2.2. Avrupa Birliği nde Enerji Piyasası AB de Enerji Alanındaki Düzenleyici Çerçevenin Gözden Geçirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2.2. Avrupa Birliği nde Enerji Piyasası 2.2.1. AB de Enerji Alanındaki Düzenleyici Çerçevenin Gözden Geçirilmesi"

Transkript

1 2. Enerji İzak Atiyas, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) ve Sabancı Üniversitesi Jorge Nunes Ferrer, Centre for European Policy Studies (CEPS)

2

3 2.1. Giriş Türkiye de enerji sektörünün reformu ve yeniden yapılandırılması nispeten yeni bir tarihe dayanmaktadır. Daha önceden özel yatırıma açık alanlar bulunuyor olsa da, 2000 lerin başında geniş kapsamlı ve iddialı bir yeniden yapılanma programı başlatılmıştır. Özellikle elektrik konusunda, temel yasaların ardından geniş kapsamlı bir ikincil mevzuat çıkarılmıştır. Hukuki ve düzenleyici çabalar büyük ölçüde Avrupa Birliği nde kaydedilen ilerlemelerden esinlenmiştir. Aslında, aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınacağı gibi, Türkiye de 2001 tarihli Elektrik Piyasası Kanunu (EPK) ile kurulan düzenleyici çerçeve en az AB nin 1996 tarihli Elektrik yönergesi kadar, hatta belki de daha fazla rekabetçidir. Ancak, bugüne kadar kaydedilen ilerleme sınırlı kalmıştır. Bu araştırmanın amacı AB müktesebatı ışığında Türkiye de elektrik ve doğal gaz sektörlerinin yeniden yapılanma sürecini gözden geçirmektir. Araştırmada AB deki mevzuat reformu sürecinin yanı sıra, uygulamadaki ilerlemeler de gözden geçirilmekte ve piyasadaki sonuçlara genel bir bakış sunulmaktadır. Daha sonra Türkiye de yeni şekillenen çerçeve değerlendirilerek uygulamada kaydedilen ilerlemeler ele alınmaktadır. Elektrik konusunda Türk ve AB çerçeveleri arasında bazı farklılıklar bulunmakla beraber, aşağıda yeniden yapılanma konusundaki düş kırıklığı yaratan performansın gerisindeki asıl nedenin uyum eksikliği ya da rekabet yanlısı bir hukuk ve düzenleme çerçevesi değil; reform stratejisinin içerdiği ekonomik teşvikler, özellikle de piyasa fiyatları arasındaki tutarsızlıklar olduğu öne sürülmektedir. Araştırma şu şekilde düzenlenmiştir: Bölüm 2.2 de AB deki düzenleyici çerçeve gözden geçirilmektedir. 3. Bölüm de üye devletlerdeki uygulamalar incelenmekte ve reformun piyasa sonuçları üstündeki etkileri ölçülmektedir. Bölüm 2.3 de ise Türkiye deki düzenleyici çerçevenin yanı sıra, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve ikilemler ele alınmaktadır Avrupa Birliği nde Enerji Piyasası AB de Enerji Alanındaki Düzenleyici Çerçevenin Gözden Geçirilmesi Enerjide iç pazarın oluşturulmasının dayanağı Tek Pazar Programını başlatan Tek Avrupa Senedi değildir. Ancak iç pazarın gerçekleştirilebilmesi elektrik ve gaz piyasalarında da adımların atılmasını gerektirmiştir. Enerji sektörü kamu alımları kurallarından, vergi ve çevre yasalarından hızla etkilenmiştir. Ancak, gerçek baskı rekabet politikası üzerinden oluşmuştur. 1 Sektörde kamulaştırılmış elektrik şebekelerinin varlığı ve ulusal özerklik politikaları tek pazarın gerçekleştirilmesi için özellikle güç bir ortam oluşturmuştur. İlk adımlar üye devletlerin 2 doğal gaz ve elektrik şebekelerinin ara bağlantılarının arttırılması ve şeffaflık 3 üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu temkinli ilk adımların ardından, AB 1990 ların ortalarından itibaren enerji piyasasında tam serbestliğe yönelmiş ve iki serbestleşme paketi kabul edilmiştir. Komisyon kısa süre önce üçüncü bir serbestleştirme paketini onaylamıştır. 1 Daha ayrıntılı bir tanım için: Jacques Pelkmans and Ole Jess Olsen (1996), Towards a Single market for Utilities. CEPS Working Party Report. 2 Elektriğin iletim şebekelerinden aktarılması konulu 29 Ekim 1990 tarih, 90/547/EEC sayılı Konsey yönergesi ni, doğal gazın şebekeler aracılığıyla aktarılması konulu 31 Mayıs 1991 tarih, 91/296/EEC sayılı Konsey yönergesi izledi Haziran 1990 tarih, 90/337/EEC sayılı, endüstriyel son kullanıcılardan istenen gaz ve elektrik fiyatlarının şeffaflığını arttırma amaçlı Konsey yönergesi, enerji fiyatlarına şeffaflık getirerek ortak pazarda rekabetin saptırılmamasını sağlamak için bir ilk girişimdi. Elektrik konulu 90/547/EEC sayılı yönerge elektrik ticaretini ve elektrik şebekeleri arasındaki transferleri arrtırma amacıyla önde gelen Avrupa şebekelerinin bağlanmasını öngördü ve Üye devletlerin yüksek voltaj şebekeleri arasında enerji geçişini kolaylaştıracakları önlemleri belirledi. 87

4 Birinci Serbestleşme Paketi Avrupa enerji piyasalarının birinci serbestleşme paketi, elektrik ve doğal gazda ortak kurallar ile ilgili iki yönergeyi (96/92/EC ve 98/03/EC) içermektedir. Her iki yönerge de sınırlararası ticaretin karşısındaki engelleri tedricen kaldırırken, ortak kurallar yoluyla asgari bir rekabet düzeyi belirlemeyi amaçlamaktadır tarihli elektrik yönergesi enerji üretiminin tam serbestleşmesine odaklanmış olup, büyük ve orta ölçekli şirketlerin tedarikçilerini seçmelerine ve bağımsız dağıtım şebekeleri kurmalarına izin verecek altı yıllık bir geçiş sürecini getirmiştir. Yönerge bütünleşmiş şirketlerin hesaplarının ayrıştırılmasını ve bunun yanı sıra, ayrımcılık içermeyen şebeke erişimini garanti etmek üzere bir dizi ek erişim kurallarını öngörmüştür tarihli doğal gaz yönergesi de ilke olarak aynı yaklaşımı benimserken, iki değişiklik içeriyordu: birincisi, geçiş dönemi uzun vadeli yatırım ihtiyaçlarına cevap vermek üzere on yıl olacak, ikincisi de ayrıştırma şartları, AB şirketlerinin AB-dışı tedarikçilerle pazarlık güçlerinin olumsuz etkilenmesinden kaçınmak amacıyla daha esnek tutulacaktı. Doğal gaz yönergesi her enerji üreticisinin kendi tedarikçisini seçmesine olanak tanıyordu. 5 Ancak bu yönergeler üretim ve dağıtım faaliyetlerinin dikey bütünleşmesine bağlı olarak şebekelere ayrımcı olmayan sınırsız üçüncü taraf erişimini sağlayamadı. Piyasalar son derece yoğunlaşmış kaldı, likidite eksikti ve rekabet hemen hemen hiç yoktu İkinci Serbestleşme Paketi veya İvme Paketi İlk serbestleşme paketinin sınırlı başarısı karşısında, 2003 yılında iki yeni elektrik ve doğal gaz yönergesi 6 ile, sınırötesi ticarete dair iki yönetmelik yürürlüğe girmiştir. İkinci serbestleşme paketi elektrik ve doğal gazda bir iç pazar kurulması konusunda önemli eksiklikler bulunduğu varsayımından yola çıkmaktadır. Özellikle, hem elektrikle ilgili 2003/54/EC sayılı yönerge, hem de doğal gazla ilgili 2003/55/EC sayılı yönergede üretimde eşit şartların sağlanması, pazarda hakim durumun kötüye kullanılması ve yıkıcı davranış riskinin azaltılması, şebekeye erişimi yürürlüğe girmeden önce yayınlanmış tarifeler aracılığıyla sağlayarak ayrımcı olmayan iletim ve dağıtım tarifelerinin sunulması, küçük ve hassas müşterilerin haklarının korunmasının sağlanması için somut şartlara ihtiyaç vardır denilmektedir. 8 Bu arada Lizbon Avrupa Konseyi 23 ve 24 Mart 2000 de Topluluğun Lizbon Stratejisini belirleyerek iç piyasanın hızla tamamlanması çağrısında bulunmuştur. Böylece her iki yönerge de elektrik ve doğal gaz sektörlerinin serbestleşmesinin hızlandırılmasını amaçlayarak, geri kalan engelleri şebekelere sınırlı erişim, tarife sorunları, ve üye devletler arasında piyasaların farklı derecelerde açılması olarak belirlemiştir. İkinci serbestleştirme paketi, ya da diğer adıyla ivme paketi, piyasaların 1 Temmuz 2004 itibarıyla sanayi kesimindeki müşterilerin, 1 Temmuz 2007 itibarıyla 88 4 Christian Egenhofer & Kyriakos Gialoglou, Rethinking the EU Regulatory Strategy for the Internal Market, CEPS Çalışma Grubu Rapor No. 52, Aralık 2004, s A.y. 6 Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 26 Haziran 2003 tarih ve 2003/54/EC sayılı, elektrikte iç piyasa için ortak kurallarla ilgili ve 96/92/EC yönergesi yürürlükten kaldıran yönerge. Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 26 Haziran 2003 tarih ve 2003/55/EC sayılı, doğal gazda iç piyasa için ortak kurallarla ilgili ve 98/30/EC yönergesi ni yürürlükten kaldıran yönerge. 7 Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 26 Haziran 2003 tarih ve 1228/2003 sayılı, sınırötesi elektrik ticareti için şebeke erişimi şartları konulu Yönetmeliği. Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 28 Eylül 2005 tarih ve 1775/2005 sayılı, doğal gaz iletim şebekelerine erişim koşulları ile ilgili Yönetmeliği. 8 Ibid.

5 da tüm müşterilerin kullanımına açılmasını öngörmektedir. 9 yönergeler ayrıca şebekelere ayrımcı olmayan erişimin, ancak dikey bütünleşmiş işletmelerin bulunduğu dağıtım ve iletimde yasal ayrıştırma sonucu ayrı tüzel kişiliklere bölünmesi ile sağlanabileceği gerçeğini de vurgulamaktadır. Yönergeler, yasal ayrıştırma ile mülkiyet ayrıştırması arasında belirgin bir fark gözetip, serbestleşme sürecinde mülkiyet ayrıştırması için henüz çok erken olduğunun da altını çizmiştir. Şebekelere ayrımcı olmayan erişimi teminat altına almanın bir diğer yolu da, yönergelerce belirlenen asgari bir dizi yetkiye sahip (örneğin tarife belirleme ve onaylama gibi) ulusal düzenleyici kurumların kurulması olmuştur. Bunlara ek olarak, ikinci serbestleşme paketi üçüncü tarafların şebekeye erişiminin düzenlenmesini ve şebeke tarifelerinin yayınlanmasını şart koşmuş ve özellikle hassas müşteriler için kamu hizmeti yükümlülüklerini pekiştirirken, arz güvenliğinin izlenmesini getirmiştir. Elektrik için ayrıca yakıt karışımları ile seçilmiş emisyon verilerine yönelik zorunlu elektrik etiketlemesini belirlemiştir. Sınırlararası elektrik ticaretine yönelik hükümler ise (sınırlararası ticaret tarifeleri de dahil) ortak tarife yapıları, yoğunluk yönetimi kuralları ve arabağlantı kapasiteleri hakkında bilgi verme şartını getirmiştir. Doğal gaz şebekelerine erişim koşulları hakkında önerilen mevzuat da benzer biçimde, doğal gaz ticaretindeki engellerin kaldırılması amacına yönelikti. Sınırlararası ticarette şeffaf ve maliyeti yansıtan bir sistem kurulması için kabul edilen kılavuz ilkelere kısmen ya da tümüyle uyulmaması konusunu da ele alıyordu. 10 Elektrik ve doğal gaz yönergeleri (2003/54/EC ve 2003/55/EC) ayrıca enerji alanında tüketici haklarını da belirlemiştir. Ancak, pazarın tam olarak açılması neticesinde bu hakların daha çok açıklığa kavuşturulması gerekmektedir Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren her iki yönerge de önceki yönergeleri yürürlükten kaldırmıştır Üçüncü Serbestleşme Paketi İhtiyacı 2005 tarihli Komisyon raporları 12 ve 2007 de tamamlanan enerji piyasalarına dair soruşturma, 13 ikinci doğal gaz ve elektrik yönergelerinin henüz tam olarak uygulamaya konmadığını göstermiştir. Pek çok üye devlet eksik bir uygulama sergilemekte, bu da yerleşik kamu işletmelerinin yararına olmaktadır. Bu şirketlerde çoğu zaman devlet en büyük hissedar durumundadır, hatta bazı örneklerde kamu mülkiyeti %100 ü bulmaktadır. Bu nedenle de üretimle dağıtımın dikey bütünleşmiş bir şekilde olmasına hala göz yumulmaktadır. Mart 2006 Avrupa Konseyi Sonuçlarında mevcut yasaların tam, etkin ve şeffaf uygulanması çağrısında bulunulmuş, ikinci serbestleşme paketinin eksik uygulanmasına gönderme yapılmış ve üye devletler, özellikle arabağlantıların artırılması yoluyla, enerji konusunda bölgesel işbirliğini geliştirmeye teşvik edilmiştir. Böyece AB iç pazarının daha hızlı gelişimine yol açılması hedeflenmiştir. AB liderleri ayrıca, Elektrik ve Doğal Gaz Avrupa Düzenleyicileri Grubunun (European Regulators Group for electricity and gas - ERGEG) eşgüdüm rolünü Birlik düzeyinde güçlendirerek, düzenleyiciler ve sistem işletmecileri arasındaki işbirliği ve eşgüdümü pekiştirme gereğini de kabul etmişlerdir. 9 Christian Egenhofer & Kyriakos Gialoglou, Rethinking the EU Regulatory Strategy for the Internal Market, CEPS Çalışma Grubu Rapor No. 52, Aralık 2004, p Christian Egenhofer & Kyriakos Gialoglou, Rethinking the EU Regulatory Strategy for the Internal Market, CEPS Çalışma Grubu Rapor No. 52, Aralık 2004, p Komisyon basın bülteni IP/07/1026, Towards a European Charter on the Rights of Energy Consumers, Brussels, 5 Temmuz 2007, 12 Komisyon dan Konsey e ve Avrupa Parlamentosu na tebliğ, Report on progress in creating the internal gas and electricity market, Brüksel, 15 Kasım 2005, COM(2005) 568 final. 13 Komisyon dan tebliğ, Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors (Final Report), COM/2006/0851 final. 89

6 ERGEG, 11 Ekim 2003 tarihinde 2003/796/EC 14 sayılı Avrupa Komisyonu Kararıyla kurulmuştur. Bağımsız ulusal düzenleyici kurumlardan oluşan bir Danışma Grubu olarak, misyonu elektrik ve doğal gazda iç pazarın konsolide edilmesinde Komisyona yardımcı olmaktır. Üyeleri, 27 üye devletin ulusal enerji piyasası düzenleme kurumlarının başkanlarıdır. Avrupa doğal gaz ve elektrik sektörlerine dair soruşturma 10 Ocak 2007 tarihinde AB Enerji Politikası Paketiyle birlikte yayınlanmıştır. 15 Soruşturma, mevcut rekabet koşullarını değerlendirmiş ve piyasada algılanan bozuklukların nedenlerini belirlemiştir. Enerji Sektörü Soruşturması rekabetin iyi işlemediği bir dizi kilit alanı tanımlamış 16 ve aşağıdaki dört alanda acil eylem çağrısında bulunmuştur: (1) şebeke ve arz faaliyetlerinin etkin ayrıştırmasının gerçekleştirilmesi, (2) (özellikle sınırlararası sorunlarda) düzenlemedeki boşlukların ortadan kaldırılması, (3) piyasa yoğunluğunun ve girişteki engellerin ele alınması ve (4) piyasa faaliyetlerinde şeffaflığın arttırılması. 17 Avrupa Komisyonu soruşturmaya paralel olarak doğal gaz ve elektrik iç piyasasındaki öngörülerle 18 ilgili de bir tebliğ yayınlamış ve Soruşturma ile önceki raporların ortaya çıkardığı eksiklikleri ele almak için düzenleme önerilerinde bulunma niyetini belirtmiştir. Avrupa Komisyonu çıkacak olan üçüncü düzenleme paketinde, iki ana ilkeye odaklanmayı gerekli görmüştür: (1) enerji piyasası düzenleyicilerinin yetkileri ile bağımsızlıklarını pekiştirip doğal gaz ve elektrik şebekelerine erişim konusunda sınırlararası sorunların düzgün ve verimli bir şekilde düzenlenmesi, ve (2) mülkiyet ayrıştırmasının teşvik edilmesi. Üretim ve arz faaliyetleriyle dikey olarak bütünleşmiş şebeke işletmecilerinin yasal ve işlevsel ayrıştırılmasının, kendi başına, tüm tedarikçiler için şebekelere eşit erişim sağlamaya yetmeyeceğinin kabul görmüştür Enerjide İç Piyasanın Tamamlanması Doğrultusunda Sonraki Adımlar 2007 Avrupa İlkbahar Konseyi (Brüksel, 8-9 Mart 2007), dönemi için Komisyon un Avrupa için bir Enerji Politikası tebliğine dayanarak geniş kapsamlı bir Eylem Planı benimsemiş ve bu çerçevede Komisyon un görüşlerini destekleyip enerjide iç pazarın tamamlanması için atılması gereken somut adımları belirlemiştir. Konsey şu ihtiyaçları kabul etmiştir: Taşıma altyapılarına eşit ve açık erişim ile altyapı yatırım kararlarının bağımsızlığını garanti edecek, bağımsız işletilen ve yeterince düzenlenmiş şebeke işletme sistemlerine dayanarak tedarik ve üretim faaliyetlerinin şebeke işletmesinden etkin bir biçimde ayrılması (ayrıştırma), Ulusal enerji piyasası düzenleyicilerinin yetkilerinde daha fazla uyum sağlanması ve bağımsızlıklarının güçlendirilmesi, Ulusal düzenleyicilerin önemli sınırlararası konularda işbirliği yapıp karar vermeleri için bağımsız bir mekanizmanın kurulması, /796/EC: 11 Kasım 2003 tarihli, Elektrik ve Gaz Avrupa Regülatörleri Grubu kurulması konulu Komisyon Kararı, OJ L 296, , s Komisyon dan Konsey e ve Avrupa Parlamentosu na tebliğ, An Energy Policy for Europe, COM(2007) 1 final, Brüksel, 10 Ocak Rekabetin iyi işlemediği kilit alanlar: Pazar yoğunluğu/pazar gücü, dikey haciz (özellikle şebeke ve arzın yetersiz ayrıştırılması), pazar bütünleşmesinin olmaması (sınırlararası sorunlarda mevzuat gözetimi eksikliği de dahil), şeffaflığın bulunmaması, fiyat oluşumu, aşağı pazarlar, dengeleme piyasaları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG). 17 Komisyon dan tebliğ, Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors (Final Report), COM/2006/0851 final, Brüksel, 10 Ocak Komisyon dan Konsey e ve Avrupa Parlamentosu na tebliğ, Prospects for the internal gas and electricity market, COM(2006) 841 final, Brüksel, 10 Ocak 2007.

7 İletim Sistemi İşletmecilerinin var olan işbirliği uygulamalarını geliştirerek şebeke işletmesi ve şebeke güvenliğinin eşgüdümünü arttırmaları için yeni bir Topluluk mekanizmasının kurulması, Sınırlararası elektrik ticareti ve şebeke işletmesi için, teknik standartların oluşturulmasının da öngörüldüğü daha etkin ve bütünleşmiş bir sistem, Tüm üye devletlerde yeni elektrik santrallerinin elektrik şebekesine bağlanmalarının kolaylaştırılması aracılığıyla rekabetin ve arz güvenliğinin arttırılması, özellikle piyasaya yeni girenlerin teşvik edilmesi, İletim şebekesinin etkin ve daha güvenli işletilmesine katkıda bulunan ilgili yatırım sinyalleri, Enerji piyasası faaliyetlerinde şeffaflığın artması, Örneğin bir Enerji Müşterileri Sözleşmesi geliştirilmesi yoluyla, daha iyi tüketici koruması sağlanması. Konsey in, Komisyon dan var olan müktesebatı olabildiğince geliştirerek, yeni yasama önerileri getirmesini istemesi üzerine. Komisyon yeni önerilerini Eylül 2007 de açıklamıştır. Önerilen üçüncü yasama paketi aşağıdaki maddeleri içermektedir: 19 Üretim ve arzın iletim ağlarından ayrılması: Komisyonun ayrışmaya ilişkin temel önerisi mülkiyet ayrışması, diğer bir deyişle, bir iletim şirketinin aynı zamanda üretim ve arz etkinliklerinde bulunmasına izin verilmemesidir. Bir kuruluşun iletim ve üretimde kontrol yetkisi olmayan azınlık hissesi sahibi olmasına izin verilmektedir. Ancak bu şekilde azınlık hissesi olan yatırımcı, her iki şirkette de veto hakkına sahip olamayacaktır. Komisyon ayrıca daha az tercih edilen bir alternatif sunmaktadır: mülkiyetin ortak olmasına izin verilmesi, ancak iletim ağının dikey olarak bütünleşik şirketten tamamen ayrı bir tüzel kişilik olan bağımsız bir sistem işletmecisi (BSİ) tarafından işletilmesinin gerekli kılınması. Komisyon ayrıca mevcut yasal ve işlevsel ayrıştırma kurallarının dağıtım sistemi işletmecileri için yeterli olduğuna karar vermiştir, Öneriye göre, bir AB enerji ağı üzerinde önemli bir pay veya kontrol sahibi olmak isteyen üçüncü ülke şirketlerinin, AB firmaları ile aynı ayrışma kurallarına uyması gerekmektedir. Basında Gazprom Maddesi olarak adlandırılan bu koşulun, büyük ölçüde Rus firmaya karşılık olarak ortaya konulduğu düşünülmektedir, Komisyon, ulusal enerji düzenleyicilerinin gücünü artırmayı önermektedir. Düzenleyicilere Avrupa seviyesinde işbirliği yapmanın yanı sıra, ayrışma ve şeffaflık düzenlemelerine uygunluğu izleme, iletim yatırım planlarını gözden geçirme, piyasa işlemlerini izleme ve diğer rekabet otoriteleri ile işbirliği içinde rekabeti teşvik etme yetkisi verilmektedir, Şeffaflığın artırılması amacıyla, şirketlerin operasyonel kararlarıyla ilgili verileri ulusal düzenleyici kuruluşlara, rekabet otoriteleri veya Komisyon a sunulmak üzere beş yıllığına saklamaları önerilmektedir, Öneriler sınır ötesi ticareti kolaylaştırmaya yönelik maddeler de içermektedir. Söz konusu maddeler arasında, bağlayıcı karar alabilme yetkisi olan ve ulusal düzenleyicileri bütünleyici olması öngörülen, Avrupa seviyesinde bir işbirliği ajansı kurulması da bulunmaktadır. Ayrıca, iletim sistem işletmecileri arasında işbirliğini artırmaya yönelik önlemler de bulunmaktadır, Belirli bir süre boyunca, yeni altyapılara üçüncü parti erişim yükümlülüklerinden muafiyet sağlanmasına yönelik madde önerileri bulunmaktadır. 19 Bkz. Avrupa Komisyonu (2007e ve 2007f). 91

8 Enerji Güvenliği, Etkinliği ve Yenilenebilir Enerji Serbestleşme paketine ek olarak, enerji sektörünü etkileyen, çevre ve enerji güvenliği gibi başka alanlar da bulunmaktadır. Bunlar enerji sektörünün mevzuat boyutunu yakından ilgilendirmektedir. Avrupa Komisyonu nun 1997 de belirlediği hedef uyarınca yenilenebilir enerjinin payının 2010 yılında %12 ye çıkartılması istenmektedir. 20 AB ayrıca, 2001 de yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin toplamdaki payını 2010 yılına dek %21 e çıkartılması hedefini benimsemiştir. 21 Mart 2007 de Konsey, Avrupa Komisyonu nun yenilenebilir Enerji Yol Haritasına dayanarak enerjinin %20 sinin yenilenebilir kaynaklardan gelmesi şeklinde bağlayıcı bir hedef konması çağrısında bulunmuştur. 22 AB nin yenilenebilir enerji hedeflerine ek olarak, Emisyon Ticareti Sistemi (Emission Trade Scheme - ETS) 23 adını taşıyan bir CO 2 ticareti sistemi bulunmaktadır. Bu sistem, kirliliğe yol açan endüstrileri karbon kredisi satın almaya zorlayarak karbon emisyonuna etkin bir vergi oluşturmaktadır. Böylesi bir karbon vergisinin, maliyetin yeterince cezalandırıcı olması durumunda, endüstrileri daha temiz teknolojiler benimsemeye yönlendirmesi beklenmektedir. Kömüre dayalı enerji üretimi gibi (etkin karbon yakalama teknolojisi uygulanmadığı sürece), kirli yakıt kullanmanın rekabet açısından avantajını azaltmaktadır Enerji Serbestleşme Düzenlemelerinin Uygulanmasındaki Durum AB düzeyinde, etkin ve serbestleşmiş elektrik ve doğal gaz piyasaları oluşturmak için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gereklidir: 92 Üye devletlerde enerji ve doğal gaz sektörlerini yöneten mevzuatın uyumunun sağlanması, Piyasalar arasında arabağlantıya olanak sağlayacak altyapının oluşturulması, Tedarikçi piyasasında yoğunlaşmanın azalması, İletim ve dağıtım sistemleri işletmecilerinin ayrıştırılması, Özellikle tarihi uzun dönemli sözleşmelerin sahiplerine tanınan tercihli erişim açısından, şebekeye ayrımcı üçüncü taraf erişiminin ortadan kaldırılması, Yeni piyasa oyuncularının girişini önleyen düzenlenmiş fiyatların ortadan kaldırılması. Avrupa Birliği nin düzenleyici çerçevesi bu ihtiyaçları ele almakta ve düzenli olarak karşılaşılan yeni, ya da eskiden kalan engellerin ışığında uyarlanmaktadır. Serbestleşme gündemine 96/92/CE ve 2003/54/CE sayılı yönergeler ve sınırlararası ticaret düzenlemeleri hakimdir. Yönergeler piyasayı yeni girenlere açmak ve tüketicilerin seçeneklerini arttırmak üzerinde yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda enerji dağıtım şebekelerinin yeni şirketlere 20 Komisyon tebliği, Communication from the Commission: Energy for the Future: Renewable Sources of Energy; White Paper for a Community Strategy and Action Plan COM(97)599 final (26/11/1997) 21 Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 27 Eylül 2001 tarih, 2001/77/EC sayılı, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin iç elektrik piyasasında teşvik edilmesi konulu yönerge 22 Yenilenebilir Enerji Yol Haritası 21. Yüzyılda Yenilenebilir Enerjiler: daha sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulması, COM(2006) 848 final, Brüksel, Ekim 2003 tarih, 2003/87/EC sayılı, Birlik içinde sera gazı emisyonları kotasının ticaretini planlayan ve 96/61/EC sayılı Konsey yönergesi nde değişiklik yapan yönerge.

9 açılmasını da hedeflemektedir. Serbestleşme süreci ortak bir yaklaşıma dayanmaktadır. Buna göre: Üretici ve dağıtımcı şebekelerin dikey ayrışması ve ulusal tekellerin özelleştirilmesi, Üretim ve ticarileşme için açık rekabet ve dağıtım şebekesinin bağımsızlığı. (Dağıtım şebekesi doğal tekel niteliği taşıdığından genelde tekel olarak kalmaktadır ancak tüm üreticilere eşit şartlar altında açık erişim tanınması gereklidir). Üreticiler, dağıtımcılar ve tüketiciler için borsa sistemlerinin ve piyasaların oluşturulması, Arz ve talep dengesi ile arz kalitesini garanti etmek üzere ulusal sistem işletmecilerinin oluşturulması. Bu karmaşık bir süreç olup, üretim ile dağıtımın tümüyle bütünleşmiş ve ulusallaşmış olduğu ülkelerde böylesi değişimler hem son derece zor, hem de politik açıdan hassastır. Uygulama açısından esneklik tanıyan yönergelerin sunduğu özgürlük sayesinde, serbestleşme süreci çok sayıda ve birbirinden büyük ölçüde tecrit edilmiş ulusal ve bölgesel piyasa oluşturmuştur. Tek bir piyasa hedefinden çok uzakta ve bazı örneklerde tedarikçi sayısını arttırmak yerine azaltarak, piyasada büyük birleşme ve devralmalara yol açmıştır Yasal Uyum ve Uygulama İlerleme ve Engeller Üye devletlerin AB serbestleşme yönergelerini uygulama konusunda sicilleri zayıftır. Hemen hemen hepsi piyasaların yönergelerde belirlenen şekilde, doğru işlemesini sağlamak konusunda programın gerisindedirler. Enerjinin düzenleyici çerçevesi üye devletlerde büyük ölçüde kurulmuş olmasına rağmen, uygulamada hem toptan ve perakende işletmecilerin ayrıştırılması açısından, hem de perakende elektrik ve doğal gaz piyasalarının Birlik programına uygun şekilde açılması konusunda- önemli sorunlar vardır. Yönergeler, yapıları gereği üye devletlere uygulamada, yetki ikamesi ilkesinin tanıdığı sınırlar çerçevesinde ve belli düzeyde takdir yetkisi tanımaktadır. Enerji piyasaları örneğinde bu yalnızca değişik uygulama hızlarına değil, aynı zamanda üye devletler arasında değişik düzenleyici çerçevelere de yol açmış ve hem iç, hem sınıötesi enerji ticaretinde fiilen yeni ve dolaylı engellerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Komisyon 2006 sonlarında 20 üye devlete karşı, var olan yönergelerin ihlali ve ulusal mevzuata taşınmasının yapılmaması dolayısıyla 34 ihlal prosedürü başlatmıştır. Bu vesileyle yayınlanan soruşturma raporu, enerji piyasasındaki rekabet engellerinin yanı sıra, yeni iç piyasa yönergelerinin uygulanmasındaki başlıca eksiklikleri de şu şekilde tanımlamıştır: düzenlenen fiyatlar, yetersiz ayrıştırma, şebekeye ayrımcı üçüncü taraf erişimi, düzenleyicilerin yetkilerinin yetersizliği, düzenlenen arz tarifelerinde şeffaflık olmaması ve elektriğin kaynağının belirtilmesinde yetersizlikler. Rapor şu sonuca varmıştır: Temmuz 2004 yönergeleri ulusal mevzuata taşınması yükümlülüğünden neredeyse iki buçuk yıl sonra bu ihlallerin sürekliliği, mevcut AB yasal çerçevesinin yönergelerden kaynaklanan yetersizliğini ve eksikliklerini açıkça göstermektedir. 24 Üye devletlerin yönergelerin uygulanmasındaki yaklaşımlarını karşılaştırırken, yerleşik enerji şirketlerinin var olan gücü açıkça görülmektedir. Üye devletlerde serbestleşmenin hızı ve adımları çoğu zaman büyük enerji üreticilerinin çıkarlarını yansıtmıştır. Bunun sonucunda doğal gaz ve elektrik piyasaları kartelleşmiştir. Fransa da elektrikte Electricite de France (EDF) ve doğal gazda Gas de France (GDF) örneklerinde olduğu gibi veya Almanya da var olan oligopol gibi ulusal veya 24 Ibid. 93

10 bölgesel tekeller zayıflamak yerine güçlenmiştir. 25 Yönergelerin bu şekilde seçilerek uygulanması, yerleşik büyük ulusal şirketlerin serbestleşme sürecinden, ulusal düzeyde tekelci fiyatlandırmalarını sürdürürlerken başka Avrupa ülkelerindeki şirketleri satın almak üzere yararlanmalarına izin vermiştir. Uzmanlar bu konuda çoğu zaman EDF yi örnek olarak göstermektedir. AB yönergelerinin Fransız mevzuatına yansıtılma biçimi, EDF nin açık rekabetin vereceği rahatsızlıktan kaçınmasını sağlarken, faaliyet gösterdikleri bölgelerde tekele yakın güçlere sahip bazı elektrik şirketlerini satın almasına olanak tanınmıştır. Böylesine bir yaklaşım, sınırötesi serbest enerji ticaretinin yararlarını azaltma tehlikesi içermekte ve şirketlerin sınırın her iki yanında fiyatları etkilemesine olanak tanımaktadır. Aynı zamanda AB de asimetrik bir piyasa oluşmakta, serbestleşmeyi sınırlayan ve yerleşik şirketlerini koruyan ülkeler, serbestleşmenin daha ileriye taşındığı ülkelerdeki şirketlere karşı adil olmayan rekabet koşulları yaratmaktadır. Yalnızca petrol fiyatlarındaki artışla açıklanamayacak fiyat artışlarının yanı sıra, Avrupa daki enerji şirketlerinin bölünmek yerine bütünleşmesi, Avrupa Komisyonu nu 2005 yılında bir soruşturma açmaya yöneltmiştir. Söz konusu soruşturma 2007 de tamamlanmıştır. Soruşturmanın sonucu ülkelerarası ticaretin sınırlı olduğuna, ülkeler arasında fiyat düzeylerinde güçlü eşitsizlikler olduğuna ve çoğu ülkede ulusal piyasalardaki fiyatlar üzerinde bir veya birkaç şirketin ağırlığının bulunduğuna işaret etmektedir. Tekel ve oligopol gücü hala bulunmaktadır. Soruşturma, yönergelerin tam olarak uygulanmamasından ulusal makamları sorumlu tutmaktadır. Aynı zamanda, ulusal düzenleyicilerin ya yerleşik ulusal şirketler lehine hüküm vermeye yönlendirildikleri, ya da fiyat serbestleştirmesi ilkelerini uygulama yetkilerinin bulunmadığı ortaya çıkmaktadır. Bunlara ek olarak, hükümetin ulusal şirketler yararına açıkça müdahale ettiği örnekler bulunmaktadır. SUEZ (Belçika) nın EDF (Fransa) tarafından satın alınmasında siyasetin rolü büyük olmuş, Fransız hükümeti müdahalede bulunmuştur. Bir başka örnekte, İtalyan EN in İspanyol ENDESA yı satın alması, İspanyol hükümetinin güçlü engelleyici müdahalelerinden olumsuz etkilenmiştir. Böylelikle, mevcut düzenleyici çerçeve, şirketlerin yaygınlıkla rastlanan hakim durumlarını kötüye kullanmalarına hatırı sayılır ölçüde fırsat vermektedir. En büyük yerleşik şirketler, özellikle de uzun zamandır var olan elektrik santrallerini işletenler, büyük karlar elde etmekte ve sektörde bir dengesizlik yaratmaktadır Serbestleşmeye Farklı Yaklaşımlar Üç ülke sık sık farklı yaklaşımların örneği olarak sunulmaktadır: Fransa, Almanya ve İngiltere. Bu üç ülke, başlangıç durumlarının oldukça farklı olması nedeniyle zıt serbestleşme uygulamaları ve yürütme hızlarını temsil etmektedirler. Fransa, bütünleşmiş üretim ve dağıtım sistemleriyle tümüyle ulusallaşmış bir enerji sektörünün uç örneğini teşkil etmektedir. Almanya da enerji üretimi az sayıda federal endüstrinin elinde yoğunlaşmış, bunlar bugün bir oligopol oluşturmuşlardır. İngiltere açısından ise, AB düzeyinde serbestleşme, kendi modellerinin başka ülkelere uyarlanması ve İngiliz enerji şirketlerinin diğer AB pazarlarına erişim kazanması anlamını taşımaktadır. Fransa Enerji sektörü geçmişte bütünüyle kamu mülkiyetinde olmuştur. Electricité de France (EDF) ile Gaz de France a (GDF) elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı, ithalatı ve ihracatı (EDF örneğinde) ve doğal gazın dağıtımı, iletimi, ithalatı ve ihracatı (GDF örneğinde) konularında tekel yetkileri verilmiştir. Buna rağmen enerji, sahip olduğu güçlü siyasi ve sosyal destek sayesinde nispeten etkin bir sektör konumundadır. Serbestleşme EDF ile GDF yi anonim şirketlere dönüştürmüştür. Kamu hisselerin %80 inin kontrolünü elinde tutmuştur. Yasal olarak da hisseleri %70 den aşağı 25 Durant G. (2006), Avrupa da gaz ve elektrik: elde edilemeyen ortak çıkar, Politika Özeti, ECP, Brüksel 94

11 olamayacaktır. Fransa enerji piyasasının serbestleşmesini zorlukla benimsemeyerek, enerji yönergelerini uygulamakta yavaş kalmıştır. Örneğin, elektriğin hükümet kontrolünden çıkartılması yasası, 1996 yönergesinin gerektirdiğinden bir yıl sonra kabul edilmiştir. Elektrik ve doğal gaz konusundaki diğer yasalar çok büyük gecikmelerle benimsenmiş, yalnızca asgari sayıda yönerge, mümkün olan en yavaş zamanlama çerçevesi içinde ve son sürelerini ihlal ederek kabul edilmiştir. Komisyon a göre, piyasanın açılması büyük ölçüde kağıt üstünde kalmıştır. Elektrik sektöründe, Temmuz 2006 da EDF nin rakiplerinin pazar payı yalnızca %4,8 di. Küçük ve orta ölçekli şirketlerin enerji tedarikinden bu rakiplerin alabildiği pay %0,6 da kalmaktaydı. İthalat toplam tüketimin %0,03 ünü oluşturmaktaydı. 26 EDF ile GDF nin tekellerinin sona erdirilmesi Avrupa Komisyonu tarafından Fransız kamu hizmetlerine bir saldırı ve devletçe garanti edilen, kamunun ortak çıkarına yönelik hizmetlerin riske atılması olarak görülmüştür. Ancak düzenlemeler, bu çıkarların kamu ya da özel sektöre ait enerji işletmecileri tarafından garanti edilmesine izin vermektedir. Fransa daki temkinli serbestleştirme sürecinin EDF ile GDF nin merkezi rolünü sürdürme yanlısı olduğu iddia edilmektedir. Elektrik piyasasına bakılırsa (Şekil 2-1), sonuç oldukça çarpıcıdır. Bugün EDF tek başına Avrupa daki en büyük elektrik üreticisidir. Komisyon, devlet müdahalesi, zayıf düzenleyici kurumlar ve şeffaflık eksikliği nedeniyle, rekabetçi bir piyasanın oluşmasını önemli ölçüde engelleyen Fransa yı çok eleştirmektedir. Düzenleyici kurum Commission de Régulation de l Energie (CRE) elektrik ve doğal gaz piyasalarının doğru işlev görmesini sağlamaktan sorumlu bağımsız bir idari organdır. Ancak, sorumluluğu hükümetle paylaşmakta, hükümetin kurumun tarifeleri üzerinde veto yetkisi bulunmaktadır. EDF ile GDF elektrik ve gazda üretim, ithalat, iletim ve dağıtımı yönetmektedir. İletim için yasal ayrıştırma gerçekleşmiş, ancak mülkiyet ayrıştırılmamıştır. Kağıt üzerinde serbestleşme, tüketicilerin ancak EDF ile GDF nin düzenlenmiş fiyatlarına razı olduktan sonra rakip aramalarına izin vermektedir. Düzenlenmiş şebeke enerji sektörünü neredeyse tümüyle elde bulundurduğundan, tüketicilerin seçim hakkı gerçekten öte, sanaldır. Fransa, özel müşterileri için düzenlenmiş fiyatları korumakta, fiyatta serbestleşme yalnızca 1 Temmuz 2007 sonrası yeni bağlantılara açık bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu, fiyatlandırmayı saptırdığı ve olası müşterilerin büyük kısmı EDF nin teşvikli fiyat düzeyine bağlı kalırsa yeni girenleri olumsuz etkileyebileceği için bu uygulamayı eleştirmiştir. Fiyat, piyasa fiyatının epey altında kabul edilmektedir. Tüketicilerin %50 si tedarikçi seçme olasılığını hala gözardı etmektedir. 26 Komisyon personel çalışma raporu SEC(2006) 1709, Komisyon dan Konsey e ve Avrupa Parlamentosu na yönelik tebliğe ek belge, gaz ve elektrik iç piyasasında olasılıklar, Uygulama raporu COM(2006) 841 final. 95

Şekil 1-1: OECD ülkelerinde genişbant yayılım oranları, Aralık 2006

Şekil 1-1: OECD ülkelerinde genişbant yayılım oranları, Aralık 2006 1. Telekomünikasyon İzak Atiyas, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) ve Sabancı Üniversitesi Andrea Renda, Centre for European Policy Studies (CEPS) 1.1. Giriş Son yirmi-otuz yıl içerisinde

Detaylı

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış 3. Ulaştırma Sinan Ülgen, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Selen Sarısoy Guerin, Centre for European Policy Studies (CEPS) Mahmut Tekçe, Centre for European Policy Studies (CEPS) 3.1.

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ PİYASASI SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Metin PEKTAŞ Selen Yersu ŞAHİN

Detaylı

REKABET KURUMU DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

REKABET KURUMU DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI REKABET KURUMU DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2012 ANKARA DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Cemal Ökmen YÜCEL Tuğçe KOYUNCU Emine TOKGÖZ Rekabet Kurumu. Her Hakkı Saklıdır. Rekabet

Detaylı

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz.

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz. ÖNSÖZ Ülkemiz talep artışı açısından bakıldığında dünyada en hızlı gelişen doğal gaz piyasalarından birine sahiptir. Özellikle elektrik üretiminde başat kaynak olması, alternatif enerji kaynaklarına göre

Detaylı

REKABET HUKUKU VE REKABET GÜCÜ SEKTÖR TARTIŞMALARI: ENERJİ SEKTÖRÜ

REKABET HUKUKU VE REKABET GÜCÜ SEKTÖR TARTIŞMALARI: ENERJİ SEKTÖRÜ REKABET HUKUKU VE REKABET GÜCÜ SEKTÖR TARTIŞMALARI: ENERJİ SEKTÖRÜ Eylül 2014 (Yayın No. TÜSİAD-T/2014-09/555) Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı/İstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE ŞİRKET KURTARMA VE YENİDEN YAPILANDIRMA YARDIMLARI. tepav. Dr. UĞUR EMEK

AVRUPA BİRLİĞİ NDE ŞİRKET KURTARMA VE YENİDEN YAPILANDIRMA YARDIMLARI. tepav. Dr. UĞUR EMEK AVRUPA BİRLİĞİ NDE ŞİRKET KURTARMA VE YENİDEN YAPILANDIRMA YARDIMLARI tepav Dr. UĞUR EMEK türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Haziran, 2006 AVRUPA BİRLİĞİNDE ŞİRKET KURTARMA VE YENİDEN YAPILANDIRMA

Detaylı

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARINDA GÖRÜLEN ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE DEKİ SERMAYE PİYASALARININ UYUMU * Cansel SEYMEN OSKAY ** İsa ALTINIŞIK *** Yavuz ÇAKMAK **** Abstract Financial markets,

Detaylı

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Y. KÖSE, H. KARABACAK Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Yaşar KÖSE * Hakan KARABACAK ** Özet Bu çalışmada, Yunanistan da ortaya çıkan ekonomik

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ MESS için CPS tarafından hazırlanmıştır. Ocak 2012 İstanbul & Brüksel All rights reserved. Corporate and Public Strategy 2012. 1 İÇERİK Önsöz Kısaltmalar BÖLÜM I: GİRİŞ

Detaylı

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

ISBN 978-975 19 4135-0 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4135-0 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4135-0 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Çalışma Raporu 3 Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Aralık 2011 01 Eylül 2010 AVRUPA BİRLİĞİ NİN BİLGİ

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey Arzu YORKAN* Özet: Yazar bu çalışmasında ilk olarak Avrupa Birliği nin geçmişten

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER BÜLTENİ

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER BÜLTENİ ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER BÜLTENİ Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ağustos 2013 SAYI: 68 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... i 1. ÖRNEK ÜLKELERDEKİ DÜZENLEYİCİ GELİŞMELER...

Detaylı

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 1. GİRİŞ... 1 2. MEVCUT DURUM... 2 2.1 Sabit Genişbant Hizmetlerinde Mevcut Durum... 2 2.2

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI 16 KASIM 2009 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Detaylı

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:3, 2002 GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME Haluk TANDIRCIOĞLU * Bu çalışmada ilk olarak özelleştirmenin tanımı ve gerekçeleri ortaya

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI TMMOB TÜRKİYE VI. ENERJİ SEMPOZYUMU-KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE GERÇEĞİ DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Oğuz Türkyilmaz- Endüstri Mühendisi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji

Detaylı