Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Baflbakan Erdo an n grup konuflmas 6 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n TBMM de yapt grup konuflmas K br s ta Baflbakan n yeni dönem 23 Nisan kutlad k D fl Temaslar Sabanc y kaybettik K br s ta yeni bir dönem bafll yor 14 K br s taki tarihi referandum ve referandumun yurtiçinde ve yurtd fl ndaki yank lar Nisan kutlad k 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram tüm yurtta coflkuyla kutland. Milli Egemenlik Sempozyumu Milli Egemenlik Haftas nda Türkiye de demokrasi anlay fl tart fl ld. Belediye baflkanlar m z göreve haz r Mart Yerel Seçimleri ni kazanan 1750 belediye baflkan Ankara da düzenlenen Belediye Baflkanlar Çal flma Prensipleri Toplant s nda bir araya geldi stiflare ve de erlendirme toplant s AK Parti milletvekilleri Antalya da düzenlenen "2. stiflare ve De erlendirme Toplant s "nda gündemdeki konular de erlendirdi. Türkiye Sak p A as n kaybetti 44 Devlet üstün hizmet madalyas sahibi Sak p Sabanc y son yolculu una onbinler u urlad... Bilgi edinmek hakk m z 48 Bilgi Edinme Hakk Kanunu, tarihinde yürürlü e girdi. SSK l hastalara üniversite hastanesi yolu aç ld 52 SSK l hastalar n, üniversite hastanelerinden sevkle yararlanmalar amac yla SSK-T p Fakültesi Hastaneleri Sa l k Hizmetleri Protokolü imzaland. 1. Sosyal Hizmetler fiuras Sosyal Hizmetler fiuras nda ülkemizdeki sosyal hizmet uygulamalar tart fl ld. Ayr ca Aktüel Test, Kitap dünyas ndan seçmeler, May s Tarihi..

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:1 Say :12 May s 2004 AK PART Ad na Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Yay n Kurulu : Akif Gülle Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hüseyin Besli smail Karaosmano lu M. Faruk Bayrak Murat Mercan Nebahat Erkök Ömer Çelik Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Beflir Coflkun Adres : AK Parti Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan ve Ülkü Tafl Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. Y EDITÖR DEN MURAT MERCAN AK PART GENEL BAfiKAN YARDIMCISI eni bir dönem bafll yor... K br s taki referandum Ada n n gelece i aç s ndan yeni bir dönemin bafllang c n oluflturuyor. K br sl Türklerin Evet dedi i referandum K br sl Rumlar n büyük bir ço unlukla Hay r demesi üzerine, ne yaz k ki Adaya beklenen çözümü getirmedi. Ama bu referandumla birlikte, K br s ta çözümsüzlü ün sürmesindeki sorumlulu un K br s l Rumlarda oldu u bütün bir dünya taraf ndan çok aç k bir flekilde görülmüfl oldu. Öte yandan bütün dünya, gerek Türkiye nin ve gerekse Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nin Ada da adil ve kal c bir çözümden yana oldu u ve bunun için büyük bir samimiyetle ellerinden gelen herfleyi yapt n büyük bir aç kl kla gördü. Bu durumda yap lmas gereken fley hiç kuflkusuz Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ne yönelik izolasyon politikalar na son vermek ve K br s Türk halk n n dünyayla entegrasyonuna kap açmakt r. Hiç kuflkusuz, K br s Türk ü bar fltan ve çözümden yana koydu u tav rla bunu fazlas yla hak etmifltir. Bu say m zda K br s ta referandum sonras süreci ayr nt - l bir flekilde ele almaya çal flt k. Bunun yan s ra tarihsel önemi dolay s yla Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n 6 Nisan 2004 te yapt K br s a rl kl Grup Konuflmas n sayfalar m za tafl yoruz. Zengin bir gündemle bir sonraki say da yeniden buluflmak üzere... Esen kal n.

5 May starihi Atatürk Samsun da B irinci Dünya Savafl 'nda ma lup olan Osmanl Devleti Mondoros Mütarekesini imzalamak zorunda kald. Bu mütareke maddelerine dayanan ngilizler, Frans zlar, talyanlar' n yan nda, ABD, ngiltere ve Fransa'n n deste ini alan Yunanistan'da Anadolu'ya asker ç kard.15 May s 1919'da Yunanistan' n zmir'i iflgalinden bir gün sonra, 16 May s 1919'da Mustafa Kemal Pafla bir grup arkadafl yla birlikte Band rma Vapuru'na binerek stanbul'dan ayr ld. 19 May s 1919'da Samsun'a ayak bast. Mustafa Kemal Pafla'n n Samsun'a ayak basmas yla Milli Mücadele ve Türk tarihinde yeni bir dönem bafllad. Türk Milleti Mustafa Kemal Pafla'n n önderli inde yeniden örgütlenerek stiklal Savafl 'ndan zaferle ç kmay baflard lk anneler günü kutlamas Savafl Avrupa da sona erdi Hitler, savafl meydanlar nda ald baflar s zl klar üzerine 30 Nisan 1945 te intihar etti. Hitler in intihar ndan bir hafta sonra Avrupa da savafl sona erdi. Almanya kay ts z flarts z teslime raz oldu. Antlaflmay Almanya ad na imzalayan General Jold, "Bu imza ile Alman halk ve silahl kuvvetleri kendisini galiplerin eline teslim etmifltir" dedi. DP iktidar oldu zmir iflgal edildi stanbul un Fethi Kökeni Sümerlere kadar dayanan anneler günüyle ilgili ilk resmi kutlama 1872 de ABD de gündeme geldi ve "bar fla adanan gün" olarak Boston da bir yürüyüflle kutland de ABD Kongresi nde May s ay n n ikinci Pazar gününün anneler günü olarak kutlanmas kararlaflt - r ld. 5 May s 1955 te de Türkiye de Türk Kad nlar Birli i nin giriflimiyle, her y l May s n ikinci Pazar n n anneler günü olarak kutlanmas kararlaflt - r ld. Genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir hezimete u rarken Demokrat Parti zafer kazand. Oylar n % 53.3 ünü alan DP tek bafl na iktidar oldu. 22 May s ta toplanan TBMM de Refik Koraltan Meclis baflkanl na, Celal Bayar Cumhurbaflkanl na seçildi. Hükümeti kurmakla Adnan Menderes görevlendirildi. Böylece 27 y ll k CHP/tek parti dönemi sona erdi. Mondoros Mütarekesi nin imzalanmas ndan sonra, ngiltere, ABD ve Fransa n n izniyle Yunanistan zmir e asker ç kard. zmir in iflgali yurt genelinde büyük tepki toplad, mitingler düzenlendi. Bu mitinglerin en çok ses getireni 23 May s ta Sultan Ahmet Meydan nda düzenlendi. Yurt genelindeki mitingler ulusal bilincin uyan fl n simgesi oldu. Tarihinde defalarca kuflat lmas na ra men, al namayan stanbul Fatih Sultan Mehmet taraf ndan feth edildi. Afl lmas imkans z gibi görünen Bizans surlar n aflmak için Fatih Sultan Mehmet büyük askeri strateji ve baflar lar n alt na imza att. Bunlar n en önemlisi, gemilerin karadan yürütülerek Haliç e indirilmesidir. Osmanl tarihinde yeni bir dönemin bafllang c olan stanbul un fethi dünya tarihinde önemli olaylardan birisidir.

6 Dünya Aktüalite Atlas Riyad da bombal sald r K br s ta referandum yap ld K br s'ta KKTC vatandafllar ve Rum kesiminde yaflayanlar Annan Plan 'na 'kabul' ya da 'ret' oyu vermek için 24 Nisan günü sand k bafl na gitti. Yap lan referandum sonucunda KKTC'de Annan Plan 'na yüzde 64.9 oran nda 'evet' yüzde 34 oran nda 'hay r' oyu ç karken Rum kesiminin yüzde 75.7'si 'hay r' oyu kulland. Rum taraf nda 'evet'çilerin oran yüzde 24.3'te kald. Suudi Arabistan' n baflkenti Riyad'da bombal bir intihar sald r s düzenlendi. Bomba yüklü iki araçla düzenlenen sald r da çok say da kifli öldü. Suudi güvenlik güçleri idari merkezlerinin bulundu u Genel Güvenlik binas n n 15 metre uza na park edilmifl iki bomba yüklü arac n infilak etmesi sonucu meydana gelen sald r da, aralar nda intihar bombac s n n da bulundu u çok say da kifli hayat n kaybetti. Basra da polis karakollar na sald r Irak' n güneyindeki Basra kentinde 3 polis karakoluna bombal araçlarla intihar sald r lar düzenlendi. Eflzamanl olarak meydana gelen patlamalar s ras nda 68 kifli hayat n kaybederken, en az 200 kifli de yaraland. Bu arada ölenler aras nda, patlaman n ortas nda kalan bir servis otobüsünün tafl d 10 ilkokul ö rencisinin de bulunmas halk yasa bo du. Dünyam z s nm yor, 20 y ld r so uyor! Son günlerde bas nda s kça yer alan ve Pentagon taraf ndan haz rland söylenen iklim raporunda, dünyam z n gittikçe s nd na dair veriler yer al yor. DÜNYA Enerji Dergisi ise Nisan 2004 say - s nda, bu rapordan yola ç - karak, gerçekten bir s nman n m yoksa tam tersine bir so uman n m yafland n araflt rd. Dr. Gürcan Gülen `Pentagon klim De iflikli i Raporu' bafll kl yaz s nda, küresel s nman n varl ve nedenleri üzerine flüphelerini art ran çal flmalar n ço ald - n ifade etti. NASA ve University of Alabama - Huntsville bilim adamlar n n uydu datas kullanarak yapt klar yeni bir çal flmay buna örnek gösteren Gülen, "Veriler, son 20 y lda s cakl klar n, artmay bir yana b rak n, düfltü ünü gösteriyor" dedi. Windows un yeni sürümü 2006 da geliyor... Windows bilgisayar iflletim sisteminin, kod ad yla "Longhorn" (Uzun Boynuz) olarak bilinen yeni sürümünün 2006 y l ortas nda piyasaya ç kaca bildirildi. "Öngörülen ta-

7 fiam da eski BM binas teröristlerin hedefi oldu Suriye'nin baflkenti fiam'da teröristlerle güvenlik güçler aras nda ç kan çat flmada, ikisi terörist, biri polis ve biri de sivil 4 kifli öldü. Eskiden Birleflmifl Milletler (BM) taraf ndan kullan lan bir binaya sald ran teröristlerin silah deposu bulunurken, ABD, fiam'daki Büyükelçili i'ni geçici bir süre kapatma karar ald. Felluce de operasyon sürüyor Irak' n Felluce kentinde dün akflam fliddetlenen çat flmalar bugün de devam ediyor. Kentte uçak ve top seslerinin arkas kesilmiyor. Baflkent Ba dat' n 55 kilometre bat s ndaki 250 bin nüfuslu Felluce kentinde bafllayan ABD operasyonu, tüm h z yla devam ediyor. savafl uçaklar n n sorti yapmaya devam etti i kent, a r topçu atefline tutuldu. S k s k patlamalar ve silah sesleri duyulan Felluce'de, yabanc direniflçilerin de oldu u san l yor. rihin bu oldu unu" vurgulayan Longhorn Ürün Müdürü Greg Sullivan'a göre yeni sistemin 3 büyük özelli i bulunuyor: Bunlardan ilki WinFS olarak adland r lan yeni dosyalama sistemi; ikincisi Avalon ad verilen grafik makinesi; ve ndigo olarak nitelenen a hizmetleri mimarisi. Microsoft'un kurucusu Bill Gates de bir süre önce Longhorn sistemini 2006 y l nda piyasaya ç karmay planlad klar n aç klam flt. ZDNet adl internet sitesinde yer alan habere göre Microsoft mühendisleri, ürünü bir an önce piyasaya ç karabilmek amaciyle Longhorn'un baz özelliklerinden fedakarl k etmeyi ve bu özellikleri, bir sonraki sürüm olan Blackcomb'a aktarmay planl yorlar. Hamas n yeni lideri Rantissi öldürüldü Hamas' n yeni lideri Abdülaziz Rantissi (56), srail helikopterinin açt füze atefliyle öldürüldü. Örgüt intikam yemini ederken, dünyan n dört bir yan ndan srail'e tepki ya yor. Hamas, Rantisi'nin yerine seçti i yeni liderinin ismini aç klamayacak. Hamas ve Filistinliler'den intikam yemini Hamas, liderleri Rantissi'nin srail helikopterlerinin füze sald r s nda ölmesi üzerine intikam alaca n aç klad. Hamas örgütünün askeri kanad zzeddin El Kassam Tugaylar ise, srail'in bir füze sald r s sonucu öldürdü ü Abdülaziz El Rantissi'nin intikam n almak için '100 misillemede bulunma' sözü verdi. Bu arada, srail'den yap lan ilk resmi aç klamada, srail D fliflleri Bakanl Sözcüsü Jonathan Peled, " srail, bugün terörizmin eli kanl bafl n vurdu" dedi. Peled, Filistin Özerk Yönetimi'nin terörizmle mücadele etmedi i sürece srail'in bunu kendisinin yapmaya devam edece ini belirtti. srail'e tepkiler Hamas lideri Rantissi'nin srail füze sald r s yla öldürülmesine iliflkin k namalar geldi. ngiltere D fliflleri Bakan Jack Straw, sald r y k narken ' ngiliz hükümetinin, bu çeflit hedef seçilmifl suikastlerin kanunsuz, haks z oldu u ve amaca zarar dokundu unu birçok kez aç kça söyledi ini' kaydetti. ABD D fliflleri Bakanl 'ndan ad n n aç klanmas n istemeyen bir yetkili de, Washington yönetiminin, srail'in suikastlerine karfl ç kan politikas n n de iflmedi ini belirtti ve ülkesinin srail'in füze sald r lar na yeflil fl k yakt na iliflkin iddialar reddetti. Arap Birli i Sözcüsü Hussam Zeki de, sald r y k narken, "Bu bir devlet terörizmi ve srail'in istikrar ortam nda yaflamayaca n n aç k bir kan t d r" dedi.

8 Kuzey K br s çözümsüzlü e mahkum etmek, tarihe hesap verilemeyecek bir ad m olur... Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n 6 Nisan 2004 tarihinde TBMM Grup Toplant s nda yapt konuflma... R. Tayyip Erdo an Bundan önce oldu u gibi, bundan sonra da Türkiye nin ve KKTC nin önceliklerine sonuna kadar sad k kalacak, ilgili kurumlar m zla ve Kuzey K br s Türk yönetimiyle istiflare ve paylafl m içerisinde hareket edece iz. Ne olursa olsun çözüm de il, bütün taraflar n lehine olacak bar flç ve adil çözüm aray fl içindeyiz. De erli milletvekilleri... Sevgili arkadafllar m... Hepinizi en derin sevgi ve sayg lar mla selaml yorum. Yo un bir seçim ve d fl politika maratonunun ard ndan sizlerle yeniden birlikte olmaktan duydu um memnuniyeti ifade ederek sözlerime bafllamak istiyorum. Öncelikle sizler baflta olmak üzere Ak Parti nin adeta ikinci roketleme aflamas olan seçimlerde ortaya ç kan baflar ya katk s olan herkesi en kalbi duygular mla tebrik ediyorum. Allah gayretlerimizi bofla ç karmas n ve baflar lar m z daim k ls n diyorum. 28 Mart yerel seçimleri bir kez daha gösterdi ki, milletimizin AK Parti iktidar n n Türkiye ye getirdi i yeni de iflim siyasetine teveccühü her geçen gün artarak sürmektedir. Sand ktan ç kan sonuçlar, Türkiye nin her bölgesinde, her kesimden insan m z nezdinde siyasetin yükselen de erinin AK Parti oldu u gerçe ini aç kça ortaya koymufltur. Hatta denebilir ki, Ak Parti siyasetin sadece yükselen de er ini de il, çok daha derinlerde gerçek de er ini temsil etmektedir. Bugünden önce oldu u gibi bugünden sonra da yapmam z gereken, milletimizin bu büyük teveccühüne lay k olacak hizmetleri ortaya koymak, Türkiye nin umutlar n daha yükseklere tafl makt r. Bu millete ve bu ülkenin gelece ine karfl sorumlulu umuz büyüktür. Bize verilen her oyla birlikte görevimiz ve sorumlulu umuz her geçen gün biraz daha a rlaflmaktad r. AK Parti olarak, milletimizin gerek 3 Kas m da, gerekse 28 Mart ta bize göstermifl oldu u bu inanç ve güvene müteflekkiriz. nflallah insan m z n yüzünü güldürecek icraatlar bir bir ortaya koymaya devam ederek ve Türkiye nin büyük gelecek hedeflerine sonuna kadar sad k kalarak bu ülkeye borcumuzu ödeyece iz. 6 Türkiye Bülteni

9 Bunun için, mazbatalar n alarak Türkiye yi bir uçtan bir uca imar etmek üzere kollar s vayan bütün belediye baflkanlar m zdan heyecanlar n hiç yitirmemelerini ve bu idealden asla uzaklaflmamalar n istiyorum. Türkiye nin hangi köflesinde olursa olsun her belediye baflkan m z, bu milletin ihtiyaçlar na ilk koflan kifli olmak zorundad r. Bütün Ak Parti kadrolar n n bildi i bir gerçe i, aram za yeni kat lan arkadafllar m za bir kere daha hat rlatmak isterim: Ak Parti nin siyaset felsefesine göre, hizmet in adresi Ak Parti kadrolar d r, ama her türlü baflar n n kurucu unsuru ve sahibi milletimizdir. Ak Parti, bu fluurun özetidir... Bilinsin ki biz izledi imiz siyasete millet siyaseti derken, siyasete yeni bir jargon ekleme kayg s yla ve niyetiyle hareket etmiyoruz. Biz siyasetimize millet siyaseti derken, bu topraklarda yaflayan gönlü zengin insanlara çok yak flacak bir demokrasi tarifi ortaya koyuyoruz. Bu tarifin ilham n, bu yüce Meclis in duvarlar nda ifadesini bulan flu de iflmez kriterden al yoruz: Egemenlik kay ts z flarts z milletindir... De erli arkadafllar m Mart ta yap - lan yerel yönetim seçimlerinin tart fl lmaz hale getirdi i gerçeklerden biri de fludur: Bu ülke demokrasiyi seviyor.en zor zamanlarda bu millet sand a gitme ve hakk yla seçim yapma yetene ini göstermifltir. Sand k, seçim ve bütün kurallar yla ve kurumlar yla demokrasi, bu milletin bünyesinin esaslar ndand r... Burada bir gerçe in alt n çizmem laz m. Baz yorumcular ç k yor televizyonlara, efendim bu seçimlerde kat l m flu kadar düflmüfltür. Kimisi flu partiyi sevmedi i için gelmemifltir, kimisi art k bu ifllerden b km flt r gibi yaklafl mlar. Kendimizi aldatmayal m. Kimse de baflar ya gölge düflürmeye kalkmas n. Dünyan n en geliflmifl ülkelerinde de, demokrasinin en yaflan l r oldu u ülkelerine de bakt n z zaman seçime kat l m oran n n b rak n yüzde 70 leri, yüzde 50 lerde 60 larda oldu unu görürsünüz. Acaba bunu neyle izah edeceksiniz. Oraya getirece iniz izah, oraya yak flt raca - n z izah niye bu millete lay k görmüyorsunuz. Bunlar sadece AK Parti nin ald neticeye gölge düflürme veyahut da bu seçimin neticelerine gölge düflürme gayretinden baflka bir fley de ildir. Kald ki siyasette çok çok tecrübeli oldu una inand m z baz geçmifl siyasetçiler de bunu bu flekilde tan mlama gayreti içine giriyorlar. Acaba kendileri de bu sand klardan birinci parti olarak ç kt klar zamanlarda yüzde 100 kat l mla m sand klardan birinci parti olarak ç km fllard r? Lütfen demokrasideki bu kat l mc l n özgürlük anlay fl na kimse gölge düflürmeye kalkmas n. Bununla da kimse ne kendini, ne toplumu kand rma gayreti içine girmesin. Halk m z art k bunlar yutmuyor. Halk m z ister sand a gider, ister gitmez. Bu onun en tabii hürriyetidir. Kimse dünyada, demokratik ülkelerde kalk p da sand a gitmeyene niye sand - 28 Mart tarihinin, demokrasi tarihimizin kavflak noktalar ndan biri olaca na ve bu milletin yönetime do rudan kat lma konusundaki engin yetene inin art k görmeyen gözlerce de görülece ine bütün samimiyetimle inan yorum. a gitmedin deme hakk na sahip de ildir. Ister gider, ister gitmez. O da onun özgürlü ü. Gitmiyorsa orada da bir niyeti vard r, gidiyorsa zaten niyetini çok aç kça ortaya koymaktad r. Bu ülkenin insanlar dünyada pek az millete nasip olacak bir siyasi olgunlu a ve bilgiye sahiptir. Seçim sonuçlar üzerinde çal flmalar yapacak sosyal ve siyasal bilimcilerimizin, bu ülkenin demokrasi kültürünü nas l içsellefltirmifl bulundu una iliflkin çok önemli, çok kayda de er bilgilere ulaflacaklar na eminim. Bundan sonra bizim de ö renece imiz çok fleyler oldu una göre, onlar n da ö renece i çok fley vard r. Bunu da bilmelerini istiyorum. Bunu niye söylüyorum; biz olay sadece teori baz nda yaflam yoruz. Teoriyle, prati i birlefltirmek suretiyle yafl yoruz. Sadece olay teori baz nda yaflayanlar n da bir fley ö renmeleri laz m. Seçim teori de ildir sadece, ayn zamanda da pratiktir. Araziyle ka tlar do ru konuflmuyor. flte bir çok araflt rma gruplar, flirketleri flöyle isabet etmifl, böyle isabet etmifl hepsinin ne kadar isabet etti ini bu seçimlerde çok aç k ve net gördük. Niye, bunlar soka n dilini bilmiyorlar, soka n diliyle konuflmuyorlar, halk n diliyle konuflmuyorlar da onun için... Bu bak mdan en büyük seçim araflt rmas n 28 Mart ta yapt k ve halk m z orada kesin neticeyi ortaya koydu. Bunun üzerinde de kimse- Türkiye Bülteni 7

10 nin spekülasyon meydana getirmeye hakk yoktur. Umuyorum ki, bu ülkeye, bu ülkenin bu gün görmüfl insanlar na eksiksiz bir demokrasinin nimetlerini çok gören kimi siyasiler, bu seçim vesilesiyle nas l bir gaflet içerisinde olduklar n inflallah anlam fllard r. 28 Mart tarihinin, bu çok yönlü sonuçlar yla birlikte demokrasi tarihimizin kavflak noktalar ndan biri olaca na ve bu milletin yönetime do rudan kat lma konusundaki engin yetene inin art k görmeyen gözlerce de görülece ine bütün samimiyetimle inan yorum. Aç lan bu yeni demokrasi tablosunu çok önemsiyorum ve hepinizden 28 Mart sand klar nda hayat bulan bu demokrasi ruhuna sonuna kadar sahip ç kman z özellikle istirham ediyorum.bu ruh,türkiye yi ayd nl a ve muas r medeniyet seviyesinin üstüne tafl yacak olan ruhtur. Bu millete, bu milletin özünde sahip oldu u de erlere her zaman samimiyetle inand k, bundan sonra da inanmaya devam edece iz. Türkiye nin gelece ine dair en büyük güvencemiz Daha önce de söyledim; 29 Mart sabah ndan itibaren Türkiye nin neresinde ve hangi partiye mensup olursa olsun bütün belediye baflkanlar n n bafl m z gözümün üzerinde yeri vard r, hepsi bizim belediye baflkanlar m zd r. Burada bir ayr m söz konusu olamaz. Olmayacakt r da... de bu milletin en zor flartlar alt nda bile asla kaybolmayan gücü ve dirayetidir. De erli milletvekilleri Mart tarihinde yap lan yerel seçimler, bir baflka aç dan da tarihi sonuçlar do urmaya adayd r. Biliyorsunuz Meclis gündemine gelmek üzere bekleyen ve yerel yönetimlerimizin yetki ve sorumluluklar n artt ran baz yasa tasar lar m z var. Hem kamu yönetimimizin ça- n gereklerine uygun olarak yeniden yap lanmas, hem de bu do rultuda yerel hizmetlerin belediyelerce yürütülmesi konusunda k sa bir zaman sonra planlad m z yasal düzenlemeleri hayata geçirebilece imizi ümit ediyorum. Bu ad mlar Türkiye yi rahatlatacak, sisteme ifllerlik kazand racak ad mlard r. Türkiye art k bütün hizmetleriyle Ankara dan sevk ve idare edilecek bir ülke olmaktan ç km flt r. Bunu bu seçimden sonra at lacak ad mlarla birlikte inflallah yaflayacak ve görece iz. Burada tabii bir inceli ini ortaya koymam laz m. De erli Arkadafllar... Biz muhalefet partileri içinde flu olmufl, bu olmufl falan bunlar takip edecek ve bunlara göre politaka belirleyecek olan bir parti de iliz. Biz sadece kendimize bak yoruz. Biz seçimlerin inflallah önümüzdeki günlerde ardarda yapaca m z genifl çapl toplant larla de erlendirece iz. Milletvekillerimizle, il baflkanlar m zla, kad n kollar m zla, gençlik kollar m zla biraraya gelece iz. Seçim Koordinasyon Merkezlerimizle biraraya gelece iz. Ve oturup nerede ne eksiklerimiz var, bu eksiklerimizi nas l giderece iz. Bunlar n hepsini inflallah hafta sonu toplant lar yla de erlendirece iz. AK Parti kurumsallaflma yolunda olan bir partidir. Tabii, geçirdi imiz bu iki seçimle, yapt m z kongrelerimizle kurumsallaflmada büyük ad mlar att k ama kurumsallaflma flu anda belki bu geçirdi imiz s navlarla büyük ölçüde bitti, fakat ideal anlamda buna bitti diyemeyiz. Bunu da inflallah ideal anlamda bitirme gayreti içinde olaca- z. O zaman kendimizi sürekli bir öz elefltiri çemberinde tutmaya mecburuz. Ki bu eksiklerimizi görelim ve bu eksiklerimizi süratle giderelim. Dünya da sürekli de iflim içinde. AK Parti bu geliflime yönelik kararlar n almada, ad mlar n atmada süreklilik gösteren, bu konuda kararl l k gösteren bir parti oldu unu da ortaya koymal d r. Bu nas l olacak, iflte bu tür toplant larda bunu halledece iz. Ve yap lacak olan e itim çal flmalar yla bunu gelifltirece iz. nan yorum ki partimiz 2004 ten sonra 2005 te çok farkl bir vizyonla dünya siyasetinde yerini alacakt r. çte ve d flta çal flmalar m z asla dinamik yap s n zay flatmayacak aksine daha da güçlendirerek devam ettirecektir. Onun için de tabii içimizdeki bu çal flmalar, d fla inflallah çok daha farkl bir flekilde yans yacak ama içe kapanmac bir siyaset anlay fl n asla kabul etmiyoruz, etmeyece iz. Hep d fla aç k, dünyaya aç k, kucaklayan ve bu kucaklaman n yan nda da, kendi içinde kimli ini gayet güzel bir flekilde olgunlaflt ran bir parti oldu umuzu inflallah gelece e tafl yaca z. 8 Türkiye Bülteni

11 Sevgili Dostlar, Türkiye nin yükü hafifletilerek asli hizmetlere yo unlaflan bir kamu yönetimine ve problemleri yerinde çözecek yetki ve sorumlulukla donat lm fl yerel yönetimlere ihtiyac vard r. E konomimizin sa l kl bir temele oturtulabilmesi aç s ndan da reform niteli- i tafl yan bu de ifliklikleri hayata geçirmemiz gerekmektedir. Türkiye adil ve kalk nm fl bir ülke olma hedefine kavuflacaksa, bunda yerel yönetimlerimizin katk s en az merkezi yönetim kadar büyük olmal d r ve olacakt r. Bu sebepledir ki, milletimizin seçim sonuçlar na yans yan de iflim iradesini çok de- erli buluyorum. Daha önce de söyledim; 29 Mart sabah ndan itibaren Türkiye nin neresinde ve hangi partiye mensup olursa olsun bütün belediye baflkanlar n n bafl m n gözümün üzerinde yeri vard r, hepsi bizim belediye baflkanlar m zd r. Burada bir ayr m söz konusu olamaz. Olmayacakt r da... Kimse herhangi bir spekülasyon içine girmesin. Ve bütün milletvekillerimiz, hangi ilin vekili, hangi partinin belediye baflkan olurlarsa olsunlar, ki 28 Mart tan sonra art k partinin belediye baflkan olmak diye bir fley yoktur, o beldenin, o ilçenin, o ilin belediye baflkan vard r, ve AK Partili milletvekili arkadafllar ma sesleniyorum; kesinlikle ellerinden gelen yard m o ildeki, ilçedeki, beldedeki belediye baflkanlar na yapmal d rlar ve bu konuda onlar da cesaretlendirmelidirler. Niye, gelenek var, yanl fl, çirkin, kötü bir gelenek var. Acaba ben flu anda farkl bir iktidarla baflbaflay m, bu sorunumu oraya götürebilir miyim, götürürsem ne olur endiflesini tafl yabilirler. Ama bu endiflenin olmad n bizim iktidar m zda görmeliler. Onun için de sizler bu konuda elinizden gelen deste i vermelisiniz, yard mc olmal s n z ve hep birlikte flehirlerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin bu fiziki de iflimini Türkiye ye yaflatmal y z. Dert bizim derdimiz. Biz iktidar sorumlulu unun bilinci içinde olaca z. Biz bu ülkenin, bu milletin sevdal s y z. Bunu baflarmaya da mecburuz. Onun için de bu sorumluluktan kurtulamay z. Bunu halletmeye mecburuz. Millet iradesini siyasetinin temel rotas olarak alm fl bu partinin, mührünü milletten alm fl olanlara karfl bundan baflka davran fl izlemesi zaten düflünülemez. Elbette ki, bütün belediye baflkanlar m z ayn sevgi, ayn ilgiyle kucaklayaca z. Bu sözümüze inananlar da, inanmayanlar da yak nda her fleyin nas l iflledi ini görecekler. Bizim millete hizmet etmek için gecesini gündüzüne katanlarla beraber olmamak gibi bir lüksümüz yoktur. Hizmeti esas ald - " Siyaset çözüm üretme sanat d r, siyaset sorun üretme sanat de ildir demifltik. Bu bizim, AK Parti nin siyasetinin temel ilkesidir. Hiç bir zaman biz çözümsüzlü ü çözüm olarak görmeyece iz. Çünkü bir siyasi parti bunun için kurulur, bunun için hareket eder. Ve sorun üretmez, sorun çözer. m za göre, hizmeti hakk yla yapan n her zaman yan nda ve destekçisi olaca z. Bu vesileyle seçimden milletin teveccühünü kazanarak ç km fl bütün belediye baflkanlar n kutluyor, görevlerinde baflar lar diliyorum. nflallah bu seçim de ülkemiz için çok hay rl, Türkiye Bülteni 9

12 çok bereketli sonuçlar do uracakt r diye düflünüyorum. De erli milletvekilleri... Geçti imiz ay seçimle birlikte gündemin üst s ras n paylaflan bir baflka konu da K br s müzakereleriydi. San yorum tüm arkadafllar ma Çözüme Do ru K br s Notlar kitapç da t lm flt r. Kuzey K br s çözümsüzlü e mahkum etmek, tarihe hesap verilemeyecek bir ad m olur, bir süreç olur. Onun için bunun çözümlenmesi gerekiyor. Onun için bu ad mlar buraya kadar srarla, dikkatle, titizlilikle getirilmifltir. De erli Arkadafllar, hat rlarsan z bu yola ç kt m zda bir fley söylemifltik, o da neydi; Çözümsüzlük çözüm de ildir... Bir baflka ilkemizi de aç klam flt k; Siyaset çözüm üretme sanat d r, siyaset sorun üretme sanat de ildir demifltik. Bunu hep temel ilke olarak aç klam flt k ve flu anda da hep ayn noktaday z. Ve bu bizim, AK Parti nin siyasetinin temel ilkesidir. Hiç bir zaman biz çözümsüzlü ü çözüm olarak görmeyece iz. Çünkü bir siyasi parti bunun için kurulur, bunun için hareket eder. Ve sorun üretmez, sorun çözer. Görevi budur. Hiç kimse de bunun için bahane uyduramaz. Hükümet olarak K br s ta adil ve kal c bir bar fl n tesisinden yana oldu umuzu, çözüm için yap c bir gayret içinde olaca m z her vesileyle ifade ettik. Bu anlay fl m z n gere ini daha önce Davos ta bafllayan bir süreçle, biliyorsunuz bu sürecin neticesinde de New York ta devam eden yasal süreçle, Burgenstock ta gerçeklefltirilen müzakereler s ras nda da lay k yla at lmas gereken ad mlar att k ve görevimizi de lay k yla yerine getirdik. Müzakere süreci boyunca izledi imiz siyaset, devletin tüm kurumlar ile istiflare içinde ve bu istiflareler sonras nda ortaya ç kan bir düflünce zemininde, tabii biz buna mutabakat zemini de diyebiliriz, tabii ki baz konularda mutab k olmad m z olabilir ve bu konularda da hükümetimiz orta yol neyse bunu tutturmak süretiyle karar n vermifl, flu ana kadar ad mlar n atm flt r. Bu çerçevede müzakerelerin her ad m nda, gerek K br s Türk halk n n varolufl davas n, gerekse Türkiye nin tezlerini en etkili ve güçlü biçimde savunmufl oldu umuz inanc nday z. Türkiye, K br s ta iki ayr halk ve iki ayr demokrasinin varl n her zeminde dile getirmifltir. Ada da adil ve kal c bir bar fla ancak bu gerçekten hareketle ulafl labilece inin srarla alt çizilmifltir. Bu noktada oldu u gibi, Türkiye nin garantörlük haklar n n korunmas nda da azami hassasiyet gösterilmifltir. Vazgeçilmez gördü ümüz bu temel ilkeler çerçevesinde Annan Plan son halini almadan önce Birleflmifl Milletler e baz de ifliklik önerileri sunduk. Devletimizin tüm kurumlar yla istiflare edilerek üzerinde daha önce görüflüp, mutab k kald m z ama bunlar n büyük bir k sm n kabul ettirdi imize inand m z ve gerçekten de önem verdi imiz hususlar n planda yer almas - na srarla özen gösterdik. Bunlar sizlere da tt m z kitapç klarda göreceksiniz. Anlaflma sonucunun AB birincil hukuku haline getirilmesi konusunda neticeyi % 100 alm fl de iliz. Orada flüphesiz ki bir riskimiz var. Ama bunun d fl nda; ki kesimlili in korunmas, Adan n kuzeyindeki K br s Türk devletinin siyasi eflitli inin güvence alt na al nmas, K br s Türk toplumunun ulusal birli inin korunmas, Adada belli bir oranda Türk askerinin Türkiye, AB ye tam üye olduktan sonra da K br s ta kalmas, 10 Türkiye Bülteni

13 Güvenlik ve garantilerin güçlendirilmesi, K br s Türkü nün refah ve ekonomik geliflmesinin teminat alt na al nmas, Adada yaflayan anavatan kökenlilerin haklar n n korunmas ve bunun yan nda, (bunun alt n özellikle çiziyorum) bu güne kadar Türkiye den baflka KKTC yi dünyada tan yan bir baflka ülke var m yd? Hay r, yok. Ama flimdi ne oluyor, (e er gerçekleflirse) art k yeni bir devlet kuruluyor K br s ta. Kimler kuruyor bu devleti. Iki kurucu devlet. Birisi KKTC; öbürü de Güney K br s Rum Yönetimi. Ve iki kurucu devlet olarak Birleflik K br s Cumhuriyeti ni kuruyorlar. Marfllar ayr, bayraklar ayr ve bunlar bugün daha detaylar yla Baflbakan Yard mc m z ve D fliflleri Bakan m z Say n Abdullah Gül Bey, TBMM de anlatacak. Tabii burada üzerinde durdu umuz çok önemli bir husus da flu:uluslararas çok önemli toplant lara gidiyoruz. Gitti imiz bu uluslararas toplant larda bak yorsunuz 450 bin, 500 bin nüfusu olan ülkelerin dilleri orada konufluluyor. Bizlere tercümesi yap l yor. Ama 72 milyon nüfusu olan Türkiye nin dilinin orada konuflulmad n, kitaplar n n yay nlanmad n görüyoruz. fiimdi bu ad mlar bunu sa lam flt r. Tabii bütün bunlar bir kenara koyarak çok farkl de erlendirmelerle hala bunlara çok olumsuz yaklaflma gayreti içinde olanlar var. Eksikler yok mu, flüphesiz var. De erli arkadafllar, bütün uluslararas müzakerelerde Allah aflk na, her fleyin yüzde %100 halloldu unu nerede görüyorsunuz. fiöyle bir tarihe bak n Allah aflk na. fiöyle bir tarihe bak nca flu yap lan anlaflman n ne kadar önemli oldu unu anlamak mümkün olacakt r. Ama Kuzey K br s çözümsüzlü e mahkum etmek, tarihe hesap verilemeyecek bir ad m olur, bir süreç olur. Onun için bunun çözümlenmesi gerekiyor. Onun için bu ad mlar buraya kadar srarla, dikkatle, titizlilikle getirilmifltir. Ve bu sürecin flüphesiz ki K br s m za, Kuzey K br s Türk Cumhuriyetimizdeki soydafllar m z, kardefllerimiz taraf ndan bu iyi niyetimizin ben paylafl laca inanc nday m. Ve bu iyi niyetin de neticesini flüphesiz ki ne ç karsa ç ks n referandumda biz sayg yla karfl lar z. K br s politikam z n olmazsa olmazlar olan bu önceliklerimiz, sürdürdü ümüz müzakerelerin ard ndan son flekli verilen plana da büyük ölçüde yans m flt r. Ve biz bu süreçte de gerek flahs m, gerek Abdullah Bey, gerekse di- er arkadafllar m, gerçekten çok yo un bir diplomasiyi sürdürdük. Uluslararas görüflülmesi gereken bütün devlet baflkanlar yla, baflbakanlarla, bakanlarla bu görüflmeleri yaparak, sürekli madem ki K br s konusunda bizden böyle bir atak beklediniz ve biz bu ata yapt k, iyi niyetimizi gösterdik, siz de iyi niyetinizi gösterin dedik. Peki bu hala bitti mi, hay r bitmedi. Bundan sonra da bizim de ataca m z ad mlar var, onlar n da ataca ad mlar var. Çünkü biz bu iflin bitmesini istiyoruz. Nas l, her iki taraf n da gönlü olacak flekilde. Onun için de kazan-kazan temelinde bu çal flmalar sürdürdük. Yani ben kazanay m karfl s kaybetsin gibi bir kurnazl - n içine girmeyi düflünmedik. Biz de kazanal m, onlar da kazans n. Böyle bir samimi niyetle olaya yaklaflt k. Niye? E er K br s ta adil ve kal c bir bar fl dönemi bafllat lacaksa bunu bu Türkiye nin yükü hafifletilerek, asli hizmetlere yo unlaflan bir kamu yönetimine ve problemleri yerinde çözecek yetki ve sorumlulukla donat lm fl yerel yönetimlere ihtiyac vard r. flekilde bafllatmam z gerekiyordu. Ve biz bu anlay flla yaklaflt k. Çünkü hala komflular yla kavgal bir Türkiye istemiyoruz. Komflular yla bar fl içinde olan bir Türkiye yi yavrular m za gelecek nesillere b rakal m istiyoruz. Derdimiz, gayretimiz budur. Böylece var lan aflama ile, hem Türk taraf - n n tezleri tahakkuk ettirilmifl, hem de kazan mlar n tarihin ilerleyen safhalar nda çeflitli yollarla delinmesinin önüne büyük ölçüde geçilmifltir. Milli siyaset imizin ve milli dava m z n hiçbir flekilde suland r lmas na göz yumulmam flt r, bunun bahis konusu edilmesi bile mümkün de ildir... Hükümet olarak BM Genel Sekreteri nin iyi niyet misyonu nun öngördü ü iflbirli i ve takvim do rultusunda bu anlaflman n gerektirdi i sorumluluklar - m z tam bir aç kl k ve iyi niyet çerçevesinde yerine getirmeye haz r oldu umuzu daha önce de ifade ettik. Hükümet olarak, y llardan beri siyasi sorumluluk makam nda olduklar halde siyasi irade ortaya koymaktan kaç nan ve bugün gerçekleri bilmelerine ra men bizi elefltirmekten geri durmayanlar n yapt n yapmad m z, bu sorumluluktan kaçma yoluna tevessül etmedi imizi, Hükümet olman n gerektirdi i siyasi iradeye sonuna kadar basiretle, te- Türkiye Bülteni 117

14 fekkürle, dirayetle ve kararl l kla sahip ç kt - m z göstermifl oluyoruz... Konu üzerinde devletimizin ilgili bütün kurumlar yla istiflare içerisinde gerekli de erlendirmeleri daha önce oldu u gibi bu aflamada da yap yoruz. Gerek TBMM den ç kacak karara, gerekse K br s ta yaflayan Türk ve Rum halklar n n ortaya koyacaklar iradeye sonuna kadar sayg l olaca m - z bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Biz istiyoruz ki son dönemde Yunanistan la iliflkilerimizde yaflanan yap c ve olumlu atmosfer, Ada da adil ve kal c bir bar fl n tesisine vesile olsun. Bu konuda büyük Atatürk ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine ba l olan Türk taraf olarak gösterdi imiz iyi niyetli yaklafl m ve yap c gayretlerin, karfl tarafta da bir karfl l k bulaca na inan yorum. Do u Akdeniz de özellikle K br s n, bar fl ve istikrar n sa land bir ada olmas için, her iki taraf n ayn uzlaflma zemininde buluflmas flartt r. Bütün taraflar n lehine olacak bir çözümün gerçekleflece i konusunda iyimserli imizi koruyoruz. Bundan önce oldu u gibi, bundan sonra da Türkiye nin ve KKTC nin önceliklerine sonuna kadar sad k kalacak, ilgili kurumlar m zla ve Kuzey K br s Türk yönetimiyle istiflare ve paylafl m içerisinde hareket edece- iz. Ne olursa olsun çözüm de il, bütün taraflar n lehine olacak bar flç ve adil çözüm aray - fl içindeyiz. Fakat, siyasetin, stratejinin ve diplomasinin gerektirdi i çözüm aray fllar n, kaba, iyi niyetten yoksun ve basiretsiz bir yaklafl mla ver kurtul etiketiyle yaftalamaya çal - flan marjinal kesimlerin kuru gürültülerine de pabuç b rakacak de iliz! Bu mesele bir milli mesele ve milli dava d r. Bu bilinçten yoksun kuru gürültü sahiplerini de bu bilince davet etmeye devam edece- iz. At lacak olan her ad mda bundan önce oldu u gibi bundan sonra da Türkiye nin ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nin menfaatlerinin gere i neyse o yap lacakt r. Bu konuda kamuoyunda tart flma sebebi olan baz noktalar var. Mesela haz rlanan belgenin 9000 sayfa oldu u ve bu 9000 sayfan n referanduma kadar olan zaman içinde halka anlat lamayaca ifade ediliyor. Sözü edilen 9000 sayfan n çok büyük bölümü AB ye uyum yasalar çerçevesinde yap lmas gereken tali düzenlemelere iliflkindir ve bunlarla iflin uzmanlar n n ilgilenmesi yeterlidir. Sözgelimi Gemilerin Tescili, Sat fl ve potek Edilmesi yasas gibi, Organize Suç Hakk nda Federal Yasa gibi fevkalade teknik ve dolay - s yla ayr nt l yasal düzenlemeleri sanki herkesin sat r sat r okumas gereken Anayasal lkeler gibi takdim etmek, temelsiz bir polemikten öteye geçmez. Türkiye olarak bu düzenlemelerin büyük bir k sm n, biz de zaten ayn flekilde AB müktesebat na uyum çerçevesinde hayata geçiriyoruz. De erli arkadafllar, kendimizi aldatmayal m. (Efendim bu çok k sa bir zamana s k flt r ld.) Bu tür polemikler de var. Hiç kusura bakmay n. Çok k sa bir zaman falan yok. Bu konu bir günlük konu de il, bir ayl k konu de il, bir y ll k konu de il. 30 y ll k bir süreç. 30 y ld r neredeydiniz, 30 y ld r bu konu üzerinde niye düflünmediniz, niye konuflmad n z, niçin at lmas gereken ad mlar atmad n z. Hala flimdi çok k sa bir zamana s k flt r ld diyorsunuz. 3 kez bu müzakereler yap ld. Bu defa 4 üncü müzakeredir. Bu da bizim ad mlar m zla Davos ta bafllayan bir süreçtir ve bu süreci de flu anda bir noktaya getirdik. fiimdi bunu burada koparma gayreti içinde olanlar var. Yanl flt r, lütfen, ne Türkiye ye, ne Kuzey K br s taki kardefllerimize burada zaman kaybettirmeyelim. Çünkü gelecek, Kuzey K br s taki gelecek kuflaklar n da aleyhine olacakt r ve bizleri de bir anavatan olarak üzecektir. Buna hiç kimsenin hakk yoktur. 12 Türkiye Bülteni

15 Bu davadaki önceliklerimizle ilgisi olmayan bu teknik yasalar gündeme getirmenin, sanki insanlardan gizlenen bir fleyler varm fl gibi bir hava estirmeye çal flman n mant n anlayabilmifl de iliz. Z aman, bütün bu gayretleri yap c desteklerle güçlendirme zaman d r. Herkesi bu konuda duyarl olmaya ve kafalar buland racak vehim ve spekülasyonlardan kaç nmaya ça r yorum. Bu konuyu basit siyasi ç karlar n malzemesi yapmaya çal - flanlar biz iyi biliyoruz. Milletimiz de iyi biliyor. Ve onlara da zaten gerekli cevab 28 Mart ta da verdi. Çünkü hiç kimse meydanlarda yerel yönetimleri konuflmad AK Parti den baflka. Meydanlarda yerel yönetimi biz konufltuk. Türkiye nin iç siyasetini biz konufltuk ve biz dedik ki; bu seçimler yerel yönetim seçimidir. Gündemi de ifltirmek isteyenler var. Dikkat edin gündemi konuflmuyorlar, baflka fleyler konufluyorlar. Fakat meydanlarda bizi takip etmeyenler ç kt lar televizyon oturumlar nda hep flunu konufltular; Efendim, iflte meydanlarda hep baflka fleyler konufluldu, yerel yönetimler hiç konuflulmad. AK Parti yi hiç izlemedin ki... AK Parti yi izleseydin bu konulara hiç girmedi ini görürdün. Hatta meydanlarda biz hiç K br s konuflmad m z için baz siyasi partiler taraf ndan da elefltirildik. Niye; bu seçim bir genel seçim de il.. Biz K br s her zaman yaz yor ve gerekli yerde de her zaman konufluyoruz. Ve gece demedik, gündüz demedik, seçimin son an nda bile Abdullah Bey yurt d - fl nda koflturuyordu, seçim bitti hemen biz kofltuk gittik. Müzakerelerini yürüttük ve hamd olsun belli bir noktaya da bunu getirdik. Ve bütün niyetimiz samimidir, niyetimiz hay rd r ve inflallah sonu da hay r olacakt r. Türkiye ye ve K br s Türk halk na inflallah kazand r lacak çok yararlar vard r. Tabii bu basiretsizlikle, milletin basiret hazinesinden çal nacak herhangi bir oy yoktur, bunu da söyleyeyim. De erli milletvekilleri... Ekonomiden güzel haberler gelmeye devam ediyor y l için y lda yüzde 5 lik bir büyüme hedefi koymufltuk, biliyorsunuz. Bu rakam birkaç gün önce aç kland ve y ll k yüzde 5.9 gibi beklentilerimizin üstünde bir büyüme h z yakalad m z ortaya ç kt. Yine enflasyonda 2004 sonu için y ll k hedef TÜFE de yüzde 12 olarak belirlenmiflti. Bu rakam y l n ilk üç ay nda gibi bir rakamla daha flimdiden yakaland ve afl ld. Mart ay ndaki ihracat m z, yüzde 39.7 art flla 5.3 milyar dolara yükseldi. Bu bir rekordur. Ayl k bazda en yüksek ihracat rakam n yakalam fl Siyasetin, stratejinin ve diplomasinin gerektirdi i çözüm aray fllar n, kaba, iyi niyetten yoksun ve basiretsiz bir yaklafl mla "ver kurtul" etiketiyle yaftalamaya çal flan marjinal kesimlerin kuru gürültülerine de pabuç b rakacak de iliz! Bu mesele bir "milli mesele" ve "milli dava"d r. olduk. nflallah ülkemizdeki güven ve istikrar ortam n korudu umuz, yönetimde Türkiye nin ihtiyaç duydu u kararl ve dikkatli politikalar sürdürdü ümüz sürece bu rakamlar çok daha iyi noktalara tafl nacakt r. Bu mali disiplinimizi, bu ekonomik program, ayn ciddiyetle, ayn istikrar içinde sürdürmemiz laz m. Bunun için sizleri zaman zaman s k flt ranlar, zaman zaman rahats z edenler olabilir. Efendim iflte yat r mlarda flunlar var, bunlar var... Onun biz de fark nday z. Mümkün oldu u kadar yat r mlarda bereketin oldu unu da ihmal etmeyelim. Bizim yat r mlar m z bereketlidir. Niye, çünkü biz birilerinin geçmiflte 10 a verdi ini 3-4 e yapt r yoruz. Daha da bereketli olan var, nedir o? Onlar n 10 y lda, 15 y lda yapt rd klar n biz 3-4 y lda yapar durumday z y l önce bafllam fl olan yat r mlar hala duruyor, biz onlar öncelikler s ras nda bir an önce bitirmenin gayreti içindeyiz. flin bereketi burada.. Bu arada tabii gitti imiz her yerde bu pancar üreticisi vatandafllar m z bizi köfleye s k flt r yor. Bu konuyla ilgili y l döneminde üreticinin 9 milyon 100 bin ton pancar sat n al nd. Karfl l - nda 865 trilyon tahakkuk etti. Tahakkuk eden bu bedel, bugüne kadar 161 trilyon liras ayni olarak, 287 trilyon liras nakdi olmak üzere toplam 448 trilyon liras avans olarak pancar üreticilerine ödendi. 417 trilyon tutar ndaki bakiye pancar bedellerinin ödenmesine Türkiye genelinde tarihinde bafllanarak hazineden hiç bir katk sa lanmadan pancar bedellerinin tamam kendi imkanlar m zla inflallah ay sonuna kadar ödenecektir. Bunun da flimdiden müjdesini vermifl oluyorum. Türkiye gelece e do ru, tam yol ilerlemeye bafllam flt r. Allah yolumuzu aç k etsin. Hepinize sevgilerimi ve sayg lar m sunuyorum. Türkiye Bülteni 13

16 K br s ta yeni bir dönem bafll yor... Baflbakan Erdo an: Biz flu ana kadar nas l K br s taki kardefllerimizin yan nda olduysak bundan sonra da yan nda olmaya devam edece iz. Yaln z b rakmad k, b rakmayaca z...

17 K br s ta tarihi referandum ve yank lar... K br s'ta KKTC vatandafllar ve Rum kesiminde yaflayanlar Annan Plan 'na 'kabul' ya da 'ret' oyu vermek için 24 Nisan günü sand k bafl na gitti. KKTC'de Annan Plan 'na yüzde 64.9 oran nda 'evet' yüzde 34 oran nda 'hay r' oyu ç karken Rum kesiminin yüzde 75.7'si 'hay r' oyu kulland. Rum taraf nda 'evet'çilerin oran yüzde 24.3'te kald. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n de erlendirmesi... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Referandum sonuçlarıyla ilgili olarak İl Başkanları Toplantısı nda bir değerlendirme yaptı. Başbakan Erdoğan şunları söyledi: "Kıbrıs ta yaşayan iki halk sandık başına giderek, demokrasinin bir gereği olarak Annan Planı hakkında özgür iradelerini ortaya koydular. Referandum sonuçlarını demokratik bir olgunlukla karşıladığımızı ve her iki halkın sandığa yansıyan iradesine de saygı duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu sonuçların Kıbrıs için olumlu neticeler doğurduğuna inanıyorum. Burada bir gerçeğin altını da çizmek istiyorum. Yaklaşık bir ay, bir buçuk aydır bu konu çok konuşuldu. Bizler bu konuda çok çalışmalar yaptık ve bu yola iyi niyetle çıktık. Samimiydik ve bu samimiyetimizin neticesini de yine ben inanıyorum ki olumlu bir biçimde aldık. Referandum sonuçlarına saygı göstermekle birlikte, beklentimizin bundan farklı bir sonucun ortaya çıkması yönünde olduğunu da gizleyecek değilim. Gönül, adada yaşayan her iki halkın da adada kalıcı ve adil bir barışa zemin hazırlayacağını ümit ettiğimiz Annan Planı na evet demelerini isterdi. Bu noktada, Kıbrıs Türk halkının iyi niyetli ve barıştan yana tavrının bütün dünya tarafından hakkaniyet çerçevesinde değerlendirileceğinden ben artık hiç kuşku duymuyorum. Son Annan Planı ile ilgili müzakerelerin başından sonuna kadar Türk tarafının Kıbrıs ta çözüm isteyen, yapıcı ve aktif taraf olduğu su götürmez bir gerçektir. Bu tavrımızın meselenin yıllara dayalı alışılmış dengelerini değiştirdiği ve yıllar yılı çözümden kaçan taraf olmakla suçlanan Türk tarafının imajını tamamen değiştirdiği dünya kamuoyunun ortak fikridir. Şimdi yapılması gereken, gerek Türkiye nin, gerek KKTC nin barış yolunda attığı bu büyük adıma, uluslararası camianın aynı sıcak yaklaşımla karşılık vermesidir. K br s ta tafllar yerinden oynam flt r Rum tarafının Annan Planı na hayır demesinin, Türk tarafının baştan beri ortaya koyduğu yapıcı gayreti görünmez hale getirmesi mümkün değildir. Kıbrıs ta taşlar yerinden oynamıştır ve bugünden sonra Kıbrıs hakkında söz söyleyecek herkes bu yeni tabloyu hesaba katarak konuşması gerekecektir. Lehimize şekillenen bu yeni tabloyu diplomasimiz açısından son derece önemli ve ileri bir adım olarak görüyoruz. AB ile müzakerelerin doğrudan şartı olmayan bu önemli konuda, Türk tarafı olarak attığımız pozitif adımların Türkiye hanesine yeni artı puanlar yazdırmasını bekliyoruz. AB nin sahip olduğu öz değerler açısından Türkiye nin son dönemde ortaya koyduğu yaklaşımın, daha önceki dönemlerle farkını netleştirmek bir şart ve yükümlülük haline gelmiştir. Bu beklentilerimizin AB zemininde hakettiği karşılığı bulacağına inancımız tamdır. Ve tabii ki burada Başbakan Yardımcımız ve Dışişleri Bakanımız Abdullah Gül, tüm dışişleri yetkilisi arkadaşlarımız, KKTC Başbakanı, Başbakan Yardımcısı ve oradaki dışişleri bakanlığı yetkilileri hepsinin müzakere sürecinde katkıları olmuştur. Tabii ki New York sürecinin başlamasında Sayın Denktaş ın da katkısı oldu. Bunu da söylemeleyim. Fakat bir gerçeği söylemeden edemeyeceğim. Lütfen bu yanlış anlaşılmasın. Hiç bir zaman kişisel bazı sıkıntıların kaynağı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olmamıştır ama bunu gösterme gayreti içinde olanlar olmuştur. Bakınız biz hiç bir zaman herhangi bir karalama kampanyası içine girmedik. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve şuanda temsil ettiğim Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlettir de onun için. Fakat zaman zaman görüyorum ki bazı haddi tecavüz eden ifadeler kullanılıyor. Bunlar çok çirkin. Bunlar yakışıksız. Türk diplomasisinde son 50 y l n en baflar l olay Zaman Türkiye Cumhuriyeti nin 58 ve 59 ncu hükümetlerinin bu konularda ne kadar isabetli, ne kadar olumlu adımlar attığını gösterecektir. Ve bu tarihi bir kayıt olarak da düşürmüştür, bunu da böyle biliniz. Ve öyle zannediyorum ki son 50 yıl (çok partili dönem olarak değerlen- Türkiye Bülteni 15

18 dirirsek) özellikle Türkiye nin diplomaside yaşadığı en başarılı olay olarak bunu gösterecektir. Peki bu süreç bitti mi, netice mi bu? Hayır. Bu süreç tabii ki devam edecek ve ediyor da. Ve biz şu ana kadar nasıl Kıbrıs taki kardeşlerimizin yanında olduysak bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Kimseye vatan n sev ya da terk et diyemezsiniz Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda bizim gösterdiğimiz yaklaşımı benimsemeyen, böyle demokratik bir süreçte centilmenlik dışı davranışlar sergileyen çevrelerin referandum sonucundan gerekli dersi almış olmalarını ümit ediyorum. Hiç kimsenin toplumsal iradeye ipotek koymak, ülkesini ya sev ya terk et mantığıyla ülkesinde yaşayan insanları değerlendirmek hiç bir zaman insani bir yaklaşım değildir. Hiç kimseyi vatanından sevmek ya da terk etmek ikilemiyle karşı karşıya bırakamazsınız. Böyle bir yetkiniz yok. Demokrasiye tahammül edemeyen, halk iradesini içine sindiremeyenler maksatlarını hamasi söylemlerin arkasına gizleme kurnazlığını bırakmalıdır. Kıbrıs Türk halkının sandığa yansıttığı irade, özellikle yıllar yılı çözümsüzlüğü çözüm bilen zihniyetler tarafından iyi değerlendirilmelidir. Hiç bir millet ülkesini de devletini de ucuza kaptırmanın alçaklığını yaşamaz. Ve kimse de bu noktada kendini milletin üstünde varsaymasın, milletin üstünde kabul etmesin. Bir taraftan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyeceksiniz, ondan sonra da hayır bu böyle değil, böyledir diyeceksiniz. Olmaz. Biz o iradeyi dikkate alıyoruz. Milletin iradesini demokrasinin tartışılması mümkün olmayan temel değeri olarak görüyoruz İşte bu anlayışımızdır ki, Türkiye yi ve KKTC yi uluslararası camia nezdinde pozitif taraf haline getirmiştir. Ben referandumla birlikte açılan yeni sayfanın olumlu sonuçlar getireceğine inanıyorum. Güney K br s Rum yönetimi tarihi bir f rsat kaç rd Adada yeni ortaya çıkan bu durum nedeniyle ben inanıyorum ki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarihi bir fırsatı kaçırmıştır. Ve ben yine inanıyorum ki artık adada yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Ve uluslararası camia artık bunu gerektiği şekliyle değerlendirecek ve bu güne kadar uluslararası bütün aktivitelerde bütün insani ve insan hakları açısından, hukukun üstünlüğü açısından tecrit politikasının, dışlama politikasının uygulandığı KKTC ye karşı ben inanıyorum ki artık bu politikalar son bulacaktır. Birli inizi bozmay n Türkiye nin Başbakanı olarak, her durumda ve her şart altında Kıbrıs lı kardeşlerimizin yanında olacağımızı ve 16 Türkiye Bülteni davalarını davamız bileceğimizi bir kere daha ifade ediyorum.ama bir şeyi de Türkiye den seslenerek rica ediyorum; "Birliğinizi bozmayınız, beraberliğinizi bozmayınız. O birlik size güç katacaktır. Bu bir referandumdu. Olmuştur, bitmiştir. Ve demokratik hakkınızı, iradenizi en güzel şekliyle ortaya koydunuz ama bundan sonra birbirimizi yine KKTC de bugüne kadar nasıl olduysa, aynı sevgi içinde, aynı saygı içinde karşılayacak, sevecek ve hep birlikte KKTC için diyecek, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için anlayışıyla birbirimize yaklaşımımızı sürdüreceğiz. " Baflbakan Yard mc s ve D fliflleri Bakan Abdullah Gül ün de erlendirmesi... Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül Kıbrısta yapılan referandumla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Ortaya çıkan tablodan üzüntü duyduk çünkü biz samimi olarak adada bir çözüm istedik. 30 yıllık çözümsüzlüğün karşılıklı anlaşmayla neticelenmesini istedik. Bunun için Türkiye olarak insiyatif ele aldık. Bunun için New York da kilitlenen müzakerelerin açılmasında önemli rol oynadık. Bunun için müzakerelerin önce adaya taşınmasını, daha sonra İsviçre ye taşınmasını temin ettik. Ama ne yazık ki bugün gördüğümüz kadarıyla Annan Planı Rum tarafının yüzde 75 lere varan büyük bir "hayır"ıyla çözüme ulaşmadan neticelenmiş bulunmaktadır. KKTC ye uygulanan ambargolar kald r lmal d r Önemli olan bir nokta şudur ki; 30 yıl içinde ilk defa adada bir referandum söz konusu oldu ve adada her iki taraf kendi iradeleriyle bir anlamda self determination haklarını kullanarak karar verdiler. Bu açıdan da ortaya çıkan netice çok büyük bir önem arz etmektedir. Türk tarafının "evet" demesi ve Rum tarafının "hayır" demesi bir gerçeği de ortaya çıkarmıştır. 30 senedir uzlaşmaz diye bilinen, daima çözümden kaçan diye bilinen ve daima suçlanan Türk tarafının ve Türkiye nin bunları hak etmediğini de ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla çözümsüzlüğü kimin istediği, çözümün önünü kimin tıkadığı da yine bir kez daha ortaya çıkmıştır. Şüphesiz ki bundan sonra yeni bir durum vardır ortada. Ümit ediyoruz ki bu yeni durumu herkes en iyi şekilde değerlendirecektir. Herkes en iyi şekilde inceleyecektir. Bundan sonra KKTC ye bu ambargoların de-

19 vam etmemesi gerekir. KKTC iradesini ortaya koymuştur. Birleşme iradesini ortaya koymuştur. Dolayısıyla bundan sonra izalasyona tabi tutulmaması gerekir. Şimdiye kadar KKTC ye karşı yapılan yanlışlıklar bundan sonra tekrarlanmamalıdır. AB ortaya ç kan bu durumu iyi de erlendirmelidir Ortada AB açısından ise çok ters bir durum vardır. AB her iki tarafı kendisine üye olmaya davet etmiştir ve referandumla da bunu sormuştur. Bu davete icabet eden ve "evet" diyen Türk tarafı şimdi AB ye katılamayacaktır ama bu referandumda bu davete "hayır" diyen Rum tarafı ise AB ye katılacaktır. Eminim ki AB kendi prensiplerini, ilkelerini gözden geçirerek o ters durumu en iyi şekilde değerlendirecektir ve Türk tarafına şimdiye kadar yapılan haksızlıklara son verecektir. Bu yönde şüphesiz ki Türkiye olarak üzerimize düşen her türlü gayreti göstereceğiz. Yunanistan la iliflkilerimiz devam edecektir Şüphesiz ki Yunanistan la ilişkilerimiz dostluk temeli üzerinde devam edecektir. Her iki hükümetin de iradesi bu ilişkilerin giderek daha da güçlendirilmesidir. Ama şüphesiz ki şimdi Yunanistan a da Türkiye ye de yeni sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluklar çerçevesinde her iki ülkenin gayet dikkatli hareket edeceğine inanıyoruz çünkü Türk Hükümeti Yunanistan la ilişkilerini daha iyi bir noktaya götürme konusunda kararını vermiştir. Türkiye KKTC halk n n yan nda olmaya devam edecektir Türkiye, KKTC nin ve KKTC halkının arkasında olmaya devam edecektir. Şimdiye kadar nasıl üzerine düşenleri yaptıysa, nasıl şimdiye kadar Türk halkını yalnız bırakmadıysa bundan sonra Türk halkını muhakkak ki yalnız bırakmayacaktır. Onlar zaten bu referandumda barıştan yana, çözümden yana iradelerini ortaya koymuşlardır. Bundan sonra yapabilecekleri bir şey yoktur. Türkiye olarak biz de yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Hatta uluslararası toplumun belki bizden beklemediği derecede Türkiye uzlaşmacı bir tavır gösterdi. Tamamen ölmüş diye bilinen bir planı tekrar diriltti. Onu 30 sene sonra ilk defa halkın karşısına getirdi. Halkın iradesini kullanma imkanının tanınmasında büyük katkısı oldu. Ama ne yazık ki bugün üzüntüyle görüyoruz ki bu gerçekleşmedi. Ümit ediyorum ki bundan sonra ortaya çıkan bu yeni durum iyi bir şekilde değerlendirilir, dikkatli bir şekilde tahlil edilir ve buna göre hareket edilir. Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek in Bakanlar Kurulu sonras yapt de erlendirme... Kıbrıs ile ilgili gelişmelerin değerlendirildiği Bakanlar Kurulu Toplantısı nın ardından bir açıklama yapan Hükümet Sözcüsü ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek, BM Genel Sekreteri nin ve uluslararası camianın önde gelen ülke ve kuruluşlarının gayreti ve Türkiye nin son dönemde aldığı insiyatif ile geliştirilen, Kıbrıs sorununda şimdiye kadar ortaya konulan en kapsamlı ve en ciddi çözüm planının Rum tarafınca reddedilmesini, önemli fırsatın yitirilmesi olarak değerlendirdi ve Türkiye bundan üzüntü duymaktadır diye konuştu. Çiçek, şöyle devam etti: Ada da ilk kez yapılan referandumlar Kıbrıs ta yeni bir durum yaratmıştır. Uluslararası camianın ve bütün ilgili kurumların ortaya çıkan durum karşısında doğru tespitlerde bulunması gerekmektedir. BM Genel Sekreteri nin kapsamlı çözüm önerisi, 1 Mayıs 2004 tarihinden önce Kıbrıs ta dengeli bir uzlaşıya varılmasını ve Ada nın yeni bir ortaklık yapısıyla ve bir bütün halinde 1 Mayıs ta AB ye tam üye olmasını hedeflemekteydi. Bu Türkiye nin ve uluslararası camianın isteği ve beklentisiydi. Referandumun sonucu Rum tarafının yeni bir ortaklığa, Kıbrıslı Türkler le beraber yaşamaya ve uzlaşmaya birlikte AB ye girmeye karşı olduğunu açıkça göstermiştir. Kıbrıs ta çözümsüzlüğün asıl kaynağı da artık ortaya çıkmıştır. Kesinlikle bu Rum tarafıdır. Uluslararası kurumların, uluslararası camianın üyelerinin Rum tarafının Kıbrıs sorununu ve AB üyeliğini istismar etmesine müsaade etmeyeceğini ümit ediyoruz. AB açısından bakıldığında referandum sonuçlarının son derece çelişkili bir durum yarattığı açıktır. Çözüme ve Ada yı birleştirmeye (hayır) diyen Rum tarafı üyeliğe kabul edilmekte, buna karşılık uluslararası toplumun beklentisi çerçevesinde sorunun çözülüp, Ada nın birleşmesi ve birlikte AB ye girmek için irade sergileyen Türk tarafı ise dışarıda bırakılmaktadır." K br s Rum Yönetimi K br s Türk taraf n temsil etmiyor "Ulaşılan aşamada Rum siyasi liderliğinin ve uluslararası camianın öncelikle Kıbrıs Türk halkına haksız ambargo ve kısıtlamalar uygulamaktan vazgeçmesini talep ediyoruz. Kıbrıs Türk halkı bu referandum ile dünya ile bütünleşme arzusunu ortaya koymuştur. Kıbrıs Türk halkını uluslararası alanda daha fazla tecrit etmeye kimsenin hakkı yoktur. Uluslararası camia, insan haklarına saygılı ve çoğulcu bir demokratik yapı içinde yaşamakta olan Kıbrıs Türkiye Bülteni 17

20 Türk halkına karşı sorumluluklarını artık üstlenmek durumundadır. Uluslararası camia, Kıbrıs Rum Yönetimi nin, Kıbrıs Türk tarafını da temsil ettiği iddiasını sürdürmesine artık izin vermemelidir. Bilindiği üzere, uluslararası alanda ve bölgesinde barış ve istikrarın gelişmesine katkıda bulunan Türkiye, AB ye tam üyeliği temel bir stratejik hedef olarak belirlemiştir. Türkiye, ayrıca komşularıyla ilişkilerinin gelişmesine önem atfeden ve bu yolda ilerleyen bir ülkedir. Bu doğrultuda, Yunanistan ile ilişkilerini daha da ileriye götürmek için üzerine düşen samimi gayreti sarfedecektir. Yunanistan ın da Ada da çıkan bu yeni durumu gerektiği şekilde değerlendirmesini bekliyoruz. KKTC ve Kıbrıs Türk halkı anavatanı Türkiye yi bundan sonra da yanında bulacaktır. Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberlik içinde olacağına eminiz. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının refahı ve esenliği için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir. Kıbrıs ta bir çözüme ulaşılması için büyük gayret sarf etmiş olan başta Sayın Genel Sekreter olmak üzere, BM ekibine ve ilgili ülkelere yapmış oldukları katkılar için içten teşekkürlerimizi sunarız. AB Komisyonu üyesi Verheugen in de erlendirmesi... AB Genel İşler Konseyi toplantısı sırasında basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu nun genişlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen, Türkiye Kıbrıs sorununun çözümü konusunda çok yapıcı bir tutum sergiledi ve uluslararası bütün yükümlülüklerini yerine getirdi dedi. Verheugen, bir soru üzerine, Türkiye nin bu tavrının AB Komisyonu nun hazırlayacağı rapora da yansıyacağını bildirdi. Kıbrıslı Türklerin referandumdan sonra ekonomik açıdan izolasyonunun önüne geçebilmek için AB Komisyonu nun gerekli çabayı göstereceğini belirten Verheugen, AB Dışişleri Bakanlarının bugün yaptığı toplantıda da, bu konuda cesaret verici kararlı bir tutum sergilendiğini kaydetti. Verheugen, Kıbrıslı Türklerin referandumdan sonra cezalandırılmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını, ekonomik desteğin yanı sıra adada iki toplumu birbirine yakınlaştıracak sosyal ve kültürel projelere de AB nin destek vereceğini bildirdi. Bir gazetecinin sorusu üzerine Verheugen, Kıbrıslı Türklere yapılacak yardımın ille de BM kanalıyla yapılmasına gerek olmadığını belirtti ve bu konuda zaten BM nin altyapısının olmadığını söyledi. Referandum sonucunun olumsuz çıkmasından üzüntü REFERANDUM SONRASI AB DEN LK ADIM... AB GENEL filer KONSEY KKTC'N N EKONOM K KALKINMASINA YARDIMCI OLUNMASINA KARAR VERD AB baflkan rlanda taraf ndan haz rlanan ve üye ülkeler taraf ndan onaylanan bildiride, ''AB içinde yer alma konusunda aç k bir irade gösteren KKTC'nin ekonomik kalk nmas na destek olunmas konusunda AB Konseyi'nin kararl oldu unu'' vurgulad. Bildiride, çözüm halinde KKTC için ayr lan 259 milyon euro'luk mali yard m n serbest b rak lmas tavsiye edildi ve bu konuda kapsaml projeler gelifltirmesi için AB Komisyonu'ndan gerekli çal flmalar bafllatmas istendi. Bildiride, Komisyonun özellikle adan n ekonomik uyumu ve iki toplum aras nda yak nlaflmay sa layacak projeler haz rlamas istendi. AB Konseyi'nin KKTC'nin ekonomik izolasyonuna son verilmesi konusunda kararl oldu u vurgulanan bildiride, K br sl Türklerin ekonomik geliflmesine cesaret vererek, adan n birleflmesinin kolaylaflt r lmas n n arzu edildi i ifade edildi. AB d fliflleri bakanlar karar nda, Türkiye'nin ve Yunanistan' n çabalar ndan memnunluk duyuldu u belirtildi ve gelecekte ada halk n n birleflik K br s vatandafllar olarak AB vatandafl olmalar konusundaki umut dile getirildi. duyduklarını belirten Verheugen, Sonuçta iki toplum demokratik tercihlerini yaptılar. Kararlarına saygı duymamız gerekir. Bu, dünyanın sonu değil. AB nin siyasi iradesi hala birleşik Kıbrıs ı Birlik içinde görmek. Bu ne zaman, nasıl olur bilemem dedi. 18 Türkiye Bülteni

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı