International Journal of Languages Education and Teaching

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Languages Education and Teaching"

Transkript

1 ISSN: , Mannheim GERMANY p THE IMPACT OF THE LITERARY COMPETITIONS ON SECONDARY EDUCATION STUDENTS INTEREST TO LITERATURE: THE EXAMPLE OF IŞIKLAR AIR FORCE HIGH SCHOOL EDEBİYATLA İLGİLİ YARIŞMALARIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN EDEBİYATA OLAN İLGİLERİNE ETKİSİ: IŞIKLAR ASKERÎ HAVA LİSESİ ÖRNEĞİ 1 Şamil ÇAN 2 & Muammer HARDAL 3 ABSTRACT The aim of this study is to analyze the impact of literary competitions (story, poetry, article, composition, essay, writing letters and reading etc.) on secondary education students interests to literature. The population of this study is consisted of 10th, 11th and 12th grades accumulating 660 students who studied at Işıklar Air Force High School in the school years and the sampling is consisted of 100 students. The 50 of the students in the sampling is consisted of the students who participated in the literary competition and the other 50 students are consisted of the students who didn t participate in such competitions. In the study, we used our 18- questions survey. The data obtained from the results are analyzed by their frequencies and percent values. According to the obtained results of the study, it is determined that the competitions increase students interest to literature and encourage them to read and write more and the number of the participating students increase in accordance with the rewards (Talent is liable to the compliment) given to the winning students. According to the variables, it is determined that there are consistent results in students viewpoints to the competitions. For this reason, it is evaluated that students interests to literature can be increased by encouraging them to participate in national or local literary competitions and in the competitions arranged by school managements. Key Words: Literary Competitions, Interest to Literature, Writing Poetry, Işıklar Air Force High School, Reading and Writing Skills. ÖZET Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin edebiyatla ilgili yarışmalara (öykü, şiir, makale, kompozisyon, deneme, mektup yazma ve kitap okuma vb.) katılımlarının edebiyata olan ilgileri üzerine etkilerini araştırmaktır. Araştırmanın evrenini, öğretim yılında Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesinde 10, 11 ve 12. sınıfa devam eden 660 öğrenci; örneklemini ise, 100 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan öğrencilerin 50 tanesi daha önce yarışmalara katılmış öğrencilerden seçilmiş, diğer 50 kişi yarışmalara katılmayan öğrenciler arasından belirlenmiştir. Araştırmada, hazırladığımız 18 maddelik bir anket kullanılmıştır. Anketle elde edilen veriler, frekans ve yüzde değerlerine dayalı olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre yarışmaların, öğrencilerin büyük çoğunluğunun edebiyata olan ilgisini artırdığı, öğrencileri daha çok okumaya ve yazmaya yönelttiği, yarışmalarda derece alan öğrencilere verilen ödüller (Marifet iltifata tabidir) oranında yarışmalara olan ilginin arttığı tespit edilmiştir. Değişkenlere göre yarışmalara öğrencilerin bakışları arasında anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Bu sebeplerle edebiyatla ilgili ulusal ve yerel yarışmalara öğrencilerin katılımının teşvik edilmesi, ayrıca okul yönetimi tarafından yapılacak yarışmalarla öğrencilerin edebiyata olan ilgisini artırılabileceği değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler: Edebiyat Yarışmaları, Edebiyata İlgi, Şiir Yazma, Işıklar Askeri Hava Lisesi, Okuma ve Yazma Becerisi. 1 Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 2 Işıklar Askeri Hava Lisesi, Sosyal Dersler Bölümü, e-posta: 3 Işıklar Askeri Hava Lisesi, Sosyal Dersler Bölümü, e-posta:

2 2570 Şamil ÇAN & Muammer HARDAL 1. GİRİŞ Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın (TDK 2005: 600) olarak ifade edilen edebiyat insan hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Dillerin doğuşu ile beraber edebî eserler oluşmaya başlamıştır. Edebiyat, gündelik dilin üstünde birçok anlamlılığı içerir, hissettirir, düşündürür; anlayıp da anlatamadıklarımızı dile getirir. Başka bir deyişle edebiyat, güzel sanatlar arasında yer alan bir çalışmanın adıdır. (Uçan 2006: 26) Güzel sanatların bir dalı olan edebiyatın insanlığın ilk dönemlerinden beri, her yerde ve zamanda varlığını sürdürmesi, bizlere onun insana özgü vazgeçilmez bir ihtiyacı karşıladığını düşündürmektedir (MEB, 2005). Bu ihtiyaç insanın sanatla ve estetikle olan ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Yaşantımızda önemli bir yere sahip olan edebiyatının okullarımızda ders olarak okutulması ortaöğretim çağında başlamaktadır. Öncesinde -ortaokul- Türkçe dersi müfredatında edebî eserlerle tanışan öğrenciler lise yıllarında edebiyatı derinlemesine -tarihsel gelişimi ve özellikleri çerçevesinde- ele almaya başlamaktadırlar. Bu anlamda edebiyatı bir ders olarak öğretmenin yanında ona karşı ilgiyi artırabilecek bir ortamın sağlanması da önem taşımaktadır. Dil ve Edebiyat öğretiminde öğrencilere kazandırılacak temel tutum ve davranışların başında: Dinlediğini ve okuduğunu tam olarak anlama, okuma zevki ve alışkanlığı edinme, dile özen gösterme duyarlılığını kazanma, istediğini sözlü ve yazılı olarak düzgün bir şekilde anlatma, edebiyat ürünlerinden tat alma (Kavcar 1993:33) olarak değerlendirilmiştir. Edebiyat eğitimi; estetik zevkin gelişmesi, kültürel değerlerin somut olarak ifadesi ve yorumlanması, sürdürülen hayatın farklı bir dikkat ve duyarlılıkla dile getirilmesi bakımlarından son derece önemlidir (MEB, 2005). Bu anlamda edebiyat eğitimi; estetik zevk sahibi olan, kültürel değerlerini fark eden, yaşantımız içindeki bütün renkleri ayırt etmeyi öğrenen ve bunlara karşı müspet tepkiler verebilen nesillerin yetişmesini hedeflemektedir. Bu kadar önemli hedefleri barındıran edebiyat eğitiminin kazanımları sadece bununla sınırlı değildir. Aynı zamanda genç beyin ve ruhlara, evrensel insan ruhunun son derece karmaşık duyarlılıklarını sezdirmek, yüzyılların örsünde dövüle dövüle billurlaşmış millî zevki tattırmak, mensubu bulunduğu milletin hayatı ve kültürünü estetik bir çerçeve içinde tanıtmak, konuştuğu dilin incelikleri, güzellikleri ve zenginliklerini göstermek de edebiyat eğitiminin amaçlarındandır (Çetişli 2006). Bu eğitim aynı zamanda bir kültür öğretimi şeklinde de gerçekleşmektedir. Tarihten günümüze ortaya konulan dile ait değerlerin resminin sergilendiği bu derslerin öneminin farkında olmak gerekir. Bu önem ile öğrencilerin edebiyatı bir dersin ötesinde bir sanatsal değer öğrenimi olarak görmelerini sağlamak gerekmektedir. Bu anlamda karşımıza ilgili olmanın edebiyatı bir ders olarak değil, bir kültürel-sanatsal çalışma yapmaya yarayabilecek bilgilerle ve duygularla donanma olarak görülmesi faydalı olacaktır.

3 EDEBİYATLA İLGİLİ YARIŞMALARIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN EDEBİYATA OLAN İLGİLERİNE ETKİSİ: IŞIKLAR ASKERÎ HAVA LİSESİ ÖRNEĞİ 2571 Dil eğitimi bireyin konuşma, yazma, okuma, dinleme etkinliklerini kapsar. Dil eğitiminin amacı bireylerin dil becerilerini geliştirerek onların iletişim yeteneklerinin artırılmasına yardımcı olmaktır. Yazılı anlatım becerisi iletişim araçlarının en etkili olanıdır (Ungan 2007: 462). Bu sebeple yazma becerisi gelişmiş bir toplum birbiriyle en iyi düzeyde iletişim kurabilen toplumdur denilebilir. Yazma öğretiminde, yazmayı gerektiren bütün çalışmaların özenilerek yapılması gerekmektedir. Yazma becerisi yazı yazdırılarak kazandırılabilir. Yazma öğretiminin en önemli ilkesi yazı yazdırmaktır (Baltacıoğlu 1986: 38). Okullarda bu eğitim en iyi şekillerde verilmesi bütün öğretmenlerin sorumluluğudur. Öğrencilere yazı yazmanın keyfi tattırılabilirse ilerleyen zamanlarda çok önemli eserlerin ortaya çıkması sağlanabilir. Büyük yazarların birçoğunun ilk eserlerini eğitim gördükleri yıllarda vermeye başlamış olmaları bunun bir göstergesidir. Yazılı anlatım becerisinin gelişmesi ile birlikte öğrencilerde estetik bir duyarlılık ön plana çıkmakta, yazılı anlatımın ilim olarak algılanma durumu, yerini sanatsal bir duruş ve duyuşa bırakmaktadır (Ungan 2007: 462). Sanatsal zevkle tanışan nesillerin ortaya çıkaracağı eserler gelecekte önemli sanatçıların doğmasını sağlayacaktır. Edebiyat eğitiminin önemli bir amacı da bu sanatsal zevke ulaşmış öğrenciler yetiştirmektir. Edebî eserlerden zevk alan, onları keyifle okuyan öğrencilerin oluşturacağı eserlerin çok daha başarılı olması beklenir. Bu anlamda okuma için çok çeşitli tanımlar yapılmıştır. Okuma; dil kurallarına uyularak yazılmış iletişimleri duyu organları yoluyla algılayıp, kavramak, anlamlandırmak, yorumlamak, düşünce yürütmek ve yargıya varmak (Özdemir, 1995: 25); bir yazıdaki sembolleri tanıma ve anlamlandırma etkinliği (Güleryüz, 2000: 9); gözlerle başlayıp, beyinde gelişerek süren ve bellekte noktalanan bir takım koordineli etkinlikler bütünü (Yıldız ve Ceviz 2008: 25); yazar ve okuyucu arasında aktif ve etkili iletişimi gerekli kılan, dinamik bir anlam kurma süreci (Akyol 2006: 29) olarak tanımlanmaktadır. Öğrencileri okumaya yönlendirmek eğitimcilerin önemli görevlerinden biridir. Okumayı seven ve okuduklarını özümseyen nesiller geleceğimizin dünyasını daha ileri götürmeye adaydır. Öğrencilerin bu alanda ilgilerini uyandırmak için onlara okumanın yararına inandırmak ve okumayı sevdirmek gerekmektedir. İyi bir yazma eğitiminin başı olarak okumayı sevmek gösterilebilir. Yazma eğitimi yapılırken öğrencilerin okuma zevkine ulaşmaları sağlanılıp belirli konuların verildiği çeşitli yazma etkinliklerinin düzenlenmesi faydalı olacaktır. Bu şekilde yapılan çeşitli öykü, şiir, kompozisyon, deneme yazma yarışmaları yazma kültürünün öğrenciler arasında artmasına vesile olabilecek önemli etkinliklerdendir. Eğitim ve yarışma, bütün insan kültürlerinin, iki evrensel bileşenidir. İnsanlar hem geçmişte, hem de günümüzde eğitim ve yarışmayı daima önemli bir konu olarak düşünmüşlerdir (

4 2572 Şamil ÇAN & Muammer HARDAL Verhoeff 1997). Bu iç içe geçmişlik edebiyat eğitiminde de yarışmaların yapılarak öğrencilere yazma eğitiminde seviye kazandırabilecektir. Dilimizde güdüleme olarak da bilinen motivasyon, bir insanı arzu ve istekleri doğrultusunda harekete geçiren güç demektir (Durmuş 2007:8). Yazmanın da motivasyona ihtiyacı vardır. Yazma yarışmaları da öğrencileri motive edebilecek özellik taşır ise başarı sağlanabilir. Bu motivasyonda yarışmaların özellikleri, teşvik edici ödüllerin değeri de etkili olacaktır. İnsanlara bir şekilde iltifat edersek, onların kendilerine özgü beceriler edinmelerine katkıda bulunmuş oluruz. Edimsel şartlanmada dış kaynaklı bir etki vardır ve pekiştireci olan ödül de dış motivasyonu sağlar. Asıl hedef iç motivasyonu temin etmek olsa da dışarıdan verilen takdirler devam etmelidir (Durmuş 2007:9). Bu takdirlerin öğrenciler için önem arz eden nitelikte olması ilgiyi artırmada etkili olacaktır. Övgü ve takdir, kişiye fark edildiğinin ve başarılı olduğunun mesajını verir. Bu mesaj, tüm insanların beklediği bir ihtiyaçtır. Övgü ve takdir, kişilere iyi bir geri bildirim yoludur ve aynı zamanda onları teşvik etmektir. Böylelikle en etkili eğitim, motivasyon ve gelişim yöntemlerinden biridir. Kişinin ruhunda ve davranışlarında etkiler bırakır. Kişiyi daha iyi olmaya sevk eder (Durmuş 2007:9). Hatalarını önceden belirleyip daha iyisini ortaya koyma çalışma, yani iyi amatör yazarlar oluşturmak için bir ön çalışma olarak değerlendirilebilir. Öğrencilerin başarıları büyük ölçüde kendi öğrenme yollarının farkında olmalarına ve kendi öğrenmelerini yönlendirebilmelerine bağlıdır (Senemoğlu, 2001: 559). Yazma çalışmaları yaparken yarışmalar için yapılacak hazırlıklar safhasında öğrenciler kendilerini daha iyi tanımaya ve tanımlandırmaya başlayacaklardır. Bu tanıma süreci iyi bir yazma eğitimi süreci olarak görülmelidir. Yazmada yaratıcılık vardır. Yaratıcı olan bireyin kendisine olan güveni artar, kendine güveni artan bireyin fert olma bilinci oluşur, demokratik toplumun gereklerinden olan özgürce karar verme yetisini elde etmiş olur. Aynı zamanda yazdıklarını etrafına okuttukça paylaşma duygusu gelişir (Ungan 2007: 469). Bu da bir dışa açılım sürecidir. Dışarıdaki kişilere sunulan yazıların aldığı tepkiler öğrencilerin gelecekteki yazıları için çok önemli birer dönüt olacaktır. Birçok faydayı üzerinde barındıran edebiyatla ilgili yazı yazma yarışmaları öğrencilerin bir hazırlık safhası olarak değerlendirilip teşvik edilmesiyle geliştirilebilir. Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerini tanıyan, bunlardan zevk alan, anlamlandıran öğrenciler yetiştirmek için yazma yarışmalarına öğrencilerin katılımının etkilerini incelemek bu anlamda önem arz etmektedir. Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin edebiyatla ilgili yarışmalara (öykü, şiir, makale, kompozisyon, deneme, mektup yazma ve kitap okuma vb.) katılımlarının edebiyata olan ilgileri üzerine etkilerini araştırmak olarak belirlenmiştir.

5 EDEBİYATLA İLGİLİ YARIŞMALARIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN EDEBİYATA OLAN İLGİLERİNE ETKİSİ: IŞIKLAR ASKERÎ HAVA LİSESİ ÖRNEĞİ YÖNTEM Bu çalışmayı yaparken; konuyla ile ilgili kaynak taraması yapılmış ve bu kaynaklardan araştırmamıza ışık tutacak nitelikte olanlarından yararlanılmıştır. Somut bulgulara ulaşmak için 18 maddelik bir anket hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini, eğitim-öğretim yılında Bursa Işıklar Askerî Hava Lisesinde 10, 11 ve 12. sınıfa devam eden 660 öğrenci; örneklemini ise, 100 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan öğrencilerin 50 tanesi daha önce yarışmalara katılmış öğrencilerden, diğer 50 si ise yarışmalara katılmamış öğrencilerden olmasına dikkat edilmiştir. Anketle elde edilen veriler, frekans ve yüzde değerlerine dayalı olarak incelenmiştir. Sonuçlar incelenerek yorumlanmaya çalışılmıştır. 3. BULGU VE YORUMLAR Ankete katılan öğrencilerden daha önce edebiyatla ilgili yarışmalara katılmış olanlarının 4.00 ve üzerinde olma oranının % 44, yarışmalara katılmamış olanların ise % 6 olduğu sonucu elde edilmiştir. edebiyat notu 4-5 olanlarının oranı % 50, yarışmalara katılmamış olanların ise % 22 olduğu sonucu elde edilmiştir. ayda ortalama 4 ve üzeri kitap okuyanlarının oranı % 26, yarışmalara katılmamış olanların ise % 6 olduğu sonucu elde edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin ayda 3 ve üzerinde kitap okuma oranının % 76 olduğu belirlenmiştir. edebiyatla ilgili yarışmalara katılmak isterim diyenlerinin oranı % 86, yarışmalara katılmamış olanların ise % 66 olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin % 76 sı edebiyatla ilgili yarışmalara katılmak istediklerini belirmişlerdir. yarışmaların edebiyata olan ilgilerini artırdığını belirtenlerin oranı % 86, yarışmalara katılmamış olanların ise % 40 olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin % 63 ü edebiyata olan ilgilerinin yarışmalarla daha da artacağını belirttiği görülmektedir. yarışmalarda ödül olması ilgimi artırır diyenlerin oranı %80, yarışmalara katılmamış

6 2574 Şamil ÇAN & Muammer HARDAL olanların ise % 58 olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin % 69 u yarışmalardaki ödülün ilgilerini artırdığını belirtmiştir. yarışmaların eğitimin önemli bir parçası olduğunu düşünenlerinin oranının % 74, yarışmalara katılmamış olanların ise % 58 olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin % 66 sı yarışmaların eğitimin bir parçası olduğunu düşündüğü görülmüştür. derslerden geri kalmamak için yarışmalarla az ilgileniyorum diyenlerin oranı % 28, yarışmalara katılmamış olanların ise % 66 olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin % 47 si derslerden geri kalmamak için yarışmalarla az ilgilendiğini belirtmiştir. yarışmalarda alacakları derecelerin özgüvenlerini artıracağını belirtenlerin oranı % 74, yarışmalara katılmamış olanların ise % 50 olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin % 62 si yarışmalardan elde edecekleri derecelerin özgüvenlerini artıracağını belirttiği görülmüştür. ortaöğretim öğrencilerine yönelik yeterince yarışma düzenlendiğini düşünenlerin oranı % 42, yarışmalara katılmamış olanların ise % 28 olduğu görülmüştür. Genel olarak öğrencilerin % 58 i ortaöğretim öğrencilerine yönelik yeterince yarışma düzenlenmediğini düşündüğü belirlenmiştir. yarışmalara katılmak için kitap okuyorum diyenlerin oranı % 62, yarışmalara katılmamış olanların ise % 42 olduğu belirlenmiştir. Genel olarak öğrencilerin % 52 si yarışmalara katılmak için kitap okuyorum demiştir. yarışmalara katılmak için yazı yazıyorum diyenlerin oranı % 72, yarışmalara katılmamış olanların ise % 34 olduğu belirlenmiştir. Genel olarak öğrencilerin % 53 ü yarışmalara katılmak için yazı yazıyorum demiştir. öğretmenlerim yarışmalara katılmam için beni teşvik ediyor diyenlerin oranı % 74, yarışmalara katılmamış olanların ise % 58 olduğu görülmüştür. Genel olarak öğrencilerin % 66 sının öğretmenlerim yarışmalara katılmam için beni teşvik ediyor dedikleri tespit edilmiştir.

7 EDEBİYATLA İLGİLİ YARIŞMALARIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN EDEBİYATA OLAN İLGİLERİNE ETKİSİ: IŞIKLAR ASKERÎ HAVA LİSESİ ÖRNEĞİ SONUÇ Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yapılan edebiyatla ilgili yarışmaların öğrencilerin edebiyata olan ilgileri üzerine yapılan bu araştırma Işıklar Askerî Hava Lisesi (IAHL) öğrencileri üzerine uygulanmıştır. Öğrencilerin edebiyata olan ilgilerini artırmak amacıyla IAHL de öğrencilerin edebiyat alanında yapılan yarışmaların öğrencilere duyurulmasına özen gösterilmiş, yarışmalara katılmaları sağlanmış ve ayrıca okul içi düzenlenen yarışmalarla öğrencilerin yazmaları teşvik edilmiştir. Türk Edebiyatı derslerinin müfredatında yazma ile ilgili etkinlikler bulunmaktadır, ancak sadece bu etkinliklerle öğrencilerin yazma yeteneklerini geliştirmek mümkün değildir. Yazı insanlığın belleğidir, yazının düşünceyi bulup saptamada, zenginleştirip boyutlandırmada büyük payı vardır (Özdemir, 1999). Yazma sadece yetenekle açıklanabilecek bir konu değildir. Yapılacak çalışmalarla öğrencilerin yazma becerileri artırılabilir. Derslerde öğretilen dilbilgisi kuralları ile dilin doğru kullanımının en önemli uygulama alanı yazma çalışmalarında kendini göstermektedir. Hayallerin resmedilmesi olan yazı aynı zamanda sanatsal zevkle şekillenerek edebî bir değer taşır hâle gelebilmektedir. Bu konuda yapılacak alıştırmalar ile konuya olan ilginin artması beraberinde başarılı eserlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. IAHL de bu anlamda yapılan çalışmaların neticesinde öğrencinin yazdıkları şiir, öykü, deneme, kompozisyon ve makaleler çeşitli yarışmalarda birçok derece elde etmiştir. Aynı zamanda derece alan öğrencilerin diğer arkadaşlarının üzerinde olumlu etkileri yazma konusuna ve edebiyata öğrencilerin ilgisini daha da artırmıştır. Yarışmalara katılan öğrencilere ve henüz yarışmalara katılmamış öğrencilere yapılan anketlerden elde edilen sonuçları şu şekilde değerlendirebiliriz: Yarışmalara katılan öğrencilerin % 44 ünün notunun 4 ve üzerinde olması ders başarısı ile yazmaya olan ilgi arasında doğru orantının olabileceğini gösterdiği değerlendirilmektedir. Çünkü yarışmalara katılmamış öğrencilerden 4 ve üzerinde not ortalaması olan öğrenci oranının ancak % 6 olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda Türk Edebiyatı dersinde notu yarışmalara katılan öğrencilerden 4-5 olanlarının oranının % 50 olması bu durumu desteklemeklediği değerlendirilebilir. Yarışmalara katılan öğrencilerinin kitap okuma oranlarının da yarışmalara katılmayan öğrencilerden daha fazla olması yarışmalara katılma ile kitap okuma oranları arasında doğru orantının olduğunu göstermektedir. Ayrıca IAHL de öğrencilerin kitap okumaları öğretmenler tarafından titizlikte takip edildiği için genel olarak da öğrencilerin ayda 3 ve üzerinde kitap okudukları görülmektedir.

8 2576 Şamil ÇAN & Muammer HARDAL Daha önce edebiyatla ilgili yarışmalara katılmış olanların % 86 oranında tekrardan katılmak istediklerini belirtmesi en azından bir kez bir eser yazarak yarışmalara katılmış olanlarda oluşan ilginin devamlılığına bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Yine aynı oranda öğrencinin yarışmaların edebiyata olan ilgilerini artırdığını belirttiği görülmüştür. Edebiyatla ilgili yarışmalar öğrencilerin bu konudaki ilgilerini ve edebî zevklerini artıracağı yönünde bir değerlendirme yapılabilir. Bu tür yarışmalardaki ödüllerin yarışmalara karşı öğrencilerin ilgilerini artırdığı görülmektedir. Bu anlamda marifet iltifata tabidir denilebilir. Bu sene gerçekleştirilen bazı şiir ve kompozisyon yarışmalarındaki ödül oranlarının katılıma önemli etki ettiği görülmüştür. Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yüksek ödüllü Çanakkale Savaşlarını konu alan şiir yarışmalarına binden fazla eserin katıldığı görülmüştür. Her yıl Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen şiir yarışmasında bu seneki Mevlana da İnsan konulu şiir yarışmasının beş bin tl olan büyük ödülü için beş yüzün -geçen senelere göre birkaç kat fazlası- üzerinde eserin müracaat ettiği gerçeğinden hareketle edebiyatla ilgili yarışmaların ödüllü olarak yapılması ilgiyi artıracaktır diye değerlendirilebilir. Öğrencilerin genel olarak % 66 sının yarışmaları eğitimin bir parçası olarak görmesinin bu konuya verilmesi gereken önemi göstermesi bakımından önemli olduğu değerlendirilebilir. Ayrıca % 62 oranında öğrencinin yarışmalarda elde edecekleri dereceler ile özgüvenlerinin artacağını belirttiği görülmüştür. Yazma eğitiminde önemli unsurlardan bir tanesi de özgüvendir. Belli bir başarı elde eden öğrencilerin yazmaya daha istekli olacakları ve bunun da ilerleyen zamanlarda yazmaktan zevk alan ve edebî hazza ulaşan nesillerin yetişmesinde önemli bir etken olacağı görülmektedir. Edebiyatla ilgili yarışmaların sayısının yeterince olmadığını düşünen öğrencilerin oranının % 58 olduğu görülmüştür. Bu orana göz önüne alınarak ortaöğretim öğrencilerine yönelik şiir, kompozisyon, öykü ve deneme yazma yarışmalarının MEB ve çeşitli kurumlarca artırılarak bu eksikliğin giderilmesi yararlı olacaktır. Ayrıca okullarda fırsat eğitimi şeklinde değerlendirilerek çeşitli yarışmaların düzenlenmesi ilgiliyi artırmada önemli bir etken olabilir. Yarışmalar sebebiyle öğrencilerin % 52 sinin kitap okuyor olmasının, kitap okuma oranına yapılan yarışmaların etkisini gösterdiği belirtilebilir. Ayrıca kitap okuma yarışmaları da düzenlenebilir. Özellikle bu anlamda çok fazla yarışma düzenlenmiyor olması bir eksikliktir. Yarışmaların etkisiyle öğrencilerin yazı yazdıkları da görülmektedir. Bu da öğrencilerin yazı yazmaya çalışmalarında önemli bir tetikleyici etki oluşturmaktadır. IAHL de öğrencilerin edebiyatla ilgili yarışmalara katılmaları teşvik edilmektedir. Ankette de genel olarak % 66 öğrencinin bu konuda öğretmenlerin kendilerini teşvik ettiklerini belirtmişlerdir. Bu teşvik öğrencilerin yazmaya olan ilgilerini gün geçtikçe artıracaktır.

9 EDEBİYATLA İLGİLİ YARIŞMALARIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN EDEBİYATA OLAN İLGİLERİNE ETKİSİ: IŞIKLAR ASKERÎ HAVA LİSESİ ÖRNEĞİ 2577 Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım derslerinin dışında ortaöğretim öğrencilerinin edebiyatla ilgili şiir, kompozisyon, mektup, öykü ve deneme yazma yarışmalarına katılmalarının sağlanması, bu konuda rehberlik edilmesi öğrencilerin edebiyata olan ilgilerini artıracağı IAHL de yapılan uygulamalar, yarışmalarda elde edilen dereceler ve anket verileri neticesinde görülmektedir. KAYNAKÇA Kitap Tek Yazarlı Baltacıoglu, İ.H. (1938). Toplu Tedris. İstanbul: Sebat Basımevi. Güleryüz, H. (2000). Türkçe Programlanmış İlk Okuma Yazma Öğretimi Kuram ve Uygulamaları. Ankara: Pegem A Yayıncılık. ÖZDEMİR, E. (1995). Eleştirel Okuma. Ankara: Ümit Yayıncılık ÖZDEMİR, E. (1999). Yazınsal Türler, Ankara: Bilgi Yayınevi. SENEMOĞLU, N. (2001). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. (3.Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi. Kitap Çok Yazarlı MEB (2005). Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara, MEB Basım Evi. YILDIZ, M. ve CEVİZ, N. (2008). Arapça Okuma Becerisini Geliştirme Rehberi. (2. Baskı). İstanbul: Elif Yayınları. Makale Tek Yazarlı Çetişli, İ. (2006). Edebiyat Eğitiminde Edebî Metinin Yeri ve Anlamı. Millî Eğitim. 169, Durmuş, H. (2007), Eğitim Yönetiminde Motivasyon ve Ödüllendirme. Eğitim Yönetimi. Şubat KAVCAR, C. (1993), Yeni Türk Edebiyatı Öğretimi, AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 26 Sayı: 1 UÇAN, H. (2006), Edebiyat Eğitimi, Estetik Bir Hazzın Edinimi, Okumanın Alışkanlığa Dönüştürülmesi ve Yazınsal Kuramlar, Millî Eğitim, 169, UNGAN S., (2007), Yazma Becerisinin Geliştirilmesi ve Önemi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 23, s Bildiri VERHOEFF, T. (1997) The Role Of Competitions In Education. The Conference of Future World: Educating for the 21st Century (November 30-December 7), The 9th International Olympiad in Informatics. Cape Town, South Africa. EK Anket: Sevgili Arkadaşlar;

10 KESİNLİKLE KATILIYORUM KATILIYORUM KARARSIZIM KATILMIYORUM KESİNLİKLE KATILMIYORUM 2578 Şamil ÇAN & Muammer HARDAL Formlara isminizi yazmanıza gerek yoktur. Size yöneltilen soruları yanıtlarken lütfen her maddeyi dikkatli okuyunuz ve size en uygun seçeneği işaretleyeniz. Araştırma sonuçlarının geçerliliği açısından soruları cevaplarken göstereceğiniz içtenlik bizim için önem taşımaktadır. Yardımlarınız ve dürüst yanıtlarınız için teşekkür ederiz. 1. Kaçıncı sınıfa devam ediyorsunuz? a) 10. Sınıf b ) 11. Sınıf c ) 12. Sınıf 2. Geçen dönemki not ortalamanız nasıldı? a) b) c) d) e) 4.50 ve üzeri 3. Geçen dönemki karnenizde edebiyat notunuz kaçtı? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 4. Bir ayda ortalama kaç kitap (roman, hikâye, şiir kitabı) okursunuz? a) Hiç b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 ve üzeri 5. Edebiyatla ilgili bir yarışmaya katıldınız mı? a) Evet b) Hayır 6. Katıldıysanız derece aldınız mı? a) Evet b) Hayır 7. Bu yarışmalardan ödül aldınız mı? (Para, kitap vb.) a) Evet b) Hayır 8. Bu sene düzenlenen yarışmalara katılmayı düşünüyor musunuz? a) Evet b) Hayır 9 10 Edebiyatla ilgili yarışmalara genelde katılmak isterim. Yarışmaların benim edebiyata olan ilgimi artırdığını düşünüyorum.

11 EDEBİYATLA İLGİLİ YARIŞMALARIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN EDEBİYATA OLAN İLGİLERİNE ETKİSİ: IŞIKLAR ASKERÎ HAVA LİSESİ ÖRNEĞİ Yarışmalarda ödül olması yarışmaya olan ilgimi artırır. 12 Yarışmaların eğitimin önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. 13 Derslerimden geri kalmamak için yarışmalarla az ilgileniyorum. 14 Yarışmalarda alacağım derecelerle özgüvenimin artacağını düşünüyorum. Ortaöğretim öğrencilerine yönelik 15 yeterince yarışma düzenlendiğini düşünüyorum. 16 Yarışmalara katılmak ve derece alabilmek için kitap okuyorum. 17 Yarışmalara katılmak ve derece alabilmek için yazı yazıyorum. 18 Öğretmenlerim yarışmalara katılmamı teşvik ediyor. Zaman ayırıp anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA 1-PROJENİN ADI: HAYDİ HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2-PROJENİN ÖZETİ: 2013-2014 eğitim- öğretim yılında okulumuz da gerçekleştireceğimiz

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ PROJENİN ADI: KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört lise ve altı imam hatip ortaokuldaki

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ

ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ Öğrencilerin okumaya karşı sıkıcı ve gereksiz algılarını değiştirmek ve okumayı hayatlarının bir parçası haline getirmek amacıyla okuma çalışmasını sınıf ortamından

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA 2013 1 ŞAPHANE 75.YIL İLKOKULU/ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Kütahya Şaphane 75.Yıl İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğü olarak; 1-Öğretim Çalışmaları (Kazanımlara Ulaşma Düzeyi

Detaylı

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz!

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! 510 TÜRK DÜNYASI VAKFI HAKKIMIZDA Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! Bilginin hızla üretildiği ve tüketildiği bir çağda, çocuklarımızın okuma merakının dünya çapında hayli azaldığını

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÖNSÖZ Değerli Öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı iş birliğinde yürütülen Yemekte Denge Eğitim Projesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

"YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ "YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Sevgili Öğretmenimiz, Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamak için, Millî Eğitim

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU

2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU T.C. SAKARYA İLİ PAZARKÖY İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 ÖĞRETİM YILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2+2 MERKEZİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI SİSTEMİ ÖNERİ RAPORU

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantıda Bulunanlar : SIRA NO TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI BRANŞI 1 Müdür Yardımcısı

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI PROJE: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 4.ş) Proje: Öğrencilerin istekleri doğrultusunda

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası TOPLANTI SAATİ : 10:30 GÜNDEM : 1-Açılış ve yoklama

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ V. YARATICI YAZIN VE ÇEVİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde, genç kuşaklara yaratıcı yazarlığı ve edebi çeviriyi

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

REHBERLİK DERSLERİ EKİM AYI

REHBERLİK DERSLERİ EKİM AYI REHBERLİK DERSLERİ EKİM AYI 8. Sınıflara Dönem başlarken etkili ve verimli çalışmada izlenecek yol. Konulu dersler yapıldı. Planlı çalışmanın başarıya katkıları, günlük tekrarların öğrenme üzerindeki olumlu

Detaylı

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ETKİN ÖĞRENCİ REHBER ÖĞRETMEN AKADEMİK BAŞARI ARS TRAINING OLARAK AMACIMIZ; MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN YARATICI DRAMA PROGRAMINI, UYGUN ÖĞRENME YAŞANTILARI

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0 2014 Yılı Anket Sonuçları Erguvanlar Çiçek Açıyor adlı proje kapsamında eğitime katılan öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası durumlarını ve eğitim bitiminde projenin beklentilerinin ne kadarını

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları

İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları İngilizce Yazı Becerisi II (ETI102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Yazı Becerisi II ETI102 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu YAZ DEMEDEN ÖNCE Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni gulseminkucba@terakki.org.tr AMACIMIZ Okuma ve yazma eylemlerini temellendirmek, Yaratımla ilgili her aşamada yaratıcılığın bireyin gözlem ve birikimlerine

Detaylı

EĞİTİMCİ - VELİ İLETİŞİMİ EĞİTİMDE İLETİŞİM VE GRUP YÖNETİMİ

EĞİTİMCİ - VELİ İLETİŞİMİ EĞİTİMDE İLETİŞİM VE GRUP YÖNETİMİ EĞİTİMDE İLETİŞİM VE GRUP YÖNETİMİ 6 Eğitimde iletişim, eğitimin en önemli ögesidir. Bir eğitimcinin görevini iyi yapabilmesi için az da olsa eğitim psikolojisiyle ve iletişim kuramlarıyla ilgili bilgi

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SULUCA ORTAOKULU 6/B SINIFI 2. DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAĞI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SULUCA ORTAOKULU 6/B SINIFI 2. DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAĞI 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SULUCA ORTAOKULU 6/B SINIFI 2. DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAĞI TARİH: 18.02.2016 Perşembe Saat: 12.00 YER: 6-B Sınıfı VELİ TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ Yoklama Velilerin görevleri,

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

*ÖZEL KÜÇÜKYALI TEKDEN ORTAOKULU EKO-OKUL SUNUMU

*ÖZEL KÜÇÜKYALI TEKDEN ORTAOKULU EKO-OKUL SUNUMU *ÖZEL KÜÇÜKYALI TEKDEN ORTAOKULU EKO-OKUL SUNUMU *EKO-OKUL PROGRAMI NEDİR? *Eko-Okullar Projesi okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir projedir.

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYS YILLIK ÇALIŞMA PLANI SN İL ÇALIŞTAY KONULARI BULANCAK BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 3 4 Okullarda,

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı

Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı Okul-Aile İşbirliği Aile Atölyeleri Projesi Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı 25 Haziran 2012 Aile Atölyeleri Projesi Nedir? İstanbul da faaliyet gösteren 12 İş Okulu arasından seçilen 2 pilot okulda

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Prof.Dr. R. Nükhet Demirtaşlı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü E-posta: ndemirtasli@ankara.edu.tr

Detaylı

"Köklü geçmişimize yakışır, Asil bir gelecek için..." Kulübümüz ASİLDER in faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Köklü geçmişimize yakışır, Asil bir gelecek için... Kulübümüz ASİLDER in faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. "Köklü geçmişimize yakışır, Asil bir gelecek için..." Kulübümüz ASİLDER in faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. İyi İnsan yetiştirme yarışında siz değerli gönüllülerimizin de bir tuzu olsun istedik.

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 1.ANALİZ 1.1 PROBLEM 10. Sınıf Bilişim Teknolojileri öğrencilerinin Mesleki Gelişim dersini gereksiz bulmaları ve bu nedenle derse olan ilgisizlikleri. 1.2 OLMASI GEREKEN DURUM Öğrencilerin bu dersi diğer

Detaylı

VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ BİZ KİMİZ

VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ BİZ KİMİZ VİZYONUMUZ Bill Publishing vizyonu, evrensel etik değerlere bağlı, takım çalışmasına yatkın, paylaşımcı, yenilikçi, dinamik, üretken ve yetkin içerik üreten kadrosuyla, ileri eğitim teknolojileri kullanılarak

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE PROF. DR. MURAT ÖZBAY IN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE 1. Prof. Dr. Murat Özbay ın Hayatı ve Eserleri Nurşat BİÇER 1962 yılında Konya nın Ereğli ilçesinde doğan Özbay,

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi Değerli SAÜ Fizik Mezunu, bu anketin amacı siz değerli mezunlarımızın görüşleri doğrultusunda bölümümüz ile ilgili çeşitli eğilimleri, beklentileri, eksiklik ya da memnuniyeti

Detaylı

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM İletişim Nedir? Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci iki birim arasındaki mesaj alış-verişi Öğretim Teknolojisinde İletişim Çağdaş eğitim

Detaylı

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli 2009 ÜNİVERSİTE(ÖSS) + 2009 SBS(Anadolu Liselerine Giriş 8, 7 veya 6.sınıf) Sınavları ileanadolu Lisesi, Kolej, Askeri Lise, Fen Lisesi vs Kazandıran PRATİK REHBERLİK bilgileri Yazan ; Seçkin Üniversite,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER Öğr. Gör. Şeyda İldan Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu seydaildan@selcuk.edu.tr

Detaylı

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ GÜZ YARIYILI YÜKEK LİAN DERLERİ DER KODU ZORUNLU/ EÇMELİ DERİN ADI KREDİİ ELIT 709 Z Edebiyat Teorisi ve Eleştirisi ELIT 711 Araştırma Yöntemleri ELIT 735 Uygulamalı Dilbilim: Yabancı Dil Öğretimi ve Öğrenimi

Detaylı

1. ANA DİL ve YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 1.A.) ANA DİL TÜRKÇE

1. ANA DİL ve YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 1.A.) ANA DİL TÜRKÇE DİL POLİTİKASI Çakır Eğitim Kurumları; öğrencilerinin kendilerini ana dillerinde ve farklı dillerde ifade edebilen, yaşam boyu öğrenen dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kurumumuzda,

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

AKADEMİK ETKİNLİKLER

AKADEMİK ETKİNLİKLER TÜRKÇE ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3 BİLSEM Page 2 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI Page 3 Okullarda uygulanan örgün eğitim programı: İlköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu ortam ve çevresinde

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU :

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı