Esnaf da Halk da Periflan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Esnaf da Halk da Periflan"

Transkript

1 Divri i Külliyesi ve Darüflifas n n Do u cephesi 158 Ada 3 Parsel de bafllat lan kaz çal flmalar devam ediyor. Darüflifa ya a rl k olarak bask yap p yap n n bozulmalar na neden olan toprak y nt lar temizleniyor. Y nt larda 800 y ll k tarihi eserler ortaya ç kt. Kaz n n sorumlulu unu Sivas Müze Müdürü Yusuf Altun, Arkeoloji sorumlulu unu ise Selçuk Üniversitesi nden Doç. Dr. Osman Eravflar yürütüyor. Darüflifan n do u cepesine y llar önce biriktirilen toprak kütle zaman içerisinde esere a rl k olarak bask yapm fl, eserin mimari dengesinin bozulmas na sebep olmufltu. stanbul AVP M PP.303 DVR: AYLIK SYAS GAZETE 1 HAZRAN 2010 YIL: 5 SAYI: 46 Nakilbent Sk. No: 41/1 Sultanahmet - stanbul ADE ADRES Divri i Belediye Baflkan Hakan Gök Esnaf da Halk da Periflan Divri i Belediye Baflkan Hakan Gök ün göreve gelmesinden sonra bafllatt pazar yeri de iflikli i pazarc lar ve halk taraf ndan tepkilere neden oluyor. Çarfl Alt nda kurulan pazar n yerinin ve gününün de ifltirilmesi belediyeyle halk karfl karfl ya getirdi. Divri i Belediye Baflkan Hakan Gök ün göreve gelmesinden sonra bafllatt pazar yeri de iflikli i pazarc lar ve halk taraf ndan tepkilere neden oluyor. Çarfl alt nda kurulan Pazar Hakan Gök ün talimat yla Cumhuriyet Meydan na tafl nd, buradan da Ulucami önündeki S T alan na kurulmaya baflland. PTT nin önünden bafllayarak dar sokaklardan Ulucami nin önünden Petrol stasyonu nun etraf na kurulan Pazar araç trafi ine de aç k hale getirildi. Pazar esnaf ve halk floförlerle sert tart flmalar yafl yorlar. Araç sahipleri de ktidar Yerelden Bafllayacak C HP deki de iflimi anlatmaya devam edelim. Say n Kemal K l çdaro lunun CHP Genel Baflkanl na seçilmesinden sonra CHP'de bir de iflim heyecan yaflanm flt r ve de yaflanmaya devam etmektedir. Say n Önder Sav, Deniz Baykal' n istifas ndan sonra CHP taban rahatlam flt r, bunu göremeyenler kör olabilir, ancak bu halk kör de ildir derken neyi kastetmifltir? 33.cü CHP kongresinde 10 bin kiflilik salona 40 bin kifli neden ak n ak n gelmifltir? K l çdaro lu'nun CHP Genel Baflkanl na seçildikten sonra medyan nda CHP hakk ndaki yorumlar eskiye oranla olumlu yönde bir de iflim ve dönüflüm içerisindedir. Hükümet kanad n n K l çdaro lu'nun CHP genel Baflkan olmas ndan sonra ezberinin bozuldu u gözlenmektedir. Bu de iflim ve dönüflümü ifade edecek say s z örnekler var elimizde. Öyleyse geriye ne kal yor? Bu de iflim iyimi? yoksa kötümü? Bu de iflim devam etmelimi yoksa durmal m? Bu de iflim kimlerin elini zay flat yor? Kimlerin elini güçlendiriyor? Ben flahsen bu de iflimden fazlas yla ümitli olanlardan birisiyim. AKP iktidar n n karfl s nda 8 y ld r seçenek olamama durumu bitmifltir. Bugün art k CHP'nin önümüzdeki seçimlerde iktidar olmas n n bütün imkanlar oluflmufl ve de CHP genel merkezi iktidar olma umudu vermifltir. Geriye ne kal yor? CHP nin kendi iç yap lanmas n h zla yenileyerek demokratik altyap s n oluflturmas gerekiyor. Geçen yaz mda yenilenme en küçük beldelerden bafllayarak, ilçelere ve illere kadar gitmeli demifltim. Bu görüflümüde srarla sürdürüyorum. lleri ve ilçeleri ele geçiren, halktan kopuk,de iflim ve dönüflüm anlay fl ndan uzak, çeflitli flaibelere bulaflm fl, ticaretle siyaseti birbirine kar flt ran bu simalar CHP'den ay klanmad kça, yenilenme amac na ulaflamaz. E er CHP halk n umudu olacaksa bu yolu asla ihmal etmemelidir. CHP Genel Merkezi kendi taban nda ve halk nezninde gereken güveni ve sempatiyi yakalam flt r. llerde ve ilçelerde CHP genel merkez yöneticilerine Parti Meclisine ve MYK üyelerine karfl oluflan sevgi, sayg ve güven, yerel parti yöneticilerinde varm d r? CHP yöneticileri ve yetkilileri iflin bu yönüne h zla a rl k vermeliler. Yenilenmeyi ve güveni buralara kadar inflaa etmeliler. Taflradaki halk soka a ç kt zaman il ve ilçe baflkan na, belediye baflkan na bakarak partiye karfl kanaat oluflturuyor.yepyeni beyaz bir sayfa oluflturma ve iktidara yürümek dile iyle. Divri i halk ve pazar esnaf periflan. Divri i Belediye Baflkan Hakan Gök göreve geldikten sonra Divri i de kurulan pazar n yerini ve günününü de ifltirdi. Bu uygulama pazar esnaf n ve halk can ndan bezdirdi. Pazar esnaf n n ve Divri i halk n n görüflü al nmadan uygulaman n bafllat lmas na herkes tepkili. Çarfl Alt nda Pazartesi günleri kurulan Pazar Cumhuriyet Meydan na kayd r larak, Çarflamba gününe al nd. Buradan da PTT nin önünden bafllayarak Ulucami önündeki sokak aralar na tafl nd. Geçti imiz hafta PTT önünde kurulan pazara Polis müdahale etti. Zab ta ve polis aras nda gergin anlar yafland. Bir grup pazarc yeniden Hükümet Meydan na tezgahlar n kurdular. pazar n içerisini kullanmak istemediklerini, ancak baflka bir geçifl olmad için buna mecbur kald klar n söylüyorlar. Bu uygulamaya isyan eden bir grup pazarc tezgahlar n yeniden Cumhuriyet Meydan na getirdiler. Böyle olunca Cumhuriyet Meydan ndan bafllayan pazar PTT önünden Ulucami ye kadar olan genifl bir bölgeye darma da n k olarak yay lm fl oldu. Pazarc lar ve halk bu ma duriyetlerini anlatacak ve çözüm bulacak merci bulamamaktan flikayetçi. Bu uygulaman n uzun süre devam edemeyece ini söyleyen pazarc lar Divri i Belediyesi nden flikayetçi olduklar n söylediler. Haydar YALÇIN Müslüm DO AN Beyzade ÖZKAHRAMAN Nilüfer MURATO LU Mustafa TARAKÇI Muharrem YA BASAN smail ÇINAR Esat KORKMAZ Sad k ÇEL K H d r ÇAM smail AS L Ataner YILDIRIM Sayfalar Ya basan Köyü Ankara DKD Ö renci Yurdu 6 DA Kültür Sanat 7/8 DE Feyzullah Ç nar anma 8 DE Antalya DKD 9 DA Yat l Okul 10 DA DKD Turnuva 11 DE Garip H d r 12 DE YATILI OKUL fienl YAPILDI 6. Yat l Okul fienli i cuflkuyla yap ld. Divri i Atatürk Yat l Bölge Okulu nda her y l May s ay n n son Cumartesi günü Geleneksel olarak yap lan y l sonu flenli ine yüzlerce kifli kat ld. Yat l Bölge Okulun daki flenli i yine bu okuldan y llar önce mezun olmufl ö renciler organize ediliyor. fienlikte Tuncay Balc, fiahin Ayd n ve Mahmut Kalkan sahne ald lar. fienli e CHP Divri i lçe Örgütünün yöneticilerinden Zehra Yalç n da kat ld. TRAKTÖR DEVR LD Divri i den Sincan a tu la ve çimento tafl yan traktör Yaz Köy e 500 metre mesafedeki virajda devrildi. Sincan Köyü Muhtar Sait Karsl n n kulland traktörün sa römork tekeri aks dan koptu ve 20 metre sürüklendi. Daha sonra römork kancas traktörden kurtularak büyük bir kazay önleyerek devrildi. Kazada herhangi can kay b ve yaralanma olmad. Römorkun devrilmesinden sonra tu lalar ve çimentolar yola savruldu. Tercih Ediliyoruz Çok Farklıyız... Gümrük Müflavirlik Hizmetleri thalat ve hracat Gümrükleme Hizmetleri Teflvik Takibi TSE Dökümantasyon Ön izin Uygulamalar Tercüme Teminat Çözümleri Kurye Hizmetleri

2 HABER 1 HAZ RAN 2010 Az nl klar Türklerde az nl k haklar Fatih Sultan Mehmet'le bafllar. Fatih Sultan Mehmet stanbul' u fethinden sonra Rum Kilisesine din ve özel hukuk ifllerinde özerklik verdi. Patri i Rumlar seçti, Ortodokslar n bafl na geçirdi. Bu imtiyazlar daha sonra Ermeni ve Yahudilerde tan nd. Bu din adamlar topluluklar n yönetmek için özel vergi toplad lar. Her topluluk yarg lama, maliye, e itim sistemini kendisi kurdu. Fatih zaman nda az nl klara tan nan bu haklar 1839 Tanzimat Ferman na kadar devam etti Frans z htifalinden Osmanl mparatorlu undaki az nl klarda etkilenir. Hasta adam denilen Osmanl n n miras ndan pay alabilmek için emperyalist Avrupal devletler az nl klar k flk rtmaya koyulurlar.1839 Gülhane hatt hümayunu esas olarak Müslümanlar n gayrimüslimlerle haklar bak m ndan eflitli i ilkesini getirmifltir. Böylece hâkim millet anlay fl rafa kald r lm flt r. Sancak merkezlerinde Müslüman ve gayri Müslimlerden oluflan meclisler kurulur.(1840) 18 fiubat 1856 da bütün bakanlar, yüksek memurlar, fieyhül slam, Patrik, Hahambafl ve cemaat önde gelenlerinin huzurunda Islahat Ferman yay nlan r. Bununla az nl klar haklar bak m ndan eflit oldu u Müslümanlara görev bak m ndan da eflit olma hakk na kavuflurlar. Yani askerlik yapacak, subay olacak, devlet memuru olabileceklerdir Kanuni esaside din ve mezhep fark gözetmeksizin herkese çeflitli hak ve hürriyetler verdi. Ayan Meclisinde 11 gayri Müslim, Mebus an meclisinde de 69 müslümana karfl 46 gayrimüslim vard. II. Meflrutiyet ve sonras nda Meclisi Mebus an n etnik yap s flöyledir: B RAZ DA GÜLEL M A ZININ TADIYA KÜFÜR EDEMEMEK Do um yeni olmufl, üçüncü çocu u da erkekti. Köyde haval haval gezinirken duvar dibinde sigaras yla demlenen yafll Dede: - Gözün ayd o lum, çocu un olmufltur? Diye sorar - Sa ol Dede der ya z delikanl - K z, o lan? - O lan Dede - Ad n ne kodun? - Ali Haydar Dede - Dede, kafas n yere e er, üzgün üzgün bafl n sallayarak eyi, eyi der. - Dede yoksa ismi sevmedin mi? - Yok be o lum, sevdim de böyle isimler koyuyorsunuz sonra insan a z n n tad yla bu piçlere küfür edemiyor yahu der. B R FARKIMIZ YOKMUfi ME ER Damat, Alevi; Gelin, Sünni'ydi. Kalabal k bir ortamda yafll bir kad n geline K z m, bizimkilerine göre Alevilerin bir fark var m? diye sorar. Gelin, biraz safl ndan, biraz da dedikodular n etkisinden olacak ki Yok nene yok, onlar da sünnetli der. SU(N)N BA IRSAK Yafll kad n, k z n n bafl nda refakatçiydi, stanbul'un büyük bir hastanesinde. Tahliller sonunda k z nda ba rsak tümörü bulunmufl, kal n ba rsa al narak yerine suni ba rsak tak lmas na karar verilmiflti. Doktor, yafll kad na - Ana k z na suni ba rsak takaca z der. Yafll kad n hemen kap ya ç kar ve o lunu arar - Acele gel hele gurban, Doktor, bizim k za Sünni ba rsak takacakm fl. Çekindim Alevi oldu umuzu da söyleyemedim de der. N YET VAR, N YET VAR Ramazan ay yd. Bizimkinin Alevi oldu unu herkes biliyordu. Bizimkine tak lmak isteyen bir bayan Sen de niyetli misin? diye sorar Bizim ki gayet sakin Heee ben niyetliyim, sen de niyetliysen haydi gidelim der. GÜNAHA SOKMAK Gebze'de Dede, kendisine tak lan torununu bastonuyla kovalarken Balkonda ki bir kad n O lum camiye kaç, camiye diye çocu a ak l verir. Torun, camiye kaçar. Dede, bastonuyla caminin kap s na kadar gelir ve içerideki torununa Ç k kap ya lan piç kurusu, beni günaha sokma diye ba r r. YOLCULUKLAR CENAZE NAMAZIMIZ stanbul'da bir Alevi cenazesi kald r lacakt. Uzun tart flmalardan sonra komflulara ay p olmas n diye cenazenin camiden kald r lmas na karar verilmiflti. Caminin kap s n kadar gelen cemaatten kimse içeri girmek istemez. Önce kendi aralar nda tart fl rlar, her konuflan, Camilerde cenaze namaz nas l k l n r bilmiyorum diyerek içeri girmek istemez. Almanya'dan yeni gelen yafll Mustafa Day 'y sen bilirsin diyerek biraz hat rla, biraz da zorla içeri sokarlar. Önde hoca, Mustafa Amca ve befl on kifli arkas nda namaza bafllarlar. Namaz n bir yerinde Hoca, melekleri selamlarken bafl n bir sa a bir sola çevirip anlafl lmayacak flekilde bir fleyler söyleyince arkas nda ki Mustafa Amca, hocan n s rt na vurarak Hoca bizimkilerini ar yorsan kahvedeler, ça ray m m? der dönemi Osmanl Hükümetlerinde, son Talat Pafla hükümeti hariç hepsinde az nl klar bakanl k görevinde bulunmufllard r. Osmanl da bakan olan gayrimüslim say s toplam 18 dir. Osmanl da gayrimüslimlerin medeni hukuk davalar cemaat mahkemeleri taraf ndan görülürdü. Ceza hukukunda Müslüman - gayrimüslim eflitti. Kur'an daki k sas ve diyet cezas hem Müslüman hem gayrimüslimlere eflit uygulanm flt r. Ancak, gayrimüslimlere diyet cezas n n yar s n n tatbik edildi i ço u kaynaklarda tespit edilebilir de, müslim ve gayrimüslim üyelerden oluflan fiuray Devlet in yetkilerine her çeflit kanun, tüzük incelemekte dahildi. fiu halde Müslümanlar n yan s ra gayrimüslimlerde ülkede hukuk kurallar yap m nda söz sahibi olabiliyorlard. Mithat Paflan n flura baflkanl döneminde 41 üyeden ancak 28 i müslümand. Bat l lar n Osmanl y tenkit etti i konular n biri de flahitlik meselesidir. Müslüman olmayanlar Müslümanlara karfl flahitlik yapam yordu. Buda uygulamada zengin gayrimüslimlerin fakir Müslümanlar flahit kullanmas yla çözülüyordu. Bu durum fazla devam etmedi y l ndan itibaren Müslümanlar n karfl s nda H ristiyan flahitlerinde kabul edildi ini görmekteyiz 1879 dan itibaren gayrimüslimler evlenme, boflanma, miras, nafaka ve vakfa iliflkin davalarda kendi cemaat mahkemelerine gidebiliyorlard. Tanzimat'a kadar gayrimüslimler cizye adl bir bafl vergisi vererek askerlik yapm yorlard. Burada da din adamlar na, yoksullara, sakatlara istisnalar tan nm flt da cizye vergisi kald r ld. Gayrimüslimlerde Askere al nmaya baflland. Ancak, uygulamada zorluklar ç kar ld. Zengin az nl klar ticari kay plar ndan dolay askerlik yapmak istemiyorlard. Bunun üzerine devlet bedeli askeri denilen savunmaya destek vergisi koydu. Bedeli askeri, maddi durumlar na göre her y l zenginlerden 60, orta hallilerden 30, fakirlerden 15 kurufl /gün olarak al nacakt te askerlik bedeline iliflkin bir kararname yay nlan r. Köy bafl na (ortalama 135 erkek ) 5000 akçe askerlikten muaf vergisi al nmaya bafllan r. Bedeli askeri sistemi küçük de iflikliklerle 1908 e kadar devam etmifltir. Bu suretle flu veya bu flekilde gayrimüslimlere askerlik hizmetinin yapt r lamad görülmektedir! 7A ustos 1909 da anayasa de iflikli i ile bedelli askerlik kald r ld. Herkese askerlik yükümlülü ü getirildi. Ancak gayrimüslimler tepki gösterdiler. Yine iktidarlar dayanamad lar. Bu kez bedel_i nakdi sistemi geldi. Buna göre 50 Osmanl alt n ödemenin yan s ra en yak n piyade alay nda 3 ay e itim yap lacakt. 3 ayl k e itim 3 y ll k askerli e tekabül ediyordu. I.Dünya Harbinde gayrimüslimler orduya al nd. Ancak, amele taburlar nda kullan ld lar. Bu taburlar tar m ve ya demiryolu yap m hizmeti veriyorlard nüfus say m na göre gayrimüslimlerin toplam : d r. Buda nüfusun %19,09 ne denk gelmektedir. Not:Bu bilgileri bir araflt rma nedeniyle tespit ettim. Bilgi içinde siz k ymetli okurlar mla paylaflmak istedim. Yazarken bir fleyi hat rlad m. Türkiye'deki Kürtlere ve Alevilere az nl k diyen Avrupa Birli i ülkeleri halt etmifller. Aleviler bu milletin sayg n bir kesimi; Kürler de bu milletin önemli bir parças d r. Bu millet Türküyle, Kürdüyle bölünmez bir bütündür. Bu topraklarda herkesin eflit hakk ; milli mücadelede de herkesin ayn derecede al n teri vard r!) Ya basan Derne i Kad n Komisyonu her y l oldu u gibi bu y lda bir gezi düzenledi. Hac bektafl ve Ürgüp ü gezen dernek yöneticileri, üyeler ve Ya basanl lar birlik ve beraberli in tad n bir kez daha ç kard lar. Ya basan Köylüleri Derne i Kad n Komisyonu her y l kad nlar olarak gezi düzenliyor. Dernek yöneticileri ve üyeleriyle birli i, beraberli i ve paylaflmay her etkinliklerinde oldu u gibi bu etkinliktede gösterdiler. Dernek binas önünden kalkan iki otobüste tamamen doluydu. Dernek güzel bir organizasyon yap lm flt. Tüm yafl gruplar ndan kat l mc vard. çten ve samimi bir ortamda türküler,f kralar ve oyunlarla gerçekleflen bir otobüs yolculu undan sonra Hac bektafl a var ld. Önceden rezerve edilen misafirhaneye yerleflen kat l mc lar güzel bir kahvalt yapt lar.ya basan Derne inin ve kat l mc lar n kurbanlar piflirildi. Daha sonra lçedeki Dergah ve di er yerler gezildi. Gezi insanlar birazda olsa stanbul un yo un,yorucu ve stresli ortam ndan uzaklaflt rd. Do al güzellikleri ve tarihi yerleri gezen Ya basanl lar bu güzel gezinin tad n ç kard lar. Karacaahmet Dergah n n misafirhanesinde konaklayan ve dinlenen kat l mc lar gezinin ikinci gününde Amanos,Göreme ve Ürgüp ü gezdiler tarih ve medeniyet kokan bu yerlere hayran kald lar. Yo un bir kat l mla gerçekleflen geziye gazetemizde davet edildi. Bas n olarak orada bulunmaktan onur duyduk. Baflta Kad n Komisyon Baflkan Hatice Güngörmez ve tüm komisyonundakilere ve Ya basan Derne i ne teflekkür ediyoruz. Bizlere göstermifl olduklar bu alaka,yak n ilgi ve misafirperverliklerinden dolay dolay Divri i Gazetesi olarak teflekkür ediyoruz. Organize Sanayi bölgesi Keresteciler Sitesi 8. Sok. No: İkitelli/İST. Tel: (0212) Fax: (0212)

3 1 HAZ RAN 2010 HABER Birinci dereceden S T alan olarak kabul edilen yere pazar kuruldu. Bir çivinin çak lmas n n bile yasak oldu u alana çad r kaz klar çak ld, a r tonajl kamyonlar tarihi eserlerin içerisinde cirit at yor. Divri i Belediyesi nin projelerinde ve imar planlar nda Pazar Yeri olarak belirlenen Ziraat Bankas n n alt taraf ndaki alan y llarca çöplük gibi kullan ld. Muharrem Ya basan n baflkanl döneminde oluflturulan, Mehmet Güresinli döneminde ise zemini yap lan pazar yeri Hakan Gök ün baflkanl kazanmas ndan sonra söküldü ve kaderine terkedildi. Pazar esnaflar n n ve Divri ililerin en güzel pazar yeri olarak ortak kanaate vard klar bu alana Hakan Gök s cak bakm yor.divri i de pazar yeri aray fllar ve sorunlar çözülemiyor. PAZAR SIKINTISI B TM YOR Divri i de pazar yeri s k nt s devam ediyor. Y llarca Çarfl Alt nda kurulan pazar n yerinin ve gününün de ifltirilmesinden sonra halk da esnaf da s k nt dan kurtulam yor. Önce Hükümet meydan na, oradan da Ulucami nin önüne kadar tafl nan pazar herkesin tepkilerine neden oluyor. Bu uygulamadan pazar esnaf da Divri i halk da menmun de il. Konufltu umuz herkes Divri i Belediyesi nin bu uygulamas na isyan ediyor. PAZAR YER HAZIR Divri i eski belediye baflkan Davut Sönmez Divri i Pazar Esnaf sözcüsü Buradaki pazar esnaf n n hemen hemen hepsi Sivas ve Malatya n n bütün ilçe pazarlar na tezgah açarlar. Hiç bir yerde Divri i kadar s k nt yaflam yoruz. Divri i de acayip bir kötü uygulama var. 1 y l olmadan 4 kez pazar yeri de iflti. Belediye Baflkan Pazarc lara yer de ifltiriyoruz ama onlar hiç kavga etmiyorlar, birbirleriyle hiç dövüflmüyorlar sözlerine ben flahit oldum. Bir belediye baflkan böyle der mi? Polislerle, zab talarla pazarc lar karfl karfl ya getirmeye çal fl yor belediye baflkan. Bir pazarc on kifliyi geçindiriyor. Pazar n gününü de ifltirdi hepimizi periflan etti. Hepimizin kurulu sistemini da tt. Herkes ekme inin pefline kofluyor. Baflkan bizi rahat b raks n. Bizi eski yerimize versin. Babas n n dükkan var onun için pazar n yerini de ifltirdi deniliyor. Bir kifli için bütün pazar esnaf n n ekme iyle oynanmazki. Buradan hiç kimse menmun de il. Art k yeter pazarc lar n üstüne fazla gelmesinler, bizi eski yerimizi versinler. Muharrem Ya basan n çal flmalar yla Ziraat Bankas n n alt ndaki alan pazar yeri olarak belirlenmiflti. Belediyenin imar planlar nda da pazar yeri olarak görülen bu alan y llarca çöplük gibi kullan ld. Küçük bir masraf edilerek güzel bir pazar alan olabilecek imkana sahip bu alan at l olarak bekletiliyor y l n n Kas m ay nda dönemin Belediye Baflkan Mehmet Güresinli bu alan pazar yeri yapmak için zeminini kilit tafllarla döfledi. Seçimleri Hakan Gök ün kazanmas ndan sonra ise bu alan n zeminindeki kilit tafllar sökülerek baflka yerlere tafl nd. Didar Muratalan Belediye baflkan seçim öncesi köye geliyordu. Oradan tan yorum. Seçilene kadar çok iyiydi ama seçildikten sonra halk n içine ç kmaz oldu. Kimseye görünmez oldu. Bugünün yar n da var. Acaba birdaha seçilebilirmi onu düflünsün. Eski pazar yeri daha güzeldi. stedi imizi bulmakta s k nt çekmiyorduk. Pazar n gününün de iflmesinden sonra birçok pazarc esnaf Divri i ye gelemez oldu. Almak istedi imiz fleyleri bulam yoruz. Buras hem çok kötü hem de çok da n k. Pazar n içi ayn zamanda trafi e aç k. Böyle fley olurmu? Türkiye nin neresinde böyle bir uygulama var. Belediye baflkan acilen pazar eski yerine almal. Biz bunu seçtik ki daha güzel hizmet alal m, geldi her yeri birbirine kar flt rd. Bir de can m s kman pazar kald r r m diyormufl. Pazarc lar gelemiyor. Nas l gelsinler, yer yok ki pazar kuracak. Ziniski Köyü nden Pazara gelen bir bayan Belediye baflkan na çok tepkiliyim. Y llar sonra CHP belediyeyi kazand. Böyle kötü uygulamalar m yapmas laz md yani. Eski yerinden daha güzel bir pazar yeri oluflturmas ona yak fl rd. Buras pazar yerimi ki buraya pazar kurduruyor. Yaz k vallahi bunun gibi beceriksizler yüzünden halk neler çekiyor. Konuflacak birfley bulam yorum. Sa da solda, belediye baflkan n n buralarda esnaf akrabalar var, onun için pazar buraya getirdi diyorlar. Öyle söylentiler çok yayg n. E er bu söylenti do ruysa, bu çok ay p. Bafla getirdi imiz adam böylemi yapmas laz m. Halk korumas gereken adam kendi adamlar n korursa bunun sonucu a r olur. CHP olarak halk koruyan bir anlay fla sahip olmal y z. Bir daha ki seçimde yeniden seçilebilirmi acaba. Ben bu belediye baflkan n n kazanmas na sevinmifltim ama yapt klar n gördükçe duydukça sinir olmaya bafllad m. Kafam bozarsa e er milleti toplar belediyeyi basar m. Galip Aksoy Pazar Esnaf Pazar çok da n k. Sebzecilerin bitifli inde tuhafiyeci, ayakkab c lar n bitifli inde karpuzcu. Böyle kar fl k bir pazar yeri Türkiye de yok. Ziraat Bankas n n alt nda Pazar yeri için oluflturulmufl güzel yer var. Pazar buraya al nmal. Biz daha önce PTT nin karfl s na aç yorduk tezgah. Orada 10 tane flemsiyem k r ld. Buras uygun de il dediler bizi kald rd lar, araba park oldu oras. Bizi oradan kald rd lar. Ulucami nin yan na gidin kurun diyor zab ta. Ben Türkiye nin bütün vilayetlerinde pazarlar kurdum. Böyle kötü bir uygulamaya flahit olmad m. Her hafta zarar ede ede iflas noktas na geldim. Meyve bu satamazsak çürüyor. Böyle devam edece ini sanm yorum. Bizi tekrar eski yerimize als nlar hiç olmazsa. Söylemekten baflka elimizden hiçbirfley de gelmiyor. Gördü ünüz gibi pazarc esnaf n n hali ortada. Söylenecek ne var. Elefltiri ve Özelefltiri fiöyle bir söz duymufltum Gökten 104 kitap indi, 4'ü peygamberlere yüz'ü de ozanlara diye. Bu say da bir ozan m z anlatmak yerine halkla ozanlar aras ndaki karfl l kl iliflki üzerinde durmak istiyorum. Kültürel hayat m z n en önemli dayanaklar ozanlar m z, flairlerimiz ve yazarlar m zd r. Onlar yüzy llardan günümüze rehberlik ederek ananelerimizi, geleneklerimizi, usul ve erkân m z bizlere tafl d lar. Bu önemli ifllevi yaparlarken kimi zaman mal n, kimi zaman da can n vererek her türlü riski göze ald lar. Onlar n kitaplar nda mal n, mülkün, zalimin, zorban n de il, insanl n, erdemin ve adaletin yazd n okuruz. Dolay s yla halk ozanlar m z bizlerin geçmiflini ve gelece ini belirlemede en önemli rehberlerdir. Peki böylesine önemli bir ifllev sahibi ozanlar m zla bizlerin, yani halk n karfl l kl iliflkileri nas l olmal d r. Bizler halk ozanlar m za gerekti i gibi yaklafl m gösterebiliyormuyuz. Madalyonun bu taraf na biraz iflaret etmek istiyorum. 1. Ozanlar m z sa ken yapmam z gerekenler 2. Ozanlar m z hayat n kaybettikten sonra yapmam z gerekenler. Ozanlar m z n yapt klar konserlerin 10 liral k biletlerini almay z ama 150 liral k içkili yemekli gecelere gitmeyi de ihmal etmeyiz. Ozanlar m z n kasetini kitab n almak zahmetinde bulunmay z. Peki onlar nas l yaflayacaklar, sanatlar n nas l icra edecekler. Ben uzun y llar Divri i Kültür Derne inde ve Çamfl h Hüseyin Abdal Derne inde yöneticilik yapt m. Bu konulara yakinen flahit oldum. Birçok flairimiz ve ozan m z yaflamlar boyunca yoksulluklar ve imkâns zl klar içerisinde ürünlerini veriyorlar. Bunlar hepimiz biliyoruz. Son y llarda kaybetti imiz ozanlar m z n ad na anma geceleri tertip ediyoruz. Oysa bunun yerine onlar n sa l klar nda da gereken deste i verirsek daha iyi olur kanaatindeyim. Diyelim ki bir konser yapaca z. Sanatç lar m za mümkünse para pul vermeden onlar nas l ça r r z n hesab n yap yoruz. Zaten popüler olanlara fazlas yla maddi kaynak ay r rken yeni yetiflen genç sanatç lar m za mümkünse yol paras yla gel diyoruz. Bu davran fl m z makul de il. Onlara bizler destek olmazsak kim destek olacak. Bir de yapt m z etkinliklerde sanatç lar m z dinleme ve onlar alk fllayarak onurland rma zahmetine katlanm yoruz. Onlar sahnede söylerken biz de kendi aram zda ba ra ba ra sohbet ediyoruz. Hiç unutmam Divri i Kültür Derne i'nin yapt gecelerin birisinde Nesimi Çimen sahnedeydi. Çevredeki gürültüden türküsünü okuyam yordu. Beni ça rd "Haydarc m, yahu bunlar sustur yoksa kalk p gidece im" dedi."nesimi a abey ben susturamam mikrofon elinde sen susturursun" dedim. Mikrofondan susarm s n z beni dinlermisiniz diye 3-5 kez ba r nca nihayet sustular. Dostlar m biz buraya para alarak geliyoruz ve ozan z sizde para vererek geliyorsunuz. Burada kültürümüzü yaflatmak için bulunuyoruz böyle konuflacak bizi dinlemeyecekseniz neden bizler ve sizler burada toplan yoruz. Bize sayg duyup dinleyin dinlemeyecekseniz ya ben gideyim ya siz. Karfl n zda baflçavuflun efle i o.yor deyince hem alk fl hem de sessizlik oldu ama bir süre sonra gene sesler ozan n sesini bast rd. Sanki bütün tart flmalar m z ve konuflmalar m z bu konser zamanlar na m sakl yoruz anlam fl de ilim. Yine Divri i Gazetesinin yemekli gecesiydi. Erdal Erzincan efli Mercan'la gelmiflti. Erdal'a rica ettim, gelmiflken sahneye ç k p bir iki türkü okusan diye rica ettim. Erdal da abi bu gecelerde sanatç y dinlemiyorlar, çatal kafl k seslerinden ba rt ça rt dan bizim sesimiz duyulmuyor dedi ama yine de beni k rmayarak sahne ald ama hiç neflesi yoktu. Ozanlar m z Türkülerimiz konulu Su Tv de bir program yap yordum. Bu programlar süresince de bu konular n üzerinde srarla durdu umu hiç unutmam. Her y l oldu u gibi bu y lda Divri i Kültür Derne i geleneksel hale getirdi i yitirdi imiz ozanlar m zdan Feyzullah Ç nar' anma ve anlatma gecesi düzenleyerek 16 May s 2010 da Muammer Karaca Tiyatrosu'nda hemflerileriyle birlikte yâd ettiler var olsunlar. Bende oradayd m, DKD yönetimine bu duyarl l ndan dolay teflekkür ederken gene hemflerilerimi elefltirmeden geçemeyece im.10 TL bilet ile masraflar n bile karfl lanmayan bu etkinli e kat lmak o kadar m zor geliyor dostlar ma merak ediyorum. Geçmiflini bilemeyen gençlerimizi gelece e haz rlaman n bir yolu da bu tip etkinliklerden geçmiyor mu? Yitirdi imiz tüm ozanlar m za buradan Rahmet diliyor sayg ile an yorum. Bizlere b rakt klar miras sürdüren genç ozanlar m za da baflar lar diliyorum. ABONE KAMPANYASI Divri i Gazetesi yay n hayat nda 4 üncü y l n bitirdi. Yay nc l k deneyimi bak m ndan ilk y llara göre flimdi daha deneyimliyiz. Divri i Gazetesi her gün daha fazla okura ulafl yor, daha önemli haberlere imza at yor. Her abonemizden, her okurumuzdan isteklerimiz var. Daha güzel bir gazete için her abonemiz, bize 2 abone önerebilirmi. Bu kampanyaya destek bekliyoruz okurlar m zdan. Bizlere yard mc olun. Divri i Gazetesi büyük zorluklarla ve fedakarl klarla ç kmaktad r. Divri i Gazetesi sadece okurlar n n ve reklam gelirleriyle yay nc l k yapmaktad r. Baflka herhangi bir gelir kayna yoktur. Divri i Gazetesi gücünü okurlar ndan almaktad r. Gazete ancak sizlerin özverileriyle yafl yor. Abone ücretlerini asla aksatmayan okurlar m z oldu u gibi y llard r, aylard r abonelik ücretlerini ödemeyen okurlar m z da vard r. Okurlar m za küçük gibi görünen abonelik ücretleri bizim için hayati önemdedir. Abone ücretleri ödemelerinizi önemsemenizi rica ediyoruz. Divri i Gazetesi Abone Hesap Bilgileri Hesap Numaras : Yap Kredi Bankas Çemberlitafl fiubesi: fiube Kodu: 064 Birsen Bayar Uygun Ad na Hesap Numaras : IBAN: TR Tel:

4 HABER 1 HAZ RAN 2010 UNUTULMASINLAR D YE YAZI D Z S -9 Ba ms zl k, Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelesinde kaybetti imiz Divri ililer Haz rlayan Mahmut fiengül KATKIDA BULUNANLAR Müslüm Do an, H d r Çam, Yahya Bayar Bugün varolan koflullarda kad n sorunlar n çözümleyebilmek için öncelikle toplumsal koflullar n yeniden örgütlenmesi, cinslerin birbirleri aras ndaki iliflkilerin de iflmesi gerekir. Bu nedenle toplumun belirli bir geliflme düzeyine gelmesi, kad nlar n, kad n sorunlar n n çözümsüz olmad konusunda bilinçlenmeleri, ben kendimi kurtard m, onlar da kendileri çabalas n kurtars n düflüncesinden hareket edilmemelidir. Kendini kurtaran kad nlar n böyle bir sorun yok deyip kendilerini bu sorundan soyutlamamalar gerekir. Kad n sorununu kabul edip çevresinde kendisi gibi düflünen ve hareket eden insanlarla ortak hareket edilmelidir. S n f bilincine sahip, emekçi insanlar n bir cinsin öteki cins üzerinde egemenli ini kabul etmemesi gerekir. Önemli olan kad n n erkekten üstünlü ü veya erke in kad ndan üstünlü ü konusunda yar fla girmek de ildir. Önemli olan insan ve ona verilen de er olunca kad n-erkek meselesi ortadan kalkar. (Gülender Akça n n 8 Mart Kad nlar Günü konuflmas ndan) A LES N N GÖRÜfiÜ Babas Abidin Akça: Ben uyuyordum. Gülender le gece konuflmufl vedalaflm flt k. Sokaktan geri dönmüfl babam bir öpeyim demifl. Son öpüflü oldu. Annesi Sultan Akça: Belediye otobüsüne bindirdim, elimi öptü, hakk n helal et dedi. Böyle demesi tuaf geldi, heyecanland m. Bir an gitmesin diye içimden geçirdim ama derne e gitmesin diyemezdim. Süheyla Akça (K zkardefli): Sen gidiyorsun, geldi inde bibim ölmüfl olursa ne yapars n diye sordum. Hay r öyle deme lütfen, ölüm hepimizin bafl na gelir, nereden biliyorsun yar m saat sonra bizim bafl m za gelmeyece ini dedi. Günay Akça (A beyi): Her fleyden önce insana insanca muamele 2 Temmuz 1993 y l nda Mad mak Oteli nde kaybetti imiz Divri i li arkadafllar m zdan Gülender Akça y yaz yoruz bu say m zda. Yaz dizimizi haz rlarken zaman zaman zorluklar da yafl yoruz. Kaybettiklerimiz hakk nda bilgi toplarken ve araflt rmalar yaparken baz aileler görüfl belirtmekten kaç n yorlar. Konu hakk nda suskun kalmay tercih ediyorlar. Bunun nedenlerini de söylüyorlar. Onlar kendilerine göre hakl gerekçeler buluyorlar. Uzun y llar hiç kimse onlarla ilgilenmemifl, aray p sormam fl. Onlar da bu ilgisizli in neticesi olarak içe kapanm fllar. Hatta kay plar n n ac lar n içine edilmeyen, hak etti i de eri verilmeyen, bask n n, zulmün, iflkencenin, irtican n yo un oldu u bir dönemde yaflad. Bu nedenle bask ya, haks zl a, zulme, irticaya karfl insan haklar ndan, demokrasiden, laik düflünceden, yana tav r koydu. Bu anlamda duyarl bir toplum yaratma çabas nda kardeflçe, insanca yaflamak için, insan olman n onuru ile yaflamak isteyin milyonlarca insandan biri olmak için çaba sarfetti. DERNEKTE LK GÜNLER Divri i Demir Çelik flletmelerinde çal flan Gülender Akça n n babas Abidin Akça emekli olduktan sonra Ankara ya göçtü. lk ve orta okulu Cürek te okuyan Gülender Abidinpafla semtindeki Baflkent Lisesi nde e itimini sürdürdü. Daha sonra da Aç kö retim Fakültesine kaydoldu. Üniversite hayat n sürdürürken biryandan da DSP de çal flarak evine ekonomik destekte bulundu l y llarda da Ankara Divri i Kültür Derne i ne gidip gelmeye bafllad y l nda 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü nü kutlamak için Ankara Divri i Kültür Derne i nde hummal bir çal flma yürümektedir. Zekiye Akkaya, Gülsün Karababa, Handan Metin, Gülender Akça ve Divri i Kültür Derne i nin Kad n Komisyonundan onlarca arkadafl yla hergün S h ye de buluflmaktad rlar. Haz rl klar n hepsi 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü nü kutlamak içindir y l nda ilk defa kap s ndan girdi i dernekte baya çevre tan m fl güzel arkadafll klar atm fllar bu ac y hiç kimselerle paylaflmam fllar. Böyle bir durumla karfl karfl yay z. Elbette onlar anlamak gerekir. Kay plar yla baflbafla kalmak, terkedilmifl hissiyat yaflamak üzücü bir durum. Esas elefltirilmesi gereken konu bizlerin durumudur san r m. Kaybetti imiz yoldafllar m z, arkadafllar m z ve onlar n ailelerini unutmak gafletinde bulunuyoruz. Bizlerde bir vefas zl k yokmu acaba? Evet sorunlar m z ç gibi, evet dönem zor. Ancak bir zaman ve imkan yaratarak kaybetti imiz de erlerimizi sahiden hat rlayamazm y z, bu zor bir ifl mi acaba? Gülender Akça Divri i nin Çamfl h Bölgesi nin fiahin Köyü nden. flçi bir ailenin 5 çocu undan biri y l nda Divri i de do du y l nda da ailesiyle birlikte Ankara ya göçettiler. Gülender Ankara Divri i Kültür Derne i nde yöneticilik yapt. kurmufltur Gülender. 7 Mart günü yapacaklar anman n da zaman gelmifltir. Ankara Kristal Dü ün Salonu nda yap lacak anma toplant s na 1000 kifli kat lm flt r. Salon t kl m t kl m dolmufltur. Sahneden günün anlam ve önemini belirtmek için konuflmas n yapmaya davet edilir Gülender Akça. lk defa böyle bir kalabal k önünde konuflma yapmak onu heyecanland r r, ama o yine de usta bir hatip gibi konuflmas n tamamlar. Yaz m z n giriflindeki konuflmay Gülender Akça 7 Mart 1993 y l nda Ankara Kristal Dü ün Salonu nda yapm flt r. Gülander, kursiyer olarak gitti i Divri i Derne i nde art k hocad r. Diyarbak r Halkoyunlar n o ö retmektedir. Divri i Kültür Derne i ndeki çal flmalar sürerken bir grup arkadafl yla ASAT ( Anadolu Semah Araflt rma Toplulu u) kurdular. Gülender Divri i Kültür Derne i nin yönetim urulu yedek üyeli ine seçildi. 2 TEMMUZ MADIMAK Gülender k sa yaflam na bu kadar faaliyeti s d rd. Pirsultan Abdal fienliklerine kat lmak için Sivas a giderken yine ayn özveriyle yola ç kt. Bu gidifl sanki bir veda haline gelmiflti Gülender için. Kap dan dönüp babas n öpmesi, annesine hakk n helal et demisi sanki zorla dilinden dökülüyordu. Gülender Sivas daki flenliklerden sonra Çamfl h a gitmeyi, oradaki babaannesini görmeyi arzuluyordu. O babaannesini göremedi. Babaannesi Gülender in cenazesine Ankara ya geldi. 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nü birlikte organize etti i Zekiye Akkaya, bir asansör kazas nda hayat n kaybetti. Gülsün Karababa, Handan Metin ve Gülender Akça da Mad mak Otelinde ça n vahfleti olarak tarihe geçen insanl k düflmanlar n n h flm na u rayarak 35 arkadafl ve yoldafl yla hayat n kaybettiler. Mutluluk Aras ra da olsa Yarabbim dizi filmler Gibi yayg n ve sevilgen k l Biricik daktilomun flu kutsal dizelerini ( Bar fl Pirhasan ) Dün ilk kez yazd m bir yaz y y rt p att m. Politik temal bir yaz yd, güzel bulanlar oldu ama kendime begendiremedim. Uzun süredir kafamda bir çok yaz konusu tafl yorum; Makaklarla ilgili okumalar yap yorum, ve baflka okumalar da Bunlar yaz n sizlerle paylaflaca m. Dün akflam gençleri dinledim, umut ve mutlulu um yükselifle geçti. Onlar n enerjisi gelip yaz y ele geçirdi dersem do ru söylemifl olurum. Do a çin Çal projesinden Engin Ifl k ve Ezgi Özcan' n seslerini ve sazlar n güzel bir raslant yla keflfettim. Bu projeden onlar n sayesinde haberim oldu. Yaln zca müzikleriyle de il; kiflilikleri, durufllar ve zerafetleriyle de gönlümü fethettiler. Öteki Sanat ve Kültür felsefe, müzik ve resim atölyeleri, etkinlikleri ve resim galerisi ile Kad köy'de önemli bir misyonu üstleniyor. Vedat Bey flahs na münhas r bir insan olmas n n yan s ra paylafl mc ve dostane yan yla o mekana çok yak flan bir insan. Yolu düflenlere önerilir. Divri i'deki dostlar da Do a çin Çal projesinin haz rlad klipleri internetten takip edebilirler. Müzi in ve sevginin evrensel bir dili var; her memleketten, her semtten ve de iflik kökenlerden gençlerin birlikteli inden oluflan bu projenin büyüyerek ve geniflleyerek devam etmesi dile iyle Bir ay öncesinde de ayn mekanda ve Naz m Kültür'de fiiir Festivali etkinliklerini izledim. Teknik anlamda iyi de ildi, birkaç saat de iflik ülkelerden flairleri bekledik. Rivayete göre bal k pazar nda kafalar çekmifller. Irakl, Filistinli, rlandal, Romanyal ve pek çok di er flair kendi dillerinde Naz m fliirleri okudular. sveç'ten gelen bir flairler grubuyla da uzun bir söylefli gerçekleflti. sveç'te yaflayan Türk flair Özkan Mert'i de büyük bir zevkle dinledik. Ortado ulu flairlerin ço u sveç'e göç etmek zorunda kalm fl ve sveççe yaz yorlard. Sürgün ve göç: günümüzün en büyük sorunlar ndan Anarflist yüre im ayakland.yönetenler olmasa da flairler cumhuriyeti kurulsa Unutmadan Cahit Koytak' n yoksullar n ve flairlerin kitab adl fliir kitab n okudu umu belirtmek isterim. Ve tabii ki Adonis'ten Kör Kahin fiiirin tad na varmak isteyenlere önerilir. Sanat diyorum yine. Her daim sa olsun ve var olsun yaflam m zda. Ve çevremdeki flair,ressam, sinemac ve bir çok güzel insan selaml yorum.üretkenlikleri, paylafl mlar ve dostluklar için teflekkürler Sanatla kendini buluyor insan. Kendini keflfediyor ve ar n yor. Y llarca önce yirmili yafllar mdayken okuyup flte! flte, demek istedi im buydu! dedi im ve not ald m Selim leri'nin tümcesi ile yaz m bitirmek istiyorum. Gelece i sanatla fethetmek düflleri ve dile i ile Sen seninle gülebilenleri dost say yorsun Oysa dost; Düflüncelerini, a rl nca, büyüklü ünce Kolay tafl yabildi in kifli. Sevgi, duygu ve fikirce Bir potada eriyifl Bir bütün olufl; ad na aflk, ad na flark Ad na fiiir Denen fley Gülender Akça Divri i, Çamfl h, fiahin Köyünde 1968 y l nda do du. Abidin ve Sultan Akça çiftinin 5 çocu unun 4 üncüsüdür. Babas Abidin Akça Divri i Demirçelik flletmeleri nde iflçi olarak çal flt. lk ve ortaokulu Cürek te okuyan Gülender Akça, babas n n emekli olmas ndan sonra ailesiyle birlikte 1981 y l nda Ankara ya göçtüler. Lise e itimini Mamak Baflkent Lisesi nde tamamlad. Sivas ta 2 Temmuz 1993 y l nda yobazlar taraf ndan katledildi inde Aç kö retim Fakültesinde ö renciydi. Gülender aile içerisinde bir evlattan, bir kardeflten ve bir abladan çok hepimize bir dost, bir can ve bir arkadaflt. Her konuda kendi kiflili ini ortaya koyabilen, s cak, samimi, dostca yaklafl mlar ile en zay f ve en üzgün an m zda s nd m z, içimizi döktü ümüz, s cak, sakin yumuflak bir kucakt. Onun yüre i hep güzellikten,iyilikten, insanl ktan yana sevgiyle doluydu. Kendi kiflisel sorunlar n geri plana iter ailesinin ve çevresinin sorunlar n kendine dert edinen bir kiflili e sahipti Gülender. En çok sevdi im taraf ise hiçbir zaman kifli ve konular hakk nda ön yarg ile hareket etmemesiydi. Hiç kimseye kin tutmazd. Hep alçak gönüllü olmaya çal fl rd. nsanlar hep severdi. Bir flairin dedi i gibi, Bireysellik dünden öldü/ bala flimdi/ sevdalar çokluktan yanad r. Gülender in sevdas da çokluktan, duyarl toplum yaratmaktan, toplumsal sorunlara karfl insanlarla birlikte olmaktan yanayd. Günay Vedat Akça (Abisi) TDH Lideri, fiiflli Belediye Baflkan Mustafa Sar gül Birestik Köyü ne geldi. Ar kbafl Köyü nden ifl adam Mehmet Ali Aslan n annesi Güley Aslan n K rk Yeme ine kat lan Sar gül oradan da Malatya ya hareket etti. Türkiye De ifl im Hareketinin Lideri ve fiiflli Belediye Baflkan Mustafa Sar gül Divri i nin Birestik Köyü ne geldi. Divri i nin tan nm fl i fl adamlar ndan Mehmet Ali Aslan n annesi Güley Aslan n K rk Yeme ine kat lan Sar gül buradan da Malatya ya geçti. Mustafa Sar gül ü Birestik Köyü nün giriflinde karfl layan Köy Dernek Baflkan Mustafa Özker ve köylüler uzun süre yürüyerek Sar gül ile sohbet ettiler. Köyün giriflinda Mustafa Sar gül e atfen yaz lan pankart da gözlerden kaçmad. K rk yeme inin bafllamas ndan önce Dernek Baflkan Mustafa Özker k sa bir konuflma yaparak Mustafa Sar gül e söz verdi. Sar gül de k sa bir konuflma yapt. Sar gül konuflmas nda yak n arkadafl m Mehmet Ali Aslan n annesi Güley Aslan kaybetmenin üzüntüsünü yafl yorum. Buraya onu anmak için geldim. Baflta Arkadafl m Mehmet Ali olmak üzere Merhumun yak nlar na ve akrabalar na baflsa l dilerim dedi. Daha sonra Sar gül Birestik Köyü nden ayr ld.

Zeytinburnu 7,2 ile salland!

Zeytinburnu 7,2 ile salland! IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu : (0212) 558 59 90 Befltelsiz : (0212) 665 01 62 Dikilitafl : (0212) 679 46 32 IRMAK GROUP Since 1974 CHP 19 May s kutlad Resmi törenleri yasaklayan

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

Provokasyona Karfl Tek Yürek

Provokasyona Karfl Tek Yürek IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu: (0212) 558 59 90 Befltelsiz: (0212) 665 01 62 Dikilitafl: (0212) 679 46 32 DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) 514 5518 Zeytinburnu: (0212) 582 80 27

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE ISSN 1308-7622 29 Ocak 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Erdo an ran da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyarette bulunmak üzere dün ran'a gitti. Erdo an bugün Tahran'da, ran' n dini

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı