Malign paranazal sinüs tümörlerinin tanısında bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Malign paranazal sinüs tümörlerinin tanısında bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme"

Transkript

1 Malign paranazal sinüs tümörlerinin tanısında bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme Osman Koç 1, Ali Sami Kıvrak 1, Kemal Ödev 1, Sait Selçuk Atıcı 2 1 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Konya 2 Konya Numune Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Servisi, Konya Amaç: Bu çalışmada malign paranazal sinüs tümörlerinin tanısında bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemenin etkinliğinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Ocak 2000-Mart 2004 tarihleri arasında klinik olarak paranazal sinüs tümörü düşünülen 20 olgu incelendi. Olguların tümüne bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme incelemeleri yapıldı. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemede lezyonların iç yapı karakteristikleri, yerleşim yerleri ve çevre dokularla olan ilişkileri değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 20 olgudan 10 u erkek, 10 u kadındı. Yerleşim yerleri dağılımlarına göre; maksiller sinüste 11, etmoid sinüste 3, nazal kavitede 6 lezyon vardı. Bilgisayarlı tomografide tüm olgularda kemik yapılarda destrüksiyon izlendi. Osteosarkomda ve kondrosarkomda amorf kalsifikasyonlar vardı. Çevresel invazyon açısından bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Sonuç: Bilgisayarlı tomografi, kemik destrüksiyonlarını ve tümöral kalsifikasyonları değerlendirmede tercih edilmelidir. İstatistiksel olarak anlamlı fark olmasa da manyetik rezonans görüntüleme çevre dokulara olan invazyonu göstermede bilgisayarlı tomografiden daha üstündür. Bu yüzden paranazal sinüslerin malign tümörlerini değerlendirmede bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme birlikte kullanılmalıdır. Anahtar kelimeler: Paranazal sinüs, malign tümör, BT, MRG Computed tomography and magnetic resonance imaging in diagnosis of malign tumors of the paranasal sinuses Purpose: In this study, the effect of computed tomography and magnetic resonance imaging was researched in diagnosis of malign tumors of the paranasal sinuses. Methods: Between January 2000-March 2004, 20 cases that was thought paranasal sinus tumors as clinically were examined. Computed tomography and magnetic resonance imaging; the inner structure characteristics, the locations and the relations with the vicinity tissues of lesions were evaluated. Results: 10 men and 10 women were included into the study. According to the locations; there were 11 lesions in maxiller sinus, 3 lesions in ethmoid sinus, 6 lesions in nasal cavity. In all the cases destructions was found in bone structures on computed tomography. There were amorf calcifications in osteosarcoma and chondrosarcoma. For surrounding invasion, no statistically significant difference was found between computed tomography and magnetic resonance imaging. Conclusion: Computed tomography should be prefered in evaluating bone destructions and tumoral calcifications. Though there is no statistically significant difference, magnetic resonance imaging is superior to computed tomography in demonstrating surrounding tissue invasion. Therefore computed tomography and magnetic resonance imaging should be used together in evaluating malign tumors of the paranasal sinuses. Keywords: Paranasal sinuses, malign tumor, CT, MRI : Yazışma Adresi: Dr. Osman Koç, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Konya Paranazal sinüs (PNS) malign tümörleri baş-boyun tümörleri arasında nadir görülürler (1,2). e-posta: 107

2 PNS patolojileri etyolojileri farklı olsa da benzer klinik bulgular verirler. Erken dönemde kronik sinüzitte görülen nazal tıkanıklık ve akıntı semptomları paranazal sinüs tümörlerinde veya enfeksiyonlarında da görülebilmektedir. Bu yüzden PNS tümörlerinin tanısı gecikmektedir ve ancak ileri safhalarda tanı konulabilmektedir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG), paranazal sinüsleri, komşu yapılarını ve özellikle de tümörlerinin tanı ve yayılımını değerlendirmede kullanılan görüntüleme yöntemleridir. BT kemik detayları ve kalsifikasyonları, MRG yumuşak dokuları ve çevre dokulara invazyonları göstermede oldukça yararlı bilgiler verir (1,3-7). Radyolog ve klinisyen açısından tümörün histopatolojik tanısından çok, hangi önemli anatomik noktaları tuttuğu daha önemlidir. Bu çalışmada, klinik muayene bulgularıyla PNS tümörü düşünülen olgularda, özellikle çevresel invazyonun değerlendirilmesinde BT ve MRG nin yeri araştırıldı. Yöntem Ocak 2000-Mart 2004 tarihleri arasında klinik olarak PNS tümörü düşünülen 20 olgu incelendi. Olguların tümüne BT ve MRG incelemeleri yapıldı. BT ve MRG ler birbirinden bağımsız iki uzman radyolog tarafından değerlendirildi. Radyologlardan biri BT leri, diğeri MRG leri çevresel invazyonlar açısından değerlendirdi. İnvazyonu değerlendirmede 4 önemli anatomik bölge (pterigopalatin fossa ve infratemporal fossa, orbita ve periorbital dokular, ön ve orta kraniyal fossa, kavernöz sinüs ve internal karotis arter) belirlendi. İstatistiki çalışmada Kappa ve Mc Nemar testleri kullanıldı. BT incelemesinde, PQS 2000 (Picker, USA) spiral BT cihazı kullanıldı. Tomografi kesitleri 4 mm lik aralıksız kesitler şeklinde alındı. İlk olarak aksiyel inceleme yapıldı. Aksiyel incelemede ilk kesit infraorbitomeatal çizgiden alındı. PNS ler 4 mm kontrastsız olarak kraniyale doğru alınan kesitlerle değerlendirildi. Daha sonra iyotlu kontrast madde intravenöz olarak ( gr iyot/kg vücut ağırlığı) uygulandı. Koronal kesitler genellikle orbitomeatal çizgiye dik şekilde alındı. MRG incelemesi, 1.5 T (Picker Edge, Cleveland USA) MRG cihazı ile yapıldı. Tetkik öncesi hastalara özel bir hazırlık yaptırılmadı. Hastalar masaya supin pozisyonunda yatırıldı. Alıcı özellikteki baş ve boyun koili içerisine baş yerleştirildi. Özel bir pozisyon verilmedi. Kesit kalınlığı 4 mm, gap 0.5 mm, field of view (FOV) 250 mm, matriks 256x256 olacak şekilde görüntüler elde edildi. Öncelikle T1 ağırlıklı (T1A) aksiyel ve sagital, daha sonra T2 ağırlıklı (T2A) aksiyel ve koronal kesitler elde olundu. Rutin olarak T1A aksiyel kesitler, kontrastsız ve kontrastlı olarak alındı. Kontrast madde olarak intravenöz yoldan 0.2 mmol/kg gadopentetik asit dimeglumin (Gd-DTPA) kullanıldı. Gerektiğinde yağ baskılayıcı (FS) sekanslar kullanıldı. Bulgular Çalışmaya alınan olguların yaş aralığı 5 ile 80 arasında olup yaş ortalaması 59.4±16.5 idi. 20 olgudan 10 u erkek, 10 u kadındı. Lezyonlar yerleşim yerleri dağılımlarına göre; maksiller sinüste (MS) 11, etmoid sinüste (ES) 3, nazal kavitede (NK) 6 lezyon vardı (Tablo 1). Bu sınıflama lezyonun büyük bir kısmının bulunduğu sinüse göre yapıldı. Aslında lezyonların çoğu birkaç PNS yi birlikte tutuyordu. Tüm olguların histopatolojik tanıları Tablo 2 de gösterilmiştir. Olguların 6 sında yassı hücreli karsinom, 2 sinde adenokarsinom, 2 sinde mikst tümör, 2 sinde malign melanom, 2 sinde Hodgkin dışı lenfoma, 2 sinde kondrosarkoma 1 inde müsinöz adenokarsinom, 1 inde nöroblastoma, 1 inde akut myelositik lösemi, 1 inde osteosarkoma tanısı patolojik olarak kondu. BT de lezyonların dansiteleri kas yapılara göre değerlendirildi. Tüm lezyonlar heterojen hipodens görünümde idi. Tüm olgularda bulundukları kemik yapılarda ekspansiyon ve destrüksiyon izlendi. 108

3 Lezyon Malign Kitleler Yerleşim Yeri TTablo 1:Malign kitlelerin yerleşim yerleri MS ES SS FS Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 11 % 55 3 % 15 0 % 0 0 % 0 6 % 30 Tablo 2. Malign kitlelerin sayı ve yüzde oranları LEZYON SAYI YÜZDE Yassı epitel hücreli karsinom 6 % 30 Adenokarsinom 2 % 10 Mikst tümör 2 % 10 Malign melanom 2 % 10 Hodgkin dışı lenfoma 2 % 10 Kondrosarkoma 2 % 10 Müsinöz adenokarsinom 1 % 5 Nöroblastoma 1 % 5 Akut myelositik lösemi 1 % 5 Osteosarkoma 1 % 5 20 % 100 Osteosarkomda ve kondrosarkomda nodüler tarzda dağınık kalsifikasyonlar vardı ve bu lezyonların radyolojik görünümleri ile histopatolojik tanıları tahmin edilebiliyordu. Diğer lezyonlarda histopatolojik tanıya götürebilecek özellik saptanmadı. MRG de lezyonlar T1A da izointens veya hipointens, T2A da heterojen izointens veya hiperintens görünümde idiler. Gd-DTPA sonrası lezyonlarda heterojen kontrast tutulumu görüldü. Kondrosarkoma periferik kontrast tutulumu, diğerleri diffuz kontrast tutulumu gösteriyordu. Kondrosarkomanın kondroid elemanlar içermesi ve kontrast tutulum özelliği ile histopatolojik tanısı tahmin edilebildi. Diğer lezyonlarda histopatolojik ayırıcı tanıya götürebilecek radyolojik ipuçları belirgin değildi. PNS tümörleri invazyon açısından değerlendirildiğinde; MRG ve BT nin birbirleriyle uyumlu olduğu (kappa: 0.68) görüldü ve her iki NK radyolojik yöntem arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (Mc Nemar testi, P>0.05). Tartışma PNS tümörleri, baş-boyun tümörleri arasında az sıklıkta görülürler. En sık görülen histopatolojik tipi yassı epitel hücreli karsinomdur (1,3,8-10). Miyaguchi ve arkadaşları (11) 908 olguyu içeren geniş bir seride 568 (% 63) yassı epitel hücreli karsinom saptamışlardır. Bizim olgu serimizde de en sık görülen tümör 20 lezyonun 6 sında (% 30) izlenen yassı epitel hücreli karsinom idi. PNS tümörleri en sık MS ve sıklık sırasına göre ES, FS ve SS yi tutmaktadır. Ancak pek çok tümör tanıda geç kalındığından birkaç PNS yi birlikte tutmaktadır (8-11,12). Bizim çalışmamızda da tümörler en sık (% 55) MS yerleşimli olmakla birlikte, çoğu tümör birkaç PNS yi birlikte tutuyordu. PNS ve NK tümörlerini değerlendirmede görüntüleme yöntemleri, anamnez ve fizik muayenenin vazgeçilmez bir tamamlayıcısıdır. Günümüzde klasik radyografinin ve konvansiyonel tomografinin yerini BT ve MRG almıştır. PNS ler hava ve kemiklerden oluşan, yumuşak dokusu az olan bir anatomik bölgedir. Bu yüzden kemikleri değerlendirmek önemlidir. BT, ince kemik detaylarını, kemik destrüksiyonlarını ve ekspansiyonlarını MRG den daha iyi gösterir (Şekil 1-3). Kemik yapılar MRG de, kemikteki hidrojen protonlarının sıvıya göre daha az hareketli olmasından dolayı tüm sekanslarda sinyalsiz olarak izlenir. Bu yüzden MRG ile kemik destrüksiyonları ve ekspansiyonları net olarak değerlendirilemez. PNS lerdeki sinüs duvarları, lamina papiresea, lamina kribroza, orbital duvarlar gibi klinik ve anatomik açıdan önemli kemik yapılar BT ile güvenilir bir şekilde değerlendirilebilir (4-7,13). Kemik destrüksiyonları benign-malign tümör ayırımında malignite açısından güvenilir bir göstergedir. Ancak inverted papillom, mukosel ve dev hücreli tümör gibi benign lezyonlarda da kemik destrüksiyonu görülebilir. Bizim olgularımızın tümünde BT de kemik destrüksiyonu mevcuttu. BT tümör içi kalsifikasyonları MRG den daha iyi gösterir (Şekil 2). Kalsifikasyonlar tümörün karakteristiği hakkında fikir verir. Kemik ve kıkırdak kökenli tümörler olan osteosarkoma ve 109

4 kondrosarkoma, noduler veya plak tarzında kalsifikasyonlar içerirler. MRG de tümör içi kalsifikasyonlar tüm sekanslarda sinyalsiz alanlar olarak görülür (6-11,13). Bizim osteosarkoma ve kondrosarkoma tanılı olgularımızın BT lerinde amorf kalsifikasyonlar görülüyordu. Bu ayırt edici özellikleri ile lezyonların histopatolojik tanıları elde edilebildi. MRG, inflamatuvar hadiseleri tümörlerden ayırtetmede BT den daha üstün bir görüntüleme yöntemidir (5) (Şekil 1 ve 2). Mukozal kalınlaşmalar, retansiyon kistleri, mukoseller ve polipler gibi inflamatuvar olaylar, su içeriğinin fazla olmasından dolayı T2 relaksasyon zamanını uzatırlar. Böylece T2A görüntülerde yüksek bir sinyal intensitesine sahip olurlar. Mukosel; T1A imajlarda protein içeriğine bağlı olarak değişik intensitelerde görülürken, T2A da küçük bir oran dışında hiperintens görülür. T2A da izointens veya hipointens görülen bazı mukoseller, kontrastlı T1A kesitlerde ince periferik kontrast tutmasıyla tümörlerden ayırt edilebilirler. PNS tümörlerinin çoğunluğu hiperselülerdir ve % 95 kadarı kasa göre T2A da izointensdir. Kistik ve müsinöz materyal içerenler veya hiposelüler olan % 5 kadarı ise, hiperintens bir görünüme sahiptir. Bu küçük grubu glandüler tümörlerin bir kısmı ve nöromalar oluşturmaktadır. Bunlarda, kontrastlı T1A görüntülerde heterojen yoğun kontrast tutmasıyla inflamasyondan ayırt edilebilir. Sonuçta, T2A görüntüler ile tümör ve inflamasyon ayırımı yaklaşık % 95 oranında doğru olarak yapılmaktadır (5,14-17). PNS tümörlerinin ön ve orta kraniyal fossaya invazyonlarını MRG iyi bir şekilde gösterir (Şekil 4). Ön ve orta kraniyal fossaya uzanım cerrahi bakımdan önem taşır, çünkü kranyofasiyal rezeksiyon yapılmasını gerektirir (18). Lund ve ark. ları (14) ön kraniyal fossaya invazyonda MRG nin doğruluk oranını %94 oranında bulmuşlardır. Tümörün ön kraniyal fossaya geçişine izin vermeyen kemikperiost kompleksi, dura ve serebrospinal sıvı, T1A görüntülerde üç tabakalı (hipo-hiper-hipo) bir görünüme sahiptir. Tümör hipointens kemiği yani lamina kribrozayı invaze edebilir, kemiği geçip durayı invaze ederek durada kalınlaşma ve kontrast tutulumuna sebep olabilir veya hipointens serebrospinal sıvıya ve beyin parankimine uzanabilir (5). Bulgular sagital imajlarda görülebilir. Tümör beyin dokusunda ödeme yol açabilir. T1A kontrastlı incelemede tümör, T2A da ise ödem iyi bir şekilde gösterilerek tümör-ödem ayırımı yapılmış olur. Sonuçta; BT ile lamina kribrozada erken evre erozyon saptansa bile, dura ve beyin parankimi invazyonunu değerlendirmede MRG daha güvenilir bir yöntemdir (14,19-23). Şekil 1. Yassı epitel hücreli karsinom. A. Aksiyel BT de MS posterior duvarı, pterigoid plate destrükte görünümde. B,C. T1A aksiyel kontrastsız, kontrastlı görüntülerde tümör kasa göre izointens izleniyor ve heterojen kontrast tutuyor. Sağda infratemporal ve pterigopalatin fossa invaze görünümde. Pterigoid kaslar ve NF kitle tarafından tutulmuş. D. T2A aksiyel kesitlerde tümör kasa göre heterojen hiperintens olarak görülüyor. BT de tümörden ayırt edilemeyen MS de ki sekresyon net bir şekilde görülüyor (ok) Orbital invazyon cerrahi girişimi belirlemede önemli bir kriterdir. Orbita duvarları ve lamina papiresea BT ile değerlendirilebilir. Ancak periorbital yağ dokusuna, orbitaya, periorbital kaslara ve optik sinire invazyon MRG ile daha iyi değerlendirilir (14,19) (Şekil 2,3,5). T1A görüntülerde izointens tümör ile hiperintens periorbital yağ doku iyi bir sınır çizer. T1A kontrastlı incelemede yağ ve kontrast tutan tümörün her ikisi de hiperintens görüldüğünden karışıklık olabilir. Bu durumda FS-T1A kontrastlı sekans kullanılarak yağ baskılanır, tümör ise kontrast tutarak periorbital yağlı alana doğru uzanımı iyi bir 110

5 şekilde gösterilmiş olur. Yağ baskılayıcı sekanslar ile optik sinir ve periorbital kaslar etrafındaki yağ baskılanır, böylece tümör invazyonu değerlendirilmiş olur (3,14,19,20,23). izlenir, kas ise izointens izlendiğinden kas invazyonu iyi bir şekilde gösterilmiş olur. Lateral pterigoid kas invazyonunda trismus denilen klinik bulgu ortaya çıkar (22). Şekil 2. Osteosarkoma. A. Koronal BT de MS lateral duvarı ve zigoma destrükte görünümde. Yer yer amorf kalsifikasyonlar izleniyor. B. Kontrastlı koronal kesitlerde kitle kasa göre izointens izleniyor ve heterojen kontrast tutuyor. Tümör orbital boşluğa uzanıyor ancak orbitaya invazyon görülmüyor. C. T2A koronal görüntüde kitle heterojen hiperintens izleniyor. MS de sekresyonla uyumlu hiperintensite dikkati çekiyor Kavernöz sinüs ve internal karotis arter (İKA) tüm MRG sekanslarında sinyalsiz olarak izlenir. İKA da trombüs varsa T1A sekanslarda hiperintens bir görünüm ortaya çıkar. Eğer İKA ya veya kavernöz sinüse tümör invazyonu varsa, kontrastlı T1A görüntülerde İKA da ve kavernöz sinüste kontrastlanmış tümör dokusu izlenebilir (Şekil 6). Kavernöz sinüste genişleme, laterale itilme ve hiperintens venöz sinyalin izointens tümör dokusu ile yer değiştirmesi T2A ve kontrastlı T1A koronal ve aksiyel kesitlerde görülebilir (5,23). Kas, damar ve mandibuler siniri içeren pterigopalatin ve infratemporal fossaya invazyonu MRG, BT den daha iyi gösterir (22) (Şekil 1). İnvazyonu değerlendirmede kasın kendine özgü intensitesinin ve sinirin etrafındaki yağ dokunun değişmesi önemli görünümlerdir. T2A kesitlerde tümör hiperintens Şekil 3. Malign melanom. A. Koronal BT de MS ve inferior orbital duvar destrükte görünümde. B ve C. FS-T1A koronal ve T1A sagital kontrastlı görüntülerde tümörün inferior rektus kasına ve orbitaya invazyonu (ok) görülüyor. Orbitada enükleasyon izleniyor Şekil 4. T1A koronal kontrastlı kesitlerde A. Adenokarsinom tanılı olguda anterior kraniyal fossaya B. Adenokistik karsinom tanılı olguda orta kraniyal fossaya invazyon görülüyor Perinöral yayılım lokal kontrolde % 30 azalmaya, tedavi protokolunun değişmesine neden olan kötü prognozu gösteren bir durumdur ve MRG ile değerlendirilir. Tümöral yayılım trigeminal sinir boyunca kavernöz sinüse doğru olur. T1A kontrastlı incelemelerde sinirde segmental kontrast tutulumları ve kalınlaşmalar, perinöral yayılımın tipik 111

6 bulgularıdır (5,14,21). Ayrıca sinir etrafındaki yağ dokunun kaybolması da tümör infiltrasyonunun bir diğer bulgusudur. Perinöral yayılım en sık adenoid kistik karsinomada görülür (14). Şekil 5. Hodgkin dışı lenfoma. A. Koronal BT kesitinde, MS, orbita inferior ve medial duvarı, zigoma ve sert damak destrükte görünümde. B. T2A sagital kesitlerde tümör hafif hiperintens izleniyor ve yer yer daha hiperintens nekrotik alanlar dikkati çekiyor. Orbital boşluğa uzanım var, ancak inferior rektus kasına ve orbitaya invazyon görülmüyor (ok). Şekil 6. Yassı epitel hücreli karsinom. A. Aksiyel BT kesitinde İKA ya ve kavernöz sinüse invazyon net olarak görülemiyor. B. T1A aksiyel kontrastlı görüntüde İKA ya ve kavernöz sinüse invazyon izleniyor (ok). BT ve MRG nin kendilerine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. MRG nin iyonizan ışın kullanmaması ve multiplanar özellikte olması avantaj iken uzun çekim zamanına sahip olması dezavantajdır. BT nin çekim zamanın kısa olması en önemli avantajı iken, iyonizan ışın kullanması en önemli dezavantajıdır (5,24-27). Biz çalışmamızda MRG ile BT nin birbirleriyle uyumlu olduğunu bulduk (kappa: 0.68, P<0.05). BT ile MRG arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (Mc Nemar testi, P>0.05). Ancak literatürde de görüldüğü gibi, biz MRG nin özellikle periorbital dokulara, beyin parankimine ve kavernöz sinüse invazyonu göstermede BT den daha faydalı bilgiler verdiği kanaatine vardık. Ayrıca lezyonun benign-malign ayırımında kemik destrüksiyonun malignite açısından güvenilir bir kriter olduğunu gösterdik. Kemik destrüksiyonu değerlendirmede ise BT, MRG den daha güvenilir bilgiler vermektedir. Sonuç olarak PNS, malign tümörlerinin radyolojik incelemesinde histopatolojik tanıya gitmekten çok, cerrahi girişim açısından, lezyonun benign-malign ayrımını yapmak ve çevre dokulara invazyonunu değerlendirmek daha önemlidir. BT, tümöral kalsifikasyonları, kemik ekspansiyon ve destrüksiyonlarını değerlendirmede tercih edilmelidir. MRG ise çevre dokulara olan invazyonu göstermede BT ye göre daha yararlı bilgiler vermektedir. Bu yüzden PNS malign tümörlerini değerlendirmede BT ve MRG birlikte kullanılmalıdır. Kaynaklar 1. Licitraa L, Locatia LD, Bossia P, Cantu G. Head and neck tumors other than squamous cell carcinoma. Curr Opin Oncol 2004;16: Kandogan T, Olgun L, Aydar L, Ozlem S. Non-Hodgkin's lymphoma of the nose and paranasal sinuses: A case report. Kulak Burun Boğaz Ihtis Derg 2004;12: Dulguerova P, Allalb AS. Nasal and paranasal sinus carcinoma: how can we continue to make progress? Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2006;14: Sievers KW, Greess H, Baum U, Dobritz M, Lenz M. Paranasal sinuses and nasophrynx CT and MRI. EJR 2000;33: Maroldi R, Farina D, Battaglia G, Maculotti P, Nicolai P, Chiesa A. MR of malignant nasosinusal neoplasms: Frequently asked questions. EJR 1997;24: Lloyd GA. Diagnostic imaging of the nose and paranasal sinuses. J Laryngol Otol 1989;103: Chow JM, Leonetti JP, Mafee MF. Epithelial tumors of the paranasal sinuses and nasal cavity. Radiol Clin North Am 1993;31: Letichevsky V, Talmon Y, Samet A, Cohen Y. Verrucous carcinoma of the nose and maxillary sinus. Harefuah 2001;140: Carrau RL, Segas J, Synderman CH, Janecka IP. Squamous cell carcinoma of the sinonasal tract invading the orbit. Laryngoscope 1999;109: Grau C, Jakobsen MH, Harbo G, Wedervang K. Sinonasal cancer in Denmark Acta Oncol 2001;40: Miyaguchi M, Sakai S, Mori N, Kitakou S. Symptoms in patients with maxillary sinus carcinoma. J Laryngol Otol 1990;104:

7 12. Waldron J, Witterick I. Paranasal Sinus Cancer: Caveats and Controversies. World J Surg. 2003;27: Hunink MG, De Slegte RG, Gerritsen GJ, Speelman H. CT and MR assessment of tumors of the nose and paranasal sinuses, the nasopharynx and the parapharyngeal space using ROC methodology. Neuroradiology 1990;32: Lloyd G, Lund VJ, Howard D, Savy L. Optimum imaging for sinonasal malignancy. J Laryngol Otol 2000;14: Shapiro MD, Som PM. MRI of the paranasal sinuses and nasal cavity. Radiol Clin North Am 1989;27: Som PM, Shapiro MD, Biller HF, Sasaki C, Lawson W. Sinonasal tumors and inflammatory tissues: differentiation with MR imaging. Radiology 1988;167: Lanzieri CF, Shah M, Krauss D, Lavertu P. Use of gadolinium-enhanced MR imaging for differentiating mucoceles from neoplasms in the paranasal sinuses. Radiology 1991;178: Cantu G, Solero CL, Miceli R, Mariani L, Mattavelli F, Squadrelli-Saraceno M et al. Which classifıcation for ethmoid malignant tumors involvıng the anterior skull base? Head Neck 2005;27: Bettez M, Maves MD, Dolan KD, Yuh WT. Maxillary sinus neoplasm. Ann Otol Rhinol Laryngol 1989;98: Yu Q, Wang P, Shi H, Luo J. Central skull base invasion of maxillofacial tumors: Computed tomoography appearance. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2000;89: Som PM, Silvers AR, Catalano PJ, Brandwein M. Adenosquamous carcinoma of the facial bones, skull base, and calvaria: CT and MR manifestation. AJNR 1997;18: Toriumi DM, Friedman CD, Sisson GA Sr. Carcinoma of the maxillary sinus with pterygoid invasion. Ann Otol Rhinol Laryngol 1989;98: Paling MR, Black WC, Levine PA, Cantrell RW. Tumor invasion of the anterior skull base: A comparison of MR and CT studies. J Comput Assist Tomogr 1987;1: Som PM. The paranasal sinuses. In head and neck imaging, Excluding the brain. Bergeron RT, Osborn AG, Som PM, eds. St. Louis: CV Mosby, 1984; Towbin R, Dunbar JS. The paranasal sinuses in childhood. Radiographics 1982;2: Önerci TM. Endoskopik Sinüs Cerrahisi. Ankara: Kutsan Ofset, 1996: Tezel İ. Paranazal Sinüs Cerrahisi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2000:

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5 Sorular Soru 1 T1 ve T2 ağırlıklı spin eko sekanslarda hiperintens görülen hematom kavitesinin evresini belirtiniz? a) Akut dönem b) Hiperakut dönem c) Subakut erken dönem d)

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler. Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler. Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Elektromanyetik Spektrum E= hf 1nm 400-700nm 1m Kozmik ışınlar Gama ışınları X ışınları Ultraviole

Detaylı

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenme hedefleri Adrenal bez kitlelerinin BT ile değerlendirilmesinde temel prensip ve bulguları öğrenmek

Detaylı

Nazal Septumda Dev Pleomorfik Adenom: Bir Vaka Sunumu Huge Pleomorphic Adenoma in the Nasal Septum ; A Case Report Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Nazal Septumda Dev Pleomorfik Adenom: Bir Vaka Sunumu Huge Pleomorphic Adenoma in the Nasal Septum ; A Case Report Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Nazal Septumda Dev Pleomorfik Adenom: Bir Vaka Sunumu Huge Pleomorphic Adenoma in the Nasal Septum ; A Case Report Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Başvuru: 02.08.2013 Kabul: 29.11.2013 Yayın: 23.01.2014

Detaylı

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR NÖRORADYOLOJİ NÖRORADYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR Dr. Faysal EKİCİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DİREKT GRAFİLER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ MANYETİK

Detaylı

Maksiller Sinüs Piyoseli: İki Olgu Sunumu

Maksiller Sinüs Piyoseli: İki Olgu Sunumu KBB ve BBC Dergisi, 13 (1): 29 33, 2005 Maksiller Sinüs Piyoseli: İki Olgu Sunumu Maxillary Sinus Pyocele: Report of Two Cases Dr. M. Volkan AKDOĞAN*, Dr. Özcan ÇAKMAK*, Dr. Erkan TARHAN*, Dr. Nihal USLU

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

Pediatrik kemik tümörlerinde radyolojik tanı

Pediatrik kemik tümörlerinde radyolojik tanı Pediatrik kemik tümörlerinde radyolojik tanı Dr. Zeynep Yazıcı Uludağ Üniversitesi, Bursa Kemik tümörleri Tüm kemik tümörlerinin %42 si: İlk 20 yaşta Çoğu: Belirli bir yaşta görülme eğiliminde D Resnick,

Detaylı

İnsidental Adrenal Kitlelerinde ve Adrenal Metastazlarda Güncel Değerlendirme ve Cerrahi Girişim Kararı

İnsidental Adrenal Kitlelerinde ve Adrenal Metastazlarda Güncel Değerlendirme ve Cerrahi Girişim Kararı İnsidental Adrenal Kitlelerinde ve Adrenal Metastazlarda Güncel Değerlendirme ve Cerrahi Girişim Kararı Doç. Dr. Semih Görgülü GATA Genel Cerrahi AD Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi Ankara Sunum Planı

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Bukkal Bölgeden Kaynaklanan Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu

Bukkal Bölgeden Kaynaklanan Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu 44 ƘŰƬƑƊ Olgu Sunumu / Case Report Bukkal Bölgeden Kaynaklanan Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu Pleomorphic Adenoma of the Buccal Region: Case Report Şemsettin OKUYUCU 1, Mehmet İhsan GÜLMEZ 1, Gül Soylu

Detaylı

Osteosarkom multipl myelomdan sonra en s k görülen primer

Osteosarkom multipl myelomdan sonra en s k görülen primer Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:271-275 OLGU LD R S Primer kranyofasyal osteosarkom olgusunda T ve MRG bulgular Deniz C l z, ülent Sakman, Ekin Fatma Fettaho lu, Enis Yüksel D. C l z (E),. Sakman,

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE CERRAHİ YAKLAŞIM DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM M DALI İnsidans Otopsi serilerinde: asemptomatik selim adrenal neoplazi %2-20 20 İnsidental

Detaylı

Aydın Bora 1, Adem Yokuş 1, Alpaslan Yavuz 1, Cihat Kaya 1, Suat Orak 1, Mehmet Deniz Bulut 1, Gülay Bulut 1. Abstract.

Aydın Bora 1, Adem Yokuş 1, Alpaslan Yavuz 1, Cihat Kaya 1, Suat Orak 1, Mehmet Deniz Bulut 1, Gülay Bulut 1. Abstract. Yumuşak Damak Pleomorfik Adenomu: Klinik, Radyolojik ve Patolojik Bulguları Pleomorphic Adenoma of the Soft Palate (Clinical, Radiological and Pathological Findings) Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Başvuru:

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi MEMENİN PAGET HASTALIĞI Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi Meme başındaki eritamatöz ve ekzamatöz değişiklikler ilk kez 1856 da Velpeau tarafından tariflenmiştir. 1874 de ilk kez Sir James

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Türk Toplumunda Etmoid Çatı ve Kafa Tabanı Analizi

Türk Toplumunda Etmoid Çatı ve Kafa Tabanı Analizi KBB ve BBC Dergisi 15 (1):1-6, 2007 Türk Toplumunda Etmoid Çatı ve Kafa Tabanı Analizi Analysis of Ethmoid Roof and Cranial Base in Turkish Population Dr. Caner ŞAHĐN, Dr. Yavuz Fuat YILMAZ, Dr. Ali TĐTĐZ,

Detaylı

Sol Mastoid Kemikte Monostotik Fibröz Displazili Bir Olgunun MRG Bulguları

Sol Mastoid Kemikte Monostotik Fibröz Displazili Bir Olgunun MRG Bulguları Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2016;8 (1): 57-63 Olgu Sunumu Gökçe ve ark. Sol Mastoid Kemikte Monostotik Fibröz Displazili Bir Olgunun MRG Bulguları MRI Findings of Monostotic Fibrous

Detaylı

Maksiler sinüste fibröz displazi: Tanı ve tedavi

Maksiler sinüste fibröz displazi: Tanı ve tedavi Maksiler sinüste fibröz displazi: Tanı ve tedavi Murat Livaoğlu*, Osman Bahadır** *Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trabzon **Kulak Burun Boğaz

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

Serebellopontin Köşe Tümörlerinde MRG Bulguları

Serebellopontin Köşe Tümörlerinde MRG Bulguları Van Tıp Dergisi: 8 (2): 65-70, 2001 Serebellopontin Köşe Tümörlerinde MRG Bulguları Serebellopontin Köşe Tümörlerinde MRG Bulguları Özkan Ünal, Ömer Etlik Özet: Amaç: Serebellopontin köşe tümörleri genelde

Detaylı

Hibrid tedavi ve görüntüleme sistemleri (PET/MR)

Hibrid tedavi ve görüntüleme sistemleri (PET/MR) 15. Medikal Fizik Kongresi, 16-19 Mayıs 2015, Trabzon Hibrid tedavi ve görüntüleme sistemleri (PET/MR) Radyoloji görüşü Dr. Gülgün ENGİN İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Sunu planı 30 dak süre

Detaylı

BİLDİRİ. 3 (Bildiri ID: 60)/Travmatik orbital leptomeningeal kist Poster Bildiri

BİLDİRİ. 3 (Bildiri ID: 60)/Travmatik orbital leptomeningeal kist Poster Bildiri BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 30)/İnfantil Subglottik Hemanjioma: Tedavi Öncesi Ve Sonrası Bilgisayarlı Tomografi Bulguları 3 ( ID: 60)/Travmatik orbital leptomeningeal kist Poster

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Tiroit nodülleri toplumda sık görülen patolojilerdir.

Detaylı

NAZOFARİNKS-OROFARİNKS-ORAL KAVİTE ANATOMİSİ. Dr. Nezahat Erdoğan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

NAZOFARİNKS-OROFARİNKS-ORAL KAVİTE ANATOMİSİ. Dr. Nezahat Erdoğan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi NAZOFARİNKS-OROFARİNKS-ORAL KAVİTE ANATOMİSİ Dr. Nezahat Erdoğan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hedefler ve sunum akışı Mukozal yüzey anatomisi Temel patolojileri Varyasyonlar / tuzaklar Radyolojik

Detaylı

Maksillektomi uygulanan hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Maksillektomi uygulanan hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2014;2(1):28-32 doi: 10.5606/kbbu.2014.97269 Özgün Makale / Original Article Maksillektomi uygulanan hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi Assessment of quality

Detaylı

Özet. Abstract. Giriş. Olgu Sunumu. Başvuru: 06.02.2014 Kabul: 03.03.2014 Yayın: 12.03.2014

Özet. Abstract. Giriş. Olgu Sunumu. Başvuru: 06.02.2014 Kabul: 03.03.2014 Yayın: 12.03.2014 Alt Konka Kaynaklı Ekstramedüller Plazmositom: Olgu sunumu Extramedullar Plasmacytoma of the Inferior Turbinate, case report Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Başvuru: 06.02.2014 Kabul: 03.03.2014 Yayın:

Detaylı

BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİ-II. Suprahyoid-infrahyoid bölge. Dr. Nezahat Erdoğan. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. peritonsiller. visse ral.

BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİ-II. Suprahyoid-infrahyoid bölge. Dr. Nezahat Erdoğan. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. peritonsiller. visse ral. pfb peritonsiller visse ral Retrofa ringeal karotit parotis bukkal tehlikeli temporal BAŞ-BOYUN Suprahyoid-infrahyoid bölge TÜMÖRLERİ-II submental submandibuler Posterior üçgen prevertebral Dr. Nezahat

Detaylı

FRONTAL SİNÜS KOLESTEATOMU

FRONTAL SİNÜS KOLESTEATOMU OLGU SUNUMU FRONTAL SİNÜS KOLESTEATOMU Dr. Sinan ATMACA, Dr. Ozan Bağış ÖZGÜRSOY, Dr. İrfan YORULMAZ, Dr. Muharrem GERÇEKER Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye ÖZET Frontal

Detaylı

Küçültme Mammaplasti Ameliyatı Uygulanan Hastalarda Oluşan Ameliyat Sonrası Değişikliklerin MRG ve USG ile Değerlendirilmesi

Küçültme Mammaplasti Ameliyatı Uygulanan Hastalarda Oluşan Ameliyat Sonrası Değişikliklerin MRG ve USG ile Değerlendirilmesi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2014480104 Küçültme Mammaplasti Ameliyatı Uygulanan Hastalarda Oluşan Ameliyat Sonrası Değişikliklerin MRG ve USG ile Değerlendirilmesi Ayşe Sanem Fıratlıgil

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Gastrointestinal stromal tümörler (GIST) gastrointestinal

Gastrointestinal stromal tümörler (GIST) gastrointestinal güncel gastroenteroloji 13/2 Gastrointestinal Stromal Tümörlerde MDBT ve MR Görüntüleme Nazan ÇİLEDAĞ, Kemal ARDA, Pelin Demir GÜMÜŞDAĞ Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü,

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜS KİTLELERİNE YAKLAŞIM

MAKSİLLER SİNÜS KİTLELERİNE YAKLAŞIM Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 20 Cilt 3 Sayı: 2-7 MAKSİLLER SİNÜS KİTLELERİNE YAKLAŞIM THE APPROACH TO MAXILLARY SINUS MASSES İbrahim ÇUKUROVA, Aytekin YAZ, Murat GÜMÜŞSOY, Gül Caner MERCAN, Orhan Gazi

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Paranazal Sinüslerde İnverted Papillom Zemininde Gelişmiş Bilateral Yassı Hücreli Karsinomun Bilateral Lateral Rinotomi Yaklaşımı ile Tedavisi

Paranazal Sinüslerde İnverted Papillom Zemininde Gelişmiş Bilateral Yassı Hücreli Karsinomun Bilateral Lateral Rinotomi Yaklaşımı ile Tedavisi Olgu Sunumu / Case Report doi:10.5505/sakaryamj.2015.44366 Paranazal Sinüslerde İnverted Papillom Zemininde Gelişmiş Bilateral Yassı Hücreli Karsinomun Bilateral Lateral Rinotomi Yaklaşımı ile Tedavisi

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP GÖRÜNTÜLEME

GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP GÖRÜNTÜLEME GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP GÖRÜNTÜLEME Prof.Dr. Cem Çallı Chief of Neuroradiology Section, Ege University Medical Faculty, Dept of Radiology Izmir, TURKEY Ac ca sella met Germinom GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP

Detaylı

ANTRAL EKTOPİK DİŞ ECTOPIC TOOTH IN MAXILLARY SINUS ANTRUM Rinoloji

ANTRAL EKTOPİK DİŞ ECTOPIC TOOTH IN MAXILLARY SINUS ANTRUM Rinoloji ANTRAL EKTOPİK DİŞ ECTOPIC TOOTH IN MAXILLARY SINUS ANTRUM Rinoloji Başvuru: 07.11.2015 Kabul: 18.12.2015 Yayın: 18.12.2015 Özlem Çelebi Erdivanlı1, Kadir Çağdaş Kazıkdaş2, Zerrin Özergin Coşkun1, Abdulkadir

Detaylı

BAŞ-BOYUN LENF NODLARI

BAŞ-BOYUN LENF NODLARI BAŞ-BOYUN LENF NODLARI Dr. Yusuf Öner GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ A.D. ANKARA LENFATİK SİSTEM Lenfatik sistem farklı bölgelerdeki lenf nodlarından geçerek, lenf sıvısını venöz sisteme taşıyan

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011 OLGU SUNUMU Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 62 yaşında Erkek Yakınması yok 1999 yılında PSA:11.6 ng/ml TRUS-Bx Gleason 3+4=7/10 prostat adenokarsinomu Perinöral invazyon + Pelvik MR

Detaylı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Radyolojik bulgular, ipuçları Göğüs duvarı invazyonu, mediasten invazyonu Nodal

Detaylı

HASEKİ TIP BÜLTENİ. the medical bulletin of haseki hospital HASEKİ HASTANESİ VAKFİ YAYİN. Editör: Doç. Dr. Mustafa YENİGÜN

HASEKİ TIP BÜLTENİ. the medical bulletin of haseki hospital HASEKİ HASTANESİ VAKFİ YAYİN. Editör: Doç. Dr. Mustafa YENİGÜN HASEKİ TIP BÜLTENİ the medical bulletin of haseki hospital HASEKİ HASTANESİ VAKFİ YAYİN ORGANI Editör: Doç. Dr. Mustafa YENİGÜN TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL -1997 / CİLT : 35 SAYI: 3 the medical bulletin of

Detaylı

Paranazal sinüs mukosellerinin göz komplikasyonları

Paranazal sinüs mukosellerinin göz komplikasyonları BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2010;20(5):232-236 Çalışma - Araştırma / Original Article 232 Paranazal sinüs mukosellerinin

Detaylı

Nefrektomilerde lenfoid infiltrasyonlar

Nefrektomilerde lenfoid infiltrasyonlar Nefrektomilerde lenfoid infiltrasyonlar Dr. Kürşat Yıldız Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 22. Ulusal Patoloji Kongresi, 8 Kasım 2012 Olgu sunumu 60 yaşında kadın hasta Mesanenin düşük dereceli papiller

Detaylı

Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi ile Analizi

Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi ile Analizi doi: 10.5505/abantmedj.2014.84803 Abant MedicalJournal Orijinal Makale / OriginalArticle Volume Cilt 3 Issue Sayı 2 Year Yıl 2014 Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi ile Analizi

Detaylı

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji Nöroradyoloji de;doku kontrast mekanizmaları T1/T2/PD; T1-T2 relaksasyon zamanları

Detaylı

Santral sinir sistemi ve baş-boyun tümörlerinde radyoloji. Dr Ayşenur CİLA Hacettepe Üniversitesi

Santral sinir sistemi ve baş-boyun tümörlerinde radyoloji. Dr Ayşenur CİLA Hacettepe Üniversitesi Santral sinir sistemi ve baş-boyun tümörlerinde radyoloji Dr Ayşenur CİLA Hacettepe Üniversitesi Görüntülemede amaç Tümör / Tümör dışı ayırımını yapmak Tümör evreleme Postop rezidü-tümör yatağı değişiklikleri

Detaylı

KRONİK SİNÜZİTLİ HASTALARDA RADYOLOJİK ve CERRAHİ BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI

KRONİK SİNÜZİTLİ HASTALARDA RADYOLOJİK ve CERRAHİ BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI KB.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3:12-16, 1995 KRONİK SİNÜZİTLİ HASTALARDA RADYOLOJİK ve CERRAHİ BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARASION OF THE RADIOLOGIC AND SURGICAL FINDINGS IN PATIENTS WITH CHRONIC

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle III.Tıbbi Onkoloji Kongresi Onkolojik Görüntüleme Kursu 24 Mart 2010,Antalya Böbrek Mesane Prostat Böbrek Mesane Testis Radyolojiye Sorular Tümör

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

KARACİĞER MR GÖRÜNTÜLEMEDE DEĞİŞEN PARADİGMA

KARACİĞER MR GÖRÜNTÜLEMEDE DEĞİŞEN PARADİGMA KARACİĞER MR GÖRÜNTÜLEMEDE DEĞİŞEN PARADİGMA Dr. Şükrü Mehmet Ertürk Radyolojinin diğer alanlarında olduğu gibi, karaciğer görüntülemenin de primer amacı benign lezyonları, malign lezyonlardan ayırt etmektir

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ Hangi hastalara görüntüleme

Detaylı

Görüntüleme Yöntemleri

Görüntüleme Yöntemleri SSS İNFLAMATUAR HASTALIKLARI Prof. Dr. Cem ÇALLI Ege University Medical Faculty Dept. of Radiology Neuroradiology Section Izmir, TURKEY İnflamasyon: Dokunun hasara karşı immun cevabı: Enfeksiyöz ajan Antikor

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı FDG-PET in agresif Non-Hodgkin lenfomaların tedavi öncesi

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Antalya

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Antalya Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 13: 167-171/ Eylül 2012 OLGU SUNUMU Bilateral Maksiller Sinüsde Ektopik Diş İçeren Dentijeröz Kist: Olgu Sunumu Coexistence of Dentigerous Cysts and Ectopic

Detaylı

Unilateral konka büllozanin alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi

Unilateral konka büllozanin alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi TKBB & BBCD 2011 doi: 10.5152/tao.2011.07 RESEARCH ARTICLE / ARAfiTIRMA Unilateral konka büllozanin alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi T. Apuhan, F. Aksoy, Y. S. Yıldırım, B. Veyseller, O. Özturan

Detaylı

Fibröz displazi (Lichtenstein-Jaffe Hastal ğ ) etiyolojisi bilinmeyen,

Fibröz displazi (Lichtenstein-Jaffe Hastal ğ ) etiyolojisi bilinmeyen, Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:28-34 Afi-OYUN RADYOLOJ S Kranyofasyal fibröz displaziler Demet Aydo du K refli, Ayd n Karabacako lu, Saim Aç kgözo lu, Kemal Ödev, Fatma Alagöz AMAÇ Fibröz displazi

Detaylı

Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma

Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Konuşma akışı; Sterotaksik yöntem nedir?

Detaylı

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Klinik Öykü: 4.5 yaşında erkek çocuk, kusma ve karın ağrısı atakları ile

Detaylı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı 64 yaşında erkek hasta 10 yıldır KOAH tanılı ve diyabet hastası 25 gün önce göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı PaO2: 68.2; PaCO2:36 ; O2 satürasyonu: 94,4 FM;

Detaylı

Petroz apeks mukoseli

Petroz apeks mukoseli KBB Uygulamaları 2015;3(1):42-46 doi: 10.5606/kbbu.2015.03016 Olgu Sunumu / Case Report Petroz apeks mukoseli Petrous apex mucocele Gülpembe Talayhan, 1 Denizhan Dizdar, 1 Didem Rıfkı, 1 İrfan Çelebi,

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Genel Bilgiler Çoğu intrakranyal lezyon kolayca ayırt edilebilen BT bulguları ortaya koyar. Temel bir yaklaşım olarak BT yorumlama simetriye odaklı olarak sol ve sağ yarıların karşılaştırılmasına

Detaylı

Bukkal Bölgede Dev Lipom: Olgu Sunumu On Giant Lipoma of The Buccal Fat Pad: A Case Report Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Bukkal Bölgede Dev Lipom: Olgu Sunumu On Giant Lipoma of The Buccal Fat Pad: A Case Report Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Bukkal Bölgede Dev Lipom: Olgu Sunumu On Giant Lipoma of The Buccal Fat Pad: A Case Report Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Başvuru: 15.04.2013 Kabul: 05.07.2013 Yayın: 25.07.2013 Abdullah Belada 1, Hüseyin

Detaylı

Endoskopik Juvenil Nazofarengeal Anjiofibrom Cerrahisi - Uludağ KBB Sonuçları

Endoskopik Juvenil Nazofarengeal Anjiofibrom Cerrahisi - Uludağ KBB Sonuçları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 37 (1) 7-11, 2011 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Endoskopik Juvenil Nazofarengeal Anjiofibrom Cerrahisi - Uludağ KBB Sonuçları Fikret KASAPOĞLU, Osman DURGUT, Ersin ŞEN, Ö. Afşın

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (2) 73-77, 2003 73

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (2) 73-77, 2003 73 ARAŞTIRMALAR Karahan, Baykara, (Research Işın, Reports) Coşkun KARACİĞER SOLİD KİTLELERİNE EŞLİK EDEN GEÇİCİ HEPATİK KONTRASTLANMA FARKI: İKİ FAZLI BT VE MRG BULGULARI Transient hepatic attenuation difference

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

Osteoid osteoma genellikle uzun kemiklerin korteksini, vertebraları ve nadiren kranial

Osteoid osteoma genellikle uzun kemiklerin korteksini, vertebraları ve nadiren kranial Ağrılı Büyük Frontal Osteoid Osteoma MEHMET BASMACI 1, AŞKIN ESEN HASTURK 1 Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü ÖZET Osteoid osteoma genellikle uzun kemiklerin korteksini, vertebraları

Detaylı

Dr Gökhan ORCAN, Dr Figen PALABIYIK, Dr Zeynep YAZICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa

Dr Gökhan ORCAN, Dr Figen PALABIYIK, Dr Zeynep YAZICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa Dr Gökhan ORCN, Dr Figen PLIYIK, Dr Zeynep YZICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi ilim Dalı, ursa İkiz eşi olarak 37. gebelik haftasında doğan kız bebek, doğumdan itibaren özellikle

Detaylı

igog toplantıları 23.şubat 2011

igog toplantıları 23.şubat 2011 igog toplantıları 23.şubat 2011 PUCCINI MADAM BUTTERFLY OPERA III PERDE ANADOLU SAĞLIK MERKEZĠ Medikal Onkoloji vaka sunumu M.B 54 yaşında kadın hasta ilk başvuru tarihi: 6/5/2010 Öykü: 6 hafta önce başlayan

Detaylı

Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Burak Olgun, Selçuk Güneş, Ayşe Pelin Yiğider, Mustafa Suphi Elbistanlı, Fatma Tülin Kayhan

Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Burak Olgun, Selçuk Güneş, Ayşe Pelin Yiğider, Mustafa Suphi Elbistanlı, Fatma Tülin Kayhan Dev Frontal Mukoselde Tedavi Yaklaşımımız; Üç Olgu Sunumu Olgu Sunumu/Case Report Management of Giant Frontal Mucocele; Report of three cases Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Burak Olgun,

Detaylı

KAFA TABANINA UZANIM GÖSTEREN DEV PARAFARENGEAL PLEOMORFİK ADENOM

KAFA TABANINA UZANIM GÖSTEREN DEV PARAFARENGEAL PLEOMORFİK ADENOM KAFA TABANINA UZANIM GÖSTEREN DEV PARAFARENGEAL PLEOMORFİK ADENOM GIANT PLEOMORPHIC ADENOMA OF SPACE EXTENDING TO THE SKULL BASE Baş Boyun Cerrahisi PARAPHARYNGEAL Başvuru: 13.08.2015 Kabul: 09.09.2015

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

LARİNKS ve LARİNGOFARİNKS ANATOMİSİ. Dr. Nezahat Erdoğan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

LARİNKS ve LARİNGOFARİNKS ANATOMİSİ. Dr. Nezahat Erdoğan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi LARİNKS ve LARİNGOFARİNKS ANATOMİSİ Dr. Nezahat Erdoğan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Memb. tirohyoidea Lig. tirohyoidea Kartijaj triticea Os triticea Krikotiroid lig. Krikotrakel membran

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Sinonazal inverted papillom: Tek merkeze ait 38 olgunun değerlendirilmesi

Sinonazal inverted papillom: Tek merkeze ait 38 olgunun değerlendirilmesi KBB Uygulamaları 2017;5(1):7-12 doi: 10.5606/kbbu.2017.58070 Özgün Makale / Original Article Sinonazal inverted papillom: Tek merkeze ait 38 olgunun değerlendirilmesi A sinonasal inverted papilloma: an

Detaylı

Sinonazal Anatomik Varyasyonların Paranazal Sinüs Enfeksiyonlarına Etkisi*

Sinonazal Anatomik Varyasyonların Paranazal Sinüs Enfeksiyonlarına Etkisi* Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 5: 43-47 Ocak 2004 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinonazal Anatomik Varyasyonların Paranazal Sinüs Enfeksiyonlarına Etkisi* Effects of Sinonasal Anatomical

Detaylı

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı

Graves Hastalığında Orbita Tutulumunun Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi

Graves Hastalığında Orbita Tutulumunun Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Graves Hastalığında Orbita Tutulumunun Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi Evaluation Of Graves Ophthalmopathy By Computed Tomography Sema BULUT *, Fikret

Detaylı

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:21, Sayı: 2, Yıl: 2011, Sayfa: ABSTRACT

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:21, Sayı: 2, Yıl: 2011, Sayfa: ABSTRACT Araştırma/ Research SÜMBÜLLÜ, Article ÇAKUR, ANTRAL RETANSİYON KİSTİNİN RADYOLOJİK TESPİTİ; DENTAL VOLÜMETRİK TOMOGRAFİ İLE WATERS POZİSYONUNDA ÇEKİLEN PARANAZAL SİNÜS RADYOGRAMIN KARŞILAŞTIRILMASI RADIOLOGICAL

Detaylı

IYE'D -' """ A 1 IGI. Pror. Hr. İlhan Ti ~( ~R. Editörler. Dr. Ediz F~ ( 'f lşa R. lh>\'- i>r. ~afi1 8()ZDl-:\1İR. Uo~. Ur. Rl"fik Rl 'Rt;l'T.

IYE'D -'  A 1 IGI. Pror. Hr. İlhan Ti ~( ~R. Editörler. Dr. Ediz F~ ( 'f lşa R. lh>\'- i>r. ~afi1 8()ZDl-:\1İR. Uo~. Ur. Rlfik Rl 'Rt;l'T. TU lt@ IYE'D -' """ A 1 IGI Editörler Pror. Hr. İlhan Ti ~( ~R Uo~. Ur. Rl"fik Rl 'Rt;l'T lh>\'- i>r. ~afi1 8()ZDl-:\1İR Dr. Ediz F~ ( 'f lşa R ANKARA NUMUNE HASTANESİ'NDE 1985-1990 YILLARI ARASINDAKİ

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

Sfenoetmoidal Bölgede Renal Hücreli Kanser Metastazı: Olgu Sunumu*

Sfenoetmoidal Bölgede Renal Hücreli Kanser Metastazı: Olgu Sunumu* KBB ve BBC Dergisi, 14 (1 2 3): 79 83, 2006 Sfenoetmoidal Bölgede Renal Hücreli Kanser Metastazı: Olgu Sunumu* Renal Cell Cancer Metastasis to Sphenoethmoidal Region: Case Report Dr. Güleser SAYLAM, Dr.

Detaylı

MAKSİLLOFASYAL TRAVMALARDA ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

MAKSİLLOFASYAL TRAVMALARDA ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 3, 1994 MAKSİLLOFASYAL TRAVMALARDA ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ THREE - DIMENSIONAL COMPUTED TOMOGRAPHY IN MAXILLOFACIAL TRAUMA Dr. Gökhan ERPEK

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı