ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ"

Transkript

1 ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ

2 Neden Sprey Poliüretan? Sprey poliüretan sert köpük, reaksiyon süresi hýzlandýrýlmýþ A komponent (poliol) ve B komponent (difenilmetandi isosiyanat/ MDI) in yüksek basýnç altýnda birleþtirilerek sprey tabancasý ile uygulanacak yüzeye püskürtülmesi ile oluþur. Reaksiyon, çok kýsa süre tamamlanýr ve oluþan köpük sertleþir. Poliüretan sert köpük, enerji tasrrufu için eski, yeni tüm yapýlarda ekonomik ýsý-su-ses izolasyonu ve sýzdýrmazlýðý saðlar.

3 Poliüretan sert köpüðün özellikleri Isý iletiþim katsayýsý en düþük izolasyon malzemesidir. ( =0.020 W/m y K) Diðer izolasyon malzemelerine oranla daha ince uygulanabilir. Ýç mekanlarý daraltmaz Ek yeri olmayan uygulama sayesinde ýsý köprüsü oluþturmaz. DIN 4102 normunda B2 yanma sýnýfýndadýr. Yanma sýrasýnda damlama yapmaz. Su buharý difüzyon direnci vardýr Binalar nefes alabilir Su buharý ve gaz içermez Seyreltilmiþ kimyasallara dayanýklýdýr Kimyevi maddelere dayanýklýdýr. (Endüstriyel dumanlar, madeni yaðlar, Benzin mazot v.b.) Dayanýklý ve uzun ömürlüdür. Dýþ hava koþullarýndan etkilenmez Önemli derecede ses izolasyonu özelliðine sahiptir. (50-55 db) Elektiriðe karþý dirençlidir. o o Isýya, donma ve çürümeye karþý dayanýklýdýr (-180 C / C) Atýk su ve mikroplara karþý izolasyon saðlar. Bünyesinde bakteri ve haþere barýndýrmaz 3 Uygulamanýn eksiz olmasý her türlü sukaçaðýný önler. (40 Kg/m ve üzeri uygulamalarda) Yatay ve düþey zeminlerde rahatlýkla uygulanabilir üzerinde yürünebilir. Ahþap, metal, beton v.s. tüm yüzeylere uygulanabilir ve % 100 aderans (yapýþma) saðlar. BÝNALARDA ENERJÝ KAYIPLARI YÜZDELERÝ EÞÝT ISI YALITIMI SAÐLAYAN ÇEÞÝTLÝ MALZEMELERÝN KALINLIKLARI % 16 ÇATI % 32 BACA 25 mm POLÝÜRETAN 40 mm POLÝSTREN KÖPÜK 45 mm CAMYÜNÜ 50 mm MANTAR 140 mm AHÞAP 380 mm BETON BLOK 860 mm TUÐLA % 28 PENCERE % 18 DUVAR % 6 ZEMÝN

4 Poliüretan sert köpüðün teknik özellikleri Yoðunluk Basma direnci (%10 deformasyon Bükülme direnci Su absorbsiyonu, 168 saat sonra Kapalý hücre içeriði Su buharý geçirgenliði Termal iletgenlik katsayýsý (10 C ) Boyut stabilitesi -30 C +80 C Alev dayanýmý 32 0,14 0, ,023 DEÐERLER BÝRÝM NORM 36 0,18 0, , ,22 0, , B2 51 0,35 0,5 45 0,026 Kg/m³ N/mm² N/mm² % vol % mg/mhpa W/mk %vol EN 1602 EN 826 DIN EN ISO 4590 En12086 UNE DIN DIN VE 18,5 YIL ÖNCE TERAS ÇATIDA KULLANILMIÞ OLAN POLÝÜRETAN ÖLÇÜM DEÐERLERÝ BÝRÝM BÝRÝM 1 BÝRÝM 2 Numune Alýnana Kadar Binanýn Kullanýmý Yýllar 21 18,5 Nem Oraný Hacim % 0,12 0,08 Kuru Yoðunluk Kg/m³ % 10 Þiþmede Basýnç Gerilemesi N/mm² 0,18 0,15 Yerinden Sökmeden Sonra 10 C deki Isý Ýletkenlik Deðeri W/mK 0,234 0,0240 W/(m.K) 0,030 0,020 0, Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge TS 825 e göre Türkiyenin Isý Haritasý Yoðunluk (Kg/m³) Isý iletim Katsayýsý/Yoðunluk Grafiði

5 Sprey Poliüretan Püskürtme (PUR ve PIR) Yapýlarda, ýsý yalýtýmý uygulanacak yüzeylere, yerinde tatbikat ile istenen kalýnlýkta PUR püskürtülerek uygulanýr. Bu uygulama çok karmaþýk yüzeylerin ýsý yalýtým sorunlarýna kolaylýkla çözüm getirir. Gerekli durumlarda, püskürtülmüþ PUR üzerine mor ötesi ýþýnlara ve hava þartlarýna karþý koruyucu bitümlü, elastomer sývý membran türü diðer malzemelerle su yalýtým uygulamasý yapýlýr. Binalarda binlerce delik açýlmadan ve ýsý köprüleri oluþturmayacak þekilde yekpare uygulanýr. % 98 Doðal inorganik malzemelerden üretilmiþtir, bu ürün kimyasal yapýsýndan ötürü kimyasal reaksiyona girmez ve özelliklerini kayýp etmez. Binalarda beton, gaz beton, tuðla, alçýpan, betopan, osb ve çelik yapýlara sýva olarak kolaylýkla uygulanýr. Hidrofobik özelliðe sahiptir, sulfatlara karþý dayanýklýdýr, asit yaðmurlarýndan, mikro organizmalardan etkilenmez. Nefes alma özelliðinden ötürü yoðuþmayý önler küf ve mantar oluþmasýný önler. Binanýn ömrü süresince % enerji tasarrufu saðlar. B2 yanmaz özelliðe sahiptir, yanma esnasýnda boðucu ve zehirli gazlar üretmez. Ses yutucu özelliðe sahiptir 24 db yankýlanmayý ve çýnlamayý ortadan kaldýrýr. Binalarda ölü yükü ( fazlardan yük ) ortadan kaldýrýr, demir ve çimento kullanýmýný % azaltýr. 500 kg/m3 ile 1000 kg/m3 arasýnda deðiþik yoðunluklara sahip dýþ sýva, iç sýva, þap, hafif beton, yapýþtýrýcý, fuga, prekast, macun gibi deðiþik ürün yelpazesine sahiptir. Kanserojen etkisi yoktur. Ekolojik ve çevre dostu ürünlerdendir. Poliüretan Zemin Kaplama Her türlü yüzeyin; su ve kimyasala karþý izolasyonunda, beton, ahþap, eternit, taþ, her türlü metal satýhta, fabrika ve atölyelerin zemin kaplamalarýnda, beton yüzeylerde, temel izolasyonlarýnda, dýþ cephe ve kuzey cephe izolasyonlarýnda, soðuk hava depolarýnda, derz, çatlak ve dilatasyon tamirinde, asit, alkali ve diðer korozif kimyasallara karþý dayanýklýlýk istenilen zemin kaplamalarýnda kullanýlmaktadýr.suya ve rutubete karþý güvenle uygulanýr. Teknik Avantajlarý * Korozyondan korur, alkalilere ve baz asitlere dayanýklýdýr. * Mantar ve bakterilerden etkilenmez. * Solventsiz oluþu nedeni ile güvenli kullaným saðlar. * UV ýþýnlarýndan etkilenmediðinden güneþ ýþýnlarýna dayanýklýdýr. * Uygulandýðý yüzeye göre aderansý yüksek olup, yaþlanmaya dirençlidir. * Su, asitli su ve tuz solüsyonlarýna, gres yaðý ve petrole karþý dayanýklý ayný zamanda geçirmezlik özelliðine sahiptir.

6 POLÝÜRETAN ISI SU SES YALITIM ÖZELLÝKLERÝ Isý, Su ve Ses yalýtýmýnda tartýþýlmaz tek üründür. Poliüretanýn yalýtým malzemesi olarak bazý avantajlarý; Ýzolasyonda uygulandýðý yere tek parça halinde kendiliðinden yapýþmasý (Fayans, Atermit, Tahta, Cam, Beton, Sýva, PVC, Tuðla, Boya v.b. üzerine yapýþabilir), Binaya yük getirmemesi, Yoðunluðunun yüksek olmasý (30-40 Dansite) Uzun ömürlü olmasý Yalýtým malzemeleri içinde en iyisi olmasý, Uygulama esnasýnda çivi, dübel ve vida kullanýlmamasý, binanýn mukavemetini azaltacak iþlem yapýlmamasý Su ve neme karþý dayanýklý olmasý, Su geçirmemesi, Saðlýklý olmasý, küf ve pas yapmamasý, Kýsa sürede uygulanabilmesi, zaman tasarrufu saðlamasý, daha az iþçilik gerektirmesi. Yalýtýmda komple çözüm sunar; Su Isý Ses Yalýtýmý bir arada. POLÝÜRETAN SIVANIN UYGULANDIÐI YERLER Teras Çatý Üstü Çatý Arasý Kiremit altý Dýþ cephe Ýç cephe Bina temelinde toprak altýnda kalan kýsým Su tanklarýnýn izolasyonunda Borularýn izolasyonunda Soðuk hava depolarýnýn yalýtýmýnda Havuz yalýtýmýnda Discolarda ve Barlarda ses yalýtýmýnda Tavuk ve Mantar çiftlikleri yalýtýmýnda Poliüretan uygulanan yüzeye sadece boya yapmanýz yeterlidir.ýstenildiði Takdirde her türlü malzeme ( Sýva, Alçý, Seramik, Ahþap, Yalýbaský, Plastik v.b.) ile kaplanabilir.

7 Çevre: Sprey Poliüretan Köpük enerji tasarrufuna yardýmcý olur, Karbondioksit (CO2) emilimini azaltýr. Sprey Poliüretan Köpük sürdürülebilir yeþil inþaat teknolijilerinde LEED kredilerine katkýda bulunur. Sprey Poliüretan Köpük, yapýlarda aþýrý rüzgar, deprem ve doða olaylarýnýn etkilerini azaltýr. Sprey Poliüretan Köpük Formaldehit ve Ozona zarar verici maddeler içermez Saðlýk: Sprey Poliüretan Köpük içeride soluduðunuz havanýn kalitesini artýrýr. Sprey Poliüretan Köpük dýþarýdaki hava kirliliði ve soya gazlarýnýn filtre eder. Sprey Poliüretan Köpük rutubet ve terlemeyi azaltýr, bina cephesi ve çatýdaki küfü engeller. Ekonomi: Sprey Poliüretan Köpük enerji kullanýmýný aþaðýdaki þekillerde düþürür Enerji tasarrufu saðlanýr Düþük ýsý iletkenlik katsayýsý =0.020 W/m-K Nem ve rutubeti kontrol eder Yekparedir.Isý köprüleri oluþturmaz. Yüksek ve düþük sýcaklýklarda da etkilidir Doðru bir atmosfer saðlayarak etkili bir havalandýrma performansý saðlar Kapalý hücre yapýsý ekstra mukavemet saðlar. Hertürlü yüzeye (beton,ahþap,fayans,vs.) yapýþýr.uygulama esnasýnda sývý iken yüksek basýnçlý püskürtme tabacasýyla uygulandýðý yüzeye yapýþarak anýnda donar ve sertleþir. Sert ve bir o kadar da esnektir.tektonik hareketlerde esneme payý sayesinde çatlama yapmaz

8 Bunaltýcý sýcaklar, öldürücü nem, istemediðiniz bakteri ve haþeratlar, dondurucu soðuklar, komþunuzdan, sokaktan gelen gürültü ve yangýn tehlikesi kapýnýzdan içeri giriyorsa, binanýzýn enerji kimliði için SU-ISI-SES ve yangýn yalýtýmýna ihtiyaç var demektir. %65 Kazandýracak ilan elinizde! DETAYLI BÝLGÝ VE ÜCRETSÝZ KEÞÝF ÝÇÝN BÝZÝ ARAYINIZ. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ MERKEZ : Hacet mah.dere sok.no. 11/A ALANYA ÞUBE : Çevre yolu cad.60.sok. No 3/9 Koçtaþ Karþýsý Oba/ ALANYA TELEFON:

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü!

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim yapan öncü

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim

Detaylı

MS POLÝMERLER 2720 MS 2730 MS 2750 MS SuperFix SuperTrans SuperGrip 5075 SÝLÝKONLAR Universal Construction 1200 C ForeverSaniter 1 Hour Shower Aquarium Çekomastik 801 Çekomastik 802 Çekomastik 803 Çekomastik

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

YALITIM SÝSTEMLERÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. Temelden çatýya kesin çözüm... Multiplan Vertriebs GmbH Multiplan Yalýtým Sistemleri A.Þ., Türk sanayicisi ve inþaat sektörünün talep ettiði yüksek kaliteli ürünlerini,

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

DEKORATÝF YAPIÞTIRICILAR PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ FloCol MS Parquet MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý FloCol UniParquet Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý PK Profi Seal Dolgu Mastiði Parkett Acrylat

Detaylı

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yapýblok nedir? Yapýblok tipleri? Yapýblok özellikleri nelerdir? Yapýblok nerelerde kullanýlýr? Yapýblok fiziksel ve mekanik özellikleri

ÝÇÝNDEKÝLER. Yapýblok nedir? Yapýblok tipleri? Yapýblok özellikleri nelerdir? Yapýblok nerelerde kullanýlýr? Yapýblok fiziksel ve mekanik özellikleri ÝÇÝNDEKÝLER A B C D E F G H Ý J K L M N O P R S Yapýblok nedir? Yapýblok tipleri? Yapýblok özellikleri nelerdir? Yapýblok nerelerde kullanýlýr? Yapýblok fiziksel ve mekanik özellikleri Yapýblok ta modülerlik

Detaylı

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU 1 KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU ASYA EL TEMÝZLEME KREMÝ Aðýr yað, zift, katran, silikon, matbaa boyalarý gibi mekanik ve aðýr endüstriyel kirliliklerde etkin kullanýlan bir üründür. Ýlk kullanýmdan itibaren cildi

Detaylı

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKEME PARÇAARI Hakan 01 hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu Ses Geçirmeyen Atýk Su Boru Sistemi PP-Extra 3 Katlý Mineral Katkýlý Atýk Su Boru Sistemi

Detaylı

Bir Dünya Markası 79 Ülkeye İhracat 20 Ülkede Satış Noktası

Bir Dünya Markası 79 Ülkeye İhracat 20 Ülkede Satış Noktası Bir Dünya Markası 79 Ülkeye İhracat 20 Ülkede Satış Noktası SU YALITIM ÜRÜNLERİ ISONEM HYBRID...002 Yeni Nesil Yalıtım ve Zemin Kaplaması ISONEM MS POLYMER...003 MS Polymer ISONEM SB SÜPER BİLEŞEN...004

Detaylı

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz...

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... www. baumerk.com 2013 Ürün Kataloğu Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... Yapı ve inşaat alanında kullanılan malzemelerin kalitesi de yükselerek yaşam standartlarımızı daha iyiye doğru taşıyor. BAUMERK,

Detaylı

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz...

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... 2013 Ürün Kataloğu Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... Yapı ve inşaat alanında kullanılan malzemelerin kalitesi de yükselerek yaşam standartlarımızı daha iyiye doğru taşıyor. BAUMERK, yaklaşık 16 yıldır

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU. www.ab-schomburg.com.tr. Yapı Ürünleri

ÜRÜN KATALOĞU. www.ab-schomburg.com.tr. Yapı Ürünleri Yapı Ürünleri Beton ve Harç Katkıları Seramik Yapıştırıcılar ve Derz Dolguları Mantolama, Boya ve Yüzey Koruyucular Tamir, Grout, Ankraj ve Güçlendirme Su Yalıtımı Derz Dolgu Mastikleri Zemin Kaplama www.ab-schomburg.com.tr

Detaylı

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U KALEL, çevreyolundaki yeni yerinde hizmetinizde... Çatı kaplama, mantolama, ısı ve su yalıtımı sorunlarınızda en kaliteli ürünleri, en ekonomik biçimde hizmetinize sunuyoruz.

Detaylı

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

GTI Çift bileþenli, yüksek performanslý methyl methacrylate bazlý bir yapýþtýrýcýdýr. Alüminyum, Çelik, Bakýr, Pirinç, Paslanmaz Çelik, Nikel Polyester, PVC, ABS, Kompozit Malzeme, Boyalý ve Kaplanmýþ

Detaylı

Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri

Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri www.maxicoll.com Su ile Aranızda Maxicoll Var YAPI KİMYASALLARI SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ ANLAYIŞ Maxicoll Kimya, Yapı Kimyasalları alanında 14 yıldır üretim yaptığı inşaat

Detaylı

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır isonaturelle nedir? isonaturelle, çok amaçlı bir yalıtım malzemesidir. %98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır Soğuğa karşı Sıcağa

Detaylı

Yapı Kimyasalları 2014

Yapı Kimyasalları 2014 Yapı Kimyasalları 2014 su YAPIŞTIRMA HARÇLARI CERMICOL EXTRA Karo seramik yapıştırıcısı Çimento esaslı tüm yüzeylere kolay uygulama özelliği ile mükemmel yapışma, Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede

Detaylı

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

Ürün Kataloðu DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.

Ürün Kataloðu DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ürün Kataloðu DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ýstanbul Deri Org. Sanayi Bölgesi Yan Sanayi Geliþme Alaný XX Blok No.24 Aydýnlý/Tuzla/ÝSTANBUL Tel. +90 0 216 591 07

Detaylı

6. YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERĐ

6. YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERĐ 6. YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERĐ Isı, bir enerjidir ve farklı sıcaklıklara sahip mekânlarda; sıcaklığın yüksek olduğu taraftan düşük olduğu tarafa doğru geçme eğilimi gösterir. Isı,

Detaylı

FLEXA PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI

FLEXA PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI Çapraz baðlý pex tesisat borularý 0 Polietilen, gýdaya en uygun plastik ham maddelerden biridir. Düþük sýcaklýklarda ( C altýnda) gýda ambalajlarýnda kullanýlýr. Polietilen

Detaylı

Bitüm Esaslı Yalıtım Malzemeleri

Bitüm Esaslı Yalıtım Malzemeleri Bitüm Esaslı Yalıtım Malzemeleri Spritzabdichtung 2KC- İki bileşenli,polimer bitüm esaslı,çatlak örtücü,çözücüsüz toprak altı için güvenli su yalıtımı Spritzabdichtung 2KD- İki bileşenli,polimer bitüm

Detaylı

ÜRÜN LİSTESİ. building systems for a better life

ÜRÜN LİSTESİ. building systems for a better life LİSTESİ A R A L I K 2 0 1 2 building systems for a better life İÇİNDEKİLER SÜRME ESASLI SU YALITIM MALZEMELERİ 2 KULLANIMA HAZIR HARÇLAR 4 SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGU MALZEMELERİ 5 THERMETICS

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar

Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar Profesyoneller için Kalite Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar Mart - 2007 Flextec Ürünleri Yap flt r & Yal t (Fix & Seal) * Flextec teknolojisi ile üretilmifltir * Yap flt r c ve mastik özelliklerini

Detaylı