Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür liflkiniz ç kmazdad r. Bir fleyler de iflmeye bafllam flt r. Farketmenize ra men önemsemezsiniz ve o bir gün karfl n za geçer ve en flirin halini, mahcup bir edayla birlefltirerek, flunu söyler: Sen benden daha iyilerine lay ks n. Bu dünyan n en berbat ve anlams z cümlesidir. Asl nda, o sizden daha iyisini bulmufltur ve gidiyordur. Giderayak da kendinizi çok kötü hissetmemeniz için bu cümleyi söyler. Garip bir ironidir yaflanan. Tuhaf bir yüz haliyle, arkas ndan bakakal rs n z. flte ikili iliflkilerin kriz dönemi ne yaz k ki, genellikle böyle biter. E er krizin geldi ini fark etmezseniz, kaç n lmaz son budur. Elbette krizler sadece ikili iliflkilerde yaflanmaz. Öyle bir kriz gelir ki, ard ndan günlerce a lad n z sevgiliyi bile unutturur. T pk bugünlerde yaflad - m z gibi. Bu kez iki kifli aras nda de il, ihtimaldir ki, milyarlar etkileyecek gibi görülüyor. Evet, hofl geldin! Küresel mali kriz Aradan 8 y l bile geçmeden yine ekonomik bir krizle bulufluyoruz. Geçen sefer, bir büyü ümüzün, di- er bir büyü ümüzün kafas na att Anayasa kitapç n bahane etmifltik ama bu kez tsunami dalgas yurt d fl ndan geldi i için böyle gerçekçi! bahanelerimiz de yok. Krizin s n rlar tüm dünyay sard - ndan fliddetinin daha fazla olabilece i düflünülüyor. Konunun güvenilir uzmanlar ndan Prof. Dr. Erinç Yeldan, bu krizin etkileri konusunda; Sizce kriz finansla bafllay p bitecek mi, yoksa üretici güçlerden de birkaç dev indirir mi? sorusuna flöyle yan t veriyor: Elbette, zaten Avrupa da as l bundan korkuluyor. Ben krizin Türkiye yi de bu flekilde vuraca ndan kayg lan yorum. Çünkü Türkiye nin 2001 krizi sonras sanayi biçimi flöyle oldu: Ucuz dövizi f rsat bil, d flar dan ucuz ara mal ithal et, bunlar montaj hatt nda dayan kl tüketim mallar haline getir, sonra Orta Asya Cumhuriyetleri, Avrupa ve Rusya pazar na sat. Yani thal et, nihai ürün haline getir ve ihraç et. Dolay s yla bizim ihracat m z ithalata ba ml hale geldi. Türkiye 2003 sonras ndaki bu artan ithalat n ise önce s cak parayla, sonra so uk para denilen özellefltirme ve gayrimenkullerle, o da yetmedi üçüncü bir çare olarak do rudan borçlanma ve hatta üçüyle beraber finanse etti. Ama flimdi bu dünyada bafllayan likidite krizi bizim flirketlerin borçlanma olana n sekteye vuracakt r ve ithalata dayal ihracat m z gerileyecektir. fiu anda milli gelirde ekonomimizi sürükleyen tek kalem ise ihracat kalemimiz. O yüzden ben bizdeki krizin bir reel sektör krizi olarak tezahür edece ini ve zaten etmekte oldu unu düflünüyorum. Prof. Yeldan n bu de erlendirmeleri fl nda, her krizde oldu u gibi reel sektörümüzde bu kez de tasarruf tedbirleri kavram gündeme gelecek. Hizmet sektörü yine bu ac pastadan en büyük dilimi mi kapacak? Yan t m z, Elbette, muhtemeldir ya da baflka ne olabilir ki? d fl nda olmayacak ne yaz k ki krizinde (medyam za göre Anne-o ul-baflka Temizlik ve Servis Hizmetleri fl Adamlar (Teshiad) ad na imtiyaz sahibi Te s h i a d Y ön etim Kur ulu Baflk an : Selim Canb az o lu Yönetim Yeri 19 May s Mah nönü Cad Ayd n Sok Ça lar Apt N.2/13 Kozyata stanbul Yay n Koordinatörü R. Ali Aksoylu Genel Yay n Yönetmeni Zeki Murat Günefl Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) Tuna Atalay Yaz flleri Müdürü Mürsel Çavufl Sezen

9 o ul çat flmas nedeniyle flimdilerde art k yok olan ve yok olurken de iki ayr üyemize yapt rd temizlik hizmetleri karfl l çoklu miktarlarda borcu bulunan, o zamanlar) ülkenin en büyük traktör fabrikas n n mali ifller müdürü flöyle demiflti; K rk küsur tafleron ile çal fl yoruz, biz bir öksürüyoruz, onlar zatürree oluyor. Do ru söze ne denir? fiimdi gelin, hep birlikte yak n geçmiflte bire bir yaflad m z bir senaryoyu yeniden yazal m. Krizlerde hemen maliyetlerin düflürülmesi gündeme gelecek de il mi? Firmalar hakl olarak bu kez de, bir tasarruf önlemleri paketi haz rlay p yürürlü e koyacaklard r. Amaç, bu dar dönemde sabit maliyetleri olabildi ince düflürmektir. lk maliyet kalemi nedir? D flar dan al nan hizmetler. Bunlardan baflta geleni hangisidir; elbette temizlik hizmetleridir. Size diyecekler ki Bu y l temizlik ekibinden flu kadar personel eksiltelim, fiyat m z da buna ba l olarak düflürelim. Temizlik biraz aksarsa aksas n ne yapal m, ne de olsa kriz var?. Hiç düflünmeden kabul edeceksiniz. Baflka çareniz var m? Bir sürü makine yat r m yapt k, aman ifli kaybetmeyelim, flikâyet olmas n diye, eksik adamlarla da kan ter içersinde ayn hizmeti sunmaya çal flacaks - n z. Ard ndan aylar, mevsimler geçecek ve gün gelecek kriz sona erecek. Her fley yavafl yavafl normale dönecek. Sadece bir fley eski haline dönmeyecek. Size flöyle diyecekler, Kriz bitti ama bak n ne güzel, demek ki bizim yerimiz bu kadar personel ile de temizlenebiliyormufl, adam artt rmaya ne gerek var, aynen böyle devam edelim. flte size bir Hizmet sektöründe pazar nas l daral r? hikâyesi daha krizinde de ayn s olmad m? Oldu. Tarih, hizmet sektörü için tekerrürden ibarettir. Hizmetlerini yürüttü ünüz banka flubesinin müdürü hasta olur, izinlidir vb. nedenlerle flubeye gelemez bir fley olmaz; ama ayn flubenin çay servisi eleman hastalan r, o gün ifle gelemezse, vay halinize, flube tümden aya a kalkar. Telefon üstüne telefon Nerde bizim eleman m z, yand k, mahvolduk, hemen yeni birisini gönderin? diye. Onlara, Yahu kardeflim, müdürünüz ifle gelmeyince ne yap yorsunuz? Merkezinizden hemen yedek banka müdürü mü gönderiyorlar? diye yan t veremezsiniz. Sözcükler, dilinizin ucuna gelir ama yutars n z. Bu riski alacak babayi idi, hizmet sektörü tarihi henüz yazmam flt r. Çünkü imzalad n z sadece bir sözleflme de il, ayn zamanda modern kölelik anlaflmas d r. Sesiniz fazla ç karsa kibarca Sevgili çözüm orta m z, madem öyle, sen bizden çok daha iyilerine lay ks n. denebilir. Hiç k z p köpürmeyin. Bu yan t, sektörün genel duruflunun do- al bir sonucudur. Her yerde ezik büzük durursan, kay t d fl çal flanlarla rekabet edece im diye kârlar yerin dibine indirip, zarar na fiyat verip hakk yla verilen teklifleri tuzla buz edersen, sözleflmeleri kölelik anlaflmalar gibi imzalarsan, kendini ve yapt - n ifli önemsemezsen, istedi in kalite belgesine sahip ol, hikâye. Kimse sizi ciddiye almaz. Kamu ihalelerindeki malum aksiyon! sahnelerini hiç yaz(a)m yorum bile. Onlar da yazsam ormanda tecavüz sahneleri bunun yan nda çok masum kal r. K saca y llard r ne ekildiyse o biçiliyor. Yaz m n sonunu Sakall Celal den minik bir al nt ile bitirmek istiyorum. Kim mi Sakall Celal? Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün olur." önermesinin sahibi, nesli tükenmifl, bir yurtsever ve bilge. Hakk nda yaz lan bir kitap ile tan d m z bu gerçek entelektüele, Ankara Lisesi Müdürlü ü yapt dönemde, Bakanl ktan, ö rencileri mezun etmek konusunda fazla ince eleyip s k dokumamas, k saca hemen herkese diploma vermesi tavsiyesi gelmifl. "Ankara Sultanisi boyac küpü de ildir" diye yan t verince de hemen Bakanl k emrine al nm fl. Onu y llard r tan yan ve seven genç Milli E itim Bakan Hamdullah Suphi, bu konuda bir kez daha düflünmesini isteyince, flöyle demifl Sakall Celal: "Bak Hamdullah, Tanzimat ilan ettik olmad, Meflrutiyet ilan ettik olmad ; Cumhuriyet'i getirdik gene olmad, bir de ciddiyet'i denemeye ne dersin?" Ne dersiniz? Zeki Murat Günefl T.E.M. Tan t m Etk i nl i kl eri Me rk ez i Yay n Kurulu Serhat Özer Recep Ali Aksoylu Tuna Atalay Zeki Günefl Mürsel Çavufl Sezen Reklam Sat fl Müdürü Aydan Dülgero lu Tasar m ve Uygulama Tufan R. Baflak Bask Golden Medya Matbaac l k ve Tic. A.fi. 100 Y l Mah. MAS-S T 1. Cad. No: Ba c lar, stanbul Tel: (0212) Yap m TEM Tan t m Etkinlikleri Merkezi Ltd. fiti. Kabatafl Setüstü, Tafll Ç k fl Sok. Lütfiye Han m fl Merkezi No: 5/ 1, Beyo lu, stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Yay n Türü Yayg n yay n, süreli, üç ayda bir. Bize Ulaflmak için

10 38 DOSYA Son zamanlarda hastane enfeksiyonlar gibi tats z geliflmelerin yafland ülkemizde, hastane temizli inin ne kadar büyük önem arz etti i ve ihtisas gerektirdi i bir kez daha gündeme tafl nd. Bu say m zda biz de bu konuyu A dan Z ye masaya yat rmaya karar verdik. Bir hastane nas l temizlenir? Son zamanlarda hastane enfeksiyonlar gibi tats z geliflmelerin yafland ülkemizde, hastane temizli inin ne kadar büyük önem arz etti i ve ihtisas gerektirdi i bir kez daha gündeme tafl nd. Bu say m zda biz de bu konuyu A dan Z ye masaya yat rmaya karar verdik. Hastane ortam ndan kaynaklanabilecek enfeksiyonlar önlemek, hasta, hasta yak n ve hastane çal flanlar için sa l kl bir ortam oluflturmak amac yla yap lan hastane temizli inde, herkese önemli görevler düflüyor. G ündelik yaflant m zda temizli e lat yor! Bu çal flma ayn zamanda hastanelerin nelere dikkat etti ini de gösteriyor: önem veriyoruz ama söz konusu olan sa l m z tekrar kazanmaya çal flt m z hastaneler olunca temizli in önemi iyice art yor. Hasta odalar gün içinde rutin olarak te- Odalar n temizli i Art k ayr bir ihtisas alan say lan hastane mizlenir. Temizli i yap lmadan önce kat temizli i nas l yap lmal ve/veya nas l yap l yor? Hastane temizli inde nelere dikmanlar tamamlan r. Hasta odas na izin arabas düzenlenir eksik malzeme ve ekipkat ediliyor? Hastaneler temizlik hizmeti al narak girilir. Oda içi çöpler toplanarak al rken neleri, nas l talep ediyor? Firmalar temizli e bafllan r. Oda içi 50 cm-200 cm hastane temizli i için hangi ürünleri kullan yor? flte tüm bu sorular n yan t n daki yüzeylerin tozu al n r. Yemek masas aras n Hastane Temizli i dosyam zda bulacaks n z. hem temizlik hem dezenfekte ifllemini bir ve telefon beyaz bezle silinir. Bu ifllemde arada yapabilen kimyasal kullan l r. Tuvalet temizli i yap ld ktan sonra odadaki Bir hastane nas l temizlenir? Hastane Temizli i ile ilgili en kapsaml bilgilere Yeditepe Üniversitesi Hastane- kuru mop ard ndan paspas ifllemi ve daha sarf malzemeler tamamlan r. Zemin önce si nden ulaflt k. Yeditepe Üniversitesi temizlikle ilgili çal flmalar n bak n nas l an- bir eksik olup olmad kontrol edilir. sonra nemli mop ile temizlenir. Son olarak Kap kolu silinerek temizlik ifllemi tamamlan r. f rçayla ovulur ve iyice durulan r. Klozetin Bu ifllem s ras nda eldiven kullan lmal d r. d fl k s mlar k rm z bezle silinir. Tuvalet Çöp al m ve tuvalet temizliklerinden sonra kesinlikle eldivenler de ifltirilir. zenfektanl kimyasalla paspaslan r. Son sarf malzemeleri tamamlan r. Zemin de- kez bir eksik olup olmad kontrol edilir, Enfekte oda temizli i kap kolu silinerek ifllem tamamlan r. Bez, Enfekte oda temizli i yap lmadan önce, mop, paspas püskülü, çift koval paspas enfeksiyon hakk nda hemflireden bilgi al - arabas gibi malzemeler sadece tuvaletlerde kullan larak, olas enfeksiyonlar engel- n r. Konu ile ilgili temizlik personeli bilgilendirilir. Kat arabas düzenlenir, eksik ler. malzeme ve ekipman tamamlan r. Gerekli güvenlik önlemleri al n r. Enfeksiyonun Hastalar taraf ndan boflalt lan odalar n durumuna göre maske, bone, önlük giyilerek temizlik yap lmal d r. Dezenfektanl Hasta taburcu olduktan sonra odalar ta- temizli i temizlik kimyasal kullan l r. Odada hasta mamen temizlenir. Temizlikten önce gerekli tüm ekipman ve malzemeler tamam- yat yorsa, temizlik için izin istenir. Oda günlük temizlik iflleyifline göre temizlenir. lan r. Kat arabas ve kirli çamafl r arabas Enfekte oda temizli inden sonra kullan - oda içine al n r. Oda içi çöpler ve kirli çamafl rlar toplan r. Taburcu odas temizli- lan malzeme ve ekipmanlar dezenfekte edilir. Ç kan çöpler t bbi at k pofletine at - inin en önemli ifllem basama yatak silimidir. Yatak dezenfektanl temizlik kim- l r. Bu ifllemler s ras nda eldiven kullan lsa dahi ifllem sonras eller y kan r. yasal ve mavi bez yard m yla en uç noktalar na kadar temizlenir. Oda içi tüm duvarlar, havaland rma, lambalar, yang n Hasta tuvaletlerinin temizli i Rutin hasta odas temizli i yap l rken tuvalet temizli i de yap l r. Öncelikle eldiven odas tuvaletindeki ifllem basamaklar na dedektörü, tablolar silinir. Tuvalet, hasta giyilir. Sonra tuvalet çöpleri toplan r, bu göre daha detayl olarak temizlenir. Hasta aflamada klozet içine asidik dezenfektanl odas sarf malzemeleri tamamlan r. Zemin dezanfektanl kimyasalla temizlenir. kimyasal s k l r ve beklemeye al n r. Fayanslar ve ayna sar bezle silinir. Lavabo Oda son kez kontrol edilir. Kap kolu silinerek temizlik ifllemi tamamlanm fl olur. mineralli ovma kimyasal ve sünger yard - m yla temizlenir. Kimyasal kal nt s kalmamas için iyice durulanmal d r. Ayn ifllem dufla kabin zemini için uygulan r. Dufl Doktor odas temizli i hasta muayenesi- Doktor odas temizli i kabini camlar sar bezle silinir. Daha önceden ürün s km fl oldu umuz klozet içi nir. Gün içerisinde talebe göre temizlik yanin olmad gece vardiyalar nda temizlep l r. Doktor odalar temizli inde de dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri dezenfeksiyon ifllemidir. Temizlikte kullan lan temizlik kimyasal dezenfektanl olmal d r. fllem s ras nda kesinlikle eldiven kullan lmal d r. Kat arabas, kullan lacak malzeme ve ekipman haz rland ktan sonra odadaki çöpler toplan r. Sonra 50 cm-200 cm aras düz zemin toz al m mavi bez ile yap l r. Telefon beyaz bezle silinir. Masa, üstündeki hiçbir fley yer de- ifltirmemek suretiyle silinir. Ayr ca masa üstü slakken ka tlar konmamal d r. Lavabo ve ayna temizli inden sonra, zemin dezenfektanl temizlik kimyasal ile silinir. 48 ARAfiTIRMA Daha 2008 y l nda gündemimizin ilk maddesine oturan finans kriz hakk nda hizmet sektörü ve ekonomistler ne düflünüyor? Teshiad Yönetim Kurulu Baflkan Selim Canbazo lu, TSKB Bafl Ekonomisti Gündüz F nd kç o lu, Prof. Dr. Kaya Ard ç ve sektör temsilcileri krizi Hizmet Dergisi için de erlendirdi karanl k y l m? Daha 2008 y l nda gündemimizin ilk maddesine oturan finans kriz hakk nda hizmet sektörü ve ekonomistler ne düflünüyor? Teshiad Yönetim Kurulu Baflkan Selim Canbazo lu, TSKB Bafl Ekonomisti Gündüz F nd kç o lu, Prof. Dr. Kaya Ard ç ve sektör temsilcileri krizi Hizmet Dergisi için de erlendirdi. TESH AD krizi de erlendirdi Krizi de erlendiren Teshiad Yönetim Kurulu Baflkan Selim Canbazo lu hizmet al c lar na hizmet firmalar n n finans yaratan firmalar olmad n n hat rlat lmas gerekti ini söylüyor. Ödemeleri zaman nda alamayan hizmet fir- lkemiz içinde bulundu umuz döneme Ükadar birçok kriz atlatt, enflasyonu yüksek rakamlarda yaflad. Yüksek enflasyon ülkemiz için bir ekonomik yaflam flekli olmufltu. Ancak 2001 krizi ile bankalarda yaflanan sorunlar ve ekonomiye etkileri ülkemiz için bir dönüm noktas oldu ve çok önemli önlemler al nd. Bugün dünyada yaflanan ekonomik sorunlar global krize dönüfltü. Bu kriz ister istemez ülkemizi de son derece etkiledi. nan lmaz boyutlarda likit problemi yaflanmaya baflland, çekler ve krediler bugüne kadar yaflanmad oranda geri döndü. Bankalar kredi vermekten korkar oldu, teminat üstüne teminat ister hale geldi. Birçok firma iflçi ç karmaya bafllad ve sat n almalar n da inan lmaz ölçüde k st. Global krizin ülkemizi etkilemesi ile zaten s - k nt lar yaflayan sektör firmalar m z krizin etkilerini yo un bir flekilde yaflamaya bafllad. Hizmet verilen firmalar ödemelerini geciktirmeye, personel azaltma talepleri gelmeye bafllad. Birçok firma asgari ücret art fl d fl nda zam yapmad. Buna karfl n tedarik mallar n maliyetleri git gide art yor. Yeni yap lan hizmet sözleflmelerinde karl l k oranlar komik rakamlara düfltü. Sektörümüzdeki birçok firma personel maafllar n geç ödüyor, KDV, muhtasar ve SSK ödemelerinde de zorlan yor. Maalesef ödeme alamama sonucunda finans maliyeti ile karfl laflan sektör firmalar - m z karl l klar n da bu noktada yitirdi. Bu sorunlar yaflayan sektörümüz en son noktada, hem personele, hem de hizmet üretti i firmalara karfl güven vermeyen iflletmeler konumuna düfltü. Yaflanan bu ortamda sorumlusu olmasa da ne yaz k ki firmalar m z zor günler geçiriyor. Günümüzde kriz ile ilgili bir ortamda sektör firmalar m z iflletme giderlerini düflürmek, kârl ifller almak ve en önemlisi iflletme maliyeti yaratmak zorundad r. Ayr ca ne kadar zor görülse de hizmet al c lar na bizlerin finans yaratan firmalar olmad m z, ödemeleri zaman nda almam z gerekti in i, alam ad m z ödemeler ile ilgili oluflan finans maliyetini onlara yans tmamam z gereklili ini anlatmam z ve onlar- Çal flt klar firmalarda yaflanan ekonomik sorunlar n hizmet sektörü firmalar n da bire bir etkiledi ine de- inen Kutlukhan Tüte, krizle ilgili al nmas gereken acil önlemleri biz- Kutlukhan Tüte; Çaresiz de ilsiniz, çare sizsiniz emizlik sektörü k r lgan bir sektördür, çünkü ifl T yapt firmalar hapfl rsa temizlik firmalar n n atefli ç kar. Ama bizim firmalar m z, bugüne kadar meydana gelen krizlerle mücadele ederek hep ayakta kalmay baflarm flt r. Fakat bu seferki kriz küresel ve henüz çözümlenmemifl büyük bir kriz. Bence bu kriz bizi 2009 y l nda etkileyecek. Bu yüzden 2009 y l sözleflmeleri çok önem tafl yor, e er bu savafla bafltan kötü imzalanm fl sözleflmelerle ve büyük risklerle girerseniz sonuçlar n n pek hofl olmayaca n söylemek mümkün. Benim tavsiyem arkadafllar n firmalar nda kriz masas oluflturarak mevcut ve do abilecek riskleri iyi de erlendirmeleri ve tedbirleri derhal uygulamaya geçmeleridir. Al nacak önlemler flunlar olabilir: Zarar na kesinlikle teklif vermemek, Hizmeti gereken asgari elemanla gerçeklefltirme, Hizmet verilecek firman n ödeme imkanlar n n ve ödeme tarihinin çok iyi kararlaflt r larak tespit edilmesi, Merkez ofis giderlerini azaltacak acil ted- Ecolab Türkiye, Hülya Metin 2009 da da hedefimiz büyümek Ecolab, hizmet verdi i segmentte yaflanacak ifl kay plar na ra men 2009 da da büyüme hedefinden vazgeçmedi. Ecolab hem personel ç kartmayacak, hem de ayn kalitede hizmet sun- merika da 100 etik flirket içinde yer alan Ecolab borsada ifllem görüyor. Birçok hisse sene- A dinin aksine Ecolab hisseleri bu krizde çok az bir de er kayb yaflad. Bu da yat r mc lar n bize inanc ndan, güveninden kaynaklan yor. Ecolab yat - r mc lar na aç klad hedefleri rahatl kla tutturuyor ve tutturacak. Özellikle Asya-Pasifik ve Güney Amerika daki çift haneli büyüme, KAY, Yiyecek & çecek ve Kurumsal bölümlerimizin baflar l rakamlar, 2008 y l ilk üç çeyre inde ciro olarak geçen seneye göre % 15 büyümemizi sa lad. Türkiye de de 3. çeyre in sonu itibariyle 2008 cirosal hedefimizi tutturaca m z söyleyebiliriz. Ancak ciddi hammadde art fllar nedeniyle yaflad m z üretim maliyeti art fllar n piyasaya ayn oranda yans tmad m z için kar hedeflerimizi yakalayabilmemiz güç olacakt r. Yaflad m z bu kriz flu an daha çok bankalar ve bankalara borçlanan firmalar etkile di. Ancak önümüzdeki dönemde bizim de içinde oldu umuz birler, Malzeme sarfiyat zincirini kontrol alt nda tutmak, Yeterli malzeme alan, gereksiz stoktan kaç fl. Krizin flakas yoktur, etkisi uzun sürer. Örne in 2001 krizi bizim sektörümüzde hala etkisini sürdürmekte ve karl l klar %3 5 lere inmiflken, bu krize zay f yakalanan sektörümüz, bugünleri de zor reel sektöre etkisi olaca kesin. Ecolab n yaflayaca olumsuzluk, hizmet götürdü ümüz segmentlerde yaflanabilecek ifl kayb ndan kaynaklanabilir. Örne in cebindeki paras n harcarken daha dikkatli olacak tüketici, tatil gibi temel ihtiyaçlara oranla ikinci önceli i olan harcamalardan vazgeçebilir. Bu da otellerin doluluk oran n afla lara çekerken, operasyonlarda hem daha az deterjan ihtiyac olarak, hem de temizlik için ayr lan bütçenin k - s lmas olarak bizim sektörümüze yans yabilir. Restoran, fabrika, yemek firmalar, temizlik firmalar gibi sektörler de ayn flekilde kendileri bu krizden etkilenirken bizi de dolayl olarak etkileyebilir. Sadece bu kriz de il ayn zamanda 2008 de yaflanan hammadde fiyat art fllar - n n önümüzdeki dönemde de devam edecek olmas 2009 y l nda da sektörde daha planl olma zorunlulu u getiriyor. Her sene oldu u gibi 2009 da da büyümeyi hedefliyoruz. flletmelerin maliyetleri düflürmek ad na, hijyen gibi önemli bir konuda baz fleyleri feda etmesini önlemek için optimum maliyette en do ru ürünü ve program vermeye devam edece iz. Türkiye de sundu umuz ürün ve sistemlerimiz sadece daha iyi bir hijyen sa lamakla kalmay p müflterilerin operasyonlar nda tasarruf sa layan özellikler içermektedir. Ecolab olarak sahada bulunan sat fl ve teknik ekibimiz bugüne kadar oldu u gibi ayn kalite ve kapasitede hizmet vermeye devam edecektir. Ne dünyada, ne de Türkiye de Ecolab n personal ç - 38 DOSYA: B R HASTANE NASIL TEM ZLEN R? 84 fi YÖNET M : M NE GÖRGÜN 48 ARAfiTIRMA: 2009 KARANLIK YIL MI? 54 ISS Y.K ÜYES ELA AYDO AN 56 SÖYLEfi : KLUH DEN Z: ÖZGÜR PALA 64 ARAfiTIRMA: KIfi HAfiERELER VE MÜCADELES 68 SÖYLEfi : ENDÜSTR YEL DA CILIK 70 PEYZAJ: BAHÇELERDE KIfi BAKIMI 74 HAVUZLARDA KIfi BAKIMI 78 MAKALE: RECEP AL AKSOYLU

11 K fl n da güzel ve gösteriflli bahçeler için lkbahar ve yaz aylar nda renkleri, kokular ve görünümleri ile bize mutluluk kayna olan bahçeler, asl nda k fl aylar nda da c v l c v l olabilir. Entegre hizmet yönetimi kapsam nda birçok Çim alan bak m K fl mevsimi öncesinde, hava s cakl - na ba l olarak, çimin büyüme durumuna göre sonbaharda uygun zamanlarda biçim ifllemlerine devam edilir. Çim alan içinde kellikler oluflmufl ya da seyrelmeler var ise, k fl mevsimi öncesinde, çim alan taranarak ara ekim ifllemleri tamamlan r. Çim bitkisinin so uklara karfl direncinin artt r lmas ve ilkbahara daha sa l kl bir flekilde girebilmesi için uygun k fl gübrelemesi yap l r. Büyümenin ta- 70 PEYZAJ lkbahar ve yaz aylar nda renkleri, kokular ve görünümleri ile bize mutluluk kayna olan bahçeler, asl nda k fl aylar nda da c v l c v l olabilir. Entegre hizmet yönetimi kapsam nda birçok firma, k fl n bahçe bak m konusunda da hizmet veriyor. flte k fl n bahçe bak m için bilmemiz gerekenler O u t s o u r c i n g s e k t ö r ü n d e insan kaynaklar yönetimi nas l yap lmal? Temizlik, güvenlik, bordrolama gibi temel destek hizmetlerinin kurum d fl kaynaklarla temin edildi i outsourcing (tafleron/ alt iflveren) yani d fl kaynak sektörü, son y llarda h zla gelifliyor. Bu alanda insan kaynaklar yönetiminin nas l yap lmas gerekti ini, endüstri ve örgüt konusunda uzman psikolog ve dan flman Mine Görgün ile konufltuk. Söylefli: Mürsel Sezen D fl kaynak sektörü, farkl e itim seviyelerinden personelin yer ald bir sektör. Ancak bu sektörde de art k uzmanlaflma- güvenlik, temizlik, bordrolama gibi alt uzmanlaflma alanlar ön plana ç k yor. Düflük e itim seviyesine sahip kiflileri seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Nas l bir politika izlenmeli? fle al nacak adaylar seçerken çok farkl iflkollar nda da olsalar, farkl e itim ve sosyo ekonomik gruplardan da gelseler, seçim aflamas nda çok olumlu sonuçlar veren ifldavran fl-kurum odakl seçim yöntemlerini uyguluyoruz. Bu yöntemle aday n e itim ve geçmifl deneyimlerinden ba ms z olarak, geçmifl davran fllar ndan yola ç karak gelecekteki ifle uyumunu, kuruma uyumunu ve ifl ç kt lar n ortaya ç karmaya çal fl yoruz. Bu amaçla davran fl veya yet kinlik odakl seçmeyerlefltirme süreci yürütüyoruz. Yaz l testler ve uzun, kapsaml ölçeklerden kaç n yor, ifl ve davran fl odakl veriler oluflturmaya çal fl yoruz. Hizmet sektöründe çal flt r lan temizlik personeli v.s. görevlere sahip kifliler için mevzuat düzenlemeleri sizce yeterli mi? E er de ilse mevzuatlarda ne tarz de ifliklikler yap lmas laz m? Mevzuta eklenen son düzenlemelerle birlikte, ana iflin ne oldu unun tan mlanmas na yönelik bir maddede flu anda sektörel bir tart flma yaratt. Henüz çok yeni olan bu geliflme ana-iflverenle tafleron aras nda ifl sürecinin iyi tan mlanmas zorunlulu u ortaya ç kard, çünkü bu alandaki belirsizlikler her iki tarafa da büyük yükümlülükler getiriyor. Firmalar henüz bu alandaki geliflmeleri izliyor sadece. Bu sektörlere eleman aran rken daha çok hangi mecralar kullan yorsunuz? Dan flmanl k ve e itim hizmeti verdi imiz d fl kaynak firmalar na, internet üzerinde eleman ilan veren ve aday baflvurular n toplayan web sitelerine üye olmalar n tavsiye ediyoruz. Bu sistemde hem çok say da adaya ulaflma olana var, hem de sunduklar yan hizmetler- MEB, diplomal ev sorumlusu yetifltiriyor Milli E itim Bakanl, k z meslek liselerinde yeni problemleri kendi bafl na çözebilen, bir ifli planlama ve uygulama yetene ine sahip, güvenilir, ifl aç lan "Ev ve Aile Hizmetleri" bölümüne bu y l ö renci al nmas na karar verdi. Bakanl n yetifltirece i diplomal ev sorumlular, Türkiye genelinde bireyler olmas gerekti i aç kland. güvenli ine dikkat eden, sa l k problemi olmayan K z Teknik Ö retim Genel Müdürlü ü'ne ba l Program bitirenler, tatil köyü, otel gibi kurulufllarda, üst düzey devlet yöneticilerinin konutlar n- okullarda ö renci talebi ve ö retmen durumuna göre 32 pilot kurumda yetifltirilecek. Ev sorumlusu ve ev yöneticisi olmak isteyenlerin, ev ve aile kezlerinde vs. ifl bulabilecekler... da, büyük çiftlik ve sitelerde, rehabilitasyon mer- ile ilgili konulara ilgi duyan, temiz, titiz, sorumluluk sahibi, zaman ve enerjiyi de erlendirebilen, Kaynak: 19 Ekim 2008 le süreci k salt p maliyet avantaj sa layabiliyorlar. edilmeli? Hangi konularda e itim almala r Bu tarz personelin e itiminde nelere dikkat D fl kaynak (outsource) hizmetlerini yürüten gerekir? firmalara personel al m yaparken faydaland m z di er bir yöntem de, referans. konular n n bafll calar ; iletiflim, hizmet Bu sektörde çal flan personele verilen e itim Mevcut çal flanlar n firmaya önerdi i adaylarla görüflme yapmaya öncelik veriyoruz. Bu aras iliflki becerileri ve ekip çal flmas... kavram na yönelik bilgi ve beceriler, kifliler- yolla ifle al ma baflvuran adaylar, iflle ilgili Bunlar n yan s ra e er iflin yap s gere i özel genifl ve gerçekçi bir bilgi edinerek baflvurmufl bir yetkinlik gerekiyorsa, telefonla görüflme olduklar ndan, ifle al m süreci hem h zlan yor, becerileri ya da özel bir güvenlik sistemi gibi, hem de ifle al m maliyeti minimumda kal yor. bu konularda uzamanl k e it imleri de Bu yöntemin çal flanlar aras nda iyi duyuruldu u ve iflletildi i firmalarda, sürekli ve genifl Tabii bu tür personel, farkl ana iflverenlerle ald r labiliyor. bir veri taban olufluyor ve ifle al mlarda nsan çal flacaklar için, görev yapacaklar iflkoluna Kaynaklar bölümlerinin ifli kolaylafl yor. ait özel bir bilgilendirme ve sektör bilgilerinin Daha genifl ve çeflitli bir kitleye ulaflmak için aktar lmas da uyumlar aç s ndan çok fayda ise y l n belirli dönemlerinde bas n yoluyla sa l yor. Daha ileri seviyelerde bu ekiplerin ilan verme yöntemini kullan yoruz. Bu da hala bafl nda yönetici olarak çal flacak kiflilere ise en s k tercih edilen uygulamalar aras nda. Bu temel yönetim becerileri, problem çözme ve flekilde de herhangi bir ifl hacmi genifllemesini çat flma çözme gibi e itimler öneriyoruz. karfl lamak için zengin aday baflvurular toplanabiliyor. Hastal k, izin, ifl kazas vs. gibi durumlarda nas l bir yaklafl m gösterilmeli? Mine Görgün, Uzm. Psikolog (Endüstri/Örgüt) Dan flman Bo aziçi Üniversitesi nde psik oloji, Marmara Üniversitesi nde Örgütsel Davran fl Yüksek Lisans e itimin i tamamlad. University California, Los Angeles (UCLA) de nsan Kaynaklar Yönetimi alan nda e itim ald ve araflt rmalar yapt. Türkiye de bankac l k, telekomünikasyon, sat fl ve perakende sektörlerinde kurumsal de iflim ve geliflim projelerinde yer ald ve sektörün önde gelen firmalar nda nsan Kaynaklar Yöneticili i görevlerinde bulundu y l ndan bu yana finans dan flmanl konusunda faaliyet gösteren ERK Dan flmanl k n nsan Kaynaklar ve E itim Dan flmanl bölümünün kurulufl ve yönetiminden sorumludur. Halen Yönetim ve nsan Kaynaklar alan nda dan flmanl k hizmeti veriyor, kurumlar n geliflimlerine yönelik e itim ve grup çal flmalar düzenliyor. ASTD (American Society for Training and Development ) taraf ndan sertifikaland r lm fl E itimci kimli i ile kurumlara özgü e itimler de tasarl yor. 84 fi YÖNET M Temizlik, güvenlik, bordrolama gibi temel destek hizmetlerinin kurum d fl kaynaklarla temin edildi i outsourcing (tafleron/ alt iflveren) yani d fl kaynak sektörü, son y llarda h zla gelifliyor. Bu alanda insan kaynaklar yönetiminin nas l yap lmas gerekti ini, endüstri ve örgüt konusunda uzman psikolog ve dan flman Mine Görgün ile konufltuk. Ön Kapak çi: Kärcher 15 ÖZTEM 59 PEAK 01: SARUHAN 17 JOHNSONDIVERSEY 45 TEM TANITIM 02 PFAFFENZELLER 19 SERV S STANBUL Arka kapak içi: HASEL 03 TATMAK 21 BALABANLI Arka kapak: JOHNSONDIVERSEY 04 M S GROUP 23 BALABANLI 05 JOHNSONDIVERSEY 25 ENHAS ZABEL 06 HAYAT MAK NE 27 EKOL 07 KLÜH DEN Z 29 STAR MAK NA 13 ECOLAB PEAK

12 Teshiad yeni merkezinde ernek merkezimiz, tarihinden itiba- Büyükdere Cad. Arzu Apt. No:.99 Kat:.3 D.6 Dren Mecidiyeköy, stanbul adresinden 19 May s Mah. Teshiad n yeni üyeleri nline Hizmet in kurucusu Orhan Mirza Çapkurt, Ac badem stanbul merkezli O genel müdürlük ofisinde; bir yandan hizmet sektöründe bilinçli büyümeyi hedeflerken; öte yandan genç, dinamik ve hizmet sektöründe kariyer yapmay planlayan yöneticiler yetifltiriyor. nönü Cad. Ayd n Sok. Ça lar Apt. No:.2/13 Kozyata, stanbul adresine tafl nm flt r. Üyelerimize ve tüm sektör mensuplar na duyururuz. Temizlik ve Servis Hizmetleri Derne i Teshiad her geçen gün büyümeye devam ediyor. Son üç ay içerisinde Teshiad bünyesine dört yeni üye daha kat ld. flte aram za yeni kat lanlar Orhan Mirza Çapkurt / Online Hizmet l ndan beri baflar l projelere imza at yor. Anadolu Üniversitesi flletme Fakültesi mezunu olan Çapkurt, Paksil ve CSS grup flirketlerinde yönetim kurulu üyeli i ve genel müdür olarak görev ald ktan sonra 2003 y l nda Online Group, 2004 y l nda da Security Lion u kurdu. Çevreye duyarl l ile sektörde dikkat çeken bir kurum olan Online Hizmet kurucusu Orhan Mirza Çapkurt, profesyonel ifl hayat na bafllad 1990 y - Ac badem stanbul merkezli genel müdürlük ofisinde hizmetlerini sürdüren Çapkurt, evli ve bir çocuk babas. Murat Soylu / Hayat Makine üleyman Demirel Üniversitesi S Pazarlama ve Sat fl Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 2002 y l nda hizmet sektörüne giren Murat Soylu, 2007 y l nda temizlik hizmetlerini profesyonel olarak yürüten kurulufllara temizlik makinesi satmak ve sat fl sonras hizmet sunmak amac yla yola ç kan Hayat Makine nin kurucular ndand r. Alman Hako temizlik Yaflar Çantepe / GTS GROUP aflar Çantepe, 2003 y l nda kurulan Y ve 5 y l aflk n zamand r zmir, Bursa ve stanbul da faaliyet gösteren GTS Group Genel Müdürü olarak meslek hayat na devam etmektedir. makinelerinin ve Amerikan JLG Platform un sat fl ve sat fl sonras hizmetlerini de sunan Hayat Makine ayr ca temizlik firmalar n n ihtiyaç duyduklar alanlarda personel e itimi, yürüyen merdiven temizli i, cila uygulama gibi konularda da hizmet vermektedir y l nda Çorum da do an Murat Soylu, evli ve bir çocuk babas. Hizmet kalitesinde uluslararas standartlar benimseyen GTS Group al flverifl merkezleri, oteller, fabrikalar, sanayi tesisleri, ifl merkezleri, d fl cephe hizmetleri, sa l k ve spor merkezleri gibi genifl bir yelpazeye temizlik, güvenlik ve outsourcing hizmeti de vermektedir. GTS Group, bilinçli müflterilerin tercihi olmak, müflteri ile uzun vadeli çözüm ortakl kurmak, sektörde esnek ve kaliteli hizmet anlay fl ile müflteri memnuniyetini artt rmay temel hedef olarak benimsemifltir. Cenk Çetinkaya / Kötter nkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümün- A den 1988 y l nda mezun olan Cenk Çetinkaya, s ras yla Türkiye Turing Otomobil Kurumu, Nuh nflaat ve Alminak A.fi de çal flm fl olup 2008 y l ndan beri Kötter Bina ve Tesis Yönetimi nde Operasyon Direktörü olarak görev yap yor. Kötter grubunu temsilen Teshiad a kat lan Çetinkaya ile birlikte, Kötter de yine Teshiad a üye oldu.

Merhaba 5-7 Ekim tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde gerçekleflen IMF-Dünya Bankas toplant lar, Türkiye kadar dünya gündemini de meflgul etmiflti hat rlarsan z. Peki, bu önemli toplant lar n organizasyonunu

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Kas m-aral k 2009 Say 06 Prof. Dr. Erol Kat rc o lu: Krizde Ortado u ya yat r m yap n Sektör mensuplar Gold stanbul Fuar n de erlendirdi Devlet Bakan

Detaylı

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Son günlerde aç klanan veriler, sektörümüzün ve ekonomimizin yüzünü bir kez daha güldürdü. Birçok ülke krizin etkilerini daha atlatamam flken, bizler ekonomimizdeki olumlu

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı