Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)"

Transkript

1 FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif olmak üzere iki çesit elektrik yükü vardır. SI Birim Sisteminde elektrik yükünün birimi Coulomb (C) dur. Temel elektrik yükü bir elektronun yükü olarak tanımlanmıştır ve -1.6 x C a eşittir. Elektrik yükü daima korunur. İletkenler içlerinde yüklerin serbestçe hareket ettikleri malzemelerdir, oysa yalıtkanlarda serbest elektron sayısı oldukca azdır. Yükleme Yöntemleri: Proton sayısından fazla elektrona sahip bir cisim negatif yüklü, daha az elektronu olan bir cisim ise pozitif yüklüdür. Bir cisim sürtünme, iletim ve indüksiyon ile yüklenebilir. Coulomb Yasası: Elektrik yükleri birbirlerine kuvvet uygularlar; benzer yükler birbirini iterken zıt yükler çeker. Q 1 ve Q 2 nokta yükleri için kuvvetin büyüklüğü Q Q 1 F= k 2 ifadesi ile verilir ve Coulomb yasası olarak bilinir. SI birim sisteminde k değeri 1/4 o olarak verilir ve o boşluğun elektriksel geçirgenliğidir. Elektrik Alanı: Elektrik alan herhangi bir yükün veya yük grubunun etrafında oluşur. Bu alana konan yüklü bir cisme etki eden kuvvet elektrik alan ile orantılıdır. Uzayda herhangi bir noktadaki bir ya da daha fazla yük nedeni ile oluşan elektrik alan, E= F / q olarak tanımlanır. Elektrik alanı pozitif yüklerden başlayıp negatif yüklerde sonlanan elektrik alan çizgileri ile gösterilir. Bir iletken içindeki durağan elektrik alan (hareketli hiçbir yük yok ise) sıfırdır ve yüklü bir iletkenin hemen dışındaki elektrik alan çizgileri iletken yüzeyine diktir. Yük Yoğunluğu: Sürekli yük dağılımı durumunda çizgisel yük yoğunluğu ( = Q/L), yüzey yük yoğunluğu ( = Q/A) ve hacim yük yoğunluğu ( = Q/V) dikkate alınmalıdır. Sabit bir elektrik alanda hareket eden yüklü bir parçaçığın ivmesi a= qe / m ifadesi ile verilir. Elektrik dipol bir birinden l mesafesi kadar ayrılmış iki eşit fakat zıt yükten oluşur. Dipol momenti p = Q l dir. Düzgün bir elektrik alana yerleştirilmiş dipol, net bir torka maruz kalır (eğer p, E ye paralel değil ise). r'nin l den çok büyük olması koşuluyla dipol tarafından oluşturulan elektrik alan, dipolden uzaklaştıkca uzaklığın (r) kübü oranında azalır, E α 1/r 3. Dipole etkiyen tork = p x E ifadesi ile, dipolün potansiyel enerjisi ise U = -p. E ifadesi ile verilir. Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 21 den sorumlusunuz. r 2 2.Hafta: Gauss Yasası (Bölüm 22) Elektrik akısı: A alanından geçen elektrik akısı bir E elektrik alanı için = E. da ifadesi ile verilir. da nın doğrultusu, da alanının yüzeyine dik ve kapalı yüzeyden dışarı doğrudur. Yüzey boyunca akı bu yüzeyden geçen elektrik alan çizgilerinin sayısı ile doğru orantılıdır. 1

2 Gauss Yasası na göre kapalı bir gauss yüzeyinden geçen net elektrik akısı bu yüzey tarafından çevrelenmiş net yükün (q iç,), o sabitine bölümüne eşittir. = E. d A = Gauss yasası verilen bir yük dağılımı için elektrik alanı belirlemekte kullanılır. q iç o Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 22 den sorumlusunuz. 3.Hafta: Elektriksel Potansiyel (Bölüm 23) Elektriksel Potansiyel ve Enerji: Elektriksel potansiyel, birim yük başına elektriksel potansiyel enerji olarak tanımlanır. Uzaydaki herhangi iki nokta arasındaki potansiyel fark, bu iki noktaya yerleştirilmiş q test yüklerinin potansiyel enerjisindeki farkın q yüküne bölünmesi ile bulunur: V ba = (U b U a ) / q. Potansiyel, volt (1 V = 1J/C) cinsinden ölçülür ve kimi zaman voltaj olarak anılır. Bir q yükü V ba potansiyel farkı boyunca hareket ettiği zaman potansiyel enerjisindeki değişim U = qv ba eşitliği ile verilir. İki nokta (a ve b) arasındaki potansiyel fark ayrıca eşitliği ile verilir. V ba = - b a E. dl Eğer elektrik alan düzgün ise ifade V ba = -Ed ya dönüşür. Burada d iki nokta arasındaki mesafeye (alan çizgilerine paralel) eşittir. V bilindiği takdirde, E nin bileşenleri yukardaki ifadenin tersinden bulunabilir: V V V E x = - E y = - E z = - x y z Bir eşpotansiyel çizgisi ya da yüzeyinin tümü aynı potansiyeldedir ve her noktada elektrik alana diktir. Bir nokta yük Q nun oluşturduğu elektrik potansiyel, V= kq/r ile verilir. Herhangi bir yük dağılımı dolayısı ile oluşan potansiyel, tüm yüklerin potansiyellerinin integrali (toplamı) alınarak bulunabilir: dq V = k r Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 23 den sorumlusunuz. 4.Hafta: Sığa ve Dielektrikler (Bölüm 24) Kondansatör aralarında potansiyel farkı bulunan iki iletkenden oluşur ve yük biriktirmek için kullanılır. İki iletken genellikle eşit ama zıt yük, Q, taşırlar ve bu yükün iletkenler arasındaki potansiyel farka oranı sığa, C (Farad) olarak anılır, C = Q / V 2

3 Paralel plakalı bir kondansatörün sığası, C= o A/d ile tanımlanır. Burada A her bir plakanın alanı, d ise plakalar arası uzaklıktır. Dielektrikler : İletkenler arasındaki boşluk, iletken olmayan hava, kağıt ve plastik gibi maddeler içerir. Bu maddeler dielektrik olarak anılır; sığa dielektrik sabiti K (hava için yaklaşık 1 dir) denilen dielektriğin özelliği ile orantılıdır. Paralel plakalı bir kondansatör için C = K o A/d = A/d dir. Burada = K o dielektrik malzemenin geçirgenliği olarak tanımlanır. Kondansatörlerin Bağlanması : Kondansatörler paralel bağlandıklarında, eşdeğer sığa: C eş = C 1 + C 2 + ile verilir. Seri bağlandıklarında ise, eşdeğer sığanın tersi her bir sığanın tersinin toplamına eşittir: 1/C eş = 1/C 1 + 1/C 2 + Enerji: Yüklü bir kondansatör elektrik enerjisi depolar: U= ½ QV= ½ CV 2 = ½ Q 2 /C Bu enerjinin plakalar arasındaki elektrik alanda depolandığı düşünülebilir. Serbest uzayda herhangi bir elektrik alan E için, enerji yoğunluğu u (birim hacimdeki enerji): ile gösterilir. Bir dielektriğin varlığında, ifade u = ½ o E 2 u = ½ K o E 2 = ½ E 2 olur. Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 24 den sorumlusunuz. 5.Hafta: Akım ve Direnç (Bölüm 25) Elektrik akımı, I, zamana göre elektrik yük akışını tanımlar ve Amper (A) cinsinden ölçülür. 1 Amper, bir noktadan 1 saniyede geçen 1 Coulomb luk yük akışıdır: I= dq/dt. Elektrik akımının yönü pozitif yüklerin yönüdür. Bir telde, gerçekte serbest elektronlar hareket eder, dolayısı ile elektronlar yönünün tersine akarlar. Elektrik akımı daima yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğrudur. Ohm yasası V = IR olarak bilinir. Burada I, uçlarına V potansiyel farkı uygulanan malzemedeki akımdır. Direncin birimi Ohm ( ) dur ve 1 = 1 V/A. Bir telin R direnci kesit alanı A ile ters orantılı, telin uzunluğu l ve özdirenci ile doğru orantılıdır. Özdirenç, metaller için sıcaklıkla artar o[1 + T], fakat yarı iletkenler için düşebilir. Çok düşük sıcaklıklarda bazı malzemeler süperiletken olur, bu durum elektriksel direncin sıfır olması anlamına gelir. Güç: Bir R direncinde elektrik enerjisinin başka bir enerji biçimine (ısı, ışık, vb.) dönüşme hızıdır ve P = IV= I 2 R = V 2 / R ifadesi ile verilir. Elektrik akımı doğru akım (dc) ya da alternatif akım (ac) olabilir. Doğru akım bir yönde kararlı akımı ifade ederken, alternatif akım akımın yönünün belirli bir f frekansında (tipik olarak 50 Hz) değiştiğini anlatır. Alternatif akım genellikle zamanın fonksiyonu olan bir sinüs dalgasıdır: I = I o sin t, burada = 2 f dir. Akım yoğunluğu j kesit alandan geçen akımdır. Akım yoğunluğu, birim hacimdeki yük taşıyıcılarının sayısı (n), yükleri (q) ve sürüklenme hızları (v s ) ile ilişkilidir: j = nqv s. Bir tel içindeki elektrik alan elektrik alan ile ilişkilidir: j = E. Burada = 1/ iletkenliktir. Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 25 den sorumlusunuz. 3

4 6.Hafta: Doğru Akım Devreleri (Bölüm 26) Elektromotor Kuvvet (emk): Enerjinin bir türünü elektrik enerjisine çeviren cihazlara emk kaynağı denilir. Bir batarya seri iç direnci (r) ile bir emk kaynağı olarak davranır. emk ise bataryadaki kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan potansiyel farktır ve akım olmadığı zaman bataryanın uçları arasında okunan voltaja eşittir. Bataryadan akım geçtiğinde bataryanın uçları arasındaki voltaj emk dan iç dirençte harcanan Ir miktarınca küçüktür: = IR + Ir Dirençlerin Bağlanması : Dirençler seri bağlandığında (uç uca) eşdeğer direnç; R eş = R 1 + R 2 +. dir. Paralel bağlı dirençler için eşdeğer direncin tersi ; 1/R eş = 1/R 1 + 1/R 2 + şeklinde verilir. Kirchhoff kuralları karmaşık devrelerde akımların ve voltajların belirlenmesinde kullanılır. Kirchhoff un kavşak kuralı elektrik yükünün korunumuna dayanmaktadır ve bir düğüm noktasına giren akımlar toplamının ayrılan akımlar toplamına eşit olduğunu söylemektedir. İkinci yasa ya da çevrim kuralı enerjinin korunumuna dayanmakta ve bir devrede herhangi kapalı bir yol boyunca voltaj değişimlerinin cebirsel toplamının sıfır olduğunu ortaya koymaktadır. Bir RC devresinde, yüksüz bir kondansatör yüklenirken üzerindeki yükün herhangi bir t zamanındaki değeri, q(t)= Q (1-e -t/rc ) ifadesi ile verilir. Burada Q maksimum yük (Q = CE) ve RC zaman sabitidir. Devredeki akım I(t)= E/R e -t/rc ifadesi ile verilir. Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 26 dan sorumlusunuz 7. Hafta: Manyetik Alanlar (Bölüm 27) Bir mıknatıs kuzey ve güney olmak üzere iki kutuba sahiptir. Mıknatısın kuzey kutbu, mıknatıs serbest bırakıldığında dünyanın kuzeyini gösterir. Mıknatısın zıt kutupları birbirini çekerken benzer kutuplar birbirini iter. Manyetik Alan ve Kuvvet: Manyetik alan mıknatısın etrafını çevreler. Manyetik alan için SI Birim Sisteminde Tesla (1 T= Wb/m 2 = 10 4 Gauss) kullanılır. B manyetik alanı, v hızı ile hareket eden bir q yükü üzerine F = qv x B formülü ile verilen bir kuvvet uygular. Düzgün bir manyetik alana dik hareket eden yüklü bir parçacık bir çember üzerinde hareket eder. Bu çemberin yarıçapı r = mv/qb ile verilir. Elektrik ve manyetik alanın ikisinin de olduğu durumda kuvvet Lorentz kuvveti olarak adlandırılır. F = qe + qv x B. Elektrik akımı manyetik alan yaratır. Manyetik alan elektrik akımı üzerinde kuvvet uygular. B manyetik alanında I akımı taşıyan sonsuz küçük bir dl teli üzerindeki kuvvet df = I d l xbile verilir. Kuvvetin yönü tele ve manyetik alana diktir ve sağ el kuralı ile bulunur. Bir B manyetik alanındaki akım ilmeğine etkiyen tork = x B dir. Burada μ ilmeğin manyetik dipol momentidir: μ = NIA. 4

5 Burada N, I akımı geçen telin sarım sayısıdır ve A vektörü ilmek düzlemine diktir (sağ el kuralını kullanınız). Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 27 den sorumlusunuz 8. ve 9. Haftalar: Manyetik Alan Kaynakları (Bölüm 28) Bilinen bir akım düzeninin meydana getirdiği manyetik alanı belirlemede Biot-Savart yasası faydalıdır. Bu yasa db= ( o I /4 )dl x ^ r /r 2 eşitliğini ortaya koyar. Burada db, sonsuz küçük dl uzunluğu boyunca akan I akımının P noktasındaki manyetik alanıdır ve ^ r, dl den P ye doğru uzanan vektörün birim vektörüdür. Toplam manyetik alan B, tüm db lerin toplamıdır (integral). o boşluğun manyetik geçirgenliğidir. Ampere yasası B manyetik alanının herhangi bir kapalı ilmek boyunca çizgi integralinin değeri şu ifade ile verilir: B. dl = o I iç Bırada I iç, kapalı ilmeğin çevrelediği herhangi bir yüzeyden geçen net akımdır. Uzun düz bir telden r kadar uzaklıkta B manyetik alanı B= oi / 2 r ile verilir. Manyetik alan çizgileri teli merkez alan çemberlerdir. Uzun sıkı sarımlı bir bobin içindeki manyetik alan B= o ni dır. Burada n (=N/l) birim uzunluktaki sarım sayısı ve I her bir sarımdan geçen akımdır. Bir ilmekten geçen manyetik akı B= B.dA ifadesine eşittir. 28-7, 28-8, 28-9, kesimleri hariç, örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 28 den sorumlusunuz. 10.Hafta: Faraday Yasası (Bölüm 29) Faraday Yasası: Bir devrede oluşan indüksiyon emk devreden geçen B manyetik akı değişimiyle orantılıdır. İndüklenmiş emk in büyüklüğü E = -N d B /dt ifadesi ile verilir. Faraday yasası, B manyetik alanına dik ve v hızı ile hareket eden l uzunluğundaki düz telin uçları arasında indüklenmiş bir emk, E = Blv olacağını söyler. Faraday yasası ayrıca değişen bir manyetik alanın bir E elektrik alanı üreteceğini gösterir: E.dl= - d B /dt = E Bu bağıntı Faraday indüksiyon yasasının genel biçimidir. Lenz Yasası: Bir iletkendeki indüklenmiş akım, manyetik akı değişimine karşı koyacak yöndedir. Bir elektrik jenaratörü mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Çalışma prensibi Faraday yasasına dayanır. Transformatör, ac voltajın büyüklüğünü değiştiren bir cihazdır, birincil ve ikincil sarımdan oluşur. Birincil sarımda ac voltaj sebebi ile değişen akı ikincil sarımda bir ac voltaj indükler. 5

6 Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil, tüm bölüm 29 dan sorumlusunuz. 11.Hafta: İndüktans (Bölüm 30) Öz-indüksiyon: Basit bir bobinde zamanla değişen akım bir zıt emk, E, indükler: E = -L di/dt. Burada L öz-indüktanstır. SI birim sisteminde L nin birimi Henry dir. Bu öz-indüklenmiş emk, alternatif akıma karşı bir empedans olarak davranır. L yi ayrıca L= N B/I biçiminde de yazabiliriz. Burada B, I akımı sonucu bobin içinde oluşan akıdır. Enerji: L indüktansındaki akım I olduğu zaman indüktansta depolanmış enerji U= ½ LI 2 ifadesi ile verilir. Bu enerjinin bobinin manyetik alanında depolandığı düşünülebilir. Herhangi bir B manyetik alanındaki enerji yoğunluğu u = ½ B 2 / o dır. RL Devreleri: L indüktansı ile R direnci bir emk kaynağına, E, seri olarak bağlandığı zaman, akım I= (E/R) (1-e -t/ ) eşitliği ile verilir. Burada = L/R zaman sabitidir. Üreteç bir anda devre dışı bırakıldığında, akım eksponansiyel olarak azalır: I = I o e -t/ Karşılıklı indüktans: Bir bobinde değişen akım yakınına yerleştirilmiş ikinci bir bobinde bir emk indükleyecektir. Karşılıklı indüktans, M, E 2 = -M di 1 /dt olarak tanımlanır. M yi ayrıca M= N 2 12 / I 1 olarak da yazabiliriz. Burada 12 birinci bobin sebebiyle oluşan ve ikinci bobinden geçen manyetik akıdır. Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil, bölüm 30 un ilk beş kesiminden sorumlusunuz. 12. Hafta: Elektromanyetik Dalgalar (Bölüm 31) Maxwell s denklemleri: J.C. Maxwell in sentezini yaptığı teoriye göre tüm elektrik ve manyetik olaylar dört denklemle açıklanabilir. Bu denklemler Maxwell denklemleri olarak bilinir: E. da = Q/ o E. dl = - d B /dt B. da = 0 B. dl = oi + d E /dt soldaki iki tanesi manyetizma ve elektrik için Gauss yasalarıdır, sağdaki iki tane ise Faraday ve Ampere yasalarıdır. Işığın Hızı: Maxwell teorisi, enine elektromanyetik (EM) dalgaların ivmelenen elektrik yükleri ile üretilebileceğini ve bu dalgaların boşlukta ışık hızı (c= 1 / ( ) = x 10 8 m/s) ile yayılacağını öngörmüştür. EM Dalgalar: Bir EM dalgadaki titreşen elektrik ve manyetik alanlar yayılma yönüne ve birbirlerine diktir. Elektromanyetik spektrum pek çok dalga boyunda (mikrodalga ve radyo dalgalarından görünür ışığa, X ve gama ışınlarına kadar) EM dalga içerir. Bunların hepsi boşlukta c= f hızı ile hareket ederler. dalga boyu, f ise dalganın frekansıdır. Işığın dalga boyu rengini belirler, görünür bölge 400 nm den (mor) 750 nm ye (kırmızı) kadar uzanır. EM dalga tarafından taşınan enerji Poynting vektörü tarafından tanımlanır: S= 1 o E x B Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil, tüm bölüm 31 den sorumlusunuz. 6

7 13. Hafta: Işık (Bölüm 32) Işık bir EM dalgadır. Ayrıca foton denilen parcaçıklardan oluştuğu da bilinir. Işık, ışın denilen, düz bir yol boyunca maddenin kırılma indisine (n) bağlı olan bir v hızı ile seyahat eder: v= c/n, burada c ışığın boşluktaki hızıdır. Yansıma: Işık düz bir yüzeyden yansıdığı zaman, yansıma açısı gelme açısına eşittir (yansıma yasası). Kırılma: Işık bir saydam ortamdan diğerine geçerken kırılır. Kırılma yasası (Snell yasası) n 1 sinθ 1 = n 2 sinθ 2 eşitliği ile ifade edilir. Burada n 1 ve θ 1 gelen ışın için kırılma indisi ve gelen ışının yüzeyin normali ile yaptığı açı, n 2 ve θ 2 ise kırılan ışın için kırılma indisi ve kırılma açısıdır. Dağınım: Prizma (ve diğer saydam malzemeler) beyaz ışığı onu oluşturan renklere ayırır. Çünkü kırılma indisi dalga boyu ile değişir. Tam Yansıma: Işık ışınları kırılma indisi düşük bir ortamın sınırına ulaştıklarında, gelme açısı, θ 1, Snell yasasında θ 2 > 90 gibi bir sonuç verecek bir açı ise tamamen içe yansır. Bu durum θ 1 kritik açıyı (θ c ) aştığı durumlarda meydana gelir. Kritik açı, sin θ c = n 2 /n 1 ifadesi ile verilir. Aynalar: Bir küresel ayna çukur (içbükey) ya da tümsek (dışbükey) olabilir. Bir çukur ayna paralel ışık ışınlarını (çok uzak bir cisimden gelen) odak noktası denilen bir noktada toplar. Bu noktanın aynadan uzaklığı aynanın odak uzaklığıdır (f) ve R/2 e eşittir. Burada R aynanın eğrilik yarıçapıdır. Ayna Denklemleri: Herhangi bir cismin ayna tarafından oluşturulan görüntüsünün büyüklüğü ve konumu ışınları izleyerek bulunabilir. Görüntü (d g ), cisim (d c ) ve odak (f) uzunlukları arasındaki ilişki ayna denklemi ile verilir: 1/d c + 1/d g = 1/f. Büyütme m, m= h g /h c = -d g /d c eşitliği ile ifade edilir. Bir görüntü ekran üzerinde oluşuyorsa bu görüntüye gerçek görüntü denilir, aksi takdirde görüntü sanaldır. Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil, tüm bölüm 32 den sorumlusunuz. 14.Hafta: Genel Tekrar Geometrik Optik (Bölüm 32 ve 33) Aşağıdaki konular seçmelidir: Küresel Yüzey : Kırılma indisi n 1 olan bir ortam ile n 2 olan bir ortam arasındaki küresel bir yüzeye birinci ortamdan gelen bir ışın için n 1 /d c + n 2 /d g = (n 2 -n 1 )/R eşitliği yazılabilir. Aynı eşitlik, çukur ve tümsek küresel yüzeylerin her ikisine de d c, d g ve R nin işaretleri uygun alınmak şartı ile uygulanabilir. Mercek Yapımcısının Denklemi : İnce mercekler, cisme yakın yüzeyde kırılma sebebi ile oluşan görüntü, merceğin ikinci yüzeyindeki kırılma için cisim olarak düşünüldüğünde anlaşılabilir. Kırılma indisi n o olan bir ortamdaki mercek için 1/f = [(n mercek /n o )-1](1/R 1-1/R 2 ) eşitliği geçerlidir. Mercekler: Bir ince mercek için paraksiyal ışın yaklaşımında mercek denklemleri ayna denklemleri ile aynıdır. Merceğin gücü, P = l/f, diyoptri (m -1 ) cinsinden ifade edilir. Geometrik optikteki değişik denklemleri kullanırken önemli olan, hesaba katılan tüm değerler için işaretleri doğru kullanmaktır: Problemleri çözerken bunları dikkatlice gözden geçiriniz. Büyüteçlerde, gözlük camlarında, kameralarda, mikroskop ve teleskoplarda olduğu gibi, ince mercekler optik araçlar yaparken tek ya da mercek sistemi halinde kullanılabilirler. 7

8 Girişim (Bölüm 34) Girişim: Işığın dalga teorisi girişim ve kırınım olayları ile desteklenmektedir. Kırılma indisi n olan bir ortamda ışığın dalga boyu n = / n ifadesi ile verilir, burada boşluktaki dalga boyudur. Frekans asla değişmez. Young deneyi: ışığın girişimini gösterir. Yapıcı girişimi sağlayan θ açısı aşağıdaki ifade ile verilir: sin θ = m /d Burada d, yarıklar arası uzaklık; m= 0, ±1, ±2, ±3,...dir. Söndürücü girişim olayında, sin θ = (m+1/2) /d ile verilir. Çift yarık girişim deseninin herhangi bir noktasındaki ışık şiddeti I θ I θ = I o cos 2 ( /2) ifadesi ile verilir, burada I o, θ = 0 daki şiddettir ve faz açısı = (2 d/ ) sinθ dır. Girişim için koherent (eşfazlı) dalgalar gereklidir. Kırınım ve Kutuplanma (Bölüm 35) Kırınım ışığın, diğer dalgalar gibi, dar bir yarıktan geçtikten sonra saçılmasını ve rastladığı bir cisim etrafında yolundan sapmasını ifade eder. Bu sapma kırınım deseninin oluşmasına neden olur. Genişliği a olan dar bir yarıktan geçen ışık, sin θ = m / a ile verilen bir θ açısında minimuma sahip bir desen oluşturur. Burada m, ±1, ±2, ±3, gibi değerlerdir, fakat 0 (sıfır) degildir. Çünkü m = 0 da desen en kuvvetli maksimuma sahiptir. Tek yarık kırınım deseninin herhangi bir noktasında şiddet I θ = I o [sin( /2) / ( /2)] 2 = 2 a sinθ ifadesi ile verilir. Kırınım ağı, birbirlerinden d mesafesi ile ayrılmış pek çok paralel yarık ve çizgiden oluşur. Yapıcı girişim tepeleri d sin θ = m ile verilen θ değerleri için oluşur. Burada m = 0,1, 2,. Tepeler, basit bir çift yarık düzeneğinde olduğundan çok daha keskin ve parlaktır. Kutuplanma: Kutuplanmamış ışığın elektrik alan vektörleri her yönde enine titreşir. Eğer E elektrik alan vektörü her zaman aynı yönde titreşiyor ise ışığın çizgisel kutuplanmış (lineer polarize) olduğu söylenir. E ile yayılma doğrultusunun oluşturduğu düzlem, dalganın kutuplanma düzlemidir. Kutuplanmış demetin şiddeti I o cos 2 θ ifadesi ile verilir. Burada θ, polarizör ve analizörün eksenleri arasındaki açıdır. Brewster Yasası: Işık, yansıma ile de kısmen ya da tamamen kutuplanabilir. Havada seyahat eden ışık kırılma indisi n olan bir ortamdan yansıdığında, yansıyan ışık gelme açısı n = tan θ p (Brewster yasası) eşitliğine uyuyorsa tamamen düzlem kutuplanır. 8

Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör. Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26

Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör. Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26 Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26 İndüksiyon Nötr Maddenin indüksiyon yoluyla yüklenmesi (Bir yük türünün diğer yük türüne göre daha fazla olması)

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

2. Işık Dalgalarında Kutuplanma:

2. Işık Dalgalarında Kutuplanma: KUTUPLANMA (POLARİZASYON). Giriş ve Temel ilgiler Işık, bir elektromanyetik dalgadır. Elektromanyetik dalgalar maddesel ortamlarda olduğu gibi boşlukta da yayılabilirler. Elektromanyetik dalgaların özellikleri

Detaylı

Manyetizma. Manyetik alan çizgileri, çizim. Manyetik malzeme türleri. Manyetik alanlar. BÖLÜM 29 Manyetik alanlar

Manyetizma. Manyetik alan çizgileri, çizim. Manyetik malzeme türleri. Manyetik alanlar. BÖLÜM 29 Manyetik alanlar ÖLÜM 29 Manyetik alanlar Manyetik alan Akım taşıyan bir iletkene etkiyen manyetik kuvvet Düzgün bir manyetik alan içerisindeki akım ilmeğine etkiyen tork Yüklü bir parçacığın düzgün bir manyetik alan içerisindeki

Detaylı

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? Temel Kavramlar Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 2014-2015 Bahar Yarıyılı 10. Bölüm Özeti 26.05.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 2014-2015 Bahar Yarıyılı 10. Bölüm Özeti 26.05.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ102 FİZİK-II Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 2014-2015 Bahar Yarıyılı 10. Bölüm Özeti 26.05.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY Bölüm 10: Faraday Yasası 1. İndüksiyon (Etkileme) Deneyleri 2. Faraday

Detaylı

ELEKTRİK VE MANYETİZMA

ELEKTRİK VE MANYETİZMA ELEKTRİK VE MANYETİZMA ELEKTROSTATİK 1)COULOM KANUNU: İki yük arasındaki itme ya da çekme kuvveti yüklerin çarpımı ile doğru yükler arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. q1q 1 u kanun F k şeklinde

Detaylı

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Yük Elektriksel yük maddelerin temel özelliklerinden biridir. Elektriksel yükün iki temel

Detaylı

İç direnç ve emk. Seri bağlı dirençler. BÖLÜM 28 Doğru Akım Devreleri. İç direnç ve emk. ve emk. Elektromotor kuvvet (emk) kaynakları.

İç direnç ve emk. Seri bağlı dirençler. BÖLÜM 28 Doğru Akım Devreleri. İç direnç ve emk. ve emk. Elektromotor kuvvet (emk) kaynakları. BÖLÜM 8 Doğru Akım Devreleri Elektromotor Kuvveti emk iç direnç Seri ve Paralel Bağlı Dirençler Eşdeğer direnç Kirchhoff Kuralları Düğüm kuralı İlmek kuralı Devreleri Kondansatörün yüklenmesi Kondansatörün

Detaylı

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1)

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1) (4) Elektrostatik Giriş Elektrostatik zamana bağlı olarak değişen elektrik alanlar için temel oluşturur. Pek çok elektronik cihazın çalışması elektrostatik üzerine kuruludur. Bunlara örnek olarak osiloskop,

Detaylı

Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON Hedef Öğretiler Faraday Kanunu Lenz kanunu Hareke bağlı EMK İndüksiyon Elektrik Alan Maxwell denklemleri ve uygulamaları Giriş Pratikte Mıknatısın hareketi akım oluşmasına

Detaylı

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ Dr. Cemile BARDAK Ders Gün ve Saatleri: Çarşamba (09:55-12.30) Ofis Gün ve Saatleri: Pazartesi / Çarşamba (13:00-14:00) 1 TEMEL KAVRAMLAR Bir atom, proton (+), elektron (-) ve

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

TEMEL BİLGİLER. İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir.

TEMEL BİLGİLER. İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir. TEMEL BİLGİLER İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir. Yalıtkan : Elektrik yüklerinin kolayca taşınamadığı ortamlardır.

Detaylı

DA DEVRE. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI

DA DEVRE. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI DA DEVRE Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI BÖLÜM 1 Temel Kavramlar Temel Konular Akım, Gerilim ve Yük Direnç Ohm Yasası, Güç ve Enerji Dirençsel Devreler Devre Çözümleme ve Kuramlar

Detaylı

Ahenk (Koherans, uyum)

Ahenk (Koherans, uyum) Girişim Girişim Ahenk (Koherans, uyum Ahenk (Koherans, uyum Ahenk (Koherans, uyum http://en.wikipedia.org/wiki/coherence_(physics#ntroduction Ahenk (Koherans, uyum Girişim İki ve/veya daha fazla dalganın

Detaylı

T.C. TÜBİTAK-BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI

T.C. TÜBİTAK-BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI T.C. TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI İKİ ELEKTROMIKNATIS ARASINDA BULUNAN BİR DEMİR PARÇACIĞIN HAREKETİ HAZIRLAYANLAR

Detaylı

BÖLÜM 2. Gauss s Law. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

BÖLÜM 2. Gauss s Law. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley BÖLÜM 2 Gauss s Law Hedef Öğretiler Elektrik akı nedir? Gauss Kanunu ve Elektrik Akı Farklı yük dağılımları için Elektrik Alan hesaplamaları Giriş Statik Elektrik, tabiatta birbirinden farklı veya aynı,

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR ÇUKUR AYNA. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir.

KÜRESEL AYNALAR ÇUKUR AYNA. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir. KÜRESEL AYNALAR Yansıtıcı yüzeyi küre parçası olan aynalara denir. Küresel aynalar iki şekilde incelenir. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir.eğer

Detaylı

Elektrik Yük ve Elektrik Alan

Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Hedef Öğretiler Elektrik yükler ve bunların iletken ve yalıtkanlar daki davranışları. Coulomb s Yasası hesaplaması Test yük kavramı ve elektrik alan tanımı.

Detaylı

Bölüm 7. Manyetik Alan ve. Manyetik Kuvvet. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Bölüm 7. Manyetik Alan ve. Manyetik Kuvvet. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley Bölüm 7 Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet Hedef Öğretiler Manyetik Kuvvet Manyetik Alan ve Manyetik Akı Manyetik Alanda Yüklerin hareketi Yarıiletkenlerde Manyetik Kuvvet hesabı Manyetik Tork Elektrik Motor

Detaylı

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksandokuz terdir. Thomas Alva Edison İçerik TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI Transdüser ve Sensör

Detaylı

Adı-Soyadı : Numarası : Bölümü : Grubu : A / B / C İmza : Numarası : 1 Adı : Elektrik Alan Çizgileri Amacı (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz) (5p)

Adı-Soyadı : Numarası : Bölümü : Grubu : A / B / C İmza : Numarası : 1 Adı : Elektrik Alan Çizgileri Amacı (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz) (5p) T.C. FİZİK-2 LABORATUARI DENEY RAPORU ÖĞRENCİNİN Numarası : Grubu : A / B / C İmza : Numarası : 1 Adı : Elektrik Alan Çizgileri Amacı (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz) (5p) Teorisi Aşağıdaki soruları

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 8. Bölüm özeti 06.05.2015 Ankara A. OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 8. Bölüm özeti 06.05.2015 Ankara A. OZANSOY FİZ102 FİZİK-II Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 8. Bölüm özeti 06.05.2015 Ankara A. OZANSOY Bölüm 8: Manyetik Alan 1. Mıknatıslar ve manyetik alan 2. Elektrik Yüküne

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Bu bölüm, çeşitli şekillerde birbirlerine bağlanmış bataryalar, dirençlerden oluşan bazı basit devrelerin incelenmesi ile ilgilidir. Bu tür

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

Alternatif Akım Devre Analizi

Alternatif Akım Devre Analizi Alternatif Akım Devre Analizi Öğr.Gör. Emre ÖZER Alternatif Akımın Tanımı Zamaniçerisindeyönüveşiddeti belli bir düzen içerisinde (periyodik) değişen akıma alternatif akımdenir. En bilinen alternatif akım

Detaylı

Girişim; iki veya daha fazla dalganın üst üste binerek, yeni bir dalga şeklinde sonuç

Girişim; iki veya daha fazla dalganın üst üste binerek, yeni bir dalga şeklinde sonuç GİRİŞİM Girişim olayının temelini üst üste binme (süperpozisyon) ilkesi oluşturur. Bir sistemdeki iki farklı olay, birbirini etkilemeden ayrı ayrı ele alınarak incelenebiliyorsa bu iki olay üst üste bindirilebilinir

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Anten Parametrelerinin Temelleri Samet YALÇIN Anten Parametrelerinin Temelleri GİRİŞ: Bir antenin parametrelerini tanımlayabilmek için anten parametreleri gereklidir. Anten performansından

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 3 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK (MEB) B ELEKTK AKIMI (5 SAAT) (ELEKTK AKIMI NED?) 1 Elektrik Akımının Oluşması 2 Elektrik Yüklerinin Hareketi ve Yönü 3 ler ve Özellikleri 4 Basit

Detaylı

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER Alternatif akım devrelerinde akımın geçişine karşı üç çeşit direnç (zorluk) gösterilir. Devre elamanları dediğimiz bu dirençler: () R omik

Detaylı

ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5

ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5 ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5 İletim Hatları İLETİM HATLARI İletim hatlarının tarihsel gelişimi iki iletkenli basit hatlarla (ilk telefon hatlarında olduğu gibi) başlamıştır. Mikrodalga enerjisinin

Detaylı

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÇIKMIŞ SINAV SORULARI. www.saraynot.com 427 - FİZİK. Notlarınızı anında online alışveriş sitemizden alabilirsiniz

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÇIKMIŞ SINAV SORULARI. www.saraynot.com 427 - FİZİK. Notlarınızı anında online alışveriş sitemizden alabilirsiniz AÇI ÖĞRETİM LİEİ ÇIMIŞ IAV ORULARI 427 - FİZİ 7 0,75 5 3 0 0 0 0 0 2 3 5 6 7 otlarınızı anında online alışveriş sitemizden alabilirsiniz www.saraynot.com Hemde Adrese Teslim (427) FİZİ 7. Isı ile ilgili;

Detaylı

AKTÜATÖRLER Elektromekanik Aktüatörler

AKTÜATÖRLER Elektromekanik Aktüatörler AKTÜATÖRLER Bir sitemi kontrol için, elektriksel, termal yada hidrolik, pnömatik gibi mekanik büyüklükleri harekete dönüştüren elemanlardır. Elektromekanik aktüatörler, Hidromekanik aktüatörler ve pnömatik

Detaylı

BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM EYLÜL EYLÜL EYLÜL AY HAFTA DERS SAATİ BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE KONULAR KAZANIMLAR ÖĞRENME-ÖĞRETME

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI MEKATRONİĞİN TEMELLERİ TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI KONDANSATÖR Kondansatör iki iletken plaka arasına bir yalıtkan malzeme konarak elde edilen ve elektrik enerjisini elektrostatik enerji olarak depolamaya

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI IŞIĞI IRII 0. IIF U TII 4. ÜİTE: PTİ 4. onu IŞIĞI IRII ETİİ ve TET ÇÖZÜERİ Ünite 4 ptik 4. Ünite 4. onu (Işığın ırılması) nın Çözümleri. Şekil incelenirse, ışığın hem n ortamından n ortamına geçerken hem

Detaylı

7. DİRENÇ SIĞA (RC) DEVRELERİ AMAÇ

7. DİRENÇ SIĞA (RC) DEVRELERİ AMAÇ 7. DİENÇ SIĞA (C) DEELEİ AMAÇ Seri bağlı direnç ve kondansatörden oluşan bir devrenin davranışını inceleyerek kondansatörün durulma ve yarı ömür zamanını bulmak. AAÇLA DC Güç kaynağı, kondansatör, direnç,

Detaylı

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Deneyin Temeli Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Fotoelektrik etki modern fiziğin gelişimindeki anahtar deneylerden birisidir. Filaman lambadan çıkan beyaz ışık ızgaralı spektrometre

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR BİRİM SİSTEMİ TEMEL NİCELİKLER DEVRE ELEMANLARI ÖZET

TEMEL KAVRAMLAR BİRİM SİSTEMİ TEMEL NİCELİKLER DEVRE ELEMANLARI ÖZET TEMEL KAVRAMLAR BİRİM SİSTEMİ TEMEL NİCELİKLER DEVRE ELEMANLARI ÖZET EBE-211, Ö.F.BAY 1 Temel Elektriksel Nicelikler Temel Nicelikler: Akım,Gerilim ve Güç Akım (I): Eletrik yükünün zamanla değişim oranıdır.

Detaylı

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları Arş.Gör. Arda Güney İçerik Uluslararası Birim Sistemi Fiziksel Anlamda Bazı Tanımlamalar Elektriksel

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 KONDANSATÖRLER VE BOBİNLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör. M.

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu)

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu) BÖLÜM I GİRİŞ 1.1 Sinyal Bir sistemin durum ve davranış bilgilerini taşıyan, bir veya daha fazla değişken ile tanımlanan bir fonksiyon olup veri işlemde dalga olarak adlandırılır. Bir dalga, genliği, dalga

Detaylı

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ 4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ KONULAR 1. Ani Güç, Ortalama Güç 2. Dirençli Devrelerde Güç 3. Bobinli Devrelerde Güç 4. Kondansatörlü Devrelerde Güç 5. Güç Üçgeni 6. Güç Ölçme GİRİŞ Bir doğru akım devresinde

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK II LABORATUVARI DENEY 2 TRANSFORMATÖRLER

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK II LABORATUVARI DENEY 2 TRANSFORMATÖRLER ELEKTRİK ELEKTROİK MÜHEDİSLİĞİ FİZİK LABORATUVAR DEEY TRASFORMATÖRLER . Amaç: Bu deneyde:. Transformatörler yüksüz durumdayken giriş ve çıkış gerilimleri gözlenecek,. Transformatörler yüklü durumdayken

Detaylı

ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ 1

ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ 1 1 ELEKTİK VE ELEKTİK DEVELEİ 1 DOĞU AKIM Enstrümantal Analiz, Alternatif Akım Bir elektrik akımı, bir ortamdan bir yükün (şarjın) akmasıdır. Metalik iletkenlerde sadece elektronlar hareketlidir; akım sadece

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 3: Güneş Enerjisi Güneşin Yapısı Güneş Işınımı Güneş Spektrumu Toplam Güneş Işınımı Güneş Işınımının Ölçülmesi Dr. Osman Turan Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir.

Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir. ALTERNATiF AKIM Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir. Doğru akım ve alternatif akım devrelerinde akım yönleri şekilde görüldüğü

Detaylı

BÖLÜM-I ELEKTRİK MAKİNELERİNİN TEMELLERİ DERS NOTLARI

BÖLÜM-I ELEKTRİK MAKİNELERİNİN TEMELLERİ DERS NOTLARI BÖLÜM-I ELEKTRİK MAKİNELERİNİN TEMELLERİ DERS NOTLARI 1 Makine İlkeleri Elektrik Makinaları elektrik enerjisini mekanik enerjiye veya mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır. Transformatörler,

Detaylı

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M FİZİK DÖNEM ÖDEVİ OPTİK SORULARI 1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M 2. Üstten görünüşü şekildeki

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEY FÖYÜ DENEY ADI AC AKIM, GERİLİM VE GÜÇ DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEY SORUMLUSU DENEY GRUBU: DENEY TARİHİ : TESLİM

Detaylı

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER Dielektrik malzemeler; serbest elektron yoktur, yalıtkan malzemelerdir, uygulanan elektriksel alandan etkilenebilirler. 1 2 Dielektrik malzemeler Elektriksel alan

Detaylı

İletim Hatları ve Elektromanyetik Alan. Mustafa KOMUT Gökhan GÜNER

İletim Hatları ve Elektromanyetik Alan. Mustafa KOMUT Gökhan GÜNER İletim Hatları ve Elektromanyetik Alan Mustafa KOMUT Gökhan GÜNER 1 Elektrik Alanı Elektrik alanı, durağan bir yüke etki eden kuvvet (itme-çekme) olarak tanımlanabilir. F parçacık tarafından hissedilen

Detaylı

Endüstriyel Sensörler ve Uygulama Alanları Kalite kontrol amaçlı ölçme sistemleri, üretim ve montaj hatlarında imalat sürecinin en önemli aşamalarındandır. Günümüz teknolojisi mükemmelliği ve üretimdeki

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ ELEKTRO MAĞNETİZMA VE ELEKTRO MAĞNETİK İNDÜKSİYON

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ ELEKTRO MAĞNETİZMA VE ELEKTRO MAĞNETİK İNDÜKSİYON DOĞRU AKIM DEVRE ANAİZİ BÖÜM 9 EEKTRO MAĞNETİZMA VE EEKTRO MAĞNETİK İNDÜKSİYON 9. MANYETİZMA 9. MIKNATIS 9. KUON KANUNU 9.3 MANYETİK AAN İÇERİSİNDEKİ AKIM TAŞIYAN İETKENE ETKİ EDEN KUVVET 9.4 İNDÜKSİYON

Detaylı

MERCEKLER 1 R 1 ± 1 n = F. MERCEKLER Özel ışınlar:

MERCEKLER 1 R 1 ± 1 n = F. MERCEKLER Özel ışınlar: MERCEKLER Bir yüzü veya iki yüzü küresel olan ya da bir yüzü küresel diğer yüzü düzlem olan saydam isimlere merek denir. Merekler, üzerine düşen ışığı kırma özelliğine saiptir. MERCEKLER Özel ışınlar:.

Detaylı

MERCEKLER. Kısacası ince kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır.

MERCEKLER. Kısacası ince kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır. MERCEKLER İki küresel yüzey veya bir düzlemle bir küresel yüzey arasında kalan saydam ortamlara mercek denir. Şekildeki gibi yüzeyler kesişiyorsa ince kenarlı mercek olur ki bu mercek üzerine gelen bütün

Detaylı

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV)

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV) BÖLÜM 2. FOTOOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (P) Fotovoltaik Etki: Fotovoltaik etki birbirinden farklı iki malzemenin ortak temas bölgesinin (common junction) foton radyasyonu ile aydınlatılması durumunda

Detaylı

MIT 8.02, Bahar 2002 Ödev # 2 Çözümler

MIT 8.02, Bahar 2002 Ödev # 2 Çözümler Adam S. Bolton bolton@mit.edu MIT 8.02, Bahar 2002 Ödev # 2 Çözümler 22 Şubat 2002 Problem 2.1 İçi boş bir metalik küre içerisindeki bir noktasal yükün elektrik alanı - Gauss Yasası İş Başında Bu problemi

Detaylı

04 Kasım 2010 TÜBİTAK ikince kademe seviyesinde Deneme Sınavı (Prof.Dr.Ventsislav Dimitrov)

04 Kasım 2010 TÜBİTAK ikince kademe seviyesinde Deneme Sınavı (Prof.Dr.Ventsislav Dimitrov) 04 Kasım 010 TÜBİTAK ikince kademe seviyesinde Deneme Sınavı (Prof.Dr.Ventsislav Dimitrov) Soru 1. Şamandıra. Genç ama yetenekli fizikçi Ali bir yaz boyunca, Karabulak köyünde misafirdi. Bir gün isimi

Detaylı

FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI. Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU

FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI. Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU LASER (Light AmplificaLon by SLmulated Emission of RadiaLon) Özellikleri Koherens (eş fazlı ve aynı uzaysal yönelime sahip), monokromalk

Detaylı

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri üresel Aynalar estlerinin Çözümleri 1 est 1 in Çözümleri. v 1,5 1. A B A B B A ışınının ʹ olarak yansıyabilmesi için ların odak noktaları çakışık olmalıdır. Aynalar arasındaki uzaklık şekilde gösterildiği

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 02

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 02 DERS 02 Özer ŞENYURT Mart 10 1 DA DĐNAMOSUNUN ÇALIŞMA PRENSĐBĐ Dinamolar elektromanyetik endüksiyon prensibine göre çalışırlar. Buna göre manyetik alan içinde bir iletken manyetik kuvvet çizgilerini keserse

Detaylı

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI İçindekiler 1. Dalgalar 1.1. Tanımlar 1.. İlerleyen Dalga 1.3. Kararlı (Durağan) Dalga 1.4. İki Ucu Sabit Bir Telde Kararlı Dalgalar. Işığın Doğası.1. Elektromanyetik

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 7. Bölüm Özeti 28.04.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 7. Bölüm Özeti 28.04.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ102 FİZİK-II Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 7. Bölüm Özeti Ankara Aysuhan OZANSOY Bölüm 7: Doğru Akım Devreleri 1. Dirençler 2. Elektrik Ölçü Aletleri 3. Kirchoff

Detaylı

Farklı malzemelerin dielektrik sabiti LEP 4.2.06_00

Farklı malzemelerin dielektrik sabiti LEP 4.2.06_00 PHYWE Farklı malzemelerin dielektrik sabiti LEP 4.2.06_00 İlgili başlıklar Maxwell in eşitlikleri, elektrik sabiti, plaka kapasitörün kapasitesi, gerçek yükler, serbest yükler, dielektrik deplasmanı, dielektrik

Detaylı

Küresel Aynalar. Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir.

Küresel Aynalar. Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir. Küresel Aynalar Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir. r F F Çukur ayna Tümsek ayna Kürenin merkezi aynanın merkezidir. f r 2 erkezden geçip aynayı simetrik iki eşit parçaya

Detaylı

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları Direnç (R) Alternatif gerilimin etkisi altındaki direnç, Ohm kanunun bilinen ifadesini korur. Denklemlerden elde edilen sonuç

Detaylı

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri ölüm 3: Vektörler Kavrama Soruları 1- Neden vektörlere ihtiyaç duyarız? - Vektör ve skaler arasındaki fark nedir? 3- Neden vektörel bölme işlemi yapılamaz? 4- π sayısı vektörel mi yoksa skaler bir nicelik

Detaylı

DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-21001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. Devre elemanı üzerinden akım akmasını sağlayan

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

H a t ı r l a t m a : Şimdiye dek bilmeniz gerekenler: 1. Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar ve ışık

H a t ı r l a t m a : Şimdiye dek bilmeniz gerekenler: 1. Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar ve ışık H a t ı r l a t m a : Şimdiye dek bilmeniz gerekenler: 1. Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar ve ışık 2. Ahenk ve ahenk fonksiyonu, kontrast, görünebilirlik 3. Girişim 4. Kırınım 5. Lazer, çalışma

Detaylı

KANUNLAR : Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir.

KANUNLAR : Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir. KANUNLAR : Elektrik ve elektronikle ilgili konuları daha iyi anlayabilmek için, biraz hesap biraz da kanun bilgisine ihtiyaç vardır. Tabii bunlar o kadar zor hasaplar değil, yalnızca Aritmetik düzeyinde

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 01

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 01 DERS 01 Özer ŞENYURT Mart 10 1 DA ELEKTRĐK MAKĐNALARI Doğru akım makineleri mekanik enerjiyi doğru akım elektrik enerjisine çeviren (dinamo) ve doğru akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren (motor)

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez.

Dalton atom modelinde henüz keşfedilmedikleri için atomun temel tanecikleri olan proton nötron ve elektrondan bahsedilmez. MODERN ATOM TEORİSİ ÖNCESİ KEŞİFLER Dalton Atom Modeli - Elementler atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşurlar. - Atomlar içi dolu küreler şeklindedir. - Bir elementin bütün atomları

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

10.1.1. Basınç ve Kaldırma Kuvveti

10.1.1. Basınç ve Kaldırma Kuvveti Kadriye Çalık Anadolu Lisesi 204-205 DERS YILI 0. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL EYLÜL 0... Basınç ve Kaldırma Kuvveti 0... Basınç ve 0... Basınç ve 0... Katılarda ve durgun sıvılarda

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ Anahtar Kelimeler Enerji, ohm kanunu, kutuplandırma, güç,güç dağılımı, watt (W), wattsaat (Wh), iş. Teknik elemanların kariyerleri için ohm kanunu esas teşkil

Detaylı

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

Kapasitans (Sığa) Paralel-Plaka Kondansatör, Örnek. Paralel-Plaka Kondansatör. Kondansatör uygulamaları Kamera flaşı BÖLÜM 26 SIĞA VE DİELEKTRİKLER

Kapasitans (Sığa) Paralel-Plaka Kondansatör, Örnek. Paralel-Plaka Kondansatör. Kondansatör uygulamaları Kamera flaşı BÖLÜM 26 SIĞA VE DİELEKTRİKLER BÖLÜM 6 SIĞ VE DİELEKTRİKLER Sığa nın tanımı Sığa nın hesaplanması Konansatörlerin bağlanması Yüklü konansatörlere epolanan enerji Dielektrikli konansatörler Problemler Kapasitans (Sığa) Konansatör çitli

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 3. Konu KÜRESEL AYNALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 3. Konu KÜRESEL AYNALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINI ONU ANLATILI. ÜNİTE: OPTİ. onu ÜRESEL ANALAR ETİNLİ ve TEST ÇÖÜLERİ Ünite Optik. Ünite. onu (üresel Aynalar) A nın Çözümleri 1. Çukur aynada deki bir cismin görüntüsü yine dedir. Buna göre, C

Detaylı

TEMEL MRG FİZİĞİ. Prof. Dr. Kamil Karaali Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

TEMEL MRG FİZİĞİ. Prof. Dr. Kamil Karaali Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi TEMEL MRG FİZİĞİ Prof. Dr. Kamil Karaali Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ders Planı Giriş MRG Cihazı Manyetizma Relaksasyon Rezonans Görüntü oluşumu Magnet MRG sisteminin kalbi Güçlü; Homojen; Sabit

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI: SINIFI: OKUL NO: DENEY GRUP NO:

Detaylı

Otomatik Kontrol I. Dinamik Sistemlerin Matematik Modellenmesi. Yard.Doç.Dr. Vasfi Emre Ömürlü

Otomatik Kontrol I. Dinamik Sistemlerin Matematik Modellenmesi. Yard.Doç.Dr. Vasfi Emre Ömürlü Otomatik Kontrol I Dinamik Sistemlerin Matematik Modellenmesi Yard.Doç.Dr. Vasfi Emre Ömürlü Mekanik Sistemlerin Modellenmesi Elektriksel Sistemlerin Modellenmesi Örnekler 2 3 Giriş Karmaşık sistemlerin

Detaylı

Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi

Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi 1 Motorlar: Çalışma prensibi Motorlar: Çalışma prensibi 2 Motorlar: Çalışma prensibi AC sinyal kutupları ters çevirir + - AC Motor AC motorun hızı üç değişkene

Detaylı

TEMEL ELEKTRONİK. Kondansatör, DC akımı geçirmeyip, AC akımı geçiren devre elemanıdır.

TEMEL ELEKTRONİK. Kondansatör, DC akımı geçirmeyip, AC akımı geçiren devre elemanıdır. BÖLÜM 2 KONDANSATÖRLER Önbilgiler: Kondansatör, DC akımı geçirmeyip, AC akımı geçiren devre elemanıdır. Yapısı: Kondansatör şekil 1.6' da görüldüğü gibi, iki iletken plaka arasına yalıtkan bir maddenin

Detaylı