KOYUN BESLEME: MALİYETLERİ YÖNÜYLE FARKLI YAKLAŞIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOYUN BESLEME: MALİYETLERİ YÖNÜYLE FARKLI YAKLAŞIMLAR"

Transkript

1 KOYUN BESLEME: MALİYETLERİ YÖNÜYLE FARKLI YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Behiç COŞKUN Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD-KONYA Tüm sektörlerde olduğu gibi genelde hayvancılık ve daha özelde koyunculukta da ana hedef karlılıktır. Karlı olmayan ya da yeterli düzeyde karlılığa sahip olmayan bir işletmenin faaliyetine devam edebilmesi mümkün değildir. Nitekim yıllarında koyunculukta uzun süreli bir krizin devam etmesi ülke koyunculuğuna önemli bir darbe vurmuş ve koyun sayısında önemli düşüşler gözlenmiştir (Tablo 1) (Tüik,2015). Tablodan da izlenebileceği gibi 2006 yılını takip eden yıllarda küçükbaş hayvan sayısında yaklaşık %20 lik bir azalma olmuştur. Daha sonra koyun eti fiyatlarının yükselmesi, alınan tedbirler ve koyunculukta teşvik tedbirlerinin uygulanması sonucu koyun sayısı artmaya başlamış ve 2014 yılı itibariyle koyun ve keçi sayılarında önemli yükselmeler olmuştur. Tablo 1. Türkiyede koyun ve keçi sayıları (baş) Keçi Toplam culukta başlıca gelir ve giderler Bir koyunculuk işletmesinde karlılığı etkileyen gelir ve gider başlıkları aşağıda verilmiştir. Yapağı fiyatlarının da son yıllarda oldukça düşmesi yapağı yönlü koyun yetiştiriciliğini cazip olmaktan çıkarmıştır ve yapağı gelirlerini önemsiz hale getirmiştir. Bir çok yörede yapağı gelirleri kırkım masraflarını ancak karşılayabilmektedir. Gelir kaynakları içerisinde yer alan gübre gelirinden de çoğu koyunculuk işletmesi yeterince yararlanamamaktadır. TÜİK (2015) verilerine göre 2014 yılında 14,5 milyon koyun sağılmış olup koyun başına 76 kg kadar süt elde edildiği hesaplanmaktadır. Sağmal koyun sayısı ve elde edilen verimin bu kadar yüksek olması sorgulanabilir niteliktedir. Yine de Süt verimi koyunculukta önemli bir gelir kaynağıdır. Yetiştiricilerinin, koyun sütünü mutlaka değerlendirmeleri gerekir. culukta karlılığı etkileyen en önemli gelir kaynağı kuzu

2 gelirleridir. Bir koyunculuk işletmesinde koyun başına elde edilen satılabilir kuzu sayısı arttıkça karlılık da artacaktır. Bu amaçla koyunculuk işletmelerinde çoklu doğum oranını ve kuzuların yaşama gücünü artırmaya yönelik çalışmalar önem kazanmaktadır. Tablo 2. Bir koyunculuk işletmesinde başlıca gelir ve masraf kalemleri culukta Başlıca culukta Önemli Gelir Kaynakları Masraf Kalemleri 1. Kuzu Satış Gelirleri 1. Yem Giderleri 2. Yaşlı ve Damızlık Hayvan 2. İşçilik Giderleri Satışları 3. Damızlık Yenileme ve Değişim 3. Süt Geliri Giderleri 4. Yapağı Geliri 4. Sağlık Giderleri 5. Gübre Geliri 5. Diğer Giderler culukta Beslenme Giderleri Tüm hayvancılık dallarında olduğu gibi koyunculukta da, en önemli masraf kalemi yem giderleridir. Farklı çalışmalarda yem maliyetlerinin, değişken işletme masrafları içerisindeki oranını ile ilgili olarak, %63,47 (Şahinli, 2011), %54,51 (Aktaş, 2009), %54,3 (Delal ve ark. 2002), ve %68,3 (Şahin ve Yıldırım, 2002) gibi farklı rakamlar bulunmaktadır. Bu rakamlardan ortalama yem masrafı %60 olarak kabul edilebilir. culuk daha çok meraya dayalı olarak yapılır ve beslenme detaylı olarak ele alınan bir konu değildir. Damızlık hayvanların kış beslemesi, meraya ek yemleme, iz mineral ilavesi ve kuzu besisi koyun beslemede önem arz eden konular olarak görülmektedir. Bir koyunun yıllık yem maliyeti ne kadardır? Bu sorunun cevabı çok değişkendir. Meraları kullanım süresi, meraların kalitesi, hayvanların merada iken ek yemlemeye ihtiyaç duymaları gibi bir çok faktör tarafından etkilenmektedir. Kangal Akkaraman unun Halk Elinde Islahı çalışmasında yer alan bazı yetiştiricilerin koç altı koyun başına yıllık yem tüketim ve yem maliyetlerine yönelik bir ön çalışmada, 4 farklı ilçede yürütülen ve 5 farklı alt projede yer alan 15 farklı işletmeden elde edilen verilere göre, ve yıllarında ortalama yem tüketim miktarları Tablo 3 de sunulmuştur. Bu rakamlar, işletmenin yıllık yem stoku miktarı koç altı koyun sayısına bölünerek elde edilmiştir. Sonuçta sadece koç altı koyunlardan kuzu elde edileceği için işletmedeki koyun, koç ve tokluların yedikleri yemlerin tümü sadece koç altı koyunlara verilmiş gibi hesap edilmiştir.

3 Tablo 3. Kangal unun Halk Elinde Islahı Çalışmasında Yer Alan Bazı Yetiştiricilerin Koç Altı Başına Yıllık Yem Tüketim ve Yem Maliyetleri Yem stoku kg/k.a.koyun /yıl Fiyat, TL/kg Tutarı TL/yıl Tane yem (Arpa, Buğday, Çavdar, Yulaf) 73,2 0,75 54,9 Saman 80,9 0,25 20,2 Çayır Kuru Otu 71,6 0,45 32,2 Fiğ-Yonca- Korunga 26,6 0,6 16 Karma Yem ( süt Yemi- Kuzu Yemi vs) 7,4 0,95 7 Toplam yem masrafı, TL/koç altı koyun/yıl 130,3 Toplam masraflar, TL/koç altı koyun/yıl 217,2 1 1 : Değişken masraflar içerisindeki yem masrafı oranının %60 olduğu varsayımı ile hesaplanmıştır. Bu rakamlar ve kullanılan yemler bölgelere, illere hatta köylere bağlı olarak değişmektedir. Sivas ta kış uzun sürdüğü için çoğunlukla Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında hayvanlar meraya çıkamamaktadır. Bu nedenle yetiştiriciler en az 4 aylık yem stoklamak zorunda kalmaktadır. Bazı yıllar bu süre daha da uzayabilmektedir. Yetiştiriciler yeterli yem stoklayamadıkları durumda koç katım zamanını değiştirerek önlem almaya çalışmaktadırlar. Nitekim Şekil 1 de de görülebileceği gibi çok sert geçen kış döneminden sonra 2012 yılındaki tepki görülmektedir (Coşkun,2012). Yetiştiriciler normal şartlarda erken koç katarak daha erken dönemde kuzu elde etmek istemektedirler. Ancak bu durumda doğumların, besin madde ihtiyaçlarının en yüksek olduğu gebeliğin son dönemi ve laktasyon başlangıcı döneminin kış aylarına denk gelmesini dolaysıyla yem ihtiyacını artırmaktadır. Bu kadar yem stoklayamayan yetiştiriciler koç katım tarihi ile oynayarak doğumları geciktirmektedirler. Şekil 1: Kangal Akkaraman unun Halk Elinde Islahı Projesinde Yer Alan Yetiştiricilerin Koç Katım Tarihlerindeki Değişim

4 Damızlık ların Besin Madde İhtiyaçları Damızlık koyunların beslenmesinde aşağıda sıralanan farklı dönemlere göre besin maddesi ihtiyaçlarında değişiklikler görülmektedir. Bu dönemlerde kuzulama aralığı ve süt sağımına bağlı olarak farklı sürelerde gerçekleşmektedir. Sağım yapılmayan hayvanlarda laktasyon süresi 3-4 ay kadar olurken, sağım yapılanlarda 6-7 aya kadar sürmektedir. Yine ihtiyaçları etkileyen önemli faktörlerden biri de hayvanın doğum tipidir. İkiz ve üçüz gibi çoklu doğum yapan hayvanlarda ihtiyaçlar daha yüksektir. 1. Yaşama Payı 2. Koç Katım Öncesi Beslenme (Flushing) Geç 5. Laktasyon 6. Orta Laktasyon 7. Geç Laktasyon Bu farklı fizyolojik dönemlerde ve doğum tipine bağlı olarak hayvanların ihtiyaç duymuş oldukları kuru madde, ham protein ve metabolik enerji ihtiyaçları aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki Tablo 4 ve Şekil 2 den de izlenebileceği gibi koyunlarda besin madde ihtiyaçlarının en yoğun olduğu dönem, erken laktasyon dönemidir. Gebeliğin son döneminde de ihtiyaçlar yine yüksektir. İkiz kuzulayan koyunların ihtiyacı, tek kuzulayanlara göre önemli ölçüde farklıdır. Hayvanların meraya çıkmadıkları dönemlerde yemleme yapılırken bu ihtiyaçların dikkate alınması yaşama payı ve erken gebelikte hayvanların yağlanmaması ve ileri gebelik ve laktasyon dönemlerinde ise yeteri kadar besin maddesi ihtiva eden rasyonların verilmesi önem taşımaktadır. Tablo 4. Damızlık koyunların besin madde ihtiyaçları (NRC,2007), 70 kg Tek Kuzulu İkiz Kuzulu İhtiyaç Kuru Madde Tüketimi,kg Eneji İhtiyacı, ME, Mcal/gün Ham Protein İhtiyacı g/gün Kuru Madde Tüketimi,kg Eneji İhtiyacı, ME, Mcal/gün Ham Protein İhtiyacı g/gün Yaşama Payı Flushing İleri Lakt Orta Lakt Geç Lakt 1,174 1,289 1,464 1,806 1,954 1,746 1,598 2,248 2,474 2,801 3,447 3,726 3,345 3,05 86,7 101,5 117,2 152,1 221,4 184,4 146,5 1,174 1,289 1,673 1,937 1,954 2,133 1,997 2,248 2,474 3,203 4,350 4,730 4,075 3,811 86,7 101,5 139,6 190,6 297,1 250,4 196,4

5 Şekil kg canlı ağırlığında tek ve ikiz kuzulayan koyunların protein (g/gün) ve enerji (Mcal/gün) ihtiyaçları Kış yemlemesi süresi ve zamanın maliyetlere etkisi Dünya genelinde koyun üretiminde meraların kullanımı ortak payda olarak görülmektedir. Yüksek verimli sütçü koyunların dışında entansif şartlarda koyunculuk yapılması kesinlikle ekonomik değildir. Eğer koyunlar meraları hiç kullanmadan, 12 ay süresince aşağıdaki örnek rasyonlar verilerek beslenmesi halinde oluşacak yem maliyetleri tek ve ikiz kuzulayan koyunlar için ayrı ayrı verilmiştir (Tablo 5 ve 6). Bu tablolardaki veriler, koyunların yılda bir defa kuzuladığı varsayılarak hesaplanmıştır. Tablo 5. Entansif besleme koşullarında yılda tek kuzu alınan koyunlarda farklı dönemlerde kullanılan örnek rasyonlar ve maliyetleri Fiyat, krş/kg Yaş. Payı Flush ing İleri Orta Geç Saman 25 0,7 0,5 0,6 0,8 0,4 0,4 0,5 Çayır Kuru Otu 45 0,7 0,7 1,1 1 0,7 0,7 0,9 Kuru Yonca 60 0,2 0,5 0,6 0,4 Tane Yem 75 0,3 Süt Yemi 95 0,2 0,7 0, Yılı Maliyeti Krş / gün / koyun 49 66,5 64,

6 Tablo 6. Entansif besleme koşullarında ikiz kuzulayan koyunlarda farklı dönemlerde kullanılan örnek rasyonlar ve maliyetleri Fiyat, krş/kg Yaş. Payı Flush ing İleri Orta Geç Saman 25 0,7 0,5 0,6 0,4 0,2 0,7 0,7 Çayır Kuru Otu 45 0,7 0,7 1,1 0,8 0,5 0,7 0,8 Kuru Yonca 60 0,3 0,3 0,5 0,5 Tane Yem 75 0,3 0,4 0,4 Süt Yemi 95 0,4 0,4 0,2 0,2 Pamuk T. Küspesi 85 0,5 0,4 0, Yılı Maliyeti Krş / gün / koyun 49 66,5 64, ,5 Tablo 7. Farklı sürelerde kış yemlemesi yapılan tek ve ikiz kuzuya sahip koyunlarda beslenme maliyetleri Topl. Besl. Süresi, gün Yaş. Payı Flush ing Gblk İleri Gblk Lkts Orta Lkts Geç Lkts Tek D. Yem Masrafı İkiz D. Yem Masrafı Tek D. Topl Masrf Yılı Besl. Maliyeti Krş / gün / Tek D Yılı Besl. Maliyeti Krş / gün / İkiz D Sürekli Entansif Sürekli Mera Kış Beslemesi Kış Beslemesi Kış Beslemesi Kış Beslemesi Kış Beslemesi Kış Beslemesi Kış Beslemesi : Değişken masraflar içerisindeki yem masrafı oranının %60 olduğu varsayımı ile hesaplanmıştır.

7 Tablo 7 de verilen rakamlar, entansif şartlarda koyunculuğun ekonomik olmayacağını ve mutlaka mera kullanımının gerekli olduğunu teyit etmektedir. Tablolardaki rakamlardan aynı zamanda yeni doğan ya da satılabilir konuma gelen bir kuzunun işletmeye maliyeti de hesap edilebilir. Eğer koç altı koyun başına yılda bir kuzu elde ediliyor ise o kuzunun işletmeye maliyeti koyunun yıllık toplam masrafı kadardır; ya da yeni doğmuş bir kuzunun işletmeye maliyeti bir koyunun masraflarının koyun başına alınan kuzu sayısına bölünmesi ile elde edilir. Bir koyunun toplam masrafı Yeni doğan bir kuzunun maliyeti = Bir koyundan elde edilen kuzu sayısı Süt kesiminde satılan bir kuzunun maliyeti ise, aşağıdaki formül ile ifade edilebilir. Satım aşamasına gelen bir kuzunun maliyeti = Bir koyunun toplam masrafı / Kuzuların yaşama gücü Bir koyundan elde edilen kuzu sayısı Bu durumda bir sürüden ne kadar çok çoklu doğum elde edilirse kuzu maliyetleri o kadar düşük olacaktır. Ülkemiz koyun ırklarında ikizlik oranları genelde düşüktür. Çoğu ırklarda %15-20 arasında ikizlik elde edilmektedir. Bu oranlarda ikizlik elde edilen sürülerde, kuzu satımına kadar olan dönemdeki kuzu kayıpları da dikkate alındığında, sütten kesimde elde kalan kuzu sayısı koç altı koyun sayısı kadar ancak olmaktadır (Şahinli, 2011). Hatta yaşama gücünün düşük olduğu bazı sürülerde bir koyundan bir satılabilir kuzu dahi elde edilememektedir ve kuzu başına düşen masraflar daha da artmaktadır. Çoklu doğum oranı yüksek olan sürülerde ise kuzu başına düşen maliyet önemli ölçüde azalmaktadır. Bu nedenle çoklu doğum oranlarını artırmaya yönelik ıslah ve melezleme çalışmaları ülkemiz koyunculuğu açısından oldukça önemlidir. Süt Emen Kuzularda Beslenme Maliyeti Kasaplık bir kuzunun tolam maliyeti, anneye yapılan masraflar ile kesime gidinceye kadar kuzuya yapılan besleme masraflarını kapsamaktadır. Kuzu büyütmede farklı metotlar benimsenebilir. Halıcı ve ark (2015), Aksaray ve Sivas İlinde yürüyen Halk Elinde Islah çalışmasında yer alan bazı işletmelerde kuzu besisinde iki farklı metodu karşılaştırdıkları çalışmada geleneksel olarak sadece anne sütü ve mera ile beslenen kuzular ile anne sütüne ilaveten kuzu başlangıç yemi verilen hayvanlar karşılaştırılmıştır. Anne sütüne ilaveten ek yemleme yapmak gerekli ya da karlı mı? Sorusuna cevap arayan bu çalışma bulguları meraların annenin ihtiyacını karşılayabilecek durumda olması halinde kuzulara süte ilaveten ek yemleme yapılmasının gerekli olmadığını göstermektedir.

8 Tablo 8. Farklı kuzu büyütme metotlarının karşılaştırılması KANGAL AKK AKKARAMAN Özellikler 98. Gün 0-98 günler 98. Gün 0-98 günler CA,kg GCAA,gr CA,kg GCAA,gr Besleme Yöntemi Süzek Geleneksel Cinsiyet Dişi ,3 257 Erkek ,4 286 Doğum Tipi Tek ,5 285 İkiz ,1 258 İşletme , , ,4 247 Genel ,8 272 Kuzu başına Aksaray ilinde 53 kg, Sivas ilinde ise 61,3 kg yem tüketilmiştir (Tablo 9). Buna karşılık 98. Gün canlı ağırlıklarında Aksaray ilindeki kuzularda sadece 2,9, Sivas ilindeki kuzularda ise 3,2 kg lık bir fazlalık söz konusu olmuştur (Tablo 8). Bu fazlalıklar kuzuları 10 gün kadar daha sonra pazara çıkararak telafi edilebilir. Eğer 10 gün erken pazarlamanın önemli bir avantajı yoksa, kuzulara konsantre yem vermenin ekonomik olmadığı söylenebilir. Böylece kuzu başına yaklaşık 50TL lik bir gereksiz harcama önlenebilir. Tablo 9. Süzek yemleme yapılan kuzularda yem tüketimi, canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma değerleri Günlük Yem Tüketimi Akkaraman-Aksaray Günlük Canlı Ağ. Artışı Yemden Yararlanma Kangal Akkaramnı Sivas Günlük Canlı Ağ. Artışı Günlük Yem Tüketimi Yemden Yararlanma gün , , gün , , gün , , gün , , gün , , gün , , gün , ,65 Genel , ,82

9 Sonuç olarak karlı bir koyunculuk yapabilmek için çoklu doğum oranı, kuzuların yaşama gücü, meralardan yararlanma süresi ve mera kalitesi, kuzuların büyüme performansı, sağım ve ek yemleme masrafları gibi faktörlere dikkat edilmesi önem taşımaktadır. Kaynaklar 1. Aktaş, A.H. (2009). Konya ili Karapınar ilçesi koyunculuk işletmelerinin ekonomik analizi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 89 S, Konya. 2. Coşkun,B. (2012). Koç katım zamanının beslenme maliyetleri üzerine etkisi. Uzunyayla, 4, 6-7, Dellal, İ., Keskin, G., Dellal,G., Gap Bölgesinde küçükbaş hayvan yetiştiren işletmelerin ekonomik analizi ve hayvansal ürünlerin pazara arzı. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Proje Raporu , Yayın No, 83, Ankara. 4. Gezer,O.N. (2010). Sivas ili koyunculuk işletmelerinin yapısal özellikleri. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 75S, Konya. 5. Halıcı, İ., Coşkun, B., Polat, E.S., Oğrak, Y.Z., Aktaş, A.H., Kan, M., Kılıç, N., Toy,H., Sert,A.(2015). Süt Emme Dönemindeki Akkaraman kuzuların süzek yemleme (Creep Feeding) sistemi ile büyütülmesi. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık, Proje Sonuç Raporu, Ankara. 6. NRC(National Research Council)(2007) Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids, and New World Camelids, National Academies Press, Washington DC. 7. Şahin, A., Van İli Merkez İlçede culuk Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi (Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Van. 8. Şahinli, M.A. (2011). Konya ilinde koyunculuk faaliyetlerine yer veren tarım işletmelerinin ekonomik analizi ve koyunculuk faaliyetinde etkili olan unsurların saptanması. Anakara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. 204 S ANKARA. 9. TÜİK (2015). Hayvansal Üretim Verileri.

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana. Giriş Süt hayvanları arasında önemli bir yeri

Detaylı

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME Doğumdan sonra kuzu hem çevre koşullarına hem de sütten kesime adaptasyonda sorunlar yaşayabilir. Bu adaptasyon aşamalarında özellikle besleme ile ilgili önemli değişimler olur.

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ ANKARA 2013 Eser Adı: Türkiye'de Tarımsal Desteklemelerin Yem Bitkileri Ekiliş

Detaylı

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 üyesidir içindekiler ÖNSÖZ 9 1. DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 12 1.1. HAYVAN VARLIĞI 12 1.1.1. Büyükbaş

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı. Sürü Yönetimi Elemanı Benim. Başvuru Sahibinin Adı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı. Sürü Yönetimi Elemanı Benim. Başvuru Sahibinin Adı. Başvuru Sahibinin Adı Projenin Adı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı Sürü Yönetimi Elemanı Benim ANKARA 2013 Genel Bilgiler Başvuru Sahibi Proje Adı Projenin

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

Son çare miting olmasın!..

Son çare miting olmasın!.. YIL: 4 SAYI: 21 1 TL! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2013 www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Son çare miting olmasın!.. BAŞKAN DAN İ şimizin kaderi bu, yonca, saman ve mısır silajı derken iki ayı daha

Detaylı

2 Tarımda Arazi Kullanımı

2 Tarımda Arazi Kullanımı SESSION 1 Türkiye de Son On Yıllık Süreçte Tarım Sektöründeki Değişimlerin Genel Ekonomik Göstergelerle Değerlendirilmesi The Evaluation of the Changes in the Agricultural Sector with Common Economic Indicators

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

Türkiye de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi

Türkiye de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi Türkiye de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi Erol AYDIN*, Yılmaz ARAL**, Mehmet Ferit CAN***, Yavuz CEVGER****, Engin SAKARYA*****, Sinem İŞBİLİR******

Detaylı

Sayı 5 Ocak 2012 ÖZET

Sayı 5 Ocak 2012 ÖZET Gümüşhane Üniversitesi Sayı 5 Ocak 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi DOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN REKABET EDEBİLİRLİĞİNİN ANALİZİ ÖZET 1 2 3 Türkiye kalkınma konusunda dünyanın

Detaylı

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Öz Bu çalışmada, tutsat (mortgage) sistemi ile ilgili teorik bilgilerin yer almasının yanında, tutsat

Detaylı

Tarım ve gıda, insan yaşamının sürdürülmesinde olmazsa olmazlardan. 62 milyar $ la Avrupa tarımında lider olduk 3 RÖPORTAJ 8 YENİ ÜRÜN 7 ÖDÜL

Tarım ve gıda, insan yaşamının sürdürülmesinde olmazsa olmazlardan. 62 milyar $ la Avrupa tarımında lider olduk 3 RÖPORTAJ 8 YENİ ÜRÜN 7 ÖDÜL 1 PINAR ÜRETİCİSİNİN GAZETESİ SAYI: 117 / Ocak 2014 / 20.000 ADET 62 milyar $ la Avrupa tarımında lider olduk Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker, 62.5 milyar dolarlık hasılasıyla Türk tarımında

Detaylı

Analiz: Süt Fiyatları Yüksek Değil Mi?

Analiz: Süt Fiyatları Yüksek Değil Mi? www.turkvet.org www.turkvet.biz Analiz: Süt Fiyatları Yüksek Değil Mi? Süt fiyatlarının otuz yıllık serüveni Bu makale ve içeriği izin alınmadan kopyalanamaz, kısmen veya tamamen yayınlanamaz. Sanayiciler

Detaylı

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI Hazırlayanlar Burçak YÜKSEL (Birim Başkanı) Fuat PARLAK (Uzman) Hande İNAN CENGİZ (Uzman) Nejat Semih DEMİRTOKA (Birim Başkanı) Pınar POLATKAN (Uzman) Rahime Şeyma BEKLİ

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma *

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞEN ** I. Giriş Gelişmekte olan ülkelerde kronik bütçe açıkları ile enflasyon arasında iki yönlü bir nedensellik bağının

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi TÜRKİYE DE SULAMA İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEN ŞEBEKELERİN BİRLİK VE KOOPERATİFLERE DEVRİ İLE SU FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARI Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması TMO Her Hakkı Saklıdır. TMO nun izni olmaksızın çoğaltılamaz, ancak kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir. Ekmek Tüketimiyle İlgili Tutum ve Davranışlar ile

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı

Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ÇALIŞMA TEBLİĞİ NO: 10/02 Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı Mart 2010 Şeref SAYGILI Cengiz CİHAN Cihan YALÇIN Türknur HAMSİCİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2010

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı