ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş."

Transkript

1 Ducato TR_düzenleme-2: Ducato TR_düzenleme.qxd :39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: Faks: GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: Faks:

2 Say n müflterimiz, FIAT tercih edip, Fiat Dobló yu seçti iniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitab, yeni arac n z n tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün olan en iyi flekilde kullanabilmenize yard mc olmak için haz rlad k. Arac n z kullanmadan önce, kitab tamamen okumal s n z. Bu kitapta, Fiat Dobló nun teknolojik özelliklerinden en iyi flekilde yararlanman za yard mc olacak; arac n kullan m ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve önemli uyar lar n yan s ra, kendi güvenli iniz ve araç ile çevrenin korunmas hakk nda da çok önemli tavsiyeler bulacaks n z. liflikte sunulan servis rehberinde Fiat n müflterilerine tavsiye etti i servislerin listesi, garanti kitapç nda ise garantinin geçerlili inin korunmas için gereken flartlar ile Fiat müflterilerinin yararlanabilece i ek hizmetler yer almaktad r. Arac n z güle güle kullan n. Bu kitapta bütün Fiat Dobló tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald n z araca ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z. 1

3 FIAT DOBLÓ YA HOfiGELD N Z Orijinal hatlara sahip olan Fiat Dobló; mükemmel bir sürüfl memnuniyeti sunmak, güvenli i sa lamak ve çevre ile mümkün oldu u kadar dost olmak için dizayn edilmifltir. Yeni motorlar ndan güvenlik sistemlerine, sürücü ve yolculara sa lanan geliflmifl konfor özelliklerinden pratik ve fonksiyonel çözümlerine kadar herfley, Fiat Dobló nuzun özelliklerinin de erini anlaman za yard mc olur. Daha sonra; arac n z n stil ve performans n n, kullan m masraflar n azaltmaya yard mc olan yeni üretim metodlar ile elele oldu unu keflfetti iniz zaman bunu anlayacaks n z. Örne in Fiat Dobló nun ilk bak m km de yap lmaktad r. Ayr ca arac n z kullan m ömrünün sonuna geldi inde, tüm parçalar n n malzemeleri geriye dönüflümlü olacak flekilde dizayn edilmifltir. Do a için burada iki avantaj vard r; çevre kirlenmemekte ve yeni hammaddelerin ç kart lmas na çok az ihtiyaç duyulmaktad r. 2

4 ARACINIZI DO RU KULLANMANIZA YARDIM EDECEK SEMBOLLER Bu sayfada görece iniz semboller çok önemlidir. Dikkatinizi çekmek için el kitab na konulan bu sembolleri gördü ünüzde, uyar lar dikkatle okumal s n z. Gördü ünüz gibi, her sembol; de iflik alanlardaki konular kolay ve aç k bir flekilde tan mlamak için de iflik biçimlerde yap lm flt r. fiahsi güvenlik Dikkat. Bu talimatlar n tamamen veya k smen yerine getirilmemesi; sürücü, yolcular veya di er flah slar için ciddi bir tehlike oluflturabilir. Çevresel koruma Bu size, arac n çevreye zarar vermemesini sa lamak için yapman z gereken do ru fleyleri gösterir. Arac n korunmas Dikkat. Bu talimatlar n tamamen veya k smen yerine getirilmemesi; araçta ciddi hasarlara yol açar. Baz durumlarda garantinin de geçersiz kalmas na sebep olur. 3

5 ARACIN TANITIMI SEMBOLLER Fiat Dobló nuzu oluflturan baz parçalar n üzerine veya yan na renkli özel etiketler konmufltur. Bu etiketler üzerinde size, belirli bir parça ile ilgili olarak al nmas gereken önlemleri hat rlatan semboller yer al r. Motor kaputunun alt nda flekil 1 de gösterildi i gibi bu sembolleri gösteren bir etiket vard r. FIAT fi FRE S STEM Arac n zda, kontak anahtar ç kart ld nda otomatik olarak devreye giren, h rs zl a karfl ekstra koruma sa layan ve Fiat fi FRE sistemi olarak adland r - lan elektronik bir motor bloke etme sistemi mevcuttur. Kontak anahtarlar n n her birinde, motorun çal flt r lmas esnas nda kontak ünitesinde yer alan özel bir anten taraf ndan gönderilen radyo frekans sinyallerini modüle eden elektronik bir tertibat mevcuttur. Modüle edilen sinyal, kontrol ünitesinin anahtar tan mas n ve motorun çal flt r lmas n sa layan flifredir. ANAHTARLAR flekil 2 Araç ile birlikte flu anahtarlar verilir: uzaktan kumandal olmayan tipler için iki adet A anahtar ; uzaktan kumandal kap açma/kapama sistemi olan tipler için bir adet A ve bir adet B anahtar. A anahtar normal kullan m içindir ve; motoru çal flt rmaya; kap lar açmaya; F0A0001b F0A0002b flekil 1 flekil 2 4 ARACIN TANITIMI

6 Arka çift kanatl veya yukar ya aç lan tekli kap y açmaya; ve yolcu taraf hava yast n devreden ç karmaya yarar. flekil 3 F0A0003b B anahtar üzerinde uzaktan kumanda fonksiyonunu tafl r ve e er araçta uzaktan kumanda, kap açma/kapama sistemi mevcut ise A anahtar ile ayn ifllevleri yapmaktad r. Anahtarlar ile birlikte üzerinde afla - daki kodlar n verildi i bir flifre kart verilir flekil 3. A - Acil durumda çal flt rma prosedürü için kullan lacak elektronik flifre. Arac n acil durumlarda çal flt r lmas k sm na bak n z. B - Yedek anahtarlar siparifl edildi inde yetkili Fiat servisine verilecek mekanik anahtar kodu. fiifre kart güvenli bir yerde saklanmal d r. Arac n z acil durum prosedürüne göre çal flt rman z gerekti inde ihtiyac n z olaca için flifre kart n z daima yan - n zda bulundurunuz. ÇALIfiMA fiekl Anahtar STOP veya PARK pozisyonuna her çevrildi inde koruma sistemi motoru otomatik olarak bloke eder. Anahtar MAR pozisyonuna çevrildi- inde: 1) E er flifre tan n r ise gösterge tablosu üzerindeki CODE uyar lambas koruma sisteminin anahtar kodunu tan d n ve motor bloke etme sistemini devre d fl b rakt n göstermek için k sa bir flekilde yan p söner. Motoru çal flt rmak için anahtar AVV pozisyonuna çeviriniz. 2) E er flifre tan nmaz ise, CODE uyar lambas sürekli yanar. Bu durumda; anahtar önce STOP, sonra da MAR pozisyonuna çeviriniz. E er motor hala çal flm yor ise arac n z ile birlikte verilen di er anahtarlar kullanmay deneyiniz. E er hala motoru çal flt ramad ysan z acil durumda motorun çal flt r lmas prosedürünü (Acil durumda yap lacaklar bölümüne bak n z) uygulay n z ve arac n z derhal en yak n yetkili Fiat servisine götürünüz. Kontak anahtar MAR pozisyonunda ve araç hareket halinde iken: 1) CODE uyar lambas yanar ise, bu sistemin kendi kendini test etti ini gösterir (voltaj düflmesi gibi sebeplerle); 2) E er CODE uyar lambas yan p sönüyor ise, bu arac n motor bloke etme sisteminin korunmad n gösterir. Derhal yetkili Fiat servisiniz ile temasa geçiniz ve tüm anahtarlar n flifrelerini haf zaya kaydettiriniz. ÖNEML E er anahtar sert darbelere maruz kal r ise, anahtar n içinde yer alan elektronik kontrol üniteleri zarar görebilir. ÖNEML Araç ile birlikte verilen her anahtar n, sistemin kontrol ünite- ARACIN TANITIMI 5

7 si taraf ndan haf zaya al nmas gereken ve di er anahtarlardan farkl olan bir flifresi vard r. YEDEK ANAHTARLAR E er ilave anahtarlar isterseniz, sahip oldu unuz anahtarlar n ve yenilerinin (en çok 8 adet) haf zaya kaydedilmesi gerekti ini unutmay n z. Anahtarlar n - z ve fi FRE kart n z da alarak, en yak n yetkili Fiat servisine gidiniz. Servis, müflteriye arac n kendisine ait olup olmad n sorabilir. Haf zaya yeni kay t ifllemi yap l r iken gösterilmeyen anahtarlar n flifreleri e er kaybolmufl iseler bu anahtarlar n arac çal flt rmak için kullan lmas n önlemek gayesiyle haf zadan silinir. Araç sahip de ifltirdi inde, bütün anahtarlar ve flifre kart yeni sahibine verilmelidir. UZAKTAN KUMANDA KAPI AÇMA/KAPAMA (baz tiplerde) Uzaktan kumanda, radyo frekans ile çal fl r ve kontak anahtar içerisinde yer al r. Kap açma/kapama ifllemini yapabilmek için flekil 4 te gösterilen A butonuna bas l r. A butonu uzaktan kumanday devreye sokar B ledi ise vericinin al c ya flifreyi gönderdi ini göstermek için yan p söner. Kap lar uzaktan kumanda ile aç ld nda tavan lambas belirli bir süre yan k kal r. LAVE UZAKTAN KUMANDA STENMES Kumanda ünitesi en çok 8 adet uzaktan kumanday tan r. Bu sebeple, e er yeni bir uzaktan kumandaya ihtiyaç duyar iseniz, bütün anahtarlar sahip oldu unuz tüm uzaktan kumandalar ve fi FRE kart n da alarak en yak n yetkili Fiat servisine gidiniz P LLER N DE fit R LMES Pillerin ayn tip yenileri ile de ifltirilmeleri gerekir. Pilleri de ifltirmek için flekil 5 te A ile gösterilen yuvaya bir tornavida tak larak plastik kapak aç l r ve yeni piller B kutuplar do ru olacak flekilde tak larak plastik muhafaza tekrar kapat l r. F0A0004b flekil 4 6 ARACIN TANITIMI

8 Bitmifl piller do ay kirletir. Bunlar mevcut kanunlarla belirlenen özel kaplarda imha ediniz. EMN YET KEMERLER EMN YET KEMERLER N N KULLANILMASI Emniyet kemerlerini ba lamak için flekil 6 da gösterilen A dilini alarak B kilidinin içine sokunuz. Kemeri hafifçe çekiniz e er bir s k flma hissederseniz biraz geriye sar lmas na izin verip yavaflça yeniden d flar - ya do ru çekiniz. Kemeri serbest b rakmak için C butonuna bas n z. Kemerin geriye sar l rken dönmesini önlemek için, kemeri eliniz ile yönlendiriniz. Kemer toplay c dan çözülüp, yolcunun vücudunu otomatik olarak ona tam bir hareket özgürlü ü sa layacak flekilde sarar. Araç dik bir yokuflta park edildi inde, toplay c mekanizma kilitlenebilir. Bu normal bir durumdur. Toplay c mekanizma; kemer h zla çekildi inde, ani fren yap ld nda, çarp fl- F0A0005b F0A0006b flekil 5 flekil 6 ARACIN TANITIMI 7

9 ma durumunda veya yüksek h zda viraj dönerken kilitlenir. Maksimum güvenlik için, koltuk arkal dik pozisyonda ayarlanm fl olarak arkan za yaslan n z ve kemerin gö üs ve kalçalar n z n üzerinden geçerek ba land ndan emin olunuz. flekil 7 F0A0402b Arka koltuktaki (baz tiplerde) emniyet kemerleri, flekil 7 de gösterildi- i gibi tak lmal d r. Do ru kilidin kullan lmas n sa lamak için, yan emniyet kemerlerinin dilleri orta emniyet kemerinin kilidine uymaz. Kemerin dilini koltuk s rtl ndaki kilitten kurtarmak için butona bas n z. Arka yan emniyet kemerlerini ba lamadan önce arka koltuk s rtl n n yan taraflar ndaki braketlerinden kurtar n z. Kemeri, koltu unuzda dik ve arkan za yaslanarak oturuyor iken tak n z. flekil 8 F0A0008b ÖN EMN YET KEMERLER N N YÜKSEKL K AYARI Emniyet kemerinin yüksekli i araç hareketsiz iken ayarlanmal d r. Emniyet kemerleri daima yolcular n vücudunu saracak flekilde ayarlanmal - d r. Bu bir kaza an nda oluflabilecek risklere karfl d r. En do ru kemer ayar kemerin yolcunun omzu ve boynunun ortas ndan geçecek flekilde ayarlanmas ile yap - l r. Yükseklik ayar 4 de iflik pozisyonda yap labilir. Yükseltmek için: fiekil 8 de gösterilen hareketli halkay istenilen yüksekli e kald r n z (A) Alçaltmak için: (B) butonuna basarak, (A) halkas na afla do ru itiniz. Kemer emniyet piminin yerine oturdu undan emin olunuz. 8 ARACIN TANITIMI

10 Ayarlamay yapt ktan sonra, daima halkan n yükseklik kademelerinden birine oturdu undan ve hareket etmedi inden emin olunuz. Araç dik bir yokuflta park edildi inde toplay c mekanizma kilitlenebilir, bu normaldir. Ayr ca kemer h zla çekildi- inde, ani fren yap ld nda, çarp flma durumunda veya yüksek h zla viraj dönerken kilitlenir. Maksimum güvenlik için, koltuk arkal dik pozisyonda ayarlanm fl olarak arkan za yaslan n z ve kemerin gö üs ve kalçalar n z n üzerinden geçerek ba land ndan emin olunuz. Kemeri çözmek için E butonuna bas n z ve B kilidine kadar elinizle yard m ederek siyah renkli F butonuna bas n z. fiiddetli bir çarp flma halinde, kemer takmam fl olan arka koltuktaki yolcular n, ön koltuktaki yolcular için de ciddi bir tehlike oluflturdu u unutulmamal d r EMN YET KEMER KULLANIMI LE LG L GENEL B LG LER Sürücü, emniyet kemerlerinin tak lmas ve kullan lmas ile ilgili mahalli hükümlere ve bunlar araç içerisinde bulunan di er kiflilere de uygulatma konusunda yükümlülük tafl r. Daima ön ve arka koltuklardaki yolcular n emniyet kemerlerinin ba l oldu undan emin olunuz. Kemerlerinizi ba lamadan yola ç kt - n zda, çarp flma durumunda ciddi bir flekilde yaralanma ve ölüm riskini art r rs n z. flekil 9 F0A0010b Kesinlikle, emniyet kemeri çocu un üzerinden geçecek flekilde, kuca n - za çocuk olarak yolculuk etmeyiniz. Kemer dönük olmamal - d r. Kemerin üst bölümü, omuz ve gö üs üzerinden çapraz olarak geçmelidir. Alt k - s m kullan c n n kaymas n önlemek için, kar n üzerinden de il, kalça üzerinden ba lanmal d r. Kemerin yolcunun vücudunu sarmas n önlemek için, klipsler, tutucu parçalar vs. kullanmay n z. flekil 10 F0A0011b ARACIN TANITIMI 9

11 C DD TEHL KE Yolcu taraf na hava yast monte edilmifl ise, ön yolcu koltu una çocuk koltu u yerlefltirmeyiniz. Hamile bayanlar da emniyet kemeri takmak zorundad rlar. Kemer takmalar halinde, hamile bayanlar ve do acak çocuklar için kaza durumunda yaralanma riski daha azd r. Hamile bayanlar, emniyet kemerinin alt k sm n kar n bölgesinin alt ndan geçecek flekilde ayarlamal d r. (flekil 11) F0A0012b EMN YET KEMERLER N N DA MA Y DURUMDA TUTULMASI Ç N YAPILMASI GEREKENLER 1) Emniyet kemerlerinin dönmeden, serbestçe kayabilecek flekilde ba land ndan emin olunuz. 2) Emniyet kemerlerini, ciddi bir kazadan sonra, üzerlerinde herhangi bir hasar görünmese bile de ifltiriniz. 3) Emniyet kemerlerini sabunlu su ile elde y kay p, durulayarak, gölgede kurutunuz. Örgüye zarar verebilecek türden kuvvetli deterjanlar, çamafl r suyu, renklendirici veya di er kimyasal maddeleri kullanmay n z. 4) Toplay c makaralar n kesinlikle slatmay n z. Sadece kuru kalmalar halinde düzgün olarak çal flmalar garanti edilir. 5) Kemerle ilgili bir ifllem yap lmas gerekiyorsa yetkili Fiat servisi ile temasa geçiniz. ÇOCUKLARIN GÜVENL B R fiek LDE TAfiINMASI Bir çarp flma durumunda optimum koruma sa lanmas için, bütün yolcular n oturmalar ve yeterli özellikte koruyucu sistemler kullanmalar gerekir. Bu durum özellikle çocuklar için geçerlidir. Çocuklar n bafllar, vücut a rl klar ile k yasland nda, yetiflkinlerinkinden daha büyük ve a rd r. Ayr ca, çocuklar n kas ve kemik yap lar tam olarak geliflmemifltir. Bu sebeple, çocuklar için, yetiflkinlerin kullanmalar gereken sistemlerden farkl özelliklere sahip koruyucu sistemler gerekmektedir. flekil ARACIN TANITIMI

12 En iyi çocuk koruyucu sistemleri üzerinde yap lan araflt rmalar n sonuçlar, Avrupa Standartlar nda yer almaktad r. Bu standart, afla da belirtilen dört farkl grupta toplanan çocuk koruyucu sistemlerinin (flekil 14) kullan lmas n zorunlu k lar. Grup 0 a rl k 0-10 kg Grup 0+ a rl k 0-13 kg Grup 1 a rl k 9-18 kg Grup 2 a rl k kg Grup 3 a rl k kg birden fazla a rl k grubunu kapsayan sistemler de oldu undan dolay, belirtilen a rl k gruplar k smen farkl l klar gösterebilir.tüm koruyuculu sistemlerde homologasyon bilgileri bulunmal ve sisteme rijit olarak ba lanm fl, sökülemeyen, üzerinde kontrol edildi ini gösteren bir etiket bulunmal d r. 36 kg dan daha a r ve 1.5 m den daha uzun boylu olan çocuklar, koruyucu sistemlerin kullan lmas aç s ndan yetiflkin olarak kabul edilirler ve normal emniyet kemerlerini kullanabilirler. Fiat aksesuar bölümünde, Fiat araçlar için dizayn edilmifl her a rl k grubundan çocuk için tavsiye edilen koltuklar bulunmaktad r. ÖNEML Bir kaza durumunda en emniyetli yer oldu undan dolay, çocuk emniyet koltuklar n n arka koltu- a (ön yolcu koltu unun arka taraf na) yerlefltirilmesi gerekir.yolcu taraf nda hava yast olan modellerde çocuk koltu u asla ön yolcu koltu u üzerine ba lanmamal d r. Zira hava yast n n fliflerek devreye girmesi halinde çarp flman n fliddeti ne olursa olsun ölümle bile sonuçlanabilecek yaralanmalara sebebiyet verebilir GRUP 0 ve kg a rl a kadar olan bebekler, bebe in bafl n destekleyen ve arka tarafa bakar flekilde monte edilen özel beflik fleklinde koltuklara oturtulmal - d r. Bu flekilde ani h z azalmas durumlar nda bebe in boynuna hiçbir kuvvet etki etmez. Koruyucu koltuk arac n koltu una flekil 12 de gösterildi i gibi emniyet kemeri ile ba lan r, çocu unda koltu a ba lanm fl olmas gerekir, ÖNEML fiekil sadece bir örne i göstermektedir. Çocuk koltu unu, verilen tak lma flekillerine göre monte ediniz. F0A0440b flekil 12 ARACIN TANITIMI 11

13 GRUP 1 9 kg dan daha a r olan çocuklar, ön taraf nda yast klar bulunan çocuk koruyucu koltuklar na öne bakacak flekilde oturtulmal d r (flekil 13). Arac n emniyet kemeri hem çocuk koltu unu hem de çocu u ba lar. fiekil sadece bir örne i göstermektedir. Çocuk koltu unu, verilen tak lma flekillerine göre monte ediniz. Grup 0 ve 1 için, koltuk arkal üzerinde yer alan bir ba lant vas tas yla arac n emniyet kemerleri kullan - larak ba lanan çocuk koruyucu koltuklar vard r. Çocuk koltu a özel kemerler vas tas yla ba lan r. Çocuk koltuklar yanl fl flekilde monte edilir ve aralar na herhangi bir yast k konur ise a rl klar ndan dolay tehlikeli olabilirler. Daima koltu un özel montaj talimatlar na uyunuz. GRUP 2 15 kg dan daha a r olan çocuklar, direkt olarak arac n emniyet kemeri ile ba lanabilirler. Çocuk koltu unun kullan m amac, arac n emniyet kemerinin çapraz k sm n n çocu un gö sü üzerinden (kesinlikle bo az üzerinden de il) geçmesi ve yatay k sm n n da çocu un kalçalar n (karn n de il) sarmas için, çocu un do ru konumda bulunmas n sa lamakt r. (flekil 14) fiekil sadece bir örne i göstermektedir. Çocuk koltu unu, verilen tak lma flekillerine göre monte ediniz. F0A0441b F0A0442b flekil 13 flekil ARACIN TANITIMI

14 GRUP 3 22 kg dan daha a r olan çocuklar, sadece yukar kald r lmalar n sa layan bir yast a ihtiyaç duyarlar. Çocu un gö sünün boyutu, çocu un s rt n n koltuk arkal ndan uzaklaflt r lmas n sa lamak üzere bir destek kullan lmas n gerektirmez (flekil 15). 1.5 m den daha uzun boylu çocuklar, yetiflkinler gibi emniyet kemeri takabilirler. Araçta çocuklar tafl rken uyulmas gereken kurallar afla da özetlenmifltir. 1) Bir kaza olmas durumunda, araç içinde en güvenli yer arka koltuk oldu- undan dolay, çocuk koruyucu sistemleri arka koltu a monte edilmelidir. 2) Yolcu hava yast bulunan araçlarda, çocuklar kesinlikle ön yolcu koltu una oturtulmamal d r. F0A0017b 3) Yolcu taraf nda hava yast bulunan modellerde, hava yast n n devreden ç kt durumlarda gösterge panosu üzerinde sar renkli ikaz fl n daima kontrol ediniz. 4) Kullanmakta oldu unuz özel çocuk koruyucu sistemlerinin montaj ile ilgili, imalatç firma taraf ndan verilmesi gereken talimatlara uyunuz. Çocuk koruyucu sistemlerinin montaj talimatlar n, arac n belgeleri ve bu el kitab ile birlikte saklay n z. Montaj talimat olmayan çocuk koruyucu sistemlerini kesinlikle kullanmay n z. 5) Emniyet kemerini çekerek, iyi bir flekilde ba land n daima kontrol ediniz. 6) Bir çocuk koruyucu sistemine ayn anda sadece bir çocuk ba lanabilir. Ayn çocuk koruyucu sistemine kesinlikle iki çocuk oturtarak yolculuk etmeyiniz. 7) Emniyet kemerinin çocu un bo az üzerinden geçmedi ini daima kontrol ediniz. 8) Seyahat esnas nda, çocuklar n yanl fl bir flekilde oturmalar na ve kemerleri ç kartmalar na izin vermeyiniz. 9) Yolcular, kucaklar nda kesinlikle çocuk veya bebek tafl mamal d rlar. Ne kadar güçlü olursa olsun, bir kaza esnas nda hiç kimse bir çocu u tutamaz. 10) Herhangi bir kazadan sonra çocuk koruyucu sistemini de ifltiriniz. flekil 15 ARACIN TANITIMI 13

15 Yolcu Koltuklar ile Çocuk Koltu unun Uygunluk Tablosu Fiat Doblo, çocuk koltuklar n n arac n de iflik yerlerine montaj ile ilgili 2000/3/CE Avrupa Direktiflerine afla daki tabloda gösterildi i flekilde uymaktad r: Grup A rl k ölçüsü ÖN KOLTUK ARKA KOLTUK ARKA KOLTUK Ön yolcu kinci s ra Üçüncü s ra Kenardaki ve Kenardaki ortadaki yolcular yolcular Grup 0, kg a kadar U U X Grup kg aras U U X Grup kg aras U U X Grup kg aras U U X Anahtar: U = Gösterilen gruplar için Avrupa ECE-R44 düzenlemelerine göre Üniversal katogoriye giren koruyucu sistemlerin uygunlu u. X = Çocuklar için uygun de il. 14 ARACIN TANITIMI

16 ÖN GERD R C LER (baz tiplerde) Yolcu hava yast bulunan tiplerde ön koltuklardaki emniyet kemerlerinin daha etkili koruma sa lamas için ön gerdirici sistem ile donat lm flt r. Bu sistem, bir sensör yard m ile fliddetli bir çarp flma oldu unu hisseder ve kemerin birkaç inç daha gerilip k salmas n sa lar. Bu flekilde, kemer kullan c y arkada tutmaya bafllamadan önce, ön gerdirici kemerin vücudu boflluksuz bir flekilde sarmas n sa lar. Ön gerdirici devreye girdi inde, toplay c mekanizma kilitlenir ve emniyet kemeri el ile bile çekilemez. Ön gerdirici devreye girdi inde hafif bir duman görülebilir. Bu duman zararl de ildir ve herhangi bir yang n n bafllang c na iflaret etmez. Ön gerdirici sistem, herhangi bir bak m veya ya lama gerektirmez. Sistemin orijinal durumunda yap lacak her türlü de ifliklik, sistemin etkinli ini geçersiz k lar. stisnai do al afetler (sel, deniz f rt nalar gibi) sonucu sistem slan r veya çamurlar n ise, de ifltirilmesi zorunludur. Ön gerdirici, emniyet kemerinin, kullan c n n gö üs ve kalçalar n uygun flekilde sarmas durumunda maksimum koruma sa lar. flekil 16 Darbe limitleyicisi Bir kaza esnas nda hava yast n n da engelleyemedi i ve emniyet kemerinin normal olarak gö üs ve omuzlara iletti i darbeleri azaltarak küçük travmalar önleyen bir sistemdir. Gerdirici içerisinde bulunmaktad r. Ön gerdirici parçalar n kesinlikle sökmeyiniz veya kurcalamay n z. Her türlü müdahale uzman kifliler taraf ndan yap lmal d r. Müdahale gerekti inde yetkili Fiat servisi ile temasa geçiniz. F0A0421b Ön gerdirici sadece bir kez kullan labilir. Ön gerdiricinin devreye girdi i çarp flmalardan sonra yetkili Fiat servisinde de ifltirilmesi gereklidir. Ön gerdirici, belirtilen imal tarihinden itibaren 10 y l süre ile ifllerli ini korur. Bu sürenin sonunda, ön gerdiricinin de ifltirilmesi gerekir. Torpido kutusunda bununla ilgili bir plaket vard r (fiekil 16). Ön gerdirici etraf ndaki bölgede oluflan patlama, titreflim veya s tma (6 saate kadar 100 C üzerinde) gibi ifllemler sistemin hasar görmesine veya devreye girmesine sebep olabilir. Kötü yol yüzeylerinden veya kazara kald r mlara ç k lmas ndan dolay oluflan titreflim ve sars nt lar sistemi etkilemez. Bununla birlikte e er herhangi bir flekilde yard ma ihtiyac n z olursa, yetkili Fiat servisine müracaat ediniz. ARACIN TANITIMI 15

17 KONTAK Kontak anahtar flekil 17 da görüldü- ü gibi dört ayr pozisyona çevrilebilir; STOP: Motor çal flm yor, anahtar ç kart labilir ve direksiyon mekanik olarak kilitli. Baz elektrikli sistemler (ses sistemi, merkezi kilit kullan labilir). MAR: Sürüfl pozisyonu. Bütün elektrikli sistemler devrede. AVV: Motoru çal flt rmak için. PARK: Motor çal flm yor, park lambalar yan yor, anahtar ç kart labilir, direksiyon kilitli. Anahtar PARK pozisyonuna çevirmek için A butonuna bas n z. F0A0018b E er kontak herhangi bir flekilde kurcalanm fl ise (birisi arac n z çalmak için u raflm fl olabilir), arac n z kullanmadan önce, normal olarak çal flt ndan emin olmak için yetkili Fiat servisine baflvurunuz. Arac n zdan indi inizde, herhangi birinin yanl fll kla kumandalar çal flt rmas n önlemek için, kontak anahtar n daima yan n za al n z. El frenini çekmeyi unutmay n z. E er araç, e imli bir yerde yukar do ru duruyor ise, birinci vitese, afla- do ru duruyor ise, geri vitese tak n z. Çocuklar araç içinde kesinlikle yaln z b rakmay n z. D REKS YON K L D Kilitleme: Kontak anahtar n STOP veya PARK pozisyonunda iken ç kart p, direksiyonu kilitlenene kadar çeviriniz. Serbest b rakma: Kontak anahtar n MAR pozisyonuna getirirken, direksiyonu hafifçe sa a sola çeviriniz. Arac n z hareket halinde iken, kontak anahtar n kesinlikle ç kartmay n z. Aksi takdirde, direksiyonu ilk çeviriflinizde direksiyon kilitlenecektir. Araç çekilirken de bu durum geçerlidir. flekil ARACIN TANITIMI

18 ÖN PANEL Donan mlar ile uyar lambalar n n varl ve bunlar n yerleri tiplere ba l olarak de iflebilir F0A0701b flekil Sabit yan hava yönelticisi - 2. Ayarlanabilir yan hava yönelticisi - 3. Korna - 4. Gösterge tablosu - 5. Ayarlanabilir orta hava yönelticisi - 6. Eflya gözü (Radyo yuvas ) - 7. Ayarlanabilir orta hava yönelticisi - 8. Orta kumanda butonlar - 9. Eflya gözü Ayarlanabilir yan hava yönelticisi Sabit yan hava yönelticisi Sa ön hoparlör yuvas Torpido gözü Is tma/havaland rma/klima sistemi kumandalar Hava dolafl m kumandas lave cereyan prizi Eflya gözü- 18. Küllük Çakmak Kontak Direksiyon yükseklik ayar kolu Motor kaputu açma kolu Sol ön hoparlör yuvas. ARACIN TANITIMI 17

19 GÖSTERGE TABLOSU flekil 19 F0A0222b 1.4 Benzinli Multijet 1.9 Multijet Tipleri A - Kilometre saati. B - Yak t göstergesi ve rezerv uyar lambas. C - Motor su s cakl k göstergesi ve uyar lambas. D - Devir Saati E - Çok fonksiyonlu ekran. 1.4 Benzinli Multijet 1.9 Multijet Tipleri A - Kilometre saati B - Yak t göstergesi ve rezerv uyar lambas. C - Motor su s cakl k göstergesi ve uyar lambas. D - Motor devir saati E - Dijital gösterge flekil ARACIN TANITIMI F0A0500b

20 GÖSTERGELER KM SAAT (HIZ GÖSTERGES ) flekil 21 fiekil 21 deki gösterge arac n h z n göstermektedir. DEV R SAAT flekil 22 fiekil 22 deki gösterge arac n motor devir say s n göstermektedir. ÖNEML Elektronik enjeksiyon kontrol sistemi motor yüksek devirlere ç kt nda yak t ak fl n kesecek ve sonuç olarakta motor gücü düflecektir. Motor devir saati rölantide iken içinde bulunulan flartlara göre ani olarak dereceli bir yükselme gösterebilir. Bu üzerinde durulmamas gereken bir durumdur ve ar za de ildir. Kliman n veya elektrofan n devreye girmesi ile ilgili olabilir. Bu gibi durumlarda akünün flarj durumunun korunmas için hafif bir devir de iflimi yararl olacakt r. F0A00341b F0A00342b flekil 21 flekil 22 ARACIN TANITIMI 19

21 YAKIT SEV YE GÖSTERGES bre depodaki yak t miktar n göstermektedir. A rezerv uyar lambas - flekil 23 yand nda depoda 5 ila 7 litre yak t kalm fl demektir. E - Bofl depo F - Dolu depo Yak t deposunda çok az yak t varken seyahat etmeyiniz; olas besleme kesintileri katalitik konvantöre zarar verebilir. ÖNEML E er ibre A uyar lambas n nda yan p sönmesi ile birlikte E iflaretinin üzerine gidiyor ise bu sistemde bir ar za oldu unu gösterir. Bu durumda yetkili Fiat servisine baflvurunuz. MOTOR SO UTMA SUYU SICAKLIK GÖSTERGES bre motor so utma suyu s cakl n göstermekte olup su s cakl 50 C nin üzerine ç kt nda iflaret vermeye bafllamaktad r. Normal olarak ibre arac n kullan m flartlar na ve so utma sisteminin çal flma durumuna ba l olarak de iflik pozisyonlar alabilir. fiekil 23 de - B olarak görülen uyar lambalas n n yanmas so utma suyu s cakl n n afl r derecede yükseldi ini gösterir. Bu durumda motoru stop edip yetkili Fiat servisine baflvurunuz. E er ibre gösterge üzerindeki k r m z bölgeye geliyor ise bu durumda motoru stop edip yetkili Fiat servisine baflvurunuz. F0A00343b flekil ARACIN TANITIMI

22 D J TAL GÖSTERGE STANDART EKRAN (flekil 24) Standart ekran afla daki de erleri gösterir: A - Far yükseklik ayar ekran (k sa hüzmeli farlar aç k). B - Saat C - Kilometre sayac (km veya mil biriminde) KUMANDA BUTONLARI (flekil 25) A - Saat. SAAT flek.25 Saati ayarlamak için A butonuna bas n z. Butona her bas ld nda saat bir birim ilerleyecektir. Zaman otomatik olarak h zl bir flekilde ilerletmek için butonu birkaç saniye bas l tutunuz. Saat do ru zamana yaklafl rken butonu serbest b rak n z ve ayar manuel olarak yap n z. UYARI IfiI I TEST (flekil 26) Afla da belirtilen fonksiyonlar test edilmektedir: - el freni devrede/düflük fren s v s seviyesi - ABS ve EBD sistemi (baz tiplerde) Testler, kontak anahtar MAR konumuna getirildi inde ve bir ar za durumunda normal iflletim s ras nda otomatik olarak gerçeklefltirilir. lk kontrolün sonunda e er herhangi bir ar za mevcutsa, ekranda (bir veya daha fazla uyar fl vas tas yla) yaklafl k 10 saniye boyunca yan p sönecek LEd Error mesaj yla hata bildirilecektir. F0A0502b F0A0229b F0A0503b flekil 24 flekil 25 flekil 26 ARACIN TANITIMI 21

23 ÇOK FONKS YONLU EKRAN (baz tiplerde) STANDART EKRAN (flekil 27) Standart ekran afla daki de erleri gösterir: A - Far yükseklik ayar ekran (k sa huzmeli farlar aç k). B - Saat. C - Kilometre sayac (km veya mil biriminde) Not Kontak anahtar ç kar lm flken ve ön kap lardan sadece biri aç kken ekran bir süreli ine aç lacak ve birkaç saniyeli ine saat veya kat edilen km/mil gösterilecektir. SAAT (flekil28) Saati ayarlamak üzere, dakika de erini artt rmak için A butonuna, azaltmak için ise B butonuna bas n z. Butona her bas ld nda saat bir birim ilerleyecektir. Zaman otomatik olarak h zl bir flekilde ilerletmek için butonu birkaç saniye bas l tutunuz. Saat do ru zamana yaklafl rken butonu serbest b rak n z ve ayar tek tek bas fllarla tamamlay n z. UYARI IfiI I TEST flek.29 Afla da belirtilen fonksiyonlar test edilmektedir: - el freni devrede/düflük fren s v s seviyesi - ABS ve EBD sistemi (baz tiplerde) Testler, kontak anahtar MAR konumuna getirildi inde ve bir ar za durumunda normal iflletim s ras nda otomatik olarak gerçeklefltirilir. lk kontrolün sonunda e er herhangi bir ar za mevcutsa, ekranda (bir veya daha fazla uyar fl vas tas yla) yaklafl k 10 saniye boyunca yan p sönecek LEd Error mesaj yla hata bildirilecektir. F0A0331b F0A0340b F0A0333b flekil 27 flekil 28 flekil ARACIN TANITIMI 22 Nero Magenta 032 PANTONE Nome file: F0A Ita Dobló

24 AYARLANAB L R ÇOK FONKS YONLU EKRAN (baz tiplerde) Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran, daha önce yap lm fl ayarlara uygun olarak, sürüfl esnas nda yararl ve gerekli olan bütün bilgileri görüntüleyebilir. STANDART EKRAN (flekil 30) Standart ekran afla daki de erleri gösterir: A - Tarih B - Kilometre Sayac (km veya mil biriminde) C - Saat D - D fl s cakl k (baz tiplerde) E - Far yükseklik ayar (sadece k sa farlar aç kken) Not Kontak anahtar ç kar lm flken ve ön kap lardan sadece biri aç kken ekran bir süreli ine aç lacak ve birkaç saniyeli ine kat edilen km veya mil gösterilecektir. KUMANDA BUTONLARI (flekil 31) + Gösterilen ekran ve söz konusu opsiyonlar yukar ya do ru kayd rmakta veya gösterilen de erleri art rmakta kullan l r. MODE Menüyü açmak ve/veya bir sonraki ekrana geçmek veya opsiyonlar onaylamak için k saca bas n z. Standart ekrana dönmek için uzun bir süre bas n z. - Gösterilen ekran ve söz konusu opsiyonlar afla ya do ru kayd rmakta veya gösterilen de erleri azaltmakta kullan l r. Not + ve dü meleri afla daki durumlarda farkl fonksiyonlar devreye almaktad r: Yolcu bölmesi içerisindeki fl kland rman n ayarlanmas - standart ekran devredeyken yolcu bölmesi fl klar n n parlakl klar n n ayar F0A0504b F0A0512b Setup (Ayar) menüsü - menü opsiyonlar n yukar ve afla ya kayd rmak - ayar esnas nda de erlerin art - r lmas veya azalt lmas flekil 30 flekil 31 ARACIN TANITIMI Nero Magenta 032 PANTONE Nome file: F0A Ita Dobló

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad AP24 Otomatik pilot Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 1 Kullan m Otomatik pilot çok faydal bir seyir yard mc s d r

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı