DOĞALGAZ TEDARİK SÖZLEŞMELERİNDE AL YA DA ÖDE KAYDI. Av. Bekir Akıncı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞALGAZ TEDARİK SÖZLEŞMELERİNDE AL YA DA ÖDE KAYDI. Av. Bekir Akıncı"

Transkript

1 DOĞALGAZ TEDARİK SÖZLEŞMELERİNDE AL YA DA ÖDE KAYDI Av. Bekir Akıncı 1

2 I. GENEL OLARAK DOĞALGAZ SATIM SÖZLEŞMELERİ Ülkemizde ve dünyada enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için yaygın olarak kullanılan kaynaklardan biri doğalgazdır. Elektrik enerjisi üretimi, sıcak su sağlanması ve ısınma alanında doğalgaz enerjisinin kullanımı giderek artmaktadır. Bu amaçla bizzat devletlerin veya devlet şirketlerinin üretici ya da alıcı sıfatıyla doğalgaz piyasasına girdikleri görülmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de doğalgaz sektörü serbest rekabet ortamına açılmış ve özel şirketlere de bazı şartlar dâhilinde gaz tedarik etme ve pazarlama hakkı verilmiştir 1. Piyasada yapılan doğalgaz tedarik sözleşmeleri ve bizatihi piyasanın kendisi doğalgazın yapısından ve bulunduğu coğrafyadan oldukça etkilenmiştir. Doğalgazın yalnızca belirli bölgelerde çıkarılıyor olması taşınmasını zaruri kılmıştır. Taşımanın ne şekilde yapılacağı da sözleşmenin niteliğine ve özellikle süresine etki etmektedir. Doğalgazın gaz haliyle taşınması ancak boru hatlarının varlığı halinde mümkün olmaktadır. Sıvılaştırma suretiyle (LNG (Liqudated Natural Gas)) taşıma ise oldukça güç ve maliyetlidir. Zira bu halde doğalgazın ihraç noktasında sıvılaştırma terminallerinin, ithalat noktasında ise tekrar gaza dönüştürme terminallerinin bulunması icap eder 2. Ayrıca LNG nin ekonomik açıdan rekabet gücüne sahip olabilmesi için 4800 km nin üzerindeki mesafelerin söz konusu olması gerekmektedir 3. Doğalgaz tedarikinin bu kadar güç olması maliyetin de yükselmesine neden olmaktadır. Bir bölgeye doğalgaz boru hatlarının kurulması yahut dönüştürme terminallerinin inşa edilmesi hem uzun zaman almakta, hem de banka kredilerine yönelme zorunluluğu doğurmaktadır. Bankalar ise kredileri ancak önemli teminatlar karşılığında vermektedirler. Bu sebeple uzun dönemli doğalgaz sözleşmeleri imzalanmakta ayrıca bankanın alacağına kavuşabilmesi için bu sözleşmelere al ya da öde (take or pay) kayıtları konulmaktadır 4. Doğalgaz boru hattı altyapısının bunulduğu bölgelerde ise nispeten daha kısa süreli sözleşmelerle karşılaşılabilmektedir. 1 Yıldırım, Köşgeroğlu, 112, dn., Köşgeroğlu, Ayrancı, 308; Köşgeroğlu, 115; Rigacci, 8. 2

3 Al ya da öde kayıtlarının niteliğine geçilmeden önce uzun ve kısa dönemli sözleşmeler hakkında kısaca bilgi vermeyi faydalı görmekteyiz. Doğalgaz, petrolden farklı olarak uluslararası bir piyasa ürünü olarak kabul edilmemektedir 5. Yüksek taşıma maliyeti ve sabit dağıtım sistemleri sebebiyle tarihsel olarak doğalgaz pazarları birbirlerinde ayrı olarak gelişmiş ve bir dünya pazarı oluşmamıştır. Bu pazarlar öncelikle zengin doğalgaz kaynaklarına sahip ülkelerde gelişmiş, buradan kendi kaynaklarıyla ihtiyaçlarını karşılayamayan ve enerji talebi uluslararası boru hatlarıyla gaz naklini gerektiren ülkelere taşınmıştır. Gaz talep eden ülkenin mevcut bir boru hattına bağlı olup olmayışı uygulanacak projenin büyüklüğünü de etkilemektedir. Mevcut bir boru hattına bağlı olmayan ülkelerde toptan proje usulü ile içinde altyapı hizmetlerini de barındıran yatırımlar yapılmaktadır 6. Mevcut bir boru hattına bağlı ülkelerde ise büyük, orta ve küçük çapta projeler gerçekleştirilebilmektedir. Projenin büyüklüğü yapılacak sözleşmelerin süresini de doğrudan etkilemektedir. Büyük projelerin finanse edilebilmesi için uzun süreli sözleşmeler gerekli iken, daha küçük ölçekli projelerde kısa süreli sözleşmeler tercih edilebilmektedir 7. Sözleşmenin süresinin uzun ya da kısa olması çeşitli avantajları ve dezavantajları beraberinde getirmektedir. Kısa süreli sözleşmelerde, özellikle son dönemlerde serbest piyasaya geçişle birlikte, piyasadaki rekabet tarafların koşullarından daha iyi yararlanması söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte doğalgaz nakil alt yapısı bulunmayan ya da gelişmemiş olan ülkelerde bu alt yapının tesisi gerekmekte ve bu da büyük maliyetler doğurmaktadır. Keza yeni bir doğalgaz sondaj, çıkarma, işletme faaliyetine girişilecek olması da maliyeti artırmaktadır 8. Bu maliyetlerin karşılanabilmesi için ise çeşitli yatırımcılar, kredi veren kuruluşlar ve ilgili devletler sözleşmenin müzakerelerinde yer almakta ve bunların her biri farklı menfaatlere hizmet etmektedir. Sözleşmenin kısa ya da uzun süreli olması da bu noktada önem kazanmaktadır. Kısa süreli sözleşmelerde satın alınan gazın miktarı da uzun süreli sözleşmeye oranla genellikle düşük kalmakta ve alacaklıların beklentilerinin karşılanmamasına neden olmaktadır. Uzun süreli sözleşmelerde ise miktarın ve dolayısıyla sözleşme bedellerinin çok yüksek boyutlara ulaşması, alacaklıların alacaklarına kavuşması 5 Köşgeroğlu, Köşgeroğlu, Arawolo, 18; Ayrancı, 308; Köşgeroğlu, 115; Yıldırım, Arawolo, 20; Ayrancı,

4 için bir teminat olarak görülmektedir. Ayrıca uzun sureli sözleşmeler hukuki işlem maliyetini (transaction cost) de düşürmektedir 9. Başta üretici olmak üzere diğer alacaklıların da teminatını oluşturan bir diğer unsur ise sözleşmedeki al ya da öde kayıtlarıdır. Bu kayıt sayesinde üretici firmalar satım garantisi elde etmekte iken, diğer alacaklılar da bu sayede kredilerinin teminatını sağlamaktadırlar. II. DOĞALGAZ SATIM SÖZLEŞMELERİNDE AL YA DA ÖDE KAYITLARI 1. Genel Olarak Doğalgaz tedarik sözleşmelerinde tarafların asli yükümlülükleri gaz sağlama ve sağlanan gazın bedelinin ödenmesidir. Bununla birlikte birtakım yan yükümlülükler de mevcuttur. Bu asli ve yan yükümlülükler bir çerçeve anlaşmayla ortaya konulmakta ve bu çerçeve anlaşmanın süresi 25 yılı bulabilmektedir 10. Bu çerçeve anlaşmalar tarafların birbirlerine olan yükümlülüklerini oldukça sert hükümlerle düzenlemekte ve anlaşmanın uzun süresi boyunca işleyebilmesini (adaptation in long-term contracts) sağlamaktadır 11. Bu sert hükümlerin bir tanesi de al ya da öde kaydıdır. Al ya da öde kaydı içeren sözleşmelerde alıcı, her dönem için asgari olarak belirlenen bir miktar doğalgazı satın almayı yükümlenirken, satıcı da bu miktar doğalgazı teslime hazır bulundurmayı taahhüt eder 12. Satıcının tedarik yükümlülüğü açısından sözleşmeleri ikiye ayırmak mümkündür. Bunların ilki rezerve bağlı gaz satım sözleşmeleridir. Rezerve bağlı gaz satım sözleşmelerinde belli rezervler, alanlar ya da bölgeler alıcıya gaz teslimatı yapılmak üzere tahsis edilir. Buna karşılık şartlı veya tedarik esaslı sözleşmelerde ise üzerinde anlaşılan miktarda gazın teslim edilmesi gerekir. Bu ayırımın önemli noktası teslimat yapılmaması halinde zararın kim tarafından karşılanacağıdır. Rezerve bağlı satım sözleşmelerinde rezervin tükenmesi halinde zarara alıcı katlanırken, tedarik esaslı sözleşmelerde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde oluşan zarara satıcı katlanmaktadır Rigacci, Creti / Villeneuve, 76; Yıldırım, Rigacci, Ayrancı, 306; Creti / Villeneuve, 76; Neuhoff /Hirschhausen, 2; Rigacci, 7; Yıldırım, Creti / Villeneuve, 76; Köşgeroğlu,

5 Özellikle uzun süreli doğalgaz sözleşmelerinde alıcının yükümlülüğü de özellik gösterir. Al ya da öde kaydının bulunmadığı daha kısa süreli sözleşmelerde (take and pay contracts) 14, kural olarak tesellüm edilen gaz miktarı ölçüsünde ödeme yükümlülüğü doğar. Bu tür sözleşmelerde toplam miktar belirlenmez, bunun yerine birim fiyat tespit edilir. Çekilen her birim miktar doğalgaz için birim fiyat kat sayısı uygulanır ve nihayetinde alıcının ödemekle yükümlendiği bedel tespit edilir 15. Bu tür sözleşmelerde alıcının edimini ifa etmemesi halinde satıcının alıcıyı temerrüde düşürmesi ve alacağını genel kurallar gereğince talep etmesi gerekir 16. Bu da uzun ve riskli bir yoldur. Al ya da öde kaydının bulunduğu sözleşmelerde ise alıcı edimi tesellüm etmese dahi ödeme yapmakla yükümlü tutulur 17. Bir başka deyişle, bu tür sözleşmelerde şarta bağlı olmayan alım taahhüdü bulunduğu için alıcı gazı kabz etse de etmese de taahhüt ettiği bedeli ödemekle yükümlüdür. Bu sebeple bu tür al ya da öde kaydı içeren sözleşmeler için al ya da alma fakat öde (take or not take but pay) tabirinin niteliğe daha uygun düştüğü doktrinde ifade edilmektedir 18. Doğalgaz sözleşmelerine bu tür asgari alım şartlarının koyulmasının bir sebebi de doğalgazın maddesel mahiyetinden ileri gelmektedir. Doğalgaz, niteliği itibariyle istenilen yerde üretilemeyen, üretimi ve nakli için boru hatlarına ihtiyaç duyulan, sıvılaştırılmadığı takdirde depolanamayan ve mutlaka tüketilmesi gereken, üretim fazlası çoğunlukla yakılan bir kaynaktır 19. Dolayısıyla üreticinin ürettiği gazı elinde depolaması çok güç ve pahalıdır. Bu sebeple üreticiler belirli miktarda gazın alımının garanti edilmesi ihtiyacını duymaktadırlar. Bu da sözleşmelere al ya da öde şartı konulması sonucunu doğurmaktadır 20. Al ya da öde kayıtları sayesinde üreticiler bir yandan satış garantisi elde ederken diğer yandan da yüksek maliyetleri için kredi temini sağlamaktadırlar. Zira üretici firmalar, al 14 Rigacci, Ayrancı, Ayrancı, 310; Take or pay kaydı içeren sözleşmelerle take and pay kaydı içeren sözleşmeler arasındaki bir diğer fark da alicinin edimini ifa etmemesinde ortaya çıkmaktadır. Al ya da öde (take or pay) sözleşmelerinde alıcı gaz teslim alma edimini zamanında ifa etmezse bu durum sözleşmeye aykırılık teşkil etmezken, al ve ode (take and pay) sözleşmelerinde alicinin gazi tesellüm edememesi temerrüdüne yol açabilir (Rigacci, 8). 17 Ayrancı, 310; Creti / Villeneuve, 76; Yıldırım, 33; Köşgeroğlu, Ayrancı, Yıldırım, Ayrancı, 308; Rigacci, 8. 5

6 ya da öde kaydı sayesinde ifası büyük ölçüde garantilenen alacaklarını teminat ya da ifa amaçlı olarak bankalara temlik edebilmektedir 21. Uzun süreli sözleşmelerde alıcının al ya da öde yükümlülüğü tarafların sözleşmeyi imzaladığı tarihte (effective date) başlamayabilir. Tarafların sözleşmeyi imzaladıkları tarih yürürlük tarihi olarak kabul edilmektedir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi birtakım ön koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak ötelenebilir. İmza tarihinden sözleşmenin sona erdiği tarihe kadar geçen dönem ise esas dönem (basic term) olarak adlandırılır. Bu dönemin süresi projenin büyüklüğüne göre belirlenir. Projenin büyüklüğü gaz arama faaliyetleri, üretim ve altyapı yatırımlarıyla doğru orantılıdır. Yürürlük tarihinden itibaren tarafların üzerinde mutabık kaldığı bazı önkoşulların yerine getirilmesi süreci (pre-commissioning period) başlar. Bu süreçte üretim ve nakil tesislerinin inşası tamamlanır, altyapı hazır hale getirilir. Sürecin uzunluğu bu faaliyetlerin büyüklüğüne göre değişir. Üretim ve nakil tesisleri tamamlandıktan sonra işletmeye alma (commissioning period) başlar. Bu dönemde ise tesislerin çalışması denetlenir ve gerekli ayarlamalar yapılır. Tüm bu aşamalardan sonra başlangıç tarihi (starting date) nin gelmesiyle artık tarafların esas yükümlülüklerini içeren dönem başlar. Bu dönemde satıcı-üretici gazı hazır etme ile yükümlenirken, alıcı da tesellüm etme borcu altına girer. İşte alıcının asgari alım yükümlülüğü de bu tarihten itibaren başlar 22. Sözleşmelerde satıcının teslim yükümlülüğüne ilişkin olarak gazın alıcıya teslim edilmesi yahut teslime hazır bulundurulması gibi ibarelerin kullanıldığı ifade edilmektedir 23. Dolayısıyla satıcının edimini yerine getirmiş sayılması için teslime hazır bulundurulma yeterli olup, fiilen alıcıya teslim gerekli görülmemektedir. Keza al ya da öde kaydı içeren sözleşmelerde alıcının gazı kabz etmemesi halinde satıcının alıcıyı alacaklı temerrüdüne düşürmesi gerekmemektedir. Belirlenen ifa zamanında, belirlenen miktarda gazın teslim alınmamış olması al ya da öde kaydının hüküm ihtiva etmesi için yeterlidir. Uzun süreli sözleşmelerde alıcının gaz ihtiyacı zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Doğalgaza ilişkin toplumsal talebin düşmesi, başka bir enerji türünün tercih edilmesi, başka bir gaz sağlayıcının tercih edilmesi gibi sebeplerle alıcının talep edeceği miktar düşebileceği gibi, çeşitli sebeplerle alıcı gazı ifa zamanından önce de talep edebilir. Al 21 Ayrancı, 308; Rigacci, Köşgeroğlu, Köşgeroğlu, 135; Rigacci, 8. 6

7 ya da öde kayıtları bu ilişkinin dengelenmesi görevini de ifa etmektedir. Zira alıcı her ne kadar ihtiyaç duymasa da, al ya da öde kaydı sebebiyle, dönemlik asgari bir miktarı alma ya da almasa bile bunun karşılığı parayı ödeme taahhüdünde bulunmakta, diğer yandan bir dönemde alımı garanti edilen gaz miktarının aşılması halinde, aşılan miktar gelecek dönemlerdeki alım yükümlülüğünün kapsamından mahsup edilebilmektedir 24. Alıcının almadığı gazın bedelini ödemeyi taahhüt etmesi, üreticinin üzerindeki riski dağıtma fonksiyonu icra eder 25. Nitekim üretici yüksek miktarda yatırım ve masraf yaparak gaz çıkarır ve bunu derhal teslim etmek ister. Bu gazın tesellüm edilmemesi halinde ise al ya da öde kaydı konulmayan sözleşmelerde üretici zarara uğrama riskiyle karşı karşıya kalır. Bu sebeple alıcının kabz ettiği kadar ödeme yapması kabul edilmemekte ve al ya da öde kaydıyla da sözleşme konusu miktarın alıcı tarafından her halükârda karşılanması sağlanmaktadır 26. Al ya da öde kaydıyla belirlenen asgari alım miktarı sözleşme bedelinin tamamına yahut bir bölümüne ilişkin olabilmektedir. Bu miktarın sözleşme bedelinin bir bölümüne ilişkin olması halinde, alıcının kabz borcunu yerine getirmemesi riski taraflarca paylaşılmaktadır 27. Al ya da öde kaydıyla gazın alıcı tarafından kabz edilmemesi riskini üzerinden atan satıcı bu kez de fiyat riskini üstlenmektedir 28. Sözleşmenin kurulması ile ifası arasında üreticinin lehine fiyat değişiklikleri meydana gelse dahi üretici bu artıştan yararlanamamakta ve kararlaştırılan bedel üzerinden gazı satma borcunu yerine getirmektedir. Yüksek fiyat talep edebilmesi için sözleşmede buna ilişkin bir hüküm bulunması gerekmektedir 29. Belli bir asgari alım taahhüdü gerçekleştiren ithalatçı alıcılar, satın aldıkları gazı dağıtıcı şirketlere ya da başka ithalatçılara satabilmektedirler. Bu amaçla ithalatçı gazı sürekli olarak ifaya hazır tutmaktadır. Bununla birlikte alt alıcıların asgari alım yükümlülüğü bulunmaması, kabz riskini ithalatçı alıcı üzerinde bırakmaktadır 30. Al ya da öde kaydı sebebiyle ödeme yapmak zorunda kalan alıcının bu gazı daha sonra üreticiden alması mümkündür. Bu amaçla sözleşmelere hüküm konulmaktadır (make up ya da carry 24 Ayrancı, 308; Creti / Villeneuve, 75; Yıldırım, Rigacci, Ayrancı, 309; Hegde / Fjeldstad, 30; Rigacci, Ayrancı, 309; Hegde / Fjeldstad, 30; Rigacci, Rigacci ise take or pay klozunun amacının fiyat riskini paylaştırmak değil, sadece gazin teslim alınmaması riskini dağıtmak olduğunu belirtmektedir. Satcinin fiyat dalgalanmalarından yararlanamaması ise hükmün dolaylı bir sonucu olarak ifade edilmektedir (Rigacci, 8). 29 Ayrancı, 310; Bununla birlikte sözleşmelerde ödenecek bedelin petrol gibi piyasalara bağlandığı ve bu piyasalardaki fiyat değişikliklerinin sözleşme fiyatını etkilediği ifade edilmektedir (Creti / Villeneuve, 75; Neuhoff /Hirschhausen, 2.). 30 Ayrancı,

8 forward hükümleri). Hükümlerde al ya da öde kaydı nedeniyle bedeli ödenen gazın takip eden dönemlerde çekilebilmesi kararlaştırılmaktadır 31. Make up hükümleri aliciya daha önceki dönemlerde bedelini ödemek zorunda kalıp da tesellüm edemediği doğalgazın bir kısmını ayrıca bir bedel ödemeksizin çekme hakki tanıyan kayıtlardır 32. Make up kozları çoğunlukla al ya da öde kaydının içine derç edilmekte ve bununla alicinin korunması amacı güdülmektedir. Herhangi bir miktar ve zaman sınırlamasına gidilmediği takdirde, bu şartın varlığı alıcıyı al ya da öde klozunun bütün riskinden kurtarıcı mahiyettedir. Fakat uygulamada belli sure içinde kullanma (timing), belli miktara kadar kullanma (maximum quantity) gibi limitlerle sözleşmelerde yer verildiği görülmektedir 33. Carry forward ise make up klozunun tam tersi bir anlayışla düşünülen ve yine aliciya kolaylık sağlayan bir hükümdür. Al ya da öde kaydı gereğince taahhüt edilen asgari alim miktarına ulaşamayan alicinin bu miktara kadar ödeme yapması gerekir. Fakat alıcı daha önceki dönemlerde bu miktarın üzerine çıkan alımlar gerçekleştirmişse, limit ustu alımlarla limit altı alımlar karşılıklı mahsup edilir. Böylece alıcı fazladan ödeme yapmaktan kurtulabilir ya da daha düşük miktarda ödeme ile kurtulabilir Asgari Alım Yükümlülüğünün Hukuki Mahiyeti Hakkında Görüşler Asgari alım yükümlülüğünün hukuki mahiyeti hakkında doktrinde üç temel görüş bulunmaktadır. Bunlar; i) Cezai şart görüşü, ii) Götürü tazminat görüşü, iii) Gerçek olmayan cezai şart görüşü. i. Cezai Şart Görüşü Bazı sözleşmelerde yer alan ve gazın çekilmemesi halinde yüzde 85 lere varan alım taahhüdünün cezai şart mahiyeti taşıdığı doktrinde ifade edilmektedir 35. Zira bu derece yüksek oranda ödeme şartının karşı tarafı alım yapmaya zorladığı ve be bunun da cezai şartın ifayı temin özelliğiyle örtüştüğü düşünülebilir. Asgari miktarda gazın teslim edilmesinde üreticinin 31 Ayrancı, Rigacci, Rigacci, Rigacci, Bkz.: Yıldırım, 35, dn. 13 deki yazarlar; Hegde / Fjeldstad, 30. 8

9 ve tedarikçinin menfaati vardır ve bu menfaatin gerçekleşebilmesi için alıcı üzerinde bir baskı oluşması gerekmektedir. Asgari alım kaydı da bu baskının oluşması ve alıcının ifaya zorlanabilmesi için büyük önem taşır. Cezai şartın işlevlerinden birisinin sözleşmeyi ifaya zorlamak olduğu düşünüldüğünde böyle bir kaydın cezai şart olarak değerlendirilmesi mümkündür. Bu görüş benimsendiğinde alıcının önünde iki seçimlik hak bulunmaktadır. Bunlardan birisi gazı tesellüm etmek, diğeri de cezai şartı ödemek. Bu görüş kabul edilirse hâkim aşırı gördüğü cezai şartı indirme yetkisine sahip olur (TBK. m. 182/III) 36. ii. Tazminat Görüşü Bu görüşe göre ise, sözleşmede kararlaştırılan asgari alım taahhüdünün yerine getirilmesinin, satıcıyı uğraması muhtemel zararlara karşı koruyan bir götürü tazminat niteliğinde olduğu kabul edilmektedir. Bu halde, tazminat ödeme borcunun doğumu için asgari ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması yeterli kabul edilmekte ve zarar görenin başkaca hususları ispatı aranmamaktadır 37. Şu halde cezai şart görüşü ile tazminat görüşü arasındaki en büyük fark amaçlarda ortaya çıkmaktadır. Cezai şart görüşünde önleme amacı ön planda iken, tazminat görüşünde zararın denkleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte zararın doğmadığı hallerde de cezai şart talep edilebilmekteyken, tazminat ödenmesi söz konusu olmaz. Zararın mevcut olmadığını ise kendisinden tazminat talep edilen taraf ispat eder. iii. Gerçek Olmayan Cezai Şart Görüşü Bu görüşe göre cezai şart ve tazminat görüşlerine katılmak mümkün değildir. Al ya da öde kaydı içerdiği dinamikler, özellikle konulmasında güdülen amaçlar itibariyle bir cezai şart olarak değerlendirilemez. Hem ifaya eklenen cezai şartta hem de seçimlik cezai şartta asıl amaç borçluyu ifaya zorlamak iken, dönme cezasında borçlu öngörülen cezayı ödeyerek sözleşme ile bağlı kalmaktan kurtulma hakkına sahiptir. Ne var ki böyle bir durumun kabulü al ya da öde kaydı ihtiva eden doğalgaz sözleşmeleri için söz konusu 36 Yıldırım, Yıldırım, 35. 9

10 değildir 38. Ayrıca gaz tedarik sözleşmelerinde asıl amaç borçluyu ifaya zorlamak değil, fiyat avantajı sağlamak, ödeme garantisi tesis etmektir. Böylece riskin dağıtılması mümkün olmaktadır 39. Borçlunun ceza ödemek suretiyle sözleşmeden dönme hakkı kazanması da mümkün değildir, ileriki dönemlerde de taahhüdüyle bağlı tutulmaktadır. Götürü tazminat görüşüne de katılmak mümkün değildir. Zira burada da amaç zarar göreni ispat külfetinden kurtararak uğradığı zararın tazmininde kolaylık sağlamaktır. Tıpkı cezai şartta olduğu gibi tazminatta da kararlaştırılan miktar karşı tarafı aşırı olarak zarara uğratacak nitelik taşıyorsa hâkim miktarında indirim yapabilir. Buna karşılık zarar miktarı sözleşmede kararlaştırılandan daha fazla ise sözleşme ile kararlaştırılan miktar bir üst sınır olarak kabul edilmektedir 40. Bütün bu haller ise doğalgaz sözleşmelerindeki asgari ödeme kayıtlarının amacını ve sonuçlarını karşılamamaktadır. Gerçek olmayan cezai şart ise hukuken izin verilen bir davranışın sergilenmesi veya tanınan bir hakkın (cayma veya fesih hakkının) kullanılması halinde üstlenilen bir edim yükümlülüğü olarak kabul edilmektedir 41. Gerçek cezai şart akde aykırılık durumunda söz konusu olurken, gerçek olmayan cezai şart için akde ayrılık şart değildir. Keza gerçek cezai şart da genellikle asıl borca bir aykırılık söz konusu iken, gerçek olmayan cezai şart asıl borcun ferilerine ilişkin olabilmektedir. Yine gerçek olmayan cezai şart, doktrinde seçimlik borç niteliğinde görülmekte ve şarta bağlı olarak kararlaştırılan asli edim karakteri taşıdığı ifade edilmektedir 42. Seçimlik borçlarda seçim hakkı borçluya tanınmışsa, borçlu dilediği edimi seçerek ifa edebilir. Bununla birlikte asgari alım yükümlülüğünün yerine getirilmesi için bir zaman dilimi ve kesin vade belirlenmişse ve bu vadede edim ifa edilmemişse bir görüşe göre imkânsızlık söz konusudur. Seçim hakkı borçluda iken, edimlerden birinin ifası borçlunun kusuruyla imkansız hale gelmişse borcun konusu diğer edim olmaktadır 43. Bu nokta da alınmayan gazın bedelini ödeme yükümlülüğü doğmaktadır. Bu durumda alıcı seçimlik borçlardan herhangi birisini, yani gazı tesellüm etme ya da tesellüm etmediği gazın bedelini ödeme edimlerinden birini yerine getirmesi halinde borcundan kurtulur. Bununla birlikte borçlunun öncelikli edimi gazı almak olarak ifade edilmektedir. Gazı almak mümkün değilse bu takdirde borçlu asgari alım miktarının bedelini ödemek suretiyle ifada bulunabilmektedir 44. Kanaatimizce bu görüşün eleştirilebilecek noktası seçim hakkının kullanımına ilişkindir. Zira seçimlik borçlarda seçme yetkisi taraflardan birine verilmişse, seçme yetkisini 38 Yıldırım, Rigacci,, 8; Yıldırım, Yıldırım, Yıldırım, Yıldırım, 38, dn. 23 deki yazarlar. 43 Eren, 928; Yıldırım, Yıldırım,

11 haiz taraf kural olarak edimlerden dilediğini seçebilmektedir. Fakat al ya da öde kaydı içeren sözleşmelerde, seçme yetkisini sahip borçlunun öncelikle gazı tesellüm etme edimini seçmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu da bir çelişkiye sebebiyet vermektedir. 11

12 III. SONUÇ Doğalgaz kaynaklarının belli coğrafyalarda bulunması ve taşınmasındaki güçlükler ve yüksek maliyetler doğalgaz alıcılarını uzun süreli sözleşmeler yapmaya yöneltmektedir. Uzun süreli sözleşmeler sayesinde projenin finansı sağlanmakta ve alacaklıların alacakları teminat altına alınabilmektedir. Al ya da öde kayıtları da özellikle uzun süreli doğalgaz sözleşmelerinde görülen ve alıcının gazı tesellüm etmeme riskini taraflar arasında dağıtan hükümlerdir. Bu hükümlerin mahiyetinin cezai şart olduğu, götürü tazminat olduğu ve gerçek olmayan cezai şart olduğu doktrinde ifade edilmektedir. Bu kayıtların bir diğer özelliği ise alacaklılar açısından teminat işlevi görmesidir. Nitekim bu kayıtlar sayesinde üretici yüksek maliyetlere katlanarak elde ettiği gazı satma garantisi elde etmekte, üreticiye kredi veren bankalar da bu alacakları teminat amaçlı temlik alarak kredilerinin geri dönüşümünü sağlamaktadırlar. Ülkemizin de bir doğalgaz ithalatçısı olması sebebiyle al ya da öde kayıtları zaman zaman gazete haberlerine de konu olabilmektedir. Geçtiğimiz aylarda de gazetelerde gördüğümüz Alınmayan Gaza Milyar Dolar Ödendi başlıklı haberlerde al ya da öde kayıtları sebebiyle ödenmek zorunda kalınan asgari alım bedelleri belirtilmiştir. Bedeli önceden ödenen doğalgaz, sözleşmedeki hükme göre takip edilen yıllarda tekrar çekilebilmektedir. Fakat bunun da sözleşmede belirtilen kısa zaman aralığında yapılması gerekmektedir. 12

13 KAYNAKÇA Ayrancı, Hasan : Enerji Sözleşmeleri, Ankara Köşgeroğlu, Banu : Enerji Yatırım Sözleşmeleri ve Bunların Uluslararası Yatırım Anlaşmaları ilekorunması, İstanbul, Neuhoff, Karsten / Von Hirschhausen, Christian Arawolo, Oluseyde : Longterm Contracts and Take-or-Pay Clauses in Natural Gas Markets, rg0505.pdf : Abolotion of Long Term Contracts: The Implications and Options for Bankability for Energy Financing, _Long-Term%20Contracts%20- %20Energy%20Project%20Financing.pdf (Erişim Tarihi: ) Creti, Anna/ Villeneuve, Bertrad :Longterm Contracts and Take-or-Pay Clauses in Natural Gas Markets :http://digitalcommons.mcmaster.ca/cgi/viewcont ent.cgi?article=1249&context=esr&seiredir=1&referer=http%3a%2f%2fscholar.google.co.uk% 2Fscholar%3Fq%3DTAKE%2BOR%2BPAY%2Bclauses %2Bin%2Bnatural%2Bgas%2Bagreements%26btnG%3D %26hl%3Dtr%26as_sdt%3D0%26as_vis%3D1#search=% 22TAKE%20OR%20PAY%20clauses%20natural%20gas %20agreements%22 Carlos Gomero Rıgaccı : Should Take-Or-Pay Payments Be Subject To Royaltıes Assessıng The Effects Of Take-Or-Pay Provısıons On The Relatıonshıp Between The State And Producer. Yıldırım, M. Fadıl :Doğalgaz Tedarik Sözleşmelerinde Asgari Alım Yükümlülüğü Ve Al Ya Da Öde Kaydının Hukuki Niteliği, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:2 Sayı:2 Yıl:2011, s.,

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ 1 YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT DÜZENLEMESİ GİRİŞ Hukuki açıdan faiz;; para alacaklısına, parasından yoksun kaldığı süre için bir hukuki işlem veya yasa uyarınca ödenmesi

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı, 2015. (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin)

Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı, 2015. (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı, 2015 (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) Olay I 1. Taraflar arasında sözleşme 03.05.2015 tarihinde yapılmış, bundan bir gün önce ise kurulun

Detaylı

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI I- YASAL SİSTEM 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Yasası nın İhracat İstisnasını düzenleyen 11/c maddesi, İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları Otomobilin arızalanması halinde tüketici sıfatına sahip araç sahibinin 6502 sayılı kanundan tüketici olmayanların da 6098 sayılı kanundan doğan hakları vardır. Genellikle Satıcı bu gibi durumda tamir seçeneğini

Detaylı

http://www.kocakbaklava.com.tr/c/mesafeli-sozlesmeler-uyg... 30.12.2015

http://www.kocakbaklava.com.tr/c/mesafeli-sozlesmeler-uyg... 30.12.2015 Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik Sayfa 1 / 3 Müşteri Hizmetleri 0342 321 05 19 Anasayfa % ' Ürünler 1 Ürün Sepette Kurumsal Hoşgeldin, Ali Kılıç Çıkış Yap Kargo Takibi Haberler

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve

Detaylı

KONU : Taslak Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Hakkında TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Görüşü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NA

KONU : Taslak Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Hakkında TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Görüşü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NA 28/05/2014 KONU : Taslak Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Hakkında TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Görüşü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NA Sayın Bakanlığınız tarafından hazırlanan Taslak Satış

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu Madde 0003: Tanımlar Bu Kanunun uygulanmasında; 4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki Bakanlık : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27866 Amaç MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mesafeli sözleşmelere

Detaylı

KDV Bizden. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10. E. Baş Hesap Uzmanı.

KDV Bizden. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10. E. Baş Hesap Uzmanı. 1 KDV Bizden *Yaklaşım Dergisinin 213 sayısında yayınlanmıştır Zihni E. Baş Hesap Uzmanı KARTAL Giriş Uygulamada özellikle otomotiv, dayanıklı tüketim ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketler

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK Yaklaşım Dergisi nin 221. sayısında yayınlanmıştır Zihni KARTAL Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı I. GİRİŞ Tecil etmek, ertelemek anlamına gelmektedir. Tecili, vergi uygulamasında,

Detaylı

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Incoterms 2010 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ICC Milletlerarası Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkan Yardımcısı Incoterms Uzmanlar Grubu

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KONU İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi nin ( Sözleşme ) konusu, Satıcı nın, Alıcı ya (Tüketici ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (1) NO LU VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58. maddesine

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ-2 (DERS-04 EKİDİR)

BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ-2 (DERS-04 EKİDİR) İNŞAAT PROJELERİNDE SÖZLEŞME VE TALEP YÖNETİMİ INS5807 BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ-2 (DERS-04 EKİDİR) Doç. Dr. Deniz Güney Y. Mimar Vedat Akan 23 Ekim 2015 1 YÜKLENİCİNİN BORÇLARINI YERİNE

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

DOĞALGAZ TEDARİK SÖZLEŞMELERİNDE ASGARİ ALIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE AL ya da ÖDE KAYDININ HUKUKİ NİTELİĞİ

DOĞALGAZ TEDARİK SÖZLEŞMELERİNDE ASGARİ ALIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE AL ya da ÖDE KAYDININ HUKUKİ NİTELİĞİ DOĞALGAZ TEDARİK SÖZLEŞMELERİNDE ASGARİ ALIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE AL ya da ÖDE KAYDININ HUKUKİ NİTELİĞİ Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM ÖZET Günümüzün vazgeçilmez bir enerji kaynakları arasında yer alan doğalgaz

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĐK PĐYASASI SERBEST TÜKETĐCĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ 8 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29410 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ Amaç ve kapsam

Detaylı

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır.

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Future Forward Oplsiyon Piyasaları Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Döviz Türevi Ürünler Gelecek piyasasına ait ilk sözleşme 13 Mart 1851 yılında 3000 kile mısırın Haziran ayında Chicago da teslimine yönelik

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI Sirküler No: 2012/047 Tarih: 28.08.2012 KAR PAYI AVANS DAĞITIMI 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin Kar Payı Avansı Dağıtımı

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayın Üyemiz EPDK tarafından 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 10.03.2011 Sayı: 2011/63 Ref: 4/63

SĐRKÜLER Đstanbul, 10.03.2011 Sayı: 2011/63 Ref: 4/63 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.03.2011 Sayı: 2011/63 Ref: 4/63 Konu: MESAFELĐ SÖZLEŞMELERE DAĐR YÖNETMELĐK YAYINLANMIŞTIR 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete de Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT UYGULAMASI

ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT UYGULAMASI ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT UYGULAMASI 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun), Türkiye de elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINI KALDIRAN GVK NUN GEÇİCİ 69.MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINI KALDIRAN GVK NUN GEÇİCİ 69.MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINI KALDIRAN GVK NUN GEÇİCİ 69.MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu yazımızda, yatırım indirimi istisnasını 1.1.2006 tarihinden itibaren uygulamadan kaldıran 5479 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ AYIPLI MAL Madde 4 - (Değişik madde: 06/03/2003-4822 S.K./4. md.) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya

Detaylı

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmış olan bu bilgilendirme notu Finansal Kiralama Sözleşmesi ( Sözleşme ) ve eklerine ilişkin olarak genel işlem şartları, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 3G S Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ

VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ .A.Ş. 1 2 VARLIK FİNANSMANI FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI VE İÇTÜZÜK: 1.1.... (1) tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58 inci maddesine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı