SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI"

Transkript

1 SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKEME PARÇAARI

2 Hakan 01 hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu Ses Geçirmeyen Atýk Su Boru Sistemi PP-Extra 3 Katlý Mineral Katkýlý Atýk Su Boru Sistemi PPR-C Bina içi su tesisatý boru ve ek parçalarý FEXA Esnek Composite Boru Sistemleri PE (AYPE-YYPE) Tarýmsal ve sulama amaçlý boru sistemleri PVC Atýk su boru sistemleri PVC Basýnçlý içme suyu boru sistemleri PVC Sondaj ve Drenaj boru sistemleri PVC Yaðmur oluðu sistemleri PVC Profil sistemleri PVC Bahçe ve endüstriyel amaçlý hortum sistemleri Hakan Plastik, 41. yýlýnda 48 ülkede Türk plastik sektörünün en önemli kuruluþlarý arasýnda yer alýyoruz. Kurulduðumuz 1965 yýlýndan beri daima yüksek teknolojiyle, estetik ve kaliteli ürün imal etmekteyiz. Bu sayede modern, saðlýklý bir su tesisatýnýn güvenlik ve konforunu, yapý ve endüstriyel inþaatlara da taþýyoruz. 40 yýllýk tarihimizden ve birikimimizden miras aldýðýmýz hizmet, sorumluluk anlayýþýmýzýn saðlam ve köklü temellerini, kurumsallaþma yolunda attýðýmýz büyük ve ileri adýmlarla daha da güçlendirdik. Kurumsallaþma ve kendi kurum kültürümüzü yaratma becerimiz bizi bu alanda sektörümüzdeki ender firmalardan biri haline getirdi. Uzman kadromuz, kurum kültürümüzün ve teknolojik alt yapýmýzýn verdiði cesaretle; bilimsel geliþmeleri, yapý ve pazar ihtiyaçlarýný doðru analiz etmiþ, pazara pek çok yeni ve yenilikçi mamül kazandýrmýþ, sektörümüzde pek çok ilke öncülük etmiþtir. Aktif pazarlama yönetimi ile müþterilerimize kalite, hizmet ve fiyat üçgenini en iyi þekilde sunuyoruz m 2 üzerine kurulu üretim tesislerimizde dünya ölçeðinde üretim yapýyor, toplam üretimimizin % 35 ine yakýnýný ise 48 ülkeye ihraç ediyoruz. Tesislerimiz, kalite ve sorumluluk anlayýþýmýz, ulusal ve uluslararasý ürün sorumluluk sertifikalarýyla ödüllendirilmiþtir. Hakan Plastik olarak, hali hazýrdaki ve gelecekteki amacýmýz, ürün kalitemizi müþterilerimize süratle sunarak dünya piyasasýndaki konumumuzu pekiþtirmek ve rekabet gücümüzü arttýrmaktýr.

3 Hakan 02

4 Ses geçirmeyen atýksu boru sistemi Silenta Hakan 03 Silenta, mineral takviyeli polipropilenden yapýlmýþ yüksek kaliteli, ses geçirmeyen boru sistemidir. Silenta ürünleri, bina yapýmýnýn her alanýnda (ev, konut, endüstriyel bina ve hastaneler, otel vs.) geleceðe yönelik kullanýmlar için ideal koþullar yaratarak mükemmel bir ses yalýtým olanaðý saðlar. Ses yalýtýmlý boru sistemleri, yaþam Silenta yüksek moleküler aðýrlýktaki özel formülü ve 3 katlý yapýsýyla atýðýn boru iç yüzeyine çarpmasýyla oluþan sesin tesisatýn dýþýna çýkmasýný engeller. kalitesiyle birlikte mülk deðerinin artmasýnada katkýda bulunur. Günümüzde iskan alanlarýndaki yüksek talepler göz önünde bulundurulduðunda Silenta boru sistemleri ekolojik ve ekonomik beklentileri tam anlamýyla karþýlamaktadýr. Ayný zamanda özel yapýsý tesisat sistemi üzerindeki titreþimleri büyük oranda azaltmaktadýr. Böylece bina içerisinde titreþimler sonucu meydana gelen temas sesleri ve uðultular engellenmiþ olur. hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu 1 Ýç katman Pürüzsüz yapýsýyla üstün bir akýþ performansý saðlar. Ayný zamanda kimyasal dayanýmý sayesinde boru içerisinde oluþacak korozyonu önler. Yüksek su sýcaklýklarýna dayanýklýdýr. 2 Orta Katman Yüksek molekül aðýrlýktaki yapýsý ve özel formülü sayesinde boru içerisinde oluþan ses dalgalarýný emerek boru dýþýna yansýmasýný önler. 3 Dýþ katman Yüksek sýcaklýklara ve darbelere dayanýklýdýr.

5 binalardaki ses kirliliði 1. Ses Nedir? Ses, kulaktan beyine iletilen bir duyu olup kulak zarý tarafýndan algýlanan gaz, sývý ve katý maddelerdeki mekanik titreþimdir. Sesi oluþturan mekanik titreþimler bir frekansa sahiptir. Ýnsan kulaðý 16 Hz (çok düþük ton) ile yaklaþýk 00 Hz (çok yüksek ton) arasý frekanstaki sesleri duyabilir. Frekansý düzgün olmayan sesler gürültüyü oluþturur. Gürültü; hoþa gitmeyen, istenmeyen rahatsýz edici ses olarak da tanýmlanabilir. 2. Sesi Nasýl Ölçersiniz? Ses þiddetini ölçmek için, Sonometre denilen ölçü aletleri kullanýlýr. Sonometre sesin þiddetini desibel (db) cinsinden verir. (db) insan kulaðýnýn en çok hassas olduðu ve yüksek frekanslarýn özellikle vurgulandýðý bir ses deðerlendirme birimidir. Belirli frekanslara sahip ses dalgalarý gaz ve sývý içinde hareket ederken bir basýnç oluþturur. Buna ses basýncý diyoruz. Ses basýncýnýn ölçüm birimi µ bar (micro bar) dýr. Hakan 04 Periyod Ses basýncý 1s 5 Hz = Frekansta bir dalgalanma Zaman 1 1 µ bar = Ýnsan kulaðý 2 x 10 µ 4 bar (en düþük) ses basýncý = 1 db duyabilir. 2 x 10 µ bar 2 = 120 db - Bar ( kg /cm 2 ) eþittir Ses basýnç seviyesinin 10 db artmasý sesin iki kat arttýðý þeklinde düþünülmelidir. Örneðin; 20 db ile 60 db arasýnda ses sekiz kat artmaktadýr. Farklý seslerin ses basýnç seviyeleri: 10 db Duyulabilir kol saati týklamasý db Sessiz ortam db Sessiz ortamda fýsýldama db Normal sohbet ortamý db Büro, alýþveriþ merkezi gürültüsü db Cadde gürültüsü db Yakýndan geçen tren sesi db Susturucusuz motosiklet sesi db Kalkýþ halindeki uçak (25 m mesafede).

6 3. Gürültünün insanlar üzerindeki etkileri: Hakan 05 hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu Akustik kirlilik ya da gürültü diðer kirlilik türlerine göre daha yaygýndýr; kiþisel ve toplumsal yaþam kalitesinin düþmesine neden olur. Bir çevre sorunu olarak ele alýndýðýnda, öncelikle gürültünün insan ve toplum saðlýðý açýsýndan kabul edilecek en yüksek düzeylerin (gürültü ölçüt ve limitlerinin) ortaya konmasý, daha sonra incelenen çevredeki mevcut gürültü koþullarýnýn ölçüm ve tahmin yöntemleri ile belirlenmesi ve bunlara baðlý olarak da gürültünün bir sistem içinde kontrol altýna alýnmasý çalýþmalarýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Ýnsan saðlýðý ve konforu üzerinde çok olumsuz etkileri olan gürültü; yüksek tansiyon, baþ aðrýsý, huzursuzluk, sinirlilik gibi psikolojik ve fizyolojik tesirlere neden olan bir olgudur. Yaþam ortamý içinde oluþan ses ve gürültüler iþ verimini düþürür, konsantrasyonu bozar, dinlenme ve uykuyu bölebilir. Sürekli etki halinde kalýnmasý ruhsal ve fizyolojik saðlýðý bozabilir. Gürültü yapan ev içi teknik tesisatlar : Sýhhi tesisat ve pis su tesisatlarý, kalorifer, havalandýrma ve klima tesisatlarý, Çamaþýr makinasý - ortak yýkama tesisatlarý, Sabit mutfaklar - Buzdolaplarý, Sabit olmayan ev aletleri - (elektrik süpürgesi) Armatürler. Binalar içinde ses oluþumu: Temiz su tesisatýndaki çap daralmalarý, suyun yön deðiþtirmesi, su hýzýnýn yüksek olmasý (boru çapýnýn uygun seçilmemesi), daralan noktalardan geçerken kavitasyon oluþumu, sifonlarda boþaltma, doldurma elemanlarýndaki parça ve mekanizmalar ve bunlarýn baðlantýlarýndan boþaltýlan sular boru içinde sesi (gürültüyü) oluþturur. Binalar ne kadar yüksek ve ara hatlara baðlanan su kaynaklarý ne kadar fazla olursa sesin oraný katlamalý olarak artar. Pis Su Tesisatýnda Ses Oluþum Noktalarý

7

8 Piyasada bulunan diðer borularýn ses deðerleri Hakan PVC 1.8 mm Boru 42 db A PVC 3.2 mm Boru 36 db A Ses Geçirmeyen Boru 15 db A 15 db (A) = Atýk-Su sisteminizde ulaþabileceðiniz ses deðeri. SES GEÇÝRMEYEN BORU SÝSTEMÝ ile insan kulaðýnýn duyabileceði en alt seviyeye yakýn akustik deðerler elde edilmektedir. 4 ( l / s ) DIN 4109 ve VDI direktif 4100 yönetmeliðine göre ses geçirmezlik. DIN EN Ya Göre Ses Geçirmezlik Ölçümleri Fraunhofer Yapýfiziði Enstitüsü Boru Sistemi Silenta Volum akýmý (l/s) 0, Tüm kelepçeler açýk db (A) Tüm kelepçeler kapalý db (A) Karakteristik gövde ses göstergesi SCA db (A) Ölçümler tarihinde Frauenhofer Enstitüsü tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu TESÝS TASARIMI BÝRÝNCÝ KAT 1 5 Test odasý ve yetkili Alman Teknik Enstitülerinde gürültü seviyesi testi ile ilgili tesis tasarýmý. 1. DN/OD /87 T-parça 2. 2x45 dirsek ve 2 mm boru 3. Düz Sabitleme 4. Askýlý Sabitleme 5. Kayar Sabitleme 6. Deþarj 3 ARKA GÝRÝÞ KAT 1 3 ARKA BODRUM KAT Arka giriþ ve arka bodrum (Ölçüm ve kayýt odalarý) Tesisat Duvarý: 115 mm kum-kireç tuðlasý (220 kg/m2) Su deþarjlý : 2 WC den sürekli olarak Q = 0.5 I / sn (30 I / dak) Q = 1.0 I / sn (60 I / dak) Q = 2.0 I / sn (120 I / dak) Q = 4.0 I / sn (240 I / dak)

9 TEKNÝK ÖZEÝKER Materyal Hakan Silenta PP Yüksek moleküler yoðunlukta mineral katkýlý polipropilenden üretilmiþtir. Orta katmanýnda kullanýlan özel formül sayesinde ses iletimini minimum seviyelere indirir. Yüksek sýcaklýk derecelerine dayanýklýdýr. Renk Açýk gri RA 7035 Hakan Kalite kontrol sistemi, kalite kontrol garantisi altýnda bulunmakta olup üretimin her aþamasýnda kalite kontrolü yapýlmaktadýr. Kimyasal mukavemeti Bütün olarak sistemi (borular, fittingler, sýzdýrmazlýk komponentleri) ph 2-12 arasýndaki kimyasallara dayanýklýdýr. KOAY MONTAJ OANAÐI SUNAR Fiziksel Özellikler Ses Yalýtým Katman yoðunluðu Azami uzama oraný Gerilme kuvveti Elastikiyet modülü ineer geniþleme katsayýsý DIN 4102 e göre aleve dayanýklýlýðý : : : : : : 1.9 gr/cm3 ~ % ~ 20 N/mm2 ~ 3800 N/mm2 ~ 0,09 mm/mk Class B2 HAKAN, SES GEÇÝRMEYEN BORU, DIN 4102-B2 (Yanmazlýk normu), DIN 4109, Nominal Çap X Kalýnlýk, ot Numarasý, Üretim Tarihi, ISO 01. Nakliye Silenta atýk su sistemi ürünlerinin nakliye ve taþýnmasý kolaydýr. Önceden yerleþtirilmiþ conta Silenta boru ve fittingleri üzerindeki tüm muf kýsýmlarý yüksek kaliteli conta ile donatýlmýþtýr.

10 SOKETENMÝÞ FÝTTÝNGER Soket-conta sisteminin kullanýmý, tüm montajlarýn hýzlý ve güvenli bir þekilde Hakan TEK-BAÐANTI MANÞONU Termal deðiþimlerde boydaki uzama ve kýsalmalarý kompanse edebilmek için ek parçalarý arasýnda boru döþendikten sonra boru boyu 10mm kýsaltýlýr. Mufsuz boru kullanýmýnda bu genleþme özel contalý baðlantý manþonu ile kompanse edilir. YERÝNDE MONTAJ Silenta borularý muhtelif uzunluklar halinde mevcut bulunmakta ve israf yada atýk miktarýný minimum düzeye indirmektedir. MEKANÝK GERÝÝM Silenta atýk su sistemi kalýn et kalýnlýðýna sahip borulardan yapýlmýþ olup bu nedenle çok saðlamdýr. Test edildiði zaman, hali hazýrda piyasadaki normal atýk sistemleri, eþit yükler altýnda, deformasyona Silenta dan daha fazla eðilim göstermektedir. hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu SICAKIK DAYANIMI Silenta, ( 95 C ye kadar) DIN 1986 standardýna uygun olarak sýcak suya dayanýklýdýr. KOROZYON ve KÝMYASA DÝRENÇ Silenta ürünleri asitli, bazlý ve inorganik maddelerin oluþturduðu havi korozyona ve ph 2-12 arasý kimyasallara karþý dayanýklýdýr. ÝNCE TABAKAAR HAÝNDE SOYUMA (PUANMA) Silenta borusunun iç ve dýþ yüzeyleri pürüzsüzdür. Bunun sonucu olarak Silenta ile yapýlmýþ atýk su tesisatlarýnda akýþ performans kaybý yaþanmaz. Boru yüzeyinde soyulma ve pullanma oluþmaz.

11 NAKÝYE VE BORUARIN STOKANMASI Silenta borularýnýn orjinal stoklama kelepçelerinden çýkarýldýktan sonra düzensiz/daðýnýk bir þekilde nakliyesinin yapýlmamasý, diðer materyaller ile karýþtýrýlmamasý veya sert darbelere maruz kalmamasý gerekmektedir. * Üst üste istiflenmelerinin gerektiði durumlarda, toplam yüksekliðin 1.5 metreyi aþmamasýna dikkat edilmelidir. YANIÞ DOÐRU Hakan BORU KESÝMÝ Borularýn normal boru kesiciler (Fotograf A da gösterildiði gibi) veya basit testereler ile kesilmesi mümkündür. Borunun, soketler, borular ve fittingler ile baðlantýyý kolaylaþtýrmak için eksene dikey olarak kesilmesi þarttýr; kenarlarýn, uygun bir makine ile pahýnýn alýnmasý gerekir (Fotograf B). A MUFSUZ BORUAR ARASINDAKÝ BAÐANTININ YAPIMASI Mufsuz borularýn baðlantýsýnýn yapýlmasýnda, körüklü manþon kullanýlmalýdýr. B BORUNUN SOKETE BAÐANTISININ YAPIMASI Borularýn baðlantýlarýnýn yapýlmasýnda, aþaðýdaki iþlemleri takip ediniz: 1- Soket ile contayý temizleyiniz, contanýn bulunduðu yuvayý kontrol ediniz. 2- Baðlantýsý yapýlacak olan boru ve ekleme parçasýnýn uçlarýný temizleyiniz. 3- Boruyu muflanmýþ kýsýma yerleþtiriniz. 4- Borunun 10 mm kadarýný geri çekiniz ( bu boþluk, geniþlemeleri kompanse edecektir.) 5- Dikey montajlarda, çýkarýlan borunun 10 mm sinin eski pozisyonuna geri dönmemesi ve dolayýsýyla boyca uzamasýna olanak saðlamak için gerekli olan yerden sistemi yoksun býrakmamak amacýyla, borunun duvara sabitlenmesi þarttýr. 10 mm

12 BAÐANTI AÞAÐIDAKÝ ÝÞEMERE GÖRE YAPIACAKTIR: Hakan Borunun ucunun temizlenmesi ve pahlanmasý. Manþonun kontrol edilmesi ve gerekli ise uçlarýn temizlenmesi. Contanýn boruya takýlmasý. (fotoðraf 1). Yaðlama yaðýnýn veya sývý sabunun manþonun iç kýsmýna sürülmesi. Yaðlama yaðýnýn küçük bir miktarýný, baðlantý contasýnýn aðýz kýsmýna sürünüz. (fotograf 3). Uç kýsma ulaþýncaya kadar manþonun contaya yerleþtirilmesi ve contanýn iyi bir þekilde oturmuþ olduðunun kontrolü. (fotograf 4-5-6) Ters tarafa takýlmýþ olan sýzdýrmaz contanýn aðýz kýsmýna yaðlama yaðýnýn sürülmesi. Boru ve ek parçasýnýn tamamýyla yerleþtirilmesi. 1 hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu

13 BETON DÖKÜMÜNÜN YAPIMASI Banyo ve mutfaklara iliþkin küçük daðýtým sitemleri için, boru sisteminin doðrudan doðruya beton içine döþenmesi mümkündür. (Þekil:A). Yüksek ýsý derecelerinde sývýlarý tutmasý gereken tesisatlarda borunun geniþlemesine olanak saðlamak için boru üzerinin þekil B de gösterildiði üzere oluklu mukavva ile sarýlarak montajý yapýlmalýdýr. Çimentoya gömülmüþ olan boru sistemi (geniþleme imkaný yoktur.) A Çimento Beton Zemin Hakan Çimento Oluklu Mukavva MEVCUT ATIK BORUARIN YENÝENMESÝ Ýki adet kayar manþon ile bir parça boru kullanýlarak ve aþaðýdaki iþlemleri yapmak suretiyle mevcut kanalizasyona soketlenmiþ bir fittingin baðlantýsýný yapmak mümkündür: Aðýr kaðýt veya oluklu mukavva ile sarýlarak monte edilen (geniþleme imkaný vardýr.) B Beton Zemin Mufsuz Boru Manþon Manþon 1- Borunun dýþ çapýndan üç kez daha büyük olan veya fittinglerin uzunluðuna eþit atýk borusundan bir parçayý kesiniz. 2- Kesilmiþ borunun uç kýsýmlarýný temizleyerek pahýný alýnýz. 3- Kayar manþonu boruya yerleþtiriniz ve geçirilecek olan fittingi monte ediniz. 4- Yeni bir boru parçasýný kesiniz ve bunu kalan yere yerleþtiriniz. 5- Kayar manþonlarý, baðlantýsý yapýlacak olan yerler üzerinde eþit þekilde konumlandýrýnýz.

14 BORUARIN BAÐANMASI Hakan Silenta borular, boyca uzayabilecekleri öngörülerek döþenmelidir. Boru kelepçelerinin ayarlanmasý: * Yatay boru tesisatýnda, boru kelepçeleri arasýndaki mesafe yaklaþýk olarak 10 x borunun dýþ çapý kadar olmalýdýr. * Dikey tesisatta, kelepçeler arasýndaki mesafe 1-2 metre arasýnda olmalý, 2 metreyi geçmemelidir. * Boru kelepçeleri basýnç alanlarýnýn düz bölgesine yerleþtirilmemelidir. * Dikey boru hatlarý (2, m den fazla kat yüksekliði) için boru uzunluðu boyunca sabit bir kelepçe ve serbest bir kelepçe kullanýlmasý tavsiye edilir. * Sabit kelepçeler boru tesisatý sistemindeki sabit noktalardýr. Mufsuz borularda, kelepçeler doðrudan borunun alt ucundaki ekleme parçasýnýn üzerine yerleþtirilecektir. * Tesisatta, serbest kelepçeler; ýsý deðiþiklikleri sebebiyle oluþan boru boylarýndaki uzama ve kýsalmalara olanak saðlar. * Çok katlý binalarda, dikey tesisattaki borular çökmeye karþý saðlamlaþtýrýlacaktýr. Mufun altýndaki sabit bir kelepçeyle, bir miktar boþluðun býrakýlmasý tavsiye edilir. 1-2 m 1-2 m 10 x d hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu ZEMÝNERDEN GEÇÝÞ Zemin ve tavan geçiþlerinde ýsý, ses ve rutubet geçiþini önleyecek yalýtýmýn yapýlmasý þarttýr. YANGINA KARÞI KORUMA Zemin ve duvarlardan geçen Silenta ürünlerini monte ederken, yürürlükteki yangýndan korunma standartlarýna uyulmasý gerekmektedir. Geçiþlerde yangýn stoplarýnýn kullanýlmasý tavsiye edilir. Yangýn stoplarýnýn iç kýsmý ýsý ile temas ettiðinde geniþleyip boruyu sýkýþtýran ve alevin geçiþini önleyen materyallerden yapýlmýþtýr.

15 67-87 DÝRSEK MUFU BORU MUFSUZ BORU DÝRSEK DÝRSEK ÇATA KÖRÜKÜ MANÞON NORMA MANÞON UZUN MUF 45 UZUN DÝRSEK 87 ÇÝFT ÇATA REDÜKSÝYON SÝFON DÝRSEK PVC-PP-HDPE GEÇÝÞ PARÇASI TEMÝZEME KAPAÐI 87 ÇATA KÖRTAPA ADAPTÖR CONTA SOMUNU KEEPÇE PARAE ÇATA

16 MUFU BORU s d1 MUFSUZ BORU DN d1 s D t M M M0000 M M M M M M0000 M M M M00015 M00025 M000 M00100 M00200 M M00015 M00025 M000 M00100 M00200 M M00015 M00025 M000 M00100 M00200 M DN d1 s M M1000 M M1000 M M100 M10300 M100 M10300 M100 M10300 M100 M M D t d1 s Hakan 2007 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu

17 15 DÝRSEK DN Z1 T T T T T01015 T DÝRSEK DN T T T Z DÝRSEK Hakan T T z 2 T DÝRSEK z 1 DN Z1 T T T T T T DÝRSEK DN T Z T T DÝRSEK 87 DÝRSEK DN Z1 z 2 T T T z 1 T T T

18 45 ÇATA 1 / Q2 DN Z1 / / T Z3 74 / / T / / T Hakan ÇATA / / / / / / / / / / / / / / T T T94520 T94520 T9452 T9452 T / / T / / T / / T z 3 67 ÇATA z 1 z 2 1 / Q2 DN Z1 / / T / / T / / T / / T / / T / / T hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu 1 / Q2 DN Z1 / / T Z3 32 / / T / / T ÇATA / / / / / / T98720 T98720 T / / T / / T z 1 z 3 z 2

19 z 2 z 1 1 / Q2 z 3 DN Z1 Z3 87 ÇÝFT ÇATA Hakan // T9874 D 1 t t 2 t 1 D 2 KÖRÜKÜ MANÞON DN D1 D2 t t1 t2 T T T T T T DN T T T T04000 T NORMA MANÞON

20 t Hakan DN UZUN MUF t te d1 te d 1 I T DN T T T T T hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu TEMÝZEME KAPAÐI a z 5 PARAE ÇATA z 3 z 4 b z 1 z 2 DN Z1 Z3 Z4 Z5 a b // T

21 1 / Q2 DN H / / / / / / T0300 T0300 T H / / / / / / / / / / / / T030 T030 T030 T03 T03 T REDÜKSÝYON Hakan z 2 z 1 DN d1 Z1 /40 T SÝFON DÝRSEK d 1 Z 2 a Z 3 Z 4 DN Z1 Z3 Z4 a Z 1 // T DÝRSEK DN T T T T T000 T KÖRTAPA

22 Z 2 t 45 Z 1 Hakan 45 UZUN DÝRSEK DN T01245 T 57 2 D1 Z1 24 d 1 28 t e / /70 / M0300 M M03 hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu T PVC-PP-HDPE GEÇÝÞ PARÇASI ADAPTÖR CONTA T T T08000 T08000 T08000 SOMUNU KEEPÇE

23

24

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU Konya - 2007 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Adres :Hazým Uluþahin Ýþ Merkezi A Blok Kat 1 No:120-121 - 122 Selçuklu / KONYA Telefon : 0.332.238 52 72

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr?

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki serbest klor miktarýný, Saðlýk bakanlýðý yayýnladýðý ilk genelgesinde 0.3 0.6 ppm daha sonra yayýnladýðý genelgede 1.0-3.0 ppm en son yayýnladýðý yönetmeliðinde

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER

YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER Ýnsanlar çevrelerindeki deðiºiklikleri duyu organlarý vasýtasý ile algýlarlar ve buna baðlý olarak da hareket ederler. Buna örnekler verecek olursak üºüdüðümüzde ýsýtýcýyý

Detaylı