ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKALIĞI ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ HARĠTA - TAPU - KADASTRO KROKĠ 581MSP091 Ankara, 2011

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıģ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiģtir. PARA ĠLE SATILMAZ.

3 ĠÇĠDEKĠLER AÇIKLAMALAR... ii GĠRĠġ... 1 ÖĞREME FAALĠYETĠ BASĠT KROKĠ (DURUM KROKĠSĠ) ÇĠZĠMĠ Genel Sınır Krokisi Mahalle Sınır Krokisi Sınırlandırma Krokisi Harita ve Krokilerde Kullanılan Özel ĠĢaretler ve Semboller... 8 UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLEDĠRME ÖĞREME FAALĠYETĠ RÖPER ÖLÇÜ KROKĠSĠ Röper oktaları Röper Kroki Çiziminde Önemli Hususlar UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLEDĠRME ÖĞREME FAALĠYETĠ ÖLÇÜ KROKĠSĠ Ölçü Krokilerinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Krokilerde Kullanılan ĠĢaret ve Semboller Ölçü Krokilerinin DüzenleniĢ ġekilleri Takeometrik Ölçü Krokileri irengi ve ivelman oktaları Röper Ölçü Krokisi Poligon Röper Ölçü Krokisi UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLEDĠRME MODÜL DEĞERLEDĠRME CEVAP AAHTARLARI KAYAKÇA i

4 AÇIKLAMALAR KOD 581MSP091 ALA Harita-Tapu-Kadastro DAL/MESLEK Haritacılık, Kadastroculuk, Tapuculuk MODÜLÜ ADI Kroki MODÜLÜ TAIMI Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği ne uygun kroki çizme yeterliği kazandıran öğrenme materyalidir. SÜRE 40/32 Ö KOġUL YETERLĠK Kroki çizmek MODÜLÜ AMACI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DOAIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLEDĠRME AÇIKLAMALAR Genel Amaç Kroki çizebileceksiniz. Amaçlar 1. Tekniğine uygun olarak basit kroki çizebileceksiniz. 2. Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği ne uygun olarak röper krokisi çizebileceksiniz. 3. Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği ne uygun olarak röper ölçü krokisi çizebileceksiniz. Ortam: Sınıf, atölye Donanım: Çizim masası, gönyeler, kalemler, yazı Ģablonu, silgi, tribli, kazıma aracı, amaca uygun matbu evrak, bilgisayar ve haritacılık paket programı, plotter (çizici) Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlıģ testi, boģluk doldurma, eģleģtirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. ii

5 GĠRĠġ GĠRĠġ Sevgili Öğrenci, Günümüzde haritacılık çok geliģmiģ durumdadır. Artık uzaydan çekilen fotoğraflar yardımıyla birçok haritayı elde etmemiz mümkün olmaktadır. Fakat uygulamada, bu fotoğrafların direkt olarak kullanılması mümkün olmamaktadır. Kullanım kolaylığı ve anlaģılırlığı bakımından bütünden veya direkt ölçümler yardımıyla araziden alınan veriler ıģığında krokiler hazırlanır. Genel uygulamalarda hazırlanan bu krokiler kullanılır. Krokilerde bulunan semboller yardımıyla haritadan anlamayan biri bile çok kolay bir Ģekilde yapılan bu krokiyi anlar ve uygular. Bu modülde kroki (durum krokisi) çizimini, röper ölçü krokisini ve ölçü krokisini kavrayacak, uygulama faaliyetleriyle pekiģtireceksiniz. 1

6 ÖĞREME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ ÖĞREME FAALĠYETĠ 1 Tekniğine uygun olarak basit kroki çizebileceksiniz. ARAġTIRMA Durum krokisinin nasıl çizildiğini araģtırarak edindiğiniz bilgileri sınıfınızda arkadaģlarınızla paylaģınız. 1. BASĠT KROKĠ (DURUM KROKĠSĠ) ÇĠZĠMĠ Kroki: Bir arazi parçasını ve üzerindeki yapıları gösteren tahminî ölçekli bir taslaktır. Uygulama krokisi: Ġmar adalarını zeminde iģaretleyebilmek için uygulama haritası üzerinde alınan ölçüleri yazmak üzere düzenlenen krokilerdir. Durum planı (konum planı, vaziyet planı) : Yapılacak binanın veya yapılar grubunun yapı sahasına nasıl yerleģtirileceğini, bu yapıların birbiriyle yollarla bağlantısını, yapılardan geri kalan arsadan ne Ģekilde yararlanılacağını gösteren harita ve planlardır Genel Sınır Krokisi Kadastrosuna baģlanacak alana giren belediyelerin önce genel sınır krokisi yapılır. Genel sınır krokisi ve tutanakları, komģu olan kasaba ve köylerin belediye ve ihtiyar kurullarından seçilmiģ bilirkiģi huzurunda, görevli memurlarca hazırlanır. Genel sınır kırık noktalarına poligon zemin tesisleri boyutunda tesisler yapılır. Genel sınır noktaları röperlenerek röper ölçü krokileri düzenlenir. Genel sınır kırık noktalar arasındaki açı ve uzunluklar takeometre ile ölçülerek bulunan değerler kroki üzerine yazılır. Ayrıca nirengi kanavası üzerine aynı ölçekte çizilir. Genel sınır krokilerinde komģu taģınmaz malların sınırları, mal sahiplerinin isimleri, doğal ve yapay tesisleri özel iģaretleriyle gösterilir. Genel sınır krokisi kaba hataları önlemek için yaklaģık 1/ ölçeğinde Ģeffaf altlıklar üzerine çizilir. Genel sınır krokilerinin hazırlanmasında, ilgililer arasında sınır anlaģmazlığı olan yerler anlaģmazlık sonuçlanıncaya kadar geçici olarak kurģun kalemle, 2

7 kesik kesik çizilir. AnlaĢmazlık sona erince sınır kesinleģtirilir. Kesin sınır özel iģaretlere uygun bir Ģekilde mürekkeplenir. Genel sınır noktalarına konan bütün iģaretler, kroki üzerinde özel iģaretlerdeki Ģekilleriyle gösterilir. Genel sınır krokisi ve tutanaklarının altları yerine göre belediye baģkanları, köy ihtiyar heyetleri, bilirkiģiler kadastro komisyonu vb. ilgililer tarafından unvan ad ve soyadları yazıldıktan sonra imzalanır. Genel sınır krokileri 5 örneği çıkarılarak 5 asil tutanak ile çoğaltılır. Resim 1.1: Genel sınır krokisi Burada arazi çalıģmasında çalıģılan bölge, kuzey yönü dikkate alınarak genel hatları ile kroki olarak çizilir. Kullanılan poligonların yerleri ve numaraları, çevredeki yollar, caddeler, önemli binalar ve yerler isimleri ile krokide gösterilmelidir. 3

8 1.2. Mahalle Sınır Krokisi Kadastrosuna baģlanılan yörenin mahalle sınırları krokisi önceden hazırlanmıģ hâlihazır haritaların uygun ölçekli paftalarından yararlanılarak hazırlanır. Örneğin;1/10.000, 1/5000, 1/2000 vb. Ģekilde hazırlanır. Mahalle sınırları krokisi üzerinde kadastro adaları gösterilir. OnaylanmıĢ Ģehir planına göre doğması, birleģmesi veya kaldırılması gerekli adalar göz önüne alınarak kroki kesinleģtirilir. Ġmar sınırı, iskân sınırı ve Ģehir planında belirtilen geliģme bölgeleri de bu krokiye iģlenir. Mahalle sınırları krokisi hazırlandıktan sonra mahallelerin Ģehrin merkezine en yakın adasından ve birden baģlamak üzere saat ibresi yönünde bütün adalara birer numara verilir. Mahallelerin uygun yerlerine mahalle isimleri yazılır. Öncelikle iskân sınırı içindeki geliģme bölgelerinin kadastrosu yapılır. Ġskân sınırı içinin kadastrosu bittikten sonra iskân sınırı dıģındaki alanların kadastrosuna geçilir. Bu krokilerde mahalle isimleri ve ada numaralarından baģka, ana caddelerin isimleri yazılır. Ayrıca resmî binalarla, fabrika, hastane, okul vb. yapılar gösterilir. Mahalle sınırları krokisi üzerinde pafta bölümleri gösterilir. Mahalle sınırları, krokisinin kesinleģmesinden sonra sınırlandırma sırasında bir adanın birden fazla adalara ayrıldığı anlaģılırsa eski ada numarası bu adalardan uygun görülende bırakılır ve diğer adalara en büyük ada numarasını takip eden ada numaraları verilir. Yine sınırlandırma sırasında birden çok adaların bir ada olduğu görülürse bu adalar birleģtirilir ve birleģtirilen adaların en küçüğünün numarası yine adanın numarası olarak bırakılır. Geri kalan ada numaraları iptal edilmekle beraber bu numaralar sonradan doğan adalara verilir. Ada numaralarında karıģıklık ve tekrar olmaması için Fen ĠĢleri Müdürlüğünce pafta ve ada numaralarını gösterir bir çizelge yapılır. Mahalle sınırları krokisinden 5 örnek çıkarılır ve gerekli kuruluģlara verilir. 4

9 1.3. Sınırlandırma Krokisi Resim 1.3: Mahalle sınır krokisi Ġl ve ilçe belediye sınırları içinde, yerleģik alanların kadastrosuna baģlanınca mahallelerde adalar içindeki her bir parselin sınırı bilirkiģi ve bilenlerin bilgilerinden, parsellere ait belgelerden faydalanarak taģınmazın sınırı kadastro sınırlandırma ekibince yerinde belirlenir. Sınırları belli edilen taģınmazların Ģeklini göstermek üzere ekipte bulunan teknik eleman her ada için ayrı ayrı olmak üzere kroki düzenler. TaĢınmazların sınırlarını belirtmek amacıyla düzenlenen bu krokiye sınırlandırma, tasarruf (tehdit) krokisi denir. Ġl ve ilçede kadastroya baģlamadan önce, o il veya ilçenin varsa hâlihazır haritası Ġller Bankasından sağlanır. Mevcut haritalar, sınırlandırma ve ölçü krokilerinin düzenlenmesinde büyük kolaylıklar sağlar. Ayrıca diğer plan ve programların düzenlenmelerinde faydalı olur. Sınırlandırma krokilerinin düzenlenmesi: Sınırlandırma krokileri 297x420 mm boyutunda Ģeffaf (aydınger) kâğıtlar üzerine çizilir. Sınırlandırma krokilerinde sınır çizgileri, sınır iģaretleri özel iģaretlerindeki Ģekil ve boyutta çini mürekkebi ile çizilir. Parsellerin Ģekli sınırlarında ve içinde bulunan doğal ve yapay bütün tesisler özel iģaretleriyle gösterilir. Ortak sınır üzerindeki tesislerin hangi tarafa ait olduğu belirtilir. 5

10 Resim 1.4: Sınırlandı2rma krokilerinin düzenlenmesi Sınır üzerindeki kırık noktalar; noktada sınır tesisi varsa özel iģareti, yoksa bir nokta ile gösterilir ve noktalar arası çizgilerle birleģtirilir. Resim 1.5: Sınırlandırma krokilerinin düzenlenmesi Yapay ve doğal tesislerle belirlenmiģ sınır noktaları sabit ve belirli noktalardan röperlenmek suretiyle belli edilir. Röper ölçüleri siyah çini mürekkebi ile kroki üzerine yazılır. Kâgir, kerpiç, ahģap yapılar; nehir, dere, havuz, kuyular vb. doğal ve yapay bütün unsurlar krokide özel iģareti ile ve akarsuyun akıģ yönü bir ok ile gösterilir. ġehirlerin yerleģik alanları dıģında takeometrik ölçü yönteminin uygulandığı alanlarda ayrıca sınırlandırma krokisi düzenlenmez. Ölçü krokisi aynı zamanda sınırlandırma krokisi olarak kullanılır. Aralarında anlaģmazlık olan parseller arasındaki sınır, kurģun kalemle kesik çizgilerle gösterilir. AnlaĢma sağlanınca mürekkeplenir. 6

11 Resim 1.6: Sınırlandırma krokilerinin düzenlenmesi Sınırlandırma krokilerinde adayı çevreleyen komģu ada çizgileri ince olarak çizilir. Ada numaraları yazılır. Ada içindeki parsellere kuzeybatıdan baģlayarak saat ibresinin hareketi yönünde artarak parsel numarası verilir. Resim 1.7: Sınırlandırma krokilerinin düzenlenmesi Sınırlandırma krokileri açık ve okunaklı, temiz bir Ģekilde düzenlenir. Üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz. YanlıĢlıklar sınırlarda ise çarpı (x) iģareti ile iptal edilir 7

12 Resim 1.8: Sınırlandırma krokilerinin düzenlenmesi Rakam ve yazılardaki yanlıģlıklar siyah düz bir çizgi ile iptal edilerek doğrusu yazılır. Bu Ģekilde yapılan iptallerin bulunduğu sınırlandırma krokilerinin uygun bir yerine gerekli açıklamalar yapılarak altı imzalanır. Sınırlandırma krokileri için ek kroki yapılması gereken hâllerde hangi parsel ve parseller için ek krokiler yapılmıģ ise esas sınırlandırma krokisinde, o parsel numarasını içine alabilecek Ģekilde siyah çini mürekkebiyle bir daire çizilir. Bu Ģekilde parsel numaraları siyah daire içinde olan taģınmaz malların ayrıca ek sınırlandırma krokileri olduğu anlaģılır. Sınırlandırma krokileri ve ek krokiler tek nüsha olarak hazırlanır ve bundan ozalit kopya çıkarılır. Kroki çizimlerinde; Kuzey yönü, Semt ismi, Bina ismi, Varsa proje ismi veya numarası, HazırlanıĢ tarihi ve çizimi yapan teknik elemanın ismi, Çizilen krokinin nereye ait olduğu yazılmalıdır. Krokinin çiziminde gerekli bilgiler edinildikten sonra çizim kurallarına uyularak ve ilgili yönetmeliğe uygun olarak gerekli sembollerle çizim tamamlanır. Ġyi bir kroki; çizgi, ölçü ve notların bir arada kullanılmasından oluģur. Rölöve, mevcut fakat çizimleri bulunmayan bir yapının ifade edilebilmesi için yapılan bir ölçü alma iģlemi olduğuna göre öncelikle bunların ön çizimini yaparak ölçülerinin yazılması ve bu iģlemlerin fotoğraflarla desteklenmesi gerekir. Bu bakımdan rölöve alan çalıģması kroki yapmak, fotoğraf çekmek ve ölçü almak esaslarını içermektedir Harita ve Krokilerde Kullanılan Özel ĠĢaretler ve Semboller Kroki çiziminde kullanılan özel iģaretler ve semboller Büyük Ölçekli Haritaların Yapım ve Üretim Yönetmeliği ne uygun olarak verilmiģtir. 8

13 Orta ve küçük ölçekli haritalarda özel iģaretler haritanın kenar boģluğuna basılır. Çok büyük ve büyük ölçekli haritalarda özel iģaretler harita kenarlarına basılmaz. Ġhtiyaç duyuldukça özel iģaretler listesine baģvurularak haritadaki özel bir iģaretin tanımı öğrenilebilir. Resim 1.9: Poligon kanavası ve nirengi kanavası özel iģaretleri 9

14 Resim 1.10: Ölçü ve sınırlandırma krokisi özel iģaretleri 10

15 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ Okulunuzun krokisini öneriler doğrultusunda iģlem basamaklarını uygulayarak çiziniz. ĠĢlem Basamakları Kroki çizim hazırlığı yapınız. Kuzey iģaretini kroki üzerine çiziniz. Durumu belirtilecek tesisin çizimini yapınız. Durumu belirtilecek tesisin bulunduğu yerin cadde, sokak vb. isimlerini yazınız. Krokiyi donatınız. Öneriler Gerekli bilgileri ve çizim araç gereçlerini temin ediniz. Kuzey yönünü belirleyiniz. Çizimi istenen tesisin bağlantılı olduğu yerlerin kontrolünü yapınız. Tesise ve çevreye ait bilgilerin kontrolünü yapınız. Kroki çiziminde yazım ve çizim içeriklerini hatırlayınız. 11

16 KOTROL LĠSTESĠ Bu faaliyet kapsamında aģağıda listelenen davranıģlardan kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iģareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 1 Kroki çizim hazırlığı yaptınız mı? 2 Kuzey iģaretini kroki üzerine çizdiniz mi? 3 Durumu belirtilecek tesisin çizimini yaptınız mı? 4 Durumu belirtilecek tesisin bulunduğu yerin cadde, sokak vb. isimlerini yazdınız mı? 5 Krokiyi donattınız mı? DEĞERLEDĠRME Değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet ise Ölçme ve Değerlendirme ye geçiniz. 12

17 ÖLÇME VE DEĞERLEDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLEDĠRME AĢağıda boģ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıģ ise Y yazınız. 1. ( ) Ġl ve ilçede kadastroya baģlamadan önce o il veya ilçenin varsa hâlihazır haritası Ġller Bankasından sağlanır. 2. ( ) Kadastrosuna baģlanacak alana giren belediyelerin önce durum krokisi yapılır. 3. ( ) TaĢınmazların sınırlarını belirtmek amacıyla düzenlenen krokiye sınırlandırma, tasarruf (tehdit) krokisi denir. 4. ( ) Kadastrosuna baģlanılan yörenin mahalle sınırları krokisi önceden hazırlanmıģ hâlihazır haritaların uygun ölçekli paftalarından yararlanılarak hazırlanır. 5. ( ) Bir arazi parçasını ve üzerindeki yapıları gösteren tahminî ölçekli bir taslağa kroki denir. 6. ( ) Ġmar adalarını zeminde iģaretleyebilmek için uygulama haritası üzerinde alınan ölçüleri yazmak üzere düzenlenen krokiler durum planlarıdır. 7. ( ) Yapılacak binanın veya yapılar grubunun yapı sahasına nasıl yerleģtirileceğini; bu yapıların birbiriyle, yollarla bağlantısını, yapılardan geri kalan arsadan ne Ģekilde yararlanılacağını gösteren harita ve planlar uygulama krokileridir. 8. ( ) Genellikle büyük ölçekli haritalarda kalın çizgiler, küçük ölçekli haritalarda daha ince çizgiler kullanılmaktadır. DEĞERLEDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 13

18 ÖĞREME FAALĠYETĠ 2 AMAÇ ÖĞREME FAALĠYETĠ 2 Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği ne uygun olarak röper krokisi çizebileceksiniz. ARAġTIRMA Röper krokisinin nasıl ve ne amaçla çizildiğini araģtırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfınızdaki arkadaģlarınızla paylaģınız. 2. RÖPER ÖLÇÜ KROKĠSĠ Poligon noktalarının istenildiği zaman kolayca bulunabilmeleri ve poligon noktalarının kaybolması durumunda aynı yerde yeniden tesis edilebilmeleri için her poligon noktası A 4 boyutundaki kâğıtlara durum krokisi ve röper ölçü krokisi düzenlenir. oktaların sabit tesislere olan uzaklıklarının ölçülmesi iģine de röperleme denir Röper oktaları Arazide iģaretlenen ölçme noktaları herhangi bir nedenle kayboldukları zaman yeniden tesis edilmelerini sağlamak amacıyla bu noktalar röper (sigorta) olarak adlandırılan yerleri değiģmeyecek, arazide kolaylıkla bulunacak noktalara olan yatay uzaklıkları ölçülmek suretiyle bağlanır (bina köģeleri, telefon, elektrik direkleri, ağaç vb.). Bu biçimde seçilen noktalara röper noktaları denir. Röperler arazide kolaylıkla bulunabilmelidir. Röperler sağlam zeminde, kaybolmayacak yerlerde seçilmelidir. Röper uzaklıkları ölçme Ģeridinin boyundan daha fazla olmamalıdır. YerleĢimin olmadığı bölgelerde röperler, röper noktası ile yaklaģık 120º açı oluģturacak Ģekilde seçilmelidir. Sabit nokta (poligon, nirengi) ile röper noktalarının ara mesafelerinin uzunlukları yatay uzunlukların ölçülmesi yöntemleri kullanılarak belirlenir. Röper uzunlukları civardaki en az üç noktadan cm inceliğinde ölçülür. Röper uzunlukları 20 m yi geçmemelidir. Röper noktaları duvar, yapı, yerli kaya gibi sabit tesislerin iģaretlenerek belirlenmiģ yerlerinden seçilir. Röper krokileri kuzeye yönlendirilmiģ olarak çizilerek üzerine yolların isimleri yazılır. Ayrıca röper krokisinde tesisin cinsi ve sabit noktaların koordinatları da yazılır. 14

19 Sabit noktalara ait röper krokileri yapılırken çizelgede noktanın ait olduğu yer; ili, ilçesi, mahalle/köyü ve mevkisi ile belirtilmelidir. okta tesislerinin cinsi demir çivi, demir boru, beton blok veya tahta kazık olarak yazılmalıdır. Her bir nokta için röper krokisi, durum krokisi ve röper ölçü krokisi olarak iki Ģekilde yapılmalıdır. Durum krokisinde, noktanın bulunduğu yer ve çevresindeki cadde, sokak, bulvar ve önemli binalar isimleri ile belirtilmelidir. oktadan bir önceki ve bir sonraki poligonların yerleri ve yönleri krokide belirtilmelidir. Röper ölçü krokisinde, noktaların yerinin belirlenmesi için kullanılan röper ölçüleri, detaylar ve bu detaylardan yapılan uzunluk ölçümleri ile birlikte kroki üzerinde gösterilmelidir Röper Kroki Çiziminde Önemli Hususlar Röper uzunlukları, civardaki en az üç noktadan cm incelikle ölçülür. Röper uzunluklarının 20 m den kısa olmasına özen gösterilmelidir. Röper noktaları duvar, yapı, yerli kaya gibi sabit tesislerin iģaretlenerek belirlenmiģ yerlerinden seçilir. Röper krokileri kuzeye yönlendirilmiģ olarak çizilerek yolların isimleri yazılır. Ayrıca röper krokisinde tesisin cinsi ve poligon noktasının koordinatları da yazılır. Arazide bütün ölçme noktaları röperlenirken buna paralel olarak arazide röper krokisi adı verilen bir kroki, ölçeksiz fakat gerçeğe yakın göz kararı yaklaģık kuzey yönü de belirtilerek hazırlanır ve üzerinde gerekli açıklamalar ile röper uzaklıkları iģaretlenerek tamamlanır. 15

20 Resim 2.1: Röper ölçü krokisi 16

21 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ Konumları size verilen poligon noktalarına göre iģlem basamaklarını uygulayarak röper krokisini çiziniz. ĠĢlem Basamakları Röperi yapılacak noktada kuzey yönünü belirleyiniz. Kuzey iģaretini röper krokisi üzerine çiziniz. Röperleri yapılacak noktanın durum konumunu çiziniz. Röperi yapılan noktanın bulunduğu yerin cadde, sokak vb. isimlerini yazınız. Röper ölçüsü alınan noktanın ölçü değerlerini kroki üzerine yazınız. Krokiyi donatınız. Röper krokisini imzalayınız. Yön tespitini yapınız. Öneriler Teknik çizim kurallarına uygun olarak kuzey okunu gösteriniz. oktaların kontrolünü yapınız. Kontrol ederek yazımları tamamlayınız. Ölçümleri kontrol ederek kroki üzerine yazınız. Kroki üzerindeki eksikleri tamamlayınız. Teknik elemanların isim ve imza kontrollerini yapınız. 17

22 KOTROL LĠSTESĠ Bu faaliyet kapsamında aģağıda listelenen davranıģlardan kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iģareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 1 Röperi yapılacak noktada kuzey yönünü belirlediniz mi? 2 Kuzey iģaretini röper krokisi üzerine çizdiniz mi? 3 Röperleri yapılacak noktanın durum konumunu çizdiniz mi? 4 5 Röperi yapılan noktanın bulunduğu yerin cadde, sokak vb. isimlerini yazdınız mı? Röper ölçüsü alınan noktanın ölçü değerlerini kroki üzerine yazdınız mı? 6 Krokiyi donattınız mı? 7 Röper krokisini imzalattınız mı? DEĞERLEDĠRME Değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet ise Ölçme ve Değerlendirme ye geçiniz. 18

23 ÖLÇME VE DEĞERLEDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLEDĠRME AĢağıda boģ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıģ ise Y yazınız. 1. ( ) oktalarının istenildiği zaman kolayca bulunabilmesi için veya kaybolmaları durumunda yeniden tesis edilmelerini sağlamak amacıyla her poligon noktası için bir durum krokisi düzenlenir. 2. ( ) Röper uzunlukları, civardaki en az bir noktadan cm incelikle ölçülür. 3. ( ) Röper krokileri güneye yönlendirilmiģ olarak çizilerek yolların isimleri yazılır. 4. ( ) Röper krokisinde tesisin cinsi ve poligon noktasının koordinatları da yazılır. 5. ( ) Röper, herhangi bir ölçü noktasını (poligon, nirengi) araziye bağlayan ölçü krokisidir. 6. ( ) oktaların sabit tesislere olan uzaklıklarının ölçülmesi iģine röperleme denir. DEĞERLEDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 19

24 ÖĞREME FAALĠYETĠ 3 ÖĞREME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği ne uygun olarak röper ölçü krokisi çizebileceksiniz. ARAġTIRMA Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği ne göre röper ölçü krokisinin nasıl çizildiğini araģtırarak edindiğiniz bilgileri arkadaģlarınızla inceleyiniz. 3. ÖLÇÜ KROKĠSĠ Arazinin haritaya geçirilmesinde istenen unsurlar seçilen bir ölçü yöntemiyle ölçülür. Ölçülerin tersimi için arazinin gözle tespit edilen Ģekli ile ölçü değerleri bir kâğıt üzerine geçirilir. Yapılan bu çizime ölçü krokisi denir. Ölçü krokileri ölçü yöntemlerine göre değiģik Ģekillerde düzenlenmektedir Ölçü Krokilerinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Sınırlandırma krokileri ile sınırları ve diğer hakları tayin ve tespit edilen parsellerin ölçüleri yapılır ve ölçü krokilerinde gösterilir. Ölçü krokilerinin boyutu 297 x 420 mm olacak, ıģık geçiren basılı saydam kâğıtlara, altına karbonlu yüzü yukarı gelecek Ģekilde karbon kâğıdı konulmak sureti ile kopyalı olarak kurģun kalemle yazılır. Her ölçü krokisine bir ada çizilir. Ölçü krokileri yaklaģık ölçekli olarak hazırlanır. Ölçü sonuçları açık ve rakamların okunaklı olarak gösterilmesini sağlayacak Ģekilde seçilmelidir. Ölçü krokilerinin, uygun bir yerine kuzey oku çizilir. Krokiler zımbayla delinerek dosyalara yerleģtirilir, dosyanın baģına bir özet harita konur. Ölçü krokilerinde bütün detaylar, sınırlar, tesisler ve tapu kütüğüne kayıt (tescil) edilen haklar özel iģaretleriyle gösterilir. Detay ölçülerinin, aynı zamanda yüz ölçüm hesaplarının ölçü değerleriyle yapılmasını mümkün kılacak bir Ģekilde düzenlenmesi gerekir. Ölçü doğruları ağının devamlı korunması ve yeniden kolaylıkla tesisi için mümkün olduğu hâllerde ölçü doğrularıyla taģınmaz mal sınırlarının kesiģme noktaları tespit edilerek ölçülmelidir. 20

25 Uzatma ve bağlantı ölçülerinde yapılan uzatma, esas uzunluğunun 1/3'ünden (üçte birinden) fazla olmamalıdır. Resim 3.1: Ölçü krokisi 21

26 Birçok bilgilerin özel iģaretlerle gösterilmesini gerektiren nedenler Ģunlardır: Harita ölçeği küçültüldüğünde haritada görülmeyecek kadar küçülen bilgilerin gösterilmesine imkân sağlamaktadır. Örneğin, 10 m geniģliğinde bir yolun 1/ ölçekli haritada 0,4 mm geniģliğinde çift çizgi ile gösterilmesi gerekir. Haritada aynı görüntüyü verecek farklı karakterdeki bilgilerin harita üzerinde kolay ayırt edilmelerini sağlamak gerekir. Örneğin, yol ve su arkını farklı sembollerle göstererek bu güçlük ortadan kalkmıģ olacaktır. Özel iģaretler, haritanın çeģidine ve ölçeğine göre değiģik biçimlerde düzenlenmiģtir. Türkiye'deki uygulamalarda 1/ ve daha küçük ölçekli genel amaçlı topoğrafik haritalarda, 1/5000 ölçekli standart topoğrafik haritalarda, büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliği olmak üzere, üç grupta özel iģaretler gösterilmiģtir. Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği nde yer alan çizim ve özel iģaretler aģağıya çıkarılmıģtır Krokilerde Kullanılan ĠĢaret ve Semboller irengi oktası umarası ve Kotu Y Poligon oktası umarası ve Kotu Y Yardımcı Poligon oktası ve Kotu Y ivelman oktası ve Kotu Y Rs Rs Rs

27 Duvar Madeni Röperi umarası ve Kotu Y Rs Rs Rs Bucak ve Köy Ġsimleri Y Yenimahalle 0.4 mm mm 4 mm Yenimahalle 0.3 mm mm Yenimahalle Cadde ve Yol Ġsimleri Y Vatan Caddesi 0. mm Vatan Caddesi mm Vatan Caddesi Yapı Ġsimleri Y Belediye 0. mm Belediye mm Belediye Yöre Ġsimleri Y Esenboğa Esenboğa Esenboğa 0. mm mm Unsur Ġsimleri Y ÇeĢme mm ÇeĢme mm 1. ÇeĢme Kat Adedi Y 5 mm 5 mm 5 23

28 Ada umarası Y 55 4 mm 0.5 mm mm mm mm Parsel umarası Y mm 0. mm 7 mm Deniz Ġsimleri Y Karadeniz 4 mm Karadeniz Karadeniz 0.4 mm mm 0. mm Sağa yatık yazılır. Göl ehir Ġsimleri Y Van Gölü Van Gölü Van Gölü mm Sağa yatık yazılır. mm Çay-Dere Ġsimleri Y Ġncesu Deresi mm Sağa yatık yazılır. Ġncesu Deresi mm Resim 3.3: Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği nde yazı ve rakam sembolleri Ġncesu Deresi Mesken (Konut) Bina A 24

29 Resmî Bina A TKGM Kamu binalarının adı içine, sığmıyorsa uygun bir yere yazılır. Okul A Atatürk Lisesi Okul adı binanın uygun bir yerine yazılır. Radyo TV Binası A Binanın adı (kullanılıģ amacı) uygun bir yere yazılır. TRT Fabrika A Cam Fabrikası Ġmalathane A Deri Ġmalathanesi Ġmalathanenin adı binanın uygun bir yerine yazılır. Cami-Mescid 7 mm 4.5 mm 2.5 mm 0. Türbe 0. 4 mm 25

30 Kilise 4 mm Havra 4 mm 4 mm ĠnĢa Hâlinde veya Harap Bina A Sundurma A Üzeri kapalı ve duvarlarından en az birinin olmadığı yapı Sera A a a a / 4 a / 4 0. Tahıl Silosu (Ölçeğe Sığan) A Silolar ölçü değerleriyle çizilir. Tahıl Silosu (Ölçeğe Sığmayan) 4 mm 26

31 Akaryakıt Tankı (Ölçeğe Sığan) A Akaryakıt Tankı (Ölçeğe Sığmayan) 4 mm Ağıl Ç 1x 0.5 x 0.5 mm Otopark P 0.4 mm P P P Otoların park etmesi amacıyla inģa edilmiģ bina veya ayrılmıģ alan Değirmen (Elektrikli) 4 mm 4 mm 4 mm Değirmen (Su Ġle ÇalıĢan) 4 mm Değirmen (Yel) 27

32 Havaalanı Pisti Ç Helikopter Pisti H 1 cm H 5 mm H Spor Tesisleri A 0. Spor tesisleri ölçülerine uygun olarak çizilir. Kale-Hisar (Sağlam) Ç 7 mm Ankara Kalesi Ölçülerine göre çizilir, varsa adı yazılır. Kale Hisar (Harap) Ç 5 mm 7 mm Ankara Kalesi Tarihî Harabe (ġekli Belli) A 0.25 mm 4 mm Tarihî Harabe (ġekli Belli Olmayan) 0.5 mm

33 Harap YerleĢim A Alanı veya Harap Bina Kullanılmaz hâldeki yerleģim alanı Mezarlık (Ġslam) A 2.5 mm 0. Mezarlık (Hıristiyan) A 4.5 mm 0. Mezarlık (Musevi) A 0. Mezar iģaretinin ölçüleri 1234 nu.lı iģaret ile aynı olacaktır. Tek mezar (Ġslam) Tek mezar (Hristiyan) Tek mezar (Musevi) 29

34 Telefon Direği 5 mm Elektrik Direği 5 mm Cadde ve Sokak Lambası 5 mm Pist IĢıklandırma Lambası Vinç (Sabit) 5 mm 7 2 Vinç (Raylı) 5 mm 30

35 Abide Heykel 4 mm Tramvay Troleybüs Direği 5 mm Kara ve Demir Yolu Trafik Sinyali 5 mm 0.5 mm Mareograf Ġstasyonu 5 mm YaklaĢık deniz yüzeyini belirlemek amacıyla inģa edilmiģ yapı Reklam Panosu 4 mm 31

36 mm TaĢ Sütun 7 mm Meteoroloji Ġstasyonu 5 mm Trafik Kontrol Ġstasyonu Ağırlık Kontrol Ġstasyonu A Bina kendi özeliğinde resmî ya da özel bina olarak çizilir. 0.5 mm Çan Kulesi 0.5 mm Mağara 32

37 Pompa Ġstasyonu 5 mm Petrol Kuyusu 7 mm 5 mm Petrol Kulesi 4 mm 5x5 mm 4x4 mm 2x 3x Hudut TaĢı (Devlet) 0.4 mm Gözetleme Kulesi 4x4 mm 5x5 mm 2x 3x Fabrika Bacası 33

38 Baca ölçü değerleriyle çizilir. Bekçi Kulübesi 3x 0.2 mm 4x4 mm 2x 0.16 mm 3x Telefon Kulübesi 0.5mm Rogar Kapağı Telefon Santrali A Santral binası içerisine telefon iģareti konur. Minare Bayrak Direği 4 mm 34

39 Peri Bacası 7 mm Maden (ĠĢleyen) 7 mm 5 mm Maden (ĠĢlemeyen) 7 mm 5 mm Maden GiriĢi Km TaĢı veya Levhası Tablo 3.1: Krokilerde Kullanılan ĠĢaret ve Semboller 3.3. Ölçü Krokilerinin DüzenleniĢ ġekilleri Araziye çıkmadan önce krokilere ölçülecek alan için kullanılacak poligon noktaları, açı ve uzunluklarına göre yaklaģık olarak çizilir. Ölçü doğrusu üzerinde yapılan ölçülere ait ölçü değerleri (apsisler, uzatmalar bağlama değerleri.) ölçü doğrularına dik ve ölçü yönünde olarak ait oldukları ölçü doğrusunun aksi tarafına yazılır. Son ölçü değerinin altına çift çizgi, binder noktalarının ve uzantıların ölçü doğrusunu kestiği noktalara ait ölçü değerlerinin 35

40 altına bir çizgi çizilir. Cephe ölçüleri ait olduğu doğrunun üzerine ve doğruya paralel olarak yazılır. Hesapla bulunan değerlerin sonuna (h) harfi konur. Ev olarak kullanılmayan yapıların (depo, imalathane.gibi) fabrika, okul gibi büyük yapıların ve kamuya ait binaların isimleri ölçü krokilerinde yazıyla belirtilir. Tarım alanları, çayır mera gibi alanlar, yeģil alanlar, çalılık ve ormanlık yerler vb. alanlar özel iģareti ile gösterilir veya yazı ile belirtilir. Mevki ve meydan isimleri krokideki yeri üzerine yazılır. ehir, dere, yol isimleri bunların doğrultularına paralel olarak yazılır. Akarsuların akıģ yönleri bir ok ile gösterilir. Bütün ölçü krokilerinde yaklaģık olarak tespit edilen kuzey yönü, kuzey oku ile gösterilir. Tüm ölçü krokilerinin üzerine aģağıdaki bilgiler yazılır. Ölçü yapılan Ģehir veya kasabanın adı, Mahallesi veya köyü, Ölçünün yapıldığı tarih, Kroki numarası, varsa ada numarası, Ölçüleri yapanın adı, soyadı, meslek unvanı ve imzası, Kroki ilk ve son takeometre noktalarının numaraları, varsa pafta numaraları yazılır Takeometrik Ölçü Krokileri Takeometrik ölçü ve tafsilatını gösteren krokiler mm boyutunda Ģeffaf basılı kâğıtlar üzerine çizilir. Ölçü krokileri birden baģlamak üzere sürekli numaralanır. Takeometrik ölçü krokileri, ölçüden önce varsa küçük ölçekli haritalardan veya hâlihazır haritalardan faydalanarak hazırlanır. Kadastro ölçülerinde bilirkiģiler, varsa ilgililer yapılacak kroki üzerinde sınır noktaları ve diğer tafsilata ait noktalar numaralanır ve ölçülür. Takeometrik olarak ölçülecek tafsilat, meskûn alan dıģındaki demir yolu, hendek, çit, Ģev, yol, ark, telgraf direkleri, kuyu, tel örgü gibi bütün doğal ve yapma tesisler ayrıca yapma ve doğal sınırlar bağ, meyve ve gül bahçeleri vb. yerlerin sınırları, çizimi yapılabilecek Ģekilde ölçülür. Bundan baģka kayalıklar, döküntü ve blok taģlar, kumluk, dere yatakları, sel izleri, yarıntılar, kum ve taģ ocakları, sınırları uygun Ģekilde noktalar alınarak yardımcı ölçüleri de krokide gösterilmek üzere ölçülür. Meskûn olmayan alanlardaki bütün münferit binalar köprü, çeģme, düzgün duvarlar gibi sabit tesisler poligon ve ölçü doğruları Ģebekesine göre prizma ve çelik Ģeritle ortogonal yöntemle ölçülür. 36

41 Resim 3.6: Takeometrik Ölçü Krokisi 3.5. irengi ve ivelman oktaları Röper Ölçü Krokisi irengi noktalarının arandığı zaman kolayca bulunabilmelerini sağlamak amacıyla her nirengi noktası için iki kroki çizilir. Bu krokilerden biri noktanın bulunduğu yeri bulmak için noktanın civarındaki yol, dere ve teperli gösterecek Ģekilde düzenlenir. Ġkinci kroki, noktanın yeri bulunduktan sonra nirengi betonunu bulmak amacıyla düzenlenen bir krokidir. Bu kroki poligon röper krokisinde olduğu gibi noktanın etrafındaki belli yerlerden uzunluklar ölçülerek yazılır. Ayrıca nirengi betonunun kaybolması hâlinde yeniden yerine konulabilmesi için değiģik ve belirli yönlerde, yer altında cm derinlikte en az 3 adet yer altı sigorta betonu gömülür. Bu noktalar ile nirengi arasındaki uzunluklar da ölçülerek krokiye yazılır. irengi röper ölçü krokileri arazide hazırlanır. Bu krokiler mm boyutundaki standart basılı aydınger kâğıtlarına çizilir. ĠĢlem sırası: irengi noktası etrafındaki doğal ve yapay (yol, dere ve tepe gibi) nesneleri tespit ediniz. Tespit edilen noktaların nirengi noktasına olan uzaklıklarını ölçünüz. Ölçülen bu değerleri ölçek dâhilinde kâğıda çizim araçlarıyla çiziniz. 37

42 Yapılan kroki çizimini dosyalayınız. Çizim iģi bittikten sonra çizim araçlarını temizleyiniz Poligon Röper Ölçü Krokisi Poligon noktalarının istediği zaman kolayca bulunabilmeleri, bunların kaybolması hâlinde aynı yerde yeniden tesis etmek amacıyla her poligon noktası için bir röper ölçü krokisi düzenlenir. Röper ölçü krokileri, gayrimeskûn sahalarda aynı nirengi noktaları röper ölçü krokiler gibi yapılır. Meskûn sahalarda röper ölçüleri, poligon noktasına en çok 20 m uzunluktaki düģey bina köģelerinden alınır. Ölçüler yatay olarak cm hassasiyetinde, en az 3-4 köģeden olmak üzere yapılır. Röper krokisi üzerinde, kuzey yönü ve yolların isimleri yazılır. Meskûn sahadaki elektrik ve telefon direkleri gibi sabit olmayan tesislerden röper ölçüsü alınmaz. Ana ve ara poligon noktalarında röper ölçülerinin, duvarlara betonla tespit edilen çapları 1 cm, boyları 10 cm olan 3-4 adet madenî duvar röperlerinden yapılması Ģart koģulmuģtur. Madenî röper çivilerin arasındaki ölçüler yatay olarak yapılır. Ayrıca madenî duvar röperlerin binanın her iki köģesinden yatay uzunlukları ve zeminden olan yükseklikleri ölçülerek krokiye yazılır. Bu krokiler Ģeffaf aydınger kâğıtlar üzerine yapılır. ĠĢlem sırası: Poligon noktası etrafındaki doğal ve yapay (yol, dere ve tepe gibi) nesneleri tespit ediniz. Tespit edilen noktaların poligon noktasına olan uzaklıklarını ölçünüz. Ölçülen bu değerleri ölçek dâhilinde kâğıda çizim araçlarıyla çiziniz. Yapılan kroki çizimini dosyalayınız. Çizim iģi bittikten sonra çizim araçlarını temizleyiniz. 38

43 Resim 3.7: okta röper ölçü krokisi 39

44 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ Temin ettiğiniz sınırlandırma krokisine göre iģlem basamaklarını gerçekleģtiriniz. ĠĢlem Basamakları Sınırlandırma krokisini temin ediniz. KöĢe nokta numaralarını kroki üzerine yazınız. Ada parsel numaralarını ölçü krokisi üzerine yazınız. Detay noktalarını ölçü krokisi üzerinde gösteriniz. Kuzey iģaretini kroki üzerinde gösteriniz. Ölçü krokisini imzalayınız. Öneriler Krokideki bilgileri inceleyiniz. Yönetmeliğe göre yazım kurallarına dikkat ediniz. Kontrolünü yapınız. Ölçü kontrollerini yapınız. Kuzey iģareti çizimini yönetmeliğe göre hatırlayınız. Teknik elemanların isim ve imza kontrollerini yapınız. 40

45 KOTROL LĠSTESĠ Bu faaliyet kapsamında aģağıda listelenen davranıģlardan kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iģareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 1 Sınırlandırma krokisini temin ettiniz mi? 2 KöĢe nokta numaralarını kroki üzerine yazdınız mı? 3 Ada parsel numaralarını ölçü krokisi üzerine yazdınız mı? 4 Detay noktalarını ölçü krokisi üzerinde gösterdiniz mi? 5 Kuzey iģaretini kroki üzerinde gösterdiniz mi? 6 Ölçü krokisini imzaladınız mı? DEĞERLEDĠRME Değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet ise Ölçme ve Değerlendirme ye geçiniz. 41

46 ÖLÇME VE DEĞERLEDĠRME 33 ÖLÇME VE DEĞERLEDĠRME AĢağıda boģ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıģ ise Y yazınız. 1. ( ) Poligon noktalarının istediği zaman kolayca bulunabilmeleri, bunların kaybolması hâlinde aynı yerde yeniden tesis etmek amacıyla her poligon noktası için bir röper ölçü krokisi düzenlenir. 2. ( ) irengi noktalarının arandığı zaman kolayca bulunabilmelerini sağlamak amacıyla her nirengi noktası için üç kroki çizilir. 3. ( ) Kuzey oku, yeryüzündeki çeģitli detayların, onlarla ilgili değerlerin bölgesel dağılımını göstermek için kullanılır. 4. ( ) Arazinin haritaya geçirilmesinde istenen unsurların gösterilmesinde ölçü kullanılmaz. 5. ( ) Ölçü krokileri ölçü yöntemlerine göre değiģik Ģekilde düzenlenmektedir. 6. ( ) Sınırlandırma krokileri ile sınırları ve diğer hakları tayin ve tespit edilen parsellerin ölçüleri yapılır ve ölçü krokilerinde gösterilir. DEĞERLEDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme ye geçiniz. 42

47 UYGULAMALI TEST Okul sınırları içerisinde bir blokun bulunduğu yeri ada olarak kabul edip bu adanın alımı için gerekli krokileri hazırlayınız. ĠĢlem Basamakları Yer kontrol noktalarını belirleyiniz. Yer kontrol noktalarının röperleneceği noktaları tespit ediniz. Çizim altlığı ve çizim araç gereçlerini hazırlayınız. Yer kontrol noktalarının (poligon, nirengi) röper ölçü krokilerini hazırlayınız. Adanın ve binanın durum krokisi için çizim altlığı ve çizim araç gereçlerini hazırlayınız. Adanın ve binanın detay alım krokilerini hazırlayınız. Öneriler okta konumlarını karģılaģtırınız. oktalara göre röperlemeye dikkat ediniz. Gerekli çizim gereçlerini hatırlayınız. Ölçümleri kontrol ediniz. Gerekli çizim gereçlerini hatırlayınız. Kroki donatımını hatırlayarak eksiklerinizi tamamlayınız. 43

48 POLĠGO RÖPER ÇĠZELGESĠ Ġli :... Ġlçesi :... Mahalle / Köyü :... Sayfa u. :... P. u. Tesisin Cinsi: Y: X: H: Durum Krokisi Röper Ölçü Çizelgesi P. u. Tesisin Cinsi: Y: X: H: Durum Krokisi Röper Ölçü Çizelgesi P. u. Tesisin Cinsi: Y: X: H: Durum Krokisi Röper Ölçü Çizelgesi 44

49 DEĞERLEDĠRME ÖLÇEĞĠ Bu faaliyet kapsamında aģağıda listelenen davranıģlardan kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iģareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 1 Yer kontrol noktalarını belirlediniz mi? 2 Yer kontrol noktalarının röperleneceği noktaları tespit ettiniz mi? 3 Çizim altlığı ve çizim araç gereçlerini hazırladınız mı? 4 5 Yer kontrol noktalarının (poligon, nirengi) röper ölçü krokilerini hazırladınız mı? Adanın ve binanın durum krokisi için çizim altlığı ve çizim araç gereçlerini hazırladınız mı? 6 Adanın ve binanın detay alım krokilerini hazırladınız mı? DEĞERLEDĠRME Değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet ise Modül Ölçme Değerlendirme sorularına geçiniz. 45

50 MODÜL DEĞERLEDĠRME MODÜL DEĞERLEDĠRME AĢağıdaki cümlelerde boģ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 1. Resim kâğıtlarında resmin özellikleri ve çizen kiģinin bilgileri resmin kısmında belirtilir. 2. Topoğrafya da serbest elle çizim genellikle.. çizgilerde kullanılır. 3. Ölçülerin tersimi için arazinin gözle tespit edilen Ģekli ile ölçü değerleri bir kâğıt üzerine geçirilir. Yapılan bu çizime. denir. 4. oktalarının istenildiği zaman kolayca bulunabilmesi için veya kaybolmaları durumunda yeniden tesis edilmelerini sağlamak amacıyla her poligon noktası için bir ölçü krokisi düzenlenir. 5. irengi röper ölçü krokileri hazırlanır. 6. Arazide iģaretlenen ölçme noktaları herhangi bir nedenle kayboldukları zaman yeniden tesis edilmelerini sağlamak amacıyla bu noktalar. (sigorta) olarak adlandırılan yerleri değiģmeyecek, arazide kolaylıkla bulunacak noktalara olan yatay uzaklıkları ölçülmek suretiyle bağlanır. DEĞERLEDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baģvurunuz. 46

51 CEVAP AAHTARLARI CEVAP AAHTARLARI ÖĞREME FAALĠYETĠ 1 I CEVAP AAHTARI 1. Doğru 2. YanlıĢ 3. Doğru 4. Doğru 5. YanlıĢ 6. YanlıĢ 7. YanlıĢ 8. Doğru ÖĞREME FAALĠYETĠ 2 Ġ CEVAP AAHTARI 1. YanlıĢ 2. YanlıĢ 3. YanlıĢ 4. Doğru 5. Doğru 6. Doğru 47

52 ÖĞREME FAALĠYETĠ 3 Ü CEVAP AAHTARI 1. Doğru 2. YanlıĢ 3. YanlıĢ 4. YanlıĢ 5. Doğru 6. Doğru MODÜL DEĞERLEDĠRMEĠ CEVAP AAHTARI 1. Antet 2. Kıyı (kenar) 3. Ölçü krokisi 4. Röper 5. Arazide 6. Röper 48

53 KAYAKÇA KAYAKÇA DĠġÇĠ Selahattin, Harita Çizimi ve Uygulaması, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ġstanbul, SARIBIYIK Tahsin, Ölçme Bilgisi ve Uygulaması, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ġstanbul, SOGU Celal, Muzaffer ġerbetçġ, Engin GÜLAL, Ölçme Bilgisi (cilt 1- cilt-2), Ġstanbul, Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği 49

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI GRUP MOBĠLYA-1 543M00051

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI GRUP MOBĠLYA-1 543M00051 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI GRUP MOBĠLYA-1 543M00051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÖLÇEK VE ÖLÇÜ BĠRĠMĠ HESAPLARI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÖLÇEK VE ÖLÇÜ BĠRĠMĠ HESAPLARI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÖLÇEK VE ÖLÇÜ BĠRĠMĠ HESAPLARI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK 582YIM062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ

ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ HARĠTA-TAPU-KADASTRO ARAZĠ HAZIRLIKLARI 581MSP083 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇME BİLGİSİ II Poligon İstikşafı ve Yerüstü Tesisleri, Poligon Ölçüsü ve Türleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF120 ÖLÇME BİLGİSİ II DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ TOZALTI KAYNAĞI 521MMI240 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/Ġhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formla r 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE FĠRMA ĠġLEMLERĠ 341TP0040 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC PENCERE VE KAPI DETAYLARI ÇĠZĠM 582YIM066

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC PENCERE VE KAPI DETAYLARI ÇĠZĠM 582YIM066 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC PENCERE VE KAPI DETAYLARI ÇĠZĠM 582YIM066 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ 1. GĠRĠġ 1. 1. AMAÇ VE KAPSAM Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1507

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME KOL DĠKĠMĠ 542TGD677

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME KOL DĠKĠMĠ 542TGD677 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME KOL DĠKĠMĠ 542TGD677 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ

ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ HARĠTA-TAPU-KADASTRO ALAN HESAPLARI 581MSP080 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME ELBĠSE DĠKĠMĠ 542TGD540

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME ELBĠSE DĠKĠMĠ 542TGD540 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME ELBĠSE DĠKĠMĠ 542TGD540 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ LENTO, RÖGAR VE DRENAJ ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ORTA ÖĞRETİM PROJESİ HARİTA-TAPU-KADASTRO HARİTA DOSYALAMA 581MSP141

ORTA ÖĞRETİM PROJESİ HARİTA-TAPU-KADASTRO HARİTA DOSYALAMA 581MSP141 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM PROJESİ HARİTA-TAPU-KADASTRO HARİTA DOSYALAMA 581MSP141 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HARİTA-TAPU-KADASTRO HARİTA ÇİZİM UYGULAMALARI 581MSP092

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HARİTA-TAPU-KADASTRO HARİTA ÇİZİM UYGULAMALARI 581MSP092 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HARİTA-TAPU-KADASTRO HARİTA ÇİZİM UYGULAMALARI 581MSP092 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ORTA ÖĞRETİM PROJESİ HARİTA-TAPU-KADASTRO KÜÇÜK YAN NOKTA HESABI 581MSP143

ORTA ÖĞRETİM PROJESİ HARİTA-TAPU-KADASTRO KÜÇÜK YAN NOKTA HESABI 581MSP143 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM PROJESİ HARİTA-TAPU-KADASTRO KÜÇÜK YAN NOKTA HESABI 581MSP143 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ

PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ PAFTA BÖLÜMLENDİRİLMESİ Türkiye kadastrosunda yukarıda değinilen ada sistemi pafta bölümleme ve adlandırma sistemi dışında çeşitli pafta bölümleme ve adlandırma sistemleri kullanılmıştır ve Yapım Yönetmeliği

Detaylı

AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ

AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ÇOCUK KALİFORNİYA MODELİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 09.10.2015-2951 SAMSUN Sinop Ġli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09.06.892 Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2015-104 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09.06.892 Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2015-104 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09.06.892 Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2015-104 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : 26.08.2015-4121 AYDIN Aydın Ġli,

Detaylı

ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ

ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ HARĠTA-TAPU-KADASTRO HARĠTA ÇĠZĠM HAZIRLIĞI 581MSP090 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme

Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme materyalidir. Makine Halıcılığı ile ilgili eğitim alan

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ

KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ BĠLGĠSAYARDA OPERASYON PROGRAMLARI II 482BK0110 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. SERĠ Ġġ VE MONTAJ KALIPLARI 521MMI224

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. SERĠ Ġġ VE MONTAJ KALIPLARI 521MMI224 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SERĠ Ġġ VE MONTAJ KALIPLARI 521MMI224 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PLANI ÇĠNĠLEME 581MSP054

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PLANI ÇĠNĠLEME 581MSP054 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PLANI ÇĠNĠLEME 581MSP054 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ RULO (STOR) PERDELER Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ FERMUAR DĠKĠMĠ 542TGD763 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TAMPON BASKI SORUNLARI 213GIM261

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TAMPON BASKI SORUNLARI 213GIM261 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TAMPON BASKI SORUNLARI 213GIM261 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

POL GON NOKTA RÖPER KROK LER

POL GON NOKTA RÖPER KROK LER GENEL SINIR KROK S Burada arazi çal mas nda çal lan bölge, kuzey yönü dikkate al narak genel hatlar ile kroki olarak çizilir. Kullan lan poligonlar n yerleri ve numaralar, Çevredeki yollar, caddeler, önemli

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ

AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ Orman Amenajman Haritalarının oluģturulması sırasında karģılaģılan güçlükler göz önüne alınarak, bu güçlüklerin giderilmesi ve birlikteliğin sağlanması amacı ile haritaların

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ ORTEZ RESMĠ ÇĠZĠMĠ 725TTT045 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

TOPOĞRAFYA Takeometri

TOPOĞRAFYA Takeometri TOPOĞRAFYA Takeometri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SAC BORULAR 521MMI250

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SAC BORULAR 521MMI250 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SAC BORULAR 521MMI250 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

JDF 116 / 120 ÖLÇME TEKNİĞİ / BİLGİSİ II POLİGONASYON

JDF 116 / 120 ÖLÇME TEKNİĞİ / BİLGİSİ II POLİGONASYON JDF 116 / 120 ÖLÇME TEKNİĞİ / BİLGİSİ II POLİGONASYON Yrd. Doç. Dr. HÜSEYİN KEMALDERE Jeodezik Noktaların Sınıflandırması (BÖHHBÜY-Md:8) Noktaların sınıflandırılması aşağıdaki şekildedir: a) Uzay ve uydu

Detaylı

BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ TEKNĠK ORGANĠZASYON VE KAYIT

BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ TEKNĠK ORGANĠZASYON VE KAYIT BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ TEKNĠK ORGANĠZASYON VE KAYIT ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iv GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1... 3 1. BĠYOMEDĠKAL TEKNĠK SERVĠSLERĠ... 3 1.1. Hastane Organizasyonu Ġçindeki

Detaylı

14/05/2004 31/05/2004

14/05/2004 31/05/2004 ARAZİ ÇALIŞMASI 1 EKİP - 11 14/05/2004 31/05/2004 2 İçindekiler Ekip Çalışması Ekip Elemanları Donanım Yapılan İşlemler Maliyet Sonuç 3 Ekip Çalışması Bir işin gerçekleştirilebilmesi için değişik beceri

Detaylı

3. Alım için sıklaştırma noktaları (tamamlayıcı nokta, ara ve dizi nirengi),

3. Alım için sıklaştırma noktaları (tamamlayıcı nokta, ara ve dizi nirengi), ÖLÇME BİLGİSİ 2 DERS NOTLARI YER KONTROL NOKTALARI Genel Bilgi Bir alanın ve üzerindeki örtülerin harita veya planının yapılabilmesi için yeryüzünde konumu sabit ve koordinat değerleri belli bir takım

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU 1- GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI 1-1-Kullanılacak Kâğıdın Özelliği: Tez yazımında kullanılacak kâğıtlar A4 standardında (210x297) birinci

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1 ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Coğrafik Objelerin Temsili. Nokta:

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Coğrafik Objelerin Temsili. Nokta: Coğrafik Objelerin Temsili eryuvarı üzerindeki coğrafik objelerin haritaya aktarılması aşamasında, ilk olarak coğrafik objelere ait detaylarının koordinatları ölçüm aletleri kullanılarak elde edilir. Sonrasında

Detaylı

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

RİZE BALSU SEL VE HEYELAN KONTROL PROJESİ

RİZE BALSU SEL VE HEYELAN KONTROL PROJESİ T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI RİZE BALSU SEL VE HEYELAN KONTROL PROJESİ www.cem.gov.tr 2012 PROJE YERĠ 2 Akma heyelanlı alanlar YağıĢ, yüzeysel akıģa geçmeden, toprak içerisine infiltre olmadan açık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC ORTA KAYIT ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞĠġĠKLĠK ĠġLEMLERĠ HAKKINDA GENELGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞĠġĠKLĠK ĠġLEMLERĠ HAKKINDA GENELGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞĠġĠKLĠK ĠġLEMLERĠ HAKKINDA GENELGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Kadastro Müdürlükleri tarafından, tescile

Detaylı

AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ

AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ MÜġTERĠ ÖZEL TALEPLERĠ 347CH0033 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ MODEL KESĠM 542TGD322 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ. Taslak çizimleri incelemek. Zemin kat planı çizmek. Asma ve teras kat planı çizmek. Vaziyet ve merdiven planı çizmek

MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ. Taslak çizimleri incelemek. Zemin kat planı çizmek. Asma ve teras kat planı çizmek. Vaziyet ve merdiven planı çizmek MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Taslak Çizim ve Dökümanlar Zemin Kat Planı Çizme Kat Planı Çizme Asma ve Teras Planı Çizme Kesitleri Çizme Vaziyet ve Merdiven Planı Çatı Plan ve Detayı Ön

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ EMNĠYETLĠ BAĞLAMA ELEMANLARI 1 521MMI173

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ EMNĠYETLĠ BAĞLAMA ELEMANLARI 1 521MMI173 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ EMNĠYETLĠ BAĞLAMA ELEMANLARI 1 521MMI173 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Kâğıt Boyu ve Gramajı Madde 2 (1) Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kâğıt kullanılır.

Kâğıt Boyu ve Gramajı Madde 2 (1) Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kâğıt kullanılır. 1 Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım ve Basım Esasları Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Esaslar Mersin Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. maddesinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KORD ÖRGÜLER 542TGD706

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KORD ÖRGÜLER 542TGD706 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI TESTİL TENOLOJİSİ ORD ÖRGÜLER 54TGD706 Ankara, 011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. " "

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.  SİLOPİ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 1- Dilekçe, 2- Tapu Fotokopisi 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1- Dilekçe, 2- Proje 3 İl Özel

Detaylı

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE Ölçme Bilgisi DERS 6 DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE TEMEL ÖDEVLER Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) M. Zeki COŞKUN ( İTÜ ) TEODOLİT Teodolitler, yatay ve düşey açıları yeteri incelikte ölçmeye yarayan optik aletlerdir.

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DAVUL DERİSİ NAZARLIK 215ESB527 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02,03,04,05,06/03/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02,03,04,05,06/03/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02,03,04,05,06/03/2015 tarihleri arası) 1. Yoklama. G Ü N D E M 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ELBİSE KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI SANDALYE ÇĠZĠMĠ 543M00120 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :230 KARAR 230 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Haziran ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Haziran 2016 Salı

Detaylı

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ KESĠM PROGRAMI 542TGD321 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI 1. A, B, C ve D tipi Mesire yerlerinin kuruluşu BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1.

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA ALANI. KAPAK ÜZERĠ ĠġLEMLER 2 213GIM269

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA ALANI. KAPAK ÜZERĠ ĠġLEMLER 2 213GIM269 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA ALANI KAPAK ÜZERĠ ĠġLEMLER 2 213GIM269 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EK-11 TUTGA Koordinat ve Hýzlarýnýn Jeodezik Amaçlý Çalýþmalarda Kullanýlmasýna Ýliþkin Örnek -235- -236- Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði EK - 11 TUTGA KOORDÝNAT VE HIZLARININ

Detaylı

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi,

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi, KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ Sakarya Üniversitesi, Tanım Bina köşe kazıklarının yerlerinin temel kazısı sırasında kaybolmaması, kazı alanının belirlenmesi, temel genişlikleri ile temel duvarına ait

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09 15 1142 Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2016-115 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09 15 1142 Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2016-115 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09 15 1142 Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2016-115 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.01.2016-4603 AYDIN Aydın İli,

Detaylı

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ (MART 2012) ŞANSER DURAN (İL MÜDÜRÜ)

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ (MART 2012) ŞANSER DURAN (İL MÜDÜRÜ) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ (MART 2012) ŞANSER DURAN (İL MÜDÜRÜ) RESMĠ YAZI KAMU KURUM VE KURULUġLARININ KENDĠ ARALARINDA VEYA GERÇEK VE TÜZEL KĠġĠLERLE ĠLETĠġĠMLERĠNĠ SAĞLAMAK

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ KEÇE EV AKSESUARLARI Ankara,2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RADYOLOJĠ YÜZ RADYOGRAFĠLERĠ 725TTT064

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RADYOLOJĠ YÜZ RADYOGRAFĠLERĠ 725TTT064 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RADYOLOJĠ YÜZ RADYOGRAFĠLERĠ 725TTT064 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI

HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI YOLA TERK VE YOLDAN İHDAS HARİTALARININ KONTROLÜ 581MSP133 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ) DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1) Ruhsat Başvuru/Beyan Formu,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KAPLAMA GÖRÜNÜŞ VE KESİT ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ÜÇ BOYUTLU TAKI FORMLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ MAKET ÇEVRE DÜZENLEMESĠ 581MSP063

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ MAKET ÇEVRE DÜZENLEMESĠ 581MSP063 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ MAKET ÇEVRE DÜZENLEMESĠ 581MSP063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir.

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir. HARİTA NEDİR? Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün, istenilen ölçeğe göre özel işaretler yardımı ile küçültülerek çizilmiş örneğidir. H A R İ T A Yeryüzü şekillerinin, yerleşim

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : 25.12.2015-252 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : 25.12.2015-6048 ĠZMĠR

Detaylı

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ 1 Ünite: 7 KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ORTAK ALAN PERSPEKTİF

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ORTAK ALAN PERSPEKTİF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ORTAK ALAN PERSPEKTİF ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

TARIM TEKNOLOJĠLERĠ. ÇĠT BĠTKĠLERĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ

TARIM TEKNOLOJĠLERĠ. ÇĠT BĠTKĠLERĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJĠLERĠ ÇĠT BĠTKĠLERĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 622B00174 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TAŞ YAPILARDA BİTKİ TEMİZLEME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TAŞ YAPILARDA BİTKİ TEMİZLEME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TAŞ YAPILARDA BİTKİ TEMİZLEME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

TAKEOMETRİ GENEL BİLGİLER

TAKEOMETRİ GENEL BİLGİLER TAKEOMETRİ GENEL BİLGİLER Optik olarak yatay uzunlukların ve yükseklik farklarının klasik teodolit ve mira kullanılarak bulunması yöntemine takeometri adı verilmektedir. Takeometrik yöntemde amaç, bir

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Lalezade Sokak, 981 ada, 572, 629, 630 ve 631 nolu parseller 4.

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Lalezade Sokak, 981 ada, 572, 629, 630 ve 631 nolu parseller 4. DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Lalezade Sokak, 981 ada, 572, 629, 630 ve 631 nolu parseller 4. Levent / İSTANBUL ĠSTEK

Detaylı