Sınır Ötesi Devir Yoluyla Birleşmelerde Kurumlar Vergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sınır Ötesi Devir Yoluyla Birleşmelerde Kurumlar Vergisi"

Transkript

1 Sınır Ötesi Devir Yoluyla Birleşmelerde Kurumlar Vergisi -AB Hukuku ile Karşılaştırmalı Bir Çalışma- Doç. Dr. FUNDA BAŞARAN YAVAŞLAR Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dalı j. Giriş Ülkemizin, nüfusuyla bağlantılı büyük pazarı ve düşük maliyetleri ile yabancı firmalar için çekici bir faaliyet yeri teşkil ettiği ifade edilmesine rağmen, yabancı sermayenin istenilen şekilde ve miktarlarda ülkemize gelmemiş olması, konunun sürekli gündemde kalmasına ve alınan tedbirlerin sürekli gözden geçirilmesine neden olmaktadır. Yabancı sermayenin bir ülkeye gelme yollarından birisi, ilgili ülkedeki bir şirketle devir yoluyla birleşmesidir. Bu nedenle, yabancı sermaye üzerine tartışmaların yeniden yoğunlaştığı bu dönemde, yabancı (dar mükellef) bir sermaye şirketinin yerli (tam mükellef) bir şirketi devralarak Türkiye'de faaliyet göstermek istemesi halinde ne tür bir kumrular vergisi uygulaması ile karşılaşacağı araştırılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada, Türkiye ile AB arasında tam üyelik müzakerelerine başlanması kararının alınmasına binaen, "şirket birleşmeleri'yıin AB Hukuku'nda ne şekilde değerlendirildiğinin de ortaya konulması gerekmektedir. Birleşme, AB Hukuku'ndaki temel özgürlüklerden biri olan "sermayenin serbest dolaşımı özgürlüğünün kullanımı ile ilgili olup, devralan şirket bakımından sınır ötesi birleşme, sermayenin serbest dolaşımı özgürlüğünü ikincil bir kullanım şeklini teşkil etmektedir 1. Bu önemine binaen, -dolaysız vergiler söz konusu olduğunda AB'ye üye ülkelerin oy birliğini sağlamak güç olmasına karşın-, "şirket birleşmeleri" bir Konsey Direktifi 2 ' 3 ile düzenlenmiştir. 1 MEYER, 55 vd. ve burada dpn.29'da kendisine atıfta bulunulan EYLES, 115 vd. 2 Farklı Uye Devlet Şirkeclerini İlgilendiren Birleşme, Bölünme, Pay Değişimi ve İşlecme Kısımlarının Devri ile Bir Avrupa Şirketinin ya da Avrupa Kooperatifinin Merkezinin Bir Üye Devletten Diğer Üye Devlete Nakline İlişkin Ortak Sistem Hakkında 23 Temmuz 1990 carih ve 90/434/EWG sayılı Konsey Direktifi, ABİ. L 225, t , /434/EWC saydı bu Konsey Direktifi; 1) Avusturya, Finlandiya ve İsveç'in katıltm anlaşmaları (ABI. C 241, t , 21, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu, AKÇT Konseyi'nin 95/1/EG sayılı karan ile uyumlaştırıldt (ABİ. L 1, t.l , 1)), 2) Çek Cumhuriyeti, Esconya Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Macar Cumhuriyeti, Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Slovcnya Cumhuriyeci ve Slovakya Cumhuriyeti'nin Katılım Şartları ile Avrupa Topluluğu'nu Kuran Anlaşma'nın Uyumlaştırılmasına İlişkin Anlaşma (ABİ. L 236 v , 33), ve 3) Farklı Üye Devlet Şirketlerim İlgilendiren Birleşme, Bölünme, Pay Değişimi ve İşletme Kısımlarının Devrine İlişkin Ortak Sistem Hakkında 23 Temmuz 1990 tarih ve 90/434/EWG sayılı Direktifin Değiştirilmesine İlişkin tarih ve 2005/19/EG sayılı Komisyon Direktifi (ABI. L 58, t , 19) ile değiştirilmiştir.

2 Devir yoluyla birleşmelerde kurum kazancı öncelikle değer artışı kazançlarının gerçekleştirilmesi yoluyla meydana gelmektedir. Ancak, gerek KVK ve gerekse Direktif, devralan şirketin devraldığı iktisadi kıymetleri kayıtlı değerleriylevvergi değeriyle 5 devralmasına izin vermek yoluyla, bu değer artış kazançlarına karşı vergisel açıdan tarafsız yaklaşmakta ve devir anında vergilendirme yapmamaktadır. Vergilendirme, devralan şirketin, devraldığı iktisadi kıymetleri gerçek değerleriyle gerçekleştirdiği anda söz konusu olmakta, devralman aktif ve pasif varlığın gerçek değeri ile kayıtlı değeri/vergi değeri arasındaki fark kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. Böylece, devir nedeniyle meydana gelen kazanç vergi dışı olmayıp, sadece vergilendirilmesi sonraya bırakılmaktadır. Başka bir deyişle, devir nedeniyle meydana gelen kazançlara kurumlar vergisi ertelemesi tanınmıştır. Devir işlemlerine vergi ertelemesi imkanı tanıyarak, KVK, bir yandan şirketlerin yeniden yapılanmalarını ve böylece serbest piyasa ekonomisinin çalışmasını kurumlar vergisi yoluyla etkilemek istememekte, diğer yandan ise devir yoluyla birleşmeleri desteklemek istemektedir. Ancak, burada hemen, KVK'nm yalnızca tam mükellef şirketler arasındaki devir yoluyla birleşmelerde vergi ertelemesi imkanını tanıdığına, böylece tam mükellef bir şirketin dar mükellef bir şirket tarafından devri halinde meydana gelen kazancın kurumlar vergisine tabi olduğuna işaret etmek gerekir. Sınır ötesi devir işlemlerine vergi ertelemesi tanıyan Direktifin amacı ise, özellikle, ortak pazarın kuruluşu ve işleyişi güvenliğini devir yoluyla birleşmelerde tehlikeye sokabilecek vergisel engelleri ortadan kaldırmaktır 6. Vergi, sınır ötesi birleşmeleri kuşkusuz zorlaştırıcı bir unsurdur. Bu makalede, sınır ötesi, başka bir deyişle iki farklı devletten şirketin devir yoluyla birleşmesi halinde yapılacak kurumlar vergisi ele alınmakta olup, yeniden kuruluş yoluyla birleşme inceleme dışında kalmaktadır. Konu, gerek devralan gerekse devralınan şirket bakımından incelenmekte olup, yalnızca, uygulamada sık rastlanan bir durum olmaması dikkate alınarak, devralınan şirketin devralan şirkette pay sahibi olması halinde nasıl bir vergilendirme yapılacağı inceleme konusu dışında bırakılmıştır. 2. KVK ve AB-Direktifi Çerçevesinde Temel Kavramların Açıklanması 2.1. "Devir" Kavramı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda KVK md.37 gereğince "devir yoluyla birleşme", "kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan bir kurumun, kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan başka bir kurumla, onun birleşme tarihindeki bilanço değerlerini kül halinde devralarak aynen bilançosuna geçirmek suretiyle birleşmesi ve birleşme neticesinde bilanço değerleri aynen devralman kurumun infisah etmesi" halidir. Buna göre, KVK md.37 çerçevesinde devir yoluyla birleşmenin şartlarını şu şekilde ortaya koyabilmek mümkündür: a) Kanuni ya da iş merkezi Türkiye'de bulunan (tam mükellef) iki kurumun varlığı, b) kurumlardan birinin diğerini birleşme tarihindeki bilanço değerleriyle bir kül halinde devralıp aynen bilançosuna geçirmesi c) devralman kurumun, birleşme nedeniyle tasfiye olmaksızın infisah etmesi. Ayrıca, bu maddede öngörülmemiş olmakla birlikte, infisah eden kurum ortaklarına devralınan malvarlığı karşılığında, devralan şirket paylarının verilmesi gerekliliği de tartışmasızdır. Buna karşılık, TTK md.146, f.l'de devir yoluyla birleşme, "bir veya daha fazla ticaret şirketinin, mevcut diğer bir şirkete iltihak etmesi" şeklinde ortaya konulmakta; anonim şirketler bakımından devralmanın düzenlendiği md.451'de ise, "bütün aktif ve pasifleriyle devralınmak suretiyle infisah etmek"ten bahsedilerek, "iltihak"dan kastın "bütün aktif ve pasifleriyle devralınmak" olduğu açıklanmaktadır. Ticaret hukukunda devir yoluyla birleşme için, a)bir ya da birden fazla ticaret şirketine ait malvarlığının, içlerinden birine tasfiye olunmaksızın, kendiliğinden ve külli halefiyet yoluyla geçmesi, b)devralınan şirket ya da şirketlerin infisah etmesi, c)infisah eden şirket ortaklarının ise, yeni kurulan ya da devralan şirketin 4 Devralınan sirkecin devirden önceki vergi bilançosunda yer alan bu değerler, VUK'un değerlemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde devralınan şirket tarafından tespic edilen değerlerdir. 5 Burada, Direktif md.4, f.l, b.a'da "kayıtlı değer" değil, onun yerine İngiliz Vergi Sistemi'nden alınan "vergi değeri" kavramının kullanıldığına işarec ermek gerekir. Ancak, kanaatimizce, her iki kavram da aynı amaca hizmec etmektedir (bkz. ve krş. MEYER, 62, 69). Bkz. aşağıda dpn /434/EWG, Gerekçeler; 2005/19/EG, Gerekçeler No:.3. "Üye devletlerin vergilendirme haklarının korunması" da, 90/434/EWG sayılı Direktifin amacı olarak gösterilmektedir (Gerekçeler, No:2).

3 şirket paylarına -birleşme sözleşmesinin onaylanmasına ilişkin kararın tescili veya ilanına bağlı olarak- "kendiliklerinden" sahip olmaları (örgütlenme sözleşmesi teorisi/ Organisationsvertrag) 7 aranmaktadır. KVK'dan farklı olarak TTK, "devir yoluyla birleşme"nin varlığını, devralan ve devralman kurumların her ikisinin de -kanuni ya da iş- merkezinin Türkiye'de bulunması (tam mükellef olma) koşuluna bağlamamaktadır. İnceleme konumuz bakımından TTK ile "KVK arasındaki bu farklılığın yarattığı sonuç, ticaret hukukuna göre devir yoluyla birleşme kabul edilen bir durumun 8, kurumlar vergisi hukuku bakımından sırf devralan (ya da devralınan) şirketin yabancı (dar mükellef) olması nedeniyle "devir yoluyla birleşme" olarak kabul edilememesidir. Tarafların iradelerinin "devir" yönünde olması da bu sonucu değiştirememektedir; çünkü, VUK md.8, f.3 hükmü gereğince, mükellefiyet veya vergi sorumluluğuna ilişkin özel sözleşmeler, aksi vergi kanunlarında kabul edilmediği sürece, vergi idaresini bağlamaz. Bu durumda, KVK md.37 bakımından devir kabul edilmeyen bu durumu kurumlar vergisi bakımından ne şekilde nitelendirmek gerekeceği büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır 9. Burada ya yine de birleşmenin varlığı kabul edilecek, ya da devralınan şirketin sona ererek tasfiye'haline girdiği kabul edilecektir. Kabul edilecek çözüm, farklı sonuçlara yol açacaktır. Şöyle ki, öncelikle, kurumlar vergisi matrahını, birleşmede "birleşme kan", tasfiye halinde ise "tasfiye kan" oluşturmaktadır. Her ne kadar, KVK md.36, f.2, c.l gereğince, tasfiye karının tespitine ilişkin hükümler birleşme karının tespiti bakımından da geçerli olacaksa da, birleşmede birleşen şirkete/şirketlere ait iktisadi kıymetlerin değeri birleşme sözleşmesinde ka.' rarlaştırılan değerler üzerinden, tasfiyede ise bu iktisadi kıymetlerin gerçek satış değerleri üzerinden hesap edilmektedir. Kaldı ki, tasfiye ile birleşme birbirinden farklı süreçlerdir ve bu durum, birleşme karının hesabında tasfiye karına ilişkin hükümlerin uygulanmasını güçleştirmekte ve ihtiyaçları karşılamamaktadır 10. Öncelikle, birleşmede sona eren şirketin malvarlığı diğer şirketin malvarlığıyla birleşip, birleşen şirket ortaklarına bu malvarlığı karşılığında kendisinde birleşilen şirket tarafından pay senedi verilirken, tasfiyede, sona eren şirketin aktif varlığı paraya çevrilip borçlar ödenmekte, -varsa- kalan miktar ortaklara dağıtılmakta, ortaklara dağıtılan miktarlar tasfiye karına eklenmekte, ortaklar tarafından şirkete yapılan ödemeler ile vergiden istisna kazanç ve iratlar tasfiye karından indirilmektedir. (KVK md.32). Ayrıca, tasfiyede tasfiye dönemleri söz konusu iken (KVK md.30), birleşmede kanunen belirli bir birleşme dönemi/dönmeleri bulunmamaktadır. Son olarak, tasfiyede TTK md.441 veya md.442 çerçevesinde belirlenen tasfiye memurları tasfiye sürecinin hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu iken, birleşmede kendisinde birleşilen şirket birleşen şirketin birleşmeyle bağlantılı vergi ödevlerinden sorumlu tutulmaktadır (KVK md. 36, son fıkra). Görüşümüzce, tam mükellef bir kurum ile dar mükellef bir kurum arasında ticaret hukukuna göre gerçekleşen devrin vergi hukuku bakımından ne şekilde nitelendirilmesi gerektiği konusunda, VUK md.3/b'de "vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu" şeklinde ortaya konulmuş olan ekonomik yaklaşım ilkesinden hareket ederek birleşmenin varlığını kabul etmek gereklidir". Çünkü, gerçekte olan budur; devralınan şirket tasfiye edilmemekte, başka bir deyişle herhangi bir tasfiye süreci yaşamamakta, varlıkları paraya çevrilip, borçları ödenmemektedir. Diğer yandan, bu sonucu iki farklı yorumla desteklemek de mümkündür. Şöyle ki; ilk olarak, vergi hukukunun (KVK'nın) "birleşme" kurumu bakımından TTK'darı ayrılmakta olduğu, yeni şirket kurma ve devir yoluyla birleşme haricinde, tam mükellef bir kurumun dar mükellef bir kurum ba- 7 TEKİNALP (/POROY/ÇAMOGLU), Nr.141, Nr.156; TÜRK Şirkec tüzel kişiliklerinden birinin cüzel kişiliği devam ederken, diğer şirketin gelip ona iltihak etmesi ve böylece kendi tüzel kişiliğini kaybedip, iltihak cetiği tüzel kişilik arasında hukuken erimesi halinde, ticaret hukukuna göre devralma yoluyla birleşmenin mevcut olduğu kabul edilmektedir (TEKlNALP/POROY/ÇAMOGLU, Nr.149, ve Nr.1596). Burada da, bir şirket başka bir şirkete katılarak kendi hukuki kişiliğine son vermesine karşılık, kendisine katılman şirket hukuki varlığını devam ettirmektedir. 9 TTK sisecmi içinde birleşme, ya yeni şirket kurma ya da devir yoluyla gerçekleştirilebilecektir. 10 Kanundaki bu atfı eleştirmekte bkz. KJZILOT, Burada, devralınan şirketin tasfiye haline girdiğini kabul etmek ve tasfiye karı üzerinden kurumlar vergisi ödeneceğini saptamak gerektiği görüşünde ÖZBALC1, KVK md.30-35,

4 «aş. vergi dünyası kımından ticaret hukuku çerçevesinde devralınmasını üçüncü bir birlenme şekli olarak kabul ettiği düşünülebilir. KVK md.36'da birleşmenin tanımlanmamış ve böylece kavramın sınırlandırılmamış olması, böyle bir yoruma destek vermektedir. Farklı bir yorum ise, "devir" kavramının içeriği konusunda KVK ile TTK arasındaki bu farklılığın "neden"ine odaklanmak, KVK md.37 ve md.39'un "racio legis"inden harekede bir sonuca ulaşmakcır. Hemen belirtmek gerekir ki, bu farklılık konusunda KVK md.37'nin gerekçesinde herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak, KVK md.39'un devir yoluyla birleşmelerde kurumlar vergisinin ertelenmesine imkan tanıdığı dikkate alınacak olursa, kanun koyucunun, kendisine vergi ertelemesi imkanı tanınan bu kurumu daha sıkı şartlara bağlama isteği en güçlü neden olarak karşımıza çıkmaktadır 12. O halde, KVK md.37 ve md.39'u birlikte "amaca uygun şekilde yorum"la' yarak, KVK md.37, b.l'de öngörülen "birleşme neticesinde infisah eden kurum ile birleşilen kurumun tam mükellef olmaları" şartını, "kurumlar vergisi ertelemesv'in bir ön şartı olarak değerlendir' mek doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu her iki yorum da vergilendirme bakımından bir farklılık yaratmayacaksa da, KVK md.37'deki açık düzenleme karşısında ilk yorumun daha takip edilebilir olduğunu düşünmekteyiz. Ancak, kanun koyucunun bir an önce KVK md.37'yi değiştirerek, "devir"in varlığını "iki tam mükellef kurumun varlığı" şartına bağlamaktan vazgeçmesi ve bu şarta KVK md.39'da, vergi ertelemesi şartlarından biri olarak yer vermesi, gerek amaca uygun ve gerek TTK'ya paralel bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada incelenmesi gereken bir husus ise, bir şirketin diğer bir şirketin tüm pay senetlerini -satın alma, takas ya da herhangi başka bir şekilde- edinmesinin "devralma" olarak kabul edilip edilmeyeceğidir. Konu, özellikle yabancı şirketlerle ilgilidir; çünkü, yabancı şirketlerin Türkiye'deki şirketleri devralmaları, uygulamada çoğunlukla hisse senetlerinin devri yoluyla gerçekleştirilmektedir. Özellikle, KVK md.13, son fıkradaki 13 atıf nedeniyle dar mükellef kurum kazançlarının tespitinde uygulama alanı bulan GVK mük. md.80, f.l, b.l'de, Türkiye'de kurulu menkul kıymet borsalarında işlem gören ve üç'aydan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan değer artış kazançlarının vergi dışı bırakılmış olması, birleşmenin bu şekilde gerçekleştirilmesinde etkili olabilmektedir. Pay senetlerinin ya da bu paylar bir hisse senedine bağlanmışlarsa hisse senetlerinin çeşitli şekillerde edinildiği hallerde teknik anlamda bir birleşmenin olmadığını kabul 'etmek gerekir, çünkü, gerek pay senetlerini elden çıkaran gerekse pay senetlerini edinen şirketin hukuki kişiliği devam etmektedir 1 " 1. Nitekim, DirektiPde de, pay senetlerinin tamamı bir başka şirketin elinde bulunan şirketin, infisah anındaki tüm aktif ve pasif varlığını, kendi paylarının tümünü elinde tutan bu şirkete devrecmesi hali "birleşme" olarak kabul edilecek, birleşmenin varlığı için, şirketlerden birinin sona ermesi şart koşulmuştur. Dolayısıyla, pay senetlerinin tamamının devredilmiş olması, birleşmenin varlığı için yeterli değildir. Buna karşılık, kanaatimizce, a) pay senetlerinin tamamı devralmıyorsa; b) amaç, senetleri kısa süre elde tutup değer artış kazancı elde etmek değilse 15 ; ve c) pay senetleri devralınan şirket ortaklarına devir karşılığı, devralan şirket pay senetlerinden veriliyorsa, bu durumda, artık taraflarının amacının birleşme olduğu ve pay devrinin esas itibariyle vergiden kaçınma amacıyla yapıldığı kabul edilmeli ve vergilendirme yapılmalıdır. Başka bir deyişle, birleşme kararını tescil ve ilan etme gibi şekli hususlar hariç, birleşmenin maddi içeriği "pay senedi/hisse senedi devri" adı altından aynen gerçekleştiriliyorsa, artık bu- 12 Bu konuda bkz. BAŞARAN YAVAŞLAR, Buradaki düzenleme gereğince, dar mükellef kurumların kurum kazançlarının ticari ya da zirai kazanç dışındaki diğer kazanç ve iratlardan oluşması halinde, bunlar, GVK'nın bu kazanç ve iratlar hakkındaki hükümlerine göre tespit olunacaktır. 14 Bkz. ÖZBALCl, KVK, md.36, 737 ve burada kendisine atıfta bulunulan POROY, C.2, Böyle bir amacın mevcut olup olmadığının tespitinde, kanaatimizce, GVK mük. md.80'deki spekülasyon sürelerini esas almak mümkündür. Bunun yanısıra, iki şirket arasında görüşme olup olmadığı, görüşme varsa bu görüşmelerin içeriğinin birleşme halinde yapılacak görüşmelerle büyük benzerlikler taşıyıp taşımadığı da (örneğin, şirket yönetim organlarından devir için izin alınıp alınmadığı, taraflar arasında pay senetlerinin devrine yönelik bir sözleşme olup olmadığı, bu sözleşmede devir karşılığı verilecek pay senetlerinden söz edilip edilmediği ve burada pay değiş-tokuş oranının ne olacağı gibi) dikkate alınabilecek hususlardır.

5 vergi dünyası BSSBSSssEstsss&s rada gerçekte "birleşme"nin varlığını kabul etmek ve buna göre vergilendirme yapmak gerekir. VUK md.3/b bunu emretmektedir Direktif de Birleşme Yönergesi md.2, b.a'da, bir ya da birden fazla şirketin, tasfiye olmaksızın infisah ettikleri andaki bütün aktif ve pasif varlıklarını, halihazırda mevcut bir şirkete, bu şirketin sermaye paylarına ortaklarının katılımı ya da kimi durumlarda yapılacak peşin bir ödeme karşılığında devretmesinin "birleşme" olacağı kabul edilmiştir; yapılacak ödemenin pay senetlerinin itibari değerinin ya da böyle bir değer yoksa hesaplanan değerinin %10'unu aşmaması şarttır 16. Bu bağlamda, "devreden şirket", kendi aktif ve pasif varlığını ya da bir ya da birden fazla kısmi işletmeyi devreden şirkettir, "devralan şirket" ise, devreden şirketin aktif ve pasif varlığını ya da bir ya da birden fazla kısmi işletmeyi devralan şirkettir (Direktif md.2, b.e ve b.f). Direktifin rekabet bozukluklarını önlemek amacıyla Topluluk içindeki süreçleri düzenleme amacına uygun olarak, devralan ve devreden şirketlerin aynı üye devlette yerleşik olması, "devir yoluyla birleşme "nin ön şartı olarak öngörülmemiştir. Bunun yerine, Direktifin.uygulanabilme şartı olarak md.l, b.b'de, birleşen şirketlerin, iki ya da daha fazla "üye devlere ait olmaları emredilmiştir. "Üye devlet şirketi" ibaresinden neyi anlamak gerektiği ise md.3'de düzenlenmiştir. Buna göre, bir üye devletin vergi hukukuna göre yerleşik olup, üçüncü bir ülkeyle yapılan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması çerçevesinde "Topluluk dışında yerleşik" olarak kabul edilmeyen şirketler, bu üye devletin şirketidirler. Böylece, en az iki üye devlet şirketi arasında gerçekleşen devir yoluyla birleşmelere vergi ertelemesi imkanı sağlanması amaçlanmaktadır Şirket" Kavramı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda KVK md.l'de-sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi mükellefi olabileceği açıklanmış, ancak "şirket" ya da "sermaye şirketi" ibaresinden ne anlaşılması gerektiği tanımlanmamıştır. Bunun yerine, md.2'de, kurumlar vergisi mükellefi olabilecek ilgili sermaye şirketi türleri sıralanmaktadır. Bu düzenleme gereğince, TTK'ya göre kurulmuş olan anonim şirket, eshamlı komandit şirket, limited şirket ve aynı nitelikteki yabancı kurumlar ile; SerPK'na göre kurulan yatırım fonları ve tarih ve 1567 S.K.'na göre ilgili mercilerden izin almak suretiyle Türkiye'de sadece portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunan dar mükellef yatırım fonları sermaye şirketi olup, kazanç elde etmeleri halinde kurumlar vergisi mükellefi olacaklardır Direktif'de Direktifde de "şirket" kavramı tanımlanmamış, Direktif md.3, b.a'da, üye devletlerin Direktifin uygulama alanı içine giren şirket türlerini tek tek belirten bir listeden ibaret olan Direktif Eki'ne atıfta 16 Bu maddede ayrıca, yeni şirket kurma yoluyla birleşme ile, bir şirketin tasfiyesiz infisah anındaki tüm aktif ve pasif varlığını, kendi paylarının (Antcile) tümünü elinde tutan bir şirkete devretmesi hali de "birleşme" olarak kabul edilmiştir. ı? İlk Direktifte şirket türlerinin sayısının az olması, eleştiri konusu olmuştur. Bunların artırılması talebi ilk olarak 1993 tarihli bir Komisyon önerisi ile dile getirilmiş, bir üye devlette yerleşik ve orada kurumlar vergisi mükellefi her türlü işletmenin, hukuki yapısından bağımsız olarak Direktifin kapsamı içine alınması talep edilmiştir. Ancak, üye devletlerin ticaret hukuku sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle şirketlerin vergisel olarak farklı şekillerde yapılanabilme imkanları zorluklara yol açmıştır. Komisyon'un 2000 tarihli önerisinde (bkz. Ekonomik ve Mali İşler Konseyi Başkanlığı'nın 26 ve 27 Kasım 2000 tarihli sonuç bildirgesi eki, tarih ve 453/13861/00 sayılı basın açıklaması) ise, ekte yer alan listedeki şirket türleri arttırılmış ve Avrupa Sirkeci scacüsü (Avrupa Şirketi (SE) statüsüne ilişkin 8 Ekim 2001 carih ve 2157/2001 sayılı (AT) Konsey Tüzüğü (ABI. L 294, t ). Bu Tüzük daha sonra, 885/2004 sayılı Tüzük (ABI. L 168, t.l ) ve işçilerin katılımı bakımından Avrupa Şirketi statüsünün sınırlandırılmasına ilişkin 8 Ekim 2001 tarih ve 2001/86/EG sayılı Konsey Direktifi (ABI. L 294, t ) ile değiştirilmiştir.) ile Avrupa Kooperatifi statüsü (Avrupa Kooperatifi (SCE) statüsüne ilişkin 22 Temmuz 2003 ve 1435/2003 sayılı (AT) Konsey Tüzüğü (ABI. L 207, t ). Bu Tüzük ise, Ortak Avrupa Ekonomik Alanı Komitesi'nin (Gemeinsamen EWR-Ausschusscx) 15/2004 sayılı Kararı (ABI. L 116, t ) ve işçilerin katılımı bakımından Avrupa Kooperatifi statüsünün sınırlandırılmasına ilişkin 22 Temmuz 2003 tarih ve 2003/72/EG sayılı Konsey Direktifi (ABI. L 207, t ) ile değiştirilmiştir) eklenmiştir. 18 Bu liste, Farklı Üye Devlet Şirketlerini İlgilendiren Birleşme, Bölünme, Pay Değişimi ve İşletme Kısımlarının Devrine İlişkin Ortak Sistem Hakkında 23 Temmuz 1990 tarih ve 90/434/EWG sayılı Konsey Direktifi'nin Değiştirilmesine İlişkin tarih ve 2005/19/EG sayılı Komisyon Direkrifi (ABİ. L 58, t , 19) ile değiştirilerek, şimdiki içeriğine kavuşturulmuştur. Üye devletler, bu listenin uygulanabilmesi için gerekli hukuki önlemleri en geç 1 Ocak 2006 tarihine kadar, 2005/19/EG sayılı Direktif le yapılan diğer değişikliklerin uygulanabilmesi için gerekli hukuki değişiklikleri ise en geç 1 Ocak 2007'ye kadar uygulamaya koymak zorundadırlar (2005/19/EG sayılı Değişiklik Direktifi md.2, f.l ve f.2).

6 &BBBB >ulunulmuştur 19. Buna göre, aşağıdaki şirketler Diektifin kapsamı içinde bulunmaktadırlar: "a) Avrupa Şirketi (SE) statüsüne ilişkin 8 Ekim 1001 tarih ve 2157/2001 sayılı (AT) Konsey Tüzüğü le işçilerin katılımı bakımından Avrupa Şirketi staüsünün sınırlandırılmasına ilişkin 8 Ekim 2001 tarih rt 2001/86/EG sayılı Konsey Direktifi'ne göre kurulu irketler ile, Avrupa Kooperatifi (SCE) statüsüne lişkin 22 Temmuz 2003 ve 1435/2003 sayılı (AT) Consey Tüzüğü ile işçilerin katılımı bakımından Avupa Kooperatifi statüsünün sınırlandırılmasına ilişcin 22 Temmuz 2003 tarih ve 2003/72/EG sayılı Consey Direktifi'ne göre kurulu kooperatifler; b) Belçika Hukuku'ndaki "société anonyme/naımloze vennootschap, société en commandite par ıctions/commanditaire vennootschap op aandelen, iociété privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte -aansprakelijkheid, société roopérative à responsabilité limitée/cooperatieve /ennootschap met beperkte aansprakelijkheid, société coopérative à responsabilité illimitée/cooperati- :ve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkhe-.d, société en nom collectif/vennootschap onder firma, société en commandite simple/gewone commanditaire vennootschap" şirket türleri ile anılan bu rıukuki türlerden birini kabul eden kamu işletmeleri /e Belçika Kurumlar Vergisi'ne tabi olan Belçika Huaıku'na göre kurulu diğer şirketler; c) Çek Hukuku'na göre kurulu "akciovâ spolehıost, spoleènost s ruèenîm omezenım" şirket türleri; d) Danimarka Hukuku'ndaki "aktieselskab ve anpartsselskab" şirket türleri; vergilendirilebilir kazançları, "aktieselskaber" için geçerli genel vergi hukuku durallarına göre tespit edilerek vergilendirilen Kurumlar Vergisi Kanunu'na tabi diğer mükellef işletmeler; e) Alman Hukuku'ndaki "Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit oeschrànkter Haftung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenscnaft, kamu hukuku tüzel kişiliğine sahip her türlü ticari-sınai işletme" ile Alman Hukuku'na göre kurulu ve kurumlar vergisine tabi olan şirketler; f) Estonya Hukuku'ndaki "taisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu" şirket türleri; g) Yunan Hukuku'ndaki "ctvûm)u,r) exapeta, ETapeıaTteprTOu,evTiç e-uouvnç (E.FI-E)" şirket türleri; h) İspanyol Hukuku'ndaki "sociedad anönima, sociedad comanditaria por acciones ve sociedad de responsabilidad limitada" şirket türleri ile faaliyetleri özel hukuk sahasına giren kamu hukuku kurumları; i) Fransız Hukuku'ndaki kurumlar vergisine mutlak şekilde tabi "société anonyme, société en commandite par actions ve société à responsabilité limitée, sociétés par actions simplifiées, sociétés d'assurances mutuelles, caisses d'épargne et de prévoyance, sociétés civiles,, şirket türleri, "coopératives, unions de coopératives", kamusal endüstri ve ticaret işletme ve teşebbüsleri ile Fransız Hukuku'na göre kurulu ve Franstz Kurumlar Vergisi'ne tabi diğer şirketler; j) İrlanda Hukuku'na göre kurulu veya kayıtlı şirketler, Industrial and Provident Societies Act gereğince kayıtlı kurumlar, Building Societies ACTS'e göre kumlu "building societies" ile 1989 tarihli des Trustée Savings Banks Act çerçevesindeki "trustée savings banks"; k) italyan Hukuku'ndaki "società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilité limitata, società coopérative, società di mutua assicurazione" şirket türleri ile faaliyetleri tamamen veya çoğunlukla ticari olan kamusal ve özel kurumlar; 1) Kıbrıs -Rum Kesimi- Hukuku'na göre kurulu şirketler; gelir vergisi kanunlarında yer alan kavram tespitlerine uygun "ETatpexeç"; m) Letonya Hukuku'ndaki "akciju sabiedrîba, sabiedriba ar ierobeşotu atbildîbu" şirket türleri; n) Litvanya Hukuku'na göre kurulu şirketler; tarih ve DE L 58/26 sayılı Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi; 19 Ancak, Direktifin uygulama alanı içine girebilmek için, buradaki şirket türlerinden biri şeklinde olmanın tek başına yeterli olmadığında dikkat çekmek gerekir. Ayrıca, şirketin, bir üye devletin vergi hukuku kurallarına göre o üye devletçe yerleşik olarak kabul edilmesi (f.3, b.b) ve üçüncü bir ülkeyle yapılan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması gereğince Topluluk dışında yerleşik görülmemesi zorunludur. Bir diğer şarc ise, şirketin, f.3, b.c'de sayılan vergilerden birine ya da bu vergileri ikame eden vergilerden birine zorunlu olarak tabi olması ve bu vergiden muaf tutulmamış olmasıdır (f.3, b.c).

7 o) Lüksemburg Hukuku'ndaki "société anonyme, société en commandite par actions, société anonyme, association d'assurances mutuelles, association d'épargne-pension, entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'état, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public", Lüksemburg Hukuku'na göre kurulu ve Lüksemburg Kurumlar Vergisi'ne tabi diğer şirketler; p) Macar Hukuku'ndaki "közkereseti târsasâg, beteri tirsasâg, közös vâllalat, korlâtolt felelössegû târsasâg, részvénytârsasâg, egyesüles, közhasznü târsasâg, szövetkezet" şirket türleri; q) Malta Hukuku'ndaki "Kumpaniji ta' Responsabilité, 'Limitatà', Socjetajiet en commandite li l- kapital taghhom maqsum f azzjonijiet" şirket türleri; r) Hollanda Hukuku'ndaki "naamloze vennnootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, open commanditaire vennootschap, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, fonds voor gemene rekening, vereniging op coöperatieve grondslag ve vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt" şirket türleri, Hollanda Hukuku'na göre kurulu ve Hollanda Kurumlar Vergisi'ne tabi şirketler; s) Avusturya Hukuku'ndaki "Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Enverbs- und Wirtschaftsgenossenschaft" şirket türleri; t) Polonya Hukuku'ndaki "spölka akcyjna, spölka z ograniczonl odpowiedzialnoscia" şirket türleri; u) Portekiz Hukuku'na göre kurulu ticaret şirketleri ve özel hukuk ticaret şirketleri, Portekiz Hukuku'na göre kurulu endüstri ve ticari teşebbüs mahiyetindeki tüzel kişiler; v) Slovenya Hukuku'ndaki "delniska druzba, komanditna druzba, druzba z omejeno odgovornostjo" şirket türleri; w) Slovakya Hukuku'ndaki "akciovâ spolocnost, spolocnost' s rucenfm obmedzenym, komanditnâ spolocnost" şirket türleri; x) Fin Hukuku'ndaki "osakeyhtiö/aktiebolag, osuuskunta/andelslag, sââstöpankki/sparbank ve vakuutusyhtiö/försâkringsbolag" şirket türleri; y) İsveç Hukuku'ndaki "aktiebolag, försâkringsaktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbank, ömsesidiga försâkringsbolag" şirket türleri; z) Birleşik Krallık Hukuku'na göre kurulu şirketler." 3. Devralman Şirketin Vergilendirilmesi 3.1, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda KVK md. 39, f.a'da, a)devralınan kurum ile devralan kurumun, birlikte imzalayacakları bir devir beyannamesini, birleşme tarihinden itibaren on beş gün içinde devralınan kurumun bağlı olduğu vergi dairesine vererek, bu beyannameye devir bilançosunu bağlamaları, ve b)devralan kurumun, devralman kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini devir beyannamesine bağlı bir beyanname ile taahhüt etmesi halinde, birleşmeden doğan karların vergilendirilmemesi hükme bağlanmıştır. Ancak, yukarıda da 20 açıklandığı üzere, KVK md.37, b.l gereğince, ancak "tam mükellef iki kurumun birleşmesi "devir" hükmünde olduğundan, sınır ötesi devirlerde KVK md.39, f.a'nın uygulanabilmesi mümkün değildir ve bu nedenle, tamamen TTK hükümlerine uygun şekilde gerçekleşen süreç (dar mükellef bir şirketin tam mükellef diğer bir şirketi devir bilançosunda yazılı tüm aktif ve pasif değerler üzerinden bir kül halinde aynen "devralması"), KVK sistemi içinde -üçüncübir "birleşme türü" gibi kabul edilecek ve hazırlanacak bir birleşme bilançosuna göre hesap edilen birleşme karı kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. KVK md.36, f.l gereğince birleşme nedeniyle infisah eden şirket bakımından birleşme ''tasfiye" hükmünde olduğundan ve bu nedenle birleşme karının tespitinde tasfiye karının tespitine ilişkin hükümler uygulanacağından (KVK md.36, f.2), birleşme kan, birleşme dönemi sonundaki servet değeri ile birleşme dönemi başındaki servet değeri arasındaki farktan 20 Bkz. yukarıda â.»w»*-ı «~M*

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM 1 Kurumlar vergisinden istisna edilen kurum kazançları, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 ve 5/B maddelerinde sayma yöntemiyle düzenlenmiştir. Söz konusu hükmün incelenmesinden

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ

6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ 6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ Yeminli Mali Müşavir Ömer Necdet AYDEMİR Sorumlu Ortak Başdenetçi 29 Mayıs 2014 Sakarya SMMM Odası BİRLEŞME TTK nun

Detaylı

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi Birol ÇELİK

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Mehmet ERKAN Hesap Uzmanı Hasan KARAÇAM Hesap Uzmanı GİRİŞ : Hisse senetleri, anonim ortaklık ya da sermayesi paylara

Detaylı

YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE\

YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE\ YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE\ YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE DEKİ İŞTİRAK HİSSELERİNİ ELDEN ÇIKARMASI HALİNDE VERGİLEME Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Lebib Yalkın

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI)

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) SEKİZİNCİ BÖLÜM DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Derleyen DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Vergilendirme yetkisi ülkeler tarafından kullanılırken ikametgah,

Detaylı

Vergi Gündemi Özel Dosyası

Vergi Gündemi Özel Dosyası Vergi Gündemi Özel Dosyası Gelir Vergisi Kanunu Taslağı ve İtibari Finansman Gider İndiriminin Taslağa İlave Önerisi Abdulkadir Kahraman Örtülü Sermaye Kapsamında Değerlendirilen Borçlanmalarda Düzeltme

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ "İKTİSADİ İŞLETME" Doç. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR" Vergisi nedeniyle de sıkça karşımıza çıkmaktadır 3, 4. 1.

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ İKTİSADİ İŞLETME Doç. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR Vergisi nedeniyle de sıkça karşımıza çıkmaktadır 3, 4. 1. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ "İKTİSADİ İŞLETME" Doç. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR" 1. Giriş İktisadi işletme kavramı, son yıllarda özellikle vakıf üniversiteleri ile ülkemizdeki kamu idareleri (daha doğrusu

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Vergileme sistemimizde, gerçek kişilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye iradı ya da toplumda yaygın olarak bilinen adıyla

Detaylı

TÜRK VERGİ KANUNLARI VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KARBON TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK VERGİ KANUNLARI VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KARBON TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TÜRK VERGİ KANUNLARI VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KARBON TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Bu rapor Türkiye de İklim Değişikliği ile Mücadele için Kapasitelerin Artırılması projesi kapsamında

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU ĠLE ĠZNE BAĞLANAN PAY EDĠNĠM VE DEVĠRLERĠ

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU ĠLE ĠZNE BAĞLANAN PAY EDĠNĠM VE DEVĠRLERĠ 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU ĠLE ĠZNE BAĞLANAN PAY EDĠNĠM VE DEVĠRLERĠ Özge YÜCEL ÖZET Bankaların diğer anonim ortaklıklara göre daha önemli bir iktisadi fonksiyona sahip olması, anonim ortaklıklardan

Detaylı

Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler. Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör

Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler. Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör Tasarı Üzerine Genel Düşünceler-1 Gelir üzerinden alınan veriler olan gelir ve kurumlar

Detaylı

1. ÇALIŞMANIN AMACI VE SINIRLARI

1. ÇALIŞMANIN AMACI VE SINIRLARI GERİ ALINAN PAYLARIN VERGİLEMESİNDE VE MUHASEBESİNDE SORUNLAR Prof. Dr. Hasan Kaval* ÖZET Sermaye şirketlerinin kendi paylarını edinmelerine ilişkin örnekler TTK nun yürürlüğe girmesi ile birlikte artmış

Detaylı

DOSYA. Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

DOSYA. Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı nın Sanayi Dünyasına Etkileri Prof. Dr. Hakan Üzeltürk Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2003 senesinden beri üzerinde çalışılan fakat bir türlü tamamlanamayan

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİRLEŞME

TÜRK HUKUKUNDA BİRLEŞME TÜRK HUKUKUNDA BİRLEŞME Kerim BÖLTEN 1 A. GİRİŞ I. Birleşme Kavramı Birleşme kavramı ne Türk Ticaret Kanunu nda ( TK ) ne Sermaye Piyasası Kanunun ( SerPK ) II/23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğinde

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2014/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 04 Mayıs 2014-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: Tam mükellef kurumlar tarafından 2003 ve sonraki yıllarda elde edilen kurumlar vergisine tabi

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

Uzman Görüş /Ocak 2010 / Sayı 1

Uzman Görüş /Ocak 2010 / Sayı 1 İÇİNDEKİLER Başlarken 2 Finansal Kiralama Yoluyla Binek Otomobili Edinilmesi - M. Bahattin AKÇAY 3 Bu makalede sözleşme sonunda kiracıya devrin öngörüldüğü finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında edinilen

Detaylı

GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Md.5/1-c, 5/1-e, ve 5/1-f)

GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Md.5/1-c, 5/1-e, ve 5/1-f) Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı