HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z"

Transkript

1 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say :7 16 fiubat 2002 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI IMIZ ADRES NDE ve YETK L SATIfi BAY L KLER NDE SATILMAKTADIR. Ç NDEK LER I. Indeksler. IV. Seyrüsefere Ait Bildiriler. II. Harita ve Notik Yay nlara Ait Düzeltmeler. V. Di er Duyurular. III. Fenerler ve Sis flaretleri Kitab (2001) 'e Ait Düzeltmeler. Co rafi mevkiiler : Bölgedeki en büyük ölçekli haritalara göre verilmifltir. Kerterizler : (Hakiki) saat yelkovan istikametindedir. Fenerlerin kerterizleri denizden kerteriz alma esas na göre verilmifltir. Bilgilendirme amaçl ön lanlar' n paragraf No.lar yan na (P). Geçici lanlar' n paragraf No.lar yan na (T). Yerli kaynaklar m z n verdi i bilgilerden derlenen orjinal Türk lanlar n n paragraf No.lar yan na iflareti konulmufltur. Denizcilerin, seyir emniyetine tehlike teflkil eden durumlar, bu ilan sonunda verilen H DROGRAF K MEMORANDUM'daki esaslara uygun olarak afla daki adrese bildirmeleri can ve mal emniyeti bak m ndan önemlidir. TELEKS : DKSH - TR TEL : (4 Hat) FAX : nternet : Haftal k Denizcilere lanlar; yay n tarihinden bir gün önce Baflkanl m z WEB sitesinde yay nlanmaktad r. SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I ÇUBUKLU - STANBUL

2 SEY R H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I'NDAN YAPILACAK HAR TA TALEPLER Seyir haritalar en son düzeltmeleri ifllenmifl olarak, Bütünleflik Malzeme Yönetim Sistemi (BMYS) stok ve kay t ifllemleri yap larak karfl lanmas gerekti inden, çok miktardaki son kulllan c taleplerin karfl lanmas için Seyir, Hidrografi ve Oflinografi Dairesi Baflkanl Harita Mal Saymanl ile koordine edilerek gelinmesi ilgililere duyurulur. Koordine Edilecek K s m : Harita Mal Saymanl Internet : Telefon : 0 (216) (4 hat) Dahili 3277 / 3233 Fax : 0 (216) Telex : DKSH (TR) SEY R, H D. VE Ofi. D. BAfiKANLI I HAR TA VE NOT K YAYIN TEM N Baflkanl m z taraf ndan üretilen harita ve notik yay nlar, Baflkanl m zda sat ld gibi; Baflkanl m z n yetkili sat fl bayiliklerinde de sat lmaktad r. htiyaç sahipleri, ihtiyaçlar olan harita ve notik yay nlar Baflkanl m z ve afla da adresleri belirtilen Sat fl Bayilerinden ücreti karfl l temin edebilirler. Bayilerde sat fla sunulan harita ve notik yay nlar n sat fl fiyatlar, Baflkanl m z sat fl fiyatlar ile ayn d r. AKADEM DEN ZC L K Kemankefl Mah. Karamustafapafla Sk. No:59/61 Karaköy/ ST. Tel : 0 (212) Fax : 0 (212) ARMADOR DEN ZC L K L M TED fi RKET Denizcilik Bankas Site No : 27/A Tophane/ ST. Tel : 0 (212) Fax : 0 (212) DEN Z MALZEME L M TED fi RKET skele Cad. No : 17 Tophane/ ST. Tel : 0 (212) Fax : 0 (212) DELTA MARINE GROUP Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 2 No.: 83 Okmeydan / STANBUL Tel : 0 (212) Fax : 0 (212) SOLAS DEN ZC L K Gümrük Sok. Ada Han No : 35 Kat 2 Karaköy/ ST. Tel : 0 (212) Fax : 0 (212) E.D.A THALAT VE HRACAT T C.fiT. cadiye Mah. Cumhuriyet Cad. No.:41 Büro No.: 2 Üsküdar/ ST. Tel : 0 (216) Fax : 0 (216) MAV SESS ZL K DOKÜMAN fileme VE H ZMET MERKEZ Atatürk Cad. (Gökçe Apt. Alt ) No.: 33 Karamürsel/KOCAEL Tel : 0 (262) Fax : 0 (262) AGANTA TUR ZM YATÇILIK SUALTI H ZMETLER NfiAAT TAAHHÜT LTD. fit. Belediye Dükkanlar No : 7 Bozcaada/ÇANAKKALE Tel : 0 (286) Fax : 0 (286) YATMAR YATÇILIK K z lay Cad. No : 3 ZM R Tel : 0 (232) Fax : 0 (232) ÇÖLLÜ DEN ZC L K Sanayi Sitesi 680 Sok. No : 31 ANTALYA Tel : 0 (242) Fax : 0 (242) MARTI MAR NA zzet Ünlü Serbest Bölge Büyük Liman Setur Marina ANTALYA Tel : 0 (242) Fax : 0 (242) ANADOLU DEN ZC L K KULÜBÜ Cinnah Cad. Vardar flhan 52/7 Çankaya/ANKARA Tel : 0 (312) Fax : 0 (312)

3 NDEKSLER I lan Numaralar Paragraf No. Sayfa No. Paragraf No. Sayfa No. Paragraf No. Sayfa No lgili paragraflar n etkiledi i harita numaralar Harita No. Paragraf No. Harita No. Paragraf No. TR.292 TR.313 TR.321 TR.2921 (INT3756) TR.2921 B TR.2923 (INT 3754) TR.2925 TR

4 NDEKSLER I Türk Deniz Seyir Haritalar Son Düzeltme Paragraf Numaralar T.C. Harita No.: Son Düzeltme Paragraf No.: T.C. Harita No.: Son Düzeltme Paragraf No.: T.C. Harita No.: Son Düzeltme Paragraf No.: (INT 3752) (INT 310) A B (INT 3802) (INT 3651) (INT 3804) (INT 3806) A (INT 3656) (INT 3660) (P) (INT 3800) A A B (INT 3750) A (INT3856) B (INT 3708) (INT 308) (INT3784) (INT 3600) (INT3860) (INT 3602)

5 NDEKSLER I Türk Deniz Seyir Haritalar Son Düzeltme Paragraf Numaralar T.C. Harita No.: Son Düzeltme Paragraf No.: T.C. Harita No.: Son Düzeltme Paragraf No.: T.C. Harita No.: Son Düzeltme Paragraf No.: 1811(INT3758) (INT3756) A B (INT3754) (INT3758) (INT3653) (INT3652) (INT3657) (INT3661)

6 HAR TA VE NOT K YAYINLARA A T DÜZELTMELER II 30 NOT K YAYINLAR stanbul Liman Tüzü ü (1996) (1) Tüzü ün 3. Maddesi afla daki gibi düzeltilmelidir. Madde 3- stanbul Liman : Kuzeyde; Enlemi 41 16'.00 Kuzey, Boylam : 28 55'.00 Do u mevkii ile Enlemi : 41 14'.00 Kuzey, Boylam : 29 16'.00 Do u mevkiinden Genel Kuzey istikametine çizilen hatlar ve ona bitiflik Türk Karasular ile s n rlanan deniz ve k y alan ile Güneyde; Kefaldalyan Burnundan (Enlemi : 40 58'.30 Kuzey, Boylam : 28 43'.40 Do u) 3.8 mil Güney kerterizindeki (Enlemi : 40 54'.50 Kuzey, Boylam : 28 43'.40 Do u) mevkii ile Enlemi : 40 48'.40 Kuzey, Boylam : 29 09'.00 Do u mevkii ve Enlemi : 40 52'.30 Kuzey, Boylam : 29 13'.80 Do u mevkiini birlefltiren çizgiler aras nda kalan deniz ve k y alan d r. (Ek-1) (2) Tüzü ün 5. Maddesi c) alt paragraf ndaki (Ek-3) 'dedir. Notu, (Ek-3, Ek-4 ve Ek-5) ' dedir. Olarak düzeltilmelidir. (3) Tüzü ün 5. Maddesi c) bendine 5. ve 6. altbentler olarak afla dakiler koyulmal d r. 5. Küçükcekmece demir yeri (Ek-4) 40 58'.32N 28 43'.50E 40 56'.90N 28 43'.50E 40 56'.40N 28 47'.40E 40 58'.23N 28 47'.40E 6. Kartal demir yeri (Ek-5) 40 53'.20N 29 11'.10E 40 52'.55N 29 09'.55E 40 51'.00N 29 10'.30E 40 51'.40N 29 12'.00E 40 52'.60N 29 13'.40E kordinatlar ile belirlenen deniz sahas d r. (4) Tüzü ün 5. Maddesine d) bendi olarak afla dakiler koyulmal d r. d) Liman Kuzey Girifli Demir Yerleri (Ek-6) 1. Tehlikeli yük tafl yan gemilerin demir yeri 41 15'.40N 28 57'.45E 41 17'.50N 28 57'.45E 41 17'.50N 29 00'.00E 41 14'.90N 29 00'.00E 2. Yolcu ve kuru yük gemileri demir yeri 41 14'.90N 29 00'.00E 41 17'.50N 29 00'.00E 41 17'.50N 29 02'.37E 41 15'.90N 29 05'.00E 41 15'.00N 29 05'.00E kordinatlar ile belirlenen deniz sahalar d r. Liman Güney Girifli 1 No 'lu demiryeri hariç c) ve d) bentlerinde belirtilen di er demir yerlerine demirleyen ve demirden kalkan gemilere yönelik k lavuzluk uygulamalar ile tüm demir yerlerinin kullan m esaslar idarece belirlenir. 4

7 HAR TA VE NOT K YAYINLARA A T DÜZELTMELER II (5) Tüzü ün 44. Maddesinin birinci f kras n n son cümlesi afla daki gibi düzeltilmelidir. Gemilerin gelifl gün ve saatlerindeki de ifliklikler ile demir yerlerinde, flamand ralarda, r ht m ve iskelelerde kalma süreleri, teknik durumu, yük cinsi ve miktar ve yükleme boflaltma ile ilgili bildirimler ve bunlarla ilgili de ifliklikler Liman Baflkanl na derhal yaz l olarak bildirilir. (6) Tüzü ün 55. Maddesi afla daki gibi düzeltilmelidir. Madde 55- Tüzük hükümlerine ayk r davrand saptananlar hakk nda ilgili mevzuat uyar nca ifllem yap l r. (7) Ek 'te verilen Ek-1 sayfas, Tüzü ün mevcut Ek-1 sayfas ile de ifltirilmelidir. (8) Ek 'te verilen Ek-4, Ek-5 ve Ek-6 nolu ek sayfalar, Tüzü ün mevcut Ek-3 sayfas ndan sonra Tüzü e ilave edilmelidir. (9) Tüzü ün mevcut Ek-4 sayfas, Ek-7 olarak düzeltilmelidir. T.C.Resmi Gazete 29 Kas m 2001 Gün ve Say : NOT K YAYINLAR Ordu Liman Talimat (1997) (1) Talimat n 35. Maddesi afla daki gibi düzeltilmelidir. Madde 5- Ordu Liman ; Do udan, Piraziz (Apdal Deresi a z ) mevkii (Enlemi : 40 57'30" Kuzey, Boylam : 38 06'54" Do u) mevkii ile Bat da, Yason Burnundan (Enlemi : 41 08'15" Kuzey, Boylam : 37 41'00" Do u) Genel Kuzey istikametine çizilen hatlar ve ona bitiflik Türk Karasular ile s n rlanan deniz ve k y alan d r. (Ek-1) (2) Ek 'te verilen Ek-1 sayfas, Talimat n mevcut Ek-1 sayfas ile de ifltirilmelidir. (3) Ek 'te verilen Ek-2 nolu ek sayfas, Tüzü ün mevcut Ek-1 sayfas ndan sonra Tüzü e ilave edilmelidir. T.C. Baflbakanl k Denizcilik Müstaflarl 21 A ustos 2001 tarihli Makam Oluru. 32 NOT K YAYINLAR Fethiye Liman Yönetmeli i (1997) Ek 'te verilen Ek-1 sayfas, Talimat n mevcut Ek-1 sayfas ile de ifltirilmelidir T.C.Resmi Gazete 7 Temmuz 2000 Gün ve Say :

8 HAR TA VE NOT K YAYINLARA A T DÜZELTMELER II 33 MARMARA DEN Z stanbul Bo az, Güneyi Üsküdar Harem Fenerler (1) 41 00'.88N., 29 00'.61E mevkiindeki fenerin karakteri, Fl(2) R 5s 7m 3M (2923 ve 292 'de Fl(2) R) olarak düzeltilmelidir. (2) 41 00'.72N., 29 00'.44E mevkiindeki fenerin karakteri, Fl(2) G 5s 7m 3M (2923 ve 292 'de Fl(2) G) olarak düzeltilmelidir. Haritalar (Son Düzeltme) : TR (101/01) 2921 B (229/01) 2921 (INT 3756) (Haydarpafla Liman, plan A) & 2921 (26/02) 2923 (INT 3754) (28/02) 292 (28/02). K y Emn. ve Gemi Kurtarma fllt.genel Müd.'lü ü. 34 MARMARA DEN Z stanbul Bo az, Güneyi Kad köy Kalam fl Koyu fiamand ralar (1) Afla daki mevkiilere, küresel flamand ra sembolü, koyulmal d r. (a) 40 57'.95N., 29 01'.71E (b) 40 57'.94N., 29 01'.77E (c) 40 58'.21N., 29 01'.70E (d) 40 58'.14N., 29 01'.62E (e) 40 58'.26N., 29 01'.58E (f) 40 58'.22N., 29 01'.51E (2) Afla daki mevkiilerde mevcut bulunan, küresel flamand ra sembolleri silinmelidir. (a) 1a mevkii 350 kerteriz Yarda. (b) 1a mevkii 303 kerteriz Yarda. (c) 1a mevkii 286 kerteriz Yarda. (d) 1a mevkii 285 kerteriz Yarda. (e) 1d mevkii 114 kerteriz Yarda. (f) 1d mevkii 133 kerteriz Yarda. (g) 1d mevkii 213 kerteriz Yarda. (h) 1d mevkii 239 kerteriz Yarda. ( ) 1d mevkii 048 kerteriz Yarda. (j) 1d mevkii 027 kerteriz Yarda. (k) 1d mevkii 320 kerteriz Yarda. (l) 1d mevkii 297 kerteriz Yarda. (m) 40 58'.20N., 29 01'.50E (o) 2m mevkii 169 kerteriz metre. (p) 2o mevkii 090 kerteriz metre. (r) 2p mevkii 200 kerteriz metre. (s) 2r mevkii 260 kerteriz metre. Haritalar (Son Düzeltme) : TR.2925 (1-2l) (161/01) 2928 (1-2l) (33/02) 2921 B (1-2l) (33/02) 2923 (INT 3756) (2m-s) (33/02). Seyir, Hid. ve Ofli.D.Bflk.'l. 6

9 HAR TA VE NOT K YAYINLARA A T DÜZELTMELER II 35 MARMARA DEN Z Yeflilköy, Güneyi fiamand ralar (1) 40 57'.15N., 28 49'.45E mevkiine özel tepelikli, konik flamand ra sembolü koyulmal ve bat yak n na (3 fiamand ra) notu yaz lmal d r. (2) 40 56'.50N., 28 49'.50E mevkiindeki karakteri FlY 5s 6M olan, özel tepelikli sütun fl kl flamand ra, 40 56'.46N., 28 49'.39E mevkiine kayd r lmal d r. (3) Afla dakiler silinmelidir. (a) 40 56'.46N., 28 49'.39E mevkiinden 033 kerteriz, 370 metre kuzeydo u yak n ndaki, özel tepelikli gönder flamand ra. (b) 3a mevkiinden 016 kerteriz, 700 metre kuzeydo u yak n ndaki, özel tepelikli gönder flamand ra. (c) 3a mevkiinden 011 kerteriz, 1050 metre kuzeydo u yak n ndaki, özel tepelikli gönder flamand ra. (d) 3a mevkiinden 008 kerteriz, 1400 metre(292 de 014 kerteriz, 1200 yarda) kuzeydo u yak n ndaki, özel tepelikli gönder flamand ra. Haritalar (Son Düzeltme) : TR.2923 (INT 3754) (34/02) 292 (1,2,3d) (33/02). Seyir, Hid. ve Ofli.D.Bflk.'l. 36 AKDEN Z Türkiye, Güney Sahili Kalkan Fener (1) 36 15'.22N., 29 21'.38E mevkiindeki fener ve karakteri silinerek yerine, karakteri FlR 20m 5M olan TV. dire i sembolü, koyulmal ve Güneydo u yak n ndaki TV. Mast notu alt na macenta renkli olarak AERO notu yaz lmal d r. (2) 36 10'.32N., 29 39'.40E mevkiindeki Tv. dire i üzerindeki fenerin karakteri Fl R 10m 5M olarak düzeltilmelidir. Haritalar (Son Düzeltme) : TR.313 (1) (Y.Yay n 22/12/2001) 321 (2) (463/00). Seyir, Hid. ve Ofli.D.Bflk.'l. 7

10 FENERLER VE S S fiaretler (2001) K TABI'NA A T DÜZELTMELER III 7/ Bal kç Brn.Rehber Iso R 4s (60 ) görülür. E fenerleri 158.Ön Arka F R (60 ) görülür. E F R E Feribot Liman.Güney Fl(2) G 5s7 3 Beyaz beton kule fi0.4,k0.6,fl0.4,k3.6 E4907 Mendirek Ucunda Kuzey mendirek.ucunda Fl(2) R 5s7 3 Beyaz beton kule fi0.4,k0.6,fl0.4,k3.6 E Bademli Burnu Fl WR 5s18 W7 Beyaz madeni çatk kule fi (222 ) beyaz, E R 4 (18 ) k rm z, (20 ) beyaz, (16 ) k rm z, (19 ) beyaz (65 ) karanl k. 9

11 FENERLER VE S S fiaretler (2001) K TABI'NA A T DÜZELTMELER III Jetee Abri.Kuzeydo u Oc G 4s9 9 Beyaz sütun K1 E6669 ucunda Jetee du Large.Yak n Q(4) W 6s15 12 Beyaz üç ayakl sehpa (fi0.5,k0.5)x3,fl0.5,k2.5 E6670 ucunda Ilot d Arzew Fl R 5s19 16 Beyaz kule fi den küçük kerterizlerde Cap E Carbon taraf ndan karanl kta kal r Molle Millerand.Karfl Oc(3) G 12s9 6 Siyah sütun E6682 mahmuzu Cap Falcon Fl(4) W 25s Konutlu, beyaz sekiz köfleli (fi0.2,k2.9)x3,fl0.2,k mil güneyde E tafl kule radyo direkleri üzerinde F R fenerler. F W (T) Muelle de Chafarinas Fl(2) R 8s 8 4 Tepesi kesik, köfleli madeni fi0.5,k1.5,fl0.5,k5.5 E6756 Ucunda piramidal kule Groyne Merkez Q(6)+LFl 10 5 Tepesi kesik tafl kule (fi0.3,k0.7)x6,fl2,k7 E W 15s6 Q(6)+LFl W 10s (T)

12 FENERLER VE S S fiaretler (2001) K TABI'NA A T DÜZELTMELER III Dique de Benabola Fl R 10s 7 4 K rm z fanuslu, tepesi kesik Fl(2) R 10s (T) 2001 E0031 Dirsekte tafl kule - -- Siren 60s.... Se Fl G 2s5 5 Yeflil kule fi0.3. E Dique de Abrigo Fl(4) R 12s10 4 K rm z piramidal kule (fi1,k1)x3,fl1k5. E0059 Ucunda Dique de Levante.Ucunda Oc G 3s 7 4 Üstü yeflil, tepesi kesik beyaz Iso W 3s (T) 2001 E kule Puerto refugio Do u Fl(2)R 5s4... K rm z kare sütun TE 2001 E0087 R ht m ucunda Havza ucunda Lit 4... Yeflil kare sütun Y k ld (T) E Küçük tekne mendire i Fl(3) G 10s 7 1 Yeflil sütun (fi0.5,k1.5)x2, fl0.5, k5,5 E Ucunda

13 FENERLER VE S S fiaretler (2001) K TABI'NA A T DÜZELTMELER III Dique de Oeste.Ucunda Fl (2) G 7s 7 5 Yeflil madeni sehpa fi0.5,k1,fl0.5,k5. E Punta San Cristobal Fl (3) W 8s Tepesi kesik konik tafl kule, (fi0.2,k1.5)x2,fl0.2,k E aliminyum kubbeli beyaz (165 ) görülür konut Görünüfl mesafesi azalt ld.(t) Dique de Levante Fl (2) 10s18 15 Beyaz kaide üzerinde, fi0.5,k2,fl0.5,k7. E Güney ucunda yeflil kule Güney ucunda Q(3) W 10s6 5 Sar bandl siyah direk (fi0.3,k0.7)x2,fl0.3,k7.7 E üzerinde,tabanlar ndan bitiflik bir çift konik tepelik Denizalt mendire i Fl(3) R 8s 6 3 K rm z direk (fi0.5,k1)x2,,fl0.5,k4.5 E Q(3) W 10s6 5 Sar bandl, siyah kule (fi0.5, k0.5) x2, fl0.5, k7.5. E üzerindetabanlar ndan bitiflik bir çift konik tepelik Mahmuz Fl (3) G 10s10 5 Yeflil kule (fi0.5,k1.5) x2,fl0.5,k5.5. E

14 FENERLER VE S S fiaretler (2001) K TABI'NA A T DÜZELTMELER III Fl (4) R 11s... 3 K rm z yap (fi0.3,k1.5) x3,fl0.5,k5.3 E Fl R 5s fi0.5,k4.5 E Darsena Pesquera Fl(2) R 6s 6 3 Üstü k rm z, beyaz sütun fi0.5,k1,fl0.5,k4 E Muelle Comercial Kuzeydo u köflesinde Lepetane.R ht m ucunda F G 6 3 Yeflil madeni sütun fi0.5,k4.5 E Thalassa Khimarras Fl W 6s 52 8 E3733 Kuzeydo u taraf

15 SEYRÜSEFERE A T B LD R LER IV Baflkanl m z'ca yay nlanan seyir bildirileri hakk ndaki aç klamalar için, Denizcilere lanlar Y ll 2001 adl yay n n 10 nolu paragraf na bak n z. Afla daki bildiriler; Baflkanl m z'ca 11 fiubat 2002 tarihine kadar yay nlanan SEY R B LD R LER 'ni, Baflkanl m z'a intikal etmifl, planlama aflamas nda olup ve henüz bildiri numaras verilmemifl SEY R B LD R LER ile 5 fiubat 2002 gün ve saat 0600 UTC tarihi itibari ile NAVAREA 111 Saha Koordinatörlü ü'nce yay nlanan SEY R B LD R LER N Kapsar. (1) YERL KAYNAKLI B LD R LER (a) Halen yürürlükte olan yay nlanm fl Bildiriler : 1998 SER S 81. KARADEN Z - R ZE L MANI Rize Liman nda ana mendirek uzatma çal flmalar nedeniyle mendirek ucundaki fener sökülmüfl olup, Rize Liman na girecek olan gemilerin gece limana girmemeleri ve mevcut mendirek ucunda en az metre aç k geçmeleri denizcilere duyurulur STANBUL BO AZI 41 01'04"N., 28 59'14"E mevkiindeki Sarayburnu sis düdü ü çal flmamaktad r SER S 52. KARADEN Z - G RESUN L MANI DLH ve TD uzmanlar nca Liman mahalinde yap lan incelemeler sonucunda, Giresun Liman k smen deniz trafi ine aç lm flt r. Giresun Liman na girifl yapacak gemiler VHF Kanal 16'dan Liman Baflkanl ile irtibat kuracaklard r. 78. KARADEN Z - FATSA 20 fiubat 1999 tarihinde meydana gelen kötü hava ve deniz flartlar neticesinde, Fatsa Liman Baflkanl yetki s n rlar nda bulunan Bolaman ve Yal köy bal kç bar naklar ana mendireklerindeki dolgu ve tahkimat tafllar n n, her iki mendire in girifllerine yay ld için tehlike arzetmektedir.denizcilere duyurulur. 80. KARADEN Z - TRABZON L MANI 20 fiubat 1999 tarihinde meydana gelen kötü hava ve deniz flartlar neticesinde, Trabzon Liman ana mendire inin (çakar fener dahil) 135 metresi tamamen, 145 metresi ise kullan lmaz durumdad r. Trabzon Liman na girifl yapacak gemiler VHF Kanal 16'dan Liman Baflkanl ile irtibat kurmalar ve Liman Baflkanl bilgisi d fl nda hareket etmemeleri, Denizcilere duyurulur. 81. KARADEN Z ORDU 20 fiubat 1999 tarihinde meydana gelen kötü hava ve deniz flartlar neticesinde, Ordu Liman Baflkanl 'n n yetki s n rlar içinde bulunan Mersin Köyü bal kç bar na 'n n dolgu ve tahkimat tafllar n n, her iki mendirek girifllerine yay ld için tehlike arz etmektedir. Denizcilere duyurulur SER S 205. KARADEN Z SAMSUN L MANI Samsun Liman nda; ÇEK RGE isimli tarak gemisi ile ikinci bir duyuruya kadar tarama çal flmalar yap lacakt r. Tarama süresince r ht mlar, limaniçi ve demiryerleri zaman zaman trafi e kapat lacakt r. Liman girifli yapacak gemiler VHF Kanal 16'dan Liman Baflkanl ile irtibat kuracaklard r.. 19

16 SEYRÜSEFERE A T B LD R LER IV 2001 SER S 37. KARADEN Z - G RESUN Bulancak skelesinin; Sahil Yolu yap m çal flmalar nedeniyle iskele tam boyu 262 metreden 175 metreye düflmüfltür.çal flmalar nedeniyle derinliklerde de azalma olabilece inden iskeleyi kullanacak gemilerin VHF Kanal 16 'dan Liman Baflkanl ile irtibat kurmalar gerekmektedir. Denizcilere duyurulur S NOP AYANCIK L MANI 5 Haziran 2001 tarihinde meydana gelen kötü hava ve deniz flartlar neticesinde, Sinop Ayanc k Liman Baflkanl 'n n yetki s n rlar içinde bulunan Denizciler Mahallesi bal kç bar na 'n n dolgu ve tahkimat tafllar n n, her iki mendirek girifllerine yay ld için tehlike arz etmektedir. Denizcilere duyurulur KARADEN Z - TÜRK YE - RUSYA Mavi Ak m Projesi kapsam nda 23 Temmuz 2001 tarihinden itibaren Novorossisk/RUSYA (44 20'16"N., 38 35'51"E) Liman ndan bafllamak üzere; Olympic Commander, Normand Vester, Far Grimshdder, Akademik Golitsyn, Polar Pirince, Castoro Otto isimli gemiler çal flmalara bafllam flt r.do algaz çal flmalar Novorossisk/RUSYA Samsun/TÜRK YE (41 21'53"N., 36 42'43"E) hatt aras nda 15 Haziran 2002 tarihine kadar devam edecektir.d/p SA PEM 7000 isimli gemi 6-7 A ustos 2001 tarihlerinde bo azlardan geçerek 7 Eylül 2001 tarihinden itibaren çal flmalara bafllam flt r.çal flma yapan gemilerden 1.5 deniz mili aç k geçilmesi; Denizcilere duyurulur EGE DEN Z Saroz Körfezi; 40 36'29"Kuzey., 26 36'51"Do u, 40 36'12"Kuzey., 26 37'10"Do u, 40 36'43"Kuzey., 26 37'10"Do u mevkiilerinde üç adet patlamam fl may n bulunmufltur.denizcilere duyurulur SER S 55. EGE DEN Z - KUfiADASI L MANI Kufladas Liman, Feribot skelesi civar nda ikinci bir duyuruya kadar tarama çal flmalar yap lacakt r.denizcilere duyurulur. 58. EGE DEN Z - KUfiADASI L MANI 37 52'06" 27 15'40" Do u mevkiindeki Kufladas derin deflarj boru hatt n n kopmas sebebiyle deflarj borusunun bir k sm su yüzeyinin metre derinli ine kadar ç km flt r.zamanla hatt n su yüzeyine (0 metre) kadar yükselmesi beklenmektedir.denizcilere duyurulur. 69. KARADEN Z 19 ve 20 fiubat 2002 tarihlerinde 0600Z dan 1400Z ya kadar afla daki mevkiilerin içinde kalan sahada e itim at fllar yap lacakt r. 013 SAHASI 41 34'N., 29 15'E 41 34'N., 29 35'E 41 11'N., 29 35'E 41 13'N., 29 10'E 20

17 SEYRÜSEFERE A T B LD R LER IV 70. AKDEN Z 19 ve 20 fiubat 2002 tarihlerinde 0300Z dan 0800Z ya kadar afla daki mevkiilerin içinde kalan sahada e itim at fllar yap lacakt r. A 80 SAHASI 36 50'00"N., 28 22'00"E 36 41'30"N., 28 22'00"E 36 41'30"N., 28 32'30"E 36 46'54"N., 28 32'30"E 36 50'00"N., 28 27'06"E 72. STANBUL BO AZI GÜNEY 11 fiubat 2002 tarihinden ikinci bir duyuruya kadar, afla daki mevkiilerin içersinde kalan sahada Denizalt kablo onar m çal flmalar yap lacakt r '54"N., 29 06'44"E 41 15'36"N., 29 06'50"E 41 15'36"N., 29 10'00"E 41 12'33"N., 29 07'49"E Denizcilere duyurulur. 74. STANBUL BO AZI KUZEY 14 fiubat 14 Mart 2002 tarihleri aras nda 40 59'54"N., 28 59'55"E ile 40 59'58"N., 28 59'46"E mevkiilerini birlefltiren hat boyunca, Deflarj boru hatt döfleme çal flmalar yap lacakt r.çal flma sahas fl kl flamand ralarla markalanacakt r.çal flma gemilerinden aç k geçilmesi, Denizcilere duyurulur. (b) Yay nlanacak olanlar... AKDEN Z 5 ve 6 Mart 2002 tarihlerinde 0600Z dan 1500 Z ya kadar afla daki mevkiilerin içinde kalan sahalarda e itim at fllar yap lacakt r. LT - D13 SAHASI 36 26'N., 35 29'E 36 17'N., 35 24'E 36 32'N., 34 42'E 36 40'N., 34 52'E A - 76 SAHASI 36 15'00"N., 35 49'10"E 36 15'00"N., 35 32'30"E 36 34'45"N., 35 32'00"E 36 50'00"N., 35 53'00"E 36 34'48"N., 36 08'00"E 21

18 SEYRÜSEFERE A T B LD R LER IV... AKDEN Z 6 ve 7 Mart 2002 tarihlerinde 0700Z dan 1400Z ya kadar afla daki mevkiilerin içinde kalan sahada e itim at fllar yap lacakt r. YELKEN SAHASI 38 51'00"N., 26 37'00"E 38 51'00"N., 26 19'30"E 38 48'30"N., 26 12'24"E 38 44'45"N., 26 15'00"E... KARADEN Z Mart 2002 tarihleri aras nda 0600Z dan 1500Z ya kadar afla daki mevkiilerin içinde kalan sahada e itim at fllar yap lacakt r. 011 SAHASI (MUADDEL) 41 55'N., 29 38'E 41 55'N., 30 58'E 41 33'N., 30 58'E 41 33'N., 30 04'E 41 46'N., 29 38'E... MARMARADEN Z 12 ve 13 Mart 2002 tarihlerinde 0600Z dan 1500Z ya kadar afla daki mevkiilerin içinde kalan sahada e itim at fllar yap lacakt r. LTD - 5 SAHASI 40 25'00"N., 28 39'00"E 40 28'30"N., 28 40'00"E 40 29'30"N., 28 31'00"E 40 38'00"N., 28 07'00"E 40 32'00"N., 28 01'00"E 40 26'00"N., 28 16'00"E... STANBUL BO AZI GÜNEY 14 Mart 14 Nisan 2002 tarihleri aras nda 40 59'50"N., 28 59'46"E ile 41 00'00"N., 28 59'36"E mevkiilerini birlefltiren hat boyunca, Deflarj boru hatt döfleme çal flmalar yap lacakt r.çal flma sahas fl kl flamand ralarla markalanacakt r.çal flma gemilerinden aç k geçilmesi, Denizcilere duyurulur. 22

19 SEYRÜSEFERE A T B LD R LER IV... AKDEN Z 18 ve 19 Mart 2002 tarihlerinde 0600Z dan 1500Z ya kadar afla daki mevkiilerin içinde kalan sahada e itim at fllar yap lacakt r. A 091 (MUADDEL II) SAHASI 36 30'00"N., 28 34'00"E 36 25'00"N., 28 34'00"E 36 09'00"N., 29 19'00"E 36 25'00"N., 29 19'00"E... EGEDEN Z Mart 2002 tarihleri aras da 0600Z dan 1500Z ya kadar afla daki mevkiilerin içinde kalan sahada e itim at fllar yap lacakt r. FOÇA - BA ARASI 38 40'N., 26 47'E 38 40'N., 26 49'E 38 39'N., 26 49'E 38 39'N., 26 46'E... STANBUL BO AZI BO AZ Ç - 02 Uluslararas Yüzme Yar fllar ; 14 Temmuz 2002 tarihinde 1000C C saatleri aras nda stanbul Bo az 'nda yap lacakt r.yar flmalar süresince stanbul Bo az her iki yönden deniz trafi ine kapat lacakt r.tüm denizcilere, denizcilikle ilgili kurum ve kurulufllara duyurulur. (2) DIfi KAYNAKLI B LD R LER (NAVAREA III) BÖLÜM 1 (NAVAREA III Saha Koordinatörlü ünce yay nlanan ve yürürlükte olan bildiriler) 2001 SER S 705. TUNUS 37 45'N ve 38 00'N paralele ile ' ve 'E meredyenleri aras nda 2002 y l boyunca at fl e itimleri yap lacakt r T REN YEN DEN Z 38 17'.7N., 15 31'.2E mevkiindeki Cape Rosocolmo feneri sönüktür. 23

20 SEYRÜSEFERE A T B LD R LER IV 707. EGEDEN Z 1 Ocak ile 28 fiubat 2002 tarihleri aras nda cumartesi, pazar, ve tatil günleri hariç 0600 UTC ile 1300 UTC saatleri aras nda afla daki s n rland r lm fl sahada at fl e itimleri yap lacakt r. (a) 36 56'N., 23 29'E (b) 36 42'N., 23 32'E (c) 36 41'N., 23 48'E (d) 36 47'N., 23 55'E 710. EGEDEN Z 2002 y l boyunca afla daki s n rland r lm fl sahada at fl e itimleri yap lacakt r. (a) 38 02'N., 24 52'E (b) 38 16'N., 25 21'E (c) 37 48'N., 25 49'E (d) 37 34'N., 25 23'E (e) 37 42'N., 25 01'E (f) 38 00'N., 24 52'E 2002 SER S 5. EGEDEN Z 2002 y l boyunca her çarflamba, perflembe ve cuma günleri saat 0500 (UTC) aflag daki s n rland r lm fl sahada at fl e itimleri yap lacakt r. (a) 35 36'N., 24 07'E (b) 36 18'N., 24 07'E (c) 36 18'N., 25 59'E (d) 36 25'N., 26 12'E (e) 36 16'N., 26 40'E (f) 35 36'N., 26 41'E (g) 35 31'N., 24 11'E 9. S C LYA BO AZI M/V "KOMMANDER" isimli gemi taraf ndan 7 Ocak 2002 tarihinde mesaha çal flmalar na bafllanacakt r.bon burnu (Tunus) ile Feto burnu ( talya) aras nda güney kuzey dogrultusunda geçen metangaz boru hatt hatt çal flmalar 60 gün sürecektir.çal flma gemisinden 3000 metre aç k geçilmesi, Denizcilere duyurulur. 30. T REN YEN DEN Z TALYA 42 05'.9N., 11 49'.0E mevkiindeki Civitavecchia Radyo bik n çal flmamaktad r. 24

21 SEYRÜSEFERE A T B LD R LER IV 37. TALYA talyan navtex istasyonlar çal flmamaktad r. 47. SARDUNYA 39 08'.8N., 8 13'.4E mevkiindeki Capo Sandalo Radyo bik n çal flm yor. 58. G R T 18, 21 ve 25 fiubat 2002 tarihlerinde 0900 ile 1500 UTC saatleri aras nda afla daki mevkiilerin içersinde kalan sahada at fl e itimleri yap lacakt r 'N., 25 30'E 34 26'N., 25 30'E 34 28'N., 26 07'E 34 04'N., 26 30'E 62. MISIR KUZEY SAH L M/V "GECO DIAMOND" ve M/V "GECO SCORPIO" isimli gemiler taraf ndan; ikinci bir duyuruya kadar her biri metre uzunlu unda sekiz kablo yedekleyerek afla daki s n rland r lm fl sahada mesaha çal flmalar yap lacakt r 'N., 29 01'E 32 27'N., 29 13'E 33 04'N., 30 31'E 33 21'N., 30 19'E BÖLÜM 2 65/02 no.lu ilana kadar NAVAREA III taraf ndan yay nlanm fl Sondaj Platformlar BÖLGE/Platform smi Enlem Boylam Akdeniz (Bat /Güney/Güneydo u) Atwood Eagle 37 00'.4N 13 37'.4E (NAV lll 19/02) Atwood Southern Cross 31 43'.9N 30 00'.5E (NAV lll 45/02) Ashtart '.0N 11 25'.3E Baltim East 31 46'.9N 31 14'.7E Baltim S '.5N 31 14'.3E Cercina I 34 44'.7N 11 05'.7E Cercina II 34 43'.6N 11 06'.6E Cercina III 34 41'.4N 11 05'.8E Cercina VI 34 44'.2N 11 05'.4E Cercina VII 34 41'.8N 11 05'.2E Darfeel 31 34'.3N 32 26'.1E Darfeel '.0N 32 26'.0E Didon 33 47'.2N 11 53'.6E 25

22 SEYRÜSEFERE A T B LD R LER IV El Bibene 33 26'.5N 11 18'.1E Happy 31 55'.1N 31 51'.3E Karous '.8N 32 14'.1E Key Singapore 31 54'.9N 31 54'.0E Key Manhattan 31 21'.7N 30 08'.2E Miskar 34 22'.0N 11 52'.0E P.Fouad 31 33'.7N 32 29'.3E P.Fouad (SE-1) 31 29'.7N 32 34'.7E P.Fouad (M - SE-2) 31 30'.9N 32 31'.6E Sedco Forex Express 31 57'.2N 30 05'.3E Santa Fe '.4N 11 38'.7E Temsah 31 51'.7N 32 06'.4E Nidoco '.0N 31 16'.1E Wakar 31 42'.3N 32 24'.5E West Aken 31 54'.9N 31 54'.0E Zagreb l 35 46'.9N 14 29'.9E smi bilinmiyor 31 24'.1N 30 12'.0E smi bilinmiyor 31 24'.5N 30 14'.2E smi bilinmiyor 31 27'.3N 30 05'.7E smi bilinmiyor 31 34'.5N 30 07'.3E smi bilinmiyor 31 34'.8N 30 07'.8E Adriyatik Denizi - yon Denizi Armida '.5N 12 27'.2E Bonaccia 43 36'.0N 14 21'.2E Ivana B 44 41'.2N 13 13'.1E Ivana D 44 47'.0N 13 15'.8E Ivana E 44 44'.7N 13 14'.8E Is s 34 34'.1N 12 31'.6E Morena I 44 13'.6N 12 29'.0E Labin 43 43'.3N 14 52'.9E (NAV lll 15/02) Panon 44 04'.1N 14 00'.4E R.T. Mayer 44 32'.8N 12 29'.7E R.W. Monwel 44 12'.7N 12 42'.3E Steward 44 12'.8N 12 46'.6E smi bilinmiyor 44 30'.0N 13 00'.0E smi bilinmiyor 40 50'.0N 18 17'.0E Karadeniz F. Gloria 44 36'.0N 29 21'.5E Número '.4N 31 41'.3E Prometeu 44 31'.9N 29 28'.1E Saturn 44 28'.9N 29 38'.7E Sivash 45 30'.0N 30 51'.8E Taurida 45 15'.0N 31 43'.0E 26

KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ AKDENÝZ

KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ AKDENÝZ SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR Paragraf No.larý KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ Sayý : 30 122-124 EGE DENÝZÝ 24 Temmuz 2004 AKDENÝZ

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 210 212 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say : 52 27 Aral k 2003 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 155 157 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say :33 17 A ustos 2002 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 205 209 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say : 51 20 Aral k 2003 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 40 42 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say : 11 13 Mart 2004 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI IMIZ

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 31 34 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say :7,8 22 fiubat 2003 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.ları 24-37 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Sayı : 3 22 Ocak 2000 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI IMIZ ADRES NDE ve

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 145 148 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say : 33 16 A ustos 2003 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI

Detaylı

SEY R HAR TALARI VE NOT K YAYINLAR KATALO U

SEY R HAR TALARI VE NOT K YAYINLAR KATALO U SEY R HAR TALARI VE NOT K YAYINLAR KATALO U 1. Kapsam : Bu katalog Seyir, Hidrografi ve Oflinografi Dairesi Baflkanl 'nca yay mlanan, sat fla tabi harita ve notik yay nlar içerir. 2.1 Seyir, Hidrografi

Detaylı

HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR

HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 001-003 SAYI: 01 07 OCAK 2006 HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir.)

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir.) SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR KARADENİZ Paragraf No.ları MARMARA DENİZİ Sayı: 25 103-107 EGE DENİZİ 18 Haziran 2005 AKDENİZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir)

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir) SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR KARADENİZ Paragraf No.ları MARMARA DENİZİ Sayı: 35 154-158 EGE DENİZİ 27 Ağustos 2005 AKDENİZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir)

İÇİNDEKİLER. (Ön bilgi (P) ve Geçici İlanlar (T); seyir haritalarına kurşun kalemle işlenecektir) SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR KARADENİZ Paragraf No.ları MARMARA DENİZİ Sayı: 32 132-136 EGE DENİZİ 6 Ağustos 2005 AKDENİZ

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.ları 64-77 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Sayı : 7 19 fiubat 2000 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI IMIZ ADRES NDE

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 242 251 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say : 23 17 Haziran 2000 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI IMIZ ADRES NDE

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 004-006 SAYI: 02 21 OCAK 2006 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 235-237 SAYI: 48 9 ARALIK 2006 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 359 376 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say : 33 26 A ustos 2000 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI IMIZ ADRES NDE

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 054-056 SAYI: 15 14 NİSAN 2007 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 038-041 SAYI :09 01 MART 2008 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 050-053 SAYI: 14 7 NİSAN 2007 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 170-177 SAYI: 34 25 AĞUSTOS 2007 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 060-064 SAYI :14 05 NİSAN 2008 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 121-126 SAYI :25 21 HAZİRAN 2008 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR ISSN 1303-5568 HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 83 86 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say : 18 3 May s 2003 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI IMIZ

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 131-136 SAYI :22 29 MAYIS 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ HAFTA : 09 İLAN NUMARALARI 034-038 27 ŞUBAT 2016 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535.

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535. Yayım Tarihi 2013 NOTİK YAYINLAR Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu Stok Numarası 7610270038535 Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca üretilen ve sayışa sunulan harita ve notik

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 248-253 SAYI :48 29 KASIM 2008 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 086-088 SAYI: 22 02 HAZİRAN 2007 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI :38 220-225 18 EYLÜL 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 057-067 SAYI :10 07 MART 2009 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 202-206 SAYI : 34-35 21 AĞUSTOS 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON :

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 141-142 SAYI :24 13 HAZİRAN 2009 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI :40 232-238 02 EKİM 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR

HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR HAFTALIK DEN ZC LERE LANLAR Paragraf No.lar 275 299 KARADEN Z MARMARA DEN Z EGE DEN Z AKDEN Z Say : 26 8 Temmuz 2000 SEY R, H DROGRAF VE Ofi NOGRAF DA RES BAfiKANLI I YAYINLARI BAfiKANLI IMIZ ADRES NDE

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI :37 213-219 11 EYLÜL 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 026-027 SAYI :05 31 OCAK 2009 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI : 43 254-259 23 EKİM 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇUBUKLU / İSTANBUL SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 065-069 SAYI :15 12 NİSAN 2008 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SAYI : 34-35 27 AĞUSTOS 2011 PARAGRAF NUMARALARI 169-173 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI :39 226-231 25 EYLÜL 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( T R.G.)

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( T R.G.) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (06.08.2013 T. 28730 R.G.) MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SAYI : 23 11 HAZİRAN 2011 PARAGRAF NUMARALARI 121-126 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 26.06.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29398 EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

çok daha geniş menzilli başka sistemler de kullanılır.

çok daha geniş menzilli başka sistemler de kullanılır. Denizde radyo dalgaları ile haberleşmenin ve bilgi akışı sağlamanın en pratik yöntemi VHF Deniz Bandı üzerinden yapılan telsiz görüşmeleridir. Ancak mesafesi geniş bir alanı kapsamaz. VHF Deniz Bandı ortalama

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 6 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28730 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LĠMANLAR YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

Bu teminat poliçe üzerinde yer almas kayd ile geçerli olacakt r.

Bu teminat poliçe üzerinde yer almas kayd ile geçerli olacakt r. Say n Sigortal m z, Anadolu Konut Mini Onar m Hizmeti, konutunuzda poliçenizin geçerli oldu u süre boyunca oluflabilecek, afla da tan mlar ve limitleri verilen küçük ölçekli hasarlar n, yerinde know-how

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL ISSN 1303-5568 1909 PARAGRAF NUMARALARI : SAYI : 51 299-309 25 ARALIK 2010 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34805 ÇUBUKLU / İSTANBUL TELEFON : 0 216

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA MOTORLU TAfiITLAR VERG S fiaban KÜÇÜK Maliye Müfettifli G R fi E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr

Detaylı

KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ AKDENÝZ

KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ AKDENÝZ SEYÝR, HÝDROGRAFÝ VE OÞÝNOGRAFÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 HAFTALIK DENÝZCÝLERE ÝLANLAR Paragraf No.larý KARADENÝZ MARMARA DENÝZÝ Sayý : 32 130-132 EGE DENÝZÝ 7 Aðustos 2004 AKDENÝZ

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE L fik N MAL VE H ZMETLERDE KDV ST SNASI

SERBEST BÖLGELERE L fik N MAL VE H ZMETLERDE KDV ST SNASI mali ÇÖZÜM 123 SERBEST BÖLGELERE L fik N MAL VE H ZMETLERDE KDV ST SNASI Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müflavir 1. GENEL AÇIKLAMA : Bilindi i üzere 3218 say l Serbest Bölgeler Kanunu kapsam nda yap lan ifllemler

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

SOSYAL DESTEK H ZMETLER YÖNET M

SOSYAL DESTEK H ZMETLER YÖNET M SOSYAL DESTEK H ZMETLER YÖNET M SOSYAL DESTEK H ZMETLER YÖNET M (Kodu: S) A-21 YILI YATIRIMLARININ GENEL ELL KLER 21 y l yat r m program n n, sosyal destek hizmetleri yönetimi ana hizmet alan nda yer alan

Detaylı

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını,

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını, 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKĠYE LĠMANLARI VE ĠSKELELERĠ ARASINDA DENĠZ TAġITLARIYLA YAPILAN TAġIMA ĠLE YÜKLEME VE BOġALTMALARDA GÜMRÜK GÖZETĠM

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ...

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ... T.C. 00980797 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 59131235-060.11.03 Konu : Kurumsal Kimlik Çalışmaları T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR

HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ISSN 1303-5568 Dz.K.K. 1909 PARAGRAF NUMARALARI : 232-235 SAYI: 44 3 KASIM 2007 HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ

SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILACAK HARİTA TALEPLERİ HARİTA VE NOTİK YAYIN TEMİNİ SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINI HAFTALIK DENİZCİLERE İLANLAR BÜLTENİ SAYI : 43 29 EKİM 2011 PARAGRAF NUMARALARI 207-208 BW G YBY 471 Fl.G.3s 315-1 35 Fl.3s70m29M Siren Mo(N)60s

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı