HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z"

Transkript

1 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say :7 16 fiubat 2002 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI IMIZ ADRES NDE ve YETK L SATIfi BAY L KLER NDE SATILMAKTADIR. Ç NDEK LER I. Indeksler. IV. Seyrüsefere Ait Bildiriler. II. Harita ve Notik Yay nlara Ait Düzeltmeler. V. Di er Duyurular. III. Fenerler ve Sis flaretleri Kitab (2001) 'e Ait Düzeltmeler. Co rafi mevkiiler : Bölgedeki en büyük ölçekli haritalara göre verilmifltir. Kerterizler : (Hakiki) saat yelkovan istikametindedir. Fenerlerin kerterizleri denizden kerteriz alma esas na göre verilmifltir. Bilgilendirme amaçl ön lanlar' n paragraf No.lar yan na (P). Geçici lanlar' n paragraf No.lar yan na (T). Yerli kaynaklar m z n verdi i bilgilerden derlenen orjinal Türk lanlar n n paragraf No.lar yan na iflareti konulmufltur. Denizcilerin, seyir emniyetine tehlike teflkil eden durumlar, bu ilan sonunda verilen H DROGRAF K MEMORANDUM'daki esaslara uygun olarak afla daki adrese bildirmeleri can ve mal emniyeti bak m ndan önemlidir. TELEKS : DKSH - TR TEL : (4 Hat) FAX : nternet : Haftal k Denizcilere lanlar; yay n tarihinden bir gün önce Baflkanl m z WEB sitesinde yay nlanmaktad r. SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I ÇUBUKLU - STANBUL

2 SEY R H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I'NDAN YAPILACAK HAR TA TALEPLER Seyir haritalar en son düzeltmeleri ifllenmifl olarak, Bütünleflik Malzeme Yönetim Sistemi (BMYS) stok ve kay t ifllemleri yap larak karfl lanmas gerekti inden, çok miktardaki son kulllan c taleplerin karfl lanmas için Seyir, Hidrografi ve Oflinografi Dairesi Baflkanl Harita Mal Saymanl ile koordine edilerek gelinmesi ilgililere duyurulur. Koordine Edilecek K s m : Harita Mal Saymanl Internet : Telefon : 0 (216) (4 hat) Dahili 3277 / 3233 Fax : 0 (216) Telex : DKSH (TR) SEY R, H D. VE Ofi. D. BAfiKANLI I HAR TA VE NOT K YAYIN TEM N Baflkanl m z taraf ndan üretilen harita ve notik yay nlar, Baflkanl m zda sat ld gibi; Baflkanl m z n yetkili sat fl bayiliklerinde de sat lmaktad r. htiyaç sahipleri, ihtiyaçlar olan harita ve notik yay nlar Baflkanl m z ve afla da adresleri belirtilen Sat fl Bayilerinden ücreti karfl l temin edebilirler. Bayilerde sat fla sunulan harita ve notik yay nlar n sat fl fiyatlar, Baflkanl m z sat fl fiyatlar ile ayn d r. AKADEM DEN ZC L K Kemankefl Mah. Karamustafapafla Sk. No:59/61 Karaköy/ ST. Tel : 0 (212) Fax : 0 (212) ARMADOR DEN ZC L K L M TED fi RKET Denizcilik Bankas Site No : 27/A Tophane/ ST. Tel : 0 (212) Fax : 0 (212) DEN Z MALZEME L M TED fi RKET skele Cad. No : 17 Tophane/ ST. Tel : 0 (212) Fax : 0 (212) DELTA MARINE GROUP Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 2 No.: 83 Okmeydan / STANBUL Tel : 0 (212) Fax : 0 (212) SOLAS DEN ZC L K Gümrük Sok. Ada Han No : 35 Kat 2 Karaköy/ ST. Tel : 0 (212) Fax : 0 (212) E.D.A THALAT VE HRACAT T C.fiT. cadiye Mah. Cumhuriyet Cad. No.:41 Büro No.: 2 Üsküdar/ ST. Tel : 0 (216) Fax : 0 (216) MAV SESS ZL K DOKÜMAN fileme VE H ZMET MERKEZ Atatürk Cad. (Gökçe Apt. Alt ) No.: 33 Karamürsel/KOCAEL Tel : 0 (262) Fax : 0 (262) AGANTA TUR ZM YATÇILIK SUALTI H ZMETLER NfiAAT TAAHHÜT LTD. fit. Belediye Dükkanlar No : 7 Bozcaada/ÇANAKKALE Tel : 0 (286) Fax : 0 (286) YATMAR YATÇILIK K z lay Cad. No : 3 ZM R Tel : 0 (232) Fax : 0 (232) ÇÖLLÜ DEN ZC L K Sanayi Sitesi 680 Sok. No : 31 ANTALYA Tel : 0 (242) Fax : 0 (242) MARTI MAR NA zzet Ünlü Serbest Bölge Büyük Liman Setur Marina ANTALYA Tel : 0 (242) Fax : 0 (242) ANADOLU DEN ZC L K KULÜBÜ Cinnah Cad. Vardar flhan 52/7 Çankaya/ANKARA Tel : 0 (312) Fax : 0 (312)

3 NDEKSLER I lan Numaralar Paragraf No. Sayfa No. Paragraf No. Sayfa No. Paragraf No. Sayfa No lgili paragraflar n etkiledi i harita numaralar Harita No. Paragraf No. Harita No. Paragraf No. TR.292 TR.313 TR.321 TR.2921 (INT3756) TR.2921 B TR.2923 (INT 3754) TR.2925 TR

4 NDEKSLER I Türk Deniz Seyir Haritalar Son Düzeltme Paragraf Numaralar T.C. Harita No.: Son Düzeltme Paragraf No.: T.C. Harita No.: Son Düzeltme Paragraf No.: T.C. Harita No.: Son Düzeltme Paragraf No.: (INT 3752) (INT 310) A B (INT 3802) (INT 3651) (INT 3804) (INT 3806) A (INT 3656) (INT 3660) (P) (INT 3800) A A B (INT 3750) A (INT3856) B (INT 3708) (INT 308) (INT3784) (INT 3600) (INT3860) (INT 3602)

5 NDEKSLER I Türk Deniz Seyir Haritalar Son Düzeltme Paragraf Numaralar T.C. Harita No.: Son Düzeltme Paragraf No.: T.C. Harita No.: Son Düzeltme Paragraf No.: T.C. Harita No.: Son Düzeltme Paragraf No.: 1811(INT3758) (INT3756) A B (INT3754) (INT3758) (INT3653) (INT3652) (INT3657) (INT3661)

6 HAR TA VE NOT K YAYINLARA A T DÜZELTMELER II 30 NOT K YAYINLAR stanbul Liman Tüzü ü (1996) (1) Tüzü ün 3. Maddesi afla daki gibi düzeltilmelidir. Madde 3- stanbul Liman : Kuzeyde; Enlemi 41 16'.00 Kuzey, Boylam : 28 55'.00 Do u mevkii ile Enlemi : 41 14'.00 Kuzey, Boylam : 29 16'.00 Do u mevkiinden Genel Kuzey istikametine çizilen hatlar ve ona bitiflik Türk Karasular ile s n rlanan deniz ve k y alan ile Güneyde; Kefaldalyan Burnundan (Enlemi : 40 58'.30 Kuzey, Boylam : 28 43'.40 Do u) 3.8 mil Güney kerterizindeki (Enlemi : 40 54'.50 Kuzey, Boylam : 28 43'.40 Do u) mevkii ile Enlemi : 40 48'.40 Kuzey, Boylam : 29 09'.00 Do u mevkii ve Enlemi : 40 52'.30 Kuzey, Boylam : 29 13'.80 Do u mevkiini birlefltiren çizgiler aras nda kalan deniz ve k y alan d r. (Ek-1) (2) Tüzü ün 5. Maddesi c) alt paragraf ndaki (Ek-3) 'dedir. Notu, (Ek-3, Ek-4 ve Ek-5) ' dedir. Olarak düzeltilmelidir. (3) Tüzü ün 5. Maddesi c) bendine 5. ve 6. altbentler olarak afla dakiler koyulmal d r. 5. Küçükcekmece demir yeri (Ek-4) 40 58'.32N 28 43'.50E 40 56'.90N 28 43'.50E 40 56'.40N 28 47'.40E 40 58'.23N 28 47'.40E 6. Kartal demir yeri (Ek-5) 40 53'.20N 29 11'.10E 40 52'.55N 29 09'.55E 40 51'.00N 29 10'.30E 40 51'.40N 29 12'.00E 40 52'.60N 29 13'.40E kordinatlar ile belirlenen deniz sahas d r. (4) Tüzü ün 5. Maddesine d) bendi olarak afla dakiler koyulmal d r. d) Liman Kuzey Girifli Demir Yerleri (Ek-6) 1. Tehlikeli yük tafl yan gemilerin demir yeri 41 15'.40N 28 57'.45E 41 17'.50N 28 57'.45E 41 17'.50N 29 00'.00E 41 14'.90N 29 00'.00E 2. Yolcu ve kuru yük gemileri demir yeri 41 14'.90N 29 00'.00E 41 17'.50N 29 00'.00E 41 17'.50N 29 02'.37E 41 15'.90N 29 05'.00E 41 15'.00N 29 05'.00E kordinatlar ile belirlenen deniz sahalar d r. Liman Güney Girifli 1 No 'lu demiryeri hariç c) ve d) bentlerinde belirtilen di er demir yerlerine demirleyen ve demirden kalkan gemilere yönelik k lavuzluk uygulamalar ile tüm demir yerlerinin kullan m esaslar idarece belirlenir. 4

7 HAR TA VE NOT K YAYINLARA A T DÜZELTMELER II (5) Tüzü ün 44. Maddesinin birinci f kras n n son cümlesi afla daki gibi düzeltilmelidir. Gemilerin gelifl gün ve saatlerindeki de ifliklikler ile demir yerlerinde, flamand ralarda, r ht m ve iskelelerde kalma süreleri, teknik durumu, yük cinsi ve miktar ve yükleme boflaltma ile ilgili bildirimler ve bunlarla ilgili de ifliklikler Liman Baflkanl na derhal yaz l olarak bildirilir. (6) Tüzü ün 55. Maddesi afla daki gibi düzeltilmelidir. Madde 55- Tüzük hükümlerine ayk r davrand saptananlar hakk nda ilgili mevzuat uyar nca ifllem yap l r. (7) Ek 'te verilen Ek-1 sayfas, Tüzü ün mevcut Ek-1 sayfas ile de ifltirilmelidir. (8) Ek 'te verilen Ek-4, Ek-5 ve Ek-6 nolu ek sayfalar, Tüzü ün mevcut Ek-3 sayfas ndan sonra Tüzü e ilave edilmelidir. (9) Tüzü ün mevcut Ek-4 sayfas, Ek-7 olarak düzeltilmelidir. T.C.Resmi Gazete 29 Kas m 2001 Gün ve Say : NOT K YAYINLAR Ordu Liman Talimat (1997) (1) Talimat n 35. Maddesi afla daki gibi düzeltilmelidir. Madde 5- Ordu Liman ; Do udan, Piraziz (Apdal Deresi a z ) mevkii (Enlemi : 40 57'30" Kuzey, Boylam : 38 06'54" Do u) mevkii ile Bat da, Yason Burnundan (Enlemi : 41 08'15" Kuzey, Boylam : 37 41'00" Do u) Genel Kuzey istikametine çizilen hatlar ve ona bitiflik Türk Karasular ile s n rlanan deniz ve k y alan d r. (Ek-1) (2) Ek 'te verilen Ek-1 sayfas, Talimat n mevcut Ek-1 sayfas ile de ifltirilmelidir. (3) Ek 'te verilen Ek-2 nolu ek sayfas, Tüzü ün mevcut Ek-1 sayfas ndan sonra Tüzü e ilave edilmelidir. T.C. Baflbakanl k Denizcilik Müstaflarl 21 A ustos 2001 tarihli Makam Oluru. 32 NOT K YAYINLAR Fethiye Liman Yönetmeli i (1997) Ek 'te verilen Ek-1 sayfas, Talimat n mevcut Ek-1 sayfas ile de ifltirilmelidir T.C.Resmi Gazete 7 Temmuz 2000 Gün ve Say :

8 HAR TA VE NOT K YAYINLARA A T DÜZELTMELER II 33 MARMARA DEN Z stanbul Bo az, Güneyi Üsküdar Harem Fenerler (1) 41 00'.88N., 29 00'.61E mevkiindeki fenerin karakteri, Fl(2) R 5s 7m 3M (2923 ve 292 'de Fl(2) R) olarak düzeltilmelidir. (2) 41 00'.72N., 29 00'.44E mevkiindeki fenerin karakteri, Fl(2) G 5s 7m 3M (2923 ve 292 'de Fl(2) G) olarak düzeltilmelidir. Haritalar (Son Düzeltme) : TR (101/01) 2921 B (229/01) 2921 (INT 3756) (Haydarpafla Liman, plan A) & 2921 (26/02) 2923 (INT 3754) (28/02) 292 (28/02). K y Emn. ve Gemi Kurtarma fllt.genel Müd.'lü ü. 34 MARMARA DEN Z stanbul Bo az, Güneyi Kad köy Kalam fl Koyu fiamand ralar (1) Afla daki mevkiilere, küresel flamand ra sembolü, koyulmal d r. (a) 40 57'.95N., 29 01'.71E (b) 40 57'.94N., 29 01'.77E (c) 40 58'.21N., 29 01'.70E (d) 40 58'.14N., 29 01'.62E (e) 40 58'.26N., 29 01'.58E (f) 40 58'.22N., 29 01'.51E (2) Afla daki mevkiilerde mevcut bulunan, küresel flamand ra sembolleri silinmelidir. (a) 1a mevkii 350 kerteriz Yarda. (b) 1a mevkii 303 kerteriz Yarda. (c) 1a mevkii 286 kerteriz Yarda. (d) 1a mevkii 285 kerteriz Yarda. (e) 1d mevkii 114 kerteriz Yarda. (f) 1d mevkii 133 kerteriz Yarda. (g) 1d mevkii 213 kerteriz Yarda. (h) 1d mevkii 239 kerteriz Yarda. ( ) 1d mevkii 048 kerteriz Yarda. (j) 1d mevkii 027 kerteriz Yarda. (k) 1d mevkii 320 kerteriz Yarda. (l) 1d mevkii 297 kerteriz Yarda. (m) 40 58'.20N., 29 01'.50E (o) 2m mevkii 169 kerteriz metre. (p) 2o mevkii 090 kerteriz metre. (r) 2p mevkii 200 kerteriz metre. (s) 2r mevkii 260 kerteriz metre. Haritalar (Son Düzeltme) : TR.2925 (1-2l) (161/01) 2928 (1-2l) (33/02) 2921 B (1-2l) (33/02) 2923 (INT 3756) (2m-s) (33/02). Seyir, Hid. ve Ofli.D.Bflk.'l. 6

9 HAR TA VE NOT K YAYINLARA A T DÜZELTMELER II 35 MARMARA DEN Z Yeflilköy, Güneyi fiamand ralar (1) 40 57'.15N., 28 49'.45E mevkiine özel tepelikli, konik flamand ra sembolü koyulmal ve bat yak n na (3 fiamand ra) notu yaz lmal d r. (2) 40 56'.50N., 28 49'.50E mevkiindeki karakteri FlY 5s 6M olan, özel tepelikli sütun fl kl flamand ra, 40 56'.46N., 28 49'.39E mevkiine kayd r lmal d r. (3) Afla dakiler silinmelidir. (a) 40 56'.46N., 28 49'.39E mevkiinden 033 kerteriz, 370 metre kuzeydo u yak n ndaki, özel tepelikli gönder flamand ra. (b) 3a mevkiinden 016 kerteriz, 700 metre kuzeydo u yak n ndaki, özel tepelikli gönder flamand ra. (c) 3a mevkiinden 011 kerteriz, 1050 metre kuzeydo u yak n ndaki, özel tepelikli gönder flamand ra. (d) 3a mevkiinden 008 kerteriz, 1400 metre(292 de 014 kerteriz, 1200 yarda) kuzeydo u yak n ndaki, özel tepelikli gönder flamand ra. Haritalar (Son Düzeltme) : TR.2923 (INT 3754) (34/02) 292 (1,2,3d) (33/02). Seyir, Hid. ve Ofli.D.Bflk.'l. 36 AKDEN Z Türkiye, Güney Sahili Kalkan Fener (1) 36 15'.22N., 29 21'.38E mevkiindeki fener ve karakteri silinerek yerine, karakteri FlR 20m 5M olan TV. dire i sembolü, koyulmal ve Güneydo u yak n ndaki TV. Mast notu alt na macenta renkli olarak AERO notu yaz lmal d r. (2) 36 10'.32N., 29 39'.40E mevkiindeki Tv. dire i üzerindeki fenerin karakteri Fl R 10m 5M olarak düzeltilmelidir. Haritalar (Son Düzeltme) : TR.313 (1) (Y.Yay n 22/12/2001) 321 (2) (463/00). Seyir, Hid. ve Ofli.D.Bflk.'l. 7

10 FENERLER VE S S fiaretler (2001) K TABI'NA A T DÜZELTMELER III 7/ Bal kç Brn.Rehber Iso R 4s (60 ) görülür. E fenerleri 158.Ön Arka F R (60 ) görülür. E F R E Feribot Liman.Güney Fl(2) G 5s7 3 Beyaz beton kule fi0.4,k0.6,fl0.4,k3.6 E4907 Mendirek Ucunda Kuzey mendirek.ucunda Fl(2) R 5s7 3 Beyaz beton kule fi0.4,k0.6,fl0.4,k3.6 E Bademli Burnu Fl WR 5s18 W7 Beyaz madeni çatk kule fi (222 ) beyaz, E R 4 (18 ) k rm z, (20 ) beyaz, (16 ) k rm z, (19 ) beyaz (65 ) karanl k. 9

11 FENERLER VE S S fiaretler (2001) K TABI'NA A T DÜZELTMELER III Jetee Abri.Kuzeydo u Oc G 4s9 9 Beyaz sütun K1 E6669 ucunda Jetee du Large.Yak n Q(4) W 6s15 12 Beyaz üç ayakl sehpa (fi0.5,k0.5)x3,fl0.5,k2.5 E6670 ucunda Ilot d Arzew Fl R 5s19 16 Beyaz kule fi den küçük kerterizlerde Cap E Carbon taraf ndan karanl kta kal r Molle Millerand.Karfl Oc(3) G 12s9 6 Siyah sütun E6682 mahmuzu Cap Falcon Fl(4) W 25s Konutlu, beyaz sekiz köfleli (fi0.2,k2.9)x3,fl0.2,k mil güneyde E tafl kule radyo direkleri üzerinde F R fenerler. F W (T) Muelle de Chafarinas Fl(2) R 8s 8 4 Tepesi kesik, köfleli madeni fi0.5,k1.5,fl0.5,k5.5 E6756 Ucunda piramidal kule Groyne Merkez Q(6)+LFl 10 5 Tepesi kesik tafl kule (fi0.3,k0.7)x6,fl2,k7 E W 15s6 Q(6)+LFl W 10s (T)

12 FENERLER VE S S fiaretler (2001) K TABI'NA A T DÜZELTMELER III Dique de Benabola Fl R 10s 7 4 K rm z fanuslu, tepesi kesik Fl(2) R 10s (T) 2001 E0031 Dirsekte tafl kule - -- Siren 60s.... Se Fl G 2s5 5 Yeflil kule fi0.3. E Dique de Abrigo Fl(4) R 12s10 4 K rm z piramidal kule (fi1,k1)x3,fl1k5. E0059 Ucunda Dique de Levante.Ucunda Oc G 3s 7 4 Üstü yeflil, tepesi kesik beyaz Iso W 3s (T) 2001 E kule Puerto refugio Do u Fl(2)R 5s4... K rm z kare sütun TE 2001 E0087 R ht m ucunda Havza ucunda Lit 4... Yeflil kare sütun Y k ld (T) E Küçük tekne mendire i Fl(3) G 10s 7 1 Yeflil sütun (fi0.5,k1.5)x2, fl0.5, k5,5 E Ucunda

13 FENERLER VE S S fiaretler (2001) K TABI'NA A T DÜZELTMELER III Dique de Oeste.Ucunda Fl (2) G 7s 7 5 Yeflil madeni sehpa fi0.5,k1,fl0.5,k5. E Punta San Cristobal Fl (3) W 8s Tepesi kesik konik tafl kule, (fi0.2,k1.5)x2,fl0.2,k E aliminyum kubbeli beyaz (165 ) görülür konut Görünüfl mesafesi azalt ld.(t) Dique de Levante Fl (2) 10s18 15 Beyaz kaide üzerinde, fi0.5,k2,fl0.5,k7. E Güney ucunda yeflil kule Güney ucunda Q(3) W 10s6 5 Sar bandl siyah direk (fi0.3,k0.7)x2,fl0.3,k7.7 E üzerinde,tabanlar ndan bitiflik bir çift konik tepelik Denizalt mendire i Fl(3) R 8s 6 3 K rm z direk (fi0.5,k1)x2,,fl0.5,k4.5 E Q(3) W 10s6 5 Sar bandl, siyah kule (fi0.5, k0.5) x2, fl0.5, k7.5. E üzerindetabanlar ndan bitiflik bir çift konik tepelik Mahmuz Fl (3) G 10s10 5 Yeflil kule (fi0.5,k1.5) x2,fl0.5,k5.5. E

14 FENERLER VE S S fiaretler (2001) K TABI'NA A T DÜZELTMELER III Fl (4) R 11s... 3 K rm z yap (fi0.3,k1.5) x3,fl0.5,k5.3 E Fl R 5s fi0.5,k4.5 E Darsena Pesquera Fl(2) R 6s 6 3 Üstü k rm z, beyaz sütun fi0.5,k1,fl0.5,k4 E Muelle Comercial Kuzeydo u köflesinde Lepetane.R ht m ucunda F G 6 3 Yeflil madeni sütun fi0.5,k4.5 E Thalassa Khimarras Fl W 6s 52 8 E3733 Kuzeydo u taraf

15 SEYRÜSEFERE A T B LD R LER IV Baflkanl m z'ca yay nlanan seyir bildirileri hakk ndaki aç klamalar için, Denizcilere lanlar Y ll 2001 adl yay n n 10 nolu paragraf na bak n z. Afla daki bildiriler; Baflkanl m z'ca 11 fiubat 2002 tarihine kadar yay nlanan SEY R B LD R LER 'ni, Baflkanl m z'a intikal etmifl, planlama aflamas nda olup ve henüz bildiri numaras verilmemifl SEY R B LD R LER ile 5 fiubat 2002 gün ve saat 0600 UTC tarihi itibari ile NAVAREA 111 Saha Koordinatörlü ü'nce yay nlanan SEY R B LD R LER N Kapsar. (1) YERL KAYNAKLI B LD R LER (a) Halen yürürlükte olan yay nlanm fl Bildiriler : 1998 SER S 81. KARADEN Z - R ZE L MANI Rize Liman nda ana mendirek uzatma çal flmalar nedeniyle mendirek ucundaki fener sökülmüfl olup, Rize Liman na girecek olan gemilerin gece limana girmemeleri ve mevcut mendirek ucunda en az metre aç k geçmeleri denizcilere duyurulur STANBUL BO AZI 41 01'04"N., 28 59'14"E mevkiindeki Sarayburnu sis düdü ü çal flmamaktad r SER S 52. KARADEN Z - G RESUN L MANI DLH ve TD uzmanlar nca Liman mahalinde yap lan incelemeler sonucunda, Giresun Liman k smen deniz trafi ine aç lm flt r. Giresun Liman na girifl yapacak gemiler VHF Kanal 16'dan Liman Baflkanl ile irtibat kuracaklard r. 78. KARADEN Z - FATSA 20 fiubat 1999 tarihinde meydana gelen kötü hava ve deniz flartlar neticesinde, Fatsa Liman Baflkanl yetki s n rlar nda bulunan Bolaman ve Yal köy bal kç bar naklar ana mendireklerindeki dolgu ve tahkimat tafllar n n, her iki mendire in girifllerine yay ld için tehlike arzetmektedir.denizcilere duyurulur. 80. KARADEN Z - TRABZON L MANI 20 fiubat 1999 tarihinde meydana gelen kötü hava ve deniz flartlar neticesinde, Trabzon Liman ana mendire inin (çakar fener dahil) 135 metresi tamamen, 145 metresi ise kullan lmaz durumdad r. Trabzon Liman na girifl yapacak gemiler VHF Kanal 16'dan Liman Baflkanl ile irtibat kurmalar ve Liman Baflkanl bilgisi d fl nda hareket etmemeleri, Denizcilere duyurulur. 81. KARADEN Z ORDU 20 fiubat 1999 tarihinde meydana gelen kötü hava ve deniz flartlar neticesinde, Ordu Liman Baflkanl 'n n yetki s n rlar içinde bulunan Mersin Köyü bal kç bar na 'n n dolgu ve tahkimat tafllar n n, her iki mendirek girifllerine yay ld için tehlike arz etmektedir. Denizcilere duyurulur SER S 205. KARADEN Z SAMSUN L MANI Samsun Liman nda; ÇEK RGE isimli tarak gemisi ile ikinci bir duyuruya kadar tarama çal flmalar yap lacakt r. Tarama süresince r ht mlar, limaniçi ve demiryerleri zaman zaman trafi e kapat lacakt r. Liman girifli yapacak gemiler VHF Kanal 16'dan Liman Baflkanl ile irtibat kuracaklard r.. 19

16 SEYRÜSEFERE A T B LD R LER IV 2001 SER S 37. KARADEN Z - G RESUN Bulancak skelesinin; Sahil Yolu yap m çal flmalar nedeniyle iskele tam boyu 262 metreden 175 metreye düflmüfltür.çal flmalar nedeniyle derinliklerde de azalma olabilece inden iskeleyi kullanacak gemilerin VHF Kanal 16 'dan Liman Baflkanl ile irtibat kurmalar gerekmektedir. Denizcilere duyurulur S NOP AYANCIK L MANI 5 Haziran 2001 tarihinde meydana gelen kötü hava ve deniz flartlar neticesinde, Sinop Ayanc k Liman Baflkanl 'n n yetki s n rlar içinde bulunan Denizciler Mahallesi bal kç bar na 'n n dolgu ve tahkimat tafllar n n, her iki mendirek girifllerine yay ld için tehlike arz etmektedir. Denizcilere duyurulur KARADEN Z - TÜRK YE - RUSYA Mavi Ak m Projesi kapsam nda 23 Temmuz 2001 tarihinden itibaren Novorossisk/RUSYA (44 20'16"N., 38 35'51"E) Liman ndan bafllamak üzere; Olympic Commander, Normand Vester, Far Grimshdder, Akademik Golitsyn, Polar Pirince, Castoro Otto isimli gemiler çal flmalara bafllam flt r.do algaz çal flmalar Novorossisk/RUSYA Samsun/TÜRK YE (41 21'53"N., 36 42'43"E) hatt aras nda 15 Haziran 2002 tarihine kadar devam edecektir.d/p SA PEM 7000 isimli gemi 6-7 A ustos 2001 tarihlerinde bo azlardan geçerek 7 Eylül 2001 tarihinden itibaren çal flmalara bafllam flt r.çal flma yapan gemilerden 1.5 deniz mili aç k geçilmesi; Denizcilere duyurulur EGE DEN Z Saroz Körfezi; 40 36'29"Kuzey., 26 36'51"Do u, 40 36'12"Kuzey., 26 37'10"Do u, 40 36'43"Kuzey., 26 37'10"Do u mevkiilerinde üç adet patlamam fl may n bulunmufltur.denizcilere duyurulur SER S 55. EGE DEN Z - KUfiADASI L MANI Kufladas Liman, Feribot skelesi civar nda ikinci bir duyuruya kadar tarama çal flmalar yap lacakt r.denizcilere duyurulur. 58. EGE DEN Z - KUfiADASI L MANI 37 52'06" 27 15'40" Do u mevkiindeki Kufladas derin deflarj boru hatt n n kopmas sebebiyle deflarj borusunun bir k sm su yüzeyinin metre derinli ine kadar ç km flt r.zamanla hatt n su yüzeyine (0 metre) kadar yükselmesi beklenmektedir.denizcilere duyurulur. 69. KARADEN Z 19 ve 20 fiubat 2002 tarihlerinde 0600Z dan 1400Z ya kadar afla daki mevkiilerin içinde kalan sahada e itim at fllar yap lacakt r. 013 SAHASI 41 34'N., 29 15'E 41 34'N., 29 35'E 41 11'N., 29 35'E 41 13'N., 29 10'E 20

17 SEYRÜSEFERE A T B LD R LER IV 70. AKDEN Z 19 ve 20 fiubat 2002 tarihlerinde 0300Z dan 0800Z ya kadar afla daki mevkiilerin içinde kalan sahada e itim at fllar yap lacakt r. A 80 SAHASI 36 50'00"N., 28 22'00"E 36 41'30"N., 28 22'00"E 36 41'30"N., 28 32'30"E 36 46'54"N., 28 32'30"E 36 50'00"N., 28 27'06"E 72. STANBUL BO AZI GÜNEY 11 fiubat 2002 tarihinden ikinci bir duyuruya kadar, afla daki mevkiilerin içersinde kalan sahada Denizalt kablo onar m çal flmalar yap lacakt r '54"N., 29 06'44"E 41 15'36"N., 29 06'50"E 41 15'36"N., 29 10'00"E 41 12'33"N., 29 07'49"E Denizcilere duyurulur. 74. STANBUL BO AZI KUZEY 14 fiubat 14 Mart 2002 tarihleri aras nda 40 59'54"N., 28 59'55"E ile 40 59'58"N., 28 59'46"E mevkiilerini birlefltiren hat boyunca, Deflarj boru hatt döfleme çal flmalar yap lacakt r.çal flma sahas fl kl flamand ralarla markalanacakt r.çal flma gemilerinden aç k geçilmesi, Denizcilere duyurulur. (b) Yay nlanacak olanlar... AKDEN Z 5 ve 6 Mart 2002 tarihlerinde 0600Z dan 1500 Z ya kadar afla daki mevkiilerin içinde kalan sahalarda e itim at fllar yap lacakt r. LT - D13 SAHASI 36 26'N., 35 29'E 36 17'N., 35 24'E 36 32'N., 34 42'E 36 40'N., 34 52'E A - 76 SAHASI 36 15'00"N., 35 49'10"E 36 15'00"N., 35 32'30"E 36 34'45"N., 35 32'00"E 36 50'00"N., 35 53'00"E 36 34'48"N., 36 08'00"E 21

18 SEYRÜSEFERE A T B LD R LER IV... AKDEN Z 6 ve 7 Mart 2002 tarihlerinde 0700Z dan 1400Z ya kadar afla daki mevkiilerin içinde kalan sahada e itim at fllar yap lacakt r. YELKEN SAHASI 38 51'00"N., 26 37'00"E 38 51'00"N., 26 19'30"E 38 48'30"N., 26 12'24"E 38 44'45"N., 26 15'00"E... KARADEN Z Mart 2002 tarihleri aras nda 0600Z dan 1500Z ya kadar afla daki mevkiilerin içinde kalan sahada e itim at fllar yap lacakt r. 011 SAHASI (MUADDEL) 41 55'N., 29 38'E 41 55'N., 30 58'E 41 33'N., 30 58'E 41 33'N., 30 04'E 41 46'N., 29 38'E... MARMARADEN Z 12 ve 13 Mart 2002 tarihlerinde 0600Z dan 1500Z ya kadar afla daki mevkiilerin içinde kalan sahada e itim at fllar yap lacakt r. LTD - 5 SAHASI 40 25'00"N., 28 39'00"E 40 28'30"N., 28 40'00"E 40 29'30"N., 28 31'00"E 40 38'00"N., 28 07'00"E 40 32'00"N., 28 01'00"E 40 26'00"N., 28 16'00"E... STANBUL BO AZI GÜNEY 14 Mart 14 Nisan 2002 tarihleri aras nda 40 59'50"N., 28 59'46"E ile 41 00'00"N., 28 59'36"E mevkiilerini birlefltiren hat boyunca, Deflarj boru hatt döfleme çal flmalar yap lacakt r.çal flma sahas fl kl flamand ralarla markalanacakt r.çal flma gemilerinden aç k geçilmesi, Denizcilere duyurulur. 22

19 SEYRÜSEFERE A T B LD R LER IV... AKDEN Z 18 ve 19 Mart 2002 tarihlerinde 0600Z dan 1500Z ya kadar afla daki mevkiilerin içinde kalan sahada e itim at fllar yap lacakt r. A 091 (MUADDEL II) SAHASI 36 30'00"N., 28 34'00"E 36 25'00"N., 28 34'00"E 36 09'00"N., 29 19'00"E 36 25'00"N., 29 19'00"E... EGEDEN Z Mart 2002 tarihleri aras da 0600Z dan 1500Z ya kadar afla daki mevkiilerin içinde kalan sahada e itim at fllar yap lacakt r. FOÇA - BA ARASI 38 40'N., 26 47'E 38 40'N., 26 49'E 38 39'N., 26 49'E 38 39'N., 26 46'E... STANBUL BO AZI BO AZ Ç - 02 Uluslararas Yüzme Yar fllar ; 14 Temmuz 2002 tarihinde 1000C C saatleri aras nda stanbul Bo az 'nda yap lacakt r.yar flmalar süresince stanbul Bo az her iki yönden deniz trafi ine kapat lacakt r.tüm denizcilere, denizcilikle ilgili kurum ve kurulufllara duyurulur. (2) DIfi KAYNAKLI B LD R LER (NAVAREA III) BÖLÜM 1 (NAVAREA III Saha Koordinatörlü ünce yay nlanan ve yürürlükte olan bildiriler) 2001 SER S 705. TUNUS 37 45'N ve 38 00'N paralele ile ' ve 'E meredyenleri aras nda 2002 y l boyunca at fl e itimleri yap lacakt r T REN YEN DEN Z 38 17'.7N., 15 31'.2E mevkiindeki Cape Rosocolmo feneri sönüktür. 23

20 SEYRÜSEFERE A T B LD R LER IV 707. EGEDEN Z 1 Ocak ile 28 fiubat 2002 tarihleri aras nda cumartesi, pazar, ve tatil günleri hariç 0600 UTC ile 1300 UTC saatleri aras nda afla daki s n rland r lm fl sahada at fl e itimleri yap lacakt r. (a) 36 56'N., 23 29'E (b) 36 42'N., 23 32'E (c) 36 41'N., 23 48'E (d) 36 47'N., 23 55'E 710. EGEDEN Z 2002 y l boyunca afla daki s n rland r lm fl sahada at fl e itimleri yap lacakt r. (a) 38 02'N., 24 52'E (b) 38 16'N., 25 21'E (c) 37 48'N., 25 49'E (d) 37 34'N., 25 23'E (e) 37 42'N., 25 01'E (f) 38 00'N., 24 52'E 2002 SER S 5. EGEDEN Z 2002 y l boyunca her çarflamba, perflembe ve cuma günleri saat 0500 (UTC) aflag daki s n rland r lm fl sahada at fl e itimleri yap lacakt r. (a) 35 36'N., 24 07'E (b) 36 18'N., 24 07'E (c) 36 18'N., 25 59'E (d) 36 25'N., 26 12'E (e) 36 16'N., 26 40'E (f) 35 36'N., 26 41'E (g) 35 31'N., 24 11'E 9. S C LYA BO AZI M/V "KOMMANDER" isimli gemi taraf ndan 7 Ocak 2002 tarihinde mesaha çal flmalar na bafllanacakt r.bon burnu (Tunus) ile Feto burnu ( talya) aras nda güney kuzey dogrultusunda geçen metangaz boru hatt hatt çal flmalar 60 gün sürecektir.çal flma gemisinden 3000 metre aç k geçilmesi, Denizcilere duyurulur. 30. T REN YEN DEN Z TALYA 42 05'.9N., 11 49'.0E mevkiindeki Civitavecchia Radyo bik n çal flmamaktad r. 24

21 SEYRÜSEFERE A T B LD R LER IV 37. TALYA talyan navtex istasyonlar çal flmamaktad r. 47. SARDUNYA 39 08'.8N., 8 13'.4E mevkiindeki Capo Sandalo Radyo bik n çal flm yor. 58. G R T 18, 21 ve 25 fiubat 2002 tarihlerinde 0900 ile 1500 UTC saatleri aras nda afla daki mevkiilerin içersinde kalan sahada at fl e itimleri yap lacakt r 'N., 25 30'E 34 26'N., 25 30'E 34 28'N., 26 07'E 34 04'N., 26 30'E 62. MISIR KUZEY SAH L M/V "GECO DIAMOND" ve M/V "GECO SCORPIO" isimli gemiler taraf ndan; ikinci bir duyuruya kadar her biri metre uzunlu unda sekiz kablo yedekleyerek afla daki s n rland r lm fl sahada mesaha çal flmalar yap lacakt r 'N., 29 01'E 32 27'N., 29 13'E 33 04'N., 30 31'E 33 21'N., 30 19'E BÖLÜM 2 65/02 no.lu ilana kadar NAVAREA III taraf ndan yay nlanm fl Sondaj Platformlar BÖLGE/Platform smi Enlem Boylam Akdeniz (Bat /Güney/Güneydo u) Atwood Eagle 37 00'.4N 13 37'.4E (NAV lll 19/02) Atwood Southern Cross 31 43'.9N 30 00'.5E (NAV lll 45/02) Ashtart '.0N 11 25'.3E Baltim East 31 46'.9N 31 14'.7E Baltim S '.5N 31 14'.3E Cercina I 34 44'.7N 11 05'.7E Cercina II 34 43'.6N 11 06'.6E Cercina III 34 41'.4N 11 05'.8E Cercina VI 34 44'.2N 11 05'.4E Cercina VII 34 41'.8N 11 05'.2E Darfeel 31 34'.3N 32 26'.1E Darfeel '.0N 32 26'.0E Didon 33 47'.2N 11 53'.6E 25

22 SEYRÜSEFERE A T B LD R LER IV El Bibene 33 26'.5N 11 18'.1E Happy 31 55'.1N 31 51'.3E Karous '.8N 32 14'.1E Key Singapore 31 54'.9N 31 54'.0E Key Manhattan 31 21'.7N 30 08'.2E Miskar 34 22'.0N 11 52'.0E P.Fouad 31 33'.7N 32 29'.3E P.Fouad (SE-1) 31 29'.7N 32 34'.7E P.Fouad (M - SE-2) 31 30'.9N 32 31'.6E Sedco Forex Express 31 57'.2N 30 05'.3E Santa Fe '.4N 11 38'.7E Temsah 31 51'.7N 32 06'.4E Nidoco '.0N 31 16'.1E Wakar 31 42'.3N 32 24'.5E West Aken 31 54'.9N 31 54'.0E Zagreb l 35 46'.9N 14 29'.9E smi bilinmiyor 31 24'.1N 30 12'.0E smi bilinmiyor 31 24'.5N 30 14'.2E smi bilinmiyor 31 27'.3N 30 05'.7E smi bilinmiyor 31 34'.5N 30 07'.3E smi bilinmiyor 31 34'.8N 30 07'.8E Adriyatik Denizi - yon Denizi Armida '.5N 12 27'.2E Bonaccia 43 36'.0N 14 21'.2E Ivana B 44 41'.2N 13 13'.1E Ivana D 44 47'.0N 13 15'.8E Ivana E 44 44'.7N 13 14'.8E Is s 34 34'.1N 12 31'.6E Morena I 44 13'.6N 12 29'.0E Labin 43 43'.3N 14 52'.9E (NAV lll 15/02) Panon 44 04'.1N 14 00'.4E R.T. Mayer 44 32'.8N 12 29'.7E R.W. Monwel 44 12'.7N 12 42'.3E Steward 44 12'.8N 12 46'.6E smi bilinmiyor 44 30'.0N 13 00'.0E smi bilinmiyor 40 50'.0N 18 17'.0E Karadeniz F. Gloria 44 36'.0N 29 21'.5E Número '.4N 31 41'.3E Prometeu 44 31'.9N 29 28'.1E Saturn 44 28'.9N 29 38'.7E Sivash 45 30'.0N 30 51'.8E Taurida 45 15'.0N 31 43'.0E 26

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 40 42 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say : 11 13 Mart 2004 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI IMIZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir)

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir) SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR KARADENİZ Paragraf No.ları MARMARA DENİZİ Sayı: 32 132-136 EGE DENİZİ 6 Ağustos 2005 AKDENİZ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 026-027 SAYI :05 31 OCAK 2009 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI YRD. DOÇ. DR. VURAL SEVEN (*) G R fi Ülkemizdeki çeflitli limanlarda k lavuz alma zorunlulu u bulunmaktad r. K lavuz ise, liman,

Detaylı

M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle birlikte, mesle-

M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle birlikte, mesle- mali ÇÖZÜM 11 MUHASEBE MESLE N N DÜNÜ VE BUGÜNÜNÜN KARfiILAfiTIRILMASI Yahya ARIKAN SMMMO Baflkan MUHASEBE MESLE NDE MEYDANA GELEN FONKS YONEL DE fi KL KLER M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle

Detaylı

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2008-2009 OPET Ç NDEK LER RAPOR HAKKINDA OPET Rapor Hakk nda K saca OPET Hakk nda Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk'ün Mesaj fiirket Tarihçesi Genel Müdür Cüneyt A ca'n n Mesaj

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

YEN TEfiV K S STEM REHBER

YEN TEfiV K S STEM REHBER G R fi G R fi 13 14 G R fi G R fi Günümüzde kendini her alanda hissettiren küresel mali krizin etkisi, iflletmelerin sermaye yap s n da bozmufltur. Yaflan lan bu kriz ortam nda beklentilerin, ekonomik

Detaylı

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Kristal, hayata de er katmakt r... içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON

Detaylı

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [OCAK 2013] SAYI: 60 ISSN: 1303-1139 Türkiye de ENERJ Taner Y ld z Mustafa Aktafl brahim Halil K rflan Güven Önal Yetik Kadri Mert Abdurrahman

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 17 A USTOS 1999 KOCAEL DEPREM NDEN BUGÜNE - 15 A ustos 2007 (TMMOB STANBUL KENT SEMPOZYUMUNA DO RU) fiubemizin 17 A ustos 1999 depreminin 8. y l nda düzenlemifl oldu- u etkinlik

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ fiubat 2007 (Yay n No: TÜS AD-T/2007-02/431) Meflrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebafl / stanbul

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. 2012 YILI FAAL YET RAPORU F NANSAL DURUM TABLOSU (B LANÇO), GEL R TABLOSU, BA IMSIZ DENET M RAPORU ve DENETÇ RAPORU Yönetim Kurulumuzun 13/02/2013

Detaylı

TRAC ESK fieh R fiubes TA2KF

TRAC ESK fieh R fiubes TA2KF A M A T Ö R T E L S i Z C i L i K K u r s n o t l a r TRAC ESK fieh R fiubes TA2KF Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti BU ÇALIfiMADA EME GEÇENLER Prof.Dr. Levend KILIÇ Yrd.Doç. Erhan ERO LU TA2EJ R dvan

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Sevgili stanbullular,

Sevgili stanbullular, "Her fert istedi ini düflünmek, istedi ine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçti i dinin icaplar n yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdan

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL

ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? 21 Haziran 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr HABER 7. SAYFADA Fiyat 25 Kr Kanla beslenen flsizlik çift hane s n r nda Türkiye genelinde 15 ve daha yukar yafltakilerde

Detaylı

Ç N D E K L E R. içindekiler

Ç N D E K L E R. içindekiler içindekiler Ç N D E K L E R 5 Sunufl 7-11 Makale Atatürk ve Deniz 13-19 Makale Podlu Pervane Analizi için bir yöntem 21-28 Makale Gemi nfla Yan Sanayi ve Ar-Ge 29-41 Makale Çok amaçl kullan ml klasik bal

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı