FİİL ÜZERİNDE HATAYA SEBEP OLUR MU? > Makaleler CEZA KANUNLARINDA YER ALAN KURALLARI BİLMEMEK. Merve DUYSAK Stj. Avukat KURAL ÜZERİNDE HATA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİİL ÜZERİNDE HATAYA SEBEP OLUR MU? > Makaleler CEZA KANUNLARINDA YER ALAN KURALLARI BİLMEMEK. Merve DUYSAK Stj. Avukat KURAL ÜZERİNDE HATA"

Transkript

1 18 CEZA KANUNLARINDA YER ALAN KURALLARI BİLMEMEK FİİL ÜZERİNDE HATAYA SEBEP OLUR MU? Merve DUYSAK Stj. Avukat GİRİŞ Bu çalışmamızda üzerinde durmak istediğimiz konu, Ceza Kanunları nda yer alan kurallar bakımından fiil üzerinde hatanın incelenmesi olup konunun anlaşılabilmesi bakımından, öncelikle genel olarak fiil üzerinde ve kural üzerinde hata konularına değinilecektir. Bir kimsenin bilmeyerek veya hata ile cezaya sebep olan bir fiil işlemesi iki şekilde mümkündür: 1-Bir kimse ya o fiilin cezaya sebep olan bir fiil olduğunu bilmiyordur; yani kanunu bilmiyordur, kanuna bağlı (hukuki) bir hata yapmıştır. 2-Yahut da işlediği fiili, başka bir fiil zannetmiştir: Fiile bağlı bir hata yapmıştır. 1 (Kanunu bilmekte; fakat fiilinin kanunda suç olarak tanımlanan fiil olduğunu bilmemektedir.) KURAL ÜZERİNDE HATA KAİDE :TÜRK CEZA HUKUKU NDA KU- RAL ÜZERİNDE HATA MAZERET SAYILMAZ. (TCK md.4) İSTİSNA: KURAL ÜZERİNDE HATA KAÇI- NILMAZ İSE CEZA SORUMLULUĞU KALKAR. (TCK md.30/4) 1 Hakkı Demirel, Ceza Hukukunda Bilmeme ve Hata, s. 2.

2 > Makaleler 19 Kanunu bilmemek mazerek sayılmaz. ilkesi, çeşitli teorilerle açıklanmaya çalışılmıştır. Önceleri ceza kanunlarını herkesin bildiği varsayımı üzerine kurulu olan bu ilke, sonraları kanunu bilme ödevi ile temellendirilmiştir. Günümüzde ise ceza kanunlarının bağlayıcılığı, kuşkusuz politik bir zorunluluğun ifadesidir. Yani bu ilke, sanıklara mevcut bir kanun hükmünü veya yasağı bilmediklerini ispat imkanı tanınması halinde adaletin işleyişi yönünden ortaya çıkması kaçınılmaz olan engelleri önlemek ve böylece kanunların kesin ve muhakkak surette uygulanmasını sağlamak zorunluluğundan doğmaktadır. 2 Ceza Hukuku kurallarını ihlal edenler hakkında, gerekli müeyyidelerin uygulanabilmesi için faillerin söz konusu kuralları doğru olarak bilmiş bulunmalarının gerekip gerekmediği konusunda, bir kimsenin, ceza kuralını içine alan metinler hakkındaki bilgisizliğinin veya kuralı yanlış yorumlamış olmasının, hakkında bunların uygulanmasına engel olamayacağı görüşü, Ceza Hukuku nda geleneksel doktrini meydana getirmiştir. Bu geleneksel doktrin şu gerekçelere dayandırılmıştır: Ceza kurallarını içine alan metinler bir defa usulüne uygun olarak yayınlanıp ilan edilince, bunları herkesin bildiğini kabul ve farz etmek zorunludur. Aksi halde her olayda hem suçlunun fiilinin sabit olduğunu hem de suçlunun kanunu bildiğini ispat etmek gerekirdi. Bu ise mümkün değildir. Böylece herkesin kanunu bildiğinin kabulü, bir sosyal zorunluluğa dayanır. Aksi takdirde suçlunun cezalandırılması hemen hemen imkansız olur ve hukuk devleti anarşi içinde eriyip gider Sayılı Türk Ceza Kanunu nun 44. maddesi ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 4. maddesi göstermektedir ki; 2 Antolisei:Par. gen., s. 344,345 (Naklen Toroslu, s.223). 3 Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt.1, Sermet Matbaası, İstanbul, 1979, s.212. Türk Ceza Hukuku, bu konuda geleneksel görüşü benimsemiştir. Ceza Kanunu, 4. maddesinde, kanunun bağlayıcılığı madde başlığı altında ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz kuralını koymuştur. Kanun, 5377 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önce, kuralın istisnası olarak, ayrıca sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak suç işleyen kimse cezaen sorumlu olmaz hükmüne yer vermiş bulunuyordu sayılı Kanunla konulan hüküm, 5237 sayılı Kanun un 30. maddesinin son fıkrası hükmü yapılmıştır. Söz konusu hüküm, kaldırılan hükümden farklıdır. Kanun " meşru sanmak" yerine " haksızlık oluşturmak " ve " suç işlemek " yerine " işlediği fiil" terimlerini kullanmıştır. Esasen, kanunun, kanunu bilmek zorunluluğunu, doktrine ve uygulamaya uygun olarak, kuralın istisnasını getirmek sureti ile esnetme niyeti yanlış değildir. Burada yanlış olan, kuralın istisnası olan hükümde " fiilin haksızlık oluşturduğu ibaresine yer verilmiş olması ve hükmün "fiili hata " içinde düzenlenmiş olmasıdır. 4 Kural üzerinde hatanın, ceza sorumluluğunu kaldırması için kaçınılmaz olması aranmaktadır (TCK md. 30/4). Buna göre önlenebilir olmayan ve dolayısıyla hata nedeniyle failin kınanamadığı durumlar ceza sorumluluğunu kaldırmaktadır. Kural üzerinde hatanın önlenemez olması ve mazeret sayılması için en başta failin, yaptığının yasak olduğunu bilmemesi ve aynı zamanda fiilin sosyal açıdan değersiz olduğu bilincine sahip olmaması gerekir. Bir diğer şart ise, fiilin yasak olduğunun bilinebilir olmamasıdır. Kuralın bilinmemesine rağmen bilinebilir olduğu durumlarda (objektif nedenlere bağlı olarak yasaklayıcı kuralın içeriğinin hiç kimse tarafından doğru bilinmesinin mümkün olmadığı durumlar dışında) faili düştü- 4 Zeki Hafızoğulları, Muharrem Özen, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, US-A Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 317.

3 20 ğü hata nedeniyle kınamak mümkündür; zira failin kuralı öğrenme imkanına sahip olduğu böyle bir durumda hata kaçınılabilir değildir. Gerçekte kural üzerinde hatanın kaçınılabilir olmasına yol açan ve faili sorumlu kılan hata hipotezlerinin pek çoğu kuralın bilinebilir olmasından kaynaklanmaktadır. 5 Örneğin, bir kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurma iddiası ile açılan bir davada; kural olarak kişinin uyuşturucu bulundurmanın suç olduğunu bilmediğini ileri sürmesi mazeret olarak kabul edilmeyecektir. Eğer fiilinin yasak olduğunu, resmi gazetenin dağıtılamaması, kanun metninin kendi içinde çelişkili hükümler barındırması, kanunun yorumlanması konusunda genel bir kargaşanın yaşanması, kanunun mahkemeler tarafından sürekli biçimde yanlış yorumlanıp uygulanmış olması gibi objektif nedenler 6 sonucu bilmediği sonucuna ulaşılırsa istisnai olarak ceza sorumluluğunun bulunulabilecektir. FİİL ÜZERİNDE HATA (TCK md. 30/1 kapsamında değerlendirilecektir) KAİDE: FİİL ÜZERİNDE HATA, KASTI KAL- DIRIR. (TCK md. 30/1) *Ceza Kanunları Dışındaki Kanunları Bilmemek Fiil Üzerinde Hataya Sebep Olacaktır. > Kast Kalkar *Ceza Kanunlarını Bilmemek Kural Üzerinde Hataya Sebep Olacaktır. KURAL: Mazeret Sayılmaz. (TCK md.4) İSTİSNA: Kaçınılmaz İse Ceza Sorumluluğu Kalkar. (TCK md.30/4) Türk Ceza Kanunu md. 30/1 e göre, fiilin işlenmesi sırasında suçun kanuni tanımındaki unsurları bilmeyen kişi, kasten hareket etmiş olmaz. Kanunda taksirli hali düzen- 5 Devrim Güngör, Ceza Hukukunda Kural Üzerinde Hata, 6 Güngör, a.g.e. lenmiş ise, ilgili suç bakımından failin taksirli sorumluluk hali saklıdır. Fiil üzerinde hata, ya doğrudan fiili hatadan; yani algılanabilir bir gerçekliğin algılanmamasından veya yanlış algılanmasından ya da bir suçun kanuni tanımını ilgilendiren ve ceza kanunu dışında kalan kanunlar üzerindeki hatadan kaynaklanabilir. Ceza kanunları dışında kalan kanunlar üzerindeki hata, fiil üzerinde bir hatayı da beraberinde getirdiğinde bu hata, yapısal ve psikolojik etkileri yönünden fiili hatanın neden olduğu fiil üzerindeki hatanın aynısıdır. Her iki halde de, fail ceza normu tarafından yasaklanandan farklı bir somut fiili istemektedir; dolayısıyla herhangi bir suç fiilini veya belirli bir suç fiilini istemediği gibi, zarar vermek, kötü bir biçimde hareket etmek de istememektedir. Örneğin mahkeme tarafından verilen ayrılık kararının, boşanma kararında olduğu gibi önceki evliliği sona erdirdiğini zannederek yeniden evlenen kimsenin, ailenin TCK md. 230 ile korunan monogamik özelliğini ihlal etmek istediği söylenemez. 7 7 Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınevi, Ankara, Ekim 2005, s.228, 232.

4 > Makaleler 21 Ceza Kanunları Dışında Ceza Kanunları Bakımından TCK md 30/1 Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları(hukuk düzenince bildiği var sayılmayan, ceza kanunlarında yer alan kurallar dışında kalan kuralları) bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. TCK md 30/1 >Uygulanabilir Değildir. Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları (ceza kanunlarında yer alan kuralı) bilmeyen bir kimse TCK md. 4 uyarınca hala kusurludur, zira hatasının kaçınılmaz olduğu durumlar bakımından da sadece kastı değil tüm ceza sorumluluğu kalkar. Fiil üzerindeki hatanın, Ceza Hukuku yönünden önem taşıması için, suçu oluşturan fiile ilişkin olması; yani failin yanlış bir algılama sonucu, ceza normunda yasaklanandan farklı bir somut fiili gerçekleştirdiğini zannetmesi gerekir. Bir başka deyişle bu hata, suçun varlığı için gerekli olan objektif unsurlardan biri veya daha fazlası üzerindeki bir hata, yani esaslı bir hata olmalıdır. 8 Fail hataya düşmeseydi eylemi suç oluşturmayacak idi ise hata esaslıdır. 9 CEZA KANUNLARINDA YER ALAN KU- RALLAR BAKIMINDAN FİİL ÜZERİNDE HATA Yukarıda kısaca değinilen kural ve yaklaşımlar değerlendirildiğinde şu sonuca varmak mümkündür: Suçun kanuni tanımındaki bilinmeyen veya hataya düşülen maddi unsurların, Ceza Kanunları nda yer alan düzenlemeler olduğu hallerde, bu hata: KURAL OLARAK: Fiil Üzerinde Hataya Sebep Olmaz. İSTİSNAİ OLARAK: Kaçınılmaz İse Taksir Sorumluluğundan Dahi Söz Edilemeyecektir, Ceza Sorumluluğu Kalkar. Hakkında uyuşturucu madde bulundurma suçunu bildirmeme iddiası ile açılmış bir dava bulunan kişinin, kural olarak, suçu bildirmeme suçunu bilmediğini ileri 8 Antolisei: Par. gen., s ; Mantovani: Dir. pen. s.315 (Naklen Toroslu, s.228). 9 Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, Beta Basım, İstanbul, Ekim 2005, s.440. sürmesi mazeret olarak kabul edilmeyecektir. Eğer fiilinin yasak olduğunu, resmi gazetenin dağıtılamaması, kanun metninin kendi içinde çelişkili hükümler barındırması, kanunun yorumlanması konusunda genel bir kargaşanın yaşanması, kanunun mahkemeler tarafından sürekli biçimde yanlış yorumlanıp uygulanmış olması gibi objektif nedenler 10 sonucu bilmediği sonucuna ulaşılırsa istisnai olarak ceza sorumluluğunun bulunulabilecektir. Hakkında uyuşturucu madde bulundurma suçunu bildirmeme iddiası ile açılmış bir dava bulunan kişinin, kural olarak, uyuşturucu bulundurmanın suç olduğunu bilmediğini ileri sürmesi mazeret olarak kabul edilmemelidir. Eğer fiilinin yasak olduğunu, resmi gazetenin dağıtılamaması, kanun metninin kendi içinde çelişkili hükümler barındırması, kanunun yorumlanması konusunda genel bir kargaşanın yaşanması, kanunun mahkemeler tarafından sürekli biçimde yanlış yorumlanıp uygulanmış olması gibi objektif nedenler 11 sonucu bilmediği sonucuna ulaşılırsa istisnai olarak kaçınılmaz hatası sebebiyle ceza sorumluluğunun bulunulabilecektir. Aksi yorumla TCK md. 30/1 in 4.maddeden bağımsız olarak değerlendirilmesi sakıncalı olacaktır. Bu du- 10 Güngör, a.g.e. 11 ibid.

5 22 rumda kişi, uyuşturucu madde bulundurma suçunun faili iken kural olarak bilmeme hatasından yararlanamayacak, uyuşturucu madde bulundurmanın suç olduğunu bilmeyen aynı kişinin (kural olarak) mazeret sayılmayan bu hatasından yararlanması sağlanarak, suçu bildirmeme bakımından kastı ortadan kalkmış olacaktır. Sonuçta fail bakımından suçu bildirmeme suçunu bilmesini beklerken, sanki aynı kanunda yer almıyormuş gibi uyuşturucu madde bulundurma suçunu bilmiyor olmasını kabul edilebilir bulmak gibi tutarsız bir sonuca ulaşmış olacağız. SONUÇ Türk Ceza Kanunu nun, herkesin (kaçınılmaz hataya düşenler hariç) ceza kanunlarını bilmesini beklemesi karşısında, kural üzerindeki hatanın fiil üzerinde hataya sebep olduğu durumlar bakımından, kural üzerindeki hata parçasını, ceza kanunları ve diğer kanunlar ayrımına tabi tutarak değerlendirmek gerekmektedir. Ceza kanunlarını bilmemek ya mazerettir ya değildir. Failin, bir ceza kuralını bilmediği için başka ceza normunu nitelendirmede hataya düşmesi ile ceza kanunlarında düzenlenmemiş bir kuralı bilmediği için bir ceza normunu nitelendirmede hataya düşmesi farklı durumlardır. İlk durumda, bilinmesi beklenen ceza kanunlarında yer alan iki kuraldan birinin bilinmemesi sonucu diğerinin nitelendirilememesi söz konusudur. İkinci durumda ise bilinmesi beklenmeyen, ceza kanunlarında düzenlenmemiş bir kuralın bilinmemesi sonucu bir ceza normunun nitelendirilmesinde hataya düşülmesi durumu vardır. Ceza kanunlarında düzenlenen kurallar arasında bir hiyerarşiden veya ayrımdan bahsedilemeyeceğine göre, bir kısım kuralın bilinmesi beklenirken, bir kısım kuralın TCK md 30/1 in uygulanması adına bilinmemesinin mazeret sayılması beklenemez. TCK md 30/1 kasta ilişkin sorumluluğu düzenlemektedir; şartlar bulunuyorsa taksir sorumluluğunun doğabileceği belirtilmiştir. Taksir sorumluluğunda da gerekli dikkat ve özen yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı önem taşır. Bu durumda (x) ceza kuralını bilmeyerek (y) ceza kuralını ihlal eden (A) kişisi için TCK md 30/1 in uygulanabilirliğini kabul edersek ; (A) kişisinin kastının bulunmadığını; fakat dikkatli özeni göstermiş olsaydı (x) kuralını bilebileceğini tespit ettiğimizde taksirli sorumluluğunun bulunduğu sonucuna varırız. Bu sonuç ile aynı zamanda ceza kurallarının bilinebilmesinin normal şartlarda ancak gerekli dikkat ve özen gösterildiğinde mümkün olabileceğini de kabul etmiş oluruz. Bu ise Türk Ceza Kanunu nda md.4 ile yer verilen ilkeye aykırıdır. Aynı kanunda yer alan iki hüküm, birbirleriyle tutarlı bir bütün oluşturmalıdır. Bu sebeple kanunu bilmemeyi mazeret saymayan bir kanunun, bilmemenin mazeret sayılarak kastı etkilediği sonucuna götüren bir uygulaması olamayacaktır. Bu sebeplerle TCK md. 30/1, ceza kanunlarında yer alan kurallar bakımından uygulanabilir değildir. KAYNAKÇA - Hakkı Demirel, Ceza Hukukunda Bilmeme ve Hata, dergiler/38/330/3332.pdf - Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt.1, Sermet Matbaası, İstanbul, Zeki Hafızoğulları, Muharrem Özen, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, US-A Yayıncılık, Ankara, Devrim Güngör, Ceza Hukukunda Kural Üzerinde Hata, - Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınevi, Ankara, Ekim Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, Beta Basım, İstanbul, Ekim 2005

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI *

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * Av. ** I. TANITIM Bu çalışmada, vergi ceza hukukunun kapsamına giren (kamusal nitelikli) vergi suçlarından vergi kaçakçılığı

Detaylı

5237 SAYILI YTCK DA KASTIN UNSURLARI VE TÜRLERİ - ÖZELLİKLE OLASI KASTIN DEĞERLENDİRİLMESİ GİRİŞ

5237 SAYILI YTCK DA KASTIN UNSURLARI VE TÜRLERİ - ÖZELLİKLE OLASI KASTIN DEĞERLENDİRİLMESİ GİRİŞ 5237 SAYILI YTCK DA KASTIN UNSURLARI VE TÜRLERİ - ÖZELLİKLE OLASI KASTIN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Volkan Dülger GİRİŞ Ceza hukukunda, suç genel teorisinin önemli inceleme konularından birisini belki de

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI DECISION OF NO NEED FOR IMPOSING CONVICTION IN PENAL PROCEDURE LAW

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI DECISION OF NO NEED FOR IMPOSING CONVICTION IN PENAL PROCEDURE LAW CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI DECISION OF NO NEED FOR IMPOSING CONVICTION IN PENAL PROCEDURE LAW Erkan ŞENSES * İlkeli ve özgürlükçü tavrıyla örnek aldığım Av. Sedat Özevin

Detaylı

NON BİS İN İDEM (AYNI FİİLDEN DOLAYI İKİ KEZ YARGILAMA OLMAZ) İLKESİ

NON BİS İN İDEM (AYNI FİİLDEN DOLAYI İKİ KEZ YARGILAMA OLMAZ) İLKESİ NON BİS İN İDEM (AYNI FİİLDEN DOLAYI İKİ KEZ YARGILAMA OLMAZ) İLKESİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZEN * ÖZET Bu çalışma, dört başlık altında toplanmıştır. İlk önce non bis in idem ilkesinin unsurları, daha sonra

Detaylı

HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA ANI

HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA ANI hakemli makaleler Fatma Burcu SAVAŞ HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA ANI Fatma Burcu SAVAŞ* GİRİŞ Türk Borçlar Kanunu nda belirtilen borç kaynakları; sözleşme,

Detaylı

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 A GİRİŞ 4 B YARGI KOLLARI (ÇEŞİTLERİ), YARGI YOLU

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU Sacit Yılmaz GİRİŞ Son yıllarda, dünya çapında oldukça popüler olan, yeni bir hukuki düzenleme konusu bilişimdir. Bilişim teknolojisinin eğitimden

Detaylı

T.C. YARGITAY. Ceza Genel Kurulu. Esas: 2013/13-303. Karar: 2013/296. Karar Tarihi: 11.06.2013

T.C. YARGITAY. Ceza Genel Kurulu. Esas: 2013/13-303. Karar: 2013/296. Karar Tarihi: 11.06.2013 T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: 2013/13-303 Karar: 2013/296 Karar Tarihi: 11.06.2013 HIRSIZLIK SUÇU - SANIĞIN ÜZERİNDE BULUNAN ALTMIŞALTI LİRANIN EKONOMİK KAZANÇ KAPSAMINDA OLMAYIP MÜSADERESİNE KARAR

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE, DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN

23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE, DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN "23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE, DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN"UN HUKUKSAL NİTELİĞİ VE SONUÇLARI Dr. Türkan Yalçın SANCAR ( ) GİRİŞ TBMM'nde 28.8.1999

Detaylı

ÖZELLİKLE FENNİ MESULLERİN FAİLLİK KONUMU AÇISINDAN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU

ÖZELLİKLE FENNİ MESULLERİN FAİLLİK KONUMU AÇISINDAN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU Özellikle Fenni Mesullerin Faillik Konumu Açısından İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ÖZELLİKLE FENNİ MESULLERİN FAİLLİK KONUMU AÇISINDAN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU N. Kaan KARCILIOĞLU * I. Suçun

Detaylı

Vekaletsiz İş Görmede İş Görenin Hukuki Durumu Pınar Uzun Şenol *

Vekaletsiz İş Görmede İş Görenin Hukuki Durumu Pınar Uzun Şenol * FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 3 Yıl/Year 2014 Bahar/Spring 2014 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Zeki HAFIZOĞULLARI 1

Zeki HAFIZOĞULLARI 1 KUSURLULUĞU KALDIRAN BĐR NEDEN OLARAK CEZA HUKUKUNDA ĐSTENEMEZLĐK ĐLKESĐ ( NĐCHTZUMUTBARKEĐT / L INESIGIBILITA ) Zeki HAFIZOĞULLARI 1 GĐRĐŞ Günümüz ceza hukuku biliminde önemli bir yeri olduğu ileri sürülen

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ Doç. Dr. Hasan TUNÇ ( ) 1. Milletlerarası Sözleşmelerin İç Hukuktaki

Detaylı

Arş. Gör. Sevil DOĞAN *

Arş. Gör. Sevil DOĞAN * Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi 781 H TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ARD ETKİSİ Arş. Gör. Sevil DOĞAN * I. GİRİŞ Hukuk düzeninde sona erme ya da sürenin dolması sonucu bir hukuk işlemin ortadan kalkması, belirtilen

Detaylı

Bir Alt Lige İndirme Cezasının Türk (Spor) Hukukunda Yarattığı Fırtına

Bir Alt Lige İndirme Cezasının Türk (Spor) Hukukunda Yarattığı Fırtına Bir Alt Lige İndirme Cezasının Türk (Spor) Hukukunda Yarattığı Fırtına Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK* * Adalet Eski Bakanı. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Temmuz 2011 de patlak veren şike

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 170-180. MADDELERİNDE YER ALAN GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR 1

5237 SAYILI TCK. 170-180. MADDELERİNDE YER ALAN GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR 1 5237 SAYILI TCK. 170-180. MADDELERİNDE YER ALAN GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ayça Akkayan - Yıldırım *

Yard. Doç. Dr. Ayça Akkayan - Yıldırım * 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE KUSURSUZ SORUMLULUĞUN ÖZEL BİR TÜRÜ OLARAK TEHLİKE SORUMLULUĞU Yard. Doç. Dr. Ayça Akkayan - Yıldırım * GİRİŞ Sorumluluk hukukunun temel taşını

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

GENEL GÜVENLĠĞĠN TEHLĠKEYE SOKULMASI SUÇU ĠLE BU SUÇUN DĠĞER SUÇLARLA ĠÇTĠMAI

GENEL GÜVENLĠĞĠN TEHLĠKEYE SOKULMASI SUÇU ĠLE BU SUÇUN DĠĞER SUÇLARLA ĠÇTĠMAI GENEL GÜVENLĠĞĠN TEHLĠKEYE SOKULMASI SUÇU ĠLE BU SUÇUN DĠĞER SUÇLARLA ĠÇTĠMAI Halil POLAT* 1 ÖZET Bu çalışmada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 170. maddesinde düzenlenen genel güvenliğin kasten tehlikeye

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ M. Bedri ERYILMAZ * Ayhan BOZLAK 1. Giriş Toplumsal güvenliğin sağlanması için öncelikle önleyici görevleri yerine getirme ve bundan sonuç alınamaması halinde

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU Doç. Dr. A. Caner Yenidünya (*) Özet Türk Ceza Kanunu nun 75 inci maddesinde düzenlenen önödeme alternatif uyuşmazlık

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu İÇİNDEKİLER I. Giriş II. III. IV. Aile Konutu Kavramı Eşlerin Hukuki İşlem Yapma Özgürlüğü ve Diğer Eşin Rızası Kiralık Aile

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN TEMELLİ KAPATILMASI İLE KAPATILMASI ARASINDAKİ FARKLAR VE KAPATILAN PARTİLERİN YENİDEN AÇILMASI

SİYASİ PARTİLERİN TEMELLİ KAPATILMASI İLE KAPATILMASI ARASINDAKİ FARKLAR VE KAPATILAN PARTİLERİN YENİDEN AÇILMASI hakemli makaleler Uğur YİĞİT SİYASİ PARTİLERİN TEMELLİ KAPATILMASI İLE KAPATILMASI ARASINDAKİ FARKLAR VE KAPATILAN PARTİLERİN YENİDEN AÇILMASI Uğur YİĞİT* I. GİRİŞ 1982 Anayasası ndan sonra yürürlüğe giren

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK hakemli makaleler ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK GİRİŞ Kanunların, Anayasa ya uygun olup olmadığının yargısal denetiminin yapılabildiği ülkelerde Anayasa

Detaylı