Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 YALITIM SÝSTEMLERÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. Temelden çatýya kesin çözüm... Multiplan Vertriebs GmbH

2 Multiplan Yalýtým Sistemleri A.Þ., Türk sanayicisi ve inþaat sektörünün talep ettiði yüksek kaliteli ürünlerini, Gebze Organize Sanayi Bölgesi ndeki son teknolojiye uygun fabrikalarýnda üreten, Nuh Group un grup þirketlerinden biridir. Almanya nýn önde gelen PVC su yalýtým membranlarý üreticilerinden VWS Multiplan ve Nuh Group iþbirliði ile Türkiye de Multiplan Yalýtým Sistemleri A.Þ. firmasý 2004 yýlýnda kurulmuþtur. Multiplan, Almanya ve Macaristan fabrikalarýndan sonra Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi nde bulunan modern üretim tesislerinde ürettiði PVC ve TPO su yalýtým membranlarýný, Avrupa, Rusya ve ülkemiz yapý sektörünün hizmetine sunmaktadýr. Baðýmsýz test laboratuvarlarý tarafýndan da takip edilen TSE, CE ve ÝSO 9001 standartlarýnda üretim gerçekleþtirilmektedir. ArGe ve teknik ofisinin desteði ile projelere özel uygulama detay ve çözümleri üreten Multiplan Yalýtým Sistemleri, sentetik örtülerde Avrupa nýn en büyük ilk üç yalýtým firmasý içinde yer almaktadýr. Türkiye de ilk kez PVC membran üretimini gerçekleþtiren Multiplan Yalýtým Sistemleri, yapýlara temelden çatýya kadar su yalýtýmýnda kesin çözüm sunmaktadýr. Multiplan; temeller, çatýlar, teraslar, bahçe teraslar, balkonlar, tüneller, metro uygulamalarý, yer altý otoparklarý, otopark çatýlarý, yollar ve göletler gibi sayýsýz alanda su yalýtýmý saðlayan PVC membranlarýn yaný sýra içme suyu ile uygunluk sertifikasýna sahip Mavi Su adlý ürünü ile su depolarýnýn yalýtýmýna da çözüm olmaktadýr. Bünyesinde yer alan ArGe firmasý sayesinde kendini sürekli olarak geliþtiren Multiplan Yalýtým Sistemleri, TPO bazlý su yalýtým membraný üretimine de baþlayarak Türkiye deki ilk üretici ve dünyada ise TPO membran üreten sekiz firmadan biri olmuþtur. Multiplan yapý sektörüne yön veren ve her zaman ilkleri baþaran bir firma olarak Türkiye de ve Dünyada kaliteli ürün ve hizmet sunarak geleceðe dönük faaliyetlerini büyük bir heyecan ve titizlikle ilk günkü istek ve arzusu içinde sürdürerek devam etmektedir.

3 Multiplan, Temelden Çatýya Kesin Çözüm Binalarda suya karþý en hassas yüzeyler temeller ve çatýlardýr. Uygulama detaylarýnda kullanýlan yanlýþ malzeme zaman içinde, ilk uygulamadan çok daha zor ve pahalý olabilecek onarým ve yenileme gerektirmektedir. Çaðýmýzdaki teknik geliþmeler doðrultusunda mükemmel denebilecek bir seviyeye ulaþan Multiplan Su Yalýtým Membranlarý temelden ara katmanlara ve ara katmanlardan çatýya kadar tek kat olarak uygulanabilen ideal bir su izolasyon sistemidir. PVC, uygun ve gerekli katký maddelerinin yardýmýyla oluþturulan, uzun ömürlü, tüm hava koþullarýna karþý dayanýklý,saðlam ve geri dönüþümlü, ekolojik bir alaþým olup,bu özellikleri ile çevreye duyarlý tüketiciler tarafýndan da tercih edilmektedir. TPO, termoplastik poliolefin esaslý bir karýþým olup, Atmosfer kosullarýna, günes ýsýnlarýna (UV),bitki köklerine dayanýmlý, yüksek yýrtýlma, delinme ve aþýnma direnci sayesinde uzun hizmet ömrü sunan yeni bir teknolojik üründür. Multiplan Su Yalýtým Membranlarý, tüketiciler tarafýndan tercih edilmesini aþaðýdaki özelliklerine borçludur : Yüksek kalite güvencesi, Uzun hizmet ömrü, Zor alev alma özelliði, Yüksek mekanik dayaným, Buhar geçirgenlik, Sýcak hava ile kusursuz ek yeri kaynaðý imkaný, Ýklimsel þartlara karþý yüksek dayaným, Bitki köklerine dayaným, Kolay kullaným ve uygulama olanaðý, Estetik olmasý ( çeþitli renklerde üretim imkaný ) Multiplan Su Yalýtým Membranlarýnýn saha þartlarý altýnda ispatlanan dayanýklýlýklarý diðer ürünlerden oldukça fazladýr. Ýklimsel,etkilere dayanýmý,kutupsal iklimden tropikal þartlara kadar olan ürünler son derece uzun ömre sahiplerdir. Multiplan Su Yalýtým Membranlarýnýn kullaným alanlarý Çatý Yalýtým Sistemleri Hafif metal çatýlar Betonarme teras çatýlar Bahçe teras çatýlar Otopark teras çatýlar Temel Yalýtým Sistemleri Döþemeler Perde duvarlarý Islak hacimler Su Yapýlarý Havuzlar Göletler Ýçme suyu depolarý

4 Multiplan FG UV, Donatýlý PVC Çatý Membraný Atmosfer koþullarýna ve güneþ ýþýnlarýna dayanýklý,polyester donatýlý, sýcak hava kaynaðý ile birleþtirilen,yumuþak PVC su yalýtým membranýdýr.multiplan FG serisi PVC su yalýtým membranlarý, özellikle zorlu hava þartlarýna ve güneþ ýþýnlarýna maruz kalan tüm çatýlarda kullanýlmak üzere geliþtirilmiþtir. Kullaným Alanlarý Hafif metal çatýlar, Isý yalýtýmlý ve ýsý yalýtýmsýz beton çatýlar, Kubbe veya deðiþik þekilli beton veya çelik çatýlar. Avantajlarý EN Standartlarýna uygundur. Polyester donatýlý, Her türlü atmosfer koþullarýna,güneþ ýþýnlarýna ve bitki köklerine dayanýklý lamine tabaka, Kolay ve kaliteli kaynak imkaný, Geniþ olarak üretilebilen rulo ebatlarý ile hýzlý ve ekonomik uygulama, Mekanik sabitleme ile beton ve özellikle hafif metal çatýlarda serbest serilerek kullanýlabilme, Baðýmsýz test laboratuarlarý ve akredite üretim laboratuarlarý tarafýndan çok sýký takip edilen yüksek kalite, Elastikiyet, yüksek boyutsal stabilite ve yýrtýlma direnci, Buhar geçirgen, Geri dönüþtürülebilen doða dostu malzeme. ÖZELLÝKLER Görünür Kusurlar Su lik Dýþ Yangýn Performansý Yangýna Tepki Birleþim Yeri Soyulma Mukavemeti Ek Yeri Kayma Mukavemeti Çekme Mukavemeti Kopma Uzantýsý Darbe Dayanýmý Statik Yük Dayanýmý Yýrtýlma Direnci Bitki Kökü Dayanýmý Boyutsal Kararlýlýk Soðukta Elastisite UV Dayanýmý (1000 s) Su ve Sývý Kimyasal Dayanýmý (28 gün/23 C) Dolu Tanelerine Dayaným Su Buhar Geçirgenliði Tayini GEREKLÝ / Min. DEÐER >_ 400 Broof (t1) 0 >_ 15 >_ 400 >_ 180 Uygun <_ 1 <_ 25 Dayanýmý Dayanýmý >_ _7500 SONUÇ BÝRÝM TEST METODU >_ 400 Uygun >_ 900 >_ 1100 >_ Uygun <_ 1 <_ 25 Dayanýmý Dayanýmý >_ _7500 kpa mm Kg N C m/s µ EN EN 1928 (B) EN Sýnýflandýrma EN EN EN EN EN EN (A) EN (B) EN EN EN EN 4955 EN 1297 EN 1847 EN EN 1931 KALINLIKLAR (mm) GENÝÞLÝKLER (m) RULO UZUNLUÐU (m) DEPOLAMA RENK 1,2 1,5 1,8 2,0* 2,4* 1,1 1,45 1, Kuru yerde, orjinal ambalajýnda Açýk gri ** ÇATI GRUBU * Sipariþe istinaden özel olarak üretilir. 2 ** Projeye özel istenilen renkte imal edilebilir.

5 Multiplan TPO UV, Donatýlý Termoplastik Poliolefin Esaslý Çatý Membraný Multiplan TPO atmosfer kosullarýna ve günes ýsýnlarýna dayanýklý, donatýlý,sýcak hava kaynaðý ile birlestirilen, termoplastik poliolefin esaslý su yalýtým membranýdýr. Sýcak hava kaynaðý ile birlestirilen Multiplan TPO membranlar zorlu hava kosullarý ve günes ýsýnlarýna maruz kalan tüm çatýlarda su yalýtýmý saðlamak için tasarlanmýstýr. Kullaným Alanlarý Hafif metal çatýlar, Isý yalýtýmlý ve ýsý yalýtýmsýz çatýlar, Kubbe veya farklý geometrik sekilli beton veya çelik çatýlar. Avantajlarý EN Standartlarýna uygundur, Polyester donatýlý, Her türlü atmosfer koþullarýna, güneþ ýþýnlarýna ve bitki köklerine dayanýklý lamine tabaka, Kolay ve kaliteli el kaynak imkaný, Geniþ olarak üretilebilen rulo ebatlarý ile hýzlý ve ekonomik uygulama, Çözünme ve çürüme dayanýmý, Mekanik sabitleme ile beton ve özellikle de hafif metal çatýlarda serbest serilerek kullanabilme, Yüksek yansýtýcýlýk özelliði sayesinde yapýlarýn enerji sarfiyatýný azaltýr, Baðýmsýz test laboratuarlarý ve akredite üretim laboratuarlarý tarafýndan çok sýký takip edilen yüksek kalite, Elastikiyet, yüksek boyutsal stabilite ve yýrtýlma direnci, Geri dönüþtürülebilen doða dostu malzeme, Buhar geçirgen, Bitüm ile uyumlu. ÖZELLÝKLER Görünür Kusurlar Su lik Dýþ Yangýn Performansý Yangýna Tepki Birleþim Yeri Soyulma Mukavemeti Ek Yeri Kayma Mukavemeti Çekme Dayanýmý Kopma Uzantýsý Darbe Dayanýmý Statik Yük Dayanýmý Yýrtýlma Direnci Bitki Kökü Dayanýmý Boyutsal Kararlýlýk Soðukta Elastisite UV Dayanýmý (1000 s) Su ve Sývý Kimyasal Dayanýmý (28 gün/23 C) Dolu Tanelerine Dayaným GEREKLÝ / Min. DEÐER Broof (t1) 0 >_ 600 >_ 15 >_ 400 >_ 180 <_ 1 <_ 30 >_17 SONUÇ BÝRÝM TEST METODU Uygun >_ 1100 >_ 700 <_ 1 <_ 30 >_20 mm Kg N C m/s EN EN 1928 (B) EN Sýnýflandýrma EN EN EN EN EN EN (A) EN (B) EN EN EN EN 4955 EN 1297 EN 1847 EN KALINLIKLAR (mm) GENÝÞLÝKLER (m) RULO UZUNLUÐU DEPOLAMA 1,2 1,5 1,8 2,0 1,1 1, m yada 500 m jumbo rulo Kuru yerde, orjinal ambalajýnda 3 ÇATI GRUBU

6 Multiplan GGV UV dayanýmlý Donatýlý,Geotekstil Keçe Laminasyonlu PVC Çatý Membraný Atmosfer koþullarýna ve güneþ ýþýnlarýna dayanýklý, polyester donatýlý, geotekstil keçe laminasyonlu, sýcak hava kaynaðý ile birleþtirilen, yumuþak PVC su yalýtým membranýdýr. Avantajlarý EN Standartlarýna uygundur, Polyester donatýlý ve geo tekstil keçe laminasyonlu, Her türlü atmosfer koþullarýna, güneþ ýþýnlarýna ve bitki köklerine dayanýklý lamine tabaka, Kolay ve kaliteli el kaynak imkaný, Geniþ olarak üretilebilen rulo ebatlarý ile hýzlý ve ekonomik uygulama, Çözünme ve çürüme dayanýmý, Mekanik sabitleme ile beton ve özellikle de hafif metal çatýlarda serbest serilerek kullanabilme, Geotekstil keçe laminasyon sayesinde panel üretiminde mükemmel yapýþma, Baðýmsýz test laboratuarlarý ve akredite üretim laboratuarlarý tarafýndan çok sýký takip edilen yüksek kalite, Elastikiyet, yüksek boyutsal stabilite ve yýrtýlma direnci, Buhar geçirgen, Geri dönüþtürülebilen doða dostu malzeme. Kullaným Alanlarý Hafif metal çatýlar, Isý yalýtýmlý ve yalýtýmsýz beton çatýlar, Kubbe veya deðiþik þekilli beton veya çelik çatýlar, Dere yalýtýmlarý ve parapetler, Panel üretimi. ÖZELLÝKLER Görünür Kusurlar Su lik Dýþ Yangýn Performansý Yangýna Tepki Birleþim Yeri Soyulma Mukavemeti Ek Yeri Kayma Mukavemeti Çekme Mukavemeti Kopma Uzantýsý Darbe Dayanýmý Statik Yük Dayanýmý Yýrtýlma Direnci Bitki Kökü Dayanýmý Boyutsal Kararlýlýk Soðukta Elastisite UV Dayanýmý (1000 s) Su ve Sývý Kimyasal Dayanýmý (28 gün/23 C) Dolu Tanelerine Dayaným Su Buhar Geçirgenliði Tayini GEREKLÝ / Min. DEÐER >_ 400 Broof (t1) 0 >_ 600 >_ 15 >_ <_ 1 <_ 25 Dayanýmý Dayanýmý >_ _7500 SONUÇ BÝRÝM TEST METODU >_ 400 Uygun 0 >_ 600 >_ 1100 >_ 100 >_ 350 <_ 0.5 <_ 25 Dayanýmý Dayanýmý >_ _7500 kpa mm Kg N C m/s µ EN EN 1928 (B) EN Sýnýflandýrma EN EN EN EN EN EN (A) EN (B) EN EN EN EN 4955 EN 1297 EN 1847 EN EN 1931 KALINLIK (mm) GENÝÞLÝKLER (m) RULO UZUNLUÐU (m) DEPOLAMA ÇATI GRUBU yada 500m jumbo rulo Kuru yerde, orjinal ambalajýnda

7 Multiplan TPOV UV, Donatýlý Termoplastik Poliolefin Esaslý Çatý Membraný Atmosfer koþullarýna ve güneþ ýþýnlarýna dayanýklý,polyester donatýlý, geotekstil keçe laminasyonlu, sýcak hava kaynaðý ile birleþtirilen, TPO su yalýtým membranýdýr. Kullaným Alanlarý Hafif metal çatýlar, Isý yalýtýmlý ve yalýtýmsýz beton çatýlar, Kubbeveya deðiþik þekilli beton veya çelik çatýlar, Dere yalýtýmlarý ve parapetler, Panel üretimi. Avantajlarý EN Standartlarýna uygundur, Polyester donatýlý ve geo tekstil keçe laminasyonlu, Her türlü atmosfer koþullarýna, güneþ ýþýnlarýna ve bitki köklerine dayanýklý lamine tabaka, Kolay ve kaliteli el kaynak imkaný, Geniþ olarak üretilebilen rulo ebatlarý ile hýzlý ve ekonomik uygulama, Çözünme ve çürüme dayanýmý, Mekanik sabitleme ile beton ve özellikle de hafif metal çatýlarda serbest serilerek kullanabilme, Geotekstil keçe laminasyon sayesinde panel üretiminde mükemmel yapýþma, Yüksek yansýtýcýlýk özelliði sayesinde yapýlarýn enerji sarfiyatýný azaltýr, Baðýmsýz test laboratuarlarý ve akredite üretim laboratuarlarý tarafýndan çok sýký takip edilen yüksek kalite, Elastikiyet, yüksek boyutsal stabilite ve yýrtýlma direnci, Geri dönüþtürülebilen doða dostu malzeme, Buhar geçirgen, bitüm ile uyumlu. ÖZELLÝKLER Görünür Kusurlar Su lik Dýþ Yangýn Performansý Yangýna Tepki Birleþim Yeri Soyulma Mukavemeti Ek Yeri Kayma Mukavemeti Çekme Dayanýmý Kopma Uzantýsý Darbe Dayanýmý Statik Yük Dayanýmý Yýrtýlma Direnci Bitki Kökü Dayanýmý Boyutsal Kararlýlýk Soðukta Elastisite UV Dayanýmý (1000 s) Su ve Sývý Kimyasal Dayanýmý (28 gün/23 C) Dolu Tanelerine Dayaným GEREKLÝ / Min. DEÐER Broof (t1) 0 >_ 600 >_ 15 >_ 400 >_ 180 <_ 1 <_ 30 >_17 SONUÇ BÝRÝM TEST METODU Uygun >_ 1100 >_ 700 <_ 1 <_ 30 >_20 mm Kg N C m/s EN EN 1928 (B) EN Sýnýflandýrma EN EN EN EN EN EN (A) EN (B) EN EN EN EN 4955 EN 1297 EN 1847 EN KALINLIKLAR (mm) GENÝÞLÝKLER (m) RULO UZUNLUÐU (m) DEPOLAMA 1,2 1,5 1,8 2,0 1,10 1, yada 500 jumbo rulo Kuru yerde, orjinal ambalajýnda 5 ÇATI GRUBU

8

9 Kullaným Alanlarý Betonarme teras çatýlar Hafif metal çatýlar Bahçe teraslar Otopark teraslar Perde duvarlar Döþemeler Islak hacimler Yüzme havuzlarý Gölet ve süs havuzlarý Ýçme suyu depolarý Tüneller Multiplan Membranlarý Multiplan FG Multiplan TPO Multiplan GGV Multiplan TPOV Multiplan BA Multiplan BAT Multiplan T Multiplan TG Multiplan MAVÝSU

10 Multiplan BA Homojen PVC Su Yalýtým Membraný Multiplan BA her türlü yapýnýn temel bohçalama ve üstü kapanan su yalýtýmý detaylarýnda kullanýlabilen,uv dayanýmsýz, donatýsýz, sýcak hava kaynaðý ile birleþtirilen, yumuþak PVC su yalýtým membranýdýr. Kullaným Alanlarý Her türlü yapýnýn üstü kapanan,balastlý (çakýl, toprak, þap, seramik vb.) çatýlarý, UV den korunmuþ ve üstü kapanan her türlü detay (teras ve balkonlar ), Temel perde uygulamalarý, Bahçe teraslar. Avantajlarý EN Standartlarýna uygundur, Homojen, Bitki köklerine dayanýklý, Kolay ve kaliteli kaynak imkaný, Geniþ olarak üretilebilen rulo ebatlarý ile hýzlý ve ekonomik uygulama, Çözünme ve çürüme dayanýmý, Baðýmsýz test laboratuarlarý ve akredite üretim laboratuarlarý tarafýndan çok sýký takip edilen yüksek kalite, Elastikiyet, yüksek boyutsal stabilite ve yýrtýlma direnci Buhar geçirgen, Geri dönüþtürülebilen doða dostu malzeme. ÖZELLÝKLER Su lik Statik Yük Dayanýmý Çekme Mukavemeti Kopma Uzamasý Yaþlandýrma Sonrasý Su lik Darbe Dayanýmý Yýrtýlma Dayanýmý (Çivi ile) Yangýna Tepki Ek Yeri Mukavemeti Su Buhar Geçirgenliði Tayini Birleþim Yeri Soyulma Mukavemeti Boyutsal Kararlýlýk Soðukta Elastisite Görünür Kusurlar GEREKLÝ / Min. DEÐER >_ 15 >_ 250 >_ 450 >_ _7500 <_ 150 <_ 2 <_ 25 SONUÇ BÝRÝM TEST METODU >_ 17 >_ 900 >_ _7500 >_ 150 <_ 2 <_ 25 Kg N/mm² mm N N/50mm µ N/50mm C EN 1928 (B) EN (B) EN EN EN 1296 VE EN 1928 (A) EN (A) EN Sýnýflandýrma EN EN EN 1931 EN EN EN 4955 EN KALINLIKLAR (mm) GENÝÞLÝKLER (m) RULO UZUNLUÐU (m) DEPOLAMA RENK TEMEL, PERDE ve TERAS GRUBU 1,2 1,5 1,8 2,0 8 1,10 1, Kuru yerde, orjinal ambalajýnda Antrasit

11 Multiplan BAT Sinyal Tabakalý Geomembran Açýk renkli sinyal tabakalý esnek polivinil klorürden (PVC P) imal edilmiþ geomembran. Kullaným Alanlarý Tünel uygulamalarý, Depolama ve koruma sistemleri, Yer altý yapýlarýnda kullanýma uygundur. Avantajlarý EN Standartlarýna uygundur, Homojen, Bitki köklerine dayanýklý, Kolay ve kaliteli el kaynak imkaný, Geniþ olarak üretilebilen rulo ebatlarý ile hýzlý ve ekonomik uygulama Çözünme ve çürüme dayanýmý, Yüzeyinde oluþan ýþýk yansýmalarý nedeniyle ortam ýþýklandýrýlmasýna ve hasar tespitine katkýda bulunur. Yüksek delinme mukavemeti, limitli UV mukavemeti, Baðýmsýz test laboratuarlarý ve akredite üretim laboratuarlarý tarafýndan çok sýký takip edilen, yüksek kalite, Elastikiyet, yüksek boyutsal stabilite ve yýrtýlma direnci, Buhar geçirgen, Geri dönüþtürülebilen doða dostu malzeme. ÖZELLÝKLER Su lik Statik Yük Dayanýmý Çekme Mukavemeti Kopma Uzamasý Yaþlandýrma Sonrasý Su lik Darbe Dayanýmý Yýrtýlma Dayanýmý (Çivi ile) Yangýna Tepki Ek Yeri Mukavemeti Su Buhar Geçirgenliði Tayini Birleþim Yeri Soyulma Mukavemeti Boyutsal Kararlýlýk Soðukta Elastisite Görünür Kusurlar GEREKLÝ / Min. DEÐER >_ 15 >_ 250 >_ 450 >_ _7500 <_ 150 <_ 2 <_ 25 SONUÇ BÝRÝM TEST METODU >_ 17 >_ 900 >_ _7500 >_ 150 <_ 2 <_ 25 Kg N/mm² mm N N/50mm µ N/50mm C EN 1928 (B) EN (B) EN EN EN 1296 VE EN 1928 (A) EN (A) EN Sýnýflandýrma EN EN EN 1931 EN EN EN 4955 EN KALINLIKLAR (mm) GENÝÞLÝKLER (m) RULO UZUNLUÐU (m) DEPOLAMA RENK 1,2 1,5 1,8 2,0 1,10 1, Kuru yerde, orjinal ambalajýnda Antrasit 9 TEMEL, PERDE ve TERAS GRUBU

12 Multiplan T & TG Kimyasal Yapay Göl ve Gölet Membraný Multiplan T serisi, dekoratif amaçlý göletler, balýk göletleri ve bahçe göletlerinin yalýtýlmasý için kullanýlýr. Güneþ ýþýnlarýna, atmosfer koþullarýna, bitki köklerine ve kimyasallara dayanýklý olarak, donatýsýz (T serisi) ve polyester donatýlý (TG serisi) üretilmektedir. Kullaným Alanlarý Yapay göl ve göletler, Sulama kanallarý, Barajlar ve su yapýlarý. Avantajlarý EN Standartlarýna uygundur, Homojen veya polyester donatýlý, Bitki köklerine dayanýklý, Kolay ve kaliteli el kaynak imkaný, Geniþ olarak üretilebilen rulo ebatlarý ile hýzlý ve ekonomik uygulama, Çözünme ve çürüme dayanýmý, Her türlü atmosfer koþullarýna,güneþ ýþýnlarýna,toprakta ve yer altý sularýnda bulunan kimyasallara dayaným, Antimikrobakteriyel, Baðýmsýz test laboratuarlarý ve akredite üretim laboratuarlarý tarafýndan çok sýký takip edilen yüksek kalite, Elastikiyet, yüksek boyutsal stabilite ve yýrtýlma direnci, Buhar geçirgen, Geri dönüþtürülebilen doða dostu malzeme. FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLER MULTÝPLAN TG DIN NORMLARINA GÖRE ÜRETÝLMÝÞTÝR UV Dayanýmý Bitki Köklerine Dayaným Delinme Dayanýmý Delaminasyon Dayanýmý Gerilme Mukavemeti Kopma Uzamasý Yüksek Isýda Boyutsal Deðiþim (6 saat, 80 C) Isý Depolama Sonrasý Durum Soðukta Elastisite Var Var Yüksek 142 N/mm boyuna >_ 1320 N Enine >_ 1298 N boyuna >_ 17,2 Enine >_ 16,8 boyuna >_ 0,55 Enine >_ 0.1 Kabarcýk Oluþmaz Kýrýmla ve Çatlama Oluþmaz YAPAY GÖL, GÖLET VE SU KANALI GRUBU KALINLIKLAR (mm) GENÝÞLÝKLER (m) 1,2 1,5 1,8 2,0* 2,4* 1,65 2,00 * Sipariþe istinaden özel olarak üretilir. 10 RULO UZUNLUÐU (m) DEPOLAMA RENK Kuru yerde, orjinal ambalajýnda Zeytin Yeþili, Kum Rengi ** ** Projeye özel istenilen renkte imal edilebilir.

13 Multiplan MAVÝSU Ýçme Suyu Deposu Yalýtým Sistemi Ýçme suyu ve kullanma suyu depolarýnýn izolasyonunda son kat olarak kullanýlan, içme suyu ile temasa uygunluk sertifikasýna sahip, UV dayanýmsýz su yalýtým sistemidir. Kullaným Alanlarý Bina içindeki ve dýþýndaki her türlü eski ve yeni içme ve kullanma suyu depolarýnda kullanýlýr. Avantajlarý EN Standartlarýna uygundur, Homojen, Ýçme ve kullanma suyundaki tüm kimyasallara karþý dayanýmlý, Su kalitesini (koku, renk vb.) kesinlikle deðiþtirmez, fizyolojik olarak zararsýz, Steril, antimikrobakteriyel ve yüzeyinde mikro organizma barýndýrmaz, Kolayve kaliteli el kaynak imkaný, Geniþ olarak üretilebilen rulo ebatlarý ile hýzlý ve ekonomik uygulama, Üzerinde yosun üretmez, çözünmez ve çürümez, Deprem vb. nedenlerle oluþabilecek çatlak ve kýrýklarda izolasyon görevini sürdürür, Baðýmsýz test laboratuarlarý ve akredite üretim laboratuarlarý tarafýndan çok sýký takip edilen yüksek kalite, Elastikiyet, yüksek boyutsal stabilite ve yýrtýlma direnci, Geri dönüþtürülebilen doða dostu malzeme, Buhar geçirgen. ÖZELLÝKLER Su lik Statik Yük Dayanýmý Çekme Mukavemeti Kopma Uzamasý Yaþlandýrma Sonrasý Su lik Darbe Dayanýmý Yýrtýlma Dayanýmý (Çivi ile) Ek Yeri Mukavemeti Görünür Kusurlar Su Buhar Geçirgenliði Tayini Yangýna Tepki Boyutsal Kararlýlýk Soðukta Elastisite GEREKLÝ / Min. DEÐER >_ 15 >_ 250 >_ 450 >_ _7500 <_ 2 <_ 25 SONUÇ BÝRÝM TEST METODU >_ 17 >_ _7500 <_ 2 <_ 25 Kg N/mm² mm N N µ C EN 1928 (B) EN (B) EN EN EN 1296 ve EN 1928 (A) EN (A) EN EN EN EN 1931 EN EN EN 4955 KALINLIKLAR (mm) GENÝÞLÝKLER (m) RULO UZUNLUÐU (m) DEPOLAMA RENK 1,5 2,0 1, Kuru yerde, orjinal ambalajýnda Mavi 11 ÝÇME SUYU YALITIM GRUBU

14 Multiplan Aksesuarlar Yaðmur Giderleri (ø50 ø70 ø100) Yandan Çýkýþlý Yaðmur Giderleri (ø50 ø70 ø100) Sifonik Sistem Elemanlarý Boru ve Anten Çýkýþý Yaprak Tutucu Ýç, Dýþ Köþe Elemanlarý PVC ve TPO Laminasyonlu Çýta AKSESUAR GRUBU 12

15 Multiplan Sertifikalar Önemli Uyarýlar Bitüm, yað ve solventler PVC membrana zarar verebilir. Bitümlü ve sert polistren köpükten mamul ýsý yalýtým malzemeleri ile temas etmemelidir. Gerektiðinde arada ayýrýcý bir tabaka kullanýlmalýdýr. SERTÝFÝKALAR, ÖNEMLÝ UYARILAR

16 MULTÝPLAN YALITIM SÝSTEMLERÝ A.Þ. GOSB Ýhsan Dede Cad. No:8283 GebzeKOCAELÝ Tel: Pbx Faks:

simplan www.standartizolasyon.com

simplan www.standartizolasyon.com simplan www.standartizolasyon.com Kalite Politikamız Kalite ve başarının temelini, doğru proje, doğru altyapı, doğru ürün ile doğru uygulamanın oluşturduğuna inanan ve bu doğrultuda sektörüne alternatif

Detaylı

GEO MEMBRAN. www.standartizolasyon.com

GEO MEMBRAN. www.standartizolasyon.com GEO MEMBRAN www.standartizolasyon.com Kalite Politikamız Kalite ve başarının temelini; doğru proje, doğru altyapı, doğru ürün ile doğru uygulamanın oluşturduğuna inanan ve bu doğrultuda sektörüne alternatif

Detaylı

Y A P I L A R A H A Y A T V E R E N Ç Ö Z Ü M L E R

Y A P I L A R A H A Y A T V E R E N Ç Ö Z Ü M L E R Y A P I L A R A H A Y A T V E R E N Ç Ö Z Ü M L E R sentetik membran Sentetik membran Polyplan sentetik membranları Yapıların temelden çatıya suyun zararlı etkilerine karşı korunması, yapının ekonomik

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

Şirketimiz haddelemeyle kaplama teknolojisi kullanarak plastize edilmiş PVC membran ürünleri konusunda uzmanlaşmıştır.

Şirketimiz haddelemeyle kaplama teknolojisi kullanarak plastize edilmiş PVC membran ürünleri konusunda uzmanlaşmıştır. Ruvitex İndustry AD şirketi, anonim ortaklık olarak 2011 yılında Ruse şehrinde kurulmuştur. Orta ve Doğu Avrupa nın en büyük plastize edilmiş polivinil klorür (PVC) fabrikalarından biri olan Ruvitex İndustry

Detaylı

Yapý Kataloðu den bugüne AK-ÝZO Yalýtým Sistemleri San. ve Tic. A.Þ. 2005 yýlýnda AKTAÞ GROUP bünyesinde kurulan bir þirkettir. 1938 yýlýnda küçük bir lastik tamir atölyesi ile temelleri atýlan Aktaþ Group,

Detaylı

www.ankaramembran.com

www.ankaramembran.com A Kalite Yalıtım Kalite Anlayışımız Ankara Membran uluslararası geçerliliği olan TSE ve CE gibi tüm sertifikasyonlar için ilgili yerlere müracaatını yapmıştır. Ankara Membran, çatı ve temellerde su yalıtımı

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

Yalıtımda yüksek performanslı güvenilir çözümler

Yalıtımda yüksek performanslı güvenilir çözümler Yalıtımda yüksek performanslı güvenilir çözümler MEMBRAN ÜRÜN KATALOĞU HAKKIMIZDA Yapı kimyasalları sektöründe 20 yılı aşkın süredir Türkiye pazarına hizmet veren firmamız, 2011 yılından itibaren hedefini

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

ustan n sesine kulak ver

ustan n sesine kulak ver ustan n sesine kulak ver Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen Bitumex membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi Türkiye'ye getiren

Detaylı

ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ

ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ Neden Sprey Poliüretan? Sprey poliüretan sert köpük, reaksiyon süresi hýzlandýrýlmýþ

Detaylı

Cem İzolasyon ÜRÜN BİLGİ FORMU PG 200

Cem İzolasyon ÜRÜN BİLGİ FORMU PG 200 PG 200 Onaylanmış Kuruluş No 1023 FPC CPD-0042 F FPC CPD-0043 F Genel amaçlı su yalıtımında çatı, teras, duvar ve zeminlerde uygulanır. Tip A - Tip T Cam Tülü GÖRSEL KUSURLAR TS EN 1850-1 YOKTUR UZUNLUK

Detaylı

Master Panel 1000 R7M Çatı

Master Panel 1000 R7M Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R7M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli

Detaylı

Master Panel 1000 R5M Çatı

Master Panel 1000 R5M Çatı Master Panel 1000 R5M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli sac), üst yüzeyi ise PVC membranlı veya TPO membranlı olarak üretilir. Böylece şantiyede

Detaylı

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS)

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Sayfa: 1 / 5 TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 APP MODİFİYELİ, PLASTOMERİK BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜLERİ (APP- Ataktik Polipropilen) Tanımı Daha çok ıslak zeminler, temel bohçalamaları,

Detaylı

POLİONE BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜSÜ

POLİONE BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜSÜ Sayfa: 1 / 5 TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 APP MODİFİYELİ, PLASTOMERİK BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜLERİ (APP- Ataktik Polipropilen) Tanımı Polione, her türlü iklim koşulunda uygulanmak

Detaylı

SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN

SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN ÜRÜN KATALOĞU SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN STANDART İZOLASYON YENİ NESİL PENGUEN SERİSİ Yeni Nesil Penguen Su Yalıtım Örtüleri Standart İzolasyon A.Ş nin yeni kimliğini yansıtmakta ve bitümlü

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

TS EN 1928 (metod B 10 kpa) - - TAM. TS EN 1928 (metod B 60 kpa) - - TAM. TS EN 1296 / TS EN 1928 (metod B 60 kpa)

TS EN 1928 (metod B 10 kpa) - - TAM. TS EN 1928 (metod B 60 kpa) - - TAM. TS EN 1296 / TS EN 1928 (metod B 60 kpa) MG 200 Genel amaçlı su yalıtımında çatı, teras, duvar ve zeminlerde uygulanır. Tip A - Tip T Cam Tülü GÖRSEL KUSURLAR TS EN 1850-1 YOKTUR UZUNLUK TS EN 1848-1 m -0,03 15 DOĞRULTUDAN SAPMA TS EN 1848-1

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

TS EN 1928 (metod B 10 kpa) - - TAM. TS EN 1928 (metod B 60 kpa) - - TAM. TS EN 1296 / TS EN 1928 (metod B 60 kpa)

TS EN 1928 (metod B 10 kpa) - - TAM. TS EN 1928 (metod B 60 kpa) - - TAM. TS EN 1296 / TS EN 1928 (metod B 60 kpa) EG 200 Genel amaçlı su yalıtımında çatı, teras, duvar ve zeminlerde uygulanır. Tip A - Tip T GÖRSEL KUSURLAR TS EN 1850-1 YOKTUR UZUNLUK TS EN 1848-1 m -0,03 15 DOĞRULTUDAN SAPMA TS EN 1848-1 GEÇER KALINLIK

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ

LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ - ISIPAN ISIPAN PRM LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ 1 ODE ISIPAN ODE ISIPAN DT/ BD 0,03-0,03 W/mK lik ısı iletkenlik katsayısına, 0-0 kpa basma dayanımına, Bünyesine su almayan yapıda ve optimum

Detaylı

PVC GEOMEMBRAN TEKNİK BİLGİ FORMU

PVC GEOMEMBRAN TEKNİK BİLGİ FORMU 2012 PVC GEOMEMBRAN TEKNİK BİLGİ FORMU TBF 01 / 02.01.2012-0 AHED PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE DEPARTMANI Merkez : 40. Sok. No : 36 OSTİM- YENİMAHALLE / ANKARA Fabrika : Karacaören Köyü Girişi,

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

Bitümlü Örtüler BĐTÜMLÜ ÖRTÜ NEDĐR? ĐZODER YALITIM EĞĐTĐM ve DANIŞMA MERKEZĐ. Bitümlü örtüler; 1. Taşıyıcı ve 2. Bitümden oluşurlar. Bitüm.

Bitümlü Örtüler BĐTÜMLÜ ÖRTÜ NEDĐR? ĐZODER YALITIM EĞĐTĐM ve DANIŞMA MERKEZĐ. Bitümlü örtüler; 1. Taşıyıcı ve 2. Bitümden oluşurlar. Bitüm. Bitümlü Örtüler ĐZODER YALITIM EĞĐTĐM ve DANIŞMA MERKEZĐ BĐTÜMLÜ ÖRTÜ NEDĐR? Bitümlü örtüler; 1. Taşıyıcı ve 2. Bitümden oluşurlar. Bitüm Bitüm Taşıyıcı 1 BĐTÜM NEDĐR? Doğada tabii olarak bitüm kayaları

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Onaylanmış Kuruluş No 1023. TS EN 1928 (metod B 10 kpa) - - TAM. TS EN 1928 (metod B 60 kpa) - - TAM. TS EN 1296 / TS EN 1928 (metod B 60 kpa)

Onaylanmış Kuruluş No 1023. TS EN 1928 (metod B 10 kpa) - - TAM. TS EN 1928 (metod B 60 kpa) - - TAM. TS EN 1296 / TS EN 1928 (metod B 60 kpa) PG 200 Onaylanmış Kuruluş No 1023 FPC CPD-0042 F FPC CPD-0043 F GÖRSEL KUSURLAR TS EN 1850-1 YOKTUR UZUNLUK TS EN 1848-1 m -0,03 15 DOĞRULTUDAN SAPMA TS EN 1848-1 GEÇER KALINLIK TS EN 1849-1 mm ± 0,2 2

Detaylı

DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ

DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ Yeşil çatılar için ideal sistem! DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ DELTA -FLORAXX Yeşil Çatı Sistemi, DELTA -FLORAXX TOP KEÇE filtrasyon jeotekstil tabaka, DELTA -FLORAXX drenaj levhası, DELTA -FLORAXX

Detaylı

POLİONE BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜSÜ

POLİONE BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜSÜ Sayfa: 1 / 5 TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 APP MODİFİYELİ, PLASTOMERİK BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜLERİ (APP- Ataktik Polipropilen) Tanımı Polione, her türlü iklim koşulunda uygulanmak

Detaylı

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü!

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim yapan öncü

Detaylı

Teknolojisi nedir? Teknolojisi, 1970'lerin sonunda Japonya'da geliþtirilmiþ, 25 yýldan fazla bir geçmiþe ve tecrübeye sahiptir. Avrupa'da ilk defa 1986'da BOSTÝK tarafýndan kullanýlmýþtýr. Solvent, silikon,

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi.

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Membran Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen STOR membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi

Detaylı

Polimerik çatı su yalıtım membranı

Polimerik çatı su yalıtım membranı Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 09.2008 Revizyon no: 0 Identification no: 01 09 01 02 101 0 120000 Sarnafil TG 66-12 Polimerik çatı su yalıtım membranı Construction Ürün Tanımı Kullanım Alanları Özellikleri

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT?

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT? HAKKIMIZDA Firmamız uzun yıllardır DAMLA LAMİNASYON adı altında tekstil sektöründe hizmet vermektedir. Yüksek kalitede hizmet vermeyi ilke edinen firmamız yapmış olduğu AR-GE araştırmaları sonucu izolasyon

Detaylı

KALE YAPI YALITIM SU YANLITIMININ ÖNEMİ

KALE YAPI YALITIM SU YANLITIMININ ÖNEMİ SU YANLITIMININ ÖNEMİ Yağmur, kar, yeraltı suyu ve yapılarda kullanılan suyun sızması gibi yollarla binalara nüfuz eden su ve nem; başta taşıyıcı sistem olmak üzere tüm yapı elemanlarına zarar verirken,

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Bütünleşik Çatı Sistemleri

Bütünleşik Çatı Sistemleri Bütünleşik Çatı Sistemleri Bütünleşik Çatı Sistemleri Isover Saint Gobain ve Alghanim Industries ortaklığından oluşan, yalıtım sektörünün lideri İzocam, titiz çalışmalar sonrasında düz çatılar için bütünleşik

Detaylı

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS)

TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Sayfa: 1 / 5 TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 SBS MODİFİYELİ, ELASTOMERİK BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜLERİ (SBS- Stiren Bütadien Stiren) Tanımı SBS modifiyeli İzomax Gold bitümlü su

Detaylı

Sealants and Adhesives

Sealants and Adhesives Sealants and Adhesives Mutfak Ve Banyo Silikonu BONDİT MUTFAK VE BANYO SİLİKONU, mutfak ve banyo gibi rutubetli ortamlardaki sızdırmazlık ve dolgu uygulamalarında kullanılabilen yüksek kaliteli %100 silikondur.

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ MEMBRAN

KATI YALITIM MALZEMELERİ MEMBRAN KATI YALITIM MALZEMELERİ MEMBRAN Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MEMBRAN Polyester keçe, cam tülü, kanaviçe vb.

Detaylı

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK)

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) 1. Genel Altı yaşam alanı ve üzeri otopark (veya üzerinde mekanik etkiler olan tüm alanlar) olarak kullanılan yapıların su yalıtımı ve kaplama sistemi olarak

Detaylı

FİZİK LABORATUVARI HİZMETLERİ

FİZİK LABORATUVARI HİZMETLERİ FİZİK LABORATUVARI HİZMETLERİ İŞİN ADI Cam Kürecik Deneyleri Görünüş Kusurlu cam küreciklerin ağırlıklı yüzdesi Tane Büyüklüğü Dağılımı Kırılma İndisi Tanelerin ve yabancı taneciklerin ağırlıklı yüzdesi

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

Yalýtým Malzemeleri EPS NEOPOR Aquapanel TYVEK Buhar Dengeleyici Mineral Yün Kenar Yalýtým Levhasý Su Yalýtým Örtüsü EPS (16 kg/m³) Ürün sý 8600015318 3,80 TL/m 2 8600015319 5,00 TL/m 2 8600015320 6,00

Detaylı

Master Panel 1000 WT Cephe

Master Panel 1000 WT Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 WT Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

FIBERCEMENT. 1. Fibercement Nedir? 2. Kullanım Alanları Nelerdir?

FIBERCEMENT. 1. Fibercement Nedir? 2. Kullanım Alanları Nelerdir? FIBERCEMENT 1. Fibercement Nedir? Yapıların her türlü iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılan, otoklavda sertleştirilmiş, düz veya ahşap desenli yüzey görünümüne sahip doğal lifli çimento esaslı levhalardır.

Detaylı

Ürün Bilgisi 2 2/5. Yapı. Depolama

Ürün Bilgisi 2 2/5. Yapı. Depolama Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 09.2008 Revizyon no: 0 Identification no: 01 09 01 01 101 0 120000 Sikaplan -12 G Polimerik çatı su yalıtım membranı Construction Ürün Tanımı Kullanım Alanları Özellikleri / Avantajları

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

YÜKSEK FEN KURULU KARARI : Değişiklik ve ilaveler YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 24.02.2010 tarih ve 2010/16 sayılı kararı ile; 2010 yılına ait İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatıyla

Detaylı

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ 11 Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 02 FİYAT LİSTESİ Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda iyi bir ısı

Detaylı

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m²

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m² lar Flex (FX) Flex 9,5 1010951225 2.500 2,40 TL/m² 7-8 kg/m 2 60 Adet/Palet PK 1010951226 1010951227 KK 1010951228 1010951229 YYK 1010951230 Flex 12,5 1010121225 2.500 2,47 TL/m² 8-9 kg/m 2 50 Adet/Palet

Detaylı

DEPO İZOLASYONU BETON DEPOLARDA NEDEN YAPILMALIDIR

DEPO İZOLASYONU BETON DEPOLARDA NEDEN YAPILMALIDIR DEPO İZOLASYONU BETON DEPOLARDA NEDEN YAPILMALIDIR Beton depolar gerek yapısal niteliği gerek kimyasal bileşenleri göz önüne alınırsa izolasyon malzemeleri kullanılmadan geçirgendir. Su deposunun da geçirgenlik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Mah. Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31 52 E-Posta

Detaylı

CONIDECK. Otopark Kaplamasında Rakipsiz Çözüm

CONIDECK. Otopark Kaplamasında Rakipsiz Çözüm CONIDECK Otopark Kaplamasında Rakipsiz Çözüm İlk Savunma Hattı Otoparklar, üzerlerine dökülen yağların, asitlerin ve karbondioksit gazlarının sonucu olarak sürekli agresif kimyasalların zararlarına maruz

Detaylı

Malzeme Özellikleri RSP-CR95 Poliüretan CR- Bordo

Malzeme Özellikleri RSP-CR95 Poliüretan CR- Bordo Malzeme Özellikleri SP-C95 Poliüretan C- Bordo SP-C95, 95 +/-2 Shore A sertlikte, mükemmel fiziksel özelliklere sahip POLYETHE bazlý, yüksek performanslý PU olup, kaydýrýcýlýðýnýn arttýrýlmasý ve temas

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EXPANDE POLİSTREN KÖPÜK (EPS)

Detaylı

SIVI YALITIM MALZEMELERİ

SIVI YALITIM MALZEMELERİ SIVI YALITIM MALZEMELERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi SIVI YALITIM MALZEMELERİ 1. Bitüm 2. Asfalt 3. Sika 4.

Detaylı

austroplan ÇATI MEMBRANLARI

austroplan ÇATI MEMBRANLARI tr austroplan ÇATI MEMBRANLARI l Çevre dostu FPO dan üretilmiştir l yüksek esneklik l kök delinmesine karşı dayanıklıdır l yırtılmalara ve zor hava koşullarına karşı dayanıklıdır l bakım gerektirmez l

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

MULTIPLAN Sürdürülebilir Sistemler Serisi LEED Sertifikasyonu

MULTIPLAN Sürdürülebilir Sistemler Serisi LEED Sertifikasyonu MULTIPLAN Sürdürülebilir Sistemler Serisi LEED Sertifikasyonu LEED-NC: Yeni Binalar LEED-EB: Mevcut Binalar LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) USGBC tarafından geliştirilen LEED ( Leadership

Detaylı

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr EKOEDGE Plastik Sınırlama Sistemleri www.ekoplas.com.tr 01 hakkımızda... // Bu gereksinimleri ve gelişmeleri yakından takip ederek 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Ekoplas, ülkemizde mimari ve peyzaj

Detaylı

FİYAT LİSTESİ

FİYAT LİSTESİ 2013 02 FİYAT LİSTESİ Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda etkin bir ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlar. 2011 Yalıtım

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

YENİ NESİL PENGUEN SERİSİ

YENİ NESİL PENGUEN SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN STANDART İZOLASYON YENİ NESİL PENGUEN SERİSİ Yeni Nesil Penguen Su Yalıtım Örtüleri Standart İzolasyon A.Ş nin yeni kimliğini yansıtmakta ve bitümlü

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ 2015-1 Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr Not: Ürün Kataloðu üzerinde belirtilmiþ bütün öneri ve talimatlar genel olarak kendi deney ve tecrübelerimizin sonuçlarýdýr. Ürün

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yapýblok nedir? Yapýblok tipleri? Yapýblok özellikleri nelerdir? Yapýblok nerelerde kullanýlýr? Yapýblok fiziksel ve mekanik özellikleri

ÝÇÝNDEKÝLER. Yapýblok nedir? Yapýblok tipleri? Yapýblok özellikleri nelerdir? Yapýblok nerelerde kullanýlýr? Yapýblok fiziksel ve mekanik özellikleri ÝÇÝNDEKÝLER A B C D E F G H Ý J K L M N O P R S Yapýblok nedir? Yapýblok tipleri? Yapýblok özellikleri nelerdir? Yapýblok nerelerde kullanýlýr? Yapýblok fiziksel ve mekanik özellikleri Yapýblok ta modülerlik

Detaylı

HYPERDESMO -LV. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Düşük Viskoziteli, Poliüretan Esaslı Likit Membran

HYPERDESMO -LV. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Düşük Viskoziteli, Poliüretan Esaslı Likit Membran Sayfa 1/6 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Düşük Viskoziteli, Poliüretan Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, tek komponentli, düşük viskoziteli poliüretan esaslı likit su yalıtım ve koruma malzemesidir.

Detaylı

EPDM MEMBRAN TEKNİK BİLGİ FORMU

EPDM MEMBRAN TEKNİK BİLGİ FORMU 2012 EPDM MEMBRAN TEKNİK BİLGİ FORMU TBF 02 / 02.01.2012-0 AHED PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE DEPARTMANI Merkez : 40. Sok. No : 36 OSTİM- YENİMAHALLE / ANKARA Fabrika : Karacaören Köyü Girişi,

Detaylı

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim

Detaylı

ÇATILARDA ISI YALITIMI

ÇATILARDA ISI YALITIMI 1. Geleneksel Teras Çatılarda Isı Yalıtımı Bu detayda su yalıtım katmanı ısı yalıtımının üzerinde yer almaktadır. Çatı sistemi, alttan buhar kesici ile su buharına karşı korunurken, üstte uygulanan su

Detaylı

ÜRÜNLER AquaRoll PU Mono AquaRoll Easy AquaRoll Saniter AquaRoll Bitumy Taným Poliüretan Esaslý Su Yalýtým Kaplamasý Likit Membran Likit Membran Bitüm Emülsiyon Kullanýldýðý Yerler Sadece pozitif tarafta,

Detaylı

ELA KABLOLU SEVÝYE ÞALTERÝ 1 ELA. ELA 100 ELA 200 ELA 305s ELA 400 ELA 500 ELA 600 ELA 600/GSM

ELA KABLOLU SEVÝYE ÞALTERÝ 1 ELA. ELA 100 ELA 200 ELA 305s ELA 400 ELA 500 ELA 600 ELA 600/GSM Kablolu seviye þalterleri endüstriyel tesisler ve konutlarda ; tank, depo, atýk su tesisi gibi yerlerde seviye kontrolünü saðlamak için kullanýlýr. Mekanik tasarýmý ile partiküllü ortamlarda sorunsuz çalýþmakta

Detaylı

4 star - 2011 ÜCRETSÝZ DANIÞMA HATTI: 0800 34 11 111 - DANIÞMA HATTI: (0222) 444 4 595 www.kyk.com.tr - www.mantotherm.com.tr Mantotherm Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri Isý Yalýtým Levhasý Yapýþtýrma

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Baskı Betonun Avantajları

Baskı Betonun Avantajları ZEMİN KAPLAMALARI Baskı Betonun Avantajları UV Işınlarına karşı dayanıklı %100 doğal görüntü Ekonomik maliyet avantajı Üretim süresi avantajı Çökme ve tozlanmaya karşı mukavemet Kalıcı renk kalitesi Uzun

Detaylı

makina parkları kurarak, kaliteli eğitilmiş personeller ile tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

makina parkları kurarak, kaliteli eğitilmiş personeller ile tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. HAKKIMIZDA Firmamız, "Yeni nesil yalıtım sistemleri" sloganıyla yüksek teknolojiye sahip çözümleri ile sektöründeki öncü firmalardan bir tanesidir. Firmamız, Türkiye'de yalıtım bilincinin gelişmesi ile

Detaylı

ISI YALITIMLI BAHÇE ÇATI TERAS ĠZOLASYONU. TEKNĠK ġartnamesġ

ISI YALITIMLI BAHÇE ÇATI TERAS ĠZOLASYONU. TEKNĠK ġartnamesġ ISI YALITIMLI BAHÇE ÇATI TERAS ĠZOLASYONU TEKNĠK ġartnamesġ 1- TERAS ÇATI UYGULAMASI MALZEME TEKNĠK ġartnamesġ Isı Yalıtımlı Bahçe Teras Çatı katman tanımlaması 1. Eğim Betonu 2. Astar (STOPER Astar veya

Detaylı

Master Panel 1000 R5T Çatı

Master Panel 1000 R5T Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R5T Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen

Detaylı

MEMBRAN MEMBRAN OPAL PRM/STD MEMBRAN GRANAT PRM/STD MEMBRAN RUBİN PRM/STD UYGULAMA BİLGİLERİ STOKLAMA VE LOJİSTİK BİLGİLERİ UYGULAMADA DİKKAT

MEMBRAN MEMBRAN OPAL PRM/STD MEMBRAN GRANAT PRM/STD MEMBRAN RUBİN PRM/STD UYGULAMA BİLGİLERİ STOKLAMA VE LOJİSTİK BİLGİLERİ UYGULAMADA DİKKAT MEMBRAN MEMBRAN OPAL PRM/STD MEMBRAN GRANAT PRM/STD MEMBRAN RUBİN PRM/STD UYGULAMA BİLGİLERİ STOKLAMA VE LOJİSTİK BİLGİLERİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 1 ODE MEMBRAN Polimer modifiye bitümlü

Detaylı

ÇATILARDA ISI YALITIMI

ÇATILARDA ISI YALITIMI 1. Ters Teras Çatılarda Isı Yalıtımı Ters teras çatılarda, ısı yalıtımı su yalıtım örtüsünün üzerinde yer alır. Bu sebeple kullanılacak olan ısı yalıtım malzemesi dış iklim koşullarına (sıcak, soğuk, yağmur

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe GROUP ENERJI SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master

Detaylı