Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Baflbakan Erdo an n grup konuflmas 6 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n TBMM de yapt grup konuflmas K br s ta Baflbakan n yeni dönem 23 Nisan kutlad k D fl Temaslar Sabanc y kaybettik K br s ta yeni bir dönem bafll yor 14 K br s taki tarihi referandum ve referandumun yurtiçinde ve yurtd fl ndaki yank lar Nisan kutlad k 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram tüm yurtta coflkuyla kutland. Milli Egemenlik Sempozyumu Milli Egemenlik Haftas nda Türkiye de demokrasi anlay fl tart fl ld. Belediye baflkanlar m z göreve haz r Mart Yerel Seçimleri ni kazanan 1750 belediye baflkan Ankara da düzenlenen Belediye Baflkanlar Çal flma Prensipleri Toplant s nda bir araya geldi stiflare ve de erlendirme toplant s AK Parti milletvekilleri Antalya da düzenlenen "2. stiflare ve De erlendirme Toplant s "nda gündemdeki konular de erlendirdi. Türkiye Sak p A as n kaybetti 44 Devlet üstün hizmet madalyas sahibi Sak p Sabanc y son yolculu una onbinler u urlad... Bilgi edinmek hakk m z 48 Bilgi Edinme Hakk Kanunu, tarihinde yürürlü e girdi. SSK l hastalara üniversite hastanesi yolu aç ld 52 SSK l hastalar n, üniversite hastanelerinden sevkle yararlanmalar amac yla SSK-T p Fakültesi Hastaneleri Sa l k Hizmetleri Protokolü imzaland. 1. Sosyal Hizmetler fiuras Sosyal Hizmetler fiuras nda ülkemizdeki sosyal hizmet uygulamalar tart fl ld. Ayr ca Aktüel Test, Kitap dünyas ndan seçmeler, May s Tarihi..

4 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:1 Say :12 May s 2004 AK PART Ad na Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Yay n Kurulu : Akif Gülle Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hüseyin Besli smail Karaosmano lu M. Faruk Bayrak Murat Mercan Nebahat Erkök Ömer Çelik Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Beflir Coflkun Adres : AK Parti Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan ve Ülkü Tafl Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. Y EDITÖR DEN MURAT MERCAN AK PART GENEL BAfiKAN YARDIMCISI eni bir dönem bafll yor... K br s taki referandum Ada n n gelece i aç s ndan yeni bir dönemin bafllang c n oluflturuyor. K br sl Türklerin Evet dedi i referandum K br sl Rumlar n büyük bir ço unlukla Hay r demesi üzerine, ne yaz k ki Adaya beklenen çözümü getirmedi. Ama bu referandumla birlikte, K br s ta çözümsüzlü ün sürmesindeki sorumlulu un K br s l Rumlarda oldu u bütün bir dünya taraf ndan çok aç k bir flekilde görülmüfl oldu. Öte yandan bütün dünya, gerek Türkiye nin ve gerekse Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nin Ada da adil ve kal c bir çözümden yana oldu u ve bunun için büyük bir samimiyetle ellerinden gelen herfleyi yapt n büyük bir aç kl kla gördü. Bu durumda yap lmas gereken fley hiç kuflkusuz Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ne yönelik izolasyon politikalar na son vermek ve K br s Türk halk n n dünyayla entegrasyonuna kap açmakt r. Hiç kuflkusuz, K br s Türk ü bar fltan ve çözümden yana koydu u tav rla bunu fazlas yla hak etmifltir. Bu say m zda K br s ta referandum sonras süreci ayr nt - l bir flekilde ele almaya çal flt k. Bunun yan s ra tarihsel önemi dolay s yla Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n 6 Nisan 2004 te yapt K br s a rl kl Grup Konuflmas n sayfalar m za tafl yoruz. Zengin bir gündemle bir sonraki say da yeniden buluflmak üzere... Esen kal n.

5 May starihi Atatürk Samsun da B irinci Dünya Savafl 'nda ma lup olan Osmanl Devleti Mondoros Mütarekesini imzalamak zorunda kald. Bu mütareke maddelerine dayanan ngilizler, Frans zlar, talyanlar' n yan nda, ABD, ngiltere ve Fransa'n n deste ini alan Yunanistan'da Anadolu'ya asker ç kard.15 May s 1919'da Yunanistan' n zmir'i iflgalinden bir gün sonra, 16 May s 1919'da Mustafa Kemal Pafla bir grup arkadafl yla birlikte Band rma Vapuru'na binerek stanbul'dan ayr ld. 19 May s 1919'da Samsun'a ayak bast. Mustafa Kemal Pafla'n n Samsun'a ayak basmas yla Milli Mücadele ve Türk tarihinde yeni bir dönem bafllad. Türk Milleti Mustafa Kemal Pafla'n n önderli inde yeniden örgütlenerek stiklal Savafl 'ndan zaferle ç kmay baflard lk anneler günü kutlamas Savafl Avrupa da sona erdi Hitler, savafl meydanlar nda ald baflar s zl klar üzerine 30 Nisan 1945 te intihar etti. Hitler in intihar ndan bir hafta sonra Avrupa da savafl sona erdi. Almanya kay ts z flarts z teslime raz oldu. Antlaflmay Almanya ad na imzalayan General Jold, "Bu imza ile Alman halk ve silahl kuvvetleri kendisini galiplerin eline teslim etmifltir" dedi. DP iktidar oldu zmir iflgal edildi stanbul un Fethi Kökeni Sümerlere kadar dayanan anneler günüyle ilgili ilk resmi kutlama 1872 de ABD de gündeme geldi ve "bar fla adanan gün" olarak Boston da bir yürüyüflle kutland de ABD Kongresi nde May s ay n n ikinci Pazar gününün anneler günü olarak kutlanmas kararlaflt - r ld. 5 May s 1955 te de Türkiye de Türk Kad nlar Birli i nin giriflimiyle, her y l May s n ikinci Pazar n n anneler günü olarak kutlanmas kararlaflt - r ld. Genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir hezimete u rarken Demokrat Parti zafer kazand. Oylar n % 53.3 ünü alan DP tek bafl na iktidar oldu. 22 May s ta toplanan TBMM de Refik Koraltan Meclis baflkanl na, Celal Bayar Cumhurbaflkanl na seçildi. Hükümeti kurmakla Adnan Menderes görevlendirildi. Böylece 27 y ll k CHP/tek parti dönemi sona erdi. Mondoros Mütarekesi nin imzalanmas ndan sonra, ngiltere, ABD ve Fransa n n izniyle Yunanistan zmir e asker ç kard. zmir in iflgali yurt genelinde büyük tepki toplad, mitingler düzenlendi. Bu mitinglerin en çok ses getireni 23 May s ta Sultan Ahmet Meydan nda düzenlendi. Yurt genelindeki mitingler ulusal bilincin uyan fl n simgesi oldu. Tarihinde defalarca kuflat lmas na ra men, al namayan stanbul Fatih Sultan Mehmet taraf ndan feth edildi. Afl lmas imkans z gibi görünen Bizans surlar n aflmak için Fatih Sultan Mehmet büyük askeri strateji ve baflar lar n alt na imza att. Bunlar n en önemlisi, gemilerin karadan yürütülerek Haliç e indirilmesidir. Osmanl tarihinde yeni bir dönemin bafllang c olan stanbul un fethi dünya tarihinde önemli olaylardan birisidir.

6 Dünya Aktüalite Atlas Riyad da bombal sald r K br s ta referandum yap ld K br s'ta KKTC vatandafllar ve Rum kesiminde yaflayanlar Annan Plan 'na 'kabul' ya da 'ret' oyu vermek için 24 Nisan günü sand k bafl na gitti. Yap lan referandum sonucunda KKTC'de Annan Plan 'na yüzde 64.9 oran nda 'evet' yüzde 34 oran nda 'hay r' oyu ç karken Rum kesiminin yüzde 75.7'si 'hay r' oyu kulland. Rum taraf nda 'evet'çilerin oran yüzde 24.3'te kald. Suudi Arabistan' n baflkenti Riyad'da bombal bir intihar sald r s düzenlendi. Bomba yüklü iki araçla düzenlenen sald r da çok say da kifli öldü. Suudi güvenlik güçleri idari merkezlerinin bulundu u Genel Güvenlik binas n n 15 metre uza na park edilmifl iki bomba yüklü arac n infilak etmesi sonucu meydana gelen sald r da, aralar nda intihar bombac s n n da bulundu u çok say da kifli hayat n kaybetti. Basra da polis karakollar na sald r Irak' n güneyindeki Basra kentinde 3 polis karakoluna bombal araçlarla intihar sald r lar düzenlendi. Eflzamanl olarak meydana gelen patlamalar s ras nda 68 kifli hayat n kaybederken, en az 200 kifli de yaraland. Bu arada ölenler aras nda, patlaman n ortas nda kalan bir servis otobüsünün tafl d 10 ilkokul ö rencisinin de bulunmas halk yasa bo du. Dünyam z s nm yor, 20 y ld r so uyor! Son günlerde bas nda s kça yer alan ve Pentagon taraf ndan haz rland söylenen iklim raporunda, dünyam z n gittikçe s nd na dair veriler yer al yor. DÜNYA Enerji Dergisi ise Nisan 2004 say - s nda, bu rapordan yola ç - karak, gerçekten bir s nman n m yoksa tam tersine bir so uman n m yafland n araflt rd. Dr. Gürcan Gülen `Pentagon klim De iflikli i Raporu' bafll kl yaz s nda, küresel s nman n varl ve nedenleri üzerine flüphelerini art ran çal flmalar n ço ald - n ifade etti. NASA ve University of Alabama - Huntsville bilim adamlar n n uydu datas kullanarak yapt klar yeni bir çal flmay buna örnek gösteren Gülen, "Veriler, son 20 y lda s cakl klar n, artmay bir yana b rak n, düfltü ünü gösteriyor" dedi. Windows un yeni sürümü 2006 da geliyor... Windows bilgisayar iflletim sisteminin, kod ad yla "Longhorn" (Uzun Boynuz) olarak bilinen yeni sürümünün 2006 y l ortas nda piyasaya ç kaca bildirildi. "Öngörülen ta-

7 fiam da eski BM binas teröristlerin hedefi oldu Suriye'nin baflkenti fiam'da teröristlerle güvenlik güçler aras nda ç kan çat flmada, ikisi terörist, biri polis ve biri de sivil 4 kifli öldü. Eskiden Birleflmifl Milletler (BM) taraf ndan kullan lan bir binaya sald ran teröristlerin silah deposu bulunurken, ABD, fiam'daki Büyükelçili i'ni geçici bir süre kapatma karar ald. Felluce de operasyon sürüyor Irak' n Felluce kentinde dün akflam fliddetlenen çat flmalar bugün de devam ediyor. Kentte uçak ve top seslerinin arkas kesilmiyor. Baflkent Ba dat' n 55 kilometre bat s ndaki 250 bin nüfuslu Felluce kentinde bafllayan ABD operasyonu, tüm h z yla devam ediyor. savafl uçaklar n n sorti yapmaya devam etti i kent, a r topçu atefline tutuldu. S k s k patlamalar ve silah sesleri duyulan Felluce'de, yabanc direniflçilerin de oldu u san l yor. rihin bu oldu unu" vurgulayan Longhorn Ürün Müdürü Greg Sullivan'a göre yeni sistemin 3 büyük özelli i bulunuyor: Bunlardan ilki WinFS olarak adland r lan yeni dosyalama sistemi; ikincisi Avalon ad verilen grafik makinesi; ve ndigo olarak nitelenen a hizmetleri mimarisi. Microsoft'un kurucusu Bill Gates de bir süre önce Longhorn sistemini 2006 y l nda piyasaya ç karmay planlad klar n aç klam flt. ZDNet adl internet sitesinde yer alan habere göre Microsoft mühendisleri, ürünü bir an önce piyasaya ç karabilmek amaciyle Longhorn'un baz özelliklerinden fedakarl k etmeyi ve bu özellikleri, bir sonraki sürüm olan Blackcomb'a aktarmay planl yorlar. Hamas n yeni lideri Rantissi öldürüldü Hamas' n yeni lideri Abdülaziz Rantissi (56), srail helikopterinin açt füze atefliyle öldürüldü. Örgüt intikam yemini ederken, dünyan n dört bir yan ndan srail'e tepki ya yor. Hamas, Rantisi'nin yerine seçti i yeni liderinin ismini aç klamayacak. Hamas ve Filistinliler'den intikam yemini Hamas, liderleri Rantissi'nin srail helikopterlerinin füze sald r s nda ölmesi üzerine intikam alaca n aç klad. Hamas örgütünün askeri kanad zzeddin El Kassam Tugaylar ise, srail'in bir füze sald r s sonucu öldürdü ü Abdülaziz El Rantissi'nin intikam n almak için '100 misillemede bulunma' sözü verdi. Bu arada, srail'den yap lan ilk resmi aç klamada, srail D fliflleri Bakanl Sözcüsü Jonathan Peled, " srail, bugün terörizmin eli kanl bafl n vurdu" dedi. Peled, Filistin Özerk Yönetimi'nin terörizmle mücadele etmedi i sürece srail'in bunu kendisinin yapmaya devam edece ini belirtti. srail'e tepkiler Hamas lideri Rantissi'nin srail füze sald r s yla öldürülmesine iliflkin k namalar geldi. ngiltere D fliflleri Bakan Jack Straw, sald r y k narken ' ngiliz hükümetinin, bu çeflit hedef seçilmifl suikastlerin kanunsuz, haks z oldu u ve amaca zarar dokundu unu birçok kez aç kça söyledi ini' kaydetti. ABD D fliflleri Bakanl 'ndan ad n n aç klanmas n istemeyen bir yetkili de, Washington yönetiminin, srail'in suikastlerine karfl ç kan politikas n n de iflmedi ini belirtti ve ülkesinin srail'in füze sald r lar na yeflil fl k yakt na iliflkin iddialar reddetti. Arap Birli i Sözcüsü Hussam Zeki de, sald r y k narken, "Bu bir devlet terörizmi ve srail'in istikrar ortam nda yaflamayaca n n aç k bir kan t d r" dedi.

8 Kuzey K br s çözümsüzlü e mahkum etmek, tarihe hesap verilemeyecek bir ad m olur... Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n 6 Nisan 2004 tarihinde TBMM Grup Toplant s nda yapt konuflma... R. Tayyip Erdo an Bundan önce oldu u gibi, bundan sonra da Türkiye nin ve KKTC nin önceliklerine sonuna kadar sad k kalacak, ilgili kurumlar m zla ve Kuzey K br s Türk yönetimiyle istiflare ve paylafl m içerisinde hareket edece iz. Ne olursa olsun çözüm de il, bütün taraflar n lehine olacak bar flç ve adil çözüm aray fl içindeyiz. De erli milletvekilleri... Sevgili arkadafllar m... Hepinizi en derin sevgi ve sayg lar mla selaml yorum. Yo un bir seçim ve d fl politika maratonunun ard ndan sizlerle yeniden birlikte olmaktan duydu um memnuniyeti ifade ederek sözlerime bafllamak istiyorum. Öncelikle sizler baflta olmak üzere Ak Parti nin adeta ikinci roketleme aflamas olan seçimlerde ortaya ç kan baflar ya katk s olan herkesi en kalbi duygular mla tebrik ediyorum. Allah gayretlerimizi bofla ç karmas n ve baflar lar m z daim k ls n diyorum. 28 Mart yerel seçimleri bir kez daha gösterdi ki, milletimizin AK Parti iktidar n n Türkiye ye getirdi i yeni de iflim siyasetine teveccühü her geçen gün artarak sürmektedir. Sand ktan ç kan sonuçlar, Türkiye nin her bölgesinde, her kesimden insan m z nezdinde siyasetin yükselen de erinin AK Parti oldu u gerçe ini aç kça ortaya koymufltur. Hatta denebilir ki, Ak Parti siyasetin sadece yükselen de er ini de il, çok daha derinlerde gerçek de er ini temsil etmektedir. Bugünden önce oldu u gibi bugünden sonra da yapmam z gereken, milletimizin bu büyük teveccühüne lay k olacak hizmetleri ortaya koymak, Türkiye nin umutlar n daha yükseklere tafl makt r. Bu millete ve bu ülkenin gelece ine karfl sorumlulu umuz büyüktür. Bize verilen her oyla birlikte görevimiz ve sorumlulu umuz her geçen gün biraz daha a rlaflmaktad r. AK Parti olarak, milletimizin gerek 3 Kas m da, gerekse 28 Mart ta bize göstermifl oldu u bu inanç ve güvene müteflekkiriz. nflallah insan m z n yüzünü güldürecek icraatlar bir bir ortaya koymaya devam ederek ve Türkiye nin büyük gelecek hedeflerine sonuna kadar sad k kalarak bu ülkeye borcumuzu ödeyece iz. 6 Türkiye Bülteni

9 Bunun için, mazbatalar n alarak Türkiye yi bir uçtan bir uca imar etmek üzere kollar s vayan bütün belediye baflkanlar m zdan heyecanlar n hiç yitirmemelerini ve bu idealden asla uzaklaflmamalar n istiyorum. Türkiye nin hangi köflesinde olursa olsun her belediye baflkan m z, bu milletin ihtiyaçlar na ilk koflan kifli olmak zorundad r. Bütün Ak Parti kadrolar n n bildi i bir gerçe i, aram za yeni kat lan arkadafllar m za bir kere daha hat rlatmak isterim: Ak Parti nin siyaset felsefesine göre, hizmet in adresi Ak Parti kadrolar d r, ama her türlü baflar n n kurucu unsuru ve sahibi milletimizdir. Ak Parti, bu fluurun özetidir... Bilinsin ki biz izledi imiz siyasete millet siyaseti derken, siyasete yeni bir jargon ekleme kayg s yla ve niyetiyle hareket etmiyoruz. Biz siyasetimize millet siyaseti derken, bu topraklarda yaflayan gönlü zengin insanlara çok yak flacak bir demokrasi tarifi ortaya koyuyoruz. Bu tarifin ilham n, bu yüce Meclis in duvarlar nda ifadesini bulan flu de iflmez kriterden al yoruz: Egemenlik kay ts z flarts z milletindir... De erli arkadafllar m Mart ta yap - lan yerel yönetim seçimlerinin tart fl lmaz hale getirdi i gerçeklerden biri de fludur: Bu ülke demokrasiyi seviyor.en zor zamanlarda bu millet sand a gitme ve hakk yla seçim yapma yetene ini göstermifltir. Sand k, seçim ve bütün kurallar yla ve kurumlar yla demokrasi, bu milletin bünyesinin esaslar ndand r... Burada bir gerçe in alt n çizmem laz m. Baz yorumcular ç k yor televizyonlara, efendim bu seçimlerde kat l m flu kadar düflmüfltür. Kimisi flu partiyi sevmedi i için gelmemifltir, kimisi art k bu ifllerden b km flt r gibi yaklafl mlar. Kendimizi aldatmayal m. Kimse de baflar ya gölge düflürmeye kalkmas n. Dünyan n en geliflmifl ülkelerinde de, demokrasinin en yaflan l r oldu u ülkelerine de bakt n z zaman seçime kat l m oran n n b rak n yüzde 70 leri, yüzde 50 lerde 60 larda oldu unu görürsünüz. Acaba bunu neyle izah edeceksiniz. Oraya getirece iniz izah, oraya yak flt raca - n z izah niye bu millete lay k görmüyorsunuz. Bunlar sadece AK Parti nin ald neticeye gölge düflürme veyahut da bu seçimin neticelerine gölge düflürme gayretinden baflka bir fley de ildir. Kald ki siyasette çok çok tecrübeli oldu una inand m z baz geçmifl siyasetçiler de bunu bu flekilde tan mlama gayreti içine giriyorlar. Acaba kendileri de bu sand klardan birinci parti olarak ç kt klar zamanlarda yüzde 100 kat l mla m sand klardan birinci parti olarak ç km fllard r? Lütfen demokrasideki bu kat l mc l n özgürlük anlay fl na kimse gölge düflürmeye kalkmas n. Bununla da kimse ne kendini, ne toplumu kand rma gayreti içine girmesin. Halk m z art k bunlar yutmuyor. Halk m z ister sand a gider, ister gitmez. Bu onun en tabii hürriyetidir. Kimse dünyada, demokratik ülkelerde kalk p da sand a gitmeyene niye sand - 28 Mart tarihinin, demokrasi tarihimizin kavflak noktalar ndan biri olaca na ve bu milletin yönetime do rudan kat lma konusundaki engin yetene inin art k görmeyen gözlerce de görülece ine bütün samimiyetimle inan yorum. a gitmedin deme hakk na sahip de ildir. Ister gider, ister gitmez. O da onun özgürlü ü. Gitmiyorsa orada da bir niyeti vard r, gidiyorsa zaten niyetini çok aç kça ortaya koymaktad r. Bu ülkenin insanlar dünyada pek az millete nasip olacak bir siyasi olgunlu a ve bilgiye sahiptir. Seçim sonuçlar üzerinde çal flmalar yapacak sosyal ve siyasal bilimcilerimizin, bu ülkenin demokrasi kültürünü nas l içsellefltirmifl bulundu una iliflkin çok önemli, çok kayda de er bilgilere ulaflacaklar na eminim. Bundan sonra bizim de ö renece imiz çok fleyler oldu una göre, onlar n da ö renece i çok fley vard r. Bunu da bilmelerini istiyorum. Bunu niye söylüyorum; biz olay sadece teori baz nda yaflam yoruz. Teoriyle, prati i birlefltirmek suretiyle yafl yoruz. Sadece olay teori baz nda yaflayanlar n da bir fley ö renmeleri laz m. Seçim teori de ildir sadece, ayn zamanda da pratiktir. Araziyle ka tlar do ru konuflmuyor. flte bir çok araflt rma gruplar, flirketleri flöyle isabet etmifl, böyle isabet etmifl hepsinin ne kadar isabet etti ini bu seçimlerde çok aç k ve net gördük. Niye, bunlar soka n dilini bilmiyorlar, soka n diliyle konuflmuyorlar, halk n diliyle konuflmuyorlar da onun için... Bu bak mdan en büyük seçim araflt rmas n 28 Mart ta yapt k ve halk m z orada kesin neticeyi ortaya koydu. Bunun üzerinde de kimse- Türkiye Bülteni 7

10 nin spekülasyon meydana getirmeye hakk yoktur. Umuyorum ki, bu ülkeye, bu ülkenin bu gün görmüfl insanlar na eksiksiz bir demokrasinin nimetlerini çok gören kimi siyasiler, bu seçim vesilesiyle nas l bir gaflet içerisinde olduklar n inflallah anlam fllard r. 28 Mart tarihinin, bu çok yönlü sonuçlar yla birlikte demokrasi tarihimizin kavflak noktalar ndan biri olaca na ve bu milletin yönetime do rudan kat lma konusundaki engin yetene inin art k görmeyen gözlerce de görülece ine bütün samimiyetimle inan yorum. Aç lan bu yeni demokrasi tablosunu çok önemsiyorum ve hepinizden 28 Mart sand klar nda hayat bulan bu demokrasi ruhuna sonuna kadar sahip ç kman z özellikle istirham ediyorum.bu ruh,türkiye yi ayd nl a ve muas r medeniyet seviyesinin üstüne tafl yacak olan ruhtur. Bu millete, bu milletin özünde sahip oldu u de erlere her zaman samimiyetle inand k, bundan sonra da inanmaya devam edece iz. Türkiye nin gelece ine dair en büyük güvencemiz Daha önce de söyledim; 29 Mart sabah ndan itibaren Türkiye nin neresinde ve hangi partiye mensup olursa olsun bütün belediye baflkanlar n n bafl m z gözümün üzerinde yeri vard r, hepsi bizim belediye baflkanlar m zd r. Burada bir ayr m söz konusu olamaz. Olmayacakt r da... de bu milletin en zor flartlar alt nda bile asla kaybolmayan gücü ve dirayetidir. De erli milletvekilleri Mart tarihinde yap lan yerel seçimler, bir baflka aç dan da tarihi sonuçlar do urmaya adayd r. Biliyorsunuz Meclis gündemine gelmek üzere bekleyen ve yerel yönetimlerimizin yetki ve sorumluluklar n artt ran baz yasa tasar lar m z var. Hem kamu yönetimimizin ça- n gereklerine uygun olarak yeniden yap lanmas, hem de bu do rultuda yerel hizmetlerin belediyelerce yürütülmesi konusunda k sa bir zaman sonra planlad m z yasal düzenlemeleri hayata geçirebilece imizi ümit ediyorum. Bu ad mlar Türkiye yi rahatlatacak, sisteme ifllerlik kazand racak ad mlard r. Türkiye art k bütün hizmetleriyle Ankara dan sevk ve idare edilecek bir ülke olmaktan ç km flt r. Bunu bu seçimden sonra at lacak ad mlarla birlikte inflallah yaflayacak ve görece iz. Burada tabii bir inceli ini ortaya koymam laz m. De erli Arkadafllar... Biz muhalefet partileri içinde flu olmufl, bu olmufl falan bunlar takip edecek ve bunlara göre politaka belirleyecek olan bir parti de iliz. Biz sadece kendimize bak yoruz. Biz seçimlerin inflallah önümüzdeki günlerde ardarda yapaca m z genifl çapl toplant larla de erlendirece iz. Milletvekillerimizle, il baflkanlar m zla, kad n kollar m zla, gençlik kollar m zla biraraya gelece iz. Seçim Koordinasyon Merkezlerimizle biraraya gelece iz. Ve oturup nerede ne eksiklerimiz var, bu eksiklerimizi nas l giderece iz. Bunlar n hepsini inflallah hafta sonu toplant lar yla de erlendirece iz. AK Parti kurumsallaflma yolunda olan bir partidir. Tabii, geçirdi imiz bu iki seçimle, yapt m z kongrelerimizle kurumsallaflmada büyük ad mlar att k ama kurumsallaflma flu anda belki bu geçirdi imiz s navlarla büyük ölçüde bitti, fakat ideal anlamda buna bitti diyemeyiz. Bunu da inflallah ideal anlamda bitirme gayreti içinde olaca- z. O zaman kendimizi sürekli bir öz elefltiri çemberinde tutmaya mecburuz. Ki bu eksiklerimizi görelim ve bu eksiklerimizi süratle giderelim. Dünya da sürekli de iflim içinde. AK Parti bu geliflime yönelik kararlar n almada, ad mlar n atmada süreklilik gösteren, bu konuda kararl l k gösteren bir parti oldu unu da ortaya koymal d r. Bu nas l olacak, iflte bu tür toplant larda bunu halledece iz. Ve yap lacak olan e itim çal flmalar yla bunu gelifltirece iz. nan yorum ki partimiz 2004 ten sonra 2005 te çok farkl bir vizyonla dünya siyasetinde yerini alacakt r. çte ve d flta çal flmalar m z asla dinamik yap s n zay flatmayacak aksine daha da güçlendirerek devam ettirecektir. Onun için de tabii içimizdeki bu çal flmalar, d fla inflallah çok daha farkl bir flekilde yans yacak ama içe kapanmac bir siyaset anlay fl n asla kabul etmiyoruz, etmeyece iz. Hep d fla aç k, dünyaya aç k, kucaklayan ve bu kucaklaman n yan nda da, kendi içinde kimli ini gayet güzel bir flekilde olgunlaflt ran bir parti oldu umuzu inflallah gelece e tafl yaca z. 8 Türkiye Bülteni

11 Sevgili Dostlar, Türkiye nin yükü hafifletilerek asli hizmetlere yo unlaflan bir kamu yönetimine ve problemleri yerinde çözecek yetki ve sorumlulukla donat lm fl yerel yönetimlere ihtiyac vard r. E konomimizin sa l kl bir temele oturtulabilmesi aç s ndan da reform niteli- i tafl yan bu de ifliklikleri hayata geçirmemiz gerekmektedir. Türkiye adil ve kalk nm fl bir ülke olma hedefine kavuflacaksa, bunda yerel yönetimlerimizin katk s en az merkezi yönetim kadar büyük olmal d r ve olacakt r. Bu sebepledir ki, milletimizin seçim sonuçlar na yans yan de iflim iradesini çok de- erli buluyorum. Daha önce de söyledim; 29 Mart sabah ndan itibaren Türkiye nin neresinde ve hangi partiye mensup olursa olsun bütün belediye baflkanlar n n bafl m n gözümün üzerinde yeri vard r, hepsi bizim belediye baflkanlar m zd r. Burada bir ayr m söz konusu olamaz. Olmayacakt r da... Kimse herhangi bir spekülasyon içine girmesin. Ve bütün milletvekillerimiz, hangi ilin vekili, hangi partinin belediye baflkan olurlarsa olsunlar, ki 28 Mart tan sonra art k partinin belediye baflkan olmak diye bir fley yoktur, o beldenin, o ilçenin, o ilin belediye baflkan vard r, ve AK Partili milletvekili arkadafllar ma sesleniyorum; kesinlikle ellerinden gelen yard m o ildeki, ilçedeki, beldedeki belediye baflkanlar na yapmal d rlar ve bu konuda onlar da cesaretlendirmelidirler. Niye, gelenek var, yanl fl, çirkin, kötü bir gelenek var. Acaba ben flu anda farkl bir iktidarla baflbaflay m, bu sorunumu oraya götürebilir miyim, götürürsem ne olur endiflesini tafl yabilirler. Ama bu endiflenin olmad n bizim iktidar m zda görmeliler. Onun için de sizler bu konuda elinizden gelen deste i vermelisiniz, yard mc olmal s n z ve hep birlikte flehirlerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin bu fiziki de iflimini Türkiye ye yaflatmal y z. Dert bizim derdimiz. Biz iktidar sorumlulu unun bilinci içinde olaca z. Biz bu ülkenin, bu milletin sevdal s y z. Bunu baflarmaya da mecburuz. Onun için de bu sorumluluktan kurtulamay z. Bunu halletmeye mecburuz. Millet iradesini siyasetinin temel rotas olarak alm fl bu partinin, mührünü milletten alm fl olanlara karfl bundan baflka davran fl izlemesi zaten düflünülemez. Elbette ki, bütün belediye baflkanlar m z ayn sevgi, ayn ilgiyle kucaklayaca z. Bu sözümüze inananlar da, inanmayanlar da yak nda her fleyin nas l iflledi ini görecekler. Bizim millete hizmet etmek için gecesini gündüzüne katanlarla beraber olmamak gibi bir lüksümüz yoktur. Hizmeti esas ald - " Siyaset çözüm üretme sanat d r, siyaset sorun üretme sanat de ildir demifltik. Bu bizim, AK Parti nin siyasetinin temel ilkesidir. Hiç bir zaman biz çözümsüzlü ü çözüm olarak görmeyece iz. Çünkü bir siyasi parti bunun için kurulur, bunun için hareket eder. Ve sorun üretmez, sorun çözer. m za göre, hizmeti hakk yla yapan n her zaman yan nda ve destekçisi olaca z. Bu vesileyle seçimden milletin teveccühünü kazanarak ç km fl bütün belediye baflkanlar n kutluyor, görevlerinde baflar lar diliyorum. nflallah bu seçim de ülkemiz için çok hay rl, Türkiye Bülteni 9

12 çok bereketli sonuçlar do uracakt r diye düflünüyorum. De erli milletvekilleri... Geçti imiz ay seçimle birlikte gündemin üst s ras n paylaflan bir baflka konu da K br s müzakereleriydi. San yorum tüm arkadafllar ma Çözüme Do ru K br s Notlar kitapç da t lm flt r. Kuzey K br s çözümsüzlü e mahkum etmek, tarihe hesap verilemeyecek bir ad m olur, bir süreç olur. Onun için bunun çözümlenmesi gerekiyor. Onun için bu ad mlar buraya kadar srarla, dikkatle, titizlilikle getirilmifltir. De erli Arkadafllar, hat rlarsan z bu yola ç kt m zda bir fley söylemifltik, o da neydi; Çözümsüzlük çözüm de ildir... Bir baflka ilkemizi de aç klam flt k; Siyaset çözüm üretme sanat d r, siyaset sorun üretme sanat de ildir demifltik. Bunu hep temel ilke olarak aç klam flt k ve flu anda da hep ayn noktaday z. Ve bu bizim, AK Parti nin siyasetinin temel ilkesidir. Hiç bir zaman biz çözümsüzlü ü çözüm olarak görmeyece iz. Çünkü bir siyasi parti bunun için kurulur, bunun için hareket eder. Ve sorun üretmez, sorun çözer. Görevi budur. Hiç kimse de bunun için bahane uyduramaz. Hükümet olarak K br s ta adil ve kal c bir bar fl n tesisinden yana oldu umuzu, çözüm için yap c bir gayret içinde olaca m z her vesileyle ifade ettik. Bu anlay fl m z n gere ini daha önce Davos ta bafllayan bir süreçle, biliyorsunuz bu sürecin neticesinde de New York ta devam eden yasal süreçle, Burgenstock ta gerçeklefltirilen müzakereler s ras nda da lay k yla at lmas gereken ad mlar att k ve görevimizi de lay k yla yerine getirdik. Müzakere süreci boyunca izledi imiz siyaset, devletin tüm kurumlar ile istiflare içinde ve bu istiflareler sonras nda ortaya ç kan bir düflünce zemininde, tabii biz buna mutabakat zemini de diyebiliriz, tabii ki baz konularda mutab k olmad m z olabilir ve bu konularda da hükümetimiz orta yol neyse bunu tutturmak süretiyle karar n vermifl, flu ana kadar ad mlar n atm flt r. Bu çerçevede müzakerelerin her ad m nda, gerek K br s Türk halk n n varolufl davas n, gerekse Türkiye nin tezlerini en etkili ve güçlü biçimde savunmufl oldu umuz inanc nday z. Türkiye, K br s ta iki ayr halk ve iki ayr demokrasinin varl n her zeminde dile getirmifltir. Ada da adil ve kal c bir bar fla ancak bu gerçekten hareketle ulafl labilece inin srarla alt çizilmifltir. Bu noktada oldu u gibi, Türkiye nin garantörlük haklar n n korunmas nda da azami hassasiyet gösterilmifltir. Vazgeçilmez gördü ümüz bu temel ilkeler çerçevesinde Annan Plan son halini almadan önce Birleflmifl Milletler e baz de ifliklik önerileri sunduk. Devletimizin tüm kurumlar yla istiflare edilerek üzerinde daha önce görüflüp, mutab k kald m z ama bunlar n büyük bir k sm n kabul ettirdi imize inand m z ve gerçekten de önem verdi imiz hususlar n planda yer almas - na srarla özen gösterdik. Bunlar sizlere da tt m z kitapç klarda göreceksiniz. Anlaflma sonucunun AB birincil hukuku haline getirilmesi konusunda neticeyi % 100 alm fl de iliz. Orada flüphesiz ki bir riskimiz var. Ama bunun d fl nda; ki kesimlili in korunmas, Adan n kuzeyindeki K br s Türk devletinin siyasi eflitli inin güvence alt na al nmas, K br s Türk toplumunun ulusal birli inin korunmas, Adada belli bir oranda Türk askerinin Türkiye, AB ye tam üye olduktan sonra da K br s ta kalmas, 10 Türkiye Bülteni

13 Güvenlik ve garantilerin güçlendirilmesi, K br s Türkü nün refah ve ekonomik geliflmesinin teminat alt na al nmas, Adada yaflayan anavatan kökenlilerin haklar n n korunmas ve bunun yan nda, (bunun alt n özellikle çiziyorum) bu güne kadar Türkiye den baflka KKTC yi dünyada tan yan bir baflka ülke var m yd? Hay r, yok. Ama flimdi ne oluyor, (e er gerçekleflirse) art k yeni bir devlet kuruluyor K br s ta. Kimler kuruyor bu devleti. Iki kurucu devlet. Birisi KKTC; öbürü de Güney K br s Rum Yönetimi. Ve iki kurucu devlet olarak Birleflik K br s Cumhuriyeti ni kuruyorlar. Marfllar ayr, bayraklar ayr ve bunlar bugün daha detaylar yla Baflbakan Yard mc m z ve D fliflleri Bakan m z Say n Abdullah Gül Bey, TBMM de anlatacak. Tabii burada üzerinde durdu umuz çok önemli bir husus da flu:uluslararas çok önemli toplant lara gidiyoruz. Gitti imiz bu uluslararas toplant larda bak yorsunuz 450 bin, 500 bin nüfusu olan ülkelerin dilleri orada konufluluyor. Bizlere tercümesi yap l yor. Ama 72 milyon nüfusu olan Türkiye nin dilinin orada konuflulmad n, kitaplar n n yay nlanmad n görüyoruz. fiimdi bu ad mlar bunu sa lam flt r. Tabii bütün bunlar bir kenara koyarak çok farkl de erlendirmelerle hala bunlara çok olumsuz yaklaflma gayreti içinde olanlar var. Eksikler yok mu, flüphesiz var. De erli arkadafllar, bütün uluslararas müzakerelerde Allah aflk na, her fleyin yüzde %100 halloldu unu nerede görüyorsunuz. fiöyle bir tarihe bak n Allah aflk na. fiöyle bir tarihe bak nca flu yap lan anlaflman n ne kadar önemli oldu unu anlamak mümkün olacakt r. Ama Kuzey K br s çözümsüzlü e mahkum etmek, tarihe hesap verilemeyecek bir ad m olur, bir süreç olur. Onun için bunun çözümlenmesi gerekiyor. Onun için bu ad mlar buraya kadar srarla, dikkatle, titizlilikle getirilmifltir. Ve bu sürecin flüphesiz ki K br s m za, Kuzey K br s Türk Cumhuriyetimizdeki soydafllar m z, kardefllerimiz taraf ndan bu iyi niyetimizin ben paylafl laca inanc nday m. Ve bu iyi niyetin de neticesini flüphesiz ki ne ç karsa ç ks n referandumda biz sayg yla karfl lar z. K br s politikam z n olmazsa olmazlar olan bu önceliklerimiz, sürdürdü ümüz müzakerelerin ard ndan son flekli verilen plana da büyük ölçüde yans m flt r. Ve biz bu süreçte de gerek flahs m, gerek Abdullah Bey, gerekse di- er arkadafllar m, gerçekten çok yo un bir diplomasiyi sürdürdük. Uluslararas görüflülmesi gereken bütün devlet baflkanlar yla, baflbakanlarla, bakanlarla bu görüflmeleri yaparak, sürekli madem ki K br s konusunda bizden böyle bir atak beklediniz ve biz bu ata yapt k, iyi niyetimizi gösterdik, siz de iyi niyetinizi gösterin dedik. Peki bu hala bitti mi, hay r bitmedi. Bundan sonra da bizim de ataca m z ad mlar var, onlar n da ataca ad mlar var. Çünkü biz bu iflin bitmesini istiyoruz. Nas l, her iki taraf n da gönlü olacak flekilde. Onun için de kazan-kazan temelinde bu çal flmalar sürdürdük. Yani ben kazanay m karfl s kaybetsin gibi bir kurnazl - n içine girmeyi düflünmedik. Biz de kazanal m, onlar da kazans n. Böyle bir samimi niyetle olaya yaklaflt k. Niye? E er K br s ta adil ve kal c bir bar fl dönemi bafllat lacaksa bunu bu Türkiye nin yükü hafifletilerek, asli hizmetlere yo unlaflan bir kamu yönetimine ve problemleri yerinde çözecek yetki ve sorumlulukla donat lm fl yerel yönetimlere ihtiyac vard r. flekilde bafllatmam z gerekiyordu. Ve biz bu anlay flla yaklaflt k. Çünkü hala komflular yla kavgal bir Türkiye istemiyoruz. Komflular yla bar fl içinde olan bir Türkiye yi yavrular m za gelecek nesillere b rakal m istiyoruz. Derdimiz, gayretimiz budur. Böylece var lan aflama ile, hem Türk taraf - n n tezleri tahakkuk ettirilmifl, hem de kazan mlar n tarihin ilerleyen safhalar nda çeflitli yollarla delinmesinin önüne büyük ölçüde geçilmifltir. Milli siyaset imizin ve milli dava m z n hiçbir flekilde suland r lmas na göz yumulmam flt r, bunun bahis konusu edilmesi bile mümkün de ildir... Hükümet olarak BM Genel Sekreteri nin iyi niyet misyonu nun öngördü ü iflbirli i ve takvim do rultusunda bu anlaflman n gerektirdi i sorumluluklar - m z tam bir aç kl k ve iyi niyet çerçevesinde yerine getirmeye haz r oldu umuzu daha önce de ifade ettik. Hükümet olarak, y llardan beri siyasi sorumluluk makam nda olduklar halde siyasi irade ortaya koymaktan kaç nan ve bugün gerçekleri bilmelerine ra men bizi elefltirmekten geri durmayanlar n yapt n yapmad m z, bu sorumluluktan kaçma yoluna tevessül etmedi imizi, Hükümet olman n gerektirdi i siyasi iradeye sonuna kadar basiretle, te- Türkiye Bülteni 117

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008 Ç NDEK LER Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj 6 Baflbakan Erdo an, üç gün süren Bosna Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan ziyaretlerinde Balkanlar

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar.

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 15 Ekim 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 705 Fiyatı: 0.80 Euro Pavlidis in listesindeki Türk adaylar ifle koyuldu EYALET meclisi seçimlerine kat

Detaylı

TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ

TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ,, Demokrasi, Ekonomi, Güvenlik,, TESLÝMÝYET VE AÇILIM SÝYASETÝ,,,, Demokrasi, Ekonomi, Güvenlik DEVLET BAHÇELÝ www.mhp.org.tr Bizim dilimiz, siftah yapmadan dükkân n kapatan

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 4 MAR 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... ürk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Denktafl, AO da düzenlenen

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009

SER XWEBÛN. Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE ku rd.o rg Sal: 28 / Hejmar: 328 / Nîsan 2009 w w w.a rs iv a Demokratik çözüm olmadan bar fl olmaz Olumlu veya olumsuz yönleriyle özgür kad n hareketi

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

milliyetçi hareket partisi

milliyetçi hareket partisi 12 2 03 Eylül 2007- TBMM Genel Kurulu 12 4 M LL YETÇ HAREKET PART S MLLYET HAREKET GENEL BAfiKANI PARTS GENEL SAYIN BAKANI DEVLET BAHÇEL N N 60. HÜKÜMET SAYIN PROGRAMI GÖRÜfiMELER NDE DR. DEVLET BAHELNN

Detaylı