INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series"

Transkript

1 INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Models FLXS25BVMB FLKS25BVMB FLXS35BVMB FLKS35BVMB FLXS50BVMB FLKS50BVMB FLXS60BVMB FLKS60BVMB FLX25BVMB FLK25BVMB FLX35BVMB FLK35BVMB FLXS25BAVMB FLKS25BAVMB FLXS35BAVMB FLKS35BAVMB FLXS50BAVMB FLKS50BAVMB FLXS60BAVMB FLKS60BAVMB Manuel d installation Série split R410A Montagehandleiding R410A Split-systeem Manual de instalación Serie Split R410A Manuale d installazione Serie Multiambienti R410A Εγχειρßδιο εγκατüστασηò διαιροýìενηò σειρüò R410A Manual de Instalação Série split R410A Рóêоводство по монтажó Серия R410A с раздельной óстановêой Français Nederlands Español Italiano ΕλληνικÜ Portugues Рóссêий Montaj kýlavuzlarý R410A Split serisi Türkçe

2 Güvenlik Önlemleri Doðru montaj için bu Güvenlik Önlemlerini dikkatlice okuyun. Bu kýlavuz önlemleri UYARILAR ve ÝKAZLAR olarak sýnýflandýrýr. Aþaðýdaki tüm önlemlere uymaya dikkat ediniz: Bunlarýn tümü güvenliði saðlamak için önemlidir. UYARILAR... Bir UYARI ya uymamak ölüm veya ciddi yaralanma gibi ağýr sonuçlara neden olabilir. İKAZLAR... Bir İKAZ a uymamak ise bazý durumlarda ağýr sonuçlara yol açabilir. Bu kýlavuzda aþaðýdaki güvenlik sembolleri kullanýlýr: Bu talimata kesinlikle uyun. Kesinlikle bir toprak baðlantýsý kurun. Asla denemeyin. Montajý tamamladýktan sonra, montaj hatalarýna karþý kontrol için birimi test edin. Kullanýcýya birimi Kullanma Kýlavuzuna uygun olarak kullanma ve temizlemeyle ilgili yeterli bilgi verin. UYARILAR Montaj bayi veya baþka bir uzman kiþi tarafýndan yapýlmalýdýr. Yanlýþ montaj su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir. Klima cihazýný bu kýlavuzda belirtilen talimatlara uygun olarak monte edin. Yanlýþ montaj su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir. Kesinlikle verilen veya belirtilen montaj parçalarýný kullanýn. Baþka parçalarý kullanmak, birimin arýza yapmasý, su sýzýntýsý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir. Klima cihazýný, birimin aðýrlýðýný taþýyabilecek saðlam bir temel üzerine monte edin. Yetersiz temel veya eksik montaj birimin temelden ayrýlýp düþmesi sonucu yaralanmaya neden olabilir. Elektrik iþleri montaj kýlavuzu ve ulusal elektrik kablaj kurallarý veya uygulama kurallarýna göre yapýlmalýdýr. Yetersiz kapasite veya eksik elektrik iþleri, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir. Kesinlikle ayrý bir elektrik devresi kullanýn. Kesinlikle baþka bir cihazla ortak güç kaynaðý kullanmayýn. Kablaj için, arada baðlantý olmadan tüm mesafeyi kapsayacak uzunlukta kablo kullanýn. Bir uzatma kablosu kullanmayýn. Güç kaynaðý üzerine baþka yükler koymayýn, ayrý bir elektrik devresi kullanýn. (Bunu yapmamak aþýrý ýsýnmaya, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir.) Ýç ünite ve dýþ üniteler arasýnda elektrik baðlantýlarý için belirtilen türde kablolar kullanýn. Uçlarý dýþ baskýlara maruz kalmayacak þekilde baðlantý tellerini sýkýca kelepçeleyiniz. Eksik baðlantýlar veya kelepçeleme kutuplarýn aþýrý ýsýnmasýna veya yangýna neden olabilir. Baðlantý ve besleme kablolarýný baðladýktan sonra kablolarý, elektrik kapaklarý veya panolar üzerinde aþýrý yük oluþturmayacak þekilde biçimlendiriniz. Kablolarýn üzerine kapaklar monte ediniz. Eksik kapak montajý kutuplarýn aþýrý ýsýnmasý, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabilir. Soðutucu montaj iþi sýrasýnda sýzýntý yaptýysa odayý havalandýrýnýz. (Soðutucu, aleve tutulduðunda bir zehirli gaz üretir.) Tüm montaj iþleri tamamlandýktan sonra, soðutucu sýzýntýsý olmadýðýndan emin olmak için kontrol edin. (Soðutucu, aleve tutulduðunda bir zehirli gaz üretir.) Sistemi monte ederken veya yerini deðiþtirirken, belirtilen soðutucu devresini, hava gibi belirtilen soðutucu (R410A) dýþýndaki maddelerden koruyunuz. (Soðutucu devresinde hava veya baþka yabancý maddelerin bulunmasý, yaralanmaya yol açacak þekilde aþýrý basýnç yükselmesi veya patlamaya neden olur.) Pompa durduðunda, soðutucu borularýný çýkarmadan önce kompresörü durdurun. Pompa kapalýyken kompresör çalýþmaya devam etmekte ve kapatma vanasý açýk durumda ise, soðutucu borularý çýkartýldýðýnda içeriye hava emilecek olup, bu durum dondurucu devresinde anormal basýnca sebep olarak arýzaya ve hatta yaralanmaya neden olabilir. Montaj sýrasýnda, kompresörü çalýþtýrmadan önce soðutucu borularýný saðlam þekilde takýn. Pompa kapalýyken, kompresör kapalýysa ve kapatma vanasý açýksa, kompresör çalýþtýrýldýðýnda içeriye hava emilerek dondurucu devresinde anormal basýnca sebep olur ve bu da arýzaya, hatta yaralanmaya yol açabilir. Kesinlikle bir toprak baðlantýsý kurun. Üniteyi kesinlikle bir kanalizasyon borusu, paratoner, veya telefon toprak kablosuna topraklamayýn. Eksik toprak baðlantýsý, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir. Yýldýrým veya diðer kaynaklardan aþýrý yüksek akým klima cihazýnda hasara neden olabilir. Kesinlikle bir toprak kaçaðý kesicisi takýn. Toprak drenaj kesicisinin takýlmamasý, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir. İKAZLAR Klima cihazýný alev alan gaz kaçaðý bulunma tehlikesi olan bir yere monte etmeyin. Gaz kaçaðýnýn ünite çevresinde birikmesi durumunda, yangýna neden olabilir. Drenaj borularýný bu kýlavuzdaki talimatlara uygun olarak yerleþtirin. Yetersiz borulama, taþmaya neden olabilir. Geniþletme somunlarýný örneðin bir tork anahtarý ile belirtilen yönteme uygun olarak sýkýn. Geniþletme somunu çok fazla sýkýlýrsa, uzun bir sure sonra geniþletme somunu çatlayýp soðutucu gaz kaçaðýna neden olabilir. 1 Türkçe

3 Aksesuarlar Ýç ünite A Q A Montaj plakasý 1 G AAA kuru pilleri 2 N Isý izolasyon tüpü (Yedek uzatma borusu) 1 B Foto katalitik koku giderici filtre 1 J Yan kapaklarý 2 P Isý izolasyon tüpü (Soðutucu borusu) 1 C Hava Temizleme Filtresi 1 K Kullanýcý kýlavuzu 1 Q Birleþtirme bantlarý 4 D E Kablosuz uzaktan kumanda 1 L Montaj kýlavuzlarý 1 Uzaktan kumanda yuvasý 1 M Yedek uzatma borusu 2 Uzatma yardýmcý borusu M N ; FLX(S)25, FLX(S)35, FLK(S)25 ve FLK(S)35 modelleri için tedarik edilmemiþtir. Bir Kurulum Yeri Seçme Montaj sahasýný seçmeden önce, kullanýcýnýn onayýný alýn. 1. İç ünite. Ýç ünite aþaðýdaki özelliklere sahip bir yerde monte edilmelidir: 1) içn ünite çizimlerinde belirtilen, montaj kýsýtlamalarýna uygundur, 2) hava giriþi ve çýkýþý için açýk kanallar vardýr, 3) ünite doðrudan güneþ ýþýðýna maruz deðildir, 4) ünite bir ýsý veya buhar kaynaðýndan uzaktadýr, 5) makine yað buhar kaynaðý yoktur (bu iç ünitenin ömrünü kýsaltabilir), 6) soguk (ilik) hava oda içinde dolastirilmaktadir, 7) ünite elektronik ateþleme tipli florasan lambalardan uzaktadýr (invertör veya hýzlý startlý tip), bu lambalar uzaktan kumanda mesafesini kýsaltabilir, 8) ünite televizyon veya radyodan en az 1 metre uzaktadýr (ünite resim veya seste arýzaya neden olabilir). 2. Kablosuz uzaktan kumanda. 1) Varsa odadaki tüm florasan lambalarý açýn ve iç ünite tarafýndan uzaktan kumanda sinyallerinin uygun þekilde alýndýðý yeri belirleyin (7 metre içinde). Türkçe 2

4 İç Ünite Montajindan Önce 1. İç üniteyi monte etmeden önce aşağýdaki işlemleri gerçekleştirin. 1) Hava giriþ paneli ve vida kapaðýný açýn, ve 7 vidayý çýkarýn. 2) Gösterilen 3 yerdeki týrnaðý sökün. 3) Ortadaki kancayý sökün ve ön paneli çýkarýn. 4) Gösterilen 2 yerdeki týrnaðý sökün ve elektrikli eleman kapaðýný çýkarýn. 3 Vida kapaðý 2 Týrnak Elektrikli eleman kapaðý 4 Týrnak Hava giriþ paneli Ön panel Ön panel Drenaj gözü kancasý 1 2 Drenaj gözü kancasý Ön panel kancasý * Ön paneli drenaj gözü kancasýndan çýkarmak için ok yönünde hareket ettirin. Ortadaki kancayý sökmek için Montaj Bilgileri 1. Farklý adresler nasýl ayarlanýr. 1) Ýki iç ünitenin bir odaya monte edilmesi halinde, farklý adresler için iki kablosuz uzaktan kumanda ayarlanabilir. 2) Elektrikli eleman kapaðýný çýkarýn. (İÇ ÜNİTEYİ MONTE ETMEDEN ÖNCE bölümüne bakýn.) 3) PCB üzerindeki JA bujiyi kesin. Kablosuz uzaktan kumanda 4) J4 devre bujiyi kesin. 2. Tavana asýlý kullanýmda. Kablosuz uzaktan kumanda J4 ADDRESS EXIST 1 CUT 2 FLOOR J4 SW2 CEILING ADDRESS JA EXIST 1 CUT 2 1) Tavana montaj durumunda, düðmeyi (SW2) "TAVAN" konumuna getirin. 3 Türkçe

5 O N OFF Iç Ünite Montaj Çizimleri Tavan ve ünite arasýnda boþluk olmamalýdýr. Montaj iþi için boþluk Asgari. (200mm) Montaj iþi için boþluk Asgari. (200mm) Hava Filtreleri A Montaj plakasý Vida (alan besleme: M4 25L) Duvarlardan itibaren 50mm veya daha fazla Ýç ünite iç ünite aðýrlýðýna dayanabilecek bir duvara monte edilmelidir. B Foto katalitik koku giderici filtre veya C Hava temizleme filtreleri Çerçevenin girintili kýsýmlarýndan tutun ve dört týrnaðý kancadan çýkarýn. B Foto katalitik koku giderici filtre C Hava temizleme filtreleri Montaj iþi için boþluk Asgari. (200mm) Zeminden itibaren 50mm veya daha fazla Montaj iþi için boþluk Asgari. (200mm) Isý izolasyon borusunu uygun uzunlukta kesin ve izolasyon boru kesim hattýnda boþluk kalmamasýna dikkat ederek bantla kaplayýn. Boru deliði boþluðunu macunla kapatýn. Ýzolasyon borusunu alttan üste doðru kaplama bandýyla kaplayýn. D Kablosuz uzaktan kumanda Vida (alan besleme: M3 20L) Uzaktan kumanda yuvasýný duvara vidalamadan önce, iç ünite tarafýndan kumanda sinyallerinin uygun þekilde alýndýðýndan emin olun. E Uzaktan kumanda yuvasý Türkçe 4

6 Iç Ünite Montaj Çizimleri 1. Tavana montaj. Duvar Yerel drenaj borusu Tavan *1 Yerel boru aþaðý doðru eðimli olacak þekilde delik yoluyla beslemenin konumunu belirleyin. Arka taraftaki boru deliði B65mm Tavan Arka taraftaki drenaj boru deliði B40mm *1 170 den çok Sað taraftaki boru deliði B65mm Drenaj hortumu Duvar Üst taraftaki boru deliði B65mm Duvara montaj. Duvar Sað taraftaki boru deliði B80mm Alt taraftaki boru deliði B80mm Duvar Zemin Duvar Sývý borusu Gaz borusu Drenaj borusu Zemin Baðlantý konumu: Zemin Arka taraftaki boru deliði B80mm 55 5 Türkçe

7 Dis Ünite Montaj Çizimleri Tavana Montaj 1. Aski civatasinin montaji. 1) Aský cývatasýný iç üniteyi taþýyabilecek þekilde monte edin, montajdan önce tavana mesafesini ayarlayýn. 2) Ýç üniteyi montaj çizimlerine uygun olarak monte edin ve sýkýca M10 somunla sýkýþtýrýn. (4 yer) 3) Ýç üniteyi tavan üzerine monte ettikten sonra, her bir parçayý saðdaki diyagramda gösterildiði gibi monte edin. Tavan J Yan kapaklarý Yaylý Rondela Aský Cývatasý Somun (M10) Rondela Aský Cývatasý (M10) Somun (M10) Rondela Yaylý Somun (M10) Rondela J Yan kapaklarý (6 týrnaklý) Elektrikli eleman kapaðý (2 týrnaklý) Ön panel Montaj için meyilli konum 1 den az 1 den az 2. İç ünite montaji. 1) ( M,de verilen) yedek uzatma borusunu yerel boruya baðlayýn. (Bir sonraki sayfada 1'e bakýn) (Tavana monteli ve duvara monteli üniteler için geçerlidir.) 2) Drenaj borusu için baðlantý yerinde yerel boruyu, montaj çizimlerinde gösterilen biçimde hazýrlayýn. Açýklama: Drenaj hortumunu kesinlikle saðdaki diyagramda gösterilen biçimde, aþaðý doðru meyilli biçimde yerleþtirin. 3) Drenaj hortumunu yerel drenaj borusuna baðlayýn. Baðlantý kablosunu borularla ayný yönde yerleþtirin. Drenaj hortumunun akýş kýsmý Drenaj hortumunun konumunu belirlemek için aþaðýdaki iþlemleri yapýn. Sað taraftaki boru Sað taraftaki boru için burayý kesin Sað taraftaki boru için burayý kesin Üst sað taraftaki boru Sað arka boru Drenaj hortumu Alt gövde kapaðý Açýklama: Üst sað taraf borusu için alt gövde kapaðýný iç ünitenin montajýndan önce çýkarýn. Alt gövde Alt gövde týrnaðý Panel 1 Bir kerpetenle kesin. 2 Drenaj hortum kýsmýný kesin. 3 Alt gövdeye vidalayýn. Drenaj hortumu 4 Drenaj hortumunun konumunu belirledikten sonra paneli alt gövde týrnaklarýna tespit edin. Türkçe 6

8 Dis Ünite Montaj Çizimleri Duvara Montaj 3. Montaj. Ýç üniteyi montaj çizimlerine göre duvara monte edin. 1) Ýç üniteyi montaj plakasýnýn kancalarýna A asýn. (2 yer) 2) Ýç ünitenin alt kýsmýndaki üç deliðe M4 x 25L vidalarý tespit edin. J Yan kapaklarý (6 týrnaklý) A Montaj plakasý M4 25L J Yan kapaklarý Ýç ünite kanca kýsmý Elektrikli eleman kapaðý (2 týrnaklý) Ön panel A Montaj plakasý Montaj için konum 1 den az Borularýn yönünün birbirine uygun olmasýna dikkat edilmelidir, çünkü (birlikte verilen ve montaj yöntemleri borularýn yönüne baðlý olarak deðiþir. 1) Yedek uzatma borusunu borularýn yönüne göre seçin. (Bu, duvara monte edilen sað geri boru ve tavana monte edilen sað yan boru olmadan yapýlmalýdýr.) 3) 2) N ýsý izolasyon tüpünü yedek uzatma borusuna 2) takýn. (Boþluk býrakmamaya dikkat edin.) 3) Yedek uzatma borusunu cihaza baðlayýn. M ) yedek uzatma borusu Alt sað boru Sað taraftaki boru 7 Türkçe

9 4. İç ünite montaji. 1) ( M,de verilen) yedek uzatma borusunu yerel boruya baðlayýn. (Tavana monteli ve duvara monteli üniteler için geçerlidir.) 2) Drenaj borusu için baðlantý yerinde yerel boruyu, montaj çizimlerinde gösterilen biçimde hazýrlayýn. 3) Drenaj hortumunu yerel drenaj borusuna baðlayýn. Baðlantý kablosunu borularla ayný yönde yerleþtirin. Açýklama: Sað arka boru için alt gövde kapaðýný iç ünitenin montajýndan önce çýkarýn. Sað taraftaki boru Sað taraftaki boru için burayý kesin Alt saðdaki boru için burayý kesin Alt sað boru Sað arka boru Tavana Montaj Ve Duvara Montaj Arasindaki Ortak Noktalar Çoklu dýş ünite ile birlikte verilen montaj kýlavuzunda tariff edildiği şekilde bir 5. Kablolama. çoklu iç ünite ile birlikte monte edin. 1) Kablo uçlarýný sýyýrýn (15mm). 2) Ýç ve dýþ ünitelerin terminal bloklarýndaki terminal numaralarýyla kablo renklerini karþýlaþtýrýn ve kablolarý uygun terminallere sýkýca vidalayýn. 3) Toprak kablolarýný uygun terminallere baðlayýn. 4) Saðlam biçimde kilitlenecek þekilde kablolarý çekin, daha sonra kablo kelepçesi ile kablolarý tespit edin. 5) Bir adaptor sistemine baðlantý yapýldýðýnda, uzaktan kumanda kablosunu uzatarak saðdaki resimde gösterildiði gibi S21 konektörüne baðlayýn. 6) Servis kapaðý saðlamca yerleþecek þekilde kablolarý biçimlendirin, daha sonra servis kapaðýný kapatýn. Uzaktan kumanda kablosu (seçenek) Terminal bloku Yapý kalkmayacak biçimde kablolarý tespit edin. S21 Dýþ kuvvetler doðrudan terminal üzerinde etkili olmayacak biçimde saðlam þekilde tespit edin. Toprak kablosu Elektrikli eleman kutusu Kablo kelepçesi Saðlam biçimde baðlamak için belirtilen kabloyu kullanýn. Kablolarý terminal kablolarý ile sýkýca tespit edin. Kablo uzunluðu 10m i aþarsa 2,0 mm kablolar kullanýn. Dýþ ünite 123 LN Ýçünite Kablolarý terminal kablolarý ile sýkýca tespit edin. H05VV Uyarilar 1) Erimiþ kablolar, taban kablolarý, uzatma kablolarý, veya starbust baðlantýlarý, aþýrý ýsýnma, elektrik çarpmasý, veya yangýna neden olabileceðinden kullanmayýn. 2) Ürünün içinde yerel olarak satin alinmis elektrikli parçalari kullanmayin. (Terminal blogundan drenaj pompasi, vb. uzantisi çikartmayin.) Bu elektrik çarpmasina veya yangina sebep olabilir. Türkçe 8

10 Dis Ünite Montaj Çizimleri 6. Soğutucu borularin izolasyonu. Soğutucu sýzýntýsý olup olmadýğýný kontrol ettikten sonra Sývý borusu ve gaz borusundaki derzler, Q birleþtirme bantlarýna ekli P -ýsý izolasyon tüpü ile izole edilmelidir. P ýsý izolasyon tüpünü uygun uzunlukta kesin. Q Birleþtirme bandý 7. Tahliye borusu. P Isý izolasyon tüpü 1) Aþaðýda tarif edilen þekilde drenaj hortumunu baðlayýn. Drenaj hortumu aþaðý doðru meyilli olmalýdýr. Boru içinde birikme oluþmasýna izin vermeyin. Hortum ucunun suya deðmesine izin vermeyin. Tavana montaj Duvara montaj 2) Suyun drenaj hortumundan düzgünce dökülmesini kontrol etmek için drenaj gözüne sað taraftan suyu dökünüz. Tavana montaj Duvara montaj 3) Drenaj hortumu için uzatma gerekirse, piyasada mevcut bir uzatma hortumu alýn. Yerel drenaj hortumunu baðladýktan sonra, ýsý izolasyon tüpü yarýklarýný bantlayýn. Kesinlikle panelden kesilen bu parçayý ekleyin. Ýç ünite drenaj hortumu Burayý bantlayýn (Alan besleme) Uzatma drenaj hortumu (Alan besleme) Bu soketi duvara montaj için çýkarýn. Isý izolasyon tüpü (10mm den fazla Alan besleme) 9 Türkçe

11 Sogutucu Borulari çoklu iç ünite ile birlikte monte edin. 1. Boru ucunun genişletilmesi., Çoklu dýş ünite ile birlikte verilen montaj kýlavuzunda açýklandýğý şekilde 1) Boru ucunu bir boru kesici ile kesin. 2) Kesim yüzeyindeki pürüzleri, boru içine parçacýklar girmeyecek biçimde aþaðý doðru giderin. 3) Geniþletme somununu boru üzerine koyun. 4) Boruyu geniþletin. 5) Geniþletmenin uygun biçimde yapýldýðýný kontrol edin. (Tam dik açýlarla kesin.) Geniþletme Tam aþaðýda gösterilen þekilde monte edin. A R410A için geniþletme aracý Konvansiyonel geniþletme aracý Kalýp A Kavrama tipi 0-0,5mm Kavrama tipi (Sert tip) 1,0-1,5mm Kelebek somun tipi (Imperial tip) 1,5-2,0mm Geniþletme somunu iç yüzeyi çatlaksýz olmalýdýr. Pürüzleri giderin. Kontrol Boru ucu mükemmel bir daire halinde düzgün biçimde geniþletilmelidir. Geniþletme somununun yerleþmesini kontrol edin. Uyarilar 1) Geniþletilen kýsým üzerinde madeni yað kullanmayýn. 2) Madeni yaðýn sisteme girmesini önleyin, çünkü bu ünitelerin ömrünü kýsaltýr. 3) Daha önceki montajlarda kullanýlmýþ olan borularý asla kullanmayýn. Sadece üniteyle birlikte verilen parçalarý kullanýn. 4) Kullaným ömrünün kýsalmamasý için, bu R410A ünitesine kurutucu takmayýn. 5) Kurutma malzemesi çözülerek sisteme zarar verebilir. 6) Hatalý geniþletme soðutucu gaz kaçaðýna neden olabilir. 2. Soğutucu boru işleri. 1) Ýki geniþletme somunun merkezlerini hizalayýn ve geniþletme somunlarýný elle 3 veya 4 dönüþ sýkýn. Daha sonra tork anahtarýyla tamamen sýkýn. Geniþletme somunlarýnýn zarar görmesini engellemek ve gaz kaçaðýný önlemek için geniþletme somunlarýný sýkarken tork anahtarý kullanýn. Geniþletme somunu sýkma torku Gaz tarafý Sývý tarafý 3/8 inç 1/2 inç 1/4 inç 32,7-39,9N l m 49,5-60,3N l m 14,2-17,2N l m ( kgf l cm) ( kgf l cm) ( kgf l cm) Tork anahtarý Burayý soðutucu makine yaðý ile kaplayýn. Somun anahtarý Boru birleþimi Geniþletme somunu 2) Gaz kaçaðýný önlemek için, geniþletme somununun iç ve dýþ yüzeylerine soðutma makine yaðý uygulayýn. (R410A için soðutucu yaðý kullanýn.) 2-1. Boru İşleri Hakkýnda İkazlar 1) Borunun açýk ucunu toz ve rutubete karþý koruyun. 2) Tüm boru bükümleri mümkün olduðu kadar yumuþak olmalýdýr. Büküm için bir boru bükücü kullanýn. (Bükme yarýçapý 30 ila 40mm veya daha büyük olmalýdýr.) Yaðmur Kesinlikle bir baþlýk yerleþtirin. Bir geniþletme baþlýðý yoksa, geniþletme aðzýný kir veya suyun girmesini önlemek için bir bantla kaplayýn. Duvar Türkçe 10

12 Sogutucu Borulari 2-2. Bakýr ve Isý İzolasyon malzemelerinin seçimi Ticari bakýr boru ve fitingler kullanýrken, aþaðýdakilere dikkat edin: 1) Ýzolasyon malzemesi: Polietilen köpük Isý iletkenlik oraný: 0,041 ila 0,052W/mK (0,035 ila 0,045kcal/mh C) Soðutma gaz borusunun yüzey sýcaklýðý maksimum 110 C e ulaþýr. Bu sýcaklýða dayanýklý ýsý izolasyon malzemelerini seçin. Gaz borusu Üniteler arasý borulama Sývý borusu 2) Kesinlikle aþaðýdaki þekilde gaz ve sývý borularýný izole edin ve izolasyon boyutlarýný saðlayýn. Gaz tarafý Gaz borusu ýsýl izolasyonu Sývý borusu 20/25/35 Sývý tarafý 20/25/35 50/60 sýnýf 50/60 sýnýf ýsýl izolasyonu sýnýf sýnýf O.D. 9,5mm O.D. 12,7mm O.D. 6,4mm I.D mm I.D mm I.D. 8-10mm Kalýnlýk 0,8mm Kalýnlýk 10mm Min. 3) Gaz ve sývý soðutucu borularý için ayrý ýsýl izolasyon borularý kullanýn. Gaz borusu izolasyonu Yüzey bandý Sývý borusu izolasyonu Drenaj hortumu 11 Türkçe

13 Deneme İşletimi ve Test 1. Deneme işletimi ve test. 1-1 Besleme voltajýný ölçün ve belirlenen aralýkta olduðunu kontrol edin. 1-2 Deneme iþletimi soðutma veya ýsýtma modunda yapýlmalýdýr. Isý pompasý için Soðutma modunda en düþük program sýcaklýðýný seçin, ýsýtma modunda ise en yüksek program sýcaklýðýný seçin. 1) Deneme iþletimi oda sýcaklýðýna baðlý olarak her iki modda iptal edilebilir. Deneme isletimi için asagida tarif edilen biçimde uzaktan kumandayi kullanin. 2) Deneme iþletimi tamamlandýktan sonra, sýcaklýðý normal bir düzeye getirin (soðutma modunda 26 C ila 28 C, ýsýtma modunda 20 C ila 24 C). 3) Koruma için sistem kapatýldýktan sonra 3 dakika sonra yeniden baþlatma iþlemini iptal eder. Yalnýz Soðutma için Select the lowest programmable temperature. 1) Deneme iþletimi oda sýcaklýðýna baðlý olarak soðutma modunda iptal edilebilir. Deneme iþletimi için aþaðýda tarif edilen biçimde uzaktan kumandayý kullanýn. 2) Deneme iþletimi tamamlandýktan sonra, sýcaklýðý normal bir düzeye getirin (26 C ila 28 C). 3) Koruma için, sistem kapatýldýktan sonra 3 dakika sonra yeniden baþlatma iþlemini iptal eder. 1-3 Izgara hareketi gibi tüm iþlev ve parçalarýn düzgün çalýþtýðýndan emin olmak için test iþletimini Kullanýcý Kýlavuzuna uygun olarak gerçekleþtirin. Klima cihazý bekleme modunda iken az miktarda enerjiye ihtiyaç duyar. Sistem montajdan sonra belli bir süre kullanýlmayacaksa gereksiz enerji tüketimini önlemek için devre kesiciyi kapatýn. Devre kesici klima cihazýna giden gücü kapatmak için kesme yaparsa, sistem devre kesici tekrar açýldýðýnda ilk iþletim moduna döner. Uzaktan Kumanda ile deneme iþletimi 1) Sistemi açma / kapama için ON/OFF butonuna basýn. 2) Ayný zamanda TEMP ve MODE butonlarýnýn ortasýna basýn. 3) MODE butonuna iki defa basýn. (Deneme Ýþletim modunun seçildiðini gösteren göstergede görünecektir.) 4) Deneme iþletim modu yaklaþýk 30 dakika sonra sona erer ve normal moda geçer. Deneme iþletiminden çýkmak için ON/OFF butonuna basýn. 2. Test maddeleri. Test Maddeleri Ýç ve dýþ üniteler saðlam temeller üzerine düzgün biçimde monte edilmiþlerdir. Soðutucu gaz kaçaðý yoktur. Soðutucu gaz ve sývý borularý ve iç drenaj hortum uzantýsý ýsýl olarak izole edilmiþtir. Drenaj borusu düzgün biçimde monte edilmiþtir. Sistem düzgün biçimde topraklanmýþtýr. Kablo baðlantýlarýný baðlamak için belirtilen kablolar kullanýlmýþtýr. Ýç ve dýþ ünitenin hava giriþi veya çýkýþý için açýk kanallar vardýr. Kapatma vanalarý açýktýr. Ýç ünite uzaktan kumanda komutlarýný düzgün biçimde almaktadýr. Belirti (RC üzerinde taný göstergesi) Düþme, sarsýlma, gürültü Hatalý soðutma/ýsýtma iþlevi Su kaçaðý Su kaçaðý Elektrik kaçaðý Arýza veya yanma hasarý Hatalý soðutma/ýsýtma iþlevi Arýzalý Kontrol Türkçe 12

14 MEMO 13 Türkçe

15 3P B M02B074G Two-dimensional bar code is a code for manufacturing. (0706) HT