Diyarbakır İli Arıcılığın Yapısı ve Sorunları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyarbakır İli Arıcılığın Yapısı ve Sorunları"

Transkript

1 Tralleis Elektronik Dergisi e-tralleis 4 (2015) 8-17 ADÜ Diyarbakır İli Arıcılığın Yapısı ve Sorunları Hasan DEMEN 1 Mete KARACAOĞLU 2 Aytül UÇAK KOÇ 3 1. Diyarbakır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, DİYARBAKIR 2. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 09100, AYDIN 3. Adnan Menderes Üniversitesi, Koçarlı Meslek Yüksekokulu, 09100, Aydın ESER BİLGİSİ Araştırma Makalesi Tarım Bilimleri Sorumlu yazar: Aytül UÇAK KOÇ, Yayına Kabul Tarihi: Özet: Bu çalışma, Diyarbakır ilinde arıcılığın sosyo-ekonomik yapısı, koloni yönetimindeki uygulamaları, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, koloni kayıpları ve arıcılıkta yaşanan sorunların belirlenmesi için yapılmıştır. Bu amaçla, Diyarbakır Arıcılar Birliği ne üye 432 arıcılık işletmesi koloni sayısı bakımından üç gruba ayrılarak (I. Grup: 1-99 koloniye sahip 19 arıcı, II. Grup: koloniye sahip 44 arıcı, III. Grup: 300 ve üzeri koloniye sahip 15 arıcı) 78 i ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Anket sonuçlarına göre, arıcıların yaş ortalaması 46.4±1.47 yıl, eğitim düzeyi olarak %52-63 ü ilkokul mezunu iken arıcıların %70.5 inin tek gelir kaynaklarının arıcılık olduğu belirlenmiştir. Arıcıların %52 si ana arının yaşını takip ettiğini, %28 i kolonilerin ana arılarını iki yılda bir değiştirdiklerini belirtmişlerdir. Kolonilerini yılda 4 den fazla yer değiştirenlerin oranı ise %44.9 dur. Arıcıların yaklaşık %95 inin varroaya karşı kimyasal mücadele ettiklerini ve %43.59 unun bu parazite karşı yılda dört kereden fazla mücadele ettikleri belirlenmiştir. En yüksek bal verimi 24.53±4.28 kg ile üçüncü grupta, en düşük bal verimi ise 18.41±1.71 kg ile ikinci grupta (P<0.05) elde edilmiş. Diğer taraftan, arıcıların yılında koloni kış kayıpları %30.65 olarak belirlenmiştir. Arıcılar, genellikle koloni yönetimi, hastalık ve zararlılara karşı mücadele, polen, arı sütü ve propolis üretimi konularında kendilerini geliştirmek istediklerini ifade etmişlerdir. Yöredeki arıcıların öne çıkan sorunları arasında konaklama, desteklemelerin yetersizliği, koloni yönetimi ve arıcılığın örgütlü bir yapıdan uzak olmaları olarak sıralanabilir. Anahtar Kelimeler: Anket, Arıcılık, Bal verimi, Koloni kayıpları, Sorunlar, Diyarbakır Beekeeping Structure and Problems in Diyarbakır Province Abstract: In this study, the socio-economic structure of beekeeping in Diyarbakır province, colony management practices, disease and pest control methods, the problems and bee colony losses were determined. For this purpose, 432 members of Diyarbakır Beekeepers Association are divided into three groups (I. Group: 19 beekeepers having 1-99 colonies, II. Group: 44 beekeepers having colonies and III. Group: 15 beekeepers having more than 300 colonies) and 78 of the were chosen for face to face interview. According to the survey results it was determined that the average age of beekeepers is 46.4±1.47 years and as the group proportions 52-63% of them graduated from primary school, and 70.5% of beekeepers stated that their main income source is beekeeping. Fifty-two percent of the beekeepers stated that they record the age of the queen bee, 28% of them stated that they renew the queen bees of their colonies in every two years. The percentage of the replacement frequency of the colonies more than 4 times in a year is 44.9%. About 95% of the beekeepers struggled against to varroa with chemicals, and 43.59% of the them fight against to varroa is more than 4 times in a year. The highest honey yield per colony were determined at the third group and the average was 24.53±4.28 kg, and the lowest honey yield was obtained for the second group with 18.41±1.71 kg (P<0.05). On the other hand, wintering colony looses between 2011 and 2012 was determined to be 30.65%. In general, beekeepers usually want to develop themselves about colony management, struggle against to diseases and pests 8

2 and to produce pollen, royal jelly and propolis. The problems come out among the beekeepers in the region are accommodation, insufficient supports from the government, colony management and lack of organized structure. Key Words: Questionnaire, Beekeeping, Honey yield, Colony losses, Problems, Diyarbakır Giriş Öncelikli amaçları farklı olsa da arıcılığın günümüzde hem gelişmiş refah toplumlarının hem de gelişmekte olan toplumların önemle üzerinde durdukları bir üretim dalı olduğu gözlenmektedir. Gelişmiş ülkelerde arıcılık, arı ürünleri üretim faaliyeti olması yanı sıra öncelikle bitkisel üretimin bir girdisidir. Bitki tozlaşmasındaki etkinliği ile bal arıları bu ülkelerde yoğun tarım teknikleri arasında sayılmakta ve arıcılığa her türlü destek verilmektedir. Toprağa bağımlı olmaması, yatırım ve işletme maliyetlerinin düşük olması, her türlü materyal ve ekipmanın yurt içi kaynaklardan sağlanabilmesi, diğer tarım dallarına kıyasla az işgücü kullanması, ürünlerinin kolayca saklanabilmesi ve değer fiyatla satılabilmesi gibi özellikleri ile arıcılık gelişmekte olan ülkelerde ise kırsal nüfusa iş, gelir ve sağlıklı beslenme olanağı sağlama aracı olarak kabul edilmektedir (Karacaoğlu ve Uçak Koç, 2007). FAO nun 2013 yılı verilerine göre koloni sayısı bakımından ilk sırayı 8 milyon dokuz yüz bin koloni ile Çin alırken, ikinci sırada 6 milyon altı yüz bin koloni ile Türkiye yer alır. Koloni sayıları bakımından ilk sırada yer alan Çin, bal üretiminde de ilk sırada (446 bin ton) yer almakta, Çin i Türkiye (94 bin ton), ABD (67 bin ton) ve Arjantin (59 bin ton) takip etmektedir. Arıcılık, Anadolu insanının kültüründe yer edinmiş geleneksel bir tarımsal faaliyettir. Türkiye nin her yöresinde arıcılık yapılmaktadır. Türkiye de, 1970 li yıllarda iki milyon olan koloni varlığı 2000 li yıllarda dört milyon iki yüz bine, bal üretimi 20 bin tondan 70 bin tona yükselmiştir. Sonraki on beş yıllık süreçte koloni varlığımız milyon daha artmış olmasına karşın bal üretimimiz, iklimde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle yıllara göre bin ton arasında değişmiştir. Bu süreçte koloni verimlerinde önemli bir değişiklik olmamış bal verimi kg arasında kalmıştır. Ülkemiz koloni varlığı bakımından dünya ülkeleri içinde ilk sıralarda yer almasına karşın kovan başına bal verimi düşüktür. Arıcılıkta, istenen üretim ve ihracat rakamlarına ulaşılabilmesi için çözülmesi gereken bazı sorunlar olduğu açıktır. Kolonilerin verim azlığının en önemli nedeni, ülkemiz nektar kaynakları ile koloni varlığı arasındaki uyumsuzluktur. Türkiye, birim alana düşen koloni sayısı bakımından sıkıntılıdır (kilometre kareye 7 koloni). Oysa arıcılığı gelişmiş ülkelerde bu oran çok daha azdır (1 in altında). Arıcılığımızın diğer bir önemli sorunu da arıcılık işletmelerinin yapısı ve niteliklerine ilişkin bilgilerin yetersiz olmasıdır. Bal üretimimizin artması ve kovan başına verimin üst sınırlara çıkabilmesi arıcılık için gerekli olan nektar kaynaklarının çoğaltılması ve arıcılığın sistemli tarzda yapılmasına bağlıdır. Türkiye de 1980 li yıllardan başlayarak üniversiteler ve araştırma kurumlarından araştırıcılar, başta arı biyolojisi olmak üzere arı ıslahı, koloni yönetimi, hastalık ve zararlıların tanımlanması ve sağaltılması konularında artan nicelik ve nitelikte çalışmalar yapmaktadır. Yine konu ile ilgili bilim insanları, arıcılıkta faaliyet gösteren işletmelerin sosyo-ekonomik, teknik yapılarına ilişkin veriler ve yayım, bilgiye ulaşma yolları gibi bilgiler değerlendirilmiştir. Bu çalışmalarda, arıcılar genel olarak, nakliye ve konaklama yeri, bal fiyatı, pazarlanması ve finans sorunları, arı hastalık ve zararlılarıyla mücadele yöntemlerinde karşılaştıkları sorunları dile getirmişlerdir. Araştırıcılar ise, arıcıların koloni yönetimindeki eksiklikleri, kayıt tutma, ana arı kullanımı, arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ürün pazarlama konularında sorunlar olduğunu belirtmişlerdir 9

3 (Erkan, 1998; Cengiz, 1999; Kösoğlu ve ark., 2000; Yaşar ve ark., 2000; Saner ve ark., 2005; Sıralı ve Doğaroğlu, 2005; Demir, 2007; Günbey, 2007; Ören ve ark. 2010; Uçak Koç ve Karacaoğlu, 2015). Türkiye arıcılığında, TÜİK 2013 yılı verilerine göre koloni varlığı ve bal üretimi bakımından beşinci sırada yer alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde toplam 389 bin adet koloniden 5478 ton bal üretilmektedir. Bu çalışmada da Güneydoğu bölgesinin en büyük ili olan Diyarbakır da arıcılığın yapısı, arıcılık işletmelerin sosyal yapısı, teknik arıcılık uygulamaları, pazarlama ve arıcılık sorunlarına yönelik bilgiler üretilecektir. Materyal Yöntem Diyarbakır İl ine bağlı 4 merkez ilçe dahil 15 ilçede Arı Yetiştiricileri Birliği ne üye 432 arıcı, koloni sayılarına göre gruplandırılarak tabakalı tesadüfî örnekleme yöntemine göre belirlenen 78 arıcı çalışmanın deneklerini oluşturmuştur. Koloni sayısı bakımından işletmeler üç gruba ayrılmış, her bir tabakadan kaç işletmenin örneğe çıkacağı tabakalı tesadüfî örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Buna göre; birinci grupta 1 99 koloniye sahip 19 arıcı, ikinci grupta koloniye sahip 44 arıcı, üçüncü grupta 300 ve üzeri koloniye sahip 15 arıcı yer almıştır. Bu arıcılar ile yüz yüze görüşülerek anket soruları sorulmuştur. Arıcılara kişisel, teknik arıcılık bilgileri, pazarlama ve organizasyon ile ilgili 112 soru yöneltilmiştir. Anketler arıcılar ile karşılıklı görüşmeler sonucu doldurulmuş olup, 78 adet anketin tamamı 2012 yılı Mayıs- Ağustos aylarında yapılmıştır. Ankete başlamadan önce, anket sorularının doğru ve anlaşılırlığını test etmek için deneme anketi yapılmış ve böylece meydana gelebilecek olumsuzlukların en aza indirgenmesi sağlanmıştır. Anket verilerinin değerlendirilmesinde oransal dağılımdan yararlanılmıştır. Ayrıca toplanan veriler Microsoft Excel programında değerlendirilmiş ayrıca verilere varyans analizi (Anova) ve Khi kare bağımsızlık testi uygulanmıştır. 10 Bulgular Arıcıların Sosyo-Ekonomik Nitelikleri Bu çalışmada, 78 arıcının yaş ortalaması 46.4±1.47 yıl olarak belirlenirken, 1. grupta 49.8 ± 2.98 yıl, 2. grupta 44.9±1.96 yıl, 3. grupta 46.3±3.36 yıl olarak belirlenmiş, varyans analizi sonucuna göre grupların yaşlarının benzer olduğu belirlenmiştir (Çizelge 1). Ankete katılan arıcıların %60 ı ilkokul mezunu, 78 arıcının %70 i arıcılığın asıl meslekleri olduğunu belirtmelerine karşın, arıcılığı yapma nedeni olarak 3. grup deneklerin çoğunluğu ek gelir sağlama cevabını vermişlerdir. Bu çalışmada arıcılık deneyimleri ortalama 13.8±1.00 yıl olarak belirlenirken, deneyim yılı 1. gruptan 3.gruba doğru artarken (Çizelge 1), gruplar arasındaki fark önemli bulunmuştur (P<0.05). Bu anket çalışmasında arıcılar genel olarak koloni yönetimi, arı hastalık ve zararlıları ve arı ürünleri yetiştiriciliği konusunda kendilerini geliştirmek istediklerini belirtmişlerdir. Teknik Arıcılık Faaliyetleri Diyarbakır İlinde yürütülen bu anket çalışmasında, arıcıların %45 i kayıt tutmadığını yaklaşık %3 ü düzenli olarak kayıt tutuğunu, %52 si ise kovan üstüne ve deftere zaman zaman not aldığını belirtmişlerdir. Yine arıcıların %53 ü ana arının yaşını takip ettiğini belirtirken, ana arıyı yenileme sıklığı olarak %69.2 si ana arıyı 2 yıldan daha uzun bir sürede yenilediğini, %39.74 ü ana arıyı ana arı yetiştiren işletmelerden satın aldığını belirtmiş, bu oran koloni sayıları 300 den fazla olan 3. grupta %60 a kadar yükselmiştir (Çizelge 1). Ana arıyı satın alan arıcıların %32.26 sı ana arı kabulünde sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ankete katılan arıcıların %34.62 si kolonilerini oğul yoluyla çoğalttığını, ü kolonilerini bölerek çoğalttığını belirtmişlerdir. Araştırmada elde edilen verilere uygulanan X² testi sonucu koloni çoğaltma yöntemleri bakımından 2. ve 3. grupların 1. gruptan farklı olduğu saptanmıştır (P<0.05). Ankete katılan arıcıların % 95 i sonbahar beslemesi yaptığını belirtirken gruplar arasında koloni sayıları 150 den fazla olan 3.

4 grubun tamamı sonbahar beslemesi yaptığını belirtmiştir. Arıcıların % 80 inin sonbaharda şeker şurubu ve kek beslemesi yaptığı, %19 unun Kek (Vit.+Antibiyotik) verdiği 2. ve 3. grubun %20 sinin keke antibiyotik ve vitamin kattığını koloni sayısı arttıkça şeker şurubuna vitamin ve antibiyotik katma oranının arttığı belirlenmiştir. Anket çalışmasında, erken ilkbahar beslemesi yaptığını söyleyenlerin oranı %99 dur. Erken ilkbahar döneminde arıcıların %85 i şeker şurubu, %69.23 ü kek, %13 kek (Vit.+Antibiyotik), %13 ü şeker şurubu (Vit.+Antibiyotik), %1.28 i kek (polenli) ile besleme yapmaktadır. Arıcıların hiç biri kolonilere glikoz şurubu vermediğini belirtmişlerdir. Arıcılar son 3 yıl içerisinde ortalama 32 çuval şeker tüketmişlerdir. Koloni başına şeker tüketimi ise 9 kg dır. Koloni sayısı 100 den küçük olan 1. grupta yer alan arıcıların koloni başına şeker tüketimi 12.5 kg, 2. grupta 10 kg ve 3. grupta 6.5 kg olup, 1. ve 2. grup 3. gruptan farklı bulunmuştur (P<0.05). Ankette, koloni kayıplarının 2009 yılından 2012 yılına doğru bir artış gösterdiği ve son yılda üç grupta da koloni kayıplarının yaklaşık %30 olduğu ifade etmişlerdir. Arıcılar, varroayı, yavru hastalıklarını, kireç hastalığını, petek güvesini tanıdığını, arıcıların sadece yarısının arı felci ve nosemayı tanıdığını belirtmişlerdir. Arıcıların büyük çoğunluğu (%90) varroa ile mücadelede kimyasal ilaçlar kullandığını söylemişlerdir. Varroaya karşı mücadeleyi erken ilkbahar-geç sonbaharda yaptığını belirten arıcıların %12.82 si yılda 4 kez, %43.59 u da 4 kereden fazla mücadele ettiklerini belirtmiştir (Çizelge 1). Varroa ile mücadelede yılda 4 ten fazla kimyasal mücadele edenlerin oranı 1. gruptan 3.gruba doğru %31 den %60 a kadar çıkmış, gruplar farklı bulunmuştur (P<0.05). Ankete katılan arıcılara kolonilerini yer değiştirme sıklığı sorulduğunda, sadece 1. grupta %5.26 sı sabit arıcılık yaparken 2. ve 3. gruptaki arıcıların kolonilerini yılda 4 kereden fazla yer değiştirdiği belirlenmiştir. Bu çalışmada, erken ilkbaharda kolonilerin kaç çerçeve arısı olduğu sorusuna arıcıların %72 si 4-6 çerçeve, %18 i 4 çerçeveden az olduğunu, %10 u 7-10 çerçeve olduğunu belirtmişlerdir. Arıcıların %62 si 6-8 çerçeve arı ile kıştan çıktığını belirtmişlerdir. Ankete katılan arıcılar genel olarak 2-3 kez bal hasadı yaptığını, hasada temmuz başlarında başladığını ağustos sonuna kadar devam ettirdiklerini belirtmişler. Diyarbakır da nektarlı bitkilerden ovada üçgül ve sarıdiken (altın diken) Karacadağ eteklerinde ağırlıklı olarak bulunan geveni nektar kaynakları olarak belirtmişlerdir. Bal dışında hangi arı ürünü üretiyorsunuz sorusuna arıcıların %5 i polen, %12 si oğul, %4 ü balmumu, %3 ü ise ana arı üretiyorum cevabını vermiştir. 11

5 Çizelge 1. Gruplara göre arıcıların sosyal yapısı ve koloni uygulamalarına yönelik bilgiler Özellikler 1.grup 2.grup 3.grup Genel (Koloni sayısı <100) (Koloni sayısı: arası) Koloni sayısı >300 N=78 N=19 N=44 N=15 Arıcının yaşı (yıl) 49.8± ± ± ±1.47 Arıcılık deneyimi (yıl) 10.2±1.41 a 13.9±1.40 b 18.1±2.25 c 13.8±1.00 Koloni Sayıları (adet) 59.74±5.02 a ±7.82 b ±19.19 c ±13.95 Ana arıyı satın alanlar (%) a b 60.0 c Ana arı yenileme sıklığı (%) İki Yılda Bir a a b İki Yıldan Fazla a a b Ana arı kabulünde sorun yaşayanlar (%) 0 a b b Ek beslemede katkı Şeker şurubu (Vit.+Antibiyotik) b a 10.0 a yapanlar (%) Kek (Vit.+Antibiyotik) Koloni Kayıpları (%) b a a a a b a a 31.3 a Arılarınızı nasıl çoğaltıyorsunuz Oğul yoluyla b a a Güçlü kolonileri bölerek a b b Satın alarak b 0 a 0 a 3.85 Varroa ile mücadele sıklığı Yılda 4 kez a b 6.67 a Yılda 4 kereden fazla a b 60 c Kolonileri yer değiştirme sıklığı (%) sabit Kez kez kez ve üstü 21.1 a 43.2 b 80.0 c 44.9 Koloni Bal verimleri (kg) 20.95±3.94 ab 18.41±1.71 a 24.53±4.28 b 20.21±1.59 Koloni başına şeker tüketimi (kg) 12.5 b 10 b 6.5 a 9 P<0.05: a,b,c 12

6 Pazarlama ve Organizasyon Faaliyetleri Ankete katılan arıcıların %87 si balı teneke ile, %3 ü kavanoz ile, %10 u da açıkta pazarladığını, üçüncü grup ürettiği balın tamamını teneke ile pazarladığını belirtmiştir. Araştırmada arıcılardan elde edilen verilere uygulanan Khi Kare testi sonucu balı pazarlama yöntemleri bakımından grupların farklı olduğu saptanmıştır (P<0.05). Ankete katılanların %80 i balı tüccara, %10 u birlik, koop. v.b., %8 i köydeki aracıya, %2 si de kendi pazarladığını belirtmiştir. Balın teneke satış fiyatını arıcıların %38 i 200 TL, %44 ü 200 TL den az, %18 i ise 300 TL olarak yanıtlamışlar, ücretini de genel olarak peşin aldıklarını belirtmişlerdir. Ankete katılan arıcıların tümü Arıcılar Birliğine üye olduğunu, devletin verdiği teşviklerden haberdar olduklarını belirtmişlerdir. Arıcılara arıcılığın desteklenmesi için; Devlet ve arıcı birlikleri neler yapmalı sorusuna arıcıların verdiği yanıtlar aşağıda özetlenmiştir. 1. Arıcılara arı ve kovan desteğinin yapılması, 2. Destek miktarlarının arttırılması, koloni desteğinin 8 TL si birlik tarafından kesildiği ve bunun çözülmesi, 3. Arıcıların denetlenmesi, 4. Nektarlı bitki üretiminin artırılması, 5. Balın değer fiyata satılmasının sağlanması, 6. Faizsiz kredi desteğini arttırıp süresinin en az 3 yıl yapılması, 7. Konaklama sorununun çözülmesi, 8. Arıcı örgütlerinin yetiştiricilik konusunda bilgi vermesi 9. Sahte bal ile mücadele edilmesi, 10. Kamu görevlilerinin arıcıların sorunlarına duyarlı olması, 11. Üretilen balların analizini yaparak pazarlama sorununun çözülmesi, Arıcı neler yapmalı neler yapmalı sorusuna ise arıcıların verdiği yanıtlar aşağıda özetlenmiştir. 1. Dürüst davranıp sağlık bal üretmeli, 2. Birlikte hareket edip balı işleyip pazarlayacak işletmeler kurmalı, 3. Balda kalıntı bırakan ilaçları kullanmamalı, 4. Arıcılık ile ilgili eğitimleri talep edip, katılım sağlamalı, 5. Hastalıklarla mücadelede kimyasal ilaç kullanmamalı olarak belirtmişlerdir. Tartışma Bu çalışmada da önceki çalışmalarda belirtildiği gibi (Erkan, 1998; Parlakay ve Esengün, 2005; Günbey, 2007; Tunca ve Çimrin, 2012; Uçak Koç ve Karacaoğlu, 2015) arıcıların yaş ortalaması 40 ın üzerindedir. Ayrıca, araştırmada her on arıcıdan altısının ilkokul mezunu olduğu, babadan kalma bir meslek olması ve aile bireylerinin katkı düzeyleri diğer çalışmalar ile benzerlik göstermiştir (Çiçek ve ark., 1993; Erkan, 1998; Çakmak ve ark., 2003; Günbey, 2007; Pirim ve ark., 2011; Uçak Koç ve Karacaoğlu, 2015). Arıcıların arıcılık deneyimleri 10 yılın üzerinde ve literatür ile uyumludur (Erkan, 1998; Özbilgin ve ark, 1998; Kösoğlu ve ark, 2000; Erkan ve Aşkın, 2001; Şahinler ve Gül, 2003; Parlakay ve Esengül, 2005; Demir, 2007). Arıcıların deneyim yılı arttıkça koloni sayıları da artış göstermiştir. Arıcıların son üç yıldaki koloni sayılarının ortalaması 178.8±13.95 adettir. Ülkemizin farklı illerinde yapılan çalışmalarda ortalama koloni sayıları arasında farklar yüksektir. Bazı araştırıcılar koloni sayısını 50 den az (Çiçek ve ark., 1993; Parlakay ve Esengün, 2005) belirlerken, bazıları adet arasında (Özbilgin ve ark., 1998; Çakmak ve ark., 2003), bazıları da adet arasında (Çelik, 1994; Günbey, 2007) belirlemişlerdir. 13

7 Genel olarak yıllık koloni kaybı ortalaması %22.5, bazı araştırıcıların bulduğu değerden yüksek bulunurken (Uzundumlu ve ark., 2011; Tunca ve Çimrin, 2012; Uçak Koç ve Karacaoğlu, 2015) bazı araştırıcıların bulduğu değerden de düşük bulunmuştur (Aydın ve ark., 2003; Sıralı ve Doğaroğlu, 2005; Kekeçoğlu ve Rasgele, 2013). Son yıllarda tüm dünyada önemini koruyan konulardan birisi de kış kayıplarıdır. Bu çalışmada %13.14 ile %31.3 arasında değiştiği belirlenen koloni kış kayıpları COLOSS un yılı için yayınladığı rapora ve Tunca ve Çimrin (2012) ile benzerlik göstermiştir. Bu çalışmada yıllar arasında koloni kış kaybının farklı bulunması yıllara göre önemli iklimsel farklılıkların görülmesine bağlanabilir. Araştırma sonuçlarına göre, 3. grupta koloni sayıları 300 den fazla olan arıcıların son üç yıllık ortalama bal verimleri 24.53±4.28 kg, genel ortalama ise 20.21±1.59 kg olarak belirlenmiştir. Belirlenen bal verimi (20.21±1.59) ülkemizin bazı yörelerinde yapılan çalışmalardan genel olarak yüksek bulunmuştur (Çiçek ve ark., 1993; Özbilgin ve ark., 1998; Kösoğlu ve ark., 2000; Erkan ve Aşkın, 2001; Uzundumlu ve ark., 2011). Araştırmada arıcıların koloni bal verimlerinin ülke ortalamasından yüksek belirlenmiştir. Bunun nedeni olarak, kolonilerini fazla sayıda yer değiştirmeleri özellikle 3. grubun yılda 8-10 kez kolonilerini yer değiştirmesi olarak gösterilebilir. Arıcılar genel olarak balın toptan teneke fiyatını 200 TL den aza sattıklarını, nakliye ve şeker masrafları düşünüldüğünde oldukça düşük bulduklarını ifade etmişlerdir. Arıcılar balın fiyatının düşük olmasında, sahte bal ve kaçak balın etkisi olabileceği gibi, örgütlü bir yapıya sahip olmamanın da payı olduğunu ifade etmişlerdir. Arı yetiştiriciliğinde ortaya çıkan teknik ve 14 ekonomik sorunların önemli bir kısmı örgütlenme eksikliğinin bir sonucudur. Arıcıların girdi teminin yanında damızlık materyal sağlamada ve üretilen ürünlerin pazarlanmasında üretici örgütlerinin geliştirilmesine büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Arıcıların önemli sorunları arasında konaklama ve konaklamada arılıkların yakın olması gelmektedir. Bölgeye diğer bölgelerden gelen arıcıların belli zamanlarda çok yoğunlaşması yerli arıcıları sıkıntıya sokmaktadır. Bölge dışından çok sayıda arıcının gelmesi sınırlı sayıdaki nektar kaynaklarını bölüşmelerine, bölge arıcılarının göç sayısının artmasına, kolonilerini daha sık beslemelerine, arılıkların birbirine yakın olması yağmacılık, varroa ve bazı hastalıkların bulaşmasını hızlandırmaktadır. Ayrıca diğer bölgelerden gelen arıcıların balını bu bölgede de satışa sunması bölgedeki bal fiyatlarının aşağıya çekilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle konaklama ile ilgili yönetmelik yeniden düzenlenmeli ve belli bölgede koloni yığılmalarını önlemek için gerekirse sınırlamalar getirilmelidir. Sonuç Türkiye de arıcılık işletmelerinin tanımlanmasına yönelik çalışmalar Aydın ve Muğla dan Van a, Tekirdağ dan Adana ve Mardin e kadar tüm Türkiye yi kapsayacak şekilde yapılmıştır (Kösoğlu ve ark., 2000; Erkan ve Aşkın, 2001; Aydın ve ark., 2003; Çakmak ve ark., 2003; Parlakay ve Esengün, 2005; Kekeçoğlu ve ark., 2007; Pirim ve ark., 2011; Tunca ve Çimrin, 2012; Kekeçoğlu ve ark., 2013). Türkiye deki ekolojik, ekonomik ve sosyal farklara karşın, Türkiye arıcılığı ile ilgili bilgi üretmeye yönelik çalışmalarda ve bu araştırmada da sorulan sorulara alınan yanıtlar, sorunlar ve beklentiler benzer bulunmuştur. Türkiye de koloni sayısının fazlalığı ve yoğun gezgin arıcılık, işletmelerin benzer yapıda ve beklentide olmasının en önemli

8 nedenleri arasındadır. Arıcılar için en önemli sorun, konaklama yeri ve arı nakilleridir. Türkiye de arıcılar ortalama 4-6 kez yer değiştirmektedir. Bu hem yerel arıcılar hem de yerel halk arasında sürtüşmelere yol açmaktadır. Arıcıların diğer en önemli sorunu balın değerlendirilmesinde yaşanan sıkıntılardır. Bu konuda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve ek talep yaratılması konularında arıcı örgütlerinin yetersiz kaldığı söylenebilir. Türkiye de son istatistiklere göre 100 bin ton üretilmektedir. Kişi başına bal tüketimi ise 1 kg ın altındadır. Bal dışsatımı da 5-10 bin ton arasındadır. Bu durum talebe bağlı olarak yıllar itibariyle artan oranda stok sorunu yaratarak bal fiyatlarına yansımaktadır. Son olarak Türkiye gibi önemli bir arıcılık ülkesinde, bal dışında polen, arı sütü, propolis vb. gibi öteki arı ürünleri üretiminin yok denecek kadar az olması bu çalışmada da saptanmıştır. 15

9 Kaynaklar Aydın, L., Çakmak I., Güleğen, E., Korkut M Güney Marmara Bölgesi Arı Hastalık ve Zararlıları Anket Sonuçları. Uludağ Arıcılık Dergisi, 3(1): Cengiz, M.M Erzurum Yöresinde Arıcılığın Yapısal Analizi (Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ. Çakmak, İ., Aydın, L., Seven, S., Korkut, M Güney Marmara Bölgesi nde Arıcılık Anket Sonuçları. Uludağ Bee Journal Dergisi, Şubat 2003, Bursa. Çelik, H Kalecik İlçesinde Gezginci Arıcıların Sorunları ve Arıcılıkta Yararlanılan Bilgi Kaynakları Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Çiçek, A., Yücer, A.A., Karakoyun, H Tokat İlinde Arıcılığın Yeri, Ekonomik Önemi ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 10: Demir, Y Mardin İlinde Arıcılığın Yapısal Analizi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2007,Erzurum. Erkan, C., Van ili Bahçesaray ilçesi arıcılık faaliyetleri, Yüzüncü yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van. Erkan, C., Aşkın, Y Van İli Bahçesaray İlçesinde Arıcılığın Yapısı ve Arıcılık Faaliyetleri Yüzüncü Yıl Üniv Zir Fak Tarım Bil Derg (J. Agric. Sci.), 2001, 11(1):19-28, Van, Günbey, V.S Van İli Gezginci Arıcılık Hareketlerinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisan Tezi. 2007, Van. Karacaoğlu, M. ve Uçak Koç, A Ege bölgesi arıcılığında kısıtlar ve fırsatlar. Ege Bölgesi Arıcılık Semineri, Şubat 2007, s: Kekeçoğlu, M., Gürcan, E.K., Soysal, M.İ Türkiye Arı Yetişticiliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(2): Kekeçoğlu, M., Rasgele, G. P Düzce İli Yığılca İlçesindeki Arıcılık Faaliyetleri Üzerine Bir Çalışma, U. Bee J. February 2013, 13 (1): Kösoğlu M., Karacaoğlu M., Gençer V Aydın İli Karpuzlu İlçesi Arıcılarının Sosyo-Ekonomik Nitelikleri ve Temel Sorunları, Türkiye III. Arıcılık Kongresi. Adana, (Poster). Ören, N., Alemdar, T., Parlakay, O., Yılmaz, H. I., Seçer, A., Güngör, C., Yağar, B., Gürer, B. B Adana İlinde Arıcılık Faaliyetinin Ekonomik Analizi. TEAE Yayın No: 178. Özbilgin, N., Alataş, İ., Balkan, C., Öztürk, A.İ., Karaca, Ü Ege Bölgesi Arıcılık Faaliyetlerinin Teknik ve Ekonomik Başlıca Karakteristiklerinin Belirlenmesi. Menemen, İzmir Parlakay, O., Esengün, K Tokat İli Merkez İlçede Arıcılık Faaliyetinin Ekonomik Analizi ve İşletmecilik Sorunları. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005, 22 (1), Pirim, L., Çan, F.M., Sönmez, M.M Bingöl Arıcılık Raporu, Sektörel Araştırmalar Serisi-4,Bingöl. ad/bing%c3%b6l%20ar%c4%b1 c%c4%b1l%c4%b1k%20raporu. pdf. 16

10 Saner, G., Engindeniz, S., Çukur, F., Yücel, B İzmir ve Muğla illerinde faaliyet gösteren arıcılık işletmelerinin teknik ve ekonomik yapısı ile sorunları üzerine bir araştırma, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No:126, Ankara. Sıralı, R., Doğaroğlu, M Trakya Bölgesi Arı Hastalıkları ve Zararlıları Üzerine Anket Sonuçları. Uludağ Arıcılık Dergisi, 5: Şahinler, N., Gül, A Hatay İlinde Arıcılığın Yapısal Analizi, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 8(1-2): , 2003.Hatay. Tunca Rİ., Çimrin, T., Kırşehir İlinde Bal Aarısı Yetiştiricilik Aktiviteleri Üzerine Anket Çalışması. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2): Uçak Koç, A., Karacaoğlu, M Beekeeping Structure, Problems and Colony Losses in the Aegean Region of Turkey. International Scientific Symposium, Modern Animal Husbandry-Food Safety and Durable Development, İaşi, Romania. October 22 23, Uzundumlu, A.S., Aksoy, A., Işık, H.B Arıcılık İşletmelerinde Mevcut Yapı ve Temel Sorunlar; Bingöl İli Örneği. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 42 (1): Yaşar, N., Güler, A., Yesiltas, H. B., Bulut, G., Gökçe, M Karadeniz Bölgesi Arıcılığının Genel Yapısının Belirlenmesi. Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Ordu. 17

Türkiye Arıcılığının Yapısı, Sorunları ve Sürdürülebilir Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖSTERİT

Türkiye Arıcılığının Yapısı, Sorunları ve Sürdürülebilir Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖSTERİT Türkiye Arıcılığının Yapısı, Sorunları ve Sürdürülebilir Arıcılık Açısından Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÖSTERİT Amaç Türkiye arıcılığının yapısı ve sorunlarını ortaya koymak Doğal kaynaklardan

Detaylı

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(2): 99-108, 2012

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(2): 99-108, 2012 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(2): 99-108, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

DİYARBAKIR İLİNDE ARICILIĞIN YAPISI VE SORUNLARIN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR İLİNDE ARICILIĞIN YAPISI VE SORUNLARIN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI 2015-YL-021 DİYARBAKIR İLİNDE ARICILIĞIN YAPISI VE SORUNLARIN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan DEMEN Tez Danışmanı:

Detaylı

ELAZIĞ ARICILIK İŞLETMELERİNDE KOLONİLERİN EK BESLENME ŞEKİLLERİNİN TESPİTİ

ELAZIĞ ARICILIK İŞLETMELERİNDE KOLONİLERİN EK BESLENME ŞEKİLLERİNİN TESPİTİ F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 006, 0(), -6 ELAZIĞ ARICILIK İŞLETMELERİNDE KOLONİLERİN EK BESLENME ŞEKİLLERİNİN TESPİTİ İsmail SEVEN Pınar TATLI SEVEN Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ TÜRKİYE

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ulviye KUMOVA (1) Ali KORKMAZ (2) (1) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Balcalı / ADANA (2) Alata Bahçe Kültürleri Araştırma

Detaylı

kosoglumustafa@gthb.gov.tr mustafakosoglu@gmail.com

kosoglumustafa@gthb.gov.tr mustafakosoglu@gmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Uzm. Mustafa KÖSOĞLU Mühendis Dahili 281 E-mail Doğum Tarihi - Yeri kosoglumustafa@gthb.gov.tr mustafakosoglu@gmail.com 17.05.1970- İstanbul EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

Hizan İlçesindeki (Bitlis) Aricilik Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma

Hizan İlçesindeki (Bitlis) Aricilik Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University Araştırma Makalesi Research Article Geliş Tarihi: 10.03.2016 Kabul Tarihi: 08.05.2016 ISSN:1300-9362

Detaylı

A Research on the Determination of Honey Bee Diseases and Pests in Van Province

A Research on the Determination of Honey Bee Diseases and Pests in Van Province YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2014, 24(2):168-174 Geliş Tarihi (Received): 29.01.2014 Kabul Tarihi (Accepted): 02.04.2014 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Van İli Arı Hastalıkları

Detaylı

Türkiye Arı Yetiştiriciliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu

Türkiye Arı Yetiştiriciliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu Türkiye Arı Yetiştiriciliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu M. Kekeçoğlu 1 E. K. Gürcan 2 M. İ. Soysal 2 1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni ABD. 2 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Türkiye Arı Yetiştiriciliğinde Çukurova Bölgesinin Yeri ve Önemi

Türkiye Arı Yetiştiriciliğinde Çukurova Bölgesinin Yeri ve Önemi Hayvansal Üretim 41: 48-54 (2000) Türkiye Arı Yetiştiriciliğinde Çukurova Bölgesinin Yeri ve Önemi Ulviye Kumova 1 Ali Korkmaz 2 1 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi.

Detaylı

Kek ve Şurup (Sakkaroz) Yemlemesinin Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinin Performansı Üzerine Etkileri

Kek ve Şurup (Sakkaroz) Yemlemesinin Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinin Performansı Üzerine Etkileri Hayvansal Üretim 41: 65-75 (2000) Kek ve Şurup (Sakkaroz) Yemlemesinin Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinin Performansı Üzerine Etkileri Ahmet Güler O.M.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü. SAMSUN

Detaylı

Türkiye de Görülen Bal Arısı (Apis mellifera) Hastalıkları* Honeybee (Apis mellifera) Diseases in Turkey

Türkiye de Görülen Bal Arısı (Apis mellifera) Hastalıkları* Honeybee (Apis mellifera) Diseases in Turkey Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2016; 11(3): 339-347 Derleme/Review DOI:10.17094/ataunivbd.282993 Türkiye de Görülen Bal Arısı (Apis mellifera) Hastalıkları* İbrahim BALKAYA 1, Hakan GÜLBAZ 2, Hamza

Detaylı

Arıcılığın Tanımı. Arı Yetiştirme Ürünler. Ürünler. Ürünler. Ürünler. Hayvan Yetiştirme ve Besleme Dersi

Arıcılığın Tanımı. Arı Yetiştirme Ürünler. Ürünler. Ürünler. Ürünler. Hayvan Yetiştirme ve Besleme Dersi Hayvan Yetiştirme ve Besleme Dersi Arıcılığın Tanımı Arı Yetiştirme Arıcılık; bitkisel kaynakları, arıyı ve emeği bir arada kullanarak, bal, polen, arısütü, balmumu, propolis, arı zehiri gibi ürünler ile

Detaylı

İZMİR İLİNDE ARICILIĞIN EKONOMİK YÖNLERİ VE SORUNLARI*

İZMİR İLİNDE ARICILIĞIN EKONOMİK YÖNLERİ VE SORUNLARI* Tarım Ekonomisi Dergisi 2014; 20(2): 113-120 İZMİR İLİNDE ARICILIĞIN EKONOMİK YÖNLERİ VE SORUNLARI* Sait ENGİNDENİZ 1, Kubilay UÇAR 1, Cansu BAŞARAN 1 Özet Türkiye'de arıcılık, çok eski yıllardan beri

Detaylı

Dünyada ve Türkiye'de A R I C I L I K

Dünyada ve Türkiye'de A R I C I L I K Dünyada ve Türkiye'de A R I C I L I K Arıcılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda önemli gelişme kaydeden bir sektör haline gelmiştir. Ülke ekonomisine önemli katkısı olan arıcılık dünyanın

Detaylı

GEZGİNCİ ARICILIK SİSTEMİNDE ÜRETİM GELİR ve GİDERLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

GEZGİNCİ ARICILIK SİSTEMİNDE ÜRETİM GELİR ve GİDERLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA GEZGİNCİ ARICILIK SİSTEMİNDE ÜRETİM GELİR ve GİDERLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Bekir DEMİRTAŞ (1) Ali KORKMAZ (1) (1) Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Erdemli/İçel Öz Gezginci

Detaylı

RESEARCH ARTICLE. Ardahan İlinde arıcılık işletmelerinin sorunları ve beklentileri

RESEARCH ARTICLE. Ardahan İlinde arıcılık işletmelerinin sorunları ve beklentileri Eurasian Journal of Veterinary Sciences www.eurasianjvetsci.org RESEARCH ARTICLE Ardahan İlinde arıcılık işletmelerinin sorunları ve beklentileri Pınar Ayvazoğlu Demir¹*, Erol Aydın¹, Kemal Yazıcı², Turgut

Detaylı

Türkiye de Arıcılık Faaliyetinin Mevcut Durumu ve Trend Analizi Yöntemiyle Geleceğe Yönelik Beklentiler *

Türkiye de Arıcılık Faaliyetinin Mevcut Durumu ve Trend Analizi Yöntemiyle Geleceğe Yönelik Beklentiler * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 2, 17-24 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye de Arıcılık Faaliyetinin Mevcut Durumu ve Trend Analizi Yöntemiyle Geleceğe Yönelik

Detaylı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması Rıdvan KOÇYİĞİT Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

EGE MELEZÝ BAL ARILARININ ARI SÜTÜ VERÝMLERÝ ÜZERÝNE ETKÝLERÝ. Mete KARACAOÐLU, Mustafa KÖSOÐLU, Aytül UÇAK KOÇ

EGE MELEZÝ BAL ARILARININ ARI SÜTÜ VERÝMLERÝ ÜZERÝNE ETKÝLERÝ. Mete KARACAOÐLU, Mustafa KÖSOÐLU, Aytül UÇAK KOÇ ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2004; 1(1) : 29-33 FARKLI YÖNTEMLERÝN EGE EKOTÝPÝ ( A. m. anatolica ) ve KAFKAS (A. m. aucasica) x EGE MELEZÝ BAL ARILARININ ARI SÜTÜ VERÝMLERÝ ÜZERÝNE ETKÝLERÝ ÖZET 1 2 1

Detaylı

Siyah-Alaca İneklerin Ağız Sütü Kalitesi ve İçeriği Üzerine Bir Araştırma

Siyah-Alaca İneklerin Ağız Sütü Kalitesi ve İçeriği Üzerine Bir Araştırma Tralleis Elektronik Dergisi http://dergi.adu.edu.tr/tralleis e-tralleis 4 (2015) 1-7 ADÜ Siyah-Alaca İneklerin Ağız Sütü Kalitesi ve İçeriği Üzerine Bir Araştırma Mehmet Hoyraz 1 Ramazan Sezer 1 Mustafa

Detaylı

PROJENİN ADI VE KONUSU

PROJENİN ADI VE KONUSU 1 PROJENİN ADI VE KONUSU 100 ADET ARILI - 50 ADET BOŞ KOVANLIK ARICILIK PROJESİ Arıcılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda önemli gelişme kaydeden bir sektör haline gelmiştir. Ülke ekonomisine

Detaylı

Erzurum Yöresi Arıcılarının Karşılaştıkları Bal Arısı Hastalıkları*

Erzurum Yöresi Arıcılarının Karşılaştıkları Bal Arısı Hastalıkları* Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2016; 11(3): 273-281 Araştırma Makalesi/Research Article DOI:10.17094/ataunivbd.282981 Erzurum Yöresi Arıcılarının Karşılaştıkları Bal Arısı Hastalıkları* İbrahim BALKAYA

Detaylı

Arıcılığa Başlarken... Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Yüksek Mühendisi Samsun Tarım İl Müdürlüğü

Arıcılığa Başlarken... Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Yüksek Mühendisi Samsun Tarım İl Müdürlüğü Arıcılığa Başlarken... Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Yüksek Mühendisi Samsun Tarım İl Müdürlüğü Her şeyden önce... Kovan Seçimi Arı Irkı Seçimi Arıcılık Yapılacak Bölge Seçimi Arılık Seçimi» çok önemlidir. Ancak...

Detaylı

BAHÇECĠLĠK. ARI YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

BAHÇECĠLĠK. ARI YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECĠLĠK ARI YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Türkiye ve Dünya da Manda Yetiştiriciliği 1

Türkiye ve Dünya da Manda Yetiştiriciliği 1 ISSN: 2146-8168 Sayı: 8, Yıl: 2013, Sayfa: 65-70 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 04.08.2013 Yayına Kabul Tarihi: 31.12.2013 Baş Editör: Naim Çağman Alan Editörü: Yalçın Tahtalı Türkiye

Detaylı

Bal Arisi Kolonilerini (Apis mellifera L.) Ek Yemlerle Beslemenin Koloni Performansi Üzerine Etkileri

Bal Arisi Kolonilerini (Apis mellifera L.) Ek Yemlerle Beslemenin Koloni Performansi Üzerine Etkileri Bal Arisi Kolonilerini (Apis mellifera L.) Ek Yemlerle Beslemenin Koloni Performansi Üzerine Etkileri Nuray SAHINLER ve Serafettin KAYA Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bolümü, ANTAKYA

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2014. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2014. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Şeref CINBIRTOĞLU Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 452-2562341 / 130 e-mail scinbirtoglu@gmail.com Doğum Tarihi-Yeri 1971- Almanya DOKTORA YÜKSEK LİSANS LİSANS EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

ARICILIKTA ORGANİK ÜRETİM

ARICILIKTA ORGANİK ÜRETİM ARICILIKTA ORGANİK ÜRETİM İNCİ AKGÜL ZİRAAT MÜHENDİSİ ORGANİK TARIM PROJELER KOORDİNATÖRÜ Giriş Arıcılık; arı kolonilerini ve bitkisel kaynakları birlikte kullanarak arı sütü, bal ve polen gibi çeşitli

Detaylı

TÜRKİYE DE ARICILIK FAALİYETİNİN MEVCUT DURUMU VE TREND ANALİZİ YÖNTEMİYLE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER. Oğuz PARLAKAY1 Hilal YILMAZ1 Baran YAŞAR1

TÜRKİYE DE ARICILIK FAALİYETİNİN MEVCUT DURUMU VE TREND ANALİZİ YÖNTEMİYLE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER. Oğuz PARLAKAY1 Hilal YILMAZ1 Baran YAŞAR1 190 TÜRKİYE DE ARICILIK FAALİYETİNİN MEVCUT DURUMU VE TREND ANALİZİ YÖNTEMİYLE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER Özet Oğuz PARLAKAY1 Hilal YILMAZ1 Baran YAŞAR1 Arzu SEÇER1 Betül BAHADIR1 Bu çalışmada, Türkiye

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

Organik Arı Yetiştiriciliği

Organik Arı Yetiştiriciliği MKU Ziraat Fakültesi Dergisi 10 (1-2): 63-70, 2005 Organik Arı Yetiştiriciliği Aziz GÜL 1, Nuray ŞAHİNLER 1, Ethem AKYOL 2 ve Ahmet ŞAHİN 1 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(6): 365-370, 2015 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Bal Arısı Şurubuna Katılan Bitki Ekstraktı

Detaylı

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE ARICILIK FAALİYETİ YAPAN İŞLETMELERDE BAL VE DİĞER ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE ORGANİK ÜRETİM POTANSİYELİ.

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE ARICILIK FAALİYETİ YAPAN İŞLETMELERDE BAL VE DİĞER ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE ORGANİK ÜRETİM POTANSİYELİ. TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE ARICILIK FAALİYETİ YAPAN İŞLETMELERDE BAL VE DİĞER ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE ORGANİK ÜRETİM POTANSİYELİ Filiz ÇİVİ YALÇIN Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr.Esen

Detaylı

Survey-APICULTURAL RESEARCH

Survey-APICULTURAL RESEARCH TRAKYA BÖLGESİ ARI HASTALIKLARI VE ZARARLILARI ÜZERİNE ANKET SONUÇLARI Survey Results on Honeybee Pests and Diseases in Thracian Region of Turkey Recep SIRALI 1 Muhsin DOĞAROĞLU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29985 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE

Detaylı

ARAŞTIRMA. Erzincan İli Arıcılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı * F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2016; 30 (1): 33-38 http://www.fusabil.org

ARAŞTIRMA. Erzincan İli Arıcılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı * F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2016; 30 (1): 33-38 http://www.fusabil.org ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2016; 30 (1): 33-38 http://www.fusabil.org Erzincan İli Arıcılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı * Engin ÜÇEŞ 1 Zeki ERİŞİR 2 1 Bornova İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,

Detaylı

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI 1 12 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 13 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI Şubat 13 2 ÖNSÖZ Değişen yerel ve ulusal ekonomik gündem paralelinde hazırlanan ve tamamen bilimsel esaslara göre

Detaylı

Türkiye de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Tercihleri

Türkiye de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Tercihleri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 2, 83-92 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Tercihleri Sertaç DOKUZLU 1*, Oktay

Detaylı

Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market

Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market İSTANBUL DA KASAPLIK SIĞIR VE SIĞIR ETİ PAZARLAMASINDA ARACI MARJLARI Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market Summary: In this

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

ARILAR YOK OLUYOR! Dr.Aslı Özkırım. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Arı Sağlığı Laboratuvarı. ozkirim@hacettepe.edu.tr

ARILAR YOK OLUYOR! Dr.Aslı Özkırım. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Arı Sağlığı Laboratuvarı. ozkirim@hacettepe.edu.tr ARILAR YOK OLUYOR! Dr.Aslı Özkırım Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Arı Sağlığı Laboratuvarı ozkirim@hacettepe.edu.tr Arı Sağlığı Laboratuvarı 1998-2010 2006 Arıcılarımız bölgesel ölüm oranını %

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 267,57 293,61 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Biyoloji (İngilizce) MF-2 72 68 210,65 294,51 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kısacası arıcılık tarihi insanlık tarihi kadar eskidir.

Kısacası arıcılık tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Organik Arıcılık Arıcılığın Tarihi Arıcılığa ait ilk bulgular 16.000 yıl öncesine dayanır. 4.000 yıl önce Mısır da gezginci arıcılık yapılmaktaydı. 3.200 yıllık Firavun mezarında kurumuş bal bulunmuştur.

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

Tokat İli Merkez İlçede Arıcılık Yapan İşletmelerde Bal ve Diğer Arı Ürünlerinin Organik Üretim Potansiyeli

Tokat İli Merkez İlçede Arıcılık Yapan İşletmelerde Bal ve Diğer Arı Ürünlerinin Organik Üretim Potansiyeli Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

KIRMIZI ET SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Dr. Ahmet YÜCESAN Ulusal Kırmızı Et Konseyi Bşk. İSTANBUL 2014

KIRMIZI ET SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Dr. Ahmet YÜCESAN Ulusal Kırmızı Et Konseyi Bşk. İSTANBUL 2014 KIRMIZI ET SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr. Ahmet YÜCESAN Ulusal Kırmızı Et Konseyi Bşk. İSTANBUL 2014 Ulusal Kırmızı Et Konseyi Ulusal Kırmızı Et Konseyi; 5488 sayılı Tarım Kanununun 11.maddesinde

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi nde ( HARÜM ) Yapılan Çalışmalar

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi nde ( HARÜM ) Yapılan Çalışmalar Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi nde ( HARÜM ) Yapılan Çalışmalar (07 Nisan- 19 Eylül 2012) Kadriye Sorkun H.Ü.Fen Fak. Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Farklı Besleme Yöntemlerinin Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Farklı Besleme Yöntemlerinin Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Hayvansal Üretim 41: 55-64 (2000) Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Farklı Besleme Yöntemlerinin Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Ulviye Kumova Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Geliş Tarihi: 26.02.2003. H. Vasfi GENÇER (1) Mete KARACAOĞLU (2) Giriş

Geliş Tarihi: 26.02.2003. H. Vasfi GENÇER (1) Mete KARACAOĞLU (2) Giriş Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2003, 13(1): 61-65 Geliş Tarihi: 26.02.2003 Kafkas ırkı (Apis mellifera caucasica) ve Kafkas Irkı ile Anadolu Arısı-Ege

Detaylı

TÜRKİYE DE ARICILARIN SOSYO-EKONOMİK YAPISI VE ÜRETİM ETKİNLİĞİ

TÜRKİYE DE ARICILARIN SOSYO-EKONOMİK YAPISI VE ÜRETİM ETKİNLİĞİ TÜRKİYE DE ARICILARIN SOSYO-EKONOMİK YAPISI VE ÜRETİM ETKİNLİĞİ Murat EMİR muratemir@omu.edu.tr ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZ SAVUNMASI ŞUBAT

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinde ( HARÜM ) Yapılan Çalışmalar Kadriye Sorkun

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinde ( HARÜM ) Yapılan Çalışmalar Kadriye Sorkun Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinde ( HARÜM ) Yapılan Çalışmalar Kadriye Sorkun H.Ü.Fen Fak. Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KONTROLLÜ ŞARTLARDA YETİŞTİRİLEN ANA ARILARLA OLUŞTURULAN BALARISI (Apis mellifera L.) KOLONİLERİNİN FARKLI İŞLETMELERDEKİ PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ

Detaylı

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ BELİRLENMESİ

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ BELİRLENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 3B0012 VETERINARY SCIENCES İsmail Seven 1 Received: July 2009 Halil Yeninar 2 Accepted: January 2010 Firat

Detaylı

Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Polen Toplama Sıklığının Koloni Gelişimi ve Bal Üretimi Üzerine Etkisi

Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Polen Toplama Sıklığının Koloni Gelişimi ve Bal Üretimi Üzerine Etkisi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012, 29 (2), 49-54 Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Polen Toplama Sıklığının Koloni Gelişimi ve Bal Üretimi Üzerine Etkisi Servet Arslan* Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

ARI ÇALIŞTAYI (VET-ARI) 17-18 Ekim 2014 - ANKARA. Sunuş

ARI ÇALIŞTAYI (VET-ARI) 17-18 Ekim 2014 - ANKARA. Sunuş Sunuş Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği öncülüğünde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu VetAnka ile birlikte 17-18 Ekim 2014 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Veteriner

Detaylı

F1 Hibrit Sebze Çeşit Geliştirme ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Projesi Etki Değerleme Alt Projesi Sonuç Raporu

F1 Hibrit Sebze Çeşit Geliştirme ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Projesi Etki Değerleme Alt Projesi Sonuç Raporu F1 Hibrit Sebze Çeşit Geliştirme ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Projesi Etki Değerleme Alt Projesi Sonuç Raporu Dr. M. Emin ERGÜN (Koordinatör) Prof. Dr. Süleyman ERKAL Uz. Mustafa ÖZTÜRK Dr. Filiz PEZİKOĞLU

Detaylı

Bahri YILMAZ TÜRKİYE DE ARICILIK (BEEKEEPING IN TURKEY) Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı

Bahri YILMAZ TÜRKİYE DE ARICILIK (BEEKEEPING IN TURKEY) Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı TÜRKİYE DE ARICILIK (BEEKEEPING IN TURKEY) Bahri YILMAZ Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı President of Turkish Association of Beekeepers e-mail:merkez@tab.org.tr http://www.tab.org.tr/

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Kırsal Kesimdeki Üreticilerin Gelirini Artırmak İçin Alternatif Olanaklar : Ege Bölgesinden Arıcılık Örnek Olayı

Kırsal Kesimdeki Üreticilerin Gelirini Artırmak İçin Alternatif Olanaklar : Ege Bölgesinden Arıcılık Örnek Olayı Türkiye VI farım Ekonomisi Kongresi 16-18 Eylül 2004 Tokat Kırsal Kesimdeki Üreticilerin Gelirini Artırmak İçin Alternatif Olanaklar : Ege Bölgesinden Arıcılık Örnek Olayı Gamze SANER Sait E N G İN D E

Detaylı

Bingöl İli Bal Üretimi. Honey Productıon in Bingol. Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology

Bingöl İli Bal Üretimi. Honey Productıon in Bingol. Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(2): 25-31, 2015 Bingöl İli Bal Üretimi Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Detaylı

ARICILIĞA GENEL BAKIŞ

ARICILIĞA GENEL BAKIŞ ARICILIĞA GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE DÜNYADA ARICILIK Dünyada 65 milyon koloni ile 1.5 milyon ton bal üretimi yapılmaktadır. Türkiye ise 5 milyon koloni ile Çin in arkasından 2.,bal üretim miktarı 94.000 ton

Detaylı

Arıcılıkta Yeni Yaklaşımlar

Arıcılıkta Yeni Yaklaşımlar Arıcılıkta Yeni Yaklaşımlar Yeni Yaklaşımlar? Ana Arı Genotipinin Önemi Kovan Yapısı ve Yönetimi Varroa ile Mücadele Arı Ürünleri Kestane Balı Hijyenik Bal Üretimi Polinasyon Koloni Ölümleri Arı Besleme

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

ÜLKEMİZ BALLARINDA KALINTI SORUNU ve İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ. Ali KORKMAZ Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erdemli-İÇEL

ÜLKEMİZ BALLARINDA KALINTI SORUNU ve İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ. Ali KORKMAZ Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erdemli-İÇEL ÜLKEMİZ BALLARINDA KALINTI SORUNU ve İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ Ali KORKMAZ Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erdemli-İÇEL Öz Ülkemiz 4 milyon koloni varlığı ve 63000 ton bal üretimine

Detaylı

ARICILIKTA POLEN ÜRETĐMĐNĐN KOLONĐ GELĐŞĐMĐNE VE BAL VERĐMĐNE ETKĐLERĐ. Đlyas ALATAŞ Lütfi Đhsan YALÇIN Ali Đhsan ÖZTÜRK

ARICILIKTA POLEN ÜRETĐMĐNĐN KOLONĐ GELĐŞĐMĐNE VE BAL VERĐMĐNE ETKĐLERĐ. Đlyas ALATAŞ Lütfi Đhsan YALÇIN Ali Đhsan ÖZTÜRK ANADOLU, J. of AARI 7 (1) 1997, 30-42 MARA ARICILIKTA POLEN ÜRETĐMĐNĐN KOLONĐ GELĐŞĐMĐNE VE BAL VERĐMĐNE ETKĐLERĐ Đlyas ALATAŞ Lütfi Đhsan YALÇIN Ali Đhsan ÖZTÜRK Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K.9

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

TOKAT İLİNDE TÜKETİCİLERİN ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARI VE ALIŞKANLIKLARI BEE PRODUCTS CONSUMPTION AND HABITS OF CONSUMERS IN TOKAT PROVINCE

TOKAT İLİNDE TÜKETİCİLERİN ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARI VE ALIŞKANLIKLARI BEE PRODUCTS CONSUMPTION AND HABITS OF CONSUMERS IN TOKAT PROVINCE TOKAT İLİNDE TÜKETİCİLERİN ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARI VE ALIŞKANLIKLARI BEE PRODUCTS CONSUMPTION AND HABITS OF CONSUMERS IN TOKAT PROVINCE (Extended Abstract in English can be Found at the end of the

Detaylı

İlkbahar Dönemi Çalışmaları

İlkbahar Dönemi Çalışmaları İlkbahar Dönemi Çalışmaları İlkbaharda Yapılacak İşlemler Hava sıcaklığının +14 0 C üzerine çıktığı zaman kovanlarda ilk kontroller yapılır. İlk kontroller kısa ve seri bir şekilde yapılarak yavruların

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü ARAŞTIRMA 2007: 21 (1): 21-26 http://www.fusabil.org Saanen X Kıl Keçisi F1 ve G1 Melezlerinde Büyüme ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Araştırılması Ü. Gülcihan ŞİMŞEK Metin BAYRAKTAR Murad GÜRSES Fırat Üniversitesi

Detaylı

DÜZCE İLİ YIĞILCA İLÇESİNDEKİ ARICILIK FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

DÜZCE İLİ YIĞILCA İLÇESİNDEKİ ARICILIK FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA DÜZCE İLİ YIĞILCA İLÇESİNDEKİ ARICILIK FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA An Investigation on the Beekeeping Activities in Yigilca Town of Duzce Province (Extended Abstract in English can be Found at the

Detaylı

Tekirdağ İli Arı Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma

Tekirdağ İli Arı Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma Tekirdağ İli Arı Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma M.İ.Soysal E.K.Gürcan Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 59030-Tekirdağ Bu araştırma Tekirdağ ilindeki mevcut arı yetiştiriciliği

Detaylı

Kuş Gribinin Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi (Tokat İli Örneği)

Kuş Gribinin Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi (Tokat İli Örneği) GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006, 23(2), 25-31 Kuş Gribinin Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi (Tokat İli Örneği) Murat Sayılı Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Behiye AKSOY(DENGİZ), Nazif EKİCİ Buldan Tarım İlçe Müdürlüğü ÖZET Bu çalışma da Buldan merkez, belde köylerinde hayvan yetiştiriciliği ve yakın gelecekteki durumu incelenmiştir.

Detaylı

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem 2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Boş Kontenjan Min Puan Max Puan

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Aykut BURĞUT ÇUKUROVA BÖLGESİNE VE GEZGİNCİ ARICILIĞA UYGUN BİR KOVAN TİPİNİN GELİŞTİRİLMESİ, KOVAN TİPİ İLE KOLONİ GÜCÜNÜN KIŞLATMA, KOLONİ

Detaylı

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Sümeyye MEMKEZE 1, Murat ÇİMEN 1*, Rahime Kamer ÖNOĞLU 1, Neslihan ÇİÇEK

Detaylı

PAKET ARI ÜRETİM SİSTEMİ VE TÜRKİYE ARICILIĞI AÇISINDAN KULLANILMA OLANAKLARI

PAKET ARI ÜRETİM SİSTEMİ VE TÜRKİYE ARICILIĞI AÇISINDAN KULLANILMA OLANAKLARI PAKET ARI ÜRETİM SİSTEMİ VE TÜRKİYE ARICILIĞI AÇISINDAN KULLANILMA OLANAKLARI Doç. Dr. Ulviye KUMOVA Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ADANA Ali KORKMAZ Alata Bahçe Kültürleri Araştırma

Detaylı

Türkiye de Organik Arıcılık

Türkiye de Organik Arıcılık Türkiye de Organik Arıcılık Yakup Erdal Ertürk 1* Orhan Yılmaz 2 1 Iğdır Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Iğdır. 2 ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 17020, Çanakkale. Sorumlu yazar: erdal.erturk@igdir.edu.tr

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK A. ANAKARALARIN KOLONİ SAYILARI VE BAL ÜRETİMLERİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK H. Vasfi GENÇER Yasin KAHYA A. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Sayısı ve Bal Üretimi (2002) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Kocatepe Veterinary Journal

Kocatepe Veterinary Journal Kocatepe Veterinary Journal Kocatepe Vet J (2016) 9(4): 308-321 DOI: 10.5578/kvj.33164 Submittion: 16.03.2016 Accepted: 23.11.2016 RESEARCH ARTICLE Arıcılık Faaliyetleri - I Arı Yetiştiricilerinin Sosyo-demografik

Detaylı

ARICILIĞIN ETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ARICILIĞIN ETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ARICILIĞIN ETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Fehmi Gürel 1 Ayhan Gösterit 2 Özet: Arı ürünleri tarih boyunca insanlar tarafından doğallığından şüphe duyulmayan, sevilerek tüketilen, sağlık koruma ve tedavi

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi JournalofTekirdagAgriculturalFaculty AnInternationalJournalofallSubjectsofAgriculture Cilt/Volume:11Sayı/Number:3Yıl/Year:2014 Sahibi/Owner

Detaylı

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR Kıdemli Uzman 302 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ ORGANİK VE KONVANSİYONEL BAL ÜRETİMİNİN TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN GELİŞTİRİLMESİ VE ALTERNATİF PAZAR OLANAKLARININ SAPTANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ ÖRNEĞİ T.C. GIDA, TARIM VE

Detaylı

Geliş Tarihi/Received:18.08.2012

Geliş Tarihi/Received:18.08.2012 Kırsal Yerleşimlerde Göç İsteğinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma Bahar KOCAMAN Recep YANIK Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Erzurum e-posta: bkocaman@atauni.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

ARDAHAN İLİNDE ARICILIK FAALİYETLERİ VE SORUNLARI Aslıhan AYDIN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Hayvan Yetiştirme Bilim Dalı Prof. Dr.

ARDAHAN İLİNDE ARICILIK FAALİYETLERİ VE SORUNLARI Aslıhan AYDIN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Hayvan Yetiştirme Bilim Dalı Prof. Dr. ARDAHAN İLİNDE ARICILIK FAALİYETLERİ VE SORUNLARI Aslıhan AYDIN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Hayvan Yetiştirme Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet DODOLOĞLU 2014 Her hakkı saklıdır ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2012 YILI HAZİRAN-AĞUSTOS DÖNEM ATAMALARI İÇİN KURULUŞ VE UNVAN BAZINDA İLAN EDİLEN BOŞ MÜHENDİS KADROLARI

2012 YILI HAZİRAN-AĞUSTOS DÖNEM ATAMALARI İÇİN KURULUŞ VE UNVAN BAZINDA İLAN EDİLEN BOŞ MÜHENDİS KADROLARI 1 ADANA Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Adana Gıda Kontrol Laboratuvar 1 Su Ürün.Müh. Su Ürünleri Müh. 2 AFYON KARAHİSAR Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar 3 AMASYA Amasya Gıda Kontrol

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/22131

Archived at http://orgprints.org/22131 Türkiye'de Bahçe Bitkileri Konusunda Organik Üretime Yönelik Yapılan Ar-Ge Çalışmalarının Etki Değerlemesi I Organik Bahçe Bitkileri Konusunda Yapılmış Tagem Destekli Dört Ar-Ge Çalışmasının Etki Değerlemesi

Detaylı

TÜRKİYE ARICILIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER VE ÖNERİLER

TÜRKİYE ARICILIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER VE ÖNERİLER TÜRKİYE ARICILIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER VE ÖNERİLER Ç Fıratlı 1 M Karacaoğlu 2 H V Gençer 1 A Koç 2 Giriş Arıcılık, ekonomik yapısı, sosyal gücü, istihdam ve teknik özellikleri bakımından önemli farkları

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ / ARICILIK PROGRAMI DERS PROGRAMI

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ / ARICILIK PROGRAMI DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU I- PROGRAMLAR ARICILIK ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ GIDA TEKNOLOJİSİ GIDA TEKNOLOJİSİ (İkinci Öğretim) ORGANİK TARIM SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ TARIMSAL

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı