Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri"

Transkript

1 Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3): Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri [Satisfaction Level Of Inpatient in an University Hospital] ÖZET AMAÇ: Son yıllarda tüm sektörlerde kalite kavramı ön plana çıkmaya başlamıştır. Sağlık hizmetlerinde kalite söz konusu olduğunda temel basamaklardan birini hasta memnuniyeti oluşturmaktadır. Bu çalışmada, üniversite hastanesinde yatarak tedavi gören hastaların memnuniyet durumlarının saptanması amaçlanmıştır. YÖNTEM: Çalışma 03 Mart 30 Haziran 2008 tarihleri arasında yatan 473 hasta ile yürütülmüş, tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Hastalara yüz-yüze görüşme tekniği kullanılarak anket uygulanmıştır. Hastaların memnuniyet durumları Görsel Analog Hasta Tatmin Skalası (GAHTS) ile değerlendirilmiştir. Skalada işaretlenen noktaya göre 10 üzerinden puanlama yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, bağımsız gruplarda t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. BULGULAR: Hastaların GAHTS puan ortalamaları kadınlarda 7,2±2,2, yaş grubunda 7,2±2,2, ilköğretim mezunu olanlarda 7,1±2,2, sosyal güvencesi olmayanlarda 7,1±2,4 ve ilçede yaşayanlarda 7,1±2,3 olarak bulunmuştur. Hastaların yattığı kliniklere göre GAHTS puan ortalamalarına bakıldığında Genel Cerrahi Kliniği nde yatan hastaların puan ortalaması 7,5±2,1 (p<0.001) ve hastanede gün kalanların puan ortalaması 7,3±2,1 (p<0.05) olarak belirlenmiş ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. SONUÇ: Araştırma grubundaki hastaların tatmin düzeyleri cinsiyetlerine, yattıkları kliniklere ve yatış sürelerine göre farklılık göstermiştir. SUMMARY AIM: Quality concept is becoming increasingly more important in all sectors. Patient satisfaction is one of the basic steps in the quality of the health care system. The aim of this study was to determine the satisfaction of the patients receiving inpatient treatment. METHODS: This is a descriptive study, and it was conducted on 473 patients between the dates 03 March and 30 June A questionnarie form was applied to by means of face-to-face survey technique. A Visual Analog Patient Satisfaction Scale (VAPSS) was used to evaluate the satisfaction state. RESULTS: It was found out that VAPSS score average of the patients was 7.2±2.2 in women; it was 7.4±2.2 in 50 and 65 age group; it was 7.1±2.2 in those who one graduate of primary school, it was 7.1±2.4 in those who dont have social security, and it was 7.1±2.3 in people who live in the towns. When we compare VAPSS points according to the clinics they stayed at, the average score of surgery clinic was 7.5±2.1 (p<0.001), score average of people who stayed in the hospital for days was 7.3±2.1 (p<0.05), and the difference between the two was found statistically significant (p< 0.001, p< 0.05 ). CONCLUSION: This study indicated that level of satisfaction of the patients different depending on the clinic they stayed at. Serap Ejder Apay, Sevban Arslan Atatürk Üniversitesi Erzurum Sağlık Yüksek Okulu, Erzurum. Anahtar Kelimeler: Hasta tatmini, Bakım kalitesi. Key words: Patient satisfaction, Care quality. Sorumlu yazar/ Corresponding author: Serap Ejder Apay Atatürk Üniversitesi Erzurum Sağlık Yüksek Okulu Aziziye Araştırma Hastanesi altı 19 nolu kapı. Palandöken, Erzurum, Türkiye. GİRİŞ Hasta memnuniyeti yaşam tarzı, geçmiş deneyimler, gelecekten beklentiler, bireysel ve toplumsal değerleri içeren birçok faktör ile ilişkili karmaşık bir kavram olup farklı kişilerce, farklı zamanlarda ve farklı şekillerde tanımlanabilmektedir (1, 2, 3). Hasta memnuniyeti "hastanın değer ve beklentilerinin ne düzeyde karşılandığı konusunda bilgi veren esas otoritenin hasta olduğunu ve bakımın kalitesini gösteren temel ölçüt" olarak bildirilmiştir (2). Hasta memnuniyeti "hastanın beklentileri ve aldığı bakımın uyumu" olarak da tanımlanmıştır (3). Hasta memnuniyeti hastaların bekletilmemesi, yeterince zaman ayrılması, ilgi gösterme, güler yüzlülük, bilgilendirilme ve hekime güven duygusu gibi etkenler sonucunda şekillenmektedir (4). Konu ile ilgili diğer yayınlarda da hasta memnuniyeti buna benzer şekilde ifade edilmektedir (5, 6). Sağlık hizmetleri ile ilgili hasta memnuniyeti ilk kez 1956 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde hemşirelik alanında değerlendirilmiştir (7). Son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde hasta memnuniyeti sağlık bakım kalitesinin bir ölçütü olarak önemli bir yere sahiptir (8 10). Türkiye de hasta memnuniyeti ile ilgili çalışmalar çeşitli sağlık kurumlarında sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik olarak artmaktadır (3, 11 14). İzmir de yapılan bir araştırmada hastaların demografik niteliklerinin hizmet kalitesi değerlendirmeleri ile olan ilişkileri incelenmiş ve yaşlı hastaların gençlere göre, düşük eğitimli 239

2 hastaların yüksek eğitimli hastalara göre, yüksek gelirli hastaların düşük gelirli hastalara göre hizmet kalitesini daha olumlu değerlendirdikleri bulunmuştur (15). Çatı ve Yılmaz tarafından yapılan araştırmada; cinsiyet ve eğitim düzeyinin hasta memnuniyeti açısından etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırmada, kadınların memnuniyet düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Son olarak, hastanede daha kısa süreli kalan hastaların, uzun süreli kalan hastalara göre memnuniyet düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür (16). Hasta memnuniyeti araştırmalarının amacı, hastaların aldıkları hizmetin kalitesini nasıl bulduklarının öğrenilmesi, onların memnuniyetini etkileyen faktörlerin öncelik sırasının belirlenmesi, kurumu tercih nedenleri, kurumdan beklentileri, hizmet sunum sürecinde yaşanan uygunsuzluklar ve hizmet sunum tarzının bu beklentileri karşılayacak şekilde tasarlanması şeklinde sınıflanabilir(3,17,18). Bu çalışma üniversite hastanesinde yatarak tedavi alan kişilerin; verilen hizmetten memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Tanımlayıcı nitelikte yapılan çalışmanın evrenini Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi Aziziye Araştırma ve Uygulama Hastanesi nin cerrahi kliniklerinde (Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, Ortopedi, Göğüs Cerrahisi, Üroloji, Beyin Cerrahisi) yatan 672 hasta oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise; 03 Mart 30 Haziran 2008 tarihleri arasında ilgili kliniklerde yatan, 18 yaş ve üzerinde olan, Türkçe konuşabilen, işitme ve görme problemi olmayan, araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve hastanede en az iki gece yatan 473 hasta oluşturmuştur. Verilerin elde edilmesinde, araştırmacı tarafından geliştirilen 9 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ve Kılınçer-Zileli tarafından geliştirilen Görsel Analog Hasta Tatmini Skalası (GAHTS) kullanılmıştır (19). GAHTS nın başlıca özelliği anlaşılır, herkes tarafından ve tüm hastalık grupları için uygulanabilir, basit bir skala olmasıdır. Bu skala tatmin olmanın bileşenlerini saptamayı hedef alan bir ölçüm değildir. Hastalığa özgü ve sağlık sisteminden etkilenebilecek sorular içermediğinden tüm hastalık grupları için her dilde ve her coğrafyada uygulanabilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli konu, hastanın kendisine sorulan tatmin olma durumunun neyi içerdiğini, başka bir deyişle tatmin olup olmadığı sorulan şeyin ne olduğunu anlamış olması gerekmesidir. İstenen, verilen tıbbi bakımın ve yaşadığı deneyimlerin genelde kendisine ne hissettirdiğidir. Değerlendirilmesi istenen konu hekim, diğer personel ya da sağlık kurumunun herhangi birinin performansı değildir. Sağlık hizmetine ulaşmaktaki kolaylık derecesi ya da hastalığının düzelme durumundan olan tatmin olma derecesinden biri de değildir. Bunların tümüdür. Hasta verilen tıbbi bakımla ilgili olarak kendisini etkileyen tüm bileşenleri sentezleyerek içinde bulunduğu hoşnutluk durumunu saptamalı ve çizgi üzerinde durumuna karşılık gelen noktayı bulmalıdır. Bu skalada dikey duran düz bir çizgi vardır. Çizginin başlangıç ve sonlanma noktaları enine çizgilerle belirtilmiştir. Orta noktayı belirtmek için üçüncü bir enine çizgi vardır. Alt uçlarda tam tatminsizlik ve en üst seviyede tatmin etmeyi temsil etmek üzere iki yüz çizimi bulunur. Hasta, dikey çizgi üzerinde tıbbi bakımdan tatmin olma derecesine karşılık gelen noktayı bir çarpı (X) işaretiyle belirtir. Şekli çevreleyen çerçevenin altında neyin istendiğini belirten ve kullanım şeklini açıklayan kısa bir yazı bulunur. Çarpı işareti ne kadar yükseğe konulursa tatmin olma derecesi o kadar fazladır. Değerlendirmeyi yapan kişi skala ile aynı boyda, fakat dikey çizginin her 1/10 luk kısmının işaretlenmiş olduğu bir ölçek kullanarak hastanın koyduğu işaretin kaçıncı 1/10 luk bölmeye karşılık geldiğini saptar. Bu bölmenin numarası kişinin 10 üzerinden tatmin olma derecesini gösterir. Bu form hastaların taburcu oldukları gün uygulanmıştır. Soru formlarının cevaplandırılması yaklaşık 10 dakika sürmüştür. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, bağımsız gruplarda t testi, Bonferroni ve varyans analizi kullanılmıştır. Hastane yönetiminden yazılı izin alınıp, araştırmaya katılan hastalara verilerin gizli tutulacağı ve gönüllülük esasına dayanacağı hakkında araştırmacılar tarafından bilgi verildikten sonra araştırmaya katılmayı kabul edenler ile çalışma yürütülmüştür. BULGULAR Araştırma kapsamına alınan hastaların tanıtıcı özellikleri incelendiğinde; hastaların yaş ortalamasının 48,5±18,5 yıl olduğu bulunmuştur. Hastaların %53,7 sinin kadın olduğu, %77,6 sının evli olduğu, %4,4 ünün üniversite mezunu olduğu ve büyük bir çoğunluğunun (%91,5) sosyal güvencesi olduğu saptanmıştır. Hastaların %70,2 si hastanede 2 10 gün yatarak tedavi almışlardır (Tablo 1). 240

3 Tablo 1. Hastaların tanıtıcı özellikleri ile GAHTS dan alınan puan ortalamalarının karşılaştırılması Tanıtıcı özellikler (n=473) Sayı % GAHTSPO * Test ve p değeri Yaş grupları ve üstü Cinsiyet Kadın Erkek Medeni durum Evli Bekâr Dul Eğitim durumu Okuryazar değil Okuryazar İlköğretim Lise Üniversite Sosyal güvence Var Yok Meslek Ev hanımı Serbest-çiftçi Memur Emekli İşsiz Yaşanılan yer Köy İlçe İl Yatılan Klinik Beyin Cerrahisi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ortopedi Genel Cerrahi Üroloji Göğüs Cerrahisi Yatış Süresi 2-10 gün gün 21 gün ve üstü GAHTSPO * : Görsel Analog Hasta Tatmin Skalası puan ortalaması 26,6 23,7 27,7 22,0 53,7 46,3 77,6 13,5 8,9 33,4 10,4 33,8 18,0 4,4 91,5 8,5 51,4 27,7 8,5 6,3 6,1 30,0 23,9 46,1 21,4 20,7 19,9 19,7 10,3 8,0 70,2 20,5 9,3 6,7±2,4 6,9±2,5 7,2±2,2 7,1±2,3 7,2±2,2 6,6±2,5 7,1±2,4 6,6±2,3 7,0±2,1 7,1±2,2 7,1±2,3 7,1±2,2 6,4±2,8 6,3±2,2 6,9±2,3 7,1±2,4 7,2±2,2 6,6±2,6 6,8±2,6 7,4±1,7 6,2±2,5 6,9±2,3 7,1±2,3 6,9±2,4 5,9±2,8 7,5±2,2 7,2±1,9 7,5±2,1 6,8±2,2 6,6±2,5 6,9±2,4 7,3±2,1 6,2±2,6 F=1.26 p=0.28 t=2.44 p<0.05 F=0.64 p=0.52 F=1.59 p=0.17 t=0.24 p=0.80 F=2.32 p=0.05 F=0.10 p=0.89 F=6.69 p<0.001 F=3.49 p<0.05 Hastaların GAHTS dan aldıkları puan ortalaması 6,9±2,3 olarak bulunmuştur. Tablo 1 incelendiğinde; GAHTS puan ortalamaları kadınlarda 7,2±2,2 olarak belirlenmiş olup, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Hastaların GAHTS puan ortalamaları yaş grubunda 7,2±2,2, ilköğretim mezunu olanlarda 7,1±2,2, sosyal güvencesi olmayanlarda 7,1±2,4 ve ilçede yaşayanlarda 7,1±2,3 olarak bulunmuştur. Hastaların belirtilen bu tanıtıcı özelliklerine göre GAHTS puan ortalamaları incelendiğinde; aradaki fark istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p=0.28, p=0.17, p=0.80, p=0.89). Hastaların yattığı kliniklere göre GAHTS puan ortalamalarına bakıldığında; Genel Cerrahi Kliniği nde yatan hastaların puan ortalaması 7,5±2,1 olarak saptanmış ve aradaki fark istatistiksel 241

4 olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.001). Farkın hangi klinikten kaynaklandığını belirlemek için Bonferroni analizi yapılmış ve analiz sonucunda farkın Beyin Cerrahi Kliniğinden kaynaklandığı saptanmıştır (F=6.6, p<0.001). Hastanede gün kalanların puan ortalaması 7,3±2,1 olarak belirlenmiş ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). TARTIŞMA Hastanelerde daha kaliteli hizmet verilmesi konusunda hasta memnuniyeti temel alanlardan birisidir. Hastanede yatan hastaların bakımdan memnuniyet düzeylerini belirlemek amacı ile yapılan bu araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular ilgili çalışma sonuçları ve literatür bilgisi doğrultusunda tartışılmıştır. Araştırma kapsamına alınan hastaların sosyodemografik özelliklerinden, yaş, medeni durum, eğitim durumu, sosyal güvence, meslek, yaşanılan yer gibi değişkenlere göre GAHTS dan alınan puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan fark bulunmamıştır. Benzer şekilde bu konuda daha önce yapılan çalışmalarda da sosyo-demografik özelliklerin [yaş (20 24), medeni durum (25, 26), eğitim durumu (18, 21, 27 29), sosyal güvence (25, 30), meslek (22, 31), yaşanılan yer (25, 30)] hasta memnuniyet düzeyleri üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmada, yüksek GAHTS puan ortalamaları 50 yaş ve üzerinde, en yüksek olarak da yaş grubunda 7,4±2,2 saptanmış, fakat aradaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0.05) (Tablo 1). Eroğlu ve arkadaşlarının, Bal ın, Zahr ve ark, Uzun ve ark, Argan ın yaptıkları çalışmalarda da verilen hizmetten memnuniyet oranının ileri yaş grubu hastalarda çok daha yüksek olduğunun saptanması, çalışma bulgularımızı desteklemektedir (4, 32-35). Gençlerin memnuniyet düzeyleri yaşlılara oranla daha düşük bulunmuştur. Bu durum ihtiyaç farklılıklarından kaynaklanmış olabilir. Araştırmada, kadın hastaların GAHTS puan ortalamaları daha yüksek saptanmış ve aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 1). Bu sonuç, Bal ve Arıkan Yurt un yaptıkları çalışmaların sonuçları ile de uyumludur. Literatürde erkeklerin memnuniyet düzeylerini yüksek olduğu çalışmaların azınlıkta olduğu görülmüştür (30, 33). Araştırmada, Genel Cerrahi Kliniği nde yatan hastaların GAHTS puan ortalamaları 7,5±2,1 olarak bulunurken, Beyin Cerrahisi Kliniği nde yatan hastalarınki 5,9±2,8 olarak bulunmuştur. Hastaların yatmış oldukları kliniklere göre memnuniyet derecelerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. (p=0.001) (Tablo 1). Hastaların Beyin Cerrahisi Kliniği nde büyük operasyonlara maruz kalmalarından dolayı daha fazla stres altında olmaları nedeniyle beklenti düzeylerinin de daha yüksek olabileceği düşünülmektedir. Hastaların yatış sürelerine göre GAHTS puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0.05) (Tablo 1). Çalışma sonucuna paralel olarak Küçükkocabaş ve Dönmez in yapmış olduğu çalışmada da yatış süresine göre memnuniyet düzeyleri arasındaki fark önemli bulunmuştur (21). Çalışmada GAHTS dan alınan puan ortalaması 6,9±2,3 olarak saptanmış, bu konu ile ilgili daha önce yapılan çalışmalarda da benzer bulgulara rastlanmıştır (36,37). SONUÇ VE ÖNERİLER Hasta memnuniyeti, hizmetin sunumunu, hasta ile hizmeti verenlerin etkileşimini, hizmetin varlığını, hizmetin sürekliliğini, hizmeti verenlerin yeterliliği ve iletişim özelliklerini içeren çok boyutlu bir kavramdır. Bundan dolayı, hasta memnuniyeti sağlık hizmetlerinin bir sonucu ve genellikle hizmet kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda hizmetin değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinde, kalitenin belirlenmesinde bir geri bildirim sağlamaktadır. Bu nedenle hasta memnuniyetinin ölçülmesi yararlı ve gereklidir. Araştırmada GAHTS dan alınan puan ortalaması 6,9±2,3 olarak saptanmış ve hastaların memnuniyet düzeyleri iyi olarak değerlendirilmiştir. Bundan sonraki çalışmalarda yatan hastaların memnuniyet düzeylerinin belli aralıklarla ölçülmesi ile hizmet kalitesinin sürekliliğine katkıda bulunulması önerilmektedir. KAYNAKLAR 1. Carr-Hill AR. The measurement of patient satisfaction. Journal of Public Health Medicine. 1992; 14(3): Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS. Institute of Medicine. To err is human: Building a safer health system. 1st ed. Washington. DC. National Academy Pres, 2000, p Yılmaz M. Sağlık bakım kalitesinin bir ölçütü: Hasta memnuniyeti. Cumhuriyet Üniversitesi 242

5 Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2001; 5(2): Uzun E, Güney M, Oral B, Özsoy M, Mungan T. Kadın hastalıkları ve doğum servisi: Verilen hizmetlerle ilgili hasta memnuniyeti ve etki eden faktörler. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi. 2006; 3(3): Larrabee JH, Bolden LV. Defining patientperceived quality of nursing care. Journal of Nursing Care Quality. 2001; 16(1): Larrabee JH, Ostrow CL, Withrow ML, Janney MA, Hobbs GR, Burant C. Predictors of Patient Satisfaction with inpatient hospital nursing care. Research in Nursing & Health. 2004; 27(4): Merkouris A, Ifantopoulos B, Lanara V, Lemomdou C. Patient satisfaction: a key concept for evaluation and improving nursing services. Journal of Nursing Management. 1999; 7(1): Larsson WB, Larsson G, Starrin B. Patients views on quality of care: a comparison of men and women. Journal of Nursing Management. 1991; 7(3): Walker J, Brooksby A, Mclnerny J, Taylor A. Patient perceptions of hospital care: building confidence, faith and trust. Journal of Management. 1998; 6(4): Williams B. Patient satisfaction: a valid concept? Social Science and Medicine. 1994; 38(4): Alcan Z. Bayındır tıp merkezi hemşirelik hizmetleri müdürlüğü hasta memnuniyet anket sonuçları, sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi ve performans ölçümü. Haberal Eğitim Vakfı Yayınları. 1996; 1(1): Çaykuş GÖ. Cumhuriyet üniversitesi sağlık hizmetleri araştırma ve uygulama hastanesi çocuk servislerinde yatan hastaların hemşirelik bakımına yönelik memnuniyet durumlarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Özmen D. Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi hastanesi'nde yatan hastaların beklentilerinin saptanması. II Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri Kitabı. 1999, s Varinli İ, Çakır A. Hizmet kalitesi, değer, hasta tatmini ve davranışsal niyetler arasındaki ilişki: Kayseri de poliklinik hastalarına yönelik bir araştırma. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004;17(2): Devebakan N, Aksaraylı M. Sağlık işletmelerinde algılanan hizmet kalitesinin ölçümünde servqual skorlarının kullanımı ve özel Altınordu hastanesi uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2003; 5(1): Çatı K, Yılmaz A. Hastaların hastane hizmetlerinin kalitesini algılama düzeylerinin ölçümüne yönelik bir araştırma. Pazarlama Dünyası. 2002; 16(4): Omar MA, Schiffman RF, Bingham CR. Development and testing of the patient expectations and satisfaction with prenatal care instrument. Research in Nursing & Health. 2001; 24(3): Uzun Ö. Patient Satisfaction with Nursing Care at a University Hospital in Turkey. Journ Nurs Care Qual. 2001; 16(1): Kılınçer C, Zileli M. Görsel Analog Hasta Tatmini Skalası. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2006; 23(3): Özbaşaran F. Hastanede yatan yetişkin hastaların verilen hemşirelik bakımına ilişkin memnun olma durumlarının incelenmesi. I. Uluslar arası & VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi. Antalya. 2001, p Küçükkocabaş H, Dönmez A. Hastaların hemşirelik hizmetlerini değerlendirmeleri. Uluslararası Kalite, Maliyet ve Hemşirelik Sempozyumu. 1993, p Okumuş H, Akçay H, Karayurt Ö, Demircan G. Bir kalite güvenlik programı ölçütü: hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi. Uluslararası Kalite, Maliyet ve Hemşirelik Sempozyumu. 1993, p Bölükbaş N, Türköz Z. Hastanede yatan hastaların hemşirelerden beklentileri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2002; 5(2): Fadıloğlu Ç, Özbayır T, Işık A, Özsoy AS, Saruhan A, Sarıkaya A. Hastaların hemşireleri değerlendirmesi. II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri. 1992, p Özlü KZ. Erzurum ilinde farklı hastanelerdeki cerrahi kliniklerde yatmış olan hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek lisans tezi. Erzurum Akyol AD. Hemodialize giren hastaların verilen bakımdan memnun olmalarının değerlendirilmesi. Uluslararası Kalite, Maliyet ve Hemşirelik Sempozyumu. 1993, p Lewıs JR. Patient views on quality care is general practice: literature review. Social Science Medicine. 1994; 39(5): Türköz Y, Aksoy A, Perçin AK. Hasta tatmininin sosyodemografik değişkenler ve hizmete ilişkin değişkenler açısından incelenmesi. Haberal Eğitim Vakfı Yayınları, 1998, p Esatoğlu EA, Ersoy K. Hasta tatmininin ölçülmesi. sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi ve 243

6 performans ölçümü. Haberal Eğitim Vakfı Yayını,1996, p Arıkan Yurt S. Hemşirelik hizmetlerinin hasta doyumu üzerine etkisi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Yalçınkaya N. Malatya Turgut Özal Tıp merkezide 1999 yılında yatarak tedavi gören hastaların memnuniyet durumları ve etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Malatya Eroğlu F, Özmen S, Noyaner A, Aydın C. Yoğun bakımda hasta sağlık bakım kalitesini geliştirebilir miyiz? Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2001; 8(3): Bal R. Eskişehir ilinde sosyal sigortalar kurumu, devlet ve üniversite hastanelerinde toplam kalite yönetimi çerçevesinde hasta memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi. Marmara Üniversitesi. Sağlık Kurumları Yöneticiliği Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Zahr LK, William SG, el-hadad A. Patient satisfaction with nursing care in Alexandria, Egypt. Int. J. Nurs. Stud.1991; 28(4): Argan M, Argan TM. Sağlık hizmetleri pazarlamasında kalite ve Osmangazi üniversitesi tıp fakültesi hastanesindeki servislerde yatan hastalara yönelik bir araştırma. 7. Ulusal Pazarlama Kongresi. 2002, p Yıldırım A, Maral I, Aycan S, Bumin MA: Gazi hastanesi yataklı servislerinde hizmet alanların bazı temel özelliklerine hastaneden memnuniyet durumları. Gazi Kalite Günleri II Bildiri Özet Kitabı. 1999, p Aytar G, Yeşildal N. Yatan hasta memnuniyeti. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2004; 3(1):

Hastaların Sağlık Hizmetlerinden ve Hemşirelik Bakımından Memnuniyetlerinin Belirlenmesi

Hastaların Sağlık Hizmetlerinden ve Hemşirelik Bakımından Memnuniyetlerinin Belirlenmesi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(6): 717-724 Hastaların Sağlık Hizmetlerinden ve Hemşirelik Bakımından Memnuniyetlerinin Belirlenmesi [Determining the Level of Satisfaction of Patients

Detaylı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Yatan Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Yatan Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Yatan Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Evaluation of

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu Hastanesi Deneyimi

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu Hastanesi Deneyimi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 212;13(4):186-19 doi: 1.555/134.853.212.35119 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

Silvan Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerin Memnuniyet Düzeyleri. The Satisfaction Levels of Outpatients in Silvan State Hospital Puplic

Silvan Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerin Memnuniyet Düzeyleri. The Satisfaction Levels of Outpatients in Silvan State Hospital Puplic Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, (96-101) Silvan Devlet Hastanesine Başvuran Kişilerin Memnuniyet Düzeyleri Mansur Özcan*, Veysi Özkaynak*, İzzettin Toktaş** ÖZET Bu çalışma, bir ilçe devlet

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE YATAN HASTALARIN HEMŞİRELİK BAKIMINDAN MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ BAZI FAKTÖRLER*

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE YATAN HASTALARIN HEMŞİRELİK BAKIMINDAN MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ BAZI FAKTÖRLER* ARAŞTIRMA BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE YATAN HASTALARIN HEMŞİRELİK BAKIMINDAN MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ BAZI FAKTÖRLER* Çiğdem ARSLAN** Meral KELLECİ*** Alınış Tarihi: 18.11.2009 Kabul Tarihi: 01.20.2010

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder.

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. IV TEŞEKKÜR Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. Sayın Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik tez danışmanım olarak araştırmanın

Detaylı

Kamuya Ait Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ayaktan ve Yatan Hasta Memnuniyeti ARAŞTIRMA MAKALESİ

Kamuya Ait Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ayaktan ve Yatan Hasta Memnuniyeti ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Kamuya Ait Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ayaktan ve Yatan Hasta Memnuniyeti Levent Hekimoğlu 1 A. Selda Tekiner 2 Gülsen Ceyhun Peker 2 1 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Bir Eğitim Hastanesinde Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi*

Bir Eğitim Hastanesinde Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2011) Cilt 19 - Sayı AAAAAA 2: 68-76 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Bir Eğitim Hastanesinde Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi* Investigation

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ Abdullah SOYSAL * Pınar ÖKE ** Fedayi YAĞAR *** Burhan KILIÇ *** Özet: Bu çalışmanın amacı hastaların

Detaylı

Ana-çocuk sağlığı aile planlaması merkezine başvuran kadınların hizmetten ARAŞTIRMALAR memnuniyet (Research durumları Reports)

Ana-çocuk sağlığı aile planlaması merkezine başvuran kadınların hizmetten ARAŞTIRMALAR memnuniyet (Research durumları Reports) Ana-çocuk sağlığı aile planlaması merkezine başvuran kadınların hizmetten ARAŞTIRMALAR memnuniyet (Research durumları Reports) ANA-ÇOCUK SAĞLIĞI AİLE PLANLAMASI MERKEZİNE BAŞVURAN KADINLARIN HİZMETTEN

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi

Detaylı

ARAŞTIRMA - RESEARCH ARTICLE. Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2006: Cilt 17: Sayı 3:

ARAŞTIRMA - RESEARCH ARTICLE. Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2006: Cilt 17: Sayı 3: Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2006: Cilt 17: Sayı 3: 160-170 ARAŞTIRMA - RESEARCH ARTICLE YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARIN HASTANE ÇALIŞANLARI VE HASTANE HİZMETLERİNDEN BEKLENTİLERİ VE BEKLENTİLERİNE

Detaylı

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları 1 Selda Çelik, 2 Meral Kelleci, 3 Dilek Avcı, 1 Elif Temel 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

HASTANE SEKTÖRÜNDE YATAN HASTALARIN HASTA TATMİNİ VE HASTANE KALİTESİ ALGILAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR İLİ SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HASTANE SEKTÖRÜNDE YATAN HASTALARIN HASTA TATMİNİ VE HASTANE KALİTESİ ALGILAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR İLİ SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİ ÖRNEĞİ HASTANE SEKTÖRÜNDE YATAN HASTALARIN HASTA TATMİNİ VE HASTANE KALİTESİ ALGILAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR İLİ SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİ ÖRNEĞİ Yrd.Doç. Dr. Mehmet TOP 1 Dr. Menderes Tarcan 2 Dr.

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(2): 325-330 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi [Evaluation of the Mental Conditions of Students in the Health

Detaylı

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri Bildiri Adı Kodu 6 Sağlıkla İlişkili Enfeksiyonlar ve El Hijyeni Konusunda Geçerliliği

Detaylı

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Yük.Hemş.Vildan TANIL Yük.Hemş.Fatma COŞAR BAYKAL Uzm.Hemş.Münevver SARSILMAZ Öğr. Gör. Müjgan SOLAK KABATAŞ Prof. Dr. Meryem YAVUZ 1 HASTA

Detaylı

Patients Satisfaction Levels with Hospital Services at a University Hospital Şengül ŞİŞE, Elif Cihan ALTINEL, Mine TOKSAL

Patients Satisfaction Levels with Hospital Services at a University Hospital Şengül ŞİŞE, Elif Cihan ALTINEL, Mine TOKSAL Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 1-10/Ocak 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Üniversite Hastanesinde Bulunan Hastaların Hastane Hizmetleri Hakkındaki Memnuniyet Düzeyleri Patients Satisfaction Levels

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

SAĞLIK BAKIM KALİTESİNİN BİR ÖLÇÜTÜ : HASTA MEMNUNİYETİ

SAĞLIK BAKIM KALİTESİNİN BİR ÖLÇÜTÜ : HASTA MEMNUNİYETİ C. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2001, 5 (2) SAĞLIK BAKIM KALİTESİNİN BİR ÖLÇÜTÜ : HASTA MEMNUNİYETİ Meryem YILMAZ * ÖZET Hasta memnuniyeti çeşitli faktörlerden etkilenen karmaşık bir kavram olup

Detaylı

Bir Nöroşirürji Kliniğinde Gece Verilen Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi*

Bir Nöroşirürji Kliniğinde Gece Verilen Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi* Bir Nöroşirürji Kliniğinde Gece Verilen Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi* Rengin ACAROĞLU**, Cemile SAVCI***, Aslı BİLİR***, Hatice KAYA**, Merdiye ŞENDİR, Evren ÖRENLİ***, Zeynep TEMEL*** ÖZET Bu

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi

Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi Hemşirelerde iş doyumu ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Doyum Düzeyi Job Satisfaction Level of Nurses Satıhanım Tilev1, Kerime Derya Beydağ2 1 2 Adana Asker Hastanesi, Adana Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(5):487-492 Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi [Healthy Life Style Behaviours of the Nurses and the

Detaylı

ISSN : 1308-7355 aybalademirci@gmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

ISSN : 1308-7355 aybalademirci@gmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 2C0039 VOCATIONAL EDUCATION Fatma Arpacı Received: June 2011 Aybala Demirci Accepted: October 2011 Gazi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

KEMOTERAPİ ALAN HASTALARIN HEMŞİRELİK BAKIMINDAN MEMNUN OLMA DURUMLARININ İNCELENMESİ***

KEMOTERAPİ ALAN HASTALARIN HEMŞİRELİK BAKIMINDAN MEMNUN OLMA DURUMLARININ İNCELENMESİ*** ARAŞTIRMA KEMOTERAPİ ALAN HASTALARIN HEMŞİRELİK BAKIMINDAN MEMNUN OLMA DURUMLARININ İNCELENMESİ*** Mehtap TAN* Zümrüt AKGÜN ŞAHİN** Alınış Tarihi:29.07.2008 Kabul Tarihi:24.11.2008 ÖZET Bu araştırma, kemoterapi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BİR DEVLET HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAMEMNUNİYETE ETKİ EDEN İKİ ÖNEMLİ FAKTÖR : İLETİŞİM VE HASTA GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

BİR DEVLET HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAMEMNUNİYETE ETKİ EDEN İKİ ÖNEMLİ FAKTÖR : İLETİŞİM VE HASTA GÜVENLİK KÜLTÜRÜ BİR DEVLET HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAMEMNUNİYETE ETKİ EDEN İKİ ÖNEMLİ FAKTÖR : İLETİŞİM VE HASTA GÜVENLİK KÜLTÜRÜ Fisun VURAL 1, Ayşe AYDIN 2, Şükran FİL 2, Sebahat Torun 3, Birol VURAL 4 ÖZET Sağlık

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

Arzu ÜZGÜL YENİDİKİCİ Öğretim Görevlisi arzuuzgul@gmail.com İngilizce (ÜDS:73). Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı (2006).

Arzu ÜZGÜL YENİDİKİCİ Öğretim Görevlisi arzuuzgul@gmail.com İngilizce (ÜDS:73). Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı (2006). Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Akademik Unvanı e-posta Adresi Yabancı Dil Eğitim Arzu ÜZGÜL YENİDİKİCİ Öğretim lisi arzuuzgul@gmail.com İngilizce (ÜDS:73). Doktora Gazi Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi

Detaylı

Cerrahi Birimlerde Yatan Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi

Cerrahi Birimlerde Yatan Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi Research Article /Araştırma Makalesi Cerrahi Birimlerde Yatan Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi Determination of Hospitalized Patients Satisfaction Level with Nursing

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Nisan 2009

TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Nisan 2009 A r a ş t ı r m a M a k a l e s i TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Nisan 2009 Ankara da Bir Sağlık Ocağına ve Belediyeye Ait Bir Spor Kompleksine Başvuran 18 Yaş ve Üzeri Kadınların Sağlığı

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSİ: VERİLEN HİZMETLERLE İLGİLİ HASTA MEMNUNİYETİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSİ: VERİLEN HİZMETLERLE İLGİLİ HASTA MEMNUNİYETİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 2006; Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa: 167-171 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSİ: VERİLEN HİZMETLERLE İLGİLİ HASTA MEMNUNİYETİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Ertan UZUN*, Mehmet GÜNEY**, Baha ORAL**, Mesut ÖZSOY**, Tamer

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hasta Memnuniyeti

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hasta Memnuniyeti Araştırma Yazısı Selçuk Tıp Derg 2012;28(4):213-218 SELÇUK TIP DERGİSİ Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hasta Memnuniyeti Satisfaction Level of Inpatients in a University Hospital Şengül Şişe, Elif Cihan

Detaylı

HASTALARDA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*

HASTALARDA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ* KANSERLİ HASTALARDA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ* Sevban ARSLAN** Nurgül BÖLÜKBAŞ*** ÖZET Araştırma kanserli hastaların am kalitesi ve am kalitesini etkileyen faktörleri değerlendirmek amacı ile

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN EBE VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Midwives and Nurses Communication Skills, Who Work in the Family Health Center

Detaylı

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2009: 23 (3):

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2009: 23 (3): ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2009: 23 (3): 119-124 http://www.fusabil.org Tamer DEMİR 1 Yasemin AÇIK 2 M. Kaan KAYA 1 S. Erhan DEVECİ 2 Edibe PİRİNÇÇİ 3 Berrak YILDIRIM 2 A. Ferdane OĞUZÖNCÜL 2 A.Tevfik

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kaliteli yaşam; kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

arastırma ABSTRACT ÖZET Nilüfer Tuğut *

arastırma ABSTRACT ÖZET Nilüfer Tuğut * arastırma Bir Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde Yatan Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyleri ve Etkileyen Bazı Faktörler Patients Satisfaction Levels of Nursing

Detaylı

Cerrahi Hastalarının Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi*

Cerrahi Hastalarının Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi* F.N. Hem. Derg (2014) Cilt 22 - Sayı 2: 105-113 ISSN 2147-4923 Araştırma Yazısı Cerrahi Hastalarının Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi* Determinatıon of The Surgical Patients Saticfaction

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Tatmininin Değerlendirmesi: İzmir İli Örneği

Tatmininin Değerlendirmesi: İzmir İli Örneği 65 Yaş ve Üzeri Yatan Hastaların Hasta Tatmininin Değerlendirmesi: İzmir İli Örneği Mehmet TOP Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, İİBF Sağlık İdaresi Bölümü mtop@hacettepe.edu.tr Menderes TARCAN Dr.,

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: M. Süheyl Pozantı 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu 3. Görev : Yardımcı Doçent Doktor Telefon: 444 1997 E-mail: suheylpozanti@beykent.edu.tr 4. Doğum Tarihi:

Detaylı

Bir üniversite hastanesine başvuran hastaların memnuniyet düzeyleri The satisfaction levels of the patients admitted to a university hospital

Bir üniversite hastanesine başvuran hastaların memnuniyet düzeyleri The satisfaction levels of the patients admitted to a university hospital Dicle Tıp Dergisi A. / Emhan Dicle Medical ve ark. Journal Üniversite hastanesine başvuran hastaların memnuniyet Cilt düzeyleri / Vol 37, No 3, 241-247 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

Bir eğitim araştırma hastanesinde sağlık hizmeti sunum süreçlerinin tüm basamaklarına yönelik hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi

Bir eğitim araştırma hastanesinde sağlık hizmeti sunum süreçlerinin tüm basamaklarına yönelik hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi Araştırma Makalesi Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal doi: 10.5505/ptd.2015. 82787 Bir eğitim araştırma hastanesinde sağlık hizmeti sunum süreçlerinin tüm basamaklarına yönelik hasta memnuniyetinin

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

SAĞLIKTA ALGILANAN HĠZMET KALĠTESĠ VE HASTANE TERCĠH NEDENLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ

SAĞLIKTA ALGILANAN HĠZMET KALĠTESĠ VE HASTANE TERCĠH NEDENLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ SAĞLIKTA ALGILANAN HĠZMET KALĠTESĠ VE HASTANE TERCĠH NEDENLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Yunus Emre ÖZTÜRK 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı, hastanelerde sunulan hizmet kalitesinin, hastanede tedavi gören hastaların algı

Detaylı

Hastanede Yatarak Tedavi Görmekte Olan Hastaların, Erkeklerin Hemşirelik Mesleğine Katılımları İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi

Hastanede Yatarak Tedavi Görmekte Olan Hastaların, Erkeklerin Hemşirelik Mesleğine Katılımları İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Hastanede Yatarak Tedavi Görmekte Olan Hastaların, Erkeklerin Hemşirelik Mesleğine Katılımları İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Zeliha KOÇ*, Cansev BAL**, Zeynep SAĞLAM*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, hastanede

Detaylı

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sidar AYTEKİN* Fatma KORUK** * İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Malatya ** Harran Üniversitesi

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi Acil Servisine başvuran hastaların memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi Acil Servisine başvuran hastaların memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi Araştırma / Research Article TAF Preventive Medicine Bulletin www.korhek.org DOI: 10.5455/pmb.1-1453297214 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi Acil Servisine başvuran hastaların memnuniyet düzeylerinin

Detaylı

Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Araştırma Maklesi Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Determining the attitudes of woman towards family planning in Şanlıurfa Fatma GÖZÜKARA, Feray KABALCIOĞLU,

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

Hemşire Ve Ebelerin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri

Hemşire Ve Ebelerin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri Hemşire Ve Ebelerin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Düşünceleri Melahat AKGÜN KOSTAK*, Ülfiye ÇELİKKALP**,Melike DEMİR*** ÖZET Amaç: Bu araştırma hemşire ve ebelerin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

2014). Ancak. ayaktan ge

2014). Ancak. ayaktan ge PAY PER CASE PAYMENT MODEL IN HOSPITALS: COMPARISON OF P Yazar / Author: i Abstract Today, the fact that the prices of health care services are not determined according to the financial situation affects

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

CERRAHİ KLİNİKLERDE TEDAVİ GÖREN HASTALAR HAKLARINI BİLİYORLAR MI?*

CERRAHİ KLİNİKLERDE TEDAVİ GÖREN HASTALAR HAKLARINI BİLİYORLAR MI?* ARAŞTIRMA CERRAHİ KLİNİKLERDE TEDAVİ GÖREN HASTALAR HAKLARINI BİLİYORLAR MI?* Nadiye ÖZER** Zeynep KARAMAN ÖZLÜ*** Serdar SARITAŞ**** Alınış Tarihi:03.12.2008 Kabul Tarihi:29.01.2009 ÖZET Tanımlayıcı türde

Detaylı

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Meryem Karataş*, Aysun Çakır Özçelik*, Canan Sarı*, Sevinç Kaymaz* *Liv Hospital Ulus GİRİŞ Kadın sağlığı açısından gebelik

Detaylı