"" [ ] . J-- \.. ~ \.. '-- TIACHIR'S BOOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download """ [ ] . J-- \.. ~ \.. '-- TIACHIR'S BOOK"

Transkript

1 ,. J-- " \.. '-- "" [ ] I \.. ~ - TIACHIR'S BOOK

2 Teacher's Book YAZARLAR Cemile BACANLI KURT Plnar ONLO BULDUR Omur QOBAN Meltem SARANDAL Serpil TEKiR ipek SAYINER d~ - - ~ DEVLET KiTAPLARI BiRiNCi BASKI Rotamat-istanbul, 2008

3 d MilL! EGiTiM BAKANLIGI YAYINLARI : 4545 DERS KiTAPLARI DlziSi : Y Her hakkl sakildlr ve MillI Egitim Bakanilgma aittir. Kitabm metin, soru ve ekilleri klsmen de olsa hi~bir surette all nip yaylmlanamaz. Editor Yrd. Doc;:. Dr. Bena GOL PEKER Oil Uzmam Serna BA$AR Gorsel Tasanm Plnar QOBAN Hafize Nur ENSARi Nuran ONAL Program Geli~tirme Uzmam MelekAY Olc;:me ve Oegerlendirme Dr. isrnail KARAKA YA Rehberlik Uzmam Zeki AYDIN ISBN Mill1 Egitim Bakanilgl, Talim ve Terbiye Kurulunun gun ve 104 sayll1 karan ile iigretmen kitabl olarak kabul edilmi, YaYlmlar Dairesi Ba kanllglnm gun ve 1092 saylii yazisl ile birinci defa adet basllml tlr.

4 lstiklal MARSI Korkma, sonmez bu afaklarda yiizen al sancak; Sonmeden yurdumun iistiinde tiiten en son ocak. o benim milletimin ylidlzldlr, parlayacak; o benimdir, 0 benim milletimindir ancak. <;:atma, kurban olaylm, ~ehreni ey nazh hiliil! Kahraman lrbma bir gii!! Ne bu iddet, bu celiil? Sana olmaz dokiilen kanlanmlz soma helii!... Hakbdlr, Hakk'a tapan, milletimin istiklii!! Ben ezelden beridir hiir ya adlm, hiir ya anm. Hangi ~llgm bana zincir vuracakml? ~a anm! Kiikremi sel gibiyim, bendimi ~igner, a anm. Ylrtanm daglan, enginlere slgmam, ta anm. Garbm iifiikml sarml sa ~elik zlrhh duvar, Benim iman dolu gogsiim gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasll boyle bir imam bogar, "Medeniyet!" dedigin tek di i kalml canavar? Arkada! Yurduma al~aklan ugratma, sakm. Siper et govdeni, dursun bu hayiislzca akm. Dogacakttr sana va'dettigi giinler Hakk'm... Kim bilir, belki yann, belki yanndan da yakm. Bastlgm yerleri "toprak!" diyerek ge~me, tam: Dii iin altmdaki binlerce kefensiz yatanl. Sen ehit oglusun, incitme, yazlktlr, atam: Verme, diinyalan alsan da, bu cennet vatal11. Kim bu cennet vatanm ugruna olmaz ki feda? Siiheda fl klracak topragl slksan, iihedii! Cal11, canal11, biitiin vanml alsm da Huda, Etmesin tek vatal11mdan beni diinyada ciid '. Ruhumun senden, Iliihi, udur ancak emeli: Degmesin mabedimin gogsiine niimahrem eli. Bu ezaruar-ki ahadetleri dinin temeli- Ebedi yurdumun iistiinde benim inlemeli. o zaman vecd ile bin secde eder -varsa- ta lm, Her cerihamdan, I1iihi, bo al11p kanh ya lm, Fl kmr ruh-l miicerred gibi yerden na' lm; o zaman yiikselerek ar a deger belki ba lm. Dalgalan sen de afaklar gibi ey anh hila!! Olsun artlk dokiilen kanlanmm hepsi heliil. Ebediyen sana yok, lrbma yok izmihliil: Hakkldlr, hiir ya aml, bayraglmm hiirriyet; Hakkldlr, Hakk'a tapan, milletimin istikliil! Mehmet Akif ERSOY

5 ATATORK'ON GENC;LlGE HITABESi Ey TOrk genyligi! Birinci vazifen, TOrk istiklalini, TOrk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve modafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, sen in, en klymetli hazinendir. Istikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahill ve harici, bedhahlann olacaktlr. Bir gon, istiklal ve cumhuriyeti modafaa mecburiyetine d0gersen, vazifeye atllmak iyin, iyinde bulunacagm vaziyetin imkan ve geraitini d090nmeyeceksin! Bu imkan ve gerait, yok namosait bir mahiyette tezahor edebilir. istiklal ve cumhuriyetine kastedecek d09manlar, boton donyada emsali goroimemi9 bir galibiyetin momessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanm, boton kaleleri zapt edilmi9, boton tersanelerine girilmi9' boton ordulan dagltllml9 ve memleketin her kogesi bilfiil i 9 gal edilmi9 olabilir. BOtOn bu geraitten daha ellm ve daha vahim olmak Ozere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hlyanet i9inde bulunabilirler. HaM bu iktidar sahipleri 9ahsi menfaatlerini, mostevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret iginde harap ve bitap du9mu9 olabilir. Ey Turk istikbalinin evladl! 19te, bu ahval ve gerait iginde dahi, vazifen; Turk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktlr! Muhtag oldugun kudret, damarlanndaki ash kanda, mevcuttur! r).

6 , MUSTAFA KEMAL ATATURK

7

8 CONTENTS Preface Assessment and Evaluation ~U~n~l~t ~1 ~F~u~n~ct~io~n~s~ ~Task INTERESTING BELIEFS Horoscopes Imparting and seeking factual information Finding out and making a list of the sun signs of their family members WORKBOOKKEY Unit2 TOURIST ATTRACTIONS Places To Visit Functions Imparting and seeking factual information: identifying, asking, describing Expressing pleasure, likes, displeasure, dislikes Inquiring about pleasure, likes, displeasure, dislikes Task Preparing a poster to attract tourists to their area Expressing interest or lack of interest Inquiring about interest or Lack of interest Getting things done (Suasion): Requesting others to do something, inviting others to do something WORKBOOK KEY ~U~n~i~t ~3~ ~F~u~n~ct~io~n~s~ Task OUR NATURAL HERITAGE Preserving Our Environment Seeking and giving information Designing an environment friendly Seeking an giving advice means of public transport Getting things done: suggesting a course of action, inviting others to do something, advising others to do something, warning others to take care or to refrain from doing something instructing or directing others to do something Drawing simple conclusions and making recommendations Making and responding to offers and suggestions I_WORKBOOK KEY Unit 4 Functions Task 65 COMPUTERS Surfing On the Net Seeking and giving information Drawing simple conclusions and making recommendations Making and responding to offers and suggestions Discussing pros and cons of options Making comparisons and expressing degrees of difference Preparing a draft for the home page of their personal website WORKBOOK KEY EXTRA ACTIVITIES FOR UNITS ANSWER KEY BLOCK TEST 1 UNITS :.. 81 ANSWER KEy ""U~ni~t5 -.!:' FASHION Technology Task Seeking and giving information Designing and advertising their Drawing simple conclusions and making technological device recommendations Making and responding to offers and suggestions Discussing pros and cons of options Making comparisons and expressing degrees of difference Fl!n~tion,~s WORKBOOK KEy

9 ~U=n~l~t ~6~~~ ~F~u~n~c~tlo~n~s~~ Task TV PROGRAMS Expressing opinions Choosing their favourite Series Inquiring about and expressing agreement and character from a TV series and disagreement writing an imaginary biography Inquiring and stating whether one knows or of himlher or a poem for himlher does not know something or someone Inquiring about and expressing pleasure, liking, displeasure, dislike Inquiring and expressing interest or lack of interest Inquiring and expressing preference Expressing indifference Making comparisons and expressing degrees of difference WORKBOOK KEY ~U~n~i~t ~7 ~F~u~n~ct~io~n~s OLD DAYS Family Album Describing people (personal appearence, qualities, in the past) Task Choosing an old family photograph of theirs and giving information about those days WORKBOOK KEy Unit 8 INVENTORS AND EXPLORERS Inventions and Discoveries Functions Task 115 Imparting and seeking factual information Thinking and deciding what the Describing and narrating past events most important invention/discovery Stating and inquiring whether someone knows is for them or does not know something or someone WORKBOOK KEY EXTRA ACTIVITIES FOR UNITS ANSWER KEy BLOCK TEST 2 UNITS ANSWER KEy ,._ Unit 9 Functions Task 135 TALES AND LEGENDS Imparting and seeking information Changing the end of a Folk Tales Describing and narrating past events tale/legend and writing il down WORKBOOK KEy Unit 10 AMAZING HISTORY Hard To Believe Functions Imparting and seeking information Describing and narrating past event Task Finding an interesting but strange story Summarizing it WORKBOOK KEY Unit 11 SKILLS Pers\lnal Skills Functions Imparting and seeking information Inquiring about capability or incapability Expressing capability and incapability Task Pasting a personal photo of theirs showing one of their abilities and writing a sentence about it WORKBOOK KEy Unit 12 Functions Task 165 CHANGING LIFE STYLES Imparting and seeking information Finding a picture showing life Social Life Asking for and giving information about past style in the past. Writing a short routines and habits paragraph explaining it WORKBOOK KEy EXTRA ACTIVITIES FOR UNITS ANSWER KEy BLOCK TEST 3 UNITS ANSWER KEy

10 Unit 13 TECHNOLOGY: FRIEND OR FOE? Pros Functions Identifying and describing objects (shape, size, weight, color, purpose or use, etc.) Making comparisons and expressing degrees of difference Expressing agreement and disagreement, and contradicting people Expressing preferences, opinions and making choices Task Examining the word list which covers terms related to technology Consulting a dictionary or thesaurus, finding their meanings/synonyms/antonyms WORKBOOK KEy Unit 14 ECOLOGY Fauna Functions Identifying and describing animals (shape, size, weight, color, height, behaviour, etc.) Making comparisons and expressing degrees of difference Imparting and seeking factual information Expressing capability and incapability Inquiring about capability or incapability Warning others to take care or to refrain from doing something Advising others to do something. Task Preparing a poster to promote animal rights and to raise social awareness about animals WORKBOOK KEy Unit 15 MODERN MEDICINE Miracles Functions Making comparisons and expressing degrees of difference Imparting and seeking factual information Warning others to take care or to refrain from doing something Advising others to do something. Offering to do something Accepting an offer Declining an offer Expressing capability and incapability Inquiring about capability or incapability Giving and seeking permission to do something Expressing pleasure, liking Expre$sing displeasure, dislike Inquiring about pleasure, liking, displeasure, dislike Expressing surprise Task Finding a photo of someone whom they would like to change Showing the changes they would make WORKBOOK KEY Unit 16 INNER WORLD Emotions and Thoughts Functions Speculating about feelings Checking on meaning and intention Helping others to express their ideas Talking about physical and emotional feelings Expressing opinions and making choices Expressing sympathy Task Doodling (or drawing) their feelings one negative, one positive WORKBOOK KEY EXTRA ACTIVITIES FOR UNITS ANSWER KEy BLOCK TEST 3 UNITS ANSWER KEY

11 I ingilizce'ye G6nOI Vermi~ Herkese Merhaba, Yeni program dogrultusunda kitap yazmaya giri~irken 90k mutlu olduk ve heyecanlandlk. TOm donya ingilizce 6grenmeye ko~arken biz de bu kulvarda bir ~eyler yapabilecegimizi ve ingilizce 6grenmeyi 6gretebilecegimizi do~onerek yola 9Iktlk.. Gramer kahplanm ezbere sayabilen, slnavlarda bo~luklan doldurabilen ama ingilizce'yi ileti~im ama911 kullanamayan yuz binlerce 6grenci yeti~tirdikten sonra bu buyuk bir ~ans olsa gerek! Yeni kitaplar serisi bizim i9in tath bir esinti ama aym zamanda da k6kten degi~im tohumlan serpen bir dalga hareketi olacak. Sir kez tadlm almca da 6grenenin de 6gretmenin de aynlamayacagl bir lezzet blrakarak... izin verirseniz bu kitaplan size biraz anlatahm. Oncelikle, kitaplar bir set halinde sunulmu~tu r. Bir set a~agldakilerden olu~maktadlr: 1. Ders kitabl, 2. Ogrenci 9all~ma kitabl, 3. Ogretmen klavuz kitabl 4. CD Kitablmlza "Spot On" adlm verdik. Su adl ingilizce'yi on ikiden vurarak 6grenebilen ve ingilizce'yi konu~abilen anlammda kullandlk. Spot s6zcugo yeni dil tamtlmmda, ileride de a<;:lklanacagl gibi "Spotlight", "Language Spot" ve "Check Spot" anlamlanna da gelmektedir. K6pek kahramammlz "Spotty", dil kazammlanm vermek, bilgiyi gorselle~tirmek, 9agn~lm yaplirmak ve renk katmak i9in kullamlml~tlr. Dilerseniz 3 ana ba~hk gergevesinde dilerseniz <;:ergevesinde biraz daha aynntlya girelim. 1. KONU VE ETKiNLiKLER 2. KiTAPLAR 3. YAKLA$IM VE METOD 1. KONU VE ETKiNLiKLER Uniteler, programda belirtilen konular gergevesinde yazllml~tlr. Bu <;:ergevede, aynl zamanda ergenlerin de bireysel ozellikleri ve ilgi alanlan goz onune allnml~tlr. Aynca yapiiandirmaci yakla~lmln en onemli noktalanndan olan sorgulaylcl ve du~ondorocu etkinliklerle bezenmi~tir. 7.slmf kitabmm birinci unitesini ele alahm: Bu Onitenin konusu "Horoscopes"dur. Bur91ar hakklnda genel bilgiler veren okuma ve dinleme metinlerinde bur91ar hakklnda genel bilgi verirken ogrenenlerin kendi do~once ve duygulanm aktarabilecegi konu~ma ve yazma etkinlikleri duzenlenmi~tir. Aynca kendisinin ve ba~kalanmn ki~isel ozellikleri hakklnda du~unme ve yorum yapmaya olanak tamyan etkinlikler de yapllml~tlr. Kitaplarda, sol beyin fonksiyonlan kadar, sag beyin fonksiyonlannm da geli~tirilmesi dolaylslyla tam beyin 6grenmenin (whole brained learning) gergekle~mesi hedellenmi~tir. 4. ve 5. slnll kitaplanndaki bilmece, oyun, el i~i gibi ogrenenin yaratici yeteneklerini geli~tirmeye yonelik etkinlikler 6, 7 ve 8. simi kitaplannda da devam etmektedir. Aynca zihin veya bilgi haritasl yapma, <;:izme veya doldurma, e~le~tirme, drama ve dramatizasyon gibi etkinlikler de vardlr. Artlk ogrenenin slkllmaya zamam olmayacagml soylemek dogru olur. 2. YAKLA$IM VE METOD i. Ogrenme felsefesi Kitaplar egitim lelsefesi olarak yapiiandirmaci egitim yakla~lmlnl temel almakta ve ingilizce dil ogretimine ileti~imsel olarak bakmaktadlr. ilkogretim ingilizce Dersi Ogretim Program kitabmda (2006, s. 16) belirtildigi gibi, kitaplarda beyin temelli ogrenme, 90klu zeka, duygusal zeka, drama, Noro Linguistik Programlama (NLP) gibi en yeni egitim kuramlan, yakla~lm ve tekniklerinden de yara rlamlm l~tlr. Ozetlersek, kitaplarda, yapiiandirmaci yakla~lmln kuram ve

12 felsefesi gergevesinde ileti imsel yontem ve teknikler uygulamaya ge9irilmi tir. Ii. Degi ik Ogrenme Stilleri (Learning Styles) Kitaplarda tom metin ve etkinlikler yazl lirken ogrenme stilleri goz ononde bulundurulmu tur. Oncelikle, artlk ogrenenlerin boyok bir 909unlugunun bilgiyi gorsel olarak algliadlgml ara tlrmalardan biliyoruz. Bu yozden, Onite sayfalanmn gorsel olarak en uygun tarzda tasarlanmaslna ozen gosterilmi tir. Aynca i itsel ve dokunsal ogrenenler i9in de etkinlikler yapllml tl r. Daha onceden de deginildigi gibi, 90klu zeka, duygusal zeka ve NLP etkinlikleri de ogrenene bilgiyi yapllandlrmaslna yardimci olmak i9in tasarlanml tlr. Ornegin kendi ba lanna ogrenme egilimleri olan ogrencilerin kendi deneyimlerinden soz etmelerine olanak tanlmak i9in yazl etkinlikleri veya rahatlatici imgeleme metinleri konulmu tur. Bu zenginlik kitaplarda degi ik ogrenme stillerine hitap etmeyi koiayla tlnci bir unsur olarak belirgin ekilde goronor. iii. Ogretmenin RoW ve Slnlf Yonetimi Yapiiandirmaci felsefenin slmfta uygulanmaslndaki en onemli faktorlerden biri ogretmendir. Ara tlrmalardan da anla llacagl gibi, ogretmenin, bu sistemde belirli niteliklere sahip olmasl ongoroior. Ozellikle de, bilgiyi aktaran konumundan daha farkil bir konuma gelmesi ve yeni roller Ostlenmesi gerekir. Ogretmen, en iyi ogrenme artlan saglarken asilnda kendisi de ogrenen konumundadlr. Bundan da anla llacagl gibi, ogretmen klasik otorite rolonde degildir ve ogrenen merkezli bir ogretme-dgrenme sorecini yaratmaya 9all lr. Vine, ara tlrmalar yapiiandirmaci yakla lmm amacma ula abilmesi i9in, ogretmenin, ogrenenin do Oncelerine deger veren ve onun do Once ve duygulanm ifade etmesine yardimci olmasl gerektigini gostermektedir. Bu baglamda belirtilmesi gereken ba ka onemli bir konu da ogretmenin konuda gegen her yapl ve sozcogo, ogrenene anlatmasl gerekmemektedir. Diger bir deyi le, ogrenenin bir dinleme veya okuma metninde her gordogo yapl ve sozcogo tam olarak anlamasl yani aktif olarak ogrenmesi gerekmedigidir. Metnin i leni i straslnda bilinmeyen sdzcoklere yogunla mak dogru degildir. Bunlar zaten ogrenenin bilin9 altlnda gerektigi zaman ortaya 91kmak Ozere depolanmaktadlr. Ogrenci kitablndaki etkinlikler ogrenenin bilmesi gereken sozcok ve yapllar gergevesinde yapllml lir. Ornegin, 2. Onitede verilen okuma metnine baklldlglnda, metinde ogrencinin bilmedigi sozcokler vardlr arna burada hedef ogrencinin kazammlan paragraflarda giri comlesi (topic sentence) ve ana fikri destekleyen yan comlelerinde bulmasldlr. Ogretmenin, bunun dl lnda, hedef olarak se9ilmemi sozcok veya yapllan ogretmeye 9ail masl ogreneni yanil yonlendirir. Aynca, ogrenenin seviyesinin OstOnde bir 9ail ma olacagl i9in hem zaman hem de motivasyon kayblna neden olur. Ogretmen, aym zamanda 90k iyi bir gozlemcidir. Bireysel ogrenme farkililkianm gozleyerek uygun ogrenme ortamlan yaratlr ve yonerge verir. Ba ka bir deyi le ogretmen rehber rolono Ostlenir, ogrenene yol gosterir ama elinden tutup yoldan gotormez. ileti imsel yakla lm gergevesinde, ogrenenin ingilizce'yi ijeti im amaclyla kullanmaslm saglamak i9in gereken ortaml yaratlr. BOtOn bu noktalar ozellikle slmf yonetimi i9in boyok onem ta lmaktadlr. Simf yonetimi i9in en onemli konulardan biri ogrenenin bilgiyi kendisi i9in yeniden yapllandlrmaslna olanak tammaktlr. Bu baglamda ogretmenin uygun ko ullan saglamasl gerekir. Uygun ko ullar denilince akla gelenler unlardlr: 1. Ogretmenin OrOnO degil soreci degerlendirmesi, 2. i birlikli ogrenmenin esas allnmasl ve ogrenenin bilgiyi kendi gevresi i1e ileti im i9inde bulunarak yapllandtrmasl, 3. Ogrenenin, ogrenmeye yapici ve aktif katillmlni saglamak i9in, kendi bilgi ve deneyimlerini de ogrenme sorecine katmak, 4. Etkinliklerin ge itli olmasl (drama, sunum, proje 9all masl vb.), 5. Grup ve ikili 9ail ma yapmak Ozetle, slmf yonetimi, ogrenenlerin hem kendileri hakklnda bir eyler ke fetmesini hem de birbirlerinden ogrenmelerini kolayla tlracak ekilde tasarlanmall ve yorotol melidir. Omegin, bir okuma veya dinleme metninden once, konu hakklnda ogrenenlerin birbirleriyle tartl arak tahminde bulunmalan, birbirlerine konuyla ilgili deneyimlerini aktarmalan ogrenme merkezli bir ortamm yaratllmaslna olanak saglayacaktlr. Aynca, bir gorevde hedeflenen tek bir konu ma veya yazma metni yoktur, ogreneni yonlendirecek veri hazlrilk a amaslnda sunuldugu i9in, ogrenen, istedigi yazlll veya sozio ileti imi, ogretmenin rehberliginde ama kendi yorumuyla yapacaktlr. Bu yozden tek bir omek cevap yoktur ve bu nedenle de boyle cevap metinleri ogretmen kitablnda yer almamaktadlr.

13 Ders etkinliklerini zaman lama a<;:lslndan a agldaki tablo 6nerilmi tir: Bolumler Onerilen Sure (dakika) 1. Re-Spot Listening Spot Reading Spot Spotlight Language Spot Check Spot Speaking Spot Writing Spot Chant/Fun/Melody Spot 20 Go to workbook Activities 20 Tablo 1. Etkinlik Zaman Plan! Tablo 1 'den de g6roiecegi Ozere. Onitelerde gila 11 ana b610m vardlr ve planlama bu b610mlere g6re ayarlanml tlr. Tablo 2'de ise okuma ve dinleme etkinliklerinin zaman lama planl verilmi tir. Reading/Listening Spot (T oplam 40 dakika) Onerilen Sure (dakika) 1. Before You Read/Listen While You Read/Listen After You Read/Listen 15 Tablo 2. Okuma ve Dinleme Etkinlikleri Zamanlama Plan! Tablo 3 konu ma ve yazma etkinliklerinin zaman lama planlnl i<;:ermektedir. SpeakinglWriting Spot (Top lam 40 dakika) Onerilen Sure (dakika) 1. Preparation (Input) Speaking Spot / Writing Spot Class Presentation / Reflection on Task 10 Tablo 3. Konu~ma ve Yazma Etkinliklerinin Zamanlama Plan! Bu tablodan da anla llacagl gibi etkinliklere hazlrhk soresi <;:ok onemlidir. ikinci a ama olan yazma veya konu maya gelmeden 6nce 6grenene yeterli do Once ve dil rehberligi olmahdlr. En son a~ama olarak eger g6rev slnlfl sunumu ve tartl ma yapllabilir. Bu zaman dilimi, 6grenenden d6nut almak i<;:in de kullanllabilir. TOm bu 6nerilerde akllda tutulmasl gereken slnlfln genel gereksinimlerinin de g6z 6nOnde bulundurulmasldlr. Bazl durumlarda bir etkinlik daha klsa zaman alabilir; buna kar lhk diger bir etkinlik daha <;:ok zaman gerektirebilir. Bu ayarlamalar. 6gretmenin 6grenen ile kurdugu dinamik ili kinin bir par<;:asl olarak degi kenlik g6sterebilir. Iv. Degerlendirme Degerlendirme i<;:in a agldaki b610mler kullanilml tlr. 1. C;;ah~ma kitablnln sonundaki Dear Spotty b610mo ve Check yourself 2. Peki tirme Oniteleri 3. Block testier ilk6gretim 4 ve 5. slniflann <;:ah ma kitaplannda da oldugu gibi (Ogrendiklerim ve Duygulanm), her Onitenin sonunda 6grenenin goncesini yazacagl bir b610m vardlr ve "Dear Spotty" dive ba lar. Bu b610mon amaci 6grenenin kendisini

14 degerlendirmesini saglamaktlr. "Check Yourself" notundan da giirebilir ve 0 Onitede verilen kazammlardan hangilerini iigrendiginin farklna varabilir ve bunu yazabilir. Bu da iigrenenin dozenli olarak kendisini degerlendirmesine olanak tamr. Bu iiz degerlendirmeler iigrenenin hangi konuda iyi oldugunu ve hangi konulara biraz daha egilmesi gerektigini aqlkqa sergiler ve farklndailk yaratlr. Ogrenen bu biilomde duygulannl da istedigi gibi ifade edebilir. Artlk, duygunun (emotion) bil i le (cognition) ne kadar yakln bir ili ki iqinde oldugunu biliyoruz. Son niirobili sel ara tlrma bulgulanndan da anla llacagl gibi ikisinin birbirinden aynlmaz bir boton i"inde i lediklerinin farklndaylz. Bu yozden, duygulann ifadesine yer vermenin 6grenme sorecinin iinemli bir parqasl oldugunu biliyor ve buna 6zel 6nem veriyoruz. Peki tirme Oniteleri Extra Activities), 6grenenin ders kitablnda g6rdogo konular ve etkinliklerin benzerlerini sunmaktadlr. Her d6rt Onitede bir verilmi tir. Ba llktan da anla llacagl gibi ama" 6grenmeyi peki tirmektir. Beyin temelli 6grenme prensiplerine baktlglmlzda bu tekrar ve peki tirme unsurunun 6grenmenin aynlmaz bir parqasl oldugunu giirebiliriz. Peki tirme Oniteleri, yine Onitelerde dikkat edilen ve temel allnan tom prensipler g6z 6nOne ailnarak yazliml tlr. Block testier ise, iigretmenin isterse degerlendirme araci olarak kullanmasl iqin tasarlanml tlr. Her d6rt Onitede bir verilmi tir. Bunlar 6rnektir ve konulara uygundur. Ogretmen, eger isterse bunlara benzer kendi testlerini hazlrlayabilir. Iv. Ogrenenin RolO Yapiiandirmaci yakla lmda, 6gretmenin rolo kadar iigrenenin de rolo iinemlidir. Bu rol, klasik yani ezbere dayail. bilgiyi oldugu gibi alan ve veren rolonde degildir. Ogrenen kendi degerlerinin farklnda olan, yeteneklerini bilen, yapici ve kendi kararlanm verebilen konumdadlr. Ogrenmede kontrol 6grenendedir. Asilnda, 6grenme 6gretmenle birlikte Qlkllan bir yolculuktur. Bu yoleulukta iigrenen, kendini ke feder ve 6grenmeyi gerqekle tirir. Aynea, akranlanyla (peers) birlikte hem kendisinin hem de onlann 6grenmesine olanak hazlrlar. 3. KiTAPLAR 1. Ogretmen Kitaplan Ogretmen kitablnda kullamlan dil TOrkQe'dir. Buradaki amaq ingilizee dersi vereeek farkil bran 6gretmenlerine yol giistermektir. Her b610m slraslyla a agldakileri iqerir: Unitedeki etkinliklerin eevaplan, Qail ma kitablndaki etkinliklerin eevap anahtan, Peki tirme Onitesinin (Consolidation) eevap anahtan, Block testlerin eevap anahtan. Cevap anahtarlan Onitedeki sayfa tasanmlyla verilmi tir. Aynca her Onitenin sonunda 6gretmenin Oniteyle ilgili not alabilecegi bir sayfa blrakllml tlr. 2. yah ma Kitaplan Qail ma kitaplan, ders kitaplanndaki felsefeyi yansltlr ve 0 tam devam ettirir. Etkinlikler. aym prensipler dogrultusunda do OnOlmu ve degi ik 6grenme stilieri, zeka Qe itleri ve Ingilizce dil 6gretiminde kuliamlan en yeni teknikler du unolerek tasarlanml tlr. Ogrenenin aynl ba ilk altlnda daha Qok etkinlik uygulayabilmesi hedeflenmi tir. Diger bir deyi le, Qe it yelpazesi sunulmaktadlr. Bu arada, se"enekler de 6nerilmi tir. Vine ders kitaplannda oldugu gibi, "ail ma kitaplan da g6rsel olarak tasarlanml tlr. Her unite ders kitabl sayfasl formatlnda verilmi tir. Buradan "lkl la cevaplar i lenmi tir. Ogretmenin konuyu ve uniteyi i lerken takip edeeegi adlmlar anlatllml tlr. Yiinergeler aqlk ve takip edilmesi kolay ekilde yazllml tlr. Ogretmen bu yiinergeleri takip ederek istenen ekilde 6gretmeyi kolayilkla gerqekle tirebilir. 3. Ders Kitaplan i. Genel bir bakl 1. Her kitap 16 Oniteden olu maktadlr ve her unitenin bir konusu vardlr. Bu konular Common European Framework QerQevesinde ve yapliandlrmael egitim ve ileti imsel yakla lm prensiplerine g6re hazlrlanan yeni mufredatta belirtilen konulardlr. 2. Kitaplann hazlrlanmaslnda giirsel iigeye aglrllk verilmi tir "Onku insanlann buyuk bir Qogunlugu dunyayi giirsel olarak algllamakta ve iigrenmektedir. 3. Kitap kahramanlanmlz Thomson ailesi ve Spotty'dir. Thomson ailesi ve kiipekleri ilk Onitede birlikte giirulmektedir. Sonraki Onitelerde yer alan okuma ve dinleme metinlerinde bu ailenin bireyleri degi ik aktivitelerde yer almaktadlr. 4. Beeeriler bir buton olarak du unolmo tor (integrated skills). Ornegin, dinleme beeerisini yazma beeerisi tamamlayabilir. Diger bir deyi le, herhangi bir beeeri ba ka bir beeeriyle tamamlanabilir.

15 5. Kitaplardaki en buyuk degi iklik direkt gramer 6gretimi i<;ermemesidir. Bunun yerine, dili konu uldugu dogalilkta verebilmek i<;in, 3 a amah bir model kullamlml tlr ve u b61umleri i<;ermektedir: Spotlight, Language Spot Check Spot ii. Unite BolUmleri 1. RE - SPOT Bu b6iumde ama<; daha 6nce 6grenilmi olan dili hatlr\atmaktlr. Etkinlikler derse giri b61umunde yer ahr ve hallrlatma ama<;h oldugu kadar eglendirmek ve bu yolla 6grenenin derse katlhmlm saglamak ve motive etmek amacml da ta lr. Bu b6iumdeki etkinlikler e le tirme, oyun, bilmece, el i i veya tartl ma bi<;iminde olabilir. Ornek olarak 7. slmf 16. unitenin Re-Spot b61umu a aglda verilmi tir. '~ Re - spot How would you feel if...? How much do you know about your emotional feelings? Complete the sentences about yourself. e.g. I think I would be very nervous if I appeared on TV. 1. I think I would be very nervous 2. I would be very happy if I would become very aggressive if I would get worried if & 3. LISTENING/READING SPOT Bu b61umdeki etkinlikler, programda 6nerildigi gibi dil becerileri ve kazammlar g6z 6nunde tutularak tasarlanml~tlr. Her unite, bir dinleme veya okuma metni ile ba~lamaktadlr ve her unitede en az bir dinleme bir de okuma metni vardlr. Unite konusu <;er<;evesinde yazllan bu metinlerde, Thomson ailesinin bireyleri ve arkada lan yer almaktadlrlar. Karakterler tum kitap boyunca kullamlml tlr. Bu hi kaye seyrinin iki amaci vardlr. Birincisi, dili bir bag lama (context) oturtmak, ikincisi ise 6grenmede halirlamayi kolayla~tlrmaktlr. Bu dinleme ve okuma metinleri 3 a amada 6gretilmektedir: A. Before you Listen/ Read (Dinleme/Okuma Oncesi) B. While You Listen/Read (Dinleme/Okuma Slraslnda) C. After You Listen/ Read (Dinleme/Okuma sonrasl) 1. Before You Listen/Read Bu b61umde 3 ama<; vardlr: 1. Ogreneni metne motive etmek 2. Ogrenenin konu hakkmda bilgisini a<;lga <;Ikarmak ve farkmdahk yaratmak 3. Ogreneni konuya hazlrlamak A<;lk u<;lu, e le me, fikir sorma etkinlikleri gibi 6grenenin konuya katllmaslnl ba~tan saglamak i<;in tasarlanml tlr. Ozellikle kendi fikirlerini s6ylemelerini istedikleri etkinliklerde 6grenenin motivasyonuna ve fikirlerine verilen 6nem de vurgulanml olur. Bu b61umdeki etkinlikler a~agldaki gibidir: Bazl etkinliklerde, 6grenenden, metnin yazlll amaci, duygusu veya konusu gibi tahminlerde bulunmasl istenir. Bu tahminler "Before You Listen Read" b61umlerinde yaplhr ama bu aynl zamanda "While" b61umunun ilk aktivitesi olur ve 6grenenin tahminlerini kontrol eder ("Check your predictions"). Ornegin 7. kitabm 16. unitesinde dinleme 6ncesinde 6grencilerden Thomson ailesinin kahvaltl masasmda ne hakkmda konu tuklanm tahmin elmeleri

16 beklenmektedir. Soma da birinci dinleme aktivitesinde bu tahminlerini kontrol ederler. 2~ Listening spot A.Before You Listen 1 Look at the cartoon below and comment on it. Use the questions with your partner. Can everybody show their emotions? Can everybody talk about their emotions? What about you? 2 What's the text about? Guess it. always complain that I don't know how show my emotions, so I made these signs. r ~~ ~~~--, 2. While You Listen/Read Bu bolomde 2 amac;; vard,r: genel okumaldinleme ve detay okumaldinleme. En son dinleme ve okuma kuramlanna gore, ogrenenin bir metni ani am as, ic;;in once genel bir okumaldinleme yapmas, gerekmektedir. Ancak ondan soma bir metnin detaylan anla,labilir. Her Onitede bu prensip gozetilmi tir. Genel okuma veya dinleme, metni, detaylanna tak,lmadan genel bir okumay, veya dinlemeyi gerektirir. Bir anlamda nas,l uc;;aktan bakt'g,m,zda yerin genel ~ekillerini gororsek, ilk aktivite de bu bak, a benzer. Bu a ama gen;:ekten onemlidir. Ornekte goroidogo gibi konuyu veya karakterlerin ne hakk'nda konu~tuklannl tahmin etme genel okuma aktivitelerinden baz,land,r. Ornegin 7. kitab,n 16. Onitesindeki ilk dinleme aktivitesi ~oyledir: B. While You Listen Mrs. Thomson is talking to Tessa. 1 Listen to the text and check your guesses.,~ Dinleme metni a ag,da verilmi~tir: "I guess I was about thirteen when I had my first crush on a boy. He came to school late in the year. He was very clever. That 's why I was interested in being his friend. He wore glasses so he had to sit up front. I sat up with a girl, then the girl moved into another desk. And guess who moved into that seat? The new boy! I thought he was fascinating! I found out his name. It was Andy Brown. He had a brush cut and smelled like Ivory Soap. I had to share my books with him for the day. I started meeting him after school. I was in love! We started to walk around hand in hand and I was very excited. But when my mother saw me with him, I felt very ~mbarrassed.

17 ikinci okuma/dinleme artrk metnin detaylannr ~bzme a~amasrdrr. Metinde verilen bilgi ~e~itli ~ekillerde istenir. Bu bblomde klasik soru-cevap tarzrndan ka~rnrlmr~trr. Onun yerine, yine gbrselligi go~io, ezbere ybnlendirmeden tasarlanmr~ etkinlikler yaprlmr~trr. Bazen bu bblom bgrenenin dikkatini dil fonksiyonlanna ~ekmek i~in kullanrlmr~trr. o zaman da metin 3. kez okuma/dinleme amacryla kullanrlabilir. brnek olarak 7. kitabrn 16. Onitesindeki ak1ivite a~agrdaki gibidir. 2 Listen to the text again and complete the chart. Mrs. Thomson's feelings I I was very excited I felt very embarrassed I I got sad and The reasons for her feelings because Anthony was very clever. because we... hand in hand. when... with him. because I thought ~ was from Andy Brown. when I learned the bottle of perfume didn't come from m.1..love. 3. After You Listen/Read Bu bblomde 2 ama~ vardrr. Birincisi anlamayr (comprehension) peki tirmektir. ikincisi ise dil ve kelime bgretimi Ozerine yogunla maktrr. Birinci amaca dbnersek, artrk okuma/dinleme bittigi i~in agrenen, konu ile ilgili herhangi bir do Once tartr masr yapabilir veya yazabilir. Sorulan sorular ve etkinliklerin ama~lan hep agreneni do OndOrmek ve bilgiyi yaprlandrrmasrnr saglamaktrr. Beceriler botonsel (integrated) olarak alrndrgr i~in dinleme/okuma sonrasr konu ma ve yazma becerilerine ybnelik etkinlikler olabilir. "Re- Spot"da da oldugu gibi etkinlikler r;:e~itlidir ve bir beceri ba~kasrnr tamamlamak i~in kullanrhr. A~agrdaki brnek 7. kitabrn 10. Onitesinden ahnmr~trr: C.After You Read Do you like watching science fiction films (ET, Space )? Do you remember a science fiction film? Talk to a partner. ikinci ama~ ise sbzcok bilgisini degerlendirmektir. Bu bblomler, yeni mofredata uygun olarak, bgrenenin sbzcok anlamlannr metinden ~rkanm (contextual guessing) ybntemiyle kavrayabilme becerisini geli~tirmeye ybnelik1ir. Eger aktivite dinleme metni Ozerine ise, bgrenenin sbzcok kullanrmrnr gbrebilmesi i~in metinden comleler verilir. A agrdaki brnek 7. srnrf 16. Oniteden alrnmr~trr. C.After You Listen Put these feelings in the correct category. interested, excited, embarrassed, dissappointed Positive Feelings Negative Feelings [,-_~l [,-_~l 4. SPOTLIGHT Bu bblom daha bnce de belirtildigi gibi 3 a~amalr dil agrenme modelinin verildigi ilk bblomdor. Eger bir Onitede 2 Spotlight varsa, 0 zaman Spotlight 1 ve Spotlight 2 diye adlandrnlmr~trr. Eger bir Spotlight varsa, sadece Spotlight olarak ge~er. ingilizce dil bgretiminde kullanrlan ~rkanm (elicitation) teknigini temel alrr. Yeni Dil Sunumu (presentation) ise sistematik olarak, konu i~inde dinleme ve okuma metinlerinde verilmektedir. Yaprlandrrmacr yakla~rmrn da bngbrdogo gibi, anlamr bgrenenin dili, kullanrldrgr ger~ek baglamda (context) gbrmesi, anlamrnr kendi ~rkarmasr ve yaprlandrrmasrdrr. i~te Spotlight bu ama~ ir;:in tasarlanmr~trr ve bgrenenin anlamayr

18 sorgulamaslnt (concept checking) saglar. Ornegin, 7. kitabln 10. Onitesinde "when" u ekilde verilmi tir. a Spotlight 2 Remember the sentence from the reading text. How many actions are there in this sentence? Are these actions happening at the same time? Yes No Burada ogrenen iyin onemli olan, yapliandirmaci felsefede oldugu gibi, sadece bilgiyi almakla kalmamasl, bgrendiklerini kendisinin tekrar yaratmasl veya ke fetmesidir. Spotlight'da, gbrsel olarak veri len imge spot 1 lgldlr ve sayfa Ozerine sembolik olarak yansir. Bu yanslmadan da anla llacagl gibi, bu bblomde ogrenen bilgiyi sorgulayarak ve analiz ederek yeni dili anlamaya ve tekrar ke fetmeye yall lr. Ba ka bir deyi le, Spotlight bblomo farklndallk yaratmak ve dil kullantml Ozerinde do Onmeyi adet haline getirmek iyin kullantlan bir araytlr. 5. LANGUAGE SPOT Bu bblom 3 a amah dil bgrenme modelinin verildigi ikinci bblomdor ve burada dil fonksiyonlan (language functions) verilir. Amay, ogrenenin bilgiyi problern eklinde ybzmesi ve imdi de kullantmlnl ogrenmesini saglamaktlr. Diger bir deyi le, ogrenen dilin kazanlmlannt ogrenmeye ham hale gelmi tir. A ag ldaki brnek 7. slntf 10. Oniteden ahnml tlr. ' Language spot 2 When we talk about two actions happening at the same time in the past, we use expressions with DwhenD. Expressions with DwhenD When I was in my bed, I felt something strange. When I heard sad news, I started to cry. I was amazed when I saw this flying craft above our heads. 6. CHECK SPOT fx/>rehionf with "when" ---\\~=~.-- Bu bblom 3 a amall dil bgrenme modelinin verildigi OyOncO ve son bblomdor. Ogrenen, artlk bilgiyi sorgulaml, analiz etmi, ne amayla kullantldlglnt bgrenmi tir. Sira ogrenileni dogru algllaylp algllamadlgl kontrol etmektedir. A agldaki ornek 7. Sin If 10. Oniteden allnml tlr. fo(ft Check spot 2 Look at the pictures and match them. When I saw the light, When I heard the sad news, I was amazed when I saw this flying craft above our heads. I was afraid. I started to cry. ~ Go to workbook page 46 activities 1 and 2.

19 7. SPEAKiNG SPOT Konu~ma etkinlikleri, yine programdaki dil becerileri ve kazammlar goz onunde tutularak tasarlanml'i'tlr. Aynca tum gorevlerin (task) gen;:ek (authentic) olmasl hedeflenmi'i'tir. Diger bir deyi'i'le bu etkinlikler, bo~luk doldurma gibi ne amaci oldugu anla~llmayan etkinlikler degil, ogrenenin gerc;:ekten ileti'i'im amac;:1i kulianacagl etkinliklerdir. Ornegin 6. Sin If kitablnln 3. unitesi "Food and Drinks"te, "Eating" konusunda ogren en kilolu bir c;:ocugun nasll kalori hesabl yapacaglnl ogrenir. Ba'i'ka bir ornek olarak 8. slmf kitablnln 16. unitesi "Empathy"de, "Understanding Others" konusunda, ogrenen dunyayi ba~kaslmn gozonden gormeyi ve degi~ik bakl'i' ac;:llanna sablrli ve sayglli olmayi ogrenir. Bunun yamnda ki'i'isel bakl~ ac;:llanm da ifade etmeyi ogrenir. Konu'i'ma etkinliklerinde ogrenenin istenen gorevi yapabilmesi ic;:in hazlrllk a amasl olarak dil girdisi (input) sunulur. Bu bazen bir beyin haritasl (mind map), bir resim yada bilgi baloncuklan eklinde olabilir. Aynca 0 unitede ogrendigi dili kulianmasihatirlatllir ve bu "Useful Language Box" (yardimci Dil Kutusu) olarak verilir. Herhangi bir konu'i'ma etkinligi ic;:in oyle bir plan lama onerilir: Hazlrlik 15 dakika, yazma 15 dakika ve sunu yada payla'i'lm 15 dakika. Rol kartlan A ve B 'i'eklinde oldugu zaman A kartl Onitenin ic;:inde, B kartl ise kitabln arka taraf,nda bulunmaktadlr. Boyle bir uygulamanln amaci bilgi bo'i'lugu (information gap) prensibini uygulamaktlr. A'i'agldaki ornek 7. slmf 14. Oniteden allnml'i'tlr. & '~-a SpeQkin9 spot A. follovvinq animals are endangered? Discuss them with a partner. 2 Look at the mind map about the reasons why animals are endangered. Can you find any other reasons? Write them on the map. "'_.., reasons why '-_~ animals become endangered polluting the environment 8. Three scientists are the guests of thetv programme, Hard Talk, and they are discussing the reasons why some animals becorne endangered. They are also suggesting solutions to protect endangered animals. Get into groups of four. Read your role cards and perform a role play. You can find the other role cards on page 185. Useful Useful Language Box 1 Student A YoU want I don't like... Remember, - "'--nr-olessor Greeny.. Is I live... to advise we use YOU are r \ hunting anima. ie abou ',n I do research... "should" to warn peo P t animals are b tt th "ought to". You thin\< that mo s s \<ill animals... e er... more... an e human 1. How can I say...?,:;;: u;,; rs;,;a;;.n_d_c_av_,a_rl It has got... l ~t~o~w~a~r~n~w~e~u~s~e~_ld~a:n!g:er!b!e:c~a~us~e~a!u~til~u::. "had better". lor their tusl<s, b W't f e use I or... \.!!.: It's~~~.;;;.._..J

20 a 8. Writing Spot Yazma etkinlikleri de, diger becerilerde oldugu gibi, dil becerileri ve kazammlan goz ononde tutularak tasarlanml~tlr. Konu~ma etkinliklerinde oldugu gibi, tom gorevlerin (task) gen;:ek (authentic) olmasl hedeflenmi~tir. Etkinliklerde, klasik ogrenmede oldugu gibi " En son tatilinizi bir paragraf yazarak anlatln." tavnndan ozellikle kae;:lnllml~tlr. Yazma etkinliklerine 1~lk tutan 3 prensip vardlr: 1. Kime yazlldlgl (okuyucu) 2. Ne ie;:in yazlldlgl 3. Ne tor bir metin yazllacagl (genre). Bu prensipler, ingilizce ileti~imsel dil ogretiminde olmazsa olmaz olanlardlr. ilk olarak, klasik dil ogretiminde, bir metnin kime yazllacaglnln ae;:lklanmasl e;:ogunlukla yoktur ve ogretilmez. Ogrenen hep ogretmene yazar ki bu hie;: gere;:ek bir gorev degildir ve gere;:ek bir amae;: ie;:ermez. ikinci olarak, bir yazma gorevinin ne ie;:in oldugu soylenmez; hatta pek onemli de degildir. Oysa ki, omegin mektup yazarken "Bunu bir dokkandaki mo ~teri hizmetlerine bir ~ikayet ie;:in yazln." demeliyiz. ()e;:onco olarak, klasik yontemde ogreniciye ne tor bir metin yazmalan gerektigi soylenmez. Oysa ki bu prensip, omegin mektup yazma gorevinde "Resmi bir mektup yazacakslnlz." diyerek verilen gorevin gere;:ek ya~amla ili~kisini kurabilir, buna dikkat e;:ekebiliriz. Bu e;:ere;:eve, verilen gorevi tamamen gere;:ek kllmakla kalmaz, ogrenenin motivasyonunu da arttlnr. Ogrenen artlk ingilizce ogrenmeyi gere;:ek ya~amla bagda~tl rabi lm i~tir. Diger bir deyi~le, ogrenen ogrendiklerini ya~amda kullanabilecegini anlar. Aynca, konu~ma bolomlerinde oldugu gibi,ogrenenin bir yazma gorevini yapmasl ie;:in gereken hazlrllk yap llml~tlr ve girdi (input) bolomonde verilir. Boylelikle, ogrenen hangi konulardan bahsedebileceginin farklna vanr ve kendini yazmaya hazlr hisseder. Vine kullamlacak dil "Useful Language Box" ie;:inde ve rilmi~tir ve ogrenen goreve hazlrlik olarak bu kutudan yararlanabilecegini bilir. Herhangi bir yazma etkinligi ie;:in ~oy le bir planlama onerilebilir: Hazlrllk 15 dakika, yazma 15 dakika ve sunu ya da payla~lm dakika. A~agldaki omek 7. slnlf 16. Oniteden allnml~tlr. n~ Writin9 spot Trevor's classmate, Michael, has a problem and he is writing a letter to his school counsellor, Mrs. Miller, about his problem. Imagine you are Mrs. Miller. Read Michael's letter and reply to it. Vear.'Mrs..'M i{{er, ] have a big yrob{em. I'm a bit fat ana ] aon't are my ayyearance. ] aon't want to {oor in the mirror. 13ut, the most imyortant yrob{em is what my classmates say about my ayyearance. 'Iliey caj[ me as "yiggy" and'they {augh at me. I led very aeyressea, so I'm eating _ -wnui7ch. 13esiaes this, ] aon't want to go to schoof ana] can't concentrate on my Cessans. Cou{a you yfease herr me? :;{ow can] so{ve this yrob{em? Love,.'Michad 'Webber Dear Michael, read your letter and I think..... and Then.... ~ Go to workbook page 72 activity 1. Love Mrs. Miller

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Teacher's Book YAZARLAR. Cemile BACANLI KURT Plnar ONLO BULDUR Om Or QOBAN Faruk NOR$ENLi Meltem SARANDAL Serpil TEKiR Ipek SAYINER.

Teacher's Book YAZARLAR. Cemile BACANLI KURT Plnar ONLO BULDUR Om Or QOBAN Faruk NOR$ENLi Meltem SARANDAL Serpil TEKiR Ipek SAYINER. IIACHIR'S BOOK. ~... Teacher's Book YAZARLAR Cemile BACANLI KURT Plnar ONLO BULDUR Om Or QOBAN Faruk NOR$ENLi Meltem SARANDAL Serpil TEKiR Ipek SAYINER -A ~ DEVlET KiTAPLARI BiRiNCi BASKI Milsan Basin

Detaylı

Grade. Teacher's Book. Yazarlar Cemile BACANLI KURT Ipek SAYINER Meltem SARANDAL Om Or QOBAN PlnarU. BULDUR Serpil TEKIR. '!Ik + DEVLET KIT APLARI

Grade. Teacher's Book. Yazarlar Cemile BACANLI KURT Ipek SAYINER Meltem SARANDAL Om Or QOBAN PlnarU. BULDUR Serpil TEKIR. '!Ik + DEVLET KIT APLARI TEACHER'S BOOK Grade -.~ -..: p,.,.~. - '-~.,! _ ~,1. _... '...'i! Teacher's Book Yazarlar Cemile BACANLI KURT Ipek SAYINER Meltem SARANDAL Om Or QOBAN PlnarU. BULDUR Serpil TEKIR '!Ik + DEVLET KIT APLARI

Detaylı

TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri. MATEMATÝK: Geometrik Kavramlar - Çokgenler

TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri. MATEMATÝK: Geometrik Kavramlar - Çokgenler 1. TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri Test -1: 1.A 2.D 3.D 4.C 5.D 6.D 7.D 8.B 9.D 10.C 11.A 12.C 13.A Test -2: 1.A 2.A 3.C 4.D 5.B 6.A 7.D 8.D 9.C 10.A 11.D 12.B Test

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 1. Create your family tree and describe your family members 2. Prepare a visual poster

Detaylı

İNGİLİZCE DERSİ UYGULAMA SINAVLARI HAKKINDA

İNGİLİZCE DERSİ UYGULAMA SINAVLARI HAKKINDA İNGİLİZCE DERSİ UYGULAMA SINAVLARI HAKKINDA Uygulama sınavlarının yapılması yönetmelik uyarınca uygulamalı derslerde zorunlu olup, okullarda uygulanması konusunda bilgi eksikliklerinin olmasından dolayı

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU İNGİLİZCE DERSİ 8. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI YENİ SÖZCÜKLER KONULAR/YAPILAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU İNGİLİZCE DERSİ 8. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI YENİ SÖZCÜKLER KONULAR/YAPILAR 4. E Y L Ü L 3. ÜNİTE : UNITS 1 UNIT 1: IDENTITY Pair work Course book Listening: Listen to three interviews, a dialogue about Present Tenses Identity Group work Activity book languages, and an interview

Detaylı

M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili )

M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili ) 1 M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili ) FUNCTIONS ( FALİYETLER ) Asking for and giving information about classroom object ( Sınıftaki nesneler

Detaylı

ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975

ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975! ISBN NUMARASI:

Detaylı

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH BREAKTHROUGH LSPTURB/0Y07

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH BREAKTHROUGH LSPTURB/0Y07 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS TUKISH BEAKTHOUGH LSPTUB/0Y07 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading TUKISH Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

TED İZMİR KOLEJİ AĞUSTOS AYI ORYANTASYON PROGRAMI 4. SINIF MAVİ GURUP 02.09.2014 SALI 09.20-12.30 01.09.2014 09.20-12.30. Presenting monster pictures

TED İZMİR KOLEJİ AĞUSTOS AYI ORYANTASYON PROGRAMI 4. SINIF MAVİ GURUP 02.09.2014 SALI 09.20-12.30 01.09.2014 09.20-12.30. Presenting monster pictures Ek-2 SINIF MAVİ GURUP 150 Days, months, seasons, birthdays Colours, body parts, Art: Drawing a monster Presenting monster Classroom language &Objects around us Telling the time Showing Objects Guessing

Detaylı

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 1. tema 4 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 1. tema 4 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler

Detaylı

6-7-8. SINIF KONU ANLATIMLI

6-7-8. SINIF KONU ANLATIMLI 6-7-8. SINIF KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ÇER KLER 6.SINIF FEN VE TEKNOLOJ KONU ANLATIMLI SORU BANKASI Canl larda Üreme, Büyüme ve Geli me. Maddenin Tanecikli Yap Vücudumuzdaki Sistemler Madde ve Is. V

Detaylı

M.E.B. ENG-4 Ünite-1 STUDENTS BOOK UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam)

M.E.B. ENG-4 Ünite-1 STUDENTS BOOK UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam) UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam) FUNCTİONS ( FALİYETLER ) Asking for and giving information (Soru sorma ve bilgisini, verme ) Greeting and introducing oneself (Selamlaşma ve kendini tanıtma

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

İ giliz e Ko uş a Dersi 1 AFEA

İ giliz e Ko uş a Dersi 1 AFEA DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İ giliz e Ko uş a Dersi 1 AFEA 111 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

5. SINIF INGILIZCE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

5. SINIF INGILIZCE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 5. SINIF INGILIZCE KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/ İngilize Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE İ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI HAFTA KONU KAZANIMLAR ARAÇ 1. HAFTA 14-19 KASIM 2011 Subject Pronouns, Familiy members, Am,

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 3. SINIFLARDA İNGİLİZCE DERSİNDE NELER YAPTIK?

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 3. SINIFLARDA İNGİLİZCE DERSİNDE NELER YAPTIK? 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 3. SINIFLARDA İNGİLİZCE DERSİNDE NELER YAPTIK? Değerli Velimiz, Salihli Koleji Yabancı Diller zümresi olarak 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 2. döneminde 3. sınıflarımızda

Detaylı

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

KE YT 7. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER

KE YT 7. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER Ürün Detaylar 0-04 KE00-07.0YT YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI 4 Ürün Detaylar 0-04 // 7. S n f Program - Türkçe // Kazanım Alanı Test Söz Varlığını Zenginleştirme 0 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH PRELIMINARY LSPTURP/0Y07

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH PRELIMINARY LSPTURP/0Y07 EXTENAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TUKISH PELIMINAY LSPTUP/0Y07 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Preliminary Stage Listening and eading TUKISH Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

One Crazy Story. Dialog. Turkish Tea Time. Lesson 12. görevlisi ile tanıştık.

One Crazy Story. Dialog. Turkish Tea Time. Lesson 12. görevlisi ile tanıştık. Lesson 12 One Crazy Story Turkish Tea Time turkishteatime.com Made with love. Ever have one of those nights? You know, the kind you can't wait to tell all your Turkish friends about the next day? Before

Detaylı

KE DS 7. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI

KE DS 7. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI Ürün Detaylar 0-0 Ürün Detaylar 0-0 // 7. S n f Program - Türkçe // 0 0 0 0 0 TGS 0 TÜRKÇE 0 0 0 0 0 0 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam Cümlenin Anlam Özellikleri Cümle Yorumu Metin Yorumu ve Görsel

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Asking for help İngilizce konuşuyor musunuz? Asking if a person speaks English _[dil]_ konuşuyor musunuz? Asking if a person speaks a certain language _[dil]_

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE-2 Ders No : 0010070014 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI / 2015-2016 EĞİTİM YILI TÜRKÇE KONULAR ALT KONU BAŞLIKLARI 1 2 3 4 2. Okuduğunu Anlama 3. Anlam Kurma 3. OKUMA 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma Kurallarını

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ Hungry Planet Part 2 Ünite 6 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 6 HUNGRY PLANET PART 2 Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 6.1. QUANTIFIERS (MIKTAR BELIRTEN KELIMELER)...

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

LN796 Turkish: Level 1 (Standard)

LN796 Turkish: Level 1 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN796 Turkish: Level 1 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Detaylı

A) Please come in. B) Quiet, please. C) Clean the board, please. D) Turn off the light, please. Sargın Test 4. Sınıf

A) Please come in. B) Quiet, please. C) Clean the board, please. D) Turn off the light, please. Sargın Test 4. Sınıf Konuşma balonunda boş bırakılan yere 1 hangi seçenek gelmelidir? 5 Resimdeki öğretmen öğrencilerine ne söylemiş olabilir?... at the board!...! A) Read B) Write C) Sing D) Look A) Please come in. B) Quiet,

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk)

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 3. SINIF (17 SORU) Anlamlı ve Kurallı Cümle Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Okuduğunu Anlama Sözlük Çalışması 5N1K

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları YABANCI DİLLER GÜZ DÖNEMİ A: Başlangıç/Beginner Öğrencilerin basit dil kalıplarıyla yönlendirilen soru ve komutları anlamalarını, formlardaki isim, uyruk, adres gibi basit bilgileri doldurabilmelerini

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu. Smart Board interactive whiteboard. Akıllı tahta uyumlu

Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu. Smart Board interactive whiteboard.  Akıllı tahta uyumlu Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu 2016-2017 Akıllı www.sarginyayincilik.com İLKOKUL YAYINLARIMIZ AKILLI DEFTERLERİMİZ TEST KİTAPLARIMIZ SORU BANKALARIMIZ ÇALIŞMA KİTAPLARIMIZ 2. SINIF YAYINLARIMIZ

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce ING105 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1 O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. O.2. Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y.2.6 Yazılarında söz varlığından yararlanır. 2 O.2.3 Okuma öncesi okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili

Detaylı

Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Var Olmak (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Var Olmak (Dergah Yayinlari)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Reading (Okuma) Jason is more active than Kevin in the class. ( Jason sınıfta Kevin den daha aktif.) This cellphone is cheap, but that one is cheaper.

Detaylı

ENGLISH PROFICIENCY EXAM

ENGLISH PROFICIENCY EXAM ENGLISH PROFICIENCY EXAM The English Proficiency of the students who are accepted into Ipek University is assessed through the English Proficiency Exam prepared by the Preparatory School. The students

Detaylı

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) KAM 432 Güz 4 0 0 4 5 Ön

Detaylı

2. Online Değerlendirme Sınavı 1

2. Online Değerlendirme Sınavı 1 . Online Değerlendirme Sınavı Türkçe Hayat Bilgisi İngilizce Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Sözcük Bilgisi:.Sözcük Bilgisi Cümle Bilgisi:. Cümle Bilgisi Yazım

Detaylı

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Reading (Okuma) Not all my brothers are at home. Some are and some are not. ( Bütün kardeşlerim evde değil.

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU İNGİLİZCE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU İNGİLİZCE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI OCTOBER (EKİM) SEPTEMBER (EYLÜL) TOPICS/UNITS LANGUAGE TASKS AND STUDY (DEĞERLENDİRME/ GÖREVLER) Revision of the previous year characters,introductions and numbers.writing the days of the week. Singing

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI 2015-2016 Öğretim Yılı

ÖZEL VEGA OKULLARI 2015-2016 Öğretim Yılı ÖZEL VEGA OKULLARI 2015-2016 Öğretim Yılı 3.SINIF DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA DÜNYANIN İŞLEYİŞİ: Doğa ve kanunları hakkında sorgulama; doğa ile insan toplulukları arasındaki etkileşim, insanların bilim ilkelerinden

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Eylül, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

Heartbreak. Dialog. Turkish Tea Time. Lesson 13. yuvarlanmış kapağını bulmuş! bırakmalıyım. değil.

Heartbreak. Dialog. Turkish Tea Time. Lesson 13. yuvarlanmış kapağını bulmuş! bırakmalıyım. değil. Lesson 13 Heartbreak Turkish Tea Time turkishteatime.com Made with love. Ugh, breaking up is the worst. What's that other girl have that I don't? You're perfect the way you are, but we'll cover comparisons

Detaylı

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10-

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10- UNİTE 1 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 40-41- 42-43- 44-45- 46-25- 26-27- 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 47-48- 49-50- 51-52- 53-54- 55-56- 57-58-

Detaylı

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE TURKISH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Filler To be Olmak I Ben +ım/im You(single) Sen +sin/sın He/She/It

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı