Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.fatihiyidogan.com"

Transkript

1 1.fa co n. ga id o iy tih m

2 DENEME-1 8-)M.Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır? 1-) I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir? a) Almanya b) İtalya c) Rusya d) Avusturya-Macaristan 2-) Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır? a) Kafkas b) Kanal c) Suriye d) Çanakkale 3-)Mondros Ateş Kes Antlaşması na Osmanlı Devleti nin Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak taki kuvvetlerine en yakın antlaşma devletleri kumandanlığına teslim olacaktı. Bu madde, Mondros Ateşkes Antlaşması nın hangi özelliğine örnektir? A)Osmanlı Devleti ni güçsüz duruma düşürme B)Sınırları belli olmayan yörelerin, eski coğrafya adlarını kullanma C) Osmanlı Devleti nin hukuki varlığını tanıma D) Osmanlı Devleti nin müttefikleriyle bağlantısını kesme 4-) Bu durumun yol açtığı ve günümüze kadar süre gelen sorun aşağıdakilerden hangisidir? A)Ege hava sahası B)Anadolu ya yakın olan Yunan Adalarının durumu C)Ege denizi kıta sahanlığı D)Batı Trakya da kalan Türklerin durumu 5-)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı nı hazırlayan sebeplerden değildir? A) Sömürgecilik yarışı. B) Siyasi bloklaşma C) Hızlı silahlanma D)İtalya nın Habeşistan a saldırması 6-) Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti ni kendi tarafına çekmek istemiştir? 7-) Balkan Savaşları sonucunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiye ye Kavala Bulgaristan a Yanya, Selanik ve Girit Adası Yunanistan a verilmiştir. A) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için. B) Osmanlı Devleti nin savaşı kazanacağına inanması. C) Halifenin dinsel gücünden yararlanmak. D) Rusya ya yardım ulaştırmak..fatihiyidogan.com M.Kemal başladığı okullardan bazılarını yarım bırakmıştır. Aşağıdakilerden hangisi M.Kemal in yarım bıraktığı okullardan birisidir? A) Harp Okulu B) Selanik Askeri Rüştiyesi C) Manastır Askeri İdadisi D) Mahalle Mektebi A) Galiçya Cephesi B) Suriye Cephesi. C) Çanakkale Cephesi D) Kafkas Cephesi 9-) Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır. Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir? A-Üretimde kalitenin artması B-İşçi sınıfının ortaya çıkması C-Sömürgecilik yarışının hızlanması D-Fransız İhtilali ne zemin hazırlanması 10-) Sanayi devrimi sömürgeciliği hızlandırmıştır. 1. Dünya savaşı da bir sömürge paylaşım savaşıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi arasında neden sonuç ilişkisi yoktur? NEDEN SONUÇ A) Sanayi Devrimi Hammadde ve Pazar Arayışı B) Hammadde ve Pazar İhtiyacı Sömürgeciliğin Yaygınlaşması C) Sömürgeciliğin Yaygınlaşması Ulusal Devletin Ortaya Çıkması D) Sömürge Arayışı Devletlerarası Bloklaşma 11-) Birinci Dünya Savaşı nın en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarında aramak gerekir? a. Fransız Devrimi nin b. Endüstri Devrimi nin c. Viyana Kongresi nin d. Coğrafi Keşiflerin 12-) 1-31 MART olayı 2-İkinci Meşrutiyetin ilanı 3-Balkan savaşları Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir? A B-)2 1 3 C-) D-) ) Rusya nın I. Dünya Savaşı ndan çekilmesi ve Doğu Avrupa daki savaşların durması hangi antlaşmayla gerçekleşmiştir? A) Mondros B) Moskova C) Brest-Litovsk D)Nöyyi 14-)Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgalinden hemen önce İzmir de vatansever gençler tarafından kurulan cemiyettir? A) Milli Kongre Cemiyeti B) Mavri Mira Cemiyeti C) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti D) Redd-i İlhak Cemiyeti 2 1

3 15-) Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir? 4-)Birinci Dünya Savaşı nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? a)fevzi Çakmak c)kazım Karabekir b)rauf Orbay d)ali Fuat Cebesoy 16-) Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisi arasında problem olmuştur? a)fransa b)italya c)ingiltere d)yunanistan 17-)Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir? a) İngiltere-Fransa b)almanya-avusturya c) Almanya-İtalya d) İtalya-Fransa 18-)Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa arasındaki sorun aşağıdakilerden hangisidir? a)sömürgecilik yarışı b)alsas ve Loren c) Panslavizm d) Ekonomik rekabet 19-)Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyet değildir? A) Kürt teali B) Kilikyalılar C) Mavri Mira D) Teali İslam 20-)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının sebeplerinden biri değildir? A. Çarlık Rusyası nın yıkılması B. Ekonomik rekabet C. Silahlanma yarışı D. Hammadde ve Pazar arayışı DENEME-2 1-)Mondros Ateşkes Antlaşması nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devletinin savunma gücü kırılmıştır? A. Toros tünelleri İtilaf Devletleri nce işgal edilecektir. B. İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek her hangi bir durum ortaya çıkarsa, her hangi bir önemli noktayı işgal edebilecektir. C. Osmanlı ordusu terhis edilecektir. D. Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır. 2-) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Trakya Paşaeli Cemiyeti B) Milli Kongre Cemiyeti C) Kilikyalılar Cemiyeti D) Redd-i İlhak Cemiyeti.fatihiyidogan.com 3-) Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilk işgali gerçekleştirmiştir? a) Fransız ihtilali Sanayi devrimi b) Fransız ihtilali Açlık c) Sanayi devrimi Irkçılık d) Açlık Irkçılık 5-)Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir? a) Bulgaristan b) İtalya c) Yunanistan d) Romanya 6-)Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş ı işgal eden İngiltere, daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir? a.)fransa b.)italya c.) ABD d.)ermenistan 7-)I.Dünya Savaşı nı sonuçlandıran antlaşmalardan hangisi bir öncekini tamamlayıcı ve tekrarlayıcı niteliktedir? a.)versay b.) Triyanon c.)nöyyi d.)sevr 8-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir? A) Kaybedilen yerleri geri almak B) Yeni cepheler açmak C) Sömürgeler elde etmek D) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak 9-) Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden değildir? A) Yeni cepheler açmak B) Ruslarla işbirliği yapmak C) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak D) Halifelik nüfuzundan yararlanmak 10-)Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolu nun işgallere uğraması ihtimaline karşı kurulmuş olan bölgesel kurtuluş hareketleridir. Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin bölgesel olmaktan ziyade, ulusal faaliyet gösterdiği söylenebilir? A)İzmir Reddi İlhak Cemiyeti B) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti C) Milli Kongre Cemiyeti D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti 11-)Mondros Mütarekesi nden sonra Anadolu nun büyük bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere karşı halk silahlı direnişe yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna gitti. Buna göre halkın direnişe geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir? A) Fransa B) İtalya C) İngiltere D) Yunanistan A) İstanbul Hükümeti nin işgallere karşı tepkisiz kalması B) Halkın elinde daha fazla silah bulunması C) İşgallerin bölgesel olması D) İstanbul Hükümeti nin halkı bizzat desteklemesi 3 2

4 12- Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının gidişatını etkileyen olaylardan biridir? DENEME-3 A) Çanakkale cephesini Osmanlı nın kazanması B) Bulgaristan ın Osmanlı yanında savaşa girmesi C) Wilson ilkelerinin yayınlanması D) Gizli Antlaşmalar 13- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nin taarruz cephelerinden biridir? A) Irak Cephesi B) Hicaz-Yemen Cephesi C) Kanal Cephesi D) Galiçya cephesi 14-) Hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulup milli varlığa düşman cemiyetler arasında yer alır? A) Milli Kongre Cemiyeti B) Kilikyalılar Cemiyeti C) Trakya Paşaeli Müdafai HukukCemiyeti D) İngiliz Muhipleri( sevenleri) Cemiyeti. 15-) Almanya, I. Dünya Savaşı nda Osmanlıdan boğazları kontrol altına alarak Rusya ya yapılabilecek yardımların engellenmesini istemiştir. Yukarıdaki bilgi dikkate alındığında Almanya nın, Osmanlı nın hangi gücünden yararlanmayı amaçladığı söylenebilir? a) Halifelik gücünden b) İnsan gücünden c) Jeopolitik konumundan d) Askeri gücünden 16-)TBMM nin M. Kemal e verdiği Başkomutanlık Yetkisi uyarınca Tekalif-i Milliye Emirleri nin yayınlanması M. Kemal in hangi yetkiyi kullandığını gösterir? A)Yürütme B)Yargı C)Atama D)Yasama 17-)Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir? a-sömürgecilik b-milliyetçilik c-osmanlıcılık d-ümmetçilik 18-)19.yüzyılın ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır. a-ingiltere-almanya b-ingiltere-fransa c-fransa-italya d-italya-almanya 19-)Osmanlı Devleti, Almanların da desteğiyle Kanal cephesini açmışlardır. Osmanlı Devletinin bu cepheyi açmalarındaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) İngiltere nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek B) Süveyş Kanalını ele geçirmek C) İngilizleri Mısır dan çıkarmak D) Yeni ticaret yolu açmak.fatihiyidogan.com 20-Birinci Dünya Savaşı sıratında Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde Ruslarla mücadele etmiştir? 1).Arnavutluk aşağıdaki hangi savaş sırasında Osmanlı Devleti nden ayrılarak bağımsız olmuştur? A)I.Dünya Savaşı C)II.Balkan Savaşı B)I.Balkan Savaşı D)Trablusgarp Savaşı 2).Rusya,hangi antlaşmayla I.Dünya Savaşı ndan çekilmiştir? A)İstanbul B)Berlin C)Brest Litosk D)Kars 3) Aşağıdaki kongrelerden hangisi hem toplanış bakımından hem de aldığı kararlar bakımından ulusaldır? A) Erzurum Kongresi B) Sivas Kongresi C) Alaşehir Kongresi D) Pozantı Kongresi 4)Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden değildir? A) Etniki Eterya Cemiyeti B) Teali İslam Cemiyeti C) Wilson Prensibi cemiyeti D) İngiliz muhipleri cemiyeti 5) I.Dünya Savaşı nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? A)İmparatorlukların dağılmasına B) Sömürgeciliğin önemini kaybetmesine C)Rejim değişikliklerine D)Sınırların değişmesine 6-)Osmanlı Devleti nin Uşi Antlaşmasını imzalamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A)İtalyanların Çanakkale Boğazı nın girişini abluka altına alması B) On iki Ada nın İtalyanlar tarafından işgal edilmesi C)Balkan Savaşları nın başlaması D)Avrupa devletlerinin İtalyanlardan yana tavır alması 7-) I-Sakarya Savaşı II-Kütahya Eskişehir III-Birinci İnönü IV-Büyük Taarruz M.Kemal yukarıdaki savaşlardan hangilerini Başkomutan olarak yönetmiştir? A) I-IV B) I-II-III C) I-II-IV D) Yalnız IV a-çanakkale b-kafkasya c-irak d-suriye 4 3

5 8-) Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesinin sonuçlarından biri değildir? A) Rusya da Çarlık Rejiminin yıkılışını hızlandırmıştır B) Bulgaristan,Almanya nın yanında 1.Dünya Savaşı na katılmıştır. C) 1.Dünya Savaşı nın süresi uzamıştır. D) ABD 1.Dünya Savaşı na katılma kararı almıştır. 9-)Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi,bir Ermeni Devleti kurulmasına zemin hazırlamaya yöneliktir? A) Osmanlı Ordularının tamamen terhis edilmesi B) İtilaf Devletlerine gerekli gördükleri yerleri işgal etme hakkının verilmesi C) Donanma ve tersanelerin İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılması D) Doğu Anadolu da karışıklık olduğu taktirde buraların İtilaf Devletlerince işgal edilebilmesi 10-)Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A)Savaşın uzaması B)Yeni cephelerin açılması C)İtilaf devletleri ve Rusya arasında irtibatın iyice kopması D)Almanya nın savaştan yenik düşmesi 11-) Birinci Dünya Savaşının başlıca sebepleri I-Sömürgecilik II-Milliyetçilik akımı III-Silahlanma ve bloklaşma IV-Birleşmiş Milletler Örgütünün Kurulması. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin dolaylı da olsa I. Dünya Savaşına neden olduğu söylenemez? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV 12) Osmanlı devleti Fransız İhtilalinin en çok hangi ilkesinden olumsuz etkilenmiştir? a-özgürlük b-milliyetçilik c-eşitlik d-adalet 13) Osmanlı devleti 1.Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır? a-kafkasya b-çanakkale c-trablusgarp d-irak 14-) Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinden alacaklarını tahsil etmek için kurdukları teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir? A-İttihat ve Terakki Cemiyeti B-Düyun-u Umumiye C-Kapitülasyonlar D-Kanunu esasi.fatihiyidogan.com 15-) Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti ne sığınması B) Üçlü İttifak ın kurulması C) Almanya nın Alsas-Loren bölgesini ele geçirmesi D) Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp tarafından öldürülmesi 16-)Aşağıdakilerden hangisi Almanya nın Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na kendi yanında girmesini istemesinin nedenlerinden biri değildir? A) Yeni cepheler açarak savaşı geniş alana yaymak istemesi B) Süveyş kanalını denetim altına alarak İngiltere nin sömürgelerine ulaşmasını engellemek C) Osmanlının eski gücüne kavuşmasını sağlamak D) Osmanlı padişahının halifelik nüfusundan faydalanmak istemesi 17-)Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı nın nedenlerinden değildir? A-Sömürgecilik yarışının hız kazanması B -Milliyetçilik akımının imparatorlukları yıkmaya başlaması C-Osmanlı İmparatorluğu nun topraklarının paylaşılmak istenmesi D- Rusya da çarlık rejiminin yıkılıp yerine Bolşeviklerin gelmesi 18-) Osmanlı Devleti I. Balkanlar II. Arabistan III. Kuzey Afrika topraklarını kaybetti. Yukarıda verilenlerden hangilerinin kaybedilmesinde Fransız İhtilali etkili ile olmuştur? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II 19-Aşağıdakilerden hangisi Zararlı Cemiyetlerden biri değildir? A) Mavri Mira B) Etnik-i Eterya C) Kilikyalılar D) Pontus Rum 20-Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının çıkmasında etkili olan nedenler arasında gösterilemez? A) Sanayi İnkılâbı B) Reform C) Sömürgecilik D) Fransız İhtilali DENEME-4 1-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu açısından Mondros Ateşkes Antlaşması nın sonuçlarından sayılmaz? A) Osmanlı İmparatorluğu savunmasız kaldı. B) Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona erdi. C) Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonucunda kaybettiği toprakları geri aldı. D) Osmanlı İmparatorluğu sömürge haline geldi. 2-)1.Dünya savaşından sonra itilaf devletlerinin, Anadolu daki hedeflerine ulaşmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini destekledikleri söylenebilir? A) Temsil Heyetini B) Milli varlığa zararlı cemiyetleri C) Müdafa-i hukuk cemiyetlerini D) Kilikyalılar Cemiyeti ni 5 4

6 3-) Sanayi Devrimi ile birlikte endüstrileşen ülkeler ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla aşağıdakilerden hangisine yönelmişlerdir? a) Yeni sömürgeler elde etmeye b) Bağımsızlık savaşlarını desteklemeye c ) Krallıkları güçlendirmeye d) İnsan haklarını yasalarla güvence altına almaya 4-) Hangisi Milli Cemiyetlerin özelliklerinden değildir? a) Saltanatı kaldırmak istemeleri b) İşgallere karşı çıkmaları c) Bölgesel nitelikte olmaları d) Milli bilinci canlandırmaları 5-)Kurtuluş savaşı yıllarında milli varlığa faydalı cemiyetler başlangıçta dünyaya haklılıklarını basın yayın yoluyla anlatmak isterken daha sonra bölgesel silahlı mücadeleye girişmişlerdir Milli cemiyetlerin bu şekilde bir tutum değişikliğine gitmelerinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur? a) Mustafa Kemal in İstanbul dan ayrılması b) Yunanlıların İzmir i işgali c)türk Milletinin bilinçlenmemiş olması d)doğu Anadolu da 15, kolordunun terhis olması 6-)Mondros ateşkes antlaşması imzalandıktan sonra Anadolu ve Trakya da başlayan işgal hareketlerine karşı oluşturulan Kuvai Milliye örgütleri ve müdafaa-i hukuk dernekleri Türk halkının aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisini öncelikle benimsediğinin göstergesidir? a) Milliyetçilik b)laiklik c)cumhuriyetçilik d)halkçılık 7-)Fransız İhtilali ve sonrasında yayınlanan Fransız İnsan Hakları Bildirisi birçok ülkeyi etkilediği gibi Osmanlı Devleti ni de etkilemiştir.aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali nin Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkilerinden biridir? A)Osmanlı ülkesinde meşrutiyet yönetimine geçilmesi B)Rusya nın Balkan milletlerini bağımsızlık için kışkırtması C)Yunanistan ın bağımsızlığını ilan etmesi D)Ekonomisinin bozulması 8-). Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nin I.Dünya Savaşı na katılma nedenlerinden biri değildir? A)Siyasi bir yalnızlık içinde olması B)Almanya nın savaşı kazanacağını düşünmesi C)İngiltere ve Fransa nın Çanakkale Boğazı na saldırması D)Balkan Savaşlarında kaybedilen yerlerin geri alınabileceği fikri.fatihiyidogan.com 9-)Mustafa Kemal in 1.Dünya Savaşı nda Osmanlı ordularını Alman generallerinin yönetmesine karşı çıkması onun hangi özelliği ile ilgilidir? A)Askerliğine güvenmesine B)Alman generallerine güvenmemesine C)Ulusal bağımsızlığa düşkünlüğüne D)İleri görüşlülüğüne 10-)Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sonuçlarından değildir? A)Yönetim değişiklikleri oldu. B)Avrupa haritası yeniden çizildi. C)Şehirler yakıldı,yıkıldı. D)Barışı kurumak için Birleşmiş Milletler Örgütü kuruldu. 11-)Birinci Dünya Savaşı nın ardından Osmanlı Devleti ile imzalanan barış antlaşmasının adı nedir? A)Mondros Ateşkes Antlaşması B)Lozan Barış Antlaşması C)Sevr Barış Antlaşması D)Mudanya Ateşkes Anlaşması. 12-) I.Dünya savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin Rusya ya askeri yardım ulaştırmak ve Osmanlı Devleti ni savaş dışı bırakmak için açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir? A) Süveyş kanalı cephesi B) Çanakkale Cephesi C) Kafkas Cephesi D) Irak Cephesi 13-) I.Dünya Savaşından önce İtilaf Devletlerinin İtalya ya vermeyi kararlaştırdığı Ege Bölgesinin hangi olayla Yunanistan a verilmesi kararlaştırılmıştır? A) Londra Konferansıyla. B) Sevr Antlaşmasıyla. C) Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla. D) Paris barış Konferansı yla. 14-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün kişisel özelliklerinden değildir? a-) Bencillik b-) İleri görüşlülük c-) Planlı çalışma d-) Vatanseverlilik 15-) Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliye birliklerinin özelliklerinden biri değildir? a-) Gönüllülerden oluşan birliklerdir b-) Bölgesel direniş birlikleridir c-) İşgalleri yavaşlatmışlardır d-) Tek merkezden yönetilen birliklerdir. 16-Aşağıdakilerden hangi Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na girme sebebi değildir? a) Kaybedilen toprakları yeniden alma arzusu b) Cumhuriyet rejimi ilan etmek c) Almanların savaşı kazanacağı düşüncesi d) Enver Paşa ile İttihat ve Terakki Partisi nin Alman hayranlığı 17-)Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı esnasında rejim değişikliğine uğrayarak savaştan çekilmek zorunda kalmıştır? a) İtalya b) Almanya c) Avusturya d) Rusya 18-) M.Kemal Atatürk aşağıdaki savaşlardan hangisinde aktif olarak görev almamıştır? a) I.Dünya Savaşı b) Trablusgarb c) Kurtuluş Savaş d) Balkan Savaşı 6 5

7 19-) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi yararlı cemiyetlerdendir? a) Mavri Mira b) Kilikyalılar c) Pontus d) İngiliz Muhipler Cemiyeti 6-) 7.Madde İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek durum olduğunda stratejik bir noktayı işgal edebileceklerdi. 24.Madde Doğu Anadolu da altı ilde karışıklık çıktığında bu illerin herhangi bir bölümü İtilaf Devletlerince işgal edilebilecekti. 10-)1. Dünya savaşında Almanya nın Osmanlı Devletini yanına çekmek istemesinin sebeplerinden biri değildir? A) Doğudaki cephe yükünü hafifletmek B) Osmanlı devletinin büyük askeri gücünden yararlanmak istemesi C) Osmanlı devletinin halifelik gücünden yararlanmak istemesi D) İngiltere nin sömürgelerine giden yolları kapatabilmek için DENEME-5 1-)Mondros Ateşkes antlaşmasının 24. maddesine göre Altı doğu ilinde bir karışıklık çıkarsa bu iller işgal edilebilecekti. İtilaf devletleri bu madde ile ne amaçlamıştır? a-)doğuda bir Ermeni devleti kurabilmek. b-) Doğuda bir Kürt devleti kurabilmek c-)doğuyu İngiliz himayesine bırakmak d-) Doğuyu Fransız himayesine bırakmak 2-) 1. Rusya'ya yardım etmek II. Osmanlı devletini savaş dışı bırakmak İtilaf devletleri yukarıdaki politikalarını gerçekleştirmek için aşağıdaki hangi cepheyi açmışlardır? A) Kafkasya B) Çanakkale C) Kanal D) Irak 3-)1909 yılında Meşrutiyet yönetimini yıkmak amacıyla çıkarılan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? A) 31 Mart vakası B) Vaka-i Vakvakiye C)Bab-ı Ali Baskını D)Celali İsyanlar 4-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı nda Almanya nın Osmanlı Devleti ni yanında savaşa sokma nedenlerinden değildir? A) Halifenin nüfuzundan yararlanma. B) Savaşı geniş alanlara yaymak. C) Osmanlı askerlerinden yararlanmak. D) Osmanlı teknolojisinden yararlanmak. 5- I.Savaş geniş bir alana yayılmıştır. II.Savaşın süresi uzamıştır III.Fransa savaştan çekilmek zorunda kalmıştır Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı devletinin 1.dünya savaşına girmesinin getirdiği sonuçlardan biri değildir? Mondros Ateşkes Anlaşmasının en önemli iki maddesi sayılan ve yukarıda verilen iki maddenin temel amacı nedir? A)Rumları ayaklandırmak. B)Milli Mücadeleyi önlemek. C)Daha sonra yapacakları işgallere zemin hazırlamak. D)Boğazları ele geçirmek. 7-) I. Dünya Savaşı nda itilâf devletleri Osmanlı Devleti ni saf dışı bırakmak ve Rusya ya yardım etmek için aşağıdakilerden hangisini ele geçirmeyi gerekli görmüşlerdir? A) İç Anadolu Bölgesini B) Doğu Anadolu Bölgesini C) İstanbul ve boğazları D) Akdeniz Bölgesi ni 8-).Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya savaşında farklı bir blokta yer almıştır? a)osmanlı Devleti c)bulgaristan b)fransa d)avusturya-macaristan 9-)1.Dünya savaşında Kafkas Cephesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kapanmıştır? a)versay c)mondoros b)sevr d)brest-litovsk 10-)Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra oluşturulan milli cemiyetler; 1.Bölgesel kurtuluşu amaçlamış 2.Manda yönetimine karşı olmuş 3.İşgallere karşı savaşmışlardı Bunlardan hangisi yada hangileri Mustafa Kemal in önerdiği kurtuluş çaresi olamaz? A)Yalnız 1 B)Yalnız 2 C)1ve 2 D)1,2 ve 3 11) Lozan Barış Antlaşması aşağıdaki antlaşmaların hangisinin yerine imzalanmıştır? A)Mondros B)Triynon C)Sevr D)Versay 12-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun I.Dünya Savaşına girme amaçlarından değildir? A)Almanya nın savaşı kazanacağına dair olan inanç B)Son dönemde kaybedilen toprakları geri almak. C)Rusya yı parçalayarak büyük bir devleti kurmak. D)İngiltere nin sömürgelerine giden yolu kesmek..fatihiyidogan.com A)I ve II B)II ve III C)Yalnız III D)I ve III 7 6

8 13-) 20. yüzyılın başında; Uzak Doğu da ve Orta Doğu da Pazar alanlarını genişletmek isteyen İngiltere ve Almanya nın rekabeti vardı. Almanya ve Fransa, Alsas-Loren bölgesinin kaynaklarına göz dikmişti. Balkanlarda ise Avusturya, Rusya ve Almanya nın çıkarları çatışmıştı. Verilen bilgilere dayanarak I. Dünya Savaşı öncesinde aşağıdaki nedenlerden hangisi temel sorun olarak görülebilir? A. Azınlık hakları B. Açık denizlerin kullanımı C. Hammadde ve Pazar alanları D. Milliyetçilik akımı 14- Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra bir taraftan İtilaf Devletleri nin başlattığı işgaller, bir taraftan da azınlıkların başlattığı isyanlar ve katliamlar Türk halkının tepkisine neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilere örnek olamaz? A) Manda ve himaye fikrini savunanların olması B) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulması C) İşgalleri protesto etmek için mitingler yapılması D) Kuva-yi Milliye birliklerinin kurulması 15-) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bazı ülkeleri, sömürgeciliğe yöneltmiştir? a-sanayi İnkılabı b-rönesans c-reform d-fransız İhtilali 16) - Osmanlı toprakları içinde yaşayan Türklere çoğunlukta olduğu bölgelerde kesin egemenlik hakkı tanınmalıdır. - Türk egemenliğinde yaşayan diğer milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilmelidir I.Dünya Savaşında ABD Başkanı Wilson un yayınladığı bu ilkeler, aşağıda verilen hangi akımı destekler niteliktedir? a- İslamcılık b- Osmanlıcılık c- Batıcılık d- Milliyetçilik. 17- I. Fransa nın Almanya dan Alsas-Loren bölgesini geri almak istemesi II. Rusya nın izlediği Panslavizm politikası III. Devletler arasında yaşanan ekonomik rekabet IV. Avusturya Macaristan veliahtının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi Yukarıda verilen I. Dünya savaşı sebeplerinden hangileri savaşın başlamasının görünürdeki sebebidir? a- Yalnız I b- I ve II c- III ve IV d- Yalnız IV 18- Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım göndermek amacıyla I. Dünya Savaşında bir çok cephede savaşmıştır Aşağıdakilerden hangisi bu cephelerden biri değildir? a- Galiçya b- Kafkas c- Makedonya d- Romanya.fatihiyidogan.com 19- İtilaf devletleri arasında yaşanan görüş ayrılıkları ilk olarak aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır? a- Wilson İlkeleri b- Londra Konferansı c- Paris Barış Konferansı d- Amiral Bristol Raporu 20-.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir? A) Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi B) İttihat ve Terakki Hükümeti'nin Almanya'nın savaşı kazanacağına inanması C) Almanya'ya Ortadoğu da Pazar sağlamak istemesi D) Osmanlı Devleti nin Siyasi Yalnızlıktan kurtulmak İstemesi. 8 7

9 DENEME 6 D) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi Kuva-yi Milliye birliklerinin kurulması 1-)Fransız İhtilali nin ortaya çıkarak, Avrupa yı etkileyen imparatorlukların yıkılmasına, isyanların çıkmasına sebep olan düşünce hangisidir? A- Bağımsızlık B- Özgürlük C- Eşitlik D- Milliyetçilik 2-) Aşağıdakilerden hangisi kapitülasyonların sonucu değildir? A- Üretim durma noktasına geliştir. B- Borç para alındı. C- Eşitlik fikri ortaya çıktı. D- Osmanlı İmparatorluğu toprakları açık Pazar haline geldi. 3-Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7.maddesine dayanarak İtilaf devletleri yurdumuzu işgal ederken İstanbul Hükümeti bu duruma kayıtsız kalmıştır. Halkın bu duruma öncelikli tepkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur? A) Saltanatı kaldırmak B) Amasya Genelgesini yayınlamak C) Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetleri ni kurmak D) Misak-ı Milli kararlarını yayınlamak 4-) Osmanlı devletinin I.Dünya savaşına girme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) İngiltere ve Fransa nın kışkırtmaları B) Almanya nın savaşı kazanacağına inanılması C) Osmanlı Devletinin kaybettiği yerleri geri almak istemesi D) İttihat ve Terakki Partisinin Almanya ya hayranlık duyması 5-) Osmanlı topraklarının işgal edilmesi üzerine kurulan yararlı cemiyetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeni bir devlet kurmak B) Bölgesel kurtuluş yolları aramak C) İtilaf devletleri ile birlikte savaşmak D) Manda ve himaye fikrini halka kabul ettirmek 6-) Osmanlı devletinin I.Dünya savaşına girmesiyle Kafkasya,Çanakkale, Suriye,Yemen,Ve Kanal gibi yeni cepheler açılmıştır? Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Savaşın geniş bir alana yayıldığı B) Rusya nın Erzurum a kadar ilerlediği C) Osmanlı devletinin yeni topraklar kazandığı D) İngilizlerin Rusya ya yardım için harekete geçtiği.fatihiyidogan.com 7-) Aşağıdakilerinden hangisinde ikinci olay birincinin sonucu sayılamaz? A) Mondros Ateşkesi nin imzalanması Anadolu nun yer yer işgal edilmesi B) İstanbul ve Boğazların işgal edilmesi Osmanlı Hükümetinin ateşkes teklifinde bulunması C) Paris Konferansının toplanması İzmir in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi 8-) I. Mavri-Mira Cemiyeti II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti III. Pontus Rum Cemiyeti IV. Kilikyalılar Cemiyeti Yukarıdakilerden hangileri azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden değildir? a) I ve II c) II ve III b) III ve IV d) II ve IV 9-) İtilaf Devletleri, I.Dünya Savaşı ndan yenik çıkan devletlerin durumunu görüşmek amacıyla hangisini düzenlemişlerdir? A-San Remo Konferansı B-Paris Barış Konferansı C-Londra Konferansı D-Lozan Konferansı 10) Bozcaada ve Gökçeada dışındaki Ege Adaları, hangi savaş sonunda Osmanlı İmparatorluğunun elinden çıkmıştır? a) I.Dünya Sav b) Osmanlı-Rus Sav c) Balkan Sav. d) Trablusgarp Sav. 11-) Fransız Devrimi sonucunda ortaya çıkan Milliyetçilik; - Osmanlı İmparatorluğu nun yıkılma sürecine iterken - Türkiye Cumhuriyeti nin kurulma sürecinde etkili olmuştur. Her iki durumda da Milliyetçilik fikri için aşağıdakilerin hangileri söyelenebilir? I. Bağımsızlık Savaşında güç kazanma II. İnsan hak ve özgürlüklerini geliştirme III. Ulus temeline dayalı devlet kurma a. I ve II b. II ve III c. I ve III d. I-II ve III 12-) Birinci Dünya Savaşı nın en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarında aramak gerekir? a. Fransız Devrimi nin b. Sanayi Devrimi nin c. Viyana Kongresi nin d. Coğrafi Keşiflerin 13-) Aşağıdakilerden hangisi Türk halkının milli birlik ve beraberlik içinde yenemeyeceği hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya duyurduğu savaştır? A) I. Balkan Savaşı B) Irak Cephesi C) Çanakkale Cephesi D) Suriye Cephesi 14- Paris barış görüşmelerinde İngiltere ve Fransa daha önce gizli antlaşmalarla İtalya ya verdikleri İzmir ve çevresini, Paris te Yunanistan a vermişlerdir. İzmir ve civarının Yunanistan a verilmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğu Akdeniz de güçlü bir devletin varlığını istememeleri B) Rum nüfusunu bu bölgede kullanmak istemeleri C) Halifelik kurumunu yıkmak istemeleri D) Yunanistan ın I. Dünya Savaşı ndaki üstüm başarıları 9

10 15-Osmanlı imparatorluğu I. Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrika da kaptırdığı son toprak parçası ve ilgili devlet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Trablusgarp-İtalya B) Mısır-İtalya C) Trablusgarp-İngiltere D) Tunus-Fransa 5-) Paris Barış Konferansı nda Batı Anadolu nun Yunanlılar tarafından işgal edilmesine izin verilmesi aşağıdaki devletlerden hangisini olumsuz etkilemiştir? A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Rusya 16- Osmanlı Devleti ile İtalya arasında yapılan Trablusgarp Savaşından sonra imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Mondros Ateşkes Antlaşması B) Atina Antlaşması C) Oushy (Uşi) antlaşması D) İstanbul Antlaşması 17- Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı na katılan devletlerden biri değildir? A) Yunanistan B) Karadağ C) Romanya D) Osmanlı 18-) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Adana ve çevresini düşman işgallerinden kurtarmak için kurulmuştur? A) Milli Kongre Cemiyeti B) Kilikyalılar Cemiyeti C) Redd-i İlhak Cemiyeti D) Mavri Mira Cemiyeti 19-)İtilaf Devletleri nin hangi cephede başarısız olması Rusya da ihtilalin çıkmasını hızlandırmıştır? A)Kafkasya Cephesi C)Makedonya Cephesi B)Çanakkale Cephesi D)Kanal Cephesi 20-)Aşağıdakilerden hangisinde M. Kemal in askeri dehası Türk Milleti ve dünya kamuoyunca görülmüştür? A)Trablusgarp Savaşı C)Çanakkale Savaşı B)31 Mart Olayı D)Balkan Savaşları DENEME 7 1-) Osmanlı Devleti I.Dünya savaşına çok büyük umutlarla girmiş, ancak umduğunu bulamamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin I.Dünya Savaşına giriş sebeplerinden biri olamaz? A) Siyasi yalnızlıktan kurtulma düşüncesi B) İttihat ve terakkinin Alman hayranlığı C) Kaybettiği toprakları geri alma isteği D) Yeni sömürgeler kazanma düşüncesi 2-) I.Dünya savaşından geri çekilen ilk ülke hangisidir? A) A.B.D B) Sovyet Rusya C) Almanya D) Yunanistan 3-)Aşağıdakilerden hangisi 18.ve 19. YY larda dünyada toplumsal ve siyasal olaylara yön veren gelişmelerden birisidir?.fatihiyidogan.com A-II.Dünya Savaşı B-Balkan savaşları C-Sanayi inkılabı D-1.Dünya savaşı 6-İzmir in işgal edileceğini bir gün önceden haber alan İstanbul Hükümeti, işgale karşı direnişte bulunulmamasını istemiştir.buna rağmen halk gösteriler yapmaya başlamış ve tepkiler Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri aracılığıyla tüm yurda yayılmaya başlamıştır. Bu olay, Mustafa Kemal in aşağıdaki sözlerinden hangisi ile daha çok ilişkilendirilebilir? A) Geldikleri gibi giderler. B) İstanbul, Anadolu ya egemen değil, bağlı olmak zorundadır. C) Hatt-ı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.bu satıh bütün vatandır. D) Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz dir. İleri! 7- Mondros Ateşkes Antlaşması nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Türk yurdu olan Anadolu nun da elden çıkabileceği anlamına gelir? A) İtilaf Devletlerinin güvenliklerini tehdit edici bir durum ortaya çıktığında, istedikleri stratejik noktayı işgal edilebilecek. B) Bütün demir yolları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacak C) Doğu Anadolu da 6 ilde karışıklık çıkarsa bölge işgal edilecektir. D) Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacaktı. 8- Mustafa Kemal e En büyük eseriniz nedir? diye sorulduğunda: O Benim yaptığım işler, biri diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir.fakat bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz. diye cevap vermiştir. Parçadaki soruya Mustafa Kemal in vermiş olduğu cevap,o nun hangi kişisel özelliğine dayanmaktadır? A) İleriye dönük olması B) Özgürlük düşkünü olması C) Akılcı davranışlar göstermesi D) Vatanını çok sevmesi 9-)Kurtuluş Savaşı nda öngörülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? A) Osmanlı ordusunu terhis edilmesi- Kuva-i Milliye nin kurulması B) Kuva-i Milliye nin kaldırılması- Düzenli ordunun kurulması C) Mondros Ateşkes Antlaşması nın imzalanması- Türk vatanının işgale uğraması D) Londra Konferansı nın toplanması- İzmir in işgaline karar alınması 4-)Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden birisi değildir? A-Milli kongre cemiyeti C-Hürriyet ve itilaf cemiyeti B-Kilikyalılar cemiyeti D-Trakya Paşaeli cemiyeti 10

11 14- n. co m 10- ga fa 12- tih iy id o Türk kadınına verilen seçme ve seçilme hakkı, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? a) Sosyal haklar b) Ekonomik haklar c) Konut edinme hakkı d) Siyasal haklar 11

12 .fa 18- co n. ga id o iy tih m

13 .fa 2- co m 1-4- n. ga id o iy tih DENEME

14 .fa 710- co n. ga id o iy tih m

15 13-.fa co n. ga id o iy tih m

16 17- ga n. co m DENEME 9.fa tih iy id o 18-16

17 2- Parçadaki soruya, Mustafa Kemal in vermiş olduğu cevap, O nun hangi kişisel özelliğine dayanmaktadır? a) İleriye dönük olması. b) Özgürlük düşkünü olması. c) Akılcı davranışlar göstermesi. d) Vatanını çok sevmesi. 3-.Aşağıdakilerden hangisinde verilen olayla sonuç arasında doğru bir ilişki yoktur? a) Olay: Cumhuriyet in ilanı Sonuç: Bağımsızlığın kazanılması b) Olay: I. İnönü Savaşı Sonuç: TBMM nin Londra Konferansı na çağrılması c) Olay: Amasya Genelgesi Sonuç: Kurtuluş için mücadeleye çağrı d) Olay: TBMM nin açılması Sonuç: Halk egemenliğinin gerçekleşmesi 4- Kuvayi Milliye yi amil(etken) ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Yukarıdaki bu karar hangi kongrede alınmıştır? a) Balıkesir Kongresi b) Erzurum kongresi c) Alaşehir Kongresi d) Sivas Kongresi 5-Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliyenin özelliklerinden biri değildir? a)düzensiz birliklerdir b)işgallere karşı direndiler c)emirleri M.Kemal den aldılar d)yunanlıları yavaşlattılar 6- Kurtuluş savaşının amacı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? a)vatanın bağımsızlığı tehlikededir. b)istanbul hükümeti üstüne düşen görevi yapamamaktadır c)milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır d)sivas ta bir kongre toplanacaktır..fatihiyidogan.com 7- Mustafa Kemal e En büyük eseriniz nedir? diye sorulduğunda; O, Benim yaptığım işler, biri diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz diye cevap vermiştir. 8- Aşağıda Mondros Mütarekesi nden sonra kurulan cemiyetler ve bu cemiyetlerin amaçları eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Cemiyet a-) Taşnak ve Hınçak b-) İngiliz Muhipleri c-) Pontus Rum d-) Kürt Teali Amaçları Doğu Anadolu da Ermeni Devleti kurmak. İzmir in Yunanlılara bağlanmasına engel olmak. İstanbul da Bizans ı yeniden kurmak. Doğu Anadolu da bağımsız kürt devleti kurmak 9 - Mustafa Kemal, ordu müfettişi olarak Samsun'a çıktığında bir rapor hazırlamıştır. Raporunda, yurtta birçok yerin işgal altında olduğunu ve Türk milletinin yabancı yönetimler altında yaşayamayacağını ve bu durumdan bir an önce kurtulmak gerektiğini dile getirmiştir. Mustafa Kemalin, bu raporla İstanbul Hükümetine vermek istediği mesajlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Türk halkının işgallere tepki duyduğu B) Türk halkının bağımsız yaşama arzusunda olduğu C) İşgallere karşı mücadelenin başlatılması gerektiği D) Büyük Devletlerin himayesi altına girmek gerektiği 10- Mustafa Kemal, Erzurum kongresi öncesi resmi göreviyle birlikte askerlik mesleğinden istifa ettiğini Osmanlı Hükümeti ne bildirmiştir. Mustafa Kemal böyle bir kararı aşağıdakilerden hangisine güvenerek almıştır? A) Temsil Heyeti ne B) TBMM ye C) İstanbul Hükümetine D) Türk milletine Haziran 1919'da yayımlanan Amasya Genelgesi'nde '' Ulusun geleceğini yine ulusun kendi iradesi belirleyecektir '' maddesinin yer almasında hangisi amaçlanmıştır? A) Ayaklanma çıkaranların cezalandırılması B) Ulusal direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi C) Yönetim şeklinin değiştirilmesi D) Kuva-yı Milliye birliklerinin kurulması 12- Amasya Genelgesinde Mustafa Kemal '' Milletin geleceğini, yine milletin azim ve kararı belirleyecektir.'' çağrısına karşı Türk milletinin verdiği ilk tepki hangisi olmuştur? A) Düzenli orduya katılmak B) İstanbul Hükümetinin isteğini kabul etmek C) İşgallere karşı protestolar düzenlemek D) Dış ülkelerin himayesini istemek 17

18 13-Mustafa Kemal in Amasya Genelgesi ni yayımlamasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Halife ile mücadele etmek B) Anadolu da milli mücadeleyi başlatmak C) İstanbul hükümetin durumunu tartışmak D) Kuva-yi Milliye gruplarını bir araya toplamak 14 * Milli sınırlar belirlendi. * Kapitülasyonlar kesin olarak reddedildi. * Batı Trakya için gerekirse halk oylaması yapılması kabul edildi. Yukarıda verilen kararlar aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? A) Misak-i Milli de B) Sivas Kongresi nde C) Erzurum Kongresi nde D) Amasya Görüşmesi nde 15--Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra kurulan mîllî varlığa düşman cemiyetlerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) Ülke bütünlüğünü bozmaya çalışmaları B) İşgallere karşı vatanı savunmaları C) İşgalci devletler tarafından destek görmeleri D) Anadolu da başlayan millî harekete karşı olmaları 16-Osmanlı Devleti'nin hangi cephedeki başarısı Rusya'nın 1.Dünya Savaşı'ndan çekilmesinde etkili olmuştur? A-Kanal B-Irak C-Çanakkale D-Kafkas 17-Mondros Mütarekesinin 7.maddesine göre İtilaf devletlerinin güvenliğini tehlikeye düşüren bir durum ortaya çıkarsa bu devletler Osmanlı Devletinin stratejik öneme sahip herhangi bir bölgesini işgal edecektir Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A-Anadolu topraklarının itilaf devletlerinin eline geçeceği B-Osmanlının savaştan galip çıktığı C-Rusya nın Osmanlı topraklarını işgal ettiği D-I.Dünya savaşıyla Anadolu da bir Türk Devletinin kurulduğu 18-Mustafa Kemal Atatürk hangi ünvanla Samsun a çıkmıştır? A-Kurmay Yüzbaşı B-9.Ordu müfettişi C-Binbaşı D-Yarbay 19.-Kilikyalılar Cemiyeti, Adana çevresini savunmak amacıyla kurulmuştur. --Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Ermeni sorununa tepki olarak kurulmuştur. --Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Pontus davasını güden Rumlara karşı kurulmuştur. Değişik amaçlar için kurulan bu cemiyetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a) Bölgesel kurtuluş çareleri aramaları b) Ulusal varlığa düşman olmaları c) İtilaf devletleri tarafından desteklenmeleri d) Kurtuluş Savaşı nı başlatmaları 20- I. Dünya Savaşı sırasında, İngilizlerin kışkırtmaları sonucu Araplar Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmışlardır. Bu durum Araplar arasında aşağıdaki düşüncelerden hangisinin etkili olduğunun kanıtıdır? A. Osmanlıcılık B. Anayasacılık C. Milliyetçilik D. İslamcılık DENEME I. Dünya Savaşı sonunda çeşitli antlaşmalar imzalanmıştır. Fakat bir süre sonra devletlerin hızla II. Dünya Savaşına doğru gittikleri görülmüştür. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? A. Antlaşmaların kalıcı çözümler getirmediğinin B. Savaşın kısa sürede sonuçlandığının C.Savaşı Osmanlı Devleti'nin kazandığının D. Hızla yeni antlaşmalar yapıldığının 2-Aşağıdakilerden hangisi yararlı bir cemiyet değildir? a) Trakya-Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti b) Kilikyalılar Cemiyeti c) Teâli İslam Cemiyeti d) Milli Kongre Cemiyeti 3-Birinci Dünya savaşından sonra yenilen devletlerin durumunu görüşmek ve hangi antlaşmaların yapılacağını belirlemek üzere hangi konferans toplanmıştır? a) Lozan Konferansı b) Paris Barış Konferansı c) Mudanya Konferansı d) Sevr Konferansı 4. Aşağıdakilerden hangisi yararlı bir cemiyettir? a)trabzon Muhafazai- Hukuk Cemiyeti b)pontus Rum Cemiyeti c)kürt Teali Cemiyeti d)mavri Mira Cemiyeti 5- Doğudaki yararlı cemiyetler Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak nerede birleştirilmiştir? a) Erzurum Kongresi b) Balıkesir Kongresi c) Sivas kongresi d) Alaşehir Kongresi 6- Osmanlı Birinci Dünya Savaşı ndan sonra aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamıştır? a) Nöyyi b) Mondros c) Triyanon d) Versay 7- Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti özellikle aşağıdakilerden hangisine karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuştur? A) Ermeniler B) Ruslar C) Fransızlar D) Yunanlılar.fatihiyidogan.com 8- Atatürk ün Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük sözünde O nun en çok hangi yönü vurgulanmıştır? A) Açık sözlülüğü B) Kendine güveni C) İnkılapçılığı D) İleri görüşlülüğü 18

19 9-.Mustafa Kemal Boğazları İşgal eden ve İstanbul da bulunana İtilaf Devletleri kuvvetleri için Geldikleri gibi giderler demiştir. Mustafa Kemal in bu sözü aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Saltanatın kaldırılacağının B) Bağımsızlık mücadelesinin verileceğinin C) Ulus egemenliğinin gerçekleştiğinin D) Kuva-yi Milliyenin kurulacağının 18- co m 10-.Aşağıdaki anlaşmalardan hangisinde Altı doğu ilinde karışıklık çıkarsa buraları işgal edilecek maddesi konularak bu illerde Ermeni devletinin kurulması planlanmıştır? A) Kars B) Mudanya B) Mondos D) Gümrü ga iy 13-Aşağıdakilerden hangisi 1.dünya savaşının sonuçlarından birisi değildir? a)imparatorluklar güçlendi. b)milletler cemiyeti kuruldu c)2. dünya savaşına ortam hazırladı. d)yeni rejimler ortaya çıktı. 19-Balkan Savaşları sonunda yapılan antlaşmalarda Edirne ve Kırklareli Türkiye'ye, Kavala Bulgaristan'a Yanya, Selanik ve Girit adası Yunanistan'a verildi. Bu durumun yol açtığı ve günümüze dek süren sorun aşağıdakilerden hangisidir? A) Ege kıt'a sahanlığı B) Kıbrıs Adası'nın durumu C) Balkanlarda kalan Türklerin durumu D) Girit Adasının durumu id o 12- Mondros Ateşkes Antlaşması aşağıdaki tarihlerden hangisinde yapılmıştır? A)10 EKİM 1918 B)20 EKİM 1918 C)22 EKİM 1918 D)30 EKİM 1918 n Temsil heyetinin bugünkü devlet organları açısından bakılacak olursa eğer hangi organa karşılık gelir? a)yasama b) yargı c)yürütme d)bağımsız mahkemeler tih 14- Amasya Görüşmelerine İstanbul hükümeti adına katılan kişi aşağıdakilerden hangileridir? a)damat Ferit Paşa b)ali Rıza Paşa c)ismet Paşa d)salih Paşa.fa 15-. Mondros ateşkesinden sonra başlayan işgallere karşı ilk direniş Anadolu da nerede başlamıştır? A. İzmir ve çevresi B. Trabzon ve çevresi C. Hatay-Dörtyol da D. Maraş ve çevresi 16- Mustafa Kemal Askerlik eğitimi almak için ilk olarak aşağıdaki okulların hangisinde öğrenim görmüştür? Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki yargıyı destekleyen bir gelişme değildir? A) Rusya'nın Balkan milletlerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması B) İngiltere ve Fransa'nın Balkan Savaşları sırasında Osmanlı aleyhine bir tutum izlemeleri C) İngiltere ve Fransa'nın I.Dünya Savaşı öncesinde kapitülâsyonları kaldırabileceklerini açıklaması D) Rusya'nın Boğazlara egemen olarak sıcak denizlere ulaşmak isteği a)şemsi efendi İlkokulu b)manastır Askeri İdadisi c)selanik Mülkiye Rüştiyesi d)selanik Askeri Rüştiyesi 20-.Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında girmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu tercihinde Almanlara duyulan güvenden çok, İtilâf Devletlerine duyulan güvensizlik daha etkili olmuştur. 17-Gümrü Barış Antlaşmasının aşağıdaki devletlerden hangisi ile TBMM imzalamıştır? a)fransa b)italya c)ermenistan d)yunanistan 19

20 DENEME Paris Konferansının toplanmasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? A)İtalya ya daha fazla yer vermek B)Antalya ve Konya yı Fransızlara vermek C)Batı Anadoluyu Yunanlılara vermek D)Doğu Anadoluyu İngilizlere vermek co n. 9-Kurtuluş Savaşı nın hazırlık döneminde alınan aşağıdaki kararlardan hangisinin tam bağımsızlıkla ilgili olduğu söylenebilir? A) Bölgesel cemiyetler birleştirilmelidir. B) İstanbul Hükümeti üzerine almış olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirememektedir. C) Manda ve himaye kabul edilmez. D) Anadolu nun en güvenli şehri olan Sivas ta milli bir kongre düzenlenmelidir.. id o 4-Türk kadını milletvekili seçme ve seçilme hakkını hangi tarihte elde etmiştir? A) 1930 B) 1932 C) 1928 D) 1934 ga 3-Aşağıdakilerden hangisi vatan topraklarının azınlıklara verilmesi düşüncesine ve bununla ilgili eylemlere karşı kurulan direniş cemiyetlerinden biri değildir? A) Redd-i İlhak Cemiyeti B) Trakya Paşaeli Cemiyeti C) Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti D) Mavri Mira Cemiyeti m 2-Aşağıdakilerden hangisi Kuvay-ı Milliye nin kurulmasında doğrudan etkili olmuştur? A) İtilaf Devletleri nin İstanbul a gelmesi B) Anadolu nun yer yer işgal edilmesi C) Osmanlı İmparatorluğu nun Birinci Dünya Savaşı nda yenilmesi D) Anadolu da iç isyanların çıkması iy 5-.Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin ulusal bütünlük ve bağımsızlığın sağlanması açısından olumsuz bir özellik olduğu söylenilebilir? 10-.fa tih a) İşgallere karşı bir tepki olarak kurulması b) Ulusal bilinci uyandırmaları c) Kuvay-i milliye hareketlerine zemin hazırlamaları d) Bölgesel kurtuluşu amaçlamaları yılında yapılan Paris Barış konferansı nda itilaf devletlerinin Türklerin Batı Anadolu da Yunan asıllı Hıristiyanları katletmek üzere olduğu şeklinde yalan haberler yaymalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir. a)anadolu da azınlık isyanlarını desteklemek b)osmanlı Devletini manda yönetimine almak c)izmir in işgaline zemin hazırlamak d)milli mücadelenin başlamasını engellemek 7-Hâkimiyetin sahibi olan milletin, kendi hâkimiyetini hiç kimseyi aracı yapmadan kendisinin bizzat kullanması aşağıdakilerden hangisidir. a)meşrutiyet c)oligarşi b) Yarı doğrudan demokrasi d)doğrudan demokrasi 11-Mondros Ateşkes Antlaşması nın imzalanmasından sonra Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıklar bağımsız olmak için ayaklanmalar çıkarmışlardır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini zorlaştırdığı söylenebilir? a)milliyetçilik hareketlerinin yayılmasını b)ülke bütünlüğünün korunmasını c)işgal hareketlerinin hazırlanmasını d)avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti nin iç işlerine karışmasını 20

21 12-.Anadolu, düşman kuvvetlerinin işgali altındayken, yurdun çeşitli bölgelerinde bu işgallerden rahatsız olan halk, Kuvay-i Milliye adında direniş hareketlerine başlamışlardır. 17- Buna göre, Kuvay-i Milliye hareketinin ortaya çıkmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? a)düzenli bir ordunun kurulmasını sağlamak b)cumhuriyet yönetiminin temellerini atmak c)ülkeyi yabancı güçlerden temizlemek d)ülkede ekonomik ve siyasal düzeni sağlama 13-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı nın nedenleri arasında gösterilemez? a) Bloklaşma b) Coğrafi keşifler c) Sömürgecilik anlayışı d) Milliyetçilik anlayışı 14-Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi milli varlığa yararlı cemiyetlerden biri değildir? 15- a) Reddi İlhak Cemiyeti b) Kilikyalılar Cemiyeti c) Etnik-i Eterna cemiyeti d) Trakya-Paşaeli Cemiyeti 16-Mondros Ateşkes antlaşmasının hemen ardından itilaf Devletleri vatanımızı yer yer işgale başladılar. İşte bu nedenle vatanı koruma ve bağımsız yaşama duygusunun eseri olarak ortaya çıkan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? a) Tekalif-i Milliye b) Kuvayi inzibatiye c) Misak-ı Milli d) Kuvayi Milliye 18- Mustafa Kemal in Vatanın her karış toprağı kanlarımızla sulanmadıkça, hiçbir düşman ayağını bastırmayız sözü onun hangi özelliği ile ilgilidir? A) Vatanseverliği B) İleri Görüşlülüğü C) Yaratıcılığı D) İdealistliği 19-Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı na girmesiyle birçok cephe açılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nin savaşa girmesiyle açılan cephelerden biri değildir? a) Kafkasya b) Süveyş (Mısır) c) Çanakkale d) Galiçya 20-Rusların Panslavizm politikasına benzer olarak İttihat ve Terakki Cemiyetinin gerçekleştirmeye çalıştığı politika hangisidir? a) Panislamizm b) Pantürkizm c) Osmanlıcılık d) Pangermanizm.fatihiyidogan.com 21

22 DENEME-12 1-Atatürk bir konuşmasında Hatay için Kırk asırlık Türk yurdu düşman elide esir kalamaz demiştir. Bu söz Atatürk ün kişisel özelliklerinden hangisini daha iyi ifade eder? a) İleri görüşlülüğünü b) Hakikati arama gücü c) İdealistliğini d) İyi bir idareci olduğunu 2-Aşağıda verilen azınlıklar ve kurdukları cemiyetler eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Kürtler Kürt Teali Cemiyeti 10-Atatürk'ün bütün başarılarının temelinde yatan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? b) Ermeniler Taşnak Cemiyeti c) Rumlar Etnik-i Eterya Cemmiyeti d) Yahudiler Alyans İsrailit A) Türk Milletine olan güveni C) İdealist oluşu B) Askeri yeteneği D) Cesareti 3-Güney cephesinde işgallere, hangi kuvvetler karşı koymuştur? 11-Sivas Kongresi nin Ulusal bir kongre olarak kabul edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A)Kuvayı Milliye B) Osmanlı ordusu C) a-kongreye katılımın çok olması Düzenli ordu D) Yeniçeriler b-erzurum kongresine katılan bazı delegelerin bu kongreye de katılması 4-Aşağıdaki olayların kronolojik sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? c-vatanın her yöresinden gelen delegelerle toplanması d-milli cemiyetlerin birleştirilmesi I. Sevr Antlaşması II. Mondros Ateşkes Antlaşması III. Amasya Genelgesi IV. Paris Konferansı A) II, IV, I, III B) I, II, III, IV C) IV, III, I, II D) III, II, IV, I 5-.Sivas Kongresiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. B) Aldığı kararlar ve toplanış şekli açısından ulusaldır. C) Heyet-i temsiliye ilk kez burada seçilmiştir. D) Erzurum Kongresinde alınan kararlar kabul edilmiştir. 6-Emperyalizm bir devletin başka bir toprak parçasını ve kaynaklarını kullanması ve yayılmacılıktır. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in emperyalizme karşı ilk tepkisidir? A) Trablusgarp Savaşı B) I. Dünya Savaşı C) Balkan Savaşları D) 31 Mart Olayı.fatihiyidogan.com 7-Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki cephelerin hangisinde görev almamıştır? A) Kafkasya Cephesi B) Çanakkale Cephesi C) Suriye-Filistin Cephesi D) Hicaz-Yemen Cephesi 8-Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM döneminde yapılan bir iş değildir? A) İstiklal Marşı nın kabulü B) Moskova Antlaşması nın onaylanması C) Cumhuriyet in ilanı D) Afganistan ile Dostluk Antlaşması 9-Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden biri değildir? A) Trakya Paşaeli Cemiyeti B) Milli Kongre Cemiyeti C) Kilikyalılar Cemiyeti D) Teali İslam Cemiyeti 12-Aşağıdakilerden hangisi ulusal kurtuluş mücadelesinin hazırlık dönemi gelişmelerinden biri değildir? a-kongrelerin toplanması b-genelgelerin yayınlanması c-misak-ı Milli nin kabulü d-1.inönü savaşı 13- Kuva-yı Milliye nin amacı vatanı işgal eden düşman kuvvetlerini yurttan atmaktır. Kuva-yı Milliye düzenli ordu kuruluncaya kadar, düşmana karşı silahlı mücadele verdi. Bu mücadele ruhu sayesinde Türk insanı yurdunu koruma düşüncesine sahip olmuştur. Parçaya göre, Kuva-yı Milliye nin kuruluş amaçlarından hangisi üzerinde durulmuştur? a-direniş amacı ile kurulan birlikleri toparlama. b-kurulacak yeni yöntemin ilkelerini anlatma. c-türk insanında mücadele bilici oluşturma. d-türk insanının özgürlük isteğini dünyaya anlatma. 14-Mustafa Kemal, yurdumuzun işgal edilmek istendiği günlerde Türk milletini aynı amaç etrafında topladı. Türk milletine milli benlik duygusu aşıladı. Yukarıdaki parçaya göre Atatürk ün hangi kişisel özelliği vurgulanmaktadır? a) İyi bir eğitimci oluşu. b) Çok yönlü oluşu. c) Birleştirme ve bütünleştirme gücü. d) Açık sözlü oluşu. 22

23 15- Kurtuluş Savaşı nın amaç, gerekçe ve yöntemi belirlenerek milli mücadeleyi tüm yurda mal etmek üzere ilk çağrı yapıldı ve Kurtuluş Savaşı bireysel ve bölgesel bir mücadele olmaktan çıkarıldı. Yukarıdaki özelliklerle aşağıdakilerden hangisinin önemi belirtilmektedir? A) Erzurum Kongresi B)Amasya Genelgesi C)Sivas Kongresi D)Havza Genelgesi 16-I. Dünya Savaşı öncesi dünyayı etkileyen iki olay aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Balkan savaşı- Trablusgarp savaşı B) Sanayi inkılabı- Fransız İhtilali C) Rönesans - Reform D) Panislamizm Alsas- Loren savaşı 17-Atatürk askerlik hayatında aşağıdaki yerlerin hangisinde bulunmamıştır? a) Şam b) Trablusgarb c) Çanakkale d) İtalya 18-Mondros Ateşkes antlaşmasında Doğuda 6 ilde karışıklık çıkarsa işgal edilecektir. maddesi vardır. Bu maddeye göre aşağıdaki illerden hangisi bunlardan biri değildir? a) Bingöl b) Elazığ c) Sivas d) Van 19-Atatürk bir konuşmasında karşıya bakan birinin yalnız önünü görmesi yetmez,ufkun ötesini de görmeli demiştir. Burada Atatürk ün hangi kişisel özelliği üzerinde durulmuştur? a) Vatanseverliği b) Alçakgönüllülüğü c) İleri Görüşlülük d) İdealistlik Mayıs 1919 da Samsun a çıkan Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği imzasıyla ilk genelgesini bütün yurttaki askeri ve sivil makamlara göndermiştir Mustafa Kemal in Mondros Ateşkes Antlaşmasına ilk tepkisi hangisi ile olmuştur? A) Amasya Genelgesi B) Erzurum Kongresi C) Havza Genelgesi D) Sivas Kongresi DENEME-13 1-: Kuvay-ı Milliye aşağıdakilerden hangisine tepki olarak doğmuştur? A) Zararlı dernekler B) Yunanlılar ın İzmir i işgal etmesine C) Fıransızlar ın Adana yı işgal etmesine D) TBMM nin açılmasına 2-Mondros Mütarekesi nden sonra Anadolu nun büyük bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere karşı halk silahlı direnişe yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna gitti. Buna göre halkın direnişe geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir? A) İstanbul Hükümeti nin işgallere karşı tepkisiz kalması B) Halkın elinde daha fazla silah bulunması C) İşgallerin bölgesel olması D) İstanbul Hükümeti nin halkı bizzat desteklemesi 3-I.Dünya Savaşı ndan sonra dünya barışının devamlılığını sağlamak ve uluslar arası anlaşmazlıkları çözmek amacıyla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? A) Sadabat Paktı B) Birleşmiş Milletler C) Balkan Antantı D) Milletler Cemiyeti 4-I.Dünya Savaşı sonucunda yayınlanan Wilson İlkeleri nde Her millet çoğunlukta olduğu topraklar üzerinde kendi bağımsız devletini kurma hakkına sahiptir. Maddesi de yer almıştır. Bu madde Osmanlı bünyesinde yaşayan aşağıdaki azınlıklardan hangisine daha çok güç kazandırmıştır? A) Yahudilere B) Ermenilere C) Araplara D) Çerkezlere 5-I.Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı belirleyecektir. II. Saltanat ve hilafetin kurtarılması için millet iradesini etkili hale getirmek gereklidir. III. İşgallere karşı mitingler ve protestolar yapılmalıdır. IV. Manda ve himaye kesinlikle kabul edilmeyecektir. V. Bağımsızlığımıza saygı duyan, yurdumuza karşı istila amacı taşımayan devletlerin teknik ve ekonomik yardımı kabul edilecektir. Milli Mücadele yıllarında alınan yukarıdaki kararların hangisi ya da hangileri Ulus iradesine dayalı, yeni bir Türk devleti kurma fikrine ters düşer?.fatihiyidogan.com A) Yalnız I B) II-V C) Yalnız II D) III-IV 23

24 613-Aşağıdakilerden hanisi Kuva-yi Milliye nin hedeflerinden değildir? A. Azınlık taşkınlıklarını durdurmak. B. Bölgesel işgalleri engellemek C. Düşmanı yurttan atmak D. Yaşadıkları kasabalara düşmanın girmesini engellemek. m 14 n. co 7--İşgallere karşı Osmanlı Devleti ile Mustafa Kemal in tutumu hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? a)teslimiyetçi-mücadeleci b)suskun-araştırmacı c) isyancı-uzlaşmacı d) mandacı-ayrılıkçı 8-Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal in tepkisi ne oldu? 15- id o a) Bu göreve tekrar alınması için Padişaha istekte bulundu. b)türk milletinin azim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti. c) Osmanlı Devleti ne, aynı göreve devam etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti. d) Bunun üzerine Türk milleti ona Gazi lik ünvanı verdi. ga Ce tih iy 9-Mustafa Kemal Samsun a giderken amacı neydi? a) Türk milletini bilinçlendirip, bir amaç etrafında toplamak, b) 9. Ordu müfettişliği görevini yerine getirmek, c) Temsil Heyeti ni oluşturmak, d) Sivas Kongresi ni düzenlemek.fa 10- Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in okuduğu okullardan bir değildir? a) Harp Akademisi c) Mahalle mektebi b) Askeri Rüştiye d) Bahriye İdadisi 11- Wilson ilkelerinde yer alan; Azınlıklara kendi kendilerini yönetme hakkı verilmelidir. Maddesi aşağıdaki zararlı cemiyetlerden hangisinin faaliyetlerinin hızlanmasına neden olmuştur? a) Teali İslam Cemiyeti b) İngiliz Muhipleri Cemiyeti c) Mavri Mira Cemiyeti c) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti 12-Kurtuluş Savaşı nın gerekçesi ve yöntemleri ilk kez nerede belirtilmiştir? A. Sivas Kongresi B. Paris Konferansı C. Erzurum Kongresi D. Amasya Genelgesi 24

25 16- Sevr Antlaşmasına göre Anadolu yu aralarında paylaşan İtilaf Devletlerinden hangisi 2. İnönü Savaşından sonra işgal ettiği yerleri boşaltma kararı almıştır? A ) Rusya B ) Fransa C ) İngiltere D ) İtalya 17- İşgal sırasında İstanbul Hükümetinin tepkisiz kalması üzerine halkın sesini duyurmak için yine halkın arasından çıkan aydınlar tarafından kurulan cemiyetlere milli cemiyetler denir. Aşağıda milli cemiyetler ve bunların gerçekleştirmek istediği amaçlar verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır? A ) Kilikyalılar Cemiyeti -- Adana ve çevresini işgalden korumak. B ) Redd-i İlhak Cemiyeti -- İzmir ve çevresini Yunan işgaline karşı korumak. C ) Mavri Mira Cemiyeti -- Trabzon ve çevresinde milli birliği korumak. D ) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti 18. Aşağıdakilerden cemiyetlerden hangisi Fransız işgali ve Ermeni saldırganlığına karşı kurulmuştur? A) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti B) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti C) Trakya-Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti D) Kilikyalılar Cemiyeti Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz? A)Fransız-Alman düşmanlığı B)Rusya nın Balkanlar da söz sahibi olmaya çalışması C)Almanya ve İngiltere arsındaki ekonomik rekabet D)İtalya nın Trablusgarp a saldırması DENEME Adana ve çevresini işgallere karşı korumak amacıyla kurulan cemiyet hangisidir? A) Mavri Mira B)Milli Kongre Cemiyeti C) Trakya Paşaeli D) Kilikyalılar 2- Aşağıdakilerden hangisi Rusya nın Balkanlarda uyguladığı Panislavizm propagandasından olumsuz etkilenen devlettir? A- Fransa B- İtalya C- Avusturya- Macaristan D- Bulgaristan 3- Osmanlı devleti ile Rusya arasında imzalanan Brest- Litosk antlaşması ile aşağıdaki cephelerden hangisi kapanmıştır? A- Çanakkale B- Kafkas C- Irak D- Kanal 4-1.Dünya Savaşı ndan sonra Mondros Ateşkes Antlaşması yapılmış ve hemen ardından işgaller başlamıştır.işgallere karşı Osmanlı Hükümetinin kayıtsız kalması sonucunda halk işgallere karşı ne gibi önlemler almıştır? a) Kuvay-i Milliye denilen direniş örgütleri kurdular b) Düzenli bir ordu kurular c) İtilaf devletleri ile görüşmeler yaptılar d) İstanbul Hükümeti ile işbirliği yaptılar 5-Aşağıdakilerden hangisi M.Kemal in kişilik özelliği değildir? A) İleri görüşlülük B) Cesur C) Okumayı Seven D) Yeniliklere Karşı 6-Atatürk ün eğitim, sağlık, hukuk, ekonomik vb. gibi alanlarda yenilik yapması onun daha çok hangi özelliğini ortaya çıkarır? A) Çok yönlülüğünü B) Cesaretini C) Araştırmacı Yönünü D) Vatanseverliliğini.fatihiyidogan.com 25

26 7- Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti ise Trabzon da Pontus devletinin kurulmasını engellemek için kurulmuştur. Yukarıdaki verilen bilgilere bakıldığında Anadolu da kurulmuş olan yararlı cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? a)düşmana silahlı direnişle karşılık vermişlerdir. b) Tek elden yönetilmişlerdir. c) Bölgesel kurtuluş yoluna gitmişlerdir. d) Hükümet tarafından desteklenmiştir. m 13-.Çanakkale den Rusya ya yardım götüremeyen İtilaf Devletlerinin karadan Kafkaslar yoluyla Ruslar a yardım ulaştırma düşüncesi ile açtıkları cephe hangisidir? a)galiçya b)kafkas c)irak d)hicaz-yemen n. co 14-Pontuslu Rumlar ın Karadeniz Bölgesinde Türkler e saldırmaları,buna karşılık Türkler in de kendilerini savunmak amacıyla karşı koyduklarını biliyoruz.itilaf devletlerinin bu karışıklıklar üzerine Osmanlı Hükümetine bölgedeki karışıklıkların bitirilmesini,aksi takdirde bölgenin işgal edileceğini bildirmesi,mondros Ateşkes Antlaşması nın hangi maddesiyle ilgili olabilir? ga 8- iy id o a)osmanlı orduları terhis edilecek,bütün savaş gemilerine,ordunun araç ve gereçlerine el konulacak b)toros tünelleri İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılacak c)itilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumla karşılaşırlarsa önemli stratejik noktaları işgal edebileceklerdir d)bütün demiryolları İtilaf Devletlerinin denetimi altında olacak.fa tih 9- I. Dünya Savaşını bitiren barış antlaşmaları nerede hazırlanmıştır? A) Paris Barış Konferansında. B) Lozan Barış Konferansında. C) Londra Konferansında. D) Berlin Konferansı. 10- İtilaf devletleri tarafından İzmir in tarafından işgali nerede kararlaştırılmıştır? A-Londra Konferansı Yunanlılar B-Paris Barış Konferansı C-Mondros ateşkes antlaşması D-Sevr Barış Antlaşması 11- Memleket mutlaka çağdaş, uygar, yepyeni olacaktır.bizim için bu hayat davasıdır. Diyen Atatürk Türk milletinin refah seviyesinin yüksek olmasını istemiştir. Buna göre Atatürk ün hangi kişisel özelliğinden bahsedilmiştir? a) idealistlik c) eğitimcilik b) mantıklılık d) açık sözlülük 12-Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Doğu Anadolu daki illerin Ermenilere verilmesini engellemek için kurulmuştur. Trakya Paşaeli cemiyeti Trakya daki Rumların baskılarına karşı koymak için kurulmuştur. Trabzon 15-Sömürgecilik hareketlerini başlatan iki önemli olay hangileridir? a)fransız ihtilali-coğrafi keşifler b)reform-rönesans c)sanayi ink.-coğrafi keşifler d)islahat-tanzimat 16-Aşağıdaki akımlardan hangisi Sırp isyanında etkili olmuştur? a) milliyetçilik b) akılcılık c) eşitlik d) ilericilik 17-Mondros Ateşkes Antlaşması nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Osmanlı Devleti nin askeri gücünü yok etmeye yöneliktir? a) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının iki yakasındaki istihkamlar İtilaf Devletlerince işgal edilecektir b) İtilaf Devletleri. Kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında istedikleri yerleri işgal edebilecekler c) Doğudaki altı vilayette karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri buraları işgal edebilecektir. d) Osmanlı Devleti her türlü silah ve cephaneyi İtilaf Devletleri ne bırakacaktır. 18-Osmanlı Devleti nin savaştığı aşağıdaki cephelerden hangisi I. Dünya Savaşı nda Bulgaristan ın İttifak bloğunda savaşa katılmasında etkisi olmuştur? a) Kanal b) Çanakkale c) Kafkas d) Irak 26

27 19-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşı na giriş nedenlerinden biridir? A)Avrupa devletleriyle yakınlaşmak B)Kapitülasyonlardan faydalanmak C)Son zamanlarda kaybettiği yerleri geri almak D)Sömürge elde etmek 5- co m 20- DENEME-15 id o 1- Kurtuluş Savaşı sırasında çeşitli yararlı cemiyetler kurulmuştur. Bunlardan hangisi eğer Osmanlı devleti yıkılırsa bir devlet kurmayı düşünmüştür? ga n. 6- iy A) Kilikyalılar Cemiyeti B) Trakya-Paşaeli Cemiyeti C) Redd-i İlhak Cemiyeti D) Milli Kongre Cemiyeti tih 2- Aşağıdaki zararlı cemiyetlerden hangisi Azınlıkların kurduğu bir cemiyet değildir?.fa A) Mavri Mira B) Hınçak Ve Taşnak C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti D) Etnik-İ Eterya 7-3- Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşında Osmanlı İmp. nun savaştığı cephelerden değildir? A) Kafkasya cephesi B) Çanakkale cephesi C) Ukrayna cephesi D) Suriye Filistin cephesi 4- Mustafa Kemal Atatürk ün kendisinsin kaleme aldığı ve Türk Kurtuluş Mücadelesini anlattığı en büyük eseri aşağıdakilerden hangisidir? A) Nutuk B) Divan-ı Lugat-ı Türk C) Vatandaş için medeni bilgiler C) Türk Tarihi 27

28 8- Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya savaşı devam ederken ülkesinde rejim değişikliği Olduğu için savaştan çekilmek zorunda kalmıştır? a) İtalya b) Avusturya c) Rusya d) Almanya Balkan savaşları devam ederken bağımsızlığını kazanan devlet hangisidir? a) Sırbistan b) Romanya c) Bulgaristan d) Arnavutluk 10-Mustafa Kemal in Kurtuluş Savaşına başlamadan önce ilk hedefi aşağıdakilerden hangisidir? A)TBMM nin açılması B)Ülkeyi düşmandan kurtarmak C)Milli birlik ve beraberliği sağlamak D)Savaşa hazırlık yapmak 11-.Aşağıdakilerden hangisi önce Kuvayi Milliye bağlı iken daha sonra düzenli orduya karşı ayaklandı? A)Damat Ferit Paşa B)Çerkez Ethem C)Fuat Cebesoy D)Enver Paşa 12. Kurtuluş savaşının gerekçesi ve yöntemi aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır? a) Erzurum Kongresi c) Amasya Görüşmesi b) Sivas Kongresi d) Amasya Genelgesi 13. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in mandacılık fikrine soğuk bakmasının sebebidir? a) Ulusal bağımsızlığa ters düşer b) Padişahla arasının açık olması c) İngiltere yi sevmemesi d) İstanbul hükümetinin istemesi 14. Mustafa Kemal ordudaki ilk görevine hangi rütbeyle başlamıştır? a) Kurmay Albay b) Kurmay yüzbaşı c) Kurmay Binbaşı d) Kurmay yarbay 15.- Katılan delegeleri yönü ile bölgesel olan; aldığı kararlar yönü ile milli olan kongre aşağıdakilerden hangisidir? a) Sivas Kongresi c) Alaşehir kongresi b) Amasya Genelgesi d) Erzurum kongresi.fatihiyidogan.com Amasya Genelgesi nde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir a) Milli Mücadele nin idare merkezi b) Milli Mücadele nin gerekçesi c) Milli Mücadele nin amacı d) Milli Mücadele nin yöntemi Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sonrası yenilen devletlerin durumunu görüşmek üzere toplanan İtilaf devletleri toplantısıdır? a) Paris Barış Konferansı b) Londra Konferansı c) Venedik Konferansı d) İstanbul Konferansı 19-Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına girmesiyle meydana gelen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Almanya nın Rus cephesinde Rahatlaması B) ABD nin savaşa girmesi C) Savaşın çok geniş bir alana yayılması D) Yeni cephelerin açılması 20-Laiklik alanındaki ilk inkılap aşağıdakilerden hangisidir? A) Saltanat ın kaldırılması B) Cumhuriyet in ilanı C) Halifelik in kaldırılması D) İzmir İktisat Kongresi 28

29 DENEME Birinci Dünya Savaşı sonunda; I- Avusturya - Macaristan İmparatorluğu nun parçalanması ve toprakları üzerinde yeni devletlerin kurulması II- Almanya da krallığın yıkılarak cumhuriyetin ilan edilmesi III- Avrupa haritasının yeniden çizilmesi IV- Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyeti nin kurulması Durumlarından hangisi veya hangileri, savaştan yenik çıkan devletlerin toprak kaybettiğinin bir göstergesidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) III ve IV 2-Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Doğu Anadolu dan hiçbir şekilde göç edilmeyecek kararını almakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir? A Halkın padişaha olan bağlılığını artırmayı B)Anadolu da yeni bir hükümet kurmayı C)Anadolu hareketini İstanbul Hükümeti ne bağımlı hale getirmeyi D)Bölgede Türk nüfusunu sayı bakımından azınlıklara oranla güçlü tutmayı 3).fatihiyidogan.com 4) Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar. A)Genç olanlar B)Akla ve bilme önem verenler C)Çalışkan olanlar D)Halkçılığı benimseyenler 5)Fransız İhtilali nin yaydığı düşüncelerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun toprak bütünlüğü üzerinde doğrudan etkili olmuştur. A)Ulusçuluk B)Anayasacılık C)Ulusal Egemenlik D)Eşitlik 6)Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi bir Ermeni devleti kurulmasını amaçlamaktadır? A)Orduların tamamen terhis edilmesi B)İtilaf Devletlerine gerekli gördükleri yerleri işgal etme hakkının verilmesi C)Boğazların İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılması. D)Doğu Anadolu da karışık çıktığı takdirde buraların işgal edilmesi. 7)Mustafa Kemal in Çanakkale savaşlarındaki başarısı, karşıt güçlerin hareketini önceden sezinleyip iyi değerlendirmesine bağlıdır. Bu durum Atatürk ün kişisel özelliklerinden en çok hangisiyle ilgilidir? A)Yöneticiliği insan olması C)İleri görüşlüğü B)Çok yönlü bir D)Yaratıcı zihniyeti 8)Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı nda düşmanı yurttan atmak amacındaki direniş hareketini kırmak için, milli çıkarlarımıza aykırı faaliyetler gösteren cemiyetlerden biridir? A)Mavri Mira Cemiyeti C)Kilikyalılar Cemiyeti Hukuk-ı Milliye B)Milli Kongre Cemiyeti D)Trabzon Muhafaza-i 9)Osmanlı Devleti nin I.Dünya Savaşına girmesine yol açan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A)Enver Paşanın İngiliz hayranı olması. B)Almanların savaşı kazanacağına inanılması C)Osmanlıların kaybettikleri toprakları geri almak istemesi. D)İttihat ve Terakki Partisinin Almanya ya hayranlık duyması. 10)Bir toplumda insanlar geleceğe güvenle bakamamaktadır, insanlar birbirine ve devlete güvenmemektedir, vatandaşlar hakkını hukuk yoluyla değil, çoğu zaman güç kullanarak koruma yoluna gitmektedirler. Böyle bir toplumda yaşanan sorunların kaynağı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A)Hukuk kurallarının gelişmemesi. B)Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini koruyan yasaların yapılmamış olması. C)Milli birlik ve dayanışmanın güçlü oluşu. D)Toplumda şiddetin yaygın olması. 11)Mustafa Kemal in kurmay yüzbaşı olarak mezun olduğu okul hangisidir? A)Harp Okulu C)Manastır Askeri İdadisi B)Harp Akademisi D)Askeri Rüştiye 29

30 12) 17) 13)Anadolu da işgallere ilk direniş nerede başlamıştır? A)İzmir B)Ayvalık C)Hatay-Dörtyol D)Urfa 14)Temsil Kurulu aşağıdaki kongrelerden hangisinde oluşturulmuştur? A)Alaşehir Kongresi C)Erzurum Kongresi B)Balıkesir Kongresi D)Sivas Kongresi 15)Kuva-yi Milliye birliklerinin Yunan ilerleyişi karşısında gerilemesi aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasını zorunlu kılmıştır? A)Amasya Genelgesi nin yayınlanmasını. B)Misak-ı Milli inni kabulünü. C)Milli meclisin açılmasını. D)Düzenli ordunun kurulmasını. 16)Mustafa Kemal in Türk bağımsızlık mücadelesini belgelere dayandırarak anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?.fatihiyidogan.com A)Nutuk bilgiler C)Geometri Kitabı B)Vatandaş için medeni D)Türkiye Cumhuriyeti. 18) 19)Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşında İtilaf Grubu içinde yer almamıştır? A)Rusya B)Yunanistan D)İngiltere C)Osmanlı Devleti 20)Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşı sonrasında kurulan devletlerden biri değildir? A)Polonya B)Yugoslavya C)İsrail D)Çekoslovakya DENEME-17 1)Mondros Ateşkes Antlaşmasının 24. maddesine göre Doğu Anadolu daki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri işgal edebileceklerdir. İtilaf Devletleri bu madde ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır? A)Dünya siyasetinde etkin rol almayı. B)Hammadde ve Pazar ihtiyaçlarını karşılamayı. C)Padişahın güvenliğini sağlamayı. D)Bağımsız Ermeni Devleti nin kurulmasına zemin hazırlamayı. 30

31 2)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının sonuçlarından değildir? 7) A)Avrupa da yeni devletler ortaya çıktı. B)İmparatorluklar yıkıldı. C)Milletler Cemiyeti kuruldu D)Rusya da ihtilal oldu. 3)İngiltere I.Dünya Savaşı nda İtalya yı kendi yanına çekmek için Batı Anadolu Bölgesi ni İzmir civarını İtalya ya vermiştir. Yukarıdaki bu olay aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur? A)İtalyan askerlerin İzmir den çıkmasına. B)İtalya nın başka bir bölgeyi işgal etmesine. C)İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıklarının başlamasına. D)İtalya nın Almanya ile tekrar yakınlaşmasına. 4)Atatürk ün Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir. Sözünde O nun daha çok hangi yönü vurgulanmıştır) A)İyi bir yönetici olduğu C)İleri görüşlülüğü B)Barışçılığı D)Akılcılığı 5)Aşağıdaki cephelerden hangisinde Osmanlı Devleti savaşmamıştır? A)Kırım B)Çanakkale C)Suriye D)Kafkasya 6) 8)Mustafa Kemal in Kurtuluş Savaşı nın başlangıcında mitingler ve gösterilerle işgallerin protesto edilmesini istemesinin temel nedeni nedir? A)Bölgesel direniş örgütlerine yardım sağlamak. B)Milli Kongreler düzenlemek. C)Düzenli bir ordu kurabilmek. D)Kurtuluş için milli bilinci uyandırmak. 9)Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere karşı oluşan ilk silahlı birlikler aşağıdakilerden hangisidir? A)Düzenli birlikler C)Kuva-yi İnzibatiye 10) B)Kuva-yi Milliye D)Halifelik Ordusu 11)Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında düşmanı yurttan atmak amacıyla direniş hareketini kırmak için, milli çıkarlarımıza aykırı faaliyet gösteren cemiyetlerden biridir? A)Teali İslam Cemiyeti. B)Milli Kongre Cemiyeti C)Kilikyalılar Cemiyeti D)Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti..fatihiyidogan.com 12)Çanakkale Savaşı sonucunda yardım almayarak savaştan çekilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? A)Fransa B)Rusya C)İngiltere D)Almanya 13)Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı neticesinde kurulan devletlerdendir? A)Almanya B)Avusturya C)İngiltere D)Polonya 31

32 14)Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya Savaşını bitiren antlaşmalardan değildir? B)Nöyyi C)Mondros D)Triyanon 15)Aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milliye birliklerinin kurulma nedenlerinden biridir? A)TBMM nin açılması B)Mustafa Kemal in Samsuna çıkması C)Misak-i Milli nin ilan edilmesi D)Anadolu nun haksız yere işgal edilmeye başlanması 20)Aşağıdakilerin hangisinde Altı doğu ilinde karışıklık çıkarsa buraları işgal edilecek Maddesi konularak bu illerde Ermeni devletinin kurulması planlanmıştır? A)Kars C)Mondros B)Mudanya D)Gümrü 16)Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan en önemli kararlardan bir manda ve himaye fikrinin kesin olarak reddedilmesidir. Bu karadan çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir? m A)Versay 19)Osmanlı Devleti nin işgaller karşısında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A)İşgallerin sona ermesi B)Kuva-yi Milliye nin oluşmasına C)Orduların terhis edilmesine D)İç isyanların çıkmasına co DENEME-18 1)Erzurum kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal in tepkisi ne oldu? n. A)Dış yardımların reddedildiği B)Tam bağımsızlıktan yana karar alındığı C)İstanbul Hükümeti ne bağlılığın devam edeceği D)Yeni bir Türk Devletinin kurulacağı ga A)Bu göreve tekrar alınması için padişaha istekte bulundu B)Türk Milletinin azim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti C)Osmanlıya aynı göreve devam etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti D)Bunun üzerine Türk Milleti ona Gazilik ünvanı verdi. 17) 18).fa tih iy id o 2) 3)Aşağıdakilerden hangisi Laiklik ilkesi ile doğrudan ilgilidir? A. Özgürlük ve bağımsızlık B. Ekonomik kalkınma C. Akılcılık ve bilimsellik D. İnsan ve insanlık sevgisi 4)Aşağıda isimleri verilen yararlı cemiyetlerden hangisi tüm yurdun haklarını savunmak amacıyla kurulmuştur? A)İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti B)Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti C)Trakya Paşaeli Cemiyeti D)Milli Kongre Cemiyeti 32

DENEME-1. 8-)M.Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?

DENEME-1. 8-)M.Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır? 1 DENEME-1 1-) I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir? a)

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU 1. Buna göre İstanbul hükümetinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşgallere karşı çıkılmıştır. B) Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. C) Bağımsızlığımızdan taviz verilmemiştir.

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI BİRİNCİ D NYA SAVAŞI KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER VE BLOKLAŞMALAR BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN NEDENLERİ / Genel - Başlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ NİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

I. Dünya savaşı ve nedenleri

I. Dünya savaşı ve nedenleri On5yirmi5.com I. Dünya savaşı ve nedenleri I. Dünya savaşı ve nedenleri nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 8/11/2017) NEDENLERİ ** Sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği I.DÜNYA SAVAŞI Sebepleri: a-almanya nın siyasi birliğini tamamlayarak, sömürgecilikte İngiltere ye rakip olması b -Fransa ve Almanya arasındaki Alsas-Loren bölgesi meselesi(fransa nın Sedan Savaşı nda

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

- Bu madde, ateşkesin en tehlikeli maddesidir. İti laf Devletlerinin bütün Anadolu topraklarını işgal edebileceklerini göstermektedir.

- Bu madde, ateşkesin en tehlikeli maddesidir. İti laf Devletlerinin bütün Anadolu topraklarını işgal edebileceklerini göstermektedir. GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı nın uzaması ne deniyle insan ve malzeme yetersizliği yüzünden zor durumda kaldı. Bulgaristan ın savaştan çekilmesiy le Osmanlı Devleti nin Almanya

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 2. ÜNİTE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONU ve MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI Mondros Ateşkes Anlaşması nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı

ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı ÜNİTE: I. DÜNYA SAVAŞI KONU: I. Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Genel Görünümü, I. Dünya Savaşı ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ 1. 19. Yüzyılda ortaya çıkan Sanayi İnkılâbı nın sonuçları, Avrupa da önemli gelişmelere

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

Aşağıdaki boşlukları uygun fiilimsi ekleriyle doldurunuz. HAYDİ BUL BAKALIM!... Örnek: Büyük şehirlerdeki oyun alanları giderek azalıyor. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? TRABLUSGARP BUGÜN HANGİ ÜLKEDİR? LİBYA İTALYA HARİTA DA OSMANLI DEVLETİNİ VE İTALYA TOPRAKLARINI GÖSTERİNİZ? Nurdan Gül Kökten İTAL YANIN TRABLUSGARP

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 15 ARALIK 2013 Saat: 10.10 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 15 RLIK 2013 Saat: 10.10 T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 1. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini geçirdiği Selanik, çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfusuyla

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE -

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE - -. ÜNİTE - Mustafa'da Çocuktu Selanik'in Sosyal ve Kültürel Yapısı 5. Soruda yer alan çok farklı ırkların bir arada yaşaması şehrin çok uluslu bir yapıda olduğunu ve kültürel yapının zengin olduğunu kanıtlamaktadır.

Detaylı

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlardan değildir? A)Yeni bir ordunun kurulması B)Mebusan Meclisi nin açılması C)Nufus sayımının yapılması D)Resmi Gazete yayınlanması E)İlköğretimin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014 1. MEŞRUTİYET Meşrutiyet: Başında bir hükümdarın bulunduğu, parlamentosu ve anayasası olan sistemdir. Mithat

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ 1. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti parçalanma sürecine girmişti. Osmanlı sınırları içinde yaşayan azınlıklar milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanarak

Detaylı

TEST 1. Dönem Sonu Tekrar. 1. Türklerin tarihteki ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

TEST 1. Dönem Sonu Tekrar. 1. Türklerin tarihteki ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir? TEST 1 Dönem Sonu Tekrar 1. Türklerin tarihteki ilk anayasası A) Islahat Fermanı B) Kanun-i Esasi C) Sened-i İttifak D) Tanzimat Fermanı D) Bükreş Antlaşması 6. 1789 Fransız İhtilâli nin en önemli sonucu

Detaylı

ÜNİTE 7 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 7 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MİLLİ MÜCADELEDE KURULAN CEMİYETLER VE MUSTAFA KEMAL'İN İSTANBUL'A GELİŞİ İÇİNDEKİLER Milli Mücadele Döneminde Kurulan Cemiyetler Yararlı Cemiyetler Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler Türklerin Kurduğu Zararlı

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

İNKILAP TARİHİ 1. YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI(merkezi sınav)

İNKILAP TARİHİ 1. YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI(merkezi sınav) İNKILAP TARİHİ 1. YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI(merkezi sınav) 1-Amasya Genelgesinde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?(fen L 1993) a) Milli mücadelenin amacı b) Milli Mücadelenin gerekçesi c) Milli

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

8. SINIF. Bir Kahraman Doğuyor TEST

8. SINIF. Bir Kahraman Doğuyor TEST 8. SINIF 1. S Bir Kahraman Doğuyor KAVRAMA KAZANIM KAZANIM 4. 1 1 2 Mustafa Kemal in gittiği okullar 3 4 Yukarıdaki şemada Mustafa Kemal in gittiği okulların doğru bir şekilde sıralanması için hangilerinin

Detaylı

Sanayileşmiş Devletler arasındaki ekonomik ve siyasal çıkar çatışmalarıdır. (Sömürge Yarışı)

Sanayileşmiş Devletler arasındaki ekonomik ve siyasal çıkar çatışmalarıdır. (Sömürge Yarışı) Savaşın Gerçek Nedeni: Sanayileşmiş Devletler arasındaki ekonomik ve siyasal çıkar çatışmalarıdır. (Sömürge Yarışı) Başlatan Olay: 28 Haziran 1914 Avusturya-Macaristan imparatorluğu veliahdının Saray Bosna'da

Detaylı

ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER ÜNİTE 2 MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER A.BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYANIN GENEL DURUMU: 19.Yüzyılda dünyayı sarsan iki önemli olay Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı dır. Fransız İhtilali

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler.

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler. ÜNİTE: TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DIŞ SİYASETİ, ATATÜRK ÜN SON GÜNLERİ VE ÖLÜMÜ KONU: Türk Ordusu ve Milli Savunma, Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Siyaseti, Atatürk ün Son Günleri

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 0310290045 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI 1750 Sanayi Devrimi ile Avrupa da: Fabrikalar kuruldu. İşçi sınıfı ortaya çıktı. Sendikalar kuruldu. Seri bol ve ucuz üretim başladı. Buna bağlı olarak hammadde ve Pazar ihtiyacı

Detaylı

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER Batı Cephesi I. İnönü Savaşı Londra Konferansı Moskova Antlaşması Türk-Afgan Dostluk Antlaşması II. İnönü Savaşı Kütahya-Eskişehir Savaşları BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

www.fatihiyidogan.com 1

www.fatihiyidogan.com 1 TEST-1 1) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin yeni bir devlet kurma düşüncesi yoktur? A) Kürt Teali Cemiyeti B) Etniki Eterya Cemiyeti C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti D) Pontus Rum Cemiyeti 2) Aşağıdaki lerden

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

www.fatihiyidogan.com 1

www.fatihiyidogan.com 1 TEST-1 1) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin yeni bir devlet kurma düşüncesi yoktur? A) Kürt Teali Cemiyeti B) Etniki Eterya Cemiyeti C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti D) Pontus Rum Cemiyeti 2) Aşağıdaki lerden

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 Benim A.Ý.Ý.T. Dersinden Almýþ Olduðum Notlar 1. Bir insan topluluðunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiði maddi-manevi bütün deðerlerin

Detaylı

2005 KPSS 2006 KPSS 2007 KPSS

2005 KPSS 2006 KPSS 2007 KPSS Tarih Soru Dağılımı 200 KMS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 202 TOPLAM 20.Yüzyılda Osmanlı Devleti ve.dünya Savaşı 2 - - - 3 2 3 Komutanlar arasında rekabetin olması etkili olmuştur. Bulgarların

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar 1- Manastır İdadisi yatılı bir okuldu. Askerî idadilerin kuruluş amacı harp okullarına öğrenci yetiştirmekti. Bu nedenle zor bir eğitim programları vardı. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha üstün

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Güz Dönemi Ortak Vize Sınavı Soru Örnekleri 1- Birinci Balkan Savaşı nın sonunda, Balkan ülkelerinin kendi aralarında anlaşmazlığa düşmelerinin

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı