi senedi sebebi ile sermayesi fiilen %2.31 oranında azaltılmıştır. Ticaret hukuku ve ekonomik gerçeklere göre bir şirket'in sermayesi iki nedenle azaltılmakta veya buna mecbur kalmaktadır. a) İlki İradidir. Şirket sermayesi faaliyet konusuna göre fazla geldiğinden İşletilememekte. değerlendirilememekledir. İyi yatırım fırsatı da bulunamadığından ortaklara yeterli temettü dağıtılanıamaktadır. Çünkü şirket karı ortaklara sermayedeki paylan oranında dağıtılmak zorundadır. Bu durumun iyi bir yönetim ve planlama ile telafisi mümkündür. Düzeltilebilir ve şirket ortakları, yönetimi bir zaruret karşısında değildir. Günümüz şartlarında fiilen oluşması hemen hemen mümkün değildir. Böyle bir şey söz konusu olduğunda, sermaye azaltılması fiilen meydana gelmeden önce Şirket iradesi ile gerçekleşmektedir. b) İkincisi ise zaruretten ve irade dışında gerçekleşmektedir. Bu durumda şirket faaliyetleri sonucunda zarar uğramış ve o hale gelmiştir ki. elinde olmayan sebeplerle sermayesi fiilen azalmış ve alacakları ve taahhütleri açısından zaafa düşmüştür. Tarafların daha fazla zarara uğramaması için yasal prosedürlere uygun olarak şirketin sermayesinin azaltılması ZARURİ hale gelmiştir. Bu şartlar meydana geldikten sonra yapılması gereken bir uyarlama operasyonudur ve ortaklık mal varlığında bir azalma meydana geleceğinden TTK"nunda sıkı kayıtlara alınmıştır. Her iki halde de, şirket ana sözleşmesinde değişiklik yapılacağından GENEL KURUL KARARI mecburiyeti vardır. (TTK ) CEMTAS'ın BUCİM senedi alması: Şirketimiz Faaliyet raporunda ve özellikle Mali Tablolara ilişkin dip notlarında (sayfa Dip Not:25) açıkça ifade ve ikrar edildiği gibi konsolidasyon sebebi ile sermayenin YTL den YTL azaltılarak YTL ye düşürülmesi sonucu doğurmuştur. Hiç bir izah ve tevile ihtiyaç göstermeyen bu durum bir GENEL KURUL KARARI'NA dayanmamakla açık bir yasa ihlalidir. HUKUKA aykırıdır. Bu açık tespit hemen arkasından, başka bir GAYRİ KANUNİ uygulamayı ortaya çıkarmaktadır. TTK 329 a göre şirket kendi hisse sentlerini temellük edemeyeceği gibi paylarının büyük kısmına malik olduğu ve kontrol ettiği diğer bir ortaklık (Yavru ortaklık) da ana şirket paylarını iktisap edemez Bu kanuna karşı açık bir hile teşkil eder. Böyle bir durum zaruri olarak ortaya çıktığı takdirde aynı maddenin getirdiği istisnalardan yararlanabilmek için GENEL KURUL KARARI'NA ihtiyaç vardır. Bütün bu HUKUKA AYKIRI nedenlerle bu senetlerin en kısa zamanda ve uygun fiyattan elden çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca 329.maddenin son fıkrası gereği bu payların umumi heyette temsili mümkün değildir. ÇEMTAŞ'ın ana şirket hisse senetlerini satın alması HAKLİ BÎR SEBEP'E de dayanmıyor. Hukuka yani Genel Kurul karanına dayanarak bu işlemleri yapsaydı dahi makul ve haklı bir nedeni olmalıydı. Bunun için Örneğin borsada senedin hareket görmesi, fiyat hareketlerinden ve belirli oranda krizden etkilenmemek için alım-satım yoluyla regülatör rolü üstlenmek söz konusu olabilirdi. Ancak 2006 yılından bu yana başlatılan uygulamanın böyle bir amaçla ilişkilcndirilmesi ne yazık ki mümkün değildir Bu hisse sentleri anlaşılması güç ve iyi niyetle bağdaşlırılamayacak bir politika (ya da politikasızlık ) ile ÇEMTAŞ'ın kaynakları adeta heba edilerek iktisap edilmiştir. Özellikle Yönetim Kuruluna yakın çevrelerin hisse senetleri, borsa rayiç değerlerinin üzerinde fiyatlarla ve virman talimatjan ile satın

4 -4- alınmış, ÇEMTAŞ Kaynaklan tüketildikten itibaren ise; 12,50 YTL lik fiyatın 9.20YTL lere gerilemesine rağmen adeta piyasadan çekilinmiştir. ÇEMTAŞ bu hisse senetlerini SATILMAYA HAZIR DEĞERLER FİNANSAL VARLIKLAR içerisinde sınıflandırarak muhasebeleştirmiş olmasına rağmen; bu hesap hiçbir hareket göstermemesi açısından da MALİ HUKUK VE UYGULAMALAR yönüyle de önemli sakıncalar taşımaktadır. Kaldı ki; ortalama YTL/lot maliyet ile edinilen bu lot hisse senedi için ÇEMTAŞ'ın YTL lik nakdi bağlı kalmış, keş paranın bu kadar değer kazandığı, ana girdi hurda maliyetlerinin bu kadar istikrarsız olduğu bir ortamda, şirket işletme sermayesi zafiyetine ve verimsizliğe uğramıştır. Maliyetinin %65-70 i hammaddeye dayanan bir şirket'e bu uygulamanın yaptırılması hiçbir şekilde izah edilemez. a) Ayrıca şuanda ÎMKB de YTL den işlem gören BUÇİM'in iktisap bedeli YTL ye göre menli farkı 1.60 YTL Dikkate Alındığında hissenin ÇEMTAŞ'a verdiği TOPLAM POTANSİYEL /ARAR 2.5 MİLYON YTL. nin üzerindedir b) Diğer bir önemli sakınca da en büyük hissedarımız Sn. İsmail TARMAN'la birlikte girişilen hisse senedi alım mücadelesinin, zaten sığ durumdaki BUÇİM lahtasındaki hacmi iyice daraltması, dolaşımdaki senet miktarını azaltarak senedin BORSA CAZİBESİ'ni ve fiyatını düşürmesidir. Kısacası; ÇEMTAŞ'ın, daha doğrusu Ana Şirkct'in endirekt yollarla kendi senetlerini iktisabı hiçbir HAKLI SEBEP'e dayanmamaktadır. Bursa Çimento'nun bağlı şirketi ÇEMTAŞ'a kendi hisse senetlerini satın aldırması her şeyden önce ETİK DEĞİLDİR ve İYİ NİYETTEN UZAKTIR. Çünkü her ne kadar açıkça ifade edilmese de bunun üç amacı olduğu düşünülebilir. 1. Borsa derinliği zafiyeti içinde olan senetlerin nerde ise tek ve en büyük alıcısı durumundaki İsmail TARMAN'ın önünü kesmek. Böyle bir düşünce kim ne derse desin ve ne amaç taşırsa taşısın; bir şirketin yaklaşık %20 sine sahip en büyük ortağına karşı uygulandığında, hele bu ortak kendi malî gücüne dayanarak ve oyunu açıkça yasal platformda kurallarına göre oynuyorsa asla haklı gösterilemez. O zaman siz de kendi şahsi kaynaklarınızı, imkânlarınızı kullanın ve açıkça pazara girin. Ama BUÇİM yönetimini elinde tutan bir azınlığın, mutlak kontrolündeki bir yavru şirket'in kaynaklarını, hu şirketi zarara uğratma bahasına kullanması bütün ortaklarına ve özellikle İsmail TARMAN'a haksızlıktır ve asla ETİK DEĞİLDİR. 2. Bu hisse senetlerini genel kurullarda kendi lehlerine kullandırmak ve Ana Şirket'teki güçlerini pekiştirmek. Bunun mümkün olmadığını HUKUKA AYKIRILIĞINI daha önceki yasal sakıncalar bölümünde detayları ile izah ettiğimiz gibi bu düşünce ve davranış da ETİK DEĞİLDİR. 3. En Önemli ve tehlikeli ihtimal ise şöyle izah edilebilir. Bu bir komplo teorisi değildir ve bu kadar hukuka aykırı işlemleri ve uygulamaları yapanlardan böyle bir davranış da her zaman beklenebilir. Kontrolünüz altındaki yavru şirkete uzun bir periyotta ve fazla dikkat çekmeden bu hisse sentlerini yavaş yav^ş aldırırsınız. Hem kendi şahsi kaynaklarınızı kullanmazsınız, hem de çevrenizdekilerin satmak

5 -5- zorunda oldukları senetleri primli şekilde aldırırsınız. Şahsi kaynaklarınızı bu uzun süreçte daha karlı olanlarda nemalandırırsınız. Ve uygun miktar ve şartlar size göre oluştuğunda, zaten mali gücünüz de buna elverdiği için. borsa'da da yasak olmasına rağmen bir manipülasyonla bu senetleri yavru şirketten salın alırsı/. Bu ETÎK VE İYİ NİYETTEN YOKSUN uygulama neden mümkün olmasın? Kim mani olabilir ki? İşte işin en önemli ve üzücü tarafı budur. Bir şirketin uygulamalarına, kanunsuzluk, bilgisizlik, suiniyet ve basiretsizlik girdimi ve hele güvensizlik almış başını gidiyorsa çöküş kaçınılmazdır. Bu konuda hiçbir deneyime ve bilgiye sahip olmamasına rağmen tek yetkili olarak görevlendirilen Genel Koordinatör kesin ve büyük mesuliyet taşımaktadır. Bütün ikazlara rağmen, kendinde mutlak bir güç vehmeden, farklı düşünce ve seslere tahammül edemez hale gelen bu kişi; Yönetim Kurulu Başkanı'nı da yanıltarak (çünkü onlarda işitmek istediklerini duyduklarından) Başkan ve randevuyu ayarlayan bir danışmanlarıyla birlikte SPK ya icazet almaya gittiler. Ama burada düştükleri en büyük yanılgı bu konuda yani literatürde 'BUY-BACK* denilen şirketlerin kendi senetlerini satın alması konusunda SPK mevzuatında tek bir kelimelik düzenlemenin bulunmadığını bilmemeleriydi. SPK'nın üst yönetimi bu sebeple ne menfi, ne de müspet hiçbir şey diyemediler. Çünkü SPK Şirketlerle değil, sermaye piyasası ve onun enstrümanları ile ilgilidir. Gittikleri adres yanlıştı. Bu yüzden ne yazılı bir müracaat ne de mukteza yoktur. Doğru adres TTK VE UYGULAMALARIDIR. O DA CEVAZ VERMİYOR. SONUÇ VE DERS: Başkalarının bilgisi ile BİLGİN olsak bile, ancak kendi aklımızla AKILLI olabiliriz. Kişi veya kuruluşların farklı alanlara yaptıkları yatırımların en ve tek büyük Ödülü; YATIRIMIN GE I İRİSİ Lİir. Bir başka ifade ile harcanmayarak tasarrufa oradan da yatırımı yönlendirilen kaynakların verimliliği Önemli bir değerlendirme ölçüsüdür. Bir yatırımcının beklentilerini ve karar vermesini, yatırım yaptığı şirketin KAR MARJI ve VARLIKLARIN DEVİR ORANİ belirler 1988 yılında ana faaliyet konumuzun dışındaki bir kuruluş olarak bağlı ortaklığımız haline gelen ÇEMTAŞ, bugünkü piyasa değeri ile yaklaşık 95 milyon Dolar dır. Şirketimiz payı dikkate alındığında bu şirkete bağlı yaklaşık 55 Milyon Dolarlık bir kaynak söz konusudur. Ancak bu ortaklığımızdan 20 yılı geçmiş olmasına rağmen yeterli getiri yani kar elde edilememiştir. Son 10 yılda bu şirket'ten sadece (%40) 2004 yılında 3,9 milyon Dolar kar elde edilmiştir. Bunun temel olarak iki nedeni vardır. 1. ÇEMTAŞ'ın kar marjının çok düşük olması, elindeki kaynakların BUÇIM senedi almak. RODA'ya iştirak etmek gibi verimli olmayan alanlarda çarçur edilmesidir. Şirket elindeki nakdi, faaliyet konusu dışında kullanmaya zorlanmaktadır. Yaklaşık 17.5 Milyon YTL BUÇIM senetlerine.22,5 Milyon YTL ise RODA İştirakine Bağlanmıştır. Bu anlayış ile şirketin verimli olması, kar dağıtması mümkün değildir. 2. Çemtaş Yönelim Kurulu, kar dağıtmaktan asla hoşlanmamakladır. Gerekçeleri de senetlerin %43'u borsada, ne diye bunlara kar verelim? Kendilerinin nasılsa ÇEMTAŞ'la payları yok. Ama her türlü nimetlerinden nemalanıyorlar. Genellikle sanayi kuruluşlarında kar marjının 0,20'nin varlıkların devir oranının ise 1 in üzerinde olması, bu iki faktöre bağlı olarak da yatırımın gelirisi'nin de 0.20 yi geçmesi arzu edilmektedir. Gerek KAR MARJI ve gerekse YATIRIMIN GETİRİŞİ açısından ÇEMTAŞ son 10 yılda 0.06 ve 0,08 ile bu eşiğin ortalama çok gerisinde kalmaktadır. BUCIM açısından her iki paramda* son 10 yılın Ortalamasın da 0.21 dir. ÇEMTAŞ A.Ş gibi bir yatırımı, bu orandaki bir payla elde tutmanın faydası açıkça tartışılmalıdır.

6 -6- ÇEMTAŞ bu haliyle sadece belirli bir zümreye (BUCIM ORTAKLARINA DEĞİL) prestij ve yıllık Brüt YTL Hakkı Huzur Geliri kişi başına ( YIL) ; nel YTL. kişi başına (24.5 YTL) sağlamaktadır. Sektörümüzde uluslararası uygulamalar ve lider kuruluşlarda ki temel eğilim; ana faaliyet konusuna entegre olmayan farklı iş kollarına sıcak bakmamak şeklindedir. Kuruluşa ekstra yük getirecek dikey büyümelerden kaçınılmalıdır." Yukarıda zapta geçirilen metin. Kazım UÇAR tarafından hazırlanan yazılı metinden aynen aktarılmış olmakla birlikte çok geniş kapsamlı, bir saati aşan konuşmasında ayrıca şu hususlara değinmiştir. Şirketin kuruluşundan itibaren görev almış Yönetim Kurulu üyeleri ve başkanlarının, ağırlığı bulunduğunu fakat son yıllarda bu ağırlığın kalmadığını. Şirketin, siyasi ve ekonomik ağırlığı olmayan, kabuğuna çekilmiş bir şirket haline geldiğini, yönetimin tanı bir teslimiyet içinde kendilerine ne anlatılırsa ona göre yönlenen bir tutum içinde çalışmakta olduğunu ifade etli. Çemtaş'ın Bursa Çimento hisse senedi almasını, İsmail TARMAN'a karşı bir atak olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. "Etrafımızda çimento fabrikası kurulması girişimlerine, görevde bulunduğum süre içerisinde, yağmasak ta gürleydim. Yönetim Kurulu olarak 2 milyon tonluk yeni bir yatırım kararı alıp duyuralım. Yapmasak ta yeni girişimlerin Önünü keseriz dedim. Ancak dikkate alınmadı." Eskişehir çimento ve Azot sanayinin alım sürecinde Yönelim Kurulunun pasif davrandığını. Roda'nın iyi bir yatırım olmakla birlikte yol ve suyunun olmadığını, ticaretin başında profesyonel olarak bulunduğu dönemlerdeki çalışmalarını ve başarılarını anlatarak ileriye doğru yapmış olduğu satış tahminlerinin devamlı tuttuğunu belirtti. Yeni yapılan merkez binanın çok ihtişamlı ve saltanatlı olduğunu, aynı şekilde Roda Liman idari binasının da ihtişamlı olduğunu, Gemport'un hala barakalarda çalıştığını söyledi. Bağımsız denetim şirketinin değişliğini, bunun nedenlerinin iyi araştırılması gerektiğini, kendisinin işlen ayrılış sürecini anlatarak Yönetim Kurulu'na sitemini dile getirdi. Yönetim Kurulu'ndaki dostlarından vefa görmediğinden yakındı. Yönetim Kurulu'nda görev yapmak islediğini belirterek sözlerini "bu mücadele bu sene sona ererse erer, yoksa yeni Türk Ticaret Kanunu yasalaştığında azınlık hakkını kullanarak, aslanlar gibi biz buraya geleceğiz" diyerek tamamladı. Divan Başkanı; İsmail TARMAN'ı kürsüye davet etti. İsmail TARMAN; yaklaşık on yıldır. Bursa Çimento'nun ortağıyım. Bursa Çimento da bulunan saygı ve birlik beraberlik için teşekkür etti. Çimento üretiminde iki kural olduğunu, ya öğütme ya da klinker kapasitesinin iyi olması gerektiğini Söyledi. "Piyasa kötü olursa elinizdeki klinkeri ancak öğütürsünüz, piyasa iyi olursa klinker sıkıntısı çekersiniz." Dedi. Geçen yıllardaki toplantılarda klinker kapasitesinin artırılması yönünden fikir beyan ettiğini, ancak kabul görmediğinden yakındı. Çemtaş A.Ş.'nin Bursa Çimento hisse senetleri almasını eleştirerek, doğru olmadığını, vaz geçilmesi gerektiğini söyledi. Divajı Başkanı; Ali Sami EVKURAN' ı kürsüye davet etli.

7 -7- Ali Sami EVKURAN; Ankara Yolu ü/erinde inşaatı devam eden Merkez Binanın maliyeti bu binanın nasıl değerlendirileceği ve inşaat işlerini üstlenen Detay İnşaatın mahiyeti hakkında eleştirilerde bulundu. Geçen yılki toplantıda İsmail TARMAN tarafından sorulan özellikle Bursa Beton A.Ş.'nde bulunan binek araçlarının adedi, kimlere tahsis edildiği, kimlerden alındığı yada kiralandığı hakkında Genel Kurula bilgi verilmesini talep etti. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörün kaç şirketten ücret aldığını sordu. Fabrika çevresinde kurulması kararlaştırılan çimento fabrikalarının önlenmesi için ne gibi faaliyetlerde bulunulduğunu sordu. Divan Başkam; Celal AKGÜN'ü kürsüye davet etti. Celal AKGÜN: Bursa Beton A.Ş/nin 200 civarında kamyon, bir çok binek aracının bulunduğunun söylendiğini, bu araçların lastiklerinin kimlerden alındığını, yıllarca lastik ticareti ile uğraşmasına rağmen kendisinde neden hiç teklif alınmadığını sordu. Şirket araçları için yakıl temininin, neden şirketin tam ters istikametinde bulunan benzin istasyonundan gerçekleştirildiğini sordu. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Memduh GÖKÇEN söz istedi. Sadece Kazım UÇAR'ın eleştirilerine cevap vermek için konuşmak istediğini, kendisinin haksız yere basiretsizlikle suçlandığını. 50 yılı aşkın 4. nesil sanayici olduğunu, 450 milyon YTL.'lik ciro elde ettiğini, yaklaşık kişi istihdam ettiğinden bahsetti. Yönetim Kurulu olarak hem yatırım yapılması, hem de ortaklara temettü dağıtılması hususunda gayret gösterildiğini söyledi. Burhan EVCİL söz aldı. Kazım UÇAR'ın eleştirilerine yönelik olarak, Çemtaş A.Ş.'nin Bursa Çimento hisse senetleri alımı konusunda Yönetim Kurulu tarafından kendisinin görevlendirildiğini söyledi. Bu işlemler hakkında Yönetim Kurulundan görüş aldığını, bu konuda tek başına yetkili olmadığını söyledi. Bir miktar hisse senedinin bulunduğunu ve bu hisseleri; Çemtaş A.Ş.'nin Bursa Çimento hisse senedi alımına başlamadan önce sattığım, ancak Çemtaş. Bursa Çimento hisselerini alımına başladıktan sonra Kazım UÇAR'ın hisselerinin Çemtaş'a sattığını söyledi. Çemtaş A.Ş.'nin kar marjının düşük olduğu yönündeki eleştirilere, Çemtaş'ın içinde bulunan sektöre göre değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek yılından bu yana Bursa Çimento'da görev aldım. "Bilerek yada bilmeyerek ne Yönetim Kurulu Üyelerine, ne de çalışma arkadaşlarımı yanlış yönlendirdiğimi ve bu hususta hala yaptığımı zannetmiyorum." Diyerek diğer sorulara kısaca cevaplar verdi. Divan Başkanı; yapılan izahatlara teşekkür ederek gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak; İdare Meclisi Faaliyet Raporunu oylamaya sundu. Rapor muhalif oy adet çekimser oy'a karşılık kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi. Murakıp ve Bağımsız Denelim Raporlarını oylamaya sundu, her iki raporda ayrı ayrı, muhalif oy, adet çekimser oya karşılık kabul oyu alarak, oy çokluğu ile kabul edildiler. 4- Dîvan Başkanı; gündemin 4*ncü maddesi ile ilgili olarak; SPK XI / 25 Tebliği çerçevesinde hazırlanan Konsolide Mali Tabloları oylamaya sundu, muhalif adet çekimser oya karşılık kabul oyu alarak oy çokluğu ile tasvip edildi.

8 Divan Başkanı. Gündemin 5. maddesini müzakereye açtı. "Ortaklarımıza; 2007 yılı karından Brüt ,29 YTL. (% oranında. l.-ytl nominal değerindeki 1 hisseye 58, Ykr); Net ,00 YTL. (%50 oranında. l.-ytl. nominal değerindeki 1 hisseye 50 Ykr. ) tutarında nakil kâr payının tarihinden itibaren dağıtılması için gereğini yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz." Şeklindeki Yönelim Kurulu kar dağılım önerisi. Divan Başkan Ersin ÇAMOĞLU tarafından Genel Kurula okundu. Divan Başkanı; başkaca bir görüş ve öneri olup. olmadığını sordu. Oy birliğiyle kabul edildi. 6- Yapılan oylama sonucunda İdare Meclisi Üyeleri. TTK'nun 374 maddesi uyarınca kullanılabilir oyların adel muhalif oya karşılık adet kabul oyu alarak oy çokluğu ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Murakıplar adet muhalif oya karşılık adet kabul oyu alarak oy çokluğu ile ibra edildiler. 7- Divan Başkanlığına. İdare Meclisi Üyeleri ve Murakıplara ödenecek aylık net ücretler ile ilgili Mehmet AKIN iarafından 9.0()0.-YTL.lik önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu; Başka bir öneri olmadığından, mevcut öneriyi oylamaya sundu. Önerge adet muhalif oya karşılık adet kabul oyu alarak oy çokluğu kabul edildi. 8- Divan Başkanlığına Mehmet AKIN ve Yunus ÖZUMAR tarafından. İdare Meclisi üye sayısının doku/, görev süresinin 3 yıl olması, boşalan İdare Meclisi üyeliklerine Ergün KAGITÇIBAŞI ve Mehmet Memduh GÖKÇEN'in seçilmesi yönünde önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu; Kazım UÇAR, Ceval AĞIRBAŞ. Ali Sami EVKURAN aday olduklarını söylediler. Yazılı oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde; Ergün KAĞITÇIBAŞ adet oy, Mehmet Memduh GÖKÇEN adet oy. Kazım UÇAR adet oy, Cevat AĞIRBAŞ adet oy, Ali Sami EVKURAN adet oy almışlardır. Boşalan İdare Meclisi üyeliklerine en çok oy alan. Ergün KACiITÇIBAŞI ve Mehmet Memduh GÖKÇEN oy çokluğu ile seçildiler. Divan Başkanlığına yine Mehmet AKIN ve Yunus ÖZUMAR tarafından. Murakabe Heyeti üye sayısının iki ve görev süresinin 1 yıl olması. Murakıplıklara ise İrfan ULUŞ ile Cüneyt PEKMAN' ın seçilmesi yönünde önerge verildi. Başkan farklı bir önerge olup olmadığını sordu; başka bir önerge olmadığından, mevcut önerge adel muhalif oya karşılık, adet kabul oyu alarak oyçokluğu kabul edildi. 9- İdare Meclisi iarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Karden Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. SPK. Seri X-22 Tebliği. Üçüncü Kısım, madde 6 gereği Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda adel muhalif oya karşılık, adet kabul oyu alarak oy çokluğu kabul edildi. 10- SPK tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, 2007 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan yıl içinde yapılan bağışlar hakkındaki bilgi. Divan Başkanı Ersin ÇAMOGLU tarafından Genel Kurula okundu.

9 S.PK tarih ve 2/53 sayılı karan gereği, 2007 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan; 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları. Divan Başkan Yardımcısı Necati GELMEZ tararından Genel Kurul'a okundu. 12- İdare Meclisi üyelerinin T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine adet muhalif oya karşılık adet kabul oyu alarak oy çokluğu kabul edildi. 13- Dilekler bölümünde söz alan Cevat AĞIRBAŞ; çalışan işçilerimi/in başarılı çocuklarına eğilim bursu verilmesi için vakıf kurulmasını teklif etli. Dilekler bölümünde başka bir söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı. Hükümet Komiseri Mahmut İNAN toplantı tutanaklarının imzalanması için Divana adet muhalif oya karşılık adet oyla yelki verildiğini ve toplantı tutanağını imzalamaya Divan'in yetkili olduğunu betimi. Ancak bazı muhalif ortaklar toplantı tutanağını kendilerinin de imzalamaları gerektiğinde ısrarlı olunca, aşağıda imzalan bulunan ortaklar tarafından tutanak imzalanmıştır. 31 Mart 2008 DİVAN BAŞKANI DİVAN BAŞKAN YARDIMCISII DİVAN KATİBİ Prof. Dr.Ersin ÇAMOĞLU Necati GELMEZ DİVAN KATİBİ Coşkun UZUNOĞLU REY TOPLAMA MEMURU Fehmi DAYANÇ REY TOPLAMA MEMURU Tarık AKKURT HÜKÜMET KOMİSERİ Mahmut İNAN

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 31.03.2005 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 31.03.2005 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 31.03.2005 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı

Detaylı

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2006 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2006 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2006 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi nin 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı

Detaylı

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2007 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2007 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2007 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış

Detaylı

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait,

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, T U T A N A K Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları Türk

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Zaman Özer Mustafa Uluç Özen

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Zaman Özer Mustafa Uluç Özen TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 25 Haziran 2008 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2007 29 Şubat 2008 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

MADDE 3 : Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususu oya sunuldu, oybirliğiy le kabul edildi.

MADDE 3 : Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususu oya sunuldu, oybirliğiy le kabul edildi. KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 21.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR. Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketimin 2014 yılına ait Ortaklar

Detaylı

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2007 yılına ait Olağan Genel

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 03.04.2008 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TAT KONSERVE SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 03.04.2008 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TAT KONSERVE SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 03.04.2008 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Tat Konserve Sanayii Anonim Şirketi nin 2007 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 03 Nisan 2008 tarihinde

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:14/02/2012 Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.02.2012 Şirketimizin 31.12.2011 tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Avea İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi nin ( Şirket ) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar yer almaktadır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2012

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 30 NİSAN 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 30 NİSAN 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 30 NİSAN 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2006 yılına ait ikinci olağan genel kurul toplantısı, 29 Mart 2007 tarihinde

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sermaye Piyasası Kurulu nun, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri: X, No.22 Tebliği gereğince, Şirket Ana Sözleşmesine bir madde eklenmesinin ve

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 12.06.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 12.06.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 12.06.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2013 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 12 Haziran 2014

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

K A R A R. PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı.

K A R A R. PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı. KARAR NO: 2014/02 KARAR TARİHİ : 14/03/2014 B A Ş K A N..: K A R A R PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı. Şirketimizin 2013 yılı OLAĞAN

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 15 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 15 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 15 NİSAN 214 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. nin 213 yılına ait genel kurul toplantısı

Detaylı

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. Tarih: 20.04.2012 Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.NİN 21 NİSAN 2015 GÜNÜ YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:05/01/2010 Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Stratejik Büyüme opsiyonlar, muhtemel ortaklık işbirliği ve hisse satışı ile ilgili bildirim TARİH:20/01/2010

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı. TOPLANTI TARİHİ : 27.02.2015 TOPLANTI NUMARASI : YK/2015-06 TOPLANTI YERİ : Merkez YÖNETİM KURULU LERİ : Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR : Sn. ASLI BALKIR : Sn. ÜNAL BOZKURT : Sn. MEHMET İMREGÜN : Sn. BABÜR GÖKÇEK

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

A) 2006 yılı net kârı olan 106.401.909,13 YTL nin Ana Sözleşmemizin 55 inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına;

A) 2006 yılı net kârı olan 106.401.909,13 YTL nin Ana Sözleşmemizin 55 inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 2006 Yılı Pay Sahipleri Genel Kurulunun 22 Mart 2007 Perşembe Günü İstanbul Fındıklı Meclisi Mebusan Caddesindeki Banka Merkezinde Yaptığı Olağan Toplantı Tutanağı Türkiye

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ĐDARE MECLĐSĐ TOPLANTI TUTANAĞI

ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ĐDARE MECLĐSĐ TOPLANTI TUTANAĞI ĐDAŞ Đstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ĐDARE MECLĐSĐ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARĐHĐ : 24/04/2006 TOPLANTI NO : 607 TOPLANTI SAATĐ : 10:30 TOPLANTI YERĐ : ĐSTANBUL MERKEZ FABRĐKA KATILANLAR MÜŞTAK H. ĐŞERĐ

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı. TOPLANTI TARİHİ : 26.02.2014 TOPLANTI NUMARASI : YK/2014-03 TOPLANTI YERİ : Merkez YÖNETİM KURULU LERİ : Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR : Sn. ASLI BALKIR : Sn. ÜNAL BOZKURT : Sn. MEHMET İMREGÜN : Sn. BABÜR GÖKÇEK

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 09.10.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 09.10.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 09.10.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılına ait olağan genel kurulu

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat: 10.30 da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. NİN 30 EYLÜL 2009 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. NİN 30 EYLÜL 2009 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. NİN 30 EYLÜL 2009 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2016 [] :39:44. Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2016 [] :39:44. Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2016 [] 12.05.2016 15:39:44 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 12.05.2016 15:36:16 Adres ANKARA ASFALTI 12.KM

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 ŞUBAT 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04 Şubat 2008 tarihinde,

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

19 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

19 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 19 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2008 faaliyet yılı için ilişik ilan metnindeki gündemleri müzakere ederek karara bağlamak üzere, 19.03.2009 Perşembe

Detaylı

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 28 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 28 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 28 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 15.05.2009 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 15.05.2009 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 15.05.2009 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nin 2008

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Yönetim Kurulumuz; Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın 22 Mart 2016 - Salı günü,

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2006 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI SAYIN ORTAĞIMIZ,

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nun 128825 sicil numarasında

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 02.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 02.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 02.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR SPK nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN İdare Meclisimiz, şirketimizin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısını 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 14:00 de, Bursa Organize Sanayi

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı Tarihi : 14/07/2015 Toplantı No : 2015-9 Toplantı Yeri :Şirket Yönetim Merkezi Toplantı Saati : 10.00 Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu,

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2008 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2009 Çarşamba günü saat 16.00 da Nakkaştepe Azizbey sok. No: 1 Kuzguncuk

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. nin 25 NİSAN 2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi. 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. nin 25 NİSAN 2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi. 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER AŞ nin 25 NİSAN 2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1 Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2 2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mart 2016

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU A. RAPORUN ÇERÇEVESİ İşbu rapor 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan VII-128.1. Pay Tebliği nin 19.

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 08.04.2005 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TAT KONSERVE SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 08.04.2005 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TAT KONSERVE SANAYĐĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 08.04.2005 TARĐHĐNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Tat Konserve Sanayii Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 08 Nisan 2005 tarihinde

Detaylı

Ades Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Amaç Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Egeden Gıda Tüketim Malları

Ades Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Amaç Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Egeden Gıda Tüketim Malları MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 26 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Migros Ticaret Anonim Şirketi nin, 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mayıs 2011 tarihinde,

Detaylı

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Avea İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi nin ( Şirket ) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 4 Haziran 2015 Perşembe günü

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08/04/2013

Detaylı

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 349744 İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 21 /04.2015 tarihinde Saat 15:00 da 29

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

24 Şubat 2009 tarih ve 7256 sayılı nüshası ile 23 Şubat 2009 günü yayınlanan Milliyet ve Dünya

24 Şubat 2009 tarih ve 7256 sayılı nüshası ile 23 Şubat 2009 günü yayınlanan Milliyet ve Dünya Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2009 tarihinde saat 11.00 da, Đstanbul, Esentepe, Yıldızposta Caddesi No:50 adresinde bulunan, Dedeman Oteli nde,

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ NİN 2014 YILINA AİT 03/07/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ NİN 2014 YILINA AİT 03/07/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ NİN 2014 YILINA AİT 03/07/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2014 yılı

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ERBOSAN

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ERBOSAN Sayfa No: 1 ERBOSAN ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KAYSERİ SPK 30 HAZİRAN 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Genel Erbosan

Detaylı

Şirketimizin Yönetim Kurulu 30.6.2015 tarih ve 603 no ile, aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komite Seçimleri hk. kararını almıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu 30.6.2015 tarih ve 603 no ile, aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komite Seçimleri hk. kararını almıştır. KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [ALCTL] 18.08.2015 14:33:21 Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Morgan Stanley & Co. International plc tarafından

Detaylı