"" [ ] . J-- \.. ~ \.. '-- TIACHIR'S BOOK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download """ [ ] . J-- \.. ~ \.. '-- TIACHIR'S BOOK"

Transkript

1 ,. J-- " \.. '-- "" [ ] I \.. ~ - TIACHIR'S BOOK

2 Teacher's Book YAZARLAR Cemile BACANLI KURT Plnar ONLO BULDUR Omur QOBAN Meltem SARANDAL Serpil TEKiR ipek SAYINER d~ - - ~ DEVLET KiTAPLARI BiRiNCi BASKI Rotamat-istanbul, 2008

3 d MilL! EGiTiM BAKANLIGI YAYINLARI : 4545 DERS KiTAPLARI DlziSi : Y Her hakkl sakildlr ve MillI Egitim Bakanilgma aittir. Kitabm metin, soru ve ekilleri klsmen de olsa hi~bir surette all nip yaylmlanamaz. Editor Yrd. Doc;:. Dr. Bena GOL PEKER Oil Uzmam Serna BA$AR Gorsel Tasanm Plnar QOBAN Hafize Nur ENSARi Nuran ONAL Program Geli~tirme Uzmam MelekAY Olc;:me ve Oegerlendirme Dr. isrnail KARAKA YA Rehberlik Uzmam Zeki AYDIN ISBN Mill1 Egitim Bakanilgl, Talim ve Terbiye Kurulunun gun ve 104 sayll1 karan ile iigretmen kitabl olarak kabul edilmi, YaYlmlar Dairesi Ba kanllglnm gun ve 1092 saylii yazisl ile birinci defa adet basllml tlr.

4 lstiklal MARSI Korkma, sonmez bu afaklarda yiizen al sancak; Sonmeden yurdumun iistiinde tiiten en son ocak. o benim milletimin ylidlzldlr, parlayacak; o benimdir, 0 benim milletimindir ancak. <;:atma, kurban olaylm, ~ehreni ey nazh hiliil! Kahraman lrbma bir gii!! Ne bu iddet, bu celiil? Sana olmaz dokiilen kanlanmlz soma helii!... Hakbdlr, Hakk'a tapan, milletimin istiklii!! Ben ezelden beridir hiir ya adlm, hiir ya anm. Hangi ~llgm bana zincir vuracakml? ~a anm! Kiikremi sel gibiyim, bendimi ~igner, a anm. Ylrtanm daglan, enginlere slgmam, ta anm. Garbm iifiikml sarml sa ~elik zlrhh duvar, Benim iman dolu gogsiim gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasll boyle bir imam bogar, "Medeniyet!" dedigin tek di i kalml canavar? Arkada! Yurduma al~aklan ugratma, sakm. Siper et govdeni, dursun bu hayiislzca akm. Dogacakttr sana va'dettigi giinler Hakk'm... Kim bilir, belki yann, belki yanndan da yakm. Bastlgm yerleri "toprak!" diyerek ge~me, tam: Dii iin altmdaki binlerce kefensiz yatanl. Sen ehit oglusun, incitme, yazlktlr, atam: Verme, diinyalan alsan da, bu cennet vatal11. Kim bu cennet vatanm ugruna olmaz ki feda? Siiheda fl klracak topragl slksan, iihedii! Cal11, canal11, biitiin vanml alsm da Huda, Etmesin tek vatal11mdan beni diinyada ciid '. Ruhumun senden, Iliihi, udur ancak emeli: Degmesin mabedimin gogsiine niimahrem eli. Bu ezaruar-ki ahadetleri dinin temeli- Ebedi yurdumun iistiinde benim inlemeli. o zaman vecd ile bin secde eder -varsa- ta lm, Her cerihamdan, I1iihi, bo al11p kanh ya lm, Fl kmr ruh-l miicerred gibi yerden na' lm; o zaman yiikselerek ar a deger belki ba lm. Dalgalan sen de afaklar gibi ey anh hila!! Olsun artlk dokiilen kanlanmm hepsi heliil. Ebediyen sana yok, lrbma yok izmihliil: Hakkldlr, hiir ya aml, bayraglmm hiirriyet; Hakkldlr, Hakk'a tapan, milletimin istikliil! Mehmet Akif ERSOY

5 ATATORK'ON GENC;LlGE HITABESi Ey TOrk genyligi! Birinci vazifen, TOrk istiklalini, TOrk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve modafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, sen in, en klymetli hazinendir. Istikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahill ve harici, bedhahlann olacaktlr. Bir gon, istiklal ve cumhuriyeti modafaa mecburiyetine d0gersen, vazifeye atllmak iyin, iyinde bulunacagm vaziyetin imkan ve geraitini d090nmeyeceksin! Bu imkan ve gerait, yok namosait bir mahiyette tezahor edebilir. istiklal ve cumhuriyetine kastedecek d09manlar, boton donyada emsali goroimemi9 bir galibiyetin momessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanm, boton kaleleri zapt edilmi9, boton tersanelerine girilmi9' boton ordulan dagltllml9 ve memleketin her kogesi bilfiil i 9 gal edilmi9 olabilir. BOtOn bu geraitten daha ellm ve daha vahim olmak Ozere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hlyanet i9inde bulunabilirler. HaM bu iktidar sahipleri 9ahsi menfaatlerini, mostevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret iginde harap ve bitap du9mu9 olabilir. Ey Turk istikbalinin evladl! 19te, bu ahval ve gerait iginde dahi, vazifen; Turk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktlr! Muhtag oldugun kudret, damarlanndaki ash kanda, mevcuttur! r).

6 , MUSTAFA KEMAL ATATURK

7

8 CONTENTS Preface Assessment and Evaluation ~U~n~l~t ~1 ~F~u~n~ct~io~n~s~ ~Task INTERESTING BELIEFS Horoscopes Imparting and seeking factual information Finding out and making a list of the sun signs of their family members WORKBOOKKEY Unit2 TOURIST ATTRACTIONS Places To Visit Functions Imparting and seeking factual information: identifying, asking, describing Expressing pleasure, likes, displeasure, dislikes Inquiring about pleasure, likes, displeasure, dislikes Task Preparing a poster to attract tourists to their area Expressing interest or lack of interest Inquiring about interest or Lack of interest Getting things done (Suasion): Requesting others to do something, inviting others to do something WORKBOOK KEY ~U~n~i~t ~3~ ~F~u~n~ct~io~n~s~ Task OUR NATURAL HERITAGE Preserving Our Environment Seeking and giving information Designing an environment friendly Seeking an giving advice means of public transport Getting things done: suggesting a course of action, inviting others to do something, advising others to do something, warning others to take care or to refrain from doing something instructing or directing others to do something Drawing simple conclusions and making recommendations Making and responding to offers and suggestions I_WORKBOOK KEY Unit 4 Functions Task 65 COMPUTERS Surfing On the Net Seeking and giving information Drawing simple conclusions and making recommendations Making and responding to offers and suggestions Discussing pros and cons of options Making comparisons and expressing degrees of difference Preparing a draft for the home page of their personal website WORKBOOK KEY EXTRA ACTIVITIES FOR UNITS ANSWER KEY BLOCK TEST 1 UNITS :.. 81 ANSWER KEy ""U~ni~t5 -.!:' FASHION Technology Task Seeking and giving information Designing and advertising their Drawing simple conclusions and making technological device recommendations Making and responding to offers and suggestions Discussing pros and cons of options Making comparisons and expressing degrees of difference Fl!n~tion,~s WORKBOOK KEy

9 ~U=n~l~t ~6~~~ ~F~u~n~c~tlo~n~s~~ Task TV PROGRAMS Expressing opinions Choosing their favourite Series Inquiring about and expressing agreement and character from a TV series and disagreement writing an imaginary biography Inquiring and stating whether one knows or of himlher or a poem for himlher does not know something or someone Inquiring about and expressing pleasure, liking, displeasure, dislike Inquiring and expressing interest or lack of interest Inquiring and expressing preference Expressing indifference Making comparisons and expressing degrees of difference WORKBOOK KEY ~U~n~i~t ~7 ~F~u~n~ct~io~n~s OLD DAYS Family Album Describing people (personal appearence, qualities, in the past) Task Choosing an old family photograph of theirs and giving information about those days WORKBOOK KEy Unit 8 INVENTORS AND EXPLORERS Inventions and Discoveries Functions Task 115 Imparting and seeking factual information Thinking and deciding what the Describing and narrating past events most important invention/discovery Stating and inquiring whether someone knows is for them or does not know something or someone WORKBOOK KEY EXTRA ACTIVITIES FOR UNITS ANSWER KEy BLOCK TEST 2 UNITS ANSWER KEy ,._ Unit 9 Functions Task 135 TALES AND LEGENDS Imparting and seeking information Changing the end of a Folk Tales Describing and narrating past events tale/legend and writing il down WORKBOOK KEy Unit 10 AMAZING HISTORY Hard To Believe Functions Imparting and seeking information Describing and narrating past event Task Finding an interesting but strange story Summarizing it WORKBOOK KEY Unit 11 SKILLS Pers\lnal Skills Functions Imparting and seeking information Inquiring about capability or incapability Expressing capability and incapability Task Pasting a personal photo of theirs showing one of their abilities and writing a sentence about it WORKBOOK KEy Unit 12 Functions Task 165 CHANGING LIFE STYLES Imparting and seeking information Finding a picture showing life Social Life Asking for and giving information about past style in the past. Writing a short routines and habits paragraph explaining it WORKBOOK KEy EXTRA ACTIVITIES FOR UNITS ANSWER KEy BLOCK TEST 3 UNITS ANSWER KEy

10 Unit 13 TECHNOLOGY: FRIEND OR FOE? Pros Functions Identifying and describing objects (shape, size, weight, color, purpose or use, etc.) Making comparisons and expressing degrees of difference Expressing agreement and disagreement, and contradicting people Expressing preferences, opinions and making choices Task Examining the word list which covers terms related to technology Consulting a dictionary or thesaurus, finding their meanings/synonyms/antonyms WORKBOOK KEy Unit 14 ECOLOGY Fauna Functions Identifying and describing animals (shape, size, weight, color, height, behaviour, etc.) Making comparisons and expressing degrees of difference Imparting and seeking factual information Expressing capability and incapability Inquiring about capability or incapability Warning others to take care or to refrain from doing something Advising others to do something. Task Preparing a poster to promote animal rights and to raise social awareness about animals WORKBOOK KEy Unit 15 MODERN MEDICINE Miracles Functions Making comparisons and expressing degrees of difference Imparting and seeking factual information Warning others to take care or to refrain from doing something Advising others to do something. Offering to do something Accepting an offer Declining an offer Expressing capability and incapability Inquiring about capability or incapability Giving and seeking permission to do something Expressing pleasure, liking Expre$sing displeasure, dislike Inquiring about pleasure, liking, displeasure, dislike Expressing surprise Task Finding a photo of someone whom they would like to change Showing the changes they would make WORKBOOK KEY Unit 16 INNER WORLD Emotions and Thoughts Functions Speculating about feelings Checking on meaning and intention Helping others to express their ideas Talking about physical and emotional feelings Expressing opinions and making choices Expressing sympathy Task Doodling (or drawing) their feelings one negative, one positive WORKBOOK KEY EXTRA ACTIVITIES FOR UNITS ANSWER KEy BLOCK TEST 3 UNITS ANSWER KEY

11 I ingilizce'ye G6nOI Vermi~ Herkese Merhaba, Yeni program dogrultusunda kitap yazmaya giri~irken 90k mutlu olduk ve heyecanlandlk. TOm donya ingilizce 6grenmeye ko~arken biz de bu kulvarda bir ~eyler yapabilecegimizi ve ingilizce 6grenmeyi 6gretebilecegimizi do~onerek yola 9Iktlk.. Gramer kahplanm ezbere sayabilen, slnavlarda bo~luklan doldurabilen ama ingilizce'yi ileti~im ama911 kullanamayan yuz binlerce 6grenci yeti~tirdikten sonra bu buyuk bir ~ans olsa gerek! Yeni kitaplar serisi bizim i9in tath bir esinti ama aym zamanda da k6kten degi~im tohumlan serpen bir dalga hareketi olacak. Sir kez tadlm almca da 6grenenin de 6gretmenin de aynlamayacagl bir lezzet blrakarak... izin verirseniz bu kitaplan size biraz anlatahm. Oncelikle, kitaplar bir set halinde sunulmu~tu r. Bir set a~agldakilerden olu~maktadlr: 1. Ders kitabl, 2. Ogrenci 9all~ma kitabl, 3. Ogretmen klavuz kitabl 4. CD Kitablmlza "Spot On" adlm verdik. Su adl ingilizce'yi on ikiden vurarak 6grenebilen ve ingilizce'yi konu~abilen anlammda kullandlk. Spot s6zcugo yeni dil tamtlmmda, ileride de a<;:lklanacagl gibi "Spotlight", "Language Spot" ve "Check Spot" anlamlanna da gelmektedir. K6pek kahramammlz "Spotty", dil kazammlanm vermek, bilgiyi gorselle~tirmek, 9agn~lm yaplirmak ve renk katmak i9in kullamlml~tlr. Dilerseniz 3 ana ba~hk gergevesinde dilerseniz <;:ergevesinde biraz daha aynntlya girelim. 1. KONU VE ETKiNLiKLER 2. KiTAPLAR 3. YAKLA$IM VE METOD 1. KONU VE ETKiNLiKLER Uniteler, programda belirtilen konular gergevesinde yazllml~tlr. Bu <;:ergevede, aynl zamanda ergenlerin de bireysel ozellikleri ve ilgi alanlan goz onune allnml~tlr. Aynca yapiiandirmaci yakla~lmln en onemli noktalanndan olan sorgulaylcl ve du~ondorocu etkinliklerle bezenmi~tir. 7.slmf kitabmm birinci unitesini ele alahm: Bu Onitenin konusu "Horoscopes"dur. Bur91ar hakklnda genel bilgiler veren okuma ve dinleme metinlerinde bur91ar hakklnda genel bilgi verirken ogrenenlerin kendi do~once ve duygulanm aktarabilecegi konu~ma ve yazma etkinlikleri duzenlenmi~tir. Aynca kendisinin ve ba~kalanmn ki~isel ozellikleri hakklnda du~unme ve yorum yapmaya olanak tamyan etkinlikler de yapllml~tlr. Kitaplarda, sol beyin fonksiyonlan kadar, sag beyin fonksiyonlannm da geli~tirilmesi dolaylslyla tam beyin 6grenmenin (whole brained learning) gergekle~mesi hedellenmi~tir. 4. ve 5. slnll kitaplanndaki bilmece, oyun, el i~i gibi ogrenenin yaratici yeteneklerini geli~tirmeye yonelik etkinlikler 6, 7 ve 8. simi kitaplannda da devam etmektedir. Aynca zihin veya bilgi haritasl yapma, <;:izme veya doldurma, e~le~tirme, drama ve dramatizasyon gibi etkinlikler de vardlr. Artlk ogrenenin slkllmaya zamam olmayacagml soylemek dogru olur. 2. YAKLA$IM VE METOD i. Ogrenme felsefesi Kitaplar egitim lelsefesi olarak yapiiandirmaci egitim yakla~lmlnl temel almakta ve ingilizce dil ogretimine ileti~imsel olarak bakmaktadlr. ilkogretim ingilizce Dersi Ogretim Program kitabmda (2006, s. 16) belirtildigi gibi, kitaplarda beyin temelli ogrenme, 90klu zeka, duygusal zeka, drama, Noro Linguistik Programlama (NLP) gibi en yeni egitim kuramlan, yakla~lm ve tekniklerinden de yara rlamlm l~tlr. Ozetlersek, kitaplarda, yapiiandirmaci yakla~lmln kuram ve

12 felsefesi gergevesinde ileti imsel yontem ve teknikler uygulamaya ge9irilmi tir. Ii. Degi ik Ogrenme Stilleri (Learning Styles) Kitaplarda tom metin ve etkinlikler yazl lirken ogrenme stilleri goz ononde bulundurulmu tur. Oncelikle, artlk ogrenenlerin boyok bir 909unlugunun bilgiyi gorsel olarak algliadlgml ara tlrmalardan biliyoruz. Bu yozden, Onite sayfalanmn gorsel olarak en uygun tarzda tasarlanmaslna ozen gosterilmi tir. Aynca i itsel ve dokunsal ogrenenler i9in de etkinlikler yapllml tl r. Daha onceden de deginildigi gibi, 90klu zeka, duygusal zeka ve NLP etkinlikleri de ogrenene bilgiyi yapllandlrmaslna yardimci olmak i9in tasarlanml tlr. Ornegin kendi ba lanna ogrenme egilimleri olan ogrencilerin kendi deneyimlerinden soz etmelerine olanak tanlmak i9in yazl etkinlikleri veya rahatlatici imgeleme metinleri konulmu tur. Bu zenginlik kitaplarda degi ik ogrenme stillerine hitap etmeyi koiayla tlnci bir unsur olarak belirgin ekilde goronor. iii. Ogretmenin RoW ve Slnlf Yonetimi Yapiiandirmaci felsefenin slmfta uygulanmaslndaki en onemli faktorlerden biri ogretmendir. Ara tlrmalardan da anla llacagl gibi, ogretmenin, bu sistemde belirli niteliklere sahip olmasl ongoroior. Ozellikle de, bilgiyi aktaran konumundan daha farkil bir konuma gelmesi ve yeni roller Ostlenmesi gerekir. Ogretmen, en iyi ogrenme artlan saglarken asilnda kendisi de ogrenen konumundadlr. Bundan da anla llacagl gibi, ogretmen klasik otorite rolonde degildir ve ogrenen merkezli bir ogretme-dgrenme sorecini yaratmaya 9all lr. Vine, ara tlrmalar yapiiandirmaci yakla lmm amacma ula abilmesi i9in, ogretmenin, ogrenenin do Oncelerine deger veren ve onun do Once ve duygulanm ifade etmesine yardimci olmasl gerektigini gostermektedir. Bu baglamda belirtilmesi gereken ba ka onemli bir konu da ogretmenin konuda gegen her yapl ve sozcogo, ogrenene anlatmasl gerekmemektedir. Diger bir deyi le, ogrenenin bir dinleme veya okuma metninde her gordogo yapl ve sozcogo tam olarak anlamasl yani aktif olarak ogrenmesi gerekmedigidir. Metnin i leni i straslnda bilinmeyen sdzcoklere yogunla mak dogru degildir. Bunlar zaten ogrenenin bilin9 altlnda gerektigi zaman ortaya 91kmak Ozere depolanmaktadlr. Ogrenci kitablndaki etkinlikler ogrenenin bilmesi gereken sozcok ve yapllar gergevesinde yapllml lir. Ornegin, 2. Onitede verilen okuma metnine baklldlglnda, metinde ogrencinin bilmedigi sozcokler vardlr arna burada hedef ogrencinin kazammlan paragraflarda giri comlesi (topic sentence) ve ana fikri destekleyen yan comlelerinde bulmasldlr. Ogretmenin, bunun dl lnda, hedef olarak se9ilmemi sozcok veya yapllan ogretmeye 9ail masl ogreneni yanil yonlendirir. Aynca, ogrenenin seviyesinin OstOnde bir 9ail ma olacagl i9in hem zaman hem de motivasyon kayblna neden olur. Ogretmen, aym zamanda 90k iyi bir gozlemcidir. Bireysel ogrenme farkililkianm gozleyerek uygun ogrenme ortamlan yaratlr ve yonerge verir. Ba ka bir deyi le ogretmen rehber rolono Ostlenir, ogrenene yol gosterir ama elinden tutup yoldan gotormez. ileti imsel yakla lm gergevesinde, ogrenenin ingilizce'yi ijeti im amaclyla kullanmaslm saglamak i9in gereken ortaml yaratlr. BOtOn bu noktalar ozellikle slmf yonetimi i9in boyok onem ta lmaktadlr. Simf yonetimi i9in en onemli konulardan biri ogrenenin bilgiyi kendisi i9in yeniden yapllandlrmaslna olanak tammaktlr. Bu baglamda ogretmenin uygun ko ullan saglamasl gerekir. Uygun ko ullar denilince akla gelenler unlardlr: 1. Ogretmenin OrOnO degil soreci degerlendirmesi, 2. i birlikli ogrenmenin esas allnmasl ve ogrenenin bilgiyi kendi gevresi i1e ileti im i9inde bulunarak yapllandtrmasl, 3. Ogrenenin, ogrenmeye yapici ve aktif katillmlni saglamak i9in, kendi bilgi ve deneyimlerini de ogrenme sorecine katmak, 4. Etkinliklerin ge itli olmasl (drama, sunum, proje 9all masl vb.), 5. Grup ve ikili 9ail ma yapmak Ozetle, slmf yonetimi, ogrenenlerin hem kendileri hakklnda bir eyler ke fetmesini hem de birbirlerinden ogrenmelerini kolayla tlracak ekilde tasarlanmall ve yorotol melidir. Omegin, bir okuma veya dinleme metninden once, konu hakklnda ogrenenlerin birbirleriyle tartl arak tahminde bulunmalan, birbirlerine konuyla ilgili deneyimlerini aktarmalan ogrenme merkezli bir ortamm yaratllmaslna olanak saglayacaktlr. Aynca, bir gorevde hedeflenen tek bir konu ma veya yazma metni yoktur, ogreneni yonlendirecek veri hazlrilk a amaslnda sunuldugu i9in, ogrenen, istedigi yazlll veya sozio ileti imi, ogretmenin rehberliginde ama kendi yorumuyla yapacaktlr. Bu yozden tek bir omek cevap yoktur ve bu nedenle de boyle cevap metinleri ogretmen kitablnda yer almamaktadlr.

13 Ders etkinliklerini zaman lama a<;:lslndan a agldaki tablo 6nerilmi tir: Bolumler Onerilen Sure (dakika) 1. Re-Spot Listening Spot Reading Spot Spotlight Language Spot Check Spot Speaking Spot Writing Spot Chant/Fun/Melody Spot 20 Go to workbook Activities 20 Tablo 1. Etkinlik Zaman Plan! Tablo 1 'den de g6roiecegi Ozere. Onitelerde gila 11 ana b610m vardlr ve planlama bu b610mlere g6re ayarlanml tlr. Tablo 2'de ise okuma ve dinleme etkinliklerinin zaman lama planl verilmi tir. Reading/Listening Spot (T oplam 40 dakika) Onerilen Sure (dakika) 1. Before You Read/Listen While You Read/Listen After You Read/Listen 15 Tablo 2. Okuma ve Dinleme Etkinlikleri Zamanlama Plan! Tablo 3 konu ma ve yazma etkinliklerinin zaman lama planlnl i<;:ermektedir. SpeakinglWriting Spot (Top lam 40 dakika) Onerilen Sure (dakika) 1. Preparation (Input) Speaking Spot / Writing Spot Class Presentation / Reflection on Task 10 Tablo 3. Konu~ma ve Yazma Etkinliklerinin Zamanlama Plan! Bu tablodan da anla llacagl gibi etkinliklere hazlrhk soresi <;:ok onemlidir. ikinci a ama olan yazma veya konu maya gelmeden 6nce 6grenene yeterli do Once ve dil rehberligi olmahdlr. En son a~ama olarak eger g6rev slnlfl sunumu ve tartl ma yapllabilir. Bu zaman dilimi, 6grenenden d6nut almak i<;:in de kullanllabilir. TOm bu 6nerilerde akllda tutulmasl gereken slnlfln genel gereksinimlerinin de g6z 6nOnde bulundurulmasldlr. Bazl durumlarda bir etkinlik daha klsa zaman alabilir; buna kar lhk diger bir etkinlik daha <;:ok zaman gerektirebilir. Bu ayarlamalar. 6gretmenin 6grenen ile kurdugu dinamik ili kinin bir par<;:asl olarak degi kenlik g6sterebilir. Iv. Degerlendirme Degerlendirme i<;:in a agldaki b610mler kullanilml tlr. 1. C;;ah~ma kitablnln sonundaki Dear Spotty b610mo ve Check yourself 2. Peki tirme Oniteleri 3. Block testier ilk6gretim 4 ve 5. slniflann <;:ah ma kitaplannda da oldugu gibi (Ogrendiklerim ve Duygulanm), her Onitenin sonunda 6grenenin goncesini yazacagl bir b610m vardlr ve "Dear Spotty" dive ba lar. Bu b610mon amaci 6grenenin kendisini

14 degerlendirmesini saglamaktlr. "Check Yourself" notundan da giirebilir ve 0 Onitede verilen kazammlardan hangilerini iigrendiginin farklna varabilir ve bunu yazabilir. Bu da iigrenenin dozenli olarak kendisini degerlendirmesine olanak tamr. Bu iiz degerlendirmeler iigrenenin hangi konuda iyi oldugunu ve hangi konulara biraz daha egilmesi gerektigini aqlkqa sergiler ve farklndailk yaratlr. Ogrenen bu biilomde duygulannl da istedigi gibi ifade edebilir. Artlk, duygunun (emotion) bil i le (cognition) ne kadar yakln bir ili ki iqinde oldugunu biliyoruz. Son niirobili sel ara tlrma bulgulanndan da anla llacagl gibi ikisinin birbirinden aynlmaz bir boton i"inde i lediklerinin farklndaylz. Bu yozden, duygulann ifadesine yer vermenin 6grenme sorecinin iinemli bir parqasl oldugunu biliyor ve buna 6zel 6nem veriyoruz. Peki tirme Oniteleri Extra Activities), 6grenenin ders kitablnda g6rdogo konular ve etkinliklerin benzerlerini sunmaktadlr. Her d6rt Onitede bir verilmi tir. Ba llktan da anla llacagl gibi ama" 6grenmeyi peki tirmektir. Beyin temelli 6grenme prensiplerine baktlglmlzda bu tekrar ve peki tirme unsurunun 6grenmenin aynlmaz bir parqasl oldugunu giirebiliriz. Peki tirme Oniteleri, yine Onitelerde dikkat edilen ve temel allnan tom prensipler g6z 6nOne ailnarak yazliml tlr. Block testier ise, iigretmenin isterse degerlendirme araci olarak kullanmasl iqin tasarlanml tlr. Her d6rt Onitede bir verilmi tir. Bunlar 6rnektir ve konulara uygundur. Ogretmen, eger isterse bunlara benzer kendi testlerini hazlrlayabilir. Iv. Ogrenenin RolO Yapiiandirmaci yakla lmda, 6gretmenin rolo kadar iigrenenin de rolo iinemlidir. Bu rol, klasik yani ezbere dayail. bilgiyi oldugu gibi alan ve veren rolonde degildir. Ogrenen kendi degerlerinin farklnda olan, yeteneklerini bilen, yapici ve kendi kararlanm verebilen konumdadlr. Ogrenmede kontrol 6grenendedir. Asilnda, 6grenme 6gretmenle birlikte Qlkllan bir yolculuktur. Bu yoleulukta iigrenen, kendini ke feder ve 6grenmeyi gerqekle tirir. Aynea, akranlanyla (peers) birlikte hem kendisinin hem de onlann 6grenmesine olanak hazlrlar. 3. KiTAPLAR 1. Ogretmen Kitaplan Ogretmen kitablnda kullamlan dil TOrkQe'dir. Buradaki amaq ingilizee dersi vereeek farkil bran 6gretmenlerine yol giistermektir. Her b610m slraslyla a agldakileri iqerir: Unitedeki etkinliklerin eevaplan, Qail ma kitablndaki etkinliklerin eevap anahtan, Peki tirme Onitesinin (Consolidation) eevap anahtan, Block testlerin eevap anahtan. Cevap anahtarlan Onitedeki sayfa tasanmlyla verilmi tir. Aynca her Onitenin sonunda 6gretmenin Oniteyle ilgili not alabilecegi bir sayfa blrakllml tlr. 2. yah ma Kitaplan Qail ma kitaplan, ders kitaplanndaki felsefeyi yansltlr ve 0 tam devam ettirir. Etkinlikler. aym prensipler dogrultusunda do OnOlmu ve degi ik 6grenme stilieri, zeka Qe itleri ve Ingilizce dil 6gretiminde kuliamlan en yeni teknikler du unolerek tasarlanml tlr. Ogrenenin aynl ba ilk altlnda daha Qok etkinlik uygulayabilmesi hedeflenmi tir. Diger bir deyi le, Qe it yelpazesi sunulmaktadlr. Bu arada, se"enekler de 6nerilmi tir. Vine ders kitaplannda oldugu gibi, "ail ma kitaplan da g6rsel olarak tasarlanml tlr. Her unite ders kitabl sayfasl formatlnda verilmi tir. Buradan "lkl la cevaplar i lenmi tir. Ogretmenin konuyu ve uniteyi i lerken takip edeeegi adlmlar anlatllml tlr. Yiinergeler aqlk ve takip edilmesi kolay ekilde yazllml tlr. Ogretmen bu yiinergeleri takip ederek istenen ekilde 6gretmeyi kolayilkla gerqekle tirebilir. 3. Ders Kitaplan i. Genel bir bakl 1. Her kitap 16 Oniteden olu maktadlr ve her unitenin bir konusu vardlr. Bu konular Common European Framework QerQevesinde ve yapliandlrmael egitim ve ileti imsel yakla lm prensiplerine g6re hazlrlanan yeni mufredatta belirtilen konulardlr. 2. Kitaplann hazlrlanmaslnda giirsel iigeye aglrllk verilmi tir "Onku insanlann buyuk bir Qogunlugu dunyayi giirsel olarak algllamakta ve iigrenmektedir. 3. Kitap kahramanlanmlz Thomson ailesi ve Spotty'dir. Thomson ailesi ve kiipekleri ilk Onitede birlikte giirulmektedir. Sonraki Onitelerde yer alan okuma ve dinleme metinlerinde bu ailenin bireyleri degi ik aktivitelerde yer almaktadlr. 4. Beeeriler bir buton olarak du unolmo tor (integrated skills). Ornegin, dinleme beeerisini yazma beeerisi tamamlayabilir. Diger bir deyi le, herhangi bir beeeri ba ka bir beeeriyle tamamlanabilir.

15 5. Kitaplardaki en buyuk degi iklik direkt gramer 6gretimi i<;ermemesidir. Bunun yerine, dili konu uldugu dogalilkta verebilmek i<;in, 3 a amah bir model kullamlml tlr ve u b61umleri i<;ermektedir: Spotlight, Language Spot Check Spot ii. Unite BolUmleri 1. RE - SPOT Bu b6iumde ama<; daha 6nce 6grenilmi olan dili hatlr\atmaktlr. Etkinlikler derse giri b61umunde yer ahr ve hallrlatma ama<;h oldugu kadar eglendirmek ve bu yolla 6grenenin derse katlhmlm saglamak ve motive etmek amacml da ta lr. Bu b6iumdeki etkinlikler e le tirme, oyun, bilmece, el i i veya tartl ma bi<;iminde olabilir. Ornek olarak 7. slmf 16. unitenin Re-Spot b61umu a aglda verilmi tir. '~ Re - spot How would you feel if...? How much do you know about your emotional feelings? Complete the sentences about yourself. e.g. I think I would be very nervous if I appeared on TV. 1. I think I would be very nervous 2. I would be very happy if I would become very aggressive if I would get worried if & 3. LISTENING/READING SPOT Bu b61umdeki etkinlikler, programda 6nerildigi gibi dil becerileri ve kazammlar g6z 6nunde tutularak tasarlanml~tlr. Her unite, bir dinleme veya okuma metni ile ba~lamaktadlr ve her unitede en az bir dinleme bir de okuma metni vardlr. Unite konusu <;er<;evesinde yazllan bu metinlerde, Thomson ailesinin bireyleri ve arkada lan yer almaktadlrlar. Karakterler tum kitap boyunca kullamlml tlr. Bu hi kaye seyrinin iki amaci vardlr. Birincisi, dili bir bag lama (context) oturtmak, ikincisi ise 6grenmede halirlamayi kolayla~tlrmaktlr. Bu dinleme ve okuma metinleri 3 a amada 6gretilmektedir: A. Before you Listen/ Read (Dinleme/Okuma Oncesi) B. While You Listen/Read (Dinleme/Okuma Slraslnda) C. After You Listen/ Read (Dinleme/Okuma sonrasl) 1. Before You Listen/Read Bu b61umde 3 ama<; vardlr: 1. Ogreneni metne motive etmek 2. Ogrenenin konu hakkmda bilgisini a<;lga <;Ikarmak ve farkmdahk yaratmak 3. Ogreneni konuya hazlrlamak A<;lk u<;lu, e le me, fikir sorma etkinlikleri gibi 6grenenin konuya katllmaslnl ba~tan saglamak i<;in tasarlanml tlr. Ozellikle kendi fikirlerini s6ylemelerini istedikleri etkinliklerde 6grenenin motivasyonuna ve fikirlerine verilen 6nem de vurgulanml olur. Bu b61umdeki etkinlikler a~agldaki gibidir: Bazl etkinliklerde, 6grenenden, metnin yazlll amaci, duygusu veya konusu gibi tahminlerde bulunmasl istenir. Bu tahminler "Before You Listen Read" b61umlerinde yaplhr ama bu aynl zamanda "While" b61umunun ilk aktivitesi olur ve 6grenenin tahminlerini kontrol eder ("Check your predictions"). Ornegin 7. kitabm 16. unitesinde dinleme 6ncesinde 6grencilerden Thomson ailesinin kahvaltl masasmda ne hakkmda konu tuklanm tahmin elmeleri

16 beklenmektedir. Soma da birinci dinleme aktivitesinde bu tahminlerini kontrol ederler. 2~ Listening spot A.Before You Listen 1 Look at the cartoon below and comment on it. Use the questions with your partner. Can everybody show their emotions? Can everybody talk about their emotions? What about you? 2 What's the text about? Guess it. always complain that I don't know how show my emotions, so I made these signs. r ~~ ~~~--, 2. While You Listen/Read Bu bolomde 2 amac;; vard,r: genel okumaldinleme ve detay okumaldinleme. En son dinleme ve okuma kuramlanna gore, ogrenenin bir metni ani am as, ic;;in once genel bir okumaldinleme yapmas, gerekmektedir. Ancak ondan soma bir metnin detaylan anla,labilir. Her Onitede bu prensip gozetilmi tir. Genel okuma veya dinleme, metni, detaylanna tak,lmadan genel bir okumay, veya dinlemeyi gerektirir. Bir anlamda nas,l uc;;aktan bakt'g,m,zda yerin genel ~ekillerini gororsek, ilk aktivite de bu bak, a benzer. Bu a ama gen;:ekten onemlidir. Ornekte goroidogo gibi konuyu veya karakterlerin ne hakk'nda konu~tuklannl tahmin etme genel okuma aktivitelerinden baz,land,r. Ornegin 7. kitab,n 16. Onitesindeki ilk dinleme aktivitesi ~oyledir: B. While You Listen Mrs. Thomson is talking to Tessa. 1 Listen to the text and check your guesses.,~ Dinleme metni a ag,da verilmi~tir: "I guess I was about thirteen when I had my first crush on a boy. He came to school late in the year. He was very clever. That 's why I was interested in being his friend. He wore glasses so he had to sit up front. I sat up with a girl, then the girl moved into another desk. And guess who moved into that seat? The new boy! I thought he was fascinating! I found out his name. It was Andy Brown. He had a brush cut and smelled like Ivory Soap. I had to share my books with him for the day. I started meeting him after school. I was in love! We started to walk around hand in hand and I was very excited. But when my mother saw me with him, I felt very ~mbarrassed.

17 ikinci okuma/dinleme artrk metnin detaylannr ~bzme a~amasrdrr. Metinde verilen bilgi ~e~itli ~ekillerde istenir. Bu bblomde klasik soru-cevap tarzrndan ka~rnrlmr~trr. Onun yerine, yine gbrselligi go~io, ezbere ybnlendirmeden tasarlanmr~ etkinlikler yaprlmr~trr. Bazen bu bblom bgrenenin dikkatini dil fonksiyonlanna ~ekmek i~in kullanrlmr~trr. o zaman da metin 3. kez okuma/dinleme amacryla kullanrlabilir. brnek olarak 7. kitabrn 16. Onitesindeki ak1ivite a~agrdaki gibidir. 2 Listen to the text again and complete the chart. Mrs. Thomson's feelings I I was very excited I felt very embarrassed I I got sad and The reasons for her feelings because Anthony was very clever. because we... hand in hand. when... with him. because I thought ~ was from Andy Brown. when I learned the bottle of perfume didn't come from m.1..love. 3. After You Listen/Read Bu bblomde 2 ama~ vardrr. Birincisi anlamayr (comprehension) peki tirmektir. ikincisi ise dil ve kelime bgretimi Ozerine yogunla maktrr. Birinci amaca dbnersek, artrk okuma/dinleme bittigi i~in agrenen, konu ile ilgili herhangi bir do Once tartr masr yapabilir veya yazabilir. Sorulan sorular ve etkinliklerin ama~lan hep agreneni do OndOrmek ve bilgiyi yaprlandrrmasrnr saglamaktrr. Beceriler botonsel (integrated) olarak alrndrgr i~in dinleme/okuma sonrasr konu ma ve yazma becerilerine ybnelik etkinlikler olabilir. "Re- Spot"da da oldugu gibi etkinlikler r;:e~itlidir ve bir beceri ba~kasrnr tamamlamak i~in kullanrhr. A~agrdaki brnek 7. kitabrn 10. Onitesinden ahnmr~trr: C.After You Read Do you like watching science fiction films (ET, Space )? Do you remember a science fiction film? Talk to a partner. ikinci ama~ ise sbzcok bilgisini degerlendirmektir. Bu bblomler, yeni mofredata uygun olarak, bgrenenin sbzcok anlamlannr metinden ~rkanm (contextual guessing) ybntemiyle kavrayabilme becerisini geli~tirmeye ybnelik1ir. Eger aktivite dinleme metni Ozerine ise, bgrenenin sbzcok kullanrmrnr gbrebilmesi i~in metinden comleler verilir. A agrdaki brnek 7. srnrf 16. Oniteden alrnmr~trr. C.After You Listen Put these feelings in the correct category. interested, excited, embarrassed, dissappointed Positive Feelings Negative Feelings [,-_~l [,-_~l 4. SPOTLIGHT Bu bblom daha bnce de belirtildigi gibi 3 a~amalr dil agrenme modelinin verildigi ilk bblomdor. Eger bir Onitede 2 Spotlight varsa, 0 zaman Spotlight 1 ve Spotlight 2 diye adlandrnlmr~trr. Eger bir Spotlight varsa, sadece Spotlight olarak ge~er. ingilizce dil bgretiminde kullanrlan ~rkanm (elicitation) teknigini temel alrr. Yeni Dil Sunumu (presentation) ise sistematik olarak, konu i~inde dinleme ve okuma metinlerinde verilmektedir. Yaprlandrrmacr yakla~rmrn da bngbrdogo gibi, anlamr bgrenenin dili, kullanrldrgr ger~ek baglamda (context) gbrmesi, anlamrnr kendi ~rkarmasr ve yaprlandrrmasrdrr. i~te Spotlight bu ama~ ir;:in tasarlanmr~trr ve bgrenenin anlamayr

18 sorgulamaslnt (concept checking) saglar. Ornegin, 7. kitabln 10. Onitesinde "when" u ekilde verilmi tir. a Spotlight 2 Remember the sentence from the reading text. How many actions are there in this sentence? Are these actions happening at the same time? Yes No Burada ogrenen iyin onemli olan, yapliandirmaci felsefede oldugu gibi, sadece bilgiyi almakla kalmamasl, bgrendiklerini kendisinin tekrar yaratmasl veya ke fetmesidir. Spotlight'da, gbrsel olarak veri len imge spot 1 lgldlr ve sayfa Ozerine sembolik olarak yansir. Bu yanslmadan da anla llacagl gibi, bu bblomde ogrenen bilgiyi sorgulayarak ve analiz ederek yeni dili anlamaya ve tekrar ke fetmeye yall lr. Ba ka bir deyi le, Spotlight bblomo farklndallk yaratmak ve dil kullantml Ozerinde do Onmeyi adet haline getirmek iyin kullantlan bir araytlr. 5. LANGUAGE SPOT Bu bblom 3 a amah dil bgrenme modelinin verildigi ikinci bblomdor ve burada dil fonksiyonlan (language functions) verilir. Amay, ogrenenin bilgiyi problern eklinde ybzmesi ve imdi de kullantmlnl ogrenmesini saglamaktlr. Diger bir deyi le, ogrenen dilin kazanlmlannt ogrenmeye ham hale gelmi tir. A ag ldaki brnek 7. slntf 10. Oniteden ahnml tlr. ' Language spot 2 When we talk about two actions happening at the same time in the past, we use expressions with DwhenD. Expressions with DwhenD When I was in my bed, I felt something strange. When I heard sad news, I started to cry. I was amazed when I saw this flying craft above our heads. 6. CHECK SPOT fx/>rehionf with "when" ---\\~=~.-- Bu bblom 3 a amall dil bgrenme modelinin verildigi OyOncO ve son bblomdor. Ogrenen, artlk bilgiyi sorgulaml, analiz etmi, ne amayla kullantldlglnt bgrenmi tir. Sira ogrenileni dogru algllaylp algllamadlgl kontrol etmektedir. A agldaki ornek 7. Sin If 10. Oniteden allnml tlr. fo(ft Check spot 2 Look at the pictures and match them. When I saw the light, When I heard the sad news, I was amazed when I saw this flying craft above our heads. I was afraid. I started to cry. ~ Go to workbook page 46 activities 1 and 2.

19 7. SPEAKiNG SPOT Konu~ma etkinlikleri, yine programdaki dil becerileri ve kazammlar goz onunde tutularak tasarlanml'i'tlr. Aynca tum gorevlerin (task) gen;:ek (authentic) olmasl hedeflenmi'i'tir. Diger bir deyi'i'le bu etkinlikler, bo~luk doldurma gibi ne amaci oldugu anla~llmayan etkinlikler degil, ogrenenin gerc;:ekten ileti'i'im amac;:1i kulianacagl etkinliklerdir. Ornegin 6. Sin If kitablnln 3. unitesi "Food and Drinks"te, "Eating" konusunda ogren en kilolu bir c;:ocugun nasll kalori hesabl yapacaglnl ogrenir. Ba'i'ka bir ornek olarak 8. slmf kitablnln 16. unitesi "Empathy"de, "Understanding Others" konusunda, ogrenen dunyayi ba~kaslmn gozonden gormeyi ve degi~ik bakl'i' ac;:llanna sablrli ve sayglli olmayi ogrenir. Bunun yamnda ki'i'isel bakl~ ac;:llanm da ifade etmeyi ogrenir. Konu'i'ma etkinliklerinde ogrenenin istenen gorevi yapabilmesi ic;:in hazlrllk a amasl olarak dil girdisi (input) sunulur. Bu bazen bir beyin haritasl (mind map), bir resim yada bilgi baloncuklan eklinde olabilir. Aynca 0 unitede ogrendigi dili kulianmasihatirlatllir ve bu "Useful Language Box" (yardimci Dil Kutusu) olarak verilir. Herhangi bir konu'i'ma etkinligi ic;:in oyle bir plan lama onerilir: Hazlrlik 15 dakika, yazma 15 dakika ve sunu yada payla'i'lm 15 dakika. Rol kartlan A ve B 'i'eklinde oldugu zaman A kartl Onitenin ic;:inde, B kartl ise kitabln arka taraf,nda bulunmaktadlr. Boyle bir uygulamanln amaci bilgi bo'i'lugu (information gap) prensibini uygulamaktlr. A'i'agldaki ornek 7. slmf 14. Oniteden allnml'i'tlr. & '~-a SpeQkin9 spot A. follovvinq animals are endangered? Discuss them with a partner. 2 Look at the mind map about the reasons why animals are endangered. Can you find any other reasons? Write them on the map. "'_.., reasons why '-_~ animals become endangered polluting the environment 8. Three scientists are the guests of thetv programme, Hard Talk, and they are discussing the reasons why some animals becorne endangered. They are also suggesting solutions to protect endangered animals. Get into groups of four. Read your role cards and perform a role play. You can find the other role cards on page 185. Useful Useful Language Box 1 Student A YoU want I don't like... Remember, - "'--nr-olessor Greeny.. Is I live... to advise we use YOU are r \ hunting anima. ie abou ',n I do research... "should" to warn peo P t animals are b tt th "ought to". You thin\< that mo s s \<ill animals... e er... more... an e human 1. How can I say...?,:;;: u;,; rs;,;a;;.n_d_c_av_,a_rl It has got... l ~t~o~w~a~r~n~w~e~u~s~e~_ld~a:n!g:er!b!e:c~a~us~e~a!u~til~u::. "had better". lor their tusl<s, b W't f e use I or... \.!!.: It's~~~.;;;.._..J

20 a 8. Writing Spot Yazma etkinlikleri de, diger becerilerde oldugu gibi, dil becerileri ve kazammlan goz ononde tutularak tasarlanml~tlr. Konu~ma etkinliklerinde oldugu gibi, tom gorevlerin (task) gen;:ek (authentic) olmasl hedeflenmi~tir. Etkinliklerde, klasik ogrenmede oldugu gibi " En son tatilinizi bir paragraf yazarak anlatln." tavnndan ozellikle kae;:lnllml~tlr. Yazma etkinliklerine 1~lk tutan 3 prensip vardlr: 1. Kime yazlldlgl (okuyucu) 2. Ne ie;:in yazlldlgl 3. Ne tor bir metin yazllacagl (genre). Bu prensipler, ingilizce ileti~imsel dil ogretiminde olmazsa olmaz olanlardlr. ilk olarak, klasik dil ogretiminde, bir metnin kime yazllacaglnln ae;:lklanmasl e;:ogunlukla yoktur ve ogretilmez. Ogrenen hep ogretmene yazar ki bu hie;: gere;:ek bir gorev degildir ve gere;:ek bir amae;: ie;:ermez. ikinci olarak, bir yazma gorevinin ne ie;:in oldugu soylenmez; hatta pek onemli de degildir. Oysa ki, omegin mektup yazarken "Bunu bir dokkandaki mo ~teri hizmetlerine bir ~ikayet ie;:in yazln." demeliyiz. ()e;:onco olarak, klasik yontemde ogreniciye ne tor bir metin yazmalan gerektigi soylenmez. Oysa ki bu prensip, omegin mektup yazma gorevinde "Resmi bir mektup yazacakslnlz." diyerek verilen gorevin gere;:ek ya~amla ili~kisini kurabilir, buna dikkat e;:ekebiliriz. Bu e;:ere;:eve, verilen gorevi tamamen gere;:ek kllmakla kalmaz, ogrenenin motivasyonunu da arttlnr. Ogrenen artlk ingilizce ogrenmeyi gere;:ek ya~amla bagda~tl rabi lm i~tir. Diger bir deyi~le, ogrenen ogrendiklerini ya~amda kullanabilecegini anlar. Aynca, konu~ma bolomlerinde oldugu gibi,ogrenenin bir yazma gorevini yapmasl ie;:in gereken hazlrllk yap llml~tlr ve girdi (input) bolomonde verilir. Boylelikle, ogrenen hangi konulardan bahsedebileceginin farklna vanr ve kendini yazmaya hazlr hisseder. Vine kullamlacak dil "Useful Language Box" ie;:inde ve rilmi~tir ve ogrenen goreve hazlrlik olarak bu kutudan yararlanabilecegini bilir. Herhangi bir yazma etkinligi ie;:in ~oy le bir planlama onerilebilir: Hazlrllk 15 dakika, yazma 15 dakika ve sunu ya da payla~lm dakika. A~agldaki omek 7. slnlf 16. Oniteden allnml~tlr. n~ Writin9 spot Trevor's classmate, Michael, has a problem and he is writing a letter to his school counsellor, Mrs. Miller, about his problem. Imagine you are Mrs. Miller. Read Michael's letter and reply to it. Vear.'Mrs..'M i{{er, ] have a big yrob{em. I'm a bit fat ana ] aon't are my ayyearance. ] aon't want to {oor in the mirror. 13ut, the most imyortant yrob{em is what my classmates say about my ayyearance. 'Iliey caj[ me as "yiggy" and'they {augh at me. I led very aeyressea, so I'm eating _ -wnui7ch. 13esiaes this, ] aon't want to go to schoof ana] can't concentrate on my Cessans. Cou{a you yfease herr me? :;{ow can] so{ve this yrob{em? Love,.'Michad 'Webber Dear Michael, read your letter and I think..... and Then.... ~ Go to workbook page 72 activity 1. Love Mrs. Miller

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary /

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary / Contents Secondary Courses / Ortaöğretim Ders Kitapları Secondary Supplementary / Ortaöğretim Yardımcı Kitaplar Secondary Readers / Ortaöğretim Hikâye Kitapları Dictionaries / Sözlükler Deutsch Als Fremdsprachen

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

Science Of Storytelling

Science Of Storytelling > INTRODUCTION SUNUŞ Salih Uyan Science Of Storytelling Hikâye Anlatım Bilimi In 1748, the British politician and aristocrat John Montagu, the 4th Earl of Sandwich, spent a lot of his free time playing

Detaylı

Eyüboğlu Newsletter Sayı Issue 42 Şubat February 2015

Eyüboğlu Newsletter Sayı Issue 42 Şubat February 2015 Eğitim: Eyüboğlu Eyüboğlu Newsletter Sayı Issue 42 Şubat February 2015 From Isolation to Collaboration Fizikte Nobel Ödülüne İlk Adım The First Step to Nobel Prize in Physics Yükseköğretime Geçişte Uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS CON- CONTENTS TENTS 1. Who We Are... 03 2. What SeltAcademy Offers... 03 2.1 Educational Consultancy Services... 03 2.2 Professional Development Services... 04 2.3 Training Domains... 04 2.4 Professional

Detaylı

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için.

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için. THE ENGLISH VERB TENSES "Be" fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır: a) be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase I am a teacher. They are students. She is a

Detaylı

ESK NEWS. Children s Day this year was celebrated by children

ESK NEWS. Children s Day this year was celebrated by children Academic Year 2013/14 April 2014 Inside this issue: CONTENT Principal s Letter 2-3 World Book Day 4-7 Tips for Reading 8-9 Battle of the Bands 10-11 Y6 BRT1 Visit 12-13 IB Art Exhbition 14-17 Ecem Sınay

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ Dil yeterliği bölümünde toplamda 25

Detaylı

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Önsöz Kamal Malhotra BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Teknoloji ile yeni medyanın dünyada ve Türkiye de sosyal fayda girişimlerine

Detaylı

ARKADAŞLAR ÖNEMLİDİR Demanslı bir arkadaşınızla bağınızı nasıl koruyabilirsiniz

ARKADAŞLAR ÖNEMLİDİR Demanslı bir arkadaşınızla bağınızı nasıl koruyabilirsiniz Hafızanızı ve becerilerinizi kaybetmek zaten zor, arkadaşlarınızı kaybetmek daha da zor ARKADAŞLAR ÖNEMLİDİR Demanslı bir arkadaşınızla bağınızı nasıl koruyabilirsiniz ANLA ALZHEIMER S EĞİT AUSTRALIA It

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

Sevgili Okurlar, Dear Readers,

Sevgili Okurlar, Dear Readers, Sevgili Okurlar, Dear Readers, Bir eğitim-öğretim yılını daha geride bıraktık. Her yıl olduğu gibi öğrencilerimizin heyecanlarını, sevinçlerini ve başarılarını birlikte yaşadık. Alfred Lord Whitehead ın

Detaylı

AREL KOLEJİ 25.YILINDA

AREL KOLEJİ 25.YILINDA SAYI 32 NEWS BULLETIN OF AREL COLLEGE ŞUBAT / FEBRUARY AREL KOLEJİ 25.YILINDA THE 25th YEAR OF AREL COLLEGE AREL ÖĞRENCİLERİ YÜZMEDETÜRKİYE ŞAMPİYONU AREL STUDENTS ARE CHAMPION SWIMMERS IN TURKEY AZMİ

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

ANATOLIAN VOICE KURBAN BAYRAMI. By: Mete Gencyuz

ANATOLIAN VOICE KURBAN BAYRAMI. By: Mete Gencyuz ANATOLIAN VOICE A Publication of the Turkish American Cultural Association of Michigan (TACAM) Winter - Spring 2005 KURBAN BAYRAMI Year 7 Issue 21 By: Mete Gencyuz The Voice of the Turkish American Community!

Detaylı

bkz.1 bkz. A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y. bkz.september / Eylül 2003

bkz.1 bkz. A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y. bkz.september / Eylül 2003 1 A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y September / Eylül 2003 11 Flip Flop Flyin is Craig Robinson, an artist, illustrator, designer and animator who lives and works

Detaylı

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014 \oxevnat\ooa\ S-jmpoiwm on VWstovv Education VS 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION 1. 13S* Jr"J v, 17/ ; Efe HI III S.««E HJ» ti 1 jinl mill İ8I SL iibb

Detaylı

Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research GENİŞ YÖNELİMLİ OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİ

Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research GENİŞ YÖNELİMLİ OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİ GENİŞ YÖNELİMLİ OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİ BROAD ORIENTED LITERACY TEACHING METHOD Kısmet DELİVELİ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Muğla, TÜRKİYE dkismet@mu.edu.tr.

Detaylı

ESK NEWS. IGCSE Two awards for outstanding ESK student. IGCSE Olağanüstü ESK öğrencisine iki ödül. Inside this issue: Feb 2014

ESK NEWS. IGCSE Two awards for outstanding ESK student. IGCSE Olağanüstü ESK öğrencisine iki ödül. Inside this issue: Feb 2014 Academic Year 2013/14 Feb 2014 Inside this issue: KEY DATES IGCSE Information Meeting 19/02 Parenting Workshop (in Tur) 20/02 Y7 & Y10 Parents Meeting 20/02 Y4 Mountain Walk 21/02 Y9 & Y12 Parents Meeting

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

Sabri AĞIRMAN (1996)

Sabri AĞIRMAN (1996) 1127 1117 Sabri AĞIRMAN (1996) USE OFUNFOCUSED COMMUNICATION TASKS IN TEACHING OF GRAMMAR: WITH A PARTICULAR REFERENCE TO BY PHRASE IN PASSIVE CONSTRUCTIONS Tez Danışmanı: Doç Dr. İlknur KEÇİK Bu çalışma,

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1165-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil (İngilizce) Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

Detaylı

LİDERLİK SANATI. Bülten. The art of leadership SAYFA PAG E. Deridesen Yasemin Sertkaya. Texon Stan Lamp. Forelli İbrahim Alkan. St.

LİDERLİK SANATI. Bülten. The art of leadership SAYFA PAG E. Deridesen Yasemin Sertkaya. Texon Stan Lamp. Forelli İbrahim Alkan. St. Bülten Palamut Group BULLETIN PALAMUT GROUP BÜLTEN BULLETIN Sayı Number 5 Mart March 2015 LİDERLİK SANATI nedir bu Lİderlİk? şirket kültürüne ne gibi katkılar sağlar? Lİder doğulur mu yoksa sonradan da

Detaylı

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride 2014 / 02 YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU ForeIgn university acceptances are a cause for pride söyleşiler INTERVIEWS METİN HARA AYÇA MUTLUER KERİM URALLI ABDULLAH BEDEL TÜRKER ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN

Detaylı

itunes U da ilk yayın yapan Türk okulu, Eyüboğlu.

itunes U da ilk yayın yapan Türk okulu, Eyüboğlu. Sayı Issue 38 Mart March 2013 itunes U da ilk yayın yapan Türk okulu, Eyüboğlu. Eyüboğlu is the first Turkish school to broadcast on itunes U Önsöz Preface Değerli Okuyucularımız, 44. yılımıza adım attığımız

Detaylı

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz SETUR YAZI / ARTICLE ŞEBNEM CAN FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS BARIŞ ÂŞIK Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz BECOMING TURKEY S MOST COMPREHENSIVE DATABASE 46 Teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ www.maritim.com.tr Say / Issue 8 K fl / Winter 2012 TATİLDE KESİNLİKLE KULLANILMAMASI GEREKEN CÜMLELER PHRASES A TRAVELER SHOULD NEVER USE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ BELEK

Detaylı

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ACTIVE ENGLISH GRAMMAR Öğr. Gör. Mustafa BALTA SOKAK KİTAPLARI YAYINLARI ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ÖĞR. GÖR. MUSTAFA BALTA Yayın Hakları: Sokak Kitapları Yayıncılık Yayıncı sertifikası:18268 1.Baskı Ocak

Detaylı