MİL GÖBEK BAĞLANTILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİL GÖBEK BAĞLANTILARI"

Transkript

1 MİL GÖBEK BAĞLANTILARI Mil üzerine yerleģtirilen diģli çark, kasnak, volan gibi disk Ģeklindeki elemanlara genel anlamda GÖBEK denir. Mil ve göbek tek bir sistem Mil Mil meydana getirecek Ģekilde birbirlerine Ģekildeki gibi bağlanırlar. Mil veya göbek üzerine bir moment veya eksenel bir kuvvet uygulandığında, bu moment veya kuvvet hiç kayma olmadan milden göbeğe veya göbekten mile iletilebilmelidir.

2 Mil ile göbek arasında bir döndürme (burulma) momenti iletilir. Bu durumda sisteme iletilen güç P, devir sayısı n ise iletilen moment aģağıdaki Ģekildedir. M b 9550 P( kw) n( D / d) [ Nm] M b 7162 P( BG, n( D / PS d) ) [ Nm]

3 MİL GÖBEK BAĞLANTILARI Mil ile göbek arasında moment iletimi ile iki Ģekilde olabilir. ġekle bağlı olarak (uygu kamaları "federler, kamalı "oluklu" miller,...) Sürtünme yolu ile (kamalar, konik geçmeler, sıkma geçmeler, sıkı geçmeler...)

4 Uygu (Paralel) Kamaları UYGU KAMALARI (Paralel Kamalar) Yüzeyleri paralel olan prizmatik elemanlardır. Hiç bir Öngerilme söz konusu olmadığından tam bir Ģekil bağlantısı meydana getirirler. St42, St50 ve St 60 malzemeden yapılabilirler. Bunlar: A tipi denilen uçları yuvarlak; B tipi denilen uçları düz; bir tespit cıvatalı C ve D tipleri; 2 tespit cıvatalı pimli E ve F tipleri; pahlı G ve H tipleri; yarım ay Ģeklinde olurlar. En çok A ve B tipleri kullanılır.

5 Uygu kaması bağlantılarında mil ve göbeğe birer kanal açılır ve kama mil kanalına yerleģtirilip göbek bunların üzerine geçirilir. Mil kanalı disk freze veya parmak freze ile açılır. Göbek kanalı en sağlıklı olarak broģ (tığ) kullanılarak açılır.

6 Uygu kamaları standarttır. Bunların geniģliği b yüksekliği h, uzunluğu L, mil kanalı derinliği t 1 göbek kanalı derinliği ise t 2 ile ifade edilir. Tüm bu boyutlar çapa bağlı olarak standartlarda verilmiģtir. Yapılacak boyutlandırma hesabı sadece uzunluk bulmak içindir. Uygu kamasının standart gösterimi: Kamanın tipi x b x h x l Ģeklindedir. Örneğin B12x8x45 Uygu Kamalarının Hesaplanması Uygu kamaları yüzey basıncı ve makaslamaya çalıģır. d 2 M b Ft Ft M b 2 d Ft h p t2 t. L 2 2 1

7 p 2. F h. L t 1 4. M b hl. d 1 p em Ft b.l 1 2.M b b.l.d 1 em A tipi yuvarlak uçlu federlerde L 1 =L-b B tipi federlerde L 1 =L burada L uygu kamasının nominal uzunluğudur. Genel olarak kesme emniyet gerilmesi 2 em 4,5 dan / mm Emniyetli yüzey basıncı ise alınır. Tecrübelere dayanılarak kamanın uzunluğu L ve göbeğin çapı D mil çapı d ye bağlı olarak Ģu Ģekilde belirlenir. Pratikte enderde olsa yarım ay kamalar kullanılmaktadır.

8 YARIM AY KAMA (WOODRUFF) FEDERĠ Küçük döndürme momentlerinin iletilmesinde Özellikle takım tezgahları ve taģıt sanayinde kullanılırlar. Standarttırlar. p d 1 2Mb.(h t 1 )L p em

9 KAMALI MĠLLER Mile yuva açıp feder yerleģtirmek yerine milin kendisi bir çok uygu kamasının profilini üzerinde taģıyan bir formda üretilir. Kamaların profili dikdörtgen, üçgen ve evolvent Ģeklinde olabilir. Kamalı mil ile göbek arasındaki merkezleme iç çapa göre, dıģ çapa göre ve yanaklara göre yapılır. Üzerinde taģıdığı elemanların eksenel yöndeki hareketine çok elveriģlidir. Vites kutularında çok kullanılır. Profiller yüzey basıncına zorlanmaktadır. Momentin profiller arasında eģit olarak dağıtıldığı düģünülürse (z:profil sayısı);

10 d d h p h d d z M h L F p d d d d z M z F F em b t b t t p em

11

12

13 KAMA BAĞLANTILARI Kamalar üst yüzeyleri eğik olan prizmatik elemanlardır. ġekil bakımından burunsuz, burunlu; montaj sırasındaki duruma göre yuvalı (gömme), düz (yassı) ve oyuk tipleri vardır.

14 a) Yuvalı (gömme) kama bağlantısı b) Düz (yassı) kama bağlantısı c) Oyuk kama bağlantısı Kama Bağlantıları

15 Kamalar eksenel yönde çakılarak monte edilir. Montajdan sonra kama ; mil ve göbeğe alt ve üst yüzeyi ile temasta bulunur, yan yüzeylerde bir boģluk vardır. Kamanın çakılması ile kamanın alt ve üst yüzeyleri ile mil ve göbek yüzeyleri arasında basınç meydana gelir. Mile uygulanan moment kamanın alt ve üst yüzeylerinde oluģan sürtünmenin yardımı ile göbeğe iletilir. Momentin iletilmesi için oluģan sürtünme momenti (M s), döndürme momentinden (M b ) daha büyük veya eģit olmalıdır. Bu koģul sağlanmadığında kayma olur, yan yüzey boģluğu kaybolur ve kama momenti yan yüzeyleri ile iletmeye baģlar. Ġstenmeyen bir durumdur. Çakmadan dolayı göbek deliği ovalleģir. Mil ekseni ile göbek ekseni arasında bir eksantriklik meydana gelir.

16 F n =pbl Çakma kuvveti F ç =F n tan(α+2ρ) Çözülme Kuvveti F çöz =F n tan(α-2ρ) Otoblokaj ġartı F çöz <0 olmalı yani α 2ρ F n F ç

17 YUVALI KAMA KayıĢ kasnakları, diģli çarklar, volanlar, kavramalar, kollar, manivelalar gibi dönen veya salınım hareketi yapan parçaların millere bağlanmasında kullanılır. F p n M M b btop pbl M b 12M bl( b pbl( b b d) M d) yanak p em

18 OYUK KAMA M F n b F d n pbl M bko p bld p em k 0 kaymaya karşı emniyet katsayısı

19 KONĠK GEÇMELER Ġçi konik olarak iģlenmiģ göbek çok defa bir civata yardımı ile sağlanan eksenel kuvvet etkisi ile aynı koniklikte iģlenmiģ mil üzerine sürülerek bağlantı sağlanır. Temas yüzeyleri dönel ve temas sürekli olduğundan basıncın eģit yayılmıģ olduğu kabul edilir. Çok sık veya seyrek sökülüp takılan bağlantılarda, gemi pervanelerinin Ģafta tespitinde, matkaplarda, takım tezgahlarında kullanılır.

20

21 1 d d1 2 tan K L 2 d d1 tan 2 2L M M veya M k Ortalama p s b 2k0M Ld b 2 0 çaptaki p em s normal d 0 o M b k d d kuvvet 1,25...1,5 F n d o Lp Gereken sıkma kuvveti F ön =F n tan(α/2+ρ) Gereken çözme kuvveti F çöz =F n tan(α/2-ρ) Otoblokaj şartı Fçöz 0 α/2-ρ 0 α/2 ρ α 2 ρ

22 SIKMA GEÇMELER Yüzeyler arasındaki basınç civataların sıkılması ile sağlanmaktadır.bu tür bağlantılar göbeğin mil üzerine istenilen yere takılmasına veya montaj sırasında gerekli ayarlamaların yapılmasına imkan verir. F n = pdl komb P = 2 μld P em

23

24 BĠLEZĠK KAMALAR (Urdingen halkaları) Eksenel yönde sıkınca radyal yönde büyüyen elemanlardır. Bu iģlem sırasında bilezik ile mil ve bilezik ile gövde arasında bir basınç oluģur. Ġletilecek moment uygulandığı anda basınçtan dolayı bir sürtünme momenti meydana gelir. Bağlantının gerçekleģebilmesi için M s M b olmalıdır. Bazen bir kaç eleman çifti birlikte kullanılır. Ancak bu durumda çiftler eģit olarak moment taģımazlar.

25 Ayrıca göbekte düzgün bir basınç dağılıģı meydana getirmeleri sebebiyle ovalleģme ortadan kalkmaktadır. Kötü yönü ise çok karmaģık olmaları ve tam emniyetli olmamalarıdır. Son zamanlarda rondela, spiral, burç-spiral Ģeklinde yaylar kullanılmaktadır.

26 Bilezik Kamalar (Urdinger halkaları)

27

28 SIKI GEÇMELER Bu tip bağlantılarda mil ve göbek arasındaki moment ve hareket iletimi geçme yüzeyleri arasında çap farklılığı sayesinde oluģturulan basınç ile sağlanmaktadır. Bu nedenle baģlangıçta milin dıģ çapı (d M ) göbeğin delik çapından (d G ) büyük yapılır. Moment uygulandığında, geçme yüzeyleri arasında sürtünme kuvveti meydana gelir. Bağlantının sağlanabilmesi için M s M b olmalıdır.

29 Sıkı geçmeleri montaj şekillerine göre Eksenel sıkı (pres) geçmeler Radyal sıkı geçmeler olmak üzere ikiye ayırarak inceleriz.

30 EKSENEL SIKI (PRES) GEÇMELER Parçalar oda sıcaklığında eksenel bir kuvvetin yardımıyla monte edilirler. Eksenel yönde itme hızının 2 mm/s'yi geçmemesi gerekir. Montaj sırasında mil ucunun kazıma yapıp malzeme kaldırmaması, ayrıca merkezlemeyi kolaylaģtırmak amacıyla uç kısımda yaklaģık 5 ' lik bir açıyla mm. kadar pah kırılmalıdır. Pres geçmede parçaların yüzey pürüzlülüğü bozulabilir. Bu durum bağlantıyı olumsuz etkileyeceğinden önemli yerlerde kullanılacak bağlantılar mil ve göbek yüzeylerinin arasına gönderilen basınçlı yağ tabakası yardımı ile yapılır.

31 RADYAL SIKI GEÇMELER Bu geçmelerde genellikle göbek ısıtılır. Sıcaklık parçaların birbiri üzerine rahatlıkla geçirilmesine olanak verecek dereceye kadar yükseltilir. Soğuma sırasında delik çapı büzülür ve istenilen sıkılık sağlanır. Isıtma işlemi, 100 C'a kadar sıcak plakalar üzerinde, 350 C'ta kadar yağ banyosunda, 700 C'ta kadar ise fırında veya alevle yapılabilir. Bazen de mil soğutularak çapın küçülmesi sağlanır. Soğutma işlemi, -70 C'ta kadar kuru buz (karbondioksit kan) -190 C'ta kadar ise sıvı hava ile yapılır. Sıcak geçmelerde yüzey pürüzleri bozulmaz.

32 ESNEK BAĞLANTILAR Özellikle hassas cihaz tekniğinde kullanılan bu bağlantılarda parçalardan biri kolay ve oldukça büyük şekil değiştirecek şekilde yapılır.

33

34

35

36

37

38

39 PĠM, PERNO ve ESNEK SEGMAN BAĞLANTILARI Pimler Pimler küçük makine elemanları olup bağlama, merkezleme ve emniyet elemanı olarak kullanılırlar. Silindirik, konik ve çentikli pimler olarak sınıflandırılabilirler. Silindirik pimler toleranslı olarak monte edilirler. Delikleride hassas iģçilik gerektirir. Çentikli pimler bu hassasiyeti gerektirmez. Delikleri kaba olarak iģlenebilir. Aynı prensip elastik esnek pimler içinde geçerlidir. Konik pimlerinde delikleri raybalama iģlemine tabi tutulmalıdır.

40

41 Konik pimler: tam konik, vidalı veya iç vidalı olabilirler. Çentikli pimler: tam çentikli, yarım çentikli veya kısmi çentikli olabilir. Uygulamada esnek pim adını taģıyan pimlerde kullanılmaktadır. Bunlar yarıklı boru Ģeklindedir.

42

43

44 Pimler St 50, St 60 çeliklerinden veya özel durumlarda bakır, pirinç veya aluminyum malzemeden üretilirler. Boyut bakımından tecrübelere dayanılarak d mil çapına bağlı olarak yaklaģık değerleri önerilir. Pimler kesmeye ve yüzey basıncına zorlanırlar. Kesmeyi dikkate alacak olursak. Statik zorlanma için DeğiĢken zorlanma için 2 em N / mm 2 em N / mm

45 Pernolar Pernolar silindirik elemanlar olup mafsallı yani dönme serbestliğine sahip küçük tekerleklerin, kasnakların ve ruloların taģıyıcı elemanlara bağlanmasında, ve pistonbiyel bağlantılarında kullanılan elemanlardır. BaĢsız (a,b), baģlı(c,d,e,f), tespit edilebilmeleri için delikli(b,c,d) veya vidalı(e) olabilirler.

46 Pernoların eksenel yönde emniyeti için seeger emniyet halkası segman (a,b), profilli emniyet rondelaları (c,d), gupilya (f), somun(g) veya vidalı pimli bilezik(g) kullanılabilir. 1 Perno, 2 Pul, 3 Emniyet halkası 1 Pul, 2 Profilli emniyet rondelası 1 Gupilya, 2 Pul 1 Bilezik, 2 Vidalı pim Pernolar genellikle St50, St60, C35 gibi malzemelerden yapılır.

47 Pernoların hesabı Pernolar yüzey basıncı, eğilme ve kesmeye zorlanırlar. Yan parçalarla perno arasındaki yüzey basıncı: Bilezik ile perno arasındaki yüzey basıncı: p em Eğilme: Kesilme:

48 Perno konstrüksiyonları Pernoyla biyel kolu-piston bağlantısı

49 DEÜ Makina Elemanlarına Giriş

50 Esnek Segmanlar Seeger emniyet halkaları diğer deyiģle segmanlar göbekleri, mil veya pernoları eksenel yönde tespit eden elemanlardır. Bu elemanlar kullanma yerlerine göre mil(a,d,g), göbek(b,d,f) ve genel(c,h,i) segmanlar olmak üzere sınıflandırılabilirler. makine elemanları olup bağlama, merkezleme ve emniyet elemanı olarak kullanılırlar. Yay çeliklerinden yapılıp ısıl iģleme tabi tutulan bu elemanların takılmaları ve sökülmeleri çok kolaydır. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi TALAġLI ĠMALAT YÖNTEMĠ Hammadde halindeki bir malzemeye belirli bir şekil vermek için ucu (ağzı) keskin takımlar yardımıyla parça üzerinden küçük parçacıklar halinde malzeme kaldırma işlemidir, kaldırılan

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1 KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Kaynağın tarifi sınıflandırılması... 2 Kaynağı uygulandığı malzemeye göre sınıflandırma... 2 Kaynağı amacına göre sınıflandırma... 2 Kaynağı usulü

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

İt I E L KİTABI. Ciltl ÜRETİM VE TASARIM. Baskıya Hazırlayan A. Münir CERİT ( Makina Yük. Mühendisi) 2. Baskı TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

İt I E L KİTABI. Ciltl ÜRETİM VE TASARIM. Baskıya Hazırlayan A. Münir CERİT ( Makina Yük. Mühendisi) 2. Baskı TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İt I MKIN MÜHNİSLİĞİ L KİTI iltl ÜRTİM V TSRIM askıya Hazırlayan. Münir RİT ( Makina Yük. Mühendisi) 2. askı TMMO MKİN MÜHNİSLRİ OSI kim 1994 Yayın no: 169 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sokak 36/1

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Hesaplamalar ve seçim Rulmanlar İçerik Giriş Dinamik yük sayısı Eşdeğer yük Ömür Rulman katalogları Konstrüksiyon ilkeleri Örnekler 2 Giriş www.tanrulman.com.tr

Detaylı

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER KAYNAKLI BİRLEŞİMLER TARİHÇE VE BİRLEŞİMLERİN TATBİKİ* Aynı veya benzer alaşımlı metallerin, ısı etkisi altında birleştirilme işlemine kaynak adı verilir (Şekil 1). Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde,

Detaylı

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü BÖLÜM 8... AÇIK İŞLETMELERDE SU ATIMI VE TULUMBALAR... 8. HİDROLİK ENERJİ... 8.. Potansiyel Enerji... 8...a Seviye (Konum) Enerjisi... 8...b Basınç Enerjisi... 3 8.. Kinetik Enerji... 4 8..3 Toplam Enerjİ...

Detaylı

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM Arsen ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- ISO 9001:2008 REGISTERED COMPANY C U R L LISTED US EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED OHSAS

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 5EE003 Ankara 0 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör.

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör. MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI Öğr. Gör. Kadir GELİŞ AĞRI- 2014 2 ÖNSÖZ Endüstride birçok alanda sökülemez bağlantı

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BÜYÜK ÇAPLI BORULARIN KAYNAĞI 521MMI241

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BÜYÜK ÇAPLI BORULARIN KAYNAĞI 521MMI241 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BÜYÜK ÇAPLI BORULARIN KAYNAĞI 521MMI241 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Redüktör Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Redüktör Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar Redüktör Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar Katalog Verileri Katalogda motorsuz tablolarında verilen nominal moment değerleri doğrusal yükler (servis faktörü fs=1) için verilir. Motorlu tablolarında verilen

Detaylı

GÖBEK / MİL BAĞLANTILARI

GÖBEK / MİL BAĞLANTILARI 0 Ekim ÖBEK / MİL BAĞLANTILARI ÖZET 09 M. üven KUTAY DİKKAT: İyi niyet, bütün ikkat ve çabama karşın yanlışlar olabilir. Bu neenle sonucu sorumluluk verecek hesalara, ya imalatcının vereceği veya özel

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN PRESLERDE TSE STANDARTLARI VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN PRESLERDE TSE STANDARTLARI VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN PRESLERDE TSE STANDARTLARI VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ İş Müfettişi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN KUMANDASI ANKARA 2008 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI (ELEKTRİK ARK KAYNAK ve GAZ ERİTME KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTU) Şubat 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

KE KX KG TL KW KE KX KG TL KW

KE KX KG TL KW KE KX KG TL KW KE KX KG TL KW KE KX KG TL KW Her zaman doğru tercih! Toprak mikserleri ve ağır tip toprak mikserleri eskiden olduğu gibi tohum yatağı hazırlanması konusunda her yönden çok beceriklidir. Başka hiçbir zemin

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

MICHELIN lastikleri kullanım tavsiyeleri

MICHELIN lastikleri kullanım tavsiyeleri 1 GİRİŞ MICHELIN lastikleri kullanım tavsiyeleri Lastik, araç ile zemin arasındaki tek temas noktasıdır. Bu nedenle kullanıcılar, lastiklerinin kalitesinden emin olmalıdır. Bunun için, kullanıcıların aşağıdaki

Detaylı

Bölüm 1: GiriĢ ve Temel Kavramlar

Bölüm 1: GiriĢ ve Temel Kavramlar 1 Bölüm1 GĠRĠġ VE TEMEL KAVRAMLAR 2 Amaçlar Termodinamiğin ilkelerinin geliģtirilmesinin sağlam bir alt yapı üzerine oturması için temel kavramların açık bir Ģekilde tanımlanması ile ilgili termodinamiğe

Detaylı