KAMU ĐŞLETMELERĐ ĐŞVERENLERĐ SENDĐKASI YENĐ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESĐNDE SOSYAL GÜVENLĐK MEVZUATI SEMĐNERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU ĐŞLETMELERĐ ĐŞVERENLERĐ SENDĐKASI YENĐ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESĐNDE SOSYAL GÜVENLĐK MEVZUATI SEMĐNERĐ"

Transkript

1 KAMU-ĐŞ KAMU ĐŞLETMELERĐ ĐŞVERENLERĐ SENDĐKASI YENĐ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESĐNDE SOSYAL GÜVENLĐK MEVZUATI SEMĐNERĐ Ankara, 2007

2 KAMU-ĐŞ KAMU ĐŞLETMELERĐ ĐŞVERENLERĐ SENDĐKASI YENĐ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESĐNDE SOSYAL GÜVENLĐK MEVZUATI SEMĐNERĐ Kasım 2006 Ankara, 2007

3 TAKDĐM Sosyal Güvenliğin sağlanması, modern devletlerin temel görevlerindendir. Çünkü hayatları boyunca birtakım risklerle karşılaşması muhtemel olan insanların, sağlıklarını ya da çalışma güçlerini kaybettiklerinde veya yaşlılıklarında, hayatlarını insan onuruna yakışır bir şekilde sürdürebilmek için başta asgari bir gelire sahip olmanın yanında, diğer sosyal güvenlik desteklerine ihtiyaç duymaları kaçınılmazdır. Bu durumda olan insanların, piyasanın acımasız kurallarına terk edilmesi ise devlet olma sorumluluğu ile bağdaşmaz. Đşte bu nedenle modern devlet, diğer kurum ve kurallarının yanında vatandaşlarının sosyal güvencesini sağlayan devlettir. Modern Türkiye Cumhuriyeti devleti, kurulduğu günden bu yana adım adım geliştirdiği sosyal güvenlik hizmetlerini, bu defa yeni bir düzenleme ile tek çatı ve tek mevzuat içerisinde toplamak amacıyla, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nu yürürlüğe sokmuş bulunmaktadır. Her ne kadar, mevcut mevzuata istinaden devletimizin ve tarafların ciddi teorik ve pratik tecrübeleri varsa da yeni mevzuat, kabul etmek gerekir ki yeni sorunları da doğuracaktır. Đşte bu nedenle, Kamu Đşletmeleri Đşverenleri Sendikası olarak, 5510 sayılı Yasanın, uygulamaya başlanmadan önce tartışılması ve değerlendirilmesinin gerekli olduğu düşüncesiyle, her kesimden geniş katılımlı bir seminer düzenledik. Bu eser, Kasım 2006 da Ankara Başkent Öğretmenevi nde düzenlenen bu seminerde sunulan tebliğlerin, sorulan soruların ve katkıların kitaplaştırılmış halidir. Kamuoyuna yararlı olmasını diliyor, saygılarımızı sunuyoruz. KAMU-ĐŞ Kamu Đşletmeleri Đşverenleri Sendikası

4 ĐÇĐNDEKĐLER Açılış Konuşmaları... Prof.Dr.Kadir ARICI Tebliğ : Sosyal Güvenlik Kurumunun Yeni Yapısı ve Đşleyiş Esasları. Genel Görüşme... Doç.Dr.Nurşen CANĐKLĐOĞLU Tebliğ : Kısa Vadeli Sigorta Kolları Açısından Yeni Mevzuatın Getirdiği Değişiklikler... Genel Görüşme... Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER Tebliğ : Genel Sağlık Sigortası... Genel Görüşme... Yrd.Doç.Dr. Levent AKIN Tebliğ : Uzun Vadeli Sigorta Kolları Açısından Yeni Mevzuatın Getirdiği Değişiklikler... Prof.Dr.Müjdat ŞAKAR Kazanılmış Haklar Bakımından Yeni Mevzuatımız... Genel Görüşme... Prof.Dr.Yusuf ALPER Tebliğ : Sosyal Güvenliğin Finansmanı/Primler... Genel Görüşme... Genel Değerlendirmeler...

5 AÇILIŞ KONUŞMALARI Erhan POLAT (KAMU-ĐŞ Genel Sekreteri) : Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım, sayın milletvekillerim, sayın hocalarım, Yargıtayımızın ve mahkemelerimizin sayın hâkimleri, TĐSK in sayın Başkan Vekili ve Genel Sekreteri, TÜRK-ĐŞ ve HAK-ĐŞ imizin sayın genel başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, işçi ve işveren sendikalarımızın değerli başkan ve yöneticileri, üye kuruluşlarımızın saygıdeğer temsilcileri, muhterem davetliler ve basınımızın kıymetli mensupları; Kamu Đşletmeleri Đşverenleri Sendikasının düzenlemiş olduğu bu seminere hoş geldiniz diyor, bu seminere iştirak ederek bizleri onurlandırdığınız için hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Bugün ve yarın, iki gün burada, tarihinde kabul edilerek 16 Haziran 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ve tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan (*) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun amacı, işleyişi ve bizlere getirdiği hak ve yükümlülükleri değerlendireceğiz. Takdir edersiniz ki, böyle kapsamlı bir kanunu iki gün gibi kısa bir sürede değerlendirmek veya yorumlamak mümkün değildir; ama, en azından genel prensiplerini ve ana hatlarıyla hepimizin ilgisini çeken bazı bölümlerini burada ele alacağız. Sayın bakanlarım, değerli katılımcılar; bu kanunla, ülkemizde yıllarca dile getirilen, fakat bir türlü gerçekleştirilemeyen, üç sosyal güvenlik kuruluşunun tek çatı altında birleştirilmesi hayata geçirilmiş oluyor. Buna ister reform diyelim, ister devrim diyelim, ismini ne verirsek verelim hiç fark etmiyor. Bu kanun, yılların özlemine cevap verecek ve bundan sonraki yıllarda, Türk toplumunun sosyal güvenliğini ve geleceğini düzenleyen bir kanun niteliğindedir. (*) Yasa nın yürürlüğü, 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun 30/4 üncü maddesiyle ye ertelenmiş olup, bu eser baskıya hazırlandığı sırada yürürlüğün bu defa 2008 yılı başına erteleneceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından kamuoyuna açıklanmış bulunmaktaydı.

6 Bu mevzuatın asıl önemli bölümü ise; Anayasamızın 56 ncı maddesinde yer alan, devletin, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak ve insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler, devlet bu görevini, kamu ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir, sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurabilir hükmü ve gene Anayasamızın 60 ıncı maddesinde yer alan, herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir düzenlemesinin gereği olarak, mevcut sosyal güvenlik kurumlarının kapsamında olan sigortalıların yanında, bugüne kadar herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna üye olmayan veya mevcut Sosyal Güvenlik Kurumu kanunlarının üye olabilme şartlarını yerine getirememesi nedeniyle, herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun şemsiyesi altına girememiş olanların; yani tüm vatandaşların sosyal güvenlik kapsamına dahil edilerek genel sağlık sigortası kapsamında yer almasını sağlayan ve buna imkân veren bir kanundur. Bu kanunla, devletimiz, vatandaşına karşı sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirme adımları atılmıştır. Kamu Đşletmeleri Đşverenleri Sendikası da bu semineri organize ederek, kamuoyuna karşı sosyal sorumluluğunun gereğini, üyelerine karşı ise yerine getirmesi gereken görevlerinden birisini ifade etmenin mutluluğunu yaşamaktadır. Kamuoyumuz, kendilerini ilgilendiren ve ülkemiz insanına, bugüne kadar sahip olmadığı birçok hak ve imkân getiren bu kanun hakkında maalesef yeteri kadar bilgiye sahip değildir. Bu seminer, sosyal güvenlik alanında ülkemizdeki en seçkin bilim adamlarımızın engin bilgilerini bizimle paylaşmalarına ve eksik bilgilerimizin tamamlanmasına vesile olacaktır. Sayın bakanlarım, değerli katılımcılar; bu seminerde yapılacak konuşmalar ve sunulacak tebliğler bir kitap hâline getirilerek sizlere ulaştırılacaktır. Sizlere ulaştırılmakla beraber, bu konuya ilgi duyan herkesin istifadesine sunulacaktır. Kamu Đşletmeleri Đşverenleri Sendikası, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacağı yayınlar ve gerek kendi üyelerine yönelik gerekse tüm kamuoyunu ilgilendiren seminerlerle çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir. Bu seminerimizin ve bundan sonra yapacağımız çalışmaların amacına ulaşması dileğiyle hepinize tekrar hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum.

7 Saygıdeğer davetlilerimiz, Sayın Başbakan Yardımcımız Mehmet Ali Şahin Bey ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Murat Başesgioğlu Bey seminerimizi şereflendirmişlerdir. Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ali ŞAHĐN Beyin Başbakanımız adına yapması gereken kabulleri olduğu için programımızda bir değişiklik yapmak durumunda kaldık; Bu nedenle Sayın Başbakan Yardımcımızı bizlere hitap etmek için kürsüye arz ediyorum. Buyurun efendim. Mehmet Ali ŞAHĐN (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı) : Saygıdeğer Bakan arkadaşım, sevgili konfederasyon başkanı arkadaşlarım, yargı mensuplarımız, sevgili hocalarım, milletvekili arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kısa adı KAMU-ĐŞ olan, Kamu Đşletmeleri Đşverenleri Sendikasınca düzenlenen, bana göre çok önemli bir seminer çalışmasında birlikteyiz. Bugün burada, yeni sosyal güvenlik mevzuatı nı tartışmak, getirdiği yenilik ve değişiklikleri ortaya koymak ve ülkemize kazandıracağı olumlu ya da olumsuz unsurları görüşmek ve bir kez daha, medyamız ve uzmanlarımız aracılığıyla kamuoyunun gündemine taşımak amacıyla bir araya geldik. Biraz önce Erhan Polat Beyin de ifade ettiği gibi, ülkemizde yaşayan herkesi ilgilendiren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, önümüzdeki yılın hemen başında, yani 2007 yılının ilk günü itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu kanunla, sosyal güvenlik alanında çok kapsamlı bir anlayış, zihniyet değişikliği hayata geçirilmekte. Kişinin doğumundan ölümüne kadar karşılaşacağı her türlü sosyal risklere karşı, Anayasamızda ifadesini bulan sosyal devlet anlayışına dayalı, daha adaletli ve etkili bir sistem, uygulama imkânı bulacak. Reformun yapılmasındaki temel amaç: Nüfusun tamamını içine alan, tek bir emeklilik ve tek bir sağlık sistemini oluşturarak sosyal

8 güvenlik kurumlarını tek bir çatı altında birleştirebilmektir. Adaletli, kolay erişilebilir, etkin ve mali açıdan sürdürülebilir olması, bu reformun temel ayaklarını oluşturmaktadır. Şu soru sorulabilir: Peki, ama bu nasıl gerçekleşecek, hayata nasıl yansıyacak? Bu reform hayatımıza ne tür yenilikler ve ilkler getirecek? Bugün sıkıntısını çektiğimiz hangi olumsuzluk ve yanlışları düzeltecek? Öncelikle bu sorulara yanıt vermenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Sevgili dostlar, bildiğiniz gibi, sosyal güvenlik sistemimiz iki ana sütun üzerinde durmaktadır: Bunlardan birincisi, genel sağlık hizmetleri ; diğeri ise, kişilerin hak ettikleri ölçüde insanca yaşamalarını sağlayacak bir emeklilik güvencisi ne kavuşabilmeleridir. Genel sağlık sigortası ile ilk defa bu ülkede yaşayan herkes, hiçbir istisna, hiçbir ayırım yapılmadan, hiçbir toplum kesimi dışlanmadan kamu sağlık güvencesine kavuşmuş olacaktır. Artık hiç kimse, parası yok yahut güvencesi yok diye hastane kapılarından geri döndürülmeyecektir. Bunun anlamı: Herhangi bir sağlık sistemine dahil olmayan, olamayan yaklaşık 20 milyon vatandaşımızın sağlık şemsiyesinin altına alınmasıdır. Örneğin, bundan önce, SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki hastalar ancak mahkeme kararıyla tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabilme şansı bulabiliyorlarken yahut yeşil kart sahipleri bu imkândan hiç yararlanamazlarken, artık tüm vatandaşlarımıza bu imkân sağlanmış olmaktadır. Yahut yurt içinde tedavi imkânı olmayan hastalar ve tüm vatandaşlarımız, hiçbir ayırıma tâbi tutulmaksızın yurt dışından da sağlık hizmeti alabileceklerdir. Değerli katılımcılar, kısaca, ödeme gücü olmayanın, yoksulun, yetimin, işsizin sağlık primlerini bundan böyle devlet ödeyecektir. Daha da önemlisi, 18 yaşın altındaki çocuk ve gençlerimizin tamamı, sağlık hizmetlerinden hiçbir şart aranmaksızın yararlanabilecektir. Hepinizin çok iyi bildiği gibi, bugüne kadarki uygulamada, SSK ya da yeşil kart kapsamında olan kişilerin çocukları, ebeveynleri tarafından tescil edilmedikleri ve primleri ödenmediği takdirde bu güvenceden mahrum kalıyordu. Đşte, getirilen bu yeni düzenlemeyle, 18 yaş altında yer alan genç nüfusumuz için başka prim ödeme zorunluluğu duymadan bütün bürokratik işlemleri ortadan kaldırarak bir devrimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu değişiklik, sosyal güvenlik reformunun belki de en önemli ayağını oluşturmaktadır. Bu yasayla getirilen bir başka ilke ise, kişisel koruyucu sağlık hizmetlerinin de sosyal güvenlik kapsamına alınmış olmasıdır. Böylece, öncelikle, koruyucu sağlık hizmetlerine kaynak aktarılmakta ve bireylerin

9 sağlıklı kalması için yapılan her türlü uygulamalar da kapsam içine alınmaktadır. Sevgili dostlar, sağlık sisteminde getirilen bir başka önemli değişiklikse, hastaya, hastanesini ve doktorunu seçme özgürlüğünün tanınmış olmasıdır. Yeni sistemin uygulamaya girmesiyle birlikte; hastane kapılarında beklemek, hastane odalarında yer bulabilmek yahut eczane önlerinde ilaç alabilmek için oluşturulan kuyruklar artık ortadan kalkmış olacaktır. Kısaca şunu vurgulayabiliriz ki; dünün hantal, eşitsizlik yaratan, etkinliği sınırlı ve en önemlisi, aktarılan çok büyük kamu kaynaklarına rağmen hiç kimseyi memnun etmeyen sağlık sistemi, yerini, çağdaş, insana değer veren ve mali açıdan daha etkin bir yapıya bırakacak olmasıdır. Artık sağlık alanında, SSK lı, BAĞ-KUR lu, Emekli Sandığı üyesi ayırımı ortadan kalkıyor; artık, yeşil kart sahibi, sistemin üvey evladı olmaktan kurtuluyor. Şunu hep birlikte kabul etmeliyiz ki; sağlık herkes içindir ve herkes bu sağlık sisteminden, ihtiyacı ne ise, en iyi biçimde yararlanabilmelidir. Sevgili arkadaşlarım, sistemin ikinci ana sütunu, biraz önce de ifade ettiğim gibi, emekliliktir. Ne yazık ki, bu alanda ülkemiz aktif-pasif dengesini kaybetmiş durumdadır. Aslında, mali açıdan bu sistem sürdürülebilir olma niteliğini kaybettiği için reform gerekliliği daha çok bu açıdan ortaya çıkmıştır. Uzmanları çok daha iyi bilirler ki, Avrupa Birliği ülkelerinde her bir emekli aylığı için toplam 4 çalışan prim ödemektedir. Peki, ülkemizde durum nedir? Elimdeki verilere göre, -ki Sayın Bakanımız, ilgili arkadaşlar çok daha yakinen bilirler- örneğin 2004 yılında çalışan sigortalı sayısı 6 milyon 952 bin 848; pasif, yani çalışmayıp aylık kalan kişi sayısı 4 milyon 120 bin 866. Peki, 2004 yılında SSK dan aylık alan 100 sigortalıya ne kadar çalışan düşüyor? 169. Şimdi nedir? Şu anda 2006 yılındayız. Elimdeki verilen Haziran ayını gösteriyor. Haziran 2006 tarihi itibarıyla aktif sigortalı sayısı 8 milyon 186 bin 114; yine Haziran 2006 itibarıyla pasif sigortalı sayısı 4 milyon 403 bin 284. Oran: Demek ki, bu yasa yürürlüğe girmeden, önceden beri, özellikle Hükümetimiz döneminde, bir emekliye karşılık çalışan kişi sayısında, 1.69 dan 1.86 ya olmak üzere nispi bir artış görülmektedir. Tabii ki, bunu yeterli saymamız mümkün değildir. Biraz

10 önce özellikle Avrupa Birliği ülkelerinden örnek verdim; 1 e 4 olduğu ifade edildi. Peki, Türkiye, sosyal güvenlik açıklarını kapatmak için ne yapmalıdır? Bunu en az ikiye katlamalıdır, yani 360 ı, 400 ü bulmalıyız. 100 emekliye karşılık 360 çalışan, 400 çalışanı yakaladığımız an, Murat Bey, herhâlde bu sorunu büyük ölçüde çözmüş olacağız. Zaten, çıkartmış olduğumuz bu yasanın da temel amacı budur. Peki, bu hemen gerçekleşir mi? Şüphesiz ki gerçekleşmez. Bu konuda orta ve uzun vadeli çalışmalarımızı hedefine ulaştırmak zorundayız. Zaten bu yasa, hemen netice versin, bu sorunları hemen çözsün mantığıyla hazırlanmadı. Mutlaka, bunun yapılması gerekiyordu, bir an önce yapılması gerekiyordu. Bu adım atıldı ve inanıyorum ki, orta ve uzun vadede, demin söylediğim rakamlara Türkiye kavuşacaktır. Kavuşmalıdır; aksi hâlde sorun giderek büyüyecektir. Değerli arkadaşlarım, biraz önce de ifade ettiğim gibi, bu kanunla, Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR gibi birbirinden çok farklı uygulamalara sahip emeklilik kurumları tek bir çatı altında bir araya getirilerek, yerlerini Sosyal Güvenlik Kurumu na bırakıyorlar. Bugüne kadar birbirinden farklı emeklilik kurumları içinde yer alan vatandaşlarımız, aynı miktarda prim ödemelerine rağmen birbirlerinden çok farklı, hatta büyük bir çoğunluğu mağdur eden emekli aylıkları almaktalar. Hatta o kadar ki, eski sistemde, yüksek prim ödeyen düşük miktarda emekli aylığı alabilirken, daha düşük prim ödeyenlerse daha yüksek miktarda emekli aylığı alabilmekteydiler. Bu reform, sistemdeki bu adaletsizlik ve çarpık uygulamayı da ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Emeklilik uygulamaları bir bütün olarak değerlendirilmiş ve aynı ölçütlere bağlı hâle getirilmiştir. Dolayısıyla, yeniliğin esası: Aynı miktarda emeklilik primi ödeyen herkesin, ödediği prim miktarı ve çalışma süresiyle orantılı olarak aynı miktarda ve oranda emekli aylığı alabilmesidir. Böylece, yalnızca sağlık sisteminde değil, emeklilikte de adaletli bir uygulamaya gidilmiş olacaktır. Şurası unutulmamalıdır: Altını çizerek ifade etmek durumundayım, mevcut çalışanlarımızın kazanılmış haklarına dokunulmamaktadır. Sevgili dostlar, Hükümetimizce hayata geçirilecek olan Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun mükemmel olduğunu, hiçbir eksiklik içermediğini söyleyemem. Mutlaka, her şeyde olduğu gibi, bu kanunda da eksiklikler mevcut olabilir. Ben, bu kanunun yürürlüğe girmesine çok az bir zaman kala düşünülen bu seminerin bile böyle bir amacı taşıdığını düşünüyorum. Burada taraflar; işveren, işçi kesimi, uzmanlarımız, hocalarımız tartışacaklar. Biz, Hükümet olarak bu konuda

11 son derece iyi niyetliyiz ve halis bir düşünceye sahibiz. Hiçbir zaman hiçbir konuda peşin hükümlü olmadık. Bu yasa tasarısı hazırlanırken, - Murat Bey buradadır- defalarca sosyal kesimlerle bir araya gelmiş, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisinde Komisyonda yasa tasarısı görüşülürken dahi yeni önerileri değerlendirebileceği şeklinde bir tavır takınmıştır. O bakımdan, yasalaşan ve yılbaşında yürürlüğe girecek bu kanunun eksikleri olabileceğini düşünüyoruz. Mutlaka tartışılacaktır. Eğer bu eksiklikleri görürsek, zamanı geldiğinde Hükümet olarak bu eksikleri gidermek için adımlar da atarız. Bu açıdan, bizlere baştan beri yardımcı olan, emek harcayan, tartışan siz değerli sendikacı arkadaşlarıma, sivil toplum örgütlerine ve yöneticilerine, uzmanlara ve özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Başesgioğlu na ve değerli mesai arkadaşlarına Hükümetim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu reformun, bu kanunun milletimize hayırlı olmasını diliyorum; bu seminerin de verimli geçeceğine, çok önemli fikirlerin, düşüncelerin ve önerilerin ortaya çıkacağına inanıyorum. KAMU-ĐŞ in değerli Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haşim KEKLĐK e, Genel Sekreteri Sayın Erhan POLAT a ve sendika mensuplarına da bu seminer nedeniyle teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum efendim. Salih KILIÇ (TÜRK-ĐŞ Başkanı) : Sayın Bakanım, işçi ve işveren kuruluşlarının değerli başkan, yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının değerli genel müdür ve genel müdür yardımcıları, yargı mensupları, basınımızın değerli çalışanları, değerli konuklar; Sizleri şahsım ve TÜRK-ĐŞ Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin en temel sorunlarından biri olan sosyal güvenlik konusundaki bu toplantıyı düzenleyen KAMU-ĐŞ yönetimini kutluyorum. Değerli konuklar, günümüzde yalnız ülkemizde değil, tüm dünyada sosyal güvenlik sisteminde sorunlar vardır; ancak her ülke, sorunlarına, kendilerine özgü şartlar içerisinde ele alarak çözüm yollarını aramışlardır. Sosyal güvenlik sistemine ilişkin arayışları başlıklar hâlinde topladığımız zaman; birincisi, mevcut sisteme bağlı kalarak çözüm

12 üretmek en akılcı, rasyonel çözüm yollarıdır, diğeri ise, yeni model oluşturmaktır. Avrupa Birliği ülkeleri, (büyük çoğunluğu) yürürlükteki sistemleri değerlendirerek ele almışlardır. Yeni yürümekte olan modelin esasına bağlı kalınarak çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Nitekim Fransa ve Almanya, yeni model oluşturma arayışları içerisindeyken, tepkiler nedeniyle geri çekilmiştir. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ise, mevcut sosyal güvenlik sistemleri tasfiye edilerek yeni model üretilmiştir. Ülkemizde mevcut sisteme bağlı kalınarak daha ucuz maliyetle sorunların çözüme kavuşturulması yerine, mevcut sistem tasfiye edilerek ve yeni bir modelin ortaya konduğunu hep beraber yaşamaktayız. Ne yazık ki, oluşturulan bu yeni modelde, ülkemizin ve çalışma hayatımızın kendine özgü şartlarının dikkate alınması konusunda hassasiyetin istenen seviyede gösterilemediğini gördük. Tepkileri, her ne kadar Çalışma Bakanımızın, diyalog yoluyla çözüm yolları arama girişimleri konusundaki gayret ve çabaları olduysa da bunları aşan gelişmeleri hep beraber yaşadık. Değerli konuklar, sosyal güvenlik sisteminin çözüme kavuşturulmasının şartları bellidir. Đşsizlik sorunu ciddi manada gelişirken, kayıt dışı istihdam ın yüzde 55 leri bulduğu ve bu ölçüler içerisinde geliştiği bir ortamda, sistemin içinde ve şartlarında özerk yapının da istenen seviyede gelişmediğini gördüğümüz zaman, aktüeryal dengelerin de bu şartlar içerisinde, demin Sayın Başbakan Yardımcımızın da dediği gibi, yakalanma imkânının uzun perspektifte biraz zor olacağını görmek gerektiği kanaatindeyim. Sosyal güvenlik sistemimizin kalıcı olarak sorunlarını çözmek belli şartlarda mümkün olabilecektir. Sosyal güvenlik sisteminin en önemli ayaklarından biri olan sağlık sistemi nde yaşanılan sorunların bir kısmını görüyoruz, izliyoruz; Bu sorunları burada bulunan emekliden aktif çalışanlara kadar herkes de yaşamaktadır. Bu konudaki belirli uyarılarımıza rağmen, belirli şartların gelişmesini ve genel anlamda hastanelerin ortak kullanımı, ilacın serbest bırakılması, eczanelerden alınması, emekliye ve çalışana hem hekim özgürlüğü, hem de hastane özgürlüğünü getiren bir düzenlemenin olumlu olduğunu görüyoruz ve izliyoruz; bunun yansımalarından da yararlanıyoruz. Ancak, hizmetlerin ucuzlayacağı iddiası inandırıcı olmadı. Onun yanı sıra, külfetin devamlı suretle çalışanların üzerinde olduğuna, işçi, emekli ve kamu çalışanları, yani memurların da çok zor durumda kaldığına bir tane örnek vermekte yarar görüyorum. Bu toplantının seviyesi itibarıyla örnek değil, ama

13 yaşananı görmekte yarar vardır. Bir emekli; sendikacılıktan emekli olmuş bir arkadaşımız kalp pili taktırıyor. Kalp pilinin fiyatı 2.5 milyon YTL. Sosyal Sigortalar Kurumu 180 dolar veriyor. Bunun karşılığında bu pili takan emekli, geri kalan parayı nereden vereceğim diye düşünüyor. Diğer bir örnek ise, özel hastanede karşı karşıya kalınan bir hadise üzerine olacak. Bir emekli aniden hastalanıyor; acilen en yakın hastaneye götürülüyor. Yoğun bakım masrafı 40 milyar tutuyor. Bunun 9 milyarı laboratuar, 8 milyarı yoğun bakım, 6.5 milyarı tetkik, 5 milyarı da ilaç. Bunun 5 milyarını Sigorta ödüyor. Geri kalan 35 milyarın kim tarafından ödeneceği tartışma konusu. Ya burada özel hastane külfeti veyahut da yükü abartılmış rakamdır veyahut da Sigortanın verdiği para yeterli değildir. Arada kalan, çalışanla emekli olanın ıstırabıdır. Maliyetler arttıkça faturanın çalışanlara kesildiğini gördüğümüzü söylemeliyiz. Ama bunun seslendirilmesi konusunda ise, zaten Maliye Bakanlığının 8 sayılı tebliği de bu maliyetleri göstermektedir. Genel sağlık sigortası uygulamasının da bu mantıkla düzenlenmesinden dolayı yeni kurulan emeklilik sisteminde de benzer sorunlar yaşanacaktır. Sosyal güvenlik sistemlerinin merkezinde insan vardır. Sistemler insan için oluşturulur; bunların yararları doğrultusunda geliştirilir. Ülkemiz çalışma hayatının şartları göz ardı edilerek, emeklilik yaşıyla prim gün sayısının emeklilik hakkını ortadan kaldırabilecek düzeylerde ağırlaştırılmış olduğu kanaatini vurgulamakta, buna karşılık, nispi olarak emekli aylıklarının düşürülmesinin, gelecekte amaçlanan sosyal hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmayan bir davranış biçimi ve düzenlemesi olduğunu görmekte yarar vardır. Alt sınır uygulaması kaldırıldığından, günü itibarıyla sürekli iş göremezlik gelirlerinin 375 YTL den, 130 TL ye kadar düşeceğini görebilmeliyiz. Yetişkin kız çocuklarına ödenen çeyiz parası, 24 aylık tutardan 12 aylık tutara inecektir. Çalışan emeklilerin ödedikleri sosyal güvenlik destek primi yüzde 33.5 seviyesine yükselecektir. Tavandan prim ödeyen bir kişiye YTL prim ücreti külfeti yeni olarak gelecektir; aynı şekilde, askerlik borçlanması da yüzde 32 lere yükselecek bir seviyeye gelecektir.

14 18 yaşını doldurmuş, 45 yaşından gün almış tüm sigortalılar diş protezinden yararlanacaktır. Yararlananlar ise, yüzde 50 oranında katkı payı ödeyeceklerdir. Aynı şekilde, tüm sağlık kuruluşları tarafından, devlet hastaneleri dahil, yatakta tedavi görecek hastaların, otelcilik adı altında, protokolle belirlenen yatak ücretlerinin iki katı tutarında fark ödeyebilecektir. Sigortalılık süresi düzenlendiğinden itibaren hizmetten yararlanan sigortalıların, tarihinden sonraki sigortalılık süreleri yaştan düşmeyecektir. Yükümlülüklerde norm ve standart birliğinin sağlanmasına karşın, haklarda norm ve standart birliğinin sağlanmasında eksikliklerin olduğunu ve dolayısıyla, kanundaki teknik eksiklikler yüzünden halen uygulanan, daha doğrusu uygulama esaslarını belirleyen yönetmeliklerin de çıkamaması gibi şartların olumsuzluklarıyla karşı karşıya kalacağımızı görmek gerekir. Değerli konuklar, ülke şartlarıyla bağdaşmayan bu düzenlemeler, kaldı ki bütün bu düzenlemelerde de sistemin temel sorunlarını da çözme konusunda kısa zaman içerisinde yeni değişikliklerin yapılması zarureti olacağı kanaatini paylaşmaktayız. Aksine, gelecekten umudunu kesen emekli ve çalışanların da kayıt dışına kayabileceği endişesini de taşımaktayız. Bunun sonucu olarak getirilen düzenlemelerin sistemin finansman açığını gelecekte büyütebileceği endişesini de taşımaktayız. Çok önemsediğimiz diğer önemli eksiklik ise, nüfusun asgari yüzde 20 sini oluşturan yoksul kesimin sosyal koruma programını içeren Sosyal Yardım ve Primsiz Ödemeler Kanununun halen Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçmemesi, bu sosyal güvenlik sisteminin tek çatı altında bütünleşmesi açısından sistemin eksik kaldığını ifade etmekte yarar görüyorum. Hak sahipliğinin somut olarak tanımlandığı, hak sahibi durumundaki herkesin kolayca erişebileceği çağdaş sosyal yardım ve ödeme sistemi sunan Sosyal Yardım ve Ödeme Kurumu oluşturulmadıkça çağdaş sosyal hukuk devletinin ilkelerine uygun sosyal güvenlik sisteminin kurulmasının bir ayağının eksik olarak devam ettiğini göreceğiz. Değerli konuklar, sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması düzenlemelerinin, Anayasanın 60 ıncı maddesinin belirlediği herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğuna dair

15 düzenlemesi ve Anayasanın eşitlik ilkeleri açısından bazı düzenlemelerin devletin, sağlık hakkını koruma ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmayacak noktaya gelebileceğini de düşünmekte yarar vardır. Adil ve ölçülü olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanımız tarafından iptal isteğiyle Anayasa Mahkemesine başvurulan bu hususlarda bu başvurunun yeni bir fırsat olarak görülmesi ve gereken bazı düzenlemelerin, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri de dikkate alınarak tekrar düzenlenmesi; bu konuda geniş mutabakatların sağlanarak, öncelikle bu konudaki hizmet sunan tüm kamu kurum ve kuruluşları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu dahil, kamu kaynaklarının tek çatı altında bütünleşmiş, daha geniş, kapsamlı bir yapıya kavuşturulmasında yarar vardır. Yoksul kesimi koruma programına alan, hak sahibinin kolayca ulaşacağı, çağdaş hizmet sunan Sosyal Yardım ve Ödeme Kurumunun oluşturulmasının zaruret olduğu, bundan da kaçınılmaması gerektiği, aksi hâlde bu Sosyal Güvenlik Kuruluşunun eksik devam edeceği ve istenen seviyelerde hizmetin sunulamayacağı düşüncesini paylaşmaktayız. Ülke şartlarına uygun şekilde kalıcı olarak sorunların çözülmesi veya sorunları çözebilecek, toplumsal destek alınmış sosyal güvenlik sistemini kurmak hepimizin genel arzu ve isteğidir. Sosyal güvenlik sistemindeki söylem ve yapılan düzenlemelerden çok, yaşananlar ve yaşanacaklar önemlidir. Önemli olan da bunu görebilmektir, buna göre tedbirleri alabilmektir. Bu içten duygu ve düşüncelerimle, bu programın, hem sosyal güvenlik sisteminin daha ayrıntılı tartışılabilme ve eksiklerinin görülebilmesi açısından geleceğe perspektif yaratılması ve dolayısıyla da, buradaki katılımcı olan hocalarımızla daha da zenginlik kazanmasını düşünüyor, bu duygu ve düşüncelerle, sosyal güvenlik sistemi daha çok, uzun yıllar tartışabileceğimizi düşünüyor, bundan yararların çıkması doğrultusunda kimsenin alınganlık göstermeden bunun daha akılcı, ülke gerçeklerine, emekliye, çalışana, memura daha yararlı hizmet verebilecek bir düzenlemeye kavuşması genel temennimiz diyor, hepinize saygılar sunuyorum. Salim USLU (HAK-ĐŞ Genel Başkanı) : Sayın Bakanım, işçiişveren konfederasyonların sayın başkanları, değerli yargı mensupları, çok değerli katılımcılar; hepinizi şahsım ve Hak-Đş topluluğu adına saygıyla selamlıyorum.

16 Bu konuşmamın hemen başında Kamu-Đş in değerli Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine, Sayın Genel Sekreterine teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir konuda yeni düzenlemeler çerçevesinde sosyal güvenlik mevzuatımızı tartışacağız. Ben bunu özellikle yeni sosyal güvenlik mevzuatımızın bir bölümünün yürürlüğe girdiği, geçen hafta Sosyal Güvenlik Kurulunun Genel Kurulunu yaptığımız ve 1 Ocak itibariyle Genel Sağlık Sigortasının yürürlüğe gireceği bu dönem açısından son derece önemli görmekteyim. Çok sayıda değerli uzman, konuya ilişkin görüşlerini paylaşacaklar ve bundan hepimiz istifade etme imkânı bulacağız diye düşünüyorum. Sosyal güvenlik kavramı önemli. Bizim kültürümüze bu tek bir cümleyle izah edilmiştir. Namerde muhtaç olmamak. Bunun tek karşılığı budur. Namerde muhtaç olmamak anlayışını modern yönetim tekniği içerisindeki karşılığı da sosyal güvenlik sisteminin ve buna uygun mekanizmaların oluşturulmasıdır. Yani, sosyal güvenlik sistemi öyle düşünüldüğü gibi büyük fonlar oluşturmak, düşünüldüğü gibi aktüeryal dengeleri kurmak, düşünüldüğü gibi sadece uluslararası referanslara uymuş olmak ve Anayasada aksesuar gibi duran sosyal devlet ilkesinin gereğini yerine getirmiş olmak için kurulmuş bir müessese değildir. Bunun arkasında bir insani duyarlılık yatmaktadır. Yani, sosyal güvenlik sisteminin arkasında bir düşünsel arka plan, insan odaklı bir duyarlılık mutlaka bulunmalıdır. Đnsanlara namerde muhtaç olmadan, insan onuruna yaraşacak bir biçimde yaşama imkânı sağlayacak bir düzenlemenin adı, Sosyal güvenlik Bunun uluslararası referansları var. Đnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden başlayarak, çeşitli Uluslararası Çalışma Örgütünün sözleşmelerine kadar. Bu ayrıntılar hep bilinen şeyler olduğu için üzerinde durmayacağım. Ama şu cümleyi mutlaka sizlerle paylaşmam gerekiyor. Özellikle, üyesi olmak üzere içinde bulunduğumuz Avrupa Birliği Lizbon Zirvesi ve Lizbon Strateji Belgesi açıkça bütün üye ülkelere, aday ülkelere sosyal kurum sistemlerinin güçlendirilmesini emretmektedir. Bu anlamda sosyal kurum ve sistemlerimizi mutlaka güçlendirmek durumundayız. Sosyal koruma sistemlerini güçlendirmeyi de, sadece sosyal güvenlik sistemi içerisindeki finansal değerleri ve dengeleri gözetmekten ibaret de saymamalıyız. Tam tersine, sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki nüfusun sayısı olabildiğince artırıyor olmamız gerekiyor. Elbette, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve diğer Yeşil Kartları falan da sayarsanız, diğer sosyal sigorta programları

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ 25 Nisan 2012 Hilton Oteli - ANKARA TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 18 Temmuz 2012 Yayın No: 322 Haberleşme

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ (Yayın No:1) 22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU MALI YAPILANMA SÜRECİNDE STRATEJİK YÖNETİM VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN KAMU

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ 8 Şubat 2011 Conrad Oteli / İstanbul TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 8 Mart 2011 Yayın No: 311 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat Nuri

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) OTURUM BAŞKANI : Hüseyin Perviz PUR KONUŞMACILAR : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Resul KURT (Sosyal Güvenlik

Detaylı

PANEL. Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu 16.12.2003

PANEL. Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu 16.12.2003 PANEL Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu 16.12.2003 A.YAVUZ EGE (VAVEK Başkanı): Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği VAVEK tarafından düzenlenen Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 uncu Olağan Genel Kurulu 10 Mayıs 2008 Yücel Akdemir: Odamızın 19. Olağan Genel Kurulunu açıyorum. Genel Kurulu yönetmek üzere Divan için önergelerinizi

Detaylı

rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. değerli Meclis üyeleri,

rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. değerli Meclis üyeleri, Mevcut Haliyle Kıdem Tazminatı Uygulaması Ekonomi Üzerinde Kaldırılması Mümkün Olmayan Bir Yük Oluşturmakta, İstihdam Artışını Engellemektedir Yönetim Kurulu olarak Sayın Başbakanımıza yaptığımız ziyarette,

Detaylı

Selçuk MARUFLU TUGİS Genel Sekreteri

Selçuk MARUFLU TUGİS Genel Sekreteri Selçuk MARUFLU TUGİS Genel Sekreteri Efendim; herkese hoş geldiniz diyorum. Ben bu toplantıyı tertip eden Gıda Mühendisleri Odası Yönetimini, başta Petek Ataman olmak üzere, Ziraat Mühendisleri Odası;

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ

SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ SSGSS nin ekonomi-politiği Sosyal Sigorta haklarında neler değişiyor? Emeklilik haklarında neler kaybedeceğiz? Genel Sağlık Sigortası ile yaşanacak kayıplar Reform mu

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI : Sezai ONARAL (Başkan) KONUŞMACILAR : Recai BERBER (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı) : Vedat DEMİRÖZ

Detaylı

BÜLTEN ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI ISSN: 2147-6497 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HABER BÜLTENİ

BÜLTEN ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI ISSN: 2147-6497 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HABER BÜLTENİ T.C. ÇALIŞMA VE ISSN: 2147-6497 BÜLTEN T.C. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI SAYI : 4 EYLÜL-EKİM 2013 ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:4 Eylül-Ekim

Detaylı

SORUMLULUK SİGORTALARI

SORUMLULUK SİGORTALARI 2006/185 SORUMLULUK SİGORTALARI SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 7 Nisan 2006 Cuma günü, Güneş Sigorta A. Ş. Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış konuşmaları,

Detaylı

HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU

HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI SAĞLIK-SEN 11 MAYIS 2015 TEMMUZ 2015 ANKARA SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 29 Sağlık-Sen Adına İmtiyaz Sahibi Metin MEMİŞ Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni İdris

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul, 2004 Bu eserin tüm telif hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI 2009/201 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2009 1 İşbu kitap, 12 Haziran 2009 Cuma

Detaylı

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:1 Mart-Nisan 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Mustafa APAYDIN Yazı İşleri Müdürü Muhammet ERGÜN Yayın Kurulu Kayhan ÜNAL Mehmet ÖZER

Detaylı

BANKALAR KANUNU. HUKUK AÇlSINDAN DEGERLENDİRİLMESİ. İLİŞKİLİ KANUN DEGiŞiKLİKLERiNiN İSTANBUL BAROSU - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ

BANKALAR KANUNU. HUKUK AÇlSINDAN DEGERLENDİRİLMESİ. İLİŞKİLİ KANUN DEGiŞiKLİKLERiNiN İSTANBUL BAROSU - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ İSTANBUL BAROSU - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ BANKALAR KANUNU ve İLİŞKİLİ KANUN DEGiŞiKLİKLERiNiN HUKUK AÇlSINDAN DEGERLENDİRİLMESİ İstanbul Barosu Yayınları 346.082 8212 2004 k.2 000262 İstanbul Barosu Başkanlığı

Detaylı

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM 28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM OTURUM BAŞKANI: Namık ATA SUNUŞ Değerli konuklar hepiniz

Detaylı

GÜNDEM 1- Yoklama ve açılış 2- Divan heyetinin teşekkülü 3- Saygı duruşu ve İstiklal marşı 4- Raporların okunması ve müzakeresi a-) Faaliyet raporu b-) Hesap raporu c-) Denetim raporu 5- Yönetim ve Denetimin

Detaylı

TSPAKB II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004. Yayýn No.

TSPAKB II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004. Yayýn No. TSPAKB TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI ARACI KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004 Yayýn No. 22 ISBN: 975-6483-16-4

Detaylı

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI. 30 Kasım 2007

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI. 30 Kasım 2007 İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI 30 Kasım 2007 Av. SUNAY AKYILDIZ- Sayın Dekanım, sayın yönetim kurulu üyelerim, değerli

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

ASOM. I s 5 ağlığı G ü ven liği. Faruk ÇELİK: Nurettin OZDEBIR: DOSYA ÖZEL BÖLÜM. İş Sağlığı Güvenliği Yasası insan mutluluğu için hayati önem dedir.

ASOM. I s 5 ağlığı G ü ven liği. Faruk ÇELİK: Nurettin OZDEBIR: DOSYA ÖZEL BÖLÜM. İş Sağlığı Güvenliği Yasası insan mutluluğu için hayati önem dedir. ASOM MART / NİSAN 2012 ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI î, I s 5 ağlığı G ü ven liği Faruk ÇELİK: İş Sağlığı Güvenliği Yasası insan mutluluğu için hayati önem dedir. Nurettin OZDEBIR: Nitelikli bir işgücüne

Detaylı

Ilhan ISMAN. Kurum Kültürü

Ilhan ISMAN. Kurum Kültürü ISSN: 1307-4415 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ADINA SAHİBİ İlhan İŞMAN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ömer GÜLTER YAYINA HAZIRLAYANLAR Selda DEMİR Ayşe Nur KUNDUZ Nazan ÇEPNİLİ Durdu BENLİ Hasan Galip YALÇIN Mahmut YILDIZ

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı