SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI"

Transkript

1 SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKEME PARÇAARI

2 Hakan 01 hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu Ses Geçirmeyen Atýk Su Boru Sistemi PP-Extra 3 Katlý Mineral Katkýlý Atýk Su Boru Sistemi PPR-C Bina içi su tesisatý boru ve ek parçalarý FEXA Esnek Composite Boru Sistemleri PE (AYPE-YYPE) Tarýmsal ve sulama amaçlý boru sistemleri PVC Atýk su boru sistemleri PVC Basýnçlý içme suyu boru sistemleri PVC Sondaj ve Drenaj boru sistemleri PVC Yaðmur oluðu sistemleri PVC Profil sistemleri PVC Bahçe ve endüstriyel amaçlý hortum sistemleri Hakan Plastik, 41. yýlýnda 48 ülkede Türk plastik sektörünün en önemli kuruluþlarý arasýnda yer alýyoruz. Kurulduðumuz 1965 yýlýndan beri daima yüksek teknolojiyle, estetik ve kaliteli ürün imal etmekteyiz. Bu sayede modern, saðlýklý bir su tesisatýnýn güvenlik ve konforunu, yapý ve endüstriyel inþaatlara da taþýyoruz. 40 yýllýk tarihimizden ve birikimimizden miras aldýðýmýz hizmet, sorumluluk anlayýþýmýzýn saðlam ve köklü temellerini, kurumsallaþma yolunda attýðýmýz büyük ve ileri adýmlarla daha da güçlendirdik. Kurumsallaþma ve kendi kurum kültürümüzü yaratma becerimiz bizi bu alanda sektörümüzdeki ender firmalardan biri haline getirdi. Uzman kadromuz, kurum kültürümüzün ve teknolojik alt yapýmýzýn verdiði cesaretle; bilimsel geliþmeleri, yapý ve pazar ihtiyaçlarýný doðru analiz etmiþ, pazara pek çok yeni ve yenilikçi mamül kazandýrmýþ, sektörümüzde pek çok ilke öncülük etmiþtir. Aktif pazarlama yönetimi ile müþterilerimize kalite, hizmet ve fiyat üçgenini en iyi þekilde sunuyoruz m 2 üzerine kurulu üretim tesislerimizde dünya ölçeðinde üretim yapýyor, toplam üretimimizin % 35 ine yakýnýný ise 48 ülkeye ihraç ediyoruz. Tesislerimiz, kalite ve sorumluluk anlayýþýmýz, ulusal ve uluslararasý ürün sorumluluk sertifikalarýyla ödüllendirilmiþtir. Hakan Plastik olarak, hali hazýrdaki ve gelecekteki amacýmýz, ürün kalitemizi müþterilerimize süratle sunarak dünya piyasasýndaki konumumuzu pekiþtirmek ve rekabet gücümüzü arttýrmaktýr.

3 Hakan 02

4 Ses geçirmeyen atýksu boru sistemi Silenta Hakan 03 Silenta, mineral takviyeli polipropilenden yapýlmýþ yüksek kaliteli, ses geçirmeyen boru sistemidir. Silenta ürünleri, bina yapýmýnýn her alanýnda (ev, konut, endüstriyel bina ve hastaneler, otel vs.) geleceðe yönelik kullanýmlar için ideal koþullar yaratarak mükemmel bir ses yalýtým olanaðý saðlar. Ses yalýtýmlý boru sistemleri, yaþam Silenta yüksek moleküler aðýrlýktaki özel formülü ve 3 katlý yapýsýyla atýðýn boru iç yüzeyine çarpmasýyla oluþan sesin tesisatýn dýþýna çýkmasýný engeller. kalitesiyle birlikte mülk deðerinin artmasýnada katkýda bulunur. Günümüzde iskan alanlarýndaki yüksek talepler göz önünde bulundurulduðunda Silenta boru sistemleri ekolojik ve ekonomik beklentileri tam anlamýyla karþýlamaktadýr. Ayný zamanda özel yapýsý tesisat sistemi üzerindeki titreþimleri büyük oranda azaltmaktadýr. Böylece bina içerisinde titreþimler sonucu meydana gelen temas sesleri ve uðultular engellenmiþ olur. hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu 1 Ýç katman Pürüzsüz yapýsýyla üstün bir akýþ performansý saðlar. Ayný zamanda kimyasal dayanýmý sayesinde boru içerisinde oluþacak korozyonu önler. Yüksek su sýcaklýklarýna dayanýklýdýr. 2 Orta Katman Yüksek molekül aðýrlýktaki yapýsý ve özel formülü sayesinde boru içerisinde oluþan ses dalgalarýný emerek boru dýþýna yansýmasýný önler. 3 Dýþ katman Yüksek sýcaklýklara ve darbelere dayanýklýdýr.

5 binalardaki ses kirliliði 1. Ses Nedir? Ses, kulaktan beyine iletilen bir duyu olup kulak zarý tarafýndan algýlanan gaz, sývý ve katý maddelerdeki mekanik titreþimdir. Sesi oluþturan mekanik titreþimler bir frekansa sahiptir. Ýnsan kulaðý 16 Hz (çok düþük ton) ile yaklaþýk 00 Hz (çok yüksek ton) arasý frekanstaki sesleri duyabilir. Frekansý düzgün olmayan sesler gürültüyü oluþturur. Gürültü; hoþa gitmeyen, istenmeyen rahatsýz edici ses olarak da tanýmlanabilir. 2. Sesi Nasýl Ölçersiniz? Ses þiddetini ölçmek için, Sonometre denilen ölçü aletleri kullanýlýr. Sonometre sesin þiddetini desibel (db) cinsinden verir. (db) insan kulaðýnýn en çok hassas olduðu ve yüksek frekanslarýn özellikle vurgulandýðý bir ses deðerlendirme birimidir. Belirli frekanslara sahip ses dalgalarý gaz ve sývý içinde hareket ederken bir basýnç oluþturur. Buna ses basýncý diyoruz. Ses basýncýnýn ölçüm birimi µ bar (micro bar) dýr. Hakan 04 Periyod Ses basýncý 1s 5 Hz = Frekansta bir dalgalanma Zaman 1 1 µ bar = Ýnsan kulaðý 2 x 10 µ 4 bar (en düþük) ses basýncý = 1 db duyabilir. 2 x 10 µ bar 2 = 120 db - Bar ( kg /cm 2 ) eþittir Ses basýnç seviyesinin 10 db artmasý sesin iki kat arttýðý þeklinde düþünülmelidir. Örneðin; 20 db ile 60 db arasýnda ses sekiz kat artmaktadýr. Farklý seslerin ses basýnç seviyeleri: 10 db Duyulabilir kol saati týklamasý db Sessiz ortam db Sessiz ortamda fýsýldama db Normal sohbet ortamý db Büro, alýþveriþ merkezi gürültüsü db Cadde gürültüsü db Yakýndan geçen tren sesi db Susturucusuz motosiklet sesi db Kalkýþ halindeki uçak (25 m mesafede).

6 3. Gürültünün insanlar üzerindeki etkileri: Hakan 05 hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu Akustik kirlilik ya da gürültü diðer kirlilik türlerine göre daha yaygýndýr; kiþisel ve toplumsal yaþam kalitesinin düþmesine neden olur. Bir çevre sorunu olarak ele alýndýðýnda, öncelikle gürültünün insan ve toplum saðlýðý açýsýndan kabul edilecek en yüksek düzeylerin (gürültü ölçüt ve limitlerinin) ortaya konmasý, daha sonra incelenen çevredeki mevcut gürültü koþullarýnýn ölçüm ve tahmin yöntemleri ile belirlenmesi ve bunlara baðlý olarak da gürültünün bir sistem içinde kontrol altýna alýnmasý çalýþmalarýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Ýnsan saðlýðý ve konforu üzerinde çok olumsuz etkileri olan gürültü; yüksek tansiyon, baþ aðrýsý, huzursuzluk, sinirlilik gibi psikolojik ve fizyolojik tesirlere neden olan bir olgudur. Yaþam ortamý içinde oluþan ses ve gürültüler iþ verimini düþürür, konsantrasyonu bozar, dinlenme ve uykuyu bölebilir. Sürekli etki halinde kalýnmasý ruhsal ve fizyolojik saðlýðý bozabilir. Gürültü yapan ev içi teknik tesisatlar : Sýhhi tesisat ve pis su tesisatlarý, kalorifer, havalandýrma ve klima tesisatlarý, Çamaþýr makinasý - ortak yýkama tesisatlarý, Sabit mutfaklar - Buzdolaplarý, Sabit olmayan ev aletleri - (elektrik süpürgesi) Armatürler. Binalar içinde ses oluþumu: Temiz su tesisatýndaki çap daralmalarý, suyun yön deðiþtirmesi, su hýzýnýn yüksek olmasý (boru çapýnýn uygun seçilmemesi), daralan noktalardan geçerken kavitasyon oluþumu, sifonlarda boþaltma, doldurma elemanlarýndaki parça ve mekanizmalar ve bunlarýn baðlantýlarýndan boþaltýlan sular boru içinde sesi (gürültüyü) oluþturur. Binalar ne kadar yüksek ve ara hatlara baðlanan su kaynaklarý ne kadar fazla olursa sesin oraný katlamalý olarak artar. Pis Su Tesisatýnda Ses Oluþum Noktalarý

7

8 Piyasada bulunan diðer borularýn ses deðerleri Hakan PVC 1.8 mm Boru 42 db A PVC 3.2 mm Boru 36 db A Ses Geçirmeyen Boru 15 db A 15 db (A) = Atýk-Su sisteminizde ulaþabileceðiniz ses deðeri. SES GEÇÝRMEYEN BORU SÝSTEMÝ ile insan kulaðýnýn duyabileceði en alt seviyeye yakýn akustik deðerler elde edilmektedir. 4 ( l / s ) DIN 4109 ve VDI direktif 4100 yönetmeliðine göre ses geçirmezlik. DIN EN Ya Göre Ses Geçirmezlik Ölçümleri Fraunhofer Yapýfiziði Enstitüsü Boru Sistemi Silenta Volum akýmý (l/s) 0, Tüm kelepçeler açýk db (A) Tüm kelepçeler kapalý db (A) Karakteristik gövde ses göstergesi SCA db (A) Ölçümler tarihinde Frauenhofer Enstitüsü tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu TESÝS TASARIMI BÝRÝNCÝ KAT 1 5 Test odasý ve yetkili Alman Teknik Enstitülerinde gürültü seviyesi testi ile ilgili tesis tasarýmý. 1. DN/OD /87 T-parça 2. 2x45 dirsek ve 2 mm boru 3. Düz Sabitleme 4. Askýlý Sabitleme 5. Kayar Sabitleme 6. Deþarj 3 ARKA GÝRÝÞ KAT 1 3 ARKA BODRUM KAT Arka giriþ ve arka bodrum (Ölçüm ve kayýt odalarý) Tesisat Duvarý: 115 mm kum-kireç tuðlasý (220 kg/m2) Su deþarjlý : 2 WC den sürekli olarak Q = 0.5 I / sn (30 I / dak) Q = 1.0 I / sn (60 I / dak) Q = 2.0 I / sn (120 I / dak) Q = 4.0 I / sn (240 I / dak)

9 TEKNÝK ÖZEÝKER Materyal Hakan Silenta PP Yüksek moleküler yoðunlukta mineral katkýlý polipropilenden üretilmiþtir. Orta katmanýnda kullanýlan özel formül sayesinde ses iletimini minimum seviyelere indirir. Yüksek sýcaklýk derecelerine dayanýklýdýr. Renk Açýk gri RA 7035 Hakan Kalite kontrol sistemi, kalite kontrol garantisi altýnda bulunmakta olup üretimin her aþamasýnda kalite kontrolü yapýlmaktadýr. Kimyasal mukavemeti Bütün olarak sistemi (borular, fittingler, sýzdýrmazlýk komponentleri) ph 2-12 arasýndaki kimyasallara dayanýklýdýr. KOAY MONTAJ OANAÐI SUNAR Fiziksel Özellikler Ses Yalýtým Katman yoðunluðu Azami uzama oraný Gerilme kuvveti Elastikiyet modülü ineer geniþleme katsayýsý DIN 4102 e göre aleve dayanýklýlýðý : : : : : : 1.9 gr/cm3 ~ % ~ 20 N/mm2 ~ 3800 N/mm2 ~ 0,09 mm/mk Class B2 HAKAN, SES GEÇÝRMEYEN BORU, DIN 4102-B2 (Yanmazlýk normu), DIN 4109, Nominal Çap X Kalýnlýk, ot Numarasý, Üretim Tarihi, ISO 01. Nakliye Silenta atýk su sistemi ürünlerinin nakliye ve taþýnmasý kolaydýr. Önceden yerleþtirilmiþ conta Silenta boru ve fittingleri üzerindeki tüm muf kýsýmlarý yüksek kaliteli conta ile donatýlmýþtýr.

10 SOKETENMÝÞ FÝTTÝNGER Soket-conta sisteminin kullanýmý, tüm montajlarýn hýzlý ve güvenli bir þekilde Hakan TEK-BAÐANTI MANÞONU Termal deðiþimlerde boydaki uzama ve kýsalmalarý kompanse edebilmek için ek parçalarý arasýnda boru döþendikten sonra boru boyu 10mm kýsaltýlýr. Mufsuz boru kullanýmýnda bu genleþme özel contalý baðlantý manþonu ile kompanse edilir. YERÝNDE MONTAJ Silenta borularý muhtelif uzunluklar halinde mevcut bulunmakta ve israf yada atýk miktarýný minimum düzeye indirmektedir. MEKANÝK GERÝÝM Silenta atýk su sistemi kalýn et kalýnlýðýna sahip borulardan yapýlmýþ olup bu nedenle çok saðlamdýr. Test edildiði zaman, hali hazýrda piyasadaki normal atýk sistemleri, eþit yükler altýnda, deformasyona Silenta dan daha fazla eðilim göstermektedir. hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu SICAKIK DAYANIMI Silenta, ( 95 C ye kadar) DIN 1986 standardýna uygun olarak sýcak suya dayanýklýdýr. KOROZYON ve KÝMYASA DÝRENÇ Silenta ürünleri asitli, bazlý ve inorganik maddelerin oluþturduðu havi korozyona ve ph 2-12 arasý kimyasallara karþý dayanýklýdýr. ÝNCE TABAKAAR HAÝNDE SOYUMA (PUANMA) Silenta borusunun iç ve dýþ yüzeyleri pürüzsüzdür. Bunun sonucu olarak Silenta ile yapýlmýþ atýk su tesisatlarýnda akýþ performans kaybý yaþanmaz. Boru yüzeyinde soyulma ve pullanma oluþmaz.

11 NAKÝYE VE BORUARIN STOKANMASI Silenta borularýnýn orjinal stoklama kelepçelerinden çýkarýldýktan sonra düzensiz/daðýnýk bir þekilde nakliyesinin yapýlmamasý, diðer materyaller ile karýþtýrýlmamasý veya sert darbelere maruz kalmamasý gerekmektedir. * Üst üste istiflenmelerinin gerektiði durumlarda, toplam yüksekliðin 1.5 metreyi aþmamasýna dikkat edilmelidir. YANIÞ DOÐRU Hakan BORU KESÝMÝ Borularýn normal boru kesiciler (Fotograf A da gösterildiði gibi) veya basit testereler ile kesilmesi mümkündür. Borunun, soketler, borular ve fittingler ile baðlantýyý kolaylaþtýrmak için eksene dikey olarak kesilmesi þarttýr; kenarlarýn, uygun bir makine ile pahýnýn alýnmasý gerekir (Fotograf B). A MUFSUZ BORUAR ARASINDAKÝ BAÐANTININ YAPIMASI Mufsuz borularýn baðlantýsýnýn yapýlmasýnda, körüklü manþon kullanýlmalýdýr. B BORUNUN SOKETE BAÐANTISININ YAPIMASI Borularýn baðlantýlarýnýn yapýlmasýnda, aþaðýdaki iþlemleri takip ediniz: 1- Soket ile contayý temizleyiniz, contanýn bulunduðu yuvayý kontrol ediniz. 2- Baðlantýsý yapýlacak olan boru ve ekleme parçasýnýn uçlarýný temizleyiniz. 3- Boruyu muflanmýþ kýsýma yerleþtiriniz. 4- Borunun 10 mm kadarýný geri çekiniz ( bu boþluk, geniþlemeleri kompanse edecektir.) 5- Dikey montajlarda, çýkarýlan borunun 10 mm sinin eski pozisyonuna geri dönmemesi ve dolayýsýyla boyca uzamasýna olanak saðlamak için gerekli olan yerden sistemi yoksun býrakmamak amacýyla, borunun duvara sabitlenmesi þarttýr. 10 mm

12 BAÐANTI AÞAÐIDAKÝ ÝÞEMERE GÖRE YAPIACAKTIR: Hakan Borunun ucunun temizlenmesi ve pahlanmasý. Manþonun kontrol edilmesi ve gerekli ise uçlarýn temizlenmesi. Contanýn boruya takýlmasý. (fotoðraf 1). Yaðlama yaðýnýn veya sývý sabunun manþonun iç kýsmýna sürülmesi. Yaðlama yaðýnýn küçük bir miktarýný, baðlantý contasýnýn aðýz kýsmýna sürünüz. (fotograf 3). Uç kýsma ulaþýncaya kadar manþonun contaya yerleþtirilmesi ve contanýn iyi bir þekilde oturmuþ olduðunun kontrolü. (fotograf 4-5-6) Ters tarafa takýlmýþ olan sýzdýrmaz contanýn aðýz kýsmýna yaðlama yaðýnýn sürülmesi. Boru ve ek parçasýnýn tamamýyla yerleþtirilmesi. 1 hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu

13 BETON DÖKÜMÜNÜN YAPIMASI Banyo ve mutfaklara iliþkin küçük daðýtým sitemleri için, boru sisteminin doðrudan doðruya beton içine döþenmesi mümkündür. (Þekil:A). Yüksek ýsý derecelerinde sývýlarý tutmasý gereken tesisatlarda borunun geniþlemesine olanak saðlamak için boru üzerinin þekil B de gösterildiði üzere oluklu mukavva ile sarýlarak montajý yapýlmalýdýr. Çimentoya gömülmüþ olan boru sistemi (geniþleme imkaný yoktur.) A Çimento Beton Zemin Hakan Çimento Oluklu Mukavva MEVCUT ATIK BORUARIN YENÝENMESÝ Ýki adet kayar manþon ile bir parça boru kullanýlarak ve aþaðýdaki iþlemleri yapmak suretiyle mevcut kanalizasyona soketlenmiþ bir fittingin baðlantýsýný yapmak mümkündür: Aðýr kaðýt veya oluklu mukavva ile sarýlarak monte edilen (geniþleme imkaný vardýr.) B Beton Zemin Mufsuz Boru Manþon Manþon 1- Borunun dýþ çapýndan üç kez daha büyük olan veya fittinglerin uzunluðuna eþit atýk borusundan bir parçayý kesiniz. 2- Kesilmiþ borunun uç kýsýmlarýný temizleyerek pahýný alýnýz. 3- Kayar manþonu boruya yerleþtiriniz ve geçirilecek olan fittingi monte ediniz. 4- Yeni bir boru parçasýný kesiniz ve bunu kalan yere yerleþtiriniz. 5- Kayar manþonlarý, baðlantýsý yapýlacak olan yerler üzerinde eþit þekilde konumlandýrýnýz.

14 BORUARIN BAÐANMASI Hakan Silenta borular, boyca uzayabilecekleri öngörülerek döþenmelidir. Boru kelepçelerinin ayarlanmasý: * Yatay boru tesisatýnda, boru kelepçeleri arasýndaki mesafe yaklaþýk olarak 10 x borunun dýþ çapý kadar olmalýdýr. * Dikey tesisatta, kelepçeler arasýndaki mesafe 1-2 metre arasýnda olmalý, 2 metreyi geçmemelidir. * Boru kelepçeleri basýnç alanlarýnýn düz bölgesine yerleþtirilmemelidir. * Dikey boru hatlarý (2, m den fazla kat yüksekliði) için boru uzunluðu boyunca sabit bir kelepçe ve serbest bir kelepçe kullanýlmasý tavsiye edilir. * Sabit kelepçeler boru tesisatý sistemindeki sabit noktalardýr. Mufsuz borularda, kelepçeler doðrudan borunun alt ucundaki ekleme parçasýnýn üzerine yerleþtirilecektir. * Tesisatta, serbest kelepçeler; ýsý deðiþiklikleri sebebiyle oluþan boru boylarýndaki uzama ve kýsalmalara olanak saðlar. * Çok katlý binalarda, dikey tesisattaki borular çökmeye karþý saðlamlaþtýrýlacaktýr. Mufun altýndaki sabit bir kelepçeyle, bir miktar boþluðun býrakýlmasý tavsiye edilir. 1-2 m 1-2 m 10 x d hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu ZEMÝNERDEN GEÇÝÞ Zemin ve tavan geçiþlerinde ýsý, ses ve rutubet geçiþini önleyecek yalýtýmýn yapýlmasý þarttýr. YANGINA KARÞI KORUMA Zemin ve duvarlardan geçen Silenta ürünlerini monte ederken, yürürlükteki yangýndan korunma standartlarýna uyulmasý gerekmektedir. Geçiþlerde yangýn stoplarýnýn kullanýlmasý tavsiye edilir. Yangýn stoplarýnýn iç kýsmý ýsý ile temas ettiðinde geniþleyip boruyu sýkýþtýran ve alevin geçiþini önleyen materyallerden yapýlmýþtýr.

15 67-87 DÝRSEK MUFU BORU MUFSUZ BORU DÝRSEK DÝRSEK ÇATA KÖRÜKÜ MANÞON NORMA MANÞON UZUN MUF 45 UZUN DÝRSEK 87 ÇÝFT ÇATA REDÜKSÝYON SÝFON DÝRSEK PVC-PP-HDPE GEÇÝÞ PARÇASI TEMÝZEME KAPAÐI 87 ÇATA KÖRTAPA ADAPTÖR CONTA SOMUNU KEEPÇE PARAE ÇATA

16 MUFU BORU s d1 MUFSUZ BORU DN d1 s D t M M M0000 M M M M M M0000 M M M M00015 M00025 M000 M00100 M00200 M M00015 M00025 M000 M00100 M00200 M M00015 M00025 M000 M00100 M00200 M DN d1 s M M1000 M M1000 M M100 M10300 M100 M10300 M100 M10300 M100 M M D t d1 s Hakan 2007 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu

17 15 DÝRSEK DN Z1 T T T T T01015 T DÝRSEK DN T T T Z DÝRSEK Hakan T T z 2 T DÝRSEK z 1 DN Z1 T T T T T T DÝRSEK DN T Z T T DÝRSEK 87 DÝRSEK DN Z1 z 2 T T T z 1 T T T

18 45 ÇATA 1 / Q2 DN Z1 / / T Z3 74 / / T / / T Hakan ÇATA / / / / / / / / / / / / / / T T T94520 T94520 T9452 T9452 T / / T / / T / / T z 3 67 ÇATA z 1 z 2 1 / Q2 DN Z1 / / T / / T / / T / / T / / T / / T hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu 1 / Q2 DN Z1 / / T Z3 32 / / T / / T ÇATA / / / / / / T98720 T98720 T / / T / / T z 1 z 3 z 2

19 z 2 z 1 1 / Q2 z 3 DN Z1 Z3 87 ÇÝFT ÇATA Hakan // T9874 D 1 t t 2 t 1 D 2 KÖRÜKÜ MANÞON DN D1 D2 t t1 t2 T T T T T T DN T T T T04000 T NORMA MANÞON

20 t Hakan DN UZUN MUF t te d1 te d 1 I T DN T T T T T hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu TEMÝZEME KAPAÐI a z 5 PARAE ÇATA z 3 z 4 b z 1 z 2 DN Z1 Z3 Z4 Z5 a b // T

21 1 / Q2 DN H / / / / / / T0300 T0300 T H / / / / / / / / / / / / T030 T030 T030 T03 T03 T REDÜKSÝYON Hakan z 2 z 1 DN d1 Z1 /40 T SÝFON DÝRSEK d 1 Z 2 a Z 3 Z 4 DN Z1 Z3 Z4 a Z 1 // T DÝRSEK DN T T T T T000 T KÖRTAPA

22 Z 2 t 45 Z 1 Hakan 45 UZUN DÝRSEK DN T01245 T 57 2 D1 Z1 24 d 1 28 t e / /70 / M0300 M M03 hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu T PVC-PP-HDPE GEÇÝÞ PARÇASI ADAPTÖR CONTA T T T08000 T08000 T08000 SOMUNU KEEPÇE

23

24

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI ATIK SU BORULARI Hakan MAGIC PIPE 0 hakan plastik product catalogue 7 Hakan Plastik üretim kataloðu Hakan Plastik PVC Atýk su boru ve ekleme parçalarý TS 2- EN

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

Sessiz Atık Su Sistemleri ÜRÜN KATALOĞU. Wavin SiTech+ Sessiz Üç Katlı Atık Su Borusu & Ek Parçaları

Sessiz Atık Su Sistemleri ÜRÜN KATALOĞU. Wavin SiTech+ Sessiz Üç Katlı Atık Su Borusu & Ek Parçaları Sessiz Atık Su Sistemleri ÜRÜN KATALOĞU Sessiz Üç Katlı Atık Su Borusu & Ek Parçaları Sistem Tanımı Uygulama Özel Ek Parçalar Mineral takviyeli Polipropilen(PP) bazlı atık su sistemlerinde kullanılır.

Detaylı

Sessiz Atık Su Sistemleri ÜRÜN KATALOĞU. Wavin SiTech+ Sessiz Üç Katlı Atık Su Borusu & Ek Parçaları

Sessiz Atık Su Sistemleri ÜRÜN KATALOĞU. Wavin SiTech+ Sessiz Üç Katlı Atık Su Borusu & Ek Parçaları Sessiz Atık Su Sistemleri ÜRÜN KATALOĞU Sessiz Üç Katlı Atık Su Borusu & Ek Parçaları Sistem Tanımı Uygulama Özel Ek Parçalar Mineral takviyeli Polipropilen (PP) bazlı atık su sistemlerinde kullanılır.

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Sessiz Atık Su Sitemleri ÜRÜN KATALOĞU. Wavin SiTech+ Sessiz Üç Katlı Atık Su Borusu & Ek Parçaları

Sessiz Atık Su Sitemleri ÜRÜN KATALOĞU. Wavin SiTech+ Sessiz Üç Katlı Atık Su Borusu & Ek Parçaları Sessiz Atık Su Sitemleri ÜRÜN KATALOĞU Sessiz Üç Katlı Atık Su Borusu & Ek Parçaları Sistem Tanımı Uygulama Özel Ek Parçalar Mineral takviyeli Polipropilen (PP) bazlı atık su sistemlerinde kullanılır.

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

+GF+ HAKAN PLASTİK SİLENTA FR YANMAYA DAYANIKLI SESSİZ BORU SİLENTA FR YANMAYA DAYANIKLI SESSİZ BORU. www.hakan.com.tr

+GF+ HAKAN PLASTİK SİLENTA FR YANMAYA DAYANIKLI SESSİZ BORU SİLENTA FR YANMAYA DAYANIKLI SESSİZ BORU. www.hakan.com.tr +GF+ HAKAN PLASTİK SİLENTA FR YANMAYA DAYANIKLI SESSİZ BORU www.hakan.com.tr dünyanın en büyük plastik boru sistemleri üreticilerinden biridir. Şirket, sıvı ve gazların taşınmasında kullanılan, çeşitli

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Satis Malzemesi No Tanim Satis Fiyati Min. Miktar Fiyat Ö/B

Satis Malzemesi No Tanim Satis Fiyati Min. Miktar Fiyat Ö/B Satis Malzemesi No Tanim Satis Fiyati Min. Miktar Fiyat Ö/B 1000005000111 50X150 DUBLEKS ATIK SU BORUSU (PVC-U) 2,2 1 ad 1000005000211 50X250 DUBLEKS ATIK SU BORUSU (PVC-U) 3,16 1 ad 1000005000311 50X500

Detaylı

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar V0 (Wafer) / V0 (Lug) Proval Kelebek Vanalar Kelebek vanalar, mükemmel sýzdýrmazlýk özelliði, boru hattýnda az yer kaplamasý, kolay ve ekonomik otomasyona uyarlanabilmeleri, düþük basýnç kayýplarý ve her

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

FLEXA PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI

FLEXA PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI Çapraz baðlý pex tesisat borularý 0 Polietilen, gýdaya en uygun plastik ham maddelerden biridir. Düþük sýcaklýklarda ( C altýnda) gýda ambalajlarýnda kullanýlýr. Polietilen

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

ÜRÜNLER AquaRoll PU Mono AquaRoll Easy AquaRoll Saniter AquaRoll Bitumy Taným Poliüretan Esaslý Su Yalýtým Kaplamasý Likit Membran Likit Membran Bitüm Emülsiyon Kullanýldýðý Yerler Sadece pozitif tarafta,

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Metal ler KENDÝNÝ TEMÝZEYEN SÝSTEMER (OTOMTÝK FÝTREER) Kum li OTOMTÝK SÝSTEM Parçalarý: - Flanþ baðlantýlý kollektör (PN 10). - Yollu ters yýkama

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Wavin SiTech B1. Sistem Üstünlükleri. Sistem Tanımı. Uygulama

Wavin SiTech B1. Sistem Üstünlükleri. Sistem Tanımı. Uygulama Sistem Tanımı Polyvinil Klorür (PVC) bazlı boruları atık su sistemlerinde kullanılır. Sistem ileri seviyede yangın dayanımı, düşük ses seviyesi ve kolay kurulum özellikleri sunar. Esnek bağlantı ve sıkı

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

Hidroplast SENTAPAK 0 344 225 49 49 HÝDROPLASTÝK HÝDRO PLASTÝK SAN. VE TÝC. A.Þ. Gaziantep Yolu Üzeri 4.km KAHRAMANMARAÞ / TÜRKÝYE Tel: + 90 344 236 64 41-42 Faks: +90 344 236 64 43 www.hidroplastik.com.tr

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar.

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. BDA BDA Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Özellikler Standart olarak perfore delik çaplarý 6 mm ve delikler arasý mesafe

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ

ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ Neden Sprey Poliüretan? Sprey poliüretan sert köpük, reaksiyon süresi hýzlandýrýlmýþ

Detaylı

ÜRÜN KATALOÐU 2011 TEKNÝK MÜHENDÝSLÝK Sanayi ve Ýnþaatýnýzýn Çözüm Ortaðý TEKNÝK MÜHENDÝSLÝK Makina Ýnþaat Sanayi ve Tic. Ltd. Þti. Merkez: Kýzýlay Caddesi No:1 (Taþköprü Giriþi) Seyhan/ADANA Tel : 0322.352

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

YHB Vida. Birim Fiyat Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu. 16.000 Adet/Kutu. 142,14 TL/kutu. 9.000 Adet/Kutu. 15,58 TL/kutu. 18,90 TL/kutu.

YHB Vida. Birim Fiyat Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu. 16.000 Adet/Kutu. 142,14 TL/kutu. 9.000 Adet/Kutu. 15,58 TL/kutu. 18,90 TL/kutu. Vida - Dübel - Bant 16.000 Adet/Kutu 9.000 Adet/Kutu SU Vida 3,5 x 45 SU Vida 3,5 x 55 141254 141255 51290 51291 51292 5397 Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu 142,14 TL/kutu 15,58 TL/kutu 18,90 TL/kutu 23,98

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Akreditasyon, Avrupa Akreditasyon Birliðinin (EA), Uluslararasý Akreditasyon Forumunun (IAF) ve Uluslararasý Laboratuvar Akreditasyonu Birliðinin (ILAC) gibi uluslararasý akreditasyon birliklerine üye

Detaylı

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 YANGIN HÝDRANTI YYH T E info@yakacikvalf.com.tr Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 YANGIN HÝDRANTI YYH T E info@yakacikvalf.com.tr Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE 0036 W 0 / TRD 100 YANGIN HÝDRANTI YYH S T E www.yakacikvalf.com.tr Kullanýldýðý Yerler Fabrikalar, depolar, binalar ve endüstriyel tesislerin su ile söndürme

Detaylı

4 star - 2011 ÜCRETSÝZ DANIÞMA HATTI: 0800 34 11 111 - DANIÞMA HATTI: (0222) 444 4 595 www.kyk.com.tr - www.mantotherm.com.tr Mantotherm Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri Isý Yalýtým Levhasý Yapýþtýrma

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m²

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m² lar Flex (FX) Flex 9,5 1010951225 2.500 2,40 TL/m² 7-8 kg/m 2 60 Adet/Palet PK 1010951226 1010951227 KK 1010951228 1010951229 YYK 1010951230 Flex 12,5 1010121225 2.500 2,47 TL/m² 8-9 kg/m 2 50 Adet/Palet

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi.

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi. seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

ADM 1 DAÝRESEL KANAL MENFEZÝ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ.

ADM 1 DAÝRESEL KANAL MENFEZÝ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. MENFEZ ANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET TD. ÞTÝ. DAÝREE KANA MENFEZÝ Tel : (0) bx Fax : (0) Web : www.ankaklima.cm.tr e-mail : inf@ankaklima.cm.tr Adres : Güleryüz anayi itesi. Cad. k. N: Ýedik / ANKARA ADM DAÝR

Detaylı

YANGIN KAPILARI. Klasik Sað - Sol Açýlýmlý Seri. Klasik Seri. Renkli Seri. Akustik Seri. Otel Serisi

YANGIN KAPILARI. Klasik Sað - Sol Açýlýmlý Seri. Klasik Seri. Renkli Seri. Akustik Seri. Otel Serisi YNGIN KPIRI Klasik Sað - Sol çýlýmlý Seri Klasik Seri Renkli Seri kustik Seri Otel Serisi Klasik Sað - Sol çýlýmlý (rever) Yangýn Kapýlarý classic rever 60 ve 120 dakika yangýna dayanýmlý SÐ - SO ÇIIMI

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

P R i c e L I S T 20 0 9 2010 YILI KATALOGU

P R i c e L I S T 20 0 9 2010 YILI KATALOGU 2010 YILI KATALOGU Bütün parça tipleri Sıkmalı rakorlar: Gebo Quick çelik veya PE su tesisatı boruları ekleme parçalarına üniversal boru rakorları. Mevcut boru çapları: 1/2" 2" çelik boru için, 20 mm 63,5

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit B 0.02 TR.00 BCB H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p EFS Akýþ þalteri borulardaki akýþýn hissedilmesi için kullanýlmaktadýr. Boru içindeki sývýlarýn hareketini algýlayarak akýþýn olup olmadýðýný güvenli bir þekilde kontrol etmek maksadýyla kullanýlýr. Þofben,

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka C 16.04 TR.00 CPD A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde

Detaylı