Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC.

2 Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz, ürün yelpazesine yeni ürünler ekleyerek büyümeye devam etmektedir. PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. KAMÝ GRUP Müþterilerinden aldýðý güçle hedefini büyütmekte ve çýtayý hep yüksek tutmaktadýr. Siz deðerli müþterilerimize kaliteli ürün sunmak, kaliteli hizmet ve doðru çözümlerle sizlerin memnuniyetini saðlamak, KAMÝ GRUP Çalýþanlarý tarafýndan en deðerli kazaným olarak benimsenmiþtir ve öylede devam edecektir. Toplam kalite yönetimi anlayýþýmýz bu yoldadýr. Üretim tesisimiz, yurtdýþýndan tercih edilerek getirilen diðer ürünleri de yelpazesine dahil ederek, taleplerinize cevap verebilecek donaným ve ekipmana sahiptir. Böylelikle hem istenilen kalite ve uygun fiyat saðlanacak, hem de ülke ekonomisi kazanacaktýr. Vermiþ olduðu hizmeti oluþturan ana ilkeleriyle, KAMÝ GRUP Piyasada haklý saygýnlýðýný kazanarak yerini almýþ bulunmaktadýr. Amacýmýz dinamik ekibi, yaratýcý çözümleri, geliþimciliði ve saðlamýþ olduðumuz kaliteli hizmetle bizden sonraki nesile örnek olacak lider bir firma olmaktýr. Biliyoruz ki en deðerli varlýk insandýr ve biliyoruzki samimiyet her þeydir. Saygýlarýmla BAÞAK KAMÝ

3 PANEL KÝLÝT SÝSTEMLERÝ Merkezden merkeze (17cm.) Ýç mekanizmasý 2 ana metal malzemeden oluþmaktadýr. Ý-001 Ý-001 Ý-001 Ý-001 KÝLÝT DETAYI DÝÞÝ ERKEK

4 PANEL KÝLÝT SÝSTEMLERÝ Merkezden merkeze (15cm.) Ýç mekanizmasý 5 ana metal malzemeden oluþmaktadýr. A-001 A-001 A-001 I-003 KISA I-002

5 PANEL KÝLÝT SÝSTEMLERÝ Merkezden merkeze (15cm.) Ýç mekanizmasý 5 ana metal malzemeden oluþmaktadýr. KÝLÝT DETAYI TAVAN ASKI PROFÝLLERÝ

6 HÝJYEN KÖÞE PROFÝLLERÝ Hijyen köþe profilleri, Soðuk depolarýn hijyen yapýsýnýn saðlanmasý için gereklidir. Özellikle dayanýksýz gýda ürünlerinin saklanacaðý depolarda HACCP uygulamasý için önemlidir. Çift komponentli olarak üretilen Hijyen profilleri, yumuþak kenar yapýsý ile bulunduðu yeri sarar ve mikroorganizma üremesini engeller. Hijyen saðlamada, köþe birleþtirme elemanlarý, hijyen profiller ile birleþimlerini tamamlar. ÜRÜN KODU AÇIKLAMA TEKNÝK ÖZELLÝKLER H-003 H-004 H-005 H-006 HÝJYEN KÖÞE PROFÝLÝ (Süpürgelik) HÝJYEN KÖÞE PROFÝLÝ (Süpürgelik) HÝJYEN KÖÞE PROFÝLÝ (Süpürgelik) HÝJYEN KÖÞE PROFÝLÝ (Süpürgelik) GENÝÞLÝK = 97 mm GENÝÞLÝK = 80 mm GENÝÞLÝK = 70 mm GENÝÞLÝK = 50 mm HK-001 HK-002 HK-003 HÝJYEN ZEMÝN PROFÝLLERÝ H-007 H

7 PANEL KÝLÝT TAPALARI Panel üzerinde kullanýlýr ve etrafýndaki havþa sayesinde ýsý deðiþikliklerinden etkilenmez. AT-002 ÝT-002 BAÐLANTI ELEMANLARI PLASTÝK SAPLAMA SP-008: Boylarý 10 cm - 15 cm - 25 cm - 30 cm ÇELÝK SAPLAMA SC-008: Boylarý 10 cm - 15 cm - 25 cm - 30 cm SP-008 SC-008

8 RAF SÝSTEMLERÝ 1) RAFLAR Ebatlar (en) cm olmak üzere 2 ebatta, boy ise, cm dir. Ara raflar, plastik raflý, paslanmaz sac raflý ve paslanmaz tel ile galvaniz tel raflýdýrlar. Ayaklar ve ara destek profilleri, standart olarak eloksallý alüminyum, isteðe baðlý olarak da boyalý, paslanmaz kaplamalý yada ahþap giydirme kaplamalýdýr. Raf yüksekliði 175 cm olarak standarttýr. Fakat isteðe baðlý olarak cm arasý ve katlý olabilir. Raflarýn yük taþýma kapasitesi raf katý baþýna, raf geniþliðine göre kilo arasý olarak deðiþir. Plastik ve boyalý galvaniz sac ve boyalý galvaniz tel raflar standart olarak gri renklidirler. Fakat istenilen renkler talep miktarlarýna göre servis edilebilir. Raf katlarý 4 cm aralýklarla ayarlanabilir. Son derece saðlam ve kýrýlmazdýr. Demonte etmeden aradan pratik þekilde raf çýkarma imkanýna sahiptir. Civata, vida, somun perçin ve kaynak gibi baðlantý elemanlarýna gereksinim yoktur. Montajý pratik ve tek kiþinin herhangi bir alete ihtiyaç duymadan çok kýsa sürede (6-7 dakika) yapabileceði bir sisteme sahiptir. Bu raf sistemi tüm Dünya ve Türkiye de 20 yýl patentlidir. 2) ALÜM. PROFÝLLER RAF KÝLÝTLEME SÝSTEMÝ Alüminyum profillerin helisel çýkýntý hariç cidar kalýnlýðý minimum 1,4 mm olabilir. Ýçi doluda olabilir. Dýþ çap 15 mm den 200 mm ye kadar olabilir Helisel çýkýntýlarýn dikeye olan açýsý 1-15 derece arasýnda olabilir. Helisel çýkýntý adeti 1 ile olabilecek en fazla adete kadar olabilir. Sýnýrlama yoktur. Helisel çýkýntýlarýn kesit þekli yarým daire, elips, üçgen, trapez gibi çeþitli formlarda olabilir. Alüminyum profiller, eloksallý, beyaz boyalý, renkli boyalý, eskitme ahþap efektli kaplama, paslanmaz kaplama olabilir. Fakat fiyatlarda farklýlýklar getirir. Fiyat sorulmalýdýr. Bu tip helisel alüminyum profiller tüm Dünya ve Türkiye de 20 yýl patentlidir.

9 SOÐUK ODA VE DEPOLAR Soðuk hava depolarýnda anahtar teslimi projeler. Kilitli ve kilitsiz panel soðuk oda tasarýmlarý Poli - poli, poli-galv. galv.-galv., poli-crni, crni-crni panel seçenekleri Soðuk oda, donmuþ oda ve þok odalarý otel projeleri, yurtdýþý teslim projeleri olarak müþteri pörtföyümüze hizmet sunmaktayýz. Hizmetlerimiz arasýnda proje teknik ve çizim desteðimiz bulunmaktadýr.

10 SOÐUK ODA CÝHAZLARI SÝLÝKON KAUÇUK ÝZOLASYONLU SABÝT GÜÇLÜ ISITICI KABLO Özel üretim ve CE uyumludur. -60 C / C ýsýya dayanýklýdýr. 25 w/mt den 50 w/mt ye kadar istenilen güce göre imalat yapýlýr. Çalýþma gerilimi 230 v (24 v tan 400 v a kadar istenilen voltajda imal edilir. Esnek yapýlarýndan dolayý istenilen çapta boruya sarýlabilir. Ayný zamanda market dolaplarýnda, soðuk oda kapý ve depolarýnda rahatlýkla kullanýlabilir. Silikon kauçuk; kimyasal çözücülere (yaðlara karþý) ve güneþ ýþýnlarýna karþý dayanýklýdýr. Ýstenilen boyarda kesilip kullanýlabilir. Maksimum 60 m. Rezistans teli nikel alaþýmlý teldir. Taþýyýcý kablo nikel kaplý bakýr. Taþýyýcý kablo 0.75 mm dir.

11 MARKET ÜRÜNLERÝ

12 PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. UZEL GARANTÝ BANKASI BÝSSE GÖMLEK EDÝRNEKAPI RAMÝ KIÞLA CADDESÝ RAMÝ KIÞLA CADDESÝ RAMÝ SEFERAÐA SÝTESÝ AVNÝ BABA ÇARÞISI BP ÝGDAÞ HALI SAHA ERTAÞ ÝÞ MERKEZÝ GÜRBÜZLER CADDESÝ Gürbüzler Cad. Avni Baba Çarþýsý 25/43 Topçular - Ýstanbul / TÜRKÝYE Tel: (0212) Fax: (0212)

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

ayrýcalýklý yasam... privileged life...

ayrýcalýklý yasam... privileged life... prefabrikte profesyonel çözümler... professional solutions in prefabricate... PREFABRÝK KONUTLAR GRUBU P R E FA B R I C AT E D H O U S E S ÜRÜNLERÝMÝZ PRODUCTS PREFABRÝK KONUTLAR TEK KATLI - ÝKÝ KATLI

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Roto Sunroof Yaþamýn güneþli yüzü. Solar termal enerji, fotovoltaik enerji ve çatý pencerelerinin mükemmel entegrasyonu. Roto Sunroof: Koruyucu Çatýdan, Faydalý Çatýya Roto Sunroof. Ekolojik. Ekonomik.

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

K-RAIN PEYZAJ SULAMA ÜRÜNLERÝ KATALOÐU ÝÇÝNDEKÝLER ROTORLAR 02-03 MINIPRO 04-05 RPS50 06-07 RPS75 08 11 PROPLUS 12-14 SUPERPRO 16-18 PROCOM 20-22 PROSPORT SPREY BAÞLIKLILAR & NOZULLAR 24-26 SPREY BAÞLIKLILAR

Detaylı

MS POLÝMERLER 2720 MS 2730 MS 2750 MS SuperFix SuperTrans SuperGrip 5075 SÝLÝKONLAR Universal Construction 1200 C ForeverSaniter 1 Hour Shower Aquarium Çekomastik 801 Çekomastik 802 Çekomastik 803 Çekomastik

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Lincoln Electric. TIG Kaynaðý

Lincoln Electric. TIG Kaynaðý Lincoln Electric Kaynaðý Gaz tungsten ark () Kaynak yöntemi Gaz Tungsten Ark Kaynaðý ( Tungsten Inert Gas) kaynak yönteminde ergimeyen tungsten elektrod ile kaynak edilen parça arasýnda elektrik arký oluþur.

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar KAYNAK VE KESME ROBOT SÝSTEMLERÝ MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar Yüksek Performanslý Robotlar OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

çözüm ortagýnýz your solution partner... prefabrikte profesyonel çözümler... professional solutions in prefabricate...

çözüm ortagýnýz your solution partner... prefabrikte profesyonel çözümler... professional solutions in prefabricate... prefabrikte profesyonel çözümler... professional solutions in prefabricate... PREFABRÝK ENDÜSTRÝYEL YAPILAR GRUBU PREFABRICATED INDUSTRIAL STRUCTURES ÜRÜNLERÝMÝZ PREFABRÝK KONUTLAR TEK KATLI - ÝKÝ KATLI

Detaylı

VII. Baský Eylül 2006

VII. Baský Eylül 2006 TAKIM ÇELÝKLERÝ EL KÝTABI Hakan KOÇAK Metalurji Yük. Mühendisi VII. Baský Eylül 2006 Saðlam Metal tarafýndan takým çelikleri kullanýcýlarý için hazýrlanmýþtýr. Tel: (0212) 671 23 31 (PBX) Faks: 549 59

Detaylı

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü!

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim yapan öncü

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

YALITIM SÝSTEMLERÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. Temelden çatýya kesin çözüm... Multiplan Vertriebs GmbH Multiplan Yalýtým Sistemleri A.Þ., Türk sanayicisi ve inþaat sektörünün talep ettiði yüksek kaliteli ürünlerini,

Detaylı

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com.

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com. AVUPA. NIN. TEIHI...... caldera H EATING GOUP caldera H EATING GOUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. Fabrika - Genel Müdürlük Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N.22 Sk. No: Bursa / TÜKÝYE Tel.:

Detaylı

SERVON ASANSÖR Ankara merkezli,türkiye nin her yerine hizmet sunabilen,asansör sektöründe yýllardýr faaliyet gösteren bir kuruluþtur. Kurulduðu 1989 yýlýndan bugüne, sektördeki geliþmeleri yakýndan takip

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 5 Beton iletiminde daima 1 numara Yeni teknolojiler ve yeni çözümler Ucuz parçalar makineleri tehdit ediyor Ýkinci elden birinci sýnýf hizmet Bauma fuarýnda,

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

ÇÖZÜMLER HÝZMETLER series divit PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ ALARM TAKÝP HÝZMETÝ KÝÞÝ TAKÝP HÝZMETÝ VARLIK TAKÝP HÝZMETÝ BÝGT AKÝP FÝLO ve ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Çözümler ve Hizmetler IP Kameralar F210A 185 $ Ayak

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

FER TEKNİK KATALOG 1

FER TEKNİK KATALOG 1 1 FER TEKNİK KATALOG HAKKIMIZDA: FER TEKNİK; 15 yıllık sektörel deneyimle ve tecrübeyle, zamanında istenilen miktarda,en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün ve montaj uygulama idealini kurumsal kültür olarak

Detaylı