ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş."

Transkript

1 Ducato TR_düzenleme-2: Ducato TR_düzenleme.qxd :39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: Faks: GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: Faks:

2 Say n müflterimiz, FIAT tercih edip, Fiat Dobló yu seçti iniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitab, yeni arac n z n tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün olan en iyi flekilde kullanabilmenize yard mc olmak için haz rlad k. Arac n z kullanmadan önce, kitab tamamen okumal s n z. Bu kitapta, Fiat Dobló nun teknolojik özelliklerinden en iyi flekilde yararlanman za yard mc olacak; arac n kullan m ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve önemli uyar lar n yan s ra, kendi güvenli iniz ve araç ile çevrenin korunmas hakk nda da çok önemli tavsiyeler bulacaks n z. liflikte sunulan servis rehberinde Fiat n müflterilerine tavsiye etti i servislerin listesi, garanti kitapç nda ise garantinin geçerlili inin korunmas için gereken flartlar ile Fiat müflterilerinin yararlanabilece i ek hizmetler yer almaktad r. Arac n z güle güle kullan n. Bu kitapta bütün Fiat Dobló tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald n z araca ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z. 1

3 FIAT DOBLÓ YA HOfiGELD N Z Orijinal hatlara sahip olan Fiat Dobló; mükemmel bir sürüfl memnuniyeti sunmak, güvenli i sa lamak ve çevre ile mümkün oldu u kadar dost olmak için dizayn edilmifltir. Yeni motorlar ndan güvenlik sistemlerine, sürücü ve yolculara sa lanan geliflmifl konfor özelliklerinden pratik ve fonksiyonel çözümlerine kadar herfley, Fiat Dobló nuzun özelliklerinin de erini anlaman za yard mc olur. Daha sonra; arac n z n stil ve performans n n, kullan m masraflar n azaltmaya yard mc olan yeni üretim metodlar ile elele oldu unu keflfetti iniz zaman bunu anlayacaks n z. Örne in Fiat Dobló nun ilk bak m km de yap lmaktad r. Ayr ca arac n z kullan m ömrünün sonuna geldi inde, tüm parçalar n n malzemeleri geriye dönüflümlü olacak flekilde dizayn edilmifltir. Do a için burada iki avantaj vard r; çevre kirlenmemekte ve yeni hammaddelerin ç kart lmas na çok az ihtiyaç duyulmaktad r. 2

4 ARACINIZI DO RU KULLANMANIZA YARDIM EDECEK SEMBOLLER Bu sayfada görece iniz semboller çok önemlidir. Dikkatinizi çekmek için el kitab na konulan bu sembolleri gördü ünüzde, uyar lar dikkatle okumal s n z. Gördü ünüz gibi, her sembol; de iflik alanlardaki konular kolay ve aç k bir flekilde tan mlamak için de iflik biçimlerde yap lm flt r. fiahsi güvenlik Dikkat. Bu talimatlar n tamamen veya k smen yerine getirilmemesi; sürücü, yolcular veya di er flah slar için ciddi bir tehlike oluflturabilir. Çevresel koruma Bu size, arac n çevreye zarar vermemesini sa lamak için yapman z gereken do ru fleyleri gösterir. Arac n korunmas Dikkat. Bu talimatlar n tamamen veya k smen yerine getirilmemesi; araçta ciddi hasarlara yol açar. Baz durumlarda garantinin de geçersiz kalmas na sebep olur. 3

5 ARACIN TANITIMI SEMBOLLER Fiat Dobló nuzu oluflturan baz parçalar n üzerine veya yan na renkli özel etiketler konmufltur. Bu etiketler üzerinde size, belirli bir parça ile ilgili olarak al nmas gereken önlemleri hat rlatan semboller yer al r. Motor kaputunun alt nda flekil 1 de gösterildi i gibi bu sembolleri gösteren bir etiket vard r. FIAT fi FRE S STEM Arac n zda, kontak anahtar ç kart ld nda otomatik olarak devreye giren, h rs zl a karfl ekstra koruma sa layan ve Fiat fi FRE sistemi olarak adland r - lan elektronik bir motor bloke etme sistemi mevcuttur. Kontak anahtarlar n n her birinde, motorun çal flt r lmas esnas nda kontak ünitesinde yer alan özel bir anten taraf ndan gönderilen radyo frekans sinyallerini modüle eden elektronik bir tertibat mevcuttur. Modüle edilen sinyal, kontrol ünitesinin anahtar tan mas n ve motorun çal flt r lmas n sa layan flifredir. ANAHTARLAR flekil 2 Araç ile birlikte flu anahtarlar verilir: uzaktan kumandal olmayan tipler için iki adet A anahtar ; uzaktan kumandal kap açma/kapama sistemi olan tipler için bir adet A ve bir adet B anahtar. A anahtar normal kullan m içindir ve; motoru çal flt rmaya; kap lar açmaya; F0A0001b F0A0002b flekil 1 flekil 2 4 ARACIN TANITIMI

6 Arka çift kanatl veya yukar ya aç lan tekli kap y açmaya; ve yolcu taraf hava yast n devreden ç karmaya yarar. flekil 3 F0A0003b B anahtar üzerinde uzaktan kumanda fonksiyonunu tafl r ve e er araçta uzaktan kumanda, kap açma/kapama sistemi mevcut ise A anahtar ile ayn ifllevleri yapmaktad r. Anahtarlar ile birlikte üzerinde afla - daki kodlar n verildi i bir flifre kart verilir flekil 3. A - Acil durumda çal flt rma prosedürü için kullan lacak elektronik flifre. Arac n acil durumlarda çal flt r lmas k sm na bak n z. B - Yedek anahtarlar siparifl edildi inde yetkili Fiat servisine verilecek mekanik anahtar kodu. fiifre kart güvenli bir yerde saklanmal d r. Arac n z acil durum prosedürüne göre çal flt rman z gerekti inde ihtiyac n z olaca için flifre kart n z daima yan - n zda bulundurunuz. ÇALIfiMA fiekl Anahtar STOP veya PARK pozisyonuna her çevrildi inde koruma sistemi motoru otomatik olarak bloke eder. Anahtar MAR pozisyonuna çevrildi- inde: 1) E er flifre tan n r ise gösterge tablosu üzerindeki CODE uyar lambas koruma sisteminin anahtar kodunu tan d n ve motor bloke etme sistemini devre d fl b rakt n göstermek için k sa bir flekilde yan p söner. Motoru çal flt rmak için anahtar AVV pozisyonuna çeviriniz. 2) E er flifre tan nmaz ise, CODE uyar lambas sürekli yanar. Bu durumda; anahtar önce STOP, sonra da MAR pozisyonuna çeviriniz. E er motor hala çal flm yor ise arac n z ile birlikte verilen di er anahtarlar kullanmay deneyiniz. E er hala motoru çal flt ramad ysan z acil durumda motorun çal flt r lmas prosedürünü (Acil durumda yap lacaklar bölümüne bak n z) uygulay n z ve arac n z derhal en yak n yetkili Fiat servisine götürünüz. Kontak anahtar MAR pozisyonunda ve araç hareket halinde iken: 1) CODE uyar lambas yanar ise, bu sistemin kendi kendini test etti ini gösterir (voltaj düflmesi gibi sebeplerle); 2) E er CODE uyar lambas yan p sönüyor ise, bu arac n motor bloke etme sisteminin korunmad n gösterir. Derhal yetkili Fiat servisiniz ile temasa geçiniz ve tüm anahtarlar n flifrelerini haf zaya kaydettiriniz. ÖNEML E er anahtar sert darbelere maruz kal r ise, anahtar n içinde yer alan elektronik kontrol üniteleri zarar görebilir. ÖNEML Araç ile birlikte verilen her anahtar n, sistemin kontrol ünite- ARACIN TANITIMI 5

7 si taraf ndan haf zaya al nmas gereken ve di er anahtarlardan farkl olan bir flifresi vard r. YEDEK ANAHTARLAR E er ilave anahtarlar isterseniz, sahip oldu unuz anahtarlar n ve yenilerinin (en çok 8 adet) haf zaya kaydedilmesi gerekti ini unutmay n z. Anahtarlar n - z ve fi FRE kart n z da alarak, en yak n yetkili Fiat servisine gidiniz. Servis, müflteriye arac n kendisine ait olup olmad n sorabilir. Haf zaya yeni kay t ifllemi yap l r iken gösterilmeyen anahtarlar n flifreleri e er kaybolmufl iseler bu anahtarlar n arac çal flt rmak için kullan lmas n önlemek gayesiyle haf zadan silinir. Araç sahip de ifltirdi inde, bütün anahtarlar ve flifre kart yeni sahibine verilmelidir. UZAKTAN KUMANDA KAPI AÇMA/KAPAMA (baz tiplerde) Uzaktan kumanda, radyo frekans ile çal fl r ve kontak anahtar içerisinde yer al r. Kap açma/kapama ifllemini yapabilmek için flekil 4 te gösterilen A butonuna bas l r. A butonu uzaktan kumanday devreye sokar B ledi ise vericinin al c ya flifreyi gönderdi ini göstermek için yan p söner. Kap lar uzaktan kumanda ile aç ld nda tavan lambas belirli bir süre yan k kal r. LAVE UZAKTAN KUMANDA STENMES Kumanda ünitesi en çok 8 adet uzaktan kumanday tan r. Bu sebeple, e er yeni bir uzaktan kumandaya ihtiyaç duyar iseniz, bütün anahtarlar sahip oldu unuz tüm uzaktan kumandalar ve fi FRE kart n da alarak en yak n yetkili Fiat servisine gidiniz P LLER N DE fit R LMES Pillerin ayn tip yenileri ile de ifltirilmeleri gerekir. Pilleri de ifltirmek için flekil 5 te A ile gösterilen yuvaya bir tornavida tak larak plastik kapak aç l r ve yeni piller B kutuplar do ru olacak flekilde tak larak plastik muhafaza tekrar kapat l r. F0A0004b flekil 4 6 ARACIN TANITIMI

8 Bitmifl piller do ay kirletir. Bunlar mevcut kanunlarla belirlenen özel kaplarda imha ediniz. EMN YET KEMERLER EMN YET KEMERLER N N KULLANILMASI Emniyet kemerlerini ba lamak için flekil 6 da gösterilen A dilini alarak B kilidinin içine sokunuz. Kemeri hafifçe çekiniz e er bir s k flma hissederseniz biraz geriye sar lmas na izin verip yavaflça yeniden d flar - ya do ru çekiniz. Kemeri serbest b rakmak için C butonuna bas n z. Kemerin geriye sar l rken dönmesini önlemek için, kemeri eliniz ile yönlendiriniz. Kemer toplay c dan çözülüp, yolcunun vücudunu otomatik olarak ona tam bir hareket özgürlü ü sa layacak flekilde sarar. Araç dik bir yokuflta park edildi inde, toplay c mekanizma kilitlenebilir. Bu normal bir durumdur. Toplay c mekanizma; kemer h zla çekildi inde, ani fren yap ld nda, çarp fl- F0A0005b F0A0006b flekil 5 flekil 6 ARACIN TANITIMI 7

9 ma durumunda veya yüksek h zda viraj dönerken kilitlenir. Maksimum güvenlik için, koltuk arkal dik pozisyonda ayarlanm fl olarak arkan za yaslan n z ve kemerin gö üs ve kalçalar n z n üzerinden geçerek ba land ndan emin olunuz. flekil 7 F0A0402b Arka koltuktaki (baz tiplerde) emniyet kemerleri, flekil 7 de gösterildi- i gibi tak lmal d r. Do ru kilidin kullan lmas n sa lamak için, yan emniyet kemerlerinin dilleri orta emniyet kemerinin kilidine uymaz. Kemerin dilini koltuk s rtl ndaki kilitten kurtarmak için butona bas n z. Arka yan emniyet kemerlerini ba lamadan önce arka koltuk s rtl n n yan taraflar ndaki braketlerinden kurtar n z. Kemeri, koltu unuzda dik ve arkan za yaslanarak oturuyor iken tak n z. flekil 8 F0A0008b ÖN EMN YET KEMERLER N N YÜKSEKL K AYARI Emniyet kemerinin yüksekli i araç hareketsiz iken ayarlanmal d r. Emniyet kemerleri daima yolcular n vücudunu saracak flekilde ayarlanmal - d r. Bu bir kaza an nda oluflabilecek risklere karfl d r. En do ru kemer ayar kemerin yolcunun omzu ve boynunun ortas ndan geçecek flekilde ayarlanmas ile yap - l r. Yükseklik ayar 4 de iflik pozisyonda yap labilir. Yükseltmek için: fiekil 8 de gösterilen hareketli halkay istenilen yüksekli e kald r n z (A) Alçaltmak için: (B) butonuna basarak, (A) halkas na afla do ru itiniz. Kemer emniyet piminin yerine oturdu undan emin olunuz. 8 ARACIN TANITIMI

10 Ayarlamay yapt ktan sonra, daima halkan n yükseklik kademelerinden birine oturdu undan ve hareket etmedi inden emin olunuz. Araç dik bir yokuflta park edildi inde toplay c mekanizma kilitlenebilir, bu normaldir. Ayr ca kemer h zla çekildi- inde, ani fren yap ld nda, çarp flma durumunda veya yüksek h zla viraj dönerken kilitlenir. Maksimum güvenlik için, koltuk arkal dik pozisyonda ayarlanm fl olarak arkan za yaslan n z ve kemerin gö üs ve kalçalar n z n üzerinden geçerek ba land ndan emin olunuz. Kemeri çözmek için E butonuna bas n z ve B kilidine kadar elinizle yard m ederek siyah renkli F butonuna bas n z. fiiddetli bir çarp flma halinde, kemer takmam fl olan arka koltuktaki yolcular n, ön koltuktaki yolcular için de ciddi bir tehlike oluflturdu u unutulmamal d r EMN YET KEMER KULLANIMI LE LG L GENEL B LG LER Sürücü, emniyet kemerlerinin tak lmas ve kullan lmas ile ilgili mahalli hükümlere ve bunlar araç içerisinde bulunan di er kiflilere de uygulatma konusunda yükümlülük tafl r. Daima ön ve arka koltuklardaki yolcular n emniyet kemerlerinin ba l oldu undan emin olunuz. Kemerlerinizi ba lamadan yola ç kt - n zda, çarp flma durumunda ciddi bir flekilde yaralanma ve ölüm riskini art r rs n z. flekil 9 F0A0010b Kesinlikle, emniyet kemeri çocu un üzerinden geçecek flekilde, kuca n - za çocuk olarak yolculuk etmeyiniz. Kemer dönük olmamal - d r. Kemerin üst bölümü, omuz ve gö üs üzerinden çapraz olarak geçmelidir. Alt k - s m kullan c n n kaymas n önlemek için, kar n üzerinden de il, kalça üzerinden ba lanmal d r. Kemerin yolcunun vücudunu sarmas n önlemek için, klipsler, tutucu parçalar vs. kullanmay n z. flekil 10 F0A0011b ARACIN TANITIMI 9

11 C DD TEHL KE Yolcu taraf na hava yast monte edilmifl ise, ön yolcu koltu una çocuk koltu u yerlefltirmeyiniz. Hamile bayanlar da emniyet kemeri takmak zorundad rlar. Kemer takmalar halinde, hamile bayanlar ve do acak çocuklar için kaza durumunda yaralanma riski daha azd r. Hamile bayanlar, emniyet kemerinin alt k sm n kar n bölgesinin alt ndan geçecek flekilde ayarlamal d r. (flekil 11) F0A0012b EMN YET KEMERLER N N DA MA Y DURUMDA TUTULMASI Ç N YAPILMASI GEREKENLER 1) Emniyet kemerlerinin dönmeden, serbestçe kayabilecek flekilde ba land ndan emin olunuz. 2) Emniyet kemerlerini, ciddi bir kazadan sonra, üzerlerinde herhangi bir hasar görünmese bile de ifltiriniz. 3) Emniyet kemerlerini sabunlu su ile elde y kay p, durulayarak, gölgede kurutunuz. Örgüye zarar verebilecek türden kuvvetli deterjanlar, çamafl r suyu, renklendirici veya di er kimyasal maddeleri kullanmay n z. 4) Toplay c makaralar n kesinlikle slatmay n z. Sadece kuru kalmalar halinde düzgün olarak çal flmalar garanti edilir. 5) Kemerle ilgili bir ifllem yap lmas gerekiyorsa yetkili Fiat servisi ile temasa geçiniz. ÇOCUKLARIN GÜVENL B R fiek LDE TAfiINMASI Bir çarp flma durumunda optimum koruma sa lanmas için, bütün yolcular n oturmalar ve yeterli özellikte koruyucu sistemler kullanmalar gerekir. Bu durum özellikle çocuklar için geçerlidir. Çocuklar n bafllar, vücut a rl klar ile k yasland nda, yetiflkinlerinkinden daha büyük ve a rd r. Ayr ca, çocuklar n kas ve kemik yap lar tam olarak geliflmemifltir. Bu sebeple, çocuklar için, yetiflkinlerin kullanmalar gereken sistemlerden farkl özelliklere sahip koruyucu sistemler gerekmektedir. flekil ARACIN TANITIMI

12 En iyi çocuk koruyucu sistemleri üzerinde yap lan araflt rmalar n sonuçlar, Avrupa Standartlar nda yer almaktad r. Bu standart, afla da belirtilen dört farkl grupta toplanan çocuk koruyucu sistemlerinin (flekil 14) kullan lmas n zorunlu k lar. Grup 0 a rl k 0-10 kg Grup 0+ a rl k 0-13 kg Grup 1 a rl k 9-18 kg Grup 2 a rl k kg Grup 3 a rl k kg birden fazla a rl k grubunu kapsayan sistemler de oldu undan dolay, belirtilen a rl k gruplar k smen farkl l klar gösterebilir.tüm koruyuculu sistemlerde homologasyon bilgileri bulunmal ve sisteme rijit olarak ba lanm fl, sökülemeyen, üzerinde kontrol edildi ini gösteren bir etiket bulunmal d r. 36 kg dan daha a r ve 1.5 m den daha uzun boylu olan çocuklar, koruyucu sistemlerin kullan lmas aç s ndan yetiflkin olarak kabul edilirler ve normal emniyet kemerlerini kullanabilirler. Fiat aksesuar bölümünde, Fiat araçlar için dizayn edilmifl her a rl k grubundan çocuk için tavsiye edilen koltuklar bulunmaktad r. ÖNEML Bir kaza durumunda en emniyetli yer oldu undan dolay, çocuk emniyet koltuklar n n arka koltu- a (ön yolcu koltu unun arka taraf na) yerlefltirilmesi gerekir.yolcu taraf nda hava yast olan modellerde çocuk koltu u asla ön yolcu koltu u üzerine ba lanmamal d r. Zira hava yast n n fliflerek devreye girmesi halinde çarp flman n fliddeti ne olursa olsun ölümle bile sonuçlanabilecek yaralanmalara sebebiyet verebilir GRUP 0 ve kg a rl a kadar olan bebekler, bebe in bafl n destekleyen ve arka tarafa bakar flekilde monte edilen özel beflik fleklinde koltuklara oturtulmal - d r. Bu flekilde ani h z azalmas durumlar nda bebe in boynuna hiçbir kuvvet etki etmez. Koruyucu koltuk arac n koltu una flekil 12 de gösterildi i gibi emniyet kemeri ile ba lan r, çocu unda koltu a ba lanm fl olmas gerekir, ÖNEML fiekil sadece bir örne i göstermektedir. Çocuk koltu unu, verilen tak lma flekillerine göre monte ediniz. F0A0440b flekil 12 ARACIN TANITIMI 11

13 GRUP 1 9 kg dan daha a r olan çocuklar, ön taraf nda yast klar bulunan çocuk koruyucu koltuklar na öne bakacak flekilde oturtulmal d r (flekil 13). Arac n emniyet kemeri hem çocuk koltu unu hem de çocu u ba lar. fiekil sadece bir örne i göstermektedir. Çocuk koltu unu, verilen tak lma flekillerine göre monte ediniz. Grup 0 ve 1 için, koltuk arkal üzerinde yer alan bir ba lant vas tas yla arac n emniyet kemerleri kullan - larak ba lanan çocuk koruyucu koltuklar vard r. Çocuk koltu a özel kemerler vas tas yla ba lan r. Çocuk koltuklar yanl fl flekilde monte edilir ve aralar na herhangi bir yast k konur ise a rl klar ndan dolay tehlikeli olabilirler. Daima koltu un özel montaj talimatlar na uyunuz. GRUP 2 15 kg dan daha a r olan çocuklar, direkt olarak arac n emniyet kemeri ile ba lanabilirler. Çocuk koltu unun kullan m amac, arac n emniyet kemerinin çapraz k sm n n çocu un gö sü üzerinden (kesinlikle bo az üzerinden de il) geçmesi ve yatay k sm n n da çocu un kalçalar n (karn n de il) sarmas için, çocu un do ru konumda bulunmas n sa lamakt r. (flekil 14) fiekil sadece bir örne i göstermektedir. Çocuk koltu unu, verilen tak lma flekillerine göre monte ediniz. F0A0441b F0A0442b flekil 13 flekil ARACIN TANITIMI

14 GRUP 3 22 kg dan daha a r olan çocuklar, sadece yukar kald r lmalar n sa layan bir yast a ihtiyaç duyarlar. Çocu un gö sünün boyutu, çocu un s rt n n koltuk arkal ndan uzaklaflt r lmas n sa lamak üzere bir destek kullan lmas n gerektirmez (flekil 15). 1.5 m den daha uzun boylu çocuklar, yetiflkinler gibi emniyet kemeri takabilirler. Araçta çocuklar tafl rken uyulmas gereken kurallar afla da özetlenmifltir. 1) Bir kaza olmas durumunda, araç içinde en güvenli yer arka koltuk oldu- undan dolay, çocuk koruyucu sistemleri arka koltu a monte edilmelidir. 2) Yolcu hava yast bulunan araçlarda, çocuklar kesinlikle ön yolcu koltu una oturtulmamal d r. F0A0017b 3) Yolcu taraf nda hava yast bulunan modellerde, hava yast n n devreden ç kt durumlarda gösterge panosu üzerinde sar renkli ikaz fl n daima kontrol ediniz. 4) Kullanmakta oldu unuz özel çocuk koruyucu sistemlerinin montaj ile ilgili, imalatç firma taraf ndan verilmesi gereken talimatlara uyunuz. Çocuk koruyucu sistemlerinin montaj talimatlar n, arac n belgeleri ve bu el kitab ile birlikte saklay n z. Montaj talimat olmayan çocuk koruyucu sistemlerini kesinlikle kullanmay n z. 5) Emniyet kemerini çekerek, iyi bir flekilde ba land n daima kontrol ediniz. 6) Bir çocuk koruyucu sistemine ayn anda sadece bir çocuk ba lanabilir. Ayn çocuk koruyucu sistemine kesinlikle iki çocuk oturtarak yolculuk etmeyiniz. 7) Emniyet kemerinin çocu un bo az üzerinden geçmedi ini daima kontrol ediniz. 8) Seyahat esnas nda, çocuklar n yanl fl bir flekilde oturmalar na ve kemerleri ç kartmalar na izin vermeyiniz. 9) Yolcular, kucaklar nda kesinlikle çocuk veya bebek tafl mamal d rlar. Ne kadar güçlü olursa olsun, bir kaza esnas nda hiç kimse bir çocu u tutamaz. 10) Herhangi bir kazadan sonra çocuk koruyucu sistemini de ifltiriniz. flekil 15 ARACIN TANITIMI 13

15 Yolcu Koltuklar ile Çocuk Koltu unun Uygunluk Tablosu Fiat Doblo, çocuk koltuklar n n arac n de iflik yerlerine montaj ile ilgili 2000/3/CE Avrupa Direktiflerine afla daki tabloda gösterildi i flekilde uymaktad r: Grup A rl k ölçüsü ÖN KOLTUK ARKA KOLTUK ARKA KOLTUK Ön yolcu kinci s ra Üçüncü s ra Kenardaki ve Kenardaki ortadaki yolcular yolcular Grup 0, kg a kadar U U X Grup kg aras U U X Grup kg aras U U X Grup kg aras U U X Anahtar: U = Gösterilen gruplar için Avrupa ECE-R44 düzenlemelerine göre Üniversal katogoriye giren koruyucu sistemlerin uygunlu u. X = Çocuklar için uygun de il. 14 ARACIN TANITIMI

16 ÖN GERD R C LER (baz tiplerde) Yolcu hava yast bulunan tiplerde ön koltuklardaki emniyet kemerlerinin daha etkili koruma sa lamas için ön gerdirici sistem ile donat lm flt r. Bu sistem, bir sensör yard m ile fliddetli bir çarp flma oldu unu hisseder ve kemerin birkaç inç daha gerilip k salmas n sa lar. Bu flekilde, kemer kullan c y arkada tutmaya bafllamadan önce, ön gerdirici kemerin vücudu boflluksuz bir flekilde sarmas n sa lar. Ön gerdirici devreye girdi inde, toplay c mekanizma kilitlenir ve emniyet kemeri el ile bile çekilemez. Ön gerdirici devreye girdi inde hafif bir duman görülebilir. Bu duman zararl de ildir ve herhangi bir yang n n bafllang c na iflaret etmez. Ön gerdirici sistem, herhangi bir bak m veya ya lama gerektirmez. Sistemin orijinal durumunda yap lacak her türlü de ifliklik, sistemin etkinli ini geçersiz k lar. stisnai do al afetler (sel, deniz f rt nalar gibi) sonucu sistem slan r veya çamurlar n ise, de ifltirilmesi zorunludur. Ön gerdirici, emniyet kemerinin, kullan c n n gö üs ve kalçalar n uygun flekilde sarmas durumunda maksimum koruma sa lar. flekil 16 Darbe limitleyicisi Bir kaza esnas nda hava yast n n da engelleyemedi i ve emniyet kemerinin normal olarak gö üs ve omuzlara iletti i darbeleri azaltarak küçük travmalar önleyen bir sistemdir. Gerdirici içerisinde bulunmaktad r. Ön gerdirici parçalar n kesinlikle sökmeyiniz veya kurcalamay n z. Her türlü müdahale uzman kifliler taraf ndan yap lmal d r. Müdahale gerekti inde yetkili Fiat servisi ile temasa geçiniz. F0A0421b Ön gerdirici sadece bir kez kullan labilir. Ön gerdiricinin devreye girdi i çarp flmalardan sonra yetkili Fiat servisinde de ifltirilmesi gereklidir. Ön gerdirici, belirtilen imal tarihinden itibaren 10 y l süre ile ifllerli ini korur. Bu sürenin sonunda, ön gerdiricinin de ifltirilmesi gerekir. Torpido kutusunda bununla ilgili bir plaket vard r (fiekil 16). Ön gerdirici etraf ndaki bölgede oluflan patlama, titreflim veya s tma (6 saate kadar 100 C üzerinde) gibi ifllemler sistemin hasar görmesine veya devreye girmesine sebep olabilir. Kötü yol yüzeylerinden veya kazara kald r mlara ç k lmas ndan dolay oluflan titreflim ve sars nt lar sistemi etkilemez. Bununla birlikte e er herhangi bir flekilde yard ma ihtiyac n z olursa, yetkili Fiat servisine müracaat ediniz. ARACIN TANITIMI 15

17 KONTAK Kontak anahtar flekil 17 da görüldü- ü gibi dört ayr pozisyona çevrilebilir; STOP: Motor çal flm yor, anahtar ç kart labilir ve direksiyon mekanik olarak kilitli. Baz elektrikli sistemler (ses sistemi, merkezi kilit kullan labilir). MAR: Sürüfl pozisyonu. Bütün elektrikli sistemler devrede. AVV: Motoru çal flt rmak için. PARK: Motor çal flm yor, park lambalar yan yor, anahtar ç kart labilir, direksiyon kilitli. Anahtar PARK pozisyonuna çevirmek için A butonuna bas n z. F0A0018b E er kontak herhangi bir flekilde kurcalanm fl ise (birisi arac n z çalmak için u raflm fl olabilir), arac n z kullanmadan önce, normal olarak çal flt ndan emin olmak için yetkili Fiat servisine baflvurunuz. Arac n zdan indi inizde, herhangi birinin yanl fll kla kumandalar çal flt rmas n önlemek için, kontak anahtar n daima yan n za al n z. El frenini çekmeyi unutmay n z. E er araç, e imli bir yerde yukar do ru duruyor ise, birinci vitese, afla- do ru duruyor ise, geri vitese tak n z. Çocuklar araç içinde kesinlikle yaln z b rakmay n z. D REKS YON K L D Kilitleme: Kontak anahtar n STOP veya PARK pozisyonunda iken ç kart p, direksiyonu kilitlenene kadar çeviriniz. Serbest b rakma: Kontak anahtar n MAR pozisyonuna getirirken, direksiyonu hafifçe sa a sola çeviriniz. Arac n z hareket halinde iken, kontak anahtar n kesinlikle ç kartmay n z. Aksi takdirde, direksiyonu ilk çeviriflinizde direksiyon kilitlenecektir. Araç çekilirken de bu durum geçerlidir. flekil ARACIN TANITIMI

18 ÖN PANEL Donan mlar ile uyar lambalar n n varl ve bunlar n yerleri tiplere ba l olarak de iflebilir F0A0701b flekil Sabit yan hava yönelticisi - 2. Ayarlanabilir yan hava yönelticisi - 3. Korna - 4. Gösterge tablosu - 5. Ayarlanabilir orta hava yönelticisi - 6. Eflya gözü (Radyo yuvas ) - 7. Ayarlanabilir orta hava yönelticisi - 8. Orta kumanda butonlar - 9. Eflya gözü Ayarlanabilir yan hava yönelticisi Sabit yan hava yönelticisi Sa ön hoparlör yuvas Torpido gözü Is tma/havaland rma/klima sistemi kumandalar Hava dolafl m kumandas lave cereyan prizi Eflya gözü- 18. Küllük Çakmak Kontak Direksiyon yükseklik ayar kolu Motor kaputu açma kolu Sol ön hoparlör yuvas. ARACIN TANITIMI 17

19 GÖSTERGE TABLOSU flekil 19 F0A0222b 1.4 Benzinli Multijet 1.9 Multijet Tipleri A - Kilometre saati. B - Yak t göstergesi ve rezerv uyar lambas. C - Motor su s cakl k göstergesi ve uyar lambas. D - Devir Saati E - Çok fonksiyonlu ekran. 1.4 Benzinli Multijet 1.9 Multijet Tipleri A - Kilometre saati B - Yak t göstergesi ve rezerv uyar lambas. C - Motor su s cakl k göstergesi ve uyar lambas. D - Motor devir saati E - Dijital gösterge flekil ARACIN TANITIMI F0A0500b

20 GÖSTERGELER KM SAAT (HIZ GÖSTERGES ) flekil 21 fiekil 21 deki gösterge arac n h z n göstermektedir. DEV R SAAT flekil 22 fiekil 22 deki gösterge arac n motor devir say s n göstermektedir. ÖNEML Elektronik enjeksiyon kontrol sistemi motor yüksek devirlere ç kt nda yak t ak fl n kesecek ve sonuç olarakta motor gücü düflecektir. Motor devir saati rölantide iken içinde bulunulan flartlara göre ani olarak dereceli bir yükselme gösterebilir. Bu üzerinde durulmamas gereken bir durumdur ve ar za de ildir. Kliman n veya elektrofan n devreye girmesi ile ilgili olabilir. Bu gibi durumlarda akünün flarj durumunun korunmas için hafif bir devir de iflimi yararl olacakt r. F0A00341b F0A00342b flekil 21 flekil 22 ARACIN TANITIMI 19

21 YAKIT SEV YE GÖSTERGES bre depodaki yak t miktar n göstermektedir. A rezerv uyar lambas - flekil 23 yand nda depoda 5 ila 7 litre yak t kalm fl demektir. E - Bofl depo F - Dolu depo Yak t deposunda çok az yak t varken seyahat etmeyiniz; olas besleme kesintileri katalitik konvantöre zarar verebilir. ÖNEML E er ibre A uyar lambas n nda yan p sönmesi ile birlikte E iflaretinin üzerine gidiyor ise bu sistemde bir ar za oldu unu gösterir. Bu durumda yetkili Fiat servisine baflvurunuz. MOTOR SO UTMA SUYU SICAKLIK GÖSTERGES bre motor so utma suyu s cakl n göstermekte olup su s cakl 50 C nin üzerine ç kt nda iflaret vermeye bafllamaktad r. Normal olarak ibre arac n kullan m flartlar na ve so utma sisteminin çal flma durumuna ba l olarak de iflik pozisyonlar alabilir. fiekil 23 de - B olarak görülen uyar lambalas n n yanmas so utma suyu s cakl n n afl r derecede yükseldi ini gösterir. Bu durumda motoru stop edip yetkili Fiat servisine baflvurunuz. E er ibre gösterge üzerindeki k r m z bölgeye geliyor ise bu durumda motoru stop edip yetkili Fiat servisine baflvurunuz. F0A00343b flekil ARACIN TANITIMI

22 D J TAL GÖSTERGE STANDART EKRAN (flekil 24) Standart ekran afla daki de erleri gösterir: A - Far yükseklik ayar ekran (k sa hüzmeli farlar aç k). B - Saat C - Kilometre sayac (km veya mil biriminde) KUMANDA BUTONLARI (flekil 25) A - Saat. SAAT flek.25 Saati ayarlamak için A butonuna bas n z. Butona her bas ld nda saat bir birim ilerleyecektir. Zaman otomatik olarak h zl bir flekilde ilerletmek için butonu birkaç saniye bas l tutunuz. Saat do ru zamana yaklafl rken butonu serbest b rak n z ve ayar manuel olarak yap n z. UYARI IfiI I TEST (flekil 26) Afla da belirtilen fonksiyonlar test edilmektedir: - el freni devrede/düflük fren s v s seviyesi - ABS ve EBD sistemi (baz tiplerde) Testler, kontak anahtar MAR konumuna getirildi inde ve bir ar za durumunda normal iflletim s ras nda otomatik olarak gerçeklefltirilir. lk kontrolün sonunda e er herhangi bir ar za mevcutsa, ekranda (bir veya daha fazla uyar fl vas tas yla) yaklafl k 10 saniye boyunca yan p sönecek LEd Error mesaj yla hata bildirilecektir. F0A0502b F0A0229b F0A0503b flekil 24 flekil 25 flekil 26 ARACIN TANITIMI 21

23 ÇOK FONKS YONLU EKRAN (baz tiplerde) STANDART EKRAN (flekil 27) Standart ekran afla daki de erleri gösterir: A - Far yükseklik ayar ekran (k sa huzmeli farlar aç k). B - Saat. C - Kilometre sayac (km veya mil biriminde) Not Kontak anahtar ç kar lm flken ve ön kap lardan sadece biri aç kken ekran bir süreli ine aç lacak ve birkaç saniyeli ine saat veya kat edilen km/mil gösterilecektir. SAAT (flekil28) Saati ayarlamak üzere, dakika de erini artt rmak için A butonuna, azaltmak için ise B butonuna bas n z. Butona her bas ld nda saat bir birim ilerleyecektir. Zaman otomatik olarak h zl bir flekilde ilerletmek için butonu birkaç saniye bas l tutunuz. Saat do ru zamana yaklafl rken butonu serbest b rak n z ve ayar tek tek bas fllarla tamamlay n z. UYARI IfiI I TEST flek.29 Afla da belirtilen fonksiyonlar test edilmektedir: - el freni devrede/düflük fren s v s seviyesi - ABS ve EBD sistemi (baz tiplerde) Testler, kontak anahtar MAR konumuna getirildi inde ve bir ar za durumunda normal iflletim s ras nda otomatik olarak gerçeklefltirilir. lk kontrolün sonunda e er herhangi bir ar za mevcutsa, ekranda (bir veya daha fazla uyar fl vas tas yla) yaklafl k 10 saniye boyunca yan p sönecek LEd Error mesaj yla hata bildirilecektir. F0A0331b F0A0340b F0A0333b flekil 27 flekil 28 flekil ARACIN TANITIMI 22 Nero Magenta 032 PANTONE Nome file: F0A Ita Dobló

24 AYARLANAB L R ÇOK FONKS YONLU EKRAN (baz tiplerde) Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran, daha önce yap lm fl ayarlara uygun olarak, sürüfl esnas nda yararl ve gerekli olan bütün bilgileri görüntüleyebilir. STANDART EKRAN (flekil 30) Standart ekran afla daki de erleri gösterir: A - Tarih B - Kilometre Sayac (km veya mil biriminde) C - Saat D - D fl s cakl k (baz tiplerde) E - Far yükseklik ayar (sadece k sa farlar aç kken) Not Kontak anahtar ç kar lm flken ve ön kap lardan sadece biri aç kken ekran bir süreli ine aç lacak ve birkaç saniyeli ine kat edilen km veya mil gösterilecektir. KUMANDA BUTONLARI (flekil 31) + Gösterilen ekran ve söz konusu opsiyonlar yukar ya do ru kayd rmakta veya gösterilen de erleri art rmakta kullan l r. MODE Menüyü açmak ve/veya bir sonraki ekrana geçmek veya opsiyonlar onaylamak için k saca bas n z. Standart ekrana dönmek için uzun bir süre bas n z. - Gösterilen ekran ve söz konusu opsiyonlar afla ya do ru kayd rmakta veya gösterilen de erleri azaltmakta kullan l r. Not + ve dü meleri afla daki durumlarda farkl fonksiyonlar devreye almaktad r: Yolcu bölmesi içerisindeki fl kland rman n ayarlanmas - standart ekran devredeyken yolcu bölmesi fl klar n n parlakl klar n n ayar F0A0504b F0A0512b Setup (Ayar) menüsü - menü opsiyonlar n yukar ve afla ya kayd rmak - ayar esnas nda de erlerin art - r lmas veya azalt lmas flekil 30 flekil 31 ARACIN TANITIMI Nero Magenta 032 PANTONE Nome file: F0A Ita Dobló

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-033 Punto Nuova TR_R.qxd 03.02.2006 11:02 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Grande Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Grande Punto nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

Bu kitapta bütün Fiat Dobló tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald n z araca ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z.

Bu kitapta bütün Fiat Dobló tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald n z araca ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z. Sayın müşterimiz, FIAT ı tercih edip, Fiat Dobló yu seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabı, yeni aracınızın tüm özelliklerini tanımanıza ve onu mümkün olan en iyi şekilde kullanabilmenize yardımcı

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENL İ K AMB İ ANS AKSESUARLAR D E Ğ ERLER O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ

Detaylı

Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1

Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1 Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1 De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz.

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz. Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bu el kitabý, aracýnýzýn

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR AMBİANS AKSESUARLAR DEĞERLER ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb KULLANIM KILAVUZU

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb KULLANIM KILAVUZU SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb KULLANIM KILAVUZU Giriş Kendiniz için bir Škoda 'ya karar verdiniz - Güveniniz için içtenlikle teşekkür ederiz. Škoda'nızla birlikte, en modern teknolojili bir aracı ve günlük

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

kişisel güvenlik; aracın korunması; çevrenin korunması.

kişisel güvenlik; aracın korunması; çevrenin korunması. 001-126 Alfa MiTo GB 11-06-2008 10:08 Pagina 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitabı, otomobilinizin özelliklerini tanımanıza yardımcı olmak

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu Bağlantı yapılmayan hiçbir yere köprüleme yapmanıza gerek yok. Bağlantilarınızda Nice marka ürünleri kullanmanızda fayda vardır. SMX2 Bağlantısı

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT DENEY 14-1 Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron motorunun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 4-3 Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan m Katalog No 1 DC Seri Makine

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

Bu kitab n kapsamad ğ diğer bilgiler için, kitap ile birlikte verilen Kullan c El Kitab na bak n z.

Bu kitab n kapsamad ğ diğer bilgiler için, kitap ile birlikte verilen Kullan c El Kitab na bak n z. 530.07.104 500L ING 1a Ed 23.01.2014 09:00 Sayfa 1 Bu ilave kitap, Dualogic elektronik kontrollü vites kutusunun kullan lmas ile ilgili talimatlar aç klamaktad r. Şanz man n doğru kullan m için bu kitab

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 1 PARÇALARIN TANIMLANMASI MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ 1. Dişi tip dönebilir hortum vana/musluk adaptörü 2. İç filtre 3. Üst kapak 4. Kontrolör

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve

Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve KULLANIM KLAVUZU Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve araç donan mlar için gerekli olan bütün

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürünün Parçaları: 1-

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR

OTOMATİK TRANSMİSYONLAR OTOMATİK TRANSMİSYONLAR Taşıtın hızına, gaz kelebeği pozisyonuna yük ve yol şartlarına bağlı olarak viteslerin otomatik olarak değişmelerine imkan veren bir sistemdir. Otomatik transmisyonla,mekanik ve

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı