International Journal of Languages Education and Teaching

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Languages Education and Teaching"

Transkript

1 ISSN: , Mannheim GERMANY p THE IMPACT OF THE LITERARY COMPETITIONS ON SECONDARY EDUCATION STUDENTS INTEREST TO LITERATURE: THE EXAMPLE OF IŞIKLAR AIR FORCE HIGH SCHOOL EDEBİYATLA İLGİLİ YARIŞMALARIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN EDEBİYATA OLAN İLGİLERİNE ETKİSİ: IŞIKLAR ASKERÎ HAVA LİSESİ ÖRNEĞİ 1 Şamil ÇAN 2 & Muammer HARDAL 3 ABSTRACT The aim of this study is to analyze the impact of literary competitions (story, poetry, article, composition, essay, writing letters and reading etc.) on secondary education students interests to literature. The population of this study is consisted of 10th, 11th and 12th grades accumulating 660 students who studied at Işıklar Air Force High School in the school years and the sampling is consisted of 100 students. The 50 of the students in the sampling is consisted of the students who participated in the literary competition and the other 50 students are consisted of the students who didn t participate in such competitions. In the study, we used our 18- questions survey. The data obtained from the results are analyzed by their frequencies and percent values. According to the obtained results of the study, it is determined that the competitions increase students interest to literature and encourage them to read and write more and the number of the participating students increase in accordance with the rewards (Talent is liable to the compliment) given to the winning students. According to the variables, it is determined that there are consistent results in students viewpoints to the competitions. For this reason, it is evaluated that students interests to literature can be increased by encouraging them to participate in national or local literary competitions and in the competitions arranged by school managements. Key Words: Literary Competitions, Interest to Literature, Writing Poetry, Işıklar Air Force High School, Reading and Writing Skills. ÖZET Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin edebiyatla ilgili yarışmalara (öykü, şiir, makale, kompozisyon, deneme, mektup yazma ve kitap okuma vb.) katılımlarının edebiyata olan ilgileri üzerine etkilerini araştırmaktır. Araştırmanın evrenini, öğretim yılında Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesinde 10, 11 ve 12. sınıfa devam eden 660 öğrenci; örneklemini ise, 100 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan öğrencilerin 50 tanesi daha önce yarışmalara katılmış öğrencilerden seçilmiş, diğer 50 kişi yarışmalara katılmayan öğrenciler arasından belirlenmiştir. Araştırmada, hazırladığımız 18 maddelik bir anket kullanılmıştır. Anketle elde edilen veriler, frekans ve yüzde değerlerine dayalı olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre yarışmaların, öğrencilerin büyük çoğunluğunun edebiyata olan ilgisini artırdığı, öğrencileri daha çok okumaya ve yazmaya yönelttiği, yarışmalarda derece alan öğrencilere verilen ödüller (Marifet iltifata tabidir) oranında yarışmalara olan ilginin arttığı tespit edilmiştir. Değişkenlere göre yarışmalara öğrencilerin bakışları arasında anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Bu sebeplerle edebiyatla ilgili ulusal ve yerel yarışmalara öğrencilerin katılımının teşvik edilmesi, ayrıca okul yönetimi tarafından yapılacak yarışmalarla öğrencilerin edebiyata olan ilgisini artırılabileceği değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler: Edebiyat Yarışmaları, Edebiyata İlgi, Şiir Yazma, Işıklar Askeri Hava Lisesi, Okuma ve Yazma Becerisi. 1 Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 2 Işıklar Askeri Hava Lisesi, Sosyal Dersler Bölümü, e-posta: 3 Işıklar Askeri Hava Lisesi, Sosyal Dersler Bölümü, e-posta:

2 2570 Şamil ÇAN & Muammer HARDAL 1. GİRİŞ Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın (TDK 2005: 600) olarak ifade edilen edebiyat insan hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Dillerin doğuşu ile beraber edebî eserler oluşmaya başlamıştır. Edebiyat, gündelik dilin üstünde birçok anlamlılığı içerir, hissettirir, düşündürür; anlayıp da anlatamadıklarımızı dile getirir. Başka bir deyişle edebiyat, güzel sanatlar arasında yer alan bir çalışmanın adıdır. (Uçan 2006: 26) Güzel sanatların bir dalı olan edebiyatın insanlığın ilk dönemlerinden beri, her yerde ve zamanda varlığını sürdürmesi, bizlere onun insana özgü vazgeçilmez bir ihtiyacı karşıladığını düşündürmektedir (MEB, 2005). Bu ihtiyaç insanın sanatla ve estetikle olan ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Yaşantımızda önemli bir yere sahip olan edebiyatının okullarımızda ders olarak okutulması ortaöğretim çağında başlamaktadır. Öncesinde -ortaokul- Türkçe dersi müfredatında edebî eserlerle tanışan öğrenciler lise yıllarında edebiyatı derinlemesine -tarihsel gelişimi ve özellikleri çerçevesinde- ele almaya başlamaktadırlar. Bu anlamda edebiyatı bir ders olarak öğretmenin yanında ona karşı ilgiyi artırabilecek bir ortamın sağlanması da önem taşımaktadır. Dil ve Edebiyat öğretiminde öğrencilere kazandırılacak temel tutum ve davranışların başında: Dinlediğini ve okuduğunu tam olarak anlama, okuma zevki ve alışkanlığı edinme, dile özen gösterme duyarlılığını kazanma, istediğini sözlü ve yazılı olarak düzgün bir şekilde anlatma, edebiyat ürünlerinden tat alma (Kavcar 1993:33) olarak değerlendirilmiştir. Edebiyat eğitimi; estetik zevkin gelişmesi, kültürel değerlerin somut olarak ifadesi ve yorumlanması, sürdürülen hayatın farklı bir dikkat ve duyarlılıkla dile getirilmesi bakımlarından son derece önemlidir (MEB, 2005). Bu anlamda edebiyat eğitimi; estetik zevk sahibi olan, kültürel değerlerini fark eden, yaşantımız içindeki bütün renkleri ayırt etmeyi öğrenen ve bunlara karşı müspet tepkiler verebilen nesillerin yetişmesini hedeflemektedir. Bu kadar önemli hedefleri barındıran edebiyat eğitiminin kazanımları sadece bununla sınırlı değildir. Aynı zamanda genç beyin ve ruhlara, evrensel insan ruhunun son derece karmaşık duyarlılıklarını sezdirmek, yüzyılların örsünde dövüle dövüle billurlaşmış millî zevki tattırmak, mensubu bulunduğu milletin hayatı ve kültürünü estetik bir çerçeve içinde tanıtmak, konuştuğu dilin incelikleri, güzellikleri ve zenginliklerini göstermek de edebiyat eğitiminin amaçlarındandır (Çetişli 2006). Bu eğitim aynı zamanda bir kültür öğretimi şeklinde de gerçekleşmektedir. Tarihten günümüze ortaya konulan dile ait değerlerin resminin sergilendiği bu derslerin öneminin farkında olmak gerekir. Bu önem ile öğrencilerin edebiyatı bir dersin ötesinde bir sanatsal değer öğrenimi olarak görmelerini sağlamak gerekmektedir. Bu anlamda karşımıza ilgili olmanın edebiyatı bir ders olarak değil, bir kültürel-sanatsal çalışma yapmaya yarayabilecek bilgilerle ve duygularla donanma olarak görülmesi faydalı olacaktır.

3 EDEBİYATLA İLGİLİ YARIŞMALARIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN EDEBİYATA OLAN İLGİLERİNE ETKİSİ: IŞIKLAR ASKERÎ HAVA LİSESİ ÖRNEĞİ 2571 Dil eğitimi bireyin konuşma, yazma, okuma, dinleme etkinliklerini kapsar. Dil eğitiminin amacı bireylerin dil becerilerini geliştirerek onların iletişim yeteneklerinin artırılmasına yardımcı olmaktır. Yazılı anlatım becerisi iletişim araçlarının en etkili olanıdır (Ungan 2007: 462). Bu sebeple yazma becerisi gelişmiş bir toplum birbiriyle en iyi düzeyde iletişim kurabilen toplumdur denilebilir. Yazma öğretiminde, yazmayı gerektiren bütün çalışmaların özenilerek yapılması gerekmektedir. Yazma becerisi yazı yazdırılarak kazandırılabilir. Yazma öğretiminin en önemli ilkesi yazı yazdırmaktır (Baltacıoğlu 1986: 38). Okullarda bu eğitim en iyi şekillerde verilmesi bütün öğretmenlerin sorumluluğudur. Öğrencilere yazı yazmanın keyfi tattırılabilirse ilerleyen zamanlarda çok önemli eserlerin ortaya çıkması sağlanabilir. Büyük yazarların birçoğunun ilk eserlerini eğitim gördükleri yıllarda vermeye başlamış olmaları bunun bir göstergesidir. Yazılı anlatım becerisinin gelişmesi ile birlikte öğrencilerde estetik bir duyarlılık ön plana çıkmakta, yazılı anlatımın ilim olarak algılanma durumu, yerini sanatsal bir duruş ve duyuşa bırakmaktadır (Ungan 2007: 462). Sanatsal zevkle tanışan nesillerin ortaya çıkaracağı eserler gelecekte önemli sanatçıların doğmasını sağlayacaktır. Edebiyat eğitiminin önemli bir amacı da bu sanatsal zevke ulaşmış öğrenciler yetiştirmektir. Edebî eserlerden zevk alan, onları keyifle okuyan öğrencilerin oluşturacağı eserlerin çok daha başarılı olması beklenir. Bu anlamda okuma için çok çeşitli tanımlar yapılmıştır. Okuma; dil kurallarına uyularak yazılmış iletişimleri duyu organları yoluyla algılayıp, kavramak, anlamlandırmak, yorumlamak, düşünce yürütmek ve yargıya varmak (Özdemir, 1995: 25); bir yazıdaki sembolleri tanıma ve anlamlandırma etkinliği (Güleryüz, 2000: 9); gözlerle başlayıp, beyinde gelişerek süren ve bellekte noktalanan bir takım koordineli etkinlikler bütünü (Yıldız ve Ceviz 2008: 25); yazar ve okuyucu arasında aktif ve etkili iletişimi gerekli kılan, dinamik bir anlam kurma süreci (Akyol 2006: 29) olarak tanımlanmaktadır. Öğrencileri okumaya yönlendirmek eğitimcilerin önemli görevlerinden biridir. Okumayı seven ve okuduklarını özümseyen nesiller geleceğimizin dünyasını daha ileri götürmeye adaydır. Öğrencilerin bu alanda ilgilerini uyandırmak için onlara okumanın yararına inandırmak ve okumayı sevdirmek gerekmektedir. İyi bir yazma eğitiminin başı olarak okumayı sevmek gösterilebilir. Yazma eğitimi yapılırken öğrencilerin okuma zevkine ulaşmaları sağlanılıp belirli konuların verildiği çeşitli yazma etkinliklerinin düzenlenmesi faydalı olacaktır. Bu şekilde yapılan çeşitli öykü, şiir, kompozisyon, deneme yazma yarışmaları yazma kültürünün öğrenciler arasında artmasına vesile olabilecek önemli etkinliklerdendir. Eğitim ve yarışma, bütün insan kültürlerinin, iki evrensel bileşenidir. İnsanlar hem geçmişte, hem de günümüzde eğitim ve yarışmayı daima önemli bir konu olarak düşünmüşlerdir (

4 2572 Şamil ÇAN & Muammer HARDAL Verhoeff 1997). Bu iç içe geçmişlik edebiyat eğitiminde de yarışmaların yapılarak öğrencilere yazma eğitiminde seviye kazandırabilecektir. Dilimizde güdüleme olarak da bilinen motivasyon, bir insanı arzu ve istekleri doğrultusunda harekete geçiren güç demektir (Durmuş 2007:8). Yazmanın da motivasyona ihtiyacı vardır. Yazma yarışmaları da öğrencileri motive edebilecek özellik taşır ise başarı sağlanabilir. Bu motivasyonda yarışmaların özellikleri, teşvik edici ödüllerin değeri de etkili olacaktır. İnsanlara bir şekilde iltifat edersek, onların kendilerine özgü beceriler edinmelerine katkıda bulunmuş oluruz. Edimsel şartlanmada dış kaynaklı bir etki vardır ve pekiştireci olan ödül de dış motivasyonu sağlar. Asıl hedef iç motivasyonu temin etmek olsa da dışarıdan verilen takdirler devam etmelidir (Durmuş 2007:9). Bu takdirlerin öğrenciler için önem arz eden nitelikte olması ilgiyi artırmada etkili olacaktır. Övgü ve takdir, kişiye fark edildiğinin ve başarılı olduğunun mesajını verir. Bu mesaj, tüm insanların beklediği bir ihtiyaçtır. Övgü ve takdir, kişilere iyi bir geri bildirim yoludur ve aynı zamanda onları teşvik etmektir. Böylelikle en etkili eğitim, motivasyon ve gelişim yöntemlerinden biridir. Kişinin ruhunda ve davranışlarında etkiler bırakır. Kişiyi daha iyi olmaya sevk eder (Durmuş 2007:9). Hatalarını önceden belirleyip daha iyisini ortaya koyma çalışma, yani iyi amatör yazarlar oluşturmak için bir ön çalışma olarak değerlendirilebilir. Öğrencilerin başarıları büyük ölçüde kendi öğrenme yollarının farkında olmalarına ve kendi öğrenmelerini yönlendirebilmelerine bağlıdır (Senemoğlu, 2001: 559). Yazma çalışmaları yaparken yarışmalar için yapılacak hazırlıklar safhasında öğrenciler kendilerini daha iyi tanımaya ve tanımlandırmaya başlayacaklardır. Bu tanıma süreci iyi bir yazma eğitimi süreci olarak görülmelidir. Yazmada yaratıcılık vardır. Yaratıcı olan bireyin kendisine olan güveni artar, kendine güveni artan bireyin fert olma bilinci oluşur, demokratik toplumun gereklerinden olan özgürce karar verme yetisini elde etmiş olur. Aynı zamanda yazdıklarını etrafına okuttukça paylaşma duygusu gelişir (Ungan 2007: 469). Bu da bir dışa açılım sürecidir. Dışarıdaki kişilere sunulan yazıların aldığı tepkiler öğrencilerin gelecekteki yazıları için çok önemli birer dönüt olacaktır. Birçok faydayı üzerinde barındıran edebiyatla ilgili yazı yazma yarışmaları öğrencilerin bir hazırlık safhası olarak değerlendirilip teşvik edilmesiyle geliştirilebilir. Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerini tanıyan, bunlardan zevk alan, anlamlandıran öğrenciler yetiştirmek için yazma yarışmalarına öğrencilerin katılımının etkilerini incelemek bu anlamda önem arz etmektedir. Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin edebiyatla ilgili yarışmalara (öykü, şiir, makale, kompozisyon, deneme, mektup yazma ve kitap okuma vb.) katılımlarının edebiyata olan ilgileri üzerine etkilerini araştırmak olarak belirlenmiştir.

5 EDEBİYATLA İLGİLİ YARIŞMALARIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN EDEBİYATA OLAN İLGİLERİNE ETKİSİ: IŞIKLAR ASKERÎ HAVA LİSESİ ÖRNEĞİ YÖNTEM Bu çalışmayı yaparken; konuyla ile ilgili kaynak taraması yapılmış ve bu kaynaklardan araştırmamıza ışık tutacak nitelikte olanlarından yararlanılmıştır. Somut bulgulara ulaşmak için 18 maddelik bir anket hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini, eğitim-öğretim yılında Bursa Işıklar Askerî Hava Lisesinde 10, 11 ve 12. sınıfa devam eden 660 öğrenci; örneklemini ise, 100 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan öğrencilerin 50 tanesi daha önce yarışmalara katılmış öğrencilerden, diğer 50 si ise yarışmalara katılmamış öğrencilerden olmasına dikkat edilmiştir. Anketle elde edilen veriler, frekans ve yüzde değerlerine dayalı olarak incelenmiştir. Sonuçlar incelenerek yorumlanmaya çalışılmıştır. 3. BULGU VE YORUMLAR Ankete katılan öğrencilerden daha önce edebiyatla ilgili yarışmalara katılmış olanlarının 4.00 ve üzerinde olma oranının % 44, yarışmalara katılmamış olanların ise % 6 olduğu sonucu elde edilmiştir. edebiyat notu 4-5 olanlarının oranı % 50, yarışmalara katılmamış olanların ise % 22 olduğu sonucu elde edilmiştir. ayda ortalama 4 ve üzeri kitap okuyanlarının oranı % 26, yarışmalara katılmamış olanların ise % 6 olduğu sonucu elde edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin ayda 3 ve üzerinde kitap okuma oranının % 76 olduğu belirlenmiştir. edebiyatla ilgili yarışmalara katılmak isterim diyenlerinin oranı % 86, yarışmalara katılmamış olanların ise % 66 olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin % 76 sı edebiyatla ilgili yarışmalara katılmak istediklerini belirmişlerdir. yarışmaların edebiyata olan ilgilerini artırdığını belirtenlerin oranı % 86, yarışmalara katılmamış olanların ise % 40 olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin % 63 ü edebiyata olan ilgilerinin yarışmalarla daha da artacağını belirttiği görülmektedir. yarışmalarda ödül olması ilgimi artırır diyenlerin oranı %80, yarışmalara katılmamış

6 2574 Şamil ÇAN & Muammer HARDAL olanların ise % 58 olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin % 69 u yarışmalardaki ödülün ilgilerini artırdığını belirtmiştir. yarışmaların eğitimin önemli bir parçası olduğunu düşünenlerinin oranının % 74, yarışmalara katılmamış olanların ise % 58 olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin % 66 sı yarışmaların eğitimin bir parçası olduğunu düşündüğü görülmüştür. derslerden geri kalmamak için yarışmalarla az ilgileniyorum diyenlerin oranı % 28, yarışmalara katılmamış olanların ise % 66 olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin % 47 si derslerden geri kalmamak için yarışmalarla az ilgilendiğini belirtmiştir. yarışmalarda alacakları derecelerin özgüvenlerini artıracağını belirtenlerin oranı % 74, yarışmalara katılmamış olanların ise % 50 olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin % 62 si yarışmalardan elde edecekleri derecelerin özgüvenlerini artıracağını belirttiği görülmüştür. ortaöğretim öğrencilerine yönelik yeterince yarışma düzenlendiğini düşünenlerin oranı % 42, yarışmalara katılmamış olanların ise % 28 olduğu görülmüştür. Genel olarak öğrencilerin % 58 i ortaöğretim öğrencilerine yönelik yeterince yarışma düzenlenmediğini düşündüğü belirlenmiştir. yarışmalara katılmak için kitap okuyorum diyenlerin oranı % 62, yarışmalara katılmamış olanların ise % 42 olduğu belirlenmiştir. Genel olarak öğrencilerin % 52 si yarışmalara katılmak için kitap okuyorum demiştir. yarışmalara katılmak için yazı yazıyorum diyenlerin oranı % 72, yarışmalara katılmamış olanların ise % 34 olduğu belirlenmiştir. Genel olarak öğrencilerin % 53 ü yarışmalara katılmak için yazı yazıyorum demiştir. öğretmenlerim yarışmalara katılmam için beni teşvik ediyor diyenlerin oranı % 74, yarışmalara katılmamış olanların ise % 58 olduğu görülmüştür. Genel olarak öğrencilerin % 66 sının öğretmenlerim yarışmalara katılmam için beni teşvik ediyor dedikleri tespit edilmiştir.

7 EDEBİYATLA İLGİLİ YARIŞMALARIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN EDEBİYATA OLAN İLGİLERİNE ETKİSİ: IŞIKLAR ASKERÎ HAVA LİSESİ ÖRNEĞİ SONUÇ Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yapılan edebiyatla ilgili yarışmaların öğrencilerin edebiyata olan ilgileri üzerine yapılan bu araştırma Işıklar Askerî Hava Lisesi (IAHL) öğrencileri üzerine uygulanmıştır. Öğrencilerin edebiyata olan ilgilerini artırmak amacıyla IAHL de öğrencilerin edebiyat alanında yapılan yarışmaların öğrencilere duyurulmasına özen gösterilmiş, yarışmalara katılmaları sağlanmış ve ayrıca okul içi düzenlenen yarışmalarla öğrencilerin yazmaları teşvik edilmiştir. Türk Edebiyatı derslerinin müfredatında yazma ile ilgili etkinlikler bulunmaktadır, ancak sadece bu etkinliklerle öğrencilerin yazma yeteneklerini geliştirmek mümkün değildir. Yazı insanlığın belleğidir, yazının düşünceyi bulup saptamada, zenginleştirip boyutlandırmada büyük payı vardır (Özdemir, 1999). Yazma sadece yetenekle açıklanabilecek bir konu değildir. Yapılacak çalışmalarla öğrencilerin yazma becerileri artırılabilir. Derslerde öğretilen dilbilgisi kuralları ile dilin doğru kullanımının en önemli uygulama alanı yazma çalışmalarında kendini göstermektedir. Hayallerin resmedilmesi olan yazı aynı zamanda sanatsal zevkle şekillenerek edebî bir değer taşır hâle gelebilmektedir. Bu konuda yapılacak alıştırmalar ile konuya olan ilginin artması beraberinde başarılı eserlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. IAHL de bu anlamda yapılan çalışmaların neticesinde öğrencinin yazdıkları şiir, öykü, deneme, kompozisyon ve makaleler çeşitli yarışmalarda birçok derece elde etmiştir. Aynı zamanda derece alan öğrencilerin diğer arkadaşlarının üzerinde olumlu etkileri yazma konusuna ve edebiyata öğrencilerin ilgisini daha da artırmıştır. Yarışmalara katılan öğrencilere ve henüz yarışmalara katılmamış öğrencilere yapılan anketlerden elde edilen sonuçları şu şekilde değerlendirebiliriz: Yarışmalara katılan öğrencilerin % 44 ünün notunun 4 ve üzerinde olması ders başarısı ile yazmaya olan ilgi arasında doğru orantının olabileceğini gösterdiği değerlendirilmektedir. Çünkü yarışmalara katılmamış öğrencilerden 4 ve üzerinde not ortalaması olan öğrenci oranının ancak % 6 olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda Türk Edebiyatı dersinde notu yarışmalara katılan öğrencilerden 4-5 olanlarının oranının % 50 olması bu durumu desteklemeklediği değerlendirilebilir. Yarışmalara katılan öğrencilerinin kitap okuma oranlarının da yarışmalara katılmayan öğrencilerden daha fazla olması yarışmalara katılma ile kitap okuma oranları arasında doğru orantının olduğunu göstermektedir. Ayrıca IAHL de öğrencilerin kitap okumaları öğretmenler tarafından titizlikte takip edildiği için genel olarak da öğrencilerin ayda 3 ve üzerinde kitap okudukları görülmektedir.

8 2576 Şamil ÇAN & Muammer HARDAL Daha önce edebiyatla ilgili yarışmalara katılmış olanların % 86 oranında tekrardan katılmak istediklerini belirtmesi en azından bir kez bir eser yazarak yarışmalara katılmış olanlarda oluşan ilginin devamlılığına bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Yine aynı oranda öğrencinin yarışmaların edebiyata olan ilgilerini artırdığını belirttiği görülmüştür. Edebiyatla ilgili yarışmalar öğrencilerin bu konudaki ilgilerini ve edebî zevklerini artıracağı yönünde bir değerlendirme yapılabilir. Bu tür yarışmalardaki ödüllerin yarışmalara karşı öğrencilerin ilgilerini artırdığı görülmektedir. Bu anlamda marifet iltifata tabidir denilebilir. Bu sene gerçekleştirilen bazı şiir ve kompozisyon yarışmalarındaki ödül oranlarının katılıma önemli etki ettiği görülmüştür. Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yüksek ödüllü Çanakkale Savaşlarını konu alan şiir yarışmalarına binden fazla eserin katıldığı görülmüştür. Her yıl Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen şiir yarışmasında bu seneki Mevlana da İnsan konulu şiir yarışmasının beş bin tl olan büyük ödülü için beş yüzün -geçen senelere göre birkaç kat fazlası- üzerinde eserin müracaat ettiği gerçeğinden hareketle edebiyatla ilgili yarışmaların ödüllü olarak yapılması ilgiyi artıracaktır diye değerlendirilebilir. Öğrencilerin genel olarak % 66 sının yarışmaları eğitimin bir parçası olarak görmesinin bu konuya verilmesi gereken önemi göstermesi bakımından önemli olduğu değerlendirilebilir. Ayrıca % 62 oranında öğrencinin yarışmalarda elde edecekleri dereceler ile özgüvenlerinin artacağını belirttiği görülmüştür. Yazma eğitiminde önemli unsurlardan bir tanesi de özgüvendir. Belli bir başarı elde eden öğrencilerin yazmaya daha istekli olacakları ve bunun da ilerleyen zamanlarda yazmaktan zevk alan ve edebî hazza ulaşan nesillerin yetişmesinde önemli bir etken olacağı görülmektedir. Edebiyatla ilgili yarışmaların sayısının yeterince olmadığını düşünen öğrencilerin oranının % 58 olduğu görülmüştür. Bu orana göz önüne alınarak ortaöğretim öğrencilerine yönelik şiir, kompozisyon, öykü ve deneme yazma yarışmalarının MEB ve çeşitli kurumlarca artırılarak bu eksikliğin giderilmesi yararlı olacaktır. Ayrıca okullarda fırsat eğitimi şeklinde değerlendirilerek çeşitli yarışmaların düzenlenmesi ilgiliyi artırmada önemli bir etken olabilir. Yarışmalar sebebiyle öğrencilerin % 52 sinin kitap okuyor olmasının, kitap okuma oranına yapılan yarışmaların etkisini gösterdiği belirtilebilir. Ayrıca kitap okuma yarışmaları da düzenlenebilir. Özellikle bu anlamda çok fazla yarışma düzenlenmiyor olması bir eksikliktir. Yarışmaların etkisiyle öğrencilerin yazı yazdıkları da görülmektedir. Bu da öğrencilerin yazı yazmaya çalışmalarında önemli bir tetikleyici etki oluşturmaktadır. IAHL de öğrencilerin edebiyatla ilgili yarışmalara katılmaları teşvik edilmektedir. Ankette de genel olarak % 66 öğrencinin bu konuda öğretmenlerin kendilerini teşvik ettiklerini belirtmişlerdir. Bu teşvik öğrencilerin yazmaya olan ilgilerini gün geçtikçe artıracaktır.

9 EDEBİYATLA İLGİLİ YARIŞMALARIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN EDEBİYATA OLAN İLGİLERİNE ETKİSİ: IŞIKLAR ASKERÎ HAVA LİSESİ ÖRNEĞİ 2577 Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım derslerinin dışında ortaöğretim öğrencilerinin edebiyatla ilgili şiir, kompozisyon, mektup, öykü ve deneme yazma yarışmalarına katılmalarının sağlanması, bu konuda rehberlik edilmesi öğrencilerin edebiyata olan ilgilerini artıracağı IAHL de yapılan uygulamalar, yarışmalarda elde edilen dereceler ve anket verileri neticesinde görülmektedir. KAYNAKÇA Kitap Tek Yazarlı Baltacıoglu, İ.H. (1938). Toplu Tedris. İstanbul: Sebat Basımevi. Güleryüz, H. (2000). Türkçe Programlanmış İlk Okuma Yazma Öğretimi Kuram ve Uygulamaları. Ankara: Pegem A Yayıncılık. ÖZDEMİR, E. (1995). Eleştirel Okuma. Ankara: Ümit Yayıncılık ÖZDEMİR, E. (1999). Yazınsal Türler, Ankara: Bilgi Yayınevi. SENEMOĞLU, N. (2001). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. (3.Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi. Kitap Çok Yazarlı MEB (2005). Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara, MEB Basım Evi. YILDIZ, M. ve CEVİZ, N. (2008). Arapça Okuma Becerisini Geliştirme Rehberi. (2. Baskı). İstanbul: Elif Yayınları. Makale Tek Yazarlı Çetişli, İ. (2006). Edebiyat Eğitiminde Edebî Metinin Yeri ve Anlamı. Millî Eğitim. 169, Durmuş, H. (2007), Eğitim Yönetiminde Motivasyon ve Ödüllendirme. Eğitim Yönetimi. Şubat KAVCAR, C. (1993), Yeni Türk Edebiyatı Öğretimi, AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 26 Sayı: 1 UÇAN, H. (2006), Edebiyat Eğitimi, Estetik Bir Hazzın Edinimi, Okumanın Alışkanlığa Dönüştürülmesi ve Yazınsal Kuramlar, Millî Eğitim, 169, UNGAN S., (2007), Yazma Becerisinin Geliştirilmesi ve Önemi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 23, s Bildiri VERHOEFF, T. (1997) The Role Of Competitions In Education. The Conference of Future World: Educating for the 21st Century (November 30-December 7), The 9th International Olympiad in Informatics. Cape Town, South Africa. EK Anket: Sevgili Arkadaşlar;

10 KESİNLİKLE KATILIYORUM KATILIYORUM KARARSIZIM KATILMIYORUM KESİNLİKLE KATILMIYORUM 2578 Şamil ÇAN & Muammer HARDAL Formlara isminizi yazmanıza gerek yoktur. Size yöneltilen soruları yanıtlarken lütfen her maddeyi dikkatli okuyunuz ve size en uygun seçeneği işaretleyeniz. Araştırma sonuçlarının geçerliliği açısından soruları cevaplarken göstereceğiniz içtenlik bizim için önem taşımaktadır. Yardımlarınız ve dürüst yanıtlarınız için teşekkür ederiz. 1. Kaçıncı sınıfa devam ediyorsunuz? a) 10. Sınıf b ) 11. Sınıf c ) 12. Sınıf 2. Geçen dönemki not ortalamanız nasıldı? a) b) c) d) e) 4.50 ve üzeri 3. Geçen dönemki karnenizde edebiyat notunuz kaçtı? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 4. Bir ayda ortalama kaç kitap (roman, hikâye, şiir kitabı) okursunuz? a) Hiç b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 ve üzeri 5. Edebiyatla ilgili bir yarışmaya katıldınız mı? a) Evet b) Hayır 6. Katıldıysanız derece aldınız mı? a) Evet b) Hayır 7. Bu yarışmalardan ödül aldınız mı? (Para, kitap vb.) a) Evet b) Hayır 8. Bu sene düzenlenen yarışmalara katılmayı düşünüyor musunuz? a) Evet b) Hayır 9 10 Edebiyatla ilgili yarışmalara genelde katılmak isterim. Yarışmaların benim edebiyata olan ilgimi artırdığını düşünüyorum.

11 EDEBİYATLA İLGİLİ YARIŞMALARIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN EDEBİYATA OLAN İLGİLERİNE ETKİSİ: IŞIKLAR ASKERÎ HAVA LİSESİ ÖRNEĞİ Yarışmalarda ödül olması yarışmaya olan ilgimi artırır. 12 Yarışmaların eğitimin önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. 13 Derslerimden geri kalmamak için yarışmalarla az ilgileniyorum. 14 Yarışmalarda alacağım derecelerle özgüvenimin artacağını düşünüyorum. Ortaöğretim öğrencilerine yönelik 15 yeterince yarışma düzenlendiğini düşünüyorum. 16 Yarışmalara katılmak ve derece alabilmek için kitap okuyorum. 17 Yarışmalara katılmak ve derece alabilmek için yazı yazıyorum. 18 Öğretmenlerim yarışmalara katılmamı teşvik ediyor. Zaman ayırıp anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz.

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA 1-PROJENİN ADI: HAYDİ HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2-PROJENİN ÖZETİ: 2013-2014 eğitim- öğretim yılında okulumuz da gerçekleştireceğimiz

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ PROJENİN ADI: KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört lise ve altı imam hatip ortaokuldaki

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

OKUMA GELİŞİMİNDE ÇOCUK EDEBİYATININ ROLÜ

OKUMA GELİŞİMİNDE ÇOCUK EDEBİYATININ ROLÜ OKUMA GELİŞİMİNDE ÇOCUK EDEBİYATININ ROLÜ Yard. Doç. Dr. Gıyasettin AYTAŞ Okumanın anlamada önemli bir yerinin olduğu bilinmektedir. E- dinilmiş bilgilerin büyük bir kısmının okuma sonunda elde edildiği

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA 2013 1 ŞAPHANE 75.YIL İLKOKULU/ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Kütahya Şaphane 75.Yıl İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğü olarak; 1-Öğretim Çalışmaları (Kazanımlara Ulaşma Düzeyi

Detaylı

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz!

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! 510 TÜRK DÜNYASI VAKFI HAKKIMIZDA Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! Bilginin hızla üretildiği ve tüketildiği bir çağda, çocuklarımızın okuma merakının dünya çapında hayli azaldığını

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantıda Bulunanlar : SIRA NO TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI BRANŞI 1 Müdür Yardımcısı

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

REHBERLİK DERSLERİ EKİM AYI

REHBERLİK DERSLERİ EKİM AYI REHBERLİK DERSLERİ EKİM AYI 8. Sınıflara Dönem başlarken etkili ve verimli çalışmada izlenecek yol. Konulu dersler yapıldı. Planlı çalışmanın başarıya katkıları, günlük tekrarların öğrenme üzerindeki olumlu

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu YAZ DEMEDEN ÖNCE Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni gulseminkucba@terakki.org.tr AMACIMIZ Okuma ve yazma eylemlerini temellendirmek, Yaratımla ilgili her aşamada yaratıcılığın bireyin gözlem ve birikimlerine

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

OKUMA BAHÇESİ PROJESİ. Çayırkent Çok Programlı Anadolu Lisesi

OKUMA BAHÇESİ PROJESİ. Çayırkent Çok Programlı Anadolu Lisesi OKUMA BAHÇESİ PROJESİ Çayırkent Çok Programlı Anadolu Lisesi İÇİNDEKİLER Projenin Adı/Sloganı.. 2 Projenin Türü. 2 Proje Sahibi 2 Proje Dönemi 2 Projenin Başlangıç-Bitiş Tarihleri 2 Projenin Amaçları..

Detaylı

EĞİTİMCİ - VELİ İLETİŞİMİ EĞİTİMDE İLETİŞİM VE GRUP YÖNETİMİ

EĞİTİMCİ - VELİ İLETİŞİMİ EĞİTİMDE İLETİŞİM VE GRUP YÖNETİMİ EĞİTİMDE İLETİŞİM VE GRUP YÖNETİMİ 6 Eğitimde iletişim, eğitimin en önemli ögesidir. Bir eğitimcinin görevini iyi yapabilmesi için az da olsa eğitim psikolojisiyle ve iletişim kuramlarıyla ilgili bilgi

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

"YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ "YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Sevgili Öğretmenimiz, Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamak için, Millî Eğitim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÖNSÖZ Değerli Öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı iş birliğinde yürütülen Yemekte Denge Eğitim Projesi

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ETKİN ÖĞRENCİ REHBER ÖĞRETMEN AKADEMİK BAŞARI ARS TRAINING OLARAK AMACIMIZ; MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN YARATICI DRAMA PROGRAMINI, UYGUN ÖĞRENME YAŞANTILARI

Detaylı

ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ

ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ Öğrencilerin okumaya karşı sıkıcı ve gereksiz algılarını değiştirmek ve okumayı hayatlarının bir parçası haline getirmek amacıyla okuma çalışmasını sınıf ortamından

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

*ÖZEL KÜÇÜKYALI TEKDEN ORTAOKULU EKO-OKUL SUNUMU

*ÖZEL KÜÇÜKYALI TEKDEN ORTAOKULU EKO-OKUL SUNUMU *ÖZEL KÜÇÜKYALI TEKDEN ORTAOKULU EKO-OKUL SUNUMU *EKO-OKUL PROGRAMI NEDİR? *Eko-Okullar Projesi okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir projedir.

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları

İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Yazı Becerisi II ETI102 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI PROJE: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 4.ş) Proje: Öğrencilerin istekleri doğrultusunda

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYS YILLIK ÇALIŞMA PLANI SN İL ÇALIŞTAY KONULARI BULANCAK BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 3 4 Okullarda,

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SULUCA ORTAOKULU 6/B SINIFI 2. DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAĞI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SULUCA ORTAOKULU 6/B SINIFI 2. DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAĞI 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SULUCA ORTAOKULU 6/B SINIFI 2. DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 18.02.2016 Perşembe Saat: 12.00 YER: 6-B Sınıfı VELİ TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ Yoklama Velilerin görevleri,

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde, genç kuşaklara yaratıcı yazarlığı ve edebi çeviriyi

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi Değerli SAÜ Fizik Mezunu, bu anketin amacı siz değerli mezunlarımızın görüşleri doğrultusunda bölümümüz ile ilgili çeşitli eğilimleri, beklentileri, eksiklik ya da memnuniyeti

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... 10 BÖLÜM I ANADİLİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 1 Anadilinin Birey ve Toplum Yaşamındaki Önemi... 1 Anadili Öğretiminin Temel İşlevleri... 5 ANADİLİ ÖĞRETİMİNİN ETKİNLİK

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Prof.Dr. R. Nükhet Demirtaşlı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü E-posta: ndemirtasli@ankara.edu.tr

Detaylı

RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YEMEKTE DENGE EĞİTİM PROJESİ RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Değerli Öğretmenlerimiz, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı iş birliğinde yürütülen Yemekte Denge Eğitim Projesi

Detaylı

Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı

Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı Okul-Aile İşbirliği Aile Atölyeleri Projesi Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı 25 Haziran 2012 Aile Atölyeleri Projesi Nedir? İstanbul da faaliyet gösteren 12 İş Okulu arasından seçilen 2 pilot okulda

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU

2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU T.C. SAKARYA İLİ PAZARKÖY İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 ÖĞRETİM YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (11 İş Günü Hafta) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE 1. Prof. Dr. Murat Özbay ın Hayatı ve Eserleri Nurşat BİÇER 1962 yılında Konya nın Ereğli ilçesinde doğan Özbay,

Detaylı

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0 2014 Yılı Anket Sonuçları Erguvanlar Çiçek Açıyor adlı proje kapsamında eğitime katılan öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası durumlarını ve eğitim bitiminde projenin beklentilerinin ne kadarını

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

2016 YA GİRERKEN. Yeni bir yıl demek bir çoğumuz için yeni bir yaşam, yeni bir umut, yeni başlangıçlar demektir.

2016 YA GİRERKEN. Yeni bir yıl demek bir çoğumuz için yeni bir yaşam, yeni bir umut, yeni başlangıçlar demektir. İÇİNDEKİLER 2016 ya Girerken Tüm Velilerimizin Dikkatine MYP Bültenimiz Ocak Ayı Etkinliklerimiz SERÇEV Yararına Satış Öğrencilerimizi Kutluyoruz Eko Okul Köşemiz 2016 YA GİRERKEN Yeni bir yıl demek bir

Detaylı

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğrenme - Eğitim Teknolojisi Yaşantı ürünü Kalıcı izli Davranış değişikliği Nasıl Öğretirim? Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve

Detaylı

Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?

Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir? Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir? Eğitimci yazar Dr. Özgür Bolat, 26 Mayıs 2017 Cuma günü okulumuz konferans salonunda Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir? konulu seminer verdi. Seminere;

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ BİZ KİMİZ

VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ BİZ KİMİZ VİZYONUMUZ Bill Publishing vizyonu, evrensel etik değerlere bağlı, takım çalışmasına yatkın, paylaşımcı, yenilikçi, dinamik, üretken ve yetkin içerik üreten kadrosuyla, ileri eğitim teknolojileri kullanılarak

Detaylı

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 arası) Türkçe dersinin temel amaçlarından biri öğrenenleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli 2009 ÜNİVERSİTE(ÖSS) + 2009 SBS(Anadolu Liselerine Giriş 8, 7 veya 6.sınıf) Sınavları ileanadolu Lisesi, Kolej, Askeri Lise, Fen Lisesi vs Kazandıran PRATİK REHBERLİK bilgileri Yazan ; Seçkin Üniversite,

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası TOPLANTI SAATİ : 10:30 GÜNDEM : 1-Açılış ve yoklama

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ġemsettġn GÜNEġ ĠMAM HATĠP ORTAOKULU DERS VE DENEME SINAVI BAġARISININ YÜKSELTĠLMESĠ OKUL EYLEM PLANI SORUMLULAR

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ġemsettġn GÜNEġ ĠMAM HATĠP ORTAOKULU DERS VE DENEME SINAVI BAġARISININ YÜKSELTĠLMESĠ OKUL EYLEM PLANI SORUMLULAR 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ġemsettġn GÜNEġ ĠMAM HATĠP ORTAOKULU DERS VE DENEME SINAVI BAġARISININ YÜKSELTĠLMESĠ OKUL EYLEM PLANI SIRA NO 1. 2. 3. 4. FAALĠYET *Okul Destekleme ve Yetiştirme kurslarının

Detaylı

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM İletişim Nedir? Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci iki birim arasındaki mesaj alış-verişi Öğretim Teknolojisinde İletişim Çağdaş eğitim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı