A Research on Drinking Water in Tokat in Terms of Coliform Bacteria. Sema AVCI*, M.Zahir BAKICI**, Memnune ERANDAÇ*** Cumhuriyet Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A Research on Drinking Water in Tokat in Terms of Coliform Bacteria. Sema AVCI*, M.Zahir BAKICI**, Memnune ERANDAÇ*** Cumhuriyet Üniversitesi"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tokat İlindeki İçme Sularının Koliform Bakteriler önünden Araştırılması A Research on Drinking Water in Tokat in Terms of Coliform Bacteria Sema AVCI*, M.Zahir BAKICI**, Memnune ERANDAÇ*** ÖZET Su ile pek çok patojenin bulaş sağlayarak hastalık oluşturabilmesi ve antibiyotik direncinin bireyler arasında yayılışının artmasında etkili bir faktör olması, su sanitasyonunun önemini artırmaktadır. Bu nedenle, içme ve kullanma sularında var olan kontaminasyon düzeyleri ve etkenler araştırılmalıdır. Bu çalışmada; 2005 yılına ait Tokat İli Halk Sağlığı Laboratuvarı na gönderilmiş 2495 içme suyu örneği incelenmiştir. Bu örnekler çoklu tüp yöntemi ile değerlendirilmiş ve inceleme sonucunda 2153 ü (87.3) içmeye uygun bulunurken, 342 si (12.7) içmeye elverişsiz bulunmuştur. Bu durum, tüm su örneklerine oranlandığında patojen etken olarak 119 unda (34.7) ısıya toleran E.coli (fekal koliform), 223 ünde (65.3) total koliform tesbit edilmiştir. Bu inceleme sırasında koliform kontaminasyon durumunun yılın belirli aylarına göre değişkenliği de izlenmiş ve bu açıdan bazı aylarda artış gözlenmiştir. Sonuç olarak; içme ve kullanım amaçlı suların içmeden önce dezenfekte edilmesi gerektiği, dezenfekte edilen sularda dezenfeksiyonun etkinliğinin kontrolü, bulaştan kaynaklanan hastalıkların ve antibiyotik direncinin engellenmesi için kirliliğe yol açan kaynakların saptanması ve bu kaynaklara yönelik arıtma işleminin uygulanması gerektiği düşünülmektedir. SUMMARY The risk of spread of infections by contaminated water supply and being an important factor in antibiotic resistance among individuals in the community increases the significance of water sanitation. Thus, the factors and the contamination level of drinking water have to be investigated. In this study, 2495 drinking water samples in 2005 have been examined with multi tube method by Tokat Public Health Laboratory and 2153 (87.3) of the water samples were eligible to drink and 342 (12.7) were not. The patogens in 119 (34.7) was heat tolerant E.coli (fecal coliform), and in 223 (65.3) was total coliform. During this examination the contamination states changes in certain periods of time coliform was observed and from this view of observation there has been increasing in some months. As a conclusion, the necessity of disinfection of drinking water, the control of disinfection measures of contaminated water, establishing the source to prevent the illness caused by infection and refining the source which caused the illness, is viewed. Key words: Coliform bacteria, fecal contamination, drinking water, total coliform Anahtar Sözcükler: Koliform bakteriler, fekal kontaminasyon, içme suları, total koliform C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 28 (4): , 2006 GİRİŞ Bir suyun içme ve kullanma suyu olabilmesi, ancak onun enterik bakteriler ile kirlendiğinin göstergesi olan bir mikroorganizma içermediğinin saptanması ile mümkündür. Ancak içme sularının değerlendirilmesinde en değerli yöntem patojen mikroorganizmaların bizzat suda bulunmadığının gösterilmesidir (1). Bu patojen mikroorganizmalar suya insan ve hayvan dışkısından geçer. Salmonella, Shigella türleri, diğer patojenler ve * Yüksek Lisans Öğrencisi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas ** Prof.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas *** Yrd.Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas 107

2 Tokat İlindeki İçme Sularının Koliform Bakteriler önünden Araştırılması virusların araştırılması su hakkında karar verebilmek için ideal yaklaşımlar olsa da pahalı ve yorucu uygulamalar gerektirir (2). Suyun sağlık açısından kalitesini denetlemek için en hassas ve en özgül yol, suya enterik bakterilerin karıştığının belirtisi olan mikroorganizmaların araştırılmasıdır. Bu amaçla basit yöntemlerle saptanabilecek etkenlerin araştırılması yoluna gidilir. Koliform bakteriler suda kolayca saptanabildiği ve sayılabildiği için suyun kalitesinin belirlenmesinde uygun bir mikrobiyal indikatör olarak kabul edilmiştir (3,4). Suyun dışkı ile kirlendiğinin belirtisi olan bakteriler; Enterobacteriaceae ailesinin üyesi olan, 44.5 o C`de üreyebilen, laktozu asit ve gaz oluşturarak fermente edebilen, indol (+), ısıya toleran E.coli ve laktozu 37 o C de fermente edebilen indol (-) Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella gibi total koliformlardır (5). Bağırsak bakterilerinin karıştığı suların içilmesi, bu bakterilerin bireyler arasında aktarımına neden olmaktadır. Antibiyotiklere direnç genlerinin bu bakteriler içerisinde yer alan Escherichia coli (E.coli) ile taşınması toplumda dirençli suş oranını artırmaktadır. Su ile bulaşan enfeksiyonların çoğunluğu, nedeni saptanamayan gastroenterit şeklinde seyretmektedir (6). Bu çalışmada, Tokat ilinde mevcut olan içme sularına ait koliform kontaminasyon düzeyi ve su kalitesinin bakteriyolojik açıdan tespiti amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Tokat ilinde, 2295 şebeke ve 200 kaynak suyundan oluşan toplam 2495 içme ve kullanma suyu örneği, Ocak Aralık 2005 tarihleri arasında periyodik aralıklarla il halk sağlığı laboratuvarında incelenmiştir. Örnek alımı için 100 ml lik renkli cam şişelerin ağzı pamukla kapatıldı ve ısıya dayanıklı kağıtla sarıldı. Şişelerin lastik kapakları da aynı özellikteki kağıtlara sarıldıktan sonra Pasteur fırını kullanılarak 150 o C de 2 saat tutularak kuru sıcak hava ile sterilize edildi. Örneklerin ekimi için kullanılan cam tüpler ve Durham tüpleri yıkanıp temizlendikten sonra, cam tüpler ısıya dayanıklı kağıtlara sarılarak, Durham tüpleri ise cam bir kap içerisine konularak aynı şekilde sterilize edildi. Şebekeden örnek alırken, klorla dezenfekte edilmiş olacağı göz önüne alınarak sodyum tiyosülfatlı renkli steril cam şişeler, kaynak suları için ise tiyosülfatsız renkli steril cam şişeler kullanıldı. Ayrıca örneklerin inkübasyonu için o C ve 44 o C-44.5 o C ısıya ayarlanmış iki adet etüv kullanıldı. Su örnekleri sterilizasyon koşullarına uygun olarak alınarak, sekiz saat içerisinde laboratuvara getirildi ve aynı gün işleme alındı. Örneklerin incelenmesinde; American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) ve World Health Organization (WHO) nun önerdiği, ülkemizde de sıklıkla uygulanan Çoklu Tüp Yöntemi kullanıldı. Bu yöntem, birbiri ardına yapılan üç deneyi kapsamaktadır. Tahmin Deneyinde (Presumptive Test) besiyeri olarak Laktozlu Buyyon (Lactose Broth) kullanıldı. İçlerinde Durham tüpü bulunan ve Laktozlu Buyyon içeren üç deney tüpüne, su örneğinden sırası ile 0.1 cc, 1 cc, 10 cc ekim yapıldı o C de, saatlik inkübasyon sonucunda Durham tüplerinde gaz oluşturanlar (Laktoz dan gaz meydana getirenler) koliform bakteri üremiş olabileceği tanısı ile yeniden değerlendirmeye alındı. Doğrulama Deneyinde (Confirmation Test) besiyeri olarak Brilliant Green Bile Broth (2) kullanıldı. Tahmin deneyinde gaz oluşturan örneklerden, halka öze ile, doğrulama deneyi için, içerisinde Durham tüpü bulunan bu besiyerine pasaj yapıldı o C de, saatlik inkübasyon sonucunda Durham tüpünde gaz oluşturanlar tamamlama deneyine alındı. Tamamlama Deneyinde (Completed Test) besiyeri olarak indol kullanıldı. Gaz oluşumu görülen 10 ml lik Laktozlu Buyyon tüpünden halka öze ile indol besiyerine pasaj yapılarak o C de, 48 saat inkübe edildi (4,6,7,8). Sonuçlar, T.C Sağlık Bakanlığı`nın İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliği`nin Ek-1 deki mikrobiyolojik parametrelerine göre değerlendirildi. Buna göre; içme sularının 100 ml sinde koliform bakteri bulunmamalıdır. Koliform bakteri tespit edilenler kirli kabul edilmektedir (9). İSTATİSTİKSEL YÖNTEM Çalışmamızın verilerinin değerlendirilmesinde, tek değişkenli düzenlerde chi-square testi ve iki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi kullanılmış olup, yanılma düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. BULGULAR tarihleri arasında Tokat İli Halk Sağlığı Laboratuvarı na periyodik aralıklarla gönderilen, 2495 adet su örneğinin analizi yapılarak, çoklu tüp yöntemi ile incelendi. Değerlendirme aşamasında; Laktozlu Buyyon besiyerinde, Durham tüplerinde gaz birikmesi, koliform bakteriler açısından pozitif sonuç olarak değerlendirildi. Brilliant Green Bile ve Laktozlu Buyyon besiyerinde renk değişikliği, bulanıklık ve gaz oluşumu yönünden pozitiflik gösterenler total koliform bakteriler açısından pozitif kabul edildi. Ayrıca; Brillant yeşili boyası Salmonella typhi dışındaki Salmonella türlerinin doğrudan dışkıdan ya da kültürden soyutlanmasında kullanılan ayırt edici bir boyadır (10). İndol besiyerine kovaks ayıracının 108

3 Avcı ve ark. eklenmesi ile üst kısımda kırmızı halka oluşumu, pozitif reaksiyonun, sarı-kahverengi ise negatif reaksiyonun göstergesi olarak kabul edildi. Bu test doğrultusunda indolü pozitiflik gösteren ve 44.5 o C`de varlığını sürdürerek kovaks ayıracı ile reaksiyon vermesiyle, ısıya toleran E.coli nin bulunduğunu tamamlama deneyi ile doğrulanmış oldu (11). E.coli için İMViC (İndol deneyi, Metilen Mavisi deneyi, Voges-Prostkauer deneyi, Sitrat deneyi) testi: şeklindedir. Deneyler sonrası Kuvvetle Olası Sayı (Most probable number) cetvellerine bakılarak 100 ml deki bakteri sayısı hesaplandı (6,7). Tablo I de ekilen su miktarlarına göre kuvvetle olası sayı tablosu verilmiştir. Tablo I: Ekilen Su Miktarları ve Kuvvetle Olası Sayı Tablosu E k i l e n S u M i k t a r l a r ı ( m l ) K B S * / m l dan fazla dan az * Koliform Bakteri İncelemeler sonucunda; toplam örneklerin 12.7 si koliform bakteriler yönünden pozitif olarak değerlendirilmiştir. Bunlardan 34.7 sini ısıya toleran E.coli nin oluşturduğu görülmüştür. Mevsimsel olarak kontaminasyon görülme durumu incelendiğinde, farklılık önemli bulunmuştur(x 2 : , p<0.05). Şubat ayında incelenen suların 15.3 ünde, Haziran ayında ise 33.5`inde kontaminasyon görülmüştür. Kontaminasyon yoğunluğu görülen Şubat ve Haziran ayları ile diğer aylar arası farkın önemli olduğu bulunmuştur. Brillant Green pozitifliği açısından Şubat için 69.2 si, Haziran için ise 68.1 i olumlu olarak izlenmiş, bu durum ise; insan-hayvan çıkartıları ile kontaminasyona bağlı total koliformların etken olabileceği, bir kirlilik olarak değerlendirilmiştir. İndol açısından, Şubat ayı 11.5, Haziran ise 28.9 oranında pozitiflikle, kontaminasyonun daha çok insan kaynaklı, indol pozitif ısıya toleran E.coli tarafından oluşturulduğu görülmüştür. Kontamine su örneklerinin 100 ml`sinde bulunan koliform bakteri sayıları, MPN cetvelleri kullanılarak; 112`sinde (28.9) 240 dan çok bakteri, 13`ünde (4.9 ) 240 bakteri, 2`sinde (0.3) 95 bakteri, 215`inde (65.9) 23 bakteri saptanmış 19 ve 9 değerde bakteri saptanmamıştır. Aylara göre Kuvvetle Olası Sayı Cetveli doğrultusunda koliform bakteri dağılımı Tablo II de verilmiştir. Tablo II: Kaynak ve Şebeke Sularının Aylara Göre Koliform Bakteri Aylar > Ocak Şubat 1 3,8 3 11, , Mart 2 14,2 1 7, , Nisan 6 75, Mayıs 6 42,8 1 7, , Haziran 20 28, , Temmuz 9 32,1 1 3, , Ağustos 46 48,0 5 5,2 1 1, , Eylül 14 30, , , Ekim 5 27, , Kasım 1 4, , Aralık 2 40, Toplam ,9 13 4,9 2 0, ,

4 Tokat İlindeki İçme Sularının Koliform Bakteriler önünden Araştırılması Örneklerden 2153 ü (87.3) içmeye elverişli bulunmuştur. Yine örneklerimizin 342 sinde (12.7) koliform bakteri olumlu olarak saptanmıştır. Belirli dönemlerde yoğunluk gösteren indikatörlerimizin pozitifliği yorumlandığında içilmeye elverişlilik yönünden en olumsuz ay olarak Haziran görülmekte olup kontamine olmamış su oranı 66.5 tir. Kontaminasyon görülen ve görülmeyen örnek sayılarının, aylara göre dağılımları Tablo III de verilmiştir. Su örneklerinin 65.3 ü total koliform bulaşı ve 34.7 si ise fekal kontaminasyon nedenleri ile toplamda 12.7 si içmeye uygun bulunmamıştır (Tablo IV). Fekal ve total kontaminasyon görülme yüzdesi açısından aradaki fark önemli bulunmuştur(t:38.93, p<0.05). Tablo III: Kontaminasyon Görülen ve Görülmeyen Örnek Sayılarının Aylara Göre Dağılımları Aylar G.T.Ö.S* K.K.Ö.S* * K.K.G.Ö.S*** Ocak , ,2 Şubat , ,7 Mart , ,3 Nisan , ,8 Mayıs , ,1 Haziran , ,5 Temmuz , ,6 Ağustos , ,3 Eylül , ,2 Ekim , ,4 Kasım , ,6 Aralık , ,5 Toplam***** , ,3 X 2 : p<0.05 * Gelen Toplam Örnek ** Koliform Kontamine Örnek *** Koliform Kontaminasyon Görülmeyen Örnek **** Sütun Toplamı Tablo IV: Fekal Koliform ve Total Koliform Dağılımları Toplam Örnek Kontaminasyon Görülen Örnek Kontaminasyon Görülmeyen Örnek Total Görülen Koliform Örnek Fekal Görülen Koliform Örnek , , , t:38.93 p<0.05 TARTIŞMA İçme suları, günümüzde bile insan ve hayvan kaynaklı kontaminasyon ögeleri ile yüz yüzedir. Kontrol çalışmalarından da anlaşılacağı üzere, klorlama ile ortadan kaldırılamayan patojen etkenler kısa ve uzun vadede toplum sağlığını tehdit edebilmektedir. Patojenleri taşıyan suların kullanılması pek çok salgını 110

5 Avcı ve ark. beraberinde getirebildiği gibi, buna dengesiz beslenme de eklendiğinde dünyanın pek çok yerinde insanlar yaşamlarını yitirebilmektedirler (6). Şehir şebeke sularının belirli aralıklarla bakteriyolojik incelemesi yapılmalıdır (4,12). Kanalizasyon sistemlerinin yeterince güvenilir olmaması ve şebekeye ait borularda su kesintileri nedeniyle oluşan negatif basınca bağlı, içme sularına olan sızıntı ile koliform kontaminasyon riski artmakta, ayrıca klorlamadan sonra henüz etkinleşme görülmeden suyun kullanılması da içilen suyun bakteriyel kalitesini düşürmektedir. Bu gibi nedenlerle su kontrol işlemi kaçınılmaz hale gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri nde çeşitli eyaletlerde yapılan su incelemelerinde kırsal kesimde 161 kuyu suyu örneği çoklu tüp yöntemi ile incelemiş; 62.1 inde total koliform, 27.3 ünde ise ısıya toleran koliform bulunmuştur (6). Yine aynı yöntemle; Amerika da 1300 örnekle yapılan bir çalışmada örneklerin inde, 3600 örnekle yapılan başka bir çalışmada ise örneklerin 37 sinde koliform bakteri tespit etmiştir (6). Guilemin ve arkadaşları (13), Batı Afrikada artezyen kuyularında yaptıkları inceleme ile ısıya toleran koliformları tiplendirmiş ve 85 oranında E.coli tespit etmişlerdir. Ülkemizde; Alim ve arkadaşları (4), Sivas ta şebeke ve kaynak sularında aynı yöntemle yaptıkları çalışmalarında total koliform, ısıya toleran koliform bulmuşlardır. Örneklerin ü temiz olarak değerlendirilmiştir Demirtaş (6), Sivas ilindeki bazı kuyu sularından aldığı 130 örneği çoklu tüp yöntemi ile incelemiş ve örneklerin 64.6 sında total koliform, 46.2 sinde ısıya toleran koliform bakteri tespit etmiştir. Ağaoğlu ve arkadaşları (14), Van ilinde içme suyu olarak kullanılan kaynak sularını çoklu tüp yöntemi ile incelemişler ve 33.3 ünde koliform bakteri tespit etmişlerdir. Bilgel ve arkadaşları (15), Gemlik yöresindeki 259 şebeke ve kaynak suyunu zar - süzgeç yöntemi ile incelemiş ve 54.4 ünü koliform bakteriler yönünden kirli bulmuştur Coşkun ve arkadaşları (16), İzmir İli metropol alanında karışık su örneklerini çoklu tüp yöntemi ile incelemiş ve 600 örnekte 80.2 total, 47.2 sinde ısıya toleran koliformlar elde etmişlerdir. Çalışmamızda; 2495 içme suyu örneğini çoklu tüp yöntemi ile inceleyerek 2153 (87.3) örneği içmeye uygun, 342 (12.7) örneği koliform bakteri tespit ettiğimiz için aynı tanım yönünden uygun bulmadık. İçme suyu olarak kullanılabilecek sulardaki bakteriyolojik parametre tanımı, T.C Sağlık Bakanlığı nın, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliği ne göre tanımlanmıştır. Buna göre içme suyunun 100 ml sinde koliform bakteri bulunmamalıdır (9). Kullanıma uygun bulunmayan örneklerin 223`ünde (65.3) total koliform 119`unda (34.7) ise ısıya toleran E.coli olarak tespit edilmiştir. Dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde genel olarak total koliform kaynaklı kontaminasyonun yüksek olduğu ve ısıya toleran koliformların bunun büyük bölümünü oluşturduğunu görüyoruz. Elde ettiğimiz değerler, yukarıda belirttiğimiz, farklı illerde yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında; total koliform ve ısıya toleran koliformlarla kirlilik değerleri yönünden, genelde paralellik gösterdiği, ancak bazı çalışmalara göre sayısal olarak daha düşük düzeyde olduğu izlenmiştir. Bunun nedenleri arasında, çalışma yapılan diğer illerin yüzölçümü ve nüfus olarak daha büyük olmaları, bu nedenle de kanalizasyon sistemlerinin kontrolünün daha güç olması ve bundan kaynaklanan sızıntıların, daha fazla kirliliğe neden olabileceği sayılabilir. Bunun yanı sıra, çalışma yapılan yıllar arasında fark olması ve çalışma yöntemlerinin uygulanmasındaki farklılıklar nedeniyle bu sonuçlar alınmış olabilir. Yine, zaman içerisinde su dezenfeksiyonuna verilen önemin artmış olabileceği ve buna bağlı olarak da, bu yönde olumlu gelişmelerin meydana geldiği düşünülebilir. Soyutlanan ısıya toleran koliform olarak E.coli nin varlığı sularımızın daha çok insan ve hayvan dışkıları ile kirlendiğini göstermektedir. Bu su kaynaklarımızın korunması için gerekli teknik şartları sağlayamamamız ve kanalizasyon sistemimizdeki yetersizlik nedenlerine bağlanabilir. Yaptığımız çalışmada da gördüğümüz kirliliğin arttığı dönemler göz önüne alınırsa; özellikle Şubat ayının yağış açısından fazla olması, Haziran ayının ise su debilerinde artma ve erime ayı olması nedenleriyle topraktan derin katmanlara sızıntıya olanak vermektedir. İçme suyu dağıtım sistemlerindeki zayıf olan noktalar, gerekse ana kaynak noktasındaki koruma önlemlerinin ve izolasyonunun geçirgenliğe elverişli bölgelerinden bu sızıntının sisteme dahil olduğu düşünülmektedir. Klorlama su ile taşınan birçok patojen açısından yetersiz bir dezenfeksiyon işlemi olabilmektedir. Bu nedenle; kanalizasyona dahil edilen hastane atıkları ile içme ve kullanma sularına kanalizasyon vasıtası ile olan sızıntılar, epidemiler oluşturabileceği gibi toplumun genel sağlığı içinde büyük bir tehdittir. Çözüm olarak kurulacak arıtma tesisi ile sisteme verilen tüm atık suyun arıtılması sağlanmalı ve genel su dağıtım sistemlerinin belirli periyotlarla kontrolüne dikkat edilmelidir. Sosyal bilinçlendirme yapılarak su ile bulaşan hastalıklar konusunda bilgilendirme yapılmalı su dezenfeksiyonu anlatılmalıdır. İçme sularında 111

6 Tokat İlindeki İçme Sularının Koliform Bakteriler önünden Araştırılması bulunabilecek koliform bakteri türlerinin belirlenerek bunların antibiyotik duyarlılığı ortaya çıkarılarak salgın esnasında kaynağın saptanabilmesi mümkün olabilecektir (4). Ayrıca antibiyotik direncine sahip patojenleri ihtiva eden sularla bulaş, bunların toplum içindeki yaygınlığını artırabilecektir. Sonuç olarak, klorlama ucuz ancak çoğu zaman etkisi zayıf bir dezenfeksiyon yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Koliform kontaminasyonun söz konusu olduğu günümüzde de, su kalitesinin artırılması, tüm iller için kontaminasyon düzeyinin ve etkenlerinin belirlenerek, toplum sağlığını bu denli yakından ilgilendiren bir konuda daha etkin çözümler üretilmesi gerektiği düşünülmektedir. KAYNAKLAR: 1. Payment P, Franco EL. Clostridium perfringens and somatic coliphages as indicators of the efficiency of drinking water treatment for viruses and protozoan cysts. Applied and Environmental Microbiology 1993; 59: , 2. Karapınar M. Gıdaların Mikrobiyolojik Kalite Kontrolü. Ankara Üniversitesi Gıda Müh. Böl. Gıda Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara 1984; Töreci K. Su ile Bulaşan İnfeksiyonlar, Suyun Dezenfeksiyonu ve Bakteriyolojik İncelemesi, Klinik Mikrobiyoloji. İstanbul 1992; Alim A. Sivas il ve ilçe merkezlerinde içme sularının bakteriyolojik analizi. Erciyes Ünv. Mikrobiyoloji Anabilimdalı, Yüksek Lisans Tezi. Kayseri WHO. Guidelines for drinking water quality, 2 nd ed. Austria 1996; Demirtaş S. Sivas Yöresindeki Bazı Kuyu Sularında Koliform Bakteri Araştırılması ve Soyutlanan E.coli Kökenlerinin Antibiyotik Direnci. Cumhuriyet Ünv. Tıp Fak. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Uzmanlık Bitirme Tezi. Sivas Halkman K, Hilal B Doğan, Malihe R. Noveir. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Proje no: Gıda Maddelerinde Salmonella ile E. coli Aranma ve Sayılma Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Gıda Müh. Böl. Gıda Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara Halkman A. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu nolu proje. Koliform grup bakterilerin aranması ve sayılması, koliform grup - fekal koliformlar - E. coli ilişkisi, Ankara Üniversitesi Gıda Müh. Böl. Gıda Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara T.C Sağlık Bakanlığı. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik; İçme Suları İçin Mikrobiyolojik Parametreler (Ek 1), Ankara Bilgehan H. Klinik Mikrobiyoloji, Özel Bakteriyoloji ve Bakteri Enfeksiyonları. 9.Basım, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi. İzmir 1996; Bilgehan H. Klinik Mikrobiyolojik Tanı. 1.Basım, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi. İzmir 1995; Yuluğ N, Tuğ A. Ankara nın gecekondu bölgelerinde kuyu sularının mikrobiyolojik incelenmesi. Türk Mikrobiyoloji Bülteni 1988; 22: Guillemin F, Henry P, Uwechue N, Monjour L. Fecal contamination of rural water supply in sahelian area. Wat Res 1991; 25: Ağaoğlu S. Van ve Yöresi Kaynak Sularının Mikrobiyolojik, Fiziksel ve Kimyasal Kaliteleri Üzerine Araştırmalar. Van Tıp Dergisi 1999; Cilt: 6, Sayı: Bilgel N, Aytekin H, Gülesen Ö. Gemlik Yöresinin İçme Sularının Bakteriyolojik Analizi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Sağlık Dergisi. 1985; 59: Coşkun S, Sevinç Ç, Keskin M. İzmir İli Metropol Alanında, Şebeke Harici Alternatif Su Kaynaklarının Bakteriyolojik Kirlilik Yüklerinin Araştırılması. İnfeksiyon Dergisi 1990, 4 (4); 552, Yazışma Adresi: Sema AVCI Yüksek Lisans Öğrencisi. C.Ü. Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas Teşekkür: İstatistiksel verilerle ilgili yardımlarından dolayı C.Ü Tıp Fakültesi Biyoistatistik Bölümü nden Yrd.Doç.Dr. Ziynet ÇINAR a teşekkür ederiz. 112

ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ. Koliform Bakteri Grubunun Tanımı

ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ. Koliform Bakteri Grubunun Tanımı ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ Koliform Bakteri Grubunun Tanımı Koliform grubunu oluşturan bakteriler; tamamı aerobik veya fakültatif anaerobik olan, gram negatif, spor oluşturmayan,

Detaylı

Bilimsel Projeler. Projenin amacı: Su arıtma cihazlarının içme suyuna, kimyasal ve biyolojik açıdan etkisinin incelenmesi.

Bilimsel Projeler. Projenin amacı: Su arıtma cihazlarının içme suyuna, kimyasal ve biyolojik açıdan etkisinin incelenmesi. Bilimsel Projeler PROJENİN ADI: Çeşme Suyumdan Vazgeçmem! Öğrenciler: A. KARADENİZ, R. ŞAHİN Okul: Amasya Bilim ve Sanat Merkezi - 2013 Danışman: Hidayet TERECİ www.fencebilim.com Projenin amacı: Su arıtma

Detaylı

www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (43): (2007) 82-85

www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (43): (2007) 82-85 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (43): (2007) 82-85 KONYA KUYU SULARININ TOTAL JERM, TOTAL KOLİFORM VE PSEUDOMONAS SPP. YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI Yusuf DURAK

Detaylı

ŞEBEKE SULARINDA CL. PERFRİNGENS İN BİR İNDİKATÖR OLARAK ARAŞTIRILMASI. Yazarlar: Özlem Terzi, Yıldız Pekşen

ŞEBEKE SULARINDA CL. PERFRİNGENS İN BİR İNDİKATÖR OLARAK ARAŞTIRILMASI. Yazarlar: Özlem Terzi, Yıldız Pekşen ŞEBEKE SULARINDA CL. PERFRİNGENS İN BİR İNDİKATÖR OLARAK ARAŞTIRILMASI Yazarlar: Özlem Terzi, Yıldız Pekşen Giriş Sağlıklı ve temiz su; İçinde hastalık yapıcı mikroorganizmaları ve vücutta toksik etkiler

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008 BMB Technology İçin Life 2 O Water BMB1000 Serisi Su Arıtma Cihazının Sularda Bakteri ve Kimyasalların Arıtım Performansının Araştırılması Projesi O.D.T.Ü. Danışman Prof. Dr. Celal F. GÖKÇAY RAPOR O.D.T.Ü.

Detaylı

DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Bil.Uz.Sevinç ERTAġ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire BaĢkanlığı Su ve Gıda

Detaylı

BOZKIR (KONYA, TÜRKİYE) IN İÇME SULARINDA FEKAL KİRLİLİK İNDİKATÖRÜ BAKTERİLERİN TESPİTİ

BOZKIR (KONYA, TÜRKİYE) IN İÇME SULARINDA FEKAL KİRLİLİK İNDİKATÖRÜ BAKTERİLERİN TESPİTİ BOZKIR (KONYA, TÜRKİYE) IN İÇME SULARINDA FEKAL KİRLİLİK İNDİKATÖRÜ BAKTERİLERİN TESPİTİ Tufan AKYÜZ * Emine ARSLAN ** Öz Bu çalışmada Konya ili Bozkır ilçesinin içme sularının fekal indikatör bakterilerinin

Detaylı

Damacana Suların Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Pompa Temizliğinin Etkisi

Damacana Suların Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Pompa Temizliğinin Etkisi Damacana Suların Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Pompa Temizliğinin Etkisi A.Ş. Demirci T. Gümüş M. Demirci Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ Bu araştırmada,

Detaylı

Su ile Bulaşan İnfeksiyonlar ve Korunma

Su ile Bulaşan İnfeksiyonlar ve Korunma Su ile Bulaşan İnfeksiyonlar ve Korunma 100 yıl önce İngiltere Kraliyet Komisyonu nun saptadığı SOSYAL HAYATIN GEREĞİ OLAN 10 KOŞUL un ilki: İçme ve kullanma için uygun ve yeterli miktarda su sağlanması

Detaylı

Uygarlığın yönlendiricisi En kolay kirlenen madde Dünya nüfusunun dörtte biri temiz ve güvenli su olanağından mahrum Geri kalmış ülkelerde en sık

Uygarlığın yönlendiricisi En kolay kirlenen madde Dünya nüfusunun dörtte biri temiz ve güvenli su olanağından mahrum Geri kalmış ülkelerde en sık SU ANALİZİ Uygarlığın yönlendiricisi En kolay kirlenen madde Dünya nüfusunun dörtte biri temiz ve güvenli su olanağından mahrum Geri kalmış ülkelerde en sık görülen hastalık grubu suyla bulaşan hastalıklar

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kurallar Laboratuvar saatinde geç kalan öğrenciler, eğitim başladıktan sonra laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarlar devamlılık arzettiği için

Detaylı

Akvaryum Suyunda Toplam Canlı Koliform Bakterilerin İncelenmesi. Investigation of Total Coliform Bacteria in Aquarium Water

Akvaryum Suyunda Toplam Canlı Koliform Bakterilerin İncelenmesi. Investigation of Total Coliform Bacteria in Aquarium Water G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 41-46 Akvaryum Suyunda Toplam Canlı Koliform Bakterilerin İncelenmesi Investigation of Total Coliform Bacteria in Aquarium Water Bahar ACAR Hikmet

Detaylı

Bölgemizden Soyutlanan Salmonella ve Shigella Bakterileri ve Antibiyotik. Duyarlılıkları

Bölgemizden Soyutlanan Salmonella ve Shigella Bakterileri ve Antibiyotik. Duyarlılıkları Bölgemizden Soyutlanan Salmonella ve Shigella Bakterileri ve Antibiyotik Duyarlılıkları Antibıotic Susceptibilities of Salmonella and Shigella Bacteria Isolated From Our Region M, Zahir BAKICI *, Sema

Detaylı

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm Et Endüstrisinde Elektrolize Yükseltgen Su Uygulaması Cem Okan ÖZER, Birol KILIÇ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ Elektrolize yükseltgen su Kontaminasyon=problem Bakteriler otostopçudur.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Genel olarak gözle net olarak görülemeyecek kadar küçük canlıları inceleyen ve onları konu olarak ele alan bilim dalıdır. Gözle ayırt edilemeyen canlılar; Virüsler, bakteriler,

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ

DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FR54/rev00/22.10.2011 Sayfa1/9 İÇİNDEKİLER...2 1.NUMUNE KABUL KRİTERLERİ...3 1.1.Genel

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ KASIM 2016 ANTALYA

ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ KASIM 2016 ANTALYA ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 16-20 KASIM 2016 ANTALYA 1 Ulusal Enterik Patojenler Laboratuvar Sürveyans Ağı (UEPLA) Türkiye de Bulaşıcı

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ. ERZURUM HALK ÇEġMELERĠNĠN FĠZĠKSEL-KĠMYASAL- MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Banu TULUK, Figen ORHAN

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ. ERZURUM HALK ÇEġMELERĠNĠN FĠZĠKSEL-KĠMYASAL- MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Banu TULUK, Figen ORHAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM HALK ÇEġMELERĠNĠN FĠZĠKSEL-KĠMYASAL- MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Banu TULUK, Figen ORHAN Erzurum ilinde içme-kullanma suyu 2008 yılı öncesine kadar

Detaylı

İsmail Hakkı ARIK Rıfat TOKTAŞ Adnan DİMEZ Nahit HORASAN Dr.Zekiye AYDIN Biyolog Biyolog Biyolog Biyolog Müd.Yrd. Mik.Lab.Şefi

İsmail Hakkı ARIK Rıfat TOKTAŞ Adnan DİMEZ Nahit HORASAN Dr.Zekiye AYDIN Biyolog Biyolog Biyolog Biyolog Müd.Yrd. Mik.Lab.Şefi ARAŞTIRMA 1 BURSA İÇME KULLANMA SULARININ 5 YILLIK BAKTERİYOLOJİK ANALİZLERİNİN ARAŞTIRILMASI İsmail Hakkı ARIK Rıfat TOKTAŞ Adnan DİMEZ Nahit HORASAN Dr.Zekiye AYDIN Biyolog Biyolog Biyolog Biyolog Müd.Yrd.

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI Çevre Mühendisliği Laboratuarlarında yaptığımız mikrobiyolojik deneylerde en çok buyyon ve jeloz besiyerlerini

Detaylı

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0 3M PETRİFİLM ENTEROBAKTER SAYIM PLAKALARI Birçok gıda ve içecek işletmecilerinin, patojen bakterileri öldürmek için uyguladıkları en az bir basamak vardır. Yalnız ambalajlama öncesinde tekrar kontaminasyon

Detaylı

GÖRÜNÜR IŞIĞIN HAVUZ SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI

GÖRÜNÜR IŞIĞIN HAVUZ SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI GÖRÜNÜR IŞIĞIN HAVUZ SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI Hazırlayan Öğrenciler Dila Berfin UÇAN 7-F Ekin Ladin TÜRKMEN 7-F Danışman Öğretmen Melike TURAN İZMİR, 2014 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

BAL ÜRETİM SÜRECİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ, SEKONDER KONTAMİNASYON KAYNAKLARININ

BAL ÜRETİM SÜRECİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ, SEKONDER KONTAMİNASYON KAYNAKLARININ BAL ÜRETİM SÜRECİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ, SEKONDER KONTAMİNASYON KAYNAKLARININ ve TEHLİKELERİN TANIMLANMASI, RİSK FAKTÖRLERİNİN VE KORELASYON İLİŞKİLERİNİN ORTAYA KONMASI Hayrettin

Detaylı

PROJE EKİBİ VE AKADEMİK DANIŞMANLAR

PROJE EKİBİ VE AKADEMİK DANIŞMANLAR 1 PROJE EKİBİ VE AKADEMİK DANIŞMANLAR PROF.DR.LALE BALAS DOÇ.DR.ASU İNAN YRD.DOÇ.DR. NİHAL YILMAZ DR.ASLI NUMANOĞLU GENÇ DR.PELİN FİDANOĞLU (BİYOLOG) DR.NİLÜFER VURAL (KİMYAGER) DOKTORANT KAĞAN CEBE DALGIÇ

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1. Hastane enfeksiyonunun oluşmasını ve yayılmasını önlemek 1.a) Enfeksiyon kontrol programı oluşturmak

Detaylı

"Güven Külekçi" gkulekci@istanbul.edu.tr, "Turk Mikrobiyoloji Cemiyeti" tmc@tmc-online.org

Güven Külekçi gkulekci@istanbul.edu.tr, Turk Mikrobiyoloji Cemiyeti tmc@tmc-online.org İletişim adresleri Nisan 2015 "Güven Külekçi" gkulekci@istanbul.edu.tr, "Turk Mikrobiyoloji Cemiyeti" tmc@tmc-online.org Anaerop Haber Nisan 2015 sayısının konu başlığı : Laboratuvar donanım ve sarf malzemeleri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

ÖZEL İSTEK - ANALİZ RAPORU

ÖZEL İSTEK - ANALİZ RAPORU Rapor No. ST-09309 Tarih 03/06/06 Ankara Doğu Mutfak Bahçe Salata (Öğle) Steril kilitli poşet 00 g 4 C 04/06/06 Saat 00 04/06/06 Saat 5 ST-09309 Clostridium perfringens kob/g ng/g Listeria monocytogenes

Detaylı

Tüketime Sunulan Çeşitli Gıda Gruplarının Bacillus cereus ile Kontaminasyonu, Korelasyonu ve Halk Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması 1

Tüketime Sunulan Çeşitli Gıda Gruplarının Bacillus cereus ile Kontaminasyonu, Korelasyonu ve Halk Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması 1 MSc. Fatih ÇAKMAK Aybak Natura Gıda Analiz Laboratuarı, İzmir Tüketime Sunulan Çeşitli Gıda Gruplarının Bacillus cereus ile Kontaminasyonu, Korelasyonu ve Halk Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ BAŞLAMA, BİTİŞ VE SINAV TARİHLERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LABORATUVAR DERSLERİ KAYIT DUYURUSU ÖNEMLİ UYARILAR LABORATUVAR DERSLERİNE KAYIT İŞLEMLERİ 05-09 MAYIS 2014 TARİHLERİ ARASINDA

Detaylı

TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ 2015 İSMAİL BEZİRGANOĞLU

TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ 2015 İSMAİL BEZİRGANOĞLU TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ 2015 İSMAİL BEZİRGANOĞLU Diyalizin ilk yıllarında: akut diyaliz kavramı vardı Şehir suyu kullanılırdı. MEVZUAT Su Arıtma Sistemi Yönergesi Bakanlığımız 28.10.2011 tarih ve 44047

Detaylı

Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk ilk dilusyondur.

Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk ilk dilusyondur. Besiyerlerinin genel özellikleri ile ilgili bilgi ve resimler aşağıdadır. Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk

Detaylı

UMUMA AÇIK KULLANIM ALANLARI VE İNSANLARIN TEMAS ETTİĞİ YÜZEYLERDEN BULAŞMA ETKENİ BAKTERİLERİN ARAŞTIRILMASI

UMUMA AÇIK KULLANIM ALANLARI VE İNSANLARIN TEMAS ETTİĞİ YÜZEYLERDEN BULAŞMA ETKENİ BAKTERİLERİN ARAŞTIRILMASI UMUMA AÇIK KULLANIM ALANLARI VE İNSANLARIN TEMAS ETTİĞİ YÜZEYLERDEN BULAŞMA ETKENİ BAKTERİLERİN ARAŞTIRILMASI İsmail Hakkı ARIK Sinan ÇAKMAK Nahit HORASAN Biyolog Biyolog Mik.Şefi Biyolog ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org ORİJİNAL MAKALE/ORIGINAL ARTICLE J Turgut Ozal Med Cent 2014;21(1):21-6 Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org Malatya İli İçme Suyu Kontrol İzlemesi Sonuçlarının Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı 1 GİRİŞ: İshal tüm dünyada, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır Akut ishal, özellikle çocuk ve yaşlı hastalarda önemli

Detaylı

MAYIS 2012 S0501&S0502

MAYIS 2012 S0501&S0502 İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU MAYIS 2012 S0501&S0502 İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ Hazırlayan Öğrenciler Fulya MORDOĞAN 7-B Pırıl ALP 7-B Danışman Öğretmen Demet EROL İZMİR, 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...3 2. Projenin amacı...3

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI. Trabzon İli Genelinde Kullanılan İçme ve Kullanma Suları İle İlgili Su Sanitasyon Çalışma Programının Hazırlanması

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI. Trabzon İli Genelinde Kullanılan İçme ve Kullanma Suları İle İlgili Su Sanitasyon Çalışma Programının Hazırlanması İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI Karar Tarihi :28.09.2006 Karar No : 09 GÜNDEM: Trabzon İli Genelinde Kullanılan İçme ve Kullanma Suları İle İlgili Su Sanitasyon Çalışma Programının Hazırlanması İl Hıfzısıhha

Detaylı

Eschericia coli ile Kontamine Su

Eschericia coli ile Kontamine Su T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Eschericia coli ile Kontamine Su Kaynaklı Akut Gastroenterit Vaka Artışı Görülen Bir Otel (Antalya, Ekim 2014) Uzm. Dr. Meltem AKIN Türkiye Halk Sağlığı

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

SEYHAN BARAJ GÖLÜNÜN BAKTERİYOLOJİK KİRLİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ VE ENTEROBACTERIACEAE ÜYELERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİĞİ *

SEYHAN BARAJ GÖLÜNÜN BAKTERİYOLOJİK KİRLİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ VE ENTEROBACTERIACEAE ÜYELERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİĞİ * SEYHAN BARAJ GÖLÜNÜN BAKTERİYOLOJİK KİRLİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ VE ENTEROBACTERIACEAE ÜYELERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİĞİ * Determination of Bacterial Contamination Levels in the Seyhan Dam River and

Detaylı

YÖNETMELİK. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28143 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

YÖNETMELĐK. k) Mesul müdür: Teknik işler ve havuzun uygun şekilde işletilmesinden sorumlu kimya veya sağlık eğitimi almış, en az lise mezunu kişiyi,

YÖNETMELĐK. k) Mesul müdür: Teknik işler ve havuzun uygun şekilde işletilmesinden sorumlu kimya veya sağlık eğitimi almış, en az lise mezunu kişiyi, 15 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28143 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELĐK YÜZME HAVUZLARININ TABĐ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELĐKTE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ Sayfa No :1 / 5 1. KLİNİK DIŞI NUMUNELER 1.1. Tüm numunelerin üstünde etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır. 1.1.1. Resmi numunelerin üzerinde, İzleme Noktası Kodu ile birlikte CBS numarası ve/veya barkodu

Detaylı

Bir İçme Suyu Dolum Tesisinde Kullanılan Geri Dönüşümlü Damacanalarda Fiziksel Kirlilikler ve Mikrobiyolojik Kalitenin İncelenmesi

Bir İçme Suyu Dolum Tesisinde Kullanılan Geri Dönüşümlü Damacanalarda Fiziksel Kirlilikler ve Mikrobiyolojik Kalitenin İncelenmesi İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ. 39 (1), 46-54, 2013 39 (1), 46-54, 2013 Araştırma Makalesi Research Article Bir İçme Suyu Dolum Tesisinde Kullanılan Geri Dönüşümlü Damacanalarda

Detaylı

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Doç. Dr. Gönül Şengöz 13 Haziran 2015 KAYIP DİLLERİN FISILDADIKLARI SERGİSİ-İSTANBUL Antimikrobiyal

Detaylı

KASKİ numune alma ekibinin yaptığı çalışma sonrasında Kayseri de bulunan bina ve işyerlerindeki depoların %98 inin kirli olduğu tespit edilmiştir.

KASKİ numune alma ekibinin yaptığı çalışma sonrasında Kayseri de bulunan bina ve işyerlerindeki depoların %98 inin kirli olduğu tespit edilmiştir. KASKİ Genel Müdürlüğünce kaynak ve sondajlardan temin edilen memba kalitesindeki içme suyu en son teknolojik borular ile sağlıklı ve steril bir şekilde abonelerin kullanımına sunulmaktadır. Temiz ve sağlıklı

Detaylı

Gıdalarda Escherichia coli Olmayan Fekal Koliformlar Üzerine bir Araştırma 1

Gıdalarda Escherichia coli Olmayan Fekal Koliformlar Üzerine bir Araştırma 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 02 Sayı: 02 Sayfa: 1-5 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702040201.pdf Gıdalarda Escherichia coli Olmayan Fekal Koliformlar Üzerine bir Araştırma 1 Hilal B.

Detaylı

Sonuçların Gönderildiği Son Tarihi : 10 Ekim 2014

Sonuçların Gönderildiği Son Tarihi : 10 Ekim 2014 İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2014 S0557&S0558 İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI

MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI MUCİZE KALKAN İLE SUYUMUZ ŞİMDİ PET ŞİŞELERDE DE SAĞLIKLI HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-D SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA DAĞ DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI.3 2. PET ŞİŞELER

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Yrd. Doç. Dr. Murat Uncu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI KAÇINILMAZDIR. SADECE BİR KISMI ÖNLENEBİLİR.

HASTANE ENFEKSİYONLARI KAÇINILMAZDIR. SADECE BİR KISMI ÖNLENEBİLİR. Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru anında inkübasyon döneminde olmayan veya hastanede gelişmesine rağmen bazen taburcu olduktan sonra ortaya çıkabilen infeksiyonlar Genellikle hastaneye

Detaylı

Vet. Bil. Derg. (2008), 24, 1; 69-75 ARAÞTIRMA MAKALESÝ KONYA DA ÜRETÝLEN SÜZME (TORBA) YOÐURTLARIN BAZI MÝKROBÝYOLOJÝK VE KÝMYASAL ÖZELLÝKLERÝ K. Kaan Tekinþen @ 1 Mustafa Nizamlýoðlu 1 Nazif Bayar 2

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER P R O F. D R. M Ü K E R R E M K AYA A T A T Ü R K Ü N İ V E R S İ T E S İ Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ G I D A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ B Ö L Ü M Ü E R

Detaylı

EYLÜL 2011 S0485&S0486

EYLÜL 2011 S0485&S0486 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2011 S0485&S0486 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Su Kalitesinin İzlenebilirliği Uygun koşullarda ve doğru usulde numune alımı Su kalitesinin tespiti Uygun koşullarda doğru metotlarla analiz Neden Numune Alınır?

Detaylı

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosus' hastalık 'komeion' icabına bakmak 'nosocomial' tıbbi tedavi altında iken hastanın edindiği herhangi bir hastalık Tanım Enfeksiyon Hastaneye yatırıldığında

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 1 DIġKI ÖRNEKLERĠNDE SHIGA TOKSĠN OLUġTURAN E. COLI LERĠN SEROTĠP, VĠRÜLANS GENLERĠ VE ANTĠBĠYOTĠKLERE DĠRENÇLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Dr. Revasiye GÜLEŞEN Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

Kilis İl Merkezi İçme Sularının Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Kilis İl Merkezi İçme Sularının Kullanılabilirliğinin Araştırılması Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 5(2): 77-81, 2012 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Kilis İl Merkezi İçme Sularının Kullanılabilirliğinin Araştırılması Sakine YELEKÇİ 1 Bilal ACEMİOĞLU

Detaylı

SU NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI

SU NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI Sayfa No:1 /6 1. AMAÇ Bu talimat, insan sağlığını ve çevreyi korumak üzere EHSL Kimyasal ve Mikrobiyoloji laboratuarına analiz için getirilen numunelerin kabul şartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ Dr. Mustafa ERTEK Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

Erzurum merkezindeki bazı okullardaki lavabo-tuvalet muslukları ve sularının mikrobiyolojik yönden incelenmesi

Erzurum merkezindeki bazı okullardaki lavabo-tuvalet muslukları ve sularının mikrobiyolojik yönden incelenmesi Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Erzurum merkezindeki bazı okullardaki lavabo-tuvalet muslukları ve sularının mikrobiyolojik yönden incelenmesi Microbiological

Detaylı

Niğde il merkezinde bir ishal salgınının incelenmesi, Mart 2014

Niğde il merkezinde bir ishal salgınının incelenmesi, Mart 2014 Turk J Public Health 2016;14(1) Available online at: http://tjph.org/ojs/index.php/ Araştırma Makalesi Niğde il merkezinde bir ishal salgınının incelenmesi, Mart 2014 Ebru Tozan a, Pınar Duman b, Hanife

Detaylı

1. Hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin kontamine. elleri. 2. Hastalara bakım veren kişilerin giysilerinin kontamine

1. Hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin kontamine. elleri. 2. Hastalara bakım veren kişilerin giysilerinin kontamine SORUN MİKROORGANİZMALAR VE DAS YÖNTEMİ Nezahat GÜRLER İstanbul Tıp Fakültesi. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Çapa- İSTANBUL Metisilin dirençli S.aureus Vankomisin dirençli enterokoklar

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler Kişisel Bilgiler Ad-Soyad : Süreyya SALTAN EVRENSEL Ünvan : Yrd.Doç.Dr E-posta : ssaltanev@ gmail.com Telefon :02242942342 Göreve Başlama Tarihi :29/12/1986 Uzmanlık Alanları : Laboratuar Teknikleri, Süt

Detaylı

BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ

BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ I- İÇME SUYU ANALİZİ A- Kimyasal Analiz FİYAT 1 ph 20.00 TL 2 Klorür (klorid) 30.00 TL 3 Serbest Klor 35.00 TL 4 Total Sertlik 40.00 TL

Detaylı

Hasta Çalışan Güvenliğinde Enfeksiyon Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Đstatistiksel Kalite Kontrol Çalışmaları

Hasta Çalışan Güvenliğinde Enfeksiyon Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Đstatistiksel Kalite Kontrol Çalışmaları Çalışan Güvenliğinde n Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Đstatistiksel Kalite Kontrol Çalışmaları Yrd.Doç. Dr. Arzu ORGAN PAU. Đ.Đ.B.F. Kınıklı Kampüsü DENĐZLĐ Tarık GÜRBÜZ BSK nesi DENĐZLĐ 1.Özet 2009

Detaylı

KAPLICALARDA ÖNEMLİ BİR SORUN: AMİPLER TÜRKİYE DEN BİR ÖN ÇALIŞMA

KAPLICALARDA ÖNEMLİ BİR SORUN: AMİPLER TÜRKİYE DEN BİR ÖN ÇALIŞMA KAPLICALARDA ÖNEMLİ BİR SORUN: AMİPLER TÜRKİYE DEN BİR ÖN ÇALIŞMA Uzm. Dr. Derya Çamur 1 Prof. Dr. Serpil Değerli 2 Prof. Dr. Songül Acar Vaizoğlu 3 Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz 4 Dr. Hüseyin İlter 1 Prof.

Detaylı

Toplam alkalinite (CaCO3)

Toplam alkalinite (CaCO3) Kimyasal özellikler Ek-1 ph Parametre Analiz Aralığı Birim Sınır Değerler En az En çok 6,5 7,8 Amonyum 0,5 Nitrit 0,5 Nitrat 50 Siyanürik asit 1 100 Bakır 1 Alüminyum 0,2 Toplam alkalinite (CaCO3) Ayda

Detaylı

EYLÜL 2010 S0461&S0462

EYLÜL 2010 S0461&S0462 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2010 S0461&S0462 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE *Hasan Hüseyin EKER *Sanaa İSHAG **Eyup DEBİK **Ahmet DOGAN * Ceyda ACAR *** Ahmed Beraka *Bezmialem Vakİf University - School of Medicine

Detaylı

Yüzme Havuzu Sanitasyonu

Yüzme Havuzu Sanitasyonu Yüzme Havuzu Sanitasyonu Yüzme ve diğer su aktiviteleri son yıllarda gittikçe daha fazla ilgi görmektedir. Bu da su kaydırakları, aquapark, dalga havuzları, fıskiye semsiyeli havuzlar gibi özel kullanım

Detaylı

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter Salgını Kontrolü 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter baumannii Hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan nonfermentatif, gram-negatif

Detaylı

Antibiyotiklerin Kullanımının Monitörizasyonu

Antibiyotiklerin Kullanımının Monitörizasyonu Antibiyotiklerin Kullanımının Monitörizasyonu Prof. Dr. Ayşe ERBAY Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Antibiyotikler halen her gün hayat

Detaylı

DONDURMA ÖRNEKLERİNDE BAZI MİKROORGANİZMALARIN VARLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET A STUDY ON EXISTENCE OF SOME MICROORGANISMS IN ICE-CREAM SAMPLES

DONDURMA ÖRNEKLERİNDE BAZI MİKROORGANİZMALARIN VARLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET A STUDY ON EXISTENCE OF SOME MICROORGANISMS IN ICE-CREAM SAMPLES ARAŞTIRMA Cilt 57, No 3, S : 165-170 Türk Hij Den Biyol Derg 2000 DONDURMA ÖRNEKLERİNDE BAZI MİKROORGANİZMALARIN VARLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Nihal YÜCEL 1 Sumru ÇITAK 1 ÖZET Bu çalışma, Ankara da halkın

Detaylı

AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ. BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar

AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ. BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ Teori Uygulama Laboratuar Kodu Yarıyıl Dersin Adı (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili

Detaylı

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dr Dilara

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon)

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Kaynaklar Mikrobiyolojik prosedürleri doğrulama / geçerli kılmaya ilişkin aşağıdaki uluslararası kaynaklar önerilir

Detaylı

1988-1998 ARASI EDİRNE BÖLGE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ İÇME KULLANMA SUYU İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Faruk YORULMAZ 1 ÖZET

1988-1998 ARASI EDİRNE BÖLGE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ İÇME KULLANMA SUYU İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Faruk YORULMAZ 1 ÖZET ARAŞTIRMA Cilt 58, No 1, S : 21-26 Türk Hij Den Biyol Derg 2001 1988-1998 ARASI EDİRNE BÖLGE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ İÇME KULLANMA SUYU İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Faruk YORULMAZ 1 ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ Amaç Hastanede çalışan personeli ve yatan hastaları hastane enfeksiyonları açısından korumak, bilinçlendirmek, Gerekli

Detaylı

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI DERYA YAPAR, ÖZLEM AKDOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, FATİH KARADAĞ, NURCAN BAYKAM AMAÇ Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar,

Detaylı

1 Adı Soyadı: Defne Gümüş 2 Doğum Tarihi: Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4 Öğrenim Durumu:

1 Adı Soyadı: Defne Gümüş 2 Doğum Tarihi: Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4 Öğrenim Durumu: 1 Adı Soyadı: Defne Gümüş 2 Doğum Tarihi: 1981 3 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji İstanbul Üniversitesi 2003 Yüksek Lisans Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

2. MİKROORGANİZMALARIN KONTROLÜNÜN ÖNEMİ VE STERİLİZASYON

2. MİKROORGANİZMALARIN KONTROLÜNÜN ÖNEMİ VE STERİLİZASYON 2. MİKROORGANİZMALARIN KONTROLÜNÜN ÖNEMİ VE STERİLİZASYON Bir ülkenin insanlarının sağlık durumunu, büyük ölçüde o ülkenin mikrobial topluluklarının etkili bir şekilde kontrol edebilmeleri ile tayin edilir.

Detaylı

Kars Piyasasında Tüketime Sunulan Sade Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi

Kars Piyasasında Tüketime Sunulan Sade Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi Kars Piyasasında Tüketime Sunulan Sade Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi Aksem AKSOY 1*, Çiğdem SEZER 2, Leyla VATANSEVER 2 1 Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksek Okulu, Gıda Teknolojisi

Detaylı

KONYA İÇMESULARINDA DEZENFEKSİYON ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

KONYA İÇMESULARINDA DEZENFEKSİYON ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ KONYA İÇMESULARINDA DEZENFEKSİYON ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, Senar ÖZCAN, Sezen SARI Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi

2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi 2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi Serap SÜZÜK 1, Ekrem YAŞAR 2, Sebahat AKSARAY 3 1 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi 2 Diyarbakır

Detaylı

Analiz Yöntemleri Koliform Bakteriler ve E. coli (Kaynak 2) 1

Analiz Yöntemleri Koliform Bakteriler ve E. coli (Kaynak 2) 1 Analiz Yöntemleri Koliform Bakteriler ve E. coli (Kaynak 2) 1 01. Genel Bilgiler 02. Analiz Yöntemleri 02.01. En Muhtemel Sayı Yöntemi 02.02. Katı Besiyeri Yöntemi 02.03. Membran Filitrasyon Yöntemi 02.04.

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI Tıbbi Mikrobiyoloji bir klinik laboratuvar branşı olup, infeksiyon hastalıklarına neden olan

Detaylı

Dicle Nehrinin Hijyenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma. A Study About of Hygienic Quality of Dicle (Tigris) River

Dicle Nehrinin Hijyenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma. A Study About of Hygienic Quality of Dicle (Tigris) River Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı:4, (205-209) Dicle Nehrinin Hijyenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma M. Emin Erkan*, Aydın Vural* ÖZET Bu araştırma Dicle Nehri nin Diyarbakır bölgesinden geçen bölümündeki

Detaylı

Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları

Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları Dr. Serap Şimşek-Yavuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Gıda Kaynaklı İnfeksiyon Hastalıkları

Detaylı