Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür liflkiniz ç kmazdad r. Bir fleyler de iflmeye bafllam flt r. Farketmenize ra men önemsemezsiniz ve o bir gün karfl n za geçer ve en flirin halini, mahcup bir edayla birlefltirerek, flunu söyler: Sen benden daha iyilerine lay ks n. Bu dünyan n en berbat ve anlams z cümlesidir. Asl nda, o sizden daha iyisini bulmufltur ve gidiyordur. Giderayak da kendinizi çok kötü hissetmemeniz için bu cümleyi söyler. Garip bir ironidir yaflanan. Tuhaf bir yüz haliyle, arkas ndan bakakal rs n z. flte ikili iliflkilerin kriz dönemi ne yaz k ki, genellikle böyle biter. E er krizin geldi ini fark etmezseniz, kaç n lmaz son budur. Elbette krizler sadece ikili iliflkilerde yaflanmaz. Öyle bir kriz gelir ki, ard ndan günlerce a lad n z sevgiliyi bile unutturur. T pk bugünlerde yaflad - m z gibi. Bu kez iki kifli aras nda de il, ihtimaldir ki, milyarlar etkileyecek gibi görülüyor. Evet, hofl geldin! Küresel mali kriz Aradan 8 y l bile geçmeden yine ekonomik bir krizle bulufluyoruz. Geçen sefer, bir büyü ümüzün, di- er bir büyü ümüzün kafas na att Anayasa kitapç n bahane etmifltik ama bu kez tsunami dalgas yurt d fl ndan geldi i için böyle gerçekçi! bahanelerimiz de yok. Krizin s n rlar tüm dünyay sard - ndan fliddetinin daha fazla olabilece i düflünülüyor. Konunun güvenilir uzmanlar ndan Prof. Dr. Erinç Yeldan, bu krizin etkileri konusunda; Sizce kriz finansla bafllay p bitecek mi, yoksa üretici güçlerden de birkaç dev indirir mi? sorusuna flöyle yan t veriyor: Elbette, zaten Avrupa da as l bundan korkuluyor. Ben krizin Türkiye yi de bu flekilde vuraca ndan kayg lan yorum. Çünkü Türkiye nin 2001 krizi sonras sanayi biçimi flöyle oldu: Ucuz dövizi f rsat bil, d flar dan ucuz ara mal ithal et, bunlar montaj hatt nda dayan kl tüketim mallar haline getir, sonra Orta Asya Cumhuriyetleri, Avrupa ve Rusya pazar na sat. Yani thal et, nihai ürün haline getir ve ihraç et. Dolay s yla bizim ihracat m z ithalata ba ml hale geldi. Türkiye 2003 sonras ndaki bu artan ithalat n ise önce s cak parayla, sonra so uk para denilen özellefltirme ve gayrimenkullerle, o da yetmedi üçüncü bir çare olarak do rudan borçlanma ve hatta üçüyle beraber finanse etti. Ama flimdi bu dünyada bafllayan likidite krizi bizim flirketlerin borçlanma olana n sekteye vuracakt r ve ithalata dayal ihracat m z gerileyecektir. fiu anda milli gelirde ekonomimizi sürükleyen tek kalem ise ihracat kalemimiz. O yüzden ben bizdeki krizin bir reel sektör krizi olarak tezahür edece ini ve zaten etmekte oldu unu düflünüyorum. Prof. Yeldan n bu de erlendirmeleri fl nda, her krizde oldu u gibi reel sektörümüzde bu kez de tasarruf tedbirleri kavram gündeme gelecek. Hizmet sektörü yine bu ac pastadan en büyük dilimi mi kapacak? Yan t m z, Elbette, muhtemeldir ya da baflka ne olabilir ki? d fl nda olmayacak ne yaz k ki krizinde (medyam za göre Anne-o ul-baflka Temizlik ve Servis Hizmetleri fl Adamlar (Teshiad) ad na imtiyaz sahibi Te s h i a d Y ön etim Kur ulu Baflk an : Selim Canb az o lu Yönetim Yeri 19 May s Mah nönü Cad Ayd n Sok Ça lar Apt N.2/13 Kozyata stanbul Yay n Koordinatörü R. Ali Aksoylu Genel Yay n Yönetmeni Zeki Murat Günefl Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) Tuna Atalay Yaz flleri Müdürü Mürsel Çavufl Sezen

9 o ul çat flmas nedeniyle flimdilerde art k yok olan ve yok olurken de iki ayr üyemize yapt rd temizlik hizmetleri karfl l çoklu miktarlarda borcu bulunan, o zamanlar) ülkenin en büyük traktör fabrikas n n mali ifller müdürü flöyle demiflti; K rk küsur tafleron ile çal fl yoruz, biz bir öksürüyoruz, onlar zatürree oluyor. Do ru söze ne denir? fiimdi gelin, hep birlikte yak n geçmiflte bire bir yaflad m z bir senaryoyu yeniden yazal m. Krizlerde hemen maliyetlerin düflürülmesi gündeme gelecek de il mi? Firmalar hakl olarak bu kez de, bir tasarruf önlemleri paketi haz rlay p yürürlü e koyacaklard r. Amaç, bu dar dönemde sabit maliyetleri olabildi ince düflürmektir. lk maliyet kalemi nedir? D flar dan al nan hizmetler. Bunlardan baflta geleni hangisidir; elbette temizlik hizmetleridir. Size diyecekler ki Bu y l temizlik ekibinden flu kadar personel eksiltelim, fiyat m z da buna ba l olarak düflürelim. Temizlik biraz aksarsa aksas n ne yapal m, ne de olsa kriz var?. Hiç düflünmeden kabul edeceksiniz. Baflka çareniz var m? Bir sürü makine yat r m yapt k, aman ifli kaybetmeyelim, flikâyet olmas n diye, eksik adamlarla da kan ter içersinde ayn hizmeti sunmaya çal flacaks - n z. Ard ndan aylar, mevsimler geçecek ve gün gelecek kriz sona erecek. Her fley yavafl yavafl normale dönecek. Sadece bir fley eski haline dönmeyecek. Size flöyle diyecekler, Kriz bitti ama bak n ne güzel, demek ki bizim yerimiz bu kadar personel ile de temizlenebiliyormufl, adam artt rmaya ne gerek var, aynen böyle devam edelim. flte size bir Hizmet sektöründe pazar nas l daral r? hikâyesi daha krizinde de ayn s olmad m? Oldu. Tarih, hizmet sektörü için tekerrürden ibarettir. Hizmetlerini yürüttü ünüz banka flubesinin müdürü hasta olur, izinlidir vb. nedenlerle flubeye gelemez bir fley olmaz; ama ayn flubenin çay servisi eleman hastalan r, o gün ifle gelemezse, vay halinize, flube tümden aya a kalkar. Telefon üstüne telefon Nerde bizim eleman m z, yand k, mahvolduk, hemen yeni birisini gönderin? diye. Onlara, Yahu kardeflim, müdürünüz ifle gelmeyince ne yap yorsunuz? Merkezinizden hemen yedek banka müdürü mü gönderiyorlar? diye yan t veremezsiniz. Sözcükler, dilinizin ucuna gelir ama yutars n z. Bu riski alacak babayi idi, hizmet sektörü tarihi henüz yazmam flt r. Çünkü imzalad n z sadece bir sözleflme de il, ayn zamanda modern kölelik anlaflmas d r. Sesiniz fazla ç karsa kibarca Sevgili çözüm orta m z, madem öyle, sen bizden çok daha iyilerine lay ks n. denebilir. Hiç k z p köpürmeyin. Bu yan t, sektörün genel duruflunun do- al bir sonucudur. Her yerde ezik büzük durursan, kay t d fl çal flanlarla rekabet edece im diye kârlar yerin dibine indirip, zarar na fiyat verip hakk yla verilen teklifleri tuzla buz edersen, sözleflmeleri kölelik anlaflmalar gibi imzalarsan, kendini ve yapt - n ifli önemsemezsen, istedi in kalite belgesine sahip ol, hikâye. Kimse sizi ciddiye almaz. Kamu ihalelerindeki malum aksiyon! sahnelerini hiç yaz(a)m yorum bile. Onlar da yazsam ormanda tecavüz sahneleri bunun yan nda çok masum kal r. K saca y llard r ne ekildiyse o biçiliyor. Yaz m n sonunu Sakall Celal den minik bir al nt ile bitirmek istiyorum. Kim mi Sakall Celal? Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün olur." önermesinin sahibi, nesli tükenmifl, bir yurtsever ve bilge. Hakk nda yaz lan bir kitap ile tan d m z bu gerçek entelektüele, Ankara Lisesi Müdürlü ü yapt dönemde, Bakanl ktan, ö rencileri mezun etmek konusunda fazla ince eleyip s k dokumamas, k saca hemen herkese diploma vermesi tavsiyesi gelmifl. "Ankara Sultanisi boyac küpü de ildir" diye yan t verince de hemen Bakanl k emrine al nm fl. Onu y llard r tan yan ve seven genç Milli E itim Bakan Hamdullah Suphi, bu konuda bir kez daha düflünmesini isteyince, flöyle demifl Sakall Celal: "Bak Hamdullah, Tanzimat ilan ettik olmad, Meflrutiyet ilan ettik olmad ; Cumhuriyet'i getirdik gene olmad, bir de ciddiyet'i denemeye ne dersin?" Ne dersiniz? Zeki Murat Günefl T.E.M. Tan t m Etk i nl i kl eri Me rk ez i Yay n Kurulu Serhat Özer Recep Ali Aksoylu Tuna Atalay Zeki Günefl Mürsel Çavufl Sezen Reklam Sat fl Müdürü Aydan Dülgero lu Tasar m ve Uygulama Tufan R. Baflak Bask Golden Medya Matbaac l k ve Tic. A.fi. 100 Y l Mah. MAS-S T 1. Cad. No: Ba c lar, stanbul Tel: (0212) Yap m TEM Tan t m Etkinlikleri Merkezi Ltd. fiti. Kabatafl Setüstü, Tafll Ç k fl Sok. Lütfiye Han m fl Merkezi No: 5/ 1, Beyo lu, stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Yay n Türü Yayg n yay n, süreli, üç ayda bir. Bize Ulaflmak için

10 38 DOSYA Son zamanlarda hastane enfeksiyonlar gibi tats z geliflmelerin yafland ülkemizde, hastane temizli inin ne kadar büyük önem arz etti i ve ihtisas gerektirdi i bir kez daha gündeme tafl nd. Bu say m zda biz de bu konuyu A dan Z ye masaya yat rmaya karar verdik. Bir hastane nas l temizlenir? Son zamanlarda hastane enfeksiyonlar gibi tats z geliflmelerin yafland ülkemizde, hastane temizli inin ne kadar büyük önem arz etti i ve ihtisas gerektirdi i bir kez daha gündeme tafl nd. Bu say m zda biz de bu konuyu A dan Z ye masaya yat rmaya karar verdik. Hastane ortam ndan kaynaklanabilecek enfeksiyonlar önlemek, hasta, hasta yak n ve hastane çal flanlar için sa l kl bir ortam oluflturmak amac yla yap lan hastane temizli inde, herkese önemli görevler düflüyor. G ündelik yaflant m zda temizli e lat yor! Bu çal flma ayn zamanda hastanelerin nelere dikkat etti ini de gösteriyor: önem veriyoruz ama söz konusu olan sa l m z tekrar kazanmaya çal flt m z hastaneler olunca temizli in önemi iyice art yor. Hasta odalar gün içinde rutin olarak te- Odalar n temizli i Art k ayr bir ihtisas alan say lan hastane mizlenir. Temizli i yap lmadan önce kat temizli i nas l yap lmal ve/veya nas l yap l yor? Hastane temizli inde nelere dikmanlar tamamlan r. Hasta odas na izin arabas düzenlenir eksik malzeme ve ekipkat ediliyor? Hastaneler temizlik hizmeti al narak girilir. Oda içi çöpler toplanarak al rken neleri, nas l talep ediyor? Firmalar temizli e bafllan r. Oda içi 50 cm-200 cm hastane temizli i için hangi ürünleri kullan yor? flte tüm bu sorular n yan t n daki yüzeylerin tozu al n r. Yemek masas aras n Hastane Temizli i dosyam zda bulacaks n z. hem temizlik hem dezenfekte ifllemini bir ve telefon beyaz bezle silinir. Bu ifllemde arada yapabilen kimyasal kullan l r. Tuvalet temizli i yap ld ktan sonra odadaki Bir hastane nas l temizlenir? Hastane Temizli i ile ilgili en kapsaml bilgilere Yeditepe Üniversitesi Hastane- kuru mop ard ndan paspas ifllemi ve daha sarf malzemeler tamamlan r. Zemin önce si nden ulaflt k. Yeditepe Üniversitesi temizlikle ilgili çal flmalar n bak n nas l an- bir eksik olup olmad kontrol edilir. sonra nemli mop ile temizlenir. Son olarak Kap kolu silinerek temizlik ifllemi tamamlan r. f rçayla ovulur ve iyice durulan r. Klozetin Bu ifllem s ras nda eldiven kullan lmal d r. d fl k s mlar k rm z bezle silinir. Tuvalet Çöp al m ve tuvalet temizliklerinden sonra kesinlikle eldivenler de ifltirilir. zenfektanl kimyasalla paspaslan r. Son sarf malzemeleri tamamlan r. Zemin de- kez bir eksik olup olmad kontrol edilir, Enfekte oda temizli i kap kolu silinerek ifllem tamamlan r. Bez, Enfekte oda temizli i yap lmadan önce, mop, paspas püskülü, çift koval paspas enfeksiyon hakk nda hemflireden bilgi al - arabas gibi malzemeler sadece tuvaletlerde kullan larak, olas enfeksiyonlar engel- n r. Konu ile ilgili temizlik personeli bilgilendirilir. Kat arabas düzenlenir, eksik ler. malzeme ve ekipman tamamlan r. Gerekli güvenlik önlemleri al n r. Enfeksiyonun Hastalar taraf ndan boflalt lan odalar n durumuna göre maske, bone, önlük giyilerek temizlik yap lmal d r. Dezenfektanl Hasta taburcu olduktan sonra odalar ta- temizli i temizlik kimyasal kullan l r. Odada hasta mamen temizlenir. Temizlikten önce gerekli tüm ekipman ve malzemeler tamam- yat yorsa, temizlik için izin istenir. Oda günlük temizlik iflleyifline göre temizlenir. lan r. Kat arabas ve kirli çamafl r arabas Enfekte oda temizli inden sonra kullan - oda içine al n r. Oda içi çöpler ve kirli çamafl rlar toplan r. Taburcu odas temizli- lan malzeme ve ekipmanlar dezenfekte edilir. Ç kan çöpler t bbi at k pofletine at - inin en önemli ifllem basama yatak silimidir. Yatak dezenfektanl temizlik kim- l r. Bu ifllemler s ras nda eldiven kullan lsa dahi ifllem sonras eller y kan r. yasal ve mavi bez yard m yla en uç noktalar na kadar temizlenir. Oda içi tüm duvarlar, havaland rma, lambalar, yang n Hasta tuvaletlerinin temizli i Rutin hasta odas temizli i yap l rken tuvalet temizli i de yap l r. Öncelikle eldiven odas tuvaletindeki ifllem basamaklar na dedektörü, tablolar silinir. Tuvalet, hasta giyilir. Sonra tuvalet çöpleri toplan r, bu göre daha detayl olarak temizlenir. Hasta aflamada klozet içine asidik dezenfektanl odas sarf malzemeleri tamamlan r. Zemin dezanfektanl kimyasalla temizlenir. kimyasal s k l r ve beklemeye al n r. Fayanslar ve ayna sar bezle silinir. Lavabo Oda son kez kontrol edilir. Kap kolu silinerek temizlik ifllemi tamamlanm fl olur. mineralli ovma kimyasal ve sünger yard - m yla temizlenir. Kimyasal kal nt s kalmamas için iyice durulanmal d r. Ayn ifllem dufla kabin zemini için uygulan r. Dufl Doktor odas temizli i hasta muayenesi- Doktor odas temizli i kabini camlar sar bezle silinir. Daha önceden ürün s km fl oldu umuz klozet içi nir. Gün içerisinde talebe göre temizlik yanin olmad gece vardiyalar nda temizlep l r. Doktor odalar temizli inde de dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri dezenfeksiyon ifllemidir. Temizlikte kullan lan temizlik kimyasal dezenfektanl olmal d r. fllem s ras nda kesinlikle eldiven kullan lmal d r. Kat arabas, kullan lacak malzeme ve ekipman haz rland ktan sonra odadaki çöpler toplan r. Sonra 50 cm-200 cm aras düz zemin toz al m mavi bez ile yap l r. Telefon beyaz bezle silinir. Masa, üstündeki hiçbir fley yer de- ifltirmemek suretiyle silinir. Ayr ca masa üstü slakken ka tlar konmamal d r. Lavabo ve ayna temizli inden sonra, zemin dezenfektanl temizlik kimyasal ile silinir. 48 ARAfiTIRMA Daha 2008 y l nda gündemimizin ilk maddesine oturan finans kriz hakk nda hizmet sektörü ve ekonomistler ne düflünüyor? Teshiad Yönetim Kurulu Baflkan Selim Canbazo lu, TSKB Bafl Ekonomisti Gündüz F nd kç o lu, Prof. Dr. Kaya Ard ç ve sektör temsilcileri krizi Hizmet Dergisi için de erlendirdi karanl k y l m? Daha 2008 y l nda gündemimizin ilk maddesine oturan finans kriz hakk nda hizmet sektörü ve ekonomistler ne düflünüyor? Teshiad Yönetim Kurulu Baflkan Selim Canbazo lu, TSKB Bafl Ekonomisti Gündüz F nd kç o lu, Prof. Dr. Kaya Ard ç ve sektör temsilcileri krizi Hizmet Dergisi için de erlendirdi. TESH AD krizi de erlendirdi Krizi de erlendiren Teshiad Yönetim Kurulu Baflkan Selim Canbazo lu hizmet al c lar na hizmet firmalar n n finans yaratan firmalar olmad n n hat rlat lmas gerekti ini söylüyor. Ödemeleri zaman nda alamayan hizmet fir- lkemiz içinde bulundu umuz döneme Ükadar birçok kriz atlatt, enflasyonu yüksek rakamlarda yaflad. Yüksek enflasyon ülkemiz için bir ekonomik yaflam flekli olmufltu. Ancak 2001 krizi ile bankalarda yaflanan sorunlar ve ekonomiye etkileri ülkemiz için bir dönüm noktas oldu ve çok önemli önlemler al nd. Bugün dünyada yaflanan ekonomik sorunlar global krize dönüfltü. Bu kriz ister istemez ülkemizi de son derece etkiledi. nan lmaz boyutlarda likit problemi yaflanmaya baflland, çekler ve krediler bugüne kadar yaflanmad oranda geri döndü. Bankalar kredi vermekten korkar oldu, teminat üstüne teminat ister hale geldi. Birçok firma iflçi ç karmaya bafllad ve sat n almalar n da inan lmaz ölçüde k st. Global krizin ülkemizi etkilemesi ile zaten s - k nt lar yaflayan sektör firmalar m z krizin etkilerini yo un bir flekilde yaflamaya bafllad. Hizmet verilen firmalar ödemelerini geciktirmeye, personel azaltma talepleri gelmeye bafllad. Birçok firma asgari ücret art fl d fl nda zam yapmad. Buna karfl n tedarik mallar n maliyetleri git gide art yor. Yeni yap lan hizmet sözleflmelerinde karl l k oranlar komik rakamlara düfltü. Sektörümüzdeki birçok firma personel maafllar n geç ödüyor, KDV, muhtasar ve SSK ödemelerinde de zorlan yor. Maalesef ödeme alamama sonucunda finans maliyeti ile karfl laflan sektör firmalar - m z karl l klar n da bu noktada yitirdi. Bu sorunlar yaflayan sektörümüz en son noktada, hem personele, hem de hizmet üretti i firmalara karfl güven vermeyen iflletmeler konumuna düfltü. Yaflanan bu ortamda sorumlusu olmasa da ne yaz k ki firmalar m z zor günler geçiriyor. Günümüzde kriz ile ilgili bir ortamda sektör firmalar m z iflletme giderlerini düflürmek, kârl ifller almak ve en önemlisi iflletme maliyeti yaratmak zorundad r. Ayr ca ne kadar zor görülse de hizmet al c lar na bizlerin finans yaratan firmalar olmad m z, ödemeleri zaman nda almam z gerekti in i, alam ad m z ödemeler ile ilgili oluflan finans maliyetini onlara yans tmamam z gereklili ini anlatmam z ve onlar- Çal flt klar firmalarda yaflanan ekonomik sorunlar n hizmet sektörü firmalar n da bire bir etkiledi ine de- inen Kutlukhan Tüte, krizle ilgili al nmas gereken acil önlemleri biz- Kutlukhan Tüte; Çaresiz de ilsiniz, çare sizsiniz emizlik sektörü k r lgan bir sektördür, çünkü ifl T yapt firmalar hapfl rsa temizlik firmalar n n atefli ç kar. Ama bizim firmalar m z, bugüne kadar meydana gelen krizlerle mücadele ederek hep ayakta kalmay baflarm flt r. Fakat bu seferki kriz küresel ve henüz çözümlenmemifl büyük bir kriz. Bence bu kriz bizi 2009 y l nda etkileyecek. Bu yüzden 2009 y l sözleflmeleri çok önem tafl yor, e er bu savafla bafltan kötü imzalanm fl sözleflmelerle ve büyük risklerle girerseniz sonuçlar n n pek hofl olmayaca n söylemek mümkün. Benim tavsiyem arkadafllar n firmalar nda kriz masas oluflturarak mevcut ve do abilecek riskleri iyi de erlendirmeleri ve tedbirleri derhal uygulamaya geçmeleridir. Al nacak önlemler flunlar olabilir: Zarar na kesinlikle teklif vermemek, Hizmeti gereken asgari elemanla gerçeklefltirme, Hizmet verilecek firman n ödeme imkanlar n n ve ödeme tarihinin çok iyi kararlaflt r larak tespit edilmesi, Merkez ofis giderlerini azaltacak acil ted- Ecolab Türkiye, Hülya Metin 2009 da da hedefimiz büyümek Ecolab, hizmet verdi i segmentte yaflanacak ifl kay plar na ra men 2009 da da büyüme hedefinden vazgeçmedi. Ecolab hem personel ç kartmayacak, hem de ayn kalitede hizmet sun- merika da 100 etik flirket içinde yer alan Ecolab borsada ifllem görüyor. Birçok hisse sene- A dinin aksine Ecolab hisseleri bu krizde çok az bir de er kayb yaflad. Bu da yat r mc lar n bize inanc ndan, güveninden kaynaklan yor. Ecolab yat - r mc lar na aç klad hedefleri rahatl kla tutturuyor ve tutturacak. Özellikle Asya-Pasifik ve Güney Amerika daki çift haneli büyüme, KAY, Yiyecek & çecek ve Kurumsal bölümlerimizin baflar l rakamlar, 2008 y l ilk üç çeyre inde ciro olarak geçen seneye göre % 15 büyümemizi sa lad. Türkiye de de 3. çeyre in sonu itibariyle 2008 cirosal hedefimizi tutturaca m z söyleyebiliriz. Ancak ciddi hammadde art fllar nedeniyle yaflad m z üretim maliyeti art fllar n piyasaya ayn oranda yans tmad m z için kar hedeflerimizi yakalayabilmemiz güç olacakt r. Yaflad m z bu kriz flu an daha çok bankalar ve bankalara borçlanan firmalar etkile di. Ancak önümüzdeki dönemde bizim de içinde oldu umuz birler, Malzeme sarfiyat zincirini kontrol alt nda tutmak, Yeterli malzeme alan, gereksiz stoktan kaç fl. Krizin flakas yoktur, etkisi uzun sürer. Örne in 2001 krizi bizim sektörümüzde hala etkisini sürdürmekte ve karl l klar %3 5 lere inmiflken, bu krize zay f yakalanan sektörümüz, bugünleri de zor reel sektöre etkisi olaca kesin. Ecolab n yaflayaca olumsuzluk, hizmet götürdü ümüz segmentlerde yaflanabilecek ifl kayb ndan kaynaklanabilir. Örne in cebindeki paras n harcarken daha dikkatli olacak tüketici, tatil gibi temel ihtiyaçlara oranla ikinci önceli i olan harcamalardan vazgeçebilir. Bu da otellerin doluluk oran n afla lara çekerken, operasyonlarda hem daha az deterjan ihtiyac olarak, hem de temizlik için ayr lan bütçenin k - s lmas olarak bizim sektörümüze yans yabilir. Restoran, fabrika, yemek firmalar, temizlik firmalar gibi sektörler de ayn flekilde kendileri bu krizden etkilenirken bizi de dolayl olarak etkileyebilir. Sadece bu kriz de il ayn zamanda 2008 de yaflanan hammadde fiyat art fllar - n n önümüzdeki dönemde de devam edecek olmas 2009 y l nda da sektörde daha planl olma zorunlulu u getiriyor. Her sene oldu u gibi 2009 da da büyümeyi hedefliyoruz. flletmelerin maliyetleri düflürmek ad na, hijyen gibi önemli bir konuda baz fleyleri feda etmesini önlemek için optimum maliyette en do ru ürünü ve program vermeye devam edece iz. Türkiye de sundu umuz ürün ve sistemlerimiz sadece daha iyi bir hijyen sa lamakla kalmay p müflterilerin operasyonlar nda tasarruf sa layan özellikler içermektedir. Ecolab olarak sahada bulunan sat fl ve teknik ekibimiz bugüne kadar oldu u gibi ayn kalite ve kapasitede hizmet vermeye devam edecektir. Ne dünyada, ne de Türkiye de Ecolab n personal ç - 38 DOSYA: B R HASTANE NASIL TEM ZLEN R? 84 fi YÖNET M : M NE GÖRGÜN 48 ARAfiTIRMA: 2009 KARANLIK YIL MI? 54 ISS Y.K ÜYES ELA AYDO AN 56 SÖYLEfi : KLUH DEN Z: ÖZGÜR PALA 64 ARAfiTIRMA: KIfi HAfiERELER VE MÜCADELES 68 SÖYLEfi : ENDÜSTR YEL DA CILIK 70 PEYZAJ: BAHÇELERDE KIfi BAKIMI 74 HAVUZLARDA KIfi BAKIMI 78 MAKALE: RECEP AL AKSOYLU

11 K fl n da güzel ve gösteriflli bahçeler için lkbahar ve yaz aylar nda renkleri, kokular ve görünümleri ile bize mutluluk kayna olan bahçeler, asl nda k fl aylar nda da c v l c v l olabilir. Entegre hizmet yönetimi kapsam nda birçok Çim alan bak m K fl mevsimi öncesinde, hava s cakl - na ba l olarak, çimin büyüme durumuna göre sonbaharda uygun zamanlarda biçim ifllemlerine devam edilir. Çim alan içinde kellikler oluflmufl ya da seyrelmeler var ise, k fl mevsimi öncesinde, çim alan taranarak ara ekim ifllemleri tamamlan r. Çim bitkisinin so uklara karfl direncinin artt r lmas ve ilkbahara daha sa l kl bir flekilde girebilmesi için uygun k fl gübrelemesi yap l r. Büyümenin ta- 70 PEYZAJ lkbahar ve yaz aylar nda renkleri, kokular ve görünümleri ile bize mutluluk kayna olan bahçeler, asl nda k fl aylar nda da c v l c v l olabilir. Entegre hizmet yönetimi kapsam nda birçok firma, k fl n bahçe bak m konusunda da hizmet veriyor. flte k fl n bahçe bak m için bilmemiz gerekenler O u t s o u r c i n g s e k t ö r ü n d e insan kaynaklar yönetimi nas l yap lmal? Temizlik, güvenlik, bordrolama gibi temel destek hizmetlerinin kurum d fl kaynaklarla temin edildi i outsourcing (tafleron/ alt iflveren) yani d fl kaynak sektörü, son y llarda h zla gelifliyor. Bu alanda insan kaynaklar yönetiminin nas l yap lmas gerekti ini, endüstri ve örgüt konusunda uzman psikolog ve dan flman Mine Görgün ile konufltuk. Söylefli: Mürsel Sezen D fl kaynak sektörü, farkl e itim seviyelerinden personelin yer ald bir sektör. Ancak bu sektörde de art k uzmanlaflma- güvenlik, temizlik, bordrolama gibi alt uzmanlaflma alanlar ön plana ç k yor. Düflük e itim seviyesine sahip kiflileri seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Nas l bir politika izlenmeli? fle al nacak adaylar seçerken çok farkl iflkollar nda da olsalar, farkl e itim ve sosyo ekonomik gruplardan da gelseler, seçim aflamas nda çok olumlu sonuçlar veren ifldavran fl-kurum odakl seçim yöntemlerini uyguluyoruz. Bu yöntemle aday n e itim ve geçmifl deneyimlerinden ba ms z olarak, geçmifl davran fllar ndan yola ç karak gelecekteki ifle uyumunu, kuruma uyumunu ve ifl ç kt lar n ortaya ç karmaya çal fl yoruz. Bu amaçla davran fl veya yet kinlik odakl seçmeyerlefltirme süreci yürütüyoruz. Yaz l testler ve uzun, kapsaml ölçeklerden kaç n yor, ifl ve davran fl odakl veriler oluflturmaya çal fl yoruz. Hizmet sektöründe çal flt r lan temizlik personeli v.s. görevlere sahip kifliler için mevzuat düzenlemeleri sizce yeterli mi? E er de ilse mevzuatlarda ne tarz de ifliklikler yap lmas laz m? Mevzuta eklenen son düzenlemelerle birlikte, ana iflin ne oldu unun tan mlanmas na yönelik bir maddede flu anda sektörel bir tart flma yaratt. Henüz çok yeni olan bu geliflme ana-iflverenle tafleron aras nda ifl sürecinin iyi tan mlanmas zorunlulu u ortaya ç kard, çünkü bu alandaki belirsizlikler her iki tarafa da büyük yükümlülükler getiriyor. Firmalar henüz bu alandaki geliflmeleri izliyor sadece. Bu sektörlere eleman aran rken daha çok hangi mecralar kullan yorsunuz? Dan flmanl k ve e itim hizmeti verdi imiz d fl kaynak firmalar na, internet üzerinde eleman ilan veren ve aday baflvurular n toplayan web sitelerine üye olmalar n tavsiye ediyoruz. Bu sistemde hem çok say da adaya ulaflma olana var, hem de sunduklar yan hizmetler- MEB, diplomal ev sorumlusu yetifltiriyor Milli E itim Bakanl, k z meslek liselerinde yeni problemleri kendi bafl na çözebilen, bir ifli planlama ve uygulama yetene ine sahip, güvenilir, ifl aç lan "Ev ve Aile Hizmetleri" bölümüne bu y l ö renci al nmas na karar verdi. Bakanl n yetifltirece i diplomal ev sorumlular, Türkiye genelinde bireyler olmas gerekti i aç kland. güvenli ine dikkat eden, sa l k problemi olmayan K z Teknik Ö retim Genel Müdürlü ü'ne ba l Program bitirenler, tatil köyü, otel gibi kurulufllarda, üst düzey devlet yöneticilerinin konutlar n- okullarda ö renci talebi ve ö retmen durumuna göre 32 pilot kurumda yetifltirilecek. Ev sorumlusu ve ev yöneticisi olmak isteyenlerin, ev ve aile kezlerinde vs. ifl bulabilecekler... da, büyük çiftlik ve sitelerde, rehabilitasyon mer- ile ilgili konulara ilgi duyan, temiz, titiz, sorumluluk sahibi, zaman ve enerjiyi de erlendirebilen, Kaynak: 19 Ekim 2008 le süreci k salt p maliyet avantaj sa layabiliyorlar. edilmeli? Hangi konularda e itim almala r Bu tarz personelin e itiminde nelere dikkat D fl kaynak (outsource) hizmetlerini yürüten gerekir? firmalara personel al m yaparken faydaland m z di er bir yöntem de, referans. konular n n bafll calar ; iletiflim, hizmet Bu sektörde çal flan personele verilen e itim Mevcut çal flanlar n firmaya önerdi i adaylarla görüflme yapmaya öncelik veriyoruz. Bu aras iliflki becerileri ve ekip çal flmas... kavram na yönelik bilgi ve beceriler, kifliler- yolla ifle al ma baflvuran adaylar, iflle ilgili Bunlar n yan s ra e er iflin yap s gere i özel genifl ve gerçekçi bir bilgi edinerek baflvurmufl bir yetkinlik gerekiyorsa, telefonla görüflme olduklar ndan, ifle al m süreci hem h zlan yor, becerileri ya da özel bir güvenlik sistemi gibi, hem de ifle al m maliyeti minimumda kal yor. bu konularda uzamanl k e it imleri de Bu yöntemin çal flanlar aras nda iyi duyuruldu u ve iflletildi i firmalarda, sürekli ve genifl Tabii bu tür personel, farkl ana iflverenlerle ald r labiliyor. bir veri taban olufluyor ve ifle al mlarda nsan çal flacaklar için, görev yapacaklar iflkoluna Kaynaklar bölümlerinin ifli kolaylafl yor. ait özel bir bilgilendirme ve sektör bilgilerinin Daha genifl ve çeflitli bir kitleye ulaflmak için aktar lmas da uyumlar aç s ndan çok fayda ise y l n belirli dönemlerinde bas n yoluyla sa l yor. Daha ileri seviyelerde bu ekiplerin ilan verme yöntemini kullan yoruz. Bu da hala bafl nda yönetici olarak çal flacak kiflilere ise en s k tercih edilen uygulamalar aras nda. Bu temel yönetim becerileri, problem çözme ve flekilde de herhangi bir ifl hacmi genifllemesini çat flma çözme gibi e itimler öneriyoruz. karfl lamak için zengin aday baflvurular toplanabiliyor. Hastal k, izin, ifl kazas vs. gibi durumlarda nas l bir yaklafl m gösterilmeli? Mine Görgün, Uzm. Psikolog (Endüstri/Örgüt) Dan flman Bo aziçi Üniversitesi nde psik oloji, Marmara Üniversitesi nde Örgütsel Davran fl Yüksek Lisans e itimin i tamamlad. University California, Los Angeles (UCLA) de nsan Kaynaklar Yönetimi alan nda e itim ald ve araflt rmalar yapt. Türkiye de bankac l k, telekomünikasyon, sat fl ve perakende sektörlerinde kurumsal de iflim ve geliflim projelerinde yer ald ve sektörün önde gelen firmalar nda nsan Kaynaklar Yöneticili i görevlerinde bulundu y l ndan bu yana finans dan flmanl konusunda faaliyet gösteren ERK Dan flmanl k n nsan Kaynaklar ve E itim Dan flmanl bölümünün kurulufl ve yönetiminden sorumludur. Halen Yönetim ve nsan Kaynaklar alan nda dan flmanl k hizmeti veriyor, kurumlar n geliflimlerine yönelik e itim ve grup çal flmalar düzenliyor. ASTD (American Society for Training and Development ) taraf ndan sertifikaland r lm fl E itimci kimli i ile kurumlara özgü e itimler de tasarl yor. 84 fi YÖNET M Temizlik, güvenlik, bordrolama gibi temel destek hizmetlerinin kurum d fl kaynaklarla temin edildi i outsourcing (tafleron/ alt iflveren) yani d fl kaynak sektörü, son y llarda h zla gelifliyor. Bu alanda insan kaynaklar yönetiminin nas l yap lmas gerekti ini, endüstri ve örgüt konusunda uzman psikolog ve dan flman Mine Görgün ile konufltuk. Ön Kapak çi: Kärcher 15 ÖZTEM 59 PEAK 01: SARUHAN 17 JOHNSONDIVERSEY 45 TEM TANITIM 02 PFAFFENZELLER 19 SERV S STANBUL Arka kapak içi: HASEL 03 TATMAK 21 BALABANLI Arka kapak: JOHNSONDIVERSEY 04 M S GROUP 23 BALABANLI 05 JOHNSONDIVERSEY 25 ENHAS ZABEL 06 HAYAT MAK NE 27 EKOL 07 KLÜH DEN Z 29 STAR MAK NA 13 ECOLAB PEAK

12 Teshiad yeni merkezinde ernek merkezimiz, tarihinden itiba- Büyükdere Cad. Arzu Apt. No:.99 Kat:.3 D.6 Dren Mecidiyeköy, stanbul adresinden 19 May s Mah. Teshiad n yeni üyeleri nline Hizmet in kurucusu Orhan Mirza Çapkurt, Ac badem stanbul merkezli O genel müdürlük ofisinde; bir yandan hizmet sektöründe bilinçli büyümeyi hedeflerken; öte yandan genç, dinamik ve hizmet sektöründe kariyer yapmay planlayan yöneticiler yetifltiriyor. nönü Cad. Ayd n Sok. Ça lar Apt. No:.2/13 Kozyata, stanbul adresine tafl nm flt r. Üyelerimize ve tüm sektör mensuplar na duyururuz. Temizlik ve Servis Hizmetleri Derne i Teshiad her geçen gün büyümeye devam ediyor. Son üç ay içerisinde Teshiad bünyesine dört yeni üye daha kat ld. flte aram za yeni kat lanlar Orhan Mirza Çapkurt / Online Hizmet l ndan beri baflar l projelere imza at yor. Anadolu Üniversitesi flletme Fakültesi mezunu olan Çapkurt, Paksil ve CSS grup flirketlerinde yönetim kurulu üyeli i ve genel müdür olarak görev ald ktan sonra 2003 y l nda Online Group, 2004 y l nda da Security Lion u kurdu. Çevreye duyarl l ile sektörde dikkat çeken bir kurum olan Online Hizmet kurucusu Orhan Mirza Çapkurt, profesyonel ifl hayat na bafllad 1990 y - Ac badem stanbul merkezli genel müdürlük ofisinde hizmetlerini sürdüren Çapkurt, evli ve bir çocuk babas. Murat Soylu / Hayat Makine üleyman Demirel Üniversitesi S Pazarlama ve Sat fl Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 2002 y l nda hizmet sektörüne giren Murat Soylu, 2007 y l nda temizlik hizmetlerini profesyonel olarak yürüten kurulufllara temizlik makinesi satmak ve sat fl sonras hizmet sunmak amac yla yola ç kan Hayat Makine nin kurucular ndand r. Alman Hako temizlik Yaflar Çantepe / GTS GROUP aflar Çantepe, 2003 y l nda kurulan Y ve 5 y l aflk n zamand r zmir, Bursa ve stanbul da faaliyet gösteren GTS Group Genel Müdürü olarak meslek hayat na devam etmektedir. makinelerinin ve Amerikan JLG Platform un sat fl ve sat fl sonras hizmetlerini de sunan Hayat Makine ayr ca temizlik firmalar n n ihtiyaç duyduklar alanlarda personel e itimi, yürüyen merdiven temizli i, cila uygulama gibi konularda da hizmet vermektedir y l nda Çorum da do an Murat Soylu, evli ve bir çocuk babas. Hizmet kalitesinde uluslararas standartlar benimseyen GTS Group al flverifl merkezleri, oteller, fabrikalar, sanayi tesisleri, ifl merkezleri, d fl cephe hizmetleri, sa l k ve spor merkezleri gibi genifl bir yelpazeye temizlik, güvenlik ve outsourcing hizmeti de vermektedir. GTS Group, bilinçli müflterilerin tercihi olmak, müflteri ile uzun vadeli çözüm ortakl kurmak, sektörde esnek ve kaliteli hizmet anlay fl ile müflteri memnuniyetini artt rmay temel hedef olarak benimsemifltir. Cenk Çetinkaya / Kötter nkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümün- A den 1988 y l nda mezun olan Cenk Çetinkaya, s ras yla Türkiye Turing Otomobil Kurumu, Nuh nflaat ve Alminak A.fi de çal flm fl olup 2008 y l ndan beri Kötter Bina ve Tesis Yönetimi nde Operasyon Direktörü olarak görev yap yor. Kötter grubunu temsilen Teshiad a kat lan Çetinkaya ile birlikte, Kötter de yine Teshiad a üye oldu.

13

14 Balclean den temizlikte ayaklar n z yerden kesecek yeni model ndüstriyel temizlik makineleri ve ekipmanlar konusunda 15 y l aflk n sü- E redir Balclean markas ile faaliyetlerini sürdüren Balabanl grubu, ngiltere Numatic markas n n yeni ürünlerini Türk tüketicisinin hizmetine sundu. Genel Müdür Emrah Balabanl 'n n verdi i bilgilere göre, Balclean Twintec Vario TTV678 binicili genifl iç alan temizleme makinesi, özellikle genifl iç alanlarda aya n z yerden kesecek. Üç f rça sistemi, f rçalar n alan - n n geniflletilmesiyle 650 mm olan f rça çap n, 850 mm ye kadar geniflletebilen bu makine ayn zamanda üzerindeki yedek akü tafl ma bölmesiyle temizli- in yar da kalmas n engelliyor. Balclean Twintec Vario TTV678 in sektörde rakibinin olmad n vurgulayan Emrah Balabanl, bu özelliklere sahip ilk ve tek makineyi Türk kullan c lar yla tan flt rman n mutlulu unu yaflad klar n ve temizlikte dönüm noktas yaratacaklar n aç klad. Öte yandan büyük alanlar n k sa sürede temizli i için Balclean Twintec Vario TTV678 modeli binilebilir temizlik makinesi, önemli bir gereksinimi giderecek. Makine saatte 3750 metrekareyi etkin bir flekilde temizleyebiliyor. Daha çok mekanik a rl kl bir sistem ile çal flt ndan elektronik kart ar - zalanma riskini minimize edip, servis ve bak m maliyetlerini de azalt yor. Emrah Balabanl, sat fl sonras hizmetler için, yurt çap na yay lm fl çok say da teknik servis ve e itimli, uzman kadrolarla birlikte tüketicilerin her zaman yan nda olduklar n da belirtti. Protex ten el temizli i kampanyas ürkiye nin ilk antibakteriyel sabunu Protex, T Bakteri Her Yerde, Sa l k se Senin Ellerinde kampanyas çerçevesinde, antibakteriyel sabun ile el y kaman n insan sa l aç s ndan önemine dikkat çekmek için Ekim ve Kas m aylar boyunca bir kampanya düzenledi. Sadece el y kayarak bakterilere ve önemli hastal klara karfl mücadele edilebilece ine toplumun dikkatini çekmek isteyen Protex, Türkiye nin üç ilinde düzenledi i Bakteri Her Yerde, Sa l k ise Senin Ellerinde kampanyas çerçevesinde, hastane, halk pazarlar ve metro ç k fllar gibi bakterilerin yo un olarak bulundu u alanlarda karavanlar kurdu ve halka el y kaman n önemini anlatt. Protex uzmanlar, Bakteri Her Yerde, Sa l k ise Senin Ellerinde kampanyas için kurulan Protex Karavanlar nda baflta grip olmak üzere birçok hastal n en yayg n bulaflma fleklinin, el yoluyla a za bulaflan bakteriler oldu unu ve hastal klardan korunmak için el y kaman n önemini halka anlatt. çinde lavabolar bulunan ve bakterilerin en yo un oldu u yerlerde kurulan karavanlarda isteyenlere, antibakteriyel sabun ile el y kaman n hijyen aç s ndan faydas da uygulamal olarak gösterildi. Vergi oranlar hükümet gündeminde ürkiye Sektörel Ekonomi fiuras na kat lan 56 T sektör ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu ile Kad n Giriflimciler Kurulu temsilcileri TBMM ye reel sektörün sorun ve çözüm önerilerinden oluflan 360 sayfal k bir rapor sundu. TBMM nin aç ld 1 Ekim tarihinden itibaren en önemli gündem maddelerinden birini oluflturan raporda Özel Güvenlik Hizmetleri sektörünün sorunlar ve çözüm önerileri de yer al yor. Hükümete iletilen raporda say lar 571 i bulan özel güvenlik temel e itimi veren özel güvenlik e itimi kurumlar ndaki yüzde 18 lik KDV oran gündeme tafl nd. Maliye Bakanl yetkilileri ile yap lan flifai görüflmelerde KDV oran n n düflürülebilmesi için Maliye Bakanl n n onay ile Bakanlar Kurulu karar n n al nmas gerekti i bildirildi.

15

16 Sodexo büyüme hedefini krize ra men de ifltirmedi ir sektörde yaflanan krizi, di er sektörlerle aflmay hedefleyen Sodexo, müflteri yelpazesini B sektörel olarak çeflitlendiriyor. Türk-Frans z Ticaret Odas Baflkan ve Sodexo Genel Müdürü Eflref Hamamc o lu, kriz sürecinde en çok d fla ba ml çal flan firmalar n etkilenecek söyledi. Ekonomik kriz karfl s nda hizmet sektörünün biraz daha güçlü oldu unu ifade eden Hamamc o lu: Özellikle kendi finansal modelini kuran firmalar, yara almadan krizi atlatacakt r. Bu aç dan Sodexo dünya genelinde sa lam, krizden en son etkilenecek firmalar n bafl nda geliyor diye konufltu. Müflterileri mümkün oldu unca genifl bir sektör yelpazesine yaymaya çal flt klar n, böylece bir sektörde oluflabilecek krizi di er sektörle aflmay amaçlad klar n kaydeden Hamamc o lu: Olas nakit s k fl kl na karfl temkinliyiz. Müflterilerimizin ödeme vadelerini, terminlerini, as l ifllerinin nas l gitti ini takip etmeye çal fl yoruz. Ödeme vadelerini açmamaya çal fl yoruz dedi. fiu an ifllerde nilever Türkiye Ev ve Kiflisel Bak m Pazarlama dan Sorumlu Baflkan Yard mc s Zeynep U Yal m Uzun, insanlar n ön y kama al flkanl klar ndan vazgeçmeleri halinde Türkiye nin y lda 18 milyon TL tasarruf edece ini ve 4 Ömerli Baraj kadar su tasarrufu yap laca n dile getirdi. herhangi bir iptal ya da erteleme yaflamad klar n aç klayan Hamamc o lu, yeni verdikleri tekliflerde de ödeme vadelerine, fiyat revizyonu flartlar na dikkat ettiklerini belirtti. Sodexo Türkiye olarak sunduklar hizmet yelpazesini de sürekli genifllettiklerini aktaran Hamamc - o lu, sunduklar hizmetlerin %80 inin yemek, %20 sinin di er ifllerden olufltu unu kaydetti. Yeni yerleflim alanlar, rezidans ve AVM lerde yaflanan geliflmelerden hareketle bu pazara yöneldiklerini ileten Hamamc o lu, son iki y ld r yemek d fl hizmet alan nda gayrimenkule odakland klar n belirtti. Üç ayda bir planlar n gözden geçirdiklerini söyleyen Hamamc o lu, Biz her y l %25 büyüme hedefleyen bir firmay z mali y l için de bunu hedefliyoruz. Rakamsal olarak hedeflerimizde bir küçülme yok, hedefi tutturamamam z gerektiren bir durum da yok. Çünkü dünyadaki kriz finansal. Ama verimlilik çal flmalar m z da devam ettirece iz dedi. Ön y kama yapmay n, 4 Ömerli Baraj n ku r t a r n OMO Dünya Baflkan Aline Santos un da kat ld OMO sürdürülebilir büyüme stratejileri konulu toplant da konuflan Uzun: Çamafl r y karken vazgeçmemiz gereken baz al flkanl klar m z var. Bunlar ön y kma, yüksek s da y kama ve çamafl r makinesinin kapasitesinden az kullanmak. Ön y kama al flkanl klar m zdan vazgeçersek tasarruf ederiz. Çamafl rlar yüksek s da y kad m z zaman da daha fazla enerji sarfiyat oluyor. Bundan da vazgeçmemiz gerekiyor. Türkiye deki çamafl r makineleri ükümet, reel sektörün krizi en az hasarla atlat- için üzerinde çal flt önlem paketinde Hmas son rötufllar na hizmet sektörünü de ekledi. Bu kapsamda, KOSGEB kaynaklar esnaf, küçük iflletmelerin ard ndan bütün hizmet sektörüne aç lacak. Haftan n 7 günü mesai yapacak Sektörel zleme ve De- erlendirme Merkezi, S.O.S veren iflletmeler için 6 kilo kapasiteli. nsanlar bir seferde 6 kilo çamafl r y kamak yerine tek seferde ortalama 3 kilo çamafl r y k yor. Bu da makinenin normalden daha fazla çal flmas anlam na geliyor. Baz fleylerden vazgeçersek hem bütçemizi, hem de çevreyi korumufl oluruz dedi. Fon onaylarsa önlem paketine hizmet sektörü de girecek devreye girecek. Bankalar ve flsizlik Sigortas Fonu kaynaklar kullan larak kap ya kilit vurmalar engellenecek. Sadece tekstilde de il, di er sektörlerde de fabrikas n kalk nmada öncelikli yörelere tafl - yanlar n maliyetini devlet üstlenecek. Bankalar n kara listeleri güncellenecek.

17

18 Balclean den e itime destek ve ifl garantisi ocaeli Üniversitesi Hereke Ömer smet Uzunyol K Meslek Yüksekokulu'nda Çevre ve Temizlik Hizmetleri Program ö rencilerine uygulama e itimlerine yönelik Temizlik Uygulama Laboratuar Balabanl Grup katk lar yla aç ld. Numatic Balabanl Temizlik Uygulama Laboratuar na, Balabanl Grup ve Numatic A dan Z ye tüm temizlik makinelerini ve ekipmanlar n, Kocaeli Üniversitesi ne hibe etti. Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer smet Uzunyol Meslek Yüksekokulu'nda geçti imiz y l aç lan temizlik ve at k de erlendirme sektörüne kalifiye eleman yetifltirmeyi amaçlayan Çevre ve Temizlik Hizmetleri Program ö rencilerine teorik bilgilerinin yan s ra uygulama yapabilecekleri 'Numatic-Balabanl Temizlik Uygulama Laboratuar 'n n aç l fl töreni 7 Ekim 2008 de gerçeklefltirildi. Hereke Marshall Yerleflkesi'nde gerçeklefltirilen aç l fl törenine Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer fiener Komsuo lu, Rektör Yard mc s Prof. Dr. Ayfle Sevim Gökalp, Körfez Kaymakam Erol Türkmen, Hereke Belediye Baflkan Esener Maçil, lçe Emniyet Müdürü Muzaffer Demir, Hereke Ömer smet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç Dr. H d r Akp nar, ö retim üyeleri, Balabanl fiirketi CEO'su Tu savul Balabanl, Genel Müdürü Emrah Balabanl, Numatic nternational'dan Nigel Wotton, Roger Silcox, Paul Knight ve ö renciler kat ld. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer fiener Komsuo lu törende yapt konuflmas nda, sponsorlara katk lar ndan dolay teflekkür etti ve ö rencilere hitap ederek, "Sizler iyi yetiflirseniz Türkiye'nin önü aç l r. Mesle inizde hangi alana hitap ediyorsan z onu iyi ö renin. Burada okudu unuz iki y l çok iyi de erlendirin" dedi. Balabanl CEO'su Tu savul Balabanl, bütün dünyada temizlik elemanlar n n en yüksek ücretleri ald n, bizde durumun maalesef böyle olmad n ifade ederek, "Milli E itim Bakanl ile yap lan çal flmalar m z yürüyemedi. Biz de üniversiteye böyle bir talebimiz oldu unu bildirdik, onlar da s cak bakt. Bizde laboratuar n kurulmas nda yard mc olduk. Umar m bundan sonra buradan mezun olanlar aranan eleman olur" dedi. Balabanl Grup Genel Müdürü Emrah Balabanl ; Laboratuarda bulunan çok say da temizlik makinesi ve ekipmanlar ö rencilerimiz ve ülkemizin hizmetindedir dedi. Numatic temsiclisi Nigel Wotton, heyecan verici bir an oldu unu, bu program n aç lmas nda katk da bulunanlara teflekkür ederek; " Dünyan n ve Türkiye'nin en büyük temizlik firmas n bir araya getiren bu program n baflar l olmas n dilerim" dedi. Hereke Ömer smet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. H d r Akp nar, meslek yüksek okullar nda 12 programda 4000 ö renciye e itim verildi ini belirterek, "Çevre Temizlik Hizmetleri gibi farkl programlar aç l rken sektör üniversite iflbirli- ine önem veriyoruz. Ö rencilerimiz bu sektörlerle beraber çal flacaklar. Balabanl ve Numatic ile sürdürdü ümüz çal flmalar kapsam nda 3 yönetici burada 2 ö retim görevlisine e itim verdi. Sektör - üniversite iflbirli inin artarak geliflmesini temenni ediyorum" dedi.

19

20 Securtech 2009 Fuar ertelendi 5-18 Ocak tarihleri aras nda Tüyap ta gerçeklefltirilecek Securtech 2009, stanbul 9. Uluslarara- 1 s Güvenlik, Yang n, Hizmet Teknolojileri Fuar ertelendi. Güvenlik teknolojileri ve hizmetle rine olan talebin ve ihtiyac n her geçen gün artt bu dönemde sektörün daha h zl ve düzenli flekilde büyümesine katk sa lamas gereken, genifl kat l ml, organize ve içinde bulundu umuz pazar uluslararas anlamda temsil edebilecek bir fuar n gerçeklefltirilmesi ihtiyac, gerek sektör firmalar n n, gerekse talep sahibi kurum ve kurulufllar n ortak görüflü olarak, uzun süredir vurgulan yordu. Güvenlik sektörünün h zla geliflen ve kullan m alan artan en son teknolojileri ile hizmet ürünlerinin tan t m n n yap laca, genifl kat l ml buluflmay sa lamak için GES DER, GÜSOD ve TÜYAP iflbirli i ile Ocak 2009 tarihleri aras nda gerçeklefltirilmesi planlanan fuar, henüz aç klanmayan bir tarihe ertelendi. 114 engelliye hizmet sektöründe ifl imkân ngelli vatandafllar n topluma entegrasyonu Eve istihdam n sa lamak için Do a Toplumsal Geliflim ve Çevre Derne i nin fikur un deste iyle yürüttü ü Engellilerin Hizmet Sektöründe stihdam Projesi 114 engelliye hizmet sektöründe ifl imkân yarat yor. Proje kapsam nda, 18 yafl üzeri engelliler, ça r ve al flverifl merkezlerinde çal flabilmeleri için toplam 300 saat süren e itimden geçirildi. Verilen e itimlere en az ilkokul mezunu, iletiflim becerisi yeterli, görme veya duyma engeli olmayan, %40-60 engeli bulunanlar kat ld. Engellilerin Hizmet Sektöründe stihdam Projesi ne kat lanlara, Kasiyerlik, Ça r Merkezi Mesleki E itimi bafll alt nda müflteri iliflkileri yönetimi, müflteri memnuniyeti, telefonda etkili iletiflim, diksiyon ve güzel konuflma, beden dili ve kiflisel imaj, stresle bafla ç kma teknikleri, temel muhasebe gibi e itimler verdi. Bunlar n yan s ra temel ngilizce ve bilgisayar e itimleri verildi. Ücretsiz olarak verilen e itimler, Do a Okullar ile Do a Telekom, Manpower Seçme ve Yerlefltirme Hizmetleri, Gökdil Yabanc Dil E itim Merkezi kurulufllar n n iflbirli iyle gerçeklefltirildi. 2 ay süren dersler, hafta içi her gün saatleri aras nda yap ld. E itimlerde yeterlilik kazanan kat l mc lara sertifika verildi, baflar l olanlar n en az % 30 u de iflik kurumlarda ifle yerlefltirilecek. Öte yandan CV yazma, ifl baflvurusu gerçeklefltirme, mülakat teknikleri gibi destekleyici konular kapsayan koçluk hizmetleri de proje kapsam nda yer al yordu. Engellilerin iflsizlik oranlar n n azalt lmas gerekti ine iflaret eden Do a Toplumsal Geliflim ve Çevre Derne i Baflkan Zeynep Küçük, Ça r merkezleri ve al flverifl merkezleri için iflgücü aç n n, engelli gençlerin bu alanlarda beceri ve mesleki e itimle desteklenerek karfl lanmas hedefleniyor dedi. Bilgi için Pendik flkur u numaral telefondan arayabilir ya da adresine mail atabilirsiniz. Temizlik sektörü May s ta Varflova da bulufluyor 4.ISSA/Interclean Central and Eastern Europe 2009, May s 2009 tarihlerinde Polonya/Varflova da gerçeklefltirilecek. Bu y l dördüncüsü organize edilen fuar, profesyonel temizlik sektörünü ayn platformda buluflturan tek ticarî fuar. Rusya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya, Ukrayna, Balt k ülkeleri baflta olmak üzere pek çok ülkeden ziyaretçi çekmesi beklenen fuarda, sektördeki yeniliklerden, e itimlerden ve meslekî geliflmelerden haberdar olabilirsiniz. Organizasyonu RAI, ISSA ve PCS taraf ndan yürütülen fuar n bu y l fuar girifl alan nda oluflturulacak bölümde ziyaretçiler en son teknoloji ile gelifltirilmifl pencere temizleme ekipmanlar hakk nda da bilgi edinme f rsat bulacak. 180 kat l mc s bulunan fuar n amac, önümüzdeki y llarda bir seminer program haz rlayarak endüstride müzakere ortam yaratmak ve her geçen gün geliflen sektörde bilgi ak fl - n sa lamak. Tüm temizlik dünyas nda oldu u gibi Polonya ve çevresindeki ülkelerde de non-toxic ve yeflil temizlik tekniklerine ilginin artmas n göz önünde bulunduran fuar yöneticileri, ISSA/Interclean Central and Easrtern Europe 2009 un bu y lki ana temas n çevreye sayg ve bu sayg n n sürdürülebilirli i ile çevre dostu ürünlerin artt r lmas olarak belirledi. Dolay s yla geri dönüflümlü ve çevreye zarar vermeyen ürünleri de fuarda görebileceksiniz.

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ TANIM Basım-yayım sektöründe her türlü materyali kullanarak, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda, gerekli ekipmanları bir araya getirip tasarım, basım ve yayımını yapan kişidir. A-GÖREVLER - Müşteri

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER TANIM Şirketleri müşterilere ve müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürüten kişidir. A- GÖREVLER - Halkla

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD)

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 1 GÜNDEM Tanım Epidemiyoloji (Hastalığın Yayılımı) Mücadele Soru-Cevap 2 Afrika Hastalığı Nedir? Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı