Esnaf da Halk da Periflan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Esnaf da Halk da Periflan"

Transkript

1 Divri i Külliyesi ve Darüflifas n n Do u cephesi 158 Ada 3 Parsel de bafllat lan kaz çal flmalar devam ediyor. Darüflifa ya a rl k olarak bask yap p yap n n bozulmalar na neden olan toprak y nt lar temizleniyor. Y nt larda 800 y ll k tarihi eserler ortaya ç kt. Kaz n n sorumlulu unu Sivas Müze Müdürü Yusuf Altun, Arkeoloji sorumlulu unu ise Selçuk Üniversitesi nden Doç. Dr. Osman Eravflar yürütüyor. Darüflifan n do u cepesine y llar önce biriktirilen toprak kütle zaman içerisinde esere a rl k olarak bask yapm fl, eserin mimari dengesinin bozulmas na sebep olmufltu. stanbul AVP M PP.303 DVR: AYLIK SYAS GAZETE 1 HAZRAN 2010 YIL: 5 SAYI: 46 Nakilbent Sk. No: 41/1 Sultanahmet - stanbul ADE ADRES Divri i Belediye Baflkan Hakan Gök Esnaf da Halk da Periflan Divri i Belediye Baflkan Hakan Gök ün göreve gelmesinden sonra bafllatt pazar yeri de iflikli i pazarc lar ve halk taraf ndan tepkilere neden oluyor. Çarfl Alt nda kurulan pazar n yerinin ve gününün de ifltirilmesi belediyeyle halk karfl karfl ya getirdi. Divri i Belediye Baflkan Hakan Gök ün göreve gelmesinden sonra bafllatt pazar yeri de iflikli i pazarc lar ve halk taraf ndan tepkilere neden oluyor. Çarfl alt nda kurulan Pazar Hakan Gök ün talimat yla Cumhuriyet Meydan na tafl nd, buradan da Ulucami önündeki S T alan na kurulmaya baflland. PTT nin önünden bafllayarak dar sokaklardan Ulucami nin önünden Petrol stasyonu nun etraf na kurulan Pazar araç trafi ine de aç k hale getirildi. Pazar esnaf ve halk floförlerle sert tart flmalar yafl yorlar. Araç sahipleri de ktidar Yerelden Bafllayacak C HP deki de iflimi anlatmaya devam edelim. Say n Kemal K l çdaro lunun CHP Genel Baflkanl na seçilmesinden sonra CHP'de bir de iflim heyecan yaflanm flt r ve de yaflanmaya devam etmektedir. Say n Önder Sav, Deniz Baykal' n istifas ndan sonra CHP taban rahatlam flt r, bunu göremeyenler kör olabilir, ancak bu halk kör de ildir derken neyi kastetmifltir? 33.cü CHP kongresinde 10 bin kiflilik salona 40 bin kifli neden ak n ak n gelmifltir? K l çdaro lu'nun CHP Genel Baflkanl na seçildikten sonra medyan nda CHP hakk ndaki yorumlar eskiye oranla olumlu yönde bir de iflim ve dönüflüm içerisindedir. Hükümet kanad n n K l çdaro lu'nun CHP genel Baflkan olmas ndan sonra ezberinin bozuldu u gözlenmektedir. Bu de iflim ve dönüflümü ifade edecek say s z örnekler var elimizde. Öyleyse geriye ne kal yor? Bu de iflim iyimi? yoksa kötümü? Bu de iflim devam etmelimi yoksa durmal m? Bu de iflim kimlerin elini zay flat yor? Kimlerin elini güçlendiriyor? Ben flahsen bu de iflimden fazlas yla ümitli olanlardan birisiyim. AKP iktidar n n karfl s nda 8 y ld r seçenek olamama durumu bitmifltir. Bugün art k CHP'nin önümüzdeki seçimlerde iktidar olmas n n bütün imkanlar oluflmufl ve de CHP genel merkezi iktidar olma umudu vermifltir. Geriye ne kal yor? CHP nin kendi iç yap lanmas n h zla yenileyerek demokratik altyap s n oluflturmas gerekiyor. Geçen yaz mda yenilenme en küçük beldelerden bafllayarak, ilçelere ve illere kadar gitmeli demifltim. Bu görüflümüde srarla sürdürüyorum. lleri ve ilçeleri ele geçiren, halktan kopuk,de iflim ve dönüflüm anlay fl ndan uzak, çeflitli flaibelere bulaflm fl, ticaretle siyaseti birbirine kar flt ran bu simalar CHP'den ay klanmad kça, yenilenme amac na ulaflamaz. E er CHP halk n umudu olacaksa bu yolu asla ihmal etmemelidir. CHP Genel Merkezi kendi taban nda ve halk nezninde gereken güveni ve sempatiyi yakalam flt r. llerde ve ilçelerde CHP genel merkez yöneticilerine Parti Meclisine ve MYK üyelerine karfl oluflan sevgi, sayg ve güven, yerel parti yöneticilerinde varm d r? CHP yöneticileri ve yetkilileri iflin bu yönüne h zla a rl k vermeliler. Yenilenmeyi ve güveni buralara kadar inflaa etmeliler. Taflradaki halk soka a ç kt zaman il ve ilçe baflkan na, belediye baflkan na bakarak partiye karfl kanaat oluflturuyor.yepyeni beyaz bir sayfa oluflturma ve iktidara yürümek dile iyle. Divri i halk ve pazar esnaf periflan. Divri i Belediye Baflkan Hakan Gök göreve geldikten sonra Divri i de kurulan pazar n yerini ve günününü de ifltirdi. Bu uygulama pazar esnaf n ve halk can ndan bezdirdi. Pazar esnaf n n ve Divri i halk n n görüflü al nmadan uygulaman n bafllat lmas na herkes tepkili. Çarfl Alt nda Pazartesi günleri kurulan Pazar Cumhuriyet Meydan na kayd r larak, Çarflamba gününe al nd. Buradan da PTT nin önünden bafllayarak Ulucami önündeki sokak aralar na tafl nd. Geçti imiz hafta PTT önünde kurulan pazara Polis müdahale etti. Zab ta ve polis aras nda gergin anlar yafland. Bir grup pazarc yeniden Hükümet Meydan na tezgahlar n kurdular. pazar n içerisini kullanmak istemediklerini, ancak baflka bir geçifl olmad için buna mecbur kald klar n söylüyorlar. Bu uygulamaya isyan eden bir grup pazarc tezgahlar n yeniden Cumhuriyet Meydan na getirdiler. Böyle olunca Cumhuriyet Meydan ndan bafllayan pazar PTT önünden Ulucami ye kadar olan genifl bir bölgeye darma da n k olarak yay lm fl oldu. Pazarc lar ve halk bu ma duriyetlerini anlatacak ve çözüm bulacak merci bulamamaktan flikayetçi. Bu uygulaman n uzun süre devam edemeyece ini söyleyen pazarc lar Divri i Belediyesi nden flikayetçi olduklar n söylediler. Haydar YALÇIN Müslüm DO AN Beyzade ÖZKAHRAMAN Nilüfer MURATO LU Mustafa TARAKÇI Muharrem YA BASAN smail ÇINAR Esat KORKMAZ Sad k ÇEL K H d r ÇAM smail AS L Ataner YILDIRIM Sayfalar Ya basan Köyü Ankara DKD Ö renci Yurdu 6 DA Kültür Sanat 7/8 DE Feyzullah Ç nar anma 8 DE Antalya DKD 9 DA Yat l Okul 10 DA DKD Turnuva 11 DE Garip H d r 12 DE YATILI OKUL fienl YAPILDI 6. Yat l Okul fienli i cuflkuyla yap ld. Divri i Atatürk Yat l Bölge Okulu nda her y l May s ay n n son Cumartesi günü Geleneksel olarak yap lan y l sonu flenli ine yüzlerce kifli kat ld. Yat l Bölge Okulun daki flenli i yine bu okuldan y llar önce mezun olmufl ö renciler organize ediliyor. fienlikte Tuncay Balc, fiahin Ayd n ve Mahmut Kalkan sahne ald lar. fienli e CHP Divri i lçe Örgütünün yöneticilerinden Zehra Yalç n da kat ld. TRAKTÖR DEVR LD Divri i den Sincan a tu la ve çimento tafl yan traktör Yaz Köy e 500 metre mesafedeki virajda devrildi. Sincan Köyü Muhtar Sait Karsl n n kulland traktörün sa römork tekeri aks dan koptu ve 20 metre sürüklendi. Daha sonra römork kancas traktörden kurtularak büyük bir kazay önleyerek devrildi. Kazada herhangi can kay b ve yaralanma olmad. Römorkun devrilmesinden sonra tu lalar ve çimentolar yola savruldu. Tercih Ediliyoruz Çok Farklıyız... Gümrük Müflavirlik Hizmetleri thalat ve hracat Gümrükleme Hizmetleri Teflvik Takibi TSE Dökümantasyon Ön izin Uygulamalar Tercüme Teminat Çözümleri Kurye Hizmetleri

2 HABER 1 HAZ RAN 2010 Az nl klar Türklerde az nl k haklar Fatih Sultan Mehmet'le bafllar. Fatih Sultan Mehmet stanbul' u fethinden sonra Rum Kilisesine din ve özel hukuk ifllerinde özerklik verdi. Patri i Rumlar seçti, Ortodokslar n bafl na geçirdi. Bu imtiyazlar daha sonra Ermeni ve Yahudilerde tan nd. Bu din adamlar topluluklar n yönetmek için özel vergi toplad lar. Her topluluk yarg lama, maliye, e itim sistemini kendisi kurdu. Fatih zaman nda az nl klara tan nan bu haklar 1839 Tanzimat Ferman na kadar devam etti Frans z htifalinden Osmanl mparatorlu undaki az nl klarda etkilenir. Hasta adam denilen Osmanl n n miras ndan pay alabilmek için emperyalist Avrupal devletler az nl klar k flk rtmaya koyulurlar.1839 Gülhane hatt hümayunu esas olarak Müslümanlar n gayrimüslimlerle haklar bak m ndan eflitli i ilkesini getirmifltir. Böylece hâkim millet anlay fl rafa kald r lm flt r. Sancak merkezlerinde Müslüman ve gayri Müslimlerden oluflan meclisler kurulur.(1840) 18 fiubat 1856 da bütün bakanlar, yüksek memurlar, fieyhül slam, Patrik, Hahambafl ve cemaat önde gelenlerinin huzurunda Islahat Ferman yay nlan r. Bununla az nl klar haklar bak m ndan eflit oldu u Müslümanlara görev bak m ndan da eflit olma hakk na kavuflurlar. Yani askerlik yapacak, subay olacak, devlet memuru olabileceklerdir Kanuni esaside din ve mezhep fark gözetmeksizin herkese çeflitli hak ve hürriyetler verdi. Ayan Meclisinde 11 gayri Müslim, Mebus an meclisinde de 69 müslümana karfl 46 gayrimüslim vard. II. Meflrutiyet ve sonras nda Meclisi Mebus an n etnik yap s flöyledir: B RAZ DA GÜLEL M A ZININ TADIYA KÜFÜR EDEMEMEK Do um yeni olmufl, üçüncü çocu u da erkekti. Köyde haval haval gezinirken duvar dibinde sigaras yla demlenen yafll Dede: - Gözün ayd o lum, çocu un olmufltur? Diye sorar - Sa ol Dede der ya z delikanl - K z, o lan? - O lan Dede - Ad n ne kodun? - Ali Haydar Dede - Dede, kafas n yere e er, üzgün üzgün bafl n sallayarak eyi, eyi der. - Dede yoksa ismi sevmedin mi? - Yok be o lum, sevdim de böyle isimler koyuyorsunuz sonra insan a z n n tad yla bu piçlere küfür edemiyor yahu der. B R FARKIMIZ YOKMUfi ME ER Damat, Alevi; Gelin, Sünni'ydi. Kalabal k bir ortamda yafll bir kad n geline K z m, bizimkilerine göre Alevilerin bir fark var m? diye sorar. Gelin, biraz safl ndan, biraz da dedikodular n etkisinden olacak ki Yok nene yok, onlar da sünnetli der. SU(N)N BA IRSAK Yafll kad n, k z n n bafl nda refakatçiydi, stanbul'un büyük bir hastanesinde. Tahliller sonunda k z nda ba rsak tümörü bulunmufl, kal n ba rsa al narak yerine suni ba rsak tak lmas na karar verilmiflti. Doktor, yafll kad na - Ana k z na suni ba rsak takaca z der. Yafll kad n hemen kap ya ç kar ve o lunu arar - Acele gel hele gurban, Doktor, bizim k za Sünni ba rsak takacakm fl. Çekindim Alevi oldu umuzu da söyleyemedim de der. N YET VAR, N YET VAR Ramazan ay yd. Bizimkinin Alevi oldu unu herkes biliyordu. Bizimkine tak lmak isteyen bir bayan Sen de niyetli misin? diye sorar Bizim ki gayet sakin Heee ben niyetliyim, sen de niyetliysen haydi gidelim der. GÜNAHA SOKMAK Gebze'de Dede, kendisine tak lan torununu bastonuyla kovalarken Balkonda ki bir kad n O lum camiye kaç, camiye diye çocu a ak l verir. Torun, camiye kaçar. Dede, bastonuyla caminin kap s na kadar gelir ve içerideki torununa Ç k kap ya lan piç kurusu, beni günaha sokma diye ba r r. YOLCULUKLAR CENAZE NAMAZIMIZ stanbul'da bir Alevi cenazesi kald r lacakt. Uzun tart flmalardan sonra komflulara ay p olmas n diye cenazenin camiden kald r lmas na karar verilmiflti. Caminin kap s n kadar gelen cemaatten kimse içeri girmek istemez. Önce kendi aralar nda tart fl rlar, her konuflan, Camilerde cenaze namaz nas l k l n r bilmiyorum diyerek içeri girmek istemez. Almanya'dan yeni gelen yafll Mustafa Day 'y sen bilirsin diyerek biraz hat rla, biraz da zorla içeri sokarlar. Önde hoca, Mustafa Amca ve befl on kifli arkas nda namaza bafllarlar. Namaz n bir yerinde Hoca, melekleri selamlarken bafl n bir sa a bir sola çevirip anlafl lmayacak flekilde bir fleyler söyleyince arkas nda ki Mustafa Amca, hocan n s rt na vurarak Hoca bizimkilerini ar yorsan kahvedeler, ça ray m m? der dönemi Osmanl Hükümetlerinde, son Talat Pafla hükümeti hariç hepsinde az nl klar bakanl k görevinde bulunmufllard r. Osmanl da bakan olan gayrimüslim say s toplam 18 dir. Osmanl da gayrimüslimlerin medeni hukuk davalar cemaat mahkemeleri taraf ndan görülürdü. Ceza hukukunda Müslüman - gayrimüslim eflitti. Kur'an daki k sas ve diyet cezas hem Müslüman hem gayrimüslimlere eflit uygulanm flt r. Ancak, gayrimüslimlere diyet cezas n n yar s n n tatbik edildi i ço u kaynaklarda tespit edilebilir de, müslim ve gayrimüslim üyelerden oluflan fiuray Devlet in yetkilerine her çeflit kanun, tüzük incelemekte dahildi. fiu halde Müslümanlar n yan s ra gayrimüslimlerde ülkede hukuk kurallar yap m nda söz sahibi olabiliyorlard. Mithat Paflan n flura baflkanl döneminde 41 üyeden ancak 28 i müslümand. Bat l lar n Osmanl y tenkit etti i konular n biri de flahitlik meselesidir. Müslüman olmayanlar Müslümanlara karfl flahitlik yapam yordu. Buda uygulamada zengin gayrimüslimlerin fakir Müslümanlar flahit kullanmas yla çözülüyordu. Bu durum fazla devam etmedi y l ndan itibaren Müslümanlar n karfl s nda H ristiyan flahitlerinde kabul edildi ini görmekteyiz 1879 dan itibaren gayrimüslimler evlenme, boflanma, miras, nafaka ve vakfa iliflkin davalarda kendi cemaat mahkemelerine gidebiliyorlard. Tanzimat'a kadar gayrimüslimler cizye adl bir bafl vergisi vererek askerlik yapm yorlard. Burada da din adamlar na, yoksullara, sakatlara istisnalar tan nm flt da cizye vergisi kald r ld. Gayrimüslimlerde Askere al nmaya baflland. Ancak, uygulamada zorluklar ç kar ld. Zengin az nl klar ticari kay plar ndan dolay askerlik yapmak istemiyorlard. Bunun üzerine devlet bedeli askeri denilen savunmaya destek vergisi koydu. Bedeli askeri, maddi durumlar na göre her y l zenginlerden 60, orta hallilerden 30, fakirlerden 15 kurufl /gün olarak al nacakt te askerlik bedeline iliflkin bir kararname yay nlan r. Köy bafl na (ortalama 135 erkek ) 5000 akçe askerlikten muaf vergisi al nmaya bafllan r. Bedeli askeri sistemi küçük de iflikliklerle 1908 e kadar devam etmifltir. Bu suretle flu veya bu flekilde gayrimüslimlere askerlik hizmetinin yapt r lamad görülmektedir! 7A ustos 1909 da anayasa de iflikli i ile bedelli askerlik kald r ld. Herkese askerlik yükümlülü ü getirildi. Ancak gayrimüslimler tepki gösterdiler. Yine iktidarlar dayanamad lar. Bu kez bedel_i nakdi sistemi geldi. Buna göre 50 Osmanl alt n ödemenin yan s ra en yak n piyade alay nda 3 ay e itim yap lacakt. 3 ayl k e itim 3 y ll k askerli e tekabül ediyordu. I.Dünya Harbinde gayrimüslimler orduya al nd. Ancak, amele taburlar nda kullan ld lar. Bu taburlar tar m ve ya demiryolu yap m hizmeti veriyorlard nüfus say m na göre gayrimüslimlerin toplam : d r. Buda nüfusun %19,09 ne denk gelmektedir. Not:Bu bilgileri bir araflt rma nedeniyle tespit ettim. Bilgi içinde siz k ymetli okurlar mla paylaflmak istedim. Yazarken bir fleyi hat rlad m. Türkiye'deki Kürtlere ve Alevilere az nl k diyen Avrupa Birli i ülkeleri halt etmifller. Aleviler bu milletin sayg n bir kesimi; Kürler de bu milletin önemli bir parças d r. Bu millet Türküyle, Kürdüyle bölünmez bir bütündür. Bu topraklarda herkesin eflit hakk ; milli mücadelede de herkesin ayn derecede al n teri vard r!) Ya basan Derne i Kad n Komisyonu her y l oldu u gibi bu y lda bir gezi düzenledi. Hac bektafl ve Ürgüp ü gezen dernek yöneticileri, üyeler ve Ya basanl lar birlik ve beraberli in tad n bir kez daha ç kard lar. Ya basan Köylüleri Derne i Kad n Komisyonu her y l kad nlar olarak gezi düzenliyor. Dernek yöneticileri ve üyeleriyle birli i, beraberli i ve paylaflmay her etkinliklerinde oldu u gibi bu etkinliktede gösterdiler. Dernek binas önünden kalkan iki otobüste tamamen doluydu. Dernek güzel bir organizasyon yap lm flt. Tüm yafl gruplar ndan kat l mc vard. çten ve samimi bir ortamda türküler,f kralar ve oyunlarla gerçekleflen bir otobüs yolculu undan sonra Hac bektafl a var ld. Önceden rezerve edilen misafirhaneye yerleflen kat l mc lar güzel bir kahvalt yapt lar.ya basan Derne inin ve kat l mc lar n kurbanlar piflirildi. Daha sonra lçedeki Dergah ve di er yerler gezildi. Gezi insanlar birazda olsa stanbul un yo un,yorucu ve stresli ortam ndan uzaklaflt rd. Do al güzellikleri ve tarihi yerleri gezen Ya basanl lar bu güzel gezinin tad n ç kard lar. Karacaahmet Dergah n n misafirhanesinde konaklayan ve dinlenen kat l mc lar gezinin ikinci gününde Amanos,Göreme ve Ürgüp ü gezdiler tarih ve medeniyet kokan bu yerlere hayran kald lar. Yo un bir kat l mla gerçekleflen geziye gazetemizde davet edildi. Bas n olarak orada bulunmaktan onur duyduk. Baflta Kad n Komisyon Baflkan Hatice Güngörmez ve tüm komisyonundakilere ve Ya basan Derne i ne teflekkür ediyoruz. Bizlere göstermifl olduklar bu alaka,yak n ilgi ve misafirperverliklerinden dolay dolay Divri i Gazetesi olarak teflekkür ediyoruz. Organize Sanayi bölgesi Keresteciler Sitesi 8. Sok. No: İkitelli/İST. Tel: (0212) Fax: (0212)

3 1 HAZ RAN 2010 HABER Birinci dereceden S T alan olarak kabul edilen yere pazar kuruldu. Bir çivinin çak lmas n n bile yasak oldu u alana çad r kaz klar çak ld, a r tonajl kamyonlar tarihi eserlerin içerisinde cirit at yor. Divri i Belediyesi nin projelerinde ve imar planlar nda Pazar Yeri olarak belirlenen Ziraat Bankas n n alt taraf ndaki alan y llarca çöplük gibi kullan ld. Muharrem Ya basan n baflkanl döneminde oluflturulan, Mehmet Güresinli döneminde ise zemini yap lan pazar yeri Hakan Gök ün baflkanl kazanmas ndan sonra söküldü ve kaderine terkedildi. Pazar esnaflar n n ve Divri ililerin en güzel pazar yeri olarak ortak kanaate vard klar bu alana Hakan Gök s cak bakm yor.divri i de pazar yeri aray fllar ve sorunlar çözülemiyor. PAZAR SIKINTISI B TM YOR Divri i de pazar yeri s k nt s devam ediyor. Y llarca Çarfl Alt nda kurulan pazar n yerinin ve gününün de ifltirilmesinden sonra halk da esnaf da s k nt dan kurtulam yor. Önce Hükümet meydan na, oradan da Ulucami nin önüne kadar tafl nan pazar herkesin tepkilerine neden oluyor. Bu uygulamadan pazar esnaf da Divri i halk da menmun de il. Konufltu umuz herkes Divri i Belediyesi nin bu uygulamas na isyan ediyor. PAZAR YER HAZIR Divri i eski belediye baflkan Davut Sönmez Divri i Pazar Esnaf sözcüsü Buradaki pazar esnaf n n hemen hemen hepsi Sivas ve Malatya n n bütün ilçe pazarlar na tezgah açarlar. Hiç bir yerde Divri i kadar s k nt yaflam yoruz. Divri i de acayip bir kötü uygulama var. 1 y l olmadan 4 kez pazar yeri de iflti. Belediye Baflkan Pazarc lara yer de ifltiriyoruz ama onlar hiç kavga etmiyorlar, birbirleriyle hiç dövüflmüyorlar sözlerine ben flahit oldum. Bir belediye baflkan böyle der mi? Polislerle, zab talarla pazarc lar karfl karfl ya getirmeye çal fl yor belediye baflkan. Bir pazarc on kifliyi geçindiriyor. Pazar n gününü de ifltirdi hepimizi periflan etti. Hepimizin kurulu sistemini da tt. Herkes ekme inin pefline kofluyor. Baflkan bizi rahat b raks n. Bizi eski yerimize versin. Babas n n dükkan var onun için pazar n yerini de ifltirdi deniliyor. Bir kifli için bütün pazar esnaf n n ekme iyle oynanmazki. Buradan hiç kimse menmun de il. Art k yeter pazarc lar n üstüne fazla gelmesinler, bizi eski yerimizi versinler. Muharrem Ya basan n çal flmalar yla Ziraat Bankas n n alt ndaki alan pazar yeri olarak belirlenmiflti. Belediyenin imar planlar nda da pazar yeri olarak görülen bu alan y llarca çöplük gibi kullan ld. Küçük bir masraf edilerek güzel bir pazar alan olabilecek imkana sahip bu alan at l olarak bekletiliyor y l n n Kas m ay nda dönemin Belediye Baflkan Mehmet Güresinli bu alan pazar yeri yapmak için zeminini kilit tafllarla döfledi. Seçimleri Hakan Gök ün kazanmas ndan sonra ise bu alan n zeminindeki kilit tafllar sökülerek baflka yerlere tafl nd. Didar Muratalan Belediye baflkan seçim öncesi köye geliyordu. Oradan tan yorum. Seçilene kadar çok iyiydi ama seçildikten sonra halk n içine ç kmaz oldu. Kimseye görünmez oldu. Bugünün yar n da var. Acaba birdaha seçilebilirmi onu düflünsün. Eski pazar yeri daha güzeldi. stedi imizi bulmakta s k nt çekmiyorduk. Pazar n gününün de iflmesinden sonra birçok pazarc esnaf Divri i ye gelemez oldu. Almak istedi imiz fleyleri bulam yoruz. Buras hem çok kötü hem de çok da n k. Pazar n içi ayn zamanda trafi e aç k. Böyle fley olurmu? Türkiye nin neresinde böyle bir uygulama var. Belediye baflkan acilen pazar eski yerine almal. Biz bunu seçtik ki daha güzel hizmet alal m, geldi her yeri birbirine kar flt rd. Bir de can m s kman pazar kald r r m diyormufl. Pazarc lar gelemiyor. Nas l gelsinler, yer yok ki pazar kuracak. Ziniski Köyü nden Pazara gelen bir bayan Belediye baflkan na çok tepkiliyim. Y llar sonra CHP belediyeyi kazand. Böyle kötü uygulamalar m yapmas laz md yani. Eski yerinden daha güzel bir pazar yeri oluflturmas ona yak fl rd. Buras pazar yerimi ki buraya pazar kurduruyor. Yaz k vallahi bunun gibi beceriksizler yüzünden halk neler çekiyor. Konuflacak birfley bulam yorum. Sa da solda, belediye baflkan n n buralarda esnaf akrabalar var, onun için pazar buraya getirdi diyorlar. Öyle söylentiler çok yayg n. E er bu söylenti do ruysa, bu çok ay p. Bafla getirdi imiz adam böylemi yapmas laz m. Halk korumas gereken adam kendi adamlar n korursa bunun sonucu a r olur. CHP olarak halk koruyan bir anlay fla sahip olmal y z. Bir daha ki seçimde yeniden seçilebilirmi acaba. Ben bu belediye baflkan n n kazanmas na sevinmifltim ama yapt klar n gördükçe duydukça sinir olmaya bafllad m. Kafam bozarsa e er milleti toplar belediyeyi basar m. Galip Aksoy Pazar Esnaf Pazar çok da n k. Sebzecilerin bitifli inde tuhafiyeci, ayakkab c lar n bitifli inde karpuzcu. Böyle kar fl k bir pazar yeri Türkiye de yok. Ziraat Bankas n n alt nda Pazar yeri için oluflturulmufl güzel yer var. Pazar buraya al nmal. Biz daha önce PTT nin karfl s na aç yorduk tezgah. Orada 10 tane flemsiyem k r ld. Buras uygun de il dediler bizi kald rd lar, araba park oldu oras. Bizi oradan kald rd lar. Ulucami nin yan na gidin kurun diyor zab ta. Ben Türkiye nin bütün vilayetlerinde pazarlar kurdum. Böyle kötü bir uygulamaya flahit olmad m. Her hafta zarar ede ede iflas noktas na geldim. Meyve bu satamazsak çürüyor. Böyle devam edece ini sanm yorum. Bizi tekrar eski yerimize als nlar hiç olmazsa. Söylemekten baflka elimizden hiçbirfley de gelmiyor. Gördü ünüz gibi pazarc esnaf n n hali ortada. Söylenecek ne var. Elefltiri ve Özelefltiri fiöyle bir söz duymufltum Gökten 104 kitap indi, 4'ü peygamberlere yüz'ü de ozanlara diye. Bu say da bir ozan m z anlatmak yerine halkla ozanlar aras ndaki karfl l kl iliflki üzerinde durmak istiyorum. Kültürel hayat m z n en önemli dayanaklar ozanlar m z, flairlerimiz ve yazarlar m zd r. Onlar yüzy llardan günümüze rehberlik ederek ananelerimizi, geleneklerimizi, usul ve erkân m z bizlere tafl d lar. Bu önemli ifllevi yaparlarken kimi zaman mal n, kimi zaman da can n vererek her türlü riski göze ald lar. Onlar n kitaplar nda mal n, mülkün, zalimin, zorban n de il, insanl n, erdemin ve adaletin yazd n okuruz. Dolay s yla halk ozanlar m z bizlerin geçmiflini ve gelece ini belirlemede en önemli rehberlerdir. Peki böylesine önemli bir ifllev sahibi ozanlar m zla bizlerin, yani halk n karfl l kl iliflkileri nas l olmal d r. Bizler halk ozanlar m za gerekti i gibi yaklafl m gösterebiliyormuyuz. Madalyonun bu taraf na biraz iflaret etmek istiyorum. 1. Ozanlar m z sa ken yapmam z gerekenler 2. Ozanlar m z hayat n kaybettikten sonra yapmam z gerekenler. Ozanlar m z n yapt klar konserlerin 10 liral k biletlerini almay z ama 150 liral k içkili yemekli gecelere gitmeyi de ihmal etmeyiz. Ozanlar m z n kasetini kitab n almak zahmetinde bulunmay z. Peki onlar nas l yaflayacaklar, sanatlar n nas l icra edecekler. Ben uzun y llar Divri i Kültür Derne inde ve Çamfl h Hüseyin Abdal Derne inde yöneticilik yapt m. Bu konulara yakinen flahit oldum. Birçok flairimiz ve ozan m z yaflamlar boyunca yoksulluklar ve imkâns zl klar içerisinde ürünlerini veriyorlar. Bunlar hepimiz biliyoruz. Son y llarda kaybetti imiz ozanlar m z n ad na anma geceleri tertip ediyoruz. Oysa bunun yerine onlar n sa l klar nda da gereken deste i verirsek daha iyi olur kanaatindeyim. Diyelim ki bir konser yapaca z. Sanatç lar m za mümkünse para pul vermeden onlar nas l ça r r z n hesab n yap yoruz. Zaten popüler olanlara fazlas yla maddi kaynak ay r rken yeni yetiflen genç sanatç lar m za mümkünse yol paras yla gel diyoruz. Bu davran fl m z makul de il. Onlara bizler destek olmazsak kim destek olacak. Bir de yapt m z etkinliklerde sanatç lar m z dinleme ve onlar alk fllayarak onurland rma zahmetine katlanm yoruz. Onlar sahnede söylerken biz de kendi aram zda ba ra ba ra sohbet ediyoruz. Hiç unutmam Divri i Kültür Derne i'nin yapt gecelerin birisinde Nesimi Çimen sahnedeydi. Çevredeki gürültüden türküsünü okuyam yordu. Beni ça rd "Haydarc m, yahu bunlar sustur yoksa kalk p gidece im" dedi."nesimi a abey ben susturamam mikrofon elinde sen susturursun" dedim. Mikrofondan susarm s n z beni dinlermisiniz diye 3-5 kez ba r nca nihayet sustular. Dostlar m biz buraya para alarak geliyoruz ve ozan z sizde para vererek geliyorsunuz. Burada kültürümüzü yaflatmak için bulunuyoruz böyle konuflacak bizi dinlemeyecekseniz neden bizler ve sizler burada toplan yoruz. Bize sayg duyup dinleyin dinlemeyecekseniz ya ben gideyim ya siz. Karfl n zda baflçavuflun efle i o.yor deyince hem alk fl hem de sessizlik oldu ama bir süre sonra gene sesler ozan n sesini bast rd. Sanki bütün tart flmalar m z ve konuflmalar m z bu konser zamanlar na m sakl yoruz anlam fl de ilim. Yine Divri i Gazetesinin yemekli gecesiydi. Erdal Erzincan efli Mercan'la gelmiflti. Erdal'a rica ettim, gelmiflken sahneye ç k p bir iki türkü okusan diye rica ettim. Erdal da abi bu gecelerde sanatç y dinlemiyorlar, çatal kafl k seslerinden ba rt ça rt dan bizim sesimiz duyulmuyor dedi ama yine de beni k rmayarak sahne ald ama hiç neflesi yoktu. Ozanlar m z Türkülerimiz konulu Su Tv de bir program yap yordum. Bu programlar süresince de bu konular n üzerinde srarla durdu umu hiç unutmam. Her y l oldu u gibi bu y lda Divri i Kültür Derne i geleneksel hale getirdi i yitirdi imiz ozanlar m zdan Feyzullah Ç nar' anma ve anlatma gecesi düzenleyerek 16 May s 2010 da Muammer Karaca Tiyatrosu'nda hemflerileriyle birlikte yâd ettiler var olsunlar. Bende oradayd m, DKD yönetimine bu duyarl l ndan dolay teflekkür ederken gene hemflerilerimi elefltirmeden geçemeyece im.10 TL bilet ile masraflar n bile karfl lanmayan bu etkinli e kat lmak o kadar m zor geliyor dostlar ma merak ediyorum. Geçmiflini bilemeyen gençlerimizi gelece e haz rlaman n bir yolu da bu tip etkinliklerden geçmiyor mu? Yitirdi imiz tüm ozanlar m za buradan Rahmet diliyor sayg ile an yorum. Bizlere b rakt klar miras sürdüren genç ozanlar m za da baflar lar diliyorum. ABONE KAMPANYASI Divri i Gazetesi yay n hayat nda 4 üncü y l n bitirdi. Yay nc l k deneyimi bak m ndan ilk y llara göre flimdi daha deneyimliyiz. Divri i Gazetesi her gün daha fazla okura ulafl yor, daha önemli haberlere imza at yor. Her abonemizden, her okurumuzdan isteklerimiz var. Daha güzel bir gazete için her abonemiz, bize 2 abone önerebilirmi. Bu kampanyaya destek bekliyoruz okurlar m zdan. Bizlere yard mc olun. Divri i Gazetesi büyük zorluklarla ve fedakarl klarla ç kmaktad r. Divri i Gazetesi sadece okurlar n n ve reklam gelirleriyle yay nc l k yapmaktad r. Baflka herhangi bir gelir kayna yoktur. Divri i Gazetesi gücünü okurlar ndan almaktad r. Gazete ancak sizlerin özverileriyle yafl yor. Abone ücretlerini asla aksatmayan okurlar m z oldu u gibi y llard r, aylard r abonelik ücretlerini ödemeyen okurlar m z da vard r. Okurlar m za küçük gibi görünen abonelik ücretleri bizim için hayati önemdedir. Abone ücretleri ödemelerinizi önemsemenizi rica ediyoruz. Divri i Gazetesi Abone Hesap Bilgileri Hesap Numaras : Yap Kredi Bankas Çemberlitafl fiubesi: fiube Kodu: 064 Birsen Bayar Uygun Ad na Hesap Numaras : IBAN: TR Tel:

4 HABER 1 HAZ RAN 2010 UNUTULMASINLAR D YE YAZI D Z S -9 Ba ms zl k, Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelesinde kaybetti imiz Divri ililer Haz rlayan Mahmut fiengül KATKIDA BULUNANLAR Müslüm Do an, H d r Çam, Yahya Bayar Bugün varolan koflullarda kad n sorunlar n çözümleyebilmek için öncelikle toplumsal koflullar n yeniden örgütlenmesi, cinslerin birbirleri aras ndaki iliflkilerin de iflmesi gerekir. Bu nedenle toplumun belirli bir geliflme düzeyine gelmesi, kad nlar n, kad n sorunlar n n çözümsüz olmad konusunda bilinçlenmeleri, ben kendimi kurtard m, onlar da kendileri çabalas n kurtars n düflüncesinden hareket edilmemelidir. Kendini kurtaran kad nlar n böyle bir sorun yok deyip kendilerini bu sorundan soyutlamamalar gerekir. Kad n sorununu kabul edip çevresinde kendisi gibi düflünen ve hareket eden insanlarla ortak hareket edilmelidir. S n f bilincine sahip, emekçi insanlar n bir cinsin öteki cins üzerinde egemenli ini kabul etmemesi gerekir. Önemli olan kad n n erkekten üstünlü ü veya erke in kad ndan üstünlü ü konusunda yar fla girmek de ildir. Önemli olan insan ve ona verilen de er olunca kad n-erkek meselesi ortadan kalkar. (Gülender Akça n n 8 Mart Kad nlar Günü konuflmas ndan) A LES N N GÖRÜfiÜ Babas Abidin Akça: Ben uyuyordum. Gülender le gece konuflmufl vedalaflm flt k. Sokaktan geri dönmüfl babam bir öpeyim demifl. Son öpüflü oldu. Annesi Sultan Akça: Belediye otobüsüne bindirdim, elimi öptü, hakk n helal et dedi. Böyle demesi tuaf geldi, heyecanland m. Bir an gitmesin diye içimden geçirdim ama derne e gitmesin diyemezdim. Süheyla Akça (K zkardefli): Sen gidiyorsun, geldi inde bibim ölmüfl olursa ne yapars n diye sordum. Hay r öyle deme lütfen, ölüm hepimizin bafl na gelir, nereden biliyorsun yar m saat sonra bizim bafl m za gelmeyece ini dedi. Günay Akça (A beyi): Her fleyden önce insana insanca muamele 2 Temmuz 1993 y l nda Mad mak Oteli nde kaybetti imiz Divri i li arkadafllar m zdan Gülender Akça y yaz yoruz bu say m zda. Yaz dizimizi haz rlarken zaman zaman zorluklar da yafl yoruz. Kaybettiklerimiz hakk nda bilgi toplarken ve araflt rmalar yaparken baz aileler görüfl belirtmekten kaç n yorlar. Konu hakk nda suskun kalmay tercih ediyorlar. Bunun nedenlerini de söylüyorlar. Onlar kendilerine göre hakl gerekçeler buluyorlar. Uzun y llar hiç kimse onlarla ilgilenmemifl, aray p sormam fl. Onlar da bu ilgisizli in neticesi olarak içe kapanm fllar. Hatta kay plar n n ac lar n içine edilmeyen, hak etti i de eri verilmeyen, bask n n, zulmün, iflkencenin, irtican n yo un oldu u bir dönemde yaflad. Bu nedenle bask ya, haks zl a, zulme, irticaya karfl insan haklar ndan, demokrasiden, laik düflünceden, yana tav r koydu. Bu anlamda duyarl bir toplum yaratma çabas nda kardeflçe, insanca yaflamak için, insan olman n onuru ile yaflamak isteyin milyonlarca insandan biri olmak için çaba sarfetti. DERNEKTE LK GÜNLER Divri i Demir Çelik flletmelerinde çal flan Gülender Akça n n babas Abidin Akça emekli olduktan sonra Ankara ya göçtü. lk ve orta okulu Cürek te okuyan Gülender Abidinpafla semtindeki Baflkent Lisesi nde e itimini sürdürdü. Daha sonra da Aç kö retim Fakültesine kaydoldu. Üniversite hayat n sürdürürken biryandan da DSP de çal flarak evine ekonomik destekte bulundu l y llarda da Ankara Divri i Kültür Derne i ne gidip gelmeye bafllad y l nda 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü nü kutlamak için Ankara Divri i Kültür Derne i nde hummal bir çal flma yürümektedir. Zekiye Akkaya, Gülsün Karababa, Handan Metin, Gülender Akça ve Divri i Kültür Derne i nin Kad n Komisyonundan onlarca arkadafl yla hergün S h ye de buluflmaktad rlar. Haz rl klar n hepsi 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar Günü nü kutlamak içindir y l nda ilk defa kap s ndan girdi i dernekte baya çevre tan m fl güzel arkadafll klar atm fllar bu ac y hiç kimselerle paylaflmam fllar. Böyle bir durumla karfl karfl yay z. Elbette onlar anlamak gerekir. Kay plar yla baflbafla kalmak, terkedilmifl hissiyat yaflamak üzücü bir durum. Esas elefltirilmesi gereken konu bizlerin durumudur san r m. Kaybetti imiz yoldafllar m z, arkadafllar m z ve onlar n ailelerini unutmak gafletinde bulunuyoruz. Bizlerde bir vefas zl k yokmu acaba? Evet sorunlar m z ç gibi, evet dönem zor. Ancak bir zaman ve imkan yaratarak kaybetti imiz de erlerimizi sahiden hat rlayamazm y z, bu zor bir ifl mi acaba? Gülender Akça Divri i nin Çamfl h Bölgesi nin fiahin Köyü nden. flçi bir ailenin 5 çocu undan biri y l nda Divri i de do du y l nda da ailesiyle birlikte Ankara ya göçettiler. Gülender Ankara Divri i Kültür Derne i nde yöneticilik yapt. kurmufltur Gülender. 7 Mart günü yapacaklar anman n da zaman gelmifltir. Ankara Kristal Dü ün Salonu nda yap lacak anma toplant s na 1000 kifli kat lm flt r. Salon t kl m t kl m dolmufltur. Sahneden günün anlam ve önemini belirtmek için konuflmas n yapmaya davet edilir Gülender Akça. lk defa böyle bir kalabal k önünde konuflma yapmak onu heyecanland r r, ama o yine de usta bir hatip gibi konuflmas n tamamlar. Yaz m z n giriflindeki konuflmay Gülender Akça 7 Mart 1993 y l nda Ankara Kristal Dü ün Salonu nda yapm flt r. Gülander, kursiyer olarak gitti i Divri i Derne i nde art k hocad r. Diyarbak r Halkoyunlar n o ö retmektedir. Divri i Kültür Derne i ndeki çal flmalar sürerken bir grup arkadafl yla ASAT ( Anadolu Semah Araflt rma Toplulu u) kurdular. Gülender Divri i Kültür Derne i nin yönetim urulu yedek üyeli ine seçildi. 2 TEMMUZ MADIMAK Gülender k sa yaflam na bu kadar faaliyeti s d rd. Pirsultan Abdal fienliklerine kat lmak için Sivas a giderken yine ayn özveriyle yola ç kt. Bu gidifl sanki bir veda haline gelmiflti Gülender için. Kap dan dönüp babas n öpmesi, annesine hakk n helal et demisi sanki zorla dilinden dökülüyordu. Gülender Sivas daki flenliklerden sonra Çamfl h a gitmeyi, oradaki babaannesini görmeyi arzuluyordu. O babaannesini göremedi. Babaannesi Gülender in cenazesine Ankara ya geldi. 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nü birlikte organize etti i Zekiye Akkaya, bir asansör kazas nda hayat n kaybetti. Gülsün Karababa, Handan Metin ve Gülender Akça da Mad mak Otelinde ça n vahfleti olarak tarihe geçen insanl k düflmanlar n n h flm na u rayarak 35 arkadafl ve yoldafl yla hayat n kaybettiler. Mutluluk Aras ra da olsa Yarabbim dizi filmler Gibi yayg n ve sevilgen k l Biricik daktilomun flu kutsal dizelerini ( Bar fl Pirhasan ) Dün ilk kez yazd m bir yaz y y rt p att m. Politik temal bir yaz yd, güzel bulanlar oldu ama kendime begendiremedim. Uzun süredir kafamda bir çok yaz konusu tafl yorum; Makaklarla ilgili okumalar yap yorum, ve baflka okumalar da Bunlar yaz n sizlerle paylaflaca m. Dün akflam gençleri dinledim, umut ve mutlulu um yükselifle geçti. Onlar n enerjisi gelip yaz y ele geçirdi dersem do ru söylemifl olurum. Do a çin Çal projesinden Engin Ifl k ve Ezgi Özcan' n seslerini ve sazlar n güzel bir raslant yla keflfettim. Bu projeden onlar n sayesinde haberim oldu. Yaln zca müzikleriyle de il; kiflilikleri, durufllar ve zerafetleriyle de gönlümü fethettiler. Öteki Sanat ve Kültür felsefe, müzik ve resim atölyeleri, etkinlikleri ve resim galerisi ile Kad köy'de önemli bir misyonu üstleniyor. Vedat Bey flahs na münhas r bir insan olmas n n yan s ra paylafl mc ve dostane yan yla o mekana çok yak flan bir insan. Yolu düflenlere önerilir. Divri i'deki dostlar da Do a çin Çal projesinin haz rlad klipleri internetten takip edebilirler. Müzi in ve sevginin evrensel bir dili var; her memleketten, her semtten ve de iflik kökenlerden gençlerin birlikteli inden oluflan bu projenin büyüyerek ve geniflleyerek devam etmesi dile iyle Bir ay öncesinde de ayn mekanda ve Naz m Kültür'de fiiir Festivali etkinliklerini izledim. Teknik anlamda iyi de ildi, birkaç saat de iflik ülkelerden flairleri bekledik. Rivayete göre bal k pazar nda kafalar çekmifller. Irakl, Filistinli, rlandal, Romanyal ve pek çok di er flair kendi dillerinde Naz m fliirleri okudular. sveç'ten gelen bir flairler grubuyla da uzun bir söylefli gerçekleflti. sveç'te yaflayan Türk flair Özkan Mert'i de büyük bir zevkle dinledik. Ortado ulu flairlerin ço u sveç'e göç etmek zorunda kalm fl ve sveççe yaz yorlard. Sürgün ve göç: günümüzün en büyük sorunlar ndan Anarflist yüre im ayakland.yönetenler olmasa da flairler cumhuriyeti kurulsa Unutmadan Cahit Koytak' n yoksullar n ve flairlerin kitab adl fliir kitab n okudu umu belirtmek isterim. Ve tabii ki Adonis'ten Kör Kahin fiiirin tad na varmak isteyenlere önerilir. Sanat diyorum yine. Her daim sa olsun ve var olsun yaflam m zda. Ve çevremdeki flair,ressam, sinemac ve bir çok güzel insan selaml yorum.üretkenlikleri, paylafl mlar ve dostluklar için teflekkürler Sanatla kendini buluyor insan. Kendini keflfediyor ve ar n yor. Y llarca önce yirmili yafllar mdayken okuyup flte! flte, demek istedi im buydu! dedi im ve not ald m Selim leri'nin tümcesi ile yaz m bitirmek istiyorum. Gelece i sanatla fethetmek düflleri ve dile i ile Sen seninle gülebilenleri dost say yorsun Oysa dost; Düflüncelerini, a rl nca, büyüklü ünce Kolay tafl yabildi in kifli. Sevgi, duygu ve fikirce Bir potada eriyifl Bir bütün olufl; ad na aflk, ad na flark Ad na fiiir Denen fley Gülender Akça Divri i, Çamfl h, fiahin Köyünde 1968 y l nda do du. Abidin ve Sultan Akça çiftinin 5 çocu unun 4 üncüsüdür. Babas Abidin Akça Divri i Demirçelik flletmeleri nde iflçi olarak çal flt. lk ve ortaokulu Cürek te okuyan Gülender Akça, babas n n emekli olmas ndan sonra ailesiyle birlikte 1981 y l nda Ankara ya göçtüler. Lise e itimini Mamak Baflkent Lisesi nde tamamlad. Sivas ta 2 Temmuz 1993 y l nda yobazlar taraf ndan katledildi inde Aç kö retim Fakültesinde ö renciydi. Gülender aile içerisinde bir evlattan, bir kardeflten ve bir abladan çok hepimize bir dost, bir can ve bir arkadaflt. Her konuda kendi kiflili ini ortaya koyabilen, s cak, samimi, dostca yaklafl mlar ile en zay f ve en üzgün an m zda s nd m z, içimizi döktü ümüz, s cak, sakin yumuflak bir kucakt. Onun yüre i hep güzellikten,iyilikten, insanl ktan yana sevgiyle doluydu. Kendi kiflisel sorunlar n geri plana iter ailesinin ve çevresinin sorunlar n kendine dert edinen bir kiflili e sahipti Gülender. En çok sevdi im taraf ise hiçbir zaman kifli ve konular hakk nda ön yarg ile hareket etmemesiydi. Hiç kimseye kin tutmazd. Hep alçak gönüllü olmaya çal fl rd. nsanlar hep severdi. Bir flairin dedi i gibi, Bireysellik dünden öldü/ bala flimdi/ sevdalar çokluktan yanad r. Gülender in sevdas da çokluktan, duyarl toplum yaratmaktan, toplumsal sorunlara karfl insanlarla birlikte olmaktan yanayd. Günay Vedat Akça (Abisi) TDH Lideri, fiiflli Belediye Baflkan Mustafa Sar gül Birestik Köyü ne geldi. Ar kbafl Köyü nden ifl adam Mehmet Ali Aslan n annesi Güley Aslan n K rk Yeme ine kat lan Sar gül oradan da Malatya ya hareket etti. Türkiye De ifl im Hareketinin Lideri ve fiiflli Belediye Baflkan Mustafa Sar gül Divri i nin Birestik Köyü ne geldi. Divri i nin tan nm fl i fl adamlar ndan Mehmet Ali Aslan n annesi Güley Aslan n K rk Yeme ine kat lan Sar gül buradan da Malatya ya geçti. Mustafa Sar gül ü Birestik Köyü nün giriflinde karfl layan Köy Dernek Baflkan Mustafa Özker ve köylüler uzun süre yürüyerek Sar gül ile sohbet ettiler. Köyün giriflinda Mustafa Sar gül e atfen yaz lan pankart da gözlerden kaçmad. K rk yeme inin bafllamas ndan önce Dernek Baflkan Mustafa Özker k sa bir konuflma yaparak Mustafa Sar gül e söz verdi. Sar gül de k sa bir konuflma yapt. Sar gül konuflmas nda yak n arkadafl m Mehmet Ali Aslan n annesi Güley Aslan kaybetmenin üzüntüsünü yafl yorum. Buraya onu anmak için geldim. Baflta Arkadafl m Mehmet Ali olmak üzere Merhumun yak nlar na ve akrabalar na baflsa l dilerim dedi. Daha sonra Sar gül Birestik Köyü nden ayr ld.

5 1 HAZ RAN 2010 HABER Türkiye nin kamusal kaynaklar y llarca ya maland. Bir kesim bu kaynaklar ya malay p zenginleflirken, genifl halk tabakalar da h zla yoksullaflt. Siyasi erki ellerine geçirenler kamu kaynaklar n etraf ndaki yandafllar na, siyasi ortaklar na usullerini oluflturarak da tt. Bunun en çarp c örneklerini AKP ktidar nda görmek mümkün. Baflbakan Tayyip Erdo an 20 y l önce maafll bir memurken siyasete at ld ktan sonra dünyan n say l zenginleri aras na girdi i söyleniyor. Sadece Erdo an m? AKP ktidar n n siyasi aktörlerinin birço unun çocuklar, akrabalar ve siyasi yandafllar kamu kaynaklar imkanlar n kullanarak Türkiye nin say l zenginleri aras nda oldu u söylentileri gazetelerde hergün sayfalarca ç k yor. Ayn anlay fl Turgut Özal n ANAP nda ve Tansu Çiller in DYP sinde görmek mümkün. Hakk yla ticaret yapanlara elbette bir fley denemez. Siyaseti kullanarak, kamu kaynaklar n yandafla ve candafla da tanlar Bilgi edinme Yurttafll k Hakk d r Bu Hak Yasalarla Güvence Alt na Al nm flt r stanbul Divri i Kültür Derne i 26. Geleneksel Pilav Günü PROGRAM Hasan ERDO AN Muharrem TEM Z Kardefl Türküler Yeni Türkü Grup Munzur DKD Halkoyunlar DKD Tiyatro Kulübü DKD Kad n Korosu DKD Gitar Grubu Divri i Belediyesi iki ay içerisinde birtak m hizmetler yapt. Biz de bu hizmetleri yazmak istedik. Divri i Belediyesi nin mar Müdürlü üne, Fen fllerine, Sat nalma Müdürlü üne ve nflaat fllerinden sorumlu müdürlü üne gittik. Hiç bir müdürlük ve yetkili bize bilgi vermedi. Ö renmek ve yazmak istiyoruz? 1. Abdullah Pafla Kona n n oldu u Ceditpafla Soka kilit tafllarla döflendi. Böyle tarihi bir soka n iflini hangi firma yapt.bu firman n yeterlili i varm? Ayr ca, Garipler, Kurdeflen ve Belediye Mezarl n n çevresinin korumaya al nmas ifli ve Arh su Mahallesi nin sulama kanal ifli, yüklenici firmaya nas l ve hangi yöntemlerle verildi? 2. Bu ihalelere kaç firma kat ld? Kaç teklif al nd? Bu ihalelerin toplam 1 firmaya m verildi? 3. haleyi alan firma ne zaman ve kimler taraf ndan kuruldu? Yüklenici firma daha önce bu gibi ifller yapt m? 4. haleyi alan firman n yetkilileri bir siyasi partinin ilçe yöneticisimi? Firma eflinin veya çocuklar n n ad nam kuruldu? 5. Divri i Belediyesi nin mülklerinde kirac olarak kalan birçok esnaf bulunmaktad r. Belediye 2 kirac s n n dükkan na 40 milyara yak n tamir ve bak m yapt m? Yapt ysa tadilat masraflar nas l karfl land? 6. Belediye di er kirac lar n n da dükkanlar na bak m yapacak m? STA N B U L Sunum : Zeynep Derya Y ld z- Yi it Tuncay Tarih: 11 Temmuz 2010 Yer: Göktürk Köyü Kurtkemeri Mevkii fiiflli Vakf Piknik Alan. Kemerburgaz- stanbul rtibat: stanbul Divri i Kültür Derne i Tel: kim olursa olsun iyi bir ifl yapm fl say lmazlar. Üzülerek görmekteyiz ki adaleti, demokrasiyi, hukuku, sosyaldemokrasiyi, eflitli i dillerinden düflürmeyenler bile bu ya maya göz yumar hale gelmifllerdir. Ne var yani alm flsa bizim adam alm fl denecek noktaya kadar gerilenmifltir. O zaman sormak laz m? AKP de kendi yandafl na veriyor, öyleyse onlar elefltirmenin gere i varm? Abdullah Pafla Kona n n önü. Ceditpafla Soka. Sokak ikiye bölünerek 2 ayr iflmifl gibi Do rudan Termin yöntemiyle soka n kilit tafl döfleme ifli KOÇVET Firmas na verildi. Divri i Belediyesi nin Garipler, Kurdeflen ve Belediye Mezarl n n çevresinin tel örgü ile çevrilmesi ifli ve Arh su Sulama Kanal iflini de Do rudan Termin usulü ile KOÇVET Firmas na verdi i söyleniyor. Ankara Divri i Kültür Derne i Geleneksel Pilav Günü A N K A R A 2. Divri i Türküleri Yar flmas finalistlerinin kat l m yla Tarih: 27 Haziran 2010 Saat: 10 Yer: Atatürk Orman Çiftli i Piknik Alan rtibat: Ankara Divri i Kültür Derne i Tel: Kader mi? fl cinayeti mi? Kazmay vurduk madene Ses ç kard dane dane Göçük alt ndaki yine Bizdik maden oca nda Ozan Emekçi böyle tan ml yor madenci emekçisini. 17 May s 2010 tarihinde Zonguldak Karadon Müessesesi ocaklar nda grizu patlamas sonucu 30 emekçi kardeflimizi kaybettik. Ülkemizde, 12 Eylül ile birlikte uygulanmaya bafllanan özellefltirme politikalar, bir yandan sendikas z çal flanlar yarat rken di er yandan tafleron çal flt rma sistemini de uygulamaya sokmufltur. Böylece sosyal güvenceden yoksun çal flanlar ordusu yarat larak küresel kölelik amaçlanm flt r. A r ve tehlike arzeden ifllerde, ifl sa l ve ifl güvenli i kurulu bulunmas gerekir iken özel sektör maden ocaklar n n bir ço unda bulunmamaktad r. Zonguldak Karadon oca nda meydana gelen olay sonras baflbakan sebebini kader olarak tan mlad. fl cinayetlerini, siyasal sorumlular art k kader olarak tan mlamaya bafllad lar. Yaflanan bu ve bundan önceki ocak cinayetleri bir sonuçtur, bir özellefltirme sonucudur. Maden ocaklar nda ileri teknoloji ve ça dafl güvenlik önlemleri al nmas gereklidir. Ancak bu ciddi bir maliyet gerektirdi i için özel sektör bundan kaç yor. Hükümetler ise yandafl sektörlerin rant elde etmesi u runa ses ç karmamakta ve yeterli denetimi sa lamamaktad rlar. Ölen iflçiler liraya çal flan onuda düzenli olarak alamayan emekçi kardefllerimizdi. Ekmekleri u runa ifl cinayetine kurban gidenlere devlet seyirci kalm flt r. Son alt ayda üçüncü maden facias yaflanm flt r. Sonuca bak yoruz iflletmecilere herhangi bir yapt r m uygulanmamaktad r. fl ve can güvenli ine yap lacak yat r m iflçilerin can ndan daha önde tutan özel sektöre dokunulamamaktad r. Daha fazla kar amaçlayan özel sektör iflçilerin can n hiçe sayarak tam bir kölelik anlay fl sergilemektedir. Her fleyden önce ifl güvenli ine yönelik sürekli bir denetim sa lanmas zorunluluk olmal ve ölüm tazminatlar ifl güvenli i harcamalar ndan çok fazla olmas gerekir ki iflveren iflgüvenli ine yat r m yapmaktan kaçmas n. Do ru olan ise madenlerin kamu eli ile iflletilmesi ve her türlü denetim ve güvenli in tam olarak sa lanmas gerekir. Bu ifl cinayetleri bir kader ise biliniz ki bu kaderi yazanlar siyasal iktidarlar n ta kendisidir. Bu ölümlerin birinci sorumlusu iktidarlard r. Ülkemiz maden kazalar nda, Avrupa birincili ini kimseye kapt rm yor. Ayr ca bu kazalar ne hikmetse tafleron çal flt r lan yerlerde daha fazla meydana gelmektedir. Türkiye ILO (Uluslar aras çal flma Örgütü) nun madenlerle ilgili 176 say l sözleflmesini de henüz imzalamad. Özel firmalar çal flanlar n hayat n risk alt ndan kurtaracak teknolojik önlemleri almaktan kaç n yor. Maden müesseselerinde ifl güvenli i birimleri zorunluluk olmal d r. Ç kart lm fl olan maden yasas her aç dan olumsuzluklar içermektedir. Gerek Çok Uluslu fiirketlerin topraklar m z üzerindeki çal flmalar nda yaratt klar olumsuz çevresel etkiler, gerekse yer alt kaynaklar m z n peflkefl çekilmesi bak m ndan çok olumsuz bir yasad r. Yasa ülkemiz insanlar n n yararlar n de il do rudan Ulus ötesi flirketlerin ç kar n gözeten bir içerikte ç kar lm flt r. Bu yasadan (maden yasas ) sonra ormanlar n katledilmesi, çevre kirlili i gibi insan yaflam n do rudan etkileyen olumsuz çevresel etkiler do urmufltur. Bu geliflmeler karfl s nda ise yüzlerce çevre örgütü ortaya ç km flt r. Baflta do u Karadeniz olmak üzere ülkemizin do a harikalar özel flirketlerin ç karlar na kurban edilmektedir. flte Zonguldak cinayeti böyle bir anlay fl n ürünüdür. Son y llarda madenciler aras nda çok dillendirilen bir söz var; Madenci kul, paras pul kar s dul dur diye. Bu bir yazg de ildir, bunu de ifltirmek ellerimizdedir, yeterki bu gücün fark nda olal m.

6 1 HAZ RAN 2010 Gö ün Solu u Soluk, bafllang ç tasar mlar nda; evreni canland ran, dönüfltüren, yo unlaflt nda biçim bulan, yani evrenin dokusunu oluflturan güç tü. Ötesinde yerçekimi, s ve fl k, gö ün solu u olarak alg lan yordu. Gö ün solu u eyleme geçti inde rüzgâr ya da f rt na oluyordu. Özellikle Asya tasar mlar nda canl l n koruyan bu anlay flta var olan her fley, gö ün solu uyla kabar yor, soluyor, s k fl yor ya da aç l yordu. Tasar m n aç l m ndan da anlafl laca gibi soluk, mekân n içinde yer alm yordu tam tersine mekân kendi içinde tafl yordu. Daha aç k bir anlat mla tanr sal neden dir soluk. Ortam n eylemli halini soluk olarak alg lad m zda ten, bedensel organlar sar p sarmalayan-bir arada tutan fleydir. A ac n içinde yapra a duran su gibi tenin gözeneklerinde d flar ya sal nan-d flar dan al nan soluk bedene durur. Bedenin delik deflik kab durumunda bulunan ten solu u, yani bedendeki enerjinin dönüflüm kimli i olan solu u, deliklerini açarak ya da kapatarak korur. Asya tasar mlar nda Yeryüzü dörtgen, Gök ise Yer'in üzerinde bir yar mdaire biçiminde düflünülürdü: Yer'in üzerine kapanan bu yar mdaire üst üste gerili tabakalardan oluflan bir çad r, Samanyoulu bu çad r n dikifl yeri, y ld zlar ise fl k gelsin diye aç lm fl delikler olarak alg lan rd. Gö ün ortas nda bu büyük çad r bir ana direk gibi tutan Kutupy ld z (ya da evren a ac ) parlar dururdu. Y ld zlar tafl yan Gök Çark, Kutupy ld z 'n n çevresinde dönerdi. Çad r kurulurken Gökkubbe iyi simgelemek üzere çad r n yar küresi gerilirdi; çad r n fl k almayan dörtgen taban (karar g), gö ün alt nda olmad için mirastan yoksun b rak l rd ve yurda dâhil edilmezdi. Çin mitolojisinde, mekân n dört s n r n n ötesinde, Yeryüzü'nün üstünde yüzdü ü Dört Denizler ad n alan dört belirsiz ülke Gö ün ete ini-saça n çizer; buralara cinlerle canavarlarla akraba insanlar yerleflirdi. Asya Türk ve Çin mitolojisinde Kutupy ld z, Gö ün ana penceresi durumundayd : Pencerelerin en kötüsü Süreyya'n n deli iydi; rüzgârlar-f rt nalar ve Cehennem so u u Yerylüzü'ne bu pencereden girerdi. Yukar daki mitolojik tasar mlarda gö ün teni, çad r n tabakalardan oluflan kumafl ; bedenin teni ise vücudun tabakalardan oluflan derisi dir. fiimdiki zaman sona ermeden koflut evrenlere, yani gö ün ve bedenin teni içinde yolculuk yap labilirdi. Örne in, yabanc ruhlar kendisini ça rd nda flaman, ekendi ruhuyla bedeni da lmas n diye ruhunu bedeninin d fl nda bir yere rehin b rak rd. Böylesi durumlarda bedeni bir arada tutan, bedeninin teni idi. Yakutlar n oyuncu dedikleri flamanlar, böyle bir ayinden geçemeden maskesini yüzüne geçiremez. Ya da cin ç kar c giysisini giyemez. Giysisini giymedi i zaman flaman flaman de ildir: Deri giysisi, insan teninde gizlenen flaman n bürünebilece i biçimler için gereksindi i ten idi. Yine flaman kendi arzusu ile davul yapt ramazd : Koruyucu ruhlar taraf ndan onay verilmeden davul çalamazd. Ayin s ras nda flaman, oyun s ras nda oyuncu canl de ildir ; kendilerinin cesetleridir. Öyleyse ayin s ras nda flaman, oyun s ras nda oyuncu kendilerini hiçli e tafl m fl, hiçlikteki bât n kimliklerinin kuklas durumundad rlar. fiaman n ya da oyuncunun beden teni, deneyimlenen ayin ya da oyun s ras nda farkl evrensel katlar bir arada tutan torba d r. Deneyim s ras nda canl olmayan cesedin bedeni ac çeker : Ruhunun bedenine geri dönmeyebilece i kayg s temel üzüntü kayna d r. Bu nedenle flaman n sa omzuna takt çinaynas, yitik ruhlar bulmaya yard m eder. Çin ve Asaya mitolojisinde, bedenin fl k saçt kabul edilirdi; daha do rusu soluk donunda bedenin ve evrenin katlar aras nda dolaflt inanc vard. Tasar m gere i, ayin ya da oyun deneyimine girildi inde flaman n fl n efli inden geçmesi ve sahnede gö ün solu uyla parlamas gerekirdi. Bundan olsa gerek Asya Türkleri fl a eflik derlerdi; çad r perdesi, günefl fl girsin diye güney yönüne aç lan eflikti.yarmak yükleminden gelen yaruk ayd nl a, parlakl a ve fl a denk gelirdi; gö ün yar ile parlayabilmek için bedenin aç lmas, çad r efli inin aralanmas gerekir. Ifl n bir beden ya da çad r çevresinde oluflturdu u aylaya yaruk ya da fl kl meflale-yaruk yula ad verilirdi. Bir bedenden f rlayan ya da bir çad ra s zan fl k fl nlar na yol yaruk denirdi. Ifl k fl nlar, tanr lar n mesken tuttu u efliklerden geçerek, evrensel katlar aras nda dolafl r; dolaflma sürecinde fl k fl nlar, bir merkez çevresinde döner. Dönen fl k fl nlar Türkçe yol yaruk, Sanskritçe çakra ve Farsça çarh anlam na gelirdi. Gök çark döner, mevsimler de iflir. Yakut mitolojisinde erkek flamana oyun, Mo ollar ise bögebügü derlerdi. fiaman bedenini sekiz parçaya ay r r; göksel varl klar n hareketini tekrar eder; her hareketten sonra merkezdeki dokuzuncu kareye rakkas n dönüflüyle, gö ün solu uyla döner. Tamamlanan her döngü ile evrenin ekseni yerinden oynar ; dünya yörüngesinden flaflar ; flaman her hareketiyle evrensel kuflaklar bir arada tutan merkezi koruma çabas na girer. Çin mitolojisinde y ld zbilimciler yerçekimsel etki nedeniyle dünyan n ekseninin kaymakta oldu una inan rlard. Asyal Türkler ise bedenin eksenin kaymakta oldu unu kabul ederlerdi. Ve tasar m gere i, evrenin merkezi, bedenin merkezindeydi. Bedenin tenindeki delikler, giysinin teinindeki dikifller ve çad r n teinindeki oymalar, fl k fl nlar n n soluk donunda dolaflt kanallar durumundayd. Anlay fl gere i fl k fl kt ; gün ile gecenin fl niteliksel olarak ay rt edilmezdi. Türkler, Ay ile Günefl'in karfl karfl ya gelmesini görüflmek olarak alg larlard. Çinliler ise kapal bir kap n n pervazlar aras ndan s zan Ay fl n n girmesine izin veren oyuk anlam nda aral k-yar k ya da kesik derlerdi. Ten bedenden çok, bedenin cevherine verilen add r: Ten, deridir ama hayvan derisi gibi de il, yaln zca insanlar için kullan lan bir fleydir. Ten, bizim(insan n) s n rlar n iflaretler; bizim nerede bitti imizi gösterir. Bu anlamda içinde s k fl p kald m z kafes tir. Bu nedenle ten kokusu, vücudun d fl n n olumsuz kokusu de il, bedenin içinin kokusu dur. Ten, yüksek yap l canl larda ben in temelini oluflturur: Sinir sistemi ve bunun merkezi olan korteks ten den türer; sistemin en geliflkin ürünü olan zihin de özünde bilinçli ve bilinç d fl bileflenleriyle ten in türevi kabul edilebilir. SON TEKNOLOJi FUE YÖNTEMiYLE SAÇ EKiMi Saç dökülmesi toplumda hem erkek hem de kad nlar etkileyten, kiflinin sosyal yaflant s nda olumsuz etkileri olan yayg n bir sa l k sorunudur. Saç dökülmesinin birçok nedenleri vard r. En s k gördü ümüz saç dökülme tipi erkek tipi saç dökülmesi olarak da bilinen genetik yatk nl n etken oldu u androjenik alopesi dir. Bu tip saç dökülmesi genellikle al n n iki yan nda arkaya do ru saç dökülmesi ile bafllar. Daha sonra ön saç çizgisi bozulur. Bu durum kiflinin sabah aynada saç n düzeltmek için daha çok vakit harcamas na neden olur. Bazen tepedeki saçlarda dökülme de tabloya k sa bir süre sonra eklenir. Kad nlarda da benzer flekilde bafllayan saç dökülmesi genellikle ön saç çizgisinde bozulmaya neden olmaz. Ön saç çizgisinden tepe bölgesine kadar genel bir seyrelme ile kendini gösterir. Saç kayb ne kadar erken bafllarsa, kellik geliflmesi de o kadar h zl olur. Kullan lan çeflitli flampuan, krem, ampul tarz ndaki medikal tedaviler ile saç dökülmesi durdurabilir. Fakat tedavi b rak ld nda saç dökülmesi devam eder. Kal c ve etkin çözüm uygun hastalarda saç ekimi uygulamas d r. SAÇ EKiM NED R? Saçlar n yo un oldu u ve genetik olarak dökülmeyen saçlar içeren ense ve kulaklar üzerindeki saçl deriden 1,2 ya da 3,4 saç kökü içeren saç ünitelerinin ( saç greftleri) al narak saç dökülmesi olan alanlara tafl nmas ifllemidir. Saç ekimi yap labilmesi için saç köklerinin al nd bölgelerdeki saçlar n sa l kl olmas ve yo unlu unun yeterli olmas gereklidir. Saç rengi, saç n sertlik derecesi, saçlar n dalgal ya da düz olmas gibi faktörler de yap lacak giriflimin sonucunu etkilemektedir. K MLER SAÇ EK M YAPTIRAB L R? Ciddi kronik rahats zl (Kalp damar, böbrek hastal klar, kontrolsüz diyabet, hemofili Vali Ali KOLAT, 31 May s 2010 Pazartesi günü Divri i Meslek Yüksekokulu Mezuniyet töreni ve Divri i Yüksekö retim ö renci yurdunun temel atma törenine kat ld. Divri i Meslek Yüksekokulu bahçesinde gerçeklefltirilen programa Vali Ali KOLAT' n yan s ra Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. lyas DÖKMETAfi, l Emniyet Müdürü Ahmet Kemal SEYHAN, Cumhuriyet Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.Dr. Mahir TEVRUZ, Sivas Hizmet Vakf stanbul ( E ) fiube Baflkan Prof.Dr. Baki SÜBÜTAY, Oyak Ermaden A.fi Genel Müdür Yard mc s Mustafa AYDIN ile ö retim üyeleri, ö renciler ve çok say da vatandafl kat ld. Mezuniyet töreninde konuflan Vali Ali KOLAT Divri i Ulu Camii ve Darüflflifas Dünya Miras Listesindeki bir eserdir. Bu eserimizin gelece e tafl nmas için bizlere büyük sorumluluklar düflüyor. Bu kapsamda yürütülen çal flmalar önemli bir safhaya getirilmifltir. lçedeki tarihi konaklar n ve di er tüm tarihi miras n sahiplenilmesi gerekti i gerçe inden hareketle restorasyonlar n n ard ndan yurt ya da otel olarak insanlar n kullan m na aç labilmesi yönünde çal flmalar m z devam etmektedir. lçenin ulafl m sorununun çözümü de öncelik tafl maktad r. Sivas'a 180 km uzakl kta olan Divri i'ye ulafl m n daha k sa sürede gerçekleflmesi yönünde yürütülen çal flmalar da hassasiyetle takip edilmektedir. gibi kanama, p ht laflma bozukluklar ) olmayan, saç al nacak sahada ekim için yeterli saç bulunan, ekim yap lacak sahada herhangi bir deri rahats zl bulunmayan eriflkinler saç ektirebilir. SAÇ EK M HANG ORTAMDA YAPILMALIDIR? Saç ekimi hastanelerin küçük cerrahi giriflim yap lan odalar nda plastik cerrahi uzman ve ekibi taraf ndan steril flartlar alt nda gerçeklefltirilmelidir. Lokal anestezi alt nda gerçeklefltirilen ifllem s ras nda hasta televizyon seyredebilir. Saç ekimi etaplar aras nda yemek ve ihtiyaç molas verilebilir. SAÇ EK M TEKN KLER NELERD R? Günümüzde en s k FUT (Follicular unite transplantation), FUE (Follicular unite extraction) teknikleri ile saç ekimi yap lmaktad r. Baz hastalarda her iki teknik bir arada kullan labilir. FUT tekni_inde ense üzerindeki sa_l kl saç bölgesinden saçl deride gerginlik yaratmayacak ölçüde i eklinde bir deri parças saç köklerinin aç s na dikkat edilerek ç kart l r. Daha sonra bu deri parças mikroskop alt nda 1,2 ya da 3,4 saç kökü içeren saç greftlerine ayr l r. Derinin al nd saha cerrahi dikifl ile onar l r. Bu bölgede saçlar ile kapat labilecek ince çizgi fleklinde bir iz oluflur. FUE yöntemi FUT yönteminden daha sonra gelifltirilen saç greftlerinin özel bir alet taraf ndan tek tek al nd daha konforlu bir yöntemdir. Bu yöntem ile saçlar n al nd sahada iz kalmaz, kulak üzerindeki saçl deriden de greft almak mümkün olur. Ayr ca birkaç seans FUT yöntemi yapt rm fl ve tekrar FUT yöntemi uygulanamayacak hastalara da FUE yöntemi ile saç ekimi yap labilir. Her iki yöntemde de al nan saç greftleri içerdikleri saç köküne göre gruplara ayr larak ekime haz rlan r. Saç ekimi yap lacak sahada ön saç çizgisi belirlenir. Bölgedeki mevcut k llar n yönüne dikkat edilerek küçük delikler aç l r. Bu ifllem s ras nda alanda mevcut olan saç köklerine zarar verilmez ve Divri i, gelecek vaadeden önemli bir ilçemiz. Önemli oldu unu tüm tarih boyunca göstermifltir. Günümüzde de ayn de eri tafl maktad r. Tarihi dokular bar nd ran bu ilçemizin daha iyi korunmas ve tan t lmas gerekiyor. Divri i'de ifl adamlar m z taraf ndan son derece önemli hizmetler verilmektedir. Katk sa layanlara teflekkür ediyorum. Mezun olan ö rencilerimize bundan sonraki hayatlar nda da üstün baflar lar diliyorum dedi. Konuflmalar n ard ndan Diploma törenine geçildi. Divri i Meslek Yüksekokulu 20. Dönem birincisi brahim POLAT, kinci Hakan DOSDO RU ve Üçüncü Fatma bölgedeki saç yo unlu una dikkat edilerek delikler aç l r. Saç greftlerinin 1,2 kök içerenleri tercihen ön saç çizgisini oluflturmak üzere kullan l r. Daha fazla saç kökü içeren greftler tepe bölgesinde oluflturulan saç helezonundaki saç s kl n 3 Saç dökülmesi devam ediyorsa yeni artt rmak için kullan l r. Ekim sonras dökülen alanlar için ekimin tekrarlanmas bölgenin temizli i yap l r. 4 lk seansta kapat lamayan özellikle kafan n SAÇ EK M SONRASI NE ZAMAN tepe bölgesi gibi bölgelere ekim yap lmas SONUÇLARI GÖRÜRÜZ? SAÇ DIfiI BÖLGELERE DE Saç ekiminden sonra 2-6 hafta içinde ekilen EK M YAPILAB L R M? saçlar n büyük k sm dökülür. Ancak saç Kafl, b y k, sakal gibi bölgelerdeki k l kay plar kökleri deri alt nda kal r. Ekimden yaklafl k için saç ya da bölgedeki k llar n kal nl na 10 hafta sonra mevcut saç köklerinden yeni ve rengine yak n k llar n ekimi yap labilir. saçlar uzamaya bafllar. Nadiren ekilen saç B y k ve kaflta saç ekimi tercih edildi ise greftlerindeki saçlar dökülmeden uzamaya makas ile flekillendirme yap lmas gerekir. devam eder. Bazen bu bölgelerdeki cerrahi olarak Ekimden 8-12 ay sonra saç ekimin sonucunu düzeltilmesi yüz güldürücü olmayacak olan de erlendirmek için en uygun zamand r. iz dokusu üzerine de ekim yap labilir. Fakat Saçlar n ilk ç kmaya bafllad zamandan iz bölgesindeki ekimlerin tutma flans daha bu tarihe kadar saçlar giderek kal nlafl r ve düflüktür. ensedeki saçlar n kal nl na yaklafl r. VÜCUT KILLARI ALINARAK K NC KEZ SAÇ EK M YAPILAB L R SAÇ EK M YAPILAB L R M? M? FUE yöntemi ile gövdedeki k llar al narak Erkek tipi saç dökülmesinde saç dökülmesi saç ekimi için kullan labilir. Fakat her zaman devaml l olan bir süreçtir. Kiflinin ekilen birinci tercih az da olsa bafl n ense saçlar dökülmezken alanda ekim öncesi arkas ndaki saçlard r. Teknik olarak vücut mevcut olan saçlar dökülmeye devam k llar n n al nmas daha zordur. Çünkü vücut edebilir. Dökülmenin miktar, tipi ve süreci k llar n n yönleri de iflkendir. Bir seansta kifliden kifliye de iflir. Daha öne yap lan al nabilecek k l miktar, uyuflturmak için teknik de_erlendirilerek ikinci hatta üçüncü kullan lan ilaçlar belli dozlar n üzerinde kez ekim yap labilir. uygulanamad ndan k s tl d r. Ekilen k llar K NC SEANSIN eski yerlerindeki özelliklerini idame ettirirler. AMAÇLARI NELERD R? Saç kadar uzamazlar ve vücuttaki yaflam 1 lk seansta ekim yap lan alanlarda s kl n döngülerine devam ederek aral kl olarak artt r lmas dökülürler. Bu gibi sebeplerden dolay 2 Saç çizgisi üzerine tekrar ekim yap larak vücuttan al nan k llar n saç ekimi için yo unlu un artt r lmas kullan m pek tercih edilmez. Divri i ye 250 yatak kapasiteli ö renci yurdunun temeli at ld. OYAK - Mahir Tevruz iflbirli iyle yap lacak yurt binas n n temel atma törenine Sivas Valisi Ali Kolat, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü lyas Dökmetafl, Divri i Belediye Baflkan Hakan Gök, Divri i Kaymakam Önder Bakan ve OYAK Er-Maden Genel Müdür Yard mc s Mustafa Ayd n kat ld lar. Ç FTÇ 'ye diplomalar n Vali Ali KOLAT, Rektör Prof.Dr. lyas DÖKMETAfi ve Rektör Yar mc s Prof.Dr.Hasan ELDEN verdiler. Yüksekokul Mezuniyet töreninin ard ndan Prof.Dr. Mahir TEVRUZ, Oyak Ermaden A.fi, ve fl Adam Edip ÖNDER'in ortaklafla yapt racaklar Divri i Yüksekö retim Ö renci Yurdunun temel atma törenine geçildi. Yüksekokul binas yan nda yap lacak 125 k z, 125 erkek olmak üzere toplam 250 ö renci kapasiteli yurdun temeli, Vali Ali KOLAT, Rektör Prof.Dr. lyas DÖKMETAfi, Prof.Dr. Mahir TEVRUZ, fiirket Genel Müdür Yard mc s Mustafa AYDIN, fl Adam Edip ÖNDER, Prof.Dr.Baki SÜBÜTAY ile ö renci ve vatandafllar n kat l m yla gerçeklefltirdi. Temeli at lan yurdun, ö retim y l nda hizmete aç laca bildirildi. Yurt aç l fl n n ard ndan Vali Ali KOLAT ve beraberindekiler Divri i Ulu Cami ve Darüflflifas nda yap lan kaz çal flmalar n yerinde inceledi. Akabinde Kaymakaml k binas na geçen Vali Ali KOLAT ve beraberindekiler, lçe Kaymakam Önder BAKAN ve Belediye Baflkan Hakan GÖK'ten ilçede yürütülen çal flmalar hakk nda bilgiler ald. Divri i de yap m devam eden lçe Kütüphanesini de gezen Vali Ali KOLAT, beraberindeki heyetle Kütüphane binas n yerinde inceledi.

7 1 HAZ RAN 2010 KLTR YAAM Sincan Köyü Muhtar Sait Karsl n n kulland tu la ve çimento yüklü traktör Yaz Köy de devrildi KAZA UCUZ ATLATILDI Yaz Köy de tu la ve çimento yüklü traktör devrildi. Divri i den Sincan a Tu la götüren Sincan Köyü Muhtar Sait Karsl n n KÖY Bu sayfalarda Divri i nin çeflitli köylerinde anlat lan ve yaflanm fl f kralar yay nlayaca z. Sizlerin de anlatmak istedi iniz f kra gibi yaflamlar varsa bize yollay n yay nlayal m. Ayr ca Yay nlanmas n istedi iniz çok eski foto raflar n z varsa onlar da tekrar alman z kofluluyla bize yollay n yay nlayal m. Anam n dü ürcek afl,babam n tand r bafl : baba evine ve memleketine özlem ifadesi olarak kullan l r. Bal nan badem emmek: refah ve rahatl k içinde olmak D ng r elek d ng r sac,elim hamur karn m aç: yoksulluk ifade eden bir deyim. Ele i kepe ine kar flmak: periflan olmak, zor durumda kalmak ki yumurta birbirine de erse biri k r l r, di eri çatlar: beraber olan insanlardan birine zarar gelirse di eride etkilenir. Kavurgan n yanan s çrar: can ac yan ve üzülen kendini gösterir, tepki verir. Lehimli kap: s k s k hastalanan kimse için kullan l r Sam çalm fl dut gibi: sam yeli meyve ve ekine kötü, bostana iyi denir. Yumurtaya kulp takmak: her fleye bir kusur, bahane bulur. Yöresel yiyecek SARI IBURMA( CEV ZL BÖREK ) Haz rlan fl : Cevizlibörek ad da verilen bu tatl n n hamuru, bir yumurta, süt, iki kafl k yo urt, s v ya ve tuz ile birazda karbonat kat larak hamur yo urulur. Küçük yumaklar al n r ve ince aç l r. Her yufka tereya ve margarin kar fl m ile ya lan r. Daha önceden dövülerek haz rlanan ceviz ve üzerine toz fleker konularak yap lan kar fl m, ya lanm fl yufkan n üzerine serpilir. Yufka katlanarak ve sar k gibi dolanarak tepsiye yerlefltirilir. Yüzüne yumurta sürülür ve piflirilir. (Sar çiçek yöresinden derlenmifltir.) KÖY KAYGANASI DA ARCI I Haz rlan fl : Az tuzlu bir hamur yo urulur. Küçük küçük yumaklar al narak, tabak büyüklü ünde aç l r ve sac üzerinde ikiyüzlü piflirilip istiflenir. Yumurta ç rp l r ve içine piflirilmifl olan bu ekmekler bat r larak,tavada tereya nda k zart l r. ( Duruköy/ Arege ) Divri i de Mutfak Kültürü (Fatma PEKfiEN- Müjgan ÜÇER) kulland traktör devrildi. Yaz Köy e 500 metre mesafede devrilen traktörde Tu la ve çimento yüklüydü. Traktörün sa arka tekerle i aks dan koptu FIKRA Bektafli Baba stanbul'da gezinirken, Padiflah n Saray oldu unu zannetti i görkemli bir binan n yak n ndan geçmekte idi. Binan n önünde flatafatl bir fayton durmakta idi. Binadan s rmal elbiseleri olan adam ç k nca, muhaf zlar selama durdu. Adam faytona binerken, Bektafli meraklaland ve muhaf zlardan birinin yan na sokularak sordu. -Faytona binen padiflahm d r? -Hay r padiflah n bir kuludur. Cevab n ald. Bektafli, tepeden t rna a önce faytondaki adama bakt. Sonrada kendi haline bakt ktan sonra, ellerine açarak: -Tanr m, bir padiflah n kuluna bak! Sonra, bir de senin kuluna bak! Diye söylendi. Afl tafl nca çömçeye baha yetmez. Bo azda bostan bitmez. Can isterse tekeden köremez ç kar r. Denizden geçip arkta bo ulmak. El dedi in evrendir,ucu dönmez kervand r. Hastaya nar sorulmaz. Kufl sütü, can derman. Misafirin on nasibi vard r, birini yer dokuzunu b rak r. Ölüler san rm flki diriler hergün helva yer. Peynir ekmek haz r yemek. Sen verirsin bir mang r,fleytan görür tang r tang r Tuz ekmek hakk için. Yeter ki pekmezin olsun, sine in Ba dat tan gelir Yöresel Türkü Türkü Karaduta yasland m Ya mur ya d sland m K namay n a dostlar fiekerinen besledim Gel gülüm etme gülüm Mor menevfle sümbülüm Ezelden ayr düfltüm Sensin benim sevdi im Karadut oyulur mu Güzele doyulur mu Güzel seven yi idin Kollar yorulur mu Gel gülüm etme gülüm Mor menevfle sümbülüm Ezelden ayr düfltüm Sensin benim sevdi im Çi sütten kaymak olmaz Güzele doymak olmaz E il bir yol öpeyim Güzele doymak olmaz Gel gülüm etme gülüm Mor menevfle sümbülüm Ezelden ayr düfltüm Sensin benim sevdi im Divri i Türküsü ve sürüklenmeye bafllad. 20 metre sürüklenen römork kancas traktörden kurtularak virajdan flarampole yuvarland. Traktör floförü Sait Karsl n n yard m na Yaz Köylüler yetifltiler. Yedek bir römork getirilerek yola dökülen tu lalar yeniden traktöre yüklendi. Daha sonra yol trafik ak fl na aç ld. FIKRA Bektafli iki öküzüyle tarlas n sürermifl; k rm z öküz az yem yiyip, çok çal fl rm fl; sar öküz lanet mi lanetmifl!.. Hem çok yermifl, hem tembelmifl!.. Bir gün öfkelenmifl Bektafli: - Ey Allah m, demifl, flu sar öküzün can n al da kurtulay m.. Baba Erenler ertesi sabah ah ra girince ne görsün, k rm z öküz sizlere ömür, sar lanet capacanl... D flardan bir çocuk ça rm fl Bektafli, öküzleri göstermifl: - Ulan, demifl, bunlar n hangisi sar, hangisi k rm z?.. Çocuk göstermifl: - Bu sar, bu k rm z!.. Bektafli gözlerini gö e çevirmifl: - man m, demifl, bacak kadar çocuk renkleri biliyor da, sen ay ram yor musun?.. Büflürük: Samans z kaba çamur Cilov: Sönmüfl kireçle ve bezle yap lan badana Ç h n: Ç k n,yiyecek konulan kumafl D d : O lak, kuzu Ezme/pelver: Domates salças Fak : Fare tuza Gapçuh: Hububat taneleri üzerindeki kabuk Hotik: Zehir,onulmaz dert,yara stif: Üst üste yerlefltirme,biriktirme Kallenguç: K rlang ç Mertek : Tavandaki ince tahtalar Nal n : Hamamda giyilen ayakkab (tahtadan yap lan) Ö ürmek: Midesi bulanmak Postik: Bebek pati i fiiv: Dutun posas Tepür: Tahdadan hafif oval tepsi Tap : Eriflleri gerginlefltiren çivi BULMACA Haz rlayan: Mümin Kerim Aydo an Divri i Karakale Köyü Emekçinin Yaflam Çizgisi (4) TEKEL'in bir de rak - flarap üretti i fabrikalar vard Diye bafllad, soluklanman n ard ndan. Bafllam flt birkere, talan Elbette tamamlanacakt. Hem de vicdans zca,hesaps zca, sorumsuzca Bir gün hesap vermek zorunda kal r m korkusu duymadan Ekip kollar s vam fl ve s ra TEKEL flarap-rak fabrikalar n n sat fl na gelmiflti Y l kibindörtü gösteriyordu ve icmal raporlar h zl ca haz rlanm flt. Fabrikalar n o muhteflem arsalar ve mülklerin listeleri ç kar lm fl, dosyadaki nadide yerlerine yerlefltirilmiflti. hale haz rl klar tamamlanm fl ve sanki kimin ihaleyi alaca belliymiflcesine! K YÜZ DOKSAN K milyon dolara yerli!!! bir firmaya sat lm flt Daha iki y l bile dolmadan kibin alt y l nda, DOKUZYÜZ YETM fib R milyona bir Amerikan firmas na sat ld. Nas l bir anlay fld r ki iki sene olmadan, Alt yüz seksen milyon dolar kar edinme plan ile neticelenmifl, Devletimizin en kar getiren kurumu!!! Neden akl selim birileri!!! buna DUR diyememiflti??? Dur dediyse Neden gücü yetmemiflti??? Bunu düflündü sürekli TEKEL emekçisi. Kimi suçlayacakt,kimdi bu iflin sorumlusu? flte bu anda,arkadafl yol boyunca anlatt klar n n nedenini aç klad. fiimdi bizleri 4 C denilen kanun maddesine mahkum ederek,haklar m z gasp ediyorlar!!! Dur ne olur. Sabaha kadar kafama soktuklar n anlamaya çal fl rken, Bir de bana 4 C falan diye,anlamakta zorluk çekti im konular söyleme Yok,dostum,kafan kar flmayacak.ben sana k sa bafll klar n söyleyece im. Sen yeter ki beni dikkatli dinle; Sa aya n tekrar çald alt na ve sanki bütün dikkatini arkadafl n n nefesine verdi. Bafllad anlatma a; Devlette çal flman n,nas l kolay ve yaslanmac taraflar var ise, ayn zamanda,özel sektörde bile görülmesi az olan yok saymalar n ne kadar çok oldu unu fark edememeyi Devlette çal flman n onurunu,keyfi olarak nas l yönlendirildi ini anlatma a bafllad. Devam Edecek Soldan Sa a 1) fianl urfa n n bir ilçesi 2) Vaka - Merkür gezegeninin di er ad 3 ) Çok konuflan geveze - Avuç içi 4) Kilometre nin k salt lm fl - Güney Afrika n n plakas - dam edilen baflbakan... Menderes 5) Emir veren üst 6) Gözalt - Gezinti gemisi 7) Güreflte bir oyun - TSM de bir makam - M s r da bir tanr 8) Bir nota - Asya da bir göl 9) Nazl büyütülmüfl k z - Sarp geçit 10) Yeteri kadar olmayan - Valide,anne - Su 11) Etçil bir hayvan- Bir çiçek Yukar dan Afla ya1 ) Karadeniz li bir türkücü 2) Mahkeme karar belgesi - Bir uzvumuz- Üye 3) Sergen- Azerbaycan halk ndan olan 4) Rumlar n kutsal sayd p nar - Arzu, istek 5) Afrika da bir devlet 6) Ifl n - Uygun, yak fl r - K sa zaman 7) talya da bir yanarda - Arnavutlu un baflkenti 8) Bir flaflma ünlemi - Bir nota- Leflle beslenen etçil bir hayvan 9 ) Asya da bir devlet - Bir nota 10) kiyüzlü - Ar n n yapt 11) Sabah n bir vakti - Ö renci Önceki bulmacanı n cevabı Soldan Sa a 1) Gülcihan Koç 2) Az - Alaka-Da 3) Lüks - Maun 4) Ama - Su - Na 5 ) Zara - Sa 6) Ar zal - Lt 7) Semer - Ra - Ad 8) Aç - Yasa 9 ) Resim - Mala 10) Ala - Arabesk 11) Peçe - mam Yukar dan Afla ya1) Galatasaray 2) Üzüm- Reçel 3) Kaz m - Sap 4) Cas - Azeri 5) l- Arar - Maç 6) Ham - Al - Re 7) Ak - Irama 8) Namus - Asabi 9) Al - Alem 10) Odun- Ta- Asa 11) Çanak - Do- Km

8 HABER 1 HAZ RAN 2010 Baflar ve 4D Yasas Kiflisel Geliflim ve baflar yolculu umuz sürüyor.baflar, olabilece inizin en iyisini olabilmek için, elinizden gelenin en iyisini yapm fl olman n verdi i huzur ve tatmindir.(john Wooden) Vazgeçmenin d fl nda baflar s zl k yoktur. nsanlar baflar davran fllar na göre üç gruba ay rabiliriz.gerçekten baflar l olanlar, baflar l y m diye geçinenler ve baflar l insanlar n üzerinden geçinenler. Baflar, ne yapt n zdan, nas l biri oldu unuzla ilgilidir. Yanl fl insanlar, do ru ifller yapsa da baflar l olamaz.baflar temelde dört do ruya ba l d r: a) Do ru kifli olmak, b) Do ru ifli yapmak, c) fli do ru yapmak, d) Do ru yerde olmak. Bir insan n baflar s sonuç odakl olufluna ve sayg kültürüne bak l r.s f rdan zirveye ç kan insanlar, sonuç odakl insanlard r. Bir insan n skor tabelas nda baflar varsa sayg duyulur.ne diyor Ziya Pafla? ' Ayinesi ifltir kiflinin lafa bak lmaz.' Kaliteden ödün vermeden, büyük ölçekli üretim.herhangi bir alanda duayen olmufl insanlarda bu davran fl kal b n görürsünüz.örne in Sezen Aksu kaliteden ödün vermeden 500' e yak n flark yapt. Çetin Altan 30 bine yak n makale yazd. Aziz Nesin 100' ü aflk n kitap yazd.naz m Hikmet' in yazd fliirlerin say s n bilmiyoruz.bu insanlar sürekli üretime devam ettiler. Kendilerini bulunduklar yere getiren güce ihanet etmediler. Kalite, anlaml ayr nt lara gösterilen ödünsüz özendir.baflar n n büyüklü ü hayal gücünde, kalitesi ayr nt larda gizlidir. Bu tür insanlar, ç rak olmad klar iflin ustal n yapmamaya, ustal n yapt iflin ise ç rakl n yapmamaya özen gösterirler. Baflar odakl insanlar, gelecekte olmak istedikleri yere de in zihinsel netlik içindedirler. Geçmifl de il, gelecek odakl d rlar.ak llar dikiz aynas na tak l halde yaflamazlar. Yaflamlar n keflkelerle, me erlerle, e erlerle sürdürmezler. Baflar l insanlar n ço unlu u, iç onayl d r. Övgü ba ml l na kap lmazlar. Bir söz vard r : ' Ne ço ald m övgüden, ne azald m yergiden'. Baflar l insanlar bu ilkeyle hareket ederler. Ne yaz k ki, ülkemizde insan ancak Teflvikiye Camii'inde takdir ederler. Olaylar, yaflam kontrol edebilece ini düflünmek, insan n mücadele gücünü art ran, elinden gelenin yapmas n sa layan bir tav rd r. nsan n hayatta baflar ve baflar s zl n belirleyen faktörlerden baz lar elinde, baz lar ise de ildir. Yani büyük oranda insan baflar y yönetebilir. Baflar l olmay baflarm fl insanlar n en büyük özelli i yüksek bir hayat enerjisine sahip olmakt r. nsanlar da baflar konusunda ampul gibidirler. Baz lar 30 watl kt r. Baz lar 60, baz lar ise 100! S f rdan zirveye ç kanlarda 100 mumluk ampul enerjisi bulunur. Kendi kendilerini flarj ve deflarj ederek moral yönetimi yaparlar. Yaflam enerjisi yüksek olmayanlar ' tükenmifllik sendromu ' yaflarlar. Baflar y gerçeklefltirmifl insanlar, zor zamanlardan güçlenerek ç karlar. Yendikleri fleylerden daha büyüktürler. Nietzche' nin dedi i gibi, ' Beni öldürmeyen her fley gücümü bir kat daha art r r. Demirin s cak ve so uk ortamlardan geçtikçe çeli e dönüflmesi gibi, baflar odakl insanlar, zorluklar taraf ndan güçlendirilirler. Baflar l insanlar kendi yaflamlar na hem içten hem üsten bakmay becerirler.yaflam n parça bütün iliflkisini iyi kurarlar. Gereksiz detaylar aras nda bo ulup kalmazlar.yaflam n labirentlerinin içinde kofltururken, bazen durup labirentin duvar na t rman p yaflamlar na üsten bakabilirler. Bu nedenle, nereden bafllad klar n, nerede olduklar n, nereye gitmek istediklerini bütün olarak görürler. Baflar l insanlar, baflar y aflk gibi, aflk da baflar gibi yaflarlar. Unutmayal m, baflar l olmak için haz rlanmazsak; baflar s zl a haz rlan r z. ACI KAYIBIMIZ stanbul Divri i Kültür Derne i nin düzenledi i Feyzullah Ç nar anma gecesi yo un bir kat l mla yap ld. stanbul Divri i Kültür Derne i nin organize etti i Halk Ozan Feyzullah Ç nar' Anma ve Anlatma Gecesi Muammer Karaca Tiyatrosu nda yap ld. Halk Ozan Feyzullah Ç nar 16 May s 2010 tarihinde düzenlenen bir törenle an ld. Muammer Karaca Tiyatrosu nda düzenlenen anmaya dernek üyeleri, Divri ililer ve birçok kifli kat ld. Sunuculu unu Aynur Karabafl n yapt etkinlikte Feyzullah Ç nar n k z Antalya Divri i Kültür Derne i yönetim de iflikli inden sonra ilk faaliyetini yapt. Dernek baflkan Kemal Küçükkoçkaya ve yönetim kurulunun k sa bir çal flmas ndan sonra Geleneksel Pilav Günü nü yapt. Hüsniye Ç nar ve Divri i Kültür Derne i Baflkan Ali Durmufl kat l mc lara yönelik birer konuflma yapt lar. Halk Ozan Feyzullah Ç nar n hayat, sanat ve sosyal yanlar ndan bahseden konuflmac lar onu sayg yla yad etti. Etkinli i ilgiyle ve be eniyle izleyenler daha sonra Erdal Erzincan, Erkan O ur ve smail Hakk Demircio lu nun türkülerine efllik ettiler. Feyzullah Ç nar anma gününe çok yo un bir kat l m oldu. Antalya Divri i Kültür Derne i Geleneksel Pilav Günü yap ld. Pilav Günü ne Antalya daki Divri ililer ve Divri i gönüllüler kat ld lar. VEFAT A n Gözecik Köyünden 6. Geleneksel Pilav Günü 30 May s tarihinde yap ld. Pilav Günü ne yüzlerce kifli kat ld. Dernek baflkan Kemal Küçükkoçkaya flenlikte bir de konuflma yapt. Kemal Küçükkoçkaya konuflmas nda Antalya daki derne in önemine vurgu yaparak kat l mc lara yeni yönetim kurulu üyelerini tan tt. Antalya Divri i Kültür Derne i nin Geleneksel Pilav Günü ne CHP 22. Dönem Milletvekillerinden T uncay Ercenk, CHP Antalya l BAfiSA LI I Baflören Köyü nden Baflkan Ahmet Özer Ülken, Kepez Belediye Baflkan Hakan Tütüncü kat ld lar. Pilav gününe Mustafa Ak l, brahim Pala ve Deniz Karacan türküleriyle coflku katt lar. E lence Davul-zurna eflli inde devam etti. BAfiSA LI I Mursal Köyü nden Yusuf Sönmez in o lu polis Yüre i sevgi dolu, Türkiye nin ayd nl k yüzü, yurtsever arkadafl m ERTU RUL KAPLAN kaybettik.yol arkadafllar na, ailesine ve akrabalar na baflsa l dilerim. Sad k GÜLLER CHP Sivas l Genel Meclisi Üyesi NERG Z ÇET N i kaybettik. Alilesinin ve yak nlar n n bafl sa olsun KEMAL A IR kaybettik. Ailesinin, akrabalar n n ve sevenlerinin bafl sa olsun. HÜSEY N SÖNMEZ i kaybettik. Ailesinin, akrabalar n n ve sevenlerinin bafl sa olsun. HÜSEY N YILMAZ Gözecik Köyü Muhtar BATTAL DAfiDAN ORHAN MURSAL

9 1 HAZ RAN 2010 HABER Dünya Çiftçiler Gününde g da egemenli i için toprak egemenli i nsanl n yüzy llar süren toprakla uyum halinde bir yaflam kurma çabas, bu uzun yolculu un geride b rakt y k nt ve harabelerden de anlafl laca gibi baflar dan çok baflar s zl k örnekleriyle doludur. nsano lunun Orta Do u'nun kutsal topraklar ndan bafllay p Pasifik K y lar na kadar uzanan 7000 y ll k serüveni topra n arflivinde sakl d r. Dünyay tehlikeli k lan, Toprak Ana'n n bize sundu u g da ve di er gereksinim duydu umuz maddelerin de ifl tokufluna getirilen s n rlamalar ya da ulafl lamayacak endiflesinden kaynaklanan mahrumiyet korkusu mudur? Yoksa geçti imiz yüzy ldan bu yana endüstrileflmede ve teknolojideki bafl döndürücü geliflmelerin do ada yaratt tahribat n içinden ç k lamaz hale gelmesi midir? Modern endüstrinin gereksinimi olan hammaddeler, dünyan n farkl yerlerinden elde edilir. Bunlar her ulusun kullan m na eflit olarak da lm fl durumda de ildir. G da ve hammadde ihtiyac ndaki eflitsiz art fl ve dengesizlik uluslararas iliflkilere bask, k s tlamalar ve sorunlar getirmektedir. Uluslararas iliflkilere liderlik eden güçler, g da ve hammadde kaynaklar n n kontrolünü ellerinde bulundurmaya çal flmaktad rlar. Bu durum aleni olarak bilinmektedir. nceden inceye hesaplan p sürdürülen bölgesel savafllar n temel nedenleri de bunlard r. Geçmiflten günümüze yaflanan deneyimler gösterdi ki savafllar anlaflmazl klar çözmedi. Sadece sorunlar daha feci biçimlerde ortaya ç kar lmak üzere bir süre için ileriye ertelemektedir. Kal c çözümlere ulaflman n yollar daha baflkad r. Örne in insanlar n savafla girmedeki isteksizli ine güvenebiliriz, ancak insanlar n savafla girmesindeki belirleyici etken, aksi takdirde bafllar na daha kötü belalar n gelece i endiflesidir. Bu korkular n nedeni gerçek de olabilir, onlara propaganda yoluyla afl lanm fl olmas da mümkündür. nsanlar n toprakla adil bir iliflki kurmas, topra n sömürülmesiyle de il korunmas yla, kaynaklar n israf yla de il, yeryüzündeki üretici güçlerin iyilefltirilmesi ve g da ve hammaddelere ulafl m n kolaylaflt r lmas ile sa lan r. Geçmifle bakt m zda ülkeler istila ettikleri topraklardaki insanlara boyun e dirmek için g da maddeleri da t m n, üretimini kontrolleri alt na alm fllard r. nsanl k tarihi yiyecek u runa özgürlü ünden vazgeçmifllerin isyan yla ç nlamaktad r. Maalesef hiçbir fley yiyece in yerini tutamaz, o olmazsa olmazd r, di erleri ondan sonra gelmektedir. Medeniyetimizin temelini oluflturan ifl bölümü g da gereksiniminden do mufltur. Topraktan art mahsul sa lanmas, insanlara baflka ifllere ay racak zaman ve imkan verdi. Bu durum, medeniyetin ilerlemesine ve ifl bölümünün daha da karmafl k bir yap ya kavuflmas na yol açt. htiyac m z olan güvenlik, bar nma, sa l k, giyecek, e itim, e lence, gibi bir tak m hizmetleri, bu karmafl k ifl bölümü sayesinde elde ederiz. Ancak en baflta bunun için gerekli hammaddelerin var olmas ve g da üretiminin sa lanmas flartt r. G da ve su topraktan gelir. Toprak bilgili ve çal flkan olan ödüllendirir, cahil ve tembel olan ise merhametsizce cezaland r r. Karmafl k sosyal yap m z n temelinde çiftçilerle Toprak Ana aras ndaki bu ortakl k yatar. Topraksal faaliyetler bundan 7000 y l önce bafllam fl ve geliflimini iki belli bafll bölge; Mezopotamya'n n bereketli, alüvyonlu düzlükleriyle Nil Vadisinde sürdürmüfltür. Tar m n do du u topra n neresi oldu unun cevab n arkeologlara b rakal m. Burada önemli olan kurak iklimin hakim oldu u bu alüvyonlu düzlüklerden sulama yoluyla bereketli mahsullerin al nd n bilmemizdir. Bu art mahsulün verdi i rahatl k, onlardan sonra gelenlere ifl bölümü yapma olana n sa lam fl, ilerleyen süreç medeniyetlerin geliflimini de bafllatm flt r. Bu topraklar n ifllenmesi, yönetilmesi, devletlerin yükselifl ve çöküflleri s ras nda yaflad klar n n bu co rafyada b rakt izler, 21. yy'da ders almam z için yeterlidir. Zaman nda üzerinde ilk kez tar m yap lan bu topraklarda kurulan uygarl klar n neden bozulup yitirildi ini anlamak için 7000 y l öncesini hat rlamam z gerekiyor. Mezopotamya ile ran' ay ran Zagros da lar nda çok eski zamanlarda çobanlar ve sürüleri yaflarm fl. Bunlar zaman zaman da lardan ovalara inip oralarda yaflayan flehirli halka ve çiftçilere felaket getirirlermifl. Rivayet odur ki, Çiftçiyle çoban aras ndaki bu mücadelenin bafllang c Habil ve Kabil zaman na kadar uzan r. Bugünün Kabilleri kimler? derseniz topra a hücum edenlere bakmam z gerekecek. Bu konuyu önümüzdeki hafta tekrar köflemize tafl yaca m z belirtir, Dünya Çiftçiler Gününüzü kutlar m. Mengücek O ullar n n Divri i deki Eserleri Mengücek Kalesi, Ahmed fiah su flebekesi, Arslan Burç, Kale Camii, Ahmed fiah Ulucamii, Turan Melek Darüflflifas, Ahmed fiah Çeflmesi, Sitte Melik Türbesi, Hacib Kamereddin Türbesi, Naib Eflref Türbesi, Ahi Yusuf Türbesi, Arapl k Türbesi, Körhane, Karadonlu Canbaba Türbe ve zafiyesi, Medrese-i Kübra, Medrese-i Sinaniye, MENGÜCEKO ULLARI VE D VR 'DEK ESERLER Erzincan, Kemah ve fiebinkarahisar' da egemenlik alanlar nda tutan Mengücek hanedan n n Divri i çevresindeki kolu, Mengücek Gazi'nin o lu shak'tan sonraki paylafl mda I. Süleyman'la 1150'lerde bafllam fl; flah ve melik san n tafl yan, babadan o ula alt beyle temsil edildikten sonra 1270'lerde kapanm flt r. Kent, uzun tarihinde yegane kalk n fl, hatta parlay fl,1150'lerden 1250'lere de in yüzy l boyunca Mengüceko ullar egemenli inde yaflad do rudur. Tarihsel kimli inin en belirgin ö eleri olan kale, iki büyük cami, kümbetler, dârüflflifa, bedesten, köprüler, su tesisi ve hamamlar, çevredeki kervansaraylar bu yüzy lda infla edilmifltir. Divri i Mengücekleri hakk nda kitabe (yaz t) bilgileri d fl nda tarihsel saptamalar s n rl ve yetersizdir. Asya kökenli bu Türk hanedan n n varl ve soya ac için güvenilir belgeler b rakt klar eserlerin yaz tlar d r. Divri i Mengücekleri'nin ilk meliki Emir shak o lu I. Süleyman (1142?- 1171?), kaledeki Süleyman fiah/ Hisar Camiini yapt rm flt r. Bu camiye özenli bir kap cephesi ekleten o lu Emir sfehsalar Seyfeddin fiahin fiah' n (1171? -1196) kendisi ve ailesi için infla ettirdi i tafl bezemeleri ve yaz tlar yla dikkati çeken ve Sitte Melik Kümbeti (türbesi) kalenin ete indedir. fiahin fiah' n hacibi (veziri) Kamereddin'in daha yal n tasarlanm fl kümbeti ise Sitte Melik'in güneydo usundad r. fiahin fiah' n Asya kurganlar tarz ndaki kümbetinin frizindeki uzun yaz t, Orhun an tlar ndaki yaz nsal anlat y ça r flt ran: Alp Kutlu ulu hümayun Çebo a Tu rul Tekin vb ululama sözcükleriyle Divri i egemenlerini Mengücek Gazi'ye ba larken ailenin köklü bir Türk soyunu temsil ettiklerini de belgelemektedir. fiahin fiah n o lu II. Süleyman fiah.( ?), bunun o lu da Divri i Külliyesini, kalenin d fl surlar n ve kentin su tesisini yapt ran, yerel egemenli i yaklafl k aras nda tarihlenen Melik Ahmed fiah't r ( ) Bu bay nd rl k âfl melikin yaklafl k çeyrek yüzy l süren dönemi, yo un bay nd rl k çal flmalar yla geçmifltir. 1251'de kale surlar na, hayvan heykelleriyle somutlaflt r lm fl görkemli Arslanburç'u ekleten Melik Salih (1243? ?) Ahmed fiah' n o lu ve Divri i Mengücekleri'nin sonuncusudur. Ulucami'yi Ahmed fiah'la annesi Fat ma Hatun; bitiflik Darüflflifa'y da Mengüceklerin Erzincan Kolu hükümdar Behram fiah' n k z Melike Turan Melek yapt rm fllard r. Yap l fl tarihi, Hicri 626, Miladi 1228'dir. Darüflflifa'n n bir hücresi daha sonra özel bir kubbe yap larak iç türbeye dönüfltürülmüfltür ki yaz ts z olan buradaki mezarlar olas l kla Ahmed fiah ve Turan Melek'e ve di er aile bireylerine aittir. UNESCO Kültür Komitesince, 1985'te belirlenen ilk Dünya Kültür Miras listesinde Türkiye'den seçilen 3 varl ktan (di erleri stanbul Tarihi Yar mada ve Kapadokya) Divri i Ahmed fiah Turan Melek Külliyesi'dir. Dünya genelindeki ilk tescil listesinde bu an t esere 144. s rada yer verilmifltir. spanya'daki Elhamra'dan (14. yy) Hindistan'daki Tac Mahal'e (17. yy) uzayan slam uygarl klar eksenindeki en eski ve en az onlar kadar de erli olan Divri i Külliyesi, Türk- slam uygarl n n 13. yüzy lda mimarl k, yontu sanatlar nda ulaflt düzeyi temsil eden, özgün üslubuyla da tek ve eflsiz bir flaheserdir. Bugüne kadar mimari ve tezyini özellikleriyle korunmufl olmas, külliyeye Selçuklu eserleri aras nda ayr ca bir önem yüklemektedir. Divri i'deki bu ortak Mengücek eseri, günümüzde, dünyan n ve Ortado u'nun en görkemli mimarl k ve yontu an t lar aras nda ilk s ras nda ve Anadolu'nun ayd nlanma ça n simgeleyen baflyap tt r. Benzerini ya da daha sanatl s n, Selçuklu sultanlar n n, Konya'da Kayseri'de Sivas'ta yapt ramay fllar ; bu ayr cal, Laleiye Medresesi, Zeyniye Medresesi, Bekir Çavufl Hamam, Afla Hamam, Bedesten, Vecdeddin Han, Dible Han, Burmahan, Kervansaray, Murçinge Köprüsü, Dumluca Han Divri i 950 y ll k geçmifliyle an tlar n n yan s ra zengin kültürüyle de Mengüceko ullar 'n temsil etmektedir. Divri i'de Mengücek Eserlerinin yan s ra: 2 kale - 23 cami - 24 mescit - 8 türbe - 8 han - 3 hamam 24 tekke ve zaviye - 10 klise - 24 köprü - 16 çeflme 24 mezarl k - 50 tümülüs ve ören dolay nda özgün mimarili ev ve konak bulunmaktad r. Divri i melikiyle kuzenine b rak fllar, yan t verilemeyen tarihsel bir ola an d fl l kt r. Selçuklu dönemi Türk mimarisinin de tart flmas z bafl eseri kabul edilen külliyenin mimarlar ve yaz ustalar olan Hürremflah, Hurflad, Ahmed, brahim ve Mehmed'in imzalar na, ayn dönemin di er Anadolu ve Ortado u eserlerinde rastlanmaz. Bu sanat abidesi, yüzy ldan beri bir dizi onar m- takviye amaçl müdahalelere tabi tutulmufl ancak genel kabul görecek, koruma ve çevresel düzenleme amaçl bir projeden yoksun b rak lm flt r. Son 50 y l zarf ndaki müdahalelerse yap y güçlendirmek flöyle dursun 8 as rl k direncini tehlikeye sokmufl; iç d fl bezemelerine zarar vermifltir. Tafllar n tuzlanarak akmas na, içeride ve kap larda yo un rutubetin neden oldu u erimelere neden olan en özensiz ve bilim-teknik d fl operasyonlarsa son evresindedir. Teras örtüsünün defalarca de ifltirilmesi; külliyenin oturdu u zeminin çevresinde, temel ve ana Dönemin Sivas Valisi Dr. Hasan Canpolat, Divri i Belediye Baflkan Mehmet Güresinli ve Kaymakam Mustafa Çit Ulucamiyi geziyorlar. Mehmet Güresinli ve Mustafa Çit in ayn anda kulaklar n kafl malar n n sebebi Ulucamideki bak ms zl n göstergesimidir bilinmez duvarlar etkileyen, drenaj sistemini bozan, üstelik çok çirkin istinat, ihata, imla duvarlar örülmesi, etkilenme alan na kamu yap lar ve kaçak konutlar infla edilmesi bu cümledendir. Yüzy llarca iyi korunmufl bir dünya flaheserine, bilim ve teknoloji ça nda, onarmak ya da restore etmek düflüncesiyle zarar vermek bir daha yinelenmemelidir. Türkiye genelinde Necdet SAKAO LU (Tarihçi) giderek s radanlaflan, retorasyon ilkelerine ayk r yenileme müdahalelerinin, dönüflümü olanaks z tahribatlar olarak elefltiriliyor. Bunlardan biri, kuflkusuz en önemlisi 2008 y l nda Divri i'de de yaflanm fl ve Anadolu'daki Türk eserlerinin en eskilerinden 850 y ll k Kale Camii restore edilirken teras ndan s valar na kadar biçim ve malzeme de iflikli ine u rat lm flt r. Divri i Külliyesi ve çevresi projesi kapsam na, Mengücek Kalesi, Külliye hamam (Bekirçavufl), Bedesten ve kümbetlerin, arkeolojik araflt rmalarda ortaya ç kacak di er eserlerin de koruma veya restitüsyonlar n n öngörülmesi tarihsel ve ilkesel bir gerekliliktir. Külliyenin kuzey do usundaki, y llar nda Ahmed fiah n yapt rd kale, o lu Melik Salih'in kitabesini tafl yan, Arslanburç (seyir kulesi / ahmedek) bunlar n bafl nda gelmektedir. Anadolu ev mimarisinin, Mengücekler döneminden beri özgün bir geliflme alan olan Divri i'de, Halen sivil mimari örne i kabul edilen ve en eskileri 200 y ll k olan 400 dolay nda yap bulunmaktad r. Bunlar, planlar, örtme, divanhane, toyhane vb. özgün mekânlar, cephe görüntüleri, ahflap - kerpiç -kireç a rl kl malzemeleriyle eski bir gelene in uzant s de erlerdir. Bunlardan, a) Külliyeye ve di er Mengücek eserlerine mücavir alanlardakilere öncelik (örne in eski fiehir Mahallesindeki Topçuo lu (Deliosmana a) ve Edebey, Sayigil evleri) verilmek kofluluyla Ayana a, Mühürdarzâde, Esadbey konaklar yla özgün eski evler; b) Arasta düzenindeki çarfl dokusu; c)18. yüzy l yay lma alan ndaki türbe, cami, mescit, hamam, çeflme ve köprüler de plana dâhil edilmelidir. UNESCO taraf ndan 1985 tarihinde Türkiye'den 3 eser Dünya Miras Listesi ne al nm flt r.1-sur içi stanbul 2-Kapadokya 3- Divri i Ulu Camii ve Darüflflifas. S ra : 358 Niteli i: Kültürel Varl n Ad : Divri i Ulu Camii Ve fiifahanesi. Dünya Miras Listesine Al nma Tarihi: 6 Aral k Listeye Kabul Edilme Ölçütleri: C ( i ) ( iv ) Bugün itibar yla Türkiye 9 tarihi ve kültürel eseriyle UNESCO da temsil edilirken UNESCO Dünya Miras Listesinde 141 ülkeden 851 kültürel eser bulunmaktad r y l nda, damdaki toprak üst örtü kald r larak eski kagir örtü aç a ç kar lm fl, tonoz ve kubbeler aras ndaki boflluklara küp ve künkler doldurulmufl, üzerine toprak örtülerek tesviyesi yap lm fl bunun da üzerine grobeton ve flap uygulanm flt r y l nda, dam örtüsünün çatlad ve yap n n su ald belirlenmifl, bunun önüne geçebilmek için 1945 y l nda eserin üzerine bir ahflap çat yap larak kurflun kaplanm flt r y llar nda çeflitli yenileme çal flmalar yap lm flt r y l nda yap lan ahflap çat bozuldu undan, dam n tafl ile kaplanmas için proje haz rlanm fl ve bu proje 1964/65 y llar nda uygulanm flt r y l nda, eser tekrar bir ahflap çat ile örtülmüfl, ve bu çat sac ile kaplanm flt r y l nda, eserin do u ve bat s na istinat duvarlar yap lm fl, do u cephe boyunca betonarme bir platform oluflturulmufl ve drenaj yap lm flt r. *Yukar da okudu unuz bilgiler UNESCO belgelerinden al nm flt r y l ndan bugüne kadar say s z çal flma ve proje eseri kurtarmaya yetmemifl, esere yap lan her müdahale olumsuz netice vermifl eser h zla yok olmakla karfl karfl ya kalm flt r. Bugün eserin do u cepesinde kaz çal flmalar yap lmaktad r. Bu çal flmalar s ras nda 800 y ll k mengücek tarihi eserlerine ulafl ld.

10 HABER 1 HAZ RAN 2010 Tanr Egemenli i Teokrasi (1) slam kelimesi, anlam bar fl olan selam kelimesinden türetilmifltir. (1) Kimi incelemecilere göre, Tanr ya ba l l k anlam ndaki teslimiyet sözcü ünden üretilmifltir. (age) Tanr ya mutlak olmak bafl e mek anlam n tafl maktad r. Kutsal kitap Kur'an slam dininin Anayasas d r. Buyruk ve yasaklar Kur'an', fleri bir devlet yap lanmas na götürmüfltür. Kuran kifli yaflam n disipline edilmesinde, bir egemenlik arac olarak devlete ulaflmas nda eksiksizdir. Yarat lan egemenlik arac Allah'a kulluk ile efl tutulmufltur. (Bkz. Bakara, Nisâ, En'am, Yusuuf, Hûd, Nahl, Meryem, Enkiya, Hacc, Ankebût, Mümin sureleri) yarat lan yeni devlet anlay fl bir Akid ile (Maide Suresi, Tebe Suresi) (2) teminat alt na al nm flt r. Kutsal kitap insan yaflam alan na iliflkin de bakara suresinin 29. ayetinde göklerin ve yeryüzünün nas l yarat ld aç klanmaktad r. nsanlara Allah taraf ndan (Bkz. Nisa Suresi 1. ayet) yarat ld n bu yüzden de yaflam boyunca insanlar n kul olmak zorunda olduklar Bakara ve Nisa suresinde belirtilmektedir. nananlar için buyruk ve yasaklardan oluflan kutsal kitap kur'an insanl n köleci toplum düzeninin zincirlerini k rmak için u raflt bir dönemde ortaya ç km flt r. Di er dinlerin kutsal kitaplar n n aksine kur'an insanlara emretmeyi ve yönetmeyi kendine görev saym flt r. Bu nedenle, slam ve Teokrasi'de din devlet iliflkisi yönünden dinsel ayg tlar devletin üstünde politik egemenlik dinsel örgütün elinde ve bütün hukuk kurallar dine dayal bulunmaktad r. K saca slam Teokrasi ile aç klanabilir. Gerçekte Kur'an'da yer alan tüm buyruklar Allah' n emri olarak verilmifltir. Göklerin ve yerin hükümdar olan Allah tek belirleyicidir. 6. Yat l Bölge Okulu fienli i 29 May s tarihinde Divri i de coflkuyla kutland. fienl E LG YO UN Divri i Yat l Bölge Okulu y l sonu flenlikleri yap ld. Bu y l 6 nc s yap lan flenli e yüzlerce kiflinin yan s ra okul ö rencileri ve ö retmenleri de kat ld lar. 29 May s Tarihinde yap lan flenli in sunuculu unu yine bu okuldan mezun olan Cafer Çelik yapt. fienli in aç l fl konuflmas n müdür yard mc s Mustafa Alpagon yapt. Alpagon konuflmas nda flenli e eme i geçen herkese teflekkür ederek flenli in bundan sonra da devam etmesi dileklerinde bulundu. Daha sonra Yat l Bölge Okul Müdürü Ahmet K z ltafl da kat l mc lara hitaben bir konuflma yapt. Y llar önce yat l bölge okulunda ö retmen olarak görev yapan Müslüm Demir de okul an lar n duygusal bir ortamda anlatarak o günlerin güzelliklerini unutamad n söyledi. MEZUNLARIN ÇABASI Y llar önce bu okuldan mezun olarak Türkiye nin çeflitli bölgelerine yerleflen mezunlar okullar n unutmayarak her y l okullar n ziyaret ediyorlar. Ayr ca bu mezunlar okul ö rencilerine giysi, kitap, defter ve kalem gibi çeflitli yard m malzemeleri getirerek ö rencilere da t yorlar. Yine bu mezunlardan olan Cafer Çelik flenlikteki konuflmas nda, Yat l bölge okulunun yetkililerce görmezden gelindi ini, ihmal edildi ini söyledi. Çok büyük skandallar olmad kça yat l bölge okullar n n unutuldu unu söyleyen Çelik, geçti imiz sene Sivas Valisi Veysel Dalmaz n Yat l okulun bahçesini yapma sözü verdi ini, ancak bahçe yap lmadan valinin tayininin ç kt n söyledi.divri i nin içindeki di er okullarla bu okul aras nda ciddi ayr mc l k yap ld n, bu okulun velilerinin Divri i de oturmamas oy potansiyeli tafl mamas ndan dolay hafife al nd n geri b rakt r ld n söyledi. fienlikte Tuncay Balc, fiahin Ayd n, Mahmut Kalkan ve okul ö rencilerinin gruplar sahne ald lar. Ankara dan, stanbul dan ve çeflitli illerden gelen yat l okul mezunlar 2 gün Divri i de kalarak tarihi ve turistik yerleri gezdiler. Daha sonra Divri i den ayr ld lar. slam devlet anlay fl nda kaynak olarak Allah' n iradesi ile belirlenen kurallar n tümü dinsel niteliktedir. Toplumsal ve siyasal düzen Allah' n kurallar ile kurulur ve korunur. Bu kurallar n tümü Kuran da yer almaktad r. slam dininde tüm iktidar Tanr ya aittir. Bu ilke fleriat ilkesidir. Ve tanr n n buyruklar n yerine getirmede her yarat lan görevli say lm flt r. Teokratik devlet anlay fl olan slam; Halk n Tanr taraf ndan Tanr için yönetilmesi anlam na da gelmektedir. TEOKRAT K SLAM DEVLETLER NE KISA BAKIfi Hz.Muhammed'in ölümünden sonra teokratik devlet, önemli bir sars nt yaflam flt r. Ancak Kur'an ve Sünnete dayanan Halifeler ( slam'da yürütme erki Halife'ye aittir. Hz Muhammed'in ölümünden sonra fleriat uygulamak üzere slam devleti taraf ndan yetkilendirilmifl kiflilerdir. Peygamberlik makam na vekalet anlam içeren ve bir türlü devlet baflkanl k makam d r.) aras ndaki iktidar savafl teokratik devletin güçlenmesi ve korunmas na yöneliktir. Muaviye bin Ebu Süfyan taraf ndan kurulan ikinci slam devleti Emevi devletidir. Kurucular n Arap olmas nedeni ile ilk zamanlar ulus devleti izlenimi vermifllerdir. Hz. Muhammed'den sonra ilk önemli devlet ticari-pazar iliflkileri ile slam'a olan katk s nedeni ile önemlidir. Devlette görev alanlar n soya ba l l klar esas al nan bu devlet anlay fl nda da devletin teokratik yap s de iflmemifltir. Bu dönemde yine slam Ordular Orta Asya'ya seferler düzenleyerek buradaki Türkleri Müslümanlaflt rmak istemifllerdir. Emevi devletinin yerine infla edilen Abbasilerde halifelerin dinsel otoriteleri ön plana ç kart lm flt r. toplumsal sorunlar din adamlar na havale edilmifl, bu dönemde egemen hukuk dinsel hukuk olarak teokratik devlet olmay sistemlefltirmifltir. Selçuklular zaman nda da Abbasilerden farkl olarak, din baflkanl na benzer bir statü ile teokratik yap devam ettirilmifltir. Osmanl lar n zaman nda da dinin egemenli i sürmüfltür. Dinsel hukuk sistemi Osmanl lar n devlet yap lanmas nda belirleyici bir konumda olmufltur. Baflta teokratik bir monarfli konumundaki Osmanl devleti din ve yönetsel iflleri birlefltirmifltir Ferman ile, Siyasal ktidarca bafllat lan fier'i kat l k, toplumsal yaflam n dinsel bask ile düzene sokulmas yolunda iflleme konulmufltu. Belirli bir süreç içinde bu fler'i kat l k için adamlar n n etkinli i artt kça, daha da güçlenecek ve siyasal iktidara, Sultana karfl bile kullan l r bir ölçüye eriflecektir (3) Devam edecek Divri ili Toros Piliko lu Yaz Olimpiyat Oyunlar seçme yar flmas nda iki alt n bir de gümüfl madalya ald. ilk gün, 100 metrede saniyelik derecesiyle birinci, hemen ard ndan girdi i uzun atlamada ise 6.78 metrelik derecesi ile ikinci oldu. Olimpiyat bir ad m ötede Milli atlet Toros Piliko lu Ankara'da yap lan 'Y ld zlar Federasyon Deneme ve Y ld zlar Yaz Olimpiyat Oyunlar Seçme Yar flmas 'ndan iki alt n, bir gümüfl madalya ile döndü. Piliko lu, 40 ilden toplam 460 sporcunun kat ld yar flmada, ilk gün, 100 metrede saniyelik derecesiyle birinci, hemen ard ndan girdi i uzun atlamada ise 6.78 metrelik derecesi ile ikinci oldu. kinci gün yap lan 200 metre yar fl n saniyelik derecesiyle rakiplerinin önünde bitiren Piliko lu, turnuvada ikinci kez alt n madalyaya uzand. Bu sonuçlarla, May s ay nda Moskova da yap lacak olan 'Avrupa K tas Olimpiyat Eleme Yar flmalar 'nda Türkiye'yi temsil etme hakk elde eden Piliko lu, 200 metre koflu ve uzun atlama branfllar nda olimpiyatlara kat lma flans arayacak.

11 1 HAZ RAN 2010 HABER Ankara Divri i Kültür Derne i taraf ndan organize edilen Geleneksel hale gelen Ses Yar flmas nda 1. Hüseyin Duman, 2. Gülizar P nar Da delen, 3. de Derya Polat oldu. Ankara DKD nin organize etti i 2. Divri i Türküleri ses yar flmas sonuçland. Bu y l n 1 incisi Hüseyin Duman oldu. DKD ad na ses yar flmas komisyonunda DKD üyesi Veli Türk, Ifl k Aygün, Erdo an Do an ve Hasan Karabafl görev ald lar. Sunuculu unu Özgür Taflk ran n yapt yar flmada jüri üyesi olarak, Kubilay Dökmetafl, hsan Öztürk, Tuncay Balc, Celal Y lmaz, Nurgül Atefl, Adem Aslando an, Ozan Sinemi, rfan Dolafl, Dr.Muharrem Köse, Zeynep Karababa ve Hüseyin Karakoç yapt lar. Yar flma bafllamadan önce Divri ili sanatç Celal Y lmaz güzel türkülerini seslendirdi. Y lmaz salondaki izleyicilerden s k s k alk fl ald. Ankara DKD Baflkan Muharrem Höbek ses yar flmas n n önemine iflaret ederek bir konuflma yapt. Höbek, türkülerin toplum yaflam ndaki önemine de inerek kültür içerisinde türkünün yerinin öncelikli oldu unu söyledi. Yar flmada geçen y l n dereceye giren yar flmac lar Bahar Do an, Nuray Zaman ve Nurcan ve Gülcan Hakverdi kardefller de sahne alarak birlikte türkülerini söylediler. Yar flmada Jüri üyelerine Dernek taraf ndan birer plaket verildi. 2. Divri i Türküleri yar flmas n n sponsorlu unu Rumeli laç ad na nsan Kaynaklar Müdürü Ifl k Aygün üstlendi. Yar flmay izlemek için CHP Sivas eski milletvekili Mahmut Ifl k, CHP eski milletvekili aday Mevlüt Aslan, Divri i eski belediye baflkan Muharrem Ya basan ve Divri i Vakf Baflkan Cemal Karahalil izlediler. Ankara Divri i Kültür Derne i nin düzenledi i 6. Köyleraras Futbol Turnuvas sona erdi. 6. Turnuvan n fiampiyonu ise Ürük Köyü Futbol Tak m oldu. Köyleraras Geleneksel Dostluk ve kardefllik için Futbol Turnuvas sona erdi. Natoyolu Can Spor Tesislerinde yaklafl k olarak 3 ayd r süren turnuvalar 29 May s Cumartesi günü sona erdi. Bu y l n flampiyonu Ürük Köyü, 2 inci Olukman, 3 üncü ise Göndüren oldu. Akflam saatlerinde oynanan kupa maç na izleyici olarak 1000 kifli kat ld. Finalde Karasar 8-3 yenen, Göndüren turnuvan n 3 üncüsü oldu. Daha sonra Ankara Divri i Kültür Derne i Yöneticileri, Divri i Vakf yöneticileri, ve Köy Dernek yöneticilerinden oluflan karma iki tak m da bir dostluk maç yapt ve finale geçildi. Karasar ve Göndüren köyleri aras nda yap lan 3. lük maç yla bafllad Karasar' 8-3 yenen Göndüren 3 üncü olurken Olukman - Ürük final karfl laflmas ndan önce yap lan Final Maç Divri i ye ve turnuvaya yak fl r bir dostlukta ve kalitede sona erdi. Olukman' 10-7 yenen Ürük flampiyon olurken Turnuvada Olukman 2. Göndüren ise 3. oldu. Maçlar sona erdikten sonra kupallar ve ödüller verildi. Daha sonra yüzlerce kiflinin birlikte çekti i halaylar ve havai fiflek eflli inde turnuva sona erdi. CHP Makas De ifltirebilirmi? Geçen ay yaln z solda de il,sokaktaki her bir insan n gözü kula CHPdeki geliflmelere kilitlendi.türkiye Cumhuriyeti nin kuruluflunda kendini 'rehber partisi' gören ve gelmifl geçmifl bütün siyasi oluflumlar nda kendilerini ona göre konumland ran bir partideki geliflmeler elbette önemliydi. Di er bir önemi ise CHP nin bundan sonra siyaseten nas l bir hat çizmesi gerekti idir. CHP uzun bir süre otoriter milliyetçi yan yla, rejim koruyuculu unun d fl nda bir ifllev göremedi. 33. Kurultayda yeniden diziliflte bu al flkanl klar n tümüyle terketmeye dönük emareler olmasa da, yeni yönelimlerin olabilece inin sinyalleri verildi. Pek tabi siyasetini halk ad na seçkinci elitler eliyle 'merkezden' yönetim biçimiyle, bir dönüflüm sa lanabilirmi elbette bunu da zaman tayin edecek. Sorun bugün için tek bafl na ne say n Baykal n kendisi, nede K l çdaro lu dur. Sorun bizzat CHP nin kendisidir De iflim sadece k yafet ve kasket de iflimiyle olmuyor. As l de iflim zihniyette E er de iflimden bahsedilecekse, kuru kuruya bir laiklik söyleminden, yani salt rejim koruyuculu undan ç k p, kendine yeni yollar açmak zorunda O yol da eger sol ve sosyal-demokrasi ise, o da sol ve demokrat olman n evrensel de erlerinden geçiyor Ayn zamanda toplumsal hayattaki çeflitlili in fark nda olmak ve farkl taleplerin tafl y c s olmaktan Yoksa de iflim, defalarca çiynenmifl bir sak z n yeni ambalaj yla, bu topluma yeniden sunmaktan ibaret kal r CHP bu toplumu daha uzun bir süre AKP ye mahkum etmek istemiyorsa e er, önünde iki yol var Bir, bugüne kadar lay k yla sürdürmüfl oldu u devlet partisi olma misyonunu terkedecek, iki, sol ve sosyal demokrat olman n gere ini yerine getirecek Taze bir kan gibi pompalanan K l çdaro lu nun söylemleri daha flimdiden sorgulamaya muhtaç gözüküyor Dolay s yla K l çdaro lu nun hangi yolu seçebilece inin ipuçlar n kongre konuflmalar nda azda olsa ç karabiliyoruz. Özet olarak ne diyor say n K l çdaro lu.? Bu ülkenin temel sorunu iflsizlik ve yoksulluktur, Ekonomik geliflme ve zenginleflme olursa hiçbir sorun kalmaz Ve onlar n kar nlar doyarsa-ki bu çok onur k r c bir söz- ad n bile telafuz etmekten kaç nd Kürt Sorunu da olmazm fl Otuz y ld r bu ülkenin kanayan yaras na dair tek söyledi i iflte bu K l çdaro lu nun Oysa ekonomik geliflme ve zenginleflme sonucu tüm bu kimliksel taleplerin de ortadan kalkaca n savunmak, ham bir hayalden ibarettir. Bu ayn zamanda ça m z n gerçekleriyle örtüflmemektedir. E er öyle olsayd Sovyet Rusyas sonras ve Balkanlarda onca farkl etnik ve inançsal farkl l klar tafl yan halklar birbirlerine girmez, kendi yollar n ay rmazlard.yada bugün spanyan n en zengin Katalanga bölgesi kendi talepleriyle ortaya ç kmazd. Demek'ki toplumlar birarada tutmak için sadece zenginlik,yada midelerini düflünmek yetmiyormufl. nsan olmaktan kaynakl en do al haklar u runa, onlar talep etmenin de çok do al oldu unu bilmek gerekir. Dolay s yla onlar n hak ve kültürel taleplerini yok saymak de il, herkes için demokratik haklar n sonuna kadar savunmak ve iade etmektir.aksi halde ulusal ç karlar ad na tektiplefltirici ve asilimasyoncu zihniyetin dünyada ve kendi ülkemizde nelere mal oldu unu tarih sayfalar nda bolca görüyoruz... Biliyorsunuz uzunca bir süre sadece s n fsal sömürü ve gelir da l m n yol açt g yoksulluklarla birlikte, kimlikler üzerinden mahrumiyetlerinde yafland bir ça yafl yoruz.tüm bu yoksunluk ve maduriyetlerin iç içe geçti i, birinin di erine önceli inin olmad bir ça Ve biz de dünyada yaflanan bu süreçden elbette ba ms z de iliz. Özellikle 1980 lerden sonra bizde de kimi halklar n gerek inançsal, gerekse kimliksel aydiyetleri ve onlar n demokratik hakl talepleriyle öne ç k p, yer yer gündem belirlediklerine flahit oluyoruz. Bugün için yoksulu un yan nda en yak c olan da Kürt ve Alevi sorunudur.bu mevcut realiteyi sadece CHPnin de il, tüm sol ve sosyalistlerin de görmesi gerekir. Kuflkusuz yoksulluk-yolsuzluk, iflsizlik ve adaletsizlik çok önemli. Ama kimliklerinden ve farkl inançlar ndan dolay ma dur edilen ve yok say lanlar da bir o kadar önemlidir. Kald ki sadece yoksulluk ve s n fsal sömürüyle tan mlanabilecek bir söylem,her fleye yetmiyor. Bu ülkenin ezilen yoksul insanlar ayn zamanda kürt olmaktan, alevi olmaktan, yada farkl tercihlerinden dolay bir ikinci ezilme biçimine tabi tutuluyorlar. Dolay s yla bu kapsamda ülke gündemiyle örtüflmeyen ve bir çözüm üretilmeyen hiçbir siyasetin baflar flans yoktur. Hele hele parti içi demokrasinin bile bafltan tüzükle kapat ld, meflruyetini halktan de il, adeta 'parti devletine' dönüflmüfl haliyle kimi güçlerden alan bir CHP nin ne kadar bir flans var, bunu hep birlikte görece iz Elbette beklentimiz ve de temennimiz; rkç -milliyetçilikten tümüyle ar nm fl, kendini konumland rm fl oldu u rejim koruyuculu undan ç k p tüm sistem madurlar n koruyucusuna çekilmifl bir CHP görmek...gelmifl geçmifl teflebbüslerde dahil tüm darbelerle ve onlar n vesayet rejmine karfl tav r al p onu asla bir seçenek olarak sunmayan ve hesap soran bir CHP dir Zaten bugünleri yaflamam z n müsebebi onlar de ilmi..? Devam edelim : Pek tabi onlar n avukatl na soyunmadan tüm derin yap lara ve çetelere karfl dik duran Geçmiflin ideolojik yap s yla donup kalmadan, ça m z n öne ç kard geliflmelere toplum nezlinde karfl l k bulan Yerine göre geçmifl tarihimizle yüzleflme baseretini gösterip ve asla milliyetçi heyzanlara kap lmayan Ve uluslararas geliflmelerde, ulusal ç kardan öte enternasyonel dayan flmay gösteren Sosyaldemokratl n en temel ifllevi olan demokrasiyi tüm kurumlar yla önce kendi içinde içsellefltiren...en önemliside ülkemiz için bir an evel toplumsal bir bar fl sa l yacak olan ad mlar atan bir CHP görmek K saca yüzünü sola ve onun de erlerine dönen bir CHP nin bu ülkede gerçek solun da önünü aç p toplum nezlinde yeniden umut olabilece ini hesaba katmak gerekir Ve baflarabilirse e er, öncelikle bir makas de iflikli ine ihtiyaç var Tez zamanda geçmiflin bu ayak ba lar ndan kurtulmak zorunda...aksi halde yaflanan bu mevcut durumdaki sorumlululu u kabul edip bu de iflim ve dönüflümü sa lamadan, kitleselleflse bile akibeti 1970 lerin CHP sinden farkl olmayacakt r

12 MT YAZ SAH B VE SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Renk Ajans Bas m Yay n Hizmetleri Ticaret Limited fiirketi ad na: Birsen Bayar UYGUN Genel Yay n Yönetmeni: Yahya Kemal BAYAR Yay n Koordinatörü: Canan DUMAN Genel Müdür: Özden UYGUN YÖNET M YER : Renk Ajans Bas m Yay n Hizmetleri Tic. Ltd. fiti: Nakilbent Sok. No: 41/1 Sultanahmet/ ST. Tel: (0212) Fax.: (0212) WEB ADRES : BASKI: Murat Ofset Matbaac l k San. Tic. Ltd. fiti. Davutpafla Cad. emintafl Davutpafla Sitesi No: 103/272 Topkap / st. Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n Haber Merkezi Müdürü: Begüm ASLAN Görsel Tasar m: Gülhan TAfiLI Reklam ve Sat fl Koordinatörü: Saadet BAYAR - Ak n ASLAN Teknik Yönetmen: Esengül ÇILDIR, Gamze ÖZÇEL K Gazetemiz bas n ve yay n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. Ankara Temsilcisi: Fatma AKAY Divri i Temsilcisi: Yusuf GÜLDALI Antalya:Temsilcisi: Kemal Küçükkoçkaya Bodrum Temsilcisi: Ecevit GÜRSOY Yaz Kurulu: R za GÜRÜNLÜ, fiahin KÜÇÜK, Cafer ÇEL K, Mustafa ÖZKER, smail AS L, Mahmut fiengül, smail ÇINAR, Haydar YALÇIN, M ü s lüm DO AN, H d r ÇAM, Nilüfer MURATO LU, Muharrem YA BASAN,Mustafa TARAKÇI, Esat KORKMAZ, Sad k ÇEL K. Yay n Dan flma Kurulu: Divri i: Muharrem YA BASAN, Metin fi MfiEK, Sat lm fl KILIÇ, Ali GENÇDAL stanbul: Beyzade ÖZKAHRAMAN, Zeynel AS L, Yunus ÖZTEPE, Hasan YILMAZTÜRK, Hüseyin fiah N, Ali ÖZMEN, Orhan ÖZDEM R, Hüseyin GÜZELYILMAZ, Hasan GÜRSOY, Murtaza YILDIRIM Ali R za DUMAN, Musa ÇULHA, Hüseyin ETL K, brahim CANÖNDE Ankara : fiahin KÜÇÜK, Muharrem HÖBEK, Cemal KARAHAL L, Arif A. ATAY, Haydar YILMAZ, Hasan DO AN, Necati YILMAZ, Kemal DO AN, Müslüm DO A N, Mustafa ÇINAR, Enver KÖSEER zmir : Yusuf MET N, Aziz ÇINAR Antalya: Ali HERGÜL, Kemal KÜÇÜKKOÇKAYA Bodrum: H d r ÇAM, Ecevit GÜRSOY Çorlu: Zeki Y ld z Alt noluk: Erzade YAKAR Ses Yar flmas ki y ldan beri sürdürülen ses yar flmas, bu y l güzel bir organizasyonla gerçeklefltirildi. Derneklerimiz ad ndan da anlafl laca gibi kültürel amaçl faaliyetler yürütürler. Bu ses yar flmas ndaki amaç, öncelikle yöremizde ve bunun yan nda baflka yörelerde, sesiyle, çald enstrümanlarla baflar l olacak kiflilere yard mc olup, önlerinin aç lmas n sa lamakt r. Yar flman n ana temas Divri i ve yöresinin halk türkülerini seslendirmek ve tan tmakt r. Bu sene de her sene oldu u gibi çok de erli ve sayg n ozan ve sanatç lardan oluflan jüri dereceye girenleri belirleyerek ödüllerini takdim etti. Yine jüri bu yar flmaya kat lan tüm adaylar gönlümüzün birincisi ilan etti. Bu ifade gerçekten de yerinde bir de erlendirmeydi. Zira burada kendine güvenen, yar flmaya kat lan yar flmac lar ileri ki zamanlarda konser ve çeflili etkinliklere kat larak kendilerini halka kabul ettirdikleri takdirde tan nan sanatç lar olacaklard r. Divri i'li olup, do um yeri Divri i olan, kökeni Divri i olup ülkemizin farkl yerlerinde do mufl olan hatta yurtd fl nda do mufl olup Divri i türkülerini özüne uygun olarak seslendiren adaylar n tümünün gelecekte yollar n n aç k olmas n temenni ediyoruz. Tüm Divri i derneklerimiz bu tür etkinliklerle kültür ve geleneklerimizin ulusal ve uluslararas düzeyde tan t m na yard mc oluyorlar. Du de erli emeklerin bofla gitmemesini diliyoruz. Kültür a rl kl etkinliklerin düzenlenmesi daha çok yerel yönetimlere düflmektedir. Elbette yerel yönetimlerin öncelikli hizmetleri halk n temel ihtiyaçlar n karfl lamakt r. Örne in su, kanalizasyon, yol, yeflil alan, park bahçe ve benzeri hizmetler ancak bunlar n yan nda bunlara koflut olan önemli hizmetlerde bulunmaktad r. Kütürel ve e itsel etkinlikler gibi örne in; konserler, festivaller, paneller, tiyatro ve di er sanatsal etkinlikler düzenlemek. Bu konuda yerel yönetimde görevli oldu um dönemde yaflad m bir an m sizinle paylaflmak istiyorum. Görevli bulundu um zaman n ilk y llar nda 'Kültür, Sanat ve Maden fienlikleri' düzenlemeye bafllad k y l nda düzenledi imiz kültür ve sanat flenliklerine ünlü ozan m z Arif Sa 'da kat ld. fienliklerden sonra bir mahallede yaflayan han m n biri 'Bu belediye baflkan n n toprak hal na( toprak bafl na),benim evimde su akm y bunlar hökümet meydan nda davul dövdürüyü' demifl. Vatandafllardan biri gelip bunu bana aktard. Ben bu söze hiç dar l p, gücenmedim hatta gayet hakl bulup evinde muslu undan su akmayan bir vatandafl n kültür ve sanat etkinli ini gereksiz görece ini anlad m. Sonraki y llarda halk n temel ihtiyaçlar yavafl yavafl sa lanmaya baflland ve bunlara paralel olarak da kültürel etkinlikler devam etti. Daha sonra ki y llarda özellikle bu han ma gidip ayn düflüncede olup olmad n sordum. Kendisi art k davul dövdürmenin hak edildi ini söyledi. Söyleyece im o ki; yerel yönetimler önce temel ihtiyaçlar karfl layarak ama bunun yan nda halk biliçlendirip, e itmek için gerekli faaliyetleri düzenleyip bunu kesinlikle aksatmayarak halk n ciddi bir kat l m n sa layabilirler. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerde insan n geliflimine ve sosyalleflmesine katk sa layan önemli unsurlard r. Garip H d r ile söylefltik. 5 yüzün üzerinde fliiri ve onlarca bestesi olan Garip H d r Divri i nin Günefl Köyü nden. Önce sizi biraz tan yal m izin verirseniz? Garip H d r kimdir? As l ad m H d r Culha. Mahlas olarak Ozan Garip H d r ismini kullan yorum.1960 da Divri i'nin Günefl Köyü nde H z r orucu tutulurken,so uk bir k fl günü dünyaya gelmiflim bu nedenle ismim H d r konmufl. Benden büyük üç ablam var bende ailenin ilk ve tek erkek evlad oldu um için do umuma çok sevinilmifl. Benden sonra üç k z kardeflim daha do du.babam n ad Yusuf annemin ad ise Fatma. Annem sa babam 1986 y l nda geçirdi i bir tren kazas nda hayat n kaybetti Okula bafllamadan bir süre önce kuzu yaymaya bafllad m ard ndan okul ça na gelince Günefl stasyonu nda ilkokulu okudum maddiyattan dolay ilkokuldan sonra okula devam edemedim, daha sonra liseyi Sivas ta tamamlad m. Evliyim 3 çocu um var.fiuan Ankara da yafl yorum ve emekliyim. Neden Garip mahlas 'n kullan yorsunuz? lk zamanlar Dertli H d r ismini kulland m. Fakat dertli mahlas n biraz a r buldum bunun üzerine tercihimi Garip H d r dan yana kulland m Garip mahlas n seçme nedenimde bazen çok duygusallafl yor kendimi çok garip hissediyor olmam. Kaç y ld r fliir yaz yorsunuz? fiiir yazmaya ne zaman ve nas l bafllad n z? Asl nda ilk olarak söz yazma de il de söz ve besteyi birlikte yapmaya bafllad m.20 yafllar nda da müzik olmadan fliirler yazmaya bafllad m. Sözün k sas 30 seneyi aflk n bir süredir fliir yaz yorum. Ozanl k gelene ini de sürdürüyorsunuz. Konserler ve dinletiler veriyorsunuz. Biraz da bundan bahsedermisiniz? Saz çal p söyleme serüveniniz nas l bafllad? Evet ozanl k gelene ini aktif olarak sürdürüyorum. Ben bu gelenekte a rl kl olarak Çamfl h Yöresi nin halk ozanlar ndan etkilendim. Çamfl h A z tarz nda eserlerim mevcut. Konserlere yo un olmamakla beraber f rsat buldu um kadar yla kat l yorum. En son konserim bu y l Ordu Üniversitesinin düzenledi i Dünya Emekçi Kad nlar Günü ndeydi.dinletileri ise daha çok özel davetlerde yap yorum, restoran bar gibi mekanlardan da teklifler ald m fakat rahats zl m dolay s yla bu tür e lence yerlerinde faaliyetlerim olmad. Saz ile olan serüvenim 4-5 yafllar nda mafla ile bafllad m daha sonra on iki yafl ma geldi imde köy dü ünlerinde ve çeflitli toplant larda saz çal p türkü söylüyordum ve halen devam ettiriyorum. Nerelerde sahne al yorsunuz? Sizi nerelerde dinleyebiliyor hayranlar n z? Yukar da belirtti im gibi e lence mekanlar nda rahats zl m dolay syla görev yapam yorum. Ancak derneklerin düzenledi i etkinlikler,konserler,dost e lence ve toplant lar gibi yerlerde sahne al yorum. Ayr ca uygun olursa radyo ve tv programlar na da kat l yorum. Ozanl k gelene inden bahsedermisiniz. Bir kifli ben ozan olaca m dese ozan olabilirmi? Ozan olman n s rlar nelerdir? Gelenek olarak düflündü ümüzde Ozanl k,türk toplumunun var olmas yla yafl tt r. Kimi zaman usta ç rak iliflkisi ile kimi zaman sevgisini dile getirerek bazen de Pir Sultan da oldu u gibi bozuk düzene karfl ç karak, Ozanl n günümüze kadar ulaflmas sa lanm flt r. Bu iflin s rr nedir sorusuna ozanl n s rr yoktur cevab n verebilirim Klifle bir cümle olacak ama flunu söyleyebilirim; ozan olunmuyor ozan do uluyor.. Dönem h zla de ifliyor. Geçmiflle bugünü k yaslad n zda, ozanl k gelene inin bugünkü durumunu nas l yorumlars n z? Ozanl k gelene i bitiyormu yoksa? Geçmiflte ozanlar m z bizim inanç ve kültür evlerimiz olan cem evlerinde bu kültürü güzel ve disiplinli bir flekilde sürdüre gelmifller.ayr ca köy odalar kahvelerde dü ün ve dost toplant lar nda sanatlar n icra ederlerdi. flte usta ç rak iliflkisi de burada bafll yordu. fiimdi televizyonlar n internet gibi iletiflim araçlar n n etkisiyle ozanl a ilgi azald.yukar da belirtti im gibi ozanl k bitmez fakat eskiye göre flimdiki ozanlar m z biraz yavan,yani etkileyici olam yoruz. Bizim yedi ulu ozanlar m z Pir Sultan, fiah Hatayi yak n dönemin Afl k Veysel, Mahsuni, Feyzullah Ç nar, Mahmut Erdal ve sayamad m ustalar n tad nda olan ozanlar m z günden güne azal yor. Bugüne kadar kaç fliir yazd n z, kaç kitap ç kard n z? Bu fliirlerinizin kaç bestelendi? Bu güne kadar 500 üzerinde fliir yazd m bunlar d fl nda 100 üzerinde bestesi ile birlikte olan yani türkü format nda sözlerim var. Yani 600 ün üzerinde fliirim var diyebilirim. Bugüne kadar sadece bir tane Ba Çiçekleri adl fliir kitab m yay nland. Bildi imiz kadar yla sizin besteleriniz de var. Bu bestelerinizi okuyan sanatç lar kimler? Evet yüzün üzerinde bestem var bunlardan baz lar n, lke Türkdo an Hüseyin Karakoç, Hikmet Karadeniz,Ramazan Y ld r m ve Gökhan isimli genç bir arkadafl okudu.bu s ralarda da bir kaç kifli daha çeflitli türkülerime talip oldu ancak henüz görüflmeler tamamlanmad. Kitap, Kaset veya cd çal flmalar n z oldumu? Henüz bir kitab m birde kasetim var.fiuan bir kitap yapabilecek say da fliirim ayr ca stüdyoda bekleyen bir türkü albümüm var. Fakat maddi olanaks zl klar nedeniyle eserlerimi halkla buluflturam yorum. Son olarak söylemek istedi iniz birfley varm? DÜZEN BOZUK Ben de bu dünyada yafl yom amma stesem de mutlu olam yorum Akl m çal flm yor kötü zamana Emek verdim hakk m alam yorum Ne deyim zaman bozuk Ne deyim düzen bozuk Ne deyim ezen bozuk Ne deyim üzen bozuk DOYAMIYORUZ Emek zenginiyiz ekmek fakiri Ne kadar çal flsak doyam yoruz Y llarca savunduk yanl fl fikiri Nedense bir türlü ayam yoruz Bitti günden güne tükendi kat k Fakirin umudu çöpteki at k Kuru so andan da vaz geçtik art k Doyas ya ekmek yiyemiyoruz Ahmede,Mehmede,Kamuranlara Boyun e dik bizi sömürenlere Bafl m z n etin kemirenlere Hakk m z verin diyemiyoruz Toplum namertlerde fleref arad Ne dur dedi nede ayak diredi Devirde acayip kullar türedi Bas n yazam yor duyam yoruz Hak var iken haks zl a koflmad k Bildi imiz do ru yaldan flaflmad k Sözümüzden dönüp geri kaçmad k Özümüz sa lamd r kayam yoruz Garip H d r der ki poflet dolmuyor Ald m z maafl kafi gelmiyor Fak r fukaran n yüzü gülmüyor Akflamdan sabaha bir fley kalm yor Yerine yenisin koyam yoruz... Daha güzel bir Türkiye için, daha güzel bir dünya için, yar nlar güvence alt nda, korkusuz, savafls z, sömürüsüz, ayd nl k yar nlar diliyorum.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı