Keçiören de asfalt ve kald r m seferberli i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Keçiören de asfalt ve kald r m seferberli i"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Keçiören de asfalt ve kald r m seferberli i Keçiören Belediyesi, ilçede asfalttan kald r ma, bordürden tretuvara ve yürüyüfl yollar na kadar her alanda y llar n birikimi olarak yaflanan s k nt lar ortadan kald rmak için adeta seferberlik bafllatt. HABER 18 DE 28 MART 2014 CUMA F YATI: 25 Kr Belediyenin altyap çal flmalar yla cadde ve sokaklar n çehresi de iflip güzelleflirken, Keçiörenliler de temiz, rahat ve huzurlu bir ilçe de yaflaman n mutlulu unu yafl yor. HABER 17 DE HABER 17 DE Milletvekillerinin yeni binadaki odalar belli oldu TBMM dare Amiri Salim Uslu baz milletvekillerinin girifl kat ndaki odalardan, baz lar n n da ayn seçim çevresindeki milletvekili arkadafl ile yanyana odalar istedi ini belirterek, bu talepleri karfl lamalar n n mümkün olmad n ama isteyen milletvekilinin baflka bir milletvekili ile becayifl yapabilece ini kaydetti. S n rlarda 2 bin kaçak yakaland 40 bin bina y k l p, yerine modern konutlar yap lacak Demetevler e TAR H fians Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan ve AK Parti Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Melih Gökçek, seçimlerden sonra Demetevler de yap lmas düflünülen büyük kentsel dönüflüm projesini anlatt. Gökçek, Bu müjde Demetevler için inan lmaz tarihi bir flans. Baflbakan m za teflekkür ediyoruz dedi. Gökçek, Kentsel dönüflüm s ras nda bölge sakinlerinin kiralar n da devlet karfl layacak, bölge sakinlerinden tek kurufl al nmayacak fleklinde konufltu. HABER 18 DE BAfiKAN AKGÜL DEN ESNAFA Z YARET Haberi 15 de SAH PS Z MEZAR KENTSEL DÖNÜfiÜME KURBAN G TT Haberi 19 da BAfiKAN YAfiAR, 27 YILLIK SKAN SORUNUN ÇÖZDÜ Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin 28 Mart yeni film vizyonda STANBUL - Türkiye sinemalar nda bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girdi. Yönetmen Hakan Haksun imzas tafl yan "K z m çin", bir baba ile k z n n hikayesini beyazperdeye tafl yor. Yetkin Dikinciler, Eda Ece, nci Türkay, Berke Üzrek, layda Çevik, Hakan Alt ner, Sefa Zengin, Tayfun Sav ve Yakup Yavru'nun rol ald filmin konusu flöyle: "Tuncer, kar s ndan boflan p kendi hayat na yönelmifltir. Babas n n varl ndan habersiz büyüyen Tuba ise 18 yafl n doldurmas na üç hafta kala, bir anda karfl s nda Tuncer'i bulur. Onunla birlikte bir yolculu a ç kar. Tuba, yolculukta, babas oldu unu iddia eden Tuncer'i tan rken, sürprizlerle karfl laflacak. Bir yandan hayat nda eksikli ini hissetti i sevgilerle di er yandan aflkla tan flacak." - "Peri Masal " Romantik ve hüzünlü bir hikayeyi seyirci ile buluflturacak yönetmen Biray Dalk ran' n son filmi "Peri Masal ", seyirciye modern bir "Selvi Boylum Al Yazmal m" duygusu yaflatacak. Dalk ran' n, senaryosunu da yazd filmde, Burcu K ratl, Emre K z l rmak, Sedef fiahin, Alp Korkmaz, Çetin Altay, Sema Moritz, Selman Okumufl, Esra Aç k, It r Esen, Orhan Ayd n rol ald. Film, Mert'in evlenmek istedi i Peri'nin iste ini yerine getirme çabas n anlat yor. - "Meddah" Yap mc l n klim filmin üstlendi i, yönetmenli ini Batur Emin Akyel'in yapt "Meddah", Bangkok'ta World Film Festivali'nde, Hindistan' n Kerela eyaletinin baflkenti Trivandrum'da düzenlenen 18.Uluslararas Kerela Film Festivali'nde gösterildi. Filmde, meflhur bir tiyatro oyuncusuyken otel odalar nda dostlar n n yard mlar yla yaflamaya çal flan Aziz'in hikayesi anlat l yor. - "Adalet çin" Yönetmen Arnaud des Pallieres imzal "Adalet çin/michael Kohlhaas" filminin senaryosunu Christelle Berthevas ve Arnaud des Pallieres yazd. Fransa ve Almanya ortak yap m filmin baflrollerinde Mads Mikkelsen, David Kross, Denis Lavant, Bruno Ganz rol ald Cannes Film Festivali'nde "Alt n Palmiye" için yar flan film, Kafka'n n "Ne zaman akl mdan geçse gözyafllar na bo ulurum" dedi i, Heinrich von Kleist'in "Michael Kohlhaas" isimli unutulmaz edebiyat klasi inden uyarland. - "Binlerce Kez yi Geceler" "Binlerce Kez yi Geceler/A Thousand Times Good Night", Norveçli yönetmen Erik Poppe imzas tafl yor. Dünyan n say l savafl foto rafç lar ndan Rebecca'n n hikayesini anlatan filmin baflrolündeki ünlü aktris Juliette Binoche'a, Nikolaj Coster-Waldau ve Maria Doyle Kennedy efllik etti. Filmde, Lauryn Canny, Adrianna Cramer Curtis, Larry Mullen Jr., Mads Ousdal, Chloe Annett de rol ald. Senaryosunu yönetmen Erik Poppe'un Harald Rosenlow-Eeg ile birlikte kaleme ald filmin müziklerini Armand Amar yapt. - "Yves Saint Laurent" Frans z moda tasar mc s ve moda tarihinin önemli isimlerinden Yves Saint Laurent'in ilham veren baflar öyküsünü beyazperdeye tafl yan "Yves Saint Laurent"i, Frans z yönetmen Jalil Lespert yönetti. Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon ile Laura Smet'in oynad filmin konusu özetle flöyle: "Paris Yves Saint Laurent henüz 21 yafl ndad r ve vefat eden Christian Dior'un kurdu u ünlü moda evinin bafl na getirilir. Dior ad na sergiledi i ilk defilesinde bütün gözler bu çok genç asistana çevrilmifltir. Son derece baflar l ve ç r aflan bu defile s ras nda ileride hayat n n ömür boyu ifl orta olacak Pierre Berge ile tan fl r. 3 y l sonra en ünlü moda markas olacak Yves Saint Laurent flirketini birlikte kurarak, moda dünyas n altüst etmeyi baflar rlar." - "Güzel ve Çirkin" Klasik "Güzel ve Çirkin" hikayesi, bu sefer bir Frans z uyarlamas olarak sinemaseverlerle buluflacak. Filmin yönetmenli ini vizyona girdi inde büyük bir baflar yakalayan "Kurtlar n Kardeflli i"ni de çeken Christophe Gans yapt. Yap mc l n Richard Grandpierre'nin üstlendi i filmin müziklerini, besteci Pierre Adenot imzas tafl yor. Vincent Cassel, Lea Seydoux, Andre Dussollier, Eduardo Noriega ve Audrey Lamy'nin rol ald film, Türkçe dublaj ve alt yaz seçenekleriyle sinemaseverlerle buluflacak. (AA)

3 28 Mart 2014 fianliurfa - fianl urfa'da yaklafl k 10 y l önce bir kiflinin ölümüyle sonuçlanan kavgan n ard ndan iki aile aras nda bafllayan husumet, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik'in araya girmesiyle sona erdi. Tamah Afliretine mensup Bozkurt ve Ayniberk ailelerinin aras nda Halil Bozkurt'un ölümüyle bafllayan husumetin kan davas na dönüflmesini engellemek için Bakan Çelik ile kanaat önderleri giriflimde bulundu. Taraflar n ikna edilmesinin ard ndan "bar fl yeme i" düzenlendi. Bakan Çelik, fiehitlik çaml k tesislerinde gerçeklefltirilen yemekte, her iki aileye gösterdikleri hoflgörüden dolay teflekkür etti. nsanlar n hata yapabildi ini ancak önemli olan n bu hatadan dönmek oldu unu ifade eden Çelik, herkesin kendini sorgulayarak yapt yanl fltan biran önce dönmesi gerekti ini söyledi. Geçmiflteki olaylara ba l kalman n insan n gelece ini olumsuz etkiledi ini savunan Çelik, flöyle konufltu: "Gönül arzu ediyor ki yapt m z hatalar, kusurlar, eksikler hem geri dönüflü mümkün olan hem de tahribat büyük olmayan hatalar olsun. Geçmifli konuflmam za gerek yok. Bizim gelece e bakmam z gerekiyor. Hem fianl urfa'n n hem de ülkemizin gelece i için daha sa l kl, daha bir dayan flma içerisinde, daha bir özgüven içerisinde bir bak fl aç s n mutlaka gerçeklefltirmemiz gerekiyor. Yoksa 'eskiden flunlar oldu' deyip geçmifle tak l p kal rsak, ne flehir olarak ne de aile olarak bir fley kazan r z. Ne de ülkeye bir katk m z olur." fianl urfa'n n bar fl ve kardefllik flehri oldu unu ve farkl l klar kendi bünyesinde bar nd rd n vurgulayan Çelik, böyle bir kente bar fl, huzur, kardefllik, dayan flman n yak flt n dile getirdi. Ülkede baz kesimlerin ayr l k istedi ini vurgulayan Çelik, flunlar kaydetti: Yaflam H CR 27 Cemaziye l Evvel 1435 RUM 15 Mart 1429 "Ülkede ayr l k, gayr l k isteyenler, d fllayanlar olabilir. Hay r yukar dan yani Ankara'dan bak fl m z flu; Türkiye'de 77 milyon vatandafl m z n hepsi birinci s n f vatandaflt r. Bir kere temelden var edilmeye çal fl lan bu ayr l kald rd k Allah'a flükür. Onun için flimdi kardeflli imizi pekifltirmek için eksik kalan hizmetleri tamamlamaya çal fl yoruz. Hizmette de eflitli i sa lad m z zaman inan yorum ki daha geliflmifl daha güzel bir gelecek bizlerin olacakt r. Geliflince daha olumlu fleyler düflünece iz. Çocuklar m z daha iyi okullarda okuyacak, daha iyi yetiflecekler. Böylece gelece in fianl urfas daha güvenilir ellerde olacak. Sizler iflte böyle bir gelecek Urfas 'na vesile oluyorsunuz. Allah hepinizden raz olsun." Konuflmalar n ard ndan yap lan dualarla aile fertleri birbirlerine sar larak, aralar ndaki husumeti sonland rd klar n söyledi. Programa, AK Parti fianl urfa milletvekilleri Seydi Eyyüpo lu, Mahmut Kaçar, Abdülkerim Gök ve AK Parti fianl urfa Büyükflehir Belediye Baflkan aday Celalettin Güvenç ile vatandafllar kat ld. (AA) msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Kan davas n Bakan Çelik çözdü Sakarya'da uyuflturucu operasyonu SAKARYA - Sakarya'da 6 ayr ilçede düzenlenen efl zamanl uyuflturucu operasyonunda bin 127 adet uyuflturucu hap ve 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 1'i yabanc uyruklu 11 flüpheli gözalt na al nd. l Jandarma Alay Komutanl ekipleri, uyuflturucu ve uyar c madde ticareti yapt klar tespit edilen flah slara yönelik olarak, Sapanca Cumhuriyet Baflsavc l 'nca yürütülen soruflturma kapsam nda Sapanca merkezli olmak üzere Arifiye, Ferizli, Karasu, Geyve ve Pamukova ilçelerinde 11 ayr noktada, efl zamanl operasyon düzenledi. Operasyonda U.K., S.H., M.A., A.Ç., D.H., L.M., M.T.K., A.Ö., E.T. ile Ö.K. ve yabanc uyruklu S.R. isimli kad nlar gözalt na al nd. fiüphelilerin ev ve eklentileri ile üzerlerinde yap lan aramalarda bin 127 adet uyuflturucu hap, 1 kilo 100 gram kubar esrar ve 3 adet ruhsats z tabanca ele geçirildi. Gözalt na al nan flüpheliler, jandarmadaki ifllemlerinin ard ndan adliyeye sevk edildi. (CHA) ÖSYM den YGS sorular n paylaflanlar hakk nda suç duyurusu ANKARA - YILDIZ AKTAfi - ÖSYM, Yüksekö retime Geçifl S nav (YGS) sonras, Merkez taraf ndan kamuoyuna aç klanan sorular haricindeki sorular gizlilik karar na ra men paylaflan baz kurulufllar ve web siteleri hakk nda suç duyurusunda bulundu. ÖSYM yetkililerinden al nan bilgiye göre, geçen y l 2 A ustos 2013 tarihinde Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren 6495 say l Kanunu ile s navlarda sorulan sorular Bilgi Edinme Hakk Kanunu kapsam ndan ç kar ld. Bunun üzerine ÖSYM, s navda sorular n bundan sonraki süreçte yüzde 10 luk k sm n aç klayaca n, aç klanmayan k sm n n ise gizli tutulaca n duyurmufltu. Bu kapsamda, ÖSYM, 1 Eylül de gerçeklefltirilen 2013-YDS Sonbahar Dönemi s nav ndan itibaren, yapt tüm s navlar sonras sorular n yüzde 10 luk dilimini internet sitesi üzerinden kamuoyunun bilgisine sunuyor. ÖSYM, pazar günü gerçeklefltirilen YGS sonras da sorular n yüzde 20 lik dilimini oluflturan 32 soruyu internet üzerinden yay nlad. Merkez s nav sonras nda yapt duyuruda da Merkezin YARIN 3 internet sitesi üzerinden yay mlanan sorular d fl nda kalan ve art k ÖSYM ye ait gizli bilgi olarak nitelenecek tüm sorular n yaz l, görsel veya iflitsel olarak herhangi bir yolla bir bütün olarak veya k smen paylafl lmas halinde, paylaflan kifli ve kurulufllar hakk nda ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal ifllemlerin bafllat laca n aç klam flt. Ancak s nav sonras, baz kurulufllar ve web siteleri, ÖSYM nin gizli tuttu u sorular sosyal medya ve internet siteleri üzerinden paylaflmaya bafllad. Bu durumun suç oldu unu belirten ÖSYM yetkilileri, 6114 say l Ölçme, Seçme ve Yerlefltirme Merkezi Baflkanl n n Teflkilat, Görev ve Yetkilerini Hakk ndaki Kanunda Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka ayk r olarak elde eden veya elinde bulunduran kifli, fiili daha a r cezay gerektiren baflka bir suç oluflturmad takdirde, bir y ldan dört y la kadar hapis cezas ile cezaland r l r. Bu bilgileri iffla eden kifli, iki y ldan befl y la kadar hapis ve befl bin güne kadar adli para cezas ile cezaland r l r hükmünün bulundu unu an msatt. (AA)

4 4 YARIN Yazar nci Enginün e Türk Edebiyat na Üstün Hizmet Ödülü verildi ZONGULDAK - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) taraf ndan Halide Edip Ad var n vefat n n 50. y l an s na yazar nci Enginün e Türk edebiyat na üstün hizmet ödülü verildi. Prof. Dr. Arif Amirov Konferans Salonu nda düzenlenen tören öncesindeki konferansta konuflan Enginün, Halide Edip Ad var n yaflam ve eserleri hakk nda bilgi verdi. Babas n n Halide Edip Ad var Amerikan K z Kolejine göndermesinin, Ad var yepyeni çehreye soktu unu belirten Enginün, bu olay n Ad var n zihninde Do u ile Bat, yerli ile yabanc aras nda mukayese yapmas n mümkün k ld n söyledi. Halide Edip Ad var n kolej e itiminin, ö rendi i ngilizce ve tan d ö retmenlerin hayat nda çok önemli rol ald n vurgulayan Enginün, flunlar kaydetti: Mutlak inkara saplanmayan herkes, Türkiye deki kültür hayat nda, kad n haklar konusunda serbest düflünceli bir ayd n olarak Halide Edip in yerini ve etkisini kabul eder. ngilizcesi sayesinde ngiliz edebiyat n ve kültürünü yak ndan tan yacak, milli mücadeleye kat lmak için Anadolu ya geçerken çocuklar n Amerikal dostlar na emanet edecektir. Milli mücadele s ras nda bu Amerikal dostlar n yard m yla milli mücadele haberlerinin yurt d fl nda yay mlanmas n sa layacakt r. Enginün e ödülünü veren BEÜ Rektör Yard mc s Prof. Dr. Haluk Güven ise Enginün ün Halide Edip Ad var hakk nda en kapsaml araflt rmay yapan kifli oldu unu hat rlatt. Törenin ard ndan ö renciler, Enginün e kitaplar n imzalatt. (AA) ANKARA - TU BA ÖZGÜR DURMAZ - Kitap kurtlar, art k yaln zca üyesi olduklar bir kütüphanenin de il, Türkiye nin herhangi bir ilindeki kütüphaneden kitap ödünç alabilecek. Bu sayede seyahat, tatil gibi sebeplerle farkl flehirlere giden okurlar, Türkiye nin bin 118 kütüphanesinden kitap alabilecek. AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanl ndan edindi i bilgiye göre, Kütüphaneler ve Yay mlar Genel Müdürlü ü, kitap tutkunlar için il s n rlar n kald r yor. Önceki programlar n ihtiyac karfl layamamas üzerine, dünyan n önde gelen otomasyon yaz l mlar ndan Yeni Zelanda kaynakl KOHA ya geçen Genel Müdürlük, önümüzdeki günlerde kullan ma aç lacak sistemle Türkiye deki tüm kütüphanelere tek tuflla ulaflma imkan sa layacak. Bu sayede, bin 118 kütüphaneden eriflimle Türkiye, dünyan n pek çok ülkesinde tercih edilen yaz l m en genifl noktadan kullanan ülke olacak. -17 milyon materyal tek tek incelendi Yak n Do u Üniversitesince uyarlanan programla, bugüne kadar kütüphanelerdeki toplam 17 milyon materyal tek tek incelendi. Kütüphanelerin ihtiyaçlar na göre yerellefltirilmifl ve konu bafll klar, yazar otorite dizinleri oluflturularak, veri giriflinde yazma ifllemi en aza indirildi. 9 milyondan Kültür Sanat fazla bibliyografik kayd n normalizasyon ifllemleri tamamland. Günde bir milyonun üzerinde ödünç verme iflleminin gerçekleflti i Türkiye de, ayn anda 1,5 milyon okuyucunun otomasyon sistemini kullanabilmesi için kütüphanelerdeki bilgisayarlar n donan m nda da güçlendirme bafllat ld. - Hiçbir ücret talep edilmeyecek Kütüphaneler Yay mlar Genel Müdür Yard mc s Galip Y ld r m, AA muhabirine yapt aç klamada, bu sayede ödünç kitap alma say s n n da artaca na inand klar n belirterek, KOHA sistemiyle Türkiye nin her yerinden sisteme ulaflmak mümkün olacak. Böylece, art k bir kütüphaneye üye olma ve sadece o kütüphaneden kitap alma dönemi sona erecek. Gerekli altyap lar tamamland nda da Trabzon daki il halk kütüphanesinden bir kitap alan kütüphane abonesi, kitab tatile gitti i Ankara dan Antalya dan, stanbul dan da iade edebilecek dedi. Bu ifllem için hiçbir ücret talep edilmeyece ini bildiren Y ld r m, okumay teflvik ve kolaylaflt rmak için ellerinden geleni yapmaya haz r olduklar n söyledi. -KOHA kütüphane müdavimlerine ne kazand racak? Programla herkes Kütüphaneler ve Yay mlar Genel Müdürlü üne ba l bin 118 halk kütüphanesine katalog taramas yapabilecek. Kütüphane kataloglar na son 30 günde eklenen materyaller ile kütüphanelerde en çok kullan lan materyaller görülebilecek. Katalog tarama sonuçlar nda seçilen eserler sepete at larak, künye bilgileri sepetten istenen adreslere e-posta olarak gönderilebilmesinin yan s ra taramalar nda elektronik veri tabanlar nda ara linki sayesinde taranan eserin yazar 28 Mart 2014 Kitap kurtlar için s n r lar kalkt hakk nda bilgiye, eme i geçen kiflilerin farkl eserlerine, taranan eserle ayn konudaki baflka eserlere ulaflabilecek. Üyelerin, daha önceden yapt katalog taramalar na, önceki taramalar m listeleriyle, yeniden tarama yapmadan ulaflabilmeleri sa lanacak. Kullan c lar, kendi üye sayfalar nda, kütüphane katalo seçtikleri kitaplar ekleyebildikleri sanal raflar oluflturabilecek. Ödünç al nmak istenen fakat baflka okuyucular üzerinde bulunan kitaplar kütüphaneye gelmeden ay rtma ifllemi yap labilecek. Kullan c lar, üye sayfalar ndan ödünç ald klar materyalleri ve materyalin iade tarihini görebilecek, süresini uzatmak istiyorsa kütüphaneye gelmeden süre uzatabilecek, tüm ald yay nlar o güne kadar kütüphaneden kaç adet materyal ödünç ald, hangi materyali ne zaman ald n liste halinde görebilecek. (AA)

5 28 Mart 2014 ADIYAMAN - Ad yaman'da düzenlenen Çanakkale flehitlerini anma program nda savafla kat lan bir askerin konu edildi i Kürtçe tiyatro sahnelendi. Ad yaman'da kurulu bulunan Gökkufla Derne i taraf ndan Ad yaman Belediyesi Konferans Salonu'nda Çanakkale flehitleri anma program düzenlendi. Gökkufla Derne i Baflkan Sezai Y lmaz, dernek bünyesi alt nda ilk kez bir tiyatro gösterisi düzenlediklerini, bu gösteride Kültür Sanat Çanakkale flehitleri "Kürtçe" tiyatroyla an ld Çanakkale flehitlerinin anlat lmas n n kendilerini mutlu etti ini söyledi. Bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlikleri art rd n belirten Y lmaz, "Çanakkale Savafl da birlik ve beraberli imizi simgeleyen olaylardan bir tanesi. O dönemde herkes flehadeti göze alarak slam n son kalesi olan Anadolu'yu emperyalist güçlerden korumak için ortaya büyük mücadele koydular" dedi. Bugüne kadar flehitleri anma T.C. ANKARA 11. CRA DA RES 2013/17168 ESAS TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI etkinliklerinin Türkçe olarak yap ld n ifade eden Y lmaz, son y llarda yap lan demokratikleflme paketleriyle insanlar n Anadolu'nun tarihini Kürtçe olarak ö renme f rsat yakalad n dile getirdi. Çelikhan Tiyatro Grubu'nun Koordinatörü Mustafa Alo lu ise grubun 1990'l y llarda kuruldu unu, çözüm sürecine destek vermek amac yla gösterilerini Kürtçe yapmaya baflland n belirtti. (AA) Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca- ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numarasiyla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 21/03/ hale Tarihi : 06/06/2014 günü, saat 10:55-11:00 aras. 2. hale Tarihi : 27/06/2014 günü, saat 10:55-11:00 aras. hale Yeri : ANKARA ADL YES 3 NOLU MEZAT SALONU Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 06 EY 6131 Plakal, 2012 Model, PEUGEOT Marka, PARTNER TEPEE COMFORT 1.6 HD 75 HP Tipli, Gri renkli, muhtelif yerlerinde çizikler olan araç. (Bas n-4100) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI INDAN Çankaya lçesi Lodumlu ada 1 nolu parselde Ankara Büyükflehir Belediye Meclisinin gün ve 372 say l karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli naz m imar plan de iflikli i Baflkanl m z ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle ask ya ç kar lm flt r. lanen ilgililere duyurulur. (Bas n-3940) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar YARIN Devlet Opera ve Balesinden 5 yeni eser ANKARA - Devlet Opera ve Balesi, (DOB) Nisan ay nda 5 yeni eserle sanat severlerin karfl s na ç kacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü ünden yap lan aç klamaya göre, Nisan ay nda Ankara, zmir, Mersin, Antalya ve Samsun da yeni opera, bale ve operet eserleri perde açacak. zmir DOB, 19 Nisan da Vivaldi, Paganini ve Bach n müzikleri üzerine haz rlanan Dans ve Kutlama adl bale eserinin Türkiye prömiyerini yapacak. Silvano Correa Riberio nun koreografisini üstlendi i eser, Vivaldi nin sevinçli ritimlerinden, jazz versiyonlara kadar sanatseverlere renkli bir yolculuk vaat ediyor. Ankara DOB, Bizet in dünyaca tan nan Carmen operas n, 26 Nisan da baflkentli sanat severlerle buluflturacak. Aryalar yla ünlü eseri Recep Ayy lmaz sahneye koyacak. Samsun DOB ise Franz Lehar n, e lenceli eseri fien Dul operetini 7 Nisan da ilk kez sahneleyecek. Mersin DOB, Karya d Hatun operas ile ilk kez 8 Nisan da seyirciyi selamlayacak. Gürçil Çeliktafl n yönetti i eser, Anadolu kültüründeki eren kad n motifini yans tan Karya d Hatun un hikayesini, Okan Demirifl in bestesiyle anlat yor. Antalya DOB, klasik Türk bale eseri haline gelen Ferit Tüzün ün Çeflmebafl eseri ile Çetin Ifl közlü nün Judith balesiyle 8 Nisan da perde açacak. (AA) 5

6 6 YARIN ESK fieh R - Eskiflehir de, Valilik ve Milli E itim Müdürlü ünce organize edilen yar flmada, Mehmet Akif Ersoy un Çanakkale fiehitlerine adl fliirini en iyi ezbere okuyan 45 ö renciye ödülleri, Milli E itim Bakan Nabi Avc n n da kat l m yla düzenlenen törenle verildi. Bakan Avc, Gazi K z Teknik ve Meslek Lisesi Konferans Salonu ndaki ödül töreninde yapt konuflmada, böyle bir törene kat ld için mutlu oldu unu belirterek, etkinli i düzenleyen Vali Güngör Azim Tuna ve Milli E itim Müdürü Necmi Özen e teflekkür etti. Milli E itim Bakan olarak özellikle Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale ile ilgili konular aç ld zaman çok duyguland n dile getiren Avc, flöyle konufltu: Bizim Çanakkale flehitlerine lise ö rencileri, ö retmenleri ve Milli E itim Bakan olarak ayr ca borcumuz 28 Mart 2014 Çanakkale fiehitlerine adl fliiri en iyi ezbere okuyan ö renciler ödüllendirildi KARA KUVVETLER EDOK KOMUTANLI I ORGENERAL DO U AK- TULGA KIfiLASINDAK KARARGAH VE DESTEK KITALARI GRUP KO- MUTANLI I B NASI BAKIM VE ONARIMI yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : ÇET N EMEÇ BULVARI TÜRKOCA I CADDES BALGAT ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : / 2704 hale Komisyonu : K.K.EDOK K.l : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr /EKAP/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : 28 Kalem Yap m fli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : K.K.EDOK K.l Org.Do u AKTULGA K fllas Balgat / ANKARA c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Etimesgut / ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu. var. Çünkü o dönemin kay tlar n inceledi inizde görüyorsunuz ki 1915 tarihli okul kay tlar nda genellikle, Çanakkale harbi umumi vesilesiyle okulumuz bu y l mezun vermemifltir ibaresi yaz yor. Pek çok lisemiz o y l mezun vermedi. fiimdi eskiden okul diplomalar na, ilkokul diplomalar na bile flehadetname denirdi. fiehadetname demek diploma demekti. flte onlar flehadetnamelerini Çanakkale de ald lar. (AA) KARA KUVVETLER EDOK KOMUTANLI I ORGENERAL DO U AKTULGA KIfiLASINDAK KARARGAH VE DESTEK KITALARI GRUP KOMUTANLI I B NASI BAKIM VE ONARIMI EDOK K.LI I M LL SAVUNMA BAKANLI I GENEL KURMAY BAfiKANLI I BA LILARI VE MÜSTEfiARLIK fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say - lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yap m ifllerinde fl Deneyiminde De erlendirilecek Benzer fllere Dair Tebli de yer alan B/III grubu ifller Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: nflaat Mühendisi 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Liras ) karfl l Zh.Brl.Okl. ve E t.tüm.k.l hale Komisyonu Baflkanl Etimesgut / AN- KARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zh.Brl.Okl. ve E t.tüm.k.l hale Komisyonu Baflkanl adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 (Bas n ) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

7 28 Mart 2014 YARIN 7 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: Bir ilimiz. Saz n en kal n teli. 2. Pokerde oyuna bafllayabilmek için gerekli el. Kabaca evet. 3. Hadise, olay. Gözlem. 4. Çocuk sahibi olmufl kad n. Kavisli, k sa, uç bölümü genifl, kabzas na do ru daralan bir tür k l ç. 5. Kiloamperin simgesi. Süzgeç, kevgir. 6. Bo a güreflçisi. 7. Bir tür taze ve tuzsuz peynir. Tarlay sürerek dinlenmeye b rakma. 8. Negatif foto raf. Burun iltihab. 9. Eski dilde yük. 10. Çorum ilinin bir ilçesi. Bir renk. 11. Tüp gaz sobas. 12. Yurdumuzun güneyinde Akdeniz e dökülen bir çay. Ham z. 13. ridyumun simgesi. Geri, arka. Tavlada bir say. 14. Henüz olgunlaflmam fl erik. 15. K zg n bir fleyi tutmaya yarayan araç.- A açl kl yol. 16. Avuç içi. Gözleri görmeyen. Akdeniz de hapishaneleriyle ünlü küçük bir ada. 17. Bir nota. Yerine koyma, yerine kullanma. 18. Beyaz, yeflil, mavimsi gri renkte billurlaflm fl bir tür kalsiyum karbonat. 19. Küçük yap örne i. Mecnun. 20. Asya da bir göl. S ra, nöbet. Yukar dan afla ya: Toprak dam düzlemek ve pekifltirmekte kullan lan tafl silindir. Eski dilde ek. Avuç içi ile toplama. 2. Yaz. Yelken açmak için verilen komut. hastal kl, sakat. Fayda, as. 3. Anlak. Polisin kuflkulu gördü ü kimseler üzerinde b çak, silah, esrar gibi yasak fleyler aramas. Eski bir devlet. 4. Çok sert bir tür kayaç. Eski dilde çelik. Kalsiyumun simgesi. Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine ba lad klar kal n çember ba. 5. Astatinin simgesi. Saha, meydan. Edirne ilinin bir ilçesi. Küçük ve de ersiz bitki. 6. Nevi, çeflit. Yönetici. Seyrek olarak dokunmufl bir tür delikli kumafl. 7. Genellikle halk türkülerinde ve milli ezgilerden oluflturulmufl müzik eseri. Elçilik uzman. A zda çok zor eriyen bir tür fleker. 8. Bir zekâ oyunu. Duman kars. Eski M s r da insano lunun hayati dayana olan üretici güç. Vücut s s. 9. Bir yerde toplanan kalabal k, halk. Bir nota. Yank, eko. Küçük bir limon türü. Lityumun simgesi. 10. Askerin su kab. Karn doymufl olan. Havada tele as l olarak hareket eden tafl t. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 YARIN Amerikal lar n Rusya endiflesi artt WASHINGTON - ABD'de yap - lan bir araflt rmaya göre, K r m' n ilhak yla birlikte Amerikal lar n Rusya endiflesi artt. Washington merkezli Pew Araflt rma fiirketi'nin yapt araflt rmada, Amerikal lar n önemi bir bölümü Rusya'y, ''ciddi bir problem'' olarak gördü ünü belirtirken, CBS Haber'in araflt rmas nda ise büyük bir ço unluk, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yard mda bulunmas na karfl oldu unu kaydetti. Pew'in araflt rmas na göre, Rusya'n n, Ukrayna'n n K r m bölgesini ilhak etmesi nedeniyle, Amerikal - lar n bu ülke hakk ndaki endifleleri artt. Araflt rmada, Rusya'n n bir ''muhalif'' olmaktan çok ''ciddi bir problem'' oldu u görüflünü ortaya koyan Amerikal lar n oran yüzde 43'ü bulurken, ''muhalif'' olarak görenlerin oran ise yüzde 26'da kald. Amerikal lar n yüzde 22'si Rusya'n n büyük bir sorun olmad görüflünde. Daha önce halk n yüzde 18'i Rusya'y muhalif olarak gören ABD'lilerin oran, kas m ay ndan bu yana yüzde 8 artt görüldü. Rusya'y ''ciddi bir problem'' görenlerin oran ise daha önce yüzde 36 seviyelerindeydi. Ukrayna'n n K r m bölgesini ilhak eden Rusya'n n "büyük bir problem olmad - n " düflünenlerin oran ise kas m ay ndan önce yüzde 40 düzeyindeydi. Pew'in anket sonucunda, Cumhuriyetçilerin yüzde 42'si Rusya'y ''muhalif'' olarak görürken, bu oran 4 ay önce yüzde 24 düzeyindeydi. Ba ms zlar n yüzde 23'ü ve Demokratlar n yüzde 19'u ise Rusya'y ''muhalif'' olarak de erlendiriyor. Bu iki siyasi grubunun düflüncesinde kas mdan bu yana dikkati çeken bir de ifliklik gözlenmedi. CBS News'in anketine göre ise Amerikal lar n yüzde 65'i ABD'nin Ukrayna'ya askeri yard mda bulunmas na karfl ç karken, yüzde 26's ise karfl olmad yönünde görüfl belirtti. Ayn ankette, Amerikal lar n yüzde 61'i, ABD'nin Rusya-Ukrayna aras ndaki krize dahil olmas için herhangi bir sorumlulu unun bulunmad görüflünü savunuyor. (A.A) GAZZE - Gazzeli araflt rmac -yazar Moin Naim, AA muhabirine yapt aç klamada, Hamas' n 2007'de Gazze'de yönetimi devrald nda emniyet birimi merkezlerinde binlerce ses kayd, video görüntüsü ve resimden oluflan bir arfliv tespit etti ini belirtti. Bu arflivin dönemin güvenlik birimi yöneticisi olan, Fetih Hareketi'nin üst düzey yetkililerinden Muhammed Dahlan taraf ndan oluflturuldu unu kaydeden Naim, flunlar söyledi: "Hamas Hükümeti, özel bir komite oluflturarak bu arflivin incelenmesi talimat n verdi. Bütün belgeler, resimler, video kay tlar tek tek elden geçirilerek tasnif edildi. Video kay tlar n n flantaj amaçl olarak gizlice kaydedilmifl, özel hayata iliflkin kay tlar oldu u anlafl ld. Öyle görüntüler vard ki, komitede yer alanlar daha fazla tahammül edemedikleri için 3 kez istifa etti. Bunlar n hepsi tek tek incelendi ve flantaj amaçl olarak haz rlanan, gayri ahlaki görüntüler ayr flt r ld." Gizli çekilen video kay tlar n n a rl kl olarak Fetih Hareketi yöneticileri ile ailelerinin özel hayat na iliflkin oldu unu D fl Haberler söyleyen Naim, "Muhammed Dahlan, Fetih Hareketi'nde kendisine karfl olan muhalefeti bast rmak için bu videolar gizlice kaydetmifl ve bunlar belli ki, flantaj amaçl olarak kullanm fl. Hamas, Fetih ile düflman oldu u halde, hiç tereddüt etmeden bu video kay tlar n imha etme yolunu seçti. Çünkü müslümanlara yak flan buydu" ifadesini kulland. Kay tlar n imhas konusunda din alimlerine dan fl ld n ifade eden Naim, "Konu ünlü alim Prof. Dr. Yunus al- Astal ile Kudüs müftüsü Abdulkerim el-kahlut'a soruldu. Bu iki isim de, 'Bunlar slam'a yak flmaz, flantaj haramd r. Bu görüntüler imha edilmeli' fetvas verince, tüm kay tlar imha edildi" diye konufltu. Dahlan' n, bu görüntüleri son derece modern bir teknolojiyle elde etti ini anlatan Naim, flöyle devam etti: "Görüntüleri çekmede ve ses kayd almada kulland ekipman çok moderndi. Bu teknoloji o dönem ancak srail'in elinde vard. Dahlan' n da o kay tlar srail'den ald ekipmanla elde etti i anlafl ld." Hamas' n lider kadrosundan Ahmed Yusuf da, "Hamas, 2007 y - l n n Haziran ay nda Gazze'deki Filistin yönetimine ba l emniyet birimi merkezlerine girdi inde çok say da güvenlik ve ahlaki boyutlar olan belgeler ele geçirdi ancak hareket, Filistinlilerin ve baz flahsiyetlerin itibar n zedelememek için bu dosyalar yay nlamad " dedi. Siyasi rekabet h rs yla gizli belgelerin ortaya dökülmesinin devlete zarar verece ini düflündüklerini 28 Mart 2014 Hamas, Dahlan' n "flantaj arflivi"ni imha etmifl! Filistin'in, Gazze'deki güvenlik biriminin eski yöneticisi Muhammed Dahlan ve ekibinin haz rlad iddia edilen binlerce ses kayd, görüntü ve resimden oluflan "flantaj arflivi"nin 2007'de Hamas taraf ndan imha edildi i ortaya ç kt. kaydeden Yusuf, sözlerini flöyle bitirdi: "Siyasi rekabet çerçevesinde baz lar devletteki itibarl flahsiyetler hakk nda gizli belge ve dosyalar ortaya ç kart yor. Ancak yüksek ulusal ç karlar korumak, rekabete ra men söz konusu dosyalar n ortaya ç kar lmamas n gerektirir. Çünkü bunlar n ortaya dökülmesi halinde bu devlete zarar verir." Hamas, 2006 y l nda seçimleri kazan p iktidara gelmifl, Filistin Devlet Baflkan Mahmud Abbas'a ba l emniyet birimleriyle çat flmalar n ard ndan 14 Temmuz 2007'de Gazze'de kontrolü sa lam flt. Hamas, o dönemde emniyet birimi merkezlerinde Fetih ve liderleri hakk nda binlerce belge ele geçirdiklerini aç klam flt.(a.a)

9 28 Mart 2014 D fl Haberler YARIN 9 Ero lu: K br s'ta bir anlaflman n mümkün olup olmad n müzakerelerin seyri esnas nda görece iz LEFKOfiA - KKTC Cumhurbaflkan Dervifl Ero lu, K br s'ta bir anlaflman n mümkün olup olmad - n, müzakerelerin seyri esnas nda göreceklerini belirterek, temennisinin; "K br s Türk halk n n huzur içinde yaflayaca bir anlaflmaya varabilmek" oldu unu söyledi. Cumhurbaflkan Dervifl Ero lu, K br s Türk Meteoroloji Derne i yetkililerini makam nda kabul etti. Ero lu, kabulde yapt konuflmada, K br s'ta iki ayr halk bulundu unu dile getirerek, "Türk halk n n da Rum halk - n n da bu topraklarda huzur ve güven içerisinde özgürce yaflama hakk var" diye konufltu. K br s müzakere sürecinde halk n güvenini duyman n, bir lider için çok önemli oldu una iflaret eden Ero lu, K br s konusunda halk n deste ini hissetmenin kendisine güç verdi ini, iyi niyetle halk n menfaatlerini ve gelece ini düflünerek bir anlaflma aray fl içerisinde oldu unu vurgulad. Ero lu, bir anlaflman n mümkün olup olmad n müzakerelerin seyri esnas nda göreceklerini belirterek, temennisinin; "K br s Türk halk n n huzur içerisinde yaflayaca- bir anlaflmaya varabilmek" oldu- unu kaydetti. " nflallah düflüncelerimiz gerçek olur" diyen Ero lu, bunun da sadece kendilerine ba l olmad n, karfl taraf n da ayn iradeyi müzakere masas na yans tmas yla mümkün olabilece ine iflaret etti. Rum taraf n n gerçe i görüp ona göre hareket etmesi gerekti ini kaydeden Ero lu, "Anlaflma olmamas için bir neden yok" ifadelerini kulland. (A.A) Güney Sudan'da insani dram had safhada BM nsani fller Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar Direktörü John Ging, Güney Sudan'da 3.7 milyon kiflinin yüksek g das zl k riski alt nda oldu unu belirterek, baz insanlar n yabani bitkilerin köklerini yiyerek hayatta kalmaya çal flt n söyledi. B RLEfiM fi M L- LETLER - John Ging, Sudan ve Güney Sudan'da yapt incelemelerin ard ndan döndü ü New York'ta bas n toplant s düzenleyerek bölgedeki s k nt lar gazetecilerle paylaflt. Hem Sudan hem de Güney Sudan'da insani durumun son dönemde çok kötüleflti ini ifade eden Ging, çat flmalar nedeniyle evlerini terk eden insanlar n say s nda art fl oldu unu kaydetti. Dünyan n en genç ülkesi Güney Sudan'da geçen y l aral k ay nda fliddetlenen çat flmalar n insani yard ma ihtiyac dramatik düzeye ç kard - n vurgulayan Ging, "Güney Sudan'da çok korkunç olaylar dinledik. Yafll kad nlar tecavüze u ruyor. nsanlar hayatta kalmak için yabani bitkilerinin köklerini yiyor. Çat flmalar n durmas ve g da gönderilmesi için uluslararas SOFYA - Bulgaristan'da 2011 y l nda yap - lan nüfus say m nda baz verilerde yanl fll k yap ld ortaya ç kt. Ulusal statistik Enstitüsü(NSI) Evrostat n raporuna göre ülkede 140 bin bina say m d fl b rak l rken, 166 bin kifli ise say lmadan nüfusa dâhil edildi. Raporda ayr ca kamuoyunun yard m n bekliyorlar" dedi. Ülkede yaflanan drama iliflkin rakamlar da paylaflan Ging, yaklafl k 10 milyon nüfuslu ülkenin 5 milyonunun insani yard ma muhtaç oldu unu, 3.7 milyon kiflinin ise g das zl k nedeniyle yüksek risk alt nda bulundu unu kaydederek, baz insanlar n 2-3 ay boyunca bir kez bile düzgün yemek yiyemedi ini gördüklerini dile getirdi. Ülke genelinde 700 bin kiflinin yerlerinden edildi ini anlatan Ging, yaklafl k 250 bin kiflinin çat flmalar nedeniyle komflu ülkelere s - nd n ifade etti. John Ging, ülkede insani yard m çal flanlar - n n yaflad s k nt lara da de inerek, Güney Sudan Hükümetinden yard m görevlilerine kolayl k sa lamas n talep ettiklerini belirtti. Yard m konvoylar n n s k s k kontrol noktalar nda durduruldu undan ve günlerce bekletildi- inden flikayet eden Ging, yard m fonlar n n da yetersiz oldu unu kaydederek, 1.3 milyar dolarl k yard m talebinin yap lan anketlerde kanunun gerektirdi i sorulardan bir k sm n n yer almad ; aksine baz sorular n ek olarak soruldu u belirtiliyor. Etnik ve dini kimli e iliflkin sorular n iste e ba l b rak lmas bir hata olarak de erlendirilirken, ortaya ç kan sonuçlar n yanl fl izlenim verdi i kaydedildi. Bununla birlikte NSI raporunda, yan lt c medya kampanyas yap ld ve elde edilen verilerin suiistimale yol açt iddia ediliyor. Raporda ileri sürülen di er bir hata ise baz aile fertlerinin yoklu unda bilgilerin baflkalar taraf ndan doldurulmas. Yeni bir mikro say m yap lmas n teklif henüz yüzde 24'ünün karfl land n dile getirdi. Toplant ya kat lan UNICEF Güney Sudan Temsilcisi Yasmin Haque da, ülkede 500 bin çocu un g das zl ktan muzdarip oldu unu söyledi. G das zl n yan s - ra çocuklar tehdit eden en önemli sorunlar n güvenlik ve e itim oldu- unu kaydeden Haque, "Çocuklar, çat flmalar nedeniyle yerlerinden edilen aileleriyle birlikte savafl n en büyük ma durlar " dedi. Haque, çocuklar n ülkedeki silahl gruplar taraf ndan zorla silah alt - na al nd klar n da belirtti. Dünyan n en genç ülkesi Güney Sudan' n en büyük etnik gruplar n oluflturan Cumhurbaflkan Salva Kiir'in ba l oldu u Dinka ile darbe planlad iddias yla görevden ald yard mc s Riek Machar' n Nuer kabileleri aras nda 15 Aral k'tan bu yana çat flmalar yaflan yor. (A.A) Bulgaristan'da son nüfus say m na gölge düfltü eden NSI, geçmifl say mlar n da analizinin yap lmas n istiyor. Raporda düzeltilmifl nüfus say s yer alm yor, sadece sanal yolla yap lan say mda hatalar n oldu u tespit edilmifl.son nüfus say m nda Bulgaristan'da yaflayan 7 milyon 364 bin 570 kifli oldu u belirlenmiflti. (CHA)

10 10 YARIN Ekonomi STANBUL - 2 bin metrekare alanda 20 bin ürün türü bulunduran Carrefoursa Gurme nin aç l - fl nda Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc, Sabanc Toplulu u olarak senelerdir Türkiye'nin en itibarl ve ekonominin en önemli temel tafllar ndan biriyiz. Geride b rakt m z sene, içinde bulundu umuz tüm sektörlerde planlad klar m z tutturdu umuz ve karl l m z art rarak büyüdü ümüz bir sene oldu. Sizlerin de bildi i gibi 18 senedir devam eden Carrefoursa ortakl m - z 2013 te yeniden yap land rd k. Carrefoursa da ço unluk hisseye ve yönetim kontrolünü elde ettik Carrefoursa da Sabanc Holding in birikimini ve deneyimini daha çok hissedece imiz bir sene olacak. dedi içinde 100 yeni market açaca n belirten Sabanc Holding Perakende ve Sigorta Grup Baflkan Haluk Dinçer ise Carrefoursa n n yeni planlar ile ilgili flu aç klamalarda bulundu: 2014, Carrefoursa n n atak yapaca bir sene olacak. Ülkemizin flartlar n ve tüketiciyi iyi anlayan ekibimiz ile müflterilerimize, tedarikçilerimize, yat r mc m za ve elemanlar m za de er yaratacak ve Carrefoursa'ya uzun dönemde kal - c güçler sunacak flekilde gelece i planl yoruz. Hedefimiz, Sabanc Holding in gücü ve Carrefour BURSA - Deniz uça seferleri ile Bursa - zmir aras 4 buçuk saatten 1 saat 15 dakikaya inecek. Bursa stanbul aras nda sal hariç her gün karfl l kl toplam 6 uçuflla bugüne kadar 17 bin kifli tafl yan deniz uça n n Bursa zmir seferleriyle ilgili çal flmalarda son aflamaya gelindi. zmir Liman na yap lan deniz uça iskelesi ile ilgili haz rl klar n tamamland n dile getiren Burulafl Genel Müdürü Levent Fidansoy, "Bursa stanbul aras ndaki uçufllar m zda yüzde 100 e yak n bir doluluk yakalad k ve ilgi her geçen gün art - yor. Yaz aylar n n yaklaflmas yla birlikte özellikle zmir e uçufl yap lmas için yo un talepler vard. Bununla ilgili izinlerimizi ald k ve zmir liman ndaki çal flmalar m z da tamamland k. Nisan ay n n ortalar nda Bursa zmir seferlerini bafllat yoruz." dedi. Deniz uça seferleri ile normalde 4 4,5 saat süren Bursa zmir aras n n art k 1 saat 15 dakikaya inece ini dile getiren Fidansoy flunlar kaydetti: " zmir uçufllar n ilk olarak karfl l kl iki sefer olarak planl yoruz. Ancak talebe göre özellikle ve Pazar günleri yo unluk olaca- ndan sefer say lar n art rabiliriz. Daha sonra da Bodrum a uçmak için çal flmalar bafllataca z. Bodrum la ilgili izin süreci devam ediyor. Yine stanbul- Band rma aras uçufllar için de iskele ile ilgili izin alma sürecini bafllatt k. Yine Karadeniz e uçufllar ile ilgili çal flmalar m z devam ediyor. K sacas deniz uça yak n zamanda Marmara Bölgesi nin yan s ra Ege ve Karadeniz semalar nda da kendini gösterecek." diye konufltu.(cha) 28 Mart 2014 Carrefoursa ilk gurme marketini açt Perakende devi Carrefoursa, gurme marketlerinden ilkini Selamiçeflme de açt. Markette Türkiye ve dünya mutfa n n önemli tatlar na yer veriliyor. Bursa Büyükflehir Belediyesi'nin ulafl m flirketi Burulafl bünyesinde hizmet veren deniz uça rotay stanbul un ard ndan zmir e çevirdi. Grup un perakendede deneyimi ile sektörde birinci olmak. 2014'te de bunun ilk iflaretlerini görece iz. Hem net sat fllarda hem de market aç l fllar nda ciddi at l mlar yapaca- z. 110 milyon TL yat r mla 100 market açaca z. Carrefoursa Genel Müdürü Mehmet Nane de bu sene 6 gurme market daha açacaklar n aktard. Nane, market ile ilgili flunlar kaydetti: Birey için al flverifl deneyimini vurgulayaca m z gurme marketlerimizde dünya mutfa n n nadide tatlar n, ülkemizin yerel tatlar ile birlikte raflar m za tafl yoruz. Organik ürünlerden diyabet ve glutensiz ürünler gibi sa l k grubu ürünlerine, Uzak Do u ürünlerinden elektronik ve züccaciye ürün türlerine; ücretsiz vale hizmeti ve ücretsiz ev servis hizmetine kadar tüm detaylar ile müflterilerimize yenilikçi, keyfe ve keflfe dayal bir al flverifl deneyimi sunmay vaat ediyoruz. Yeni hayata geçirdi imiz Carrefoursa Gurme, Mini ve Süper marketlerimizle müflterilerimizin taleplerini karfl lamay umut ediyoruz. Selamiçeflme gurme marketinin aç l fl ndan sonra Ataflehir, Esenyurt, Dumankaya kon, Bat Ataflehir, Anadoluhisar ve Florya da yeni gurme marketleri hayata geçecek.(cha) Bursa - zmir aras deniz uça seferleri bafll yor

11 28 Mart 2014 Ekonomi Aksaray Ticaret Odas, üyelerini Otomasyon Fuar 'yla buluflturdu YARIN 11 stanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen WIN Otomasyon Fuar 'na Aksaray sanayicileri yo un kat l m gösterdi. AKSARAY - Aksaray Ticaret ve Sanayi Odas üyelerinin kat ld fuar, Türkiye ve Avrasya bölgesi imalat endüstrisinin en önemli fuar olarak belirtiliyor. 7 önemli sektörün endüstriyel bazda sergiledi i ürün ve hizmetleri inceleyen Aksaray Ticaret ve Sanayi Odas (ATSO) üyeleri, kendilerine imkân sunarak fuara kat lmalar n sa layan ATSO baflkan na ve yetkililerine teflekkür etti. ATSO üyeleri, stanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne gitmek üzere hareket etmeden önce bizzat u urlamaya gelen Baflkan Ahmet Koçafl, 21 y ld r aral ks z olarak düzenlenen Otomasyon Fuar 'na Aksaray dan yo un kat l m gösterilmesi bizleri sevindirmifltir. Kuflkusuz ki bu fuar Türk endüstrisinin heyecanla bekledi i en önemli fuard r. Otomasyon alan nda her türlü yenili in görülebildi i yegâne adresidir. Otomasyon fuar ayn zamanda sektörün zirvesi olma özelli ini de pekifltirmesini sa lamaktad r. Allah yolunuzu aç k etsin. dedi.(cha) KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Y O Z G A T B A M 2 U V E R T Ü R H A 3 V A K A R A S A T 4 A A N A P A L A 5 K A L S T R 6 M A T A D O R A 7 L O R N A D A S 8 A R A P R N T 9 H A M U L E Ç O 10 A L A C A A K 11 K A T A L T K 12 A L A T A A S T 13 R P P E S S E 14 A L A C A T E K L 15 Y M A A A L E 16 A Y A A M A F 17 L A A K A M E 18 A R A G O N T R 19 M A K E T D E L 20 A R A L K E K

12 12 YARIN Ekonomi ZM R - zmir Büyükflehir Belediyesi nin evsahipli inde, zmir Fuarc l k Hizmetleri A.fi. ( ZFAfi) taraf ndan düzenlenen fuar, mermer ve do altafl sektörünü 20. kez biraraya getirdi. Yaklafl k 45 bin metrekare alan üzerinde düzenlenen MARBLE 2014 ün, flehre 100 milyon dolar gelir getirmesi bekleniyor. Bu y l 912 si yerli olmak üzere 32 ülkeden toplam bin 187 firma kat l yor. Fuarda, yar ifllenmifl ve ham olmak üzere yaklafl k 14 bin ton tafl sergileniyor. Sadece profesyonel ziyaretçilere aç k olan fuar, 29 Mart ta sona erecek. Kültürpark smet nönü Sanat Merkezi nde düzenlenen aç l flta konuflan Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, önümüzdeki temmuz ay nda tamamlanacak Yeni zmir Fuar Alan nda MARBLE' befl kat daha büyüterek, do al tafl ve mermer sektörünü a rlayacaklar n belirtti. Kocao lu, zmir fuarc l büyük bir ivme kazanacak. Sektöre 10 senedir emek veriyoruz, bu fuar o kente mi bu kente mi gitsin lobileriyle canh rafl u rafl yoruz. zmir Büyükflehir Belediyesi olarak, yerelde kalk nma hedefiyle hiçbir kentin düflünmedi i ve yapmad n baflararak, Türkiye nin en büyük fuar kompleksini 400 milyon lira öz kaynakla yap - yoruz. dedi. Sektörün, ruhsat ifllerinin bloke edilmesi ve d flar dan do altafl ve mermer ithal edilmesi gibi sebeplerle birçok s k nt s oldu una dikkat çeken Kocao lu, Büyükflehir Belediyesi ve zmir deki belediyeler, yerli do altafl kullanmak konusunda son derece hassas. Bizim böyle bir uygulamam z var. Arz talep dengesinden dolay blok ifllenmifl ürün sat fl n n yüzde 50 ye 50 seviyesinde oldu unu biliyoruz. Katma de eri yüksek, ifllenmifl ürünlerin teflvik edilmesi gerekiyor. Problem, mermer gibi ihracat n n büyük ço unlu u direkt ülkede kalan, d fl girdisi çok s n rl olan bir sektörde dünyada rekabet flans m - z n giderek zay flamas d r. Buradan blo u Çin e sat yorsunuz, orada iflleniyor, dünyan n baflka bir ucuna sat l yor. fleklinde konufltu. Do altafl n önemine de inen Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci ise Türkiye nin do altafl aç s ndan en zengin oldu u ülkelerden birisi oldu unu söyledi. Travertende dünya rezervlerinin yüzde 60 n n Türkiye de bulundu unu kaydeden Zeybekci, Do altafl üretim ve ihracat nda ise dünyada üçüncü s raday z ama birinci olabilecek kapasitedeyiz. Türkiye, önümüzdeki dönemde do altaflta dünyan n en önemli ülkelerinden biri olmay hedefliyor. Gerçeklefltirdi i 2,2 milyar dolarl k ihraca rakam n n yar - s n blok olarak dünyaya satan ülkemiz, geri kalan yar s n da ifllenmifl mermer olarak sat yor. 10 y ldan bu yana mermerle ilgili makine sanayisi de büyük gelifle gösterdi. Türkiye art k mermerle ilgili tüm teknolojileri üretebilen bir ülke haline geldi. dedi. Bakan Zeybekci, önümüzdeki süreçte sektörle birlikte sadece blok olarak de il, ifllenmifl mermerde 10 milyar dolar hedefine ulaflmak için çal flacaklar - n dile getirdi. Törende Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl Maden flleri Genel Müdürü Mehmet Hamdi Y ld - r m, Türkiye Mermer Do altafl ve Makineleri Üreticileri Birli i Baflkan Raif Türk ile Ege Maden hracatç lar Birli i Baflkan Arslan Osman Erdinç de birer konuflma yapt. Bu y l fuarda 49 yeni kat l mc yer al yor. Kat l mc firma say s na göre talya ilk s rada yer al yor. Onu s ras yla Çin, Hindistan, ABD ve Almanya takip ediyor. Fuarda yer alacak ülkeler flöyle: Almanya, ABD, Belçika, Birleflik Arap Emirlikleri, Birleflik Krall k, Brezilya, Çin, Danimarka, Filistin, Fransa, Hollanda, Hindistan, Hong Kong, ran, rlanda, spanya, talya, Japonya, Katar, KKTC, Makedonya, Mauritius, M s r, Polonya, Romanya, Rusya, San Marino, Suudi Arabistan, Tayvan, Tunus, Ürdün ve Yunanistan. lk kez kat lacak ülkeler ise Danimarka, Filistin, Suudi Arabistan ve Tunus. Dört k tay zmir de buluflturan MARBLE da yabanc kat l mc say s nda Avrupa k tas birinci s rada yer al rken onu s ras yla Asya, Afrika ve Amerika izliyor. Türkiye'den kat lan iller ise flunlar: Adana, Ad yaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Ayd n, Bal kesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbak r, Elaz, Erzurum, Eskiflehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, stanbul, zmir, Kahramanmarafl, Karaman, Kayseri, K rflehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Mu la, Nevflehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Uflak, Van ve Yalova. (CHA) 28 Mart 2014 MARBLE 2014 aç ld zmir 20. Uluslararas Do altafl ve Teknolojileri Fuar (MARBLE 2014), Kültürpark ta törenle aç ld. Ermaksan ile Uluda Üniversitesi aras nda protokol imzalad BURSA - Ermaksan, sanayi-üniversite iflbirli i kapsam nda Bursa Uluda Üniversitesi (UÜ) ile protokol imzalad. Erlmaksan da düzenlenen imza töreninde Ermaksan Genel Müdürü Ahmet Özkayan, Uluda Üniversitesi ile yap lan protokolle Ermaksan n Bakanl k taraf ndan onaylanan Ar-Ge Merkezi ndeki teknoloji üretimini h zland rmay amaçlad klar n belirtti. Özkayan, hedeflerinin her y l 5 patent baflvurusu yap p, bunu hayata geçirmek oldu unu ifade ederek, Bu noktada üniversitelerle yapaca m z iflbirlikleri çok önemli. Çünkü bizim gibi yenilikçi teknolojiler üreten flirketlerin, akademik anlamda bilgi ve tecrübelerden faydalanmas laz m. Patent konusunda bu akademik iflbirlikleri flart. dedi. Yapt klar fabrika ziyaretinden etkilendi ini ifade eden Uluda Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek, protokolden memnuniyet duyduklar n belirtti. Dilek, Bursa sanayisinin üniversitelerin bilgi birikimine, üniversitelerin de sektördeki tecrübelere ihtiyac oldu unu söyledi. Rektör Dilek, Ermaksan gibi Bursa n n baflar hikayelerine ihtiyac oldu una iflaret ederek, yap lan protokolle üniversite ö rencilerine staj imkan sa lanaca n kaydetti. Rektör Dilek, yine ilgili bölümlerde okuyan son s n f ö rencilerinin Aday Mühendis program kapsam nda flirkette belli günlerde çal flarak tecrübe kazanaca n dile getirdi. Gelecek için de kalifiye eleman yetiflece ini belirten Dilek, Uluda Üniversitesi nin Ar- Ge çal flmalar na 12 milyon lira bütçe ay rd n, Ermaksan n da bu f rsattan yararlanmas n istediklerini kaydetti. (CHA)

13 28 Mart 2014 Ekonomi YARIN SGK Sakarya l Müdürü: Sigortas z çal flt rma çok fazla, ihbarlara yetiflemiyoruz SGK Sakarya l Müdürü Nurten Canbaso lu, ilde hafta içi 30, hafta sonu 60 a yak n sigortas z çal flt rma ihbar ald klar n belirterek, " hbarla ilgili 2 günde kontrol etmek gerekirken, bu süre yo un ihbar sebebiyle 30 güne kadar ç k yor." dedi. SAKARYA - Canbaso lu, kurumda düzenledi i bas n toplant - s nda, SGK Genel Müdürlü ü nün kay t d fl istihdam n önüne geçmek, bilinç oluflturmak ve yeni fikirler ortaya ç kmas n sa lamak için bütün illerde Kay t D fl stihdama Kay ts z Kalma Proje Yar flmas düzenledi ini söyledi. Projede son baflvuru tarihinin 20 Nisan oldu unu ifade eden Canbaso lu, dereceye girenlere para ödülü verilece ini belirtti. Canbaso lu, "Birinci olan projeye 20 bin lira, ikinci olan projeye 15 bin, üçüncü olan projeye 10 bin, dördüncü olan projeye 7 bin 500 ve beflinci olan projeye 5 bin lira ödül verilecek. Haz rlanan projeler SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlü ü Kay t D fl stihdamla Mücadele Daire Baflkanl na iadeli taahhütlü posta ile veya kurumun adresine gönderilecek." dedi. Toplant da, kay t d fl n n hala çok büyük bir sorun olarak ortada durdu unu vurgulayan Canbaso lu, kurumun en büyük hedefinin kay t d fl n n önüne geçmek oldu unu söyledi. Türkiye genelinde kay t d - fl oran n n yüzde 35 civar nda iken, Sakarya da bu oran n yüzde MÜN H - Kamu çal flanlar n n toplu ifl sözleflmesi görüflmelerinin ilk iki turunun sonuçsuz kalmas üzerine geçen hafta bafllayan grev dalgas bu hafta da devam ediyor. Almanya genelinde yap lan grevler birçok flehirde özellikle ulafl m felç etti. Baden Württemberg in Heilbronn, Karlsruhe, Konstanz ve baflkent Stuttgart gibi önemli merkezlerinde hayat olumsuz etkileyen grevler, Afla Saksonya da da baflkent Hannover, Braunschweig, Hildesheim ve Göttingen de etkili oldu. Birçok havaalan nda yap lmas planlanan grevlere kuzeyde Hannover ve Hamburg havaalanlar da kat lacak. Lufthansa ise flimdiden Frankfurt ve Münih gibi birçok havaalan ndan iç hat ve Avrupa uçak seferini iptal etti ini aç klad. Hamburg da bugün temizlik iflçileri, kütüphane çal flanlar ve anaokulu çal flanlar da ifl b rakacak. Schleswig- Holstein ve Mecklenburg-Vorpommern de gerçekleflecek grevlere ise su dairesi, deniz yolu ulafl m ofisi, yerel hastaneler ve resmi kurum ve kurulufllar n kat lmas bekleniyor. flveren konumundaki kamu yönetimlerinden maafllar na zam isteyen binlerce memur dün Bavyera'da da grev yapt. Ver.di sendikas n n ça r s na kulak veren memurlar, anaokullar, temizlik firmalar 40 a kadar ç kt n dile getiren Canbaso lu, sigortas z iflçi çal flt r lmas konusunda ihbar hatt na yo- un flikayet geldi ini vurgulad Canbaso lu, flunlar kaydetti: "Hafta içi her gün neredeyse 30 flikayet Almanya'da grev dalgas devam ediyor ve hastanelerde grev yapt klar için bu kurumlarda ifller aksad. Eyaletin Münih ve Nürnberg kentinde etkisini gösteren grev çerçevesinde Münih'in Odeonsplatz meydan nda yaklafl k 5 bin memur grev yapt. Nürnberg kentinde ise pankart açan memurlar, "Paray almazsak, çöp ortada kal r" mesaj verdi.(cha) 13 al yoruz. Hafta sonu bu 60 a ç k - yor. ki günde ihbar de erlendirmek gerekirken yo unluk sebebiyle bu 30 güne çak yor. Çal flanlardan ricam, ifle bafllar bafllamaz sigortalar n yapt rs nlar. fle girer girmezde kurumun internet sitesinde bulunan çal flmaya bafllad klar na dair formu doldursunlar. E er iflveren sigortal yapmazsa en az ndan geriye dönük elinde belge olur ve talepte bulunabilir. flverenlere de sesleniyorum. Lütfen çal flanlar n - z n hakk n ve sigorta primini al n teri kurumadan yat r n. Bana daha çok maafl ver, sigortam ödeme gibi tekliflere karfl ç k n, bu teklifte gelen iflçilerle çal flmay n." Kamuoyunda iflçilerin 1 ay ile 3 ay aras nda deneme süresinden sonra sigorta yap labilece i fleklinde yanl fl bir bilginin oldu unu vurgulayan Canbaso lu, iflverenlerin ifle girer girmez ayn gün çal flan sigortal yapma zorunlulu u oldu- unu sözlerine ekledi. (CHA) Kosova dan, Türk ifl adamlar na yat r m ça r s STANBUL - Eski çiflleri Bakan dris Naim fiahin, "Kaset konusuyla Baflbakan çok meflgul bu aralar. Böyle bir kasetle flantaj yapan olmad. Böyle bir kasetten bilgim yok. Kasetin içeri- inde suç varsa savc l a bildirmeli bildirmiyorsa suç iflliyor demek. Benim aç mdan yalandan ibaret." dedi. 17 Aral k rüflvet ve yolsuzluk operasyonundan sonra AK Parti'nin dar oligarflik bir yap ya teslim oldu u elefltirisinde bulunarak partisinden istifa eden eski çiflleri Bakan dris Naim fiahin, Bugün TV'de çarp c aç klamalarda bulundu. fiahin, partiden ayr l fl nedenleri, Baflbakan Erdo an' n kaset iddias, Suriye gibi konular hakk nda sorular yan tlad.(cha)

14 14 YARIN Ekonomi BURSA - Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derne i (MÜMSAD), Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerini kamuoyu ile paylaflt. TÜ K rakamlar na göre; Türkiye 2013 y l içerisinde toplamda 189 milyon 124 bin589 dolar karfl l nda 153 bin 447 ton margarin ihracat yapt. De iflen yeme-içme al flkanl klar margarin tüketimini düflürse de margarin ihracat son y llarda art fl e ilimine girdi. MÜMSAD, verilerine göre Türkiye'de özellikle ev tipi margarin tüketimi her geçen sene azal yor y l nda 144 bin 495 paket margarin tüketimi gerçekleflirken, 2010'da 105 bin 426 paket ve 2011'de de 92 bin 376 paket margarin tüketildi. Buna karfl l k margarin ihracat her geçen y l art - yor. MÜMSAD, internet sitesinden TÜ K rakamlar n kamuoyu ile paylaflt. TÜ K rakamlar na göre; Türkiye 2013 senesinde 153 bin 447 ton margarin ihracat na karfl l k 189 milyon 124 bin 589 dolar gelir elde etti. Türkiye 2002 y l nda sadece 85 bin 802 ton margarin ihracat na karfl l k 58 milyon 872 bin 281 dolar gelir elde ederken bu rakam 2009 da 90 bin 528 tona karfl l k 93 milyon 22 bin 368 dolar olarak kay tlara geçmiflti. Margarinin kimyasal ifllemler sonucunda üretildi ine dair birtak m spekülasyonlar n oldu unu aç klayan MÜMSAD, ya l tohumlardan elde edilen ya lar n, s zma zeytinya- hariç, ham olarak tüketilemeyece ini aç klad. Dernekten yap lan aç klamada, margarinde besin de- erine destek veren katk maddesi kullan ld belirtildi. Aç klamada, "Çeflitli fiziksel ve kimyasal ifllemler uygulanarak yenilebilir hale getirilir. Margarin üretmenin sadece tek bir yolu yoktur, ama esas itibariyle süreç çok basittir. Önce uygun olan kat ve s v ya bileflimi,daha sonra da bu bileflimin, ya s z süt veya süt 28 Mart 2014 Türkiye geçen y l 189 milyon dolarl k margarin ihracat yapt Dünyada ilk kez 1869 y l nda Fransa'da don ya ile sütün kar flt r larak üretilen margarin, Türkiye nin önemli ihracat ürünlerinden biri haline geldi. proteini gibi ya d fl ndaki bileflenler ve su ile kar flt r lmas yla istenilen lezzet ve besin de erleri belirlenir. Margarinin içinde g da güvenli ini sa layan, besin de erine destek veren, kaliteyi koruyan katk maddeleri bulunmaktad r. Margarinin performans n art rmak için kullan lmas zorunlu olan bu katk maddelerinin güvenli i, g dalarda maksimum kullan m dozajlar ile ilgili mevzuat, pek çok bilimsel çal flma sonucunda belirlenmifltir. Margarinlerde kullan lan katk maddeleri kalitenin korunmas n sa lar ve Türk G da Kodeksi nce cinsleri ve kullan m oranlar belirlenmifltir." denildi. Aç klamada, margarin kal p halinde durmas n n nas l sa land da flu ifadelerle anlat ld : "Ya lar n bir formda durmas n sa layan koflul, kompozisyonu ve uygulanan fiziksel kristalizasyon ifllemleridir. Örne in; s v zeytinya ve kase margarin ayn doymufl ya içeri ine sahip olmas na ra men, oda s cakl nda biri s v di eri kat görünümdedir."(cha) GSYH içindeki Ar-Ge harcama pay binde 9,2 ANKARA - Türkiye statistik Kurumu nun (TÜ K) verilerine göre Ar-Ge harcamas n n Gayri Safi Yurtiçi Has la (GSYH) içindeki pay 2012 y l nda binde 9,2 oldu. Bu pay, 2011 y l nda binde 8,6 idi. stihdam oran 2013 y l nda yüzde 53,4 olarak gerçekleflti. stihdamda olan 20 ile 64 yafl aras nüfusun ayn yafl grubundaki toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilen istihdam oran 2012 y l nda yüzde 52,8 iken, 2013 y l nda yüzde 53,4 e ulaflt y l nda istihdam oran kad nlarda yüzde 31,8, erkeklerde ise yüzde 75,3'ü buldu. Yafll lar için istihdam oran 2013 y l nda yüzde 31,5 olarak hesapland. stihdamda olan yafl aras kifli say s n n ayn yafl grubundaki toplam nüfusa bölünmesiyle elde edilen yafll lar için istihdam oran 2012 y l nda yüzde 31,9 iken, bu oran 2013 y l nda yüzde 31,5 oldu. Yafll lar için istihdam oran 2013 y l nda kad nlarda yüzde 18,2, erkeklerde ise yüzde 45,2 olarak hesapland. Toplam nihai enerji tüketimi 2012 y l nda 89 bin 8 bin tep oldu. Toplam nihai enerji tüketimi 2011 y l nda 86 bin 952 tep (bin ton petrol eflde eri) iken, 2012 y - l nda 89 bin 8 bin tep oldu. Sanayi sektörü enerji tüketimi 2012 y l nda bin tep ile nihai enerji tüketiminin yüzde 34,1 i gördü. Ulaflt rma sektörü enerji tüketimi ise 20 bin 767 bin tep ile nihai enerji tüketimi içinde yüzde 23,3 paya sahip oldu. Konut ve hizmetler sektörünün enerji tüketiminin, toplam enerji tüketimi içindeki pay, 31 bin 517 bin tep ile yüzde 35,4, tar m sektörünün tüketiminin pay ise bin 952 bin tep ile yüzde 2,2 oldu. Enerji ba ml 2012 y l nda yüzde 74, 3 oldu. Bir ekonomideki enerji ihtiyac n n ne kadar n n ithalatla karfl land n n göstergesi olan enerji ba ml l 2011 y l nda yüzde 71,6 iken, 2012 y l nda yüzde 74,3 de erine ulaflt. Brüt nihai enerji tüketiminde yenilenebilir kaynaklar n oran 2012 y l nda yüzde 10, yenilenebilir enerji kaynaklar ndan üretilen elektrik oran ise yüzde 27 olarak gerçekleflti. Ulaflt rmada tüketilen toplam enerji miktar 2012 y l nda bin tep oldu. Karayolu ulaflt rmada tüketilen enerji miktar 2012 y l nda 18 bin 525 bin tep olarak hesapland. Bu de er 2012 y l nda demiryolunda 160 bin tep, yurtiçi havac l kta bin tep, yurtiçi denizcilikte ise 528 bin tep oldu. Maddi yoksunluk oran 2012 y - l nda yüzde 59,2 ye düfltü. Ciddi finansal s k nt yla karfl karfl ya olan nüfusun oran olarak tan mlanan ve belirlenmifl 9 maddeden en az 4 tanesini karfl layamama ya da mahrum olma durumunu tan mlayan maddi yoksulluk oran 2011 y l nda yüzde 60,4 iken 2012 y l nda yüzde 59,2 olarak hesapland. Yoksulluk riski alt nda bulunan nüfus oran ise 2012 y l nda yüzde 22,7 ye düfltü. Dört y ll k panel veri kullan larak hesaplanan, son y lda ve önceki üç y ldan en az ikisinde yoksulluk riski alt nda olanlar olarak tan mlanan sürekli yoksulluk oran ise 2012 y l nda yüzde 16 oldu.(cha)

15 28 Mart 2014 Ankara YARIN Baflkan Yaflar dan seçimlerde sa duyu ça r s CHP Yenimahalle Belediye Baflkan aday ve mevcut Baflkan Fethi Yaflar, Yenimahallelilerle buluflmaya devam ediyor. Toplant da kendisine yönelik çirkin söylemlerde bulunan baflkan adaylar na da cevap veren Yaflar, Halk m z bölmeye çal flan bu zihniyetin karfl s nda sa duyumuzu kaybetmemeliyiz. Yenimahalle de 5 y l boyunca parti fark gözetmeksizin çal flmalar m sürdürdüm. Hiçbir koltuk bir vatandafl m z n burnunun kanamas na, kalbinin k - r lmas na de mez. Hemflerilerimin birinin rk ndan, inanc ndan, memleketinden, maddi koflullar ndan dolay incinmesindense koltu u, makam, mevkii kaybetmeyi ye lerim. dedi. Vatandafllar evlerinde, sitelerinde ziyaret eden Yaflar, kahvehane toplant lar na da ara vermiyor. Oldukça samimi bir ortamda geçen kahve toplant s nda konuflan Yaflar, Yenimahalle nin Türkiye mozai inin aynas oldu una vurgun yaparak Bizim ilçemizde her mezhepten, her rktan her siyasi görüfl ve ekonomik durumdan hemflehrilerimiz yaflamaktad r. Maalesef bir aday ç k p cemevi yapm fllar teröristlere vermifller, fientepe de militanlara YeniKart vermifller deme gafletine düflmüfl. Ben halk m z, tahrik edici bu konuflmalar karfl s nda sükunete davet ediyorum. Bu tip tahriklere 15 karfl cevap yeri 30 Mart taki yerel seçimlerdir, ifadelerini kulland. Yenimahalle de belediye baflkan adaylar n n kendisi hakk nda asl olmayan iftiralarda bulundu unu belirten Yaflar, Rakiplerim benim göstermelik olarak fientepe de namaz k ld m iftiras n at yorlar. Kul hakk na giriyorlar. Kul hakk - n n a r sorumlulu unu onlar herkesten iyi bilirler kendilerini Allah a havale ediyorum. dedi. Türkiye Cumhuriyeti vatandafl olan herkesin birinci s n f vatandafl oldu una vurgu yapan Yaflar, Sap ile saman kar flt rmay n, yerel seçimi genel seçim havas na sokup partizanca bir tav r sergileyenlere prim vermeyin. 30 Mart ta Yenimahalle de sadece kazanan kardefllik, bar fl ve sevgi olacak. fleklinde konufltu. Konuflmas yla ayakta alk fllanan Yaflar a vatandafllar 'Yeniden Fethi Yaflar' sloganlar yla destek verdi. (CHA) Baflkan Akgül, esnaf ziyaretlerine devam ediyor Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Baflak, Bo aziçi ve Küçük Kayafl Mahallesi esnaf n ziyaret etti. lçenin her geçen gün Baflkent te çok daha önemli bir noktaya yükseldi ini kaydeden Akgül, Geçti imiz 5 y l bizler için bir temel atma dönemiydi. Sizlerde yap lan yat r mlar görüyorsunuz. Bölgemizi, ilçemizi hak etti i noktaya tafl d m z zaman bundan en kazançl olarak ç kan bu mahallelerde hizmet veren esnaflar m z olacak. dedi. Bulunduklar mahalleler hakk nda Akgül ün yeni projeleri hakk nda bilgi alan esnaf, Sa olsun baflkan m z her zaman bizleri hat rlar her türlü sorunda kendisine rahatl kla ulaflabiliyoruz. Geçti imiz befl y l içerisinden her zaman yan m zda oldu. dedi. Akgül esnaf ziyaretinde karfl laflt vatandafllarla da sohbet ederek karanfil da tt. Akgül ard ndan Mamak Çarfl daki esnaflar da ziyaret etti. (CHA)

16 16 YARIN Ankara Baflkan Yaflar, mar Aff Kanunu kapsam nda Demetevler, Demetlale, Demetgül, Yeflilevler, Özevler, Karfl kaya gibi bölgelere infla edilen binalar n iskan sorununu da yüzde 95 oran nda çözerek vatandafllar n 27 y ll k hasretine son verdi. Karfl kaya Seçim letiflim Merkezi nde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Yaflar, mar Aff Kanunu kapsam nda yap lm fl 2 binaya daha iskan verdi. Yeni dönemde de vatandafllar n tapu sevincine ortak olmaya devam edeceklerini kaydeden Yaflar, Diflinizden, t rna n zdan art rarak ald n z bu evlere asl nda tapular n z al nca kavufluyorsunuz. Sudan sebeplerle iskanlar verilmeyen binlerce binan n iskanlar n 5 y lda vatandafllara verdik, vermeye de devam edece- iz. Art k evlerinizi de erinde al p, de erinde satacaks n z. Ben bu mahallenin bir çocu uyum. Size en iyi hizmeti vermek, yüzünüzü güldürmek için çal flt m. Yaklafl k 30 senedir çözülemeyen bir sorunu çözüme kavuflturduk. Bizim görevimiz dü ümleri çözmek. dedi. Yeni dönemde daha güzel bir Karfl kaya sözü veren Yaflar, Yenimahalle, herkesin yaflamak için imrendi i bir ilçe haline geldi. Bir 5 y l daha Yenimahalle ye hizmet etmeye talibim. Bu 5 y lda sizlere, sokak ve mahallelere harcama yapmaya devam edece iz diye konufltu. Konuflmas n n ard ndan bina sakinlerine iskan belgelerini takdim eden Yaflar, vatandafllardan büyük alk fl ald. (CHA) 28 Mart 2014 Baflkan Yaflar, 27 y ll k iskan sorununu çözdü Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ilçede 27 y ld r iskan sorunu yaflayan aileleri tapular na kavuflturuyor. "Köyde elektrik var, Baflkent'in göbe inde yok" Han mlar sabun yap m n ö rendi Pursaklar Belediyesi nin hizmet verdi i han mlar lokallerinde bir araya gelen kad nlar, spordan sanata birçok alanda faaliyet yürütüyor. Nezaket Han mevi, Ayy ld z, Saray ve Alt nova Han mlar Lokali nde yürütülen faaliyetlerden biri de sabun yap m n ö renmek. Bine yak n üyeye hizmet veren Nezaket Han - mevi nde yeni dönem için talepler do rultusunda Mis Sabun Kursu tan t m dersi düzenlendi. Han mlara de iflik flekillerde sabun yap m anlat ld. çerisinde fitness salonu, derslikler, kafeterya, diyetisyen, bilgisayar odalar, Nezaket Okulu, toplant salonu gibi çok say da imkân n yer ald han mlar lokallerinde üyeler hem sa l k yaflamlar n sürdürüyor hem de kurslara kat larak meslek ediniyor.(cha) Yenimahalle ilçesi Kurtini Pamuklar Mahallesi'nde yaflayan vatandafllar, kentsel dönüflüm projesi kapsam nda yap m tamamlanan 10 siteye ait yap kullan m izin belgesi (iskan) al nmas na karfl n, yeni evlerinde yaflayam yor. nceleme yapan yetkililer, elektrik gücü yetersiz oldu u için siteye trafo yap lmas gerekti ini ifade etti. Trafonun yap m hakk nda kesin bir bilgi gelmedi ini aç klayan site yöneticisi Bilgivar Tümer, "Köylerde elektrik varken, Türkiye'nin baflkentinin göbe inde elektri in olmamas utanç verici. haleler hakk nda sa l kl bir bilgi yok. Herkes farkl fleyler söylüyor." dedi. Kentsel dönüflüm kapsam nda yap lan evler yeterli güçte elektrik olmad için ev sahipleri taraf ndan kullan lamad - ndan yak nan Tümer, sorumlu flirket olan ENERJ SA n n kendilerine sa l kl bir bilgi verilmedi ine iflaret ederek, "Trafoyu ne zaman kuracaks n z? Sorusu üzerine trafo yeri al nacak, malzeme al nacak, ihaleye verilecek fleklinde aç klama yap yorlar. Durumumuzu anlat - yoruz dinleyecek bir merci yok. "fleklinde konufltu. Su ve do- algaz aboneli ini yapt klar na dikkat çeken Tümer, binalar n yap laca n n bilinmesine ra men neden flimdiye kadar elektrik altyap s n sordu. Tümer, "Görevliler ma duriyetlerimizi gidermek zorunda. Çünkü biz yeri geldi i zaman vergimizi ödüyoruz, elektri imizi, suyumuzu ödüyoruz. Bize bu hizmeti vermek zorundalar." fleklinde konufltu.(cha)

17 28 Mart 2014 rtesi Ankara YARIN Milletvekillerinin yeni binadaki odalar belli oldu Milletvekillerinin yeni Halkla liflkiler Binas ndaki odalar n n belirlenmesi için kura çekimi yap ld. TBMM - Kura çekimi, TBMM dare Amiri Salim Uslu nun baflkanl nda, Baflkanl k Divan Toplant Salonu nda gerçeklefltirildi. Kura çekiminde AK Parti Ankara Milletvekili Seyit Sertçelik, BDP Batman Milletvekili Bengi Y ld z, TBMM Genel Sekreteri Dr. rfan Neziro lu ve siyasi partilerin grup yöneticileri ile temsilcileri de haz r bulundu. Uslu, kura çekiminin bafl nda yapt - konuflmada, yap lacak kura çekimi ile milletvekillerinin Halkla liflkiler Binas ndaki odalar n n belli olaca n söyledi. Bakanlar Kurulu üyeleri, TBMM Baflkanl k Divan üyeleri, 4 siyasi partinin grup baflkan ve grup baflkanvekilleri, eski TBMM Baflkanlar Mehmet Ali fiahin ve Köksal Toptan ile AK Parti stanbul Milletvekili Gürsoy Erol ve CHP stanbul Milletvekili fiafak Pavey in kuraya kat lmayaca n belirten Uslu, kura çekiminin bafl ndan sonuna kadar kameraya al naca n belirtti. Uslu, baz milletvekillerinin girifl kat ndaki odalardan, baz lar n n da ayn seçim çevresindeki milletvekili arkadafl ile yanyana odalar istedi ini belirterek, bu talepleri karfl lamalar n n mümkün olmad n ama isteyen milletvekilinin baflka bir milletvekili ile becayifl yapabilece ini kaydetti. Önce ihtisas komisyonlar, ard ndan uluslararas komisyonlar n baflkanlar daha sonra da milletvekillerinin odalar için kura çekildi. Kura çekimi; bir torbaya komisyon baflkan ya da milletvekilinin ismi, di er torbaya da oda numaras konularak yap ld. Kurada ilk çekilen, Akdeniz çin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Baflkan Zeynep Arma an Uslu ya 5004 nolu oda ç kt. Daha sonra kuralar çekilen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Baflkan Reha ANKARA- Güvenlik güçleri, geçen hafta s n rlardan yasa d fl yollarla geçmeye çal flan 2 bin 87 kifli yakalad. Kaçaklarla 2 bin 400 litre akaryak t ve 4 bin 442 karton sigara ele geçirildi. AA muhabirinin Genelkurmay Baflkanl n n internet sitesinden yapt derlemeye göre, Kara Kuvvetleri Komutanl na ba l hudut birliklerince, geçen hafta s n rlardan yasa d fl geçmeye çal flan çok say da kifli yakaland. Suriye hududunda Mart tarihlerinde s n r yasa d fl yollarla geçmeye çal flan bin 694 kifli yakaland. Bunlarla bir kurus k tabanca, üç telsiz, 3 bin 884 karton sigara, 58,40 kilogram uyuflturucu, 169 muhtelif hap, 960 litre akaryak t, 14 küçükbafl/büyükbafl hayvan, 21 muhtelif motorlu araç, 94 muhtelif elektronik eflya, 7 bin 67 kilo g da maddesi, 287 litre zeytinya, 793 muhtelif giyim eflyas, bin 650 kilogram hurda demir ile 22 bin 820 Amerikan dolar ele geçirildi. ran s n r nda ise 37 kifli ile bin 440 litre akaryak t, 558 karton sigara, 810 av tüfe i fifle i, 7 yük hayvan yakaland. Irak s n r nda yurda yasa d fl yollarla girmeye çal flan 14 kifli gözalt - na al n rken Yunanistan da 231, Bulgaristan da ise 111 kifli yakaland. Kara Kuvvetleri Komutanl hudut birliklerince yakalanan flah slar ve ele geçirilen malzemeler, kolluk kuvvetlerine teslim edildi. (AA) 17 Denemeç in odas 5003, Parlamentolararas Birlik Grubu Türk Grubu Baflkan Fazilet Da c Ç l k n ise 4026 nolu oda oldu. htisas komisyonlar baflkanlar n n odalar da belirlendi. Adalet Komisyonu Baflkan Ahmet yimaya ya 2009, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Baflkan Halil Maz c o lu na 1037, Anayasa Komisyonu Baflkan Burhan Kuzu ya 1003 nolu oda ç kt. Di er ihtisas komisyon baflkanlar n n odalar da belli oldu. TBMM K T Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu ise Ana Bina da kalarak çal flmalar na devam edecek. Daha sonra milletvekillerinin odalar için kura çekimi yap ld. lk çekilen kurada ismi ç kan MHP Tekirda Milletvekili Bülent Belen in odas 2038 oldu. Daha sonra kuralar çekilen CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazl aka n n odas 1023, AK Parti stanbul Milletvekili Egemen Ba fl n 1073, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç in 6033, AK Parti Diyarbak r Milletvekili çten in 3058, HDP stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel in 1099, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akda n 6068, AK Parti stanbul Milletvekili Mehmet Domaç n 4081, CHP zmir Milletvekili R za Türmen in 5081, AK Parti Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün ün 1024, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri nin 4109, AK Parti stanbul Milletvekili Nimet Bafl n 5021, AK Parti Ankara Milletvekili Yalç n Akdo an n 1025 nolu oda oldu. Kura çekiminde ilginç anlar da yafland. AK Parti li Sertçelik, kurada kendisini çekti ve oda numaras olarak 1030 u belirledi. Sertçelik in kurada kendisini çekmesi espriye neden oldu.(aa) S n rlarda 2 bin kaçak yakaland

18 18 YARIN Ankara 28 Mart bin bina y k l p, yerine modern konutlar yap lacak Demetevler e tarihi flans Gökçek Kentsel dönüflüm s ras da böge sakinlerinin kiralar n da devlet karfl layacak, bölge sakinlerinden tek kurufl al nmayacak fleklinde konufltu HABER MERKEZ - Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan ve AK Parti Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Melih Gökçek, seçimlerden sonra Demetevler de yap lmas düflünülen büyük kentsel dönüflüm projesini anlatt. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Demetevler de düzenlenen bölgesel mitinginde, bölge sakinlerine Size bir müjdem var diyerek anlatt kentsel dönüflümün ayr nt lar n aç klayan Baflkan Gökçek, Bu müjde Demetevler için inan lmaz tarihi bir flans. Baflbakan m za teflekkür ediyoruz dedi. Gökçek, Baflbakan Erdo- an n Demetevler sakinlerine verdi i müjdeli kentsel dönüflüm çal flmas na iliflkin aç klamalarda bulundu. Baflbakan m z bize çok büyük bir sürpriz yapt diyerek sözlerine bafllayan Baflkan Gökçek, Bu bölge yüksek binalardan olufluyor. Plans z ve depreme dayan kl de il. Bunlar hep çakma müteahhitler yapm fl ve karakalem ifl yapm fllar dedi. Demetevler sakinlerinin aç klamalar n dikkatle dinlemesini rica eden Baflkan Gökçek, Oralar çok katl gecekondu gibidir ve tamamen yap lar ilkeldir. Rabbim vermesin, Gerede depremi gibi bir deprem olsa Allah korusun, ilk korktu umuz yer oras d r. Böyle katl binalar, tam bir felaket yeri diye konufltu. Baflbakan Erdo an n sözünü verdi i dönüflüme iliflkin aç klamalar n sürdüren Baflkan Gökçek, Nas l yapaca z biz bunu? Demetevler sakinleri lütfen bir birini telefonla aras nlar ve anlats nlar. Bu olay Yenimahalle için tarihi bir olayd r dedi. Gökçek, flunlar söyledi: Herkese, hatta bana dahi sürpriz oldu. Benim hep akl mda Demetevleri yenilemek vard. Belediyenin gücü yetmez buna, o yüzden TO- K nin ve devletin de destek olmas laz m ki bunu yapabilelim. Tabi Baflbakan m z n bu ifli sahiplenmesi inan lmaz bir nimet. Demetevler için tarihi bir olay. Buras çok büyük bir bölge. Demetevler deniyor ama içinde Demetgül, Demetlale gibi kaç tane mahalle var. Konut say s 40 bin. Dile kolay. 4 ile çarp 160 bin nüfus. Çok büyük bir bölge. Keçiören de asfalt ve kald r m seferberli i sürüyor HABER MERKEZ - Keçiören Belediyesi, ilçede asfalttan kald r ma, bordürden tretuvara ve yürüyüfl yollar - na kadar her alanda y llar n birikimi olarak yaflanan s k nt lar ortadan kald rmak için adeta seferberlik bafllatt. Belediyenin altyap çal flmalar yla cadde ve sokaklar n çehresi de iflip güzelleflirken, Keçiörenliler de temiz, rahat ve huzurlu bir ilçe de yaflaman n mutlulu unu yafl yor. Türkiye nin en büyük ilçesi Keçiören in 3 bini aflk n cadde ve soka yla da çok büyük bir metropol oldu una dikkat çeken Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, geçmifl y llar n da birikimiyle ilçede ciddi bir asfalt s k nt s yafland n hat rlatarak Keçiören in genelinde birçok asfaltta ciddi y pranmalar meydana gelmifl, sadece yama çal flmalar yla giderilmek istenen bu s - k nt geçen y llar itibariyle had safhaya ulaflm flt. Göreve geldi imizde yapt - m z beklenti anketinde de Keçiörenlilerin en önemli ihtiyaç olarak gördü ü konulardan birisi asfalt n da içinde bulundu u altyap eksikli iydi. Bunu dikkate alarak büyük bir asfalt seferberli i bafllatt k ve ilçemize befl y lda 1 milyon 556 bin 720 ton asfalt serdik diye konufltu. Keçiören nin h zl büyüyen bir ilçe oldu unu vurgulayan Baflkan Ak, Bir kentin, bir bölgenin geliflme sürecinde altyap çal flmalar n n önemi büyüktür. Altyap n n yetersiz kald bir kentte sa l kl bir kentleflmeden de söz etmek mümkün de ildir. Bu geliflme ve büyümeyi de dikkate alarak Keçiören Belediyesi olarak altyap hizmetlerine öncelik veriyoruz. Amac m z Keçiören'de altyap problemlerini en aza indirmektir" dedi. Göreve geldi inde Keçiören in en önemli sorunlar ndan birisinin asfalt konusunda yafland n gören Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, befl y lda ilçenin dört bir yan n asfalt ile döfledi. lçe belediyelerinde ilk defa asfalt kaz ma makinesi kullan larak yap - lan çal flmalar sonucunda art k yama kald rmayan sokaklar da yeni asfalta kavufltu. Asfalt kaz s sonucunda ç kan malzemeleri de çöpe atmayan Keçiören Belediyesi, oluflan asfalt k r klar n altyap s tamamlanmam fl sokaklarda kullanarak de erlendirdi.

19 28 Mart 2014 Ankara YARIN Sahipsiz mezar, kentsel dönüflüme kurban gitti Son dönemlerde Hac Bayram Veli Cami ve çevresinde yap lan restorasyon projeleri, etraf ndaki mahallelerde de kentsel dönüflüm çal flmalar na dönüfltü. Birçok binan n y k ld bölgede bulunan ve mahalle sakinleri taraf ndan bak m yap lan bir mezar da kentsel dönüflüm kurban oldu. smetpafla Mahallesi Tahtakonak Sokak ta bulunan ve mezar tafl nda sadece Hüvelbaki yazan sahipsiz mezar, bir gecede y k m ekiplerinin dikkatsiz çal flmas sonucu y k nt n n alt nda kald. Bölge esnaf ve halk taraf ndan tepkiyle karfl lanan y k m sonras mezar n bulundu u alan çöplük haline geldi. Yetkilileri defalarca uyarmalar - na ra men y k m n yap ld n söyleyen mahalle sakinleri ise, y k lan evler nedeniyle kendilerinin ma dur oldu unu ancak, y llard r vatandafllar taraf ndan her gün dua edilen sahipsiz mezar n eski haline getirilmesini istiyor. Ankara Hac Bayram Veli Cami çevresinde kentsel dönüflüm ad alt nda yenileme çal flmalar yap l - yor. Bu çal flmalar kapsam nda ise bölgede bulunan baz binalar n y - k m gerçeklefltirildi. Y k m esnas nda K l çl sokak ve Meram soka- n n bitiflti i yerde vatandafllar, türbe oldu u iddia ettikleri sahipsiz bir mezar bulundu u belirtti. Ancak söz konusu mezar, kentsel dönüflüm için çal flma yapan y k m ekiplerinin bir akflam üzeri bölgedeki 8 evin y k m n gerçeklefltirdikleri s rada binan n alt nda kald. Moloz y nlar ve beton bloklar n alt nda kalan mezar n bulundu u yer ayr ca insanlar taraf ndan çöp dökme alan olarak kullan lmaya baflland. Bölgedeki esnaflar da y k nt lar aras ndan mezar n parçalar n ç - kartarak yetkililerin ilgilenmesini bekliyor. Mezar n oldu u sokakta 20 y ld r esnafl k yapan Eyüp Durak, uzun süredir bölgede kentsel dönüflüm ad alt nda y k mlar n oldu u ve mahalle halk n n da bundan zarar gördü ünü söyledi. Türbeler de vard burada. Binan n alt nda türbe olduklar n bildikleri halde binay y kt lar. diyen Durak, ekiplere bölgede y llard r bak m yap lan mezar n bulundu unu söylemelerine ra men y k m mezar n üzerine yap ld n belirtti. Y llard r smetpafla Mahallesi nde oturan Salih Y lmaz ise çocuklu undan beri mezar n kendi ailesi ve mahalleli taraf ndan bak - m n n yap ld n ve y k m n n herkesi üzdü ünü belirtti. Y lmaz, Ben 40 y ld r buraday m. Ailem de smet Pafla n n yerli halklar ndan. Burada ben çocuklu umdan beri bir mezar vard. Hüvelbaki yazan bir mezar tafl vard. nsanlar buraya dua etmeye gelir ve mum 19 yakarlard. Bundan 15 gün önce y k ld. Kentsel dönüflüm projesi alt nda buradaki ev mezar n üzerine y k ld. Mezar pisli in içerisinde duruyor. Uyarmam za ra men hiçbir yetkili de gelip ilgilenmedi. diye konufltu. Y lmaz, yetkililerden mezar n yeniden eski haline gelmesi ve sahip ç k lmas n istediklerini ifade ederek flöyle dedi: Baflka bir fley istemiyoruz. Dükkanlar m z ve tezgahlar m z y kt lar bizleri ma dur ettiler. Bari bu mezara sahip ç k ls n. Mahalle halk ndan Hakan Aç kgöz ise 20 y ld r mezar n yan ndaki dükkanda esnafl k yapt n ve burada yap lan y k mlar nedeniyle bölgenin harabeye döndü üne de- indi. Aç kgöz flöyle söyledi: "3 ayd r burada bir y k m var. Kentsel dönüflüm ad alt na bir y k m gerçeklefltiriyorlar. 20 y ld r ben burada esnaf m. Bir türbemiz vard. Bak m n da yap yorduk. Bak m n yapt m z türbenin y k m gelmifl. Ankara n n göbe inde Valili e 200 metre uzakl kta. Ankara turizm cenneti olacak diyorlar. fiuan bu durumu çekse dünyaya rezil oluruz. Her yer y k l yor ama yap - lan bir fley yok. Üzülüyoruz bu duruma. Y llard r burada olan mezar art k yok."(cha) MHP aday Alt n: Sincan n en önemli eksi i üniversite ve hastanedir Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sincan Belediye Baflkan aday Hasan Alt n, Sincan P narbafl Mahallesi nde bulunan Seçim rtibat Merkezi'ni ziyaret etti. Partililerle konuflan Alt n, Sincan n en önemli eksiklerinin üniversite ve büyük bir hastane oldu unu söyledi. 30 mahalli idareler seçimlerine bir haftadan az bir süre kala MHP Sincan Belediye Baflkan aday Hasan Alt n, Sincan P narbafl Mahallesi nde bulunan Seçim rtibat Merkezi ni ziyaret etti. Partililer ve vatandafllar n yo un ilgisiyle karfl laflan Alt n, Sincan için haz rlad projeleri anlatarak Sincan için acil yap lmas gereken ve halk n hizmetine sunulmas gereken hizmetlerin ise Sincan a büyük bir üniversite ve büyük bir hastane oldu una dikkat çekti. Alt n, Biz Sincan m z için öncelikli olarak 17 ana proje haz rlad k. Bunlardan en önemlileri büyük bir üniversite ve büyük bir hastanedir. Uygarl k ve medeniyetin e itimle realize oldu unu ifade eden Baflkan aday Alt n; Sincan m za büyük bir üniversitenin gelmesini özellikle istiyoruz dedi. nflallah Sincan da bir bölgede vak f üniversitesine arazi tahsisi yap ld. Yenikentimizdeki üniversite bölgesine de büyük bir devlet üniversitesi gelmesi için elimizden gelen gayreti gösterece iz. ifadelerini kulland.(cha)

20 20 YARIN Ankara 28 Mart 2014 ASO Baflkan : Bu seçimde siyasi söylemlerde sertlik var Ankara Sanayi Odas (ASO) Baflkan Nurettin Özdebir, ülkenin seçim ortam na girdi ini hat rlatarak bu seçim ortam nda siyasi söylemler al fl lm fl n ötesinde bir sertlik tafl d n belirtti. Mart ay ASO meclis toplant - s nda konuflan Özdebir, bu seçim ortam nda siyasi söylemler al fl lm fl n ötesinde bir sertlik tafl d n ifade ederek Bu durum moralimizi bozmas n. Hem yerel, hem genel hem de cumhurbaflkanl seçimlerini bir süre sonra geride b rakaca z. Bu nedenle, siyasi gerginlikleri ve belirsizlikleri k sa vadeli bir olay olarak görüp iflimize devam etmemiz gerekmektedir. Türkiye nin orta ve uzun vadeli görünümü olumludur ve umut vermektedir. Yabanc yat r mc lar n ülkemize olan ilgisi devam etmektedir. Bu nedenle bu uzun vadeli bak fl aç s n korumam z ve çal flma azmini sürdürmemiz gerekmektedir." dedi. Ankara y önümüzdeki dönemde yönetecek olanlardan, rekabet gücünü art rmalar, belediye hizmetlerini ve yat r mlar n o alanlara yöneltmelerini isteyen Özdebir, "Küresel ekonomideki geliflmeler, bir süre bizim gibi geliflen ülkeler için pek olumlu olmayacak. Dünyada parasal geniflleme döneminde bol bol yabanc sermaye çeken ülkelere sermaye girifllerinde bir azalma olacak gibi görünüyor. Amerikan Merkez Bankas, bu y - l n sonbahar nda parasal geniflleme program n sonland raca n ve 2015 y l n n birinci yar s nda da faiz art r mlar n n bafllayabilece ini söyledi. E er Amerika da faizler artmaya bafllarsa bizim gibi ülkelerden yabanc sermaye ç k fllar olabilir. Ayr ca Çin ekonomisindeki yavafllama sinyalleri de küresel büyümeyi olumsuz etkileyecektir. Di er yandan Avrupa Merkez Bankas faiz indirimine gidebilece ini, Japon Merkez Bankas da düflük faiz politikas n devam ettirece ini belirtmektedir. Görüldü ü gibi küresel ekonomideki belirsizlikler devam etmektedir. Bu nedenle, ifladamlar olarak ihtiyatl iyimserli imizi korumakta yarar görüyorum. ifadelerini kulland.(cha) Emniyet Genel Müdürlü ü nden Mansur Yavafl aç klamas Emniyet Genel Müdürlü ü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl n 100 kiflilik silahl grubun sald r amac yla Ankara'ya geldi i iddias üzerine bir aç klama yapt. Emniyet, Yavafl a valili e müracaat edilmesi halinde gerekli yard m n sa lanaca- n ifade etti. Emniyet ten yap lan yaz l aç klamada, Söz konusu iddiaya iliflkin olarak, tarihinde saat te, Ankara Emniyet Müdür Yard mc m z telefon ile Say n Yavafl la görüflmüfl olup, kendisinin bu konuyu, çevresindeki partililerden ve seçim merkezlerine gelen telefon ihbarlar ndan ö rendi ini, somut bir fley ö renirse irtibata geçece ini beyan etmifl ve al nan tedbirlerden dolay güvenlik güçlerimize teflekkürlerini iletmifltir. denildi. Emniyet ayr ca Yavafl ile yap lan telefon konuflmas n n tutana n da yay mlad.(cha)

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 10, 2014-10:48:00 Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, geçici sonuçlara göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. YSK, cumhurbaşkanı seçiminin

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE T.C. MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE AMAÇ: T.C. ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI STAJ ESASLARI Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama ve beceri kazandırmaya yönelik

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı