Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No: Maltepe/Ýstanbul [t] pbx [f] [e]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik."

Transkript

1 Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No: Maltepe/Ýstanbul [t] pbx [f] [e]

2 mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz Gaz Analiz Cihazý TS ISO 3930 Sertifikalý Basit kullanim TS standardýna uygun ölçüm OIML 0 standardýna uygun hassasiyet 19 LCD Ekran Bilgisayar Lazer Yazýcý Otomatik su tahliyesi Maksimum 4 dakika otomatik hesaplanan ýsýnma süresi OBD ariza tespiti Ölçüm deðerlerinin yeþil, kýrmýzý olarak yorumlama Ölçüm sonuçlarý raporu alabilme Otomatik sýfýr ayarý Opsiyonel NOx ve SO2 ilavesi LPG ölçüme uygunluk Ölçüm aralýklarý CO %Vol CO %Vol HC ppmvol O %Vol NOx ppm SO ppm Lambda LPG kaçak testi Cihazýmýz resmi ölçüm yapan ve emisyon pulu veren servisler için tasarlanmýþ olmasýna raðmen LPG ayar ölçümlerinde de kullanýlabilir. Ölçüm deðerlerinin renkli olarak yorumlanmasý ile birlikte geçti veya kaldý ibareli resmi ölçüm raporu verebilir. TS ISO 3930 standartlarýna uygunluðunun yaný sýra Avrupa topluluðu çevre standardýna uyumlu altyapýsý ile bu cihaz gelecekte de ihtiyacýnýzý karþýlayacaktýr. Beraberinde hediye olarak verilen EOBD arýza tespit cihazý ile bu ürün aracýnýzdaki emisyon deðerlerinin kabul edilebilir deðerlerin üstüne çýkmasý halinde bu arýza kaynaðýnýn bulunmasýný kolaylaþtýracaktýr. Katalitik konverter testi

3 mobydic Kombi Egzoz Gaz Analiz ve Dizel Duman Test Cihazý BENZÝN MODÜLÜ TS ISO 3930 Sertifikalý TS uygun ölçüm OIML 0 standardýna uygun hassasiyet Otomatik su tahliyesi Maksimum 4 dakika otomatik hesaplanan ýsýnma süresi Ölçüm deðerlerinin yeþil, kýrmýzý olarak yorumlama Ölçüm sonuçlarý aylýk raporu alabilme Otomatik sýfýr ayarý Opsiyonel NOx ilavesi LPG ölçüme uygunluk Ölçüm aralýklarý CO %Vol CO %Vol HC ppmvol O %Vol NOx ppm Lambda DÝZEL MODÜLÜ 72/306-AT test raporlu TS uygun ölçüm Optiði temizleme kolaylýðý Maksimum 4 dakika ýsýnma süresi Ölçüm deðerlerinin yeþil, kýrmýzý (iyi / kötü) olarak yorumlama Ölçüm sonuçlarý aylýk raporu alabilme Otomatik sýfýrlama Sürekli ölçüm modu Resmi ölçüm modu Ölçüm aralýklarý N % K /m Partikül mg/m3 Dizel Ölçüm Sonuçlarý Benzin Ölçüm Sonuçlarý Dizel Ölçüm Ekraný SÝSTEM 19 LCD Ekran Bilgisayar Lazer Yazýcý Ýþte tüm emisyon ölçüm ve EOBD arýza tespit alanýndaki neredeyse tüm ihtiyaçlarýnýzý giderecek kombi cihazýmýz, mobydic 5000 egzoz gaz analiz, TSE ye uygun yapýsý sayesinde kullanýcý egzoz emisyon pulu verebilir. Tarafýmýzdan geliþtirilen ücretsiz yazýlýmlar sayesinde kombi cihazýnýz her standard deðiþikliðini takip edebilecek yapýdadýr. Dahili Veri Tabaný

4 mobydic 5304 Fren Test Cihazý 106 cm LCD Ekran (opsiyon) Bilgisayar Lazer yazýcý 8 kn fren gücü 4 ton aks aðýrlýðý El freni test imkaný Test sonucu raporlama çýktýsý alabilme Otomatik geçti / kaldý yorumu Araç çýkýþýný kolaylaþtýran elektronik kilit Dahili Veri Tabaný Çeþitli Frenlerin Ölçümü Ölçüm deðerleri Ön sol ve sað fren kuvveti [N] Ön frenler arasý fark [%] Arka sol ve sað fren kuvveri [N] Arka frenler arasý fark [%] Toplam frenleme etkinliði [%] Sað El freni kuvveti [N] Sol El freni kuvveti [N] Toplam el freni etkinliði [%] 2 Yavaþlama Ývmesi [m/s ] Görsel Rehberli Kullaným TÜV TÜRK UYUMLU Muayene istasyonlarýnda uyumlu cihazýmýz ölçümde son teknolojiyi kullanarak müþterilerimize ucuz ve hassas ölçüm olanaðýný vermektedir. 106 cm LCD ekran ile fren test cihazýmýz sadece hassas ölçüm yapmakla kalmayýp ayný zamanda görüntü açýsýnda da mükemmele ulaþmýþtýr. 1 dakika süren test sonucu aracýn fren sistemi hakkýnda tam bir bilgi almak ve bunu raporlama imkaný vardýr. Bilgisayar tabanlý olmasý sayesinde de gelecekteki herhangi bir standart deðiþikliðinde bunun sisteme kolayca uygulanma imkaný bulunmaktadýr. Sonuç Ekraný

5 mobydic 5410 Bilgisayarlý Çift Lazerli Binek ve Aðýr Vasýta Far Ayar Cihazý Kisa Far Ayarlari Eras RS232 baglantisi Arti Lazer merkezleme Degiºebilir sahne Lazer güdümlü hizalama sistemi Dahili luxmetre Fresnel mercek CCD Kamera Kýsa, uzun ve sis lambalarý ölçümü Aðýr vasýta far ayarý Ölçüm deðerleri raporlama Manuel Ölçüm Modu Far görüntüsü izleme Menü yardýmýyla basit ayar Uzun Far Ayarlari Sis Fari Ayarlari TÜV TÜRK UYUMLU Cihazýmýzýn en büyük avantajý çift lazer hizalama sistemi ile far optik eksenini hatasýz þekilde hizalamasýdýr. Bu hizalama olmadan yapýlan ölçümler hatalý olmaktadýr. Özel yapým Fresnel mercek sayesinde standartlarda belirtilen 10 metre uzaklýktaki faz izdüþümleri cihaz ekranýnda izlenebilir. Bilgisayar tabanlý yapýsý sayesinde her türlü yazýlým güncelleþtirmeleri veya gelecekteki olasý standart deðiþiklikleri kolayca yapýlýr. Ayar öncesi ve ayar sonrasý rapor alabilme özelliði ve veri tabaný sayesinde müþteri araçlarý takip edilir. Lazer Merkezleme

6 mobydic 5520 Motor Yað Sistemi Temizleme Cihazý Teknik Özellikleri 4x20 LCD ekran Türkçe menü Motor iç yýkama, kurutma ve yaðlama özelliði Ayarlanabilir iþlem zamanlarý Tam otomatik çalýþma Yüzeydeki kirler sökülür, Tekrar birleþmeleri engellenir metal yüzeyler koruyucu tabaka ile kaplanýr. Kimyasal Reaksiyon Turbo Temizliði Karter Temizliði Kirli Karter Temiz Karter Ford Onaylý Yað deðiþimleri sýrasýnda karterde kalan kirli yaðýn tamamen dýþarý atýlamamasý daha sonra turbo arýzalarýna sebep olmaktadýr. Mobydic 5520 cihazý, motoru özel sývýsýyla yýkayýp kuruttuktan sonra karterde kalan kirli yaðý boþaltýr. Bunu takiben otomatik olarak temiz yaðla yaðlar. Böylece motorun yað deðiþimi sonrasý ilk çalýþtýrmada kuru çalýþmasýný önler. Aþýnmýþ Metal Parça Temizliði

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Bosch-Diagnostik Yaþam için teknoloji ESI[tronic] Yazýlým Test Cihazlarý Servis Eðitimi Teknik Telefon Desteði Profesyonel Klima

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER

AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER KÜÇÜK ÖLÇÜ ALETLERÝ HAKKINDA 66 AÇI ÖLÇER ÜNÝVERSAL * Ölçüm yüzeyi sertleþtirilmiþ ve

Detaylı

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar KAYNAK VE KESME ROBOT SÝSTEMLERÝ MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar Yüksek Performanslý Robotlar OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it:001-031 LINEA 1ed it 24.11.2010 13:51 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

IPL&Laser Platform IPL&Laser Platform UYARI 1. ULASE IPL & LAZER PLATFORMU GENEL BÝLGÝLER 1.. LAZER BAÞLIKLAR ve UYGULAMALARI 1.3. SÝSTEM BÝLEÞENLERÝ 1.3.1. ENTEGRE SOÐUK HAVA ÜFLEME SÝSTEMÝ 1.3.. AKTARIM

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 5 Beton iletiminde daima 1 numara Yeni teknolojiler ve yeni çözümler Ucuz parçalar makineleri tehdit ediyor Ýkinci elden birinci sýnýf hizmet Bauma fuarýnda,

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı