Türkiye de yenilikçiliğe bütüncül ekonomik yaklaģım: Ekonomipolitik ve kültürel değerler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de yenilikçiliğe bütüncül ekonomik yaklaģım: Ekonomipolitik ve kültürel değerler"

Transkript

1 ODTÜ GeliĢme Dergisi, 35 (Özel Sayı), 2009, Türkiye de yenilikçiliğe bütüncül ekonomik yaklaģım: Ekonomipolitik ve kültürel değerler Ufuk M. Çakmakçı İstanbul Bilgi Üniversitesi, İşletme Bölümü, İnönü Cad. 28, Kuştepe, Şişli, İstanbul, e-posta: Özet Bu makalede, kapitalizmin en kritik ve zorlu süreçlerinden birisi olan yenilikçilik konusunda Türk giriģimciliğinin sığlığı devlet, ekonomi ve toplumu kapsayan bütüncül bir ekonomik bakıģ açısı ile irdelenmeye çalıģılıyor. Bu noktada Türk devletinin kalkınmacı kapasitesinin sınırları çizilirken, Türk giriģim geleneğinin de bütünlüğün gerektirdiği açılımların aksine sığ bir Ģekilde salt kendi çıkarlarına odaklandığı belirtiliyor. Tarihsel açıdan bakıldığında ne devlet düzenlemelerinin ne de kültürel değerlerin kaba bireyselci çıkarlara yönelik davranıģların önüne geçebildiği gerçeğinin altı çiziliyor. Türkiye de yenilikçilik ve giriģimciliğin sığ kalmasının temelinde kurumsal kapasite ve bağlantıların yetersizliği, ekonomik yapının uzmanlaģma ve derinleģmeye köstek olması ve halihazırdaki bazı giriģimcilik değerlerinin niteliği gibi ancak tarihsel ve değerler perspektifiyle anlaģılabilecek sorunların olduğu gösteriliyor. Ayrıca sığ giriģimcilik geleneğinin yenilikçilik üzerindeki somut sonuçlarına iliģkin sayısal verilere de yer veriliyor. Anahtar kelimeler: Yenilikçilik, Türkiye, sanayileģme, ekonomi-politik, devletin rolü, giriģimcilik değerleri, sığ giriģimcilik. GiriĢ ġu anda kendimize karģı ilk sorumluluğumuz erdemli (ahlaklı) olabilmektir. Emile Durkheim (1893) The Division of Labour in Society. Son dönemde inovasyon 1 baģlığı Türk medyası ve danıģmanlık çevreleri içerisinde önem kazandı. 2 Diğer bir deyiģle, kapitalizmin en 1 Bu makaleyi yorum, soru ve katkılarıyla geliģtirmeme destek olan Beyza Oba, Soli Özel, Gülfem Çakmakçı ve Ali Sarıkaya ya teģekkür ederim. Tüm hata ve eksikliklerin tarafımdan kaynaklandığını hatırlatmak isterim. Bu makalede inovasyon yerine yenilikçilik ya da yenilik yaratma kavramları kullanılacaktır.

2 62 Ufuk M. ÇAKMAKÇI belirgin özelliklerinden birisi olan yenilikçilik, Türkiye nin gündemine yeni yeni giriyor. Ancak baģlığın aynen korunması bile bu konudaki yenilikçilikten uzak yaklaģımın bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca Türkiye de yenilikçiliğin uygulanma Ģansı itibariyle daha kısa vadeli ve pazarlama ağırlıklı baģlıklar etrafında ele alınması da konuya yönelik tarihsel ilgisizlik ve yatırım eksikliğinin ve uzun vadeli düģünmeme eğiliminin bir tezahürü olarak ortaya çıkıyor (Kırım, 2005). TÜBĠTAK ın hazırladığı Vizyon 2023 strateji belgesinde yenilikçiliğe sadece makroteknolojik hedefler açısından yaklaģılması ve mikro boyutuna gereken ilginin gösterilmemesi Türkiye nin konuya hâlâ yabancı kaldığını gösteriyor. 3 Dünyada ekonomik geliģme ve yenilikçilik literatürüne son dönemde kurumsal teoriye dayanan açıklamalar egemen olmaya baģladı (bkz., örneğin, Nelson, 1993; Archibugi ve Pianta, 1994; Edquist, 1997; Whitley, 2000; Fligstein, 2001; kurumsalcılığın detaylı bir değerlendirmesi için bkz. Hodgson, 1994). Neo-klasik iktisat teorisi yenilik yaratma sürecinin üzerinde ciddi bir Ģekilde durmamıģtı. Bu konuya teorik bir yaklaģım için açıklamalarını daha çok sosyo-ekonomik ve sosyo-politik bağlama dayandıran Schumpeter i beklemek gerekmiģti. Schumpeter elliģer senelik dört büyük Kondratieff dalgası çerçevesinden bakıldığında geliģen ülkelerdeki büyüme potansiyelinin yenilikçiliği ön plana taģıyan giriģimcilikle iliģkilendirilebileceğini ileri sürerek kapitalizmin geliģimini sağlam bir teorik çerçeveye oturmuģtu: Kapitalist makineyi harekete geçiren ve sürekli hareket halinde kalmasını sağlayan temel itici güç kapitalist giriģimin yarattığı yeni tüketici ürünlerinden, yeni üretim ya da ulaģım metotlarından, yeni pazarlardan, yeni sanayi organizasyonunun yarattığı güçlerden ortaya çıkar. (Schumpeter, 1942: 83; vurgu eklenmiģtir). Böylelikle Schumpeter giriģimi ve giriģimciliği, kapitalist geliģmenin ve yenilik yaratmanın ana eksenine yerleģtirmiģ oldu. Dahası giriģimciliğin etkilerinin yalnızca ekonomiyle sınırlı kalmadığını ve sanat, spor, bilim vs. gibi ekonomik geliģmeyle elele yürüyen diğer halkaları da tetiklediğini öne sürdü. Gene Schumpeter e göre geliģmiģ kapitalist toplumlarda genel olarak yenilikçiliğin temel kaynağı örgütler ve özellikle büyük ölçekli örgütlerdi. Bunlar araģtırma-geliģtirme yatırımlarıyla 19. yüzyıl Ġngiltere sindeki giriģimci bireyin (ya da maceraperest in) yerini almıģlardı. Yirminci yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte kapitalizm ve ekonomik kurumların geliģimine paralel olarak Schumpeter in dört temel kategorisini tamamlayıcı yeni yenilikçilik biçimlerinin ortaya çıktığı görülüyor. Giderek küreselleģen bir ekonomide özellikle pazarlama, iģ modeli, yönetim ve strateji 2 3 Capital Ağustos, Eylül ve Aralık 2005; Turkishtime Ocak 2006; AkĢam 6 Mart 2006; Sabah 22 Kasım ve 1 Aralık 2005; BTHaber 6 Mart 2006; Kırım TÜBĠTAK Vizyon 2023, bkz.

3 ODTÜ GELĠġME DERGĠSĠ 63 sahalarındaki yenilikler, ürün yeniliklerine göre daha uzun dönemde sürdürülebilir rekabet üstünlüğü yaratır hale geldi. Coğrafi olarak yenilik yaratma tek bir bölgeyle sınırlı kalmamıģ ve Ġngiltere de baģlayan sıçrama hamleleri Alfred Marshall ın vurguladığı gibi yeniliğin koklanan havada olduğu birçok ülkeye yayılmıģtı. Öncelikle ABD, Fransa, Almanya gibi ülkelerde baģlayan sıçramalar, ardından uluslararası iģbölümünde kendine fırsat yaratabilen geç sanayileģen ülkelerde de gözlemlenmeye baģladı. Japonya ve ardından Güney Kore ve Tayvan gibi Uzak Doğu kaplanları kültürlerine özgü kapitalistleģme hamleleriyle taklitten baģlayarak katma değer zincirlerine yenilikçilik halkasını da eklemeyi baģardılar. Son dönemde ise Çin ve Hindistan ın ucuz iģgücü maliyetleriyle baģlayan sanayileģme hamlelerinin kritik sektörlerdeki yenilikçilik giriģimlerine giderek daha fazla yer verdiğine, marka geliģimi ve patent baģvurularına ciddi ivme kazandırdığına Ģahit olmaktayız. 4 Peki ama giriģimciler hangi Ģartlar altında ve hangi saiklerle bu amaca yöneliyorlar? Diğer bir deyiģle, hangi tür yapı-aktör iliģkileri yenilikçiliği ön plana taģıyor? Bu soruyu farklı bir Ģekilde de sormak mümkün: Eğer giriģimciler yenilikçilik hedefleri dıģında, devlet koruması altında çalıģma eğilimi gösteriyorlarsa, uzmanlaģma ve derinleģmeyi zorlaģtıran farklı yatırım sahalarına giriyorlar ve bu alanlarda güç odaklı çalıģıyorlarsa açıklamayı hangi boyutlara dayandırmalıyız? Bu noktadan hareketle bu yazıda giriģimciliğin verili olarak ele alınmaması gerektiğini savunacağım. Toplumda hakim olan iģ yapma değerlerinin ve sosyo-ekonomik faktörlerin giriģimciliğin potansiyelini ve faaliyet alanını tanımlayacağı konusunu da tartıģmaya açacağım. Bu çerçevede, makalenin üzerinde durduğu sorun Ģöyle ifade edilebilir: Yenilik yaratmayla ilintili tüm kurumların var olduğu bir ekonomik coğrafyada yenilikçiliğin sığ kalmasını salt kurumsal bir perspektifte açıklamaya çalıģmak ancak bir yere kadar tatmin edicidir. Zira bu kurumların ve bu kurumların dayandığı kavramların içinin doldurulamaması ya da doldurulmaması veya kurumlar arası iliģkilerdeki güçlü ve zayıf yanlar yalnızca tarihsel/kurumsal değiģkenlere bağlanamaz. Bunlar kadar kültürel değerler yaklaģımına da ihtiyaç vardır. Yani kurumlara etkinlik kazandıran ve kavramları iģlevsel kılan bu araçları günlük bağlamda kullanan ve hayata geçirilmelerini sağlayan, belirli değerler çerçevesinde çıkar saikiyle hareket eden ekonomik aktörler olacaktır. Kısaca giriģimciliğin, uzun-kısa vadeli eğilimler, uzmanlaģma-yayılma, radikalaģamalı-kısır yenilikçilik, yeniden yatırım-tüketim gibi boyutlarını derinden etkileyen önemli bir faktör olarak kültürel değerlerin ciddiye alınması gerekiyor. AB nin Innovation Scoreboard çalıģmalarında da görüldüğü gibi ülkelerin yenilik yaratma/yayma/tüketmeye açık olup olmadıklarını 4 World Intellectual Property Organization rakamlarına göre Çin in uluslararası patent baģvuruları 2006 da %60 artarak 3910 a ulaģtı ve Ġsveç ve Ġsviçre yi geçerek listede 8. sıraya yükseldi. Aynı sene Türkiye nin patent baģvuru sayısı 186 ile sınırlı kaldı.

4 64 Ufuk M. ÇAKMAKÇI belirleyen bu gibi faktörleri araģtırmalar yavaģ da olsa dikkate almaya baģladı. Bunlar içerisinde giriģimcilik tavrı ya da geleneği giderek ön plana çıktı. 5 Bu çerçevede bu makale, tarihsel güç iliģkileri boyutunu ön plana çıkaran ekonomi-politik yaklaģımıyla giriģimcilik ve yenilikçiliğin kapsamını belirleyen değerler yaklaģımını birbirini tamamlayıcı Ģekilde kullanarak kapitalist geliģmeyi açıklamayı amaçlıyor. Bir yandan ekonomik yapının ve örgütlerin tarihsel Ģartlarını ortaya koyarken diğer yandan da bu yapıyla etkileģim içindeki ekonomik aktörlerin giriģimcilik değerlerini tartıģmaya açıyor. Bu Ģekilde Türkiye'nin 20. yüzyıldaki modernleģme ve sanayileģme deneyimini yenilikçilik perspektifinden değerlendirmeye çalıģıyor. Bir taraftan devlet-iģ dünyası iliģkilerinin belirleyiciliğine iliģkin tarihsel bir açıklama sunuluyor. Diğer taraftan, giriģimcilerin temel iģ yapma biçimlerinin kültürel değerlerden olumsuz etkilendiğini ve ortaya çıkan iģ yapma geleneğinin hem giriģimcilik ve yenilikçiliğin kısır kalmasına yol açtığını, hem de değerlerin aģınmasına katkıda bulunduğunu ve bunun ekonomik yapıya doğrudan etkilerinin olduğunu savunuyor. Kısacası bu makalede kapitalist geliģmenin temel eksenlerinden biri olan yenilikçiliğe, hem tarihsel bir analize, hem de kültürel değerlere vurgu yapan bütüncül bir ekonomik yaklaģımla (bkz. Çakmakçı, 1997) ıģık tutulmaya çalıģılacaktır. 2. Yenilikçilik ve ekonomik geliģme: Bütüncül ekonomik bir yaklaģımın gerekliliği Türkiye de yenilikçiliği daha kapsamlı değerlendirebilmek için gerekli olan bütüncül bir bakıģ açısını ortaya koyabilmek düģüncesiyle Ģimdi bu konudaki literatürü inceleyeceğiz. Ekonomik geliģme literatüründe, açıklamalarını piyasaya (Williamson, 1985; Chandler, 1995) ve devlete (List, 1841; Gerschenkron, 1952; Johnson, 1982; Amsden, 1985 ve 1989; Skocpol, 1985; Evans ve Rueschemeyer, 1985; Evans, 1989) dayandıran önemli yaklaģımlar mevcuttur. 6 Ġkinci yaklaģımın en son örneklerinden biri yenilikçilik konusunu ekonomik geliģme ile operasyonel bir tanım etrafında bir araya getiren Waldner dır (1999). Bu çalıģma, kalkınmacı devletin belirgin özelliklerden birisinin de yenilikçiliği gündeme taģıyan yüksek katma değerli ürünlere geçiģin (planlama ve uygulama kapasitesi anlamında) gerçekleģtirilmesi olduğuna iģaret etmektedir Bu makalenin hedefi arasında bu çalıģmaları incelemek yer almamakla birlikte bu yaklaģımların çok temel zaaflarına değinmeden geçmemek gerekiyor. Ġlk yaklaģımın özellikle tarihsel olmayan ve indirgemeci bakıģ açısı eleģtiriye açıktır (Hamilton ve Biggart, 1998). Ġkinci yaklaģım ise çok boyutlu iliģkileri incelemek yerine, organik olarak toplumun bir parçası olan devleti ekonomik dönüģümü tek baģına gerçekleģtiren, kendi varolma amacına sahip, toplumdan bağımsız bir aygıt gibi ele almasıdır. Toplumsal temeli olmayan bir devletin varlığı ve sosyal temellere dayandırılmayan güç kullanımı varsayımı bu tip analizlerin cazibesini azaltıyor.

5 ODTÜ GELĠġME DERGĠSĠ 65 Yenilikçilik literatürüne son dönemdeki çalıģmalarda egemen olan bakıģ açısı ise Ulusal Yenilikçilik Sistemleridir ( National Innovation Systems ). Birçok değiģkenin yenilik yaratmayı etkilediği ileri sürülse de bu perspektifin temelde öne çıkardığı özellikler, yapısal ve ekonomik olanlardır. Ağırlıklı olarak kurumlar arası iliģkiler ve bu iliģkilere dahil olan kurumsal kapasiteler açıklamaların temelini oluģturur (Nelson, 1993; Freeman ve Soete 1997, 12. bölüm). Özellikle devlet kurumları, özel sektör kuruluģları ve üniversiteler arasındaki iliģkiler bu noktada belirleyici sayılır. Özellikle de eğitim ve araģtırma kurumları, devletin bilim ve teknoloji politikaları, finansal yapı ve ekonomiye egemen Ģirketlerin yapısı ülkelerarası farklılıkların temeli olarak görülür. Bu bağlamda ortaya çıkan önemli ve daha dinamik bir kavram yenilikçilik ortamıdır ( innovation milieux ): Yerel seviyede kurumların etkileģimiyle ortaya çıkan ve geliģen bilgi birikim süreci ve ekonomik aktörler arasında varolan kural, değer ve rutinler bütünü (Dicken, 2003). Bu perspektif özellikle coğrafi çeģitliliğe imkan tanıyan bakıģ açısıyla ya da yerel, bölgesel ve ulusal bağlamlara odaklanmasıyla daha derine inme fırsatı sağlıyor. Yenilikçilik ortamını bölgesel geliģme evrelerinden 7 birisi olarak niteleyen ve yenilikçiliği daha sistemik bir Ģekilde inceleyen bu yaklaģım, Camagni nin (1991) özetlediği gibi coğrafi yakınlık, firmalar arasındaki gayrı resmi iliģkiler ve ortak öğrenme ( collective learning ) süreçlerine odaklanıyor. Moulaert ve Sekia nın (2003) ifade ettikleri gibi sanayi bölgesi, yenilikçilik ortamı, yerel üretim sistemleri, bölgesel yenilikçilik sistemi ve öğrenen bölge gibi farklı bölgesel kavramlar, tanımları farklı olsa da, kültür ve değerlerin çoğunlukla rekabetçilik ve ekonomik geliģme üzerindeki etkisine vurgu yapıyor (s. 294). 8 Kapitalist geliģmeyi inceleyen önemli bir analitik değerlendirme de Düzenleme ( Regulation ) okulundan geliyor. Bu ekol sürekli yeniden üretilen birikim sürecini salt ekonomik olmayan (piyasa dıģındaki ya da ekonomi-üstü ) kurumlar ve süreçlere dayandıran bir yaklaģımla ele alır. Bu anlamda neo-klasik iktisat teorisinin getirdiği toplumdan kopuk ve kendi genel dengesini bulan bir ekonomik piyasa yaklaģımını reddeder. Kapitalist sermaye birikim sürecini ve kapital iliģkisini krize gebe bir sistem olarak değerlendirir ve tarihsel olarak bu dönemleri ortaya koyarken, uzun dönemli büyüme evrelerini üretim ve tüketim arasındaki organik iliģkilerin temel özelliklerini ön plana çıkararak açıklar. Özellikle altın çağ olarak adlandırılan dönemindeki Fordist büyümeyi tüketici ürünleri üreten endüstrilerle üretim araçlarını üreten endüstrilerin birbirleriyle ters düģmeyecek Ģekilde büyümesini sağlayan Keynezyen refah devleti, finans 7 8 Bu bölgesel yaklaģımların detaylı bir incelemesi için bkz. Moualert ve Sekia (2003) ve Eraydın ve Armatlı-Köroğlu (2005). Saha çalıģmaları Kuzey Ġtalya daki yüksek teknoloji bölgeleri (Capello, 1999, s ) ve Sophia Antipolis (Longhi, 1998) gibi örnekleri içeriyor.

6 66 Ufuk M. ÇAKMAKÇI sektöründeki yenilikçi geliģmeler ve sendikal düzen gibi olgularla açıklayan bir ekonomi-politik yaklaģımı sunuyor. Ġdeoloji ve hegemonya kavramlarının da analizlere katılması sonucu oldukça kapsamlı açıklamalar getiriyor (Aglietta, 1979; Boyer, 2000; Jessop, 2001). Bu anlamda kapitalizmin 16. yüzyıldan beri süren geliģmesi dikkate alındığında, ekonomik alandaki geliģmenin (ya da piyasa ve piyasa güçlerinin) politik müdahalelerle iç içe geçtiğini vurguluyor (Boyer, 2000). Bu perspektif sayesinde kapitalizmi ve kapitalist geniģlemeyi ekonomik, politik, sosyal, ideolojik ve kültürel olarak çok daha kapsamlı bir Ģekilde algılama Ģansı bulabiliriz. Gramsci nin bütüncül devlet ( integral state ) yaklaģımına paralel bir bakıģ açısıyla, devlet, toplum ve ekonomiyi geniģ bir açıdan ele alabiliriz. Bu çerçevede Jessop ın (2001) üzerinde durduğu noktadan hareket edebiliriz. Yani ekonomik bir olguyu anlayabilmek adına ekonomik olmayan kurumları, toplumsal kimlikleri, ortak vizyonları, kuralları, prosedürleri, ortak düģünce Ģekillerini, hesap yapma tarzlarını ( modes of calculation ), töre, norm ve kültürel değerleri analize katma Ģansını yakalayabiliriz. Düzenleme okulunun tartıģtığı gibi aslında sermaye iliģkisi ya da sermaye birikim süreci çok sorunludur ve düzenlenmesi gerekir. Bu anlamda devletin rolü önemli olabilir, ancak bir diğer faktör de bu sermaye iliģkisini oluģturan piyasa faaliyetlerinin kültürel değerler tarafından düzenlenmesi ve toplumun bütünlüğüyle çeliģmeyecek bir sermaye birikim sürecinin ortaya çıkmasıdır. Bu konu ilerideki bölümlerde inceleyebileceğimiz gibi Ġttihat ve Terakki döneminden beri Türkiye için sorunlu bir alan olmuģtur. Bu anlamda piyasada gerçekleģen ekonomik kâr arayıģlarının toplumsal huzur ve bütünlüğü riske atmayacak bir yapıya kavuģturulmaları gerekir. Buna devletin sosyal bütünlüğü ( social cohesion ) sağlamadaki rolü kadar iģ yapma değerleri de etki yapacaktır. Bu nedenle, yenilikçiliği anlamaya çalıģırken kapitalist devletin kurumsal özellikleri ve sermaye birikim süreci yapısının (ya da devlet geleneğinin ) yanı sıra toplumda kabul görmüģ iģ yapma değerlerini (ya da iş yapma geleneğini ) de dikkate almamız gerekir. Öncelikle değerlendirmelerimizde devlet kültürü ve toplum kültürü arasında bir parça-bütün kopukluğu yaratmamaya özen göstermeliyiz. Aynı toplumsal kökene sahip devlet kadrolarına hakim olan eğilimlerin benzeri piyasa aktörlerinde de gözlenebilir. Devlet, ekonomi ve topluma organik olarak bağlıdır. 9 Diğer bir deyiģle, ekonominin büyümesi, vergi tabanının geniģlemesi, ihracat artıģı gibi kapitalizmin yayılması sonucu ortaya çıkan süreçler devletin değiģim yaratabilme ve bu değiģimi kurumsallaģtırabilme kapasitesini etkiler. Ne var ki devlet sermaye birikiminin gereklerini yerine getirirken, aynı zamanda demokratik düzen içerisinde seçmen tabanının olası taleplerine de cevap vermek durumundadır 9 Devlet kuramlarına iliģkin bkz. Jessop, (1990).

7 ODTÜ GELĠġME DERGĠSĠ 67 (Jessop, 1990: 179). Bu nedenle devlet, kapitalizmin gereklerini dar bir çerçevede algılayıp uygulamalarını kısa vadeli iktidarda kalabilme hedeflerine yönelik klientelist süreçlerle iç içe geçmiģ bir Ģekilde gerçekleģtiriyor olabilir. Ancak bu durumda sermaye kesimleri de kendi menfaatleri doğrultusunda riski dağıtarak ya da devlet aracılığıyla kamulaģtırarak, kısa-vadeli, derinleģmeye ve yenilikçiliğe ters düģen bir Ģekilde hareket ederek, örgütlenmeyi rant arayıģı etrafında aidiyet ve güç odaklı bir eksene oturtabilir ( structural coupling ). Kısacası klientelist bir devlet yaklaģımı, bazı istisnai durumların dıģında çıkar odaklı/nepotist özel sektör kurumlarıyla beraber bulunur. Bu anlamda ekonomi-devlet-toplum iç içe geçmiģ bir yapı arzederler. 3. Yenilikçilik ve ekonomik geliģmenin dinamikleri: Makro ve mikro perspektifler Türkiye de ekonomik geliģmeyi olumsuz etkileyen sığ yenilikçiliği daha iyi değerlendirebilmek için konunun makro ve mikro perspektiflerine bakmak yararlı olacaktır. Yenilik yaratmanın ekonomik geliģmeyle olan iliģkisi ilk olarak Kondratieff ve Schumpeter tarafından belirlenen 50 Ģer senelik büyüme dalgalarıyla ifade edilmiģti (ġekil 1 de özetlenen bu geliģme perspektifinin daha detaylı bir değerlendirmesi için bkz. Çakmakçı, 2002). Benzer bir yaklaģımla birçok yazara göre yenilikçilik, sürdürülebilir ekonomik geliģmenin ya da rekabetçiliğin temelinde yatan ana faktörlerden birisidir (bkz. Dosi vd., 1988; Nelson, 1993; Hollingsworth, 2000; Dicken, 2003). Ġlk olarak Schumpeter kapitalist düzenin yaratıcı yıkıcılık tan kaynaklanan dinamik özelliklerinin ekonomik büyüme ve kamusal refahın artıģının arkasındaki temel itici güç olduğunu ileri sürmüģtü (1942: 68-90). Yaratıcı yıkıcılık varolan rekabetin Ģeklini, gerçekleģtirilen (ürün, süreç, organizasyon, yönetim, iģ modeli, veya pazarlama alanındaki) yeniliklerle temelden değiģtiriyor, yani varolan düzeni yıkıyor ve yerine koyduğu yöntem ve bağlantılarla eski sistemin eriģemeyeceği noktalara gitmeyi mümkün kılıyor. 10 Böylece rekabet ortamı yerleģik oyuncularla birlikte sarsılıyor, ancak ortaya çıkan yeni, dinamik yapı ekonomik geliģmeye ivme kazandırıyor. Dolayısıyla ekonomik aktörler içerisinde bulundukları rekabetçi çevresel Ģartlara adapte olabilmek ya da bu Ģartları kendi avantajlarına uygun bir biçimde Ģekillendirebilmek için yenilikçilik faaliyetlerini gerçekleģtiriyor. 11 Bu anlamda Schumpeter e göre rekabet bir disiplin getiriyor ve giriģimcileri yeniliklere doğru yöneltiyor. 10 Yenilikçiliği farklılaģma stratejisinin ana eksenine yerleģtiren (yarı akademik) benzer yaklaģımlar rekabetin giderek zorlaģtığı ve iģ ortamının daha karmaģık hale geldiği son dönemde karģımıza daha sık çıkıyor; bkz. Christensen (1997), Kim ve Mauborgne (2005). 11 Acs ve Audretsch (1988) büyük ölçekli Ģirketlerin hakim olduğu sektörlerde yenilikçiliğin daha yüksek oranda gerçekleģtiğini belirliyor.

8 68 Ufuk M. ÇAKMAKÇI K1 Erken Mekanizasyon Şekil 1 (Kondratieff) Ekonomik Büyüme Dalgaları K2 Buhar Makinası ve Demiryolları K3 Elektrik ve Ağır Mühendislik K4 Fordism K5 Bilgi ve HaberleĢme E k o n o m i k refah iyileģme A k durgunluk t i v i t e? bunalım lar lar lar lar lar Bu çerçevede giriģimci sahip olduğu baģarma güdüsüyle yenilikçiliğin ve beraberinde gelen teknolojik geliģmenin ana motoru olarak nitelendiriliyordu (McClelland, 1961). Burada yenilikçiliği karģılaģılan durum ya da fırsatlara bağlı olarak rutin olanın dıģına çıkılarak geliģtirilen yeni çözümler (Schumpeter, 1947) olarak niteleyip bunları giriģimcinin motivasyonu ve yeteneklerini biraraya getirerek hedeflerine ulaģmasını sağlayan yaklaģımlar olarak tanımlayabiliriz. GiriĢimcinin ortaya koyduğu yenilikler kapitalist ekonomiye bir ivme kazandırıyor ve diğer giriģimcilerin yarattığı yenilik ve değiģimlerle birlikte geliģmeyi sağlıyor. Hiç Ģüphesiz her yeni fikrin ya da buluģun ticarileģtirilmesi her zaman mümkün olmasa da bu bağlantıları daha baģarılı gerçekleģtiren ve yöneten modeller diğerlerine göre öne çıkıyor. Diğer bir deyiģle, alıģılagelmiģ yöntemlerle iģ yapan yöneticilikle, yeni Ģekillerde iģ yapmayı araģtıran (bireysel ya da Ģirketler dahilindeki) giriģimcilik arasındaki en büyük fark, statik ile dinamik ya da geç kalma ile ekonomik kalkınma arasındaki farkı doğuruyor (Schumpeter, 1947). Günümüzde yenilik yaratmanın giderek daha karmaģık hale geldiğini gözlemliyoruz. Yenilik yaratma artık daha geniģ bir bilgi (ve çözüm) kümesinin farklı yollardan yaratılmasına dayanıyor (Dicken, 2003: 115-6). Sanayi devriminin maceraperest bireyi ile karģılaģtırıldığında yenilikçilik

9 ODTÜ GELĠġME DERGĠSĠ 69 özellikle 20. yüzyılda ancak AR-GE departmanlarının ortaya çıkıģı ve araģtırmanın sistematize edilmesi gibi çok ciddi örgütsel değiģiklikler ile mümkün olur hale geldi (Schumpeter, 1946). Burada büyük ölçekli örgütlerin olumlu anlamda önemli bir rol oynadığı ilk kez öne sürülüyordu. Zira bu bakıģ açısına göre büyüklük yeniliklerin kovalandığı rekabetçi bir ortamda üzerine yatılabilecek bir avantaj oluģturmuyordu. Bu durumda McClelland ın da ortaya koyduğu gibi büyük ölçek, baģarma güdüsünü ön planda tutarak hem özel sektörde hem de devlet kurumlarında yenilik arayıģlarını desteklemek zorundaydı (1962: 102-3). Bu perspektifte büyük ölçekli örgütler hem kaliteli çalıģan bulma, hem kaynak sağlama, hem yüksek risk alma, hem de (bilgi birikimine yönelik) devamlılık açısından küçük ölçeğin esneklik, adaptasyon ve giriģimcilik kapasitesine göre avantajlı olarak değerlendiriliyor. 14 Ancak birçok araģtırmaya yansıdığı gibi yenilikçilik bu ölçekteki örgütlerin yapısal problemlerinden ötürü bazen büyük ölçeğe rağmen gerçekleģtirilebiliyor (Dougherty ve Hardy, 1996; Kanter, 1996). Makro seviyede yenilikçiliğin değer kattığı çok açıkken, mikro seviyede ise sorulacak en temel soru yenilikçiliğin yönetilip yönetilemeyeceği oluyor. Mikro ile makro arasındaki ara ( meso ) düzlem ise rekabetin zorlaģması ve yeni teknolojilerin gerektirdiği bilgi birikiminin artmasıyla daha önemli hale geliyor. Kısaca bilgi üretim ve birikimi yalnızca içsel kaynak ve kapasitelere bırakıl(a)mıyor, dıģ ağlarla zenginleģtirilen açık yenilikçilik sistemleri ve ortak öğrenme gibi yaklaģımlara ihtiyaç duyuluyor (bkz. The Economist, 11 Kasım 2007). Mikro seviyedeki en önemli gözlem ise yenilikçiliği kilit süreç olarak tanımlayan 3M, DuPont, GE, Pfizer ve Sony gibi birçok Ģirketin varlıklarını bile riske atabilecek kaotik yapılanmalara gitmeleridir. Yani yaratıcılık ve yenilikçilik adına risk alma ve giriģimin desteklenmesi, serbest zaman sağlamak için yaratılan esneklik, ekonomik açıdan akılcı olmadığı halde sürdürülen fonksiyonlar, kendi kendine organize olan birimler gibi yönetimden çok yönetimsizliği ön plana çıkaran yaklaģımlar dikkat çekiyor. Bunun temelinde ise yenilikçiliğin zorluklarla dolu bir yönetim sahası olması yatıyor (Dougherty ve Hardy, 1996; Kanter, 1996; Trott, 2002). Zira temel bir buluģu ticari potansiyeli olan bir ürün/hizmet, süreç ya da organizasyona dönüģtürülmesi uzun vadeli, yüksek riski olan, karmaģık, etkileģime açık ve engebelerle dolu bir süreci gerektiriyor. BaĢarılı örnekler çevreye uyum yeteneğini kontrol mekanizmasıyla destekleyen, yani temel çeliģkileri çözebilen örgütlerden çıkıyor. Bu tip Ģirketlerde diğer mekanizmaların yanı sıra yeni fikirlerin ortaya çıktığı tartıģmaya açık ortam ve sağlam bir geri bildirim kültürünün 14 Örgüt çalıģmaları literatüründe ölçek-yenilikçilik arasında tek anlaģma konusu araģtırma sonuçlarının tutarsız olduğu iken Zornoza vd. (2004) gerçekleģtirdikleri meta-analizle, özellikle servis endüstrisinde, ölçek ve yenilikçilik arasında pozitif ve anlamlı bir iliģki olduğunu öne sürüyor.

10 70 Ufuk M. ÇAKMAKÇI varlığı biliniyor. Bu bağlamda bazı yazarlar yenilikçiliğin planlanmaya gelmeyen bir örgütsel alan olduğu kabul etmekle birlikte, güç de olsa idare altına alınması gerekli boyutlarının olduğu öne sürüyor (Van de Ven, 1986; Kanter, 1996; Fonseca, 2001). 15 Mikro ve ara ( meso ) düzeylerde problemli de olsa yönetilebilen çeģitli faktörler mevcutken makro düzeyde olası bir devlet geleneği ve iģ yapma geleneğini incelemek gerektiğini belirlemiģtik. Daha önce devletin yenilikçilikteki olası rolünü incelediğimiz için (Çakmakçı, 2002) Ģimdi öncelikle yine bir makro değiģken olan giriģimcilik değerlerine bakmak istiyoruz. Bu çerçevede kültürel değerler makro ile mikro arasında bağlantı kuran ve (uzun vadede) dönüģümü mümkün olabilen bir değiģken olarak karģımıza çıkıyor Yenilikçiliğin konumu: Kültürel değerler ve ekonomi-politik Kültürel değerlerin ekonomik geliģmeyi açıklamamıza katkısı Ģöyledir: Farklı değer sistemleri ile çıkarları doğrultusunda hareket eden ekonomik aktörler tarihsel olarak farklı sonuçlar yaratabilmiģtir. Analitik olarak düģünüldüğünde kültür ekonomik davranıģları iki temel Ģekilde etkileyebilir: i- Aktörler çıkarlarını tanımlarken/anlamlandırırken kullanır (oluģturma etkisi); ve ii- Kâr hedeflerken davranıģlarını onlar adına normlar, değerler ve rutinlerle düzenler (düzenleme etkisi) (DiMaggio, 1994: 27-8). 17 Ġkinci boyut davranıģların öncülünü oluģtururken (yani bağımsız bir değiģken olurken), ilk boyut hem kültürün davranıģlardan nasıl etkilendiğini araģtırıp hem de bunun öncül olarak kullanımını inceliyor (bağımlı değiģken) (Adamopoulos ve Lonner, 2001). Her iki boyutta kültürel değerlerin faaliyet stratejilerini nasıl kısıtladığı ya da desteklediği araģtırılıyor (Swidler, 1986). Bu perspektiften bakıldığında sormak istediğimiz en temel soru Ģu oluyor: Hangi Ģartlar altında kiģisel kâr azamileģtirmeyi öngören bir rejimde ekonomik aktörler, diğerlerini de dikkate alarak (uzun vadeli, iki tarafın çıkarlarını dikkate alan ve güvene dayalı) faaliyetler gerçekleģtirmektedir? Ya da Türkiye de Cumhuriyet 15 Örneğin, fikirlerin yönetimi, çalıģanların yönetimi, bölüm-bütün iliģkilerinin yönetimi ve stratejik altyapının yönetimi (detaylar için bkz. Van de Ven (1986)). 16 Kültürel değerlerin davranıģlar veya kurumlar vasıtasıyla değiģmesi söz konusudur (Swidler, 1986; Adamapoulos ve Lonner, 2001: 28). Çin komünizminden Ġslami dönüģümlere ve birçok farklı milliyetçilik projelerine Ģahit olunmuģtu. Türkiye deki Kemalist dönüģümü de bu projelerin arasında saymak mümkündür. Benzer Ģekilde piyasa ekonomisinin değerlerde hem değiģime sebep olduğunu hem de bunlarda değiģiklikler gerektirdiğini belirleyebiliriz (DiMaggio, 1994: 35-6). 17 Her ne kadar Swidler (1986) ve DiMaggio (1997) kültürün değerlere indirgenmesini eleģtiriyor, toplum genelinde uyum sergilemesinin varsayılmasına karģı çıkıyor, kültürel öğelerin ekonomik aktivitelerin stratejilerinin belirlenmesinde kullanıldığını tartıģıyorlarsa da değerlerin kültür çalıģmalarının önemli bir parçası olmaya devam ettiğini görüyoruz (Swedberg, 2003: 219).

11 ODTÜ GELĠġME DERGĠSĠ 71 öncesi dönemden beri bir arayıģ haline gelmiģ olan Ģu soruyu sorabiliriz: Kültür piyasa aktörlerinin davranıģlarını nasıl düzenler? Bu gibi sorulara yanıt arayan sosyolojik yaklaģımlardan ilki Kalvinist- Protestanlığın değerleriyle kapitalist geliģme arasında bir iliģki kuran Max Weber dir (Weber, 2002; eleģtirisi için bkz. Turner, 1987). Weber kapitalizmin ortaya çıkıģı ve geliģmesini değerlerle bağlantılı bir Ģekilde tarihsel ve maddi Ģartları bağlamında ele almıģtır: Özel mülkiyetin ortaya çıkıģı, ticaret ve piyasa mekanizmasının yaygın hale gelmesi, muhasebe ve bürokratik örgütlerin geliģmesi, rasyonel hukuk sisteminin ortaya çıkması, iģgücünün özgürce alınıp satılabilmesi ve bilim ve teknolojinin geliģmesi (bkz. Abrams, 1982). Weber in Protestan ahlaka yaptığı vurguyu en iyi özetleyen kavram hem Tanrının çağrısı hem de meslek anlamına gelen vocation kavramıdır. Bilimsel açıklamaların egemen hale gelmesi ve iģbölümünün geliģmesiyle birlikte bu dünyada çok çalıģan ve biriktiren birey bir sonrakinde (ruhunun) selamete ermesiyle ödülünü alacaktır. Bu perspektif giriģimcinin ideal ve maddi çıkarlarını bir araya getirerek kapitalist ekonominin Batı Avrupa da doğuģu ve geliģmesini açıklar. Aynı zamanda Weber in demiryolu makasçısı ( switchmen ) benzetmesinde görebileceğimiz gibi, belirli bir düzen içerisinde gidilecek yollar aslında toplumsal değerler tarafından tanımlıdır; giriģimci sadece makası değiģtirerek hangi rayı kullanacağına karar verecektir. Yani Weber in analizine damgasını vuran yapısal özellikler önemli olmakla birlikte, değerleri içselleģtirmiģ ekonomik aktörler bu yapıyı belirli bir vizyon çerçevesinde kullanarak aktif hale getirecektir. Bunun dıģında ise Durkheim (1893), Tönnies (1887), Tocqueville (1945), Parsons (1964) ve Merton (1968) kapitalist geliģmenin tarihsel temellerini toplumda ortaya çıkan iģbölümünün yanı sıra dinsel ve ahlaki değerlere dayandırmıģ ve ABD toplumu özelinde bunun ekonomik aktörlerini sosyal-sorumluluğu olan bireyselcilik yaklaģımı olarak özetlenebilecek Ģekilde ortaya koymuģlardır (detaylı bir inceleme için bkz. Çakmakçı, 2002). Dolayısıyla kaba fırsatçılığın bulunmadığı bir ortamda yenilikçilik, refahın çok çalıģma karģılığı olarak gerçekleģmesi, göreve bağlılık, zamanın doğru kullanımı, birikim yapmak ve dürüstlük gibi erdemlerle birlikte değer sisteminin bir parçası olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede kültürel değerler kâr odaklı ekonomik aktörlerin stratejilerine yön verirken ekonomik faaliyetleri destekleyerek ya da kısıtlayarak düzenlenmesine katkı yapmıģtır. Bunların dıģında yenilikçilikle bağlantılı olan ve değerleri ön plana çıkaran temel yaklaģımları aģağıda inceleyeceğiz. Bu bağlamda yeni bir soruya cevap arayabileceğiz: Hangi kültürel değerler, hangi tarihsel Ģartlar altında, ne gibi yenilikçilik faaliyetlerine fırsat tanıyor? Öncelikle McClelland ın ufuk açan kitabı giriģimcilik kültürünü baģaran toplum perspektifi içerisinde ele almıģtı. Yine Protestanlığı kapitalist geliģmede ön plana çıkarmasına rağmen çalıģmanın kültürlerarası

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Lokman DOĞAN Tez DanıĢmanı

Detaylı

HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI

HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI ERKAN GÖLGELĠ YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ KAHRAMANMARAġ AĞUSTOS-2008 T.C. KAHRAMANMARAġ

Detaylı

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:10.Sayı:2.Aralık 2006 ss.60-94 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kayahan TÜM 1 Efendiler, iktisadiyat sahasında

Detaylı

tepav tepav 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Sanayi Politikasının Yönetişimi 27-28 Ocak 2011, ANKARA

tepav tepav 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Sanayi Politikasının Yönetişimi 27-28 Ocak 2011, ANKARA tepav 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Sanayi Politikasının Yönetişimi Bu kitap, TEPAV ve ODTÜ Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) işbirliği ile 27-28 Ocak 2011 tarihlerinde düzenlenen

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ ISSN: 1309-6672. Yıl/Year: 5 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9 Bahar/Spring 2015

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ ISSN: 1309-6672. Yıl/Year: 5 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9 Bahar/Spring 2015 BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ Bingol University Journal of Social Sciences Institute ISSN: 1309-6672 Yıl/Year: 5 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9 Bahar/Spring 2015 Ebsco HOST PUBLĠSHĠNG

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER Şafak KAYPAK Özet Bu çalıģma, küreselleģme sürecinde kentlerin markalaģmasını

Detaylı

HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE BĠR YENĠDEN DÜZENLEMENĠN PARADĠGMASI

HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE BĠR YENĠDEN DÜZENLEMENĠN PARADĠGMASI KÖKTÜRK, Erol, Harita ve Kadastro Sektöründe Bir Yeniden Düzenlemenin Paradigması, 6. Harita Kurultayı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 3-7 Mart 1997, Ankara, 22 s. HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE

Detaylı

CORPORATE GOVERNANCE UNDER THE COMPANIES THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDIT: A STUDY İN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

CORPORATE GOVERNANCE UNDER THE COMPANIES THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDIT: A STUDY İN ISTANBUL STOCK EXCHANGE İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM KAPSAMINDA İÇ DENETİMİN YERİ VE ÖNEMİ: BORSA İSTANBUL DA BİR ARAŞTIRMA Öğr. Gör. Selim CENGİZ * ÖZET Son yıllarda yaģanan iģletme skandallarından sonra, kurumsal yönetim ve

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DÖNEM PROJESĠ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ SERKAN KARASLAR PROJE DANIġMANI

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ ÇALIġMA GRUBU RAPORU 3. Ara Rapor http://www.tbd.org.tr Nisan 2012 TBD Kamu-BĠB Kamu

Detaylı

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET ĠKTĠSAT ÜNĠVERSĠTESĠ YÜKSEK LĠSANS MERKEZĠ. BenövĢe Aslanova Babek qızının

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET ĠKTĠSAT ÜNĠVERSĠTESĠ YÜKSEK LĠSANS MERKEZĠ. BenövĢe Aslanova Babek qızının AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET ĠKTĠSAT ÜNĠVERSĠTESĠ YÜKSEK LĠSANS MERKEZĠ Elyazması hukukunda BenövĢe Aslanova Babek qızının AZERBAYCANDA FAALĠYET GÖSTEREN ĠġLETMELERDE KURUMSAL

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI KONAKLAMA ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN ULUSLARARASILAġMA YOLLARI VE ULUSLARARASILAġMA YOLU OLARAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE

Detaylı

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Rekabetçilik Temelli Bölgesel Kalkınma Projesi KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) nın Doğrudan Faaliyet

Detaylı

BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÇAĞINDA TÜRKĠYE DE ĠNOVASYON FAALĠYETLERĠ. PROJE No: 107K172

BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÇAĞINDA TÜRKĠYE DE ĠNOVASYON FAALĠYETLERĠ. PROJE No: 107K172 BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÇAĞINDA TÜRKĠYE DE ĠNOVASYON FAALĠYETLERĠ PROJE No: 107K172 Doç. Dr. MEHMET TEOMAN PAMUKÇU Doç. Dr. ERKAN ERDĠL Yrd. Doç. Dr. MÜGE ÖZMAN Öğr. Gör. BARIġ ÇAKMUR Derya Fındık, H. Tolga

Detaylı

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR..... 7 PROJEDEN SORUMLU KOSGEB BĠRĠMĠ.. 8 PROJE EKĠBĠ..... 8

Detaylı

Kamu Kurumlarında. inovasyon

Kamu Kurumlarında. inovasyon Kamu Kurumlarında inovasyon Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi ve İnovatif Örgütsel Modellerin Geliştirilmesi 1 Kamu Kurumlarında İnovasyon 2 Bu çalışma İstanbul

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MBA EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA Yüksek Lisans Tezi Tuba ġener Ġstanbul - 2009 T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını. EKĠM ARALIK 2013 Sayı : 70. TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. Adına Sahibi MAKALE. Yazı ĠĢleri Sorumlusu

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını. EKĠM ARALIK 2013 Sayı : 70. TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. Adına Sahibi MAKALE. Yazı ĠĢleri Sorumlusu Türkiye Kalkınma Bankası Yayını EKĠM ARALIK 2013 Sayı : 70 TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. Adına Sahibi Metin PEHLĠVAN Genel Müdür Vekili Yazı ĠĢleri Sorumlusu Hatice BAKIR Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanı

Detaylı

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KOBĠ BANKACILIĞI HĠZMETLERĠNĠN KOBĠLERĠN ĠHTĠYAÇLARINA CEVAP VEREBĠLME DURUMU Yüksek Lisans Bitirme Tezi Nalan TEKĠN 200782046 Tez DanıĢmanı: Dr. Nurperi

Detaylı

ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü

ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü -I- ÖNSÖZ Değerli ATĠK aktivistleri, sevgili dostlar; Avrupa Türkiyeli ĠĢçiler Konfederasyonu (ATĠK), 20 yılı sonunda çeyrek asırlık bir tarihsel mücadele sürecini

Detaylı

KONYA MAKĠNE ĠMALAT SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU (2008) ĠÇĠNDEKĠLER

KONYA MAKĠNE ĠMALAT SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU (2008) ĠÇĠNDEKĠLER 1 2 KONYA MAKĠNE ĠMALAT SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU (2008) ĠÇĠNDEKĠLER GiriĢ.. 2 BÖLÜM 1 DÜNYA DA MAKĠNE ĠMALAT SANAYĠ SEKTÖRÜ 1.1 Sektörün Genel Tanımı 3 1.2. Mevcut Durum. 5 1.2.1. Sektörün Dünyadaki

Detaylı

Küresel Kriz ve Risk Yönetimi: Yanılgılar ve Gerçekler. Yrd. Doç. Dr. Müge Karacal Doç. Dr. Hasan Fehmi Baklacı Doç. Dr.

Küresel Kriz ve Risk Yönetimi: Yanılgılar ve Gerçekler. Yrd. Doç. Dr. Müge Karacal Doç. Dr. Hasan Fehmi Baklacı Doç. Dr. : Yanılgılar ve Gerçekler Yrd. Doç. Dr. Müge Karacal Doç. Dr. Hasan Fehmi Baklacı Doç. Dr. Hakan Yetkiner i Önsöz Finansal kurum ve araçların temel iģlevleri, birey ve kurumların tasarruflarından doğan

Detaylı

Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 1, 84-128, Şubat 2012 84 AB NĠN ZAYIF EKONOMĠK HALKASI YUNANĠSTAN IN EKONOMĠK KRĠZĠ DĠNECEK MĠ?

Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 1, 84-128, Şubat 2012 84 AB NĠN ZAYIF EKONOMĠK HALKASI YUNANĠSTAN IN EKONOMĠK KRĠZĠ DĠNECEK MĠ? Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 1, 84-128, Şubat 2012 84 AB NĠN ZAYIF EKONOMĠK HALKASI YUNANĠSTAN IN EKONOMĠK KRĠZĠ DĠNECEK MĠ? Serap DURUSOY * Ömür ġamġloğlu** ÖZET 2007 nin ikinci çeyreğinde ABD

Detaylı

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA GÖKHAN ÜSTÜNDAĞ YÜKSEK LĠNSANS

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi

Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi PROJESĠ FĠZĠBĠLĠTE RAPORU HAZIRLAYAN FĠRMA SERDEM Mak. ĠnĢ. Gıda. Turizim ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. ġti. Peyas Mh., Sellahattin Üyubi Blv., Azizoğlu Sitesi,

Detaylı