FLEXA PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FLEXA PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI"

Transkript

1 PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI

2 Çapraz baðlý pex tesisat borularý 0 Polietilen, gýdaya en uygun plastik ham maddelerden biridir. Düþük sýcaklýklarda ( C altýnda) gýda ambalajlarýnda kullanýlýr. Polietilen molekülleri birbiriyle çarpraz baðlandýðýnda polietilenin ýsýya dayaným sýcaklýðý 20 C üstüne çýkar. Molekülleri çapraz baðlanmýþ polietilen artýk termoset plastik grubuna geçmiþtir. Çapraz baðlama iþlemi dört ayrý yöntemle yapýlýr. - Peroksit ile çapraz baðlama (PEXa) 2- Silan ile çapraz baðlama (PEXb) 3- Radyasyon ile çapraz baðlama (PEXc) 4- Azot ile çapraz baðlama (PEXd) hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu PEXb Malzeme Özellikleri * Yoðunluk: 0.94 gr/cm * Isý iletgenliði: 0.35 KCall / h. C. mt * Lineer genleþme katsayýsý: / K * Kopma uzamasý: % * Kopma mukavemeti: kg / cm * Darbe dayanýmý Kýrýlmaz: O C. * Darbe dayanýmý Kýrýlmaz: - 40 C. * Yumuþama sýcaklýðý: 35 C * Özgül ýsýsý: 0. KCall / kg * Çapraz baðlama derecesi: 65% * Elastiklik modülü: 600 N/mm PEXb Borular TS 0762 EN ISO 58 / DIN 6892 Standartlarýnda üretilmektedir.

3 Çapraz baðlý pex tesisat borularý * Molekülleri çapraz baðlanmýþ polietilen boru üretildiði proses þartlarýný hafýzasýna almýþ borudur. * Kullaným veya uygulama sýrasýnda dýþ etkenlerle oluþabilecek fiziki deformasyon ýsýtýlmak suretiyle ortadan kaldýrýlabilir. vidalý sistemlerde montaj 02 Boru ucunda artýk ve kir olmamasýna dikkat edilmelidir. Flexa boru uygun bir makasla dik olarak kesilir. Boruya somun ve yüzük geçirilir. O-ringli parça boru içine geçirilir. O-ringlerin yerinde ve hasarsýz olmalarýna dikkat edilmelidir. PEX-b. Borular termoset yapýda olduklarýndan Füzyon kaynaðý ile birleþtirilemezler. Tesisat döþeme iþlemi metal yüksüklü ekleme parçalarý ile yapýlýr. Bu ekleme sistemi hýzlý tesisat döþemeyi saðlar. Ek yerlerinde sýzdýrma problemini engeller. Radyatörlü sistemde ve þap altý uygulamalarda Hakan Spiral boru (Kýlýf Borusu) kullanýlmalýdýr. Tesisatta kýlýf borusu kullanmanýn faydalarý * Kýlýf borusu, PEX boruda oluþabilecek hasarlarda döþemenin bozulmadan borularýn deðiþtirilmesine olanak saðlar. Somun anahtarla sýkýlýr. * Isýtma sistemlerinde þap ile PEX boru arasýnda hava boþluðu oluþturarak ýsý yalýtýmýný saðlar, suyun ýsý kaybýný azaltýr. * Isýl genleþmeler sonucu oluþan, borunun uzayýp kýsalmasýna imkân saðlayarak malzemedeki iç gerilimleri engeller.

4 Çapraz baðlý pex tesisat borularý PEX-b Borular döþenirken 80 lik bükmelerde bükme yarýçapý boru çapýnýn 0 katýndan büyük olmalýdýr. 03 PEX-b Borular 90 lik bükmelerde (köþelerde) köþe düzeltici ile desteklenmelidir. Köþe düzeltici borunun genleþmesini dengeleyip iç gerilimleri giderir. Borunun çatlayýp su sýzdýrmasýna engel olur. HAKAN köþe düzelticiler ara baðlantý elemanlarý ile birbirine baðlanýp kollektör altlarýnda ve radyatörlerde estetik görünüm saðlarlar. Neden HAKAN Flexa PEXb Boru... -) Yüksek sýcaklýklara (95 C) dayanýklýdýr. hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu 2-) PN 0 barda yýllýk uzun servis ömrüne sahiptir. 3-) 20 C de PN2.5 bar basýnç altýnda yýllýk servis ömrüne sahiptir. 4-) Aþýnmaya karþý yüksek performans gösterir. 5-) Pürüzsüzdür. Sürtünme kat sayýlarý düþüktür. Uygulamalarda PP borudan bir küçük çap uygulanma avantajý saðlar. 6-) Kimyasallara karþý yüksek dayanýma sahiptir. Asit ve bazlardan etkilenmez. 7-) Kolay ve enerji gerektirmeyen montaj saðlar. 8-) Nakliyesi çok kolaydýr. Tesisatýn donan kýsmýnda buz haline geçiþteki hacimsel artýþ, sývý kýsmýndaki basýncý piston gibi sýkýþtýrarak 80 bar seviyesine çýkartmaktadýr. Bu deðer boru basýnç dayaným deðerinin üzerindedir. Bu nedenle sistemi korumak için boþ binalarýn tesisatý vanadan kapatýlýp boru içindeki su boþaltýlmalýdýr. 9-) % Hijyeniktir. 0-) Yüksek ýsý iletkenliðine sahiptir.

5 Flexa Oksijen Bariyerli PEX Boru Canlýlar yaþayabilmek için iki ana malzemeye ihtiyaç duyar. Bunlarýn birisi OKSÝJEN diðeri ise SU dur. Oksijen olmayan bir ortamda canlý yaþayamaz. Bütün plastik malzemeler oksijeni belirli oranlarda geçirir. Geçirgenlik; plastiðin molekül yapýsýna göre farklýlýk gösterir. Plastik boru içine geçen oksijen, su içinde erir ve sisteme iki þekilde etki yapar. Birincisi mikroorganizmalarýn yaþamasýna, mikroplarýn çoðalmasýna ve yosunlaþmalara neden olur. Ýkincisi kalorifer tesisatýnda dolaþtýrýlan su; devre elemanlarýnýn paslanmasýna, Oksijen Bariyeri (EVOH) kombinin valflerinin arýzalanmasýna neden olur. Ýþte bu nedenlerle gerek gýda ambalajlarýndan gerekse boru sistemlerinde oksijen geçiþini engellemek için bir bariyer oluþturulur. Bariyer olarak günümüzde EVOH (Etil vinil alkol) kullanýlmaktadýr. Yapýþtýrýcý 04 PEX 00 Çeþitli Polimerlerin 20 C deki Oksijen Geçirgenlikleri 2 20 mikron / m gün. Atm LDPE Alcak yoðunluk polietilen ISO Standart %6 RH Oksijen bariyerli PEXboru normal PEX borunun tüm avantajlarýný taþýr. mgr / gün Atm. BOOP Oriented polipropilen 0 PVC-O Polivinil klorür OPET Polietilen tereflalat (OPAK) Poliamid 6 0 MXD-6 PVDC Polivinilden clon d EVOH HAKAN 0. 0% 20% 40% 60% 80% % Ýç katmandaki boru PEX-b malzemeden üretilmiþtir. Ýç borunun üzerine oksijen bariyer katmanýnýn uygun yapýþmasýný saðlayacak bir yapýþtýrýcý katman atýlýr. En üst katman oksijen bariyerini saðlayacak EVOH (Etil vinil alkol) maddesi ile kaplanýr. Þap altý uygulamalarda spiral boru kýlýfý kullanýlmalýdýr. Tüm Flexa boru sistemlerinde ayný ekleme parçalarý kullanýlýr.

6 Flexa çok katlý esnek boru (PEX - AL - PEX) 05 (PEX - AL - PEX) PEX Yapýþtýrýcý Alüminyum Yapýþtýrýcý PEX hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu Tesisatlarda daha azla yetinmeyenler için... TEKNÝK ÖZELLÝKLER ÝÇÝN BÝR ÖNCEKÝ SAYFAYA DÖNÜNÜZ

7 Flexa çok katlý esnek boru (PEX - AL - PEX) Termal Genleþme Tüm Plastik Boru Sistemlerinden Daha Azdýr. Termal Genleþme Katsayýsý = 0,0 mm/mk Isý deðiþimlerinden kaynaklanan boru uzamasý minimum deðer aralýðýndadýr ve metal borularla benzerdir. DL = a x L x Dt DL = Uzama Miktarý (mm) a = Termal Genleþme Katsayýsý (mm / m K) L = Boru boyu (metre) Dt = Sýcaklýk Deðiþimi ( C) DL = 0.0 X X = mm= 2.5 cm Örnek ,5 8,3 5,7 5,5 PE Polietilen PP Polipropilen PB Polibutilen PVC Pe-x/Al/Pe-x Bakýr Galvoniz Çelik Paaslanmaz Çelik metre uzunlukta farklý malzemeden üretilen borularýn C sýcaklýk deðiþimlerindeki uzama deðerleri (cm olarak) Farklý polimerlerin oksijen geçirgenlik deðerleri 2000 Toplam Su Buharý ve Oksijen Geçirmezliði Boru boyunca kullanýlan alüminyum tabakasý oksijen, su buharý ve diðer moleküllerin geçiþini önler. Toplam su ve hava geçirmezliði, koku, kirlilik sedimentasyon, kristallik ve korozyonun tesisata zarar vermesini engeller. mgr 0 /. gün Atm. 2PPC 0 PE-X 0 PB DIN ºC 0 PEX-AL-PEX

8 Yüksek Akýþkanlýk Polietilen iç tabakasýnýn pürüzsüz yüzeyi yüksek sývý akýþkanlýðý saðlar ve boru iç yüzeyinde tortu oluþumunu engeller. 07 Basýnç düþümü (akýþ direnci) m bar / metre ,8 0,6 0,5 0,4 0,3 4x2 6x2 8x2 20x2 26x3,0 32x3,0 40x3,5 x4.0 63x4.5 3,0 m/s 2,0 m/s,5 m/s,0 m/s 0,5 m/s 0,2 0, 0,2 m/s Litre / Saat su akýþý hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu Yüksek Sýcaklýk ve Artan Basýnca Karþý Mekanik Dayaným. Flexa kompozit borunun 95 C ve 0 Bar basýnca dayanýmý ile kýsa süre 0 C lik ýsýda çalýþabilmesi orta katmanýndaki alüminyumdan kaynaklanmaktadýr. Orta katmandaki alüminyum TIG (Argon) - lazer veya ultrasonik kaynak yöntemleri ile kaynatýlmýþtýr. Sert iklimlerde kullanýldýðýnda (0 C altýnda dahi) boru mukavemetini kaybetmez C 0 bar Ýç Basýnç (Bar) Dayaným Ömrü (saat) yýl

9 Anti toksin Flexa kompozit boru toksit madde içermez. Ýçme suyu þebekelerinde kullanýma uygundur. Kimyasal Dayaným Flexa kompozit boru dýþardan gelebilecek kimyasal etkilere karþý içerisindeki sývýyý korur. Orta katmanda kullanýlan alüminyumun metal ek parçalarla temasý yoktur. Dolayýsý ile elektro-korozyon oluþmaz. 08 Flexa kompozit borunun alev almasý güçtür. Herhangi bir nedenle yanma oluþursa duman çýkýþý minimum seviyededir. Çýkan duman CO 2 ve su buharýndan ibarettir. Ýnsan saðlýðýný direk etkilemez. Hafif, Esnek ve Kolay Döþenebilir. Flexa kompozit boru diðer boru sistemleriyle kýyaslandýðýnda çok daha hafiftir. Örneðin 6x2 lik mt rulo 0kg dan biraz fazla aðýrlýða sahiptir. Elle zorlanmadan bükülebilmesi, metal boru gibi istenen pozisyonu almasý, vidalý ve press ekleme parçalarýyla monte edilebilmesi ayrý ayrý birer avantajdýr. Flexa Çok katlý boru Metal borularla kýyaslandýðýnda iç katmanýnda kullanýlan polietilen pürüzsüz yüzeyi ile su akýþýndan kaynaklanan ses oluþumunu engeller.

10 Ekonomik ve Saðlýklý 09 Çok katlý Flexa nýn düþük ýsý iletkenliði (0,43 w/mk) ýsýnýn yayýlmasýný sýnýrlandýrýr. Böylece ýsý nakli ve sýcaklýðýn iþletilmesi hususunda kontrol saðlar. Bu açýdan yerden ýsýtma sistemlerinde en uygun kullanýma sahip boru sistemidir. KULLANIM ALANLARI Mobil (radyatörlü) ýsýtma tesisatlarýnda Sýva altý kullaným hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu Ýçme suyu tesisatlarýnda (gýdaya uygundur)

11 Zeminden ýsýtma tesisatýnda 0 Mobil (radyatörlü) ýsýtma tesisatlarýnda Sýva üstü kullaným

12

13 Flexa esnek boru PE-Xb CROSS-LINKED BORU PEX-b CROSS-LINKED BORU OKSÝJEN BARÝYERLÝ PEX - B CROSS-LINK BORU SPÝRAL BORU ERKEK REKOR DÝÞÝ REKOR ERKEK DÝRSEK DÝÞÝ DÝRSEK ERKEK TE DÝÞÝ TE DÝÞÝ KÖÞE DÝRSEK (AYAKLI) KÖÞE RADYOTÖR VANASI MÝNÝ KÜRESEL VANA OTOMATÝK PURJÖR TE DÝRSEK REKOR ÝNEGAL TE ÝNEGAL DÝRSEK ÝNEGAL REKOR KOLLEKTÖR DOLABI PP - RC KÖÞE DÜZELTÝCÝ DIÞ DÝÞLÝ NÝKEL KOLLEKTÖR UZATMA ÇUBUÐU BORU BAÐLANTI REKORU RADYATÖR BAÐLANTI BORUSU KOLLEKTÖR KELEPÇESÝ KLÝPSLÝ LAMA

14 ÜRÜN KODU EBAT AMBALAJ / Mt M M M Ø 6 x 2 mm Ø 8 x 2 mm Ø 20 x 2 mm PEX-b CROSS-LINKED BORU PEX-b CROSS-LINKED KILIFLI BORU M M Ø x 2,5 mm Ø 32x3 mm ÜRÜN KODU EBAT AMBALAJ / Mt M K6 Ø 6 x 2 mm Kýrmýzý M K8 Ø 8 x 2 mm Kýrmýzý M K20 Ø 20 x 2 mm Kýrmýzý M M6 Ø 6 x 2 mm Mavi M M8 Ø 8 x 2 mm Mavi M M20 Ø 20 x 2 mm Mavi ÜRÜN KODU EBAT AMBALAJ / Mt M M M M Ø 6 x 2 mm Ø 8 x 2 mm Ø 20 x 2 mm Ø x 2,5 mm hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu OKSÝJEN BARÝYERLÝ PEX-b CROSS-LINKED BORU M Ø 32x3 mm ÜRÜN KODU EBAT AMBALAJ / Mt M Ø 6 x 2 mm M Ø 8 x 2 mm M Ø 20 x 2 mm M Ø x 2,5 mm KOMPOZÝT PEX-AL-PEX BORU M Ø 32x3 mm ÜRÜN KODU EBAT AMBALAJ / Mt M K M K32 M M M M32 Kýrmýzý 32 Kýrmýzý Mavi 32 Mavi SPÝRAL BORU

15 T T T T T T558 T55832 T T x/2 6x3/4 8x/2 20x/2 20x3/4 x3/4 x 32x 32x./4 T x/2 T x3/4 T x/2 T x/2 ERKEK REKOR 4 T x3/4 T T T x3/4 x 32x DÝÞÝ REKOR T x./4 ÜRÜN KODU EBAT AMBALAJ / Adet T x/2 T x3/4 T x/2 T x3/4 T559 T55932 T x3/4 x 32x ERKEK DÝRSEK T x./4 ÜRÜN KODU EBAT AMBALAJ / Adet T x/2 T x3/4 T x/2 T x3/4 T x3/4 T T x 32x DÝÞÝ DÝRSEK T x./4

16 ÜRÜN KODU EBAT AMBALAJ / Adet T x/2 x6 T x3/4 x6 T x3/4 x8 T x/2 x20 ERKEK TE T T560 T56032 ÜRÜN KODU 20x3/4 x20 x3/4 x x x EBAT AMBALAJ / Adet 5 DÝÞÝ TE T T T T T x/2 x6 6x3/4 x6 8x3/4 x8 20x/2 x20 20x3/4 x20 T x3/4 x T x x hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu KÖÞE RADYOTÖR VANASI T /2 T x/2 T x3/4 DÝÞÝ KÖÞE DÝRSEK (AYAKLI) T T x/2 20x3/4 MÝNÝ KÜRESEL VANA T /2-6x.8 Diþi T /2-6x.8 Erkek

17 T /8 0 T x6x6 T T T56 T x8x8 20x20x20 xx 32x32x32 OTOMATÝK PURJÖR TE 6 T x6 T x8 T x20 T563 T x 32x32 DÝRSEK T x6 T x20 T562 T x 32x32 REKOR T x20x6 T x6x6 T x20x8 T T x8x20 20x20x8 ÝNEGAL TE T x6x20 T x20x6

18 Hakan Plastik Flexa 7 ÝNEGAL DÝRSEK ÝNEGAL REKOR T T x6 20x8 T T x6 20x6 UZATMA ÇUBUÐU BORU BAÐLANTI REKORU T /2-6x.8 hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu M Ø 6 20 PPR-C KÖÞE DÜZELTÝCÝ T Aðýz T Aðýz T Aðýz T Aðýz DIÞ DÝÞLÝ NÝKEL KOLLEKTÖR T T Aðýz Aðýz T Aðýz T Aðýz T Aðýz

19 ÜRÜN KODU T EBAT H : 40 cm - Q : 5x mm T H : 60 cm - Q : 5x mm T H : 90 cm - Q : 5x mm RADYATÖR BAÐLANTI BORUSU T KOLLEKTÖR KELEPÇESÝ 8 T cm KLÝPSLÝ LAMA T cm T cm T cm KOLLEKTÖR DOLABI

20

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKEME PARÇAARI Hakan 01 hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu Ses Geçirmeyen Atýk Su Boru Sistemi PP-Extra 3 Katlý Mineral Katkýlý Atýk Su Boru Sistemi

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

1. VESBO VE KALİTE 2. TEMİZ SU SİSTEMLERİ 3. ATIK SU SİSTEMLERİ 4. INCOLA SESSİZ BORU SİSTEMLERİ 5. ISITMA SİSTEMLERİ 6. ALTYAPI BORU SİSTEMLERİ

1. VESBO VE KALİTE 2. TEMİZ SU SİSTEMLERİ 3. ATIK SU SİSTEMLERİ 4. INCOLA SESSİZ BORU SİSTEMLERİ 5. ISITMA SİSTEMLERİ 6. ALTYAPI BORU SİSTEMLERİ GENEL ÜRÜN KATALOĞU 1. VESBO VE KALİTE 2. TEMİZ SU SİSTEMLERİ VESBO PP-R BORU VESBO PP-R EK PARÇALARI VESBO KOMPOZİT BORU (CAM ELYAF TAKVİYELİ) 3 5 6-7 3. ATIK SU SİSTEMLERİ VESBO PVC-U ATIK SU BORU VE

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU Konya - 2007 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Adres :Hazým Uluþahin Ýþ Merkezi A Blok Kat 1 No:120-121 - 122 Selçuklu / KONYA Telefon : 0.332.238 52 72

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Prof. Dr. Zafer AYVAZ Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliði Bölümü, Bornova-ÝZMÝR Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 3-12 ÖZET Atýksularýn biyolojik

Detaylı

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr?

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki serbest klor miktarýný, Saðlýk bakanlýðý yayýnladýðý ilk genelgesinde 0.3 0.6 ppm daha sonra yayýnladýðý genelgede 1.0-3.0 ppm en son yayýnladýðý yönetmeliðinde

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Roto Sunroof Yaþamýn güneþli yüzü. Solar termal enerji, fotovoltaik enerji ve çatý pencerelerinin mükemmel entegrasyonu. Roto Sunroof: Koruyucu Çatýdan, Faydalý Çatýya Roto Sunroof. Ekolojik. Ekonomik.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

K-RAIN PEYZAJ SULAMA ÜRÜNLERÝ KATALOÐU ÝÇÝNDEKÝLER ROTORLAR 02-03 MINIPRO 04-05 RPS50 06-07 RPS75 08 11 PROPLUS 12-14 SUPERPRO 16-18 PROCOM 20-22 PROSPORT SPREY BAÞLIKLILAR & NOZULLAR 24-26 SPREY BAÞLIKLILAR

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Seçkin GENÇLER Makina Mühendisi Hoşgeldiniz ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Program içeriği: Isıtma sisteminin komponentleri Kapalı ısıtma sistemleri: tek ve çift

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU 1 KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU ASYA EL TEMÝZLEME KREMÝ Aðýr yað, zift, katran, silikon, matbaa boyalarý gibi mekanik ve aðýr endüstriyel kirliliklerde etkin kullanýlan bir üründür. Ýlk kullanýmdan itibaren cildi

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı