Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları Ayrılan Öğrenci Sayıları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5.1.5. Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.6. Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.7. Ayrılan Öğrenci Sayıları... 47 5.1.9."

Transkript

1

2 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 1 GENEL BĐLGĐLER... 3 MĐSYON... 3 VĐZYON... 3 TARĐHÇE... 4 YETKĐ GÖREV VE SORUMLULUK... 5 YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI... 5 REKTÖR... 6 DEKAN... 8 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER FĐZĐKĐ YAPI Eğitim Alanları Sosyal Alanlar Hizmet-Ambar-Arşiv-Atölye Alanları Okul Öncesi ve Đlköğretim Okulu Alanları Hastane Alanları Gazi Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Toplulukları ÖRGÜT YAPISI Gazi Üniversitesi Akademik Teşkilat Yapısı Gazi Üniversitesi Đdari Teşkilat Şeması BĐLGĐ VE TEKNOLOJĐK KAYNAKLAR ĐNSAN KAYNAKLARI Akademik Personel Unvan ve Đstihdam Şekline Göre Akademik Personel Sayıları Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yükselen Öğretim Elemanı Sayıları Gelen Öğretim Elemanı Sayıları Ayrılan Öğretim Elemanı Sayıları Üniversite Dışında Görevlendirilen Öğretim Elemanı Sayıları Üniversitemizde Görevlendirilen Sayıları Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel Akademik Personelin Yaş Đtibariyle Dağılımı Đdari Personel Kadro Sınıfları ve Kadroların Doluluk Oranı Đdari Personelin Eğitim Durumu Đşçiler SUNULAN HĐZMETLER Eğitim Hizmetleri Lisans-Ön Lisans Öğrenci Sayıları Mezun Öğrenci Sayıları Öğrenci Kontenjanları Yabancı Uyruklu Öğrenciler i

3 Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları Ayrılan Öğrenci Sayıları Öğrenci Başarı Ortalamaları Lisansüstü Öğrenci Sayıları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Bilişim Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Hizmetleri Mediko Sosyal Poliklinik Diş Hekimliği Fakültesi Gazi Hastanesi Genel Sağılık Hizmetleri Yılı Muayene ve Tedavi Edilen Hastaların Bölümlere Göre Dağılımı Yılı Klinik Faaliyetleri Ve Oranları Cerrahi Müdahale Sayıları Diğer Hizmetler Eğitim Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri Öğrenci Danışma Merkezi Gençlik Danışma Birimi Özürlü Öğrenci Danışma Birimi Patent Destek Birimi Dış Đlişkiler Ofisi Teknoloji Transfer Ofisi Projesi Hukuk Müşavirliği Sosyal, Kültürel, Sanatsal Hizmetler ve Spor Hizmetleri Kütüphane Hizmeti Bilgi Teknolojilerinin Kurulumu ve Kullanımı Hizmeti YÖNETĐM VE ĐÇ KONTROL SĐSTEMĐ II. STRATEJĐK PLAN VĐZYON BOYUTU VE STRATEJĐK AMAÇLAR III. FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRME SONUÇLARI MALĐ BĐLGĐLER Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri Mali Denetim Sonuçları Döner Sermaye Gelirleri Döner Sermaye Gelir-Gider Tablosu Akademik Birim Bazında Döner Sermaye Gelirleri Gazi Üniversitesi Yatırım Programı FAALĐYET VE PROJE BĐLGĐLERĐ Faaliyet Bilgileri Düzenlenen Etkinlikler Fakülte-Yüksekokul- Meslek Yüksekokulları Araştırma ve Uygulama Merkezleri ii

4 Đndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokullar Araştırma ve Uygulama Merkezleri Üniversiteler Arasında Yapılan Đkili Anlaşmalar Diğer Faaliyetler Eğitim Faaliyetleri Hizmet Đçi Eğitim Faaliyetleri Danışmanlık Hizmetleri Patent Destek Birimi Dış Đlişkiler Ofisi Hukuk Müşavirliği Sivil Savunma Uzmanlığı Đdari Birimlerin Faaliyetleri Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Yapı Đşleri Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Faaliyetleri Arkeolojik Çevre Değerleri Araştırma Merkezi Bilim Ve Teknoloji Stratejileri Araştırma Ve Geliştirme Merkezi Biyomedikal Kalibrasyon Ve Araştırma Merkezi Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi Đletişim Araştırmaları Ve Uygulama Merkezi Kadın Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Karadeniz Ülkeleri Ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomik Ve Sosyal Araştırma Merkezi Kooperatifçilik Araştırma Ve Uygulama Merkezi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Temiz Enerji Araştırma Ve Uygulama Merkezi Türkçe Öğrenim, Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yabancı Diller Öğretimi, Uygulama Ve Araştırma Merkezi Proje Bilgileri IV. KURUMSAL KABĐLĐYET VE KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ÜSTÜNLÜKLER ZAYIFLIKLAR SONUÇ iii

5 SUNUŞ Üniversitemiz, Cumhuriyetin ilk yıllarında aydın öğretmenler yetiştirmek üzere kurulan Orta Muallim Mektebi ve bunun devamı olan Gazi Eğitim Enstitüsü ile Ankara Đktisadi ve Đdari Bilimler Akademisi bünyesinde yer alan akademik birimlerin 1982 yılında çıkarılan 2809 sayılı Kanunla bir araya getirilmeleri sonucunda kurulmuştur. Kuruluşunda 9 Fakülte, 12 Yüksekokul, 4 Enstitü yer almıştır. Üniversitemiz, 25 yıllık süreçte önemli gelişmeler göstermiş ve Bugün Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşke ve bağlı 6 yerleşkesinde, 14 Fakülte, 6 Enstitü, 4 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu ve 42 Araştırma Merkezi, kişilik öğretim kadrosu ile öğrenciye hizmet verilen dev bir eğitim merkezi haline gelmiştir. Bununla birlikte Üniversitemiz Çorum, Kastamonu, Kırşehir ve Çankırı illerinde kurduğu pek çok fakülte ve yüksekokul sayesinde bu illerimize birer üniversite kazandırılmasını sağlamıştır. Üniversitemiz kuruluşundan bugüne kadar, bilgi çağında yaşanan hızlı teknolojik gelişmelere ayak uydurarak, temel faaliyet alanları ile ilgili ağ teknolojisini ve elektronik yayıncılıktaki gelişmeleri yakından izlemekte ve günün koşullarına uygun olarak kendini devamlı yenilemektedir. Gazi Üniversitesi nin sahip olduğu bu özgün ve dinamik yapı başta eğitim faaliyetleri ve sağlık hizmetleri olmak üzere, toplum hizmetine yönelik tüm çalışmalarında ve kurumsal ilişkilerinde önemli bir dayanak oluşturmaktadır. Ulusal hizmet anlayışı çerçevesinde akademik hizmetlerini dünya standartlarında gerçekleştirerek, misyonu doğrultusunda ülkemizdeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve bilgiye dayalı hizmetlerini ulusal ölçekte yaygınlaştırmak amacındadır. Bir üniversite olarak sunduğumuz eğitim-öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri şeffaf, paylaşımcı, verimli, güvenilir olmak gibi temel değerlere dayanmaktadır. 1

6 Bilindiği üzere son yıllarda kamu idarelerinin daha şeffaf, hesap verebilir ve denetlenebilir olması kamuda etkinliğin bir gereği olarak görülmeye başlanmıştır. Bu amaçla kamu yönetime getirilen Stratejik Yönetim anlayışının bir parçası olan faaliyet raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak, Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Đdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ve belirtilen ilkeler çerçevesinde hazırlanmaktadır yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan Yükseköğretim Kurumları Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi ne uygun olarak hazırlamış olduğumuz bu raporda, belirtilen ilkeler doğrultusunda Üniversitemizin 2007 yılındaki fiziki koşulları, geleceğe yönelik amaç ve hedefleri ile 2007 yılında yerine getirdiği faaliyetler belirtilmiştir Yılı Gazi Üniversitesi Đdare Faaliyet Raporu nu web sitemizde yayınlamış bulunmaktayız. Hedefimiz kurumsal performansımızı, üstlendiğimiz misyon ve sorumluluklara yakışır şekilde her geçen yıl daha üst seviyelere çıkarmaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Kadri YAMAÇ Rektör 2

7 GENEL BĐLGĐLER MĐSYON Üniversitemiz Gazi nin adını taşımanın ve Cumhuriyetin öncü öğretmenlerini yetiştiren ilköğretim kurumunu bünyesinde barındırmanın onuruyla; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir. VĐZYON Türkçe eğitimi esas alan Gazi Üniversitesi nin vizyonu; bilim ve teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün araştırmaları, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir üniversite olmaktır. 3

8 TARĐHÇE Atatürkçü düşüncenin simgesi olan Gazi Üniversitesinin temelleri Ulu Önderimiz ve yakın arkadaşlarının ortaokullara öğretmen yetiştirmek için Orta Öğretmen Okulları kurulması fikriyle atılmıştır de kuruluş çalışmaları başlayan Orta Muallim Mektebi, 1926 yılında iki yıl öğretim süreli ve yalnız edebiyat şubesinden ibaret olarak Konya'da açılmıştır. Geçici bir yönetmelikle çalışmalarına başlayan Okul, kuruluşundan 7 ay sonra Ankara ya, değişimin ve gelişimin başkentine taşınmıştır. Milletin kimliğini oluşturacak gücü elinde tutan eğitim ordusunun en önemli kalesi olan Orta Muallim Mektebinin adı 1929 yılında "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilmiş ve Mimar Kemalettin tarafından yapılan binasında eğitim vermeye başlamıştır arasında Resim-Đş, Beden Eğitimi, Müzik, Eğitim (Pedagoji), Fransızca, Đngilizce, Almanca bölümleri kurulmuştur yılında Gazi Eğitim Enstitüsü adını alarak 1982 yılına dek hizmetini sürdürmüştür yılı ise yeni bir dönüm noktası olmuştur. Cumhuriyetle birlikte doğan bu köklü kuruluş, 1982 yılında çıkarılan 2809 Sayılı Kanunla üniversiteye dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm sırasında Gazi Eğitim Enstitüsü, 1935 yılında kurulan Ankara Yüksek Teknik Öğretmen, Ankara Kız Yüksek Teknik Öğretmen, 1952 yılında kurulan Ankara Đktisadi Ticari Đlimler Akademisi, 1973 yılında kurulan Ankara Mühendislik Mimarlık Akademisi ve bunların bağlı birimleri ile bir araya getirilmiştir. Kuruluşunda 9 fakülte, 12 yüksek okul ve 4 enstitüyü bünyesinde barındıran üniversitede bu sayı daha sonra hızla artmıştır. Kuruluşu ile birlikte hızla büyüyen, ulusal düzeyde kendini kabul ettirerek uluslararası düzeyde ilişkiler geliştiren ve ilklere imza atarak yol alan Gazi Üniversitesi Çorum, Kastamonu ve Kırşehir illerinde değişik fakülteler kurup geliştirerek bu illerimize de birer üniversite kazandırmıştır. Bugün kendisine bağlı olarak eğitim-öğretimini sürdüren 14 fakültesi, 4 yüksekokulu, 8 meslek yüksekokulu, 42 araştırma merkezi ve 6 enstitüsü ile Gazi Üniversitesi, adını aldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yaraşır bir yüksek öğretim kurumu olma iddiasını sürdürmektedir. 4

9 YETKĐ GÖREV VE SORUMLULUK YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI Gazi Üniversitesi 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı KHK nin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı Kanunla 1982 yılında kurulmuştur. Üniversitemizin ve üniversite çalışanlarımızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Yükseköğretim Kurumlarını ilgilendiren diğer kanunlar çerçevesinde yetki, görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. GÖREVLERĐ: Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, 5

10 sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. REKTÖR Prof. Dr. Kadri Yamaç GÖREVLERĐ: Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, 6

11 Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak YETKĐ VE SORUMLULUK Üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur sayılı kamu mali yönetim kanununun 10. maddesi gereğince üst yönetici olarak idarenin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kaydedilmesinden ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumludur. 7

12 DEKAN GÖREVLERĐ Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak YETKĐ VE SORUMLULUK: Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 31.,32 ve 41. maddelerinde Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Bütçelerden harcama yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama yetkilileri harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından ödeneklerin etkili,ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludurlar. 8

13 Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporları hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Yine Kamu Đdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmeliğin üçüncü bölüm 10. maddesinin 5 numaralı alt bendine göre, Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinde ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur. Üniversitemiz tarafından fakültelerimizde görevlendirilen dekanlarımız: Prof. Dr. Gökhan ALPASLAN - Diş Hekimliği Fakültesi Prof. Dr. Turhan BAYKAL - Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. Basri ATASOY - Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Tevfik Murat ÖZDEN - Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Đbrahim Ethem ANAR - Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Tansel TÜRKDOĞAN - Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU - Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Muhteşem KAYNAK - Đktisadi Ve Đdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR - Đletişim Fakültesi Prof. N. Sevil KĐŞOĞLU - Mesleki Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Đbrahim GÜRER- Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Prof. Dr. Abdullah SÖNMEZ - Teknik Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Ayşe DURSUN - Tıp Fakültesi Prof. Dr. Sanem ALKĐBAY - Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi 9

14 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUK Yüksekokul müdürü dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. Bu bağlamda görevlendirilmiş olan yüksekokul müdürlerimiz: Prof.Dr. Erdal ZORBA- Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Prof. Dr. Nalan ÖZHAN ELBAŞ - Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Zeynep GÖKCESU - Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Rabet GÖZĐL - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör.C.Suay KARAMAN - Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu Prof. Dr. Ulvi ŞEKER - Atatürk Meslek Yüksek Okulu Yrd. Doç. Dr. Gülşen ERENLER ÇAKAR - Ankara Meslek Yüksek Okulu Yrd.Doç.Dr. C. Yiğit ÖZBEK - Gazi Meslek Yüksekokulu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 31.,32 ve 41. maddelerinde Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Bütçelerden harcama yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama yetkilileri harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludurlar. Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporları hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Yine Kamu Đdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmeliğin üçüncü bölüm 10. maddesinin 5 numaralı alt bendine göre, Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinde ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur. 10

15 ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 1. FĐZĐKĐ YAPI 1.1. Eğitim Alanları ANFĐ (Adet) SINIF BĐLGĐSAYAR LAB. DĐĞER LAB. BĐRĐMLER KAPASĐTE (Kişi) KAPASĐTE (Kişi) KAPASĐTE (Kişi) KAPASĐTE (Kişi) Üzeri Üzeri Üzeri Üzeri Fakülteler Toplamı Diş Hekimliği Fak Eczacılık Fak Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak Fen Edebiyat Fak Gazi Eğitim Fak Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fak Đktisadi ve Đdari Bilm.Fak Đletişim Fak. 9 1 Mesleki Eğitim Fak Mühendislik-Mimarlık Fak Teknik Eğitim Fakültesi Fak Tıp Fak Ticaret ve Turizm Eğitim Fak Yüksekokullar Toplamı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu Meslek Yüksekokulları Toplamı Atatürk M.Y.O Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O. 3 1 Gazi M.Y.O Đ.Đ.B.F.Tapu Kadastro M.Y.O. 2 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O ENSTĐTÜLER Bilişim Enstitüsü 2 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2 1 Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü 1 TOPLAM

16 Eğitim Alanları Adet Üzeri Üzeri Üzeri Üzeri KAPASĐTE (Kişi) KAPASĐTE (Kişi) KAPASĐTE (Kişi) KAPASĐTE (Kişi) ANFĐ (Adet) SINIF BĐLG. LAB. DĐĞER LAB. 12

17 1.2. Sosyal Alanlar BĐRĐMLER KANTĐN- KAFETERYA YEMEKHANE TOPLANTI SALONU (ADET) KONFERANS SALONU(ADET) SPOR TESĐSLERĐ ADET M 2 ADET M 2 KAPASĐTE Kapasite (Kişi) Kapasite (Kişi) AÇIK KAPALI (KĐŞĐ) Üzeri Üzeri ADET M 2 ADET M 2 ĐDARĐ BĐRĐMLER Fakülteler Toplamı Diş Hekimliği Fak Eczacılık Fak Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak Fen Edebiyat Fak Gazi Eğitim Fak Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fak Đktisadi ve Đdari Bilm.Fak Đletişim Fak Mesleki Eğitim Fak Mühendislik-Mimarlık Fak Teknik Eğitim Fakültesi Fak Tıp Fak Ticaret ve Turizm Eğitim Fak Yüksekokullar Toplamı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu 1 Meslek Yüksekokulları Toplamı Atatürk M.Y.O Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O. 1 Gazi M.Y.O Đ.Đ.B.F.Tapu Kadastro M.Y.O Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O ENSTĐTÜLER 4 Bilişim Enstitüsü 1 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 1 Fen Bilimleri Enstitüsü 2 TOPLAM

18 1.3. Hizmet-Ambar-Arşiv-Atölye Alanları BĐRĐMLER AKADEMĐK PERSONEL HĐZMET ALANI SAYISI (ADET) ÇALIŞMA ODASI ALAN M 2 KULLANAN SAYISI (KĐŞĐ) ĐDARĐ PERSONEL HĐZMET ALANI SAYISI (ADET) ÇALIŞMA ODASI ALAN M 2 KULLANAN SAYISI (KĐŞĐ) AMBAR ALANLARI ĐDARĐ BĐRĐMLER Genel Sekreterlik Basın Halkla Đlişkiler Müşavirliği Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Đdari Mali Đşler Daire Başkanlığı Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Sağlık Spor Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı Đşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Fakülteler Toplamı Diş Hekimliği Fak Eczacılık Fak Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak Fen Edebiyat Fak Gazi Eğitim Fak Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fak Đktisadi ve Đdari Bilm.Fak Đletişim Fak Mesleki Eğitim Fak Mühendislik-Mimarlık Fak Teknik Eğitim Fakültesi Fak Tıp Fak Ticaret ve Turizm Eğitim Fak Yüksekokullar Toplamı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu Meslek Yüksekokulları Toplamı Ankara M.Y.O Atatürk M.Y.O Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O Gazi M.Y.O Đ.Đ.B.F.Tapu Kadastro M.Y.O Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Enstitüler Toplamı Bilişim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü TOPLAM SAYISI (ADET) ALAN M 2 ARŞĐV ALANLARI SAYISI (ADET) ALAN M 2 SAYISI (ADET) ATÖLYE ALAN M 2 14

19 1.4. Okul Öncesi ve Đlköğretim Okulu Alanları 1.5. Hastane Alanları Gazi Hastanesi Anaokulu Sayısı: 2 Adet Anaokulu Alanı: 800 m 2 Anaokulu Kapasitesi: 180 Kişi Đlköğretim okulu Sayısı(MEB Yatan Hastalar Đçin): 1 Adet Đlköğretim okulu Alanı: 10 m2 lköğretim okulu Kapasitesi: 6 Kişi Birim Alan (m2) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane 605 Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak Çamaşırhane 457 Teknik Servis 140 Poliklinik Binası Đdari, Hizmet, Tetkik Alanları Hastane Toplam Kapalı Alanı

20 Diş Hekimliği Fakültesi Birim Sayı (Adet) Alan (m2) Ameliyathane 1 108,0 Klinik Laboratuar Radyoloji Alanı 1 100,80 Sterilizasyon Alanı 1 44,80 Mutfak Çamaşırhane 1 42,70 Teknik Servis Hastane Toplam Kapalı Alanı Öğrenci Toplulukları Sağlık Kültür ve Spor Dairesi'ne Bağlı Topluluklar Tiyatro Kulübü Engelli Danışma Birimi Masa Tenisi Kulübü Türk Halk Müziği Topluluğu Türk Müziği Topluluğu G.Ü. Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Merkezi(GÜDAK) Toplum Gönüllüleri Kulübü ĐKTĐSADĐ ve ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ Eşli Danslar Topluluğu Satranç Topluluğu Akademi Borsa Topluluğu Akademi Dış Ticaret Topluluğu Çalışma Ekon. Ve End. Đliş. Araştırma Topluluğu (ÇEKAT) Ekonometri Araştırma Topluluğu (EKAT) Đktisat Araştırma Topluluğu (EBAT) Đşletme Araştırma Topluluğu (ĐAT) Kamu Yönetimi Araştırma Topluluğu (KAYAT) Kariyer Yönetimi (KAR-YÖN) Maliye Araştırma Topluluğu(MAT) Uluslararası Đlişkiler Araştırma Topluluğu (UAT) Akademi Kültür ve Şiir Kulübü Atatürkçü Düşünce Topluluğu Türk Tarih Kulübü Türk Kültür Topluluğu Akademik Düşünceler Topluluğu 16

21 Münazara Topluluğu Akademi Doğa Sporları Kulübü Gazili Kartallar Gazili Fenerliler Gazili Aslanlar Satranç Topluluğu Akademi Rock Topluluğu Akademi Fotoğraf Kulübü Halk Müziği Topluluğu Modern Dans Topluluğu Tiyatro Akademi ECZACILIK FAKÜLTESĐ Atatürkçü Düşünce Topluluğu Tiyatro Topluluğu Müzik Kulübü Fotoğraf Sanatı Kulübü Resim Kulübü AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla Savaşım Topluluğu Spor Kulübü ENDÜSTRĐYEL SANATLAR EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ Endüstriyel Teknoloji Araştırma Topluluğu Đşletme Araştırma Topluluğu Bilgisayar Eğitim Araştırma Topluluğu Aile Bilimleri Araştırma Topluluğu Havacılık Kulübü Eşli Danslar Kulübü FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Doğal Hayatı Koruma Topluluğu Đstatistikçiler Topluluğu Halk Oyunları Topluluğu Gazi Türk Halk Bilimi Topluluğu Bilim Kültür Merkezi (BĐLĐMER) Tarih Araştırmaları Topluluğu Edebiyat Araştırmaları Topluluğu Tiyatro Topluluğu Spor Faaliyetleri Topluluğu Matematikçiler Topluluğu Felsefe Topluluğu GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ Halk Oyunları Topluluğu Bilimsel Düşünce ve Araştırma Topluluğu Atatürkçü Düşünce ve Türk Kültürü Topluluğu Edebiyat ve Kültür Topluluğu Halk Dansları Topluluğu Tiyatro Kulübü Topluluğu Felsefe Grubu Topluluğu Fotoğraf Sanatları Topluluğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Topluluğu Sportif Faaliyetler Topluluğu Dil ve Đletişim Topluluğu Türkçe Sevdalıları Topluluğu 17

22 MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ Halk Oyunları Kulübü Öğrenci Tiyatro Kulübü MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ Felsefe Topluluğu GÜMMDAT Doğa Sporları Topluluğu Edebiyat Günleri Topluluğu Fotoğraf Topluluğu Havacılık Kolu Endüstri Topluluğu Resim Topluluğu Halk Dansları Topluluğu Klasik Gitar Topluluğu ESKĐZ Şehir Planlama Öğrencileri Topluluğu TĐYAGAMM Tiyatro Topluluğu Sanat Topluluğu Şiir Topluluğu Mimarlık Topluluğu Türk Sanat Musikisi Cemiyeti Biriç Kulübü Topluluğu Çevre Topluluğu Araştırma Teknolojisi ve Đletişim Topluluğu Yapı Topluluğu Makina Topluluğu KHEMAGAMM Topluluğu Bilim ve Teknoloji Topluluğu Elektronik Topluluğu Modern Rock Topluluğu Đletişim Topluluğu Bilimsel Düşünce Topluluğu Tarih Topluluğu Genç Mühendisler Birliği Đnşaat Topluluğu Radyo Topluluğu Fun Club Klasik Dans Topluluğu Đnternet Topluluğu Bilgisayar Topluluğu Atatürkçü Düşünce Topluluğu Satranç Topluluğu GAMA Öğrenci Topluluğu Edebiyat-Felsefe Topluluğu Bilim Kurgu ve Fantazi Topluluğu Tenis Topluluğu Uzak Doğu Savunma Sporları Topluluğu Üniversite Lisan-Kültür Topluluğu Kültürel Dayanışma Topluluğu TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ Turkuaz Bilim Kulübü Havacılık Kolu GÜTEF Gençlik Topluluğu Manyetik Kulübü Makina Tasarım Topluluğu TIP FAKÜLTESĐ Adli Tıp Kulübü Bilim ve Sanat Kulübü Bilimsel Araştırmalar Kulübü Genç Girişim Kulübü Halk Bilim Kulübü Havacılık Kulübü Klasik Danslar Kulübü Teknoloji Topluluğu Makine Teknoloji Topluluğu Gazi Robot Topluluğu Otomotiv Bilim ve Teknoloji Topluluğu Müzik Kulübü Objektif Fotoğraf ve Video Kulübü Psikiyatri Kulübü Sanat ve Kültür Ortamı Sinema ve Edebiyat Kulübü Spor Kulübü Tiyatro Kulübü 18

23 2. ÖRGÜT YAPISI 2.1.Gazi Üniversitesi Akademik Teşkilat Yapısı 19

24 2.2. Gazi Üniversitesi Đdari Teşkilat Şeması 20

25 3. BĐLGĐ VE TEKNOLOJĐK KAYNAKLAR TEKNOLOJĐK KAYNAKLAR BĐLGĐSAYAR DĐZÜSTÜ BĐLGĐSAYAR YAZICI TARAYICI FOTOKOPĐ FAKS PROJEKSĐYON ĐDARĐ BĐRĐMLER Genel Sekreterlik Basın Halkla Đlişkiler Müşavirliği Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Đdari Mali Đşler Daire Başkanlığı Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Sağlık Spor Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı Đşleri ve Teknik Daire Başkanlığı FAKÜLTELER Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Fen Edebiyat Fakültesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi Đktisadi Đdari Bilimler Fakültesi Đletişim Fakültesi Mesleki Eğitim Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi YÜKSEKOKULLAR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu Meslek Yüksekokulları Ankara M.Y.O Atatürk M.Y.O Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O Gazi M.Y.O Đ.Đ.B.F.Tapu Kadastro M.Y.O Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O ENSTĐTÜLER Bilişim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Kazaları Araştırma ve Öneleme Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü TOPLAM

26 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Đdari Eğitim Araştırma TOPLAM Amaçlı Amaçlı Amaçlı (Adet) (Adet) (Adet) (Adet) Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotoğraf makinesi 113 Kameralar Televizyonlar Müzik Setleri Mikroskoplar

27 4. ĐNSAN KAYNAKLARI 4.1. Akademik Personel Unvan ve Đstihdam Şekline Göre Akademik Personel Sayıları UNVAN Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu Boş Toplam Kadroların Đstihdam Şekline Göre Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici 3 3 Eğitim- Öğretim Planlamacısı 2 2 Araştırma Görevlisi Uzman Üniversitemizde Çalışan Öğretim Elemanları Yüzde Dağılımı Unvanlarına Göre Akademik Personelin Yüzdesel Dağılımı 35% 5% 8% 4% 19% 21% 8% Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman 23

28 Yabancı Uyruklu Akademik Personel Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Profesör Azerbaycan Fen-Edebiyat Fak. Profesör Azerbaycan Fen-Edebiyat Fak. Profesör Azerbaycan Fen-Edebiyat Fak. Doçent Türkmenistan Fen-Edebiyat Fak. Öğretim Görevlisi Kırgızistan Fen-Edebiyat Fak. Öğretim Görevlisi Azerbaycan Gazi Eğitim Fak. Öğretim Görevlisi Azerbaycan Gazi Eğitim Fak. Öğretim Görevlisi Azerbaycan Gazi Eğitim Fak Yükselen Öğretim Elemanı Sayıları Unvanı Sayı Profesör 50 Doçent 59 Yardımcı Doçent 137 Toplam Gelen Öğretim Elemanı Sayıları Kadro Unvanı Naklen Açıktan Diğer Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Toplam

29 4.1.4 Ayrılan Öğretim Elemanı Sayıları Kadro Unvanı Naklen Đstifa Diğer Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Çevirici Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Üniversite Dışında Görevlendirilen Öğretim Elemanı Sayıları Bu bölümde belirtilen tabloda, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre Üniversitemiz dışında görevlendirilen öğretim elemanı sayılarını gösterilmektedir. Kadro Unvanı 2547 sayılı Kanunun Đlgili Maddeleri /a 40/b Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman 3 10 Araştırma Görevlisi 5 74 Uzman 3 8 Toplam

30 Üniversitemizde Görevlendirilen Sayıları Kadro Unvanı 2547 sayılı Kanunun Đlgili Maddeleri 40/a 40/b Profesör 86 Doçent 64 Yardımcı Doçent 55 2 Öğretim Görevlisi 15 Okutman 4 Toplam Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör Eczacılık Fak. Yüzüncü Yıl Üniv. Profesör Diş Hek.Fak. Cumhuriyet Üniv. Profesör Gazi Eğitim Fak. Dumlupınar Üniv. Profesör Gazi Eğitim Fak. Kırıkkale Üniv. Profesör Gazi Eğitim Fak. Abant Đzzet Baysal Üniv. Profesör Gazi Eğitim Fak. Muğla Üniv. Profesör Đkt.Đd.Bil.Fak. Hitit Üniv. Profesör Đkt.Đd.Bil.Fak. Giresun Üniv. Profesör Gazi Eğitim Fak. Ahi Evran Üniv. Profesör Tıp Fakültesi Dokuz Eylül Üniv. Profesör Gazi Eğitim Fak. Ahi Evran Üniv. Profesör Tıp Fakültesi Süleyman Demirel Üniv. Yrd. Doçent Tic.ve Tur.Eğt.Fak. Dicle Üniv. 26

31 Başka Üniversitelerden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Yrd. Doçent Mühendislik- Mimarlık Fak. Ondokuz Mayıs Üniv. Yrd. Doçent Mesleki Eğitim Fak. Kocaeli Üniv Akademik Personelin Yaş Đtibariyle Dağılımı Aşağıda ki grafikten de görülebileceği üzere akademik personelin en yoğun yaş grubunda yer almaktadır. Bu grupta yer alan akademik personel, toplam akademik personelin %24,46 sını oluşturmaktadır. Bu yaş grubundan sonra en yoğun olan grup ise %21,56 ile yaş grubudur. Akademik personelin %20 si 51 yaş üzeri, %16,14 ü %, 14,48 i ve %3,35 i yaş gruplarında yer almaktadır. Kişi Sayısı Akademik Personelin Yaş Đtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Yaş Grupları 27

32 4.2. Đdari Personel Kadro Sınıfları ve Kadroların Doluluk Oranı Đdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Hizmet Sınıfı Dolu Boş Toplam Genel Đdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam ĐDARĐ PERSONEL DAĞILIMI Kişi Sayısı Genel Đdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Kadro Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Dolu Boş 28

33 Đdari Personelin Eğitim Durumu Đdari personelin eğitim durumuna bakıldığında lise mezunlarının, eğitim seviyesine göre en yüksek grubu oluşturduğu görülmektedir. Üniversitemiz bünyesinde 943 personel lise mezunudur. Lise seviyesinden sonra en yüksek çalışan ikinci grup 728 kişi ile lisans mezunlarıdır. Đdari personelimizin eğitim durumuna göre yüzdesel dağılımı aşağıdaki grafikte sunulmuştur. Đdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Yüzdesel Dağılımı 27% 2% 11% Đlköğretim Lise Ön Lisans Lisans 36% Y.L. ve Dokt. 24% Đdari personelimizin %79 u yaş grubundadır. Bununla birlikte idari personelin %31 i yaş grubunda yer alanlar oluşturmaktadır. Đdari Personelin Yaş Durumuna Göre DAğılımı 51- Üzeri 200 Yaş G ru p ları Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Kişi Sayısı 29

34 Đşçiler Đşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) Dolu Boş Toplam Sürekli Đşçiler Vizeli Geçici Đşçiler (Adam/Ay) Sözleşmeli Personel (4/B) Toplam

35 5. SUNULAN HĐZMETLER 5.1. Eğitim Hizmetleri Lisans-Ön Lisans Öğrenci Sayıları YENĐ KAYIT OKUYAN BĐRĐMLER Hazırlık 1.Sınıf 1.Öğretim 2.Öğretim 1.Öğretim 2.Öğretim 1.Öğretim 2.Öğretim Fakülteler K E T K E T K E T K E T K E T K E T T Diş Hekimliği Fak Eczacılık Fak Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak Fen Edebiyat Fak Gazi Eğitim Fak Hukuk Fak Đktisadi ve Đdari Bilm.Fak Đletişim Fak Mesleki Eğitim Fak Mühendislik-Mimarlık Fak Teknik Eğitim Fakültesi Fak Tıp Fak Ticaret ve Turizm Eğitim Fak Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülteler Toplamı Hemşirelik Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yüksekokullar Toplamı Đ.Đ.B.F.Tapu Kadastro M.Y.O Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O Gazi M.Y.O Atatürk M.Y.O Ankara M.Y.O Meslek Yüksekokulları Toplamı GENEL TOPLAM

36 Üniversitemize kayıtlı öğrencilerin cinsiyetlerine fakülte ve yüksekokullar bazında dağılımı aşağıdaki grafiklerde sunulmuştur Fakülte Kız-Erkek Dağılımları 8000 Öğrenci Sayısı Diş Hekimliği Fak. Fen Edebiyat Fak. Eczacılık Fak. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Gazi Eğitim Fak. Hukuk Fak. Đktisadi ve Đdari Bilm.Fak. Đletişim Fak. Mesleki Eğitim Fak. Fakülteler Mühendislik-Mimarlık Fak. Teknik Eğitim Fakültesi Fak. Güzel Sanatlar Fakültesi Tıp Fak. Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. Erkek Kadın Y.O- M.Y.O Öğrenci Dağılımı Öğrenci Sayısı Erkek Kadın 0 Hemşirelik Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Đ.Đ.B.F.Tapu Kadastro M.Y.O. Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O. Y.O- M.Y.O Gazi M.Y.O. Atatürk M.Y.O. Ankara M.Y.O. 32

37 Mezun Öğrenci Sayıları BĐRĐMLER MEZUN 1.Öğretim 2.Öğretim TOPLAM Fakülteler K E T K E T Diş Hekimliği Fak Eczacılık Fak Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak Fen Edebiyat Fak Gazi Eğitim Fak Hukuk Fak Đktisadi ve Đdari Bilm.Fak Đletişim Fak Mesleki Eğitim Fak Mühendislik-Mimarlık Fak Teknik Eğitim Fakültesi Fak Tıp Fak Ticaret ve Turizm Eğitim Fak Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülteler Toplamı Hemşirelik Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yüksekokullar Toplamı Đ.Đ.B.F.Tapu Kadastro M.Y.O Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O Gazi M.Y.O Atatürk M.Y.O Ankara M.Y.O Meslek Yüksekokulları Toplamı GENEL TOPLAM Eğitim- Öğretim yılında Üniversitemiz bünyesinde yer alan fakülte ve yüksekokullardan toplam öğrenci mezun olmuştur. Mezun öğrencilerimizden u fakültelerden ve geri kalan i de yüksekokul ve meslek yüksekokullarından mezun olmuştur. Ayrıca mezun öğrencilerimizin %53 ü bayan, %47 si erkektir. Mezun Öğrenci Kadın-Erkek Yüzdesel Dağılımı 47% 53% Kadın Erkek 33

38 Mezun öğrencilerimizin fakülte ve yüksekokullar bazındaki dağılımı aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. Fakülte Mezun Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Diş Hekimliği Fak. Fen Edebiyat Fak. Eczacılık Fak. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Gazi Eğitim Fak. Hukuk Fak. Đktisadi ve Đdari Bilm.Fak. Đletişim Fak. Mesleki Eğitim Fak. Fakülteler Mühendislik-Mimarlık Fak. Teknik Eğitim Fakültesi Fak. Tıp Fak. Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. Y.O.- M.Y.O Mezun Öğrenciler Öğrenci Sayısı Hemşirelik Yüksekokulu Đ.Đ.B.F.Tapu Kadastro M.Y.O. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O. Gazi M.Y.O. 77 Atatürk M.Y.O. 399 Ankara M.Y.O. 272 Y.O-M.Y.O 34

39 Öğrenci Kontenjanları FAKÜLTE/MYO BÖLÜM NORMAL ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ATATÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU ATATÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU ATATÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU ATATÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU ATATÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU ATATÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU ATATÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU EK KONTENJAN GRAFĐK (Đ.Ö) 30 5 KUAFÖRLÜK (Đ.Ö) 30 4 CĐLT BAKIMI VE GÜZELLĐK (Đ.Ö) 30 4 TEKSTĐL (Đ.Ö) 60 7 EL SANATLARI (Đ.Ö) 30 3 MODA-KONFEKSĐYON (Đ.Ö) 0 0 ÇOCUK GELĐŞĐMĐ (Đ.Ö) 60 5 MAKĐNE (Đ.Ö) ENDÜSTRĐYEL KALIPÇILIK (Đ.Ö) ĐŞLETME (UZAKTAN EĞĐTĐM) ELEKTRĐK (Đ.Ö) 50 5 KĐMYA (Đ.Ö) ENDÜSTRĐYEL ELEKTRONĐK (Đ.Ö) OTOMOTĐV (Đ.Ö) ATATÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR YÜKSEKOKULU BĐLGĐSAYAR TEKN.VE PROG(UZAKTAN EĞĐTĐM) BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR ÖĞRETMENLĐĞĐ BEDEN EĞT. VE SPOR ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĐTĐMĐ (Đ.Ö) 0 0 ANTRENÖRLÜK EĞĐTĐMĐ 0 0 BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR YÜKSEKOKULU

40 FAKÜLTE/MYO BÖLÜM NORMAL BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR YÜKSEKOKULU EK KONTENJAN SPOR YÖNETĐCĐLĐĞĐ 0 0 BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEYPAZARI TEKNĐK BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BEYPAZARI TEKNĐK BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BEYPAZARI TEKNĐK BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BEYPAZARI TEKNĐK BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETĐCĐLĐĞĐ (Đ.Ö) 0 0 KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI BEYPAZARI TEKNĐK BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTĐL 30 3 MODA TASARIMI 0 0 DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ 82 0 ECZACILIK FAKÜLTESĐ ECZACILIK FAKÜLTESĐ ENDÜSTRĐYEL SANATLAR EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ENDÜSTRĐYEL SANATLAR EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ENDÜSTRĐYEL SANATLAR EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ENDÜSTRĐYEL SANATLAR EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ENDÜSTRĐYEL SANATLAR EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ AĐLE VE TÜKETĐCĐ BĐLĐMLERĐ ÖĞRETMENLĐĞĐ ENDÜSTRĐYEL TEKNOLOJĐ ÖĞRETMENLĐĞĐ ĐŞLETME ÖĞRETMENLĐĞĐ 82 6 BĐLGĐSAYAR ÖĞRETMENLĐĞĐ 72 2 ENDÜSTRĐYEL SANATLAR EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ 0 0 FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ FĐZĐK 62 3 FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ TARĐH (Đ.Ö) 52 1 FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ FELSEFE 52 2 FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ 0 0 FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ BĐYOLOJĐ (Đ.Ö) 41 0 FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI (Đ.Ö) 41 1 FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ĐSTATĐSTĐK 82 1 FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK 62 2 FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ FĐZĐK (Đ.Ö)

41 FAKÜLTE/MYO BÖLÜM NORMAL EK KONTENJAN FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ KĐMYA 62 1 FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ KĐMYA (Đ.Ö) 41 0 FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ BĐYOLOJĐ 82 1 FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI 82 0 FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ TARĐH 82 0 FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERĐ VE EDEBĐYATI 41 0 FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ RUS DĐLĐ VE EDEBĐYATI 31 0 FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ĐSTATĐSTĐK (Đ.Ö) 41 0 FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK (Đ.Ö) 52 2 FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ SANAT TARĐHĐ 41 0 FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ TÜRK HALKBĐLĐMĐ 31 0 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK ÖĞRETMENLĐĞĐ 82 0 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ BĐYOLOJĐ ÖĞRETMENLĐĞĐ 41 0 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ARAPÇA ÖĞRETMENLĐĞĐ 31 1 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ALMANCA ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ 0 0 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ SINIF ÖĞRETMENLĐĞĐ GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ FEN BĐLGĐSĐ ÖĞRETMENLĐĞĐ 82 3 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ SINIF ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) 82 0 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) 82 0 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ RESĐM-ĐŞ ÖĞRETMENLĐĞĐ 0 0 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ RESĐM- ĐŞ ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö)

42 FAKÜLTE/MYO BÖLÜM NORMAL EK KONTENJAN GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ TARĐH ÖĞRETMENLĐĞĐ 62 0 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLĐĞĐ COĞRAFYA ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MATEMATĐK ÖĞRETMENLĐĞĐ 62 0 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ 41 1 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ BĐYOLOJĐ ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) 0 0 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ALMANCA ÖĞRETMENLĐĞĐ 41 0 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MATEMATĐK ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) 0 0 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ FĐZĐK ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) 0 0 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ FEN BĐLGĐSĐ ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) SOSYAL BĐLGĐLER ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) BĐLGĐSAYAR VE ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ ÖĞRETMENLĐĞĐ GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ TARĐH ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) 0 0 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ COĞRAFYA ÖĞRETMENLĐĞĐ 41 0 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI ÖĞRETMENLĐĞĐ 82 0 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ FĐZĐK ÖĞRETMENLĐĞĐ 41 1 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ĐNGĐLĐZCE ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) 82 0 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ĐNGĐLĐZCE ÖĞRETMENLĐĞĐ GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ FRANSIZCA ÖĞRETMENLĐĞĐ 41 0 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĐMĐ EĞĐTĐMDE PSĐKOLOJĐK HĐZMETLER GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ TÜRKÇE ÖĞRETMENLĐĞĐ 82 0 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ TÜRKÇE ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö)

43 FAKÜLTE/MYO BÖLÜM NORMAL GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ZĐHĐN ENGELLĐLER ÖĞRETMENLĐĞĐ GÖRME ENGELLĐLER ÖĞRETMENLĐĞĐ OKUL ÖNCESĐ ÖĞRETMENLĐĞĐ SOSYAL BĐLGĐLER ÖĞRETMENLĐĞĐ EK KONTENJAN GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MÜZĐK ÖĞRETMENLĐĞĐ 0 0 GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM YÖNETĐCĐLĐĞĐ VE DENETĐCĐLĐĞĐ REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DANIŞMANLIK GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) 0 0 GAZĐ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZĐ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZĐ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZĐ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZĐ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZĐ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZĐ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZĐ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĐ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĐ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĐ ELEKTRĐK (Đ.Ö) 50 6 ENDÜSTRĐYEL ELEKTRONĐK (Đ.Ö) MAKĐNA-RESĐM- KONSTRÜKSĐYON (Đ.Ö.) RADYO VE TELEVĐZYON YAYIMCILIĞI (Đ.Ö) GAZĐ MESLEK YÜKSEKOKULU MATBACILIK (Đ.Ö) MUHASEBE 50 3 MUHASEBE (Đ.Ö) 50 6 GÖRSEL ĐLETĐŞĐM TASARIMI 0 0 RESĐM 0 0 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĐ 0 0 HEMŞĐRELĐK HEMŞĐRELĐK 82 1 HUKUK FAKÜLTESĐ HUKUK FAKÜLTESĐ Đ.Đ.B.F.TAPU KADASTRO MESLEK Y.O. ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ Đ.Đ.B.F.TAPU KADASTRO MESLEK Y.O ĐKTĐSAT

44 FAKÜLTE/MYO BÖLÜM NORMAL ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ EK KONTENJAN ĐŞLETME ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT (Đ.Ö) 93 1 ĐŞLETME (Đ.Ö) 93 0 KAMU YÖNETĐMĐ EKONOMETRĐ 72 0 EKONOMETRĐ (Đ.Ö) 41 0 ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ULUSLARARASI ĐLĐŞKĐLER (Đ.Ö) 41 0 ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ULUSLARARASI ĐLĐŞKĐLER 93 0 ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ 0 0 ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ KAMU YÖNETĐMĐ (Đ.Ö) 62 0 MALĐYE ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ÇALIŞMA EKONOMĐSĐ VE ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐ ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ GAZETECĐLĐK 62 2 ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ HALKLA ĐLĐŞKĐLER VE TANITIM 52 0 ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ 0 0 ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ RADYO, TELEVĐZYON VE SĐNEMA 62 0 MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ 0 0 MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ GĐYĐM ENDÜSTRĐSĐ ÖĞRETMENLĐĞĐ 52 0 MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ GRAFĐK ÖĞRETMENLĐĞĐ 0 0 MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÇOCUK GELĐŞĐMĐ VE OKUL ÖNCESĐ ÖĞRETMENLĐĞĐ DEKORATĐF SANATLAR ÖĞRETMENLĐĞĐ

45 FAKÜLTE/MYO BÖLÜM NORMAL MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ TEKSTĐL DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLĐĞĐ EK KONTENJAN 41 0 MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ EV YÖNETĐMĐ ÖĞRETMENLĐĞĐ 0 0 MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ TRĐKOTAJ ÖĞRETMENLĐĞĐ 0 0 MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKUL ÖNCESĐ ÖĞRETMENLĐĞĐ KUAFÖRLÜK VE GÜZELLĐK BĐLGĐSĐ ÖĞRETMENLĐĞĐ MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ GĐYĐM ÖĞRETMENLĐĞĐ 0 0 MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MODA TASARIMI ÖĞRETMENLĐĞĐ MESLEKĐ RESĐM ÖĞRETMENLĐĞĐ AĐLE EKONOMĐSĐ VE BESLENME ÖĞRETMENLĐĞĐ DEKORATĐF ÜRÜNLER ÖĞRETMENLĐĞĐ MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ NAKIŞ ÖĞRETMENLĐĞĐ 62 0 MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ HAZIR GĐYĐM ÖĞRETMENLĐĞĐ 0 0 MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ SERAMĐK ÖĞRETMENLĐĞĐ 0 0 MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ ÇOCUK GELĐŞĐMĐ VE EĞĐTĐMĐ ÖĞRETMENLĐĞĐ GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ÖĞRETMENLĐĞĐ ENDÜSTRĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ (Đ.Ö) MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ 82 0 MĐMARLIK 62 0 ŞEHĐR VE BÖLGE PLANLAMA 52 1 BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ

46 FAKÜLTE/MYO BÖLÜM NORMAL MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ EK KONTENJAN 62 1 MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU ENDÜSTRĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ 82 0 ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ 82 0 KĐMYA MÜHENDĐSLĐĞĐ (Đ.Ö) 52 0 MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ (Đ.Ö) 52 0 KĐMYA MÜHENDĐSLĐĞĐ 82 0 TIBBĐ LABORATUVAR 30 3 RADYOLOJĐ 30 5 SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇEVRE 30 2 TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ 0 0 TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OTOMOTĐV ÖĞRETMENLĐĞĐ 52 0 TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ TESĐSAT ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) 31 0 TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ YAPI ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) 52 7 TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ BĐLGĐSAYAR SĐSTEMLERĐ ÖĞRETMENLĐĞĐ 62 0 TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MATBAA ÖĞRETMENLĐĞĐ 31 1 TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MATBAA ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) 31 0 TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KALIPÇILIK ÖĞRETMENLĐĞĐ 31 0 TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ METAL ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) 41 2 TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MOBĐLYA VE DEKORASYON ÖĞRET. (Đ.Ö)

47 FAKÜLTE/MYO BÖLÜM NORMAL EK KONTENJAN TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ YAPI ÖĞRETMENLĐĞĐ 52 4 TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ELEKTRONĐK ÖĞRETMENLĐĞĐ 62 0 TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ BĐLGĐSAYAR SĐSTEMLERĐ ÖĞRET. (Đ.Ö) 41 0 TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ELEKTRĐK ÖĞRETMENLĐĞĐ 82 0 TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ TALAŞLI ÜRETĐM ÖĞRETMENLĐĞĐ 52 0 TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ TESĐSAT ÖĞRETMENLĐĞĐ 31 0 TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ TALAŞLI ÜRETĐM ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) 41 1 TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ DÖKÜM ÖĞRETMENLĐĞĐ 31 1 TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ DÖKÜM ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) 31 0 TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ELEKTRĐK ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) KALIPÇILIK ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) MAKĐNE RESMĐ VE KONSTRÜKSĐYONU ÖĞRETMENLĐĞĐ MAKĐNA RESMĐ VE KONSTRÜKSĐYONU ÖĞRETMENLĐĞĐ(Đ.Ö) OTOMOTĐV ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ METAL ÖĞRETMENLĐĞĐ 62 0 TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MODEL ÖĞRETMENLĐĞĐ 0 0 TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MOBĐLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLĐĞĐ ELEKTRONĐK ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö) TIP FAKÜLTESĐ TIP FAKÜLTESĐ TĐCARET VE TURĐZM EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ MUHASEBE VE FĐNANSMAN ÖĞRETMENLĐĞĐ TĐCARET VE TURĐZM EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ PAZARLAMA ÖĞRETMENLĐĞĐ 52 2 TĐCARET VE TURĐZM EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ TĐCARET VE TURĐZM EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ

48 FAKÜLTE/MYO BÖLÜM NORMAL TĐCARET VE TURĐZM EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ BÜRO YÖNETĐMĐ ÖĞRETMENLĐĞĐ EK KONTENJAN 72 0 TĐCARET VE TURĐZM EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ TĐCARET VE TURĐZM EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ TĐCARET VE TURĐZM EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ Seyahat Đşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği MUHASEBE VE FĐNANSMAN ÖĞRETMENLĐĞĐ (Đ.Ö.) KONAKLAMA ĐŞLETMECĐLĐĞĐ ÖĞRETMENLĐĞĐ

49 Yabancı Uyruklu Öğrenciler YENĐ KAYIT OKUYAN BĐRĐMLER Hazırlık 1.Sınıf 1.Öğretim 2.Öğretim 1.Öğretim 2.Öğretim 1.Öğretim 2.Öğretim T Fakülteler T K E T K E T K E T K E T K E T K E Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Fen Edebiyat Fakültesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi Đktisadi Đdari Bilimler Fakültesi Đletişim Fakültesi Mesleki Eğitim Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi FAKÜLTELER TOPLAM Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokullar Toplam Ankara M.Y.O Atatürk M.Y.O Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O Gazi M.Y.O Đ.Đ.B.F.Tapu Kadastro M.Y.O Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Meslek Yüksekokullar Toplam GENEL TOPLAM

50 Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları BĐRĐMLER DGS Sonucu fakülteye kayıt yaptıran Đntibakı Bitirip Sisteme Kayıtlı Olan Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 31 Fen-Edebiyat Fakültesi 5 2 Gazi Eğitim Fakültesi 8 8 Hukuk Fakültesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi 26 Đletişim Fakültesi 9 Mesleki Eğitim Fakültesi 63 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 28 6 Teknik Eğitim Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 38 Hemşirelik Yüksekokulu 3 TOPLAM Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları Bölüm Adı Sayı Gazi Eğitim Fak. 3 Gelen Not Ortalaması 3,20 3,35 3,15 Sayı 9 Giden Not Ortalaması 3,20-3,15-3,10-3,40-3,20-3,15-3,35-3,45-3,50 Teknik Eğitim fak. 1 3,05 Müh.- Mim. Fak. 2 3,05-3,47 Diş Hekimliği Fak. 1 3,24 Fen Edebiyat Fak. 1 3,59 Mesleki Eğitim Fak. 2 2,48-3,03 Đ.Đ.B.FAK. 1 3,20 Tıp Fak. 1 3,10 Beden Eğitimi Spor Y.O. 3 3,24-3,21-2,92 Hemşirelik Y.O. 1 3,50 Gazi M.Y.O. 1 3,64 GENEL TOPLAM

51 Ayrılan Öğrenci Sayıları Bölüm Adı Kendi Đsteği Đle Öğr.Üc.ve Katkı Payı Yat. Başarısızlık Azami Süre Yük.Öğr. Çıkarma GAZĐ EĞĐTĐM FAK TEKNĐK EĞĐTĐM FAK MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAK DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAK. 3 3 FEN EDEBĐYAT FAK ENDÜSTRĐYEL SAN.EĞT.FAK TĐCARET VE TURĐZM EĞT.FAK TIP FAKÜLTESĐ GÜZEL SANATLAR FAK. 1 1 HUKUK FAK ECZACILIK FAK. 4 4 ĐLETĐŞĐM FAK MESLEKĐ EĞĐTĐM FAK ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐL. FAK BEDEN EĞT.S.Y.O HEMŞĐRELĐK Y.O SAĞLIK H.M.Y.O ANKARA M.Y.O ATATÜRK M.Y.O GAZĐ M.Y.O TAPU KAD.M.Y.O BEYPAZARI TEK.BĐL.M.Y.O. 5 5 GENEL TOPLAM Diğer Toplam 47

52 Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayıları 5/a 5/b 5/c 5/d 5/e Bölüm Adı Uyarma Kınama Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma Bir Veya Đki Đki Yarıyıl Uzaklaştırma Çıkarma Toplam Gazi Eğitim Fak Teknik Eğitim Fak Mühendislik Mimarlık Fak. 1 1 Fen Edebiyat Fak Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. 4 4 Hukuk Fak. 1 1 Đletişim Fak. 1 1 Mesleki Eğitim Fak Đktisadi ve Đdari Bilimler Fak Beden Eğitimi ve Spor Y.O Atatürk M.Y.O Gazi M.Y.O Ankara M.Y.O. 2 2 TOPLAM

53 Öğrenci Başarı Ortalamaları EĞĐTĐM FAKÜLTE/Y.O./M.Y.O./ BÖLÜM ÖĞRETĐM Başarı Ortalamaları (%) Diş Hekimliği Fak. Diş Hekimliği 92 Ankara M.Y.O. El Sanatları 96 Ankara M.Y.O. Kuaförlük 91 Ankara M.Y.O. Tekstil 84 Ankara M.Y.O. Cocuk Gelişimi 90 Ankara M.Y.O. Cilt Bakımı ve Güzellik 95 Ankara M.Y.O. Grafik 86 Atatürk M.Y.O. Kimya 80 Atatürk M.Y.O. Endüstriyel Kalıpçılık 61 Atatürk M.Y.O. Elektrik 73 Atatürk M.Y.O. Endüstriyel Elektronik 86 Atatürk M.Y.O. Makine 76 Atatürk M.Y.O. Otomotiv 61 Atatürk M.Y.O. Đşletme (Uz.Eğt.) 63 Atatürk M.Y.O. Bilgisayar Teknolojileri (Uz.Eğt.) 66 Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Antrenörlük 63 Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Antrenörlük (Đ.Ö.) 69 Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. 72 Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Beden Eğitimi ve Spor Öğrt.(Đ.Ö.) 86 Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Spor Yöneticiliği 76 Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Spor Yöneticiliği(Đ.Ö.) 83 Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 57 Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O. Tekstil / Moda Tasarımı 82 Eczacılık Fak. Eczacılık 79 Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Aile Bil.ve Tük.Eğt. 78 Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. End.Tek.Eğt. 78 Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Đşletme Eğitimi 81 Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. Bilgisayar Eğit. 83 Fen-Edebiyat Biyoloji (Đ.Ö) 80 Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 78 Fen-Edebiyat Fak. Çağ.Türk Lehçeleri ve Ede. 76 Fen-Edebiyat Fak. Felsefe 79 Fen-Edebiyat Fak. Fizik 57 Fen-Edebiyat Fak. Fizik (Đ.Ö) 62 Fen-Edebiyat Fak. Đstatistik 65 Fen-Edebiyat Fak. Đstatistik (Đ.Ö) 67 49

54 EĞĐTĐM FAKÜLTE/Y.O./M.Y.O./ BÖLÜM ÖĞRETĐM Başarı Ortalamaları (%) Fen-Edebiyat Fak. Kimya 74 Fen-Edebiyat Fak. Kimya (Đ.Ö) 70 Fen-Edebiyat Fak. Matematik 66 Fen-Edebiyat Fak. Matematik (Đ.Ö) 65 Fen-Edebiyat Fak. Rus Dili ve Edebiyatı 68 Fen-Edebiyat Fak. Sanat Tarihi 83 Fen-Edebiyat Fak. Tarih 86 Fen-Edebiyat Fak. Tarih (Đ.Ö) 86 Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı 85 Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı (Đ.Ö) 88 Fen-Edebiyat Fak. Türk Halk Bilimi 81 Gazi Eğitim Fak. Almanca Öğrt. 90 Gazi Eğitim Fak. Arapça Öğrt. 91 Gazi Eğitim Fak. Bilg.ve Öğrenim Tekn.Öğrt. 91 Gazi Eğitim Fak. Biyoloji Öğrt. 88 Gazi Eğitim Fak. Coğrafya Öğrt. 86 Gazi Eğitim Fak. Felsefe Grubu Öğrt. 86 Gazi Eğitim Fak. Fen Bilgisi Öğrt. 89 Gazi Eğitim Fak. Fen Bilgisi Öğrt. (Đ.Ö) 89 Gazi Eğitim Fak. Fizik Öğrt. 72 Gazi Eğitim Fak. Fransızca Öğrt. 87 Gazi Eğitim Fak. Görme Engelliler Öğrt. 82 Gazi Eğitim Fak. Đlköğ.Matematik Öğr. 85 Gazi Eğitim Fak. Đlköğ.Matematik Öğr. (Đ.Ö) 89 Gazi Eğitim Fak. Đngilizce Öğrt. 95 Gazi Eğitim Fak. Đngilizce Öğrt. (Đ.Ö) 94 Gazi Eğitim Fak. Kimya Öğrt. 76 Gazi Eğitim Fak. Matematik Öğrt. 79 Gazi Eğitim Fak. Okul Öncesi Öğrt. 94 Gazi Eğitim Fak. Müzik Öğrt. 89 Gazi Eğitim Fak. Resim-Đş Öğrt. 94 Gazi Eğitim Fak. Resim-Đş Öğrt. (Đ.Ö) 93 Gazi Eğitim Fak. Sınıf Öğrt. 89 Gazi Eğitim Fak. Sınıf Öğrt. (Đ.Ö) 94 Gazi Eğitim Fak. Sosyal Bilgiler Öğrt. 93 Gazi Eğitim Fak. Sosyal Bilgiler Öğrt. (Đ.Ö) 93 Gazi Eğitim Fak. Rehberlik vepsiko. Danış. 94 Gazi Eğitim Fak. Tarih Öğrt. 87 Gazi Eğitim Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt

55 EĞĐTĐM FAKÜLTE/Y.O./M.Y.O./ BÖLÜM ÖĞRETĐM Başarı Ortalamaları (%) Gazi Eğitim Fak. Türkçe Öğrt. 90 Gazi Eğitim Fak. Türkçe Öğrt. (Đ.Ö) 90 Gazi Eğitim Fak. Zihin Engelliler Öğrt. 79 Gazi M.Y.O. Elektrik 57 Gazi M.Y.O. Endüstriyel Elektronik 66 Gazi M.Y.O. Matbaacılık 70 Gazi M.Y.O. Muhasebe 67 Gazi M.Y.O. Muhasebe (Đ.Ö.) 57 Gazi M.Y.O. Radyo Televizyon Yayıncılığı 76 Gazi M.Y.O. Makine res.kons. 57 Hemşirelik Y.O. Hemşirelik 85 Hukuk Fak. Hukuk 81 Đktisadi ve Đdari Bilimler Fak. Çalış.Eko.ve Endüstri Đliş. 76 Đktisadi ve Đdari Bilimler Fak. Ekonometri 75 Đktisadi ve Đdari Bilimler Fak. Ekonometri(Đ.Ö.) 71 Đktisadi ve Đdari Bilimler Fak. Đktisat 74 Đktisadi ve Đdari Bilimler Fak. Đktisat (Đ.Ö.) 68 Đktisadi ve Đdari Bilimler Fak. Đşletme 78 Đktisadi ve Đdari Bilimler Fak. Đşletme (Đ.Ö.) 76 Đktisadi ve Đdari Bilimler Fak. Kamu Yönetimi 79 Đktisadi ve Đdari Bilimler Fak. Kamu Yönetimi (Đ.Ö.) 78 Đktisadi ve Đdari Bilimler Fak. Maliye 74 Đktisadi ve Đdari Bilimler Fak. Uluslararası Đlişkiler 79 Đktisadi ve Đdari Bilimler Fak. Uluslararası Đlişkiler(Đ.Ö.) 82 Đletişim Fak. Gazetecilik 79 Đletişim Fak. Halkla Đlişikler ve Tanıtım 82 Đletişim Fak. Radyo,TV ve Sinema 77 Mesleki Eğitim Fak. Aile Eko.ve Beslenme Öğrt. 89 Mesleki Eğitim Fak. Çocuk Gel.ve Eğitimi Öğr. 96 Mesleki Eğitim Fak. Dekoratif Sanatlar Öğr. 92 Mesleki Eğitim Fak. Ev Yönetimi Öğr. 71 Mesleki Eğitim Fak. Gelen.Türk El Sanatları Öğrt. 80 Mesleki Eğitim Fak. Giyim Endüstrisi Öğr. 91 Mesleki Eğitim Fak. Grafik Öğrt. 87 Mesleki Eğitim Fak. Kuaförlük ve Güz.Bil.Öğrt. 88 Mesleki Eğitim Fak. Mesleki Resim Öğr. 80 Mesleki Eğitim Fak. Moda Tasarımı Öğr. 88 Mesleki Eğitim Fak. Nakış Öğrt. 89 Mesleki Eğitim Fak. Seramik Öğrt

56 EĞĐTĐM FAKÜLTE/Y.O./M.Y.O./ BÖLÜM ÖĞRETĐM Başarı Ortalamaları (%) Mesleki Eğitim Fak. Tekstil Doku.ve Örgü Öğr. 84 Mesleki Eğitim Fak. Okul Öncesi Öğretmenliği 95 Mühendislik-Mimarlık Fak. Elektrik-Elektronik Müh. 81 Mühendislik-Mimarlık Fak. Endüstri Müh. 86 Mühendislik-Mimarlık Fak. Endüstri Müh.(Đ.Ö.) 82 Mühendislik-Mimarlık Fak. Đnşaat Müh. 74 Mühendislik-Mimarlık Fak. Kimya Müh. 78 Mühendislik-Mimarlık Fak. Kimya Müh.(Đ.Ö.) 73 Mühendislik-Mimarlık Fak. Makine Müh. 71 Mühendislik-Mimarlık Fak. Makine Müh.(Đ.Ö.) 74 Mühendislik-Mimarlık Fak. Mimarlık 80 Mühendislik-Mimarlık Fak. Şehir ve Bölge Planlama 73 Mühendislik-Mimarlık Fak. Bilgisayar Müh. 84 Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Radyoloji 75 Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Tıbbi Döküm. ve Sekreterlik 84 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Çevre 74 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Laboratuvar 91 Tapu Kadastro Meslek Y.O Tapu Kadastro Meslek Y.O 66 Teknik Eğitim Fak. Bil. Sistemleri Öğrt. 87 Teknik Eğitim Fak. Bil.Sistemleri Öğrt.(Đ.Ö.) 80 Teknik Eğitim Fak. Döküm Öğrt. 74 Teknik Eğitim Fak. Döküm Öğrt.(Đ.Ö.) 69 Teknik Eğitim Fak. Elektrik Öğrt 66 Teknik Eğitim Fak. Elektrik Öğrt (Đ.Ö.) 61 Teknik Eğitim Fak. Elektronik Öğr. 78 Teknik Eğitim Fak. Elektronik Öğr.(Đ.Ö.) 66 Teknik Eğitim Fak. Kalıpçılık Öğrt. 82 Teknik Eğitim Fak. Kalıpçılık Öğrt.(Đ.Ö.) 79 Teknik Eğitim Fak. Mak. Resmi ve Kons.Öğrt. 69 Teknik Eğitim Fak. Mak. Res.ve Kons.Öğrt.(Đ.Ö.) 66 Teknik Eğitim Fak. Matbaa Öğrt. 71 Teknik Eğitim Fak. Matbaa Öğrt.(Đ.Ö.) 68 Teknik Eğitim Fak. Metal Öğrt. 67 Teknik Eğitim Fak. Metal Öğrt.(Đ.Ö.) 60 Teknik Eğitim Fak. Mobilya ve Dek. Öğrt. 71 Teknik Eğitim Fak. Mobilya ve Dek. Öğrt.(Đ.Ö.) 65 Teknik Eğitim Fak. Otomotiv Öğrt. 74 Teknik Eğitim Fak. Otomotiv Öğrt.(Đ.Ö.) 68 Teknik Eğitim Fak. Talaşlı Üretim Öğrt. 74 Teknik Eğitim Fak. Talaşlı Üretim Öğrt.(Đ.Ö.) 77 Teknik Eğitim Fak. Tesisat Öğrt. 51 Teknik Eğitim Fak. Tesisat Öğrt. (Đ.Ö.) 61 Teknik Eğitim Fak. Yapı Öğrt. 55 Teknik Eğitim Fak. Yapı Öğrt.(Đ.Ö.) 58 Tıp Fak. Tıp 100 Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. Büro Yönetimi Öğrt. 85 Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. Konaklama Đşletmeciliği Öğrt. 87 Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. Muhasebe ve Finansman Öğrt. 83 Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. Seyahat Đşl. ve Turizm Reh.Öğrt. 72 Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. Muhasebe ve Finansman Öğrt. (Đ.Ö.) 72 Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. Pazarlama 81 52

57 Lisansüstü Öğrenci Sayıları Gazi Üniversitesi bünyesinde yer alan 6 enstitüden Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü haricinde beş tanesi yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul etmektedir. Söz konusu beş enstitüde Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kayıtlı bulunmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin %57,70 i tezli yüksek lisans, %14,49 u tezsiz yüksek lisans ve %27,80 i doktora programlarına kayıtlıdır. Öğrencilerin Programlara Göre Yüzdesel Dağılımı 28% 58% 14% Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin enstitü bazında dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Öğrenci sayıları alt başlıklarda ayrıca gösterilmiştir. Enstitü Bazında Öğrenci Dağılımı Öğrenci Sayısı Eğ. Bil. Ens. Bil. Ens. Sağ. Bil. Ens. Fen Bil. Ens. Enstitü Sos. Bil. Ens. Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora 53

58 Eğitim Bilimleri Enstitüsü PROGRAM Yüksek Lisans Genel Doktora Tezli Tezsiz Toplam EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ANABĐLĐM DALI Eğitim Programları ve Öğretimi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Eğitim Yönetimi ve Denetimi-Tezsiz Eğitimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimin Sosyal Tarihi ve Temelleri Eğitim Teknolojileri GÜZEL SANATLAR EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI Resim-Đş Öğretmenliği Müzik Öğretmenliği ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI Fen Bilgisi Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği Matematik Öğretmenliği ORTA ÖĞRETĐM FEN VE MATEMATĐK ALANLAR EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM 156 DALI Biyoloji Öğretmenliği Fizik Öğretmenliği Kimya Öğretmenliği Matematik Öğretmenliği ORTA ÖĞRETĐM SOSYAL ALANLAR EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI Coğrafya Öğretmenliği Felsefe Grubu Öğretmenliği Tarih Öğretmenliği Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi YABANCI DĐLLER EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI Almanca Öğretmenliği Arap Dili Öğretmenliği Fransızca Öğretmenliği Đngilizce Öğretmenliği TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI Türkçe Öğretmenliği ÖZEL EĞĐTĐM ANABĐLĐM DALI Özel Eğitim Zihinsel Engelliler Gelişimi Görme Engelliler Eğitimi ÇOCUK GELĐŞĐMĐ VE EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI Çocuk Gelişimi Eğitimi Okul Öncesi Eğitimi AĐLE EKONOMĐSĐ ve BESLENME EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi

59 PROGRAM Yüksek Lisans Genel Doktora Toplam Tezli Tezsiz ĐŞLETME EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI Đşletme Eğitimi Bankacılık Eğitimi GĐYĐM ENDÜSTRĐSĐ VE MODA TASARIMI EĞĐTĐMĐ Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Eğitimi BÜRO YÖNETĐMĐ EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI Büro Yönetimi Eğitimi DIŞ TĐCARET EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI Dış Ticaret Eğitimi 9 9 TURĐZM ĐŞLETMECĐLĐĞĐ EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI Turizm Đşletmeciliği Eğitimi UYGULAMALI SANATLAR EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI Grafik Eğitimi Seramik Eğitimi Mesleki Resim Eğitimi EL SANATLARI EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI Geleneksel Türk El Sanatları Dekoratif Ürünler Eğitimi Nakış Eğitimi Dokuma -Örgü Eğitimi Dekoratif Ürünler- Sanatta Yeterlilik 2 2 Nakış Eğitimi- Sanatta Yeterlilik 2 2 Dokuma Eğitimi ve Örgü Eğitimi-Sanatta Yeterlilik 3 3 BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR ÖĞRETMENLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği BĐLGĐSAYAR VE ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ EĞĐTĐMĐ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi AĐLE VE TÜKETĐCĐ EĞĐTĐMĐ Aile ve Tüketici Eğitimi ORTAÖĞRETĐM ALAN ÖĞRETMENLĐĞĐ TEZSĐZ YÜKSEK Biyoloji Öğretmenliği Kimya Öğretmenliği Fizik Öğretmenliği Matematik Öğretmenliği Tarih Öğretmenliği Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Felsefe Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 0 0 GENEL TOPLAM

60 Sağlık Bilimleri Enstitüsü PROGRAM Yüksek Genel Doktora Lisans Toplam Ağız,Diş,Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Oral Diagnoz ve Radyoloji Bilim Dalı 5 5 Periodontoloji Anabilim Dalı Pedodonti Anabilim Dalı Ortodonti Anabilim Dalı Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Oral Patoloji Bilim Dalı 3 3 Farmakoloji (Ecz.) Anabilim Dalı Biyokimya (Ecz.) Anabilim Dalı Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Kozmetoloji Programı 1 1 Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Besin Analizleri Bilim Dalı 7 7 Analitik Kimya Anabilim Dalı Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 4 4 Fitoterapi Programı Farmakognozi Anabilim Dalı Farmakoloji (Tıp) Anabilim Dalı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Đmmünoloji Anabilim Dalı 2 2 Halk Sağlığı Anabilim Dalı Biyokimya (Tıp) Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Programı 5 5 Fizyoloji Anabilim Dalı Anatomi Anabilim Dalı 1 1 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Biyofizik Anabilim Dalı K.B.B. Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları Programı Nörobilim Programı 2 2 Histoloji Embriyoloji Anabilim Dal Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Sporda Psiko Sosyal Alanlar 8 8 Spor Yönetimi Bilimleri Antrenman ve Hareket Bilimleri Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Anabilim Dalı 9 9 Acil Yardım ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 4 4 Kazaların Demografisi ve Epidemiyolojisi Anabilim Dalı 5 5 Hemşirelik Programı GENEL TOPLAM

61 Fen Bilimleri Enstitüsü ANABĐLĐM DALI Yüksek Lisans Genel Doktora Tezli Tezsiz Toplam Biyoloji Fizik Đstatistik Kimya Matematik Elektrik- Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Đnşaat Mühendisliği Kimya Mühendisliği Makina Mühendisliği Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama Mobilya Dekorasyon Eğitimi Makina Eğitimi Metal Eğitimi Yapı Eğitimi Endüstriyel Teknoloji Eğtimi Elektrik Eğitimi Bilgisayar Mühendisliği Kazaların Çevr. Tek. Arş Trafik Planlaması ve Uygulanması Çevre Bilimleri Đleri Teknolojiler Toplam Bilişim Enstitüsü PROGRAM Yüksek Lisans Doktora Genel Toplam Tezli Tezsiz Elektronik Bilgisayar Eğitimi Bilgisayar Eğitimi Sağlık Bilişmi Bilişim Sistemleri Bilgisayar Bilişimi TOPLAM

62 Sosyal Bilimler Enstitüsü PROGRAM Yüksek Lisans Doktora Toplam Tezli Tezsiz Anayasa Hukuku Arkeoloji Avrupa Birliği Hukuku Ceza ve Ceza Usulü Hukuku Çağdaş Türk Lehçeleri Çalışma Ekonomisi Devletler Özel Hukuku Din Sosyolojisi 3 3 Ekonomik Kalkınma ve Büyüme Ekonometri Ekonometri (Tezsiz) 6 6 Eski Türk Edebiyatı Eskiçağ Tarihi Felsefe Finansman Gazetecilik Hadis 3 3 Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Hastane Đşletmeciliği Đdare Hukuku Đktisat Đktisat Politikası Đktisat Teorisi Đnsan Kaynakları Yönetimi Đslam Felsefesi Tarihi 8 8 Đslam Hukuku 7 7 Đslam Tarihi 7 7 Đş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Đşletme Đşletme (Tezsiz) Kamu Hukuku Kamu Yönetimi Kelam 1 1 Kentleşme ve Çevre Sorunları

63 Yüksek Lisans PROGRAM Doktora Toplam Tezli Tezsiz Kooperatifçilik 1 1 Maliye Medeni hukuk Medeni Usül Đcra Đflas Hukuku Muhasebe Muhasebe-Finansman Muhasebe-Finansman (Tezsiz) Ortaçağ Tarihi Özel Hukuku Radyo-Televizyon ve Sinema Resim Anasanat Dalı Rus Dili ve Edebiyatı 7 7 Sağlık Kurumları Yönetimi 6 6 Sanat Tarihi Siyasetve Sosyal Bilimler Sosyoloji 2 2 Tefsir Ticaret Hukuku Türk Dili Türk Halk Bilimi Türk Halk Edebiyatı Türkiye AB Đlişkileri (tezli) 3 3 Türkiye AB ilişkileri (tezsiz) 1 1 Türkiye cumhuriyeti tarihi Uluslararası Đktisat Uluslararası Đlişkiler Üretim Yönetimi ve Pazarlama Vergi Hukuku Yakınçağ Tarihi Yeni Türk Edebiyatı Yeniçağ Tarihi Yönetim Bilimleri Yönetim Organizasyon Toplam

64 5.2. Sağlık Hizmetleri Mediko Sosyal Poliklinik 2007 yılında Mediko Sosyal Polikliniğine hasta başvurmuş olup, tetkik yapılmıştır Diş Hekimliği Fakültesi HASTA SAYISI TETKĐK SAYISI Klinik Laboratuar Hizmetleri Radyoloji Ünitesi Hizmetleri TOPLAM Gazi Hastanesi Genel Sağılık Hizmetleri YATAK SAYISI HASTA SAYISI TETKĐK SAYISI Acil Servis Hizmetleri Yoğun Bakım Klinik Ameliyat Sayısı Poliklinik Hasta Sayısı Laboratuar Hizmetleri Radyoloji Ünitesi Hizmetleri Nükleer Tıp Bölümünde Verilen Hizmetler Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı TOPLAM

65 Yılı Muayene ve Tedavi Edilen Hastaların Bölümlere Göre Dağılımı SERVĐSLER POLĐKLĐNĐK HASTA SAYISI YATAN HASTA SAYISI ACĐL SERVĐS DERMATOLOJĐ ABD FĐZĐK TED.VE REHAB.ABD GENEL CERRAHĐ ABD GÖZ HASTALIKLARI ABD GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD GÖĞÜS CERRAHĐSĐ KALP-DAMAR.CER. ABD KADIN HST.VE DOĞUM ABD KARDĐYOLOJĐ ABD KULAK-BURUN-BOĞAZ ABD NÖROLOJĐ ABD NÖROŞĐRÜRJĐ ABD ORTOPEDĐ VE TRAV.ABD PLASTĐK VE REK.CER.ABD PSĐKYATRĐ ABD ÇOCUK SAĞ.VE HST.ABD ÇOCUK RUH SAĞ.VE HST ÇOCUK CERRAHĐ ABD ÜROLOJĐ ABD ĐÇ HASTALIKLARI ABD KL.BK.VE ENFEKSĐYON ABD HEMODĐYALĐZ DĐŞ POLĐKLĐNĐK RADYASYON ONK.ABD CHECK-UP MERKEZĐ ANES.VE REANĐMASYON BÖBREK TRANSPLANT ADLĐ TIP AĐLE PLANLAMA MERK ÖZEL SERVĐS PERSONEL HEKĐMLĐĞĐ DĐYET POLĐKLĐNĐĞĐ 62 0 KEMĐK ĐLĐĞĐ SĐGARA BIRAKTIRMA ÜNT. 8 0 GAZĐ MEDĐKO TOPLAM

66 Yılı Klinik Faaliyetleri Ve Oranları BÖLÜMLER YATAN HASTA SAYISI TOP. YAT. GÜN SAYISI YATAK SAYISI ORT. KALIŞ GÜN SAYISI YATAK DOLULUK ORANI GENEL CERRAHĐ ,6 96,96 ORTOPEDĐ ,8 88,59 ĐÇ HASTALIKLARI ,7 88,69 GÖĞÜS HASTALIKLARI ,0 71,77 ÜROLOJĐ ,0 87,64 DERMATOLOJĐ ,3 72,17 KVC ,2 70,56 ÇOCUK SAĞLIĞI ,7 71,45 ACĐL TIP SERVĐSĐ ,0 60,44 ÇOCUK CERRAHĐSĐ ,0 67,68 GÖZ HASTALIKLARI ,8 84,86 PLASTĐK CERRAHĐ ,7 61,27 KBB ,1 78,18 F.T.R. ANABĐLĐM ,7 72,25 NÖROLOJĐ ,0 98,45 PSĐKĐYATRĐ ,3 66,34 ENFEKSĐYON HASTALIKLARI ,9 70,77 KADIN DOĞUM ,8 86,24 ÖZEL SERVĐS ,0 64,66 GENEL CER. YOĞUN BAKIM ,6 100,00 TRANSPLANTASYON ,0 84,56 KEMĐK ĐLĐĞĐ NAKĐ ,6 78,68 ANESTEZĐ YOĞUN BAKIM ,5 62,78 KARDĐYOLOJĐ ,6 75,32 BEYĐN CER. YOĞUN BAKIM ,1 72,78 GÖĞÜS CERRAHĐSĐ ,3 100,00 ĐÇ HAST. YOĞUN BAKIM ,1 67,08 BEYĐN VE SĐNĐR CERRAHĐSĐ ,9 95,08 NÜKLEER TIP ,5 22,19 TOPLAM ,2 79,46 62

67 Cerrahi Müdahale Sayıları YATAN HASTA AYAKTAN MÜDAHALE RESMĐ ÜCRETLĐ RESMĐ ÜCRETLĐ A Y L A R A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E TOPLAM OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĐM KASIM ARALIK TOPLAM A: Özellikli Ameliyatlar ve Girişimler D: Orta Ameliyatlar ve Girişimler B: Özel Ameliyatlar ve Girişimler E: Küçük Ameliyatlar ve Girişimler C: Büyük Ameliyatlar ve Girişimler Aylar Đtibariyle Cerrahi Müdahale Sayıları Hasta Sayısı OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĐM KASIM ARALIK YATAN HASTA Aylar AYAKTAN MÜDAHALE 63

68 5.3. Diğer Hizmetler Eğitim Hizmetleri Üniversitemiz mensupları arasında etkileşimi arttırmak, kurum kültürü oluşturmak ve mensuplarımızın eksikliklerini gidermek amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlenmektedir. Bu amaçla 16 Ocak 2007 tarihinde yönetim kurulu toplantısında alınan kararla Genel Sekreterliğe bağlı olarak Eğitim ve Đstatistik birimi oluşturulmuştur. Hizmet içi eğitimler haricinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde yürütülen BELTEK projesi kapsamında, yıllarını kapsayan 22 dönem üçer aylık kurslarda ve 35 dönem hızlandırılmış iki aylık kurslarda toplam kursiyere eğitim hizmeti verilmiştir. KOBĐ ler ile işbirliği içinde çeşitli faaliyetler yürüten birimler aracılığıyla, kitlesel yaygın eğitim amaçlı hizmetler, örneğin sertifikalı kurslar, yetişkin eğitimi, meslek içi eğitim ve uyum, pedagojik formasyon eğitimi vb. gibi 54 eğitim hizmeti verilmiştir Danışmanlık Hizmetleri Öğrenci Danışma Merkezi Öğrencilerimize rehberlik etmek, onların motivasyonlarını artırmak amacıyla, Türkiye de bir üniversitede ilk kez kurulmuş olup, öğrencilerimizin akademik, psikolojik, sosyal ve kültürel konularda her türlü sorun ve sıkıntısına yardımcı olmaktadır Gençlik Danışma Birimi Üniversitemiz gençlerinin psiko-sosyal gelişim, madde bağımlılığı, üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularında bilgi ve hizmet gereksinimlerine cevap vermeye yönelik çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. 64

69 Özürlü Öğrenci Danışma Birimi Özürlü öğrencilerimizin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarının değerlendirmek üzere kurulmuştur. Bu merkezler ile danışmanlık hizmeti vermektedir Patent Destek Birimi Gazi Üniversitesi Patent Destek Birimi, Üniversitemiz ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) nin ortak çalışması sonucunda 07 Mayıs 2007 tarihinde protokol imzalanması ile kuruluş süreci başlatılmış olup, ülkemizde bu alanda işleyiş modeli olarak bir ilk olmaktadır. Patent Destek Birimi, sınaî mülkiyet hakları ve korunması konularında Üniversitemiz akademik personel ve öğrencilerinin bilgilendirilmesi, bu haklarla korunan teknolojinin akışının sağlanmasına destek olunması, üniversitemiz akademik personel ve öğrencilerinin sınaî mülkiyet hakları kapsamında yenilikçi faaliyetlerini ve araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması çalışmalarını teşvik etmesi ve alınan patent sayısının artırılmasına katkı sağlanması amacıyla kurulmuş bir birimdir. Üniversitemiz Rektörlüğü ne bağlı olarak kurulan Patent Destek Birimi, tamamen özgün ve bugüne kadar üniversitelerde uygulanmayan bir model çerçevesinde işleyişine başlamıştır. Bu model, patent konusunda farkındalık yaratmanın yanı sıra, patent başvurusu ve süreçlerinin takibi, patent işlemleri için TÜBĐTAK tan maddi destek sağlanması, başvuru yapılmak istenilen ürüne ilişkin mevcut veri tabanlarından gerekli incelemenin yapılması gibi öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize hem somut destek hem de zaman ve emek yönünden kolaylık sağlayacak yöntemleri içermektedir. Ayrıca, Patent Destek Birimi, üniversite yönetiminin oluşturduğu temel politikalar çerçevesinde, yeni ve özgün stratejik açılımlar geliştirmekten de sorumludur. Dolayısıyla, diğer işlevlerinin yanı sıra patent hakları ve endüstriyel tasarımlar konusunda Üniversitemizin yenilikçi açılımlar yaratmasına da katkı sağlaması öngörülmektedir. 65

70 Dış Đlişkiler Ofisi Gazi Üniversitesi bünyesinde 3 Şubat 2003 tarihinde sayılı madde ile kurulan Dış Đlişkiler Ofisi, üniversitenin akademik ve idari birimleriyle işbirliği içerisinde uluslar arası platformda danışmanlık ve koordinasyon hizmeti vermektedir. Dış Đlişkiler Ofisi; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının üniversitede tanıtımını yapmak, bu programlarla ilgili bilgilendirici konferanslar düzenlemek, bu programlara katılım sürecinde gerekli organizasyon hazırlıkları ve düzenlemeleri yapmak ve idari ve akademik birimleri ve öğrencileri bilgilendirmek hizmeti vermektedir. Bu programlar, Erasmus Leonardo Da Vinci Commenius Grundtvig Gençlik Çerçeve Programları Aynı zamanda Avrupa Birliği Dışı Ülkeler Protokolleri ile de ilgilenmektedir Teknoloji Transfer Ofisi Projesi Gazi Üniversitesi, buluşçuların karşılaştığı bazı zorlukları bir miktar azaltarak patent alınmasından sonra buluşçulara destek sağlamak amacıyla patent lisanslama ve ticarileştirilmesine olanak sağlayacak Teknoloji Transfer Ofisi kurulması çalışmalarına yönelmiştir. Bu bağlamda, Birim kurulduktan kısa bir süre sonra Türk Patent Enstitüsü ile birlikte Avrupa Patent Ofisi pilot projesi kapsamında Üniversitelerde Teknoloji Transfer Ofisi Kurulması ve Đşletilmesi konusuna ilişkin pilot uygulama için Haziran 2007 de başvuru yapılmıştır. 66

71 Üniversitemiz bu pilot uygulamaya, Avrupa daki 33 ülkede bulunan 7 üniversite ile birlikte seçilmiştir. Avrupa Patent Ofisi bu konuda yaptığı çalışmada, özellikle AR-GE faaliyetlerinde daha fazla kamu kaynağını kullanan ülkeler üzerinde yoğunlaşmıştır. 27 Kasım 2007 tarihinde, Türk Patent Enstitüsü uzmanlarından oluşan heyet beraberinde Avrupa Patent Ofisi (EPO) yetkilileri üniversitemizi ziyaret etmişlerdir. EPO heyetine Gazi Üniversitesi nin yapısı, faaliyetleri, stratejik planı ve ülkemiz üniversitelerindeki patent mevzuatları ile uygulamalarını içeren bir sunum gerçekleştirilmiş olup, Avrupa Patent Ofisi yetkilisi tarafından teknoloji ve transfer ofisi projesinin gerekçelerini içeren bir sunum yapılmıştır. Ardından heyetler arasında proje içeriğine ilişkin ayrıntılar üzerinde görüşmeler yapılarak projeye son şekli verilmiştir. Türk Patent Enstitüsü ve Gazi Üniversitesi tarafından yürütülecek projenin 5 yıl sürmesi ve bu 5 yılın sonunda kurulan yeni yapının kendi kendini finanse eden bir hale gelmesi hedeflenmektedir Hukuk Müşavirliği Müşavirliğimiz faaliyetlerini 1 Hukuk Müşaviri, 7 avukat ve 7 idari personel ile Rektörlük Binası nın zemin katında sürdürmektedir. Rektörlük tüzel kişiliğine karşı personel, öğrenciler, diğer kurum - kuruluş ve kişiler tarafından açılan her türlü davalar Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğince takip edilmektedir. Bunun yanı sıra Rektörlük tüzel kişiliği adına çeşitli davalar açılmakta ve icra takipleri yapılmaktadır. Rektörlük birimlerinden ve Fakültelerden sorulan hukuki konular hakkındaki görüşler sözlü ve yazılı olarak bildirilmektedir. Üniversitemizin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, Rektörlük Makamına, Rektörlük birimlerine, Fakültelere yardımcı olunmakta ve bu konuda sözlü ve yazılı görüş verilmektedir. Diğer taraftan Mahkemelerce istenilen bilirkişiler; Müşavirliğimiz vasıtasıyla Fakültelerden temin edilip, mahkemelerine bildirilmektedir. 67

72 Sivil Savunma Uzmanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı Biriminin başlıca görevleri: Rektörlüğümüze bağlı tüm birimlere, Kurtarma ve Deprem Simülasyon konulu tatbiki ve teorik eğitim, Yangın Tatbikatı, Yangın Eğitimi, Doğal Afetler ve Deprem (Anaokulu ve Etüt Çocuklarına Yönelik), Sivil Savunmanın Önemi konulu eğitimlerin verilmesi Rektörlüğümüze bağlı tüm birimlerin yangın söndürme cihazlarının tespiti ve kontrolleri Tüm birimlerin Sivil Savunma Planlarının hazırlanması Sosyal, Kültürel, Sanatsal Hizmetler ve Spor Hizmetleri Akademik ve idari personel ile öğrencilerin öğle yemeği aynı mutfaklarda hazırlanmakta ve aynı çeşit yemek değişik salonlarda, mevsime göre gerekli kalori ihtiyacı hesaplanarak verilmektedir. Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında 9 mutfak ve 49 yemekhanede hizmet verilmekte ve bu yemekhanelerde günde ortalama kişiye 4 kap öğle yemeği verilmektedir. Bununla birlikte Üniversitemiz birimlerinde bulunan 33 adet kantin ve kafeterya faaliyet göstermektedirler. Üniversitemiz merkez yerleşkesi içerisinde yer alan Mavi Ev sosyal tesislerinde 4 langırt 4 satranç masası ve 5 bilardo masası ile internet erişimi sağlayan 24 bilgisayar ile öğrencilerimiz boş zamanlarını değerlendirebilmektedir. Mavi Ev pazar günleri hariç haftanın her günü saatleri arasında öğrencilerimizin bireysel ve grup gereksinimlerini giderecek şekilde hizmet vermektedir. Ayrıca Gölbaşı yerleşkesinde bulunan sosyal tesisler, Sekizgen Restaurant ve Kırevi tesisleri personelimize hizmet vermektedir. 68

73 Üniversitemiz bünyesinde bulunan resim-heykel müzesi, sergi, konser, tiyatro salonlarında mensuplarımız tarafından çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası zemin katında faaliyet gösteren müze, hafta içi hergün ile saatleri arasında ücretsiz olarak sanatseverlerin ziyaretine açıktır. Üniversitemizde eğitim amaçlı ve sporla ilgilenen mensuplarımız için Kapalı Spor Salonları, Olimpik Yüzme Havuzu, Tenis Sahaları, Açık Hava Basketbol Sahaları, Aletli ve Ritmik Jimnastik Salonu, Güreş Salonu ve Açıkhava Atletizm Sahaları mevcuttur. Üniversitemizde Jimnastik, Voleybol, Basketbol, Badminton, Kros, Atletizm, Halter, Judo, Hentbol, Güreş, Kayak Taekwando, Masa Tenisi, Bilek Güreşi, Eskrim, Bayan ve Erkek Futbol, Okçuluk, Tenis, Plaj Hentbolu ve Yüzme dallarında çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi gibi alanlarda Üniversitemiz genelinde turnuvalar düzenlenmektedir Kütüphane Hizmeti Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Rektörlük kampusu içindeki metre karelik yeni binasında Türkiye nin en büyük üniversite kütüphanelerinden biri olarak hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi nin kullanım alanları aşağıdaki gibidir: Görsel-Đşitsel Bölümü, Fuaye, Konferans Salonu, Görme Engelliler Bölümü ile kitap deposu ve teknik ofisin bulunduğu bodrum katı; 2000 m 2 Yönetim ofisleri ödünç verme bankosu, bilgisayar tarama, referans ve rezerve bölümlerinin bulunduğu zemin kat; 2000 m 2 Süreli Yayınlar Bölümü ile dergi salonun bulunduğu 1. kat; 2000 m 2 Kitap Salonları olan 2. ve 3. katlar; 2000 er m 2 4. kat 1000 m 2 dir. 69

74 Kütüphane binasında: o Yaklaşık 1500 kişilik oturma kapasitesi o Yaklaşık 200 bilgisayar kullanım kapasitesi o Kablolu - Kablosuz internet sistemi o Görmeyenler için kütüphane bölümü o Müzik dinlenilebilen, film izlenilebilen, VCD, DVD v.b. materyallerden oluşan görsel- işitsel ( multi - medya ) bölümü o 143 oturma kapasiteli konferans salonu o Rahat ve güzel bir ortamda dergi okuma salonu o Çok kullanılan ders kitaplarından oluşan Rezerve Bölümü o Başvuru kaynaklarından oluşan ayrı bir Danışma Bölümü o On-line veri tabanlarına erişim ve taramalar için özel e-kütüphane Bölümü o Sanat Kitapları ve kıymetli eserlerden oluşan Kapalı (CLOSED) Bölümü o Öğretim Üyeleri için ayrılmış özel çalışma alanları (KARELLER) o Grup Çalışma Salonları o Toplantı (Seminer) Salonu bulunmaktadır. Merkez Kütüphane koleksiyonunda 2007 itibariyle; adet kitap, Kitap dışı materyal olarak; Slayt: Saydam- TR: 109 Disket: 510 Mikrofilm: 1 CD-Rom: Mikrofiş: 9 DVD: Harita: 18 VCD: 380 Kroki: 5 Ses Bandı: adet, Plan:2 Plak: 3 PCB:10 Video Kaset: adet ciltli dergi, 678 yabancı, 649 Türkçe olmak üzere 1327 adet abonelik, adet yüksek lisans ve doktora tezi, elektronik dergi, 42 adet on-line veri tabanı bulunmaktadır. 70

75 Merkez Kütüphane nin haricinde, bazı fakültelerin ve yüksekokulların kütüphaneleri de faaliyet göstermektedir. Bu kütüphanelerde yer alan kaynakların sayıları aşağıda belirtilmiştir. BĐRĐMLER KĐTAP SAYISI Basılı Periyodik Yayın Sayısı Fakülteler Diş Hekimliği Fakültesi 1 4 Fen Edebiyat Fakültesi Gazi Eğitim Fakültesi Hukuk Fakültesi Đktisadi Đdari Bilimler Fakültesi Đletişim Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Meslek Yüksekokullar Beypazarı Teknik Bilimler M.Y.O. 200 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. 330 TOPLAM

76 Bilgi Teknolojilerinin Kurulumu ve Kullanımı Hizmeti Üniversitemizin bilgisayar, Ağ ve iletişim hizmetleri Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı yürütülmektedir. Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığının etmekte Üniversite öğrenci ve personeli ile tüm birimlere e-posta, web, kütüphane erişimi, mobil erişim, sunucu, yazılım, teknik servis ve ofis hizmetleri sunmaktadır. Üniversitemizin bilişim alt yapısı aşağıdaki şekilde özetlenebilir. AĞ DONANIMI: ANA YÖNLENDĐRĐCĐ (Router) Cihaz özellikleri: 400 Mhz işlemcisi, 256MB memory bulunmaktadır. Cihaz üzerinde 1 adet ATM ve 2 adet Gigabit Ethernet bulunmaktadır. ATM hat 155 Mbit ile ULAKBIM, 1 Gigabit Ethernet ile iç network, diğer ethernet ile de Kampus dışındaki birimlere bağlantı yapılmaktadır. Merkez ana bağlantı anahtarları: ANA ANAHTAR (SWĐTCH): Chaz üzerinde 333 Mhz işlemcisi 512 Mb memory bulunmaktadır. Switch üzerinde 24 adet 10/100/1000 Gbit UTP port, 16 adet fiber port modülleri bulunmaktadır. ÜNĐVERSĐTEMĐZ TÜM ULAKNET (Ulusal Akademik Network) BAĞLANTILARI Üniversitemize tahsis edilen hız 155 Mb.dır. Merkez yerleşke ve ana birimlerimiz fiber hatlarla Başkanlığımıza bağlıdır. Merkez sistem odamızda ATM omurga bulunmakta birimler yıldız topoloji ile birbirlerine bağlı bulunmaktadırlar. ULAKNET ve Telekom bağlantısında SDH cihazları kullanılmaktadır. SDH Cihazımız üzerinde 1 adet 155 Mbit 1 adet 34 Mbit ve 2 adet 2 Mbit hatlar bulunmaktadır. 155 Mbit hat ile ULAKBIM-REKTORLUK arasında ki hat, 34 Mbit ile Anadolu, Akyurt, Beypazarı, Gölbaşı bağlantıları ve 2 Mbit lik hat ile Rektörlük kampüs DID telefon hatları bulunmaktadır. 72

77 REKTÖRLÜK üzerinden fiber bağlantı ile Ulaknete çıkanlar: (155 Mb Hız) Rektörlük Merkez, Gazi Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, BEDEN EĞĐTĐMĐ Yüksekokulu, Bahçe içi ek Binalar, Beşevler Yerleşkesi(TIP Fakültesi, ĐKTĐSAT Fakültesi, MESLEKĐ EĞĐTĐM Fakültesi),Emek Yerleşkesi(ĐLETĐŞĐM Fakültesi, HUKUK Fakültesi, DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ Fakültesi),Maltepe Yerleşkesi(MÜHENDĐSLĐK Fakültesi, ENSTĐTÜLER), Gölbaşı yerleşkesi(endüstrđyel SANATLAR, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu) Telekom F/R(2 Mb/1 Mb) hattından bağlı olup üniversitemiz ağından çıkan birimler: ANKARA Güzel Sanatlar Fakültesi 2 Mb Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1 Mb Yukarıda belirtilen hizmetler dışında Üniversitemizde Kurulu olan, Öğrenci Đşleri Bilgi Sistemi Sağlık Bilgi Sistemi Personel Bilgi Sistemi Muhasebe Bilgi Sistemi Bordro Bilgi Sistemi Đhale Bilgi Sistemi Telefon Bilgi Sistemi Makale Bilgi Sistemi Hasta Tetkik Sonuçları Sistemleri, 2007 yılında oluşturulan E-Gazi Portalı(Ana Kapısı) altında toplanmıştır. 73

78 6. YÖNETĐM VE ĐÇ KONTROL SĐSTEMĐ 5018 sayılı Kanunun 57.maddesi ile Kamu idarelerinin Mali Yönetim ve Kontrol Sistemleri, harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluşur yılında 5018 sayılı Kanunun amacına uygun olarak belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, Üniversitemiz bütçesinin orta vadeli mali plan ve diğer mali mevzuata uygun olarak hazırlanması ve yürütülmesi, tüm mali bilgi, yönetim ve işlemlerin zamanında doğru olarak yürütülmesi, sağlamak üzere oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle ilgili yönetim ve iç kontrol faaliyetleri yürütülmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nca Ön mali kontrole tabi mali karar ve işlemler tür, tutar ve konu itibarı ve B.30.2.Gün /770 sayılı Rektörlük Makamının olurları ile 2007 yılı genelgesi yayımlanmıştır yılı içinde Başkanlığımız muhasebe birimince ve ön mali kontrol birimince Başkanlığımıza gelen bütün evraklar genelge doğrultusunda mevzuat ve diğer işlemler yönünden kontrole tabi tutularak ödemeleri gerçekleştirilmiştir. 74

79 II. STRATEJĐK PLAN VĐZYON BOYUTU VE STRATEJĐK AMAÇLAR HEDEF 1 Vizyon Boyutu 1 Bilimsel saygınlığı ve yaratıcı faaliyetleriyle bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmak Araştırma ürünlerinin niceliğinin ve niteliğinin arttırılması ALT HEDEFLER YILLAR Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nca belirlenen "Ulusal Öncelikli 1.1. Bilim ve Teknoloji Alanlarındaki" araştırmaların desteklenmelerine ağırlık vermek Uluslararası indekslerde taranan dergilerde öğretim üyesi başına 1.2. düşen yayın sayısını arttırmak 1-2 yayın/yıl Proje 1 Proje Etki faktörü yüksek olan dergilerde yayın sayısını arttırmak %5/yıl Yayınlara yapılan atıf sayısına önem vermek atıf/kişi Araştırma faaliyetlerinde disiplinler arası sinerjiyi arttırmak %2/yıl Uluslararası araştırma projelerine katılımı arttırmak %2 kişi/yıl Uluslararası dergilerde editör olarak görev alan öğretim üyesi 1.7. sayısını arttırmak 1 kişi/yıl Sorgulayıcı ve yaratıcı düşünceye öncelik vermek ve teşvik etmek Projeler Ulusal ve Uluslararası yayınlarda yüksek sayıda atıf alan öğretim elemanlarının ödüllendirilmesine Proje 2 yönelik program geliştirmek Performans Göstergeleri 1 Öğretim Üyesi Başına düşen yayın sayısı 2 Web of Science veri tabanına göre öğretim üyesi başına atıf sayısı 3 SCI-Expanded dergilerinde taranan GÜ çıkışlı makale sayısı 4 SSCI dergilerinde taranan GÜ çıkışlı makale sayısı 5 Diğer uluslararası endekslerde taranan dergilerdeki GÜ çıkışlı makale sayısı 6 Uluslararası Projelere katılım Oranı 7 Uluslararası dergilerde editör olarak görev alan öğretim üyesi sayısı 8 BAP'tan destekelenen disiplinlerarası araştırmaların tüm araştırmalara oranı HEDEF 2 Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması çalışmalarının ALT HEDEFLER YILLAR arttırılması 2.1. Patent almaya yönelik yenilikçi faaliyetleri arttırmak Patent Sayısındaki Artış 5 Adet/yıl Araştırma projelerinin ve lisansüstü tezlerin ürün ve süreç geliştirmeye yönelik olmasını desteklemek Teknokent Endüstriyel Ar-Ge faaliyetlerinin ve KOBĐ destekli araştırma 2.2. Kapasite Artışı projelerinin sayısını arttırmak %5/yıl Teknokentlerin gelişimini desteklemek Projeler Đşbirliği yapılabilecek yurtiçi ve yurtdışı üniversite, araştırma merkezleri ve bilim insanlarına ilişkin veri tabanı oluşturarak ortak çalışma potansiyelini geliştirecek çalışmaları yapmak Teknoparkların oluşumunu ve gelişimini desteklemek Ar-Ge faaliyetlerine yönelik lisansüstü tezlerin BAP çerçevesinde desteklenerek, ortaya çıkan ürünlerin patent alması amacı ile ödüllendirme sistemini geliştirmek Üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda öncelikli araştırma alanları çerçevesinde üniversitenin Proje 4 potansiyel araştırma olanaklarının belirlenerek bu yönde önerilecek BAP projelerinin öncelikle desteklenmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve program geliştirmek Performans Göstergeleri 1 Öncelikli alanlarda yürütülen yüksek lisans ve doktora tezi sayısı 2 Öğretim üyelerinin aldığı ulusal patent sayısı 3 Öğretim üyelerinin aldığı uluslararası patent sayısı 4 Öğretim üyelerinin aldığı faydalı ürün belgesi sayısı 5 Ürün geliştirmeye yönelik lisansüstü tez sayısı 6 Süreç geliştirmeye yönelik lisansüstü tez sayısı 7 Ürün ve süreç geliştirmeye yönelik BAP ve DPT projeleri sayısı 8 Sanayi kuruluşları ile ortak yürütülen tez sayısı 9 Destek ve/veya ödül alan tez sayısı 10 KOBĐ Destekli Proje Sayısı 11 Teknokent te yer alan şirket sayısı 12 Teknokent lerde görev yapan (proje, danışmanlık, şirket sahipliği) öğretim elemanı sayısı 13 Teknokent ve Teknoparklara yapılan Yıllık yatırım miktarı Kapalı alan genişliği 75

80 Vizyon Boyutu 1 Bilimsel saygınlığı ve yaratıcı faaliyetleriyle bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmak HEDEF 3 Spor ve sanat alanlarında yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerin artırılması ALT HEDEFLER YILLAR Sanat alanında ulusal ve uluslararası arenada itibar sahibi olacak en 3.1. az bir derginin çıkarılması Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ev sahipliği yapmak 6 ulusal ve 3 uluslararası /yıl Uluslararası platformda saygın galerilerde sergi açmak 2 adet/yıl Teşvik ve ödüllendirme sisteminin oluşturulması Projeler Gazi Üniversitesi bünyesinde çıkarılmakta olan ve sanat alanında çıkarılması planlanan "Sanat ve Proje 5 Tasarım" dergisi de dahil olmak üzere bütün süreli yayınların önce ulusal sonra da uluslar arası veri tabanlarında yer almasının sağlanması Performans Göstergeleri 1 Okuyucu sayısı 2 Dergide yayımlanan makale sayısı 3 Dergiye yapılan atıf sayısı 4 Okuyucu memnuniyeti 5 Düzenlenen organizasyon ve açılan sergi sayıları Vizyon Boyutu 2 Özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder birey yetiştirmek ve bu kişileri bünyesinde barındırmak HEDEF 1 Akademik personel planlamasının yapılması ALT HEDEFLER YILLAR Birimler düzeyinde eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet gibi fonksiyonlar göz önüne alınarak 1.1. öncelikli gelişme ve akademik personel ihtiyaç alanlarını belirlemek Akademik personel ihtiyaçlarını ders yükü ve 1.2. araştırma verimliliği gibi faktörleri dikkate alarak planlamak Öncelikli araştırma alanlarında üstün nitelikli 1.3. araştırmacıların yetiştirilmesine ve teminine yönelik planlama yapmak Projeler Birimlerin stratejik planları çerçevesinde öncelikli gelişim alanlarını saptamak Proje 6 ve/veya geliştirmek üzere proje oluşturmak Öncelikli gelişim alanları gözetilerek nitelikli bilim insanlarının envanterinin Proje 7 çıkartılarak tam zamanlı/yarı zamanlı ve konuk öğretim üyesi olarak üniversitemize kazandırılması Performans Göstergeleri 1 Öncelikli olarak geliştirilmesi gereken alan sayısı ve ideal akademik personel 2 Öğretim üyesi başına düşen haftalık ders yükü miktarı 3 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 4 Öncelikli alanlarda çalışan öğretim üyesi sayısı 5 Öncelikli alanlarda yürütülen doktora öğrencisi sayısı 6 Öncelikli alanlarda çalışan kurum dışı öğretim üyesi ve uzman sayısı 76

81 Vizyon Boyutu 3 Bünyesinde bulunan sosyal bilimler, fen bilimleri ve sanat dalları arasındaki ortak çalışmaları disiplinler üstü boyuta taşımak ve bunun öncülüğünü yapmak ALT HEDEFLER YILLAR Disiplinler arası bağlantıyı sağlayacak eğitim programları açmak 1 Hedeflere yönelik olarak açılan yeni eğitim programı sayısı 2 Yeni programları tercih eden öğrenci sayısı ALT Birimler arasında işbirliğini sağlamak YILLAR HEDEFLER Her birimin programında kendi belirleyeceği oranda seçmeli derslere yer vermesini ve alan 2.1. Artış %2/yıl derslerini kendi birimlerinden, diğer dersleri ilgili bölüm ve fakültelerden almasını sağlamak Değişik programlardaki ortak derslerin tek merkezden düzenlenmesini sağlamak * Panel ders modelinin bütün akademik birimlerde uygulanması için gerekli çalışmaların 2009 yılı sonuna kadar tamamlanması * Seçmeli kredili özel ilgi alan derslerinin açılması * Aynı veya çok yakın programları birleştirme çalışmalarının her öğretim yılında düzenli olarak sürdürülmesi Performans Göstergeleri HEDEF 1 Yerel ve küresel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni eğitim programları açmak Projeler Üniversitenin potansiyelini belirleyerek ulusal ve uluslararası gereksinimler Proje 8 doğrultusunda ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yeni programların geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek Proje 9 Disiplinler arası yayın yapacak dergi çıkarılması Performans Göstergeleri HEDEF Aynı amaçlı programları birleştirmek Projeler Öğretim elemanları arasında sinerjiyi ve verimliliği arttırmak amacı ile eğitim Proje10 programlarını bütünleştirici ve geliştirici projeler oluşturmak 1 Yeterliliğe dayalı öğretmen yetiştirme programları sayısı 2 Birleştirilen program sayısı 3 Ders programlarındaki farklı birimlerden alınan derslerin oranı 4 Ortak kullanılan laboratuar sayısı Bir birimin ders programlarındaki, aynı fakültenin farklı birimlerden alınacak 5 seçmeli ders oranı 6 Bir birimin ders programlarındaki, farklı fakültelerden alınacak seçmeli ders 7 Ortak derslerin sayısı 77

82 Vizyon Boyutu 4 Eğiticilerin eğitiminin sürdürüldüğü, bilişimi kullanan, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği, öğrenci merkezli, ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli eğitim vermek Ön lisans, lisans ve lisansüstü programların geliştirilmesi ALT HEDEFLER YILLAR Eğitim birimlerinin uluslararası tanınırlılık ve 1.1. eşdeğerliliklerini sağlamak Akredite Birim Her birimin eğitim programlarını çağın Sayısındaki Artış 1 gereklilikleri doğrultusunda yeniden değerlendirmek Birim/Yıl Proje Ders kitabı yayın faaliyetlerini arttırmak Ders notlarını webde yayınlamak HEDEF Öğrencilerin üst düzeyde yabancı dil öğrenme ve onu kullanabilme yeteneklerini geliştirmek Birimlerdeki eğitim programlarına yurt dışından öğrenci ve öğretim üyesi katılımını sağlamak %2/Yıl Artış Öğrencilerin ulusal ve uluslararası hareketliliğini 1.2. arttırmak Programa Katılım Oranındaki Artış %2/Yıl Öğrencilerin değişim programları çerçevesinde farklı eğitim kurumlarındaki programları takip etmelerini sağlamak Öğrencilerin yaz okulu, çalıştay, staj vb. etkinlikler çerçevesinde yurtdışındaki eğitim faaliyetlerine katılımlarını desteklemek Yüksek Lisans, doktora tez çalışmalarında 1.3. yurtdışındaki üniversitelerden danışman desteği almak Projeler 8 Geçici veya sürekli görev yapan yabancı öğretim üyesi sayısı Etkinlik Sayısı Artışı %2/Yıl Başlatılan Tezlerin %2'sine Eğitim programlarının uluslararası veriler doğrultusunda yeniden yapılandırılması amaçlı Proje 11 çalışmaları planlamak Tüm programlarda ulusal yeterlilikler çerçevesine göre revizyona gidilecektir Yurtdışı üniversiteler ile işbirliğinin arttırılmasına yönelik faaliyetleri geliştirecek programlar oluşturarak öğretim elemanı ve öğrencilerin uluslararası hareketliliğini arttırmak * Eğitim-öğretim döneminde en az 3 Yurt Dışı Ortak Lisans Programının açılması * Erasmus portföyünün genişletilmesi Performans Göstergeleri 1 Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edilen birim sayısı 2 Erasmus anlaşması yapılan birim sayısı 3 Öğretim üyeleri tarafından yazılmış ve katkıda bulunulmuş ders kitabı sayısı 4 Dil hazırlık eğitiminden geçen öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranı Yurtdışında staj yapan,çalıştaylara katılan, ders alan ve uluslararası programlar(erasmus 5 vb.) çerçevesinde eğitim alan öğrenci sayıları 6 Uluslararası topluluklarda görev alan ve toplantılara katılan öğrenci sayıları 7 Programlardaki yabancı öğrenci sayısı 78

83 Vizyon Boyutu 4 Eğiticilerin eğitiminin sürdürüldüğü, bilişimi kullanan, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği, öğrenci merkezli, ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli eğitim vermek Öğrenci gelişiminin desteklenmesi 2.3. ALT HEDEFLER Memnuniyet Anketlerinde Yıllık %5 Artış YILLAR Mezun öğrencilere yönelik iş alanlarını tanıtma ve iş bulma desteğini geliştirmek 2.5. Proje 13 Proje 14 Proje 15 Proje 16 HEDEF 2 Öğrencilerin başarı düzeylerinin arttırılması yönünde 2.1. destek ödül sistemlerini geliştirmek Öğrencilerin sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerini Etkinlik Sayısı 2.2. desteklemek Artışı %2/Yıl Projeler Öğrencilerin akademik gelişmelerinin sağlanması yönünde öğrenme ortamlarını geliştirmek Fakültelerde kariyer ofisleri oluşturmak Kariyer Fuarı düzenlemek Öğrenci öğretim elemanı etkileşimini geliştirmek 2 ofis/yıl Her Yıl 1 Defa Danışman Başına Öğrenci Sayısı: 8-10 Öğrenci danışmanlık sistemini geliştirici ve etkinleştirici proje oluşturmak * Öğrenci Danışmanlarının en az öğretim görevlisi düzeyinde olmasının sağlanması Öğrenci merkezli eğitim ortamlarının geliştirilmesine yönelik proje oluşturmak Proje 17 Fakültelerde kariyer ofisleri oluşturmak Performans Göstergeleri Burs kaynak ve olanaklarını geliştirici ve arttırıcı projeleri çeşitlendirerek sürdürmek * Mezunlar Derneği burslarının düzenlenmesi * Vakıf burslarının her yıl %10 artmasını sağlamak Başarılı öğrencileri ve öğrenci topluluklarını teşvik edici programların sürdürülmesi ve çeşitlendirilmesi * Öğrenci topluluklarının kurulması ve faaliyetlerini sürdürmesi için danışma merkezinin görevlendirilmesi 1 Her yıl verilen ödül sayısı ÖSS de ilk 500 e giren öğrencilerden üniversitemizi tercih eden öğrencilere verilen ödül 2 sayısı 3 Sosyal, kültürel ve sanatsal vb. etkinlik türü sayısı 4 Sınıflardaki ortalama öğrenci sayısı 5 Bölüm öğrenci kontenjanı 6 Öğrenci başına internet bağlantılı bilgisayar sayısı 7 Sınıflardaki teknik donanım sayısı 8 Kütüphaneyi kullanan öğrenci sayısı 9 Kütüphaneden kullanılan kitap sayısı 10 Đş olanaklarını tanıtım etkinliklerinin sayısı 11 Đlgili anket sorusundan elde edilen sonuç (geçmiş yıllara göre karşılaştırma) 79

84 Vizyon Boyutu 4 Eğiticilerin eğitiminin sürdürüldüğü, bilişimi kullanan, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği, öğrenci merkezli, ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli eğitim vermek Eğitimde donanımları çağdaşlaştırmak ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırarak geliştirmek Proje ALT HEDEFLER YILLAR Birimlerin bilgisayar internet vb. donanımlarını ve laboratuarlarını geliştirmek Yazılı ve dijital ortamda bilgiye ulaşmak için Bağlantı Sayısı 3.2. kütüphane olanaklarını ve uluslararası kütüphanelerle Adet/Yıl on-line bağlantıları yaygınlaştırarak geliştirmek Projeler Proje 18 Üniversitenin bilişim altyapısını geliştirmek üzere programlamak * e-gazi Projesi ve Kablosuz Đnternet Uygulamasının Başlatılması Dünyadaki önemli üniversitelerinin kütüphaneleri ile işbirliğini geliştirecek protokoller oluşturmak, mevcut protokollerin kapsamını geliştirmek Performans Göstergeleri HEDEF 3 1 Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı (ortak kullanım) 2 Uzaktan eğitim için düzenlenmiş derslik sayısı Yıllık laboratuvar cihaz yatırımı Đnternet erişim hızı ve kapasitesi Ortak kullanıma açık laboratuvar sayısı ve ortak kullanım süresi Kütüphaneler arası on-line ödünç alınan yayın sayısı Erişilebilen yayın sayısı Tam metnine erişilebilen on-line dergi/kitap sayısı HEDEF 4 Mekân standartlarının kalitesini artırmak HEDEFLER YILLAR 4.1. Üniversitenin fiziki master planını hazırlamak Önceliklerin belirlenerek birimlerin bina ve eğitim 4.2. mekânlarını yeniden üretmek ve / veya standartlarını geliştirmek Mekan Öğrencilerin eğitim dışı gereksindiği sosyokültürel Standartlarındaki 4.3. bina ve mekânları yaratmak ve geliştirmek Đyileştirme Oranı %20 Projeler Proje 20 Üniversitenin gelişim projesi ve yerleşke olanakları göz önüne alınarak fiziki planlamanın yapılması Proje 21 Üniversitemizin Bilim ve Kültür Alanlarında Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Gelişmesini Sağlayacak Birimlerin mekan sıkıntılarının giderilmesi Performans Göstergeleri 1 Öğrenci başına düşen kapalı ve açık alan miktarı 2 Laboratuvar, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı başına düşen öğrenci sayısı 3 Öğrenci başına düşen sosyal etkinlik alanı 4 Sosyal tesis (yemekhane, kantin, oyun salonu, v.b.) sayısı 5 Spor alanları (Yüzme, futbol, atletizm, tenis v.b.) (adet ve alan) 6 Kültürel etkinlik alanları (sinema, tiyatro, konser v.b.) (adet ve alan) 7 Alanların kullanım oranları 80

85 Vizyon Boyutu 4 Eğiticilerin eğitiminin sürdürüldüğü, bilişimi kullanan, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği, öğrenci merkezli, ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli eğitim vermek Lisansüstü programları geliştirmek ALT HEDEFLER YILLAR Tezli yüksek lisans programlarının kalitesini 5.1. geliştirmeye yönelik faaliyetleri desteklemek Desteklenen tez sayısını %2/yıl artış Mesleki yeterliliğin arttırılması amacıyla tezsiz 5.2. yüksek lisans programlarını yaygınlaştırarak geliştirmek Projeler Proje 22 HEDEF Yüksek lisans tezlerinin yerel ve küresel ölçekteki sorunlara çözüm bulmak üzere sosyoekonomik ve teknik içeriğinin öncelik taşımasını desteklemek Yüksek lisans tezlerinin üniversitede sürdürülen araştırma projeleri ile ilişkilendirilmesini desteklemek Lisansüstü tezlerin ulusal Ar-Ge ve uluslar arası araştırma projeleri üzerine temellenmesini teşvik etmek amacı ile BAP yönergelerini revize etmek Sanayi ve Ar-Ge ortaklı doktora tezlerinin destek miktarlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması Proje 23 Ar-Ge içerikli tezlere dayalı makale üretimini teşvik edici program geliştirmek Erasmus Mundus Programının tanıtımı ve öğrenciler tarafından kullanılması için gerekli girişimlerde bulunulması Proje 24 Lisansüstü programları bilim insanı yetiştirmek üzere projelendirmek Yaygın sürekli eğitim anlayışı çerçevesinde yeniden yapılandırmak amacı ile proje Proje 25 geliştirmek Performans Göstergeleri 1 Tezlerden çıkan bildiri sayısı 2 Tezlerden çıkan makale sayısı 3 Tez çalışması içeren projelere verilen mali destek miktarı Yerel ve küresel ölçekteki teknik, sosyal, siyasal, ekonomik ve yaşam boyu eğitim 4 sorunlarına öncelik veren tez ve proje sayısı? 5 Araştırma projeleriyle ilişkili bitirilmiş tez sayısı Enerji ve çevre, bilgi ve iletişim, biyoteknoloji ve gen, malzeme, tasarım, 6 nanoteknoloji, mekatronik teknolojileri alanındaki tez sayısı 7 Disiplinlerarası tez ve proje çalışması sayısı 8 Öğretim üyesi başına düşen tezsiz öğrenci sayısı 81

86 Vizyon Boyutu 4 Eğiticilerin eğitiminin sürdürüldüğü, bilişimi kullanan, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği, öğrenci merkezli, ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli eğitim vermek Lisansüstü programları geliştirmek 5.3. Projeler Proje 26 Proje 27 ALT HEDEFLER Projelerden üretilen tez sayısında 5 adet/yıl artış Đkinci Danışman sayısında yılda %2 artış YILLAR Üniversite Dışı destek alan tez sayısında %5/yıl artış Uluslararası projelere katılım oranında %2/yıl artış Yurtdışı bütünleştirilmiş programlarına katılım sayısı 2 adet/yıl Üniversite bünyesinde post-doktora programını teşvik edici program geliştirmek Tıp Fakültesi bünyesinde Tıp Bilim Doktoru (MD PhD) Bütünleşik Programının başlatılması Performans Göstergeleri HEDEF 5 Doktora programlarının uluslararası düzeyde araştırıcı yetiştirme amacını güçlendirmek Doktora programlarının çağın bilimsel yönelimleri doğrultusundaki alanlarda oluşmasını desteklemek Bilim alanları arasındaki bütünleşmeleri dikkate alan tez konularını ve öğretim elemanlarının arasındaki işbirliğini desteklemek Doktora tezlerinin üniversite dışı fonlardan yararlanabilecek şekilde projelendirilmesini desteklemek Doktora tezlerini uluslararası bilimsel projelerle ilişkilendirmek ve bu alanlardan bilgi ve maddi kaynak sağlayacak biçimde fonlanmasını desteklemek Yurtdışı bütünleştirilmiş doktora programlarının geliştirilmesini desteklemek Doktora derecesine sahip olduktan sonra yurtdışında doktora sonrası araştırma 1 projesine katılan eleman sayısı Doktora derecesine sahip olduktan sonra yurtdışında ar-ge birimlerinde çalışan 2 eleman sayısı 3 Doktora tezlerinden çıkan uluslararası yayın sayısı 4 TÜBĐTAK, DPT, v.b. destekli doktora tezi sayısı 5 Bu kaynaklardan destek alan doktora tezi sayısı 6 Bütünleştirilmiş programa katılan öğrenci sayısı 82

87 Vizyon Boyutu 5 Toplumun hızla değişim gelişim sürecinde iletişim araçları ile halka hizmet ve yaşam boyu eğitim hedeflerini yayarak etkili rol alan bir üniversite olmak HEDEF 1 1. Yoksulluk, sağlık, eğitim, kadın hakları, çevre, Yerel gereksinimler doğrultusunda Araştırma 1.1. Merkezlerinin oluşumunu ve gelişimini desteklemek 1.2. Projeler Araştırma merkezlerinin kamusal ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğini desteklemek HEDEFLER Araştırma projelerindeki artış 3 adet/yıl Đşbirliği yapılan kuruluş sayısı YILLAR Yoksulluk, sağlık, eğitim, çevre, insan hakları gibi toplum sorunlarına yönelik Proje 28 araştırma merkezlerinin etkinliğini arttırıcı programlar geliştirmek Performans Göstergeleri Toplumun sosyo-ekonomik ve yaşam boyu eğitimi sorunlarına öncelik veren 1 projeler Toplum sorunları ile ilgili kongre, kurs, çalıştay, sempozyum, panel vb 2 toplantılar 3 Yazılı ve sözlü medyada toplum sorunları ile ilgili yayınlar Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda düzenlenen meslek edindirme, sertifika, 4 uyum v.b. eğitim programları 83

88 Vizyon Boyutu 6 Tüm alanlarda etkin ve üretime dönük işbirliği yaparak kendi kaynaklarını yaratabilen ve ulusal kurumların en çok başvurduğu araştırma geliştirme ve danışmanlık hizmetleri sunan ALT HEDEFLER Programlara katılan öğrenci sayısında %2/yıl artış Tez sayısındaki artış %2/yıl YILLAR Kobi'lerin sorunlarını çözmeye ve rakabetçi bir yapı Proje/Yıl edinmeleri için ortak proje oluşturmak Sanayi kuruluşlarıyla yeni buluşlar için ortak projeler yapmak Kobilerin yeni standartlara uyum sağlaması için 1.5. Yıllık %10 artış gerekli danışmanlık hizmetini vermek 1.6. Firmalar için danışmanlık merkezi kurmak 5 Firma/Yıl Performans Göstergeleri 2.4. Proje 30 HEDEF 1 Sanayi kuruluşları, KOBĐ ler ve kamu kurumları ile işbirliği içerisinde gereksinilen alanlarda Ar-Ge ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak Sanayi ve kamu kurumları ile işbirliği içerisinde sanayiye ara eleman yetiştirme amaçlı eğitim faaliyetlerini geliştirme Kamu ve sanayi kuruluşlarının Ar-Ge amaçlı gereksinimleri doğrultusunda lisansüstü tezleri teşvik etmek Projeler Kamu kurumları, KOBĐ ler gibi sanayi kuruluşları ile işbirliği protokolleri Proje 29 oluşturmak, mevcut protokollerin içeriğini geliştirmek *Bu protokoller derlenecek ve arşivlenecektir. * Đlgili protokollerin Gazi deki muhatapları ile yılda bir kez toplantı yapılarak protokolün işlerliği izlenecektir. *Đvedik Bölge Sanayii ile yapılan protokoldeki eğitim prog-ramları hayata geçirilecektir 1 Sanayi kuruluşları ile ortak yürütülen proje sayısı 2 Sanayi kuruluşlarına verilen danışmanlıkların sayısı 3 KOBĐ destekli araştırma projesi sayısı 4 Merkeze başvuru yapan firma sayısı 5 Ortak üretilen patent ve ürün sayısı 6 Danışmanlık verilen firmaların memnuniyet katsayısı Finansal kaynakların geliştirilmesi HEDEF 2 ALT HEDEFLER BAP'a aktarılan kaynakların en az %5/yıl *Gazi mezunlarını parasal destekte bulunmaya özendirecek organizasyonlar yapılacaktır. 1 oranı 2 Dış destekli proje sayısının toplam proje sayısına oranı 3 Döner sermaye gelirlerinin son beş yılın ortalamasına oranı 4 Paydaşlardan sağlanan toplam finansal desteğin toplam proje bütçesine oranı YILLAR Araştırma faaliyetlerinde üniversite dışı finans 2.1. kaynaklarının kullanımını arttırmak Döner sermaye işletmesi kaynaklarını arttırmak %10/yıl artış Paydaşlardan finansal destek sağlamak ve Bütçenin % 1'i 2.3. geliştirmek kadar artış Projeler BAP'ın desteklediği projelerden Üniversiteye geri dönüş sağlanması Üniversite içi ve dışından sağlanacak mali kaynakları arttırıcı projeler geliştirmek Performans Göstergeleri Araştırma projelerindeki üniversite dışı destek miktarının toplam proje bütçesine 84

89 Vizyon Boyutu 7 Paydaşları ile karşılıklı etkileşim içerisinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık alt yapıyı oluşturmak HEDEF 1 Paydaşlarla iletişim faaliyetlerinin geliştirilmesi Yurtiçi ve yurtdışı üniversite ve araştırma kurumları ile iletişim ve işbirliğini arttırmak Kamu ve özel sektör ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik her kademedeki faaliyetleri arttırmak 1.3. Hizmet alanların memnuniyetinin artırılması ALT HEDEFLER Đşbirliği yapılan kurum sayısında artış 2 adet/yıl Đşbirliği yapılan kurum sayısında artış 2 adet/yıl YILLAR Projeler Proje 31 Paydaşlarla işbirliğini geliştirip koordine edecek programları geliştirmek * Paydaş Memnuniyet Anketleri GÜADEK tarafından hazırlanacaktır. * Mezunlar Derneği faaliyetleri paydaş işbirliği amacı da güdecektir Performans Göstergeleri 1 Ortak etkinlik sayısının son beş yıl ortalamasına oranı 2 Mezunlar Derneği ne üye olan mezun sayısının toplam mezun sayısına oranı Vizyon Boyutu 8 Katılım, şeffaflık, ölçülebilirlilik odaklı evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışının benimsendiği bir kurum olmak Proje 32 ALT HEDEFLER YILLAR Fakülte ve yüksek okullarda akademik kurullarının etkin şekilde işletilmesinin sağlanması Üniversite yönetiminin ve senatonun kararlarının yayımlanması Akademik ve idari yükselmelerde etik değerlerin ve 1.3. ölçülebilir performans kritelerinin öne çıkarılarak yapılması Stratejik Plana uygun bir yönetim biçiminin etkin şekilde uygulanması Projeler 1 Paydaş memnuniyetindeki artış HEDEF 1 Akademik ve Đdari Birimlerin esnek, dinamik, şeffaf ve işbirlikçi bir yapıya kavuşturulması Akademik ve idari personelin performansını ölçmeye yönelik proje geliştirmek Proje 33 Katılımı arttıracak yönetim biçimlerini destekleyecek proje geliştirmek Proje 34 Üniversitede toplam kalite çalışmalarına başlamak Proje 35 Üniversite birimlerinde randevu sistemine geçilmesi Performans Göstergeleri 85

90 3.1. MALĐ BĐLGĐLER Bütçe Giderleri III. FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRME SONUÇLARI 2006 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2007 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞĐ 2007 OCAK-ARALIK GERÇEKLEŞME 2007 GERÇEKLEŞME ORANI(%) Bütçe Giderleri Toplamı , , ,69 99,45% 01 - Personel Giderleri , , ,11 98,93% Memurlar , , ,35 100,14% Sözleşmeli Personel , , ,65 197,28% Đşçiler , , ,39 62,65% Geçici Personel , , ,08 96,93% Diğer Personel , , ,64 47,76% 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , ,84 55,50% Memurlar , , ,07 55,49% Sözleşmeli Personel , , ,23 182,77% Đşçiler , , ,99 53,30% Geçici Personel 0, , ,55 30,05% Diğer Personel 0,00 0,00 86

91 03 - Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , , ,46 94,36% Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , , ,51 73,66% Yolluklar , , ,05 52,62% Görev Giderleri , , , ,25% Hizmet Alımları , , ,02 85,67% Temsil Ve Tanıtma Giderleri , , ,84 45,67% Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri , , ,81 40,24% Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri , , ,07 108,64% Tedavi Ve Cenaze Giderleri ,91 0, , Faiz Giderleri 0,00 0,00 0, Cari Transferler , , ,96 555,35% Görev Zararları , , ,96 889,99% Hazine Yardımları ,00 0,00 0,00 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , , ,00 100,00% Hane Halkına Yapılan Transferler , , ,00 103,95% Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri 87 0,00 0,00 0,00 Yurtdışına Yapılan Transferler , ,00 0,00 0,00% Gelirden Ayrılan Paylar 0,00 0,00 0,00

92 06 - Sermaye Giderleri , , ,32 118,59% Mamul Mal Alımları , , ,89 65,02% Menkul Sermaye Üretim Giderleri , , ,56 448,10% Gayri Maddi Hak Alımları , , ,27 19,14% Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması 0,00 0,00 0,00 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , , ,94 277,26% Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0,00 0,00 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , ,10 97,39% Stok Alımları (Savunma Dışında) 0,00 0,00 0,00 Diğer Sermaye Giderleri ,27 0, ,56 88

93 Gazi Üniversitesi ne 2007 yılı için ,00.YTL ödenek verilmiş olup, 2007 yılında ,69 YTL lik gider gerçekleşmiştir. Böylece %99,45 lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Ödeneklerin 2007 yılı Bütçe Uygulama Tebliği Esasları ve Başbakanlık Tasarruf Genelgeleri doğrultusunda kullanımına özen gösterilmiştir yılında gerçekleşen giderler genel olarak, bir önceki yıla göre %10,67 oranında artış göstermiştir. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre; OCAK-ARALIK GĐDERLERĐ YÜZDESEL DAĞILIMI 5,26% 15,80% 14,96% 56,70% 7,29% Personel Gid. Sos. Güv. Gid. Mal ve Hizmet Al. Gid. Cari Trans. Sermaye Gid yılına ilişkin gider gruplarındaki gerçekleşmeler altışar aylık dönemler halinde başlangıç ödenekleriyle birlikte aşağıdaki grafikte verilmiştir. GĐDERLERĐN GÖRÜNÜMÜ , TUTAR( BĐN YTL) , , , , , , , , , ,00 130, , , , , , ,51 0 Personel Gid. Sos. Güv. Gid. Mal ve Hizmet Al. Gid. Cari Trans. GĐDER KALEMLERĐ Sermaye Gid. Top. Gid. Başlangıç Ödeneği (BĐN YTL) Ocak Haziran Gerçekleşme (BĐN YTL) Temmuz- Aralık Gerçekleşme (BĐN YTL) 2007 yılında gider gruplarının toplam harcama içerisindeki yüzdesel dağılımına bakıldığında, personel giderlerinin %56 lık oranla en yüksek harcama kalemi olduğu 89

94 görülmektedir yılında Personel Giderleri hesabında bir önceki yıla göre %2,5 oranında artış meydana gelmiştir. Bu hesabın alt grupları incelendiğinde en yüksek artışın %150 ile Sözleşmeli Personel Giderleri hesabında yaşandığı görülmektedir. Sözleşmeli Personel Giderleri için yılbaşında YTL ödenek öngörülmesine karşın, bütçede yıl içerisinde yapılan düzenlemelerle bu hesabın toplam ödeneği YTL ye yükseltilmiştir. bu açıdan bakıldığında 2007 yılında Sözleşmeli Personel Giderleri hesabında toplam ödeneğin %34,8 inin harcandığı söylenebilir. Bununla birlikte geri kalan ,35 YTL iptal edilmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri hesabında 2007 yılında %94,36 lık gerçekleşme ve bir önceki yıla göre %8,41 lik azalma yaşanmıştır. Mal ve hizmet alımları için kullanılan özel gelirlerde öngörülen ,00 YTL lik tahmini ödenek, yıl içerisinde gelir gerçekleşmelerine göre toplam ödenek ,00 YTL olmuştur. Yıl içerisinde bu tutarın da %70 i ( ,86 YTL) harcanmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri hesabının alt hesaplarından biri olan Görev Gideri hesabında yaşanan beklenmedik gerçekleşme de Üniversitemiz aleyhinde sonuçlanan davalardan kaynaklanmıştır. Tabloya bakıldığında, 2007 yılında Cari Transferler hesabında başlangıç ödeneğinin 5,5 katı kadar daha fazla bütçe gerçekleşmesi yaşandığı görülmektedir. Söz konusu bütçe gerçekleşme büyük ölçüde Görev Zararları hesabından kaynaklanmıştır. Görev Zararlarının yüksek tutarda olmasının nedeni, 2006 ve 2007 yılına ilişkin ek karşılıkların Emekliği Sandığı Genel Müdürlüğü ne ödenmiş olmasıdır. Genel giderler içerisinde Personel Giderleri hesabından sonra en yüksek paya sahip hesap grubu, %15,80 ile Sermaye Giderleri hesabı olmuştur. Bu hesap grubunda başlangıç ödeneğinin üzerinde gerçekleşme yaşanmıştır. Sermaye Giderleri hesabının alt hesapları incelendiğinde, en yüksek tutarlı hesabın Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri hesabı olduğu görülmektedir. Bu hesapta harcanan tutarın ,94 YTL si hizmet binaları için müteahhitlik giderleridir. Bu hesap grubunda, Mühendislik Mimarlık Fakültesi için YTL ve Uygulama ve Araştırma Hastanesi için ise YTL likit karşılığı ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. 90

95 KURUMSAL AYIRIMA GÖRE BÜTÇE GĐDERLERĐ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU KURUMSAL KODU KURUM ADI CARĐ YIL (N) Özel Kalem , Özel Kalem , Savunma Uzmanlığı , Đdari Ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı , Personel Dairesi Başkanlığı , Kütüphane Ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı , Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığı , Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı , Yapı Đşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı , Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı , Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı , Hukuk Müşavirliği , Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Tip Fakültesi , Diş Hekimliği Fakültesi , Eczacılık Fakültesi , Hemşirelik Sağlık Yüksekokulu , Dr. Refik Saydam Sağlık Yüksekokulu , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Keçiören Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Uygulama Ve Araştırma Hastanesi , Fen Bilimleri Enstitüsü , Bilişim Enstitüsü , Fen-Edebiyat Fakültesi , Mühendislik - Mimarlık Fakültesi , Teknik Eğitim Fakültesi , Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi , Beypazarı Teknik Bilimler Yüksekokulu , Diğer Merkezler 2.499, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Kazaları Araştırma Ve Önleme Enstitüsü , Diğer Enstitüler 2.181, Gazi Eğitim Fakültesi , Mesleki Eğitim Fakültesi , Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi , Hukuk Fakültesi , Đktisadi Ve Đdari Bilimler Fakültesi , Çankırı Đktisadi Ve Đdari Bilimler Fakültesi , Güzel Sanatlar Fakültesi , Çankırı Güzel Sanatlar Fakültesi , Đletişim Fakültesi , Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu , Tapu-Maliye Meslek Yüksekokulu , Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu , Atatürk Meslek Yüksekokulu , Gazi Meslek Yüksekokulu , Ankara Meslek Yüksekokulu , Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu ,55 BÜTÇE GĐDERLERĐNĐN TOPLAMI ,69 91

96 FONKSĐYONEL AYIRIMA GÖRE BÜTÇE GĐDERLERĐ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU FONKSĐYON KODLARI BÜTÇE GĐDERĐNĐN TÜRÜ CARĐ YIL 01 GENEL KAMU HIZMETLERI , Genel Hizmetler , Genel Personel Hizmetleri , Genel Personel Hizmetleri , Genel Planlama Ve Đstatistik Hizmetleri , Genel Planlama Ve Đstatistik Hizmetleri , Diğer Genel Hizmetler , Diğer Genel Hizmetler , Taşınmaz Mal Gelirleri Đle Yürütülecek Hizmetler , Temel Araştırma Hizmetleri 2.499, Çok Branşlı Temel Araştırma Hizmetleri 2.499, Çok Branşlı Temel Araştırma Hizmetleri 2.499, Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 0, Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 0, Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri 0 02 SAVUNMA HĐZMETLERĐ , Sivil Savunma Hizmetleri , Sivil Savunma Hizmetleri , Sivil Savunma Hizmetleri ,04 03 KAMU DÜZENI VE GÜVENLIK HIZMETLERI , Güvenlik Hizmetleri , Kurumsal Güvenlik Hizmetleri , Kurumsal Güvenlik Hizmetleri ,43 07 SAĞLIK HĐZMETLERĐ , Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri , Genel Poliklinikler , Genel Poliklinikler , Hastane Đşleri Ve Hizmetleri , Genel Hastane Hizmetleri , Genel Hastane Hizmetleri ,78 08 DĐNLENME, KÜLTÜR VE DĐN HĐZMETLERĐ , Kültür Hizmetleri , Kültür Hizmetleri , Kültür Hizmetleri ,66 09 EĞĐTĐM HĐZMETLERĐ , Yükseköğretim Hizmetleri , Üniversiteler Ve Yükseköğretim Hizmeti Veren Kurumlar , Üniversiteler Ve Yükseköğretim Hizmeti Veren Kurumlar , Đkinci Öğretim Gelirleri Đle Yürütülecek Hizmetler , Yaz Okulu Gelirleri Đle Yürütülecek Hizmetler , Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri Đle Yürütülecek Hizmetler ,79 92

97 FONKSĐYON KODLARI BÜTÇE GĐDERLERĐNĐN TÜRÜ CARĐ YIL Doktora Eğitimi Veren Yükseköğretim Hizmetleri , Doktora Eğitimi Veren Yükseköğretim Hizmetleri , Eğitime Yardımcı Hizmetler , Eğitime Yardımcı Hizmetler , Eğitime Yardımcı Hizmetler , Öğrencilerin Beslenmelerine Đlişkin Giderler , Öğrencilerin Sağlığına Đlişkin Giderler , Öğrencilerin Kültür Ve Spor Faaliyetlerine Đlişkin Giderler , Diğer Giderler , Eğitime Đlişkin Araştırma Ve Geliştirme Hizmetleri , Eğitime Đlişkin Araştırma Ve Geliştirme Hizmetleri , Eğitime Đlişkin Araştırma Ve Geliştirme Hizmetleri , Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Hizmetleri , Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri , Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri , Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri ,59 BÜTÇE GIDERLERI TOPLAMI ,69 93

98 Bütçe Gelirleri 2006 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2007 PLANLANAN GELĐR 2007 GERÇEKLEŞME 2007 GERÇEKLEŞME ORANI BÜTÇE GELĐRLERĐ TOPLAMI , , ,89 99,85% 01 - Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , ,71 71,41% Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , ,91 69,70% Malların Kullanma ve Faaliyette Bulunma Đzin 0,00 0,00 Gelirleri KĐT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0,00 0, Kurumlar Hasılatı 0,00 0, Kurumlar Karları 0,00 0, Kira Gelirleri , , ,88 251,90% Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 0, , Alınan Bağış ve Yardımlar , , ,51 108,23% Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Đdarelerden Alınan , , ,00 108,19% Diğer Đdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Proje Yardımları Özel Gelirler , ,51 94

99 04 - Faizler, Paylar ve Cezalar , , ,60 57,70% Faiz Gelirleri , , ,29 715,01% Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , ,48 7,58% Para Cezaları 2.161,48 0, , Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,89% 05 - Sermaye Gelirleri 8.366, ,00 0,00 0,00% Taşınmaz Satış Gelirleri 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri 8.366, , Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0,00 0, Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 0,00 0, Red ve Đadeler (-) ,36 0, , Vergi Gelirleri Vergi Dışı Gelirler , , Sermaye Gelirleri Diğer red ve iadeler 95

100 Üniversitemiz 2007 yılında toplam ,89 YTL gelir elde etmiş olup, yılbaşında öngörülen YTL nin %99,85 ine ulaşılmıştır. Gelir gruplarındaki bütçe gerçekleşmeleri; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %71,41 Alınan Bağış ve Yardımlar %108,23 Faizler, Paylar ve Cezalar %57,70 şeklinde olmuştur. Üniversitemizin ana gelir kaynağını Alınan Bağış ve Yardımlar hesabında yer alan Hazine Yardımı oluşturmaktadır yılında Hazineden Üniversitemize Ocak ayında YTL, Haziran ayında YTL, Kasım ayında YTL ve Aralık ayında YTL olmak üzere toplam YTL aktarılmıştır. Söz konusu tutarın YTL si uzun vadeli olarak Sermaye hesabında yer almıştır yılında aktarılan bu tutarla Hazine Yardımı hesabında 2006 yılına göre %6,75 lik bir artış meydana gelmiştir. Elde edilen gelirlerle ilgili olarak ayrıca, Üniversitemizin öz gelirlerinin de içerisinde raporlandığı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri hesabında bir önceki yıla göre %4,67 ve Faiz, Paylar ve Cezalar hesabında da %17,72 oranlarında azalışlar yaşandığı söylenebilir. Üniversitemizin 2007 yılında planladığı ve elde ettiği gelirlerin altışar aylık dönemler itibariyle gelir grupları bazındaki değişimleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. PLANLANAN-GERÇEKLEŞEN GELĐR , ,00 TUTAR (BĐN YTL) , , , , , , , , , , , , , , ,75 0,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Faizler, Paylar ve Cezalar TOPLAM GELĐR GRUPLARI Planlanan Gelir(BĐN YTL) Ocak Haziran Gerçekleşme(BĐN YTL) Temmuz- Aralık Gerçekleşme(BĐN YTL) 96

101 Üniversitemizin 2007 yılında elde ettiği gelirleri, öz gelirler bazında aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Tabloda ,93 YTL tutarındaki Ret ve Đade bölümü ise gösterilmemiştir. GELĐR GRUBU 2007 GERÇEKLEŞME (YTL) Üniversite Geliri ,89 Hazine Yardımı ,00 Örgün Öğretim Gelirleri ,30 Đkinci Öğretim Gelirleri ,68 Araştırma Proje Gelirleri(DS) ,90 Yaz Okulu Gelirleri ,03 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri ,60 Kira Gelirleri ,88 Diğer Gelirler , Mali Denetim Sonuçları 2007 yılında 2006 mali yılı hesaplarımızın incelenmesi sonucu tarih ve sayılı 13 maddelik Sayıştay Sorgusu yla fazla veya yersiz ödendiği bildirilen tutarlar ,78 YTL incelemeye alınmıştır. Bu tutarın 2.970,36 YTL lik kısmı tahsil edilmiş olup, geriye kalan kısmı ise takip aşamasındadır. Ayrıca 2007 yılında daha önce tarafımıza ulaşmış olan 2002, 2003, 2004 ve 2005 yılları hesaplarına ilişkin Sayıştay Đlam ları hakkında da gerekli işlemler yapılmıştır. Đlamlara ilişkin olarak, 2007 yılında; 2004 yılında tarafımıza gelen 5 maddelik 2002 yılına ait Sayıştay Đlamı üzerine ,70 YTL tahsil edilerek, dosya kapatılmıştır yılında Birimimize ulaşan 2003 yılı hesaplarına ilişkin 7 maddelik Sayıştay Đlamı kapsamında YTL tahsil edilerek, dosya kapatılmıştır. Aynı şekilde 2004 yılına ilişkin 10 maddelik Sayıştay Đlamı üzerine YTL tahsil edilmiş ve 8 maddeye ilişkin yükümlülükler yerine getirilmiştir. Yine 2006 yılında tarafımıza ulaşan 3 maddelik Sayıştay Đlamı doğrultusunda 3.716,81 YTL tahsil edilmiştir. 97

102 Döner Sermaye Gelirleri Döner Sermaye Gelir-Gider Tablosu A - BRÜT SATIŞLAR ,14 Yurtiçi Satışlar ,70 Diğer Gelirler ,81 Đlaç Ve Tıbii Sarf Malzeme Gelirleri ,63 B- SATIŞLARDAN ĐNDĐRĐMLER ,85 Satıştan Đadeler (-) ,85 C- NET SATIŞLAR D - SATIŞLARIN MALĐYETĐ BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI ,29 E- FAALĐYET GĐDERLERĐ ,53 Genel Yönetim Giderleri (-) ,53 FAALĐYET KARI VEYA ZARARI ,24 F- DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GELĐR VE KARLAR ,97 Faiz Gelirleri ,58 Diğer Olağan Gelir Ve Karlar ,39 G- DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GĐDER VE ZARARLAR H- FĐNANSMAN GĐDERLERĐ OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ,27 I- OLAĞAN DIŞI GELĐR VE KARLAR Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Karlar , ,37 J- OLAĞANDIŞI GĐDER VE ZARARLAR DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,90 DÖNEM NET ZARARI ,90 98

103 Akademik Birim Bazında Döner Sermaye Gelirleri BĐRĐMLER 2007 Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 158 Fen - Edebiyat Fakültesi Gazi Eğitim Fakültesi Hukuk Fakültesi 910 Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Đletişim Fakültesi Mesleki Eğitim Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TÖMER YADÖM Bilişim Enstitüsü Kooperatifçilik Sürekli Eğitim Çocuk Gelişimi Lab. Hay. Araştırma Mrk Hasan Ali Yücel Ara. Mrk. 325 Non-Đyon Rad. Korunma Rektörlük TOPLAM

104 Gazi Üniversitesi Yatırım Programı Gazi Üniversitesi 2007 Yılı Yatırım Programında Eğitim Sektöründe 10, Sağlık Sektöründe 5, ve DKH-Sosyal Teknolojik Araştırmalar Sektöründe 5 olmak üzere toplam 20 adet proje yer almaktadır. Projelerimizin 2007 yılı bütçe ödeneği YTL olup yıl içindeki aktarmalarla toplam YTL ödeneğe ulaşılmıştır. Bu ödeneklerden YTL kesin harcama yapılmış, YTL akreditif karşılığı krediler açılmış olup YTL ödenek ise bloke tutulduğundan dolayı harcanamamıştır. Bu rakamsal verilerden de anlaşılacağı gibi 2007 yılında gerçekleştirilmesi programlanan yatırımlarımızın tamamlanabilmesi için 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerle sınırlı kalmayıp, çeşitli projelerimizin ödeneklerine yıl içinde toplam YTL Üniversitemiz hesaplarında yer alan likit amaçlı tutulan nakit karşılığında ödenek ekleme işlemi yapılarak hedeflenen seviyeye ulaşılmasına katkı sağlanmıştır. Eğitim sektöründeki nakdi gerçekleşmenin ödeneğe oranı %82, Sağlık sektöründeki nakdi gerçekleşmenin ödeneğe oranı %96, Dkh- Sosyal Teknolojik Araştırmalar sektöründeki nakdi gerçekleşmenin ödeneğe oranı ise %77 olarak gerçekleşmiştir yılında yatırım programımız içerisinde yer alan projelerimizin 2007 yılı için hedeflenen seviyeye ulaşılmıştır. Mevcut fiziki mekanlar onarılmıştır. Mühendislik- Mimarlık Fakültesi ek binasının tamamlanması devam etmektedir. Hastane Đnşaatı Projemizde yer alan çok katlı otopark inşaatı devam etmektedir. Hastane Diş Hekimliği Fakültesi Büyük Onarım Projemiz ile 4 ameliyathane 18 yataklı yoğun bakım ünitesi ve patoloji laboratuarı hizmete açılmıştır. 8 adet ameliyathane tadil edilmiş, diyaliz ünitesi, beyin cerrahi servisi, acil servis ek binaları ve 6 adet ameliyathane hizmete girmiştir. 100

105 Sektör Tarım Bütçe Türü: Özel Bütçe 2007 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL 2007 Yılı Başından Dönem Proje Tutarı 2006 Sonu Kümülatif Harcama 2007 Yılı Program Ödenek 2007 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Proje Gerçekleşme Sayısı Dış Dış Dış Dış Topla Topla Dış Toplam Toplam Toplam Kre Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Özkaynak m Kredi Özkaynak m di Madencilik Đmalat Enerji Ulaştırma.- Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -Đktisadi -Sosyal TOPLAM

106 GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĐ Sektör Tarım Bütçe Türü:.Döner Sermaye 2007 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL 2007 Yılı Başından Dönem Proje Tutarı 2006 Sonu Kümülatif Harcama 2007 Yılı Program Ödenek 2007 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Proje Gerçekleşme Sayısı Dış Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Madencilik Đmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -Đktisadi -Sosyal TOPLAM

107 2007 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU Sektör Adı: Sağlık 2007 Yıl Sonu Kümülatif Nakdi (BiN YTL) Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2006 Kümülatif (10) Ödenek Toplam (13) + / - (14) Aktarma Mikt. (15) Harcama Toplamı (18) I Hastane Đnşaatı (96.000m2) ÖZEL BÜTÇE 2007 Ankara (+) Hastane Đnşaatı (96.000m2) DÖNER SERMAYE 2007 Ankara (+) I Hastaneler+Diş Hek.Fak.B. Onarım ÖZEL BÜTÇE 2007 Ankara (+) Hastaneler+Diş Hek.Fak.B. Onarım DÖNER SERMAYE 2007 Ankara (+) I Çocuk Hastanesi ( 350 Yt ÖZEL BÜTÇE 2009 Ankara I Makine ve Teçhizat Alımı DÖNER SERMAYE 2007 Ankara I Taşıt Alımı DÖNER SERMAYE 2007 Ankara TOPLAM

108 3.2. FAALĐYET VE PROJE BĐLGĐLERĐ Faaliyet Bilgileri Düzenlenen Etkinlikler Fakülte-Yüksekokul- Meslek Yüksekokulları Bölüm Adı S e m p o z y u m - K o n g r e K o n fe r a n s P a n e l S e m in e r K o n s e r S e r g i T iy a tr o T u r n u v a T e k n ik G e z i D iğ e r E tk in lik le r Đdari Birimler Fakülteler Diş Hekimliği Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Đktisadi Đdari Bilimler Fakültesi Đletişim Fakültesi Mesleki Eğitim Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Yüksekokullar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu Meslek Yüksekokullar Ankara M.Y.O Atatürk M.Y.O. 0 Gazi M.Y.O Sağlık Hizmetleri M.Y.O TOPLAM G e n e l T o p la m 104

109 Araştırma ve Uygulama Merkezleri Araştırma ve Uygulama Merkezleri S e m p o z y u m K o n f e r a n s P a n e l S e m i n e r K o n s e r S e r g i T u r n u v a D i ğ e r E t k i n l i k l e r G e n e l T o p l a m Atatürk Đlkeleri ve Inkilap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Bilim Ve Teknoloji Stratejileri Araştırma Ve Geliştirme Merkezi Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÖÇAR) 1 1 Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Karadeniz ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi (KARTÜRK) Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOOP-MER) Laboratuvar Hayvanları Yetistirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi (GÜDAM) 5 5 Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEMENAR) Türk Kültürü ve Hacı Bektas-i Veli Araştırma Merkezi Türk Müzik Eğitimi Araştırma ve Gelistirme Merkezi Türkçe Ögrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Yabancı Diller Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi(YADEM) TOPLAM

110 Đndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokullar Bölüm Adı A B A B Fakülteler Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi 0 Đktisadi Đdari Bilimler Fakültesi 0 Đletişim Fakültesi Mesleki Eğitim Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Yüksekokullar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu Meslek Yüksekokullar Ankara M.Y.O Gazi M.Y.O. 1 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O TOPLAM A: Uluslararası B: Ulusal Makale Bildiri Kitap Genel Toplam 106

111 Araştırma ve Uygulama Merkezleri Araştırma ve Uygulama Merkezleri M a k a l e B i l d i r i K i t a p A B A B Atatürk Đlkeleri ve Inkilap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Biyomedikal Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi (BIOKAM) 4 Iletisim Araştırmalari ve Uygulama Merkezi 3 Immünoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Đleri Malzeme ve Boya Araştırma Merkezi (GIMBAM) Đletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi 1 2 Laboratuvar Hayvanları Yetistirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi (GüDAM) 1 Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEMENAR) Türk Kültürü ve Hacı Bektas-i Veli Araştırma Merkezi 3 TOPLAM A: Uluslararası B: Ulusal 107

112 Üniversiteler Arasında Yapılan Đkili Anlaşmalar ÜLKE GEÇERLĐLĐK SÜRESĐ ÜNĐVERSĐTE FAKÜLTE/BÖLÜM Almanya Universitat Duisburg Essen Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü Almanya Universitat Konstanz Hukuk Fakültesi Almanya Universitat Zu Köln Hukuk Fakültesi Almanya Facchochschule Brandenburg Almanya Universitat Hannover Almanya Hamburg University Almanya Universitat Hannover Almanya Johannes Gutenberg Universitat Mainz Gazi Eğitim Fakültesi, Đngilizce Öğretmenliği Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Almanya Johannes Gutenberg Universitat Mainz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Almanya Almanya Fachhochschule Bochum Universitaet Duisburg Essen Almanya Fachhochschule Worms Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Avusturya Avusturya Avusturya FHS Kufstein Tirol, University of Applied Science Technische Universitat Kaiserslautern Fachhochschule Vorarlberg Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine, Kimya Mühendisliği Dış Đlişkiler Ofisi 108

113 ÜLKE GEÇERLĐLĐK SÜRESĐ Belçika Belçika Belçika Bulgaristan Bulgaristan ÜNĐVERSĐTE Insititut Superieur d'architecture de la Communaute Française La Chambre Haute Ecole Charlemagne Kathollike Hoceschool Kempen Angel Kanchev University of Rousse National Sports Academy 'Vassil Levski' FAKÜLTE/BÖLÜM Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Gazi Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Gazi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi Yüksek Okulu Çek Cumhuriyeti Palacky University in Olomouc Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Çek Cumhuriyeti Univerzita J.E Purkyne v Usti n.l. Teknik Eğitim Fakültesi Çek Cumhuriyeti University of West Bohemia Gazi Eğitim Fakültesi, Đngilizce Öğretmenliği Çek Cumhuriyeti University of West Bohemia Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Danimarka University College South Gazi Eğitim Fakültesi, Đngilizce Öğretmenliği Danimarka Aarhus Universitet Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Finlandiya University of Oulu Diş Hekimliği Fakültesi Fransa Fransa Fransa Universite Paris- Sorbonne Universite de Caen Basse-Normandie Institut national Polytechnique De Grenoble Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Hukuk Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi, Đstatistik 109

114 ÜLKE GEÇERLĐLĐK SÜRESĐ ÜNĐVERSĐTE FAKÜLTE/BÖLÜM Fransa Douai Bussiness School Hollanda Universiteit Leiden 110 Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Mihendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Hollanda Hogeschool Utrecht Gazi Eğitim Fakültesi Đngiltere John Moores University Mesleki Eğitim Fakültesi Đngiltere The University of Sheffield Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Đngiltere Cardiff University Diş Hekimliği Fakültesi Đspanya University of Alcala Đspanya Universidad Del Pais Vasco Đspanya Universitat Valencia Đspanya Đspanya Đspanya Universidad de Zaragoza Universidad Politechnica de Valencia Universidad De Valencia Đspanya Universidad de Vigo Đspanya University of Vigo Đsvec The Royal Institute of Technology Đtalya Politecnico Di Milano Đtalya Politecnico Di Milano Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Müh ve Bilgisayar Mühendisliği Hukuk Fakültesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Hukuk Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

115 ÜLKE GEÇERLĐLĐK SÜRESĐ ÜNĐVERSĐTE FAKÜLTE/BÖLÜM Đtalya Đtalya Đtalya Universita ' Degli Studi Di Perugia Universita Degli Studi Di Foggia Universita Degli Studi Di Parma Đtalya Universita Di Bologna Đtalya Univesita Di Bologna Litvanya Siauliai University Litvanya Vilnius University Eczacılık Fakültesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Eczacılık Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Litvanya Vilnius University Gazi Eğitim Fakültesi Polonya Polonya Lazarski School of Commerce and Law Politechnika Slaska (Silesian University of Technology) Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık, Şehir Bölge Planlama Polonya Polonya Medical University of Lublin Uniwersytet Jagieellonski Polonya Politechnika Gdanska Polonya Polonya Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Krosnie Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Krosnie Portekiz Universidade Do Minho Eczacılık Fakültesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Beden Eğitimi Yüksek Okulu Teknik Eğitim Fakültesi, Otomotiv Eğitimi Bölümü 111

116 ÜLKE GEÇERLĐLĐK SÜRESĐ Portekiz Romanya Romanya ÜNĐVERSĐTE Instituto Politechnica Do Porto Universitatea Din Pitesti Gr.T.Popa University of Madicine and Pharmacy Slovenya University of Ljubljana Slovenya University of Ljubljana Slovenya Univerza v Mariboru Yunanistan Yunanistan Yunanistan Yunanistan Yunanistan Mediterranean Agronomic Institute of Chania National and Kapodistrian University of Athens Aristotle University of Thessaloniki Aristotle University of Thessaloniki Aristotle University of Thessaloniki FAKÜLTE/BÖLÜM Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilişim Enstitüsü Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik, Kimya, Bilgisayar, Makine, Đnşaat, Endüstri Mühendisliği Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Diş Hekimliği Fakültesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Faaliyeti Devam Eden Protokoller 1. St. Cyril and St. Methodius Veliko Turnuvo Üniversitesi (Bulgaristan) 2. Vadim Hetman Kiev Milli Ekonomi Üniversitesi (Ukrayna) 3. Sofya Milli Spor Akademisi Vasil Levski (Bulgaristan) 4. Viyana Klinik Araştırmaları Okulu (VSCR) 5. Kent State Üniversitesi (ABD) 6. Ivane Jawakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi ( Gürcistan) 7. Bakü Slavyan Üniversitesi (Azerbaycan) 112

117 Diğer Faaliyetler Eğitim Faaliyetleri Hizmet Đçi Eğitim Faaliyetleri: Hizmet içi eğitim faaliyetleri Eğitim-Đstatistik Birimi ile yürütülmektedir. Birimin 2007 yılında düzenlediği programlara idari ve 524 akademik olmak üzere toplam personel katılmıştır. Birim tarafından düzenlenen eğitim programları, idari personele yönelik ve akademik personele yönelik olmak üzere iki grupta toplanabilir. Đdari Personele Yönelik Düzenlenen Programlar 15 Şubat Mart 2007, Çalışma Psikolojisi, Kişilerarası Đletişim, Performans Geliştirme, Meslek Etiği, Dilbilgisi Kullanımı, Diksiyon Kullanımı, Strateji Planlama, Yönetim Ve Sorun Çözme Uygulamaları, Soruşturma Esasları, Yetki ve Sorumluluk, Kurum Đçi Halkla Đlişkiler, 510 Đdari Personel (Merkez Birimler) 14 Mayıs Haziran 2007, Çalışma Psikolojisi, Kişilerarası Đletişim, Performans Geliştirme, Dilbilgisi Kullanımı, Diksiyon Kullanımı, Strateji Planlama, Yönetim Ve Sorun Çözme Uygulamaları, Soruşturma Esasları, Yetki ve Sorumluluk, Kurum Đçi Halkla Đlişkiler, 550 Đdari Personel (Fakülteler) 30 Nisan Mayıs 2007, Kurum Đçi Halkla Đlişkiler, Taşınır Mal Yönetmeliği, Toplam Kalite Anlayışı Ve Hizmette Kalite, Kurumsal Yapılanma, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, 2914 Sayılı Kanunun Ek Dersler Đle Đlgili 11.Maddesi, Performansa Dayalı Bütçe Uygulamaları, 94 Đdari Personel (Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı) , 657 ve 2547 Sayılı Kanunlar, Toplam Kalite Anlayışı ve Hizmette Kalite, Yazışma Kuralları, Đnsan ve Hasta 113

118 Hakları, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Performansa Dayalı Bütçe Uygulamaları, 145 Đdari Personel (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı) ve Temel Đlkyardım, Sivil Savunma, Çalışma Uyumu, Đletişim Psikolojisi, Güvenlik Hukuku, Đlk Yardım, Halkla Đlişkiler, Çalışma Uyumu, Đletişim Psikolojisi, 350 Koruma ve Güvenlik Görevlisi , Temel Düzey Bilgisayar Eğitimi Kursu 1 (Word, Excel, Access, Outlook, Power Point Programları), 46 Đdari Personel , Temel Düzey Bilgisayar Eğitimi Kursu 2 (Word, Excel, Access, Outlook, Power Point, Web Tasarımı- Dreamweaver, 3D Max Programları), 150 Đdari Personel Aralık 2007 ve Ocak 2008, Yabancı Dil Destek Programı, 35 Đdari Personel , Antalya Hizmet Đçi Eğitim Programı, Stratejik Plan Çalışmaları Ön Bilgilendirme Dersi, Stratejik Plan Çalışmaları Ön Bilgilendirme Dersi, 5018 Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, 657 Sayılı Kanun, Süreç Yönetimi, Değişim Yönetimi, 2547 Sayılı Kanun, Toplam Kalite Yönetimi, Kamu Đdarelerinde Stratejik Planlamaya Đlişkin Usul Ve Esaslar, 200 Đdari Personel , , Tanıtım Programı, 40 Aday Memur. 114

119 Akademik Personele Yönelik Düzenlenen Programlar , Yabancı Dil Destekleme Programı 1 organizasyonu, 183 Öğretim Üyesi , , Yabancı Dil Destekleme Programı 2 organizasyonu, 75 Öğretim Üye ve Elemanı 23 Mart 2007, Neuro Linguistic Programming (NLP) Semineri, 183 Öğretim Üyesi 04 Ekim 2007, ÜDS Sınav Taktikleri Semineri, 75 Öğretim Üye ve Elemanı , Akademik Yazma ve Günlük Konuşma Programı organizasyonu, 75 Yardımcı Doçent , Akademik Đngilizce Okuma-Dinleme-Yazma ve Akademik Đngilizce Konuşma ve Sunum Becerileri Geliştirme Programı organizasyonu, 47 Doçent ve 62 Profesör , Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Semineri, 80 Öğretim Üye ve Elemanı , Yabancı Dil Destekleme Programı 3 organizasyonu, 50 Öğretim Üye ve Elemanı 11 Şubat 2008, Akademik Đngilizce Okuma-Dinleme-Yazma ve Akademik Đngilizce Konuşma ve Sunum Becerileri Geliştirme Programı organizasyonu 115

120 11 Şubat 2008, Akademik Yazma, Dinleme, Okuma Programı organizasyonu 11 Şubat 2008, Akademik Konuşma Programı Danışmanlık Hizmetleri Patent Destek Birimi: Birim tarafından, 2007 yılında yüz yüze görüşme, telefonda bilgi alma ve e-posta ile bilgi alma şekillerini kapsayarak toplam 38 kişiye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Danışmanlık hizmeti alanların bir kısmı ileride yapılacak olası bir buluş için genel bilgi almak isterken, bir kısmı Birim i bir kereden fazla ziyaret ederek buluşlarını patente dönüştürmek için her ziyaret sonrasında adım adım çalışmalarını geliştirmişlerdir. Birimce verilen danışmanlık hizmeti ile 2008 yılı başında 2 adet patent başvurusu dosyalanmış olup, birkaç adet başvurunun da kısa bir süre içerisinde dosyalanması beklenmektedir Dış Đlişkiler Ofisi 2007 Teklif Çağrısı Döneminde Leonardo da Vinci AB Mesleki Eğitim Programı Hareketlilik (Mobility) projeleri çerçevesinde Üniversitemizden 28 adet proje başvurusu 30 Mart 2007 tarihinde DPT Ulusal Ajans a teslim edilmiştir. Bu projelerden 3 tanesi değişim projesi ve 1 tanesi de yerleştirme projesi olmak üzere toplam 4 adedi desteklenmeye değer bulunmuştur. Kabul edilen projelerin dışında 4 tane proje de yedek listede yer almıştır. Söz konusu projelerden 24 ü öğretim üyesi, 10 u yeni mezun olmak üzere toplam 34 kişi yararlanacaktır. KABUL EDĐLEN PROJELER LĐSTESĐ 1. Yrd. Doç. Dr. Ali YAYLI (Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi): Termal Turizmin Geliştirilebilirliği ve Pazarlamasına Yönelik Uygulamalar Bütçesi:

121 2. Prof. Dr. Zeki KAYA (Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi): Mesleki Uzaktan Eğitim Programının Geliştirilmesi ve Uygulanması Bütçesi: Doç. Dr. Ayişe KARADAĞ (Hemşirelik Yüksek Okulu): Hastanelerde Hasta ve Çalışan Güvenliği Odaklı Hemşirelik Hizmetlerinin Kurulması ve Geliştirilmesi. Bütçesi: Ar. Gör. Arzuhan Burcu GÜLTEKĐN (Teknik Eğitim Fakültesi): Yapı Malzemelerinin Çevresel Etkileri Kapsamında Yaşam Döngüsü Değerlendirme Yönteminin Đncelenmesi Bütçesi: Buna göre; Gazi Üniversitesinden kabul edilen Hareketlilik Projelerinin Toplam Bütçesi: Euro dur. YEDEK LĐSTEDE BULUNAN PROJELER 1. Ar. Gör. Ayşe Sert ÇIBIK (Eğitim Fakültesi): Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının AB Ülkelerindeki Uygulamalarının Öğrenilmesi 2. Dr. Murat Tolga ÖZKAN (Teknik Eğitim Fakültesi): Üniversite Mezunlarının Teknik Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi 3. Yrd. Doç. Dr. Hamza ÇINAR (Teknik Eğitim Fakültesi): Đtalya Mobilya Endüstrisi ve Mobilya Meslek Eğitimi Semineri 4. Yrd. Doç. Dr. Ali YAYLI (Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi): Bedensel Engelliler Đçin Seyahat Planlaması 117

122 Erasmus projesi kapsamında Ocak-Haziran döneminde 30 öğrenci ve 4 öğretim üyesi yurtdışına gönderilmiştir Öğretim Yılında Erasmus için ayrılan bütçe; Değişim Organizasyonu için; Avro Öğrenci Değişimi için; Avro Öğretim Elemanı Değişimi için; Avro dur. LLP Leonardo da Vinci 2007 Teklif Çağrısı Dönemi Çoktaraflı Projeler/Yenilik Transferi Proje Faaliyet Alanı kapsamında Türkiye de faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından Ulusal Ajans a 72 adet proje başvurusu yapılmıştır. Bu projeler arasında ön kabul şartlarını taşıyan 67 adet proje teklifi bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve 24 adedi desteklenmeye değer bulunmuştur. Üniversitemiz tarafından 30 Mart 2007 tarihinde söz konusu faaliyet alanı kapsamında Ulusal Ajans a yapılan 7 adet proje başvurusundan 3 ü desteklenmeye değer bulunmuştur. Gazi Üniversitesi, 2007 Teklif Çağrısı Yenilik Transferi Projeleri faaliyet alanında desteklenen üç projesi ile Türkiye çapında en çok program desteği alan ve en yüksek sayıda projesi desteklenen kurum olma özelliğini koruyarak liderliğini sürdürmüştür. Söz konusu projelerin aldığı toplam LdV desteği ,07 Euro dur Teklif Çağrısı Dönemi Yenilik Transferi Projeleri faaliyet alanında Üniversitemiz iki adet LdV Yenilik Transferi Projesinde ortak kuruluş olarak yer almaktadır. Yukarıda belirtilen programlar haricinde diğer bir uluslararası program olan Hayat Boyu Öğrenme Erasmus Programına ilişkin bilgiler şu şekilde belirtilebilir: BÜTÇE Öğrenci öğrenim hareketliliği: Öğrenci staj hareketliliği: Personel ders verme hareketliliği: Personel eğitim almak hareketliliği: Hareketliliğin organizasyonu: Toplam:

123 Giden Erasmus Öğrenci (öğrenim görme) sayısı: 77 Giden Erasmus Öğrenci (staj) sayısı: 46 Giden akademik personel (ders verme) sayısı: 18 Giden personel (eğitim) sayısı: 16 Gelen Erasmus Öğrenci sayısı: 2 Üniversitemizin dahil olduğu diğer bir uluslararası program ise, AB (Llp) Comenıus Programıdır. Üniversitemiz bu programın alt programları olan, Comenius Asistanlığı Programı ve Comenius Merkezi Projeleri programlarından yararlanmıştır. Comenius Asistanlığı Programı kapsamında Akademik dönemlerinde 11, Akademik dönemlerinde de 7 öğrenci/mezun AB ülkelerine girmiştir. Comenius Merkezi Projeleri kapsamında ise Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde 363 bin Euro bütçeyle Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Son olarak Üniversitemiz, 3 Aralık 2007 tarihinde Avrupa Üniversite Vakfı na bağlı Avrupa da öğrenci değişimi için hizmet veren, üniversiteler ağı olan Campus Europae Programı na The European University Foundation Campus Europae (EUF-CE) tam üye olmuştur. Üye üniversiteler arasında değişime olanak sağlayan bu program iki yıl, iki farklı ülkede ve iki farklı dilde lisans/lisansüstü öğrenim programlarında öğrenim ve çalışmayı birleştirmeyi hedeflemektedir Hukuk Müşavirliği 2007 yılında 73 adet Fatura, Senet, 14 adet Vekâlet Ücreti, 5 adet Maaş borcu, diğer borçlar için 1 adet Đcra dosyası açılmış olup, toplam 93 adet dosyanın 33 adedi tahsil edilerek, ilgili hesaplara yatırılmış ve arşivlenmiştir. Diğerlerinin takibi devam etmektedir Yılında 206 bilirkişi talebi cevaplandırılmış olup 785 öğretim elemanımız görevlendirilmiştir tarihleri arasında Üniversitemiz tüzel kişiliğine karşı 183 dava açılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz tarafından da 7 dava açılmıştır. Devam etmekte olan 119

124 davalarla, önceki yıllardan açılmış olup, devam eden dosyaların dağılımı listelerde verilmektedir. Akademik Personel Göreve Son Verme 6 Kadro, Derece, Atama 22 Disiplin Cezaları 3 Diğer Sebepler 13 TOPLAM 44 Đdari Personel Atama Đşlemleri 3 Disiplin Cezaları 0 Diğer Sebepler 6 TOPLAM 9 Öğrenci Not Đptali 21 Kayıt Silme 29 Disiplin Cezaları 4 Diğer Sebepler 21 TOPLAM 75 Diğer Dosyalar Alacak 1 Tazminat Talepleri 6 Çeşitli Sebepler 7 TOPLAM

125 Đcralar Döner Sermaye Tedavi Giderleri 73 Maaş Borcu 5 Vekâlet Ücreti 14 Diğer Sebepler 1 Devam Eden Đcra Dosyaları 93 TOPLAM 186 Önceki yıllarda açılmış olup halen devam eden Đcra dosya sayısı ise 208 olup, toplam 301 adettir Yılı içerisinde toplam 20 adet görüş, 206 adet bilirkişi istemi, 130 adet haciz ihbarnamesi, 10 adet taraf olmadığımız davalara ilişkin mahkeme yazıları cevaplandırılmıştır. Yine 2007 yılı içerisinde 883 adet dava dosyalarına ilişkin savunma ve cevap yazısı hazırlanmış, 188 adet duruşma ve keşfe gidilmiştir yılında 298 i lehe, 213 ü aleyhe olmak üzere 511 adet dava sonuçlanmış olup, aleyhte sonuçlanan davalar için üst yargı mercilerine başvurulmuştur Sivil Savunma Uzmanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı2nın 2007 yılındaki faaliyetleri aşağıdadır: Aralık 2007 tarihinde, Rektörlük Binası ve Mediko binasında bulunan Yangın Söndürme Cihazlarının durum tespitlerinin yapılıp, dolum ve bakımlarının yapılması, 2007 Kasım - Aralık ayı içinde, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı nın, Fen Edebiyat, Teknik Eğitim ve Gazi Eğitim Fakültelerinin Yangın Söndürme Cihazlarının, 2. altı aylık bakım ve kontrollerinin yapılması, 121

126 Rektörlüğe bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerden gelen istekler doğrultusunda gerekli teknik desteğin verilmesi, Şubat 2007 tarihinde Çubuk Yerleşkesi için gerekli yangın söndürme cihazlarının tespitinin yapılması, Sivil Savunma Servislerinin güncellenmesi, Ankara Meslek Yüksekokulu için, gerekli olan Yangın Söndürme Cihazı sayısının tespiti, cihazların alımı ve uygun olan yerlere montesinin yaptırılması, Mesleki Eğitim Fakültesi nin alım ve dolum yaptığı yangın söndürme cihazlarının kontrollerinin yapılması, Beypazarı Meslek Yüksekokulu nda bulunan cihazların 1. altı aylık kontrol ve bakımlarının yapılması ve yangın konusunda eğitim verilmesi. 122

127 Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi nce verilen eğitimler aşağıda belirtilmiştir: TARĐH EĞĐTĐM KONUSU EĞĐTĐMĐN VERĐLDĐĞĐ YER 27 Şubat Şubat / 01 Mart 2007 Sivil Savunmanın Önemi ve Doğal Afetler Sivil Savunmanın Önemi ve Doğal Afetler, Yangın Eğitimi Mimar Kemalettin Salonu Mimar Kemalettin Salonu (Hizmet içi Eğitim Dahilinde) 22 Şubat2007 Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Çubuk Yerleşkesi 25 Nisan 2007 Deprem, kurtarma ve deprem simülasyon konulu tatbiki ve teorik eğitim. Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü 17 Mayıs 2007 Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 08 Ağustos 2007 Sivil Savunma, Doğal Afetler Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Mimar Kemalettin Salonu, Yangın Tatbikatı Kapalı Otopark Üzerinde Yaptırılmıştır. 19 Kasım 2007 Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Mesleki Eğitim Fakültesi, Ankara Meslek Yüksekokulu 29 Kasım 2007 Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Beypazarı Meslek Yüksekokulu 13 Aralık 2007 Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Gölbaşı Kampüsü 123

128 Đdari Birimlerin Faaliyetleri Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde 758 karşılıksız burs, ücretsiz yemek kartı, ayni yardım, öğrenci, öğretim üyesi ve idari personele kumanya dağıtımı yapılmış ve kokteyl düzenlenmiştir. Ayrıca 360 öğrenciye yarı zamanlı çalışma olanağı sağlanmıştır Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde ise; 656 karşılıksız burs, ücretsiz yemek kartı, ayni yardım, öğrenci, öğretim üyesi ve idari personele kumanya dağıtımı yapılmış ve kokteyl düzenlenmiştir. Ayrıca 38 öğrenciye başarı bursu verilmiş olup, 447 öğrenciye de yarı zamanlı çalışma olanağı sağlanmıştır. Öğrencilerimize; Kısmi zamanlı çalışma, ücretsiz yemek kartı gibi öğrencilerin sosyal problemlerindeki çevresel faktörlerin azaltılması için olanaklar sağlanmış yaklaşık olarak ,00 YTL ücret ödenmiş, burs ücreti olarakta yaklaşık olarak ,00 YTL ödenmiştir. Üniversitemiz içerisinde Çim Saha Futbol, Halı Saha Futbol, Voleybol, Basketbol, Masa tenisi, Tavla, Tenis vb. çeşitli spor faaliyetleri ve halk oyunları yarışmaları düzenlenmiştir. Ayrıca Üniversite Sporları Federasyonu (ÜSF) Başkanlığınca düzenlenen yaklaşık 31 spor branşında Üniversitemizi temsilen katılan sporcu, idareci - antrenörlerine ,00 YTL yolluk yevmiye ve konaklama giderleri karşılanmakta, Ü.S.F. nin üyesi olduğu Avrupa Üniversiteleri Spor Birliğince (EUSA) düzenlenen müsabakalarda Avrupa birinciliği ve üçüncülüğü elde eden spor takımlarımıza yaklaşık olarak ,00 YTL yolluk ve yevmiye gideri ile ,00 YTL Mal ve Malzeme alımları, Üniversitemiz araçlarının gidiş dönüşleri için yaklaşık 7.000,00 YTL mazot gideri yapılmıştır. Kültür hizmeti, tiyatro, Türk Müziği ve Türk Sanat Müziği konserleri ve diğer sosyal faaliyet hizmeti ve Güdak faaliyetleri için verilen hizmetler için yaklaşık olarak ,00 YTL Mal ve Malzeme alımı yapılmıştır. 124

129 Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir. FAALĐYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre 15 Konferans 14 Panel 7 Seminer 10 Tiyatro 18 Konser 10 Turnuva 41 Teknik Gezi 40 Eğitim Semineri

130 Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Ocak-Haziran döneminde her biri üçer aylık olmak üzere, pazarlık usulüyle 2 tane Özel Güvenlik Hizmet alım ihalesi düzenlenmiştir. Bu ihalelerin dışında altı aylık açık ihale usulüyle yapılacak olan Özel Güvenlik alım ihalesi iptal edilmiştir. Özel Güvenlik Hizmet alım ihaleleri haricinde, Ocak-Haziran döneminde toplam 4 adet Genel Temizlik ihalesi yapılmıştır. Bu ihalelerin süreli aşağıdaki gibidir: A. Ocak-Şubat aylarını içeren 2 aylık B. Mart-Nisan-Mayıs dönemini kapsayan 3 aylık C. Haziran ayını kapsayan 1 aylık Yukarıda belirtilen Temizlik ihaleleri dışında, ayrıca 7 aylık dönemi kapsayan ve açık ihale usulüyle Genel Temizlik Đhalesi Mayıs ayı içerisinde yapılmış ve dosya Kamu Đhale Kurumu na gönderilmiştir. Ayrıca belirtilen dönemde Beypazarı için Genel Temizlik ve Konak ihaleleri ile Bilgi Đşlem Yönlendirici ve Anahtarlama Cihazı ihalesi yapılmıştır. Temmuz-Aralık döneminde ise, YTL tutarında dört farklı temizlik ihalesi düzenlenmiştir. o Temmuz ayı YTL o Ağustos-Aralık dönemi için ,63 YTL o 2008 yılı için ,37 YTL o Beypazarı yi kapsayan 10 aylık süre için YTL Aynı dönemde temizlik ihalelerinin yanı sıra Özel Güvenlik ihaleleri de düzenlenmiştir. Özel Güvenlik ile ilgili ihalelerinin ayrıntısı aşağıdaki gibi gösterilebilir. o Ağustos-Ekim dönemini içeren YTL o Kasım-Aralık için ,51 YTL o Ocak-Şubat 2008 dönemi için YTL 126

131 Ayrıca 2007 yılı için 18 adet araç kiralanmıştır tarihleri arasında 3473 sayılı kanun çerçevesinde ayıklama ve imha çalışmaları yapılmış olup çalışmalar neticesinde Ton/ kg imhalık malzeme Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün Ergazi atık kağıt parçalama tesislerine tutanakla teslim edilmiştir. Çubuk yerleşkesinde klasör kapasiteli Kurum Arşivi yapılmış ve hizmete girmiştir. Arşiv binasında tadilat yapılarak 3 arşiv salonu yapılmıştır. Çelik raf sistemi yapılarak arşiv evraklarının bir düzen içerisinde oluşabilmesi için gerekli gayret sarf edilmiştir. Arşiv binasına otomatik duman ikaz sistemi kurulmuştur. Termometre ve higrometre (nem ölçer) alınarak salonlara asılmıştır Tarihleri arasında (486) adet Kitap satılmış olup elde edilen gelir (2.030,00)YTL dir. Kalan kitapların sayısı, Büroda (789), Depoda (27.913) adet olmak üzere Toplam : (28.702) adettir.üniversitemiz Yayın Komisyonu tarafından basımına karar verilen ders kitaplarının telif hakları tahakkuk ettirilip,ücretleri Yayın Komisyonu tarafından basımına karar verilen ders kitaplarının telif hakları tahakkuk ettirilip, ücretleri ödenmektedir Yılında Sergi Açılışı, Broşür, Dergi adı altında aşağıdaki birimler adına posta gönderimleri olmuştur. Özel Kalem (Hitit Üniv. Çankırı Karatekin Üniv. Adına) Resim Heykel Müzesi 307 Fen Bilim. Enst. 387 Đletişim Fak. 180 Eğitim Bil. Ens. 925 Hacıbektaş Arş. Merk Gazi Üniv. Derneği 112 Koop. Arş. ve Uyg. Merk 759 Kitap Satış 39 Karadeniz Ülk. ve Türk Cum. Arş. Merk. 2 Depr. Arş. ve Uyg. Merk. 3 TOPLAM

132 Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanlığı tarafından 2007 yılında eğitim-resmi amaçlı ve çeşitli sosyal aktiviteler için yapılan araç görevlendirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Talepte Bulunan Birimler Görevlendirilen Gün Sayısı Görevlendirilen Araç Sayısı Niteliği TOPLAM Resmi Ders Amaçlı Sosyal Rektörlük Genel Sekreterlik Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yapı Đşleri Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Basın Halkla Đlişkiler Müşavirliği Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Gazi Eğitim Fakültesi Hukuk Fakültesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Đletişim Fakültesi Mesleki Eğitim Fakültesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Çankırı Đktisadi Đdari Bilimler Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Beypazarı Teknik.Bilimler.M.Y.O Beden Eğitimi Ve Spor Y.O Hemşirelik M.Y.O Ankara M.Y.O Gazi M.Y.O Hacı Bektaş Veli M.Y.O Çankırı Güzel Sanatlar Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müze TÖMER DEPAR Spor Kulübü Atletizm Takımı Futbol Takımı Voleybol Takımı Jimnastik Takımı Kayak Takımı Kros Takımı Koro Takımı Türk Müziği Topluluğu Halk Oyunları Ekibi GÜDAK GÜTĐK Öğrenci Konseyi Başkanlığı Gazi Vakfı Đlköğretim Okulu YADEM GENEL TOPLAM

133 tarihleri arasında Rektörlük deposundan birimlere dağıtılan malzeme listesi aşağıda sunulmuştur. Bilgisayar 463 Kamera 1 Sunucu 2 Masa 184 Evrak Đm.m 1 Sandalye 139 Swich 4 Sehpa 112 Monitör 39 Koltuk 396 Telefon 91 Dolap 303 Yazıcı: 53 Sıra Fotokopi Mak. 7 Maket 2 Tarayıcı 2 Klima 7 Projeksiyon 66 Etajer 4 Dizüstü Bilgisayar Yapı Đşleri Dairesi Başkanlığı Yapı Đşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilen faaliyetleri aşağıdaki gibi göstermek mümkündür Yılında Đhale Edilip 2007 Yılında Ödemeleri Yapılmış Đşler Gölbaşı Yemekhane Binası Genel Onarımı yapılmış ve ,00.-YTL harcanmıştır. Rektörlük Bina Onarımları, Müze ve Bodrum Kat Tadilatı işi yapılmış ve ,00.-YTL harcanmıştır. Kütüphane Eski Binasının Đktisat Fakültesi Ek Binasına Dönüştürülmesi işi: ,00.-YTL harcanarak tamamlanmıştır. Gazi Eğitim Fakültesi laboratuarları Tadilatı işi yapılmış ve ,00.-YTL harcanmıştır. Gölbaşı Mesleki Eğitim Fakülte ve YADEM Binaları Tadilatı işi yapılarak ,00.-YTL harcanmıştır. 129

134 Fen Edebiyat Fakültesi Laboratuarları tadilat ve onarım işi için ,00.- YTL harcanmıştır. Đletişim Fakültesi Binaları Genel Tadilat işi ,59,-YTL YILI BÜYÜK ONARIM ĐHALELERĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ Büyük Onarım II. Kısım Đnşaatı A-Blok (Dekanlık Katının) Tadilatı Ve Onarımının Yapılması C-Blok Đlave Katının Yapılması Ve Katlarının Tadilatı Ve Onarımı Đşleri TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ Yapı Bölümü Atölyesi Onarımı Büro Ve Derslik Teşkili Ve Çatı Onarımı Yapılması Đşi A-Blok Çevre Düzenlemesi Đşi: Andezit Döşeme Kaplaması Ve Çevre Aydınlatma Đşlerinin Yapılması Yapı Mekaniği Laboratuarı Betonarme Karkas Sistemi Ve Çatısının Yapılması Đşi Teknik Eğitim Fakültesi E-Blok Yanı Araç Bakımı Ve Yıkama Sahası Yapım Đşi Tekmer Ve Ekmek Fabrikası Bina Arası Giriş Ve Geçiş Düzenleme Đşi Merkez Kampüs Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Tadilatı Ve Onarımının Yapılması Yapı Bölümü Onarımı Đşi Güvenlik Kamera Sisteminin Kurulması Đşi Fakülte Eşanjör Dairesi Yapımı Đşi Otomotiv Anabilim Dalı Atölyeleri Onarımı E-Kapısı Danışma Kulübesi Yapım Đşi Kültürel Faaliyet Alanlarına Güvenlik Kamera Sistemi Yapılması 130

135 ECZACILIK FAKÜLTESĐ Binaların Genel Tadilatı Ve Onarımı, Elektrik Enerji Sistemlerinin Yapılması Dekanlık Binası Arka Kapı Giriş Düzenlemesi Fakülte Kompanzasyon Đşi Yapımı Su Deposu Yapım Đşi FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐNASI Güvenlik Kamera Sistemi Ve Çevre Aydınlatma Đşi REKTÖRLÜK MERKEZ BĐNASI VE MERKEZ KAMPÜS BĐNALARI Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı Büroları Tadilatı Ve Ek Büro Yapım Đşi Rektörlük Daire Başkanlıkları Arşiv Tadilatı Ve Onarım Đşleri Yapı Đşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Çatı Arası Ek Büro Yapım Đşi Rektörlük Merkez Santral Kart Đlavesi Yapım Đşi Rektörlük Merkez Santral Güç Ünitesi Yedekleme Kartı Ve Montaj Yapım Đşi Basın Ve Halkla Đlişkiler Katının Tadilat Ve Onarımı Yapım Đşi Rektörlük Ek Bina Đç Tadilatı Ve Onarımı Merkez Kampüs Otopark Enerji Tasarruf Cihazı Tesisi Đşi Merkez Kampüs Kablo Aktarımı Ve Kablo Eki Yapım Đşi Đdari Mali Đşler Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Yapı Đşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı, Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Arşiv Pencereleri Yapım Đşi Rektörlük Merkez Birimleri Enerji Ve Operatör Konsol Temin Đşi Atatürk Đlke Ve Đnkılap Tarihi Merkez Bina Onarım Đşi Atatürk Meslek Yüksekokulu Đdari Bina Tadilatı Đşi Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Kompanzasyon Teşkili Beşevler Kampusü Vaziyet Planı Projesinin Yapılması Đşi Beşevler Kampusü Đmar Planı Projesinin Yapılması Đşi 131

136 TIP FAKÜLTESĐ HASTANESĐ BĐNASI Hayvan Laboratuarı Isıtma Tesisatı Yapılması Enerji Sistemi Tadilat Projesi Ve Yangın Đhbarı Projesinin Yapılması Đşi ÇUBUK YERLEŞKESĐ Koordinasyon Binası Kazan Dairesi Yapım Đşi Yemekhane Binası Kazan Dairesi Yapım Đşi Atatürk Meslek Yüksekokulu Kazan Dairesi Yapım Đşi Gazi Meslek Yüksekokulu Kazan Dairesi Yapım Đşi Koordinasyon Binası Đç Tadilatı Yapım Đşi Hizmet Binası Odaları Tadilatı Yüksekokullar Binası Boya Badana Đşleri Atatürk Meslek Yüksekokulu Đç Tadilatı Đşi BEDEN EĞĐTĐMĐ SPOR YÜKSEKOKULU Mavi Spor Salonu Tadilatı Danışma Kulübesi Yapılması Kalorifer Tesisatı Onarım Đşi Eski Bina Spor Salonu Oda Onarımı Đşleri Bina Đçi Tadilat Ve Onarım Đşleri Atatürk Köşesi Yapılması Đşi Kapalı Hentbol Spor Salonu Oda Yapılması Đşi GÖLBAŞI YERLEŞKESĐ Spor Sahası Tanzimi Đşi Eski Đdari Bina Genel Tadilat Ve Onarımının Yapım Đşi Göl Çevresi, Hurdalık Ve Su Deposu Çevresine Tel Çit Yapılması Đşleri Çok Amaçlı Salon Yapım Đşi 132

137 Sağlık Meslek Yüksekokulu Koridor, Sınıf Ve Laboratuarları PVC Zemin Kaplamasının Yapılması Otelcilik Uygulama Derslikleri Mobilya Teşkili Đşi YADEM Yönetim Binası Tadilatı Đşi Yemekhane Binası Elektrik Tesisat Tadilatı Đşi Su Deposu Đzolasyonu Ve Tahliye Hattı Yapımı Bilgi Merkezi Enerji Kablolama Yapımı Đşi Farmakoloji Laboratuarı Yapılması Đşi Yabancı Dil Bölümü Elektrik Tesisat Đşi Fizik Tedavi Merkezi Isıtma Tesisatı Onarımı Đşi Gölbaşı Đleri Teknolojiler AR-GE Merkezi Đkmal Đnşaatı Đşi YADEM Ve TÖMER Binaları Avan Projelerinin Hazırlatılması Đşi HUKUK FAKÜLTESĐ BĐNASI Güvenlik Kamera Sistemi Yapılması Đşi GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĐ BĐNASI Elektrik Sistemi Yenilenmesi Đşi ENDÜSTRĐYEL SANATLAREĞĐTĐM FAKÜLTE BĐNASI Çatı Kaplaması Onarım Đşi Bilgi Sistemlerinin Yenilenmesi Đşi Otelcilik Konaklama Uygulama Eğitim Merkezi Tadilat Ve Onarım Đşi GAZĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ Müzik Bölümü Dış Cephe Boya Tadilatı Đşi Müzik Bölümü Đdari Bina Ve Konferans Salonu Kanalizasyon Hattının Yapımı Đşi D-Blok Laboratuar Binası Kompanzasyon Kablolama Tablo Yapım Đşi Ek Bina Pencere Doğramalarının Yenilenmesi Đşi 133

138 MESLEKĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ WC Tadilatı Ve Onarım Đşi Dekanlık Tesisat Yenileme Đşi Dekanlık Elektrik Tesisat Yenileme Đşi Kompanzasyon Tesisi Đşi Kanalizasyon Hattının Onarımı Ve Temizlenmesi Đşi ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ Yaşam Merkezi Bodrum Kat WC Tadilat Ve Onarımı Bilişim Enstitüsü Oda Tadilatı Yapım Đşi MERKEZ KÜTÜPHANE BĐNASI WC Onarımının Yapılması Otomatik Giriş Kapısı Yapılması Đşi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2007 yılında Merkez Kütüphane de gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. Kütüphaneye gelen okuyucu sayısı : Görme Engelliler Bölümü kullanıcı sayısı : Görsel Đşitsel Bölümü kullanıcı sayısı : Ödünç verilen yayın sayısı : Koleksiyona eklenen kitap sayısı : Koleksiyona eklenen yüksek lisans tezi : 523 Koleksiyona eklenen kitap dışı materyal : 149 Koleksiyona eklenen ciltli dergi : Abone olunan dergi sayısı : Ciltlenen dergi sayısı : Kataloglanan kitap sayısı : Çekilen fotokopi sayısı : Abone olunan On-line veri tabanı :

139 Elektronik dergi : Elektronik kitap : Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı 2007 yılında bir kısmı önceki yıllardan devralınan aşağıdaki yazılımların kodlanması sürdürülmektedir. Bir önceki yıla göre iş yükü %100 artmıştır. Özellikle DPT ye sunulan e-gazi projesi kabul edilirse projenin geliştirilmesi bu yükü daha da arttıracaktır. Đlave eğitim, donanım ve insan kaynağına ihtiyaç duyulacaktır. Şu anda yürütülen yazılım faaliyetleri başlıca aşağıdaki maddelerde başlıklar halinde izah edilmiştir. 1. e-gazi Projesi 2. Gazi Üniversitesi Merkezi Öğrenci Đşleri Otomasyon Programı (Yerel ve web ara yüzlerinin takibi). 3.Gazi Üniversitesi Merkezi Personel, Muhasebe ve Bordro Otomasyon Takip Programı. 4. Gazi Üniversitesi Sağlık Karnesi ve ilaç Takip Programı 5. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Mesleki Yeterlilik Belgesi Projesi 7. Yerelnet Makale Bilgi Sistemi 8- Telefon Bilgi Sistemi 9- Laboratuvar Sonuçları Bildirimi 10- Öğrenci Đşleri Kısa Mesaj Servisi 11- Gazi Haber portalı 12 - GUADEK Veri Toplama Yazılımı 13- Personel Đş Başvuru Yazılımı 14- Gazi Üniversitesi Web Sihirbazı Yazılım Modülleri 15- Üniversite Akademik ve Đdari Birimleri Đçin Web Sihirbazı Yazılımı. 16. Gazi Üniversitesi Hukuk Müşavirliği Takip Programı 17. Gazi Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Takip Programı 18. Gazi Üniversitesi Rektörlük Bilimsel Araştırmalar Projesi Takip Programı 19. Kütüphane Borç Takip Programı 135

140 20. Güvenlik Takip Programı: 21. Mezunlar Bilgi Sistemi 22. Özel Yetenek Sınavı Kayıt-Kontrol-Değerlendirme-Raporlama Yazılımları 23- Öğrenci Đşleri Mobil Erişim Projesi 24- Üniversitemiz Kütüphanesi Görsel ve Đşitsel Medya Yönetim ve Takip Programı 25- Rektörlük Makamı Evrak Sistemi 26- Tıp Fakültesi Sınav Merkezi Akademik Ölçme Değerlendirme işlemleri yazılımı 27- Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulu Anket Programları Takibi 28- Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Döner Sermaye Katkı Paylarının takip programı 29- Tıp Fakültesi Đşçilerinin Maaş Takip Programı 30. Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı Đşçi Maaşlarının Takip Programı 31. Đletişim ve Mühendislik Fakültesi Đşçi Maaşlarının Takip Programı. 32- Akbank Akıllı Kart data oluşturma ve düzenleme sistemi. 33- A K T S Programı 34- Kütüphane Kitap Đstek Programı 35- Gazi Spor Merkezi Web Sitesi Programı 36- Kantin Yönetim Programı 37-Açık Erişim Arşivi (E-Kütüphane) Bilgi Sistemi Programı 38- Genel Sekreterlik Performans Değerlendirme Yazılımı 39-Bilgi Edinme Birimi Konsol Yazılımı 40- Çeşitli anket yazılımları ( GUADEK,Stratejik planlama komisyonu,tpe2006 gibi ) 41-Öğrenci Harç Takip Programı. 42-Teknik Servis Đş Takip Ve Đstatistik Programı 43- Kastamonu Üniversitesi için Personel,bordro,Öğrenci Đşleri Yazılımları 44 -Öğrenciler Đçin Blog Sitesi. 45 -Gazi Üniversitesi Satılık Ve Kiralık Đlanı Programı 2007 yılında tasarım konusunda akademik birim ve personele web tasarım desteği verilmeye devam edilmektedir. 136

141 2006 yılında TB olan internet erişim kapasitesi toplam trafik, 2007 yılında TB olmuştur. E-posta hizmetimizden öğrencimiz ve akademik ve idari personelimize hizmet vermekteyiz. Ayrıca öğrencilerimize 130GB, personelimize 200GB alan ayrılmıştır. Günlük ortalama elektronik posta trafiği mevcuttur. Web hizmetleri birimimiz her gün güncel ilan ve haberlerin yayınlama, periyodik olarak arama araçlarının güncellemesini yapmanın yanı sıra yıllık ortalama 250 Birim/Bölüm/ Örgenci Toplulukları/Organizasyon/Sempozyum/kişisel web sayfası hazırlayıp yayınlamaktadır. Ayrıca yılda ortalama 7000 kişiye web sayfası hazırlama teknik desteği vermektedir. Her ay ortalama 6500 personelin ekleriyle birlikte maaş bordroları, 2600 personelin ekleriyle birlikte döner sermaye bordroları, 2934 personelin ekleriyle birlikte ekders bordroları ve ortalama 436 personelin nöbet bordroları hazırlanıp basımı ve elektronik olarak dağıtımı yapılmaktadır. Ayda ortalama 500 bilgisayarın bakım ve onarımı yapılmakta, ayrıca günlük ortalama 100 kullanıcıya telefonla teknik destek verilmektedir. Gazi Üniversitesi (155 Mbps) kullanım istatistikleri aşağıda verilmiştir YILI GRAFĐĞĐ (24 Saat bazında ortalama) 137

142 Günlük en yüksek kapasitedeki trafiğimiz Haftalık Aylık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Gazi Üniversitesi 2008 yılı bütçe tasarısı hazırlamak için harcama birimlerinden ödenek teklifleri yazı ile istendi. Gelen cari ve yatırım ödenek teklifleri başkanlığımızca OVP, OVMP ve Bütçe Hazırlama Rehberi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberlerinde belirtilen standartlara, önceliklere, ilkelere uygunluğu incelendikten sonra, hazırlanan üniversitemiz 2008 yılı bütçe teklifi Temmuz ayı sonunda Maliye Bakanlığına gönderilmiştir yılı bütçe ödeneklerine göre hazırlanan ayrıntılı finans programı icmali Maliye Bakanlığına gönderilmiştir 138

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

Prof. Dr. Bahri GÖKÇEBAY Rektör

Prof. Dr. Bahri GÖKÇEBAY Rektör ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş...1 Genel Bilgiler...2 Misyon.....2 Vizyon...2 Tarihçe...2 Yetki Görev ve Sorumluluklar...3 Yükseköğretim Kurumları...3 Rektör....4 Dekan...5 Yüksekokul Müdürü...6 Đdareye Đlişkin Bilgiler...7

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ SUNUŞ Gazi Üniversitesi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü nün kurulmasından günümüze kadar eğitim-öğretim alanında faaliyet göstermektedir. 1982 yılında 9 fakülte, 12 yüksekokul, 4 enstitü ile

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.sınıf İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI

AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI 2017-2018 AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI Üniversitemiz, belirlemiş olduğu kontenjana göre üniversitelerden gelen başvuruları sınıf bazında genel akademik ortalamaya göre değerlendirmektedir.

Detaylı

FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI

FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI ANABĐLĐM DALI AYNI ÇIKIŞLI VEYA NORMAL ÖĞRENCĐNĐN MEZUN OLDUĞU BÖLÜM (Birim) (Lisans-Yüksek Lisans) AYRI

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI

2015-2016 AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI 2015-2016 AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI Üniversitemiz, belirlemiş olduğu kontenjana göre Üniversitelerden gelen başvuruları sınıf bazında genel akademik ortalamaya göre değerlendirmektedir.

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ TARIM MAKĐNALARI BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU (BĐRĐMLER ĐÇĐN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĐTÜ/DAĐRE

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.sınıf İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESI TARIM EKONOMĐSĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU (BĐRĐMLER ĐÇĐN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĐTÜ/DAĐRE

Detaylı

1.5.4.1.1. Birim Bazında Akademik Personel Sayıları... 27 1.5.4.1.2. Yabancı Uyruklu Akademik Personel... 28 1.5.4.1.3. Akademik Personel Açıktan

1.5.4.1.1. Birim Bazında Akademik Personel Sayıları... 27 1.5.4.1.2. Yabancı Uyruklu Akademik Personel... 28 1.5.4.1.3. Akademik Personel Açıktan SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Hazırlayan. Bilecik Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Hazırlayan. Bilecik Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Hazırlayan Bilecik Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2011 ĐÇĐNDEKĐLER I. GENEL BĐLGĐLER. 1 A. MĐSYON VE VĐZYON. 2 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.. 2-12 C. ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

2007 YILI FAALĐYET RAPORU

2007 YILI FAALĐYET RAPORU 2007 YILI FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU 1 I- GENEL BĐLGĐLER 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Đdareye Đlişkin Bilgiler.... 6 1- Fiziksel Yapı. 6 2- Örgüt

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2008 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU

2008 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 2008 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan - 2009 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ 5 TARĐHÇE 6 I. GENEL BĐLGĐLER.7 1. MĐSYON VE VĐZYON... 7 2. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUK... 7 2.1. YÜKSEKÖĞRETĐM

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Đdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tekirdağ, Ekim 2009 ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 3

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ TOPRAK BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU (BĐRĐMLER ĐÇĐN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĐTÜ/DAĐRE

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ŞIRNAK ÜNĐVERSĐTESĐ TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ YÜKSEKOKULU PERFORMANS PROGRAMI 2015

ŞIRNAK ÜNĐVERSĐTESĐ TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ YÜKSEKOKULU PERFORMANS PROGRAMI 2015 ŞIRNAK ÜNĐVERSĐTESĐ TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ YÜKSEKOKULU PERFORMANS PROGRAMI 2015 2013-2017 SUNUŞ Evrensel başarı ölçütlerine uygun bir eğitim öğretim anlayışıyla çıktığımız bu yolda, üniversitenin

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU

BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Faaliyetleri sunulmaktadır. Tarım Ekonomisi tarımın teknik dalları ile ekonomi bilimini

Detaylı

B.KURUMA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER...6

B.KURUMA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER...6 ÖNSÖZ ÖNSÖZ Kamu Mali Yönetiminin yeniden yapılandırılması çalışmaları, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak tüm ülkelerin önemli gündem maddelerinden birisini oluşturmaktadır. Bu kapsamda stratejik

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI BİRİM ADI T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARASI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI 35774133 ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59394181 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 23352954 GENEL SEKRETERLİK 53322795 ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 26256122

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

Puan Türü YGS- 6. Bankacılık YGS- 6. Sigortacılık. Sigortacılık (KKTC Uyruklu) YGS- 6. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları DİL- 1

Puan Türü YGS- 6. Bankacılık YGS- 6. Sigortacılık. Sigortacılık (KKTC Uyruklu) YGS- 6. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları DİL- 1 4 Yıllık Bölümler Lisans programları Program Adı Fakülte Bölüm Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Diş Hekimliği Eczacılık

Detaylı

T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FĐZĐK ANABĐLĐM DALI 2009 YILI FAALĐYET RAPORU Eylül 2009 Tekirdağ ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU 3 I- GENEL BĐLGĐLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

T.C. KASTAMONU ÜNĐVERSĐTESĐ

T.C. KASTAMONU ÜNĐVERSĐTESĐ T.C. KASTAMONU ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU NĐSAN 2009 NĐSAN 2009 1 2 MÜSBET BĐLĐMLERĐN TEMELLERĐNE DAYANAN, GÜZEL SANATLARI SEVEN, FĐKĐR TERBĐYESĐNDE OLDUĞU KADAR BEDEN TERBĐYESĐNDE DE KABĐLĐYETĐ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : OCAK 0 TOPLANTI SAYISI : 0 KARAR 6: Üniversitemize, 0-06 öğretim yılında, yurtdışından öğrenci kabul edilecek aşağıda belirlenen yükseköğretim programları ve kontenjanların

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SINIF 2 SINIF 3 SINIF 4 SINIF 5 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Akdeniz Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş ile uluslararası öğrenci alınacak olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

2008 YILI ERZĐNCAN ÜNĐVERSĐTESĐ FAALĐYET RAPORU

2008 YILI ERZĐNCAN ÜNĐVERSĐTESĐ FAALĐYET RAPORU 2008 YILI ERZĐNCAN ÜNĐVERSĐTESĐ FAALĐYET RAPORU ii ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa No ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU 1 I- GENEL BĐLGĐLER 2 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Đdareye Đlişkin Bilgiler 15

Detaylı

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2 Üniversite Önlisans/Lisans Y. Lisans Doktora Anlaşma Yapılan Üniversiteler ve Bölümleri Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm Makine Mobilya Dekorasyon Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER ALT ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MARMARA EREĞLĐSĐ MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI FAALĐYET RAPORU

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MARMARA EREĞLĐSĐ MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI FAALĐYET RAPORU NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MARMARA EREĞLĐSĐ MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL BĐLGĐLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Đdareye

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

YÜKSEK LĐSANS VE DOKTORA KONTENJAN ANABĐLĐM / ANASANAT DALLARI VE PROGRAMLARI TEZLĐ TEZSĐZ Đ.Ö. DOKTORA TOPLAM S.NO 1 ĐŞLETME

YÜKSEK LĐSANS VE DOKTORA KONTENJAN ANABĐLĐM / ANASANAT DALLARI VE PROGRAMLARI TEZLĐ TEZSĐZ Đ.Ö. DOKTORA TOPLAM S.NO 1 ĐŞLETME T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ 2011-2012 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI YÜKSEK LĐSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCĐ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LĐSANS VE DOKTORA ANABĐLĐM / ANASANAT

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Doksan yıllık bir geçmişe sahip olan Gazi Üniversitesi, bugün 80 bine yaklaşan öğrencisi, 7 binin üzerinde akademik ve idari personeli ile ülkemizin en köklü, büyük ve talep edilen üniversitelerinden

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZOOTEKNĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU 4 I- GENEL BĐLGĐLER

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2015-2016 MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 5 5 5 - Zihin Engelliler Eğitimi 1 1 1 - Zihin Engelliler

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ..3

ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ..3 ŞIRNAK ÜNĐVERSĐTESĐ TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ YÜKSEKOKULU BĐRĐM FAALĐYET RAPORU 2014 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ..3 IGENEL BĐLGĐLER..4 A Misyon ve Vizyon.4 B Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C Đdareye Đlişkin

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ANADOLUYÖS KONTENJANI PROGRAM SÜRESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ANADOLUYÖS KONTENJANI PROGRAM SÜRESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI BİRİM ID BİRİM PROGRAM SÜRESİ ANADOLUYÖS KONTENJANI ULUSLARARASI SINAV VE DİPLOMA PUANI KONTENJANI ÖZEL KOŞUL

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

Ücret Ödeyecek Sıra. Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul

Ücret Ödeyecek Sıra. Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul Ücret Ödeyecek Sıra Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul Program Olanların No Puan Kontenjan Olanların Kontenjanı Kontenjanı 1 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 50,00 10 3 7 2 ANAMUR

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

Trakya Üniversitesi Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları

Trakya Üniversitesi Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları Trakya Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI YÖP

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ PEYZAJ MĐMARLIĞI BÖLÜMÜ ĐDARĐ FAALĐYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ PEYZAJ MĐMARLIĞI BÖLÜMÜ ĐDARĐ FAALĐYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ PEYZAJ MĐMARLIĞI BÖLÜMÜ ĐDARĐ FAALĐYET RAPORU 1 ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐM ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL BĐLGĐLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ZKÜ 2008 Yılı Faaliyet Raporu

ZKÜ 2008 Yılı Faaliyet Raporu 2 SUNUŞ Büyük önder Atatürk, 30 Ağustos 1924 de Büyük Zafer in ikinci yıldönümünde, Dumlupınar da, Başkomutanlık Meydan Muharebesi nin kazanıldığı alanda yaptığı tarihî konuşmada Gençler! Cesaretimizi

Detaylı

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır.

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır. GENEL OKUL BİRİNCİSİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN EN EN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 31 31 MF-3 500.259

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ 2012-2013 AKADEMĐK YILI DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ 2012-2013 AKADEMĐK YILI DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ 2012-2013 AKADEMĐK YILI DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Alman Dili ve Edebiyatı 5 2 Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar

Detaylı

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 5638 5638 100 Lisans Programları Tablo 4 Örgün Öğretim

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ PEYZAJ MĐMARLIĞI BÖLÜMÜ ĐDARĐ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım *BEND4KTDB* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 97490392-040.05- Konu : 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Dağıtım 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI LĐSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCĐ % DOLULUK ORANI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI LĐSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCĐ % DOLULUK ORANI 2011-2012 ÖĞRETĐM YILI LĐSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCĐ % DOLULUK ORANI YOPKODU YOPADI SÜRE PTR KONTENJAN KAYIT DOLULUK% EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ 1391898 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 3 I- GENEL BĐLGĐLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C.

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf Yurt Đçi Yurt Dışı Yurt Đçi Yurt Dışı Yurt Đçi Yurt Dışı Yurt Đçi Yurt Dışı SÜRE PTR ÖGK KT YOPKODU YOPADI

2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf Yurt Đçi Yurt Dışı Yurt Đçi Yurt Dışı Yurt Đçi Yurt Dışı Yurt Đçi Yurt Dışı SÜRE PTR ÖGK KT YOPKODU YOPADI KT YOPKODU YOPADI SÜRE PTR ÖGK 3 Eğitim Fakültesi 7 1391898 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 45 2 2 7 1396299 Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF-2 45 2 2 7 1393541 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM EK-YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Ek Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 1438 1026 71 Lisans Programları Tablo Örgün

Detaylı