Keçiören de asfalt ve kald r m seferberli i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Keçiören de asfalt ve kald r m seferberli i"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Keçiören de asfalt ve kald r m seferberli i Keçiören Belediyesi, ilçede asfalttan kald r ma, bordürden tretuvara ve yürüyüfl yollar na kadar her alanda y llar n birikimi olarak yaflanan s k nt lar ortadan kald rmak için adeta seferberlik bafllatt. HABER 18 DE 28 MART 2014 CUMA F YATI: 25 Kr Belediyenin altyap çal flmalar yla cadde ve sokaklar n çehresi de iflip güzelleflirken, Keçiörenliler de temiz, rahat ve huzurlu bir ilçe de yaflaman n mutlulu unu yafl yor. HABER 17 DE HABER 17 DE Milletvekillerinin yeni binadaki odalar belli oldu TBMM dare Amiri Salim Uslu baz milletvekillerinin girifl kat ndaki odalardan, baz lar n n da ayn seçim çevresindeki milletvekili arkadafl ile yanyana odalar istedi ini belirterek, bu talepleri karfl lamalar n n mümkün olmad n ama isteyen milletvekilinin baflka bir milletvekili ile becayifl yapabilece ini kaydetti. S n rlarda 2 bin kaçak yakaland 40 bin bina y k l p, yerine modern konutlar yap lacak Demetevler e TAR H fians Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan ve AK Parti Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Melih Gökçek, seçimlerden sonra Demetevler de yap lmas düflünülen büyük kentsel dönüflüm projesini anlatt. Gökçek, Bu müjde Demetevler için inan lmaz tarihi bir flans. Baflbakan m za teflekkür ediyoruz dedi. Gökçek, Kentsel dönüflüm s ras nda bölge sakinlerinin kiralar n da devlet karfl layacak, bölge sakinlerinden tek kurufl al nmayacak fleklinde konufltu. HABER 18 DE BAfiKAN AKGÜL DEN ESNAFA Z YARET Haberi 15 de SAH PS Z MEZAR KENTSEL DÖNÜfiÜME KURBAN G TT Haberi 19 da BAfiKAN YAfiAR, 27 YILLIK SKAN SORUNUN ÇÖZDÜ Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin 28 Mart yeni film vizyonda STANBUL - Türkiye sinemalar nda bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girdi. Yönetmen Hakan Haksun imzas tafl yan "K z m çin", bir baba ile k z n n hikayesini beyazperdeye tafl yor. Yetkin Dikinciler, Eda Ece, nci Türkay, Berke Üzrek, layda Çevik, Hakan Alt ner, Sefa Zengin, Tayfun Sav ve Yakup Yavru'nun rol ald filmin konusu flöyle: "Tuncer, kar s ndan boflan p kendi hayat na yönelmifltir. Babas n n varl ndan habersiz büyüyen Tuba ise 18 yafl n doldurmas na üç hafta kala, bir anda karfl s nda Tuncer'i bulur. Onunla birlikte bir yolculu a ç kar. Tuba, yolculukta, babas oldu unu iddia eden Tuncer'i tan rken, sürprizlerle karfl laflacak. Bir yandan hayat nda eksikli ini hissetti i sevgilerle di er yandan aflkla tan flacak." - "Peri Masal " Romantik ve hüzünlü bir hikayeyi seyirci ile buluflturacak yönetmen Biray Dalk ran' n son filmi "Peri Masal ", seyirciye modern bir "Selvi Boylum Al Yazmal m" duygusu yaflatacak. Dalk ran' n, senaryosunu da yazd filmde, Burcu K ratl, Emre K z l rmak, Sedef fiahin, Alp Korkmaz, Çetin Altay, Sema Moritz, Selman Okumufl, Esra Aç k, It r Esen, Orhan Ayd n rol ald. Film, Mert'in evlenmek istedi i Peri'nin iste ini yerine getirme çabas n anlat yor. - "Meddah" Yap mc l n klim filmin üstlendi i, yönetmenli ini Batur Emin Akyel'in yapt "Meddah", Bangkok'ta World Film Festivali'nde, Hindistan' n Kerela eyaletinin baflkenti Trivandrum'da düzenlenen 18.Uluslararas Kerela Film Festivali'nde gösterildi. Filmde, meflhur bir tiyatro oyuncusuyken otel odalar nda dostlar n n yard mlar yla yaflamaya çal flan Aziz'in hikayesi anlat l yor. - "Adalet çin" Yönetmen Arnaud des Pallieres imzal "Adalet çin/michael Kohlhaas" filminin senaryosunu Christelle Berthevas ve Arnaud des Pallieres yazd. Fransa ve Almanya ortak yap m filmin baflrollerinde Mads Mikkelsen, David Kross, Denis Lavant, Bruno Ganz rol ald Cannes Film Festivali'nde "Alt n Palmiye" için yar flan film, Kafka'n n "Ne zaman akl mdan geçse gözyafllar na bo ulurum" dedi i, Heinrich von Kleist'in "Michael Kohlhaas" isimli unutulmaz edebiyat klasi inden uyarland. - "Binlerce Kez yi Geceler" "Binlerce Kez yi Geceler/A Thousand Times Good Night", Norveçli yönetmen Erik Poppe imzas tafl yor. Dünyan n say l savafl foto rafç lar ndan Rebecca'n n hikayesini anlatan filmin baflrolündeki ünlü aktris Juliette Binoche'a, Nikolaj Coster-Waldau ve Maria Doyle Kennedy efllik etti. Filmde, Lauryn Canny, Adrianna Cramer Curtis, Larry Mullen Jr., Mads Ousdal, Chloe Annett de rol ald. Senaryosunu yönetmen Erik Poppe'un Harald Rosenlow-Eeg ile birlikte kaleme ald filmin müziklerini Armand Amar yapt. - "Yves Saint Laurent" Frans z moda tasar mc s ve moda tarihinin önemli isimlerinden Yves Saint Laurent'in ilham veren baflar öyküsünü beyazperdeye tafl yan "Yves Saint Laurent"i, Frans z yönetmen Jalil Lespert yönetti. Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon ile Laura Smet'in oynad filmin konusu özetle flöyle: "Paris Yves Saint Laurent henüz 21 yafl ndad r ve vefat eden Christian Dior'un kurdu u ünlü moda evinin bafl na getirilir. Dior ad na sergiledi i ilk defilesinde bütün gözler bu çok genç asistana çevrilmifltir. Son derece baflar l ve ç r aflan bu defile s ras nda ileride hayat n n ömür boyu ifl orta olacak Pierre Berge ile tan fl r. 3 y l sonra en ünlü moda markas olacak Yves Saint Laurent flirketini birlikte kurarak, moda dünyas n altüst etmeyi baflar rlar." - "Güzel ve Çirkin" Klasik "Güzel ve Çirkin" hikayesi, bu sefer bir Frans z uyarlamas olarak sinemaseverlerle buluflacak. Filmin yönetmenli ini vizyona girdi inde büyük bir baflar yakalayan "Kurtlar n Kardeflli i"ni de çeken Christophe Gans yapt. Yap mc l n Richard Grandpierre'nin üstlendi i filmin müziklerini, besteci Pierre Adenot imzas tafl yor. Vincent Cassel, Lea Seydoux, Andre Dussollier, Eduardo Noriega ve Audrey Lamy'nin rol ald film, Türkçe dublaj ve alt yaz seçenekleriyle sinemaseverlerle buluflacak. (AA)

3 28 Mart 2014 fianliurfa - fianl urfa'da yaklafl k 10 y l önce bir kiflinin ölümüyle sonuçlanan kavgan n ard ndan iki aile aras nda bafllayan husumet, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik'in araya girmesiyle sona erdi. Tamah Afliretine mensup Bozkurt ve Ayniberk ailelerinin aras nda Halil Bozkurt'un ölümüyle bafllayan husumetin kan davas na dönüflmesini engellemek için Bakan Çelik ile kanaat önderleri giriflimde bulundu. Taraflar n ikna edilmesinin ard ndan "bar fl yeme i" düzenlendi. Bakan Çelik, fiehitlik çaml k tesislerinde gerçeklefltirilen yemekte, her iki aileye gösterdikleri hoflgörüden dolay teflekkür etti. nsanlar n hata yapabildi ini ancak önemli olan n bu hatadan dönmek oldu unu ifade eden Çelik, herkesin kendini sorgulayarak yapt yanl fltan biran önce dönmesi gerekti ini söyledi. Geçmiflteki olaylara ba l kalman n insan n gelece ini olumsuz etkiledi ini savunan Çelik, flöyle konufltu: "Gönül arzu ediyor ki yapt m z hatalar, kusurlar, eksikler hem geri dönüflü mümkün olan hem de tahribat büyük olmayan hatalar olsun. Geçmifli konuflmam za gerek yok. Bizim gelece e bakmam z gerekiyor. Hem fianl urfa'n n hem de ülkemizin gelece i için daha sa l kl, daha bir dayan flma içerisinde, daha bir özgüven içerisinde bir bak fl aç s n mutlaka gerçeklefltirmemiz gerekiyor. Yoksa 'eskiden flunlar oldu' deyip geçmifle tak l p kal rsak, ne flehir olarak ne de aile olarak bir fley kazan r z. Ne de ülkeye bir katk m z olur." fianl urfa'n n bar fl ve kardefllik flehri oldu unu ve farkl l klar kendi bünyesinde bar nd rd n vurgulayan Çelik, böyle bir kente bar fl, huzur, kardefllik, dayan flman n yak flt n dile getirdi. Ülkede baz kesimlerin ayr l k istedi ini vurgulayan Çelik, flunlar kaydetti: Yaflam H CR 27 Cemaziye l Evvel 1435 RUM 15 Mart 1429 "Ülkede ayr l k, gayr l k isteyenler, d fllayanlar olabilir. Hay r yukar dan yani Ankara'dan bak fl m z flu; Türkiye'de 77 milyon vatandafl m z n hepsi birinci s n f vatandaflt r. Bir kere temelden var edilmeye çal fl lan bu ayr l kald rd k Allah'a flükür. Onun için flimdi kardeflli imizi pekifltirmek için eksik kalan hizmetleri tamamlamaya çal fl yoruz. Hizmette de eflitli i sa lad m z zaman inan yorum ki daha geliflmifl daha güzel bir gelecek bizlerin olacakt r. Geliflince daha olumlu fleyler düflünece iz. Çocuklar m z daha iyi okullarda okuyacak, daha iyi yetiflecekler. Böylece gelece in fianl urfas daha güvenilir ellerde olacak. Sizler iflte böyle bir gelecek Urfas 'na vesile oluyorsunuz. Allah hepinizden raz olsun." Konuflmalar n ard ndan yap lan dualarla aile fertleri birbirlerine sar larak, aralar ndaki husumeti sonland rd klar n söyledi. Programa, AK Parti fianl urfa milletvekilleri Seydi Eyyüpo lu, Mahmut Kaçar, Abdülkerim Gök ve AK Parti fianl urfa Büyükflehir Belediye Baflkan aday Celalettin Güvenç ile vatandafllar kat ld. (AA) msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Kan davas n Bakan Çelik çözdü Sakarya'da uyuflturucu operasyonu SAKARYA - Sakarya'da 6 ayr ilçede düzenlenen efl zamanl uyuflturucu operasyonunda bin 127 adet uyuflturucu hap ve 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 1'i yabanc uyruklu 11 flüpheli gözalt na al nd. l Jandarma Alay Komutanl ekipleri, uyuflturucu ve uyar c madde ticareti yapt klar tespit edilen flah slara yönelik olarak, Sapanca Cumhuriyet Baflsavc l 'nca yürütülen soruflturma kapsam nda Sapanca merkezli olmak üzere Arifiye, Ferizli, Karasu, Geyve ve Pamukova ilçelerinde 11 ayr noktada, efl zamanl operasyon düzenledi. Operasyonda U.K., S.H., M.A., A.Ç., D.H., L.M., M.T.K., A.Ö., E.T. ile Ö.K. ve yabanc uyruklu S.R. isimli kad nlar gözalt na al nd. fiüphelilerin ev ve eklentileri ile üzerlerinde yap lan aramalarda bin 127 adet uyuflturucu hap, 1 kilo 100 gram kubar esrar ve 3 adet ruhsats z tabanca ele geçirildi. Gözalt na al nan flüpheliler, jandarmadaki ifllemlerinin ard ndan adliyeye sevk edildi. (CHA) ÖSYM den YGS sorular n paylaflanlar hakk nda suç duyurusu ANKARA - YILDIZ AKTAfi - ÖSYM, Yüksekö retime Geçifl S nav (YGS) sonras, Merkez taraf ndan kamuoyuna aç klanan sorular haricindeki sorular gizlilik karar na ra men paylaflan baz kurulufllar ve web siteleri hakk nda suç duyurusunda bulundu. ÖSYM yetkililerinden al nan bilgiye göre, geçen y l 2 A ustos 2013 tarihinde Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren 6495 say l Kanunu ile s navlarda sorulan sorular Bilgi Edinme Hakk Kanunu kapsam ndan ç kar ld. Bunun üzerine ÖSYM, s navda sorular n bundan sonraki süreçte yüzde 10 luk k sm n aç klayaca n, aç klanmayan k sm n n ise gizli tutulaca n duyurmufltu. Bu kapsamda, ÖSYM, 1 Eylül de gerçeklefltirilen 2013-YDS Sonbahar Dönemi s nav ndan itibaren, yapt tüm s navlar sonras sorular n yüzde 10 luk dilimini internet sitesi üzerinden kamuoyunun bilgisine sunuyor. ÖSYM, pazar günü gerçeklefltirilen YGS sonras da sorular n yüzde 20 lik dilimini oluflturan 32 soruyu internet üzerinden yay nlad. Merkez s nav sonras nda yapt duyuruda da Merkezin YARIN 3 internet sitesi üzerinden yay mlanan sorular d fl nda kalan ve art k ÖSYM ye ait gizli bilgi olarak nitelenecek tüm sorular n yaz l, görsel veya iflitsel olarak herhangi bir yolla bir bütün olarak veya k smen paylafl lmas halinde, paylaflan kifli ve kurulufllar hakk nda ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal ifllemlerin bafllat laca n aç klam flt. Ancak s nav sonras, baz kurulufllar ve web siteleri, ÖSYM nin gizli tuttu u sorular sosyal medya ve internet siteleri üzerinden paylaflmaya bafllad. Bu durumun suç oldu unu belirten ÖSYM yetkilileri, 6114 say l Ölçme, Seçme ve Yerlefltirme Merkezi Baflkanl n n Teflkilat, Görev ve Yetkilerini Hakk ndaki Kanunda Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka ayk r olarak elde eden veya elinde bulunduran kifli, fiili daha a r cezay gerektiren baflka bir suç oluflturmad takdirde, bir y ldan dört y la kadar hapis cezas ile cezaland r l r. Bu bilgileri iffla eden kifli, iki y ldan befl y la kadar hapis ve befl bin güne kadar adli para cezas ile cezaland r l r hükmünün bulundu unu an msatt. (AA)

4 4 YARIN Yazar nci Enginün e Türk Edebiyat na Üstün Hizmet Ödülü verildi ZONGULDAK - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) taraf ndan Halide Edip Ad var n vefat n n 50. y l an s na yazar nci Enginün e Türk edebiyat na üstün hizmet ödülü verildi. Prof. Dr. Arif Amirov Konferans Salonu nda düzenlenen tören öncesindeki konferansta konuflan Enginün, Halide Edip Ad var n yaflam ve eserleri hakk nda bilgi verdi. Babas n n Halide Edip Ad var Amerikan K z Kolejine göndermesinin, Ad var yepyeni çehreye soktu unu belirten Enginün, bu olay n Ad var n zihninde Do u ile Bat, yerli ile yabanc aras nda mukayese yapmas n mümkün k ld n söyledi. Halide Edip Ad var n kolej e itiminin, ö rendi i ngilizce ve tan d ö retmenlerin hayat nda çok önemli rol ald n vurgulayan Enginün, flunlar kaydetti: Mutlak inkara saplanmayan herkes, Türkiye deki kültür hayat nda, kad n haklar konusunda serbest düflünceli bir ayd n olarak Halide Edip in yerini ve etkisini kabul eder. ngilizcesi sayesinde ngiliz edebiyat n ve kültürünü yak ndan tan yacak, milli mücadeleye kat lmak için Anadolu ya geçerken çocuklar n Amerikal dostlar na emanet edecektir. Milli mücadele s ras nda bu Amerikal dostlar n yard m yla milli mücadele haberlerinin yurt d fl nda yay mlanmas n sa layacakt r. Enginün e ödülünü veren BEÜ Rektör Yard mc s Prof. Dr. Haluk Güven ise Enginün ün Halide Edip Ad var hakk nda en kapsaml araflt rmay yapan kifli oldu unu hat rlatt. Törenin ard ndan ö renciler, Enginün e kitaplar n imzalatt. (AA) ANKARA - TU BA ÖZGÜR DURMAZ - Kitap kurtlar, art k yaln zca üyesi olduklar bir kütüphanenin de il, Türkiye nin herhangi bir ilindeki kütüphaneden kitap ödünç alabilecek. Bu sayede seyahat, tatil gibi sebeplerle farkl flehirlere giden okurlar, Türkiye nin bin 118 kütüphanesinden kitap alabilecek. AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanl ndan edindi i bilgiye göre, Kütüphaneler ve Yay mlar Genel Müdürlü ü, kitap tutkunlar için il s n rlar n kald r yor. Önceki programlar n ihtiyac karfl layamamas üzerine, dünyan n önde gelen otomasyon yaz l mlar ndan Yeni Zelanda kaynakl KOHA ya geçen Genel Müdürlük, önümüzdeki günlerde kullan ma aç lacak sistemle Türkiye deki tüm kütüphanelere tek tuflla ulaflma imkan sa layacak. Bu sayede, bin 118 kütüphaneden eriflimle Türkiye, dünyan n pek çok ülkesinde tercih edilen yaz l m en genifl noktadan kullanan ülke olacak. -17 milyon materyal tek tek incelendi Yak n Do u Üniversitesince uyarlanan programla, bugüne kadar kütüphanelerdeki toplam 17 milyon materyal tek tek incelendi. Kütüphanelerin ihtiyaçlar na göre yerellefltirilmifl ve konu bafll klar, yazar otorite dizinleri oluflturularak, veri giriflinde yazma ifllemi en aza indirildi. 9 milyondan Kültür Sanat fazla bibliyografik kayd n normalizasyon ifllemleri tamamland. Günde bir milyonun üzerinde ödünç verme iflleminin gerçekleflti i Türkiye de, ayn anda 1,5 milyon okuyucunun otomasyon sistemini kullanabilmesi için kütüphanelerdeki bilgisayarlar n donan m nda da güçlendirme bafllat ld. - Hiçbir ücret talep edilmeyecek Kütüphaneler Yay mlar Genel Müdür Yard mc s Galip Y ld r m, AA muhabirine yapt aç klamada, bu sayede ödünç kitap alma say s n n da artaca na inand klar n belirterek, KOHA sistemiyle Türkiye nin her yerinden sisteme ulaflmak mümkün olacak. Böylece, art k bir kütüphaneye üye olma ve sadece o kütüphaneden kitap alma dönemi sona erecek. Gerekli altyap lar tamamland nda da Trabzon daki il halk kütüphanesinden bir kitap alan kütüphane abonesi, kitab tatile gitti i Ankara dan Antalya dan, stanbul dan da iade edebilecek dedi. Bu ifllem için hiçbir ücret talep edilmeyece ini bildiren Y ld r m, okumay teflvik ve kolaylaflt rmak için ellerinden geleni yapmaya haz r olduklar n söyledi. -KOHA kütüphane müdavimlerine ne kazand racak? Programla herkes Kütüphaneler ve Yay mlar Genel Müdürlü üne ba l bin 118 halk kütüphanesine katalog taramas yapabilecek. Kütüphane kataloglar na son 30 günde eklenen materyaller ile kütüphanelerde en çok kullan lan materyaller görülebilecek. Katalog tarama sonuçlar nda seçilen eserler sepete at larak, künye bilgileri sepetten istenen adreslere e-posta olarak gönderilebilmesinin yan s ra taramalar nda elektronik veri tabanlar nda ara linki sayesinde taranan eserin yazar 28 Mart 2014 Kitap kurtlar için s n r lar kalkt hakk nda bilgiye, eme i geçen kiflilerin farkl eserlerine, taranan eserle ayn konudaki baflka eserlere ulaflabilecek. Üyelerin, daha önceden yapt katalog taramalar na, önceki taramalar m listeleriyle, yeniden tarama yapmadan ulaflabilmeleri sa lanacak. Kullan c lar, kendi üye sayfalar nda, kütüphane katalo seçtikleri kitaplar ekleyebildikleri sanal raflar oluflturabilecek. Ödünç al nmak istenen fakat baflka okuyucular üzerinde bulunan kitaplar kütüphaneye gelmeden ay rtma ifllemi yap labilecek. Kullan c lar, üye sayfalar ndan ödünç ald klar materyalleri ve materyalin iade tarihini görebilecek, süresini uzatmak istiyorsa kütüphaneye gelmeden süre uzatabilecek, tüm ald yay nlar o güne kadar kütüphaneden kaç adet materyal ödünç ald, hangi materyali ne zaman ald n liste halinde görebilecek. (AA)

5 28 Mart 2014 ADIYAMAN - Ad yaman'da düzenlenen Çanakkale flehitlerini anma program nda savafla kat lan bir askerin konu edildi i Kürtçe tiyatro sahnelendi. Ad yaman'da kurulu bulunan Gökkufla Derne i taraf ndan Ad yaman Belediyesi Konferans Salonu'nda Çanakkale flehitleri anma program düzenlendi. Gökkufla Derne i Baflkan Sezai Y lmaz, dernek bünyesi alt nda ilk kez bir tiyatro gösterisi düzenlediklerini, bu gösteride Kültür Sanat Çanakkale flehitleri "Kürtçe" tiyatroyla an ld Çanakkale flehitlerinin anlat lmas n n kendilerini mutlu etti ini söyledi. Bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlikleri art rd n belirten Y lmaz, "Çanakkale Savafl da birlik ve beraberli imizi simgeleyen olaylardan bir tanesi. O dönemde herkes flehadeti göze alarak slam n son kalesi olan Anadolu'yu emperyalist güçlerden korumak için ortaya büyük mücadele koydular" dedi. Bugüne kadar flehitleri anma T.C. ANKARA 11. CRA DA RES 2013/17168 ESAS TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI etkinliklerinin Türkçe olarak yap ld n ifade eden Y lmaz, son y llarda yap lan demokratikleflme paketleriyle insanlar n Anadolu'nun tarihini Kürtçe olarak ö renme f rsat yakalad n dile getirdi. Çelikhan Tiyatro Grubu'nun Koordinatörü Mustafa Alo lu ise grubun 1990'l y llarda kuruldu unu, çözüm sürecine destek vermek amac yla gösterilerini Kürtçe yapmaya baflland n belirtti. (AA) Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca- ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numarasiyla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 21/03/ hale Tarihi : 06/06/2014 günü, saat 10:55-11:00 aras. 2. hale Tarihi : 27/06/2014 günü, saat 10:55-11:00 aras. hale Yeri : ANKARA ADL YES 3 NOLU MEZAT SALONU Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 06 EY 6131 Plakal, 2012 Model, PEUGEOT Marka, PARTNER TEPEE COMFORT 1.6 HD 75 HP Tipli, Gri renkli, muhtelif yerlerinde çizikler olan araç. (Bas n-4100) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI INDAN Çankaya lçesi Lodumlu ada 1 nolu parselde Ankara Büyükflehir Belediye Meclisinin gün ve 372 say l karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli naz m imar plan de iflikli i Baflkanl m z ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle ask ya ç kar lm flt r. lanen ilgililere duyurulur. (Bas n-3940) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar YARIN Devlet Opera ve Balesinden 5 yeni eser ANKARA - Devlet Opera ve Balesi, (DOB) Nisan ay nda 5 yeni eserle sanat severlerin karfl s na ç kacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü ünden yap lan aç klamaya göre, Nisan ay nda Ankara, zmir, Mersin, Antalya ve Samsun da yeni opera, bale ve operet eserleri perde açacak. zmir DOB, 19 Nisan da Vivaldi, Paganini ve Bach n müzikleri üzerine haz rlanan Dans ve Kutlama adl bale eserinin Türkiye prömiyerini yapacak. Silvano Correa Riberio nun koreografisini üstlendi i eser, Vivaldi nin sevinçli ritimlerinden, jazz versiyonlara kadar sanatseverlere renkli bir yolculuk vaat ediyor. Ankara DOB, Bizet in dünyaca tan nan Carmen operas n, 26 Nisan da baflkentli sanat severlerle buluflturacak. Aryalar yla ünlü eseri Recep Ayy lmaz sahneye koyacak. Samsun DOB ise Franz Lehar n, e lenceli eseri fien Dul operetini 7 Nisan da ilk kez sahneleyecek. Mersin DOB, Karya d Hatun operas ile ilk kez 8 Nisan da seyirciyi selamlayacak. Gürçil Çeliktafl n yönetti i eser, Anadolu kültüründeki eren kad n motifini yans tan Karya d Hatun un hikayesini, Okan Demirifl in bestesiyle anlat yor. Antalya DOB, klasik Türk bale eseri haline gelen Ferit Tüzün ün Çeflmebafl eseri ile Çetin Ifl közlü nün Judith balesiyle 8 Nisan da perde açacak. (AA) 5

6 6 YARIN ESK fieh R - Eskiflehir de, Valilik ve Milli E itim Müdürlü ünce organize edilen yar flmada, Mehmet Akif Ersoy un Çanakkale fiehitlerine adl fliirini en iyi ezbere okuyan 45 ö renciye ödülleri, Milli E itim Bakan Nabi Avc n n da kat l m yla düzenlenen törenle verildi. Bakan Avc, Gazi K z Teknik ve Meslek Lisesi Konferans Salonu ndaki ödül töreninde yapt konuflmada, böyle bir törene kat ld için mutlu oldu unu belirterek, etkinli i düzenleyen Vali Güngör Azim Tuna ve Milli E itim Müdürü Necmi Özen e teflekkür etti. Milli E itim Bakan olarak özellikle Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale ile ilgili konular aç ld zaman çok duyguland n dile getiren Avc, flöyle konufltu: Bizim Çanakkale flehitlerine lise ö rencileri, ö retmenleri ve Milli E itim Bakan olarak ayr ca borcumuz 28 Mart 2014 Çanakkale fiehitlerine adl fliiri en iyi ezbere okuyan ö renciler ödüllendirildi KARA KUVVETLER EDOK KOMUTANLI I ORGENERAL DO U AK- TULGA KIfiLASINDAK KARARGAH VE DESTEK KITALARI GRUP KO- MUTANLI I B NASI BAKIM VE ONARIMI yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : ÇET N EMEÇ BULVARI TÜRKOCA I CADDES BALGAT ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : / 2704 hale Komisyonu : K.K.EDOK K.l : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr /EKAP/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : 28 Kalem Yap m fli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : K.K.EDOK K.l Org.Do u AKTULGA K fllas Balgat / ANKARA c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Etimesgut / ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu. var. Çünkü o dönemin kay tlar n inceledi inizde görüyorsunuz ki 1915 tarihli okul kay tlar nda genellikle, Çanakkale harbi umumi vesilesiyle okulumuz bu y l mezun vermemifltir ibaresi yaz yor. Pek çok lisemiz o y l mezun vermedi. fiimdi eskiden okul diplomalar na, ilkokul diplomalar na bile flehadetname denirdi. fiehadetname demek diploma demekti. flte onlar flehadetnamelerini Çanakkale de ald lar. (AA) KARA KUVVETLER EDOK KOMUTANLI I ORGENERAL DO U AKTULGA KIfiLASINDAK KARARGAH VE DESTEK KITALARI GRUP KOMUTANLI I B NASI BAKIM VE ONARIMI EDOK K.LI I M LL SAVUNMA BAKANLI I GENEL KURMAY BAfiKANLI I BA LILARI VE MÜSTEfiARLIK fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say - lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yap m ifllerinde fl Deneyiminde De erlendirilecek Benzer fllere Dair Tebli de yer alan B/III grubu ifller Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: nflaat Mühendisi 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Liras ) karfl l Zh.Brl.Okl. ve E t.tüm.k.l hale Komisyonu Baflkanl Etimesgut / AN- KARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zh.Brl.Okl. ve E t.tüm.k.l hale Komisyonu Baflkanl adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 (Bas n ) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

7 28 Mart 2014 YARIN 7 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: Bir ilimiz. Saz n en kal n teli. 2. Pokerde oyuna bafllayabilmek için gerekli el. Kabaca evet. 3. Hadise, olay. Gözlem. 4. Çocuk sahibi olmufl kad n. Kavisli, k sa, uç bölümü genifl, kabzas na do ru daralan bir tür k l ç. 5. Kiloamperin simgesi. Süzgeç, kevgir. 6. Bo a güreflçisi. 7. Bir tür taze ve tuzsuz peynir. Tarlay sürerek dinlenmeye b rakma. 8. Negatif foto raf. Burun iltihab. 9. Eski dilde yük. 10. Çorum ilinin bir ilçesi. Bir renk. 11. Tüp gaz sobas. 12. Yurdumuzun güneyinde Akdeniz e dökülen bir çay. Ham z. 13. ridyumun simgesi. Geri, arka. Tavlada bir say. 14. Henüz olgunlaflmam fl erik. 15. K zg n bir fleyi tutmaya yarayan araç.- A açl kl yol. 16. Avuç içi. Gözleri görmeyen. Akdeniz de hapishaneleriyle ünlü küçük bir ada. 17. Bir nota. Yerine koyma, yerine kullanma. 18. Beyaz, yeflil, mavimsi gri renkte billurlaflm fl bir tür kalsiyum karbonat. 19. Küçük yap örne i. Mecnun. 20. Asya da bir göl. S ra, nöbet. Yukar dan afla ya: Toprak dam düzlemek ve pekifltirmekte kullan lan tafl silindir. Eski dilde ek. Avuç içi ile toplama. 2. Yaz. Yelken açmak için verilen komut. hastal kl, sakat. Fayda, as. 3. Anlak. Polisin kuflkulu gördü ü kimseler üzerinde b çak, silah, esrar gibi yasak fleyler aramas. Eski bir devlet. 4. Çok sert bir tür kayaç. Eski dilde çelik. Kalsiyumun simgesi. Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine ba lad klar kal n çember ba. 5. Astatinin simgesi. Saha, meydan. Edirne ilinin bir ilçesi. Küçük ve de ersiz bitki. 6. Nevi, çeflit. Yönetici. Seyrek olarak dokunmufl bir tür delikli kumafl. 7. Genellikle halk türkülerinde ve milli ezgilerden oluflturulmufl müzik eseri. Elçilik uzman. A zda çok zor eriyen bir tür fleker. 8. Bir zekâ oyunu. Duman kars. Eski M s r da insano lunun hayati dayana olan üretici güç. Vücut s s. 9. Bir yerde toplanan kalabal k, halk. Bir nota. Yank, eko. Küçük bir limon türü. Lityumun simgesi. 10. Askerin su kab. Karn doymufl olan. Havada tele as l olarak hareket eden tafl t. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sınırın hedefi saptırmayan bekçileri: FIRTINA ve PANTER HABERİ 18 DE 15 NİSAN 2014 SALI

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

Türkiye, art k alan de il, veren el oldu

Türkiye, art k alan de il, veren el oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, art k alan de il, veren el oldu 30 EK M 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr 90. y l coflkuyla

Detaylı

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla ISSN 1308-7622 12 Haziran 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kandiliniz mübarek olsun Ey Türk, ey Kürt; üzerine hörelenmek için 3 sebep var Petrol, gaz, bar fl Hiçbir ülke bölge ve dünya

Detaylı

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine 24 MAYIS 2013 CUMA Vatandafl n tercihi devlet hastanesi... GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 12 DE Kentsel dönüflümde

Detaylı

Gecekondudan modern konuta

Gecekondudan modern konuta GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18

Detaylı

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM ISSN 1308-7622 2 Nisan 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr CHP L ÜLKÜCÜLER! Mansur Yavafl n destekçileri, Yüksek Seçim Kurulu binas önünde toplanarak seçimlerde hile yap ld iddias yla protesto

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. 94. yıl coşkuyla kutlandı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. 94. yıl coşkuyla kutlandı GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 94. yıl coşkuyla kutlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nın 94. yıldönümü

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85.

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85. ISSN 1308-7622 Fiyat 25 Kr Nerede denen domates iflte bu HABER 7. SAYFADA 14 Temmuz 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Çözüm Süreci nin TSK'dan ANKA'ya yeni siparifl Türk Havac l k ve Uzay Sanayii

Detaylı

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland SECIM 11 N SAN 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13932 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz AK Parti ve CHP, Büyükşehir seçimlerinde daha başarılı 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçları

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ATO dan kentsel dönüflüm önerisi Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, 300 metrekarelik imalathane ile mobilyac l k sektörünün geliflemeyece ini belirterek, Sitelerde acilen imalathanelerin üretim tesislerine

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı