ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI"

Transkript

1

2

3

4 ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za AKINCI Arif SELÇUK Özda ÇANCI YAYINA HAZIRLIK: Mete TEK N Orhan ÇAKMUR TASARIM: Kaan ES NGÜNER BASKI: EK NC MATBAA Ofset-Tipo Tesisleri Ambalaj Sanayi smetpafla Caddesi Kökmen flhan No:37/7, ANTALYA TEL.: FAX: ATSO: Kaz m Özalp Caddesi 2. Sokak No: 4 ANTALYA Tel : Faks : URL : Y ll k Abone Bedeli : 35 YTL Ayda bir yay nlan r Dergimizdeki yaz lar kaynak gösterilerek al nabilir. Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlar na aittir. lan ve konular n z için lütfen bas n bürosu ile irtibat kurunuz BAfiYAZI AKDEN Z SA LIK VAKFI HASTANES TÜKET C Y KORUMA TAAHHÜTNAMES KOB LER N YÜZDE 70 i HAMAL EVSEL ATIKLARDAN B YOGAZ ÜRET M ASIL RALL Y ANTALYA KAZANDI KONAKLAMA VERG S TARTIfiMASI BÜYÜYOR NfiAAT SEKTÖRÜNDE ZOLASYONUN ÖNEM ASCAME GENEL KURULU AKDEN Z S NE HRACATI BULANDIRDI VADEL filem VE OPS YON BORSASI (VOB) NOSTALJ TRT ANTALYA TELEV ZYONU AB den GÜNCEL HABERLER ATSO-ANTALYA EKONOM K BÜLTEN ANTALYA da KÜLTÜR SANAT ATSO MESLEK KOM TELER TOPLANTI KARARLARI FUARLAR fib RL TEKL FLER YEN GELEN YAYINLAR ATSO HAZ RAN

5 6 AKDEN Z SA LIK VAKFI HASTANES 10 TÜKET C Y KORUMA TAAHHÜTNAMES 18 ASIL RALL Y ANTALYA KAZANDI 30 VADEL filem VE OPS YON BORSASI (VOB) 3 HAZ RAN 2005 ATSO

6 ATSO Güvenli Al flverifl Projesi Markalaflma Yönünde Önemli Bir Ad md r Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n Say n Üyeleri, ATSO V ZYON'un De erli Okuyucular, Geçen say m zda iç ve d fl sorunlar n birikmesinin toplum üzerinde yaratt psikolojik bask ancak toplumun genifl ço unlu unun deste ini alan güçlü politikalarla azalt labilir demifl ve çok zor olmas na ra men toplumsal mutabakat n zorunlu oldu una iflaret etmifltik. Aradan geçen haftalarda bu konuda iyileflme yerine olumsuz bir geliflme yafland n görüyoruz. Oysa sorunlar n artt bir ortamda Türkiye'nin istikrars zl a tahammülü olmad n tekrarlamak gereksiz oldu u halde, istikrar yaln zca özel sektörün sorunuymufl gibi, bu uyar y sürekli tekrarlay p duruyoruz. Türkiye'de istikrarl büyümeye yat r m yapan, risk alan reel sektör krizlerde veya dalgalanmada hiçbir sorumlulu u olmasa da ilk kayba u rayan kesimdir. Reel sektörün ödedi i bedel çal flanlar kanal yla genifl halk kesimlerine de yans maktad r. Bu nedenle herhangi bir iktidar mücadelesinin içinde olmayan reel sektörün istikrar konusunda bu kadar hassas olmas normaldir. Bu çerçevede özellikle ekonomik alanda ciddi her konunun siyasi gerilim konusu olmas da yorgunluk yaratmaktad r. Türkiye bir çok alanda, bu arada piyasa ekonomisine geçifl biçimi, özellefltirme gibi alanlarda halen uzun dönemli bir devlet stratejisi olmadan ilerlemekte, bu nedenle her özellefltirme belirsizliklere, kayg lara ve hatta kavgalara neden olmaktad r. Bir çok ülke 1980 sonras nda özellefltirmeyi ulusal ekonomide rekabeti ve rekabet gücünü art rmak için tercih etmifltir. Ancak özellefltirme ulusal stratejinin bir parças olmufl, hangi alanda ulusal sermayenin desteklenece i, hangi alanlar n yabanc sermayeye b rak laca, hangi ülke flirketleriyle stratejik ittifaklar yap laca belirlenmifltir. Her ülkenin tercihleri farkl olabilmektedir. Örne in Telekom özellefltirmelerine ra men telekomda kamu pay, Avusturya'da % 47.2, Belçika % 50.6, Fransa % 43, Almanya % 23 olarak devam etmektedir. Buna karfl l k spanya ve ngiltere'de telekomda kamu pay kalmam flt r. Fakat özellefltirme ve serbestlefltirme sonucunda Avrupa'da telefon tarifelerinin ciddi biçimde afla çekildi i görülmektedir. Bu arada Do u Avrupa ülkelerinde özellefltirme sonucu bu tür flirketlerin ço unlukla Frans z, Alman, talyan flirketleri taraf ndan ele geçirildi i görülmektedir. Bu ülkelerde bankac l k sektöründe de ayn geliflme yaflanm flt r ve bunun AB üyeli i ile tutarl bir sonuç oldu u inkar edilemez. Ülkemizde Türk Telekom gibi kamu mülkiyetindeki flirketler bilinen nedenlerle yüksek maliyetlerle çal flmaktad rlar. Özellefltirmenin en önemli gerekçesi ve faydas da buradad r. Bununla birlikte özellefltirme stratejilerinin kamuoyuna aç k olarak yeterli biçimde tart fl ld söylenemez. fiu anda France Telecom örne inde, flirketin % 8'lik ek bir dilimi 5 büyük banka taraf ndan halka sat lmakta ve 4.5 milyar Euro beklenmektedir. Türk Telekom, alan nda Dünya 13. olan, abone say s nda halen ciddi art fl beklenen, Türkiye'nin Asya ülkeleri ile hub ba lant lar n gerçeklefltiren ülke olmas nedeniyle ayr bir önem tafl yan bir flirkettir. Dolay s yla bu denli önemli bir özellefltirmede kamuoyunun özellefltirme yönteminin, sürecinin ve sonucunun do rulu u bak m ndan tatmin edilmesine azami dikkatin harcanmas gerekir. Avrupa ülkelerinde önemli bir konu gündeme geldi i zaman, toplumun genifl kesimleri taraf ndan güven duyulan, sayg n isimlerden oluflan akil adamlar komiteleri kurularak, bu komitelerden raporlar istenir ve bu raporlar hem hükümetlere hem de kamuoyuna yol gösterir. Toplum bir konunun de iflik boyutlar, alternatifler üzerinde genel bir düflünce sahibi olur. Maalesef ülkemizde bu gelenek oluflmam flt r. Bir çok önemli konu yetersiz bir bilgi ortam nda siyasallaflarak özünü kaybetmektedir. Konunun bir baflka boyutu Türk Telekom, TÜPRAfi, Erdemir gibi flirketlerin alanlar nda birer tekel olarak ciro, katma de er, vergi, istihdam aç s ndan tafl d klar toplumsal de erdir. Bu kurumlar do al tekel konumundad r. Bu alanlar n dikkatli düzenlemelerle rekabete aç lmas nda büyük fayda oldu una flüphe yoktur. Ancak, Türkiye'de yabanc sermayenin yaln zca blok sat fl yöntemiyle yap lan özellefltirme projelerine ve iç piyasaya dönük flirketlere ilgi göstermesi üzerinde durulmas gereken bir durumdur. ATSO HAZ RAN

7 Yabanc sermayenin bu yap s ödemeler dengesi konusunda afl r bir iyimserli i engellemektedir. Dolay s yla art k cari aç k konusunda daha fazla hassasiyet gerekmektedir. Befl ayda 11 milyar Dolara ulaflan cari aç k, 2005 y l program ndaki ilk hedef olan 10 milyar Dolar flimdiden aflm flt r. Revize hedef olan 15 milyar Dolar hedefinin de afl laca ve y ll k aç n 21 milyar Dolara yaklaflmas beklenmektedir. Büyüme h z n n hedefe uygun olarak % 5 band na düflmesine ra men cari aç kta azalma olmamas düflündürücüdür. Bu durumda önümüzdeki aylarda siyasi takvimde ani bir de ifliklik olmad takdirde yeni önlemlerin al nmas gündeme gelecektir krizi sonras nda 2002 y l ndan itibaren oluflan cari aç klar n toplam 37 milyar Dolara yaklaflmaktad r. Ayn dönemde Merkez Bankas n n 25 milyar Dolar döviz al mlar ile birlikte 60 milyar Dolar aflan döviz ihtiyac na ra men kurlar n mevcut düzeyinde kalmas çeflitli kaynaklardan döviz giriflleri ile mümkün olsa da yabanc sermaye girifli olmadan uzun dönemde sürdürülemeyecek bir durumdur. Nitekim Euro'nun Dolar karfl s nda de er kayb ile ihracatta rekabet gücümüz iyice azalmaya bafllam fl ve ihracat art fl temposu düflmeye bafllam flt r. Kurun daha önemli etkisi yat r mlar ve üretim üzerindedir. Bu nedenle ekonomik program n bu yönünü telafi edecek, döviz fazlas n çekecek yeni mekanizmalar n düflünülmesi, Hazine arazilerinin sat fl gibi yöntemlerin yeniden gündeme gelmesi mümkündür. Cari aç k konusu üzerinde dururken, bu aç n dönemsel bir sorun oldu unu, er geç kendi kendini düzeltece ini de unutmuyoruz. Bu nedenle as l kal c sonuçlar n yap sal reformlarla al naca n gözden kaç rmamak gerekir. Ülkemizde kamu kesiminde verimlilik sorunu uzun dönemli olmakla birlikte esasen cari aç ktan daha ciddi bir sorundur. Son y llarda IMF programlar sayesinde bu konuda zorlukla ilerleme sa lansa da kamu harcamalar nda etkinlik yönünde yeterli mesafe al nmam fl, radikal bir zihniyet de iflikli i gerçeklefltirilememifltir. Bunun bir sebebi reform karfl s nda ortaya ç kan bürokratik direnç olmakla birlikte, siyasi düflüncelerle geri ad m at lmas art k al flt m z bir sonuçtur. Ancak kamu kesiminde reform, sosyal güvenlik sistemi, vergi reformu ve kay td fl ekonominin azalt lmas konular nda saatin durmufl oldu unun bilinmesi ve bu yönde bir toplumsal ve siyasi talebin oluflmas gerekmektedir. De erli Okuyucular, Tüm bu sorunlar ve ihtiyaçlar ortadayken, Türkiye'nin büyük bir tarihe sahip büyük bir ulus ve Devlet olarak, her ferdi aras nda karfl l kl sevgi, sayg, dayan flma temelinde gelecek hedefleri üzerinde bir toplumsal mutabakat yaratmakta gecikti ini, ulusal ve yerel düzeyde k sa dönemli hesaplar n toplumun ortak faydalar n n önüne geçti ini, temel ilkelerin unutulmaya yüz tuttu unu görüyoruz. Bununla birlikte biz ulusumuzun tarihine ve gelece ine duydu umuz inançla bu çözülmenin son bulaca na inan yoruz. Türkiye genç nesilleriyle ortak bir heyecan yaratacak gelecek hedeflerini bulacak, toplumsal liderli i bu yönde zorlayacakt r. De erli Okuyucular, Odam z n son günlerdeki faaliyetleri turizm, ticaret ve tar m sektörleri üzerinde yo unlaflm flt r. Turizm konusunda en önemli geliflme Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odalar Birli i ASCAME'nin 24 Haziran 2005 tarihlerinde spanya'n n Malaga flehrinde toplanan Turizm Komisyonunda, ASCAME Akdeniz Turizm Forumu Meditour 2006' n n Antalya'da düzenlenmesinin oy birli iyle kabul edilmifl olmas d r. Birincisi Fas'ta düzenlenen ve ço unlu u Avrupa ülkelerinden olmak üzere 400 yabanc turizm yat r mc s ve turizmcinin kat ld Meditour için Tunus ve Palermo d fl nda spanya, Yunanistan, Cezayir ve Fas odalar aday olmufltur. Komisyon karar ASCAME Yönetim Kurulunda görüflülerek kesinlik kazanacakt r. ASCAME Meditour 2006 için aday olurken hedefimiz, Antalya'n n Akdeniz turizmindeki liderli inin uluslar aras alanda teyit edilmesi, turizm sektörümüzün rakip ülke yat r mc lar n n ve sektör mensuplar n n yaklafl mlar n daha yak ndan tan mas için yeni bir f rsat yaratmakt r. Turizm ve ticaret sektörlerimize destek olaca na inand m z ATSO Güvenli Al flverifl kampanyas n bafllatm fl bulunuyoruz. lk uygulamay bafllatt m z Kalekap s iflyerlerine ma azac l k e itimlerimiz de bafllam flt r. ATSO amblemini kullanmaya hak kazanan iflyerleri birkaç temel kritere göre seçilecektir. Böylece hem tüketiciye güven verici bir referans sa lam fl olaca z, hem yapaca m z tan t mlarla flehir merkezindeki ticareti destekleyece iz hem de olmas gereken konusunda bir bafllang ç örne i verece iz. ATSO Güvenli Al flverifl kampanyas nda henüz ç tay istedi imiz ölçüde yüksek tutamad m z bir gerçektir. Ancak bu kampanyan n bir ilk örnek oldu unu, bir e itim sürecini gerektirdi ini biliyoruz. Bu tür konularda ilerleme ve yenilik ancak üyelerimizin güç birli i yapmas, emek vermesi ile mümkün olabilir. Bu projenin baflar s da konunun üyelerimiz taraf ndan bilinçli bir flekilde benimsenmesine ba l olacakt r. Oda olarak bizim düflüncemiz bu sistemin önümüzdeki dönemde tam bir kalite güvence sistemine dönüflerek devam etmesi ve özellikle konaklama sektörüne de yayg nlaflt r lmas d r. Konaklama sektörümüzün, özellikle butik otellerin ortak kalite markas alt nda toplanmalar nda büyük fayda vard r. Zira artan uluslar aras rekabet karfl s ndaki yerel strateji genellikle bölgenin, turizm diliyle destinasyonun markalaflmas d r. Odam z kaliteyi destekleme yönünde bu y l yine ilk olarak en iyi vitrin ödülü vermeyi de kararlaflt rm flt r. Böylece artan görüntü kirlili i sorunumuza karfl güzel örnekleri ödüllendirerek, öne ç kararak mücadele etmeyi hedefliyoruz. Oda olarak son y llarda flehir merkezinde akflam ticaretinin özendirilmesi yönünde Kalekap s ayd nlatmas ndan bafllayarak büyük emek verdik. Kalekap s 'nda ve Kaleiçi'nde sürekli kültür ve sanat gösterileri ile cazibe yaratma düflüncemiz çeflitli nedenlerle geçmifl y llarda sonuçsuz kald. Fakat flimdi bu düflüncemizin giderek daha genifl kesimler taraf ndan benimsendi ini ve ayr ayr olsa da bu yönde giriflimlerin bafllad n görüyoruz. Bu geliflmeden son derece mutluyuz. Tar m sektöründe de bir ilki gerçeklefltirerek Hal Kanunu tasla haz rl n bafllatm fl bulunuyoruz. Yaln zca flikayet etmek yerine bilimsel ve hukuki temellere dayanan çözümü göstermek için bafllatt m z bu çal flma di er alanlarda da devam edecek ve bu çal flma tarz ATSO'nun yeni yaklafl m n n göstergesi olacakt r. Hepinize sa l kl, baflar l günler diler, sevgi ve sayg lar m sunar m. 5 HAZ RAN 2005 ATSO

8 Antalya n n Sa l k Sektöründeki Öncü Kuruluflu Akdeniz Sa l k Vakf Antalya da 1985 y l nda kurulan ve eski Do um Evi nin binas nda, bölgenin ilk özel hastanesi olarak hizmet vermeye bafllayan Akdeniz Sa l k Vakf Hastanesi, kuruluflundan bu yana geçen sürede öncü rolünü sürdürüyor. Antalya l Özel daresi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Büyükflehir Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas ve hay rseverlerin kurdu u Akdeniz Sa l k Vakf, hedeflendi i gibi sa l k hizmeti veren güvenilir kurumlardan birisi olmay baflard. Vak f Hastanesi aç ld günden itibaren devaml yükselen grafi i ile Antalya halk için vazgeçilmez oldu. Antalyal lar dan ald güvenle baflar l çal flmalar n, yat r mlar n ve giriflimlerini artt rarak devam eden ve kar amac olmayan vakf n tüm kazanc, hastanenin sa l k hizmeti ve donan m ile yeni yap lmakta olan hastaneye harcan yor. Akdeniz Sa l k Vakf Yönetim Kurulu, Baflkan Kemal Özgen, Prof. Dr. Fevzi Ersoy, ifladam Gökalp Dinçmen, Can Kasapo lu ve Salim Güllüp nar dan oluflmakta. Kurulufl aflamas nda katk da bulunan kifli ve kurumlar vakf n yaklafl k elli kiflilik Mütevelli Heyeti ni oluflturuyor. 80 bin kifliye tedavi Akdeniz Sa l k Vakf Hastanesi bünyesinde 140 personel hizmet veriyor. Y lda yaklafl k 75 bin-80 bin aras nda hasta tedavi hizmetlerinden yararlan yor. Y ll k 8-9 trilyon TL ciro sa layan kurumun, ödedi i y ll k ortalama vergi ise 1.5 trilyon TL civar nda. Ba -Kur, SSK ve Emekli Sand ile anlaflmalar olan hastanede; 24 saat acil servis, acil t bbi hizmetlerin yan s ra, ça r sistemi ile günün her saatinde, her t bbi branfl n hizmetlerinden yararlanmak mümkün. Tan merkezi olarak aç ld günden bugüne kadar teflhise yönelik teknik aksam n sürekli güncellefltiren ve kendini yenilen ASV Hastanesi nde, giriflimsel kardiyoloji ve halen baflar l bir flekilde devam eden aç k kalp ameliyatlar n n alt yap s n gelifltirmek ve desteklemek amac ile anjiografi ünitesi kuruldu. Bu hizmetlerden, daha genifl bir kitlenin, özellikle sosyal güvencesi olan kesimin de yaralanabilmesi amac ile Emekli Sand, Ba -Kur ve SSK anlaflmalar n n yap lmas süreci bafllat l rken, halen, hastane bünyesindeki ameliyathanede Emekli Sand mensuplar na aç k kalp ameliyat uygulan yor. ASV nin yatakl tedavi hizmetinin verildi i hasta odalar nda, refakatçi yata, televizyon, klima, banyo, tuvalet ve buzdolab var. stendi i durumlarda, ev ve otellerde, hasta muayenesi, t bbi tahlil ve tedavi verilmesi de yine ASV Hastanesi nin sundu u hizmetlerden. Dev yat r m Akdeniz Sa l k Vakf, Antalya ya modern bir hastane kazand rmak için kollar s vad. Akdeniz Sa l k Vakf taraf ndan Zeytinköy de yap m na bafllanan 200 yatakl hastane t ptaki en son teknoloji ile donat lacak. 7 katl hastanenin çat kat nda, helikopter pisti bulunacak. Sadece Antalya n n de il ATSO HAZ RAN

9

10 Türkiye nin ve Avrupa n n en modern hastanelerinden biri olacak merkez milyon dolara mal olacak. Hastanenin, Antalyal lar n yan s ra, yabanc turistlere yönelik hizmetlerle sa l k turizmi alan nda da hizmet verecek. Akdeniz Sa l k Vakf Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Özgen, ASV do al yap lanmas gere i, at l mc ve sürekli geliflen bir trend sergilemifl, maddi ve manevi kazan mlar n sürekli kurulufl amac na uygun biçimde de erlendirmifl, halka mal olmay amaç edinmifltir. Misyonumuzu koruyarak daha uzun y llar Antalya halk na, yerli ve yabanc misafirlerimize hizmet vermeyi umuyoruz dedi. ASV nin Ünite ve Hizmetleri; 50 yatakl hastane, 10 yatakl t p merkezi 24 saat kesintisiz ve tüm branfllar n hizmet verebildi i acil servisler ve poliklinikler Ameliyathaneler: Hastanede 3 adet, t p merkezinde 2 adet ameliyathane Aç k kalp ameliyat ünitesi Koroner Anjiografi&anjiyoplasti&stent uygulama birimi Artroskopik eklem ameliyatlar Biyokimya, hematoloji ve mikrobiyoloji laboratuar Check-up Çocuk sa l ve hastal klar Difl poliklini i Diyet bölümü Do um ve cerrahi yatakl tedavi üniteleri (klima, televizyon, banyo ve buzdolab ) Ev ve otellerde hastaya yerinde muayene, tetkik ve tedavi hizmetleri ç hastal klar ve nefroloji Kad n hastal klar ve do um Kalp-damar cerrahisi Kardioloji, aç k kalp ameliyat Kolonoskopi, gastroskopi, endoskopik tetkikler Koroner yo un bak m, genel yo un bak m Kulak, burun, bo az Laporoskopik jinokolojik ameliyatlar Laporoskopik safra kesesi ameliyatlar Ortopedi Röntgen, bilgisayarl tomografi ve doppler, ultrasonografi SSK ve Emekli sand ve Ba kur mensuplar na aç k kalp Saç ekimi Akdeniz Sa l k Vakf 1985 y l nda kurulmufl, Akdeniz Sa l k Vakf Tan Merkezi olarak, eski Do um Evi binas nda hizmete sunulmufltur. Tan merkezi olarak hizmet vermifl oldu u y llarda sadece genel tan yöntemlerini sunmakla kalmam fl, ayn zamanda Antalya li ne ilk tomografi cihaz n n getirilmesini sa lam fl, yaklafl k üç y l boyunca kentin tek tomografi merkezi olarak hizmet vermifltir. Tan Merkezi kimli i ile 1993 y l na kadar hizmet verdikten sonra, yeniden revizyondan geçirilmifl, binan n di er katlar restore edilmifl, Özel Hastane olarak hizmete sunulmufltur. Dolay s ile Antalya n n ilk ve en deneyimli özel hastanesi olma özelli ini tafl maktad r. ATSO HAZ RAN

11

12 ATSO dan Turizme Yönelik TÜKET C Y KORUMA TAAHHÜTNAMES Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Kemal Özgen, kent merkezini, bir al flverifl merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. ATSO Meclis Baflkan Salim Güllüp nar, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Güray Parlak, Kalekap s Derne i Baflkan Müfit Perdahl ile birlikte, Kalekap s ndaki iflyerlerini dolaflan Özgen, turizme yönelik olarak önümüzdeki günlerde uygulamas na bafllanacak olan Tüketiciyi Koruma Taahhütnamesi ve Özel Güvenlik Birimi ile ilgili esnafa bilgi verdi. Yaklafl k 1 ayd r üzerinde çal flt klar Tüketiciyi Koruma Taahhütnamesi uygulamas na Temmuz ay ndan itibaren start verdiklerini belirten ATSO Baflkan Kemal Özgen, ATSO Tüketiciyi Koruma Sistemi Kriterleri belirledik ve pilot bölge olarak Kalekap s ve Kaleiçi ni seçtik. Kriterlerimize uyan iflyerlerimize ATSO logolu taahhütname asaca z. Bu taahhütname kentimize gelen turistler için güvenli al flverifl anlam na gelecek. Bu iflyerlerinden al flverifl yapan turistlerin, karfl laflt klar sorunlar da kendilerine yard mc olaca z dedi. Özgen, Tüketiciyi Koruma Sistemi ile ilgili kriterleri flöyle belirtti: ATSO ya kay tl olmak. Daha önce ATSO dan disiplin cezas almam fl olmak. Tüketicinin Korunmas Hakk ndaki Kanun çerçevesinde ceza almam fl olmak. Oda sicilinde bu sisteme girmeye engel bir durum olmamak, Çevre sa l ve hijyen kurallar na uymak. Kald r m ve yaya yollar n iflgal etmemek. Tüm ürünlerde ve vitrinde sergilenen mallarda etiket veya fiyat tarifesi bulundurmak. flyeri mekan temizli ine özen göstermek. Çal flanlar n temizlik ve hijyen kurallar na uymas n sa lamak. Çal flanlar n müflteriye güler yüzlü hizmet etmesini ve nezaket kurallar na uymas n sa lamak. flyeri çal flanlar n n foto rafl yaka kart takmas n sa lamak. Nitelikli, yabanc dil bilen eleman istihdam etmek. ATSO taraf ndan belirlenecek iflyeri aç l fl ve kapan fl saatlerine riayet etmek. ATSO e itimlerine kat lm fl ve sertifika sahibi olmak veya ATSO nun bu konuda verece i e itimlerin ilkine kat lmak. Kredi kart ile al flverifle imkan sa lanmas. Taxfree sistemine dahil olmak. Taklit ürün satmamak. ATSO HAZ RAN

13 Antalya kent merkezine daha fazla turist çekmek için seferberlik bafllatt klar n belirten Kemal Özgen, ATSO Hizmet Binas önündeki alan n turist otobüslerine tahsis edildi ini ve bu uygulama ile turistlerin kent merkezini gezip al fl verifl imkan n n sa land n kaydetti. Akflam ticareti canlanacak Antalya da akflam ticaretini canland rmay planlad klar n da ifade eden Özgen, Art k flikayet etmekten vazgeçip, çözüm üretece iz. Cumhuriyet Meydan na inen turist sadece foto raf çekip 10 dakika sonra oteline dönüyor. Bizim yapt m z uygulama ile turist kent merkezinde gezme ve al flverifl imkan buluyor. Kent merkezine tek bir turist bile çekebilirsek mutlu oluruz. Çünkü bir turist, beraberinde baflka turistleri buraya getirecektir. Önümüzdeki günlerde akflam ticaretini canland rmak için çeflitli aktiviteler düzenleyece iz. Beklemekle turist gelmiyor. Bir farkl l k yaratmal y z. Dünyada baflka bir Kalekap s, baflka bir Yivli Minare yok. Esnaf m zla el ele verip Antalya kent merkezini, bir al fl verifl merkezine dönüfltürece iz diye konufltu. Ziyaret s ras nda Kalekap s nda Özel Güvenlik Birimi kurulmas ile ilgili esnafla görüfl al fl veriflinde bulunan ATSO Baflkan Özgen, kifli olmas planlanan güvenlik timinin, 24 saat görev yapaca n söyledi. Özgen, içlerinde bisikletli elemanlar n da görev yapaca ekibin, yerli ve yabanc turistlerin güvenli ini sa layaca n ifade etti. ATSO Tüketiciyi Koruma Garantisi kriterlerine uygun iflyerleri yukar daki belgeyi almaya hak kazanacak. Turistlerin görebilece i yerlerde as lacak bu belge Güvenli Al flverifl anlam n tafl yacak. 11 HAZ RAN 2005 ATSO

14 KOB 'lerin Yüzde 70'i "Hamal" Türkiye'deki KOB 'lerin Ço u, Kendisinden Baflka Herkese Kazand r yor KOB Cengiz ÇINAR Dünya Gazetesi / Haber Araflt rma Servisi KOSGEB için Türkiye'deki 50 bin KOB 'yi tarayan ANKA Dan flma Grubu, iflletmelerin profilini ç kard. Befl gruba ayr lan KOB 'lerin yüzde 70'ini, yöneticisinden çal flan na, müflterisinden tedarikçisine kadar herkese kazand ran, ancak kendisine hayr olmayan "hamal iflletmeler" oluflturuyor. ATSO HAZ RAN

15 Türkiye'de KOB 'lerin yüzde 70'i, kendisinden baflka herkesi kazand r yor. ANKA Dan flma Grubu, Türkiye genelinde yaklafl k 50 bin iflletmeyi kapsayan araflt rmalar sonucunda, KOB 'leri `hamal', `kurban', `asalak', `maceraperest' ve `ak ll ' (modern beylik) iflletmeler olmak üzere befl ana grup alt nda toplad. Toplam içinde yüzde 70'i oluflturan `hamal' grubundaki KOB 'lerin çal flanlar, yöneticiler, müflteriler ve tedarikçiler dahil olmak üzere herkese kazand r rken, kendilerine bir faydalar dokunmad tespitine ulafl ld. Kabu unu k r p büyüme potansiyeli tafl yan `ak ll iflletme' kategorisindeki KOB 'lerin oran ise yüzde 5'in alt nda. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl 'na da (KOSGEB) dan flmanl k hizmeti veren ANKA Dan flma Grubu'nun Yönetim Kurulu Baflkan Ayhan Yasan, KOB 'lere iliflkin yapt klar çal flmalar konusunda aç klamalarda bulundu. Yasan, KOSGEB'e verdikleri hizmet s ras nda Türkiye'deki yaklafl k 50 bin KOB 'yi inceleme f rsat yakalad klar n söyledi. Temel KOB karakterleri Yasan' n verdi i bilgiye göre, ilk araflt rmalar sonucunda KOB 'lerin sermaye tutar, çal flan say s ve nitelikleri, bulunduklar sektörler, ihracatç olup olmad klar gibi kriterlere göre profili ç kar ld. ANKA Dan flma Grubu, daha sonra farkl çal flmalara yöneldi ve iflletmeleri çeflitli kriterler fl nda yeniden bir süzgeçten geçirdi. Elde edilen veriler sonucunda KOB 'ler, Türk halk n n belle inde karfl l olan tan mlarla kategorize edildi ve `hamal iflletme', `kurban iflletme', `asalak iflletme', `macerac iflletme' ve `ak ll iflletme' ad alt nda befl ana grupta tan mland. Hastal a do ru teflhis Ele ald klar firmalarda, o firmayla iliflkide bulunan patron, yönetici, müflteri ve tedarikçiye kadar bütün taraflar incelediklerini belirten Yasan flöyle konufltu: "Bu çal flmalar sonras nda do ru teflhisi koyarak iflletmenin nas l kurtulaca n n reçetesini söylüyoruz. Tabii bu çal flmalarda yukar da tan mlad m z sonuçlar da elde etme f rsat yakal yoruz. Çünkü çal flmalar m z tamamen istatistik bilimine dayal olarak yürütüyoruz. Kald ki, çal flmaya bafllad n z kuruma iliflkin do ru teflhis koyamazsan z iflverene güven veremezsiniz. Gitti iniz doktor sizin hastal n za do ru teflhisi koymazsa korkars n z. Bizim iliflkimiz de hasta doktor iliflkisi kadar hassas." KOB 'lerin yüzde 10'unu "macerac ", yüzde 7-8'ini "asalak", yüzde 7-8'ini de "kurban iflletmeler" oluflturuyor. "Ak ll iflletme" olarak nitelendirilen, ayakta kalmay ve geliflmeyi baflarabilecek bir potansiyel tafl yan KOB 'lerin oran yüzde 5'in alt nda. Hamal iflletmeler ço unlukta Ayhan Yasan, KOB 'lere iliflkin belirledikleri tan mlar n, flirketleri tan may kolaylaflt rd gibi, karfl laflt klar sorunlar n nas l çözülebilece ine iliflkin genel bir fikir de verdi ini söyledi. Yasan, buna iliflkin bir örne i KOB 'lerin yüzde 70'inin içinde yer ald `hamal iflletme'lerden verdi: "Biz herhangi bir iflletmeye bir y l, iki y l dan flmanl k hizmeti veriyoruz. Ço unlukla iflletmetin içine girip onlarla birlikte çal fl yoruz. Mesela diyoruz ki, `Maliyetleri yüzde düflürelim. Bunun için flunlar flunlar yapal m'. Yap yorlar ve öngördü ümüz gibi maliyetler düflüyor. Yani verdi imiz hizmet ifle yar yor. Ama bir de bak yoruz ki flirketin patronu hemen ürün sat fl fiyatlar n ayn oranlarda düflürmüfl. Pazarl k aflamas n iyi beceremedi i için, piyasan n kendisini buna zorlad inanc yla böyle yap yor. Asl nda piyasa koflullar kendisini buna çok zorlam yor. Ne oluyor bu durumda? Biz dan flmanl k hizmetini verdi imiz flirketten çok, o flirketin müflterilerine ya da tedarikçilerine katma de er yaratm fl oluyoruz. Yani dan flmanl k hizmeti ücretini ödeyen bizim müflterimiz, ama hizmetimizin nimetlerinden yararlanan baflkalar. Ald hizmet sonucu elde etti i kazanc, yetiflmifl elemanlar na daha iyi koflullar sunmak için kullanmay p baflkalar na hediye etti i için de sürekli kalifiye eleman s k nt s na düflüyor. flte bu durum, örnek bir `hamal iflletme' karakteristi ini yans t yor bize." Araflt rmalar derinlefliyor Yapt klar iflletme türü tan mlamalar n n baz iflletmelerde yer yer iç içe geçebildi ini kaydeden Ayhan Yasan, bu nedenle KOB 'lere yönelik incelemelerinin derinleflerek sürece ini ifade etti. `Macerac lar n' bir k sm n n ayn zamanda `hamal' özellikleri de tafl d n belirten Yasan, "Onlar kolay kolay iflah olmuyorlar. Ama `macerac lar n' bir k sm, iyi bir lider veya patron bulabildi i zaman geliflme flans na sahip oluyor" dedi. `Asalak' iflletmelerin sahip ve yöneticilerinin, di er iflletmelere göre daha tahsilli oldu una iflaret eden Yasan, "Bunun nedenlerini de araflt rmal y z. fiu anda `KOB liderli i nas l olmal d r' konular nda ve liderlikle iflletme karakteri aras nda ne tür bir ba lant oldu una iliflkin çal flmalar da yap yoruz. Anadolu'da belirli bölgelerde temsilciliklerimiz var. Büyük flehirler d fl nda, Anadolu'daki iflletmelerin temel karakteri nedir? Bunlar neler etkiliyor? Hangi bölgelerde ne tür farkl l klar ortaya ç k yor? Bunlar yavafl yavafl ortaya ç karaca z" diye konufltu. 13 HAZ RAN 2005 ATSO

16 Yönetim Dan flmanl olgusu, Osmanl mparatorlu u, Roma ve eski M s r a kadar dayan yor. Türkiye de bu alana yönelik hiçbir yasal düzenleme yok. Müdahale edilmedi i takdirde, yabanc fimalar n önümüzdeki y llarda bu alana girerek milyonlarca dolarl k kayna ülke d fl na ç karabilece i ifade ediliyor. Yönetim Dan flmanl sektörünün Almanya daki y ll k cirosu 11 milyar Euro. Türkiye de ise bu rakam henüz 250 milyon dolar seviyesinde. Yönetim dan flmanl yla d flar ya sermaye ak yor Ayhan Yasan, yönetim dan flmanl olgusunun Osmanl mparatorlu u, Roma ve hatta eski M s r uygarl na kadar dayand n söyledi. Ancak Türkiye'de bu alana yönelik hiçbir yasal düzenleme olmad gibi, yat r m da yap lmad n ifade eden Yasan, pazar n önümüzdeki y llar için devasa rakamlara ulaflaca n vurgulad. Yasan, müdahale edilmedi i takdirde, yabanc firmalar n bu alana girerek milyonlarca dolarl k kayna ülke d fl na ç karaca n kaydetti. Yönetim dan flmanl sektörünün Almanya'daki y ll k cirosunun 11 milyar Euro'ya ulaflt na dikkat çeken Yasan, Türkiye'de ise bu rakam n 250 milyon dolar seviyesinde oldu unu söyledi. Sizin flirketiniz hangisi? KOB 'lerin tipine göre da l m (%) Hamal 70 Macerac 10 Asalak 8 Kurban 7 Ak ll 5 Kaynak: ANKA Dan flma Grubu Hamal iflletme: Kendisi d fl nda herkese kazand r r. Tedarikçiye, müflteriye, çal flanlara, yöneticiye çokça faydas dokunur. Dan flmanl k hizmeti alarak maliyet düflürmeyi becerse bile bunun katma de erinden yararlanamaz. Örne in, düflük gelirli yetiflmifl eleman n tutmak için, sa lad maliyet avantaj n kendisi kullanmak yerine hemen sat fl fiyat n düflürerek müflterilerine aktar r. Çünkü genellikle iflletme sermayesi s k nt s yaflad klar ndan, piyasan n kendilerini buna zorlad na inan rlar. Kurban iflletme: Sürekli yeni yat r mlara ve büyümeye odaklanm flt r. Geliflmelerin gerisinde kalmama kayg s yla yat r mlar konusunda aceleci davrand klar için altyap lar hiçbir zaman tamamlanm fl de ildir. Bu oburlu unun sonuçlar n, borç kap ya dayan nca farkeder ama art k ifl iflten geçmifltir. Sermayesi s k nt s na `kurban' gider ve k sa sürede el de ifltirir. Asalak iflletme: Ço unlukla yönetici ve sahipleri yüksek tahsilli olup, f rsat avc s d rlar. Bu tip flirketlerin sahip ve yöneticileri, sözler vermek, çekler kesmek, ba lant lar kurmakla meflguldür. Birileri kazan yorsa birileri kaybeder felsefesine sahiptirler. Sonuçta herkesin kaybetti i bu tip iflletmeler piyasan n zinde ve diri durmas n sa lar. Maceraperest iflletme: Ayran gönüllü ve ilk olma sevdal s d r. Yeni ithal ürünler getirmekten garip icatlara kadar her noktada sürekli çabalarlar. Çok iyi ürünler tasarlasalar da onlar sermaye bulup üretime geçene kadar baflkalar bunu onlardan önce piyasaya sürer. Genelde hamal iflletmelerle çal fl rlar ama `asalak'lar da en fazla onlardan beslenir. Buna ra men, `asalak', `kurban' ve `hamal' iflletmelerden daha fazla geliflme flans na sahiptir. Ak ll iflletme: H rsl ama tamahkâr de ildirler. nsan kayna n ve f rsatlar iyi kullan rlar. Kazanamayacaklar mücadeleye asla girmezler. Müflteriyi kand rmakla, ondan ödeyebilece inin en yükse ini almak aras ndaki hassas çizgiyi çok iyi bilirler. Sürekli yedek akçeleri vard r. Hamal iflletmelerin en k ymetli müflterileridir. D flardan bak ld nda asla tahmin edilemeyecek yeteneklere ve de erlere sahiptirler. Baz lar uzun bir kuluçka döneminin ard ndan çok h zl büyürler. ATSO HAZ RAN

17 Antalya n n Evsel Organik At klar Biyogaz Üretiminde Kullan labilir Antalya da evsel organik at klar n kullanacak bir biyogaz tesisi kurulmas durumunda, y lda 18,6 milyon kwh elektrik ve ayn miktarda s enerjisi üretilebilecek, ayr ca Euro de erinde organik gübre elde etme olana yarat lacakt r. Elde edilecek s enerjisi yaklafl k ton linyit kömürüne eflde erdir ve tesis yak n nda bulunan okul, hastane, kamu binalar veya konutlarda s tma amac yla kullan labilir. nceleme Prof. Dr. Osman YALDIZ A.Ü.Enerji Komisyonu Baflkan 15 HAZ RAN 2005 ATSO

18 Organik at klar n yok edilmesinin en kolay ve çevreye en duyarl yöntemi biyogaz ve kompost üretimidir. Özellikle biyogaz üretimi at n enerji içeri ini de erlendirdi i için ülkelerin enerji sorunlar na da belirli ölçülerde çözüm getirmektedir. Enerji temininde tüm geliflmifl ülkelerin tercihi bilindi i gibi öz ve yenilenebilir enerji kaynaklar d r. Bu yaklafl m TÜB TAK taraf ndan haz rlanan Enerji ve Do al Kaynaklar Paneli raporunda da belirtilmifltir. Dünyada ve ülkemizde nüfusun art fl yla paralel olarak at k miktarlar da artmaktad r. At klar n oluflturdu u kirlilik içerisinde organik at klar n önemli bir yeri vard r. Ülkemizde günde ton evsel organik at k aç a ç kmaktad r. Bunun d fl nda baz bitkisel ürünlerden y ll k 55 milyon ton, hayvansal üretimden ise 180 milyon ton organik at n aç a ç kt saptanm flt r. Evsel ve tar msal kökenli organik at klar ülkemizde genellikle çöp depolama alanlar nda biriktirilmekte, yak lmakta veya kontrolsüz bir flekilde çevreye b rak lmaktad r. Bunun sonucunda birçok çevre ve insan sa l n tehdit eden sorun karfl m za ç kmaktad r. 28 Nisan 1993 tarihinde stanbul Ümraniye çöplü ünde organik at klar n içerisinde oluflan gaz n patlamas sonucunda 11 evin tamamen çöp y nlar alt nda kalmas ve 30 u aflk n insan m z n hayat n kaybetmesi ülkemizde bu sorununun ne boyutta oldu unu gösteren çarp c bir örnektir. Yine 1995 y l nda Antalya'da çöp depolama alan nda yaflanan yang n facias da kontrolsüz depolaman n sonucudur. Birleflmifl Milletler taraf ndan 1992 y l nda düzenlenen Rio toplant s nda her y l 5.2 milyon insan n, bunun 4 milyonu befl yafl ndan küçük çocuklar olmak üzere, at k kaynakl hastal klardan öldü ü ifade edilmifltir. Avrupa Birli i ülkeleri de organik at klar n depolanmas n yasaklayan baz yönetmelikler yürürlü e koyarak üye ve aday ülkelerin bu konuda izleyecekleri yol haritas n belirlemifltir. Avrupa Birli i taraf ndan 1999 y l nda yürürlü e konulan 99/31/CE numaral direktifte üye ve aday ülkelerin 2009 y l na kadar çöp depolama alanlar nda biriktirilen organik at k miktarlar n n 1995 y l de erlerinin yar s na düflürmesi flart getirilmifltir. Organik at klar n yok edilmesinin en kolay ve çevreye en duyarl yöntemi biyogaz ve kompost üretimidir. Özellikle biyogaz üretimi at n enerji içeri ini de erlendirdi i için ülkelerin enerji sorunlar na da belirli ölçülerde çözüm getirmektedir. Enerji temininde tüm geliflmifl ülkelerin tercihi bilindi i gibi öz ve yenilenebilir enerji kaynaklar d r. ATSO HAZ RAN

19 Bu yaklafl m TÜB TAK taraf ndan haz rlanan Enerji ve Do al Kaynaklar Paneli raporunda da belirtilmifltir. Antalya ilinde günlük evsel at k miktar n n 500 ton kadar oldu u tahmin edilmektedir. Bunun yar s n n organik kökenli olmas durumunda 250 ton organik at k her gün depolama alan nda tamamen kontrolsüz koflullarda depolanmaktad r. Bunun yaratt çevre problemini tahmin etmek zor de ildir.yerel yönetimler at klar n toplanmas için yüksek maliyetler öderken, ayn zamanda bunlar n depolama maliyetlerini de üstlenmektedirler. Halbuki toplama ve depolama maliyetlerini büyük oranda azaltacak, çevre sa l n ve temizli ini koruyacak ça dafl yöntemlerle ar tm ve bertaraf etme mümkündür. Antalya'n n evsel organik at klar biyogaz üretiminde kullan labilir. Bu uygulaman n geliflmifl ülkelerde say s z örnekleri bulunmaktad r. En son Almanya'n Berlin kentinde y lda ton evsel at ktan biyogaz üretecek bir tesisin planlamas bitmifl, yap m aflamas n geçilmifltir. Antalya'n n y ll k evsel organik at k miktar da bu kadard r. Ayr ca yo un sera üretimi yap lan ilimizde büyük miktarda bitkisel kaynakl organik at k da yine biyogaz üretiminde ve kompost yap m nda kullan labilecek materyaller aras ndad r. Sadece Kumluca ilçesinde y lda ton bitkisel at k ekonomiye geri kazan m için kullan m yerine yak larak yok edilmektedir. Üniversitemiz ve Kumluca Belediyesi iflbirli i ile ilçede bir biyogaz tesisinin yap m için fizibilite çal flmalar son aflamaya gelmifl bulunmaktad r. Antalya evsel organik at klar n kullanacak bir biyogaz tesisi kurulmas durumunda y lda 18,6 milyon kwh elektrik ve ayn miktarda s enerjisi üretilebilecek, ayr ca Euro de erinde organik gübre elde etme olana yarat lacakt r. Elde edilecek s enerjisi yaklafl k ton linyit kömürüne eflde erdir ve tesis yak n nda bulunan okul, hastane, kamu binalar veya konutlarda s tma amac yla kullan labilecektir. Is enerjisinin y ll k sat fl de eri günün koflullar na göre de iflmekle birlikte de eri Euro kadard r. Elektrik enerjisi de 10 May s 2005 tarihinde kabul edilen yasa gere i bir önceki y l n toptan elektrik enerjisi sat fl bedelinden sat labilecektir. Bu da günümüz rakamlar yla Euro/y l'd r. Bu durumda tesis kendisini en kötü koflullarda 4-5 y lda amorti edecektir. Bu rakamlara çevre sa l n n korunmas, depolama masraflar n n büyük oranda azalt lmas nedeniyle sa lanacak tasarruf dahil de ildir. Ayr ca turizmin baflkenti olarak tan nan Antalya ça dafl bir tesise ve organik kat at k ar tma sistemine sahip olacakt r. At k konusunda AB kriterlerine en çok uyum sa layan kent durumuna da gelecektir. Biyogaz üretiminden sonra materyalin kompostlaflt r lmas gübre de erini art ran ve biyolojik kirlenmeyi tamamen ortadan kald ran bir uygulamad r. Biyogaz tesislerine göre teknolojisi daha basit olan kompostlaflt rma tesislerinde aerob fermentasyona tabi tutulan materyal bir yandan kururken di er yandan da yüksek s nedeniyle ( C) pastörize edilmektedir. Dolay s yla gerek yerel yönetimlerin peyzaj alanlar nda gerekse çiftçilerin tar msal üretimd kullanabilecekleri pastörize edilmifl gübre üretme olana elde edilecektir. Geliflmifl bat ülkelerinde bu tür tesisler özel yat r mc lar veya kamu ve -özel kurumlar aras ortakl ile kurulmakta ve iflletilmektedir. Antalya'da da farkl yat r m alanlar aray fl nda olan ifl adamlar için bu tür tesisler alternatif bir alan oluflturacakt r. Bu gerçekler do rultusunda üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tar m Makinalar Bölümünde, ayr ca Enerji Komisyonu koordinatörlü ünde kompostlaflt rma ve biyogaz ifllemleri üzerine uygulamaya yönelik çal flmalar yürütülmektedir. Çal flmalar m z; at klar n kompostlaflt r lmas ve biyogaz üretilmesi için gerekli parametrelerin belirlenmesi, ülkemiz flartlar na uygun sistemlerin saptanmas ve gelifltirilmesi ile sistemlerin fizibilite etüdleri üzerine yo unlaflm flt r. Modern Çöp Kutular nda At klar Ayr flt r larak De erlendirilecek Antalya Büyükflehir Belediyesi taraf ndan ilk etapta Kaz m Özalp Caddesi üzerine konulan çöp bidonlar, bölge esnaf ve vatandafllar taraf ndan be eniyle karfl land. Cam, flifle, alüminyum, ka t-gazete ve plastik pet flifle olmak üzere 3 ayr bölümü bulunan bidonlar ifllevseli i yönünden Antalya'da örnek bir çal flma. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Meslek Komiteleri, bu örnek çal flman n alt belediyelerce de uygulanmas için giriflimlere bafllad. 17 HAZ RAN 2005 ATSO

20 Antalya As l Ralliyi Kazand Dünya Ralli fiampiyonas n, 184 ülkede 1 milyara yak n otomobil tutkunu izledi Cumhuriyet Meydan ndaki start törenine Antalyal lar n ilgisi büyük oldu. Kemer in da l k bölgelerinde gerçekleflen yar fllarda ise ilginç görüntüler yafland. Türk Bayraklar yla süslenen parkurda, zorluk derecesi yüksek bölümlerdeki mücadele nefes kesti. Dünyan n en önemli spor organizasyonlar na evsahipli i yaparak ad ndan s kça söz ettiren Türkiye, çok büyük bir organizasyonun daha üstesinden baflar yla geldi. Dünya Ralli fiampiyonas n n yedinci aya olan Türkiye Rallisi 2-5 Haziran tarihleri aras nda Antalya ve Kemer bölgesinde düzenlendi. Tüm dünyan n büyük ilgi gösterdi i flampiyonay 184 ülkede 1 milyara yak n otomobil tutkunu izlerken, yar fl n gerçek galibi Antalya oldu. Üç gün boyunca dünya televizyonlar nda Antalya yöresinin tan t m n n yap lmas, yaz sezonuna girdi imiz flu günlerde bölge turizmi için önemli bir tan t m avantaj yaratt. ATSO HAZ RAN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı