MEF EĞİTİM KURUMLARI. Proje Rehberi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEF EĞİTİM KURUMLARI. Proje Rehberi"

Transkript

1 MEF EĞİTİM KURUMLARI PROJELERİ YARIŞMASI 21ARAŞTIRMA Proje Rehberi

2

3 MEF ULUSAL VE ULUSLARARASI 21. ARAfiTIRMA PROJELER YARIfiMASI ARAfiTIRMA PROJELER YARIfiMASI fiartnames 1. MEF E itim Kurumlar ; ülkemizdeki fen ö renimini desteklemek, bu alanda yetenekli ö rencileri bilimsel araflt rmalara yöneltmek ve onlar n "Gelece in Bilim Adamlar " olarak yetiflmelerini sa lamak amac yla lise ve dengi okul ö rencileri aras nda yirmi y ld r "Araflt rma Projeleri Yar flmas " düzenlemektedir. 2. Yar flmaya, Türkiye'den ve yurtd fl ndan ilkö retim sonras e itim yapan lise ve dengi okul ö rencileri kat labilecektir. 3. Yar flmaya yurtd fl ndan kat lan projeler kendi aralar nda yar flacaklard r. 4. Araflt rma Projeleri Fizik, Kimya, Biyoloji dallar nda haz rlanacakt r. 5. Projeler bilimsel bir araflt rma niteli i tafl mal, orijinal olmal ve daha önce herhangi bir yar flmaya kat lmam fl olmal d r. Bu özelliklere sahip olmayan projeler baflvuru aflamas nda elenecektir. (Orijinal olmayan projelerin sorumlulu u, proje sahipleri ve dan flman ö retmenlere aittir.) 6. Yar flmaya bir ö renci ancak bir proje ile kat labilir. Projeler bir ö renci taraf ndan haz rlanabilece i gibi, grup çal flmas biçiminde (maksimum 3 ö renci 2 ö retmen) de haz rlanabilir. (Ödüller, projeyi haz rlayan kifli say s na bak lmaks z n proje bafl na verilecektir.) 7. Yar flmaya baflvuracak ö rencilerin dolduraca Proje Baflvuru Formlar, en geç 24 fiubat 2012 tarihinde kurumumuzda olacak flekilde, Okul Müdürlü ü taraf ndan imzalanarak varsa ekleriyle birlikte MEF Okullar posta adresine veya elektronik posta adresine gönderilecektir. Bu tarihten sonraki baflvurular de erlendirmeye tabi tutulmayacakt r. 8. Projeler, Üniversitelerin Ö retim Üyeleri'nden oluflan Jüri taraf ndan de erlendirilecektir. 9. Jüri, projenin içeri ine göre projenin bilim alan n de ifltirebilir. Örne in, kimya alan nda gönderilmifl bir projenin içeri i biyoloji a rl kl ise, o proje, bir biyoloji projesi olarak de erlendirilebilir. 10. Yar flmaya kat lanlardan, projeleri sergilenmeye de er görülen proje sahiplerine, stanbul'da düzenlenecek serginin yeri ve tarihi Nisan ay içerisinde bildirilecektir. 11. Sergi düzenleme (masa ve pano temini), MEF E itim Kurumlar taraf ndan yap lacakt r. Haz rlanan proje kapsam nda kullan lmas gerekli malzemeler önceden belirtilen telefonlar arac l ile Proje Yar flmas Koordinatörlü ü'ne bildirilmeli ve olumlu-olumsuz teyidi al nmal d r. 12. fiehir d fl ndan gelecek proje sahibi ö renciler ile dan flman ö retmenlerin gelifl-gidifl (tren, otobüs, gemi), yol ücret bedelleri, yar flma salonunda ulafl m stand görevlilerince taraf n za ödenecektir. 13. fiehir d fl ndan ve yurtd fl ndan gelecek kat l mc lar m z n, sergi süresince (Pazartesi, Sal, Çarflamba, Perflembe) konaklama masraflar kurumumuzca karfl lanacakt r. Konaklama plan ndaki oda düzeni 2 veya 3 kifliliktir. Bu planlama, taraf n zca doldurulan ve kurumumuza gönderilen bilgi formlar ile belirlenmektedir. 01

4 14. Sergi süresince yemek ihtiyaçlar n z -sabah kahvalt lar ve ö le yemekleri- kurumumuzca karfl lanacakt r. Akflam yemekleri kiflilere aittir. (Akflam organizasyonlar hariç) 15. Yar flmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teflvik ödülü kazanan ö rencilerle, projeyi yöneten dan flman ö retmenlere afla da belirtilen miktarlarda para ödülü ve ayr ca sergiye kat lan tüm ö rencilere, dan flman ö retmenlere ve/veya Okul Müdürlüklerine baflar belgesi ve an plaketi takdim edilecektir. 16. Yar flmada ayr ca jürinin uygun gördü ü say daki çal flmaya 'Jüri Özel Ödülü' verilecektir. DERECES Ö RENC ÖDÜLÜ Ö RETMEN ÖDÜLÜ B R NC L K ÖDÜLÜ TL TL. K NC L K ÖDÜLÜ TL TL. ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ TL TL. TEfiV K ÖDÜLÜ TL TL. JÜR ÖZEL ÖDÜLÜ TL TL. Ayr nt l Bilgi çin: Tel: (0212) Faks: (0212) Web sitesi: Baflvuru Adresi: MEF E itim Kampüsü Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sok Ulus - Befliktafl / stanbul 02

5 MEF ULUSAL VE ULUSLARARASI 21. ARAfiTIRMA PROJELER YARIfiMASI MEF E T M KURUMLARI L SE Ö RENC LER ARASI 21. ARAfiTIRMA PROJELER YARIfiMASI MEF E itim Kurumlar, Türkiye genelindeki lise ve dengi okul ö rencileri aras nda yap lan geleneksel ARAfiTIRMA PROJELER YARIfiMASI'n n bu y l 21. sini düzenlemektedir. Bilindi i gibi büyük ilgi gören ve takdir toplayan bu yar flma; F Z K, K MYA, B YOLOJ dallar nda haz rlanan projelerin kat l m ile gerçekleflmektedir. MEF E itim Kurumlar, bu organizasyonla, yar n n Türkiye'sini yaratacak olan yetenekli ve istekli liseli gençlerimizi, temel ve uygulamal bilim dallar nda çal flmaya teflvik etmeyi amaçlamaktad r. Okulunuzun Müdürlü üne gönderilen baflvuru ve de erlendirme formlar nda son baflvuru tarihi bildirilmifltir (24 fiubat 2012). 21. ARAfiTIRMA PROJELER YARIfiMASI'na kat lmak isteyen lise ö rencileri, belirtilen tarihe kadar baflvuru formlar n düzenleyerek, ilgili bölümlerini Okul Müdürlü ü'ne onaylatt ktan sonra kurumumuza göndereceklerdir. Baflvurular, üniversite ö retim üyelerinden oluflan jüri üyeleri taraf ndan incelenecek, sergilenmeye de er bulunan projeler belirlenecektir. PANO DÜZEN Serginin temel amac ise, yap lan proje çal flmas n, sergiyi gezenlere anlat p tan tmakt r. Bunun için MEF E itim Kurumlar, ö renciye 100 x 140 cm ölçülerinde bir masa ile 100 x 140 cm ölçülerinde bir pano verecektir. Ö renci, projesiyle ilgili deneysel düzene i ya da uygulama modelini masa üzerinde; proje ile ilgili raporu da A4 boyutunda kâ tlara yaz lm fl olarak pano üzerinde sergileyecektir. DE ERLEND RME Jüri üyeleri, sergiyi gezip projeyi gerçeklefltiren ö rencilerle görüflerek projeleri de erlendireceklerdir. Jüri üyelerinin ayr ayr yapt klar de erlendirmeler, MEF Ulusal ve Uluslararas Araflt rma Projeleri Yar flmas Genel Koordinatörlü ünün yar flma yürütme kurulunda toplanacakt r. Yürütme Kurulu, verilen notlar n ortalamalar na göre s ralama yapacak ve dereceye giren ö rencileri belirlemeye yönelik listeyi haz rlayacakt r. Proje Yar flmas Koordinatörlü ü bu listeyi esas alarak kazanan ö rencileri aç klayacakt r. Bu ö rencilerin ödülleri sergi sonunda düzenlenecek törende kendilerine verilecektir. B L ME DESTEK PLATFORMU Geçti imiz y llarda, büyük merkezlerin d fl nda ve üniversiteler çevresinden uzak yörelerdeki liselerimizde okuyan baz ö renciler çal flmalar nda kullanacaklar malzemeleri bulmakta güçlük çektiklerini, bu zorluklar nedeniyle yar flmaya kat lamad klar n ve deste e ihtiyaç duyduklar n ifade etmifllerdir. Bu tür zorluklar çeken ö renci ve dan flman ö retmenlerimiz için ifl dünyas, giriflimciler bu konuya e ilerek, gelece in bilim adamlar na destek olmak amac yla aralar nda bir insan kayna yaratm fllard r. Böylece gençlerimiz projelerini haz rlarken imkâns zl klarla bafl bafla kalmayacaklard r. Bilime Destek Plâtformu'nun aslî görevi, bu tür zorluklar çeken ö renci ve dan flman ö retmenlerimiz ile ifl dünyas ve giriflimcileri, gelece in bilim adamlar na destek olmak, sorunlar na çözüm bulmak amac yla bir araya getirmektir. 03

6 Platformun iflleyifli son derece basit: - Liseler, yar flmam za kat lmay düflündükleri proje kapsam ndaki ihtiyaçlar n dan flman ö retmen / ö retmenler önerisi ve okul müdürlü ünün onay ile talep formunu doldurarak bize bildirirler. - Talep taraf m za ulafl nca, koordinatörlü ümüz bir de erlendirme yapmaktad r. - Uygun görülen talepler, seçece imiz gönüllü bilim dostu bir platform üyesi ile paylafl lmaktad r. - Bundan sonra üyemiz, okul ile temasa geçerek koordinatörlü ümüzden edindi i bilgiler ve talep formu sureti ile uygun gördü ü biçimde ihtiyac karfl lamaktad r. - Sonuçtan Yar flma Koordinatörlü ü de bilgi sahibi olmaktad r. B L M VE B L MSEL ÇALIfiMA NE DEMEKT R? Bilim, insano lunun ilk ça lardan bafllayarak günümüze kadar düzenli olarak biriktirdi i bilgiler bütünüdür. Bu bilgiler, insanlar n kendilerini ve çevrelerindeki tüm varl klar anlamak, meydana gelen olaylar aç klayabilmek amac yla yapt klar çal flmalar n bir birikimidir. Bilime, dünyan n de iflik yerlerinden pek çok bilim adam n n katk s olmufl ve olmaya devam edecektir. "Çok say da bilim adam n n ortak çal flmas n n sonucu" diye niteleyebilece imiz bilimin temelinde, insan n düflünme yetene i, yarat c l ve sistemli çal flmas yatmaktad r. B L MSEL ARAfiTIRMA NASIL YAPILIR? 1. Araflt r lacak konu saptan r. 2. Bu konuda daha önce yap lan çal flmalar incelenir. 3. Araflt r lacak olay n gözlemlenmesi amac yla ön deneyler yap l r, uygulanacak deney yöntemleri ve yap lacak deneyler plânlan r. 4. Deneylerden elde edilen bilgiler düzenlenir. 5. Düzenlenen bilgiler aras nda anlaml bir iliflki olup olmad araflt r l r. 6. Elde edilen bulgular fl nda hipotezler kurulur. 7. Elde edilen anlaml iliflkiler incelenip tart fl larak belirli sonuçlara var l r. 8. Var lan sonuçlar ve elde edilen bulgular bilim adamlar na ve gelecek kuflaklara aktar lmak üzere yaz l hale getirilir. 04

7 MEF ULUSAL VE ULUSLARARASI 21. ARAfiTIRMA PROJELER YARIfiMASI PROJE RAPORU NASIL YAZILMALIDIR? Yapt n z proje çal flmas n n en önemli ad mlar ndan birini, araflt rma konunuzla ilgili haz rlayaca n z proje raporu oluflturur. Proje raporu, gözlem, deney ve ölçüm sonuçlar n n kaydedilerek, elde edilen sonuçlar n yaz l olarak ortaya konmas d r. Çal flman z sonucunda elde etti iniz bilgiler, böylece korunacak, baflkalar na ve gelecek kuflaklara aktar lacakt r. Ayr ca yapt n z çal flman n de erlendirilmesinde raporunuzun önemli rolü oldu unu hiçbir zaman unutmamal s n z. Bu nedenle gerek yaz m ve gerekse içerik bak m ndan raporunuzun yaz l m na çok özen göstermelisiniz. Proje raporunda gereksiz uzatma ve tekrarlara kesinlikle yer vermeyiniz. Raporunuzu mutlaka afla daki s raya uyarak yaz n z. Projenin Ad K sa ve öz olarak tek bir cümle fleklinde yaz lmal, yap lan çal flma hakk nda fikir verecek bir ad olmal d r. Girifl ve Amaç Bu k s mda, kendi çal flman z n konusundan ve baflkalar n n daha önce bu konuyla ilgili yapt klar çal flmalardan söz ediniz. Sizin çal flman z n, di er çal flmalardan hangi yönleriyle farkl l klar gösterdi ini belirtiniz ve çal flman zda neleri amaçlad n z aç kça yaz n z. Araç ve Yöntemler Bu k s mda, - Proje çal flman zda izledi iniz yolu, - Kulland n z materyal ve ölçü aletlerini, - Yapt n z deneyleri, - Kontrollü deneyleri nas l yapt n z, - Verileri toplama ve istatistiksel de erlendirme yöntemlerinizi, - Gözlemlerinizi, - Grafikleri çizmek için yapt n z hesaplamalar k sa ve anlafl l r bir dille yaz n z. Sonuçlar ve Tart flma Bu bölümde proje çal flman zdan elde etti iniz sonuçlar yaz n z. Bu bölüm, raporunuzun en önemli k sm d r. Bulgular n z; say sal de erler, matematiksel eflitlikler veya sözlü ifadeler olabilir. Say sal sonuçlar n z mümkün oldu u kadar çizelgeler ve grafikler fleklinde veriniz. (Bulgular, uluslararas birim sistemine uygun olmal d r.) Bulgular n z tart fl rken geçerlilik s n rlar n da belirtiniz ve sonuçlar olumsuz yönde etkileyen nedenler varsa, bunlar aç klay n z. Kendi bulgular n z, konunuzla ilgili daha önce yap lm fl olan çal flmalar n bulgular yla karfl laflt r n z. Yapt n z çal flmayla amac n za ne ölçüde ulaflt n z belirtiniz. Ayn konuda yap labilecek di er çal flmalardan da söz ederek, konuya ilgi duyanlara yol gösterecek önerilerde bulununuz. 05

8 Yararlan lan Kaynaklar Bilimsel araflt rmalarda kaynak gösterme bir yandan bilim ahlâk n n bir gere i, di er yandan da çal flman n ve dayand temellerin do rulu unun ve güvenilirli inin bir kan t d r. Bir bilimsel çal flmada kaynak göstermenin amaçlar "Bir bilimsel çal flmada neden kaynak kullan l r?" bafll alt nda aç klanm flt r. B R B L MSEL ÇALIfiMADA NEDEN KAYNAK KULLANILIR? 1. Bilgilerin kayna n göstererek, araflt rmay yapan kiflinin katk s n n neler oldu unu belirtmek ve bu bilgilerin gerçek sahiplerinin hakk n vermek, 2. Araflt rmac n n savundu u görüflleri ve/veya ulaflt sonuçlar desteklemek, 3. Okuyucuya verilen bilgilerin do rulu u ve güvenilirli i konusunda denetim olana sa lamak, 4. lgili konuda yeni araflt rmalar yapmak isteyenlere baflvurabilecekleri kaynaklar sunmak, amac yla bilimsel çal flmalarda kaynak kullan lmal d r. Kaynak gösterilirken mutlaka gösterilen kaynak ile ilgili bilgiler eksiksiz ve do ru olarak verilmelidir. ÇALIfiMANIZDA YARARLANDI INIZ KAYNAKLARI NASIL GÖSTERMEL S N Z? Bir Kitab Kaynak Gösterdi inizde; Yazar n Soyad Ad (veya ad n n bafl harfi ve nokta), Kitab n ad, varsa derleyen, haz rlayan veya çevirenin ad ve soyad, bask say s, Yay nevi (veya yay nlayan kurum), Yay n yeri, Yay n tarihi belirtilmelidir. Örne in: GÜNDÜZ T., Kantitatif Analiz Ders Kitab, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yay nlar, Ankara, BRAUN R. D., Introduction to Instrumental Analysis, Mc Graw-HiII Book Co., New York, MAHAN B. H., Üniversite Kimyas, Çev. C. fienvar ve E. Edgüer, 5. bask, Hacettepe Üniversitesi Yay nlar, Ankara, gibi yaz lmal d r. Bir Makaleyi Kaynak Gösterdi inizde; Yazar n Soyad Ad (veya ad n n bafl harfi ve nokta), Makalenin ad, Derginin ad (Derginin tam ad veya varsa uluslararas k saltmas ), Cilt No., Say No., Makalenin bafllang ç ve bitifl sayfalar, Y l belirtilmelidir. Örne in: SMITH MA, "The Nature of Distribution Functions for Colliding Systems", Journal of Chemical Education, Cilt 7, say 3, s , gibi yaz lmal d r. Herhangi Bir Yay n içerisindeki Bir Makaleyi Kaynak Gösterdi inizde; D NÇKAYA E., "Aljinatta peroksidaz immobilizasyonu", IX. Kimya ve Kimya Mühendisli i Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitab, KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yay nlar, s 397, Trabzon, fleklinde bilgi vermelisiniz. 06

9 MEF ULUSAL VE ULUSLARARASI 21. ARAfiTIRMA PROJELER YARIfiMASI F Z K PROJE ÖZET (18. Araflt rma Projeleri Yar flmas Fizik 1. si) Projenin Ad : Uzun Mesafeli fiifreli Kablosuz Veri Aktar m Projeyi Haz rlayanlar : Sarp KAYA - Can SELÇ K Okulu : Özel zmir Amerikan Koleji - zmir Dan flman Ö retmen : Oktay ÜNAL Girifl ve Amaç 21.yüzy lda, geliflen teknoloji ile baz sorunlar ortaya ç km flt r. Mesela, h z artan ve altyap s n güçlendiren telekomunikasyon flirketlerinde, baz pahal çözümler; altyap s düzgün olmayan yerleflim birimlerine geç gelmekte ya da gelmemektedir. Bunun gibi durumlarda telekomunikasyon flirketlerinin kablosuz altyap ya yönlenip, mesafe sorununu ortadan kald r p, altyap s kötü ve ya olmayan yerleflim birimlerine daha ucuza altyap getirebilirler. Yöntem ve Materyal Yapm fl oldu umuz proje, sadece flirketlerin kendi aralar nda ba lant kurmas de il, bir flehirde altyap s yetmeyen bölgeye internet, telefon hatta televizyon yay n aktarmaya da ifle yaramaktad r. Bu da flehir merkezine uzakta olan köylerin d flar ya iletiflimini açmaktad r. Üstelik maaliyet olarak sadece fiberoptik kablo kullan m için gerekli olan cihazlar n (sonland rma cihazlar gibi, fiberoptik kablo dahil de il) ücretinden çok daha düflüktür. Bulgular Projemizi zmir körfezinin iki yakas nda bulunan Karatafl (A noktas ) - Maviflehir (B Noktas ) semtleri aras nda kurarak sistemimizi baflar l bir flekilde gerçeklefltirdik. Yapt m z h z testi ise b teknolojisinin son s n rlar ndad r. Yani 450 KB/sn civar ndad r. Wi-Fi teknolojisinde belirtilen h z Al fl+verifl h z d r. E er A noktas B noktas na ba l ise, A noktas al fl yapaca zaman B noktas mutlaka verifl yapmal d r. Yani Al fl+verifl h z m yaklafl k 9000KB/sn dir, bu da 11 Mbps h z na çok yak n bir de erdir. 07

10 F Z K PROJE ÖZET (19. Araflt rma Projeleri Yar flmas Fizik 1. si) Projenin Ad : CuInSe 2, CuGaSe 2, Cu(InGa)Se 2 Gibi Üç veya Dört Bileflenli Yar iletken Nanokristallerin Sentezi ve Yeni Nesil Günefl Pilleri Olarak Kullan m Potansiyellerinin ncelenmesi Projeyi Haz rlayanlar : dil ÖZDAMAR Okulu : zmir Özel Fatih Fen Lisesi - zmir Dan flman Ö retmenler : Ümit KARACA Girifl ve Amaç Silikon günefl pillerinde %5 verim al nmas na karfl l k Kadmiyum günefl pillerinde verim %7-12'ye kadar ç kabilir. Fakat Kadmiyum, çevre için zararl bir maddedir. Bu projede çevreci maddelerle yeni nesil günefl pillerinde kullan lmak üzere uygun kompozisyonlar n sentezlenmesi ve bunlar n elektriksel özellikleri de erlendirilerek günefl pillerinde kullan lma potansiyelinin belirlenmesi amaçland. Yöntem ve Materyal CuInSe 2 gibi ikili ve üçlü bileflenlerden oluflan yar iletkenler, düflük toksik etkili olmas, yüksek dönüflüm verimleri nedeniyle fotovoltaik hücre olarak umut verici özellikler göstermektedirler. Bu çal flmada düflük toksik etkili ve yüksek verimli günefl pilleri elde etmek için CuInSe 2, CuGaSe 2, Cu(InGa)Se 2 yar iletken nanokristaller sentezlendi. SEM, AFM ve SAX analiziyle yüzey ve boyut özellikleri incelendi. Bak r levhalara kaplayarak karanl k ortam, UVB ve c va lambas alt ndaki direnç ölçümleri karfl laflt r larak iletkenliklerindeki de iflimleri incelendi. Bulgular Örneklerin dirençleri iki noktadan al nan ak m-voltaj ölçüleriyle yap ld. CuInSe 2, CuGaSe 2 ve CuInGaSe 2 UVB lambas kullan larak fl a maruz b rak ld nda, süre ile üstel olarak direncinin azald gözlendi. letkenli inin artt n göstermektedir. En verimli sonuçlar CuInSe 2 de görüldü. C va lambas ile yap lan ölçüm sonuçlar, di er fl k kayna ile elde edilen sonuçlar desteklendi. Tart flma Sonuç olarak CuInSe 2, CuGaSe 2 ve Cu(InGa)Se 2 'un elektriksel özellikleri ve test sonuçlar incelendi. Sonuçlar karfl laflt r ld nda günefl pillerinde materyal olarak en uygun maddenin CuInSe 2 oldu u belirlendi. CuInSe 2 'un yeni nesil günefl pillerinde umut vaat etti i yap lan testlerle kan tland. Ayr ca yap lan SEM ve AFM testleriyle boyutlar n n ideal ölçülerde oldu u belirlendi. Kaynak 1. ATAGÜNDÜZ, G., (1989), Günefl Enerjisi Temelleri ve Uygulamalar, Ege Üniversitesi Günefl Enerjisi Enstütüsü 2. ERKOÇ, fi., (2007), Nanobilim ve Nanoteknoloji, ODTÜ yay nlar, Ankara, 72-74s. 3. GOETZBERGER, A. ve arkadafllar (1998), Cristalline Sillicon Solar Cells 4. VARINCA, K. B. ve GÖNÜLLÜ T. M., Yenilenebilir Enerji Kaynaklar n n Kullan m n n Çevresel Olumlu Etkileri, YTÜ Çevre Mühendisli i Bölümü 5. TANG, J., H DS S., KELLEY S.O., and SARGENT E.H., (2008), Synthesis Of Colloidal CuGaSe 2, CuInSe 2 and Cu(InGa)Se 2 Nanoparticles, Chem. Mater 20, sayfa WANG, W. ve arkadafllar (2009), Intermediate-band Photovoltaic Solar Cell Based On ZnTe:O, APPLIED PHYSICS LETTERS 95 08

11 MEF ULUSAL VE ULUSLARARASI 21. ARAfiTIRMA PROJELER YARIfiMASI F Z K PROJE ÖZET (20. Araflt rma Projeleri Yar flmas Fizik 1. si) Projenin Ad : S cak Foto raf Projeyi Haz rlayanlar : Ada DO RUCU, Alp Eren ELÇ, Kaan KARACA Okulu : Özel zmir Amerikan Koleji - zmir Dan flman Ö retmen : Oktay ÜNAL Girifl ve Amaç Projemizde amac m z dijital foto raf teknolojisinde yeni bir düflünceyle resmin içerisine s cakl k verilerini ifllemek ve kullan lacak bir program sayesinde, resmin görüntülenmesi s ras nda bilgisayar faresi ile resim bölgeleri üzerinde gezerken s cakl k de erlerini de resmin yan nda kullan c ya göstermektir. Materyal ve Metot Bir ortamdaki s enerjisini ve onun göstergesi olan s cakl gösteren en önemli belirteç enerjili cisimlerin ortama sald fl n md r. Yapt m z araflt rmalarda dijital foto raf makinelerinin ve bilgisayarlarda kullan lan web kameralar n resim al c lar k z löteye de duyarl oldu unu ancak bu duyal l engellemek için kamera objektiflerinde bir cam plaka yer ald n ve bu cam plakan n ç kar lmas sonucu k z löte bölgeden de objektife fl n m al nd n saptad k. Bu nedenle projemizde baz gelifltirmeler yaparak ikinci bir web kamera ile resmini çekece imiz ortam n ayn anda k z löte görüntüsünü alacak bir web kamera gelifltirdik. Bilgisayar malzemeleri satan bir firmadan temin etti imiz ayn model iki web kameradan bir tanesi üzerinde yapt m z gelifltirmeler flu fleklildedir. Web kameralar üzerinde bulunan renk alg lay c merkezinin önünde bulunan k z löte engelleyici cam filtreyi ç kararak bunun yerine bir foto raf negatifi parças kullanarak sadece k z löte alg layan bir web kamera gelifltirdik. Sonuç ve Tart flma Projemizin flu anki durumu bir tafl nabilir bilgisayar (laptop) ve iki kameran n bulundu u bir sistem halindedir ve görüntü iflleme s ras nda k z löte resimdeki s cakl k de erleri belli durumlarda el ile ifllenmektedir ancak projemizi gelifltirme çal flmalar ve tamam yle bilgisayar kontrollü yapma aflamalar devam etmektedir. Bu proje güvenlikten - savunmaya, t ptan - mühendisli e bir çok alanda kullanabilece i öngörülmektedir. Gelecekte gelifltirilecek bir sistem ile (bilinen dijital kameralara benzer yap da) çekilen foto raflar otomatik olarak s cakl k de erlerini de alacak daha sonra foto raf incelenirken s cakl k de erleri de foto raf ile birlikte gözükerek istenilen uygulamalarda çok baflar l bir flekilde kullan labilecektir. Kaynaklar Projemizdeki düflünce tamam yle özgündür ancak, s -s cakl k-foto raf teknolojisi-k z löte kavramlar üzeründe çok çeflitli kaynaklardan (kütüphanemiz ve internet) okuma ve araflt rmalar m z olmufltur. Bunun yan nda google arama motoru ve google scholar da yapt m z kaynak taramalar nda bizim projemize benzer bir düflünce yoktur, termal kameralar ve k z löte kameralar vard r ancak bizim düflüncemizde çekilen bir foto raf ortmadaki s cakl k de erlerinide saklayarak daha sonra bir izleme program ile incelenirken s cakl k verilerini de göstermektedir. Ayr ca bu projede bizlere yol gösterici olan ve her zaman yan m zda olan de erli ö retmenimiz Oktay ÜNAL'a çok teflekkür ederiz. 09

12 K MYA PROJE ÖZET (18. Araflt rma Projeleri Yar flmas Kimya 1. si) Projenin Ad : Bask lanm fl Polimerle Plazmadaki Sitrüline Lizozimin Tutuklanarak Erken ve Etkin Bir Teflhis Yönteminin Gelifltirilmesi Projeyi Haz rlayanlar : Adil Arca fieney - Cenk brahim ÖZDEM R Okulu : Ankara Fen Lisesi - Ankara Dan flman Ö retmen : Erdal K N R Girifl ve Amaç Romatoid Artrit (RA), eklemlerde meydana gelen, hareket zorlu u rahats zl klar na ve organlarda iltihaplanmalara neden olan kronik bir hastal kt r. Bu nedenle, hastalar n yaflam kalitesini yükseltmekte erken teflhis çok önemlidir. RA hastalar nda plazmadaki lizozim de erlerinde art fl bulunmufl ve sitrüline lizozimlere karfl antikorlar n varl keflfedilmifltir. Amac m z, RA hastalar nda sitrüline lizozimin yüksek oranda bulunmas ndan yararlanarak, sitrüline lizozimin hastal n erken ve etkin teflhisinde kullan labilirli ini göstermektir. Materyal ve Metot Sitrüline lizozimin varl n n tespiti için, çeflitli modifikasyonlar uygulanarak Yüzey Plazmon Rezonans (SPR) çipleri haz rland. Haz rlanan SPR çiplerine, moleküler bask lama teknolojisi uygulan larak sadece sitrüline lizozimin ba lanabilece i bir polimer yüzeyi oluflturuldu. Yüzeyden, kontrol grubu olarak kullan lan sa l kl plazmaya paralel lizozim çözeltisi ile hastal kl plazmaya paralel deney grubu lizozim çözeltisi geçirilerek yüzeyle ayr ayr etkilefltirildi. SPR cihaz nda her örnek için sapma aç lar ölçüldü. Bulgular Çal flmalardan elde edilen veriler do rultusunda, kontrol grubu çözeltisine oranla hastal kl lizozim çözeltisi geçirilen yüzeyde farkl sapma aç lar oldu u tespit edildi. Çözelti yo unlu una ba l olarak sapma aç lar ndaki farkl l klar n de iflti i gözlemlendi. Sonuç ve Tart flma Çal flmalar m z n sonucunda, sapma aç lar ndaki farkl l klar n lizozim çözeltisinde oluflmas, sitrüline lizozimin yüzeye ba land n göstermektedir. Bu sayede RA teflhisinde %97 spesifik olan sitrüline lizozimin, etkili bir teflhis yöntemi olarak kullan labilece i gösterilmifltir. Uygulamadan sonra SPR çip basit bir yöntemle geri kazan lmakta ve ayn amaçla yüksek verimle tekrar tekrar kullan lmaktad r. Ayr ca bu yöntemin; insan sa l üzerinde olumsuz etkileri olan uyuflturucular n kandan uzaklaflt r lmas, zararl kimyasallar n ortamdan uzaklaflt r lmas, tespit edilmesinde zorlan lan eser miktardaki kimyasallar n belirlenmesi, de erli kimyasallar n yüksek verimle geri kazan lmas gibi genifl kullan m alanlar oluflturulabilir. 10

13 MEF ULUSAL VE ULUSLARARASI 21. ARAfiTIRMA PROJELER YARIfiMASI Kaynaklar 1. AKIMITSU KUGIMIYA and TOSHIFUMI TAKEUCHI, Surface Plasmon Resonance Sensor Using Molecularly Imprinted Polymer for Detection of Sialic Acid, Biosensors and Bioelectronics, Cilt 16, say 9-12, s , Aral k Dr. ALPER GÜMÜfi Romatoid Artritli Hastalarda Vasküler Endotelial Büyüme Faktörü ve Anti Siklik Sitrülinlenmifl Protein Antikoru Seviyelerinin De erlendirilmesi (Uzmanl k Tezi), stanbul, Dr. DERYA GÜLTEK N Romatoid Artritli Hastalarda Accp (Anti-Cyclic citrullinated Pept de) Düzeyleri (Uzmanl k Tezi), stanbul, ERG N S., Romatoid Artrit ve Sjögren Sendromu, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon, Cilt 2, Günefl Kitabevi Ltd. fiti, Ankara, ERKUT YILMAZ, Romatoid Artrit Tedavisine Yönelik Poli(HEMA-MAH) Adsorbentin Üretimi ve Dolgulu Kolon Dizayn (Uzmanl k Tezi), Ankara, SCHELLEKENS GA, DE JONG BA, VAN DEN HOOGEN FH, VAN DE PUTTE LB, VAN VENROOIJ WJ., Citrulline is an Essential Constituent of Antigenic Determinants Recognized by Rheumatoid Arthritis-spesific Autoantibodies, J Clin Invest, say 101, s , NAKAMURA R.M. Progress in The Use of Biochemical and Biological Markers for Evaluation of Rheumatoid Arthritis, J.Clin.Lab.Anal., say 14, s , VAN BOEKEL MA, VOSSENAAR ER, VAN DEN HOOGEN FH, VAN VENROO WJ., Autoantibody Systems in Rheumatoid Arthritis: Specificity, Sensitivity and Diagnostic Value, Arthritis Res., say 4, s , SCHELLEKENS GA, VISSER H, DE JONG BAW, VAN DEN HOOGEN FH, HAZES JM, BREEDEVELD FC, VAN VENROOIJ WJ., The Diagnostic Properties of Rheumatoid Arthritis Antibodies Recognizing Anti-cyclic Citrulinated Peptide, Arthritis Rheum, say 43, s , MEHMET ODABASI, RIDVAN SAY and ADIL DENIZLI, Molecular Imprinted Particles for Lysozyme Purification, Materials Science and Engineering: C, Cilt 27, say 1, s , Ocak HUNG-YIN LIN, CHUNG-YI HSU, JAMES L. THOMAS, SHU-E WANG, HSIAO-CHI CHEN and TSE- CHUAN CHOU, The Microcontact Imprinting of Proteins: The Effect of Cross-Linking Monomers for Lysozyme, 11

14 K MYA PROJE ÖZET (19. Araflt rma Projeleri Yar flmas Kimya 1. si) Projenin Ad : Çevre Dostu Ve Ekonomik Lif Üretimi Projeyi Haz rlayanlar : Damla Didem AKYILDIZ Okulu : Ankara Fen Lisesi - Ankara Dan flman Ö retmen : Erdal K N R Proje Özeti Lignoselülozik maddeleri lifsel hale dönüfltürmeden onlardan lif levha ve ka t yap lmas olanaks zd r. Hammaddenin lifsel hale getirilmesi, bu amaca ulafl lmas için at lmas gereken ilk ad md r. Kimyasal hamur üretmede amaç odundaki lifleri bir arada tutan ve ço unlukla ligninden oluflan orta lameli kimyasal yolla çözerek (delignifikasyon=lignin giderme) lifleri bireysel hale getirmektir. Fakat kimyasal yöntemlerle ka t üretiminde hem enerji tüketimi fazla olmakta hem de kullan lan kimyasallar nedeni ile çevreye zararl at klar oluflmaktad r. Ayn flekilde termomekanik lif üretiminde de enerji tüketimi oldukça fazla olmaktad r. Oysa biodelignifikasyon yöntemi ile çevreye verilen zarar ve tüketilen enerji miktar azalmaktad r. Bu projenin amac ; Ka t ve MDF (liflevha) üretimine yönelik lif üretimindeki kimyasal madde kullan m n ve enerji tüketimini azaltarak hem çevre kirlili ini en aza indirmek hem de ekonomik bir üretim gerçeklefltirmeye katk sa lamakt r. Ayr ca, tüm bunlara ilave olarak liflendirme öncesinde yongalar üzerinde yenilebilir bir mantar üretimi sa lanarak ekonomiye katk da bulunmakt r. Bunun için Pleurotus ostreatus mantar kullan lm flt r. Bu amaçla yap lan deneyler sonucunda, yongalardaki lignin oran ndaki de iflim sürekli olarak düzenli bir azalma göstermifltir ki bu de er mantarlar n odunda lignini tahrip etti ini göstermektedir. Ayr ca, lignindeki ayr flmaya paralel olarak bir odun örne indeki mantar tahribat n n en önemli göstergelerinden birisi olan %1 NaOH çözünürlük de erlerinde de sürekli olarak düzenli bir art fl gerçekleflmifltir. Bunlar, çal flman n amac na ulaflt n n birer kan t d r. Ayr ca, tüm bu olumlu sonuçlar yan nda mantar üretimi de projenin baflka bir ç kt s n oluflturmaktad r. Bu proje sonucunda hem yenilebilen bir mantar üretilerek ekonomik gelir sa lanacak, hem ka t hamuru ve lif üretiminde daha az enerji kullan m sa lanacak hem de çevreye daha az zarar vererek ka t ve lif üretimi gerçeklefltirilmifl olacakt r. Bu çal flman n sonuçlar, projenin uygulamaya adapte edilmesi ile ülke ekonomisi, çevre kirlili i ve enerji tüketimi aç s ndan büyük katk lar sa lanaca göstermektedir ve umut vericidir. 12

15 MEF ULUSAL VE ULUSLARARASI 21. ARAfiTIRMA PROJELER YARIfiMASI K MYA PROJE ÖZET (20. Araflt rma Projeleri Yar flmas Kimya 1. si) Projenin Ad : Antibadi Saflaflt r lmas çin Ekonomik Bir Model: Moleküler Bask lanm fl Is ya Duyarl Ak ll Polimerler Projeyi Haz rlayanlar : Furkan ÇET N - Kemal NEC K Okulu : Özel Samanyolu Fen Lisesi - Ankara Dan flman Ö retmen : Zeynel Abidin BÜTÜNER Girifl ve Amaç Antibadileri flu ana kadarki olimpiyat (TÜB TAK 18. Ulusal Bilim Olimpiyatlar Kimya Dal Gümüfl Madalya) ve lise çal flmalar m zdan dolay biliyorduk. Kandaki antibadilerin % 75-80'ini mmunoglobulin G (IgG) oluflturmaktad r. mmünglobulinler (=Antikorlar) antijenik uyar m sonucu B-lenfositlerin de iflimi ile oluflan plazma hücreleri taraf ndan sentezlenirler. Antikorlar kimyasal, fiziksel ve immünolojik olarak incelendiklerinde aralar nda önemli farkl l klar bulundu u saptanm flt r. Bu farkl l klar antikor moleküllerinin karbonhidrat miktarlar, elektroforez h zlar, molekül a rl klar, aminoasit yap lar, tafl d klar H(=a r) polipeptid zinciri tipi gibi özelliklere dayanmaktad r. Buna göre de birbirinden farkl befl ayr özellikte immünglobulin grubu ayr lm fl ve mmünglobulin G (IgG), mmünglobulin A (IgA), mmünglobulin M (IgM), Immünglobulin D (IgD), Immünglobulin E (IgE) olarak adland r lm fllard r. mmünglobulinler glukoprotein yap s ndad rlar ve yaklafl k %90' polipeptid, %10'u karbonhidratt r Bir Ig molekülü elektron mikroskopta incelendi inde Y harfi fleklinde görülür. Ig'ler globulin yap s nda protein olduklar na göre, polipeptid zincirlerinden meydana gelmifllerdir. Monomer (= bir temel birim) den oluflan IgG molekülünde iki çeflit polipeptid zinciri vard r ve her bir çeflitten ikifler adet bulunmaktad r Hafif zincir = L zinciri (L = Light = Hafif): Molekül a rl daha az olan k sa zincirlerdir. K (kappa) ve (lambda) olmak üzere iki tipi vard r. Her iki tip L zinciri de tüm Ig çeflitlerinde bulunabilir. Ancak bir Ig molekülündeki iki k sa zincirin tipi ayn d r ve birbirine özdefltir, biri di erinden farkl olmaz. Bir antikor molekülünde her iki tip L zinciri beraber bulunmaz. A r zincir = H zinciri (H = Heavy = A r): Molekül a rl fazla olan, uzun zincirlerdir. Befl Ig çeflidinin de H zincirleri birbirinden farkl yap dad r. Bunlar s ras yla flöyle isimlendirilir. IgG (gamma) H zinciri IgM (mü) H zinciri IgA (alfa) H zinciri IgD (delta) H zinciri IgE (epsilon) H zinciri Yukar da da yap s ndan genifl olarak sözünü etti imiz IgG moleküllü Y harfi fleklinde, monomer yap da ve molekül a rl ndad r. Eriflkinde 100 ml. serumda 1000 mgr IgG bulunur. IgG molekülünde bulunan 2 tane Fab parças na iki antijen ba lanabilir. Bu nedenle IgG iki de erlidir. Buradan hareketle; nsan ve hayvan kan ndan, oldukça fazla kullan lan ve oldukça pahal olan antibadi, saflaflt r lmas için daha ekonomik yeni bir yöntem olarak makro gözenekli polimer kolon haz rlanmas ve karakterize edilmesi; böylece ülkemiz ekonomisine katk sa lamak amaçlanmaktay z. 13

16 Materyal ve Metot Çal flma Yöntemi sekiz ana basamaktan oluflmaktad r: 1. Polimerin yap s na katmak istedi imiz histidini monomer haline getirmek için Metakroilamidohistidin (MAH) monomeri sentezlendi. 2. Haz rlanan MAH monomeriyle NIPA monomeri, Metilen bisakrilamit çapraz ba lay c s, amonyumpersülfat (APS) bafllat c s ve N,N,N,N-Tetrametilendiamin (TEMED) h zland r c s yla -20 derecelik etanol kriyostad nda polimerimizi sentezledik. 3. Sentezledi imiz p(nipa-mah) polimerimizin (LCST)si Low Critical Solution Temperature SAXS la 34 C olarak belirlendi ve 34 C nin üstünde ve alt ndaki s cakl klarda fliflme davran fllar belirlendi. Ayn zamanda nonoyap lar ve s cakl k davran fllar da SAXS la ayd nlat ld. FT-IR Spektrofotometresiyle (Perkin Elmer SpctrumOne, Nicolet 520) yap s do ruland, Taramal Elektron Mikroskobu (SEM) (Düflük Gerilim Elektron Mikroskobu, LVEM5) ile makro gözenekli yap s görüntülenerek karakterize edildi. 4. p(nipa-mah) polimeriyle IgG saflaflt rma deneyleri ilk olarak sadece IgG'li çözeltiyle ve daha sonra kandaki proteinlerin oran nda çözelti haz rlanmas ya peristaltik pompa ile sürekli sistemde yap ld. 5. lk deney için elde edilen sonuçlar UV-Visible Spektrofotometresiyle (ShimadzuUV-1601) 280 nm dalgaboyunda kontrol edildi. kinci deney (yani saflaflt rma) için SDS PAGE jel elektroforeziyle kontrol gerçeklefltirildi. 6. Tam olarak istedi imiz sonucu elde edemememiz üzerine moleküler bask lama yöntemini kullanmak için girifl k sm nda anlatt m z ön kompleks, polimerizasyon, hedef molekülü uzaklaflt rma ifllemlerini yapt k ve 5. Basamaklar n tekrarlanmas yla yeni sonuçlar m z elde ettik. 8. Maliyet hesab da yaparak yöntemin ekonomik durumunu kontrol ettik. Sonuç ve Tart flma IgG antikoru bask lanmam fl olan n IgG yi do al ortam ndan 63mg, IgG antikoru bask lanm fl olan n ise 86mg IgG yi adsorplad tespit edilmifltir. Polimer taraf ndan tutunan IgG ler + 4ºC s cakl kdaki 100 ml 1M NaCl çözeltisi yard m ile %97 oran nda geri kazan lm flt r. Bask lanmam fl kiyojelde ise safl k oran %90 bulunmufltur. Bask lanm fl kriyojeldeyse saflaflt rma baflar yla gerçekleflmifltir. 14

17 MEF ULUSAL VE ULUSLARARASI 21. ARAfiTIRMA PROJELER YARIfiMASI Kaynaklar 1. Organik Kimya, Solomons 2. A.Denizli Protein Kromatografisi ve Yeni Nesil Polimerik Sistemler 3. El-Kak,A., Manjini,S., Vijayalakshmi,M.A., (1992) Interaction of immunoglobulin G with immobilized histidine: mechanistic and kinetic aspects, Journal of Chromotography A, say 604,sayfa Huang, P.Y., Carbonell, G.R., (1999) Affinity chromatographic screening of soluble combinatorial peptide libraries, Biotechnology and Bioengineering, Say 63, sayfa Herak, D.C., Merrill, E.W., (1990), Affinity Cross-Flow Filtration: Some New Aspects, Biotechnology Progress, Say 6, sayfa Vijayalakshm, A., Nedonchelle, E., Pitiot, O,. (2000) A Preliminary Study for Isolation of Catalytic Antibodies by Histidine Ligand Affinity Chromotography, as an Alternative to Conventional Protein A/G Methods, Applied Biochemistry and Biotechnology, Say 83, Sayfa Vijayalakshmi A., Kamalanathan, A.S., (2007) Puri_cation of oligouronides by immobilized l- histidine pseudoaffnity chromatography, Journal of Chromatography B, 23 June El-Kak, A., Vijayalakshmi, M.A., 1991, J. Chromatogr: Biomedical Applications, 570, El-Kak, A., and Vijayalakshmi, M.A., 1992, J. Chromatogr. B, 604, Fassina, G., Ruvo, M., Palombo, G., Verdoliva, A., Marino, M., 2001, J. Biochem. Biophys. Methods, 49, Füglistaller, P., 1989, J. Immunol. Methods, 124, Hasnaoui, M., Debbia, M., Cochet, S., Cartron, J.P., Lambin, P., Bertrand, O., 1997, J. of Chromatogr. A, 766, Herak, D.C. and Merrill, E.W., 1990, Biotechnol. Prog., 6, Hjorth, R., 1997, Trends Biotechnol., 15, Huang, P.Y., and Carbonell, R.G., 1999, Biotechnol. Bioeng., 63, Say, R., Garipcan, B., Emir, S., Pat r, S., Denizli, A., Macromolecular Materials and Engineering, 287(8) ,

18 B YOLOJ PROJE ÖZET (18. Araflt rma Projeleri Yar flmas Biyoloji 1. si) Projenin Ad : Glutatyon Peroksidaz Enziminin In S l co Analizi: Biyoinformatik Yaklafl m Projeyi Haz rlayanlar : Melike KAZAK Okulu : Özel TAKEV Fen Lisesi- zmir Dan flman Ö retmen : Funda SEMENDERO LU Girifl ve Amaç Biyoinformatik, genom projesi kapsam nda ortaya ç kan; moleküler biyoloji,biyokimya, t p, genetik, bilgisayar mühendisli i ve istatistik gibi bilim dallar n yap s nda bar nd ran multidisipliner bir bilim dal d r. Biyoinformatik, genomics ve proteomics projeleri sonucunda ortaya ç kan binlerce aminoasit ve DNA dizinim sonuçlar n n oldukça h zl bir flekilde karfl laflt r lmas n sa lamaktad r. Materyal ve Metot Sunulan projede, önemli bir antioksidan sistem enzimi olan glutatyon peroksidaz enziminin insan metabolizmas nda yer alan izoformlar n n saptanmas, de iflik izoformlar n aminoasit frekans farklar, filogenetik akrabal klar, aktif merkez yap lar, her bir izoformun biyokimyasal özellikleri, üç boyutlu yap içerisindeki katlanmam fl bölgeleri, bu izoform enzimlerin hangi kromozomlarda yer ald ve baz canl gruplar nda yer alan ayn enzimin aminoasit dizinim benzerlikleri gibi araflt rma sorular n n in silico analizi yap lm flt r. Bulgular Proje sonuçlar na göre, izoformlar ayn biyokimyasal reaksiyonu katalizlemelerine ra men moleküler yap lar nda oldukça ciddi farkl l klar saptanm flt r. Sonuç ve Tart flma Projenin en önemli ç kt lar ndan bir tanesi de GPX-1 enziminin 198.pozisyonundaki aminoasitin Prolin yerine Lösin olmas kanser riskinin art fl ile. Toplumumuzda kanserin önceden tespitine yönelik, GPX- 1 enziminin saflaflt r l p, 198.pozisyonunun saptanmas toplum sa l na yönelik önemli katk lar sa layabilir. Sunulan proje, Türkiye'deki ilk biyoinformatik projesi olma bak m ndan orjinallik içermektedir. Kaynaklar European Bioinformatics Institute, Swiss Bioinformatics Institute, 16

19 MEF ULUSAL VE ULUSLARARASI 21. ARAfiTIRMA PROJELER YARIfiMASI B YOLOJ PROJE ÖZET (19. Araflt rma Projeleri Yar flmas Biyoloji 1. si) Projenin Ad : nsektisit'in Salmo Turutta Macrostigma (DUMER L 1858) Üzerindeki Genotoksik Etkisinin Eritrosit Mikronükleus Testi ile Belirlenmesi Projeyi Haz rlayanlar : Burcu DEM R - Sinem GÜLfiEN Okulu : Mu la Anadolu Lisesi - Mu la Dan flman Ö retmen : Mehmet Ali ONARAN Girifl ve Amaç Bu çal flmada organofosforlu insektisitlerden biri olan chlorpyrifos ethyl'in Salmo trutta macrostigma üzerindeki genotoksik etkisinin belirlenmesi için eritrosit mikronukleus testi kullan lm flt r. Çal flmada 96 saat süreyle 125, 150, 175, 200 ve 225 ppm'lik dozlarda chlorpyrifos ethyl'e maruz b rak lan 24 adet S.trutta macrostigma bireyinin eritrositlerinde mikronukleus oluflum frekanslar hesaplanm flt r. Sonuçta en yüksek mikronukleus frekans %2.19 ile 225 ppm'lik doza maruz b rak lan S. trutta macrostigma bireylerinde tespit edilmifl ve doz art fl na ba l olarak mikronukleuslu eritrosit say s nda artma oldu u gözlenmifltir. Materyal ve Metod - Pestisitin Uygulanmas S. trutta macrostigma örnekleri, 80 x 35 x 45 cm ebatlar nda olan ve daha önceki çal flmalara dayan larak belirlenen 125, 150, 175, 200 ve 225 ppm'lik dozlarda organofosforlu bir insektisit olan chlorpyrifos ethyl (0,0-diethyl 0-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) phosphorothioate) ihtiva eden akvaryumlara al narak 96 saat süreyle insektisite maruz b rak lm fllard r. - Preparatlar n ncelenmesi Preparatlar haz rland ktan sonra binoküler fl k mikroskobu alt nda eritrositlerdeki mikronukleus say mlar için tarama ifllemine tabi tutulmufllard r. Her bir preparatta 1000 tane eritrosit taranarak, bunlar n sitoplazmas içerisinde ana nukleus yan nda küçük mikronukleuslar içeren eritrositler kaydedilmifltir. Bulgular Yap lan say mlar sonucunda uygulanan insektisit doz art fl na ba l olarak mikronukleuslu eritrosit frekans nda art fl oldu u saptanm flt r. Buna göre kontrol grubunda belirlenen mikronukleuslu eritrosit frekans %0.06 iken 225 ppm'lik doz grubunda bu say n n %2.19'a yükseldi i ve doz art fl ile birlikte mikronukleuslu eritrosit say s aras nda giderek artan bir iliflkinin oldu u görülmüfltür. Yap lan istatisti i de erlendirmelerde ise bal klara uygulanan doz gruplar aras ndaki farkl l klar n anlaml oldu u (P<0,0001) gözlenmifltir. Sonuç ve Tart flma Bu çal flmada Eflen Çay etraf ndaki ova bölgesi olarak bilinen tar m arazilerinde ve seralarda en çok kullan lan organofosforlu insektisitlerden biri olan chlorpyrifos ethyl'in uygulanan dozlar Salmo trutta macrostigma'y genotoksik bir etki yapt eritrosit MN testi ile saptanm flt r. Akuatik ortamlardaki toksik maddelerin genotoksik etkileri hakk nda daha kolay ve ucuz bir yöntemle bilgi sa lanacakt r. 17

20 Kaynaklar 1. Al-Sabti, K., Metcalfe, C.D Fish Micro-nuclei for Assesing Genotoxicity in Water. Mutat. Res.,343 pp Al-Sabti, K Micronuclei Induced By Selenium, Mercury, Methyl Mercury and Their Mixtures in Binucleated Blocked Fish Erythrocyte Cells. Mutat. Res.320 pp Al-Sabti, K Monitoring The Genotoxicity of Radiocontaminants in Swedish Lakes By Fish Micronuclei. Cytobios 70, pp Al-Sabti, K Handbook of Genotoxic Effects and Fish Chromosomes. Josef Stephan nstitute Press. Ljubjina Slovenia pp Bahari, I.B.,Noor, F.M., Daud, M.N Micronucleated Erythrocytes as an Assay to Assess Actions By Physisal Genotoxic Agents in Clarias gariepinus. Mutat. Res. 313 pp Burgeot, T., His, E., Galgani F The Micronucleus Assay in Crassostera gigas for The Detection of Seawater Genotoxicity. Mutat. Res. 342 pp, Elaz Tar m l Müdürlü ü Y l Program na Göre Yönetimli Çiftçi Pestisit Mücadele htiyaç Listesi. 8. Heddle,E., et all The Induction of Micro-nuclei as a measure of Genotoxicity. Mutat. Res.,123pp Karacan, A.R Çevre Ekonomisi ve Politi-kas. Ege Üni.. Yay nlar. No. 6, zmir. 10. Kocabatmaz,M., Ekingen,G De iflik Tür Bal klarda Kan Örne i Al nmas ve Hematolojik Metodlar n Standardizasyonu. Do a Bil. Der., Seri D1, 8(2), Majone, F.,et all Induction of Micro-nuclei by Mitomycin C and Colchicine in the Marine Mussel Mytilus galloprovincialis. Mutat. Res. 244 pp, Minisi, S., Ciccotti, E., Rizzoni, M Micronucleus Test in Erythrocytes of Barbus plebejus (Teleostei, Pisces) From Two Natural Environments: A Bioassay For The in-situ Dedection of Mutagenesis in Freshwater. Mutat. Res. 367pp Poongothai, K., Shayin, S., Usharani, V Induction of Micronuclei in Fish By Polluted Water and Heavy Metals. Cytobios 86 pp

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ALMANCA DERSİ DÖNEM ÖDEVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: (1 5)

ALMANCA DERSİ DÖNEM ÖDEVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: (1 5) ALMANCA DERSİ DÖNEM ÖDEVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Ağrılık Süreç (0 puan) Süreç boyunca öğrencinin proje 4 danışmanıyla olan ilişkisinin sürekliliği Bilgiye Ulaşma (0 puan) Konuyla ilgili referansların

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

T.C. GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU

T.C. GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU T.C. S 7 ARALIK ÜN VERS TES MÜHEND SL K-M MARLIK FAKÜLTES GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU Deney raporu nedir ve neden haz rlan r? Laboratuvar dersleri, test ve ölçüm düzenekleri konusunda

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

2. Yarışmaya, Türkiye den ve yurt dışından ortaokul sonrası eğitim yapan lise ve dengi okul öğrencileri katılabilir.

2. Yarışmaya, Türkiye den ve yurt dışından ortaokul sonrası eğitim yapan lise ve dengi okul öğrencileri katılabilir. Proje Rehberi ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması; ülkemizdeki fen öğrenimini desteklemek, bu alanda yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi 510 Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi Dr. Elif Bakar, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, elifbakar@gmail.com Özet Fen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Summer Schools Presentation Welcome Yaz Okulları Sunumu Hos Geldiniz Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Güniz Gücükoğlu Durmuş Assistant Counselor & Summer School

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU

LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 441-446 LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU Ahmet TEKBIYIK Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT Proje Yürütücüleri Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP Tayfun KOÇ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı