Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 YALITIM SÝSTEMLERÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. Temelden çatýya kesin çözüm... Multiplan Vertriebs GmbH

2 Multiplan Yalýtým Sistemleri A.Þ., Türk sanayicisi ve inþaat sektörünün talep ettiði yüksek kaliteli ürünlerini, Gebze Organize Sanayi Bölgesi ndeki son teknolojiye uygun fabrikalarýnda üreten, Nuh Group un grup þirketlerinden biridir. Almanya nýn önde gelen PVC su yalýtým membranlarý üreticilerinden VWS Multiplan ve Nuh Group iþbirliði ile Türkiye de Multiplan Yalýtým Sistemleri A.Þ. firmasý 2004 yýlýnda kurulmuþtur. Multiplan, Almanya ve Macaristan fabrikalarýndan sonra Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi nde bulunan modern üretim tesislerinde ürettiði PVC ve TPO su yalýtým membranlarýný, Avrupa, Rusya ve ülkemiz yapý sektörünün hizmetine sunmaktadýr. Baðýmsýz test laboratuvarlarý tarafýndan da takip edilen TSE, CE ve ÝSO 9001 standartlarýnda üretim gerçekleþtirilmektedir. ArGe ve teknik ofisinin desteði ile projelere özel uygulama detay ve çözümleri üreten Multiplan Yalýtým Sistemleri, sentetik örtülerde Avrupa nýn en büyük ilk üç yalýtým firmasý içinde yer almaktadýr. Türkiye de ilk kez PVC membran üretimini gerçekleþtiren Multiplan Yalýtým Sistemleri, yapýlara temelden çatýya kadar su yalýtýmýnda kesin çözüm sunmaktadýr. Multiplan; temeller, çatýlar, teraslar, bahçe teraslar, balkonlar, tüneller, metro uygulamalarý, yer altý otoparklarý, otopark çatýlarý, yollar ve göletler gibi sayýsýz alanda su yalýtýmý saðlayan PVC membranlarýn yaný sýra içme suyu ile uygunluk sertifikasýna sahip Mavi Su adlý ürünü ile su depolarýnýn yalýtýmýna da çözüm olmaktadýr. Bünyesinde yer alan ArGe firmasý sayesinde kendini sürekli olarak geliþtiren Multiplan Yalýtým Sistemleri, TPO bazlý su yalýtým membraný üretimine de baþlayarak Türkiye deki ilk üretici ve dünyada ise TPO membran üreten sekiz firmadan biri olmuþtur. Multiplan yapý sektörüne yön veren ve her zaman ilkleri baþaran bir firma olarak Türkiye de ve Dünyada kaliteli ürün ve hizmet sunarak geleceðe dönük faaliyetlerini büyük bir heyecan ve titizlikle ilk günkü istek ve arzusu içinde sürdürerek devam etmektedir.

3 Multiplan, Temelden Çatýya Kesin Çözüm Binalarda suya karþý en hassas yüzeyler temeller ve çatýlardýr. Uygulama detaylarýnda kullanýlan yanlýþ malzeme zaman içinde, ilk uygulamadan çok daha zor ve pahalý olabilecek onarým ve yenileme gerektirmektedir. Çaðýmýzdaki teknik geliþmeler doðrultusunda mükemmel denebilecek bir seviyeye ulaþan Multiplan Su Yalýtým Membranlarý temelden ara katmanlara ve ara katmanlardan çatýya kadar tek kat olarak uygulanabilen ideal bir su izolasyon sistemidir. PVC, uygun ve gerekli katký maddelerinin yardýmýyla oluþturulan, uzun ömürlü, tüm hava koþullarýna karþý dayanýklý,saðlam ve geri dönüþümlü, ekolojik bir alaþým olup,bu özellikleri ile çevreye duyarlý tüketiciler tarafýndan da tercih edilmektedir. TPO, termoplastik poliolefin esaslý bir karýþým olup, Atmosfer kosullarýna, günes ýsýnlarýna (UV),bitki köklerine dayanýmlý, yüksek yýrtýlma, delinme ve aþýnma direnci sayesinde uzun hizmet ömrü sunan yeni bir teknolojik üründür. Multiplan Su Yalýtým Membranlarý, tüketiciler tarafýndan tercih edilmesini aþaðýdaki özelliklerine borçludur : Yüksek kalite güvencesi, Uzun hizmet ömrü, Zor alev alma özelliði, Yüksek mekanik dayaným, Buhar geçirgenlik, Sýcak hava ile kusursuz ek yeri kaynaðý imkaný, Ýklimsel þartlara karþý yüksek dayaným, Bitki köklerine dayaným, Kolay kullaným ve uygulama olanaðý, Estetik olmasý ( çeþitli renklerde üretim imkaný ) Multiplan Su Yalýtým Membranlarýnýn saha þartlarý altýnda ispatlanan dayanýklýlýklarý diðer ürünlerden oldukça fazladýr. Ýklimsel,etkilere dayanýmý,kutupsal iklimden tropikal þartlara kadar olan ürünler son derece uzun ömre sahiplerdir. Multiplan Su Yalýtým Membranlarýnýn kullaným alanlarý Çatý Yalýtým Sistemleri Hafif metal çatýlar Betonarme teras çatýlar Bahçe teras çatýlar Otopark teras çatýlar Temel Yalýtým Sistemleri Döþemeler Perde duvarlarý Islak hacimler Su Yapýlarý Havuzlar Göletler Ýçme suyu depolarý

4 Multiplan FG UV, Donatýlý PVC Çatý Membraný Atmosfer koþullarýna ve güneþ ýþýnlarýna dayanýklý,polyester donatýlý, sýcak hava kaynaðý ile birleþtirilen,yumuþak PVC su yalýtým membranýdýr.multiplan FG serisi PVC su yalýtým membranlarý, özellikle zorlu hava þartlarýna ve güneþ ýþýnlarýna maruz kalan tüm çatýlarda kullanýlmak üzere geliþtirilmiþtir. Kullaným Alanlarý Hafif metal çatýlar, Isý yalýtýmlý ve ýsý yalýtýmsýz beton çatýlar, Kubbe veya deðiþik þekilli beton veya çelik çatýlar. Avantajlarý EN Standartlarýna uygundur. Polyester donatýlý, Her türlü atmosfer koþullarýna,güneþ ýþýnlarýna ve bitki köklerine dayanýklý lamine tabaka, Kolay ve kaliteli kaynak imkaný, Geniþ olarak üretilebilen rulo ebatlarý ile hýzlý ve ekonomik uygulama, Mekanik sabitleme ile beton ve özellikle hafif metal çatýlarda serbest serilerek kullanýlabilme, Baðýmsýz test laboratuarlarý ve akredite üretim laboratuarlarý tarafýndan çok sýký takip edilen yüksek kalite, Elastikiyet, yüksek boyutsal stabilite ve yýrtýlma direnci, Buhar geçirgen, Geri dönüþtürülebilen doða dostu malzeme. ÖZELLÝKLER Görünür Kusurlar Su lik Dýþ Yangýn Performansý Yangýna Tepki Birleþim Yeri Soyulma Mukavemeti Ek Yeri Kayma Mukavemeti Çekme Mukavemeti Kopma Uzantýsý Darbe Dayanýmý Statik Yük Dayanýmý Yýrtýlma Direnci Bitki Kökü Dayanýmý Boyutsal Kararlýlýk Soðukta Elastisite UV Dayanýmý (1000 s) Su ve Sývý Kimyasal Dayanýmý (28 gün/23 C) Dolu Tanelerine Dayaným Su Buhar Geçirgenliði Tayini GEREKLÝ / Min. DEÐER >_ 400 Broof (t1) 0 >_ 15 >_ 400 >_ 180 Uygun <_ 1 <_ 25 Dayanýmý Dayanýmý >_ _7500 SONUÇ BÝRÝM TEST METODU >_ 400 Uygun >_ 900 >_ 1100 >_ Uygun <_ 1 <_ 25 Dayanýmý Dayanýmý >_ _7500 kpa mm Kg N C m/s µ EN EN 1928 (B) EN Sýnýflandýrma EN EN EN EN EN EN (A) EN (B) EN EN EN EN 4955 EN 1297 EN 1847 EN EN 1931 KALINLIKLAR (mm) GENÝÞLÝKLER (m) RULO UZUNLUÐU (m) DEPOLAMA RENK 1,2 1,5 1,8 2,0* 2,4* 1,1 1,45 1, Kuru yerde, orjinal ambalajýnda Açýk gri ** ÇATI GRUBU * Sipariþe istinaden özel olarak üretilir. 2 ** Projeye özel istenilen renkte imal edilebilir.

5 Multiplan TPO UV, Donatýlý Termoplastik Poliolefin Esaslý Çatý Membraný Multiplan TPO atmosfer kosullarýna ve günes ýsýnlarýna dayanýklý, donatýlý,sýcak hava kaynaðý ile birlestirilen, termoplastik poliolefin esaslý su yalýtým membranýdýr. Sýcak hava kaynaðý ile birlestirilen Multiplan TPO membranlar zorlu hava kosullarý ve günes ýsýnlarýna maruz kalan tüm çatýlarda su yalýtýmý saðlamak için tasarlanmýstýr. Kullaným Alanlarý Hafif metal çatýlar, Isý yalýtýmlý ve ýsý yalýtýmsýz çatýlar, Kubbe veya farklý geometrik sekilli beton veya çelik çatýlar. Avantajlarý EN Standartlarýna uygundur, Polyester donatýlý, Her türlü atmosfer koþullarýna, güneþ ýþýnlarýna ve bitki köklerine dayanýklý lamine tabaka, Kolay ve kaliteli el kaynak imkaný, Geniþ olarak üretilebilen rulo ebatlarý ile hýzlý ve ekonomik uygulama, Çözünme ve çürüme dayanýmý, Mekanik sabitleme ile beton ve özellikle de hafif metal çatýlarda serbest serilerek kullanabilme, Yüksek yansýtýcýlýk özelliði sayesinde yapýlarýn enerji sarfiyatýný azaltýr, Baðýmsýz test laboratuarlarý ve akredite üretim laboratuarlarý tarafýndan çok sýký takip edilen yüksek kalite, Elastikiyet, yüksek boyutsal stabilite ve yýrtýlma direnci, Geri dönüþtürülebilen doða dostu malzeme, Buhar geçirgen, Bitüm ile uyumlu. ÖZELLÝKLER Görünür Kusurlar Su lik Dýþ Yangýn Performansý Yangýna Tepki Birleþim Yeri Soyulma Mukavemeti Ek Yeri Kayma Mukavemeti Çekme Dayanýmý Kopma Uzantýsý Darbe Dayanýmý Statik Yük Dayanýmý Yýrtýlma Direnci Bitki Kökü Dayanýmý Boyutsal Kararlýlýk Soðukta Elastisite UV Dayanýmý (1000 s) Su ve Sývý Kimyasal Dayanýmý (28 gün/23 C) Dolu Tanelerine Dayaným GEREKLÝ / Min. DEÐER Broof (t1) 0 >_ 600 >_ 15 >_ 400 >_ 180 <_ 1 <_ 30 >_17 SONUÇ BÝRÝM TEST METODU Uygun >_ 1100 >_ 700 <_ 1 <_ 30 >_20 mm Kg N C m/s EN EN 1928 (B) EN Sýnýflandýrma EN EN EN EN EN EN (A) EN (B) EN EN EN EN 4955 EN 1297 EN 1847 EN KALINLIKLAR (mm) GENÝÞLÝKLER (m) RULO UZUNLUÐU DEPOLAMA 1,2 1,5 1,8 2,0 1,1 1, m yada 500 m jumbo rulo Kuru yerde, orjinal ambalajýnda 3 ÇATI GRUBU

6 Multiplan GGV UV dayanýmlý Donatýlý,Geotekstil Keçe Laminasyonlu PVC Çatý Membraný Atmosfer koþullarýna ve güneþ ýþýnlarýna dayanýklý, polyester donatýlý, geotekstil keçe laminasyonlu, sýcak hava kaynaðý ile birleþtirilen, yumuþak PVC su yalýtým membranýdýr. Avantajlarý EN Standartlarýna uygundur, Polyester donatýlý ve geo tekstil keçe laminasyonlu, Her türlü atmosfer koþullarýna, güneþ ýþýnlarýna ve bitki köklerine dayanýklý lamine tabaka, Kolay ve kaliteli el kaynak imkaný, Geniþ olarak üretilebilen rulo ebatlarý ile hýzlý ve ekonomik uygulama, Çözünme ve çürüme dayanýmý, Mekanik sabitleme ile beton ve özellikle de hafif metal çatýlarda serbest serilerek kullanabilme, Geotekstil keçe laminasyon sayesinde panel üretiminde mükemmel yapýþma, Baðýmsýz test laboratuarlarý ve akredite üretim laboratuarlarý tarafýndan çok sýký takip edilen yüksek kalite, Elastikiyet, yüksek boyutsal stabilite ve yýrtýlma direnci, Buhar geçirgen, Geri dönüþtürülebilen doða dostu malzeme. Kullaným Alanlarý Hafif metal çatýlar, Isý yalýtýmlý ve yalýtýmsýz beton çatýlar, Kubbe veya deðiþik þekilli beton veya çelik çatýlar, Dere yalýtýmlarý ve parapetler, Panel üretimi. ÖZELLÝKLER Görünür Kusurlar Su lik Dýþ Yangýn Performansý Yangýna Tepki Birleþim Yeri Soyulma Mukavemeti Ek Yeri Kayma Mukavemeti Çekme Mukavemeti Kopma Uzantýsý Darbe Dayanýmý Statik Yük Dayanýmý Yýrtýlma Direnci Bitki Kökü Dayanýmý Boyutsal Kararlýlýk Soðukta Elastisite UV Dayanýmý (1000 s) Su ve Sývý Kimyasal Dayanýmý (28 gün/23 C) Dolu Tanelerine Dayaným Su Buhar Geçirgenliði Tayini GEREKLÝ / Min. DEÐER >_ 400 Broof (t1) 0 >_ 600 >_ 15 >_ <_ 1 <_ 25 Dayanýmý Dayanýmý >_ _7500 SONUÇ BÝRÝM TEST METODU >_ 400 Uygun 0 >_ 600 >_ 1100 >_ 100 >_ 350 <_ 0.5 <_ 25 Dayanýmý Dayanýmý >_ _7500 kpa mm Kg N C m/s µ EN EN 1928 (B) EN Sýnýflandýrma EN EN EN EN EN EN (A) EN (B) EN EN EN EN 4955 EN 1297 EN 1847 EN EN 1931 KALINLIK (mm) GENÝÞLÝKLER (m) RULO UZUNLUÐU (m) DEPOLAMA ÇATI GRUBU yada 500m jumbo rulo Kuru yerde, orjinal ambalajýnda

7 Multiplan TPOV UV, Donatýlý Termoplastik Poliolefin Esaslý Çatý Membraný Atmosfer koþullarýna ve güneþ ýþýnlarýna dayanýklý,polyester donatýlý, geotekstil keçe laminasyonlu, sýcak hava kaynaðý ile birleþtirilen, TPO su yalýtým membranýdýr. Kullaným Alanlarý Hafif metal çatýlar, Isý yalýtýmlý ve yalýtýmsýz beton çatýlar, Kubbeveya deðiþik þekilli beton veya çelik çatýlar, Dere yalýtýmlarý ve parapetler, Panel üretimi. Avantajlarý EN Standartlarýna uygundur, Polyester donatýlý ve geo tekstil keçe laminasyonlu, Her türlü atmosfer koþullarýna, güneþ ýþýnlarýna ve bitki köklerine dayanýklý lamine tabaka, Kolay ve kaliteli el kaynak imkaný, Geniþ olarak üretilebilen rulo ebatlarý ile hýzlý ve ekonomik uygulama, Çözünme ve çürüme dayanýmý, Mekanik sabitleme ile beton ve özellikle de hafif metal çatýlarda serbest serilerek kullanabilme, Geotekstil keçe laminasyon sayesinde panel üretiminde mükemmel yapýþma, Yüksek yansýtýcýlýk özelliði sayesinde yapýlarýn enerji sarfiyatýný azaltýr, Baðýmsýz test laboratuarlarý ve akredite üretim laboratuarlarý tarafýndan çok sýký takip edilen yüksek kalite, Elastikiyet, yüksek boyutsal stabilite ve yýrtýlma direnci, Geri dönüþtürülebilen doða dostu malzeme, Buhar geçirgen, bitüm ile uyumlu. ÖZELLÝKLER Görünür Kusurlar Su lik Dýþ Yangýn Performansý Yangýna Tepki Birleþim Yeri Soyulma Mukavemeti Ek Yeri Kayma Mukavemeti Çekme Dayanýmý Kopma Uzantýsý Darbe Dayanýmý Statik Yük Dayanýmý Yýrtýlma Direnci Bitki Kökü Dayanýmý Boyutsal Kararlýlýk Soðukta Elastisite UV Dayanýmý (1000 s) Su ve Sývý Kimyasal Dayanýmý (28 gün/23 C) Dolu Tanelerine Dayaným GEREKLÝ / Min. DEÐER Broof (t1) 0 >_ 600 >_ 15 >_ 400 >_ 180 <_ 1 <_ 30 >_17 SONUÇ BÝRÝM TEST METODU Uygun >_ 1100 >_ 700 <_ 1 <_ 30 >_20 mm Kg N C m/s EN EN 1928 (B) EN Sýnýflandýrma EN EN EN EN EN EN (A) EN (B) EN EN EN EN 4955 EN 1297 EN 1847 EN KALINLIKLAR (mm) GENÝÞLÝKLER (m) RULO UZUNLUÐU (m) DEPOLAMA 1,2 1,5 1,8 2,0 1,10 1, yada 500 jumbo rulo Kuru yerde, orjinal ambalajýnda 5 ÇATI GRUBU

8

9 Kullaným Alanlarý Betonarme teras çatýlar Hafif metal çatýlar Bahçe teraslar Otopark teraslar Perde duvarlar Döþemeler Islak hacimler Yüzme havuzlarý Gölet ve süs havuzlarý Ýçme suyu depolarý Tüneller Multiplan Membranlarý Multiplan FG Multiplan TPO Multiplan GGV Multiplan TPOV Multiplan BA Multiplan BAT Multiplan T Multiplan TG Multiplan MAVÝSU

10 Multiplan BA Homojen PVC Su Yalýtým Membraný Multiplan BA her türlü yapýnýn temel bohçalama ve üstü kapanan su yalýtýmý detaylarýnda kullanýlabilen,uv dayanýmsýz, donatýsýz, sýcak hava kaynaðý ile birleþtirilen, yumuþak PVC su yalýtým membranýdýr. Kullaným Alanlarý Her türlü yapýnýn üstü kapanan,balastlý (çakýl, toprak, þap, seramik vb.) çatýlarý, UV den korunmuþ ve üstü kapanan her türlü detay (teras ve balkonlar ), Temel perde uygulamalarý, Bahçe teraslar. Avantajlarý EN Standartlarýna uygundur, Homojen, Bitki köklerine dayanýklý, Kolay ve kaliteli kaynak imkaný, Geniþ olarak üretilebilen rulo ebatlarý ile hýzlý ve ekonomik uygulama, Çözünme ve çürüme dayanýmý, Baðýmsýz test laboratuarlarý ve akredite üretim laboratuarlarý tarafýndan çok sýký takip edilen yüksek kalite, Elastikiyet, yüksek boyutsal stabilite ve yýrtýlma direnci Buhar geçirgen, Geri dönüþtürülebilen doða dostu malzeme. ÖZELLÝKLER Su lik Statik Yük Dayanýmý Çekme Mukavemeti Kopma Uzamasý Yaþlandýrma Sonrasý Su lik Darbe Dayanýmý Yýrtýlma Dayanýmý (Çivi ile) Yangýna Tepki Ek Yeri Mukavemeti Su Buhar Geçirgenliði Tayini Birleþim Yeri Soyulma Mukavemeti Boyutsal Kararlýlýk Soðukta Elastisite Görünür Kusurlar GEREKLÝ / Min. DEÐER >_ 15 >_ 250 >_ 450 >_ _7500 <_ 150 <_ 2 <_ 25 SONUÇ BÝRÝM TEST METODU >_ 17 >_ 900 >_ _7500 >_ 150 <_ 2 <_ 25 Kg N/mm² mm N N/50mm µ N/50mm C EN 1928 (B) EN (B) EN EN EN 1296 VE EN 1928 (A) EN (A) EN Sýnýflandýrma EN EN EN 1931 EN EN EN 4955 EN KALINLIKLAR (mm) GENÝÞLÝKLER (m) RULO UZUNLUÐU (m) DEPOLAMA RENK TEMEL, PERDE ve TERAS GRUBU 1,2 1,5 1,8 2,0 8 1,10 1, Kuru yerde, orjinal ambalajýnda Antrasit

11 Multiplan BAT Sinyal Tabakalý Geomembran Açýk renkli sinyal tabakalý esnek polivinil klorürden (PVC P) imal edilmiþ geomembran. Kullaným Alanlarý Tünel uygulamalarý, Depolama ve koruma sistemleri, Yer altý yapýlarýnda kullanýma uygundur. Avantajlarý EN Standartlarýna uygundur, Homojen, Bitki köklerine dayanýklý, Kolay ve kaliteli el kaynak imkaný, Geniþ olarak üretilebilen rulo ebatlarý ile hýzlý ve ekonomik uygulama Çözünme ve çürüme dayanýmý, Yüzeyinde oluþan ýþýk yansýmalarý nedeniyle ortam ýþýklandýrýlmasýna ve hasar tespitine katkýda bulunur. Yüksek delinme mukavemeti, limitli UV mukavemeti, Baðýmsýz test laboratuarlarý ve akredite üretim laboratuarlarý tarafýndan çok sýký takip edilen, yüksek kalite, Elastikiyet, yüksek boyutsal stabilite ve yýrtýlma direnci, Buhar geçirgen, Geri dönüþtürülebilen doða dostu malzeme. ÖZELLÝKLER Su lik Statik Yük Dayanýmý Çekme Mukavemeti Kopma Uzamasý Yaþlandýrma Sonrasý Su lik Darbe Dayanýmý Yýrtýlma Dayanýmý (Çivi ile) Yangýna Tepki Ek Yeri Mukavemeti Su Buhar Geçirgenliði Tayini Birleþim Yeri Soyulma Mukavemeti Boyutsal Kararlýlýk Soðukta Elastisite Görünür Kusurlar GEREKLÝ / Min. DEÐER >_ 15 >_ 250 >_ 450 >_ _7500 <_ 150 <_ 2 <_ 25 SONUÇ BÝRÝM TEST METODU >_ 17 >_ 900 >_ _7500 >_ 150 <_ 2 <_ 25 Kg N/mm² mm N N/50mm µ N/50mm C EN 1928 (B) EN (B) EN EN EN 1296 VE EN 1928 (A) EN (A) EN Sýnýflandýrma EN EN EN 1931 EN EN EN 4955 EN KALINLIKLAR (mm) GENÝÞLÝKLER (m) RULO UZUNLUÐU (m) DEPOLAMA RENK 1,2 1,5 1,8 2,0 1,10 1, Kuru yerde, orjinal ambalajýnda Antrasit 9 TEMEL, PERDE ve TERAS GRUBU

12 Multiplan T & TG Kimyasal Yapay Göl ve Gölet Membraný Multiplan T serisi, dekoratif amaçlý göletler, balýk göletleri ve bahçe göletlerinin yalýtýlmasý için kullanýlýr. Güneþ ýþýnlarýna, atmosfer koþullarýna, bitki köklerine ve kimyasallara dayanýklý olarak, donatýsýz (T serisi) ve polyester donatýlý (TG serisi) üretilmektedir. Kullaným Alanlarý Yapay göl ve göletler, Sulama kanallarý, Barajlar ve su yapýlarý. Avantajlarý EN Standartlarýna uygundur, Homojen veya polyester donatýlý, Bitki köklerine dayanýklý, Kolay ve kaliteli el kaynak imkaný, Geniþ olarak üretilebilen rulo ebatlarý ile hýzlý ve ekonomik uygulama, Çözünme ve çürüme dayanýmý, Her türlü atmosfer koþullarýna,güneþ ýþýnlarýna,toprakta ve yer altý sularýnda bulunan kimyasallara dayaným, Antimikrobakteriyel, Baðýmsýz test laboratuarlarý ve akredite üretim laboratuarlarý tarafýndan çok sýký takip edilen yüksek kalite, Elastikiyet, yüksek boyutsal stabilite ve yýrtýlma direnci, Buhar geçirgen, Geri dönüþtürülebilen doða dostu malzeme. FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLER MULTÝPLAN TG DIN NORMLARINA GÖRE ÜRETÝLMÝÞTÝR UV Dayanýmý Bitki Köklerine Dayaným Delinme Dayanýmý Delaminasyon Dayanýmý Gerilme Mukavemeti Kopma Uzamasý Yüksek Isýda Boyutsal Deðiþim (6 saat, 80 C) Isý Depolama Sonrasý Durum Soðukta Elastisite Var Var Yüksek 142 N/mm boyuna >_ 1320 N Enine >_ 1298 N boyuna >_ 17,2 Enine >_ 16,8 boyuna >_ 0,55 Enine >_ 0.1 Kabarcýk Oluþmaz Kýrýmla ve Çatlama Oluþmaz YAPAY GÖL, GÖLET VE SU KANALI GRUBU KALINLIKLAR (mm) GENÝÞLÝKLER (m) 1,2 1,5 1,8 2,0* 2,4* 1,65 2,00 * Sipariþe istinaden özel olarak üretilir. 10 RULO UZUNLUÐU (m) DEPOLAMA RENK Kuru yerde, orjinal ambalajýnda Zeytin Yeþili, Kum Rengi ** ** Projeye özel istenilen renkte imal edilebilir.

13 Multiplan MAVÝSU Ýçme Suyu Deposu Yalýtým Sistemi Ýçme suyu ve kullanma suyu depolarýnýn izolasyonunda son kat olarak kullanýlan, içme suyu ile temasa uygunluk sertifikasýna sahip, UV dayanýmsýz su yalýtým sistemidir. Kullaným Alanlarý Bina içindeki ve dýþýndaki her türlü eski ve yeni içme ve kullanma suyu depolarýnda kullanýlýr. Avantajlarý EN Standartlarýna uygundur, Homojen, Ýçme ve kullanma suyundaki tüm kimyasallara karþý dayanýmlý, Su kalitesini (koku, renk vb.) kesinlikle deðiþtirmez, fizyolojik olarak zararsýz, Steril, antimikrobakteriyel ve yüzeyinde mikro organizma barýndýrmaz, Kolayve kaliteli el kaynak imkaný, Geniþ olarak üretilebilen rulo ebatlarý ile hýzlý ve ekonomik uygulama, Üzerinde yosun üretmez, çözünmez ve çürümez, Deprem vb. nedenlerle oluþabilecek çatlak ve kýrýklarda izolasyon görevini sürdürür, Baðýmsýz test laboratuarlarý ve akredite üretim laboratuarlarý tarafýndan çok sýký takip edilen yüksek kalite, Elastikiyet, yüksek boyutsal stabilite ve yýrtýlma direnci, Geri dönüþtürülebilen doða dostu malzeme, Buhar geçirgen. ÖZELLÝKLER Su lik Statik Yük Dayanýmý Çekme Mukavemeti Kopma Uzamasý Yaþlandýrma Sonrasý Su lik Darbe Dayanýmý Yýrtýlma Dayanýmý (Çivi ile) Ek Yeri Mukavemeti Görünür Kusurlar Su Buhar Geçirgenliði Tayini Yangýna Tepki Boyutsal Kararlýlýk Soðukta Elastisite GEREKLÝ / Min. DEÐER >_ 15 >_ 250 >_ 450 >_ _7500 <_ 2 <_ 25 SONUÇ BÝRÝM TEST METODU >_ 17 >_ _7500 <_ 2 <_ 25 Kg N/mm² mm N N µ C EN 1928 (B) EN (B) EN EN EN 1296 ve EN 1928 (A) EN (A) EN EN EN EN 1931 EN EN EN 4955 KALINLIKLAR (mm) GENÝÞLÝKLER (m) RULO UZUNLUÐU (m) DEPOLAMA RENK 1,5 2,0 1, Kuru yerde, orjinal ambalajýnda Mavi 11 ÝÇME SUYU YALITIM GRUBU

14 Multiplan Aksesuarlar Yaðmur Giderleri (ø50 ø70 ø100) Yandan Çýkýþlý Yaðmur Giderleri (ø50 ø70 ø100) Sifonik Sistem Elemanlarý Boru ve Anten Çýkýþý Yaprak Tutucu Ýç, Dýþ Köþe Elemanlarý PVC ve TPO Laminasyonlu Çýta AKSESUAR GRUBU 12

15 Multiplan Sertifikalar Önemli Uyarýlar Bitüm, yað ve solventler PVC membrana zarar verebilir. Bitümlü ve sert polistren köpükten mamul ýsý yalýtým malzemeleri ile temas etmemelidir. Gerektiðinde arada ayýrýcý bir tabaka kullanýlmalýdýr. SERTÝFÝKALAR, ÖNEMLÝ UYARILAR

16 MULTÝPLAN YALITIM SÝSTEMLERÝ A.Þ. GOSB Ýhsan Dede Cad. No:8283 GebzeKOCAELÝ Tel: Pbx Faks:

SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN

SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN ÜRÜN KATALOĞU SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN STANDART İZOLASYON YENİ NESİL PENGUEN SERİSİ Yeni Nesil Penguen Su Yalıtım Örtüleri Standart İzolasyon A.Ş nin yeni kimliğini yansıtmakta ve bitümlü

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim

Detaylı

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü!

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim yapan öncü

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

Bütünleşik Çatı Sistemleri

Bütünleşik Çatı Sistemleri Bütünleşik Çatı Sistemleri Bütünleşik Çatı Sistemleri Isover Saint Gobain ve Alghanim Industries ortaklığından oluşan, yalıtım sektörünün lideri İzocam, titiz çalışmalar sonrasında düz çatılar için bütünleşik

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKEME PARÇAARI Hakan 01 hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu Ses Geçirmeyen Atýk Su Boru Sistemi PP-Extra 3 Katlý Mineral Katkýlý Atýk Su Boru Sistemi

Detaylı

Roto Sunroof Yaþamýn güneþli yüzü. Solar termal enerji, fotovoltaik enerji ve çatý pencerelerinin mükemmel entegrasyonu. Roto Sunroof: Koruyucu Çatýdan, Faydalý Çatýya Roto Sunroof. Ekolojik. Ekonomik.

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

LG Hausys floors woozen interior film Yükseltilmiþ Döþeme Sistemleri shinhan WALLCOVERINGS RUBBER TECHNOLOGIES Fulda Carpet products first absolute LG Hausys floors woozen interior film Karo Halý Yükseltilmiþ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 01 Dow Türkiye Dow Bina Çözümleri. 02 SHAPEMATE IB BLUE SAFE Mavi Kale Mantolama Sistemleri. 03 STYROFOAM IB İçten Duvar

İÇİNDEKİLER. 01 Dow Türkiye Dow Bina Çözümleri. 02 SHAPEMATE IB BLUE SAFE Mavi Kale Mantolama Sistemleri. 03 STYROFOAM IB İçten Duvar İÇİNDEKİLER 01 Dow Türkiye Dow Bina Çözümleri 02 03 02 SHAPEMATE IB BLUE SAFE Mavi Kale Mantolama Sistemleri 04 05 03 STYROFOAM IB İçten Duvar Yalıtımı 06 07 04 ROOFMATE SL Teras Çatılarda ve Temellerde

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com.

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com. AVUPA. NIN. TEIHI...... caldera H EATING GOUP caldera H EATING GOUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. Fabrika - Genel Müdürlük Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N.22 Sk. No: Bursa / TÜKÝYE Tel.:

Detaylı

Dosya Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Plastik Ambalaj Endüstrisi Büyümeye Devam Ediyor Avrupa da üretilen ürünlerin yarýsýndan fazlasý plastik ambalajlar içerisinde satýlmaktadýr. Ancak,

Detaylı

DYNAFOAM BOARD XPS ISI YALITIM LEVHALARI. RoHS

DYNAFOAM BOARD XPS ISI YALITIM LEVHALARI. RoHS Enerji Tüketimini Azaltır. Isıl Konfor Sağlar. Sağlıklı Yaşam Sunar. İlk Yatırım ve işletme Maliyetlerini Azaltır. Çevrenin Korunmasına Katkı Sağlar. CFC-HCFC FREE RoHS TARİHÇE 20 yıllık tecrübesiyle,

Detaylı

BALCIOĞLU. BALCIOĞLU HAKKIMIZDA Balcıoğlu şirketler grubu, 1985 yılında, bugün Balko Felsefesi BALCIOĞLU. www.balcioglu.com.tr

BALCIOĞLU. BALCIOĞLU HAKKIMIZDA Balcıoğlu şirketler grubu, 1985 yılında, bugün Balko Felsefesi BALCIOĞLU. www.balcioglu.com.tr BALCIOĞLU Bugün Plywood ürün grubunun üretiminde dünyada söz sahibi olan Rusya, Finlandiya, Brezilya, Endonezya, Malezya, Çin ve daha birçok ülke ile Balko Plywood Ürün Standardı altında dünyanın hemen

Detaylı

bozkayayapi.com Bilgi deneyimle birleşiyor, çözüm oluyor! BOZKAYA YAPI Tel: 0216 365 78 90 pbx 0216 365 78 92 (fax)

bozkayayapi.com Bilgi deneyimle birleşiyor, çözüm oluyor! BOZKAYA YAPI Tel: 0216 365 78 90 pbx 0216 365 78 92 (fax) Katalog Tasarım : www.mustafagul.com Bilgi deneyimle birleşiyor, çözüm oluyor! BOZKAYA YAPI Adres: DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DES SANAYİ SİTESİ 1. CADDE C-3 BLOK NO:2 YUKARI DUDULLU İSTANBUL Tel:

Detaylı

1-4 Mayýs - 2008 Kültürpark Ýzmir 65 bin firmaya ulaþýyor ÝPAF Fuarý nda düzenlenecek seminerlere davet Yaðmur Fuarcýlýk tarafýndan 1-4 Mayýs tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark'ta gerçekleþtirilecek olan

Detaylı

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz...

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... www. baumerk.com 2013 Ürün Kataloğu Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... Yapı ve inşaat alanında kullanılan malzemelerin kalitesi de yükselerek yaşam standartlarımızı daha iyiye doğru taşıyor. BAUMERK,

Detaylı

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak YAPI DENETÝM KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ ÝZMÝR ÞUBESÝ DEPREM ÖLDÜRMEZ, DENETÝMSÝZ BÝNA ÖLDÜRÜR... YIL: 1 SAYI: 1 AYLIK HABER BÜLTENÝ TEMMUZ 2010 Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak Yapý denetimi

Detaylı

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz...

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... 2013 Ürün Kataloğu Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... Yapı ve inşaat alanında kullanılan malzemelerin kalitesi de yükselerek yaşam standartlarımızı daha iyiye doğru taşıyor. BAUMERK, yaklaşık 16 yıldır

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı