INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series"

Transkript

1 INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Models FLXS25BVMB FLKS25BVMB FLXS35BVMB FLKS35BVMB FLXS50BVMB FLKS50BVMB FLXS60BVMB FLKS60BVMB FLX25BVMB FLK25BVMB FLX35BVMB FLK35BVMB FLXS25BAVMB FLKS25BAVMB FLXS35BAVMB FLKS35BAVMB FLXS50BAVMB FLKS50BAVMB FLXS60BAVMB FLKS60BAVMB Manuel d installation Série split R410A Montagehandleiding R410A Split-systeem Manual de instalación Serie Split R410A Manuale d installazione Serie Multiambienti R410A Εγχειρßδιο εγκατüστασηò διαιροýìενηò σειρüò R410A Manual de Instalação Série split R410A Рóêоводство по монтажó Серия R410A с раздельной óстановêой Français Nederlands Español Italiano ΕλληνικÜ Portugues Рóссêий Montaj kýlavuzlarý R410A Split serisi Türkçe

2 Güvenlik Önlemleri Doðru montaj için bu Güvenlik Önlemlerini dikkatlice okuyun. Bu kýlavuz önlemleri UYARILAR ve ÝKAZLAR olarak sýnýflandýrýr. Aþaðýdaki tüm önlemlere uymaya dikkat ediniz: Bunlarýn tümü güvenliði saðlamak için önemlidir. UYARILAR... Bir UYARI ya uymamak ölüm veya ciddi yaralanma gibi ağýr sonuçlara neden olabilir. İKAZLAR... Bir İKAZ a uymamak ise bazý durumlarda ağýr sonuçlara yol açabilir. Bu kýlavuzda aþaðýdaki güvenlik sembolleri kullanýlýr: Bu talimata kesinlikle uyun. Kesinlikle bir toprak baðlantýsý kurun. Asla denemeyin. Montajý tamamladýktan sonra, montaj hatalarýna karþý kontrol için birimi test edin. Kullanýcýya birimi Kullanma Kýlavuzuna uygun olarak kullanma ve temizlemeyle ilgili yeterli bilgi verin. UYARILAR Montaj bayi veya baþka bir uzman kiþi tarafýndan yapýlmalýdýr. Yanlýþ montaj su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir. Klima cihazýný bu kýlavuzda belirtilen talimatlara uygun olarak monte edin. Yanlýþ montaj su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir. Kesinlikle verilen veya belirtilen montaj parçalarýný kullanýn. Baþka parçalarý kullanmak, birimin arýza yapmasý, su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir. Klima cihazýný, birimin aðýrlýðýný taþýyabilecek saðlam bir temel üzerine monte edin. Yetersiz temel veya eksik montaj birimin temelden ayrýlýp düþmesi sonucu yaralanmaya neden olabilir. Elektrik iþleri montaj kýlavuzu ve ulusal elektrik kablaj kurallarý veya uygulama kurallarýna göre yapýlmalýdýr. Yetersiz kapasite veya eksik elektrik iþleri, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir. Kesinlikle ayrý bir elektrik devresi kullanýn. Kesinlikle baþka bir cihazla ortak güç kaynaðý kullanmayýn. Kablaj için, arada baðlantý olmadan tüm mesafeyi kapsayacak uzunlukta kablo kullanýn. Bir uzatma kablosu kullanmayýn. Güç kaynaðý üzerine baþka yükler koymayýn, ayrý bir elektrik devresi kullanýn. (Bunu yapmamak aþýrý ýsýnmaya, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir.) Ýç ünite ve dýþ üniteler arasýnda elektrik baðlantýlarý için belirtilen türde kablolar kullanýn. Uçlarý dýþ baskýlara maruz kalmayacak þekilde baðlantý tellerini sýkýca kelepçeleyiniz. Eksik baðlantýlar veya kelepçeleme kutuplarýn aþýrý ýsýnmasýna veya yangýna neden olabilir. Baðlantý ve besleme kablolarýný baðladýktan sonra kablolarý, elektrik kapaklarý veya panolar üzerinde aþýrý yük oluþturmayacak þekilde biçimlendiriniz. Kablolarýn üzerine kapaklar monte ediniz. Eksik kapak montajý kutuplarýn aþýrý ýsýnmasý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir. Soðutucu montaj iþi sýrasýnda sýzýntý yaptýysa odayý havalandýrýnýz. (Soðutucu, aleve tutulduðunda bir zehirli gaz üretir.) Tüm montaj iþleri tamamlandýktan sonra, soðutucu sýzýntýsý olmadýðýndan emin olmak için kontrol edin. (Soðutucu, aleve tutulduðunda bir zehirli gaz üretir.) Sistemi monte ederken veya yerini deðiþtirirken, belirtilen soðutucu devresini, hava gibi belirtilen soðutucu (R410A) dýþýndaki maddelerden koruyunuz. (Soðutucu devresinde hava veya baþka yabancý maddelerin bulunmasý, yaralanmaya yol açacak þekilde aþýrý basýnç yükselmesi veya patlamaya neden olur.) Pompa durduðunda, soðutucu borularýný çýkarmadan önce kompresörü durdurun. Pompa kapalýyken kompresör çalýþmaya devam etmekte ve kapatma vanasý açýk durumda ise, soðutucu borularý çýkartýldýðýnda içeriye hava emilecek olup, bu durum dondurucu devresinde anormal basýnca sebep olarak arýzaya ve hatta yaralanmaya neden olabilir. Montaj sýrasýnda, kompresörü çalýþtýrmadan önce soðutucu borularýný saðlam þekilde takýn. Pompa kapalýyken, kompresör kapalýysa ve kapatma vanasý açýksa, kompresör çalýþtýrýldýðýnda içeriye hava emilerek dondurucu devresinde anormal basýnca sebep olur ve bu da arýzaya, hatta yaralanmaya yol açabilir. Kesinlikle bir toprak baðlantýsý kurun. Üniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner, veya telefon toprak kablosuna topraklamayýn. Eksik toprak baðlantýsý, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir. Yýldýrým veya diðer kaynaklardan aþýrý yüksek akým klima cihazýnda hasara neden olabilir. Kesinlikle bir toprak kaçaðý kesicisi takýn. Toprak drenaj kesicisinin takýlmamasý, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir. İKAZLAR Klima cihazýný alev alan gaz kaçaðý bulunma tehlikesi olan bir yere monte etmeyin. Gaz kaçaðýnýn ünite çevresinde birikmesi durumunda, yangýna neden olabilir. Drenaj borularýný bu kýlavuzdaki talimatlara uygun olarak yerleþtirin. Yetersiz borulama, taþmaya neden olabilir. Geniþletme somunlarýný örneðin bir tork anahtarý ile belirtilen yönteme uygun olarak sýkýn. Geniþletme somunu çok fazla sýkýlýrsa, uzun bir sure sonra geniþletme somunu çatlayýp soðutucu gaz kaçaðýna neden olabilir. 1 Türkçe

3 Aksesuarlar Ýç ünite A Q A Montaj plakasý 1 G AAA kuru pilleri 2 N Isý izolasyon tüpü (Yedek uzatma borusu) 1 B Foto katalitik koku giderici filtre 1 J Yan kapaklarý 2 P Isý izolasyon tüpü (Soðutucu borusu) 1 C Hava Temizleme Filtresi 1 K Kullanýcý kýlavuzu 1 Q Birleþtirme bantlarý 4 D E Kablosuz uzaktan kumanda 1 L Montaj kýlavuzlarý 1 Uzaktan kumanda yuvasý 1 M Yedek uzatma borusu 2 Uzatma yardýmcý borusu M N ; FLX(S)25, FLX(S)35, FLK(S)25 ve FLK(S)35 modelleri için tedarik edilmemiþtir. Bir Kurulum Yeri Seçme Montaj sahasýný seçmeden önce, kullanýcýnýn onayýný alýn. 1. İç ünite. Ýç ünite aþaðýdaki özelliklere sahip bir yerde monte edilmelidir: 1) içn ünite çizimlerinde belirtilen, montaj kýsýtlamalarýna uygundur, 2) hava giriþi ve çýkýþý için açýk kanallar vardýr, 3) ünite doðrudan güneþ ýþýðýna maruz deðildir, 4) ünite bir ýsý veya buhar kaynaðýndan uzaktadýr, 5) makine yað buhar kaynaðý yoktur (bu iç ünitenin ömrünü kýsaltabilir), 6) soguk (ilik) hava oda içinde dolastirilmaktadir, 7) ünite elektronik ateþleme tipli florasan lambalardan uzaktadýr (invertör veya hýzlý startlý tip), bu lambalar uzaktan kumanda mesafesini kýsaltabilir, 8) ünite televizyon veya radyodan en az 1 metre uzaktadýr (ünite resim veya seste arýzaya neden olabilir). 2. Kablosuz uzaktan kumanda. 1) Varsa odadaki tüm florasan lambalarý açýn ve iç ünite tarafýndan uzaktan kumanda sinyallerinin uygun þekilde alýndýðý yeri belirleyin (7 metre içinde). Türkçe 2

4 İç Ünite Montajindan Önce 1. İç üniteyi monte etmeden önce aşağýdaki işlemleri gerçekleştirin. 1) Hava giriþ paneli ve vida kapaðýný açýn, ve 7 vidayý çýkarýn. 2) Gösterilen 3 yerdeki týrnaðý sökün. 3) Ortadaki kancayý sökün ve ön paneli çýkarýn. 4) Gösterilen 2 yerdeki týrnaðý sökün ve elektrikli eleman kapaðýný çýkarýn. 3 Vida kapaðý 2 Týrnak Elektrikli eleman kapaðý 4 Týrnak Hava giriþ paneli Ön panel Ön panel Drenaj gözü kancasý 1 2 Drenaj gözü kancasý Ön panel kancasý * Ön paneli drenaj gözü kancasýndan çýkarmak için ok yönünde hareket ettirin. Ortadaki kancayý sökmek için Montaj Bilgileri 1. Farklý adresler nasýl ayarlanýr. 1) Ýki iç ünitenin bir odaya monte edilmesi halinde, farklý adresler için iki kablosuz uzaktan kumanda ayarlanabilir. 2) Elektrikli eleman kapaðýný çýkarýn. (İÇ ÜNİTEYİ MONTE ETMEDEN ÖNCE bölümüne bakýn.) 3) PCB üzerindeki JA bujiyi kesin. Kablosuz uzaktan kumanda 4) J4 devre bujiyi kesin. 2. Tavana asýlý kullanýmda. Kablosuz uzaktan kumanda J4 ADDRESS EXIST 1 CUT 2 FLOOR J4 SW2 CEILING ADDRESS JA EXIST 1 CUT 2 1) Tavana montaj durumunda, düðmeyi (SW2) "TAVAN" konumuna getirin. 3 Türkçe

5 O N OFF Iç Ünite Montaj Çizimleri Tavan ve ünite arasýnda boþluk olmamalýdýr. Montaj iþi için boþluk Asgari. (200mm) Montaj iþi için boþluk Asgari. (200mm) Hava Filtreleri A Montaj plakasý Vida (alan besleme: M4 25L) Duvarlardan itibaren 50mm veya daha fazla Ýç ünite iç ünite aðýrlýðýna dayanabilecek bir duvara monte edilmelidir. B Foto katalitik koku giderici filtre veya C Hava temizleme filtreleri Çerçevenin girintili kýsýmlarýndan tutun ve dört týrnaðý kancadan çýkarýn. B Foto katalitik koku giderici filtre C Hava temizleme filtreleri Montaj iþi için boþluk Asgari. (200mm) Zeminden itibaren 50mm veya daha fazla Montaj iþi için boþluk Asgari. (200mm) Isý izolasyon borusunu uygun uzunlukta kesin ve izolasyon boru kesim hattýnda boþluk kalmamasýna dikkat ederek bantla kaplayýn. Boru deliði boþluðunu macunla kapatýn. Ýzolasyon borusunu alttan üste doðru kaplama bandýyla kaplayýn. D Kablosuz uzaktan kumanda Vida (alan besleme: M3 20L) Uzaktan kumanda yuvasýný duvara vidalamadan önce, iç ünite tarafýndan kumanda sinyallerinin uygun þekilde alýndýðýndan emin olun. E Uzaktan kumanda yuvasý Türkçe 4

6 Iç Ünite Montaj Çizimleri 1. Tavana montaj. Duvar Yerel drenaj borusu Tavan *1 Yerel boru aþaðý doðru eðimli olacak þekilde delik yoluyla beslemenin konumunu belirleyin. Arka taraftaki boru deliði B65mm Tavan Arka taraftaki drenaj boru deliði B40mm *1 170 den çok Sað taraftaki boru deliði B65mm Drenaj hortumu Duvar Üst taraftaki boru deliði B65mm Duvara montaj. Duvar Sað taraftaki boru deliði B80mm Alt taraftaki boru deliði B80mm Duvar Zemin Duvar Sývý borusu Gaz borusu Drenaj borusu Zemin Baðlantý konumu: Zemin Arka taraftaki boru deliði B80mm 55 5 Türkçe

7 Dis Ünite Montaj Çizimleri Tavana Montaj 1. Aski civatasinin montaji. 1) Aský cývatasýný iç üniteyi taþýyabilecek þekilde monte edin, montajdan önce tavana mesafesini ayarlayýn. 2) Ýç üniteyi montaj çizimlerine uygun olarak monte edin ve sýkýca M10 somunla sýkýþtýrýn. (4 yer) 3) Ýç üniteyi tavan üzerine monte ettikten sonra, her bir parçayý saðdaki diyagramda gösterildiði gibi monte edin. Tavan J Yan kapaklarý Yaylý Rondela Aský Cývatasý Somun (M10) Rondela Aský Cývatasý (M10) Somun (M10) Rondela Yaylý Somun (M10) Rondela J Yan kapaklarý (6 týrnaklý) Elektrikli eleman kapaðý (2 týrnaklý) Ön panel Montaj için meyilli konum 1 den az 1 den az 2. İç ünite montaji. 1) ( M,de verilen) yedek uzatma borusunu yerel boruya baðlayýn. (Bir sonraki sayfada 1'e bakýn) (Tavana monteli ve duvara monteli üniteler için geçerlidir.) 2) Drenaj borusu için baðlantý yerinde yerel boruyu, montaj çizimlerinde gösterilen biçimde hazýrlayýn. Açýklama: Drenaj hortumunu kesinlikle saðdaki diyagramda gösterilen biçimde, aþaðý doðru meyilli biçimde yerleþtirin. 3) Drenaj hortumunu yerel drenaj borusuna baðlayýn. Baðlantý kablosunu borularla ayný yönde yerleþtirin. Drenaj hortumunun akýş kýsmý Drenaj hortumunun konumunu belirlemek için aþaðýdaki iþlemleri yapýn. Sað taraftaki boru Sað taraftaki boru için burayý kesin Sað taraftaki boru için burayý kesin Üst sað taraftaki boru Sað arka boru Drenaj hortumu Alt gövde kapaðý Açýklama: Üst sað taraf borusu için alt gövde kapaðýný iç ünitenin montajýndan önce çýkarýn. Alt gövde Alt gövde týrnaðý Panel 1 Bir kerpetenle kesin. 2 Drenaj hortum kýsmýný kesin. 3 Alt gövdeye vidalayýn. Drenaj hortumu 4 Drenaj hortumunun konumunu belirledikten sonra paneli alt gövde týrnaklarýna tespit edin. Türkçe 6

8 Dis Ünite Montaj Çizimleri Duvara Montaj 3. Montaj. Ýç üniteyi montaj çizimlerine göre duvara monte edin. 1) Ýç üniteyi montaj plakasýnýn kancalarýna A asýn. (2 yer) 2) Ýç ünitenin alt kýsmýndaki üç deliðe M4 x 25L vidalarý tespit edin. J Yan kapaklarý (6 týrnaklý) A Montaj plakasý M4 25L J Yan kapaklarý Ýç ünite kanca kýsmý Elektrikli eleman kapaðý (2 týrnaklý) Ön panel A Montaj plakasý Montaj için konum 1 den az Borularýn yönünün birbirine uygun olmasýna dikkat edilmelidir, çünkü (birlikte verilen ve montaj yöntemleri borularýn yönüne baðlý olarak deðiþir. 1) Yedek uzatma borusunu borularýn yönüne göre seçin. (Bu, duvara monte edilen sað geri boru ve tavana monte edilen sað yan boru olmadan yapýlmalýdýr.) 3) 2) N ýsý izolasyon tüpünü yedek uzatma borusuna 2) takýn. (Boþluk býrakmamaya dikkat edin.) 3) Yedek uzatma borusunu cihaza baðlayýn. M ) yedek uzatma borusu Alt sað boru Sað taraftaki boru 7 Türkçe

9 4. İç ünite montaji. 1) ( M,de verilen) yedek uzatma borusunu yerel boruya baðlayýn. (Tavana monteli ve duvara monteli üniteler için geçerlidir.) 2) Drenaj borusu için baðlantý yerinde yerel boruyu, montaj çizimlerinde gösterilen biçimde hazýrlayýn. 3) Drenaj hortumunu yerel drenaj borusuna baðlayýn. Baðlantý kablosunu borularla ayný yönde yerleþtirin. Açýklama: Sað arka boru için alt gövde kapaðýný iç ünitenin montajýndan önce çýkarýn. Sað taraftaki boru Sað taraftaki boru için burayý kesin Alt saðdaki boru için burayý kesin Alt sað boru Sað arka boru Tavana Montaj Ve Duvara Montaj Arasindaki Ortak Noktalar Çoklu dýş ünite ile birlikte verilen montaj kýlavuzunda tariff edildiği şekilde bir 5. Kablolama. çoklu iç ünite ile birlikte monte edin. 1) Kablo uçlarýný sýyýrýn (15mm). 2) Ýç ve dýþ ünitelerin terminal bloklarýndaki terminal numaralarýyla kablo renklerini karþýlaþtýrýn ve kablolarý uygun terminallere sýkýca vidalayýn. 3) Toprak kablolarýný uygun terminallere baðlayýn. 4) Saðlam biçimde kilitlenecek þekilde kablolarý çekin, daha sonra kablo kelepçesi ile kablolarý tespit edin. 5) Bir adaptor sistemine baðlantý yapýldýðýnda, uzaktan kumanda kablosunu uzatarak saðdaki resimde gösterildiði gibi S21 konektörüne baðlayýn. 6) Servis kapaðý saðlamca yerleþecek þekilde kablolarý biçimlendirin, daha sonra servis kapaðýný kapatýn. Uzaktan kumanda kablosu (seçenek) Terminal bloku Yapý kalkmayacak biçimde kablolarý tespit edin. S21 Dýþ kuvvetler doðrudan terminal üzerinde etkili olmayacak biçimde saðlam þekilde tespit edin. Toprak kablosu Elektrikli eleman kutusu Kablo kelepçesi Saðlam biçimde baðlamak için belirtilen kabloyu kullanýn. Kablolarý terminal kablolarý ile sýkýca tespit edin. Kablo uzunluðu 10m i aþarsa 2,0 mm kablolar kullanýn. Dýþ ünite 123 LN Ýçünite Kablolarý terminal kablolarý ile sýkýca tespit edin. H05VV Uyarilar 1) Erimiþ kablolar, taban kablolarý, uzatma kablolarý, veya starbust baðlantýlarý, aþýrý ýsýnma, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabileceðinden kullanmayýn. 2) Ürünün içinde yerel olarak satin alinmis elektrikli parçalari kullanmayin. (Terminal blogundan drenaj pompasi, vb. uzantisi çikartmayin.) Bu elektrik çarpmasina veya yangina sebep olabilir. Türkçe 8

10 Dis Ünite Montaj Çizimleri 6. Soğutucu borularin izolasyonu. Soğutucu sýzýntýsý olup olmadýğýný kontrol ettikten sonra Sývý borusu ve gaz borusundaki derzler, Q birleþtirme bantlarýna ekli P -ýsý izolasyon tüpü ile izole edilmelidir. P ýsý izolasyon tüpünü uygun uzunlukta kesin. Q Birleþtirme bandý 7. Tahliye borusu. P Isý izolasyon tüpü 1) Aþaðýda tarif edilen þekilde drenaj hortumunu baðlayýn. Drenaj hortumu aþaðý doðru meyilli olmalýdýr. Boru içinde birikme oluþmasýna izin vermeyin. Hortum ucunun suya deðmesine izin vermeyin. Tavana montaj Duvara montaj 2) Suyun drenaj hortumundan düzgünce dökülmesini kontrol etmek için drenaj gözüne sað taraftan suyu dökünüz. Tavana montaj Duvara montaj 3) Drenaj hortumu için uzatma gerekirse, piyasada mevcut bir uzatma hortumu alýn. Yerel drenaj hortumunu baðladýktan sonra, ýsý izolasyon tüpü yarýklarýný bantlayýn. Kesinlikle panelden kesilen bu parçayý ekleyin. Ýç ünite drenaj hortumu Burayý bantlayýn (Alan besleme) Uzatma drenaj hortumu (Alan besleme) Bu soketi duvara montaj için çýkarýn. Isý izolasyon tüpü (10mm den fazla Alan besleme) 9 Türkçe

11 Sogutucu Borulari çoklu iç ünite ile birlikte monte edin. 1. Boru ucunun genişletilmesi., Çoklu dýş ünite ile birlikte verilen montaj kýlavuzunda açýklandýğý şekilde 1) Boru ucunu bir boru kesici ile kesin. 2) Kesim yüzeyindeki pürüzleri, boru içine parçacýklar girmeyecek biçimde aþaðý doðru giderin. 3) Geniþletme somununu boru üzerine koyun. 4) Boruyu geniþletin. 5) Geniþletmenin uygun biçimde yapýldýðýný kontrol edin. (Tam dik açýlarla kesin.) Geniþletme Tam aþaðýda gösterilen þekilde monte edin. A R410A için geniþletme aracý Konvansiyonel geniþletme aracý Kalýp A Kavrama tipi 0-0,5mm Kavrama tipi (Sert tip) 1,0-1,5mm Kelebek somun tipi (Imperial tip) 1,5-2,0mm Geniþletme somunu iç yüzeyi çatlaksýz olmalýdýr. Pürüzleri giderin. Kontrol Boru ucu mükemmel bir daire halinde düzgün biçimde geniþletilmelidir. Geniþletme somununun yerleþmesini kontrol edin. Uyarilar 1) Geniþletilen kýsým üzerinde madeni yað kullanmayýn. 2) Madeni yaðýn sisteme girmesini önleyin, çünkü bu ünitelerin ömrünü kýsaltýr. 3) Daha önceki montajlarda kullanýlmýþ olan borularý asla kullanmayýn. Sadece üniteyle birlikte verilen parçalarý kullanýn. 4) Kullaným ömrünün kýsalmamasý için, bu R410A ünitesine kurutucu takmayýn. 5) Kurutma malzemesi çözülerek sisteme zarar verebilir. 6) Hatalý geniþletme soðutucu gaz kaçaðýna neden olabilir. 2. Soğutucu boru işleri. 1) Ýki geniþletme somunun merkezlerini hizalayýn ve geniþletme somunlarýný elle 3 veya 4 dönüþ sýkýn. Daha sonra tork anahtarýyla tamamen sýkýn. Geniþletme somunlarýnýn zarar görmesini engellemek ve gaz kaçaðýný önlemek için geniþletme somunlarýný sýkarken tork anahtarý kullanýn. Geniþletme somunu sýkma torku Gaz tarafý Sývý tarafý 3/8 inç 1/2 inç 1/4 inç 32,7-39,9N l m 49,5-60,3N l m 14,2-17,2N l m ( kgf l cm) ( kgf l cm) ( kgf l cm) Tork anahtarý Burayý soðutucu makine yaðý ile kaplayýn. Somun anahtarý Boru birleþimi Geniþletme somunu 2) Gaz kaçaðýný önlemek için, geniþletme somununun iç ve dýþ yüzeylerine soðutma makine yaðý uygulayýn. (R410A için soðutucu yaðý kullanýn.) 2-1. Boru İşleri Hakkýnda İkazlar 1) Borunun açýk ucunu toz ve rutubete karþý koruyun. 2) Tüm boru bükümleri mümkün olduðu kadar yumuþak olmalýdýr. Büküm için bir boru bükücü kullanýn. (Bükme yarýçapý 30 ila 40mm veya daha büyük olmalýdýr.) Yaðmur Kesinlikle bir baþlýk yerleþtirin. Bir geniþletme baþlýðý yoksa, geniþletme aðzýný kir veya suyun girmesini önlemek için bir bantla kaplayýn. Duvar Türkçe 10

12 Sogutucu Borulari 2-2. Bakýr ve Isý İzolasyon malzemelerinin seçimi Ticari bakýr boru ve fitingler kullanýrken, aþaðýdakilere dikkat edin: 1) Ýzolasyon malzemesi: Polietilen köpük Isý iletkenlik oraný: 0,041 ila 0,052W/mK (0,035 ila 0,045kcal/mh C) Soðutma gaz borusunun yüzey sýcaklýðý maksimum 110 C e ulaþýr. Bu sýcaklýða dayanýklý ýsý izolasyon malzemelerini seçin. Gaz borusu Üniteler arasý borulama Sývý borusu 2) Kesinlikle aþaðýdaki þekilde gaz ve sývý borularýný izole edin ve izolasyon boyutlarýný saðlayýn. Gaz tarafý Gaz borusu ýsýl izolasyonu Sývý borusu 20/25/35 Sývý tarafý 20/25/35 50/60 sýnýf 50/60 sýnýf ýsýl izolasyonu sýnýf sýnýf O.D. 9,5mm O.D. 12,7mm O.D. 6,4mm I.D mm I.D mm I.D. 8-10mm Kalýnlýk 0,8mm Kalýnlýk 10mm Min. 3) Gaz ve sývý soðutucu borularý için ayrý ýsýl izolasyon borularý kullanýn. Gaz borusu izolasyonu Yüzey bandý Sývý borusu izolasyonu Drenaj hortumu 11 Türkçe

13 Deneme İşletimi ve Test 1. Deneme işletimi ve test. 1-1 Besleme voltajýný ölçün ve belirlenen aralýkta olduðunu kontrol edin. 1-2 Deneme iþletimi soðutma veya ýsýtma modunda yapýlmalýdýr. Isý pompasý için Soðutma modunda en düþük program sýcaklýðýný seçin, ýsýtma modunda ise en yüksek program sýcaklýðýný seçin. 1) Deneme iþletimi oda sýcaklýðýna baðlý olarak her iki modda iptal edilebilir. Deneme isletimi için asagida tarif edilen biçimde uzaktan kumandayi kullanin. 2) Deneme iþletimi tamamlandýktan sonra, sýcaklýðý normal bir düzeye getirin (soðutma modunda 26 C ila 28 C, ýsýtma modunda 20 C ila 24 C). 3) Koruma için sistem kapatýldýktan sonra 3 dakika sonra yeniden baþlatma iþlemini iptal eder. Yalnýz Soðutma için Select the lowest programmable temperature. 1) Deneme iþletimi oda sýcaklýðýna baðlý olarak soðutma modunda iptal edilebilir. Deneme iþletimi için aþaðýda tarif edilen biçimde uzaktan kumandayý kullanýn. 2) Deneme iþletimi tamamlandýktan sonra, sýcaklýðý normal bir düzeye getirin (26 C ila 28 C). 3) Koruma için, sistem kapatýldýktan sonra 3 dakika sonra yeniden baþlatma iþlemini iptal eder. 1-3 Izgara hareketi gibi tüm iþlev ve parçalarýn düzgün çalýþtýðýndan emin olmak için test iþletimini Kullanýcý Kýlavuzuna uygun olarak gerçekleþtirin. Klima cihazý bekleme modunda iken az miktarda enerjiye ihtiyaç duyar. Sistem montajdan sonra belli bir süre kullanýlmayacaksa gereksiz enerji tüketimini önlemek için devre kesiciyi kapatýn. Devre kesici klima cihazýna giden gücü kapatmak için kesme yaparsa, sistem devre kesici tekrar açýldýðýnda ilk iþletim moduna döner. Uzaktan Kumanda ile deneme iþletimi 1) Sistemi açma / kapama için ON/OFF butonuna basýn. 2) Ayný zamanda TEMP ve MODE butonlarýnýn ortasýna basýn. 3) MODE butonuna iki defa basýn. (Deneme Ýþletim modunun seçildiðini gösteren göstergede görünecektir.) 4) Deneme iþletim modu yaklaþýk 30 dakika sonra sona erer ve normal moda geçer. Deneme iþletiminden çýkmak için ON/OFF butonuna basýn. 2. Test maddeleri. Test Maddeleri Ýç ve dýþ üniteler saðlam temeller üzerine düzgün biçimde monte edilmiþlerdir. Soðutucu gaz kaçaðý yoktur. Soðutucu gaz ve sývý borularý ve iç drenaj hortum uzantýsý ýsýl olarak izole edilmiþtir. Drenaj borusu düzgün biçimde monte edilmiþtir. Sistem düzgün biçimde topraklanmýþtýr. Kablo baðlantýlarýný baðlamak için belirtilen kablolar kullanýlmýþtýr. Ýç ve dýþ ünitenin hava giriþi veya çýkýþý için açýk kanallar vardýr. Kapatma vanalarý açýktýr. Ýç ünite uzaktan kumanda komutlarýný düzgün biçimde almaktadýr. Belirti (RC üzerinde taný göstergesi) Düþme, sarsýlma, gürültü Hatalý soðutma/ýsýtma iþlevi Su kaçaðý Su kaçaðý Elektrik kaçaðý Arýza veya yanma hasarý Hatalý soðutma/ýsýtma iþlevi Arýzalý Kontrol Türkçe 12

14 MEMO 13 Türkçe

15 3P B M02B074G Two-dimensional bar code is a code for manufacturing. (0706) HT

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS60GV1B FTXS71GV1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS60GV1B FTXS71GV1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXS20G2V1B FTXS25G2V1B FTXS35G2V1B FTXS42G2V1B FTXS50G2V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXS20G2V1B FTXS25G2V1B FTXS35G2V1B FTXS42G2V1B FTXS50G2V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models. Installation manual R410A Split series. Installationsanleitung Split-Baureihe R410A

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models. Installation manual R410A Split series. Installationsanleitung Split-Baureihe R410A INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Installatiehandleiding Manual de instalación Manuale

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models. Installation manual R410A Split series. Installationsanleitung Split-Baureihe R410A

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models. Installation manual R410A Split series. Installationsanleitung Split-Baureihe R410A INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Installatiehandleiding Manual de instalación Manuale

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models RXG25K3V1B RXG35K3V1B RXG25K2V1B RXG35K2V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models RXG25K3V1B RXG35K3V1B RXG25K2V1B RXG35K2V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Models RXG25K3V1B

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models. Installation manual R410A Split series. Installationsanleitung Split-Baureihe R410A

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models. Installation manual R410A Split series. Installationsanleitung Split-Baureihe R410A INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Models RXS60F3V1B

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models RXG25K2V1B RXG35K2V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models RXG25K2V1B RXG35K2V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Models RXG25K2V1B

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Bu talimatlara kesinlikle uyun. Kesinlikle bir toprak baðlantýsý kurun. Asla denemeyin.

Bu talimatlara kesinlikle uyun. Kesinlikle bir toprak baðlantýsý kurun. Asla denemeyin. Güvenlik Önlemleri Burada açýklanan önlemler, UYARILAR ve ÝKAZLAR olarak sýnýflandýrýlmaktadýr. Her ikisi de güvenlikle ilgili önemli bilgiler içerir. Bütün önlemlere mutlaka uymaya dikkat ediniz. UYARILAR

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 3MXS52E4V1B 2AMX52E3V1B 3AMX52E3V1B 3AMX52E4V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 3MXS52E4V1B 2AMX52E3V1B 3AMX52E3V1B 3AMX52E4V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Installatiehandleiding Manual de instalación Manuale di installazione

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B. R410A Split Series Español Nederlands Français Deutsch Portugues Eλληνικά Italiano English Pyccкий Türkçe DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual Installationsanleitung Manuel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B. R410A Split Series Español Nederlands Français Deutsch Portugues Eλληνικά Italiano English Pyccкий Türkçe DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual Installationsanleitung Manuel

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

MOTOR (G6) B1-1 HSA SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-10 HSA ARIZA BULMA... B1-12 TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ

MOTOR (G6) B1-1 HSA SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-10 HSA ARIZA BULMA... B1-12 TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ MOTOR (G6) TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI AYARI... B1-2 KOMPRES YON KONTROLÜ... B1-2 ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ... B1-3 ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-3 SÝLÝNDÝR

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý Talimat Sayfasý P/N 73573D Turkish Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý. Giriþ Bu talimat sayfasý, Metrik Porselen Sýr Pudra Pompasý. Pompa, verimliliði yüksek venturi tipi pudra pompasý. Akýþkanlaþtýrýlmýþ

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ...

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ... DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU KONTROLÜ... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-3 DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-4 DÝREKSÝYON

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models RXS20K2V1B RXS25K2V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models RXS20K2V1B RXS25K2V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel dinstallation Série split R410A Français Models RXS20K2V1B

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar KULLANIM KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana monteli kaset tipi Köşe modeli FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE FXKQ63MAVE

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2 (M15M-D, M15X-D) DÜZ ÞANZIMAN... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI KONTROLÜ... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-1 YAÐ KEÇESÝ (M15M-D) DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-2 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

Detaylı

Operation Manual DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B MODELS. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español.

Operation Manual DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B MODELS. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. 00_CV_3P177300-1.fm Page 1 Thursday, March 30, 2006 6:40 PM DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Operation Manual MODELS FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B English Deutsch Français Nederlands Español Italiano ΕλληνικÜ

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi

Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi Montaj Ýþletme Bakým Carrier Split Klima 40 GKX Serisi Teknik Kitaplar serisi Þubat 2000 ÝÇÝNDEKÝLER BOYUTLAR ve AÐIRLIKLAR 5 ÇEKÝLEN ELEKTRÝK GÜCÜ 5 MÝNÝMUM MONTAJ MESA ELERÝ 6 VERÝLEN MALZEMELER 6 ÇALIÞMA

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU. Sistemi klima RWEYQ8PY1 RWEYQ10PY1* RWEYQ16PY1 RWEYQ18PY1 RWEYQ20PY1* RWEYQ24PY1 RWEYQ26PY1 RWEYQ28PY1 RWEYQ30PY1*

KULLANMA KILAVUZU. Sistemi klima RWEYQ8PY1 RWEYQ10PY1* RWEYQ16PY1 RWEYQ18PY1 RWEYQ20PY1* RWEYQ24PY1 RWEYQ26PY1 RWEYQ28PY1 RWEYQ30PY1* KULLANMA KILAVUZU Sistemi klima * RWEYQ16PY1 RWEYQ18PY1 RWEYQ20PY1* RWEYQ24PY1 RWEYQ26PY1 RWEYQ28PY1 RWEYQ30PY1* Bu Daikin klimayý aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Klimayý kullanmadan önce kullaným kýlavuzunu

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Operation Manual DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9 MODELS. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español.

Operation Manual DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9 MODELS. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. 00_CV_3P190650-1F.fm Page 1 Tuesday, October 26, 2010 3:41 PM DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Operation Manual MODELS FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9 English Deutsch Français Nederlands Español Italiano

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R32 Split Series MODELS FTXZ25NV1B RXZ25NV1B RXZ35NV1B RXZ50NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B. Installation manual R32 Split series

INSTALLATION MANUAL. R32 Split Series MODELS FTXZ25NV1B RXZ25NV1B RXZ35NV1B RXZ50NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B. Installation manual R32 Split series INSTALLATION MANUAL R32 Split Series Installation manual R32 Split series English Manuel d installation Série split R32 Français Manual de instalación Serie Split R32 Español Manuale d installazione Serie

Detaylı

MODELS FVXS25FV1B FVXS50FV1B FVXS35FV1B

MODELS FVXS25FV1B FVXS50FV1B FVXS35FV1B 00_CV_3P191290-1A.fm Page 1 Tuesday, December 26, 2006 1:49 PM DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Operation Manual MODELS FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B English Deutsch Français Nederlands Español Italiano

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

CI36B.. Montaj talimatlarý

CI36B.. Montaj talimatlarý CI36B.. tr Montaj talimatlarý Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Ayýrma duvarlý tekli cihazlar... 5 Ankastre mutfaklarýn kapatýlmasý... 5 Cihazýn kurulmasý...

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Montaj kılavuzu. Dekorasyon paneli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

Montaj kılavuzu. Dekorasyon paneli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W Montaj kılavuzu Dekorasyon paneli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 6 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Dekorasyon paneli BYCQ40D7WW Montaj kılavuzu İngilizce metin asıl talimattır.

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FI18NP30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564173

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FI18NP30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564173 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

ÖN VE ARKA DÝNGÝLLER

ÖN VE ARKA DÝNGÝLLER ÖN VE ARKA DÝNGÝLLER GENEL PROSEDÜRLER... M-2 ÖN DÝNGÝL (4x2)... M-2 TEKERLEK POYRASI, DÝREKSÝYON AKS TAÞIYICI KONTROLÜ... M-2 TEKERLEK POYRASI, DÝREKSÝYON AKS TAÞIYICI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... M-3 ÖN DÝNGÝL

Detaylı

Montaj kılavuzu. Kablosuz uzaktan kumanda kiti BRC7F532F BRC7F533F

Montaj kılavuzu. Kablosuz uzaktan kumanda kiti BRC7F532F BRC7F533F BRC7FF BRC7FF 6 7 8 9 0 x x x x x x x x x x 6 XA (BLK) 7 8 9 ON OFF ON OFF 6 A B C SETTING TEMP TIME UP FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN TEMP TIME A B SETTING UP C FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN MODE SWING

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3572869

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3572869 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

OPERATION MANUAL. Air Conditioners FXAQ20PV1 FXAQ25PV1 FXAQ32PV1 FXAQ40PV1 FXAQ50PV1 FXAQ63PV1. MODELS Wall-mounted type. English. Deutsch.

OPERATION MANUAL. Air Conditioners FXAQ20PV1 FXAQ25PV1 FXAQ32PV1 FXAQ40PV1 FXAQ50PV1 FXAQ63PV1. MODELS Wall-mounted type. English. Deutsch. OPERATION MANUAL SYSTEM Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ20PV1 FXAQ25PV1 FXAQ32PV1 FXAQ40PV1 FXAQ50PV1 FXAQ63PV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ Nederlands Portugues Ðóññêèé

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı